ПОВIТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Кримiнальним процесуальним кодексом України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4651-VI,
Законами України
вiд 20 листопада 2012 року N 5502-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 21 березня 2017 року N 1965-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 13 липня 2020 року N 759-IX

(У текстi Кодексу слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Кодексу слово "iнвалiд" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "особа з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII)

     Повiтряний кодекс України встановлює правовi основи дiяльностi в галузi авiацiї.

     Державне регулювання дiяльностi в галузi авiацiї та використання повiтряного простору України спрямоване на гарантування безпеки авiацiї, забезпечення iнтересiв держави, нацiональної безпеки та потреб суспiльства i економiки у повiтряних перевезеннях та авiацiйних роботах.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Кодексi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) аварiя - авiацiйна подiя без людських жертв, що призвела до серйозного пошкодження чи руйнування повiтряного судна, тiлесних ушкоджень пасажирiв, членiв екiпажу чи третiх осiб;

     2) авiацiйна безпека - захист цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання, який забезпечується комплексом заходiв iз залученням людських i матерiальних ресурсiв;

     3) авiацiйна дiяльнiсть - дiяльнiсть фiзичних та юридичних осiб у галузi авiацiї та/або органiзацiя повiтряного руху України;

     4) авiацiйна подiя - подiя, пов'язана з експлуатацiєю повiтряного судна, яка вiдбувається: у разi пiлотованого повiтряного судна у промiжок часу мiж посадкою будь-якої особи на борт повiтряного судна з метою здiйснити полiт та часом, коли всi особи, якi перебували на борту, залишили повiтряне судно; у разi безпiлотного повiтряного судна з часу, коли повiтряне судно готове рушити з мiсця для виконання польоту, до часу його зупинки пiсля завершення польоту та вимкнення головної силової установки, пiд час якої:

     а) будь-яка особа отримала тiлесне ушкодження зi смертельним наслiдком або тiлесне ушкодження внаслiдок:

     перебування в цьому повiтряному суднi; або

     безпосереднього контакту з будь-якою частиною повiтряного судна, у тому числi частиною, що вiддiлилася вiд повiтряного судна; або

     безпосереднього впливу струменя газiв реактивного двигуна, крiм тих випадкiв, коли тiлеснi ушкодження отриманi внаслiдок природних причин, нанесених самому собi, або нанесених iншими особами, або коли тiлеснi ушкодження завданi безбiлетним пасажирам, якi переховуються поза зонами, до яких звичайно вiдкрито доступ пасажирам та членам екiпажу;

     б) повiтряне судно зазнає пошкодження або вiдбувається руйнування його конструкцiї, у результатi чого:

     порушується мiцнiсть конструкцiї, погiршуються технiчнi чи льотнi характеристики повiтряного судна, та

     звичайно потребується значний ремонт або замiна пошкодженого компонента повiтряного судна, за винятком вiдмови чи пошкодження двигуна, коли пошкоджено лише один двигун (у тому числi його капоти чи допомiжнi агрегати), повiтрянi гвинти, закiнцiвки крила, антени, датчики, лопатки, пневматики, гальмiвнi пристрої, колеса, обтiчники, панелi, стулки шасi, лобове скло, обшивка повiтряного судна (наприклад, незначнi вм'ятини чи пробоїни) або виникли незначнi пошкодження лопатей несучого гвинта, лопатей хвостового гвинта, шасi та пошкодження, що викликанi градом чи зiткненням з птахами (у тому числi пробоїни в обтiчнику антени радiолокатора); або

     в) повiтряне судно зникає безвiсти чи опиняється в мiсцi, де доступ до нього абсолютно неможливий;

     5) аварiйне обслуговування - обслуговування, що забезпечується шляхом оповiщення вiдповiдних органiзацiй про повiтрянi судна, яким потрiбна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким органiзацiям на їх запит;

     6) аварiйно-рятувальне та протипожежне забезпечення - комплекс заходiв з дотримання встановлених правил i нормативiв (норм), спрямованих на пiдготовку, утримання на належному рiвнi готовностi та залучення до дiй аварiйно-рятувальних сил i засобiв для пошуку та рятування пасажирiв, членiв екiпажу, а також гасiння пожеж, що виникли пiд час авiацiйних подiй на територiї аеропортiв (аеродромiв) та в районi вiдповiдальностi аеродромiв за проведення пошукових та аварiйно-рятувальних робiт;

     7) авiацiйнi роботи - польоти, пiд час здiйснення яких повiтряне судно використовується для забезпечення спецiалiзованих видiв обслуговування (авiацiйно-хiмiчнi роботи, аерофотозйомка, патрулювання тощо);

     8) авiацiйний перевiзник (авiаперевiзник) - суб'єкт господарювання, що надає послуги з перевезення пасажирiв, вантажу, пошти повiтряним транспортом;

     9) авiацiйний персонал - особи, якi пройшли спецiальну фахову пiдготовку, мають вiдповiдне свiдоцтво i здiйснюють льотну експлуатацiю, технiчне обслуговування повiтряних суден, органiзацiю повiтряного руху, технiчну експлуатацiю наземних засобiв зв'язку, навiгацiї, спостереження;

     10) авiацiйний пошук i рятування - комплекс заходiв, спрямованих на виявлення повiтряних суден, якi зазнали або зазнають лиха, та надання своєчасної допомоги потерпiлим внаслiдок авiацiйної подiї;

     11) авiацiя загального призначення - авiацiя, що не використовується для здiйснення комерцiйних повiтряних перевезень i виконання авiацiйних робiт;

     12) аеродром - визначена дiлянка земної, водної поверхнi, включаючи будь-якi будiвлi, споруди i обладнання, призначена повнiстю чи частково для вильоту, прибуття, стоянки та руху по такiй поверхнi повiтряних суден;

     13) аеродром державної авiацiї - аеродром, призначений для використання державними повiтряними суднами;

     14) аеродром спiльного використання - аеродром, що використовується для польотiв повiтряних суден цивiльної та державної авiацiї;

     15) аеродром цивiльної авiацiї (далi - цивiльний аеродром) - аеродром, призначений для використання повiтряними суднами цивiльної авiацiї;

     16) аеронавiгацiйне обслуговування - обслуговування, яке здiйснюється провайдерами аеронавiгацiйного обслуговування на всiх етапах польоту повiтряних суден, що включає органiзацiю повiтряного руху, зв'язок, навiгацiю, спостереження (радiотехнiчне забезпечення), пошук i рятування, метеорологiчне обслуговування та надання аеронавiгацiйної iнформацiї;

     17) аеропорт - комплекс споруд, що призначений для приймання, вiдправлення повiтряних суден, обслуговування повiтряних перевезень, проведення робiт з технiчного обслуговування i має для таких цiлей аеродром, аеровокзал, iншi наземнi споруди та необхiдне обладнання;

     18) багаж - предмети, майно та iншi особистi речi пасажира або члена екiпажу, що перевозяться на борту повiтряного судна;

     19) багажна квитанцiя - частина квитка, що засвiдчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу;

     20) безпека авiацiї - стан галузi цивiльної авiацiї, за якого ризик завдання збиткiв людям чи майну знижується до прийнятного рiвня у результатi безперервного процесу визначення рiвня небезпеки i керування ним та утримується на такому рiвнi, або знижується далi, у сферах безпеки польотiв, авiацiйної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, економiчної безпеки та iнформацiйної безпеки;

     21) безпека польотiв - стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рiвня;

     22) бронювання (резервування) - попереднє замовлення мiсця у повiтряному суднi на певнi рейс i дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу i тоннажу у повiтряному суднi на певнi рейс i дату для перевезення багажу (вантажу);

     23) безпiлотне повiтряне судно - повiтряне судно, призначене для виконання польоту без пiлота на борту, керування польотом якого i контроль за яким здiйснюються за допомогою спецiальної станцiї керування, що розташована поза повiтряним судном;

     24) вантаж - будь-яке майно, крiм пошти, бортових припасiв та супроводжуваного або засланого багажу, що перевозиться на борту повiтряного судна;

     25) вертодром - аеродром або майданчик на землi, на водi чи на спорудi, призначений повнiстю або частково для прибуття, вiдправлення та руху вертольотiв по його поверхнi;

     26) використання повiтряного простору України - провадження дiяльностi, пов'язаної з польотами повiтряних суден, з перемiщенням (перебуванням) матерiальних об'єктiв у повiтряному просторi України, а також з вибуховими роботами, пусками ракет, усiма видами стрiльб, у тому числi з метою здiйснення впливу на гiдрометеорологiчнi процеси в атмосферi, що становлять загрозу безпецi польотiв повiтряних суден та iнших лiтальних апаратiв;

     27) вирiб авiацiйної технiки - повiтряне судно, авiацiйний двигун, повiтряний гвинт або допомiжна силова установка;

     28) виробник - юридична або фiзична особа, що здiйснює виробництво авiацiйної технiки;

     29) вiдмова в перевезеннi - вiдмова авiаперевiзника в перевезеннi пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутнiсть для посадки на борт, крiм наявностi для вiдмови у посадцi таких пiдстав: охорона здоров'я, забезпечення безпеки, неналежне оформлення необхiдної для перевезення документацiї (паспорт, вiза, квиток тощо);

     30) державна авiацiя - авiацiя, що використовує повiтрянi судна з метою виконання функцiй iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони держави та захисту населення, якi покладаються на Збройнi Сили України, iншi вiйськовi формування, утворенi вiдповiдно до законiв України, органи Нацiональної полiцiї, спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади з питань цивiльного захисту, органи охорони державного кордону України, митнi органи;

     31) державне повiтряне судно - повiтряне судно, що застосовується у вiйськовiй, прикордоннiй службi, службi цивiльного захисту, в органах Нацiональної полiцiї та митних органах;

     311) державний збiр iз суб'єкта авiацiйної дiяльностi - обов'язковий неподатковий платiж до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях як складової Державного бюджету України, що справляється iз суб'єкта авiацiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства;

     32) дозвiл - документ, що не є документом дозвiльного характеру;

     33) експериментальне повiтряне судно - прототип повiтряного судна, модифiковане або нове повiтряне судно, на якому проводяться випробування або дослiдно-конструкторськi, експериментальнi та науково-дослiднi роботи;

     34) експлуатант аеродрому - юридична особа, що здiйснює експлуатацiю аеродрому;

     35) експлуатант аеропорту - юридична особа, що є утримувачем сертифiката аеродрому та має сертифiкат на право здiйснення дiяльностi з наземного адмiнiстрування в аеропорту. Експлуатант аеропорту може мати також iншi сертифiкати та здiйснювати iншi види аеропортової дiяльностi, крiм визначених у цьому абзацi;

     36) експлуатант - юридична або фiзична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатацiї повiтряних суден;

     37) електронний квиток - електронний документ, що включає маршрут-квитанцiю, видану авiаперевiзником або вiд iменi авiаперевiзника, електроннi купони та, у разi використання, документ для посадки;

     38) електронний купон - частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на вiдповiдному рейсi, або iнший документ, який його замiнює, що зберiгається у базi даних автоматизованої системи бронювання перевiзника;

     39) емiсiя авiацiйного двигуна - видiлення авiацiйним двигуном таких шкiдливих газоподiбних речовин, як дим, незгорiлi вуглеводнi, окиси вуглецю i оксиди азоту;

     40) єдиний мiжнародний перевiзний документ - документ, що пiдтверджує мiжнародний характер авiацiйного перевезення у разi його виконання за межi митної територiї України. Єдиним мiжнародним перевiзним документом є Генеральна декларацiя, належним чином оформлена експлуатантом вiдповiдно до Доповнення 1 до Додатка 9 до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю;

     41) заборона використання повiтряного простору України - обов'язкове для виконання рiшення уповноваженого органу про заборону певним (окремим) користувачам провадити у визначеному районi дiяльнiсть, пов'язану з використанням повiтряного простору України;

     42) загальний повiтряний рух - польоти повiтряних суден, що виконуються вiдповiдно до стандартiв та рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО);

     43) зареєстрований багаж - багаж пасажира, прийнятий перевiзником пiд свою вiдповiдальнiсть для перевезення та своєчасної доставки, на який перевiзник оформив багажну квитанцiю та видав багажну iдентифiкацiйну бирку;

     44) засоби зв'язку, навiгацiї та спостереження (радiотехнiчного забезпечення) - радiоелектроннi i технiчнi засоби (засоби електрозв'язку, радiонавiгацiї та радiолокацiї, автоматизованi системи та їх робочi мiсця, апаратура вiдображення, антенно-фiдернi пристрої, лiнiї управлiння електрозв'язком, автономнi джерела електроживлення, електроустановки та електрообладнання), призначенi для забезпечення польотiв повiтряних суден, виконання функцiй з обслуговування повiтряного руху та забезпечення виробничої дiяльностi пiдприємств цивiльної авiацiї;

     45) землi аеропортiв (аеродромiв) - земельнi дiлянки, на яких розташованi будiвлi, споруди та обладнання, а також земельнi дiлянки, необхiднi для забезпечення роботи аеропорту (аеродрому) та визначенi генеральним планом;

     46) злiтно-посадковий майданчик - земельна (водна, льодова) дiлянка, спецiально пiдготовлений майданчик або пiднятi над земною, водною поверхнею конструкцiї, що придатнi та використовуються для зльоту, посадки, руху та стоянки легких повiтряних суден максимальною злiтною масою не бiльше 5700 кiлограмiв. Злiтно-посадковi майданчики подiляються на постiйнi та тимчасовi;

     47) iнформацiя про безпеку польотiв - iнформацiя, що мiститься у системах збору та обробки даних про безпеку польотiв, створених виключно з метою пiдвищення рiвня безпеки польотiв, та пiдлягає захисту;

     48) iнцидент - подiя, крiм авiацiйної подiї, що пов'язана з експлуатацiєю повiтряного судна i впливає або може вплинути на рiвень безпеки його експлуатацiї;

     49) катастрофа - авiацiйна подiя з людськими жертвами, що призвела до загибелi або зникнення безвiсти когось iз пасажирiв, членiв екiпажу або третiх осiб, а також у разi отримання ними тiлесних ушкоджень зi смертельним наслiдком пiд час:

     а) перебування у цьому повiтряному суднi;

     б) безпосереднього зiткнення з будь-якою частиною повiтряного судна, включаючи частини, що вiдокремилися вiд цього повiтряного судна;

     в) безпосередньої дiї струменя газiв реактивного двигуна;

     г) зникнення безвiсти повiтряного судна.

     До катастроф також належать випадки загибелi когось iз осiб, якi перебували на борту, у процесi їх аварiйної евакуацiї з повiтряного судна.

     У разi отримання тiлесних ушкоджень, внаслiдок яких протягом 30 дiб з часу авiацiйної подiї настала смерть, вони класифiкуються як тiлеснi ушкодження зi смертельним наслiдком;

     50) квиток (пасажирський квиток та багажна квитанцiя) - виданий перевiзником (його агентом) документ, у тому числi електронний, який мiстить умови договору перевезення, повiдомлення, польотнi та пасажирськi купони;

     51) компоненти та обладнання - вимiрювальний прилад, устаткування, механiзм, деталь, вузол, агрегат, складова частина або допомiжний пристрiй, включаючи апаратуру зв'язку, що використовуються або призначенi для використання пiд час експлуатацiї повiтряного судна або управлiння повiтряним судном i встановленi або приєднанi до повiтряного судна, у тому числi частини планера повiтряного судна, двигуна або повiтряного гвинта;

     52) користувач аеропорту (аеродрому) - юридична або фiзична особа, що здiйснює повiтрянi перевезення пасажирiв, пошти, вантажу або виконує iншi види польотiв;

     53) користувачi повiтряного простору України - фiзичнi та юридичнi особи, яким у встановленому порядку надано право на провадження дiяльностi з використання повiтряного простору України;

     54) лiтальний апарат - пристрiй для польотiв в атмосферi чи космiчному просторi;

     55) лiзинг з екiпажем (мокрий лiзинг) - лiзинг, за умовами якого повiтряне судно включено до сертифiката експлуатанта - лiзингодавця, який несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки польотiв;

     56) лiзинг без екiпажу (сухий лiзинг) - лiзинг, за умовами якого повiтряне судно включено до сертифiката експлуатанта - лiзингоодержувача, який несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки польотiв;

     57) маршрут обслуговування повiтряного руху - визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення обслуговування повiтряного руху;

     58) метеорологiчне обслуговування - обслуговування, що включає в себе послуги iз забезпечення метеорологiчними прогнозами, консультацiями та спостереженнями, а також iншою метеорологiчною iнформацiєю та послугами, що надаються для суб'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     59) метод ортодромiчної вiдстанi маршруту - метод, за якого вiдстань мiж двома пунктами на поверхнi земної кулi вимiрюється як найкоротша вiдстань по дузi бiльшого кола, площина якого проходить через центр Землi;

     60) метод прорейтового розподiлу - метод, за якого загальний дохiд вiд транспортування вiд пункту вiдправлення до пункту призначення розподiляється за кожним сегментом маршруту вiдповiдно до правил розрахункiв, викладених у довiдниках Мiжнародної асоцiацiї повiтряного транспорту "Prorate Manual Passenger (PMP)", "Revenue Accounting Manual (RAM)" та "Resolutions Manual";

     61) мiжнародний аеропорт - визначений державою на її територiї аеропорт для приймання i вiдправлення повiтряних суден, що виконують мiжнароднi повiтрянi перевезення, у якому здiйснюються митнi, iммiграцiйнi, санiтарнi, карантиннi (стосовно тварин i рослин) та iншi процедури, передбаченi законодавством;

     62) мiсце призначення - пункт, зазначений у квитку, де закiнчується перевезення пасажира та його багажу;

     63) надзвичайна подiя - пов'язана з використанням повiтряного судна подiя, що не вiдповiдає визначенню термiнiв "авiацiйна подiя", "серйозний iнцидент" чи "iнцидент", пов'язана з технiчним обслуговуванням, ремонтом, зберiганням, транспортуванням, пiд час якої настав один з таких наслiдкiв:

     а) загибель або тiлеснi ушкодження особи пiд час її перебування на борту повiтряного судна внаслiдок необережних або умисних дiй самого потерпiлого чи iнших осiб, не пов'язаних з порушенням функцiонування повiтряного судна та його систем;

     б) загибель або тiлеснi ушкодження особи, яка без достатнiх пiдстав або документiв самовiльно проникла за межi зон у повiтряному суднi, куди доступ пасажирам та членам екiпажу заборонено;

     в) загибель або тiлеснi ушкодження особи, яка перебувала на борту повiтряного судна, внаслiдок впливу зовнiшнього середовища пiсля вимушеної посадки повiтряного судна за межами аеродрому;

     г) загибель або тiлеснi ушкодження особи, яка перебувала поза межами повiтряного судна, внаслiдок безпосереднього контакту з повiтряним судном або його елементами;

     ґ) руйнування або серйозне пошкодження повiтряного судна на землi, що призвело до порушення мiцностi його конструкцiї або погiршення льотно-технiчних характеристик внаслiдок впливу зовнiшнього середовища або порушення технологiї обслуговування, правил зберiгання i транспортування;

     д) виключено;

     64) наземне обслуговування - послуги з наземного обслуговування повiтряних суден, екiпажу, пасажирiв, вантажу, багажу, пошти, що надаються користувачам аеропорту на територiї аеропорту (аеродрому) або за його межами;

     65) небезпечний вантаж - вироби або речовини, що можуть створювати загрозу для здоров'я, безпеки, майна або навколишнього природного середовища i зазначенi в перелiку небезпечних вантажiв, визначеному авiацiйними правилами України;

     66) неналежне використання iнформацiї про безпеку польотiв - використання iнформацiї з iншою метою нiж та, з якою така iнформацiя збиралася, зокрема використання iнформацiї з метою дисциплiнарного, цивiльного, адмiнiстративного, кримiнального провадження або провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення стосовно експлуатацiйного персоналу чи оприлюднення такої iнформацiї;

     67) нерегулярне повiтряне перевезення - повiтряне перевезення, що не пiдпадає пiд визначення термiну "регулярне повiтряне перевезення";

     68) несупроводжуваний багаж - багаж, який прийнято до перевезення окремо вiд пасажира i оформлено за авiацiйною вантажною накладною;

     69) об'єкти авiацiйної дiяльностi - повiтрянi судна, їх компоненти та обладнання, авiацiйна наземна технiка та аеродромне обладнання, iнженерно-технiчнi споруди, рухоме та нерухоме майно, що використовуються для забезпечення авiацiйної дiяльностi;

     70) об'єднана цивiльно-вiйськова система органiзацiї повiтряного руху - органiзацiйне та функцiональне об'єднання, повноваження та дiяльнiсть якого пов'язанi з органiзацiєю використання повiтряного простору, органiзацiєю повiтряного руху та його обслуговуванням у повiтряному просторi України та повiтряному просторi над вiдкритим морем, де вiдповiдальнiсть за обслуговування повiтряного руху мiжнародними договорами покладена на Україну;

     71) обмеження використання повiтряного простору України - особливий порядок використання повiтряного простору, що визначається комплексом заходiв, спрямованих на убезпечення польотiв та провадження iншої дiяльностi у повiтряному просторi України;

     72) обмiн повiтряними суднами та екiпажами - вид договiрних вiдносин мiж експлуатантами, спрямований на пiдвищення гнучкостi, економiчної ефективностi використання повiтряних суден, забезпечення можливостi спiльної експлуатацiї повiтряного судна, оперативного резервування повiтряного судна у разi зупинки повiтряного судна з технiчної або iнших причин, вiдповiдно до якого один експлуатант надає iншому експлуатанту або вони надають один одному транспортнi послуги з перевезення пасажирiв, багажу, пошти чи вантажу;

     73) обслуговування повiтряного руху - забезпечення польотно-iнформацiйного обслуговування, аварiйного чи диспетчерського обслуговування повiтряного руху (районного диспетчерського обслуговування, диспетчерського обслуговування пiдходу або аеродромного диспетчерського обслуговування);

     74) органiзацiя повiтряного руху - динамiчний, iнтегрований менеджмент повiтряного руху та повiтряного простору України, що включає обслуговування повiтряного руху, менеджмент повiтряного простору України та менеджмент потокiв повiтряного руху, що виконується безпечно, економiчно та ефективно шляхом надання засобiв та безперервного обслуговування у взаємодiї з усiма сторонами та iз залученням бортових та наземних функцiй;

     75) пасажир - фiзична особа, яка перевозиться повiтряним судном за згодою перевiзника вiдповiдно до договору перевезення, крiм членiв екiпажу та додаткових спецiалiстiв на борту повiтряного судна, працiвникiв експлуатанта повiтряного судна, уповноваженого представника вiдповiдного нацiонального органу регулювання та осiб, якi супроводжують вантаж;

     76) пасажир з обмеженими фiзичними можливостями або особа з iнвалiднiстю - пасажир, рухливiсть якого пiд час використання транспортного засобу є обмеженою внаслiдок фiзичної (сенсорної або опорно-рухової, постiйної або тимчасової) чи розумової недiєздатностi або з будь-якої iншої причини, зокрема через похилий вiк, стан якого потребує вiдповiдної уваги та пристосування до його особливих потреб пiд час обслуговування пасажирiв;

     77) повiтряна лiнiя - маршрут польотiв мiж погодженими пунктами для здiйснення повiтряних перевезень;

     78) повiтряне перевезення - перевезення пасажирiв, багажу, вантажу або пошти, яке здiйснюється повiтряним судном на пiдставi вiдповiдного договору повiтряного перевезення;

     79) повiтряне судно - апарат, що пiдтримується в атмосферi у результатi його взаємодiї з повiтрям, вiдмiнної вiд взаємодiї з повiтрям, вiдбитим вiд земної поверхнi;

     80) повiтряний рух - полiт повiтряних суден або їх рух у зонi маневрування аеродрому;

     81) повiтряний простiр України - частина повiтряної сфери, розташована над суходолом i водною територiєю України, у тому числi над її територiальними водами (територiальним морем), i обмежена вертикальною поверхнею, що проходить по лiнiї державного кордону України;

     82) пошкодження повiтряного судна на землi - подiя, пов'язана з обслуговуванням, зберiганням i транспортуванням повiтряного судна на землi, пiд час якої повiтряне судно зазнало пошкодження без втрати мiцностi його силових елементiв та погiршення льотно-технiчних характеристик, яке можливо усунути в експлуатацiйних умовах;

     83) планування та координацiя використання повiтряного простору України - розроблення i погодження порядку та умов використання повiтряного простору України, що здiйснюється органами об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху України з вiдповiдними органами обслуговування повiтряного руху та управлiння повiтряним рухом, державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями в iнтересах користувачiв повiтряного простору України;

     84) приаеродромна територiя - обмежена регламентованими розмiрами мiсцевiсть навколо зареєстрованого згiдно iз встановленим порядком аеродрому (вертодрому) або постiйного злiтно-посадкового майданчика, до якої встановленi спецiальнi вимоги щодо розташування рiзних об'єктiв, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повiтряних суден;

     85) провайдер аеронавiгацiйного обслуговування - суб'єкт авiацiйної дiяльностi, який надає послуги з елементiв (напрямiв) аеронавiгацiйного обслуговування повiтряних суден;

     86) регулярне повiтряне перевезення - повiтряне перевезення, пiд час якого всi мiсця для перевезення пасажирiв, багажу i пошти доступнi для загального платного користування, а перевезення здiйснюється мiж одними i тими самими пунктами вiдповiдно до опублiкованого розкладу чи в установленi промiжки часу, або з частотою, яка свiдчить про регулярнiсть польотiв;

     87) рейтинг - квалiфiкацiйна вiдмiтка, яка є невiд'ємною частиною свiдоцтва авiацiйного персоналу та встановлює особливi умови, права та обмеження щодо власника такого свiдоцтва;

     88) розробник - юридична особа, що здiйснює розроблення авiацiйної технiки або змiн до неї;

     89) розслiдування - збiр i аналiз iнформацiї, пiдготовка висновкiв, встановлення причин та/або супутнiх факторiв i розроблення рекомендацiй щодо забезпечення безпеки авiацiї з метою запобiгання авiацiйним подiям;

     90) ручна поклажа (незареєстрований багаж) - багаж пасажира, який пiд час перевезення перебуває в салонi повiтряного судна за згодою перевiзника i пiд контролем пасажира та засвiдчується спецiальною биркою;

     91) серйозний iнцидент - iнцидент, обставини якого вказують на те, що мала мiсце висока iмовiрнiсть авiацiйної подiї пiд час експлуатацiї повiтряного судна, який у випадку пiлотованого повiтряного судна вiдбувається з моменту, коли будь-яка особа пiднiмається на борт повiтряного судна з метою здiйснення польоту, до моменту, коли всi особи, що перебували на борту, залишили повiтряне судно, або, у випадку безпiлотного повiтряного судна, вiдбувається з моменту, коли повiтряне судно готове рушити з мiсця з метою виконання польоту, до моменту його зупинки в кiнцi польоту та вимкнення основної силової установки;

     92) сертифiкат - документ (сертифiкат, схвалення, схвальний лист тощо), який видається за результатами сертифiкацiї i засвiдчує вiдповiднiсть суб'єкта або об'єкта авiацiйної дiяльностi вимогам авiацiйних правил України;

     93) сертифiкацiя (схвалення) - процедура пiдтвердження вiдповiдностi суб'єкта або об'єкта авiацiйної дiяльностi встановленим вимогам законодавства, у тому числi авiацiйним правилам України, та видача вiдповiдного сертифiката;

     94) скасування рейсу - невиконання запланованого рейсу, на який заброньовано принаймнi одне мiсце;

     95) слот-регулювання - процедура розподiлу та погодження часових iнтервалiв на прилiт, вилiт, обслуговування рейсiв авiаперевiзникiв;

     96) смуга повiтряних пiдходiв - дiлянка приаеродромної територiї встановлених розмiрiв, прилегла до кiнця злiтно-посадкової смуги, над якою повiтрянi судна здiйснюють початковий етап набирання висоти пiд час зльоту та кiнцевий етап зниження пiд час заходу на посадку. Смуга повiтряних пiдходiв є проекцiєю на поверхню землi обмежувальних поверхонь зльоту та заходу на посадку;

     97) суб'єкт авiацiйної дiяльностi - фiзичнi та юридичнi особи незалежно вiд форми власностi, вiдомчої пiдпорядкованостi, якi провадять дiяльнiсть у галузi цивiльної авiацiї;

     98) суб'єкт наземного обслуговування - суб'єкт авiацiйної дiяльностi, який надає послуги з наземного обслуговування;

     99) тариф - сума, встановлена перевiзником за перевезення пасажира, одиницi маси або обсягу багажу (вантажу) на вiдповiднiй повiтрянiй лiнiї за вiдповiдним класом обслуговування;

     100) тiлесне ушкодження iз смертельним наслiдком - ушкодження, якого зазнала особа пiд час авiацiйної подiї, що призвело до її смертi впродовж 30 днiв з дня подiї;

     101) транспортна накладна (авiацiйна вантажна накладна) - оформлений вантажовiдправником чи вiд його iменi документ, у тому числi його електронний аналог (у разi застосування), який засвiдчує укладення договору про перевезення i прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у такому договорi;

     102) цивiльна авiацiя - авiацiя, яка використовується для задоволення потреб економiки i громадян у повiтряних перевезеннях i авiацiйних роботах, а також для виконання польотiв у приватних цiлях;

     103) цивiльне повiтряне судно - повiтряне судно, що не належить до державних повiтряних суден;

     104) чартерне повiтряне перевезення - нерегулярне повiтряне перевезення, що здiйснюється на пiдставi договору чартеру (фрахтування), за яким авiаперевiзник надає фрахтiвнику або фрахтiвникам за плату визначену кiлькiсть мiсць або всю мiсткiсть повiтряного судна на один або декiлька рейсiв для перевезення пасажирiв, багажу, вантажу або пошти, що зазначенi фрахтiвником.

