ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про лiцензування видiв господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 2 липня 2015 року N 580-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 17 сiчня 2017 року N 1817-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 18 травня 2017 року N 2042-VIII,
вiд 5 вересня 2017 року N 2145-VIII,
вiд 9 листопада 2017 року N 2189-VIII
(змiни, внесенi пiдпунктом 10 пункту 8 роздiлу VI Закону України
вiд 9 листопада 2017 року N 2189-VIII, вводяться в дiю з 1 травня 2019 року,
враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 7 червня 2018 року N 2454-VIII),
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII,
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 18 вересня 2019 року N 102-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 139-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 264-IX,
вiд 19 грудня 2019 року N 394-IX,
вiд 19 травня 2020 року N 613-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 768-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 30 вересня 2020 року N 931-IX

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) пункт 1 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11) видача лiцензiї - надання суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, пункт 11 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     12) анулювання лiцензiї повнiстю або частково - позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     13) зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково - тимчасове припинення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     14) вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково - поновлення суб'єкту господарювання права на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, на який йому видано лiцензiю, шляхом прийняття органом лiцензування рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, про що робиться запис у лiцензiйному реєстрi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) здобувач лiцензiї - суб'єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу лiцензування iз заявою про отримання лiцензiї на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

(пункт 2 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) лiцензiат - суб'єкт господарювання, який має лiцензiю;

(пункт 3 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) лiцензiйнi умови - нормативно-правовий акт Кабiнету Мiнiстрiв України, iншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелiк вимог до провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, обов'язкових для виконання лiцензiатом, та вичерпний перелiк документiв, що додаються до заяви про отримання лiцензiї;

(пункт 4 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5) лiцензiя - право суб'єкта господарювання на провадження виду господарської дiяльностi або частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

(пункт 5 частини першої статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6) лiцензування - засiб державного регулювання провадження видiв господарської дiяльностi, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економiчних i соцiальних iнтересiв держави, суспiльства, прав та законних iнтересiв, життя i здоров'я людини, екологiчної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

(пункт 6 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     7) орган лiцензування - державний орган, уповноважений законом або Кабiнетом Мiнiстрiв України на здiйснення лiцензування господарської дiяльностi;

(пункт 7 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8) матерiально-технiчна база - сукупнiсть засобiв та/або мiсць провадження виду господарської дiяльностi, якi дають можливiсть провадити господарську дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9) мiсце провадження виду господарської дiяльностi - мiсце (об'єкт, примiщення, будiвля, земельна дiлянка та/або територiя), на якому (у межах якого) суб'єкт господарювання провадить господарську дiяльнiсть або яке використовується в його провадженнi (може збiгатися з мiсцезнаходженням суб'єкта господарювання);

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     10) лiцензiйна справа - єдиний набiр документiв в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї (або в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї та на паперових носiях у разi, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носiях) стосовно вiдповiдного здобувача лiцензiї чи лiцензiата, якi поданi ним, що надходять до органу лiцензування вiд органiв державної влади, юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв або фiзичних осiб чи прийнятi органом лiцензування в результатi реалiзацiї своїх повноважень вiдповiдно до цього Закону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11) лiцензiйний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб'єктiв господарювання, якi в установленому законом порядку звернулися до органу лiцензування iз заявою про отримання лiцензiї, провадять дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, дiя лiцензiї яких зупинена, лiцензiя яких анульована.

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону та повноваження органiв державної влади у сферi лiцензування

     1. Цей Закон регулює суспiльнi вiдносини у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi, визначає виключний перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, встановлює унiфiкований порядок їх лiцензування, нагляд i контроль у сферi лiцензування, вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на лiцензування таких видiв господарської дiяльностi:

(абзац перший частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1) пункт 1 частини другої статтi 2 виключено

(пункт 1 частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) дiяльнiсть в галузi телебачення i радiомовлення, яка здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення";

     3) виробництво i торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, бiоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами i пальним, зберiгання пального, що здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв".

(пункт 3 частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     4) дiяльнiсть у сферi електроенергетики, на ринку природного газу, централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення, виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї магiстральними i мiсцевими (розподiльними) тепловими мережами, постачання теплової енергiї та iншу дiяльнiсть, лiцензування якої здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до закону, та здiйснення контролю у цих сферах;

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     41) дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, яка здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї";

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 19.05.2020р. N 613-IX)

     42) професiйну дiяльнiсть на ринках капiталу та органiзованих товарних ринках, лiцензування якої здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до закону;

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, пункт 4 частини другої статтi 2, у редакцiї Закону України вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX, визнано пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, пункт 42 частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     5) дiяльнiсть на ринку азартних iгор, що провадиться вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання дiяльностi щодо органiзацiї та проведення азартних iгор".

(частину другу статтi 2 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     3. Дiя цього Закону не поширюється на лiцензування банкiвської дiяльностi, дiяльностi з надання фiнансових послуг та дiяльностi з надання банкам послуг з iнкасацiї, лiцензування яких здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до закону.