     2. Iншi термiни, що використовуються у цьому Кодексi, вживаються у значеннi, наведеному у стандартах Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї та законодавчих актах України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 16.05.2013р. N 245-VII, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 13.07.2020р. N 759-IX)

     Стаття 2. Суверенiтет над повiтряним простором України

     1. Українi належить повний i виключний суверенiтет над повiтряним простором України, що є частиною територiї України.

     Стаття 3. Сфера дiї Повiтряного кодексу України

     1. Дiя цього Кодексу поширюється на фiзичних та юридичних осiб незалежно вiд форми власностi та вiдомчої пiдпорядкованостi, якi провадять дiяльнiсть у галузi авiацiї та використання повiтряного простору України, а саме:

     1) в Українi - на юридичних та фiзичних осiб в частинi, що їх стосується, крiм суб'єктiв державної авiацiї, на яких поширюється дiя статей 4, 7 - 9, 23 - 33, 38, 45, 46, частини першої статтi 57, частини другої статтi 63, 65, статей 69, 110 - 116 i частини другої статтi 119;

     2) за межами України - на авiацiйний персонал пiд час виконання ним службових обов'язкiв та цивiльнi повiтрянi судна України, їх експлуатацiю i технiчне обслуговування.

     2. У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж передбаченi Повiтряним кодексом України та iншими актами законодавства України, застосовуються правила мiжнародного договору України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

Роздiл II
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗI АВIАЦIЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОВIТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

     Стаття 4. Державне регулювання дiяльностi в галузi авiацiї та використання повiтряного простору України

     1. Україна як держава, що приєдналася до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю, несе вiдповiдальнiсть за виконання мiжнародних зобов'язань, що випливають iз цiєї Конвенцiї, та за гарантiї i створення умов безпеки для суспiльства, захисту iнтересiв пiд час провадження дiяльностi в галузi цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України.

     2. Державне регулювання дiяльностi в галузi авiацiї та використання повiтряного простору України полягає у формуваннi державної полiтики та стратегiї розвитку, визначеннi завдань, функцiй, умов дiяльностi в галузi авiацiї та використання повiтряного простору України, застосуваннi заходiв безпеки авiацiї, прийняттi загальнообов'язкових авiацiйних правил України, у здiйсненнi державного контролю за їх виконанням та встановленнi вiдповiдальностi за їх порушення.

     3. Президент України та Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечують реалiзацiю державної полiтики розвитку авiацiї України вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     4. Авiацiя подiляється на цивiльну та державну авiацiю.

     Цивiльна авiацiя задовольняє потреби держави i громадян у повiтряних перевезеннях i авiацiйних роботах та виконаннi польотiв у приватних цiлях i подiляється на комерцiйну авiацiю та авiацiю загального призначення.

     Державна авiацiя використовує повiтрянi судна з метою забезпечення нацiональної безпеки i оборони держави та захисту населення, якi покладаються на Збройнi Сили України, iншi вiйськовi формування, утворенi вiдповiдно до законiв України, органи Нацiональної полiцiї, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту, органи охорони державного кордону України, митнi органи.

     5. Державне регулювання у сферi цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України здiйснюють у межах повноважень:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики в галузi цивiльної авiацiї (далi - уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї);

     нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, визначає прiоритетнi напрями та здiйснює заходи щодо формування державної полiтики у сферi авiацiйного транспорту та використання повiтряного простору України i забезпечує нормативно-правове регулювання вiдповiдно до статтi 11 цього Кодексу.

     6. Уповноваженим органом виконавчої влади в галузi державної авiацiї є Мiнiстерство оборони України.

     7. На уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї та Мiнiстерство оборони України в межах їх повноважень покладаються питання регулювання використання повiтряного простору України.

     8. Розслiдування авiацiйних подiй та iнцидентiв з цивiльними повiтряними суднами України та iноземними цивiльними повiтряними суднами, фактiв порушення порядку використання повiтряного простору України покладається на спецiалiзовану експертну установу з розслiдування авiацiйних подiй.

     9. Авiацiйна дiяльнiсть, пов'язана з використанням повiтряних суден, якi визначенi у частинi восьмiй статтi 39 цього Кодексу, регулюється вiдповiдними федерацiями.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 20.11.2012р. N 5502-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 5. Державне регулювання дiяльностi в галузi цивiльної авiацiї

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї реалiзує державну полiтику i стратегiю розвитку авiацiї України, здiйснює державне регулювання дiяльностi в галузi цивiльної авiацiї за такими напрямами:

     1) здiйснення комплексних заходiв щодо забезпечення безпеки польотiв, авiацiйної, екологiчної, економiчної та iнформацiйної безпеки;

     2) створення умов для розвитку авiацiйної дiяльностi, повiтряних перевезень та їх обслуговування, виконання авiацiйних робiт та польотiв авiацiї загального призначення;

     3) органiзацiя використання повiтряного простору України;

     4) представництво України в мiжнародних органiзацiях цивiльної авiацiї та у мiжнародних вiдносинах з питань цивiльної авiацiї.

     2. Напрями, визначенi у пунктах 1 - 3 частини першої цiєї статтi, реалiзуються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї шляхом:

     1) розроблення, прийняття та впровадження авiацiйних правил України;

     2) сертифiкацiї суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     3) лiцензування господарської дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв та/або вантажiв повiтряним транспортом та надання прав на експлуатацiю повiтряних лiнiй i призначень авiаперевiзникам;

     4) здiйснення постiйного нагляду та iнспектування дотримання встановлених законодавством, у тому числi авiацiйними правилами України, вимог;

     5) розслiдування актiв незаконного втручання.

     3. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї є уповноваженим та незалежним органом щодо забезпечення використання повiтряного простору України суб'єктами авiацiйної дiяльностi, нагляду за забезпеченням аеронавiгацiйного обслуговування.

     4. З метою вжиття заходiв до забезпечення безпеки авiацiї уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї взаємодiє з правоохоронними органами, органами виконавчої влади.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     Стаття 6. Повноваження керiвника уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї

     1. Керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї здiйснює в межах та у спосiб, визначенi законом, такi повноваження:

     1) органiзацiя заходiв щодо безпеки авiацiї;

     2) органiзацiя розроблення проектiв авiацiйних правил України i затвердження їх в установленому порядку;

     3) заборона, скасування, тимчасове припинення або змiна виконання будь-яких видiв польотiв i авiацiйної дiяльностi у разi виявлення загрози безпецi польотiв або їх невiдповiдностi встановленим стандартам i авiацiйним правилам України;

     4) введення обмежень щодо строкiв експлуатацiї повiтряних суден;

     5) регулювання використання повiтряного простору України та його розподiлу в iнтересах нацiональної економiки та безпеки;

     6) регулювання питань аеронавiгацiйного обслуговування;

     7) регулювання об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху та її розвитку;

     8) сертифiкацiя i схвалення суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi з виданням вiдповiдних сертифiкатiв;

     9) реєстрацiя та облiк об'єктiв авiацiйної дiяльностi, ведення державних реєстрiв цивiльних повiтряних суден та аеродромiв;

     10) визначення вимог щодо надання метеорологiчного обслуговування на аеродромах та маршрутах обслуговування повiтряного руху;

     11) органiзацiя пошукового та аварiйно-рятувального забезпечення польотiв цивiльної авiацiї;

     12) проведення перевiрки та iнспектування суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi для визначення вiдповiдностi, здiйснення контролю за дотриманням вимог авiацiйних правил України, розпорядчих документiв та умов схвалення, включаючи перевiрку повiтряних суден iноземних держав пiд час виконання ними польотiв над територiєю України;

     13) притягнення до вiдповiдальностi шляхом накладення стягнень на суб'єктiв авiацiйної дiяльностi за порушення авiацiйних правил України, iнших вимог законодавства вiдповiдно до закону;

     14) видача лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв та/або вантажiв повiтряним транспортом, надання прав на експлуатацiю повiтряних лiнiй i призначень авiаперевiзникам;

     15) забезпечення умов для дiяльностi України в Мiжнароднiй органiзацiї цивiльної авiацiї, iнших мiжнародних органiзацiях, сприяння розвитку мiжнародних зв'язкiв у сферi авiацiйної дiяльностi, участi в мiжнародних конференцiях та заходах з питань дiяльностi цивiльної авiацiї;

     16) розроблення проектiв мiжнародних договорiв України, пiдготовка пропозицiй щодо їх укладення i денонсацiї;

     17) координацiя робiт, пов'язаних iз забезпеченням єдностi вимiрювань, здiйсненням метрологiчного контролю i нагляду в галузi цивiльної авiацiї в єдинiй системi метрологiчного забезпечення України;

     18) органiзацiя розслiдування актiв незаконного втручання.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     Стаття 7. Державне регулювання дiяльностi в галузi державної авiацiї

     1. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi державної авiацiї є Мiнiстерство оборони України.

     2. Мiнiстерство оборони України регулює питання державної авiацiї в частинi реєстрацiї та допуску державних повiтряних суден та лiтальних апаратiв, аеродромiв та злiтно-посадкових майданчикiв, пiдтримання льотної придатностi державних повiтряних суден, допуску авiацiйного персоналу до виконання польотiв та проведення робiт iз забезпечення польотiв, охорони повiтряних суден, виконання та забезпечення польотiв, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацiю нових типiв повiтряних суден, призначених для використання в державнiй авiацiї, та здiйснює нормативно-правове регулювання зазначених питань за погодженням iз заiнтересованими центральними органами виконавчої влади, якi експлуатують державнi повiтрянi судна.

     3. Якщо розробник, виробник не виконує своїх обов'язкiв iз супроводження експлуатацiї виробiв авiацiйної технiки, компонентiв та обладнання, пiдтримання їх льотної придатностi, Мiнiстерство оборони України вживає необхiдних заходiв для забезпечення безпеки польотiв та пiдтримання льотної придатностi державних повiтряних суден шляхом:

     1) заборони експлуатацiї екземплярiв або типу виробiв авiацiйної технiки, компонентiв та обладнання;

     2) прийняття вiдповiдальностi на себе за виконання вищезазначених функцiй;

     3) визначення вiдповiдальної органiзацiї за виконання таких функцiй.

     Стаття 8. Державне регулювання використання повiтряного простору України

     1. Реалiзацiю державної полiтики у сферi використання повiтряного простору України на пiдставi спiльних рiшень забезпечують уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї та Мiнiстерство оборони України за такими напрямами:

     1) забезпечення умов для дiяльностi нацiональних i мiжнародних користувачiв повiтряного простору України;

     2) впровадження державної полiтики щодо використання повiтряного простору України;

     3) розроблення правил i процедур цивiльно-вiйськової координацiї пiд час органiзацiї повiтряного руху;

     4) здiйснення контролю за дотриманням порядку та правил використання повiтряного простору України;

     5) забезпечення дiяльностi та розвитку об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху України.

     2. Реалiзацiя державної полiтики з оборонних питань, що пов'язанi з використанням повiтряного простору України та захистом суверенiтету держави, належить до компетенцiї Мiнiстерства оборони України.

     Стаття 9. Розслiдування авiацiйних подiй, iнцидентiв та надзвичайних подiй

     1. Розслiдування авiацiйних подiй, iнцидентiв та надзвичайних подiй з цивiльними повiтряними суднами i лiтальними апаратами України та iноземними цивiльними повiтряними суднами, якi сталися на територiї України, а також порушення вимог щодо використання повiтряного простору України здiйснює спецiалiзована експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй, що утворюється та статус якої визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй).

     2. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй не може бути у пiдпорядкуваннi чи iншим чином залежати вiд уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     3. Фiнансування дiяльностi Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших джерел, передбачених законодавством.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

Роздiл III
ОСНОВНI МЕХАНIЗМИ УПРАВЛIННЯ БЕЗПЕКОЮ В ГАЛУЗI АВIАЦIЇ

     Стаття 10. Забезпечення безпеки авiацiї

     1. Безпека авiацiї складається з безпеки польотiв, авiацiйної безпеки, екологiчної безпеки, економiчної та iнформацiйної безпеки.

     2. З метою забезпечення безпеки цивiльної авiацiї уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї здiйснює комплекс заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню авiацiйних подiй, шляхом:

     1) встановлення критерiїв безпеки авiацiї;

     2) встановлення необхiдного рiвня безпеки авiацiї;

     3) здiйснення аналiзу та визначення iснуючого рiвня безпеки авiацiї;

     4) проведення планових та позапланових перевiрок, iнспектування суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     5) встановлення строкiв i здiйснення контролю за проведенням коригуючих дiй суб'єктами авiацiйної дiяльностi;

     6) заборони, скасування, тимчасового припинення або змiни виконання будь-яких видiв польотiв i авiацiйної дiяльностi у разi виявлення загрози безпецi авiацiї або їх невiдповiдностi встановленим стандартам i авiацiйним правилам України;

     7) анулювання, тимчасового припинення дiї сертифiкатiв, свiдоцтв, лiцензiй, дозволiв, обмеження прав, наданих цими документами, скасування погодження кандидатур згiдно з частиною десятою цiєї статтi;

     8) накладення штрафiв та вжиття iнших заходiв щодо забезпечення безпеки авiацiї.

     3. З метою забезпечення дотримання стандартiв та вiдповiдностi рекомендованiй практицi Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, забезпечення безпеки авiацiї та суспiльства, захисту навколишнього природного середовища уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може встановлювати обмеження на експлуатацiю повiтряних суден.

     4. З метою забезпечення безпеки авiацiї та суспiльства уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може встановлювати обмеження або заборону щодо вчинення певних дiй суб'єктами авiацiйної дiяльностi або зобов'язати їх вчиняти певнi дiї вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     5. З метою забезпечення безпеки польотiв, надiйностi експлуатацiї повiтряних суден та їх технiчного обслуговування експлуатант повiтряних суден та органiзацiя з технiчного обслуговування повиннi мати на постiйнiй основi бiльше 50 вiдсоткiв авiацiйного персоналу для виконання льотної експлуатацiї повiтряних суден та їх технiчного обслуговування вiдповiдно.

     6. З метою забезпечення безпеки польотiв, надiйностi експлуатацiї повiтряних суден та забезпечення безперебiйної роботи транспортної системи України в частинi транспортних повiтряних перевезень експлуатант комерцiйної авiацiї повинен забезпечити фiнансову спроможнiсть у вiдповiдностi до авiацiйних правил України та експлуатацiю не менше двох повiтряних суден.

     7. З метою забезпечення безпеки авiацiї та суспiльства уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може встановлювати обмеження або заборону на польоти iноземних авiаперевiзникiв на пiдставi результатiв перевiрок повiтряних суден таких авiаперевiзникiв у разi їх невiдповiдностi стандартам Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї.

     8. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi безпосередньо здiйснюють заходи щодо забезпечення безпеки авiацiї та несуть за неї вiдповiдальнiсть.

     9. У разi якщо розробник, виробник не виконує своїх обов'язкiв iз супроводження експлуатацiї виробiв авiацiйної технiки, компонентiв та обладнання, пiдтримання їх льотної придатностi, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї вживає необхiдних заходiв для забезпечення безпеки польотiв та льотної придатностi вiдповiдних повiтряних суден шляхом:

     1) заборони експлуатацiї екземплярiв або типу виробiв авiацiйної технiки, компонентiв та обладнання;

     2) прийняття вiдповiдальностi на себе за виконання зазначених функцiй;

     3) визначення вiдповiдальної органiзацiї за виконання таких функцiй.

     10. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї встановлює квалiфiкацiйнi вимоги, надає погодження та скасовує погодження кандидатур керiвникiв суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, представникiв керiвного складу таких суб'єктiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за безпеку авiацiї, систему управлiння якiстю згiдно з авiацiйними правилами України.

     Погодження кандидатур керiвникiв суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, якi не мають авiацiйної освiти, надається пiсля проходження ними пiдготовки вiдповiдно до статтi 52 цього Кодексу.

     Стаття 11. Нормативно-правове регулювання

     1. Нормативно-правове регулювання у сферi цивiльної авiацiї здiйснюється шляхом прийняття в установленому порядку нормативно-правових актiв та прийняття уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї авiацiйних правил України, що регулюють дiяльнiсть цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, приймає нормативно-правовi акти, спрямованi на формування державної полiтики у сферi цивiльної авiацiї, крiм авiацiйних правил України, визначених частиною п'ятою цiєї статтi.

     2. Авiацiйнi правила України пiдлягають обов'язковому виконанню всiма юридичними та фiзичними особами на територiї України та суб'єктами авiацiйної дiяльностi України за її межами.

     3. Авiацiйнi правила України розробляються вiдповiдно до стандартiв i рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, нормативних актiв Мiжнародної асоцiацiї повiтряного транспорту, Європейської органiзацiї з безпеки аеронавiгацiї (Євроконтролю), iнших мiжнародних авiацiйних органiзацiй та з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузi цивiльної авiацiї.

     При цьому вимоги до повiтряних перевiзникiв з обслуговування та перевезення пасажирiв, багажу, вантажу i пошти; встановлення критерiїв вiднесення до класу обслуговування (бiзнес-клас, економ-клас, премiум-клас); виплати компенсацiї та надання допомоги пасажирам у разi вiдмови вiд прийняття на борт або скасування польоту чи затримки вильоту, зниження класу обслуговування пасажирiв, повернення плати за ненадану послугу з повiтряного перевезення, розмiр та спосiб виплати компенсацiї i обслуговування пасажирiв, яким вiдмовлено у прийняттi на борт, встановлюються однаковими як для внутрiшнiх, так i мiжнародних рейсiв.

     4. Усi технiчнi термiни i визначення, що вживаються в цьому Кодексi та в нормативно-правових актах, прийнятих на його основi, тлумачаться вiдповiдно до визначень, що мiстяться у стандартах i рекомендованiй практицi Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, нормативних актах Мiжнародної асоцiацiї повiтряного транспорту, Європейської органiзацiї з безпеки аеронавiгацiї (Євроконтролю), а також з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузi цивiльної авiацiї.

     5. Авiацiйнi правила України встановлюють:

     види, форми сертифiкатiв та iнших документiв, що видаються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     строки дiї зазначених документiв;

     детальний порядок та умови отримання, анулювання, припинення дiї та вiдмови, у тому числi щодо видачi зазначених документiв;

     вимоги до суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi, наявностi у суб'єктiв авiацiйної дiяльностi систем управлiння безпекою польотiв та систем управлiння якiстю;

     правила та порядок виконання польотiв;

     правила та порядок аеронавiгацiйного обслуговування;

     правила, порядок, обсяг i критерiї оцiнки, проведення перевiрок, iнспектування та аудиту, їх види, прийнятнi методи визначення вiдповiдностi.

     6. Керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до авiацiйних правил України може звiльнити суб'єкта авiацiйної дiяльностi вiд виконання окремих технiчних або процедурних вимог авiацiйних правил України, якщо буде визнано, що це необхiдно в iнтересах суспiльства та не створює загрози безпецi цивiльної авiацiї.

     7. Авiацiйнi правила України можуть прийматися вiдповiдно до структури документiв Європейського Союзу.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5502-VI)

     Стаття 12. Здiйснення загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть

     1. Загальнодержавнi витрати на авiацiйну дiяльнiсть та участь України в мiжнародних авiацiйних органiзацiях здiйснюються вiдповiдно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

     2. Загальнодержавнi витрати на авiацiйну дiяльнiсть - витрати, пов'язанi iз забезпеченням виконання основних завдань внутрiшньої та зовнiшньої державної полiтики в галузi цивiльної авiацiї, у тому числi державного регулювання науково-технiчної, економiчної, фiнансової, кадрової та соцiальної полiтики щодо використання повiтряного простору України, нормативно-правового забезпечення авiацiйної дiяльностi, забезпечення державного контролю та нагляду за безпекою цивiльної авiацiї.

     3. Порядок використання коштiв на авiацiйну дiяльнiсть та участь України в мiжнародних авiацiйних органiзацiях визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Для забезпечення реалiзацiї основних напрямiв державної полiтики у сферi авiацiйної дiяльностi та використання повiтряного простору України, утримання та забезпечення дiяльностi уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї з метою виконання покладених на нього завдань та функцiй, участi та представництва України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях та iнших заходах дiє Державний спецiалiзований фонд фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях.

     5. Надходженнями Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях є державнi збори iз суб'єктiв авiацiйної дiяльностi:

     1) за сертифiкацiю, реєстрацiю, перереєстрацiю об'єктiв та суб'єктiв авiацiйної дiяльностi та супроводження їх дiяльностi;

     2) за надання прав на експлуатацiю повiтряних лiнiй;

     3) за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України;

     4) за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України;

     5) за вчинення офiцiйних дiй, пов'язаних з наглядом у сферi цивiльної авiацiї, у тому числi пiд час виконання польотiв в iнших державах за договорами фрахту/лiзингу, якi розраховуються залежно вiд кiлькостi та маси повiтряних суден, строкiв тимчасового базування за кордоном та регiонiв виконання польотiв;

     6) з авiацiйної безпеки;

     7) з iнших передбачених законом надходжень.

     6. Кошти Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях в обсязi, затвердженому законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, використовуються на утримання штату працiвникiв та iншi витрати уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї, пов'язанi iз забезпеченням виконання його функцiй, на фiнансування витрат на участь та представництво України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях та iнших заходах, визначених законодавством.

     З метою ефективного контролю за забезпеченням безпеки авiацiї та вiдповiднiстю рекомендованiй практицi Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, закрiплення висококвалiфiкованих державних iнспекторiв витрати на оплату працi державних iнспекторiв, якi не є державними службовцями в уповноваженому органi з питань цивiльної авiацiї, визначаються на рiвнi, не нижчому нiж середня заробiтна плата по авiацiйному транспорту (за даними Державного комiтету статистики України за рiк, що передує попередньому).

     7. Забезпечення надходження та використання коштiв Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях здiйснює уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     8. Платежi, що пiдлягають сплатi до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях, є обов'язковими для всiх суб'єктiв авiацiйної дiяльностi.

     9. Перелiк, розмiр та порядок сплати державних зборiв (крiм державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України), порядок використання коштiв Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2020р. N 759-IX)

     Стаття 121. Особливостi справляння i ставки державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України

     1. Державний збiр за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державний збiр за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, - це обов'язковi неподатковi платежi до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях, що справляються з авiаперевiзникiв у порядку, визначеному цим Кодексом.

     2. Державний збiр за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державний збiр за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, не справляються у разi здiйснення:

     1) перевезень вищих посадових осiб та офiцiйних делегацiй України та iнших держав;

     2) перевезень товарiв гуманiтарної допомоги з/до України згiдно з актами Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) польотiв, пов'язаних iз забезпеченням проведення робiт з лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, авiацiйних та iнших подiй, санiтарних авiарейсiв (у тому числi перевезень тiла (останкiв, праху) померлого);

     4) перевезень пасажирiв, якi належать до категорiї осiб, звiльнених вiд сплати зборiв згiдно iз законом;

     5) перевезень дiтей вiком до двох рокiв;

     6) перевезень транзитних пасажирiв.

     3. Ставка державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, встановлюється у таких розмiрах:

     1) у разi здiйснення повiтряних перевезень у межах України - 0,5 долара США;

     2) у разi здiйснення мiжнародних повiтряних перевезень з України - 2 долари США.

     4. Ставка державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, встановлюється у таких розмiрах:

     1) у разi здiйснення повiтряних перевезень у межах України - 2,5 долара США;

     2) у разi здiйснення мiжнародних повiтряних перевезень з/до України - 10 доларiв США.

     5. Розрахунок розмiру державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, здiйснює уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї щомiсяця на пiдставi iнформацiї про пасажирiв, якi вiдлiтають з аеропорту України, та про вантаж, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, за офiцiйним курсом валют, установленим Нацiональним банком України на день оформлення авiаперевiзнику вiдповiдного рахунка-фактури.

     6. Iнформацiю про пасажирiв, якi вiдлiтають з аеропорту України, та про вантаж, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, експлуатант аеропорту (аеродрому) подає до уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї щомiсяця до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним.

     Iнформацiя, зазначена в абзацi першому цiєї частини, подається окремо щодо регулярних i нерегулярних перевезень та повинна мiстити:

     1) найменування авiаперевiзника;

     2) вид повiтряних перевезень (регулярнi або нерегулярнi, повiтрянi перевезення у межах України або мiжнароднi повiтрянi перевезення з/до України);

     3) перiод (iз зазначенням мiсяця та року), за який подається iнформацiя.

     Для виявлення та усунення можливих неточностей i помилок у такiй iнформацiї авiаперевiзник проводить з експлуатантом аеропорту (аеродрому) до 10 числа мiсяця, що настає за звiтним, звiрку щодо кiлькостi пасажирiв, якi вiдлетiли з аеропорту, та кiлькостi тонн вантажу, що вiдправлений чи прибув до аеропорту.

     7. Пiд час розрахунку розмiру державного збору не враховуються витрати, пов'язанi iз сплатою державного збору.

     8. Рахунок-фактура на сплату державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, оформлюється протягом двох робочих днiв з дня надходження до уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї вiд експлуатанта аеропорту (аеродрому) iнформацiї, передбаченої частинами п'ятою i шостою цiєї статтi.

     9. Платником за рахунком-фактурою на сплату державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, є авiаперевiзник, який виконував повiтрянi перевезення.

     Вiд iменi iноземного авiаперевiзника рахунок-фактура може бути оплачений його представником чи iншою належним чином уповноваженою ним особою.

     10. Рахунок-фактура на сплату державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, надсилається платнику засобами факсимiльного зв'язку або електронною поштою в день оформлення, а на вимогу авiаперевiзника - поштою (рекомендованим поштовим вiдправленням) протягом двох робочих днiв з дня оформлення.

     11. Рахунок-фактура на сплату державного збору за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державного збору за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, оплачується протягом 30 днiв з дати його оформлення.

     12. Державний збiр за кожного пасажира, який вiдлiтає з аеропорту України, та державний збiр за кожну тонну вантажу, що вiдправляється чи прибуває до аеропорту України, не сплачений авiаперевiзником протягом 30 днiв з дати оформлення рахунка-фактури, вважається простроченою заборгованiстю перед Державним спецiалiзованим фондом фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях.

     У разi виникнення у авiаперевiзника простроченої заборгованостi перед Державним спецiалiзованим фондом фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях передбаченi законодавством України процедури сертифiкацiї, реєстрацiї, перереєстрацiї об'єктiв та суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, супроводження його дiяльностi та надання йому прав на експлуатацiю повiтряних лiнiй уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї не здiйснюються.

(Доповнено статтею 121 згiдно iз Законом України вiд 13.07.2020р. N 759-IX)

     Стаття 13. Сертифiкацiя, схвалення суб'єктiв авiацiйної дiяльностi

     1. Сертифiкат на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України повиннi отримати пiдприємства та органiзацiї, якi в галузi цивiльної авiацiї здiйснюють:

     1) розроблення цивiльної авiацiйної технiки i змiн до неї з метою схвалення типової конструкцiї та серiйне виробництво авiацiйної технiки схваленої конструкцiї;

     2) технiчне обслуговування авiацiйної технiки;

     3) управлiння пiдтриманням льотної придатностi;

     4) експлуатацiю повiтряних суден;

     5) навчання авiацiйного персоналу та персоналу, дiяльнiсть якого стосується забезпечення авiацiйної безпеки, персоналу з наземного обслуговування;

     6) наземне обслуговування;

     7) надання послуг з аеронавiгацiйного обслуговування;

     8) захист цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання;

     9) iншi види дiяльностi, передбаченi законодавством, у тому числi авiацiйними правилами України.

     2. Сертифiкат видається пiсля здiйснення процедури сертифiкацiї, у ходi якої перевiряється довгострокова здатнiсть суб'єкта або об'єкта авiацiйної дiяльностi до безпечного виконання дозволеного виду дiяльностi або функцiй у галузi цивiльної авiацiї.

     3. Розробники та виробники цивiльної авiацiйної технiки, органiзацiї з технiчного обслуговування, якi отримали вiдповiдний сертифiкат на певний вид дiяльностi, мають право проводити випробувальнi та виробничi польоти прототипiв нових та модифiкованих цивiльних повiтряних суден, включаючи тренування екiпажiв, без отримання сертифiката експлуатанта в порядку, визначеному авiацiйними правилами України. Ця вимога стосується також навчальних закладiв пiд час виконання навчально-тренувальних польотiв.

     4. Порядок надання повноважень з видачi дозволу на виконання польотiв вiдповiдно до частини другої статтi 44 цього Кодексу розробникам та виробникам цивiльної авiацiйної технiки, органiзацiям з технiчного обслуговування, якi отримали вiдповiдний сертифiкат на визначений вид дiяльностi, встановлюється авiацiйними правилами України.

     5. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право визначати або залучати установи, органiзацiї та пiдприємства для проведення iнспекцiї, перевiрки, оцiнки, експертизи, випробування, дослiдження.

     Стаття 14. Визнання сертифiкацiї суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї визнає сертифiкат або аналогiчний документ, виданий авiацiйним органом влади iншої держави чи компетентною органiзацiєю, якщо це передбачено мiжнародним договором України та вiдповiдними мiжнародно-правовими актами або якщо вимоги до його видачi були не нижчими, нiж тi, що застосовуються в Українi.

     2. Порядок визнання сертифiкатiв та аналогiчних документiв, виданих авiацiйними органами влади iнших держав чи компетентними органiзацiями, визначається авiацiйними правилами України з урахуванням правил вiдповiдних мiжнародно-правових актiв i вимог законодавства.

     Стаття 15. Сертифiкацiйнi перевiрки та нагляд

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї проводить сертифiкацiйнi перевiрки на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України, iнших нормативно-правових актiв та нагляд, здiйснюючи аудит та iнспектування щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв та виконання приписiв у галузi цивiльної авiацiї.

     Безпосередньо сертифiкацiйнi перевiрки, контроль та iнспектування здiйснюють державнi iнспектори та особи, уповноваженi на проведення перевiрок.

     2. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї проводить плановi та позаплановi перевiрки з метою визначення вiдповiдностi утримувача сертифiката вимогам, якi встановленi авiацiйними правилами України або iншими нормативно-правовими актами. Необхiднiсть проведення позапланової перевiрки визначається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     Окремi види перевiрок, визначенi авiацiйними правилами України, проводяться без попереднього повiдомлення.

     Стаття 16. Державнi iнспектори та особи, уповноваженi на проведення перевiрок

     1. Державнi iнспектори та особи, уповноваженi на проведення перевiрок, на пiдставi службового посвiдчення та спецiального завдання на проведення перевiрки вiдповiдно до частини шостої цiєї статтi мають право:

     1) доступу до всiх примiщень i об'єктiв, що стосуються мети перевiрки, пiдприємства, органiзацiї чи установи, в яких проводиться перевiрка;

     2) проводити перевiрку будь-якого повiтряного судна, аеропорту, аеродрому чи обладнання, дiяльностi служб та органiзацiй, що перебувають у межах аеродрому, аеропорту або використовуються для провадження дiяльностi у сферi цивiльної авiацiї;

     3) доступу до матерiалiв, документiв i будь-якої iншої iнформацiї, необхiдної для проведення перевiрки, а також знiмати з матерiалiв i документiв копiї, крiм копiй з iнформацiї, що є конфiденцiйною або має статус комерцiйної таємницi згiдно iз законом;

     4) вчиняти контрольно-вимiрювальнi дiї, перевiряти повiтрянi судна чи обладнання, що використовуються для провадження авiацiйної дiяльностi;

     5) на пiдставi письмового рiшення (звiту про перевiрку) не допускати до подальшої експлуатацiї будь-яке повiтряне судно, технiчний стан якого є незадовiльним або не вiдповiдає встановленим вимогам, а також пiд час користування повiтряним судном особами без вiдповiдних повноважень;

     6) не допускати до подальшої експлуатацiї або отримання на зберiгання обладнання у незадовiльному технiчному станi, призначене для провадження авiацiйної дiяльностi, чи обладнання, що використовується особами без вiдповiдних повноважень;

     7) перебувати на борту повiтряного судна пiд час виконання польотiв згiдно iз завданням на перевiрку та за умови внесення до завдання на полiт;

     8) складати протоколи та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i застосовувати фiнансовi санкцiї.

     2. Державнi iнспектори та особи, уповноваженi на проведення перевiрок, зобов'язанi проводити перевiрки, здiйснювати сертифiкацiю, державний нагляд i контроль з додержанням законодавства, у тому числi авiацiйних правил України, та несуть персональну вiдповiдальнiсть за об'єктивнiсть i неупередженiсть результатiв перевiрки.

     3. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може проводити перевiрки та здiйснювати нагляд спiльно з iншими державними органами.

     4. Процедури перевiрки, визначенi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, можуть проводитися дистанцiйно. Результати вимiрювань, отриманих дистанцiйно, повиннi включати данi, що дають можливiсть iдентифiкувати використанi iнструменти вимiрювання. Положення частини п'ятої цiєї статтi не застосовуються до перевiрок, якi проводяться дистанцiйно.

     5. За результатами перевiрки у випадках, передбачених авiацiйними правилами України, державнi iнспектори та особи, уповноваженi на проведення перевiрок, складають звiт, який пiдписується керiвником чи уповноваженою особою суб'єкта авiацiйної дiяльностi або фiзичною особою, стосовно якої проводилася перевiрка. У разi вiдмови пiдписати такий звiт уповноважений на перевiрку представник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї робить у звiтi про перевiрку вiдповiдну вiдмiтку.

     6. Порядок проведення перевiрок, процедури перевiрки, умови, якi суб'єкт авiацiйної дiяльностi, що перевiряється, повинен забезпечити для державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрок, визначаються авiацiйними правилами України.

     7. Керiвники експлуатантiв України, якi здiйснюють повiтрянi перевезення, за запитом уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї або Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй повиннi забезпечити бронювання та видiлення необхiдної кiлькостi мiсць на рейсах, якi здiйснює експлуатант, для працiвникiв вищезазначеного органу та/або установи з метою забезпечення виконання покладених на них завдань.

     Стаття 17. Захист державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрок

     1. Держава гарантує захист державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрок, вiд втручання з боку осiб, якi перевiряються, у тому числi з боку керiвництва уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї, iнших органiв виконавчої влади з метою запобiгання необ'єктивному висвiтленню результатiв перевiрки.

     2. Умови оплати працi державних авiацiйних iнспекторiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрок, i членiв їхнiх сiмей вiд кримiнально протиправних посягань та iнших протиправних дiй у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язкiв.

     4. За образу державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрок, погрозу, насильство та за дiї, якi перешкоджають виконанню покладених на них обов'язкiв, виннi особи притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 18. Обов'язки керiвникiв суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, що перевiряються

     1. Керiвник суб'єкта авiацiйної дiяльностi, що перевiряється, зобов'язаний забезпечити надання всiєї необхiдної iнформацiї, що стосується мети перевiрки, а також забезпечити для державних iнспекторiв та осiб, уповноважених на проведення перевiрки:

     1) умови для ефективного проведення перевiрки;

     2) доступ до матерiалiв, документiв, даних та обладнання;

     3) доступ до об'єктiв i примiщень, що перевiряються.

     2. Положення частини першої цiєї статтi також застосовуються до фiзичних осiб, стосовно яких проводиться перевiрка.

     Стаття 19. Вiдносини уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї з правоохоронними органами

     1. Працiвники правоохоронних органiв зобов'язанi надавати допомогу державним iнспекторам та особам, уповноваженим на проведення перевiрок, у виконаннi ними службових обов'язкiв щодо iнспектування i перевiрок та припиняти незаконнi дiї осiб, якi перешкоджають виконанню цих обов'язкiв.

     2. Порядок взаємодiї уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї з правоохоронними органами встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. У разi виявлення державним iнспектором або представником правоохоронних органiв факту незаконного польоту повiтряного судна, яке перебуває поза межами мiсця базування або аеродрому, що охороняється, державний iнспектор або представник правоохоронних органiв складають вiдповiдний акт про правопорушення та/або видають припис.

     Стаття 20. Розгляд скарг на рiшення уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та його посадових осiб

     1. Дiї, рiшення та висновки уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та його посадових осiб можуть бути оскарженi суб'єктами авiацiйної дiяльностi, стосовно яких вони вчиненi чи прийнятi, до керiвника уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї шляхом подачi вмотивованої та обґрунтованої скарги.

     2. Скарга на дiї уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та його посадових осiб може бути подана суб'єктом авiацiйної дiяльностi протягом десяти днiв з дня вчинення такої дiї, а щодо оскарження рiшення чи висновкiв - протягом десяти днiв з дня отримання рiшення чи висновку.

     3. Для розгляду скарги на висновок про перевiрку та дiї посадових осiб за результатами перевiрки керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї утворює апеляцiйну комiсiю, повноваження та строки дiяльностi якої визначаються вiдповiдним положенням.

     4. Скарга на рiшення, звiт про перевiрку та дiї посадових осiб за результатами перевiрки розглядаються апеляцiйною комiсiєю у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання скарги.

     5. У разi необхiдностi у проведеннi детальної перевiрки, яка потребує певного часу, строк розгляду скарги може бути продовжено, але не бiльше як до тридцяти днiв.

     6. Рiшення, звiт про перевiрку та дiї посадових осiб можуть бути оскарженi в установленому порядку до суду.

     Стаття 21. Система обов'язкових сповiщень щодо безпеки цивiльної авiацiї

     1. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй спiльно з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї створюють систему обов'язкових сповiщень про iнциденти з метою сприяння збору iнформацiї про фактичнi чи потенцiйнi недолiки в забезпеченнi безпеки польотiв.

     2. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї визначає перелiк подiй та обсяг iнформацiї щодо безпеки в галузi цивiльної авiацiї, якi пiдлягають обов'язковому сповiщенню суб'єктами авiацiйної дiяльностi, аналiзу та/або розслiдуванню, а також встановлює порядок сповiщення, розгляду отриманої iнформацiї, її аналiзу та вжиття вiдповiдних заходiв.

     3. Iнформацiя про авiацiйнi подiї та iнциденти, надана в рамках системи обов'язкових сповiщень, вноситься до бази даних добровiльних i обов'язкових сповiщень. До бази даних добровiльних i обов'язкових сповiщень не вносяться жоднi iмена чи адреси осiб. Зазначеною базою даних користуються уповноваженi особи уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй у межах своїх повноважень з метою систематичного аналiзу iнформацiї в базi даних для виявлення тривожних тенденцiй, пов'язаних з безпекою польотiв, та вжиття запобiжних заходiв у встановленому порядку.

     4. Iнформацiя, зiбрана в базi даних добровiльних i обов'язкових сповiщень, охороняється вiдповiдно до закону.

     5. Для забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, зазначеної в частинi третiй цiєї статтi, iнформацiя розголошується заiнтересованим особам вiдповiдно до частини другої статтi 122 цього Кодексу.

     Стаття 22. Система добровiльних сповiщень щодо безпеки цивiльної авiацiї

     1. З метою сприяння збору iнформацiї про фактичнi чи потенцiйнi недолiки у забезпеченнi безпеки польотiв, якi на нерегулярнiй основi фiксуються в рамках системи обов'язкових сповiщень, створюється та пiдтримується система добровiльних сповiщень про подiї з безпеки у сферi цивiльної авiацiї.

     2. Система добровiльних сповiщень надає кожному громадяниновi можливiсть iнформувати вiдповiдний уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї про подiї негативного характеру, якi були ним зафiксованi чи до яких заявник був причетний. Зазначена система створюється вiдповiдно до принципiв та процедур, що визначаються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     3. Громадянин, який сповiщає про подiї небезпечного характеру щодо цивiльної авiацiї або про чинники, якi можуть створити загрозу життю та здоров'ю пасажирiв, авiацiйного персоналу та експлуатацiйних служб, а також iншi загрози, у разi пiдтвердження такої iнформацiї не може пiдлягати дискримiнацiї, переслiдуванню чи обмеженню його прав i свобод.

     4. Громадянин, який надав завiдомо недостовiрну iнформацiю про факти, подiї небезпечного характеру або про чинники, якi можуть створити загрозу життю та здоров'ю пасажирiв, авiацiйного персоналу та експлуатацiйних служб, а також iншi загрози, що стосуються цивiльної авiацiї, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом України.

Роздiл IV
ВИКОРИСТАННЯ ПОВIТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

     Стаття 23. Органiзацiя використання повiтряного простору України та вiдповiдальнiсть за порушення порядку його використання

     1. Органiзацiя використання повiтряного простору України - комплекс заходiв, який вживається для забезпечення безпечного, економiчного та регулярного повiтряного руху, а також будь-якої iншої дiяльностi, пов'язаної з використанням повiтряного простору України. Положення про використання повiтряного простору України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Органiзацiя використання повiтряного простору України передбачає:

     1) визначення структури та класифiкацiї повiтряного простору України;

     2) планування та координацiю дiяльностi з використання повiтряного простору України вiдповiдно до державних прiоритетiв;

     3) забезпечення дозвiльного порядку використання повiтряного простору України та/або забезпечення iнформацiєю щодо використання повiтряного простору України;

     4) органiзацiю повiтряного руху, що включає:

     а) обслуговування повiтряного руху;

     б) управлiння використанням повiтряного простору України;

     в) органiзацiю потокiв повiтряного руху;

     5) забезпечення контролю за дотриманням порядку та правил використання повiтряного простору України у певних районах;

     6) обслуговування аеронавiгацiйною iнформацiєю;

     7) аварiйне сповiщення;

     8) метеорологiчне обслуговування;

     9) забезпечення зв'язку, навiгацiї, спостереження.

     3. Порушенням порядку використання повiтряного простору України вважаються дiї або бездiяльнiсть юридичних чи фiзичних осiб, що призвели до порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють порядок використання повiтряного простору України.

     4. Перелiк порушень порядку використання повiтряного простору України визначається Положенням про використання повiтряного простору України.

     Стаття 24. Державнi прiоритети у використаннi повiтряного простору України

     1. Повiтряний простiр України є єдиним, без розподiлу за вiдомчою належнiстю, та доступним усiм користувачам повiтряного простору України з рiвними правами щодо його використання.

     2. У разi виникнення необхiдностi використання повiтряного простору України одночасно двома або бiльше користувачами першочергове право на його використання надається користувачам згiдно з державними прiоритетами у такiй послiдовностi:

     1) вiдбиття повiтряного нападу на територiю України або запобiгання та припинення порушень державного кордону i суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi;

     2) припинення протиправних дiй повiтряного судна, яке може використовуватися для вчинення терористичних актiв у повiтряному просторi України;

     3) польоти повiтряних суден для проведення всiх видiв рятувальних робiт, спрямованих на збереження життя та здоров'я людей;

     4) надання допомоги у разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     5) запобiгання та припинення порушень порядку i правил використання повiтряного простору України;

     6) польоти повiтряних суден, що виконуються з метою перевезення вищих посадових осiб України та iнших держав;

     7) польоти повiтряних суден, якi виконують спецiальнi завдання в iнтересах державної безпеки;

     8) польоти, що виконуються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     9) виконання регулярних повiтряних перевезень пасажирiв, вантажiв та пошти;

     10) виконання нерегулярних повiтряних перевезень пасажирiв, вантажiв та пошти;

     11) провадження спецiальної дiяльностi, пов'язаної iз здiйсненням активного впливу на атмосфернi процеси (боротьба з градом тощо);

     12) виконання випробувальних польотiв повiтряних суден;

     13) виконання польотiв державних повiтряних суден за планами навчально-бойової пiдготовки;

     14) виконання польотiв в iнтересах нацiональної економiки, проведення авiацiйних робiт цивiльними повiтряними суднами;

     15) навчальнi i тренувальнi польоти цивiльної авiацiї;

     16) навчальнi стрiльби та пуски ракет;

     17) проведення вибухових робiт;

     18) запуск метеорологiчних радiозондiв;

     19) провадження iншої дiяльностi, пов'язаної з використанням повiтряного простору України.

     Стаття 25. Структура повiтряного простору України

     1. Структура повiтряного простору України розробляється та затверджується уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, а в разi потреби - iз заiнтересованими державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями вiдповiдно до стандартiв i рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї, документiв Євроконтролю та вимог авiацiйних правил України.

     2. Змiни до структури повiтряного простору України вносяться на пiдставi пропозицiй заiнтересованих державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй. Усi змiни затверджуються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України, а в разi потреби - з вiдповiдними державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та публiкуються в документах аеронавiгацiйної iнформацiї.

     Стаття 26. Класифiкацiя повiтряного простору України

     1. Повiтряний простiр України, доступний для виконання польотiв загального повiтряного руху, подiляється на:

     1) контрольований повiтряний простiр України обслуговування повiтряного руху, в межах якого можуть надаватися в установленому порядку всi види обслуговування повiтряного руху (диспетчерське, польотно-iнформацiйне, аварiйне);

     2) повiтряний простiр України поза межами контрольованого повiтряного простору обслуговування повiтряного руху, де в установленому порядку забезпечуються польотно-iнформацiйне та аварiйне обслуговування.

     2. Класифiкацiя повiтряного простору України обслуговування повiтряного руху визначається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї виходячи з потреб користувачiв повiтряного простору України, необхiдностi забезпечення безпеки польотiв, їх економiчної ефективностi та публiкується в документах аеронавiгацiйної iнформацiї.

     Стаття 27. Використання мiжнародного повiтряного простору

     1. Використання повiтряного простору над вiдкритим морем, де вiдповiдальнiсть за обслуговування повiтряного руху мiжнародними договорами України покладена на Україну, здiйснюється вiдповiдно до норм мiжнародного права.

     Стаття 28. Об'єднана цивiльно-вiйськова система органiзацiї повiтряного руху

     1. Об'єднана цивiльно-вiйськова система органiзацiї повiтряного руху забезпечує виконання завдань щодо органiзацiї використання повiтряного простору України, безпечного i регулярного повiтряного руху в повiтряному просторi України та в повiтряному просторi над вiдкритим морем, де вiдповiдальнiсть за обслуговування повiтряного руху мiжнародними договорами України покладена на Україну.

     2. Структура, завдання та порядок функцiонування об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 29. Дозвiльний порядок використання повiтряного простору України

     1. Використання повiтряного простору України здiйснюється на пiдставi дозволiв, що надаються органами об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху вiдповiдно до порядку, визначеного Положенням про використання повiтряного простору України, крiм випадкiв, передбачених пунктами 1 - 5 частини другої статтi 24 цього Кодексу.

     2. У разi виконання польотiв цивiльних повiтряних суден та лiтальних апаратiв поза межами контрольованого повiтряного простору України заявка на використання повiтряного простору України не подається, за винятком випадкiв, зазначених у Положеннi про використання повiтряного простору України.

     3. Вибуття повiтряного судна чи лiтального апарата з територiї України (прибуття на територiю України) дозволяється через мiжнароднi аеропорти, в яких розташованi митнi органи та органи охорони державного кордону України.

     Вибуття повiтряного судна чи лiтального апарата з територiї України (прибуття на територiю України) через iншi аеропорти та поза мiсцем розташування митних органiв та органiв охорони державного кордону України допускається у виняткових випадках з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України або в разi вимушеної посадки повiтряного судна (лiтального апарата).

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 30. Заборони та обмеження використання повiтряного простору України

     1. Використання повiтряного простору України або його окремої частини може бути частково або повнiстю обмежено уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї та органами об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху вiдповiдно до порядку, визначеного Положенням про використання повiтряного простору України.

     Стаття 31. Контроль за дотриманням порядку та правил використання повiтряного простору України

     1. Контроль за дотриманням порядку використання повiтряного простору України пiд час планування, координацiї та використання повiтряного простору України, обслуговування та управлiння повiтряним рухом у районах польотної iнформацiї, диспетчерських районах та зонах i на маршрутах обслуговування повiтряного руху здiйснюється органами об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху.

     2. Контроль за дотриманням порядку використання повiтряного простору України пiд час охорони державного кордону України, управлiння польотами державних повiтряних суден, контролю польотiв повiтряних суден та перемiщення iнших об'єктiв, що перетинають державний кордон України або виконують польоти в межах зон з особливим режимом використання та у спецiальних зонах повiтряного простору України, здiйснюється пiдроздiлами Повiтряних Сил Збройних Сил України, правоохоронних органiв та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України.

     3. Пiдроздiлами обслуговування повiтряного руху державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування контроль за дотриманням порядку використання повiтряного простору України здiйснюється пiд час обслуговування повiтряного руху в зонах їхньої вiдповiдальностi.

     4. Порядок взаємодiї органiв об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху, органiв управлiння Повiтряних Сил Збройних Сил України та iнших органiв, якi здiйснюють контроль за дотриманням порядку та правил використання повiтряного простору України, визначається Положенням про використання повiтряного простору України.

     Стаття 32. Перетинання повiтряними суднами державного кордону України

     1. Повiтрянi судна перетинають державний кордон України згiдно з порядком, встановленим Положенням про використання повiтряного простору України, у спецiально видiлених маршрутах обслуговування повiтряного руху, вiдомостi про якi публiкуються в документах аеронавiгацiйної iнформацiї.

     2. Перелiк маршрутiв обслуговування повiтряного руху для перетинання державного кордону України затверджується уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України та Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України.

     3. Перетинання державного кордону України поза маршрутами обслуговування повiтряного руху забороняється, крiм випадкiв, встановлених цим Кодексом.

     Перетинання державного кордону України поза маршрутами дозволяється:

     а) з дозволу Генерального штабу Збройних Сил України за погодженням з Адмiнiстрацiєю Державної прикордонної служби України;

     б) аварiйно-рятувальним та аварiйно-вiдбудовним службам пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй, спричинених великими аварiями, катастрофами i стихiйним лихом за поданням Мiнiстерства закордонних справ України з дозволу Генерального штабу Збройних Сил України.

     Стаття 33. Обслуговування повiтряного руху та управлiння повiтряним рухом

     1. Обслуговування повiтряного руху в районах польотної iнформацiї, диспетчерських районах, диспетчерських зонах, на маршрутах обслуговування повiтряного руху, у тому числi в повiтряному просторi над вiдкритим морем, де вiдповiдальнiсть за обслуговування повiтряного руху мiжнародними договорами України покладена на Україну (крiм зон та аеродромiв, де обслуговування повiтряного руху здiйснюється вiдповiдними пiдроздiлами державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування), органiзується та здiйснюється в порядку, встановленому Положенням про використання повiтряного простору України.

     2. Управлiння повiтряним рухом поза встановленими маршрутами обслуговування повiтряного руху в повiтряному просторi України та в повiтряному просторi над вiдкритим морем, де вiдповiдальнiсть за обслуговування повiтряного руху мiжнародними договорами України покладена на Україну (крiм зон та аеродромiв, де управлiння повiтряним рухом здiйснюють органи управлiння повiтряним рухом Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань), органiзується та здiйснюється вiдповiдними пiдроздiлами/органами об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху.

     3. Управлiння повiтряним рухом у тимчасово зарезервованому повiтряному просторi та на аеродромах державної авiацiї здiйснюється органами управлiння повiтряним рухом Збройних Сил України, правоохоронних органiв, органiв виконавчої влади, яким вони належать.

     4. Обслуговування повiтряного руху на цивiльних аеродромах, що належать державним органам, органам мiсцевого самоврядування, суб'єктам авiацiйної дiяльностi, здiйснюється в порядку, встановленому уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     5. Обслуговування повiтряного руху та управлiння повiтряним рухом на аеродромах спiльного використання органiзується експлуатантами цього аеродрому в порядку, встановленому уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї та Мiнiстерством оборони України.

     6. З метою забезпечення координацiї органiзацiї повiтряного руху пiдроздiли об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху укладають письмовi угоди з вiдповiдним органом обслуговування повiтряного руху сумiжної держави в порядку, визначеному уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     Стаття 34. Сертифiкацiя аеронавiгацiйного обслуговування

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї:

     1) визначає вимоги щодо надання аеронавiгацiйного обслуговування та перелiк послуг, що надаються суб'єктами аеронавiгацiйного обслуговування на всiх етапах польоту повiтряних суден;

     2) проводить сертифiкацiю суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, якi надають послуги з аеронавiгацiйного обслуговування, сукупно чи окремо, з органiзацiї повiтряного руху, зв'язку, навiгацiї, спостереження (радiотехнiчного забезпечення), метеорологiчного обслуговування та надання аеронавiгацiйної iнформацiї;

     3) проводить сертифiкацiю наземних засобiв та об'єктiв зв'язку, навiгацiї, спостереження згiдно iз законодавством України.

     Стаття 35. Метеорологiчне обслуговування

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї:

     1) розробляє i встановлює вимоги щодо метеорологiчного обслуговування цивiльної авiацiї;

     2) визначає вимоги щодо порядку метеорологiчного обслуговування на аеродромах та маршрутах польотiв;

     3) здiйснює сертифiкацiю аеродромного метеорологiчного обладнання.

     Стаття 36. Плата за аеронавiгацiйне обслуговування

     1. Аеронавiгацiйне обслуговування польотiв повiтряних суден (на маршрутi, на пiдходi та в районi аеродрому) здiйснюється провайдерами аеронавiгацiйного обслуговування на платнiй основi.

     Провайдер аеронавiгацiйного обслуговування за погодженням з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї може передавати на договiрних засадах право щодо технiчної експлуатацiї наземних засобiв зв'язку, навiгацiї та спостереження юридичним особам, сертифiкованим вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     2. Розмiр одиничних ставок плати за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування польотiв повiтряних суден (на маршрутi, на пiдходi та в районi аеродрому) встановлюється однаковим для всiх користувачiв повiтряного простору України i визначається вiдповiдно до законодавства України, стандартiв та рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї i документiв Євроконтролю.

     3. Плата за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування (на маршрутi, на пiдходi та в районi аеродрому) справляється Євроконтролем та/або провайдером (провайдерами) аеронавiгацiйного обслуговування вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України. Порядок розрахунку розмiру зазначеної плати, порядок її внесення та звiльнення вiд сплати визначається вiдповiдно до законодавства України та зобов'язань України за мiжнародними договорами України.

     4. У разi несплати боржником неоскарженого в установлений строк рахунка до нього може бути вжито заходiв щодо вiдшкодування боргу, включаючи затримання повiтряного судна та припинення обслуговування повiтряних суден боржника пiсля закiнчення триденного строку з дня отримання боржником вiдповiдного письмового попередження, а також за вiдсутностi обґрунтованих причин продовження строкiв сплати боргу.

     5. Плата за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування на маршрутi використовується провайдером (провайдерами) аеронавiгацiйного обслуговування для покриття витрат на надання таких послуг у порядку, визначеному законодавством України, стандартами та рекомендованою практикою Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї i документами Євроконтролю, а також для сплати членських внескiв України до Євроконтролю. За рахунок плати за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування на маршрутi компенсуються витрати Євроконтролю на експлуатацiю системи плати за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування на маршрутi.

     6. Плата за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування на пiдходi та в районi аеродрому використовується провайдером (провайдерами) аеронавiгацiйного обслуговування для покриття витрат на забезпечення цього обслуговування. За рахунок плати за послуги з аеронавiгацiйного обслуговування на пiдходi та в районi аеродрому компенсуються витрати Євроконтролю на справляння цiєї плати.

     Стаття 37. Обслуговування аеронавiгацiйною iнформацiєю

     1. Порядок обслуговування аеронавiгацiйною iнформацiєю/даними здiйснюється згiдно з авiацiйними правилами України вiдповiдно до стандартiв i рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї та вимог Євроконтролю.

     2. Аеронавiгацiйна iнформацiя публiкується у виглядi об'єднаного пакета за формою, визначеною документами Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї та Євроконтролю, є доступною для всiх користувачiв повiтряного простору України та надається на платнiй основi.

Роздiл V
ПОВIТРЯНI СУДНА ТА ЛЬОТНА ПРИДАТНIСТЬ

     Стаття 38. Класифiкацiя повiтряних суден

     1. Повiтрянi судна подiляються на цивiльнi i державнi.

     2. Прототипом цивiльного повiтряного судна вважається повiтряне судно нової конструкцiї, призначене для використання як цивiльне повiтряне судно, на якому проводяться випробування з метою сертифiкацiї типової конструкцiї.

     3. Модифiкованим цивiльним повiтряним судном вважається цивiльне повiтряне судно, на якому вперше встановленi новi компоненти або обладнання, що впливають на характеристики повiтряного судна або призначенi для розширення його експлуатацiйних обмежень, i на якому проводяться випробування з метою схвалення встановлення цих компонентiв або обладнання. До модифiкованого цивiльного повiтряного судна також належить цивiльне повiтряне судно, на якому проводяться випробування з метою розширення експлуатацiйних обмежень без встановлення нових компонентiв або обладнання.

     4. Новим цивiльним повiтряним судном вважається серiйно виготовлене цивiльне повiтряне судно, на якому проводяться приймальнi випробування з метою пiдтвердження його характеристик характеристикам схваленої типової конструкцiї.

     Стаття 39. Реєстрацiя цивiльних повiтряних суден

     1. Цивiльне повiтряне судно може бути зареєстроване лише в одному реєстрi.

     2. Внесення повiтряного судна до Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України визначає його нацiональну належнiсть до України.

     Реєстрацiя повiтряного судна в Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України не є свiдченням права власностi на повiтряне судно будь-якої юридичної або фiзичної особи.

     Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї несе вiдповiдальнiсть за контроль льотної придатностi та експлуатацiї цього повiтряного судна.

     3. Цивiльному повiтряному судну, внесеному до Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України, надаються державний та реєстрацiйний знаки та видається реєстрацiйне посвiдчення згiдно з авiацiйними правилами України.

     Повiтряне судно може бути зареєстроване за умови, що воно:

     а) є власнiстю юридичної особи України або фiзичної особи - резидента;

     б) отримується експлуатантом України в оренду чи у лiзинг у нерезидента.

     4. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може вiдмовити в реєстрацiї цивiльного повiтряного судна у разi, якщо повiтряне судно не вiдповiдає вимогам щодо льотної придатностi, охорони навколишнього природного середовища або iнших обмежень, встановлених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     5. З дня внесення цивiльного повiтряного судна до Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України всi записи, зробленi ранiше щодо цього судна у реєстрах повiтряних суден iнших держав, Україною не визнаються.

     6. У разi якщо повiтряне судно не виключено з Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України, внесення його до реєстру повiтряних суден iншої держави Україною не визнається.

     7. Цивiльнi повiтрянi судна пiдлягають перереєстрацiї у Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України у випадках, передбачених авiацiйними правилами України.

     8. Не пiдлягають реєстрацiї у Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України:

     1) повiтрянi судна, злiт яких здiйснюється за допомогою нiг пiлота (дельтаплани, параплани, мотопараплани тощо);

     2) метеорологiчнi радiозонди та кулi-пiлоти, що використовуються виключно для метеорологiчних потреб;

     3) безпiлотнi некерованi аеростати без корисного вантажу;

     4) безпiлотнi повiтрянi судна, максимальна злiтна вага яких не перевищує 20 кiлограмiв i якi використовуються для розваг та спортивної дiяльностi.

     Цi повiтрянi судна пiдлягають облiку в органiзацiях, зазначених у частинi дев'ятiй статтi 4 цього Кодексу.

     9. Новi та модифiкованi повiтрянi судна, не внесенi до Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України, на яких проводяться приймальнi випробування, та модифiкованi повiтрянi судна iноземної реєстрацiї, на яких проводяться приймальнi випробування в Українi, пiдлягають облiку з наданням тимчасових позначень та виданням тимчасового облiкового посвiдчення. Облiк таких повiтряних суден здiйснюється уповноваженим центральним органом з питань цивiльної авiацiї. Порядок облiку та форма тимчасового облiкового посвiдчення для таких повiтряних суден визначаються авiацiйними правилами України.