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     4. Суб'єкт господарювання може здiйснювати види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, з дня внесення вiдомостей до лiцензiйного реєстру щодо рiшення органу лiцензування про видачу йому лiцензiї.

(частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5. Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є:

     центральний орган виконавчої влади, державний колегiальний орган, - провадиться на всiй територiї України;

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiцi Крим, - провадиться на територiї Автономної Республiки Крим;

     мiсцевий орган виконавчої влади, - провадиться на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     6. Формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування у встановленому цим Законом порядку здiйснюють:

     Кабiнет Мiнiстрiв України або iнший орган державної влади у випадках, встановлених законом - шляхом прийняття нормативно-правових актiв у сферi лiцензування;

(абзац другий частини шосто статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     спецiально уповноважений орган з питань лiцензування;

     органи лiцензування.

     Стаття 3. Принципи державної полiтики у сферi лiцензування

     1. Державна полiтика у сферi лiцензування ґрунтується на:

     1) принципi єдиної державної системи лiцензування, що реалiзується шляхом:

     встановлення єдиного перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, виключно цим Законом;

     визначення вичерпного перелiку документiв, що додаються до заяви про отримання лiцензiї, виходячи з мiнiмальної кiлькостi таких документiв, достатнiх лише для пiдтвердження виконання вимог вiдповiдних лiцензiйних умов;

     визначення Кабiнетом Мiнiстрiв України органiв лiцензування, крiм державних органiв, якi визначенi органами лiцензування законом, видiв господарської дiяльностi, визначених статтею 7 цього Закону;

(абзац четвертий пункту 1 частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) принципi територiальностi, згiдно з яким дiя лiцензiї поширюється на адмiнiстративну територiю органу лiцензування, що її видав;

     3) принципi дотримання законностi шляхом того, що:

     запровадження лiцензування виду господарської дiяльностi здiйснюється виключно законом шляхом внесення змiн до статтi 7 цього Закону;

(абзац другий пункту 3 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     види господарської дiяльностi, не зазначенi у статтi 7 цього Закону, лiцензуванню не пiдлягають;

     виключно законами визначаються пiдстави для видачi лiцензiї, залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмови у видачi лiцензiї, переоформлення лiцензiї, розширення та звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом, зупинення, вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, анулювання лiцензiї повнiстю або частково i строки прийняття та набрання чинностi рiшеннями органiв лiцензування;

(пункт 3 частини першої статтi 3 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX, у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим)

     встановлюються конкретнi строки здiйснення кожної дiї органу лiцензування, спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування;

     вимоги лiцензiйних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливiсть їх суб'єктивного застосування органами лiцензування чи лiцензiатами;

     повноваження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування поширюються на сферу лiцензування всiх видiв господарської дiяльностi, визначаються виключно цим Законом i не можуть бути обмеженi iншими законами;

(абзац сьомий пункту 3 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     запроваджується вiдповiдальнiсть посадових осiб органiв лiцензування i спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування та суб'єктiв господарювання за порушення вимог нормативно-правових актiв, що регулюють сферу лiцензування;

     забороняється вимагання органами лiцензування надання документiв з державних паперових або електронних iнформацiйних ресурсiв;

     4) принципi прiоритетностi захисту прав, законних iнтересiв, життя i здоров'я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсiв держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:

     лiцензування застосовується лише до такого виду господарської дiяльностi, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних iнтересiв громадян, життю чи здоров'ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпецi держави, i лише у разi недостатностi iнших засобiв державного регулювання;

(абзац другий пункту 4 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     запобiгання проявам корупцiї;

     у разi внесення змiн до нормативно-правових актiв у сферi лiцензування, передбачається достатнiй для реалiзацiї цих змiн строк, але не менш як два мiсяцi;

     5) принципi рiвностi прав суб'єктiв господарювання, що передбачає:

     вiльний вибiр суб'єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, i територiї своєї дiяльностi;

     забезпечення при отриманнi лiцензiї рiвностi прав суб'єктiв господарювання незалежно вiд органiзацiйно-правової форми чи форми власностi, якщо iнше не встановлено законом;

(абзац третiй пункту 5 частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     встановлення єдиних вимог лiцензiйних умов шляхом визначення їх вiдповiдностi рiвням ризику вiд провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi;

     уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адмiнiстративних процедур;

     заборону використання лiцензування видiв господарської дiяльностi для обмеження конкуренцiї;

     6) принципi вiдкритостi процесу лiцензування, що забезпечується шляхом:

     внесення вiдомостей про лiцензування видiв господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання до лiцензiйних реєстрiв;

(пункт 6 частини першої статтi 3 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     своєчасного оприлюднення результатiв лiцензiйної дiяльностi органами лiцензування на своїх офiцiйних веб-сайтах та проектiв нормативно-правових актiв - у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     забезпечення доступностi iнформацiї у сферi лiцензування вiдповiдно до закону;

     залучення на паритетних засадах представникiв профiльних громадських органiзацiй, суб'єктiв господарювання та/або їх об'єднань до процесу прийняття рiшень Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування.