     10. Реєстрацiю планерiв, дельтапланiв, надлегких лiтальних апаратiв, iнших повiтряних суден спортивного призначення, повiтряних суден аматорської конструкцiї, аеростатичних апаратiв, а також видачу посвiдчень про їх реєстрацiю здiйснює уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї чи установи, що визначенi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     Стаття 40. Мiжнароднi договори вiдповiдно до статтi 83 bis до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю

     1. Керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до Закону України "Про ратифiкацiю Протоколу про введення нової статтi 83 bis до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю" може укласти з авiацiйним органом влади iншої держави договiр про взяття на себе певних функцiй та обов'язкiв держави реєстрацiї щодо повiтряного судна, яке зареєстроване в цiй державi, якщо експлуатантом цього повiтряного судна є український експлуатант.

     2. Керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї може укласти договiр з авiацiйним органом влади iншої держави про передачу цiй державi певних функцiй та обов'язкiв держави реєстрацiї щодо повiтряного судна, зареєстрованого в Українi.

     3. Про будь-який договiр, укладений згiдно з частинами першою i другою цiєї статтi, щодо передачi функцiй та обов'язкiв держави реєстрацiї щодо повiтряного судна керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї повiдомляє Раду Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї.

     Стаття 41. Виключення повiтряного судна з Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України

     1. Повiтряне судно виключається з Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України у разi:

     1) припинення експлуатацiї типу повiтряного судна;

     2) подання власником повiтряного судна або уповноваженою ним особою заявки на виключення повiтряного судна з Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України;

     3) непродовження дiї сертифiката льотної придатностi або дозволу на виконання польотiв протягом 24 мiсяцiв;

     4) припинення договору оренди чи лiзингу такого повiтряного судна.

     2. У разi виключення повiтряного судна з Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України реєстрацiйне посвiдчення втрачає чиннiсть.

     Стаття 42. Льотна придатнiсть повiтряних суден

     1. Льотна придатнiсть повiтряного судна встановлюється шляхом сертифiкацiї типової конструкцiї виробу авiацiйної технiки, що є первинним визначенням льотної придатностi.

     2. Льотна придатнiсть екземпляра повiтряного судна забезпечується вiдповiднiстю його конструкцiї, компонентiв та обладнання, що встановленi на ньому, схваленiй типовiй конструкцiї, виконанням заходiв з пiдтримання льотної придатностi та пiдтвердженням того, що воно перебуває у станi, придатному для виконання польоту.

     3. Система пiдтримання льотної придатностi повiтряних суден встановлюється авiацiйними правилами України.

     Стаття 43. Схвалення типової конструкцiї виробiв авiацiйної технiки, їх компонентiв та обладнання

     1. Вирiб авiацiйної технiки серiйного виробництва повинен мати сертифiкат типу. Сертифiкат типу i сертифiкацiя змiн до нього, у тому числi додатковi сертифiкати типу, видаються розробнику за його заявкою, якщо заявник довiв, що вирiб вiдповiдає сертифiкацiйному базису для типової конструкцiї, встановленому з метою забезпечення вiдповiдностi вимогам льотної придатностi та вимогам щодо захисту навколишнього природного середовища, визначеним авiацiйними правилами України, а також якщо вiдсутнi особливi риси або характеристики, що роблять його небезпечним пiд час експлуатацiї. Сертифiкат типу охоплює вирiб, у тому числi всi компоненти i обладнання, встановленi на ньому.

     2. Основнi компоненти i обладнання, призначенi для встановлення на виробах, повиннi мати свiдоцтво про схвалення або схвальний лист. Компоненти i обладнання, що пiдлягають схваленню окремо вiд схвалення типової конструкцiї виробу, визначаються авiацiйними правилами України. Усi положення авiацiйних правил України, що застосовуються до сертифiкацiї типу, також застосовуються до схвалення шляхом видання свiдоцтв про схвалення або схвальних листiв для компонентiв i обладнання, якщо iнше не передбачено авiацiйними правилами України.

     3. Для повiтряних суден одного типу з урахуванням їх кiлькостi може бути виданий обмежений сертифiкат типу. У такому разi встановлюється вiдповiдний сертифiкацiйний базис, що гарантує забезпечення адекватного рiвня безпеки з урахуванням мети використання, незважаючи на вiдхилення вiд визначених авiацiйними правилами України вимог з льотної придатностi для вiдповiдної категорiї повiтряних суден. На видання обмежених сертифiкатiв типу поширюються положення, що застосовуються до видання сертифiкатiв типу.

     Стаття 44. Льотна придатнiсть екземпляра цивiльного повiтряного судна

     1. На кожне цивiльне повiтряне судно, внесене до Державного реєстру цивiльних повiтряних суден України, видається вiдповiдно до авiацiйних правил України уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї сертифiкат льотної придатностi вiдповiдного зразка, який засвiдчує вiдповiднiсть його конструкцiї та експлуатацiйної документацiї схваленiй типовiй конструкцiї, а також стан придатностi повiтряного судна до польотiв.

     2. У разi невiдповiдностi повiтряного судна вимогам льотної придатностi уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї замiсть сертифiката льотної придатностi може видати дозвiл на виконання польотiв, якщо встановлено, що повiтряне судно здатне безпечно виконувати основний полiт за умови дотримання встановлених обмежень.

     Перелiк умов, за яких може бути видано дозвiл на виконання польотiв, установлюється авiацiйними правилами України. На таких повiтряних суднах не дозволяється здiйснювати комерцiйнi перевезення багажу, вантажу, пошти та пасажирiв i виконувати авiацiйнi роботи за плату, наймом або договором чартеру та проводити навчання.

     На iмпортоване в Україну повiтряне судно, що планується використовувати в авiацiї загального призначення, маса якого не перевищує 5700 кiлограмiв для лiтакiв та 3180 кiлограмiв для гелiкоптерiв i типова конструкцiя якого сертифiкована уповноваженим органом держави-розробника або спецiалiзованою установою, видається дозвiл на виконання польотiв без схвалення його типової конструкцiї уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за умови позитивного висновку зазначеного органу про можливiсть та умови його експлуатацiї i подання уповноваженому органу з питань цивiльної авiацiї необхiдної iнформацiї для видачi такого висновку та забезпечення нагляду.

     3. У разi виконання польоту в повiтряному просторi iнших держав експлуатант повiтряного судна, на яке видано дозвiл на виконання польотiв, перед початком польоту має отримати дозвiл вiдповiдних уповноважених органiв цих держав.

     4. Цивiльне повiтряне судно в разi застосування до нього вимог щодо шуму на мiсцевостi та емiсiї шкiдливих речовин авiацiйних двигунiв повинно бути сертифiковане на вiдповiднiсть авiацiйним правилам України.

     5. З метою встановлення вiдповiдностi повiтряного судна нормативам у сферi захисту навколишнього природного середовища уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї видає сертифiкат повiтряного судна щодо шуму на мiсцевостi.

     6. Сертифiкацiя планерiв, дельтапланiв, надлегких лiтальних апаратiв, iнших повiтряних суден спортивного призначення, повiтряних суден аматорської конструкцiї, аеростатичних апаратiв та допомiжних пристроїв, що впливають на безпеку польотiв, здiйснюється установою, визначеною уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, за участю розробника зазначених повiтряних суден i вiдповiдних федерацiй та асоцiацiй.

     Видача дозволiв на виконання польотiв з метою засвiдчення льотної придатностi, а також контроль за пiдтриманням льотної придатностi у процесi експлуатацiї зазначених у цiй статтi повiтряних суден здiйснюються в порядку, передбаченому правилами, встановленими уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

Роздiл VI
ПОЛЬОТИ ПОВIТРЯНИХ СУДЕН

     Стаття 45. Органiзацiя польотiв

     1. Правила та порядок органiзацiї польотiв цивiльних повiтряних суден установлюються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     2. Правила та порядок органiзацiї польотiв державних повiтряних суден установлюються Мiнiстерством оборони України.

     Стаття 46. Польоти повiтряних суден

     1. Авiацiйними правилами України з урахуванням вимог мiжнародних договорiв України установлюється класифiкацiя видiв польотiв, визначаються детальнi умови та правила здiйснення польотiв в межах України, польотiв з/до України українських та iноземних цивiльних повiтряних суден у повiтряному просторi України та поза межами України, здiйснення випробувальних польотiв для українських цивiльних повiтряних суден.

     2. Мiжнароднi польоти у повiтряному просторi України виконуються на пiдставi вiдповiдних мiжнародних договорiв України та авiацiйних правил України, основнi засади яких публiкуються у збiрнику аеронавiгацiйної iнформацiї.

     3. Регулярнi мiжнароднi польоти, пiд час яких повiтрянi судна перетинають державний кордон бiльш як однiєї країни, виконуються на пiдставi мiжнародних договорiв та домовленостей мiж авiацiйними органами влади, уповноваженими на укладення цих домовленостей у встановленому законодавством порядку.

     4. Випробувальнi польоти повiтряних суден цивiльної авiацiї на територiї України виконуються лише з аеродромiв або злiтно-посадкових майданчикiв, сертифiкованих або допущених до експлуатацiї згiдно з авiацiйними правилами України.

     5. Мiжнароднi польоти iноземних безпiлотних цивiльних повiтряних суден виконуються на пiдставi спецiального дозволу уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї, що видається за погодженням з Мiнiстерством оборони України в порядку, встановленому авiацiйними правилами України.

     6. Для виконання польоту необхiдно отримати вiд уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї дозвiл на вилiт цивiльного повiтряного судна з аеродрому України, прилiт повiтряного судна до аеродрому України або на пролiт територiєю України, за винятком випадкiв, установлених авiацiйними правилами України.

     7. Порядок подання запиту щодо видачi такого дозволу, умови та порядок його видачi встановлюються авiацiйними правилами України.

     8. Експлуатант зобов'язаний виконувати польоти лише на повiтряному суднi, яке перебуває у справному станi та пiдготовлене до польотiв згiдно з вимогами експлуатацiйно-технiчної документацiї.

     Стаття 47. Бортова документацiя повiтряного судна

     1. На борту цивiльного повiтряного судна пiд час виконання польотiв повиннi бути:

     1) реєстрацiйне посвiдчення;

     2) сертифiкат льотної придатностi або дозвiл на виконання польотiв;

     3) повний перелiк бортової документацiї, що визначається авiацiйними правилами України.

     Стаття 48. Зв'язок пiд час виконання польотiв

     1. Екiпаж повiтряного судна, обладнаного засобами радiозв'язку, повинен здiйснювати безперервне прослуховування вiдповiдних каналiв радiозв'язку органу обслуговування повiтряного руху.

     2. Порядок ведення зв'язку пiд час виконання польотiв визначається авiацiйними правилами України.

     3. Заборонено виконання польоту повiтряного судна в контрольованому повiтряному просторi без двостороннього радiозв'язку з органом обслуговування повiтряного руху.

Роздiл VII
АВIАЦIЙНИЙ ПЕРСОНАЛ

     Стаття 49. Склад авiацiйного персоналу

     1. Особа, яка належить до авiацiйного персоналу, має вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам за професiйною ознакою, станом здоров'я та мати належним чином оформлене свiдоцтво згiдно з авiацiйними правилами України.

     2. Свiдоцтво видається окремо на кожну спецiальнiсть осiб авiацiйного персоналу. У свiдоцтво можуть вноситися вiдмiтки про право виконання деяких функцiй, передбачених iншими спецiальностями.

     3. Особа авiацiйного персоналу зобов'язана мати при собi свiдоцтво пiд час провадження професiйної дiяльностi i провадити таку дiяльнiсть згiдно з умовами та обмеженнями, передбаченими свiдоцтвом.

     4. Наявнiсть свiдоцтва є необхiдним для таких спецiальностей осiб авiацiйного персоналу:

     1) пiлот повiтряного судна;

     2) диспетчер управлiння повiтряним рухом (диспетчер служби руху);

     3) персонал з технiчного обслуговування повiтряних суден;

     4) члени випробувального екiпажу;

     5) член екiпажу пасажирського салону (бортпровiдник);

     6) диспетчер iз забезпечення польотiв.

     5. Для осiб авiацiйного персоналу, якi не зазначенi в частинi четвертiй цiєї статтi та виконують певнi функцiї у складi екiпажу повiтряного судна або iншi обов'язки з авiацiйної дiяльностi, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може встановити вимогу про необхiднiсть наявностi свiдоцтв.

     6. Свiдоцтво авiацiйного персоналу може бути анульоване або дiя його призупинена, а також можуть бути обмеженi наданi ним права у разi порушення вимог нормативно-правових актiв, що регламентують льотну роботу, використання повiтряного простору, органiзацiю повiтряного руху, технiчне обслуговування авiацiйної технiки, що безпосередньо впливають на безпеку польотiв.

     Стаття 50. Заборони та обмеження до власника свiдоцтва

     1. Власнику свiдоцтва забороняється провадити професiйну дiяльнiсть, передбачену свiдоцтвом та вiдповiдними рейтингами, перебуваючи пiд впливом будь-якої психотропної речовини, що може призвести до нездатностi належним чином здiйснювати професiйнi функцiї з дотриманням встановлених вимог безпеки.

     2. Власник свiдоцтва не може провадити дiяльнiсть, пов'язану з ризиком потрапляння пiд дiю психотропних речовин. У разi встановлення факту вживання психотропних речовин, пов'язаного з ризиком, власник свiдоцтва усувається вiд виконання своїх обов'язкiв та притягається до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     3. Пiлоту комерцiйної авiацiї дозволяється виконувати функцiї командира повiтряного судна пiд час здiйснення польотiв до досягнення ним 60 рокiв, 65 рокiв - якщо польоти виконуються у складi екiпажу на повiтряному суднi, сертифiкованому для виконання польотiв бiльш як одним пiлотом, i другий пiлот молодший 60 рокiв.

     4. Пiлоту комерцiйної авiацiї, який виконує функцiї другого пiлота, дозволяється виконувати свої обов'язки пiд час здiйснення польотiв до досягнення 65 рокiв.

     5. Пiлот авiацiї загального призначення має право виконувати польоти за наявностi чинного медичного сертифiката.

     Стаття 51. Сертифiкацiя i допуск авiацiйного персоналу до авiацiйної дiяльностi

     1. Кандидат на одержання свiдоцтва має продемонструвати вiдповiднiсть своїх знань та професiйних навикiв вимогам для видачi вiдповiдного свiдоцтва. Порядок атестацiї визначається авiацiйними правилами України.

     2. Кандидат на одержання свiдоцтва, рейтингу повинен мати вiдповiдну професiйну пiдготовку за затвердженою програмою у сертифiкованому навчальному закладi, належний досвiд та придатнiсть за станом здоров'я, пiдтвердженi в установленому порядку.

     3. Порядок сертифiкацiї i допуску авiацiйного персоналу до авiацiйної дiяльностi встановлюється авiацiйними правилами України.

     4. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може вiдмовити у видачi свiдоцтва або анулювати його, якщо власник свiдоцтва двiчi притягувався до вiдповiдальностi за порушення статтi 48, частини першої статтi 52, частин третьої та четвертої статтi 60 цього Кодексу.

     Стаття 52. Пiдготовка, перепiдготовка, пiдтвердження/вiдновлення та пiдвищення квалiфiкацiї авiацiйного персоналу i персоналу з наземного обслуговування

     1. Пiдготовка, перепiдготовка, пiдтвердження/вiдновлення та пiдвищення квалiфiкацiї авiацiйного персоналу i персоналу з наземного обслуговування з видачею вiдповiдного сертифiката/свiдоцтва проводиться в авiацiйних навчальних закладах, центрах перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї авiацiйних спецiалiстiв та в iнших закладах, у тому числi iноземних, що сертифiкованi або визнанi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї для проведення вiдповiдної пiдготовки.

     2. Порядок проходження пiдготовки, перепiдготовки, пiдтвердження/вiдновлення та пiдвищення квалiфiкацiї авiацiйного персоналу встановлюється авiацiйними правилами України.

     3. Перелiк персоналу з наземного обслуговування, вимоги до його пiдготовки, перепiдготовки, пiдтвердження/вiдновлення та пiдвищення квалiфiкацiї встановлюються авiацiйними правилами України.

     Дiя цих положень поширюється на керiвникiв суб'єктiв авiацiйної дiяльностi та їх керiвний склад, якi несуть вiдповiдальнiсть за безпеку авiацiї.

     Стаття 53. Трудовi вiдносини та соцiальний захист авiацiйного персоналу

     1. Трудовi вiдносини та соцiальний захист авiацiйного персоналу регулюються законодавством України про працю, соцiальне страхування i державну допомогу, iншими актами законодавства України, галузевою угодою мiж центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту i профспiлками працiвникiв цивiльної авiацiї України, колективними договорами пiдприємств.

     2. Особливостi умов працi, соцiально-побутового, житлового забезпечення, режиму робочого часу, часу вiдпочинку окремих категорiй авiацiйного персоналу встановлюються законодавством з урахуванням мiжнародних вимог та рекомендацiй щодо безпечних умов працi та особливих умов соцiального захисту окремих категорiй авiацiйного персоналу.

     Стаття 54. Державне регулювання авiацiйної медичної дiяльностi

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї у процесi регулювання сфери авiацiйної медичної дiяльностi здiйснює такi функцiї:

     1) надає повноваження авiацiйного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифiкацiї, обмежує або забороняє проведення медичної сертифiкацiї у разi порушень вимог, визначених законодавством, у тому числi авiацiйними правилами України;

     2) надає повноваження медичним центрам на проведення медичної сертифiкацiї авiацiйного персоналу, обмежує або забороняє проведення медичної сертифiкацiї у разi порушень вимог, визначених законодавством, у тому числi авiацiйними правилами України;

     3) погоджує програми навчальних закладiв, на базi яких проводяться курси професiйної пiдготовки для кандидатiв на посаду авiацiйного медичного екзаменатора;

     4) визначає умови i порядок:

     а) проведення медичного обстеження авiацiйного персоналу;

     б) видачi та зберiгання медичних звiтiв про наявнiсть або вiдсутнiсть медичних протипоказань для видачi медичного сертифiката;

     в) здiйснення контролю за документальним оформленням та зберiганням результатiв авiамедичного обстеження.

     Стаття 55. Медичний сертифiкат та медичне обстеження авiацiйного персоналу

     1. Медичний сертифiкат видається авiацiйному персоналу на пiдставi заяви та результатiв його медичного обстеження.

     2. Медичне обстеження авiацiйного персоналу проводять i надають висновок про наявнiсть або вiдсутнiсть медичних протипоказань до виконання своїх обов'язкiв авiацiйнi медичнi екзаменатори, якi виконують свої функцiї на базi авiацiйних медичних центрiв.

     3. Медична сертифiкацiя не застосовується до авiацiйного персоналу з технiчного обслуговування повiтряних суден, якi не є членами екiпажу повiтряного судна.

     Стаття 56. Центри авiацiйної медицини

     1.Проведення медичної сертифiкацiї авiацiйного персоналу здiйснюється у центрах авiацiйної медицини.

     2. Авiацiйнi медичнi центри та авiацiйнi медичнi екзаменатори призначаються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї вiдповiдно до вимог авiацiйних правил України.

Роздiл VIII
ЕКIПАЖ ПОВIТРЯНОГО СУДНА

     Стаття 57. Екiпаж повiтряного судна

     1. Екiпаж повiтряного судна складається з осiб льотного складу, до якого належать особи льотного екiпажу та екiпажу пасажирського i вантажного салону, якi пiд час польоту постiйно виконують такi функцiї:

     1) виконання процедур, передбачених керiвництвом з льотної експлуатацiї повiтряного судна;

     2) обслуговування устаткування, механiзмiв та приладiв, необхiдних для польоту повiтряного судна, а також обладнання, встановленого на повiтряному суднi та необхiдного для виконання польотного завдання;

     3) забезпечення процедур безпеки пасажирiв на борту повiтряного судна та їх обслуговування.

     2. Склад екiпажу визначається залежно вiд типу повiтряного судна, характеристик i тривалостi польоту, характеру операцiй, для яких це повiтряне судно призначене. Склад випробувального екiпажу визначається вiдповiдно до авiацiйних правил України щодо проведення випробувальних польотiв. Поiменний список членiв екiпажу визначається експлуатантом перед кожним польотом.

     3. Мiнiмальна чисельнiсть складу екiпажу повiтряного судна встановлюється керiвництвом з льотної експлуатацiї конкретного типу повiтряного судна.

     4. Усi члени екiпажу належать до льотного складу.

     Стаття 58. Обов'язки та права членiв екiпажу повiтряного судна

     1. Член екiпажу вiдповiдає за належне виконання своїх службових обов'язкiв, виконання обов'язкiв, пов'язаних з безпекою повiтряного судна, пасажирiв на борту.

     2. Член екiпажу повинен:

     1) доповiдати командиру про будь-який випадок вiдмови, збою чи дефект, що можуть вплинути на безпечну експлуатацiю повiтряного судна, включаючи його аварiйнi системи;

     2) використовувати схеми доповiдi експлуатанта про випадки загрози згiдно з програмою безпеки i заходами щодо безпеки польотiв.

     3. Членовi екiпажу забороняється виконувати свої обов'язки на повiтряному суднi, якщо вiн:

     1) перебуває пiд дiєю будь-якого препарату, що впливає на працездатнiсть i може загрожувати безпецi польоту повiтряного судна;

     2) погано почувається, що може загрожувати безпецi польоту.

     4. Членовi екiпажу забороняється вживати алкоголь менш як за вiсiм годин до зазначеного часу виконання своїх службових обов'язкiв у польотi або оголошення режиму готовностi, заступати на льотне чергування з рiвнем алкоголю в кровi, що перевищує 0,2 промiле, та вживати алкоголь пiд час польоту чи перебуваючи в режимi очiкування.

     Стаття 59. Командир повiтряного судна

     1. Командиром повiтряного судна може бути пiлот, який має вiдповiдну квалiфiкацiю та досвiд. Командира повiтряного судна з числа членiв екiпажу призначає експлуатант для виконання керiвних функцiй на повiтряному суднi.

     2. Власник, орендар або лiзингоодержувач повiтряного судна авiацiї загального призначення призначає пiлота, на якого покладає виконання функцiй командира повiтряного судна та вiдповiдальнiсть за безпечне виконання польоту.

     3. У разi якщо до складу екiпажу повiтряного судна входить лише одна особа, вона виконує обов'язки командира повiтряного судна.

     Стаття 60. Вiдповiдальнiсть та права командира повiтряного судна

     1. Командир повiтряного судна:

     1) несе вiдповiдальнiсть за безпеку всiх членiв екiпажу, пасажирiв i вантажу на борту з моменту, коли вiн пiднiмається на борт, до моменту, доки не залишить лiтак пiсля польоту;

     2) несе вiдповiдальнiсть за експлуатацiю i безпеку повiтряного судна з моменту готовностi повiтряного судна вирулити на злiтну смугу для польоту до того моменту, коли закiнчилося приземлення i двигун (двигуни), що використовувався як основна силова установка, заглушено;

     3) має право вiддавати команди, якi вважає необхiдними i такими, що забезпечують безпеку повiтряного судна, пасажирiв i вантажу, що перевозяться лiтаком;

     4) має право вiдмовити в перевезеннi: будь-якої особи або будь-якої частини вантажу, якщо, на його думку, це може становити потенцiйну загрозу безпецi лiтака чи пасажирiв; особi, якщо вона перебуває пiд впливом алкоголю або медичних препаратiв до такого ступеня, що може загрожувати безпецi лiтака або пасажирiв; небажаних пасажирiв, депортованих осiб чи ув'язнених, якщо їх перемiщення становить загрозу безпецi лiтака чи пасажирiв;

     5) повинен забезпечити iнформування пасажирiв про мiсцезнаходження аварiйних виходiв, розташування i використання вiдповiдного аварiйного i рятувального обладнання;

     6) має право приймати остаточне рiшення про прийняття чи неприйняття лiтака з експлуатацiйними недолiками, дозволеними експлуатацiйною документацiєю;

     7) повинен забезпечити проведення передпольотної пiдготовки.

     2. Командир або пiлот, якому передано управлiння польотом в аварiйнiй ситуацiї, що вимагає термiнового прийняття рiшення або виконання дiї, може виконувати будь-якi дiї, якi вiн вважає необхiдними за цих обставин. У таких випадках вiн може вiдступати вiд правил, експлуатацiйних схем i методiв в iнтересах безпеки.

     3. Експлуатант повiтряного судна повинен вжити всiх можливих заходiв щодо гарантування виконання особами, якi перебувають на повiтряному суднi, усiх законних наказiв командира повiтряного судна з метою забезпечення безпеки лiтака, осiб та майна, що перебувають на ньому.

     4. Командир повiтряного судна, який отримав сигнал лиха вiд iншого повiтряного чи морського судна, помiтив повiтряне чи морське судно, що зазнало аварiї або якому загрожує небезпека, або iншу катастрофу, стихiйне лихо чи людину в морi, для життя якої iснує загроза, зобов'язаний надати допомогу постраждалим або особам, життю яких iснує загроза, в обсязi, що дозволяє йому надати таку допомогу без загрози безпецi повiтряного судна, пасажирiв, членiв екiпажу або iнших осiб, за яких вiн несе вiдповiдальнiсть.

     Стаття 61. Робочий час членiв екiпажу цивiльних повiтряних суден

     1. Робочий час членiв екiпажiв цивiльних повiтряних суден визначається авiацiйними правилами України.

     Стаття 62. Додатковi спецiалiсти на борту повiтряного судна

     1. Для виконання певних функцiй, крiм функцiй екiпажу, за рiшенням експлуатанта на борту повiтряного судна можуть перебувати спецiалiсти, якi не входять до складу екiпажу, але забезпечують виконання технологiчних процесiв перевезення та виконання видiв польотiв або авiацiйних робiт чи технiчне обслуговування повiтряних суден у позабазових аеропортах.

     2. Умови перебування на борту повiтряного судна додаткових спецiалiстiв визначаються експлуатантом i погоджуються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     3. Перевезення додаткових спецiалiстiв на борту повiтряного судна оформляється записом у польотному завданнi екiпажу.

Роздiл IX
АЕРОДРОМИ I АЕРОПОРТИ

     Стаття 63. Аеродроми (вертодроми)

     1. Аеродром (вертодром) включає такi елементи (аеродромнi об'єкти):

     1) поверхнi (штучнi, ґрунтовi або воднi), призначенi для посадки, зльоту, руху, стоянки повiтряних суден, руху наземного транспорту на територiї аеродрому;

     2) ґрунтовi елементи аеродрому;

     3) об'єкти обслуговування повiтряного руху;

     4) засоби зв'язку, навiгацiї та спостереження;

     5) вiзуальнi засоби забезпечення польотiв;

     6) об'єкти та засоби аварiйно-рятувального та протипожежного забезпечення, забезпечення авiацiйної безпеки, метеорологiчного обслуговування, електрозабезпечення аеродрому;

     7) споруди та мережi iнженерних комунiкацiй, що забезпечують роботу аеродромних об'єктiв.

     2. Рiшення про спiльне використання аеродрому приймає орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить аеродром, або власник аеродрому та уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     Стаття 64. Державна реєстрацiя аеродромiв

     1. Цивiльнi аеродроми пiдлягають державнiй реєстрацiї.

     Державний реєстр аеродромiв цивiльної авiацiї України веде уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї.

     2. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може вiдмовити заявнику у виключеннi з Державного реєстру аеродромiв цивiльної авiацiї України цивiльного аеродрому в разi, якщо аеродром є важливим для забезпечення iнтересiв держави щодо збереження транспортної системи у вiдповiдному регiонi.

     3. Не пiдлягають державнiй реєстрацiї в Державному реєстрi аеродромiв цивiльної авiацiї України злiтно-посадковi майданчики.

     Стаття 65. Сертифiкацiя аеродрому

     1. Цивiльнi аеродроми України та аеродроми спiльного використання пiдлягають сертифiкацiї. Сертифiкацiя аеродрому включає в себе оцiнку всiх елементiв та об'єктiв аеродрому на вiдповiднiсть вимогам, установленим авiацiйними правилами України.

     2. У разi подання заявки на сертифiкацiю аеродрому спiльного використання заявник має отримати згоду вiдповiдного центрального органу виконавчої влади (якому пiдпорядкований аеродром), а також надати вiдповiдний договiр, у якому зазначенi умови надання аеродрому для потреб цивiльної авiацiї.

     3. Якщо утримувачами сертифiката аеродрому, сертифiката наземного обслуговування та провайдера аеронавiгацiйного обслуговування є рiзнi юридичнi особи, мiж ними укладається угода з визначенням меж вiдповiдальностi, порядку взаємодiї, прав та обов'язкiв стосовно забезпечення безпеки польотiв та авiацiйної безпеки.

     4. Утримувачi сертифiкатiв аеродрому, провайдера аеронавiгацiйного обслуговування та наземного обслуговування несуть вiдповiдальнiсть за дотримання вимог, установлених авiацiйними правилами України, i безпосередньо забезпечують безпеку та регулярнiсть польотiв, безпечну експлуатацiю аеродрому та аеропорту i захист iнтересiв споживачiв аеропортових послуг.

     Стаття 66. Експлуатант аеродрому

     1. Керiвник експлуатанта аеродрому несе вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки польотiв, контроль за станом приаеродромної територiї, будiвництвом об'єктiв, дiяльнiстю суб'єктiв на аеродромi та на приаеродромнiй територiї, контроль за дотриманням вимог щодо встановлення i розмiщення маркiрувальних знакiв та радiотехнiчних пристроїв, пiдтримання встановленого порядку виконання i забезпечення польотiв на аеродромi та здiйснює координацiю дiяльностi на аеродромi пiдприємств i органiзацiй.

     2. З метою забезпечення безпеки польотiв керiвник експлуатанта аеродрому є незалежним у прийняттi рiшень щодо забезпечення безпеки авiацiї на аеродромi.

     3. Експлуатант аеродрому не має права вживати дискримiнацiйних заходiв та обмежувати права користувачiв аеропорту, суб'єктiв з наземного обслуговування.

     4. Експлуатант аеродрому несе вiдповiдальнiсть перед експлуатантом повiтряного судна за шкоду, заподiяну повiтряному судну з вини експлуатанта аеродрому.

     Стаття 67. Маркiрування аеродромiв, злiтно-посадкових майданчикiв

     1. Аеродроми, злiтно-посадковi майданчики та їх елементи повиннi мати маркiрувальнi знаки вiдповiдно до вимог авiацiйних правил України для аеродромiв цивiльної авiацiї.

     2. Встановлення та розмiщення на приаеродромнiй територiї будь-яких знакiв, пристроїв i позначень, подiбних до маркiрувальних знакiв, що використовуються для розпiзнавання аеродрому, злiтно-посадкового майданчика та їх елементiв, забороняються.

     Стаття 68. Маркiрування об'єктiв i перешкод

     1. Усi об'єкти i перешкоди, що розташованi на приаеродромнiй територiї та перетинають поверхнi обмеження перешкод, мають бути обладнанi денними i нiчними маркiрувальними знаками та пристроями згiдно з вимогами авiацiйних правил України для аеродромiв цивiльної авiацiї.

     2. Маркiрування об'єктiв i перешкод денними та нiчними маркiрувальними знаками та пристроями здiйснюється власниками цих об'єктiв за свiй рахунок.

     Стаття 69. Приаеродромна територiя. Будiвництво на приаеродромнiй територiї

     1. Будiвлi i природнi об'єкти, розташованi на приаеродромнiй територiї, не повиннi становити загрози для польотiв повiтряних суден.

     2. На приаеродромнiй територiї запроваджується особливий порядок здiйснення дiяльностi, яка може вплинути на безпеку авiацiї та створити перешкоди для роботи наземних засобiв зв'язку, навiгацiї та спостереження. До такої дiяльностi належать:

     1) будiвництво, вибуховi роботи;

     2) дiяльнiсть, що сприяє скупченню птахiв;

     3) установлення радiовипромiнювальних пристроїв;

     4) роботи, пов'язанi з використанням лазерних пристроїв, що можуть випромiнювати у повiтряний простiр;

     5) роботи, пов'язанi iз запуском ракет, метеорологiчних радiозондiв та куль-пiлотiв;

     6) дiяльнiсть, пов'язана з польотами лiтальних апаратiв, з викидами диму та газiв, що можуть погiршувати видимiсть у районi аеродрому;

     7) будiвництво високовольтних повiтряних лiнiй, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень.

     3. Визначення умов забудови (здiйснення будiвництва) та використання землi на приаеродромнiй територiї здiйснюється пiд час планування територiй шляхом розроблення та затвердження мiстобудiвної документацiї вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" з урахуванням обмежень використання приаеродромної територiї (поверхонь обмеження перешкод, зон обмежень забудови щодо умов авiацiйного шуму, захисних зон аеронавiгацiйного обладнання, а також обмежень, пов'язаних iз заходженням на посадку та вильотом на аеродромi, використанням зон для виконання навчально-тренувальних та iнших видiв польотiв).

     Обмеження використання приаеродромної територiї розробляються експлуатантами аеродрому для кожного аеродрому окремо. Обмеження використання приаеродромної територiї затверджуються за погодженням з органами мiсцевого самоврядування:

     уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї - щодо приаеродромної територiї аеродрому цивiльної авiацiї;

     уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi державної авiацiї - щодо приаеродромної територiї аеродрому державної авiацiї;

     уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї та уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi державної авiацiї - щодо приаеродромної територiї аеродрому спiльного використання.

     Органи, якi затвердили обмеження використання приаеродромної територiї, протягом 10 календарних днiв з дня їх затвердження надають такi обмеження органам, уповноваженим затверджувати мiстобудiвну документацiю, для врахування при розробленнi мiстобудiвної документацiї.

     Вимоги до складу, змiсту, форми та порядок розроблення, погодження та затвердження обмежень використання приаеродромної територiї встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Визначення умов використання споруд та здiйснення дiяльностi, визначеної частиною другою цiєї статтi (крiм будiвництва), на приаеродромнiй територiї здiйснюється органами мiсцевого самоврядування згiдно iз законом за погодженням з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     4. Iнформацiя про розмiри приаеродромної територiї доводиться експлуатантом аеродрому або постiйного злiтно-посадкового майданчика чи уповноваженою ним особою до вiдома вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, на територiї здiйснення повноважень яких знаходиться земельна дiлянка, яка повнiстю чи частково належить до приаеродромної територiї. Розмiр приаеродромної територiї залежить вiд розмiрiв аеродрому та визначається авiацiйними правилами України.

     5. Для запобiгання порушенню умов погодження, незаконному будiвництву експлуатант аеродрому повинен здiйснювати контроль за станом приаеродромної територiї.

     6. Експлуатант аеродрому та провайдер аеронавiгацiйного обслуговування за взаємною згодою та за згодою органiв мiсцевого самоврядування мають право встановлювати на приаеродромнiй територiї та за її межами наземнi засоби зв'язку, навiгацiї та спостереження, свiтлотехнiчнi засоби, прокладати iнженернi мережi, користуватися правом доступу до такого обладнання.

     7. У смугах повiтряних пiдходiв до аеродромiв може бути обмежено спорудження об'єктiв, у яких може одночасно перебувати значна кiлькiсть людей, а також об'єктiв пiдвищеної небезпеки, обмежено розташування високовольтних повiтряних лiнiй.

     8. Якщо дерева або гiлки дерев становлять перешкоду для повiтряного руху або розмiщуються поблизу повiтряних лiнiй електрозв'язку та електропостачання, антенно-фiдерних пристроїв наземних засобiв зв'язку, навiгацiї та спостереження, свiтлотехнiчних засобiв, якi заважають їх установленню або роботi, експлуатант аеродрому та провайдер аеронавiгацiйного обслуговування мають право вимагати усунення цих перешкод. Вимоги щодо обмежень та облiку перешкод встановлюються авiацiйними правилами України.

     9. На вiдстанi до 15 кiлометрiв вiд меж аеродрому забороняється вiдкрите складування харчових вiдходiв, розмiщення звалищ, спорудження або розбудова споруд, якi сприяють масовому скупченню птахiв i можуть створювати загрозу для повiтряного руху.

     10. Органи виконавчої влади, юридичнi та фiзичнi особи незалежно вiд форми власностi, якi допустили порушення порядку дiяльностi, зазначеної в частинi другiй цiєї статтi, мiстобудiвних умов i обмежень забудови земельної дiлянки, зобов'язанi згiдно з рiшенням уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї припинити будiвництво чи дiяльнiсть, зазначену в частинi другiй цiєї статтi, до вирiшення питання щодо можливостi та умов подальшого будiвництва вiдповiдно до законодавства.

     11. Будь-яка шкода, заподiяна власниковi або експлуатантовi аеродрому, постiйного злiтно-посадкового майданчика чи аеропорту та споживачу їхнiх послуг, у тому числi експлуатанту повiтряного судна, внаслiдок порушень, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю чи iншою дiяльнiстю на приаеродромнiй територiї, пiдлягає вiдшкодуванню вiдповiдно до закону.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     Стаття 70. Аеропорти

     1. Експлуатант аеропорту забезпечує прийняття та вiдправку повiтряних суден, органiзацiю наземного обслуговування повiтряних суден, пасажирiв, екiпажiв, багажу, вантажу та пошти, повинен мати для цього аеродром, споруди, обладнання, технiку, персонал i може включати розташованi на його територiї об'єкти системи органiзацiї повiтряного руху, метеорологiчного обслуговування, вертолiтнi майданчики, пiд'їзнi колiї iз смугами вiдведення, об'єкти соцiальної сфери та iншi спорудження i об'єкти.

     2. У разi виконання мiжнародних польотiв в аеропорту повиннi здiйснюватися митний, прикордонний, санiтарно-карантинний та iншi види контролю, якi передбаченi законодавством України.

     3. В аеропорту має бути створена система зворотного зв'язку пасажирiв з його адмiнiстрацiєю для своєчасного реагування на скарги пасажирiв.

     4. З метою прискорення та спрощення процедур митного та прикордонного оформлення авiаперевiзник або експлуатант аеропорту, або суб'єкт наземного обслуговування надсилає до органу охорони державного кордону та митних органiв, якi провадять дiяльнiсть у пунктах пропуску для повiтряного сполучення, попередню iнформацiю про членiв екiпажу, пасажирiв, iмпортнi, експортнi та транзитнi вантажi, якi перевозяться повiтряними суднами. Порядок, спосiб, форма та строки подання i зберiгання такої iнформацiї спiльно визначаються органом охорони державного кордону України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 71. Координованi аеропорти

     1. У разi якщо пропускна спроможнiсть аеропорту задовольняє попит авiакомпанiй та за умови забезпечення належного рiвня обслуговування рейсiв таких авiакомпанiй, аеропорт визначається некоординованим. Слот-регулювання в некоординованому аеропорту здiйснюється експлуатантом аеропорту.

     2. Якщо попит авiакомпанiй на виконання польотiв до/з аеропорту або на обслуговування рейсiв у такому аеропорту перевищує його пропускну спроможнiсть та/або виробничi можливостi аеропорту, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї визначає цей аеропорт координованим та призначає координатора аеропорту (групи аеропортiв), який здiйснює слот-регулювання.

     Аеропорт може бути оголошено координованим на певний перiод часу, необхiдний для приведення пропускної спроможностi аеропорту у вiдповiднiсть iз навантаженням та попитом на його послуги.

     3. З метою належного представництва iнтересiв сторiн та вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю координатора, створюється координацiйний комiтет. Координацiйний комiтет може бути призначений для бiльш як одного аеропорту.

     Координатор аеропорту є юридичною особою, яка є функцiонально та фiнансово незалежною вiд аеропорту або користувачiв цього аеропорту. Фiнансування дiяльностi координатора аеропорту здiйснюється за рахунок коштiв Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях.

     4. Порядок i процедура визначення аеропорту координованим, вибору, призначення координатора, його дiяльностi, процесу розподiлу i видiлення координатором слотiв для авiаперевiзникiв, нагляду за дiяльнiстю координатора, вчинення дiй у разi скасування координацiї в аеропорту встановлюються авiацiйними правилами України.

     Стаття 72. Експлуатант аеропорту

     1. Експлуатант аеропорту несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю заходiв щодо безпеки польотiв, авiацiйної безпеки, органiзацiю наземного обслуговування, органiзацiю i проведення пошукових, аварiйно-рятувальних i протипожежних робiт у разi аварiйних чи надзвичайних подiй з повiтряними суднами на територiї аеропорту та в районi аеродрому, ефективне надання послуг користувачам аеропорту.

     2. Експлуатант аеропорту (аеродрому), злiтно-посадкового майданчика повинен вжити заходiв для унеможливлення зльоту повiтряного судна на пiдставi звiту державного iнспектора про перевiрку, складеного в межах повноважень, визначених пунктом 5 частини першої статтi 16 цього Кодексу.

     3. Експлуатант аеропорту може одночасно бути експлуатантом аеродрому.

     4. Експлуатант аеропорту може самостiйно надавати послуги в аеропорту, а також на договiрних умовах передавати право на наземне обслуговування в аеропорту юридичним чи фiзичним особам, що вiдповiдають вимогам авiацiйних правил України.

     5. Експлуатант аеродрому зобов'язаний забезпечувати експлуатантiв повiтряних суден метеорологiчною iнформацiєю власними силами або на договiрних умовах вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     6. Керiвник експлуатанта аеродрому, аеропорту має право вiдмовитися вiд виконання розпорядження, яке може призвести до виникнення порушень правил безпеки польотiв або авiацiйної безпеки. У такому разi керiвник експлуатанта аеродрому повинен повiдомити про причину вiдмови органу або керiвнику, який видав таке розпорядження.

     7. Експлуатант аеропорту забезпечує створення належних умов для обслуговування пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями.

     Стаття 73. Управлiння аеропортами та цивiльними аеродромами

     1. Якщо аеропорт або цивiльний аеродром не використовується за цiльовим призначенням, аеродром не сертифiкується протягом бiльше трьох рокiв, держава з мотивiв суспiльної необхiдностi збереження транспортної системи має право вiдповiдно до закону примусово вiдчужити та передати аеропорт, цивiльний аеродром, що перебуває у власностi фiзичних або юридичних осiб, до державної власностi або розiрвати договiр оренди, концесiї, управлiння iз зазначеними фiзичними та юридичними особами.

     2. Збитки, завданi власнику в результатi повернення до державної власностi аеропортiв та цивiльних аеродромiв, у тому числi вартiсть нерухомого майна, вiдшкодовуються державою в порядку, встановленому законодавством України, при цьому з фiзичних або юридичних осiб стягується вiдповiдна компенсацiя, якщо iнфраструктурi аеропорту, цивiльного аеродрому була заподiяна шкода.

     3. Рiшення про лiквiдацiю, змiну форми власностi аеропортiв, цивiльних аеродромiв у частинi виконання вимог частини першої цiєї статтi приймається вiдповiдно до закону.

     4. Договiр про управлiння аеродромом укладається в письмовiй формi та нотарiально засвiдчується.

     Амортизацiйнi вiдрахування на майно, що є предметом договору управлiння, залишаються в управителя, облiковуються ним разом з облiком майна, одержаного за договором управлiння, i спрямовуються на фiнансування поточних та капiтальних робiт на об'єктi управлiння.

     Управитель не може передавати права та обов'язки за договором управлiння аеродромом iншiй особi.

     5. Протягом строку дiї договору управлiння передане в управлiння майно не може бути вiдчужене або обтяжене будь-яким чином (у тому числi передане в заставу, iпотеку, за iншими господарськими договорами), щодо цього майна не може бути прийнято рiшення про приватизацiю або вчиненi iншi дiї, що можуть перешкодити здiйсненню управлiння або обмежити права управителя.

     Стаття 74. Землi аеропортiв (аеродромiв)

     1. Землi аеропортiв (аеродромiв) мають суспiльно важливе значення i за своїм цiльовим призначенням є землями транспорту. Змiна цiльового призначення земель аеропорту провадиться вiдповiдно до Земельного кодексу України.

     2. Земельнi дiлянки, що перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi та необхiднi для функцiонування аеропортiв (аеродромiв), надаються в користування пiдприємствам, установам та органiзацiям, що провадять авiацiйну та неавiацiйну дiяльнiсть, вiдповiдно до Земельного кодексу України.

     3. З метою забезпечення узгодженої роботи всiх суб'єктiв авiацiйної дiяльностi на територiї аеропорту встановлюються земельнi сервiтути. Земельний сервiтут здiйснюється у спосiб, найменш обтяжливий для власника земельної дiлянки, щодо якої вiн встановлений.

     4. Землi аеродрому можуть використовуватися тiльки з метою забезпечення аеродромної дiяльностi. Землi аеродромiв можуть використовуватись для заходiв тимчасового характеру за погодженням з власником аеродрому та уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     5. Органи мiсцевого самоврядування та органи виконавчої влади на пiдставi затверджених в установленому законом порядку генеральних планiв населених пунктiв на довгостроковий перiод зобов'язанi визначити земельнi дiлянки, необхiднi для розвитку аеропортiв (аеродромiв).

     Стаття 75. Особливостi розпорядження майном аеропортiв (аеродромiв)

     1. Аеродроми та аеродромнi об'єкти (злiтно-посадковi смуги, рулiжнi дорiжки, перони, iншi елементи аеродромiв), що забезпечують безпеку польотiв та перебувають у державнiй чи комунальнiй власностi, не пiдлягають вiдчуженню, продажу, приватизацiї, обмiну, передачi в заставу.

     2. Цiлiснi майновi комплекси, а також окремi об'єкти iнфраструктури, призначенi для наземного обслуговування повiтряних суден, пасажирiв, екiпажiв, обробки багажу, пошти, вантажу, об'єкти неавiацiйних видiв дiяльностi можуть передаватися в концесiю, оренду в установленому законодавством порядку, за умови, що не змiнюється цiльове призначення таких об'єктiв.

     3. Державний та/або комунальний аеродром та аеродромнi об'єкти (злiтно-посадковi смуги, рулiжнi дорiжки, перони, iншi елементи аеродромiв) можуть передаватися приватному iнвестору вiдповiдно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числi концесiйного договору, договору оренди, а також бути предметом iнших договорiв, що укладаються за правилами, визначеними законодавством України. Iстотною умовою таких договорiв є заборона змiни цiльового призначення об'єктiв аеродрому, що забезпечують його основну виробничу дiяльнiсть.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Стаття 76. Будiвництво, реконструкцiя i модернiзацiя аеропортiв (аеродромiв)

     1. Будiвництво та реконструкцiя аеропортiв є суспiльною потребою.

     2. З часу початку процедури вибору майданчика i до ухвалення рiшення про вибiр майданчика для будiвництва (розширення) аеропорту забороняються протягом одного року вiдведення земельних дiлянок на майданчику, де передбачено будiвництво, та видача дозволiв на проектування i будiвництво об'єктiв та споруд, що ускладнюють будiвельнi роботи.

     3. Визначення мiсця розташування або розширення аеропорту (аеродрому) здiйснюється вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади за погодженням з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї на основi розгляду матерiалiв технiчного i екологiчного висновкiв та оцiнки впливу на довкiлля з урахуванням соцiальної ситуацiї в регiонi з представленням альтернативних варiантiв.

     4. Будiвництво i реконструкцiя аеропортiв, цивiльних аеродромiв можуть здiйснюватися в установленому порядку за рахунок коштiв Державного бюджету України, мiсцевих бюджетiв, власних коштiв авiапiдприємств, а також за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Стаття 77. Наземне обслуговування в аеропортах i на аеродромах

     1. Класифiкацiя послуг з наземного обслуговування за їх видами, умови надання доступу до об'єктiв та iнфраструктури аеропорту, порядок взаємодiї суб'єктiв наземного обслуговування та обмеження щодо провадження такої дiяльностi визначаються авiацiйними правилами України.

     2. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi, якi надають послуги з наземного обслуговування, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, провадять свою дiяльнiсть на територiї аеропорту та аеродрому на пiдставi вiдповiдного сертифiката, виданого уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, а також договору, укладеного з експлуатантом аеропорту (аеродрому).

     3. Експлуатант аеропорту (аеродрому), суб'єкт авiацiйної дiяльностi несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi користувачам аеропорту (аеродрому) у зв'язку з необґрунтованою вiдмовою в обслуговуваннi повiтряного судна.

     Стаття 78. Обмеження монополiстичної дiяльностi в аеропортах. Вiльна конкуренцiя та рiвноправнiсть

     1. Експлуатанти аеропорту (аеродрому), виходячи з органiзацiйно-технiчних можливостей, зобов'язанi створити суб'єктам авiацiйної дiяльностi, що провадять дiяльнiсть в аеропорту, рiвнi умови користування аеропортом та аеродромом, якщо iнше не передбачено законодавством.

     2. З метою забезпечення контролю держави за монополiстичною дiяльнiстю у сферi надання послуг в аеропорту встановлюється перелiк спецiалiзованих послуг, якi належать до ринкiв, що перебувають у станi природних монополiй, та можуть надаватися лише в аеропортах. Перелiк таких спецiалiзованих послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 79. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади щодо забезпечення дiяльностi аеропортiв

     1. До повноважень мiсцевих органiв виконавчої влади належать:

     1) здiйснення вiдповiдно до законодавства контролю за належною експлуатацiєю та органiзацiєю обслуговування пасажирiв в аеропортах пiдприємствами житлово-комунального господарства, торгiвлi та громадського харчування, побутового обслуговування, зв'язку;

     2) дотримання вимог щодо використання приаеродромної територiї;

     3) забезпечення в межах своїх повноважень будiвництва, реконструкцiї, благоустрою та експлуатацiї пiд'їзних дорiг до аеропортiв;

     4) органiзацiя благоустрою привокзальних площ аеропортiв;

     5) органiзацiя регулярного руху громадського транспорту мiж аеропортами та населеними пунктами;

     6) забезпечення електрозв'язку мiж аеропортами i населеними пунктами;

     7) створення належних умов для паркування автотранспортних засобiв та безперешкодного проїзду спецiальних автотранспортних засобiв на територiї привокзальної площi аеропорту.

     2. Забезпечення громадського порядку в аеропортах здiйснюється вiдповiдними правоохоронними органами.

     3. Пiд час планування розвитку транспортної iнфраструктури обслуговування пасажирiв в аеропортах мiсцевi органи виконавчої влади здiйснюють свою роботу у взаємодiї з експлуатантами аеропортiв.

     Стаття 80. Забезпечення доступу i обмеження прав користування аеропортами та аеродромами

     1. Експлуатант аеродрому (аеропорту), вiдкритого для прийому i вiдправлення повiтряних суден, зобов'язаний надавати дозвiл на посадку повiтряних суден у межах технiчних можливостей аеродрому.

     2. Експлуатант аеропорту (аеродрому), до/з якого здiйснюються пасажирськi перевезення, повинен забезпечувати максимально безперервну експлуатацiю аеропорту (аеродрому) з метою належного функцiонування авiатранспортної системи України.

     Проведення ремонтних, технологiчних або iнших робiт, якi можуть перешкоджати виконанню польотiв до/з цього аеропорту, здiйснюється лише за погодженням з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     Експлуатант аеропорту зобов'язаний негайно письмово повiдомити уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї, якщо вiн виявить, що невиконання ремонту аеропорту (аеродрому) загрожує чи може загрожувати безпецi польотiв чи пасажирiв.

     3. Експлуатант аеропорту (аеродрому), до/з якого здiйснюються пасажирськi перевезення, повинен забезпечити безперервну експлуатацiю аеродрому в зимових умовах та вiдновлення його експлуатацiї пiсля закриття внаслiдок метеорологiчних умов у строк, визначений авiацiйними правилами України.

     4. Користування аеропортами та цивiльними аеродромами обмежується:

     1) у разi виникнення передумов для порушень правил щодо безпеки польотiв, пов'язаних iз функцiонуванням аеродрому, у разi закриття аеродромiв i аеропортiв для прийому i вiдправлення повiтряних суден з технiчних чи метеорологiчних умов, у разi виникнення або загрози виникнення епiдемiї iнфекцiйних захворювань;

     2) у частинi доступу до контрольованих зон аеропортiв (аеродромiв) вiдповiдно до вимог забезпечення авiацiйної безпеки у порядку, встановленому авiацiйними правилами України;

     3) внаслiдок непереборної сили.

     5. Експлуатант аеродрому, вiдкритого для прийому i вiдправлення повiтряних суден, зобов'язаний надавати позачерговий дозвiл:

     1) на вимушену посадку повiтряному судну, яке зазнає аварiї;

     2) повiтряному судну, яке здiйснює полiт з метою захисту життя та здоров'я людей або з метою лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     3) повiтряному судну, яке здiйснює полiт, безпосередньо пов'язаний iз забезпеченням громадського правопорядку та iнтересами нацiональної безпеки;

     4) на посадку повiтряному судну в разi використання аеродрому як запасного.

     6. У разi наявностi заборгованостi з оплати послуг з аеропортового обслуговування або з вiдшкодування завданих аеропорту збиткiв експлуатант аеропорту (аеродрому) має право не обслуговувати повiтряне судно до погашення такої заборгованостi пiсля закiнчення триденного строку з дня отримання користувачем-боржником вiдповiдного попередження в письмовому виглядi, а також за вiдсутностi обґрунтованих пiдстав для продовження строкiв сплати боргу.

     7. З метою консультування суб'єктiв авiацiйної дiяльностi в аеропортах та належного представництва iнтересiв сторiн щодо умов використання аеропортiв, дiяльностi органiзацiй з наземного обслуговування в аеропортах створюються аеропортовi комiтети пiд керiвництвом експлуатанта аеропорту, до складу яких входять представники експлуатанта аеропорту, органiв обслуговування повiтряного руху, авiацiйних перевiзникiв, для яких аеропорт є базовим, або їх представницьких органiзацiй, а також представники суб'єктiв аеропортової дiяльностi. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї в разi потреби може направити свого представника для участi в роботi зазначеного комiтету.

     Стаття 81. Плата за аеропортове обслуговування

     1. У разi надання в аеропортах та на аеродромах послуг iз забезпечення зльоту-посадки повiтряних суден, обслуговування пасажирiв в аеровокзалi, забезпечення авiацiйної безпеки, пошуку та рятування в зонi вiдповiдальностi аеропорту, забезпечення наднормативної стоянки, обслуговування вантажiв, забезпечення приймання, зберiгання, контролю якостi та видачi авiацiйного пального для заливу в паливозаправники або заправлення бакiв повiтряних суден та в разi надання iнших послуг, пов'язаних з дiяльнiстю аеропорту, в аеропортах та на цивiльних аеродромах справляється плата за надання таких послуг.

     2. Розмiр плати за надання послуг iз забезпечення зльоту-посадки повiтряних суден, обслуговування пасажирiв в аеровокзалi, забезпечення авiацiйної безпеки, забезпечення наднормативної стоянки (аеропортовi збори) та за iншi послуги, що надаються аеропортом (аеродромом) користувачам, встановлюється вiдповiдно до законодавства України. Порядок розрахунку плати за аеропортове обслуговування та iншi послуги, що надаються в аеропортах (на аеродромах), порядок оплати та звiльнення вiд неї визначаються вiдповiдно до законодавства України та стандартiв i рекомендованої практики Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї.

     Стаття 82. Аварiйно-рятувальне та протипожежне забезпечення

     1. Органiзацiя та проведення заходiв аварiйно-рятувального та протипожежного забезпечення польотiв, пожежної безпеки, аварiйно-рятувальних робiт на територiї аеропортiв (аеродромiв) та в районi вiдповiдальностi аеродромiв за проведення пошукових та аварiйно-рятувальних робiт покладаються на служби аварiйно-рятувального та протипожежного забезпечення польотiв пiдприємств цивiльної авiацiї України.

     2. Служба аварiйно-рятувального та протипожежного забезпечення польотiв повинна знаходитися пiд адмiнiстративним контролем управлiння аеропорту (аеродрому) цивiльної авiацiї України, яке повинно забезпечити органiзацiю, оснащенiсть, укомплектованiсть, навчання персоналу та виконання службою функцiй за призначенням.

     3. Служби аварiйно-рятувального та протипожежного забезпечення польотiв провадять свою дiяльнiсть у порядку, встановленому законодавством України, в тому числi авiацiйними правилами України.

Роздiл X
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

     Стаття 83. Захист навколишнього природного середовища вiд шкiдливого впливу польотiв цивiльних повiтряних суден

     1. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi зобов'язанi пiд час експлуатацiї повiтряних суден на землi та в повiтрi дотримуватися встановлених нормативiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв i вживати заходiв щодо зменшення обсягiв викидiв (емiсiї) забруднюючих речовин i зменшення рiвня шуму, електромагнiтного та радiацiйного випромiнювання.

     2. Скидання з повiтряних суден шкiдливих для здоров'я людей та навколишнього природного середовища речовин, вiдходiв i матерiалiв забороняється, крiм випадкiв аварiйної ситуацiї та виконання авiацiйних хiмiчних робiт. Виннi в таких дiях особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 84. Захист населення вiд шкiдливого впливу викидiв (емiсiї) забруднюючих речовин, шуму, електромагнiтного випромiнювання, ризику авiацiйних подiй пiд час експлуатацiї повiтряних суден

     1. Максимальний допустимий рiвень шуму пiд час експлуатацiї повiтряного судна, емiсiї авiацiйних двигунiв та електромагнiтного випромiнювання об'єктiв авiацiйної дiяльностi не повинен перевищувати гранично допустимого рiвня, встановленого авiацiйними правилами України.

     2. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi зобов'язанi вiдшкодовувати громадянам шкоду, заподiяну їх здоров'ю та майну внаслiдок авiацiйної дiяльностi, вiдповiдно до закону.

     3. У разi якщо рiвень шуму пiд час експлуатацiї цивiльного повiтряного судна перевищує встановлений гранично допустимий рiвень шуму, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право обмежити або заборонити польоти такого повiтряного судна.

     4. Обмеження та заборона встановлюються з урахуванням заходiв, спрямованих на зменшення рiвня шуму в аеропорту та поблизу нього на основi збалансованого пiдходу до регулювання авiацiйного шуму, включаючи:

     1) технiчне зниження рiвня шуму вiд повiтряних суден до значень, встановлених авiацiйними правилами України;

     2) просторове зонування територiї навколо аеропорту з урахуванням умов авiацiйного шуму та iнших несприятливих екологiчних факторiв (викидiв забруднюючих речовин, електромагнiтного випромiнювання об'єктiв авiацiйної дiяльностi та ризику авiацiйних подiй), вiдповiдне її планування i забудову;

     3) запровадження експлуатацiйних заходiв пiд час зльоту i посадки повiтряних суден, вiдповiдну органiзацiю повiтряного руху з метою зменшення впливу авiацiйного шуму та iнших несприятливих екологiчних факторiв.

     Обмеження та заборона, визначенi пунктом 2 цiєї частини, встановлюються шляхом визначення планувальних обмежень у вiдповiднiй мiстобудiвнiй документацiї вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     5. Фактичнi витрати на заходи, спрямованi на зменшення та запобiгання негативному впливу шуму та викидiв забруднюючих речовин в аеропорту та на територiї поблизу нього, що визначаються авiацiйними правилами України, здiйснюються за рахунок плати (аеропортових зборiв) за шум повiтряного судна та емiсiю авiацiйних двигунiв з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї та вiдповiдно до авiацiйних правил України тiльки в тих аеропортах, де iснують проблеми, пов'язанi з авiацiйною дiяльнiстю.