     2. Принципи державної полiтики у сферi лiцензування поширюються на порядок лiцензування всiх видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.

     Лiцензування видiв господарської дiяльностi, що не вiдповiдає наведеним у цiй статтi принципам державної полiтики, забороняється.

     Стаття 4. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування

     1. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування:

     1) розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства у сферi лiцензування;

(пункт 1 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань лiцензування;

     3) погоджує проекти нормативно-правових актiв у сферi лiцензування (у тому числi проекти лiцензiйних умов);

(пункт 3 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) здiйснює методичне керiвництво, iнформацiйне забезпечення дiяльностi органiв лiцензування та визначає форму лiцензiйного звiту;

     5) здiйснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегiальними органами законодавства у сферi лiцензування;

     6) утворює Експертно-апеляцiйну раду з питань лiцензування та забезпечує її дiяльнiсть;

     7) має право для цiлей Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування отримувати вiд органу лiцензування копiї документiв, якi стосуються прийнятого ним рiшення, що оскаржується до спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, та залучати на громадських засадах державних службовцiв, науковцiв та iнших фахiвцiв (за згодою їхнiх керiвникiв) для одержання консультацiй та проведення експертизи документiв у сферi лiцензування, а також запитувати i отримувати iнформацiю, документи чи матерiали;

     8) видає розпорядження вiдповiдно до повноважень, визначених цим Законом;

(пункт 8 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9) пункт 9 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     10) пункт 10 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11) одержує iнформацiю з питань лiцензування та контролю за наявнiстю лiцензiй у суб'єктiв господарювання вiд органiв лiцензування, органiв, посадовi особи яких вiдповiдно до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення складають протоколи про адмiнiстративнi правопорушення щодо виявлення провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без отримання лiцензiї або у перiод зупинення дiї лiцензiї, зокрема щорiчний лiцензiйний звiт та щорiчний звiт про виявлення провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без отримання лiцензiї або у перiод зупинення дiї лiцензiї;

(пункт 11 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     13) веде у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, Реєстр розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     14) надає на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування погодження на проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов з пiдстав, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону.

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання органами лiцензування, юридичними особами всiх форм власностi, а також фiзичними особами - пiдприємцями.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування може бути оскаржено до суду.

(частина друга статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 5. Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування

     1. Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування є постiйно дiючим колегiальним органом при спецiально уповноваженому органi з питань лiцензування та дiє вiдповiдно до положення, що затверджується спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Обов'язками Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування є:

     1) розгляд скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

(пункт 1 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) розгляд звернень органiв лiцензування щодо проведення позапланових перевiрок додержання лiцензiатами вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону.

(пункт 2 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування має право:

     1) розглядати пропозицiї щодо запровадження лiцензування нового чи скасування чинного виду господарської дiяльностi (частини (частин) виду господарської дiяльностi) та запитувати необхiднi матерiали для їх розгляду;

     2) розробляти рекомендацiї стосовно вдосконалення державної полiтики у сферi лiцензування;

     3) проводити експертизу проектiв нормативно-правових актiв або пропозицiй у сферi лiцензування.

     4. Експертно-апеляцiйну раду з питань лiцензування очолює голова, який за посадою є керiвником спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

     Голова Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування має першого заступника та заступника. У разi вiдсутностi голови його обов'язки виконує перший заступник, а в разi вiдсутностi i першого заступника - заступник голови.

     Перший заступник голови призначається з представникiв громадськостi, науковцiв, суб'єктiв господарювання або їх об'єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування. Заступник голови призначається головою Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування з числа державних службовцiв.

     5. Склад Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування формується за пропозицiями громадських органiзацiй, суб'єктiв господарювання та їх об'єднань, посадових осiб органiв лiцензування та наукових установ i затверджується спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     Представники громадських органiзацiй, суб'єктiв господарювання, їх об'єднань та науковцiв залучаються до складу Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування у кiлькостi не менш як п'ятдесят вiдсоткiв її складу.

     Представники органiв державної влади, якi забезпечують формування, реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування господарської дiяльностi, та органiв лiцензування становлять 50 вiдсоткiв складу Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

(частину п'яту статтi 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Формою роботи Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування є засiдання, що проводяться за потреби, але не рiдше одного разу на мiсяць, та є правомочними за присутностi не менше, нiж половини членiв Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

     7. У разi надходження до спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування скарги на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення ним законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування протягом трьох робочих днiв з дня її одержання:

     1) повiдомляє рекомендованим листом або за допомогою засобiв телекомунiкацiй здобувача лiцензiї чи лiцензiата, а також орган лiцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.