     6. Ринковi заходи щодо обмеження або зменшення емiсiї, що впливає на глобальну змiну клiмату, запроваджуються з урахуванням рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї та вiдповiдно до законодавства України.

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

Роздiл XI
ЗАХИСТ ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ ВIД АКТIВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ

     Стаття 85. Органiзацiя забезпечення авiацiйної безпеки

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї вiдповiдає за розробку, впровадження та забезпечення виконання Державної програми авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї.

     2. Захист цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання забезпечується шляхом впровадження комплексу органiзацiйних i практичних заходiв, а також залучення людських та матерiальних ресурсiв вiдповiдно до Державної програми авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї та нормативно-правових актiв з питань забезпечення авiацiйної безпеки.

     3. З метою координацiї та взаємодiї на державному рiвнi всiх органiв виконавчої влади щодо захисту цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання утворюється дорадчий орган, положення про який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. З метою контролю за дотриманням вимог Державної програми авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, оперативного та ефективного усунення виявлених недолiкiв уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї проводить на регулярнiй основi плановi, позаплановi перевiрки стану авiацiйної безпеки, а також ситуацiйнi експерименти, випробування, огляди, спостереження.

     5. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї разом з iншими державними органами, задiяними в забезпеченнi виконання Державної програми авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї, розробляє та реалiзує Державну програму контролю якостi забезпечення авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї.

     6. З метою здiйснення заходiв iз забезпечення захисту, охорони та безпеки пасажирiв, членiв екiпажу, авiацiйного персоналу, персоналу, задiяного в авiацiйнiй дiяльностi, повiтряних суден, об'єктiв, суб'єктiв авiацiйної дiяльностi незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкованостi у суб'єктах авiацiйної дiяльностi утворюються служби авiацiйної безпеки. Створення служб авiацiйної безпеки в аеропортах та провайдерах аеронавiгацiйного обслуговування є обов'язковим.

     7. Служби авiацiйної безпеки пiдлягають сертифiкацiї на право провадження певних видiв дiяльностi iз забезпечення авiацiйної безпеки.

     8. Суб'єкт авiацiйної дiяльностi, який не має сертифiкованої служби авiацiйної безпеки, передає обов'язки iз забезпечення певних видiв авiацiйної безпеки вiдповiдним сертифiкованим службам iнших суб'єктiв авiацiйної дiяльностi шляхом укладення з ними договорiв, якими встановлюються права i вiдповiдальнiсть на час здiйснення такої дiяльностi.

     9. У загальнiй системi сертифiкацiї суб'єктiв авiацiйної дiяльностi або допуску до авiацiйної дiяльностi перевiркам на вiдповiднiсть вимогам авiацiйної безпеки пiдлягають:

     1) експлуатанти;

     2) аеропорти, аеродроми, злiтно-посадковi майданчики;

     3) пiдприємства аеронавiгацiйного обслуговування повiтряного руху;

     4) навчальнi заклади, що забезпечують пiдготовку персоналу з авiацiйної безпеки;

     5) органiзацiї з технiчного обслуговування;

     6) iншi суб'єкти наземного обслуговування, що здiйснюють певнi види наземного обслуговування у контрольованiй зонi.

     10. Суб'єкт авiацiйної дiяльностi авiацiї загального призначення та фiзична особа - експлуатант повiтряного судна повиннi забезпечувати авiацiйну безпеку в мiсцях базування, стоянок та пiд час виконання польотiв.

     Заходи з авiацiйної безпеки для цих категорiй суб'єктiв авiацiйної дiяльностi визначаються авiацiйними правилами України.

     11. Авiацiйний персонал та персонал, задiяний в авiацiйнiй дiяльностi, робота якого безпосередньо пов'язана iз забезпеченням авiацiйної безпеки, можуть бути допущенi до здiйснення такої дiяльностi лише за наявностi вiдповiдних документiв з авiацiйної безпеки, виданих сертифiкованими навчальними закладами.

     12. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, залученого до забезпечення заходiв з авiацiйної безпеки, здiйснюються вiдповiдно до Програми пiдготовки з авiацiйної безпеки в навчальних закладах, у тому числi iноземних, що мають сертифiкат, виданий або визнаний уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     13. Персонал служб авiацiйної безпеки, а також персонал, який працює без супроводження у контрольованих зонах аеропорту або аеродрому, повинен пройти спецiальну перевiрку правоохоронних органiв до одержання права доступу до таких зон.

     14. Фiзична особа - експлуатант повiтряного судна повинна забезпечити авiацiйну безпеку в мiсцях базування, стоянок та пiд час виконання польотiв.

(Iз змiнами i доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     Стаття 86. Заходи щодо захисту вiд актiв незаконного втручання

     1. Акти незаконного втручання - акти або спроби вчинення актiв, що створюють загрозу безпецi цивiльної авiацiї та включають, зокрема:

     1) незаконне захоплення повiтряних суден;

     2) руйнування повiтряного судна, що перебуває в експлуатацiї;

     3) захоплення заручникiв на борту повiтряних суден або на аеродромах;

     4) насильницьке проникнення на борт повiтряного судна, в аеропорт або в розташування аеронавiгацiйного засобу чи служби;

     5) розмiщення на борту повiтряного судна або в аеропорту зброї, небезпечного пристрою або матерiалу, призначених для досягнення злочинних цiлей;

     6) використання повiтряного судна, що перебуває в експлуатацiї, з метою заподiяння калiцтва, iнших ушкоджень здоров'ю, смертi фiзичнiй особi або значної шкоди майну чи навколишньому природному середовищу;

     7) повiдомлення навмисно неправдивої iнформацiї, що ставить пiд загрозу безпеку повiтряного судна пiд час польоту або на землi, безпеку пасажирiв, членiв екiпажу, наземного персоналу, iнших осiб в аеропорту чи в розташуваннi засобiв або пiдроздiлу цивiльної авiацiї.

     2. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi на пiдставi Державної програми авiацiйної безпеки цивiльної авiацiї розробляють та на регулярнiй основi оновлюють свої програми авiацiйної безпеки i здiйснюють заходи щодо захисту цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     Стаття 87. Превентивнi заходи безпеки

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї постiйно проводить оцiнку ризикiв та рiвня загрози безпецi цивiльної авiацiї з метою впровадження вiдповiдних рiвню загрози заходiв безпеки.

     2. За результатами оцiнки рiвня загрози уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може визначити всi або окремi рейси будь-якого експлуатанта як рейси пiдвищеного ризику iз застосуванням посилених заходiв безпеки в аеропортах України, а також включенням за окремим рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України до складу екiпажу повiтряного судна озброєних спецiально пiдготовлених працiвникiв правоохоронних органiв на невизначений або певний час залежно вiд рiвня загрози.

     3. З урахуванням оцiнки рiвня загрози уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї визначає перелiк держав та аеропортiв, до яких тимчасово заборонено чи обмежено польоти повiтряних суден експлуатантiв.

     4. З метою унеможливлення пронесення на борт повiтряного судна або в зону обмеженого доступу, що охороняється, зброї, вибухiвки або iнших небезпечних предметiв, речовин тощо, якi можуть бути використанi для здiйснення акту незаконного втручання i пронесення яких не дозволяється, застосовуються:

     1) контроль доступу осiб та транспортних засобiв до контрольованої зони аеропортiв (аеродромiв), зон обмеженого доступу, що охороняються, стерильних зон та критичних частин зон обмеженого доступу, що охороняються;

     2) контроль на безпеку персоналу, транспортних засобiв, яким надається доступ до зон обмеженого доступу, що охороняються;

     3) охорона, контроль доступу, передпольотний (пiсляпольотний) та спецiальний огляд повiтряного судна;

     4) контроль на безпеку членiв екiпажу, пасажирiв, ручної поклажi, багажу, вантажу, кур'єрських i поштових вiдправлень, польотних та аеропортових постачань, бортових припасiв, включаючи бортове харчування тощо;

     5) фiзичний захист периметру аеропорту (аеродрому) та його патрулювання;

     6) розташування мiсць паркування та стоянок транспортних засобiв на вiдстанi не менш як 50 метрiв вiд фронтону будiвлi аеровокзалу.

     5. Спецiальнi заходи безпеки здiйснюються пiд час перевезення потенцiйно небезпечних пасажирiв, а саме:

     1) осiб, якi депортуються;

     2) небажаних осiб;

     3) осiб, якi перебувають пiд вартою.

     6. Особа, яка вiдмовляється вiд здiйснення контролю на безпеку або пред'явлення для здiйснення такого контролю ручної поклажi, багажу, що їй належать, до перевезення повiтряним судном не допускається.

     7. На повiтряному суднi, що перебуває в польотi, контроль на безпеку у разi потреби може бути здiйснено за рiшенням командира повiтряного судна незалежно вiд згоди пасажира. Для зазначеної мети повiтряне судно вважається таким, що перебуває в польотi, з часу зачинення всiх його зовнiшнiх дверей пiсля завантаження i до часу вiдкриття будь-яких з цих дверей для розвантаження.

     8. Жодна особа або транспортний засiб не може увiйти або заїхати в зону обмеженого доступу, що охороняється, без перепустки та проходження контролю на безпеку.

     9. Правила охорони повiтряних суден та iнших важливих об'єктiв цивiльної авiацiї, забезпечення контролю доступу до них визначаються законодавством, в тому числi авiацiйними правилами України.

     10. Технiчнi засоби захисту цивiльної авiацiї вiд актiв незаконного втручання повиннi бути сертифiкованi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї. Правила сертифiкацiї цих засобiв визначаються авiацiйними правилами України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.03.2017р. N 1965-VIII)

     Стаття 88. Врегулювання кризових ситуацiй

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї вживає необхiдних заходiв щодо забезпечення безпеки пасажирiв та екiпажу повiтряного судна, яке зазнало акту незаконного втручання пiд час їх перебування на землi, до того часу, поки вони не будуть в змозi продовжити виконувати свiй полiт.

     2. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї збирає всю необхiдну iнформацiю про полiт повiтряного судна, яке зазнало акту незаконного втручання, та надає отриману iнформацiю всiм iншим державам, у межах юрисдикцiї яких перебувають вiдповiднi органи обслуговування повiтряного руху, у тому числi органи в аеропорту вiдомого або ймовiрного пункту призначення для того, щоб своєчасно вжити необхiдних заходiв безпеки на повiтряних лiнiях, а також у вiдомому або ймовiрному пунктi приземлення повiтряного судна.

     3. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї у взаємодiї з iншими органами виконавчої влади вживає заходiв для того, щоб повiтряне судно, яке зазнало акту незаконного втручання та здiйснило посадку на територiї України, було затримано на землi, якщо його вилiт не пов'язаний з першочерговою необхiднiстю забезпечення життя людей.

     4. У разi якщо iноземне повiтряне судно, яке зазнало акту незаконного втручання, здiйснило посадку на територiї України, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї найбiльш швидкими засобами повiдомляє державу, в якiй зареєстровано таке повiтряне судно, та державу, яка є експлуатантом, про його посадку та надає iншу вiдповiдну iнформацiю.

     Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї iнформує у встановленому порядку iншi держави, з якими є спiльний авiацiйний простiр, у разi:

     1) захвату повiтряного судна на землi або у повiтряному просторi України;

     2) приземлення захопленого повiтряного судна на територiї України;

     3) якщо захоплене повiтряне судно залишило територiю України.

     5. У разi отримання iнформацiї про спробу скоєння або скоєння акту незаконного втручання про це невiдкладно повiдомляються вiдповiднi правоохороннi органи.

     6. Заходи з повернення контролю над захопленим повiтряним судном на територiї України здiйснюються згiдно з вимогами закону. Безпосередньо врегулювання кризової ситуацiї здiйснює Служба безпеки України.

     7. Пiсля врегулювання кризової ситуацiї уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї термiново надсилає вiдповiдне повiдомлення до Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї.

     8. У разi надання неправдивої iнформацiї про спробу скоєння або скоєння акту незаконного втручання в дiяльнiсть цивiльної авiацiї особа, яка надала таку iнформацiю, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 89. Предмети, забороненi для пронесення в зони обмеженого доступу аеропортiв, що охороняються, та до перевезення на повiтряних суднах

     1. Перелiк предметiв i речовин, заборонених для пронесення в зони обмеженого доступу аеропортiв, що охороняються, та/або до перевезення на борту повiтряного судна, визначається авiацiйними правилами України.

     2. Уповноваженi працiвники правоохоронних органiв у передбачених законодавством України випадках мають право перебувати пiд час польоту на борту повiтряного судна озброєними табельною вогнепальною зброєю у разi виконання ними спецiальних заходiв забезпечення безпеки щодо:

     1) охорони посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона вiдповiдно до Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб";

     2) забезпечення безпеки учасникiв кримiнального судочинства, працiвникiв суду, правоохоронних органiв та їхнiх близьких родичiв;

     3) супроводження фельдпошти та спецвантажiв, конвоювання арештованих.

     Стаття 90. Пiдтримання встановленого порядку на борту повiтряного судна

     1. У разi порушення будь-якими особами встановлених правил поведiнки на борту повiтряного судна, створення ними загрози безпечному виконанню польоту або вiдмови виконувати вимоги членiв екiпажу до порушникiв можуть бути застосованi заходи стримування.

     2. Заходи стримування можуть застосовуватися стосовно осiб, якi скоїли на борту повiтряного судна, що перебуває у польотi, такi правопорушення:

     1) насильство, психологiчний тиск або пряме залякування, погроза або умисне заподiяння шкоди, що загрожує життю чи власностi пасажирiв;

     2) насильство, погроза або втручання в дiї членiв екiпажу пiд час виконання ними службових обов'язкiв, вчинення дiй, що можуть призвести до втрати екiпажем можливостi з виконання своїх службових обов'язкiв;

     3) свiдомо вчинене пошкодження повiтряного судна, обладнання;

     4) надання неправдивої iнформацiї, що може призвести до загрози безпецi повiтряного судна;

     5) невиконання законних вказiвок або iнструкцiй членiв екiпажу, що вiддавалися в iнтересах безпеки або пiдтримання порядку на борту повiтряного судна.

     3. З метою забезпечення належного рiвня авiацiйної безпеки та дотримання встановленого порядку на борту повiтряного судна експлуатант має право включати до складу екiпажу повiтряного судна пiдготовлених фахiвцiв з авiацiйної безпеки. До складу екiпажу гласно чи негласно також можуть включатися озброєнi працiвники правоохоронних органiв. Порядок залучення таких працiвникiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 91. Застосування заходiв стримування

     1. Заходи стримування застосовуються у разi, якщо iншi методи вiдновлення порядку на борту повiтряного судна виявилися неефективними, i полягають у тимчасовому обмеженнi дiй i свободи пересування порушника, унеможливленнi проявiв фiзичного насильства або психологiчного тиску з його боку стосовно iнших осiб, якi перебувають на борту повiтряного судна пiд час виконання польоту.

     2. Процедури щодо здiйснення заходiв стримування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. При здiйсненнi заходiв стримування стосовно порушникiв на борту повiтряного судна пiд час польоту можуть використовуватися спецiальнi засоби, перелiк i правила застосування яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. У разi якщо на борту повiтряного судна недостатньо зазначених спецiальних засобiв, а дiї порушника/порушникiв становлять значну загрозу безпецi виконання польоту чи особистiй безпецi пасажирiв та/або членiв екiпажу, свобода порушника/порушникiв може бути обмежена за допомогою пiдручних засобiв.

     5. У разi крайньої необхiдностi для забезпечення безпеки польоту та пiдтримання порядку на борту командир повiтряного судна може висадити пасажира, який вчинив або має намiр вчинити дiї, що становлять загрозу безпецi повiтряного судна, людей чи їхнiй власностi, на територiї будь-якої держави, де повiтряне судно здiйснює посадку. Командир повiтряного судна в установленому порядку може передати уповноваженим особам держави, на територiї якої повiтряне судно здiйснило посадку, будь-яку особу, що скоїла на борту акт, який є серйозним порушенням згiдно iз законодавством держави перевiзника. Командир повiтряного судна зобов'язаний надати iнформацiю та докази про такi порушення у пунктi приземлення.

     6. Експлуатант може вiдмовити в подальших перевезеннях на будь-який строк фiзичнiй особi, яка будучи пасажиром його авiарейсу, вчинила дiї, що становили загрозу безпецi повiтряного судна або людей.

Роздiл XII
ПОВIТРЯНI ПЕРЕВЕЗЕННЯ

     Стаття 92. Загальнi умови лiцензування

     1. Авiацiйний перевiзник, який виконує перевезення пасажирiв та/або вантажу за плату та/або за наймом, повинен мати лiцензiю на провадження дiяльностi з перевезення пасажирiв та/або вантажу повiтряним транспортом, яка видається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї згiдно iз законодавством України.

     2. Перевезення пасажирiв, вантажу за плату та/або за наймом без лiцензiї забороняється.

     3. Наявнiсть лiцензiї не означає, що авiацiйний перевiзник має право доступу до певних повiтряних лiнiй або ринкiв. З метою набуття права доступу до певних повiтряних лiнiй або ринкiв авiаперевiзник повинен отримати вiд уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї вiдповiдний документ на право експлуатацiї певної повiтряної лiнiї.

     4. Порядок лiцензування визначається законодавством України.

     Стаття 93. Забезпечення авiацiйного перевiзника

     1. Суб'єкти господарювання, що отримують лiцензiю на провадження дiяльностi з перевезення пасажирiв та/або вантажу повiтряним транспортом, та авiаперевiзники, якi мають таку лiцензiю, повиннi мати у своєму розпорядженнi хоча б одне повiтряне судно у власностi або за лiзингом (крiм лiзингу з екiпажем).

     2. Повiтрянi судна, що належать українським авiаперевiзникам та використовуються ними, повиннi бути зареєстрованi в Державному реєстрi цивiльних повiтряних суден України або у вiдповiдному реєстрi iншої держави, якщо мiж Україною та цiєю державою укладенi вiдповiднi мiжнароднi договори України.

     3. Авiаперевiзник, який використовує повiтряне судно iншого авiаперевiзника або передає повiтряне судно iншому авiаперевiзнику на умовах лiзингу, повинен отримати попереднє погодження уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     4. Авiацiйний перевiзник має право отримати лiцензiю за умови, що Україна, юридичнi особи України та/або фiзичнi особи - резиденти володiють бiльш як 50 вiдсотками статутного капiталу (пакета акцiй) цього пiдприємства, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     Стаття 94. Умови виконання повiтряних перевезень українським авiаперевiзником

     1. Авiаперевiзник зобов'язаний надавати послуги з повiтряних перевезень в обсягах i на умовах, передбачених сертифiкатом експлуатанта, лiцензiєю та наданими йому правами на експлуатацiю повiтряних лiнiй.

     2. Для виконання польотiв з перевезення пасажирiв, багажу та/або вантажу, пошти за плату та/або за наймом авiаперевiзник повинен мати вiдповiдне право на експлуатацiю певної повiтряної лiнiї.

     3. Право на експлуатацiю повiтряної лiнiї надається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за письмовою заявою авiаперевiзника щодо певних повiтряних лiнiй на виконання:

     1) регулярних повiтряних перевезень у межах України;

     2) регулярних мiжнародних повiтряних перевезень з/до України;

     3) чартерних мiжнародних повiтряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серiю, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсiв на мiсяць;

     4) авiацiйних перевезень в iнших державах.

     4. Порядок надання i анулювання прав на експлуатацiю повiтряних лiнiй та порядок затвердження розкладу руху авiаперевiзникiв встановлюються авiацiйними правилами України.

     5. Якщо цього вимагають мiжнароднi договори України або законодавство держави, до якої будуть здiйснюватися повiтрянi перевезення, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї додатково до наданого права на експлуатацiю повiтряної лiнiї письмово iнформує про це компетентний орган цiєї держави.

     6. Затвердження розкладiв руху авiаперевiзникiв та планiв вильотiв (прильотiв) повiтряних суден авiаперевiзникiв для нерегулярних рейсiв здiйснюється з урахуванням умов, визначених правами авiаперевiзника на експлуатацiю повiтряних лiнiй, та вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     7. Пiд час надання права на експлуатацiю певної повiтряної лiнiї та призначення авiаперевiзника враховуються суспiльна важливiсть перевезень та потреби розвитку транспортної системи України.

     8. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право вiдмовити у наданнi права на експлуатацiю певної повiтряної лiнiї та призначеннi авiаперевiзника або обмежити обсяг права на експлуатацiю повiтряної лiнiї у разi:

     1) наявностi обмежень, передбачених мiжнародними договорами України або угодами мiж авiацiйними органами влади, а також авiацiйними правилами України;

     2) потреби досягти рентабельностi регулярних повiтряних перевезень на повiтряних лiнiях, якi вже обслуговуються, за вiдсутностi потреби у збiльшеннi ємностi перевезень;

     3) якщо право на виконання регулярних польотiв за цiєю повiтряною лiнiєю вже передано iншому авiаперевiзнику в рамках виконання зобов'язань, що мають суспiльно важливий характер;

     4) авiаперевiзник не вiдповiдає вимогам мiжнародних договорiв України та авiацiйних правил України або не виконує їх.

     9. Авiаперевiзник зобов'язаний поiнформувати уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї про припинення регулярних повiтряних перевезень на повiтрянiй лiнiї, на яку вiн має право на експлуатацiю, за 30 днiв до запланованої дати припинення iз зазначенням причин.

     Стаття 95. Умови здiйснення повiтряних перевезень iноземним авiаперевiзником

     1. Для здiйснення повiтряних перевезень iноземний авiаперевiзник повинен мати вiдповiдну лiцензiю та сертифiкат вiдповiдного державного органу держави, в якiй вiн отримав лiцензiю.

     2. Регулярнi повiтрянi перевезення здiйснюються iноземним авiаперевiзником згiдно з вимогами мiжнародних договорiв України, авiацiйних правил України та угод мiж авiацiйними органами влади. Чартернi або нерегулярнi повiтрянi перевезення здiйснюються iноземним авiаперевiзником вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     3. Iноземний авiаперевiзник може здiйснювати повiтрянi перевезення до/з України, у межах територiї України та повiтрянi перевезення, що передбачають посадку з комерцiйною метою на територiї України, виключно в обсягах i на умовах, визначених наданими йому уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї правами на експлуатацiю певних повiтряних лiнiй.

     4. Якщо цього вимагають мiжнароднi договори України, iноземний авiаперевiзник призначається для виконання польотiв за конкретними повiтряними лiнiями.

     5. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право:

     1) визнати призначення державного органу держави, iншої нiж та, в якiй видано лiцензiю;

     2) вiдмовити у визнаннi призначення iноземного авiаперевiзника, якщо його ефективний контроль здiйснюється особою або особами держави, iншої нiж та, що його призначила;

     3) провести додаткову перевiрку iноземного авiаперевiзника на вiдповiднiсть вимогам, установленим мiжнародними договорами України та авiацiйними правилами України.

     6. Право на експлуатацiю повiтряної лiнiї надається уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї за письмовою заявою iноземного авiаперевiзника щодо певних повiтряних лiнiй на здiйснення:

     1) регулярних мiжнародних повiтряних перевезень до/з України, у тому числi як уповноваженого авiаперевiзника вiд України;

     2) регулярних повiтряних перевезень у межах України;

     3) чартерних повiтряних перевезень до/з України або в межах України, що становлять систематичну серiю, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсiв на мiсяць.

     7. У разi якщо це передбачено мiжнародним договором України або законодавством держави, до якої будуть здiйснюватися повiтрянi перевезення, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї додатково до наданого права на експлуатацiю повiтряної лiнiї письмово призначає iноземного авiаперевiзника, уповноваженого здiйснювати повiтрянi перевезення на певних повiтряних лiнiях до або мiж такими державами, поiнформувавши про це компетентний орган цiєї держави (держав).

     8. Затвердження розкладiв руху iноземних авiаперевiзникiв на виконання регулярних рейсiв та планiв вильотiв-прильотiв повiтряних суден iноземних авiаперевiзникiв для нерегулярних рейсiв здiйснюється iз застосуванням комунiкацiйних мереж та з урахуванням умов, визначених правами авiаперевiзника на експлуатацiю повiтряних лiнiй та призначень вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     9. Право на експлуатацiю повiтряної лiнiї може бути надано iноземному авiаперевiзнику, якщо:

     1) це вiдповiдає законодавству України;

     2) українськi авiаперевiзники користуються такими самими правами у державi реєстрацiї iноземного авiаперевiзника або набувають iнших прав на умовах взаємностi;

     3) в українських аеропортах надається можливiсть обслуговування таких польотiв та повiтряних перевезень;

     4) у разi нерегулярних повiтряних перевезень такi перевезення не можуть бути здiйсненi українськими авiаперевiзниками або такi перевезення не можуть бути здiйсненi в рамках регулярних польотiв мiж тими самими аеропортами чи мiстами, якщо мiсто обслуговується двома i бiльше аеропортами.

     10. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право вiдмовити iноземному авiаперевiзнику у наданнi права на експлуатацiю повiтряної лiнiї, призначеннi, обмежити обсяг права на експлуатацiю повiтряної лiнiї та/або вiдмовити у затвердженнi розкладу руху, якщо це зумовлено обмеженнями, встановленими мiжнародними договорами України та угодами мiж авiацiйними органами влади, або невiдповiднiстю заявника їх умовам.

     11. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право анулювати або зупинити дiю права на експлуатацiю повiтряної лiнiї, у разi якщо iноземний авiаперевiзник не вiдповiдає вимогам мiжнародних договорiв України та авiацiйних правил України або порушує умови чи обмеження, встановленi правом на експлуатацiю повiтряної лiнiї.

     12. Iноземний авiаперевiзник зобов'язаний поiнформувати уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї про припинення регулярних повiтряних перевезень за повiтряною лiнiєю, на яку вiн має право на експлуатацiю та призначення, за 30 днiв до запланованої дати припинення iз зазначенням причин.

     13. Умови, порядок надання, анулювання прав на експлуатацiю повiтряної лiнiї iноземним авiаперевiзникам встановлюються авiацiйними правилами України.

     Стаття 96. Суспiльно важливi повiтрянi перевезення

     1. Суспiльно важливi повiтрянi перевезення забезпечуються авiаперевiзником з метою надання послуг з повiтряних перевезень iз дотриманням встановлених вимог щодо тривалостi, регулярностi, мiсткостi i тарифiв, яких авiаперевiзник не став би дотримуватися у разi, якби вiн керувався тiльки власними комерцiйними iнтересами.

     2. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може прийняти рiшення про обслуговування певної повiтряної лiнiї з незначним повiтряним рухом, який є важливим для мiста або регiону, в рамках виконання зобов'язання, що має суспiльно важливий характер, з дотриманням авiаперевiзником встановлених вимог, зокрема щодо безперервностi та регулярностi повiтряних перевезень, обсягу та рiвня оплати за здiйснення повiтряних перевезень. Вiдповiдне повiдомлення з цього приводу публiкується у друкованих офiцiйних засобах масової iнформацiї.

     3. Якщо жоден з авiаперевiзникiв не погоджується на обслуговування такої повiтряної лiнiї, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може оголосити вiдкритий конкурс для українських авiаперевiзникiв або для iноземних авiаперевiзникiв, якщо це передбачено мiжнародними договорами України, з метою визначення авiаперевiзника чи авiаперевiзникiв, якi готовi виконувати зобов'язання, що мають суспiльно важливий характер.

     4. Критерiєм оцiнки пропозицiй, поданих на конкурс, є заявленi авiаперевiзником форма або розмiр винагороди чи пiльг, що надаються в обмiн на виконання зобов'язання, що має суспiльно важливий характер.

     5. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї може включити у зобов'язання, що має суспiльно важливий характер, вимогу до авiаперевiзника щодо гарантування обслуговування повiтряної лiнiї протягом певного строку.

     6. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право обмежити доступ до повiтряної лiнiї, яка обслуговується в рамках зобов'язання, що має суспiльно важливий характер, забезпечивши авiаперевiзнику виключне право на обслуговування повiтряної лiнiї на строк до трьох рокiв.

     Стаття 97. Повiтрянi перевезення небезпечних вантажiв

     1. Умови повiтряних перевезень та перелiк небезпечних вантажiв встановлюються авiацiйними правилами України з урахуванням вимог Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї.

     2. Авiаперевiзник має право здiйснювати перевезення небезпечних вантажiв у порядку, встановленому авiацiйними правилами України.

     3. Суб'єкти, що провадять дiяльнiсть, пов'язану з наданням послуг з продажу повiтряних перевезень вантажiв, у тому числi небезпечних, повиннi бути сертифiкованi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України.

     4. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi, якi здiйснюють наземне обслуговування, повиннi мати персонал, який пройшов вiдповiдну пiдготовку з обробки небезпечних вантажiв вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     5. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї здiйснює сертифiкацiю навчальних закладiв, що здiйснюють пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї авiацiйного персоналу i персоналу, який провадить авiацiйну дiяльнiсть, з питань повiтряних перевезень небезпечних вантажiв.

     Стаття 98. Продаж повiтряних перевезень, договiр повiтряного перевезення

     1. Повiтрянi перевезення виконуються на пiдставi договору мiж авiаперевiзником та пасажиром або вантажовiдправником.

     2. Кожний договiр повiтряного перевезення та його умови засвiдчуються документом на перевезення, який видається авiацiйним перевiзником або уповноваженими ним органiзацiями (агентами).

     3. Документами на повiтряне перевезення є:

     1) квиток (паперовий або електронний) - при перевезеннi пасажира;

     2) багажна квитанцiя (паперова або електронна) - при перевезеннi речей як багажу пасажира;

     3) транспортна накладна (авiацiйна вантажна накладна) у паперовому або електронному виглядi - при перевезеннi вантажу.