     Скарга залишається без розгляду з таких пiдстав:

     порушенi у скарзi питання виходять за межi повноважень Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     скарга подана пiсля набрання чинностi рiшенням органу лiцензування, яке оскаржується (крiм скарги щодо рiшення органу лiцензування про вiдмову у видачi лiцензiї, яку можна подати протягом мiсяця з дня прийняття такого рiшення);

     скарга на дiї органу лiцензування щодо порушення ним законодавства у сферi лiцензування розглядається в судi.

     У день отримання повiдомлення про прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування скарги до розгляду орган лiцензування вносить до лiцензiйного реєстру дату i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування та розмiщує iнформацiю про зупинення дiї рiшення органу лiцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради;

     2) запрошує вiдповiдного здобувача лiцензiї чи лiцензiата та орган лiцензування до участi в засiданнi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     3) запитує в органу лiцензування копiї документiв, що стосуються оскаржуваних рiшень (крiм вiдомостей, якi мiстяться у вiдкритих реєстрах), у межах матерiалiв лiцензiйної справи лiцензiата;

     4) передає скаргу та iншi документи (в мiру надходження) до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

     У разi потреби спецiально уповноважений орган з питань лiцензування може запитати в органу лiцензування додатковi документи, що стосуються прийняття органом лiцензування оскаржуваного рiшення. З метою оперативного опрацювання вiдповiднi запити можуть передаватися за допомогою засобiв телекомунiкацiй.

     Скарга до спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування складається в довiльнiй формi та повинна мiстити:

     повне найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код (для юридичних осiб) або прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (не зазначається фiзичною особою, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку у паспортi, - подається копiя цiєї вiдмiтки) (для фiзичних осiб) особи, яка подає скаргу, у разi якщо скарга подається представником скаржника - прiзвище, iм'я, по батьковi представника;

     змiст рiшення, дiй чи бездiяльностi органу лiцензування та норми законодавства, порушенi на думку скаржника;

     викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;

     вiдомостi про розгляд зазначеного у скарзi питання в судi;

     пiдпис особи, яка подає скаргу, або її представника iз зазначенням дати складання скарги.

     До скарги додаються копiї документiв, що пiдтверджують її обґрунтованiсть.

(частина сьома статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8. Скарги розглядаються на засiданнi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днiв з дня одержання вiд органу лiцензування запитуваних документiв стосовно оскаржуваного рiшення.

(абзац перший частини восьмої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Лiцензiя, щодо якої орган лiцензування прийняв рiшення про анулювання або зупинення дiї i щодо якої Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування розглядається скарга на рiшення органу лiцензування, є чинною, а суб'єкт господарювання є лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону до дня внесення вiдомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування за результатами розгляду скарги.

     У разi прийняття Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування рiшення про задоволення скарги лiцензiата на рiшення органу лiцензування про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково та внесення вiдомостей про прийняте розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування за результатом розгляду скарги до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування така лiцензiя залишається чинною, а суб'єкт господарювання залишається лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону.

     Дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги вноситься спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiй, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органiв лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування не пiзнiше робочого дня, наступного за днем прийняття такого розпорядження.

     Орган лiцензування зобов'язаний виконати розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженнi.

     У разi вiдхилення скарги лiцензiата на рiшення органу лiцензування про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково лiцензiя вважається анульованою повнiстю або частково чи строк її дiї зупинено повнiстю або частково з дня внесення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостей про розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги.

(абзац другий частини восьмої статтi 5 замiнено п'ятьма новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9. Орган лiцензування зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня одержання запиту подати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування завiренi ним запитуванi копiї (фотокопiї) документiв, що стосуються оскаржуваного рiшення.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування розглядає скаргу по сутi або вiдкладає її розгляд на наступне засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування у разi неподання органом лiцензування запитуваних документiв у встановлений строк або з iнших пiдстав з обґрунтуванням причин перенесення такого розгляду.

     Вiдкладення розгляду скарги допускається не бiльше двох засiдань.

     Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування приймає рiшення про зняття з розгляду скарги на пiдставi заяви лiцензiата або здобувача лiцензiї про вiдкликання такої скарги.

(абзац другий частини дев'ятої статтi 5 замiнено трьома новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     10. Частину десяту статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11. Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування при прийняттi рiшень керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування приймається двома третинами голосiв присутнiх членiв шляхом особистого голосування i оформлюється протокольним рiшенням, що пiдписується особою, яка головувала на засiданнi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членiв.

     Експертно-апеляцiйна рада з питань лiцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицiй приймає рiшення:

     задовольнити скаргу лiцензiата чи здобувача лiцензiї на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування;

     залишити скаргу лiцензiата чи здобувача лiцензiї без задоволення (вiдхилити скаргу);

     вiдкласти розгляд скарги на наступне засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування;

     погодити або не погодити органу лiцензування проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування зобов'язати орган лiцензування усунути виявленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування порушення законодавства у сферi лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування надати пропозицiї щодо внесення змiн до законодавства з урахуванням пропозицiй, наданих Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування врахувати при наданнi пропозицiй щодо внесення змiн до законодавства розробленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування рекомендацiї стосовно вдосконалення державної полiтики у сферi лiцензування;

     рекомендувати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування розглянути та врахувати результати проведеної Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування експертизи проектiв нормативно-правових актiв у сферi лiцензування.

     Рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування є обов'язковими для розгляду спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     За результатами розгляду рiшень Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування:

     видає протягом п'яти робочих днiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги (у разi задоволення скарги зобов'язує орган лiцензування скасувати рiшення органу лiцензування, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певнi дiї, спрямованi на усунення порушень законодавства у сферi лiцензування), розпорядження про зняття скарги з розгляду;

     надає протягом трьох робочих днiв з дня ухвалення вiдповiдного рiшення Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування органу лiцензування погодження (або повiдомляє про непогодження) на проведення позапланової перевiрки додержання лiцензiатом вимог лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статтi 19 цього Закону;

     опрацьовує рекомендацiї та/або рiшення, схваленi Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування згiдно з повноваженнями.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобiв телекомунiкацiй вiдповiдному органу лiцензування та здобувачевi лiцензiї, лiцензiату не пiзнiше робочого дня, наступного за днем їх прийняття.

     Орган лiцензування, який одержав розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк з дати отримання такого розпорядження подати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування iнформацiю про виконання вимог такого розпорядження разом iз пiдтвердними документами.

(частина одинадцята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     12. Доведення доцiльностi проведення органом лiцензування позапланової перевiрки лiцензiата на пiдставах, передбачених пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 19 цього Закону, покладається на юридичну, фiзичну особу - пiдприємця або фiзичну особу, яка подала вiдповiдне звернення (повiдомлення), для чого такi особи або їхнi представники запрошуються на засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

     Доведення доцiльностi проведення органом лiцензування позапланової перевiрки лiцензiата на пiдставах, передбачених пунктом 2 частини третьої статтi 19 цього Закону, покладається на орган лiцензування, представники якого запрошуються на засiдання Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування.

(частина дванадцята статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     13. Iнформацiя про результати дiяльностi Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

     Стаття 6. Повноваження органiв лiцензування

     1. Орган лiцензування видає лiцензiї на право здiйснення видiв господарської дiяльностi, зазначених у статтi 7 цього Закону.

     Види господарської дiяльностi, на здiйснення яких державний колегiальний орган видає лiцензiї, встановлюються цим Законом.

     2. Орган лiцензування для цiлей цього Закону за вiдповiдним видом господарської дiяльностi:

     1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повiдомлення, подання яких до органу лiцензування передбачено законом, i за результатом їх розгляду приймає рiшення про:

     залишення заяви без розгляду;

     видачу лiцензiї або вiдмову у видачi лiцензiї;

     переоформлення лiцензiї;

     зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     анулювання лiцензiї повнiстю або частково;

     розширення або звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     видачу iнших документiв, визначених законом, що стосуються повноважень органу лiцензування.

     Рiшення про видачу, переоформлення, вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково, розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, набирають чинностi з дня внесення запису про них до лiцензiйного реєстру;

(пункт 1 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) розробляє проекти лiцензiйних умов i змiн до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України, якщо iнше не встановлене законом;

(пункт 2 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     3) здiйснює контроль за додержанням лiцензiатами вимог лiцензiйних умов;

(пункт 3 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) формує та веде лiцензiйний реєстр;

(пункт 4 частини другої статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5) формує та веде лiцензiйнi справи, забезпечує їх зберiгання, передачу та одержання у паперовiй та/або електроннiй формi;

(пункт 5 частини другої статтi 6 у редакцiї Законiв України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6) здiйснює iнформацiйне та методичне супроводження лiцензування;

     7) надає iнформацiю з лiцензiйних справ у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

(пункт 7 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8) розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi рiшення, прийнятi ним вiдповiдно до цього Закону за вiдповiдним видом господарської дiяльностi, не пiзнiше робочого дня, наступного за днем їх прийняття;

(пункт 8 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9) складає та подає спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування щорiчний лiцензiйний звiт до 30 сiчня року, наступного за звiтним;

     10) забезпечує пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, до посадових обов'язкiв яких вiднесено забезпечення виконання повноважень у сферi лiцензування;

     11) здiйснює перевiрку документiв, що пiдтверджують вiдсутнiсть здiйснення контролю за дiяльнiстю здобувача лiцензiї, лiцензiата, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

(пункт 11 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     12) на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування або рiшення суду приймає рiшення щодо скасування прийнятого ним рiшення про анулювання або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. Рiшення органу лiцензування оформлюються органiзацiйно-розпорядчими актами за пiдписом керiвника органу або його заступника згiдно з розподiлом повноважень.

     4. Рiшенням органу лiцензування на його територiальнi пiдроздiли можуть бути покладенi обов'язки з виконання повноважень органу лiцензування щодо проведення перевiрок додержання лiцензiатами вимог лiцензiйних умов та складання актiв за результатом їх проведення.