     4. Авiацiйний перевiзник зобов'язаний вiдмовити пасажиру в мiжнародному перевезеннi у разi вiдсутностi в нього документiв, необхiдних для в'їзду в Україну чи для в'їзду або транзиту на/через територiю iноземної держави з України. За здiйснення мiжнародного перевезення пасажира без документiв, необхiдних для в'їзду на територiю України чи для в'їзду або транзиту на/через територiю iноземної держави з України, авiацiйний перевiзник несе вiдповiдальнiсть у порядку та розмiрах, установлених законом.

     5. Автоматизованi системи бронювання, якi функцiонують на територiї України для надання iнформацiї про розклад польотiв, наявнiсть вiльних мiсць, плату за перевезення, послуги авiаперевiзникiв, пов'язанi з перевезенням, а також для бронювання та оформлення квиткiв, повиннi забезпечувати:

     1) прозорiсть, рiвнiсть та справедливiсть конкуренцiї мiж операторами таких систем;

     2) вибiр послуг з повiтряних перевезень, що пропонуються користувачам.

     6. Розробник чи користувач систем, передбачених частиною сьомою цiєї статтi, який має доступ до систем, зобов'язаний забезпечити конфiденцiйнiсть персональних даних осiб i не може обробляти або передавати їх без згоди заiнтересованої особи, крiм випадкiв, передбачених законом.

     7. До автоматизованих систем належать:

     1) системи управлiння вiдправленнями пасажирiв та багажу в аеропортах;

     2) системи, якi використовуються для проведення розрахункiв мiж авiацiйними перевiзниками та суб'єктами, що надають агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень;

     3) системи бронювання, якi використовуються суб'єктами для здiйснення бронювання та продажу повiтряних перевезень;

     4) системи управлiння технологiчними процесами в аеропортах.

     8. Суб'єктом, що надає агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень, є юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть з продажу повiтряних перевезень за дорученням авiаперевiзника або генерального агента на пiдставi договору. Такi суб'єкти повиннi бути сертифiкованi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України. Суб'єкти, що надають агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень, при здiйсненнi продажу повiтряних перевезень повиннi використовувати автоматизованi системи бронювання.

     9. Суб'єктом, який здiйснює пiдготовку персоналу з органiзацiї та/або продажу повiтряних перевезень, є юридична особа, яка здiйснює професiйну пiдготовку фахiвцiв з органiзацiї та/або продажу повiтряних перевезень. Такий суб'єкт пiдлягає сертифiкацiї уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї на вiдповiднiсть вимогам авiацiйних правил України.

     Стаття 99. Тарифи на повiтрянi перевезення

     1. Тарифне регулювання на ринку повiтряних перевезень, що здiйснюються на територiї України або починаються чи закiнчуються на територiї України, базується на таких засадах:

     1) базування розрахункiв тарифiв на собiвартостi цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

     2) залежнiсть рiвня тарифiв вiд рiвня послуг, якi отримує пасажир при повiтряному перевезеннi;

     3) недопущення встановлення демпiнгових або дискримiнацiйних цiн з боку окремих авiаперевiзникiв.

     2. Тарифи на повiтрянi перевезення, що здiйснюються на територiї України або починаються чи закiнчуються на територiї України, якi визначають обсяг оплати за повiтряне перевезення та за пов'язанi з ним послуги, а також умови здiйснення такої оплати, включаючи винагороду та умови, запропонованi суб'єктам, що надають агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень, визначаються авiаперевiзниками в установленому ними порядку i оприлюднюються у формi, доступнiй користувачам.

     3. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право скасувати надмiрно високi тарифи, зокрема у разi недостатнього рiвня конкуренцiї, або зупинити дiю надмiрно низьких тарифiв, зокрема у разi зниження їх до рiвня, нижчого за собiвартiсть.

     4. Для перевiрки обґрунтованостi встановленого тарифу на повiтряне перевезення уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право зобов'язати авiаперевiзника у встановлений строк надати вичерпну iнформацiю, що дає можливiсть адекватно оцiнити тариф, у тому числi iнформацiю про витрати, на основi яких визначається рiвень тарифу.

     5. Якщо авiаперевiзник не надав необхiдної iнформацiї в установлений строк або надав iнформацiю в неповному обсязi, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право своїм рiшенням скасувати такий тариф та вилучити його iз систем продажу i бронювання.

     6. У разi якщо порядок визначення тарифiв на повiтряне перевезення регулюється мiжнародними договорами України, уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї вживає заходiв i приймає рiшення стосовно тарифiв авiаперевiзникiв згiдно з правилами таких договорiв.

     Стаття 100. Обов'язки та вiдповiдальнiсть авiацiйного перевiзника

     1. Правила авiаперевiзника - правила, iнструкцiї i технологiї, встановленi авiаперевiзником, якi використовуються при повiтряних перевезеннях пасажирiв та/або багажу, вантажу, пошти, а також правила застосування тарифiв, стандарти та настанови з обслуговування пасажирiв i багажу, порядок розгляду претензiй та позовiв.

     2. Правила повiтряних перевезень та обслуговування пасажирiв, багажу, вантажу i пошти авiаперевiзником, суб'єктами з наземного обслуговування, а також галузевi стандарти та нормативи якостi такого обслуговування встановлюються авiацiйними правилами України та мають бути однаковими для внутрiшнiх i для мiжнародних рейсiв.

     3. Авiаперевiзник зобов'язаний виконувати зазначенi у частинi другiй цiєї статтi правила повiтряних перевезень та обслуговування пасажирiв, багажу, вантажу i пошти, а також галузевi стандарти та нормативи якостi обслуговування. При цьому критерiї вiднесення до класу обслуговування (бiзнес-клас, економ-клас, премiум-клас) повиннi бути однаковими для внутрiшнiх i для мiжнародних рейсiв.

     4. Авiаперевiзник на пiдставi зазначених у частинi другiй цiєї статтi правил повiтряних перевезень повинен встановити свої правила, спрямованi на пiдвищення ефективностi та якостi перевезень, якi не можуть мiстити стандартiв чи нормативiв якостi, вiдповiдальностi за обслуговування пасажирiв, нижчих за рiвень установлених вимог, попередньо погодивши їх з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     5. Iноземний авiаперевiзник, який провадить дiяльнiсть в Українi, зобов'язаний поiнформувати уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї про свої правила та вимоги, якими визначаються умови здiйснення повiтряних перевезень пасажирiв, багажу, вантажу, пошти. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї має право своїм рiшенням вимагати вiд iноземного авiаперевiзника привести такi правила i вимоги у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства України, у тому числi авiацiйними правилами України. Правила i вимоги, що не вiдповiдають законодавству України, не є обов'язковими для контрагентiв iноземного авiаперевiзника.

     6. Авiаперевiзник у своїх правилах повинен встановити та довести до вiдома пасажирiв порядок виплати компенсацiї i надання допомоги пасажирам у разi вiдмови вiд прийняття на борт або скасування польоту чи затримки вильоту, зниження класу обслуговування пасажира, повернення плати за ненадану послугу з повiтряного перевезення, розмiр та спосiб виплати компенсацiї i обслуговування пасажирiв, яким вiдмовлено у прийняттi на борт. Зазначенi правила повиннi вiдповiдати вимогам та правилам, установленим мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, законодавству України, в тому числi авiацiйним правилам України. При цьому розмiр виплати компенсацiї та надання допомоги пасажирам мають бути однаковими для внутрiшнiх i для мiжнародних рейсiв.

     7. Авiаперевiзник пiд час органiзацiї повiтряних перевезень повинен вжити заходiв для доведення до вiдома споживачiв через iнформацiйно-рекламнi засоби, у тому числi автоматизованi системи бронювання, iнформацiї щодо повiтряних лiнiй i розкладу польотiв повiтряних суден, тарифiв на перевезення пасажирiв, багажу, вантажу i пошти повiтряним транспортом, а також про умови обслуговування пасажирiв та обробки вантажу на землi перед польотом, пiсля нього та на борту повiтряного судна.

     8. Авiаперевiзник зобов'язаний оприлюднити свiй розклад регулярних рейсiв.

     9. Авiаперевiзник, який розмiщує данi в автоматизованiй системi бронювання, повинен гарантувати, що розмiщена ним чи подана для розмiщення в iнших автоматизованих системах бронювання iнформацiя є точною, достовiрною та вичерпною.

     10. Авiаперевiзник не може впливати на вибiр автоматизованих систем бронювання суб'єктом, що надає агентськi послуги з продажу повiтряних перевезень.

     11. Авiаперевiзник несе вiдповiдальнiсть за втрату або шкоду, заподiяну пiд час перевезення пасажирiв, багажу, вантажу та пошти вiдповiдно до вимог i правил, передбачених мiжнародними договорами України, законодавством України, в тому числi авiацiйними правилами України, розмiр якої має бути однаковим для внутрiшнiх i для мiжнародних рейсiв.

     12. За перемiщення через державний кордон України iноземцiв чи осiб без громадянства без документiв для в'їзду в Україну або з документами, оформленими з порушенням вимог, установлених законодавством України, авiаперевiзники несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом. За здiйснення мiжнародного повiтряного перевезення пасажира без документiв, необхiдних для в'їзду в Україну чи для в'їзду в iноземну державу з України, авiацiйний перевiзник несе вiдповiдальнiсть у порядку та розмiрах, установлених законом.

     13. Авiаперевiзник може вiдмовити в перевезеннi пасажиру або вантажовiдправнику у випадках, передбачених авiацiйними правилами України.

     14. Пасажир має право на вiльне ознайомлення з правилами повiтряних перевезень авiаперевiзника та на обслуговування згiдно з класом придбаного квитка, а авiаперевiзник повинен забезпечити реалiзацiю такого права.

     15. Пасажир має право вiдмовитися вiд повiтряного перевезення i одержати назад плату за послуги у порядку, встановленому авiацiйними правилами України та правилами авiаперевiзника.

     16. Пасажир має право на компенсацiю вiд авiаперевiзника i надання допомоги у разi вiдмови у перевезеннi, скасування чи тривалої затримки рейсу, зниження класу обслуговування пасажиру в порядку, встановленому цим Кодексом, авiацiйними правилами України та мiжнародними договорами України.

     17. Вимоги, передбаченi цiєю статтею, застосовуються до авiаперевiзника за шкоду, заподiяну пiд час мiжнародного повiтряного перевезення, яке починається або закiнчується на територiї України або передбачає здiйснення комерцiйної посадки на територiї України, а також до внутрiшнiх повiтряних перевезень.

     18. До договорiв на повiтряне перевезення, в тому числi до чартерних перевезень та iнших цивiльно-правових вiдносин, пов'язаних з повiтряними перевезеннями, якi не врегульованi положеннями цього Кодексу або мiжнародними договорами України, застосовуються положення Цивiльного кодексу України.

     Стаття 101. Захист прав споживачiв послуг з повiтряних перевезень

     1. Уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї здiйснює контроль за дотриманням авiаперевiзниками та iншими суб'єктами авiацiйної дiяльностi правил повiтряних перевезень пасажирiв, багажу, вантажу i пошти та за їх вiдповiднiстю вимогам i правилам, установленим мiжнародними договорами України та авiацiйними правилами України, зокрема в частинi дотримання прав пасажирiв, вантажовiдправникiв, якi користуються послугами з повiтряних перевезень, та вимог щодо розгляду звернень пасажирiв, вантажовiдправникiв.

     2. У разi подання такого звернення уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї приймає рiшення про:

     1) вiдсутнiсть факту порушення авiаперевiзником вимог законодавства, в тому числi авiацiйних правил України;

     2) наявнiсть факту порушення авiаперевiзником вимог законодавства, в тому числi авiацiйних правил України, iз зазначенням обсягу порушення та дати, до якої порушення слiд усунути.

     3. Дiя Закону України "Про захист прав споживачiв" поширюється на повiтрянi перевезення, крiм питань, якi врегульованi цим Кодексом, правилами повiтряних перевезень пасажирiв та вантажiв, мiжнародними договорами України.

     Стаття 102. Обслуговування пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями (осiб з iнвалiднiстю)

     1. Пасажирам з обмеженими фiзичними можливостями (особам з iнвалiднiстю) має надаватися безплатна особлива допомога, яка гарантує отримання цiєю категорiєю пасажирiв послуг, передбачених для всiх пасажирiв. Така допомога включає надання iнформацiї та вказiвок у формi, зрозумiлiй пасажирам з функцiональними порушеннями органiв вiдчуттiв та сприймання.

     2. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi повиннi вживати заходiв з метою встановлення єдиних стандартiв доступностi транспортних послуг для осiб з iнвалiднiстю з часу прибуття в аеропорт вiдправлення до виходу з аеропорту призначення.

     3. Суб'єкти авiацiйної дiяльностi повиннi спiвпрацювати з метою розроблення та координацiї програм щодо пiдготовки квалiфiкованого персоналу для надання допомоги особам з iнвалiднiстю.

     4. Експлуатант аеропорту повинен вживати всiх необхiдних заходiв, щоб будiвлi та служби в аеропортах задовольняли потреби осiб з iнвалiднiстю.

     З метою полегшення пересування осiб з iнвалiднiстю та осiб похилого вiку мiж повiтряним судном та аеровокзалом пiсля прибуття i пiд час вильоту в разi потреби забезпечується надання пiдйомних систем або iнших пристроїв за вiдсутностi телескопiчних пасажирських трапiв, вживаються заходи для того, щоб пасажири, якi мають вади слуху та зору, мали можливiсть отримувати iнформацiю про рейси.

     5. В аеропортах створюються необхiднi умови для стоянок транспортних засобiв осiб, якi потребують допомоги пiд час руху, а також здiйснюються заходи для полегшення руху мiж стоянками повiтряних суден та спорудою аеровокзалу.

     6. Авiацiйний перевiзник повинен вжити заходiв для того, щоб повiтрянi судна, якi вводяться в експлуатацiю вперше або пiсля iстотного переобладнання, вiдповiдали єдиним стандартам доступностi щодо обладнання на борту, зазначеним у частинi другiй цiєї статтi.

     7. Крiсла колiснi, спецiальна апаратура та обладнання, якими користуються особи з iнвалiднiстю, перевозяться безплатно у пасажирському салонi повiтряного судна, якщо для цього, на думку авiацiйного перевiзника, є достатньо мiсця та якщо це вiдповiдає вимогам безпеки. Службовi тварини, якi супроводжують особу з iнвалiднiстю, також перевозяться безплатно у пасажирському салонi повiтряного судна за умови дотримання правил експлуатацiї повiтряного судна.

     8. Авiацiйний перевiзник має право вимагати вiд осiб з iнвалiднiстю отримання медичного дозволу тiльки у випадках, коли не можуть бути гарантованi безпека або здоров'я самих осiб з iнвалiднiстю чи iнших пасажирiв.

     9. Авiацiйний перевiзник має право вимагати наявнiсть супроводжуючої особи тiльки у випадках, коли є очевидним, що особа з iнвалiднiстю не може без неї обiйтися, i тому не можуть бути гарантованi безпека або здоров'я самої особи з iнвалiднiстю чи iнших пасажирiв. У випадках, коли наявнiсть супроводжуючої особи є необхiдною, авiацiйний перевiзник може надавати знижки для перевезення такої особи.

     10. Послуги особам з обмеженими фiзичними можливостями (особам з iнвалiднiстю) повиннi надаватися на прозорiй, недискримiнацiйнiй основi та пiдлягають аудиту i перевiрцi уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     11. У разi вiдмови у перевезеннi, скасування або затримки рейсу незалежно вiд тривалостi пасажири з обмеженими фiзичними можливостями (особи з iнвалiднiстю) та особи, що їх супроводжують, а також дiти без супроводу вiдповiдно до роздiлу XIII цього Кодексу мають право на допомогу в першу чергу.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

Роздiл XIII
ПРАВА ПАСАЖИРА НА КОМПЕНСАЦIЮ У РАЗI ВIДМОВИ У ПЕРЕВЕЗЕННI, СКАСУВАННЯ ЧИ ТРИВАЛОЇ ЗАТРИМКИ АВIАРЕЙСIВ

     Стаття 103. Порядок виплати компенсацiї

     1. Положення цього роздiлу застосовуються до пасажирiв, якi вирушають з/до аеропорту, розташованого на територiї України, а також до пасажирiв, якi вирушають з/до аеропорту, розташованого в iншiй країнi, до/з аеропорту, розташованого на територiї України.

     2. Положення цього роздiлу застосовуються до пасажирiв (регулярних та чартерних рейсiв), яким вiдмовлено у перевезеннi проти їхньої волi або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має пiдтверджене бронювання на вiдповiдний рейс та присутнiй для проходження реєстрацiї у час, що передбачений правилами авiаперевiзника та письмово зазначений (включаючи електроннi засоби), або, якщо час реєстрацiї не зазначено, не пiзнiше нiж за 45 хвилин до зазначеного часу вiдправлення, чи забронював рейс, який затримано/перенесено авiаперевiзником або фрахтувальником повiтряного судна (туроператором) на iнший рейс незалежно вiд причин затримки/перенесення.

     3. Положення цього роздiлу не застосовуються до пасажирiв, якi подорожують безплатно або за зменшеною вартiстю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна iншим пасажирам, однак цi положення застосовуються до пасажирiв, яким видано квитки згiдно з програмою авiаперевiзника для пасажирiв, якi часто лiтають (програмою лояльностi).

     4. У разi якщо авiаперевiзник виплачує компенсацiю або надає послуги, передбаченi цим роздiлом, жодне положення цього роздiлу не може тлумачитися як таке, що обмежує право перевiзника вимагати компенсацiї у порядку регресу вiд будь-якої особи, включаючи третiх осiб, зокрема за вимогами про вiдшкодування туристичним оператором або iншою особою, з якою перевiзник уклав договiр. Вiдповiдно жодне положення цього роздiлу не може тлумачитися як таке, що обмежує право туристичного оператора або третiх осiб, iнших, нiж пасажир, з якими перевiзник уклав договiр, вимагати вiдшкодування або компенсацiї вiд перевiзника згiдно iз законодавством.

     Стаття 104. Компенсацiя пасажирам у разi вiдмови у перевезеннi

     1. У разi якщо авiаперевiзник мотивовано очiкує на вiдмову пасажирам у посадцi на рейс, вiн зобов'язаний провести опитування з метою виявлення пасажирiв, готових вiдмовитися вiд свого пiдтвердженого бронювання в обмiн на узгоджену мiж пасажиром, який за власним бажанням вiдмовляється вiд посадки на рейс, та перевiзником винагороду.

     2. Крiм виплати винагороди, авiаперевiзник зобов'язаний запропонувати пасажиру на вибiр:

     1) вiдшкодування впродовж семи днiв, яке має бути виплачено готiвкою, електронним банкiвським переказом, банкiвськими дорученнями або банкiвськими чеками чи, за наявностi засвiдченої у письмовiй формi згоди пасажира, у виглядi дорожнiх чекiв, повної вартостi квитка за цiною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс бiльше не задовольняє потреби пасажира, а також за потреби забезпечити зворотний рейс у початковий пункт вiдправлення за першої можливостi;

     2) змiну маршруту, яка здiйснюється за вiдповiдних транспортних умов: до кiнцевого пункту призначення - за першої можливостi або у пiзнiший час за бажанням пасажира та за наявностi вiльних мiсць.

     3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася вiдмова у перевезеннi, до аеропорту, з якого починається запропонований перевiзником альтернативний маршрут, та вiд аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому вiдмовлено у перевезеннi, здiйснюється за рахунок перевiзника.

     4. Якщо пасажирiв, якi б виявили бажання вiдмовитися вiд подорожi цим рейсом, не виявлено або їх кiлькiсть є недостатньою, перевiзник має право вiдмовити пасажиру у перевезеннi проти його волi.

     5. Якщо пасажирам вiдмовлено у перевезеннi проти їхньої волi, перевiзник має виплатити їм компенсацiю у таких розмiрах:

     250 євро - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     400 євро - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     600 євро - для рейсiв дальнiстю понад 3500 кiлометрiв.

     Пiд час визначення вiдстанi за основу береться останнiй пункт, у якому вiдмова вiд перевезення або невиконання рейсу, який було ранiше заплановано та на який заброньовано принаймнi одне мiсце, створить затримку прибуття пасажирiв у запланований час.

     6. Перевiзник має право зменшити розмiр компенсацiї, визначеної у частинi п'ятiй цiєї статтi, на 50 вiдсоткiв, якщо пасажиру пропонується замiна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

     на двi години - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     на три години - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     на чотири години - для рейсiв, не зазначених у абзацах другому та третьому цiєї частини.

     Вiдстань, зазначена в цiй частинi цiєї статтi, вимiрюється за методом ортодромiчної вiдстанi маршруту.

     7. Виплата компенсацiї не звiльняє перевiзника вiд обов'язку запропонувати пасажиру на вибiр послуги та вiдшкодування витрат, передбачених частиною другою цiєї статтi та частиною п'ятою статтi 105 цього Кодексу.

     Стаття 105. Компенсацiя пасажирам у разi скасування рейсу

     1. У разi скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування вiдповiдно до частини другої статтi 104 цього Кодексу та компенсацiю вiдповiдно до частин п'ятої i шостої статтi 104 цього Кодексу. Пасажир має право на компенсацiю, якщо його не поiнформовано про скасування рейсу:

     щонайменше за два тижнi до запланованого часу вiдправлення;

     у перiод не бiльше нiж за два тижнi i не менше нiж за сiм днiв до запланованого часу вiдправлення та запропоновано змiну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту вiдправлення не пiзнiше нiж за двi години до запланованого часу вiдправлення та прибути у кiнцевий пункт призначення не пiзнiше нiж через чотири години пiсля запланованого часу прибуття;

     менше нiж за сiм днiв до запланованого часу вiдправлення та запропоновано змiну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту вiдправлення не пiзнiше нiж за годину до запланованого часу вiдправлення та прибути у кiнцевий пункт призначення не пiзнiше нiж через двi години пiсля запланованого часу прибуття.

     2. Авiаперевiзник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо пiдстав скасування чи затримки рейсу. У разi необхiдностi забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирiв на стикувальнi рейси перевiзник за першої можливостi повинен запропонувати їм альтернативнi маршрути перевезення.

     3. Перевiзник не зобов'язаний виплачувати компенсацiю, передбачену частинами п'ятою i шостою статтi 104 цього Кодексу, якщо вiн може надати пiдтвердження того, що причиною скасування рейсу була дiя непереборної сили або надзвичайна ситуацiя, якiй не можна було запобiгти, навiть якби було вжито усiх заходiв.

     4. Доведення факту iнформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання мiсць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авiаперевiзника, його агента з продажу, туристичного оператора та iнших уповноважених органiзацiй за мiсцем укладання договору повiтряного перевезення.

     5. У разi скасування рейсу авiаперевiзником та продовження пасажиром подорожi iншим рейсом (рейсами) або за iншим маршрутом пасажирам має бути безплатно запропоновано та забезпечено:

     1) харчування та прохолоднi напої вiдповiдно до часу очiкування нового рейсу;

     2) мiсця в готелi у разi, якщо пасажири змушенi чекати на вiдправлення впродовж однiєї або бiльше ночей чи якщо час додаткового очiкування вiдправлення бiльший, нiж передбачалося;

     3) наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт;

     4) два телефоннi дзвiнки або телекс-, факс-повiдомлення, або повiдомлення електронною поштою, якщо для цього є технiчнi умови аеропорту.

     6. Авiаперевiзник зобов'язаний придiляти особливу увагу потребам пасажирiв з обмеженими фiзичними можливостями (осiб з iнвалiднiстю), та осiб, якi їх супроводжують, а також потребам дiтей без супроводу дорослих.

     Стаття 106. Компенсацiя пасажирам у разi затримки рейсу

     1. Авiаперевiзник повинен надати пасажирам сприяння, передбачене пунктами 1 i 4 частини п'ятої статтi 105 цього Кодексу, у разi затримки рейсу:

     до двох годин - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     до трьох годин - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     на чотири години i бiльше вiд запланованого часу вiдправлення - для iнших рейсiв, не зазначених у другому i третьому абзацах цiєї частини.

     2. Якщо виконання затриманого рейсу вiдкладається на день, наступний за днем його виконання, передбаченим розкладом i зазначеним у квитку, перевiзник повинен надати пасажирам номери у готелi, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт.

     3. Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування вiдповiдно до частини другої статтi 104 цього Кодексу.

     Стаття 107. Компенсацiя пасажирам за змiну класу обслуговування

     1. Авiаперевiзник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вiн розмiщує пасажира у класi, вищому за зазначений у квитку.

     2. Якщо авiаперевiзник розмiщує пасажира у класi, нижчому за зазначений у квитку, то вiн впродовж семи днiв повинен вiдшкодувати пасажиру:

     30 вiдсоткiв тарифу - для рейсiв дальнiстю до 1500 кiлометрiв;

     50 вiдсоткiв тарифу - для рейсiв дальнiстю вiд 1500 до 3500 кiлометрiв;

     75 вiдсоткiв тарифу - для iнших рейсiв, не зазначених у другому i третьому абзацах цiєї частини.

     3. Компенсацiя за розмiщення пасажира у класi, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здiйснено пониження у класi обслуговування, методом прорейтового розподiлу.

Роздiл XIV
АВIАЦIЙНI РОБОТИ

     Стаття 108. Умови виконання авiацiйних робiт

     1. Перелiк та умови виконання авiацiйних робiт визначаються авiацiйними правилами України.

     2. Суб'єкт господарювання повинен мати чинний сертифiкат експлуатанта або iнший документ, що пiдтверджує необхiдну квалiфiкацiю провадити авiацiйну дiяльнiсть вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     3. Авiацiйнi роботи виконуються згiдно з договором, укладеним iз замовником на виконання авiацiйних робiт, або разовою заявкою юридичної чи фiзичної особи.

     Стаття 109. Особливостi виконання авiацiйних робiт експлуатантами

     1. Авiацiйнi роботи можуть виконуватися на територiї України iноземними експлуатантами, якi мають лiцензiю або сертифiкат, пiсля отримання вiдповiдного погодження уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     2. Авiацiйнi роботи можуть виконуватися на територiї iншої держави українськими експлуатантами вiдповiдно до законодавства держави, на територiї якої виконуються авiацiйнi роботи.

Роздiл XV
ПОШУК I РЯТУВАННЯ

     Стаття 110. Повiтряне судно, що зазнає або зазнало лиха

     1. Повiтряне судно визнається таким, що зазнає лиха, якщо йому та/або особам, якi перебувають на його борту, загрожує небезпека, що не може бути усунена за допомогою дiй екiпажу, або з яким утрачено зв'язок i його мiсцезнаходження невiдоме.

     2. Повiтряне судно визнається таким, що зазнало лиха, якщо воно отримало пошкодження, не сумiснi з подальшим безпечним польотом, або якщо воно повнiстю зруйновано, а також якщо воно здiйснило вимушену посадку за межами аеродрому.

     Стаття 111. Сигнали лиха повiтряного судна

     1. Для своєчасного виявлення повiтряного судна, що зазнає чи зазнало лиха, та надання йому допомоги використовуються єдинi мiжнароднi сигнали лиха, термiновостi та попередження про небезпеку (далi - сигнали лиха).

     2. Екiпаж повiтряного судна, що зазнає чи зазнало лиха, повинен за можливостi подати вiдповiднi сигнали лиха.

     3. Перелiк технiчних засобiв для передачi сигналiв лиха, встановлення яких на повiтряних суднах є обов'язковим, визначається авiацiйними правилами України для цивiльних повiтряних суден та нормативно-правовими актами Мiнiстерства оборони України для державних повiтряних суден.

     Стаття 112. Повiдомлення про повiтрянi судна, що зазнають або зазнали лиха

     1. Повiдомлення про повiтрянi судна, що зазнають чи зазнали лиха, належать до повiдомлень, якi мають категорiю абсолютного прiоритету.

     2. Пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що мають засоби зв'язку, зобов'язанi надавати такi засоби для негайної передачi iнформацiї про повiтрянi судна, що зазнають чи зазнали лиха.

     3. Центрами збору польотної iнформацiї стосовно повiтряного судна, що зазнає чи зазнало лиха, i передачi такої iнформацiї вiдповiдному координацiйному центру пошуку i рятування є органи обслуговування повiтряного руху.

     4. Фiзичнi особи повiдомляють про випадки лиха з повiтряними суднами, якi стали їм вiдомi, вiдповiднiй службi порятунку, органам державної влади чи найближчим пiдприємствам, установам та органiзацiям.

     5. Органи державної влади, пiдприємства, установи та органiзацiї у разi надходження iнформацiї про лихо з повiтряним судном зобов'язанi негайно повiдомити про це вiдповiднiй службi порятунку спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     Стаття 113. Органiзацiя та проведення пошуку i рятування

     1. Повiтряне судно, що зазнає або зазнало лиха, та всi особи, якi перебувають (перебували) на його борту незалежно вiд громадянства, статусу, обставин пiдлягають негайному пошуку i рятуванню.

     2. Авiацiйний пошук i рятування в Українi здiйснюються в межах єдиної державної системи цивiльного захисту населення i територiй, Нацiональної системи пошуку i рятування на морi в порядку, встановленому спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту. Регулювання забезпечення авiацiйного пошуку в акваторiї Чорного та Азовського морiв у межах районiв польотної iнформацiї України здiйснює уповноважений орган з питань авiацiйної дiяльностi.

     3. Органiзацiя пошуку i рятування повiтряних суден, що зазнають або зазнали лиха, покладається на спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     4. Оперативними органами управлiння, якi несуть вiдповiдальнiсть за координацiю дiй сил i засобiв державної та цивiльної авiацiї пiд час проведення авiацiйного пошуку i рятування, є вiдповiднi координацiйнi центри пошуку i рятування. Зазначенi координацiйнi центри функцiонують цiлодобово.