     Абзац другий частини четвертої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Забороняється делегувати повноваження органу лiцензування будь-яким органам, органiзацiям, суб'єктам господарювання чи особам (у тому числi утвореним органом лiцензування чи якi перебувають у сферi управлiння або пiдпорядкуваннi органу лiцензування).

     5. Орган, що втратив повноваження органу лiцензування, зобов'язаний:

(абзац перший частини п'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1) вжити у мiсячний строк невiдкладних заходiв з передачi своїх лiцензiйних справ, iнших iнформацiйних ресурсiв, необхiдних для забезпечення виконання вимог цього Закону, вiдповiдному органу, визначеному (уповноваженому) для лiцензування вiдповiдного виду господарської дiяльностi, а у разi скасування лiцензування вiдповiдного виду дiяльностi - до архiвної установи;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) забезпечити передання лiцензiйних справ та iнших iнформацiйних ресурсiв щодо сфери лiцензування органу лiцензування, який визначений (уповноважений) вiдповiдно законом чи Кабiнетом Мiнiстрiв України, протягом часу, що забезпечує додержання строкiв прийняття рiшень, вчинення iнших дiй у сферi лiцензування, передбачених цим Законом, але не бiльш як за десять календарних днiв з дня його визначення (уповноваження) органом лiцензування.

     Стаття 7. Перелiк видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню

     1. Лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

     1) банкiвська дiяльнiсть, дiяльнiсть з надання фiнансових послуг та дiяльнiсть з надання банкам послуг з iнкасацiї;

(пункт 1 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.09.2019р. N 79-IX)

     4) дiяльнiсть у галузi телебачення i радiомовлення, яка лiцензується вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення";

     5) дiяльнiсть у сферi електроенергетики, яка лiцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергiї", i дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, яка лiцензується вiдповiдно до Закону України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї";

(пункт 5 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.05.2020р. N 613-IX)

     6) освiтня дiяльнiсть, яка лiцензується з урахуванням особливостей, визначених спецiальними законами у сферi освiти;

(пункт 6 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 05.09.2017р. N 2145-VIII)

     7) виробництво i торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим та зерновим дистилятом, бiоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами i пальним, зберiгання пального, яка лiцензується вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального";

(пункт 7 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     8) надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 8 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     9) будiвництво об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з середнiми (СС2) та значними (СС3) наслiдками, за перелiком видiв робiт, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

(пункт 9 частини першої статтi 7 у редакцiї Законiв України вiд 17.01.2017р. N 1817-VIII, вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     10) виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами, iмпорт лiкарських засобiв, (крiм активних фармацевтичних iнгредiєнтiв) - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лiкарськi засоби";

     11) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду; виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж;

     12) виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     13) надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, поводження з небезпечними вiдходами. Не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на поводження з небезпечними вiдходами;

(пункт 14 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     15) медична практика;

     16) дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України;

     17) ветеринарна практика;

     18) випуск та проведення лотерей з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державнi лотереї в Українi";

(пункт 18 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     181) дiяльнiсть на ринку азартних iгор, яка лiцензується вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання дiяльностi щодо органiзацiї та проведення азартних iгор";

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 181 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX)

     19) туроператорська дiяльнiсть;

     20) посередництво у працевлаштуваннi за кордоном;

     21) промисловий вилов водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України;

(пункт 21 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     22) культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного Перелiку, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори";

     23) дiяльнiсть, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку та iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї (критерiї належностi та перелiк технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Служби безпеки України);

     231) дiяльнiсть, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням технiчних засобiв розвiдки (критерiї належностi до технiчних засобiв розвiдки визначаються розвiдувальними органами України);

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 231 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     24) перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв рiчковим, морським, автомобiльним, залiзничним та повiтряним транспортом, мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом;

     25) зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     26) транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом;

     27) дiяльнiсть на ринку природного газу, яка лiцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок природного газу";

(пункт 27 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     28) централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення;

(пункт 28 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 09.11.2017р. N 2189-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     29) виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї;

(пункт 29 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     30) охоронна дiяльнiсть;

     31) перероблення побутових вiдходiв;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     32) захоронення побутових вiдходiв;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII)

     33) виробництво ветеринарних препаратiв;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 33 згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     34) заготiвля та тестування донорської кровi та компонентiв кровi незалежно вiд їх кiнцевого призначення, переробка, зберiгання, розподiл та реалiзацiя донорської кровi та компонентiв кровi, призначених для трансфузiї.

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 34 згiдно iз Законом України вiд 30.09.2020р. N 931-IX)

     2. Лiцензування видiв господарської дiяльностi, що вiдповiдно до цiєї статтi лiцензуються з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах, здiйснюється з дотриманням вимог статтi 3 цього Закону.

(статтю 7 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 8. Запровадження, скасування, змiна назви виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню

     1. У разi запровадження лiцензування нового виду господарської дiяльностi або нової частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, лiцензiйнi умови провадження нового виду господарської дiяльностi або нової частини виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, набирають чинностi у строк, необхiдний для приведення суб'єктом господарювання своєї дiяльностi у вiдповiднiсть iз вимогами лiцензiйних умов, але не менш як через два мiсяцi з дня їх опублiкування.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У разi скасування лiцензування виду господарської дiяльностi орган лiцензування втрачає повноваження органу лiцензування, а лiцензiї, виданi на здiйснення цього виду дiяльностi, вважаються недiйсними.

     У разi скасування лiцензування частини виду господарської дiяльностi лiцензiйнi умови поширюються на вид господарської дiяльностi в частинi, що пiдлягає лiцензуванню згiдно iз цим Законом.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     У такому разi орган лiцензування втрачає повноваження щодо лiцензування частини виду господарської дiяльностi, лiцензування якої скасовано, а лiцензiї продовжують дiяти в частинi, що пiдлягає лiцензуванню згiдно iз цим Законом.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. У разi змiни згiдно з цим Законом назви виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, яка не призводить до змiни предмета такої дiяльностi, вiдповiднi лiцензiйнi умови, прийнятi вiдповiдно до цього Закону, надалi поширюються на такий вид дiяльностi. Лiцензiї на провадження такого виду господарської дiяльностi продовжують дiяти.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. У зв'язку iз змiнами, передбаченими цiєю статтею, органи лiцензування та органи, що втратили повноваження органiв лiцензування, актуалiзують iнформацiю в лiцензiйних реєстрах.

(частина четверта статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 9. Лiцензiйнi умови

     1. Лiцензiат зобов'язаний виконувати вимоги лiцензiйних умов вiдповiдного виду господарської дiяльностi, а здобувач лiцензiї для її отримання - вiдповiдати лiцензiйним умовам.

(частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Лiцензiйнi умови та змiни до них розробляються органом лiцензування, пiдлягають погодженню спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм випадкiв, визначених законом.

(абзац перший частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     У разi якщо органом лiцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади i Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи мiсцевий орган виконавчої влади або державний колегiальний орган i Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим чи мiсцевий орган виконавчої влади, лiцензiйнi умови розробляються вiдповiдним центральним органом виконавчої влади або державним колегiальним органом вiдповiдно.

(абзац другий частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     У разi якщо органом лiцензування визначено Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вона може передати свої повноваження органу лiцензування профiльному мiнiстерству Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

     3. У разi внесення змiн до чинних лiцензiйних умов, якi потребуватимуть проведення суб'єктами господарювання пiдготовчої роботи, такi лiцензiйнi умови або їх окремi положення мають набирати чинностi через певний строк з дня їх опублiкування, достатнiй для проведення таких пiдготовчих робiт, що не може бути меншим, нiж два мiсяцi.

     4. Органи лiцензування оприлюднюють лiцензiйнi умови i змiни до них на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     5. У разi внесення змiн до лiцензiйних умов у частинi змiни перелiку документiв, що додаються до заяви про отримання лiцензiї, цими ж змiнами встановлюється строк подачi цих додаткових документiв, який не може бути меншим, нiж два мiсяцi з дня опублiкування змiн до лiцензiйних умов.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Залежно вiд особливостей провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вимоги лiцензiйних умов встановлюються стосовно суб'єкта господарювання загалом та/або вiдносно кожного мiсця провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     7. Якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, не в повному обсязi, а частково, лiцензiйнi умови поширюються на лiцензiата лише в частинi, що встановлює вимоги до провадження цiєї частини виду господарської дiяльностi.

     8. Лiцензiйнi умови можуть визначати вичерпний перелiк видiв мiсць провадження господарської дiяльностi, якщо це обумовлено особливостями провадження цього виду господарської дiяльностi.

(абзац перший частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Абзац другий частини восьмої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Вимоги лiцензiйних умов поширюються на мiсця провадження господарської дiяльностi лiцензiата, що зазначенi в документах, що додаються до заяви про отримання лiцензiї (з урахуванням змiн до них, поданих лiцензiатом до органу лiцензування).

     9. Вимоги лiцензiйних умов мають бути обумовленi особливостями провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та включають:

(абзац перший частини дев'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1) вичерпний перелiк пiдтвердних документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть суб'єкта господарювання вимогам лiцензiйних умов, крiм документiв, якi органи влади не можуть вимагати вiдповiдно до частини сьомої статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги", щодо:

     вiдомостей про мiсця провадження господарської дiяльностi iз зазначенням щодо кожного з них виду дiяльностi (повнiстю або частково стосовно зазначеного у заявi) або операцiй, що за ним провадитимуться;

     вiдомостей про засоби провадження господарської дiяльностi;

     вiдомостей про доступнiсть мiсць провадження господарської дiяльностi для маломобiльних груп населення;