     5. Органiзацiя та проведення пошуку i рятування повiтряних суден на аеродромi та в районi вiдповiдальностi аеродрому (злiтно-посадкового майданчика) за пошук i рятування покладається на експлуатанта аеродрому (злiтно-посадкового майданчика).

     Стаття 114. Забезпечення проведення пошукових i рятувальних робiт

     1. Пошук i рятування пасажирiв i членiв екiпажу повiтряних суден, що зазнають або зазнали лиха, здiйснюються на безоплатнiй основi.

     2. Порядок залучення сил i засобiв пiдприємств, установ та органiзацiй до проведення пошуково-рятувальних робiт, вiдшкодування витрат, пов'язаних з їх проведенням, установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Евакуацiя повiтряного судна з мiсця подiї здiйснюється з дозволу комiсiї з розслiдування експлуатантом повiтряного судна або експлуатантом аеродрому на договiрних умовах з експлуатантом повiтряного судна у разi, якщо подiя сталася на територiї аеродрому (аеропорту).

     Стаття 115. Пошук i рятування за межами територiї України

     1. Пошук i рятування повiтряних суден України, що зазнають або зазнали лиха за межами територiї України, здiйснюються вiдповiдно до правил виконання пошуково-рятувальних робiт держави, на територiї якої вiдбулася авiацiйна подiя, та вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     2. Координацiю дiй iз службами пошуку i рятування iноземних держав здiйснює центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено вiдповiднi повноваження.

     Стаття 116. Завершення пошуку i рятування

     1. Пошук i рятування повiтряних суден, екiпажiв, пасажирiв та всiх осiб, якi перебувають (перебували) на його борту, продовжується, якщо це практично можливо, доки всi, хто залишився живим, не будуть доставленi в безпечне мiсце або доки iснує обґрунтована надiя на врятування всiх, хто ще може залишитися живим.

     2. У разi якщо всi вжитi заходи для пошуку не дали позитивних результатiв, рiшення про припинення пошуку повiтряного судна приймається уповноваженим державним органом, визначеним законодавством.

     3. У разi надходження нової важливої iнформацiї або за наявностi вiдповiдних ознак i чинникiв, а також за бажанням заiнтересованих сторiн розглядається питання про поновлення пошуку.

Роздiл XVI
АВIАЦIЙНЕ СТРАХУВАННЯ

     Стаття 117. Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

     1. В Українi здiйснюється обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї.

     2. Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї здiйснюється страховиками-резидентами, якi отримали в установленому порядку лiцензiю на здiйснення обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї.

     3. Порядок i правила здiйснення обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 118. Обов'язки суб'єктiв авiацiйної дiяльностi з авiацiйного страхування

     1. Експлуатант цивiльного повiтряного судна комерцiйної авiацiї зобов'язаний страхувати:

     1) членiв екiпажу повiтряного судна та iнший авiацiйний персонал;

     2) свою вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну третiм особам;

     3) осiб, якi мають право перебувати на борту повiтряного судна на законних пiдставах без придбання квиткiв.

     2. Експлуатант або власник цивiльного повiтряного судна комерцiйної авiацiї зобов'язаний страхувати повiтрянi судна.

     3. Авiаперевiзник зобов'язаний страхувати свою вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пасажирам, багажу, вантажу i поштi.

     4. Замовник авiацiйних робiт зобов'язаний страхувати своїх працiвникiв, працiвникiв iнших органiзацiй, задiяних у виконаннi авiацiйних робiт, та осiб, якi забезпечують технологiчний процес пiд час виконання авiацiйних робiт.

     5. Експлуатант або власник повiтряних суден авiацiї загального призначення, у тому числi легких, надлегких, аеростатичних та аматорських, зобов'язаний страхувати вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну третiм особам.

     6. Аеропорт та сертифiкованi суб'єкти наземного обслуговування зобов'язанi страхувати свою вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну третiм особам.

     7. Органiзацiї, що надають послуги з аеронавiгацiйного обслуговування, зобов'язанi страхувати свою вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну третiм особам.

     8. Розробники, виробники цивiльної авiацiйної технiки, органiзацiї з технiчного обслуговування, що мають право проводити випробувальнi польоти, зобов'язанi страхувати повiтрянi судна, членiв екiпажу, iнший авiацiйний персонал та свою вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну третiм особам. Це положення також застосовується до навчальних закладiв пiд час виконання навчально-тренувальних польотiв.

Роздiл XVII
РОЗСЛIДУВАННЯ АВIАЦIЙНИХ ПОДIЙ

     Стаття 119. Органiзацiя розслiдування авiацiйних подiй та iнцидентiв

     1. Усi авiацiйнi подiї, серйознi iнциденти, iнциденти, надзвичайнi подiї та пошкодження повiтряних суден на землi, що сталися на територiї України, а також порушення порядку використання повiтряного простору України пiдлягають обов'язковому розслiдуванню з метою встановлення їх причин i вжиття заходiв щодо запобiгання таким подiям у майбутньому, яке є технiчним розслiдуванням.

     2. Технiчнi розслiдування авiацiйних подiй, серйозних iнцидентiв, iнцидентiв, надзвичайних подiй та пошкоджень повiтряних суден на землi проводяться згiдно з правилами та в порядку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй надає висновки та рекомендацiї з метою запобiгання авiацiйним подiям, серйозним iнцидентам, iнцидентам, надзвичайним подiям та пошкодженням повiтряних суден на землi. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй за результатами розслiдування не приймає рiшення про вину чи вiдповiдальнiсть юридичних або фiзичних осiб.

     Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй може залучати до проведення розслiдування пiд її наглядом iнцидентiв та пошкоджень повiтряних суден на землi залежно вiд серйозностi та наслiдкiв експлуатантiв повiтряних суден, аеродромiв, аеропортiв або провайдерiв аеронавiгацiйного обслуговування.

     4. Будь-яке адмiнiстративне, службове, прокурорське, судове розслiдування, спрямоване на встановлення вини або вiдповiдальностi, повинне проводитися окремо вiд технiчного розслiдування авiацiйних подiй, серйозних iнцидентiв, iнцидентiв, надзвичайних подiй та пошкоджень повiтряних суден на землi.

     5. До матерiалiв з технiчного розслiдування авiацiйних подiй, серйозних iнцидентiв, iнцидентiв, надзвичайних подiй та пошкоджень повiтряних суден на землi, якi пiдлягають опублiкуванню або передачi, застосовується анонiмнiсть щодо особи, яка подала таку iнформацiю.

     Звiт та матерiали технiчного розслiдування не можуть використовуватися адмiнiстративними, службовими, прокурорськими, судовими органами, страховиками для встановлення вини або вiдповiдальностi.

     6. Якщо пiд час розслiдування були виявленi злочиннi дiї чи бездiяльнiсть окремих осiб чи органiзацiй, працiвники Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй зобов'язанi повiдомити про це вiдповiднi органи прокуратури України.

     7. З метою забезпечення проведення розслiдування Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй взаємодiє з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади, зокрема уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, з органами мiсцевого самоврядування, Службою безпеки України, органами прокуратури та Нацiональної полiцiї вiдповiдно до встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     8. Усi випадки порушення порядку використання повiтряного простору України розслiдуються Експертною установою з розслiдування авiацiйних подiй вiдповiдно до положення, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, з подальшим поданням матерiалiв розслiдування Мiнiстерству оборони України.

(Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 120. Органiзацiя дiяльностi Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй

     1. До складу Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй може входити фiзична особа, яка:

     1) є громадянином України;

     2) не мала судимостi;

     3) має вiдповiдну освiту, досвiд та фахову квалiфiкацiю.

     2. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй може залучати атестованих фахiвцiв уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї або iнших фахiвцiв, експертiв. Пiдготовка фахiвцiв з розслiдування авiацiйних подiй здiйснюється в навчальних закладах, якi схваленi вiдповiдно до авiацiйних правил України.

     Розшифровка бортових та наземних засобiв об'єктивного контролю здiйснюється в органiзацiї, визначенiй Експертною установою з розслiдування авiацiйних подiй.

     3. Працiвник Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй у разi пред'явлення службового посвiдчення має право:

     1) отримувати доступ до мiсця авiацiйної подiї чи iнциденту, повiтряного судна, його вмiсту та уламкiв, у тому числi до будь-якої частини аеродрому, органiв обслуговування та забезпечення польотiв;

     2) здiйснювати складення списку доказiв та нагляд за перемiщенням уламкiв, частин, призначених для огляду та аналiзу;

     3) мати доступ та використовувати бортовi реєстратори, наземнi та будь-якi iншi засоби документування;

     4) мати доступ до результатiв огляду тiл жертв або тестiв, що були зробленi на пробах, взятих з тiл жертв;

     5) мати безпосереднiй доступ до результатiв огляду осiб, якi здiйснювали керування повiтряним судном, обслуговування та забезпечення виконання польоту, або тестiв, що були зробленi на пробах, узятих у цих осiб;

     6) оглядати жертви;

     7) мати доступ до результатiв перевiрок, сертифiкацiї, нагляду, якi здiйснювалися органами влади, пiдприємствами, органiзацiями, установами;

     8) мати доступ до будь-якої iнформацiї, що стосується розслiдування, матерiалiв, якими володiє експлуатант, власник чи виробник повiтряного судна, провайдер аеронавiгацiйного обслуговування, аеропорт та уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї;

     9) залучати фахiвцiв та суб'єктiв авiацiйної дiяльностi до проведення розслiдування авiацiйних подiй;

     10) опитувати свiдкiв чи брати участь в опитуваннi.

     4. Працiвники Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй пiд час виконання своїх службових обов'язкiв перебувають пiд захистом держави вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу.

     Стаття 121. Запобiгання авiацiйним подiям та iнцидентам

     1. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй, серйозного iнциденту, iнциденту, надзвичайної подiї чи пошкодження повiтряного судна на землi на пiдставi своїх висновкiв зобов'язана сформулювати рекомендацiї щодо усунення причин подiї, виявлених у процесi розслiдування, i недопущення їх у майбутньому.

     2. На пiдставi рекомендацiй Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй уповноважений орган з питань цивiльної авiацiї або iншi органи виконавчої влади протягом 90 днiв зобов'язанi розробити вiдповiднi рекомендацiї i надiслати їх користувачам повiтряного простору України, експлуатантам повiтряних суден та iншим юридичним особам для розроблення профiлактичних заходiв щодо запобiгання авiацiйним подiям.

     3. Користувачi повiтряного простору України, експлуатанти повiтряних суден та iншi юридичнi особи, яким надiслано рекомендацiї, зобов'язанi розробити профiлактичнi заходи щодо запобiгання авiацiйним подiям, погодити їх з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї i забезпечити їх виконання в установлений строк.

     Стаття 122. Забезпечення захисту iнформацiї з безпеки польотiв

     1. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй пiд час проведення розслiдування авiацiйних подiй та iнцидентiв повинна забезпечити захист та непоширення iнформацiї стосовно розслiдування авiацiйних подiй та iнцидентiв i надавати її органам влади тiльки за рiшенням суду.

     До такої iнформацiї належать:

     1) заяви осiб, отриманi Експертною установою з розслiдування авiацiйних подiй пiд час розслiдування;

     2) листування мiж особами, якi мають вiдношення до експлуатацiї повiтряного судна, медичнi чи конфiденцiйнi персональнi данi учасникiв авiацiйної подiї чи iнциденту;

     3) записи бортових мовних реєстраторiв та розшифровка таких записiв;

     4) думки, висловленi пiд час проведення аналiзу iнформацiї, у тому числi записiв бортових реєстраторiв.

     2. Будь-яка юридична чи фiзична особа, яка намагається розголосити iнформацiю про безпеку польотiв, повинна обґрунтувати мотиви її розголошення.

     3. У будь-якому разi розголошення чи оприлюднення iнформацiї з безпеки польотiв здiйснюється за умови дотримання таких вимог:

     1) розголошення iнформацiї є необхiдним для усунення умов, якi негативно впливають на безпеку польотiв, або з метою змiни вимог i правил;

     2) розголошення iнформацiї з безпеки польотiв не повинне перешкоджати її отриманню в майбутньому з метою пiдвищення рiвня безпеки польотiв;

     3) розголошення вiдповiдних персональних даних, що мiстяться в iнформацiї з безпеки польотiв, здiйснюється вiдповiдно до законодавства України, що гарантує недоторканнiсть особистого життя;

     4) розголошення iнформацiї з безпеки польотiв здiйснюється у знеособленiй, короткiй чи зведенiй формi.

     Стаття 123. Облiк авiацiйних подiй

     1. Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй здiйснює облiк авiацiйних подiй, серйозних iнцидентiв, iнцидентiв, надзвичайних подiй та пошкоджень повiтряних суден на землi, включаючи тi, що сталися з iноземними повiтряними суднами на територiї України та українськими повiтряними суднами за межами України.

     2. Вiдомостi про стан безпеки цивiльної авiацiї України, отриманi в результатi розслiдування, Експертна установа з розслiдування авiацiйних подiй зобов'язана подавати уповноваженому органу з питань цивiльної авiацiї та Мiжнароднiй органiзацiї цивiльної авiацiї.

     Стаття 124. Роботи на мiсцi авiацiйної подiї

     1. Розслiдування, що проводиться на мiсцi авiацiйної подiї, iнциденту, надзвичайної подiї чи пошкодження повiтряного судна на землi, належить до категорiї робiт в особливих умовах, якi прирiвнюються до робiт з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй. Спецiалiсти, якi працюють на мiсцi авiацiйної подiї та iнциденту, забезпечуються спецiальним одягом, взуттям, спецiальним спорядженням i захисними засобами залежно вiд умов роботи.

     2. Органи виконавчої влади та iншi органи влади, пiдприємства, установи та органiзацiї зобов'язанi всебiчно сприяти працiвникам Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй та комiсiї, що розслiдує авiацiйнi подiї з державними повiтряними суднами, в пошуку елементiв конструкцiї повiтряного судна, забезпеченнi транспортом, засобами зв'язку, примiщеннями для роботи i вiдпочинку, засобами для виконання такелажних i вантажних робiт, транспортування уламкiв, санiтарної обробки мiсцевостi, забезпечення безпечних умов роботи на мiсцi подiї.

     Стаття 125. Фiнансування робiт, пов'язаних з розслiдуванням авiацiйної подiї, i вiдшкодування витрат

     1. Порядок фiнансового забезпечення заходiв з розслiдування авiацiйних подiй, серйозних iнцидентiв, iнцидентiв, надзвичайних подiй та пошкоджень повiтряних суден на землi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Дослiдження i випробування, пов'язанi з розслiдуванням авiацiйної подiї, серйозного iнциденту, iнциденту, якi проводяться науково-дослiдними i конструкторськими установами, ремонтними пiдприємствами i пiдприємствами авiацiйної промисловостi, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України з подальшим вiдшкодуванням витрат експлуатантом повiтряного судна та страховиками.

     3. Мiжнароднi пересилання та перевезення матерiалiв розслiдування, уламкiв повiтряного судна, бортових засобiв та iнших деталей, що належать до речових доказiв розслiдування, фiнансуються за рахунок коштiв Державного бюджету України з подальшим вiдшкодуванням витрат експлуатантом повiтряного судна.

Роздiл XVIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗI ЦИВIЛЬНОЇ АВIАЦIЇ

     Стаття 126. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi цивiльної авiацiї

     1. За протиправнi дiї юридичнi i фiзичнi особи, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням повiтряного простору України, розробленням, виготовленням, ремонтом та експлуатацiєю авiацiйної технiки, здiйсненням господарської дiяльностi в галузi цивiльної авiацiї, обслуговуванням повiтряного руху, забезпеченням безпеки авiацiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 127. Фiнансовi санкцiї, що застосовуються до юридичних осiб - суб'єктiв авiацiйної дiяльностi

     1. За правопорушення в галузi цивiльної авiацiї до юридичних осiб - суб'єктiв авiацiйної дiяльностi застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу:

     1) вiд п'яти до восьми тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у разi:

     експлуатацiї повiтряного судна без документiв, що дають право виконувати польоти, або з порушенням строку дiї таких документiв чи встановлених ними вимог;

     порушення вимог статтi 118 цього Кодексу щодо обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної авiацiї;

     порушення правил та порядку використання повiтряного простору України;

     знищення бортових чи наземних засобiв об'єктивного контролю, матерiалiв або документiв, якi можуть бути використанi для з'ясування причини авiацiйної подiї чи iнциденту;

     виконання польотiв на повiтряному суднi з порушенням строкiв проведення технiчного обслуговування повiтряного судна;

     використання аеродрому, який не вiдповiдає типу повiтряного судна або виконуванiй операцiї для польотiв повiтряних суден;

     ненадання до уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї iнформацiї, обов'язкове подання якої встановлюється законодавством або авiацiйними правилами України, надання недостовiрної iнформацiї або надання iнформацiї з порушенням встановлених строкiв;

     порушення вимог щодо використання обов'язкових у повiтряному русi знакiв i сигналiв для цiлей, не пов'язаних з повiтряним рухом;

     користування без вiдповiдного дозволу засобами радiозв'язку на частотах, зарезервованих для здiйснення радiозв'язку у повiтрi;

     завдання шкоди покриттю злiтно-посадкової смуги та рулiжних дорiжок, виведення з ладу обладнання, що використовується для потреб зльоту i посадки повiтряного судна та повiтряного руху, яке розмiщене на аеродромi або за його межами;

     надання послуг з перевезення пасажирiв або вантажу повiтряним судном без вiдповiдної лiцензiї;

     здiйснення повiтряних перевезень без вiдповiдного дозволу на експлуатацiю повiтряної лiнiї або порушення обмежень, встановлених таким дозволом;

     допуску авiацiйного персоналу до професiйної дiяльностi без вiдповiдного свiдоцтва або з порушенням визначених у ньому обмежень;

     порушення порядку або строкiв сплати державних зборiв iз суб'єктiв авiацiйної дiяльностi, визначених законодавством;

     2) вiд двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у разi:

     виконання польотiв на повiтряному суднi, що не пройшло необхiднi пiдготовку та обслуговування перед польотом;

     експлуатацiї повiтряного судна без його обладнання комплектом необхiдного аварiйно-рятувального устаткування;

     виконання технiчного обслуговування повiтряного судна органiзацiями, якi не мають сертифiката на право здiйснення технiчного обслуговування;

     виконання технiчного обслуговування повiтряного судна поза межами схвалення, визначеного сертифiкатом;

     створення радiо- та оптичних завад електронним засобам, що забезпечують польоти у повiтряному просторi України;

     порушення експлуатацiйних обмежень завантаження та центрування повiтряного судна;

     недотримання заходiв безпеки, визначених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї пiд час льотних випробувань;

     проведення льотних випробувань без схвалених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї програм льотних випробувань;

     проведення льотних випробувань з порушенням обмежень, визначених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     виконання польотiв, що не входять до програми приймальних випробувань;

     виготовлення виробiв авiацiйної технiки, їх компонентiв або обладнання з вiдхиленнями вiд схваленої типової конструкцiї без узгодження з розробником та схвалення уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     внесення в конструкцiю виробу авiацiйної технiки, засобiв аеронавiгацiйного обслуговування, його компонентiв та обладнання змiн без узгодження з уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     експлуатацiї виробiв авiацiйної технiки, компонентiв та обладнання, ресурс яких закiнчився або щодо яких вiдсутнє документальне пiдтвердження наявностi ресурсу;

     порушення вимог iз забезпечення аварiйно-рятувальних заходiв та забезпечення протипожежної безпеки на аеродромах;

     здiйснення на приаеродромнiй територiї дiяльностi, визначеної частиною другою статтi 69 цього Кодексу, без погодження з експлуатантом аеродрому та уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     порушення вимог щодо обладнання об'єктiв i перешкод, якi розташованi на приаеродромнiй територiї i перетинають поверхнi обмеження перешкод, денними та нiчними маркувальними знаками та пристроями;

     необґрунтованої вiдмови експлуатанта аеропорту (аеродрому) в наданнi дозволу на посадку повiтряного судна, в наземному обслуговуваннi повiтряного судна, у видачi авiаперевiзнику слотiв на виконання польотiв;

     допуску персоналу з наземного обслуговування до роботи без вiдповiдного сертифiката;

     3) вiд тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у разi:

     несвоєчасного внесення змiн до органiзацiйно-керiвних та виробничих, експлуатацiйних документiв експлуатанта, розробника, виробника або органiзацiї з технiчного обслуговування та непогодження або несвоєчасного погодження зазначених документiв уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     порушення вимог уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї щодо погодження кандидатур керiвного складу експлуатанта;

     невиконання або неналежного виконання персоналом суб'єктiв авiацiйної дiяльностi вимог авiацiйної безпеки;

     створення перешкод щодо проведення уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї перевiрок суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     порушення встановлених вимог щодо оформлення перевiзної документацiї для повiтряних перевезень небезпечного вантажу;

     4) вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у разi:

     порушення правил безпеки пiд час заправлення, завантаження, буксирування та обслуговування повiтряного судна;

     недотримання норм робочого та льотного часу, а також часу вiдпочинку персоналу експлуатанта пiд час здiйснення льотної дiяльностi;

     виконання польотiв без урахування вiдповiдної iнформацiї, визначеної авiацiйними правилами України;

     порушення облiку часу напрацювання авiацiйної технiки, що призвело до неможливостi подальшого технiчного обслуговування;

     порушення правил контролю за доступом в зону обмеженого доступу авiапiдприємств;

     порушення правил контролю за безпекою польотiв та авiацiйною безпекою на авiапiдприємствах;

     порушення правил повiтряних перевезень та обслуговування пасажирiв, багажу, вантажу i пошти, а також визначених нормативiв якостi такого обслуговування;

     надання дозволу експлуатантом аеродрому (вертодрому, злiтно-посадкового майданчика) на здiйснення посадок i вильотiв повiтряних суден на аеродромi (вертодромi, злiтно-посадковому майданчику), який не має сертифiката (посвiдчення про допуск до експлуатацiї) або має сертифiкат (посвiдчення про допуск до експлуатацiї), строк дiї якого закiнчився;

     порушення норм i правил, якi застосовуються пiд час експлуатацiї аеродрому;

     невиконання вимог правил суб'єкта авiацiйної дiяльностi, погоджених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї;

     ненадання перевiзником пiльг пасажиру, встановлених законом;

     5) вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у разi:

     незаповнення екiпажем звiтної документацiї або порушення процедури ведення документацiї пiд час польоту;

     порушення встановлених строкiв зберiгання виробничої документацiї;

     порушення строкiв проведення метрологiчних перевiрок обладнання, що використовується для технiчного обслуговування;

     порушення строкiв усунення недолiкiв за результатами проведених уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї iнспекторських перевiрок, а також ненадання у визначений строк звiту про їх усунення;

     порушення вимог щодо зберiгання та ведення облiку запасних частин до повiтряного судна;

     ненадання встановлених послуг пасажирам з обмеженими можливостями (особам з iнвалiднiстю).

(Iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.07.2020р. N 759-IX)

     Стаття 128. Орган, уповноважений розглядати справи про правопорушення у галузi цивiльної авiацiї

     1. Справи про правопорушення у галузi цивiльної авiацiї розглядаються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, за результатами розгляду приймається постанова.

     2. Вiд iменi уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї розглядати справи про правопорушення i накладати стягнення мають право керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та його заступники, державнi iнспектори та уповноваженi на проведення перевiрок посадовi особи уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     Державнi iнспектори та уповноваженi на проведення перевiрок посадовi особи уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї мають право накладати стягнення у розмiрi до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Штраф може бути накладено на юридичну особу - суб'єкта авiацiйної дiяльностi протягом шести мiсяцiв з дня виявлення правопорушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення.

     4. У разi вчинення юридичними особами - суб'єктами авiацiйної дiяльностi двох або бiльше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

     Стаття 129. Порядок накладення, оплати та стягнення штрафiв за правопорушення в галузi цивiльної авiацiї

     1. Пiдставою для розгляду справи про правопорушення в галузi цивiльної авiацiї, якi зазначенi в статтi 127 цього Кодексу, є протокол.

     2. Протоколи про правопорушення в галузi цивiльної авiацiї мають право складати керiвник уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї та його заступники, державнi iнспектори та уповноваженi на проведення перевiрок посадовi особи уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї, керiвники аеропортiв, начальники служб авiацiйної безпеки аеропортiв або їх заступники.

     3. Справа про правопорушення в галузi цивiльної авiацiї розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї протоколу про правопорушення в галузi цивiльної авiацiї.

     4. Штраф сплачується не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня вручення або отримання суб'єктом авiацiйної дiяльностi надiсланої копiї постанови уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї про накладення штрафу.

     5. Копiя завiреного банком платiжного документа, що засвiдчує факт сплати штрафу у повному обсязi, надсилається до уповноваженого органу з питань цивiльної авiацiї.

     6. У разi якщо штраф не сплачено у строки, встановленi частиною четвертою цiєї статтi, примусове виконання постанови про накладення штрафу здiйснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

     7. Суми штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

     Стаття 130. Порядок оскарження постанови у справi про правопорушення у галузi цивiльної авiацiї

     1. Постанову у справi про правопорушення у галузi цивiльної авiацiї може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

Роздiл XIX
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Кодекс набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування, крiм статтi 9 цього Закону, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

     Установити, що до 1 сiчня 2012 року функцiї Експертної установи з розслiдування авiацiйних подiй здiйснюються уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї.

     2. Дiя статтi 57 цього Кодексу поширюється на осiб, якi вiднесенi до осiб льотного складу, яким пенсiю призначено до набрання чинностi цим Кодексом, з 1 сiчня 2012 року.

     3. Пункт 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.07.2020р. N 759-IX)

     4. Визнати таким, що втратив чиннiсть з дня набрання чинностi цим Кодексом, Повiтряний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274 iз наступними змiнами).

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтi 111:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до чотирьохсот", а слова "вiд чотирьох до семи" - словами "вiд шiстдесяти до п'ятисот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до чотирьохсот", а слова "вiд чотирьох до семи" - словами "вiд шiстдесяти до п'ятисот";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд п'ятдесяти до чотирьохсот";

     в абзацi другому частини четвертої слова "вiд трьох до п'яти" замiнити словами "вiд шiстдесяти до п'ятисот";

     в абзацi другому частини п'ятої слова "вiд трьох до тридцяти" замiнити словами "вiд шiстдесяти до п'ятисот";

     б) у статтi 112:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд одного до п'яти" замiнити словами "вiд двадцяти до двохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд одного до трьох" замiнити словами "вiд двадцяти до трьохсот";

     в) в абзацi другому статтi 113 слова "вiд десяти до тридцяти" замiнити словами "вiд шiстдесяти до п'ятисот";

     г) у частинi першiй статтi 218 слова та цифри "частинами першою, третьою, четвертою i п'ятою статтi 111 (за порушення, вчиненi на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромiв України, поза територiєю аеродромiв та на посадкових майданчиках)" виключити;

     ґ) у статтi 222:

     у частинi першiй слово та цифри "статтi 110, 111" замiнити словом та цифрами "Стаття 110";

     у абзацах першому та другому пункту 1 частини другої слово та цифри "статтями 110, 111" замiнити словом та цифрами "статтею 110";

     д) статтю 228 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї

     Центральний орган виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням правил безпеки польотiв, правил поведiнки на повiтряному суднi, правил мiжнародних польотiв, правил пожежної безпеки на повiтряному транспортi (Стаття 111, частина перша статтi 112, Стаття 113, частина друга статтi 120).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право: керiвник центрального органу виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї та його заступники, державнi iнспектори, уповноваженi на проведення перевiрок посадовi особи центрального органу виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї, керiвники аеропортiв, начальники служб авiацiйної безпеки аеропортiв та їх заступники.

     Розмiр штрафу, що накладається державними iнспекторами та уповноваженими на проведення перевiрок посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї, керiвниками аеропортiв, начальниками служб авiацiйної безпеки аеропортiв та їх заступниками, не може перевищувати ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     е) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1 абзац "органiв повiтряного транспорту (частина друга статтi 112, частина третя статтi 133)" викласти в такiй редакцiї:

     "центрального органу виконавчої влади з питань цивiльної авiацiї (частина друга статтi 112, частина третя статтi 133)";

     пункт 4 виключити;

     2) пiдпункт 2 пункту 5 роздiлу XIX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Кримiнально-процесуальним кодексом України вiд 28.12.60р. згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України вiд 13.04.2012р. N 4651-VI)

     3) Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 2761 такого змiсту:

     "Стаття 2761. Здiйснення професiйної дiяльностi членом екiпажу або обслуговування повiтряного руху диспетчером управлiння повiтряним рухом (диспетчером служби руху) у станi алкогольного сп'янiння або пiд впливом наркотичних чи психотропних речовин

     Здiйснення професiйної дiяльностi членом екiпажу або обслуговування повiтряного руху диспетчером управлiння повiтряним рухом (диспетчером служби руху) у станi алкогольного сп'янiння або пiд впливом наркотичних чи психотропних речовин -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     4) пункт 2 частини п'ятої статтi 117 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити словами "а також зупинення рiшень уповноваженого центрального органу з питань цивiльної авiацiї щодо призупинення дiї або анулювання сертифiкатiв, схвалень, допускiв";

     5) пiдпункт 5 пункту 5 роздiлу XIX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     6) частину другу статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128) доповнити словами "дозвiльну дiяльнiсть у сферi цивiльної авiацiї";

     7) частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486; N 48, ст. 566; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI) пiсля слiв "радiацiйної безпеки" доповнити словами "державного контролю та нагляду в галузi цивiльної авiацiї";

     8) частину п'яту статтi 2 Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) об'єкти авiацiйної дiяльностi".

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Кодексом пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Кодексом та привести у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства Європейського Союзу законодавство України в частинi забезпечення заходiв пожежної безпеки при зберiганнi та обслуговуваннi повiтряних суден в авiацiйних ангарах.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3393-VI

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.