(пункт 1 частини дев'ятої статтi 9 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     iнформацiї про пiдтвердження вiдсутностi здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єкта господарювання у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

(пункт 1 частини дев'ятої статтi 9 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) кадровi вимоги щодо:

     мiнiмальної кiлькостi працiвникiв за окремими посадами (у разi якщо це зумовлено особливостями провадження певного виду господарської дiяльностi, встановлюються вимоги щодо наявностi у певних працiвникiв вiдповiдної освiти, квалiфiкацiї та (або) стажу роботи, зокрема у фiзичних осiб - пiдприємцiв, мiнiмальної частки квалiфiкованих працiвникiв за певними посадами, якi уклали трудовi договори з лiцензiатом);

     даних про наявнiсть трудових договорiв з усiма найманими працiвниками;

     3) органiзацiйнi вимоги щодо:

     абзац другий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     абзац третiй пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     строку повiдомлення органу лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi та документах, що додавалися до заяви, але не бiльше нiж один мiсяць з дня настання таких змiн;

(абзац четвертий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, виключно в межах мiсць провадження господарської дiяльностi, зазначених у вiдомостях про них, поданих органу лiцензування згiдно з вимогами лiцензiйних умов, використання виключно таких мiсць у провадженнi виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

(абзац п'ятий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     провадження виду господарської дiяльностi виключно з використанням засобiв провадження, зазначених у вiдомостях, поданих органу лiцензування згiдно з вимогами лiцензiйних умов;

(абзац шостий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     подання передбаченої законом звiтностi;

     порядку дiй суб'єкта господарювання у разi повного або часткового зупинення дiї лiцензiї;

(абзац восьмий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     абзац дев'ятий пункту 3 частини дев'ятої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) технологiчнi вимоги щодо:

     наявностi певної матерiально-технiчної бази разом з даними, що дають можливiсть її iдентифiкувати;

     доступностi мiсць провадження господарської дiяльностi для маломобiльних груп населення;

(пункт 4 частини дев'ятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5) спецiальнi вимоги, передбаченi законом, стосовно:

     обмеження щодо сумiщення здiйснення видiв господарської дiяльностi;

     виконання передбачених законом вимог щодо вiдокремлення i незалежностi;

(пункт 5 частини дев'ятої статтi 9 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     можливостi провадження видiв господарської дiяльностi лише юридичними особами або лише юридичними особами окремих органiзацiйно-правових форм;

     розмiру статутного капiталу;

     абзац шостий пункту 5 частини дев'ятої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     дiлової репутацiї.

(пункт 5 частини дев'ятої статтi 9 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     10. До лiцензiйних умов не можуть бути включенi вимоги:

     1) щодо додержання законодавства України у вiдповiднiй сферi та/або окремих законiв у цiлому;

     2) законодавства, обов'язковi до виконання всiма суб'єктами господарювання.

     11. Лiцензiйними умовами встановлюються змiст та форма:

     1) заяв про отримання, переоформлення лiцензiї, зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї в повному обсязi або частково, розширення або звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

(пункт 1 частини одинадцятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) вiдомостей, що додаються до заяви про отримання лiцензiї;

(пункт 2 частини одинадцятої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) опису документiв, що подаються для отримання лiцензiї;

(пункт 3 частини одинадцятої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) документiв щодо кожного мiсця провадження господарської дiяльностi.

     12. У лiцензiйних умовах визначаються вичерпнi перелiки типiв мiсць та засобiв провадження господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, щодо яких встановлюються вимоги, передбаченi абзацами п'ятим та шостим пункту 3 частини дев'ятої цiєї статтi.

     13. Лiцензiйнi умови повиннi вiдповiдати принципам державної полiтики у сферi лiцензування.

     Стаття 10. Оформлення та подання документiв до органу лiцензування

(назва статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1. Документи, подання яких до органу лiцензування передбачено цим Законом, можуть бути поданi до органу лiцензування за вибором здобувача лiцензiї, лiцензiата:

(абзац перший частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1) нарочно;

(пункт 1 частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) поштовим вiдправленням з описом вкладення;

(пункт 2 частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     3) в електроннiй формi в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 3 частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У разi оформлення документiв, що складаються здобувачем лiцензiї, лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону, на паперовому носiї вони складаються за допомогою друкувальних засобiв або оформлюються рукописним способом.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. Частину третю статтi 10 виключено.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. Документи, що подаються в електроннiй формi, оформлюються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронного документообiгу.

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5. Документи, що складаються здобувачем лiцензiї, лiцензiатом вiдповiдно до цього Закону, мають бути викладенi державною мовою та пiдписанi здобувачем лiцензiї, лiцензiатом або iншою уповноваженою на це особою.

(частина п'ята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Частину шосту статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     7. Заява про отримання лiцензiї та пiдтверднi документи, поданi у паперовiй формi, приймаються за описом.

(частина сьома статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8. При надходженнi до органу лiцензування заяви про отримання лiцензiї разом з пiдтвердними документами на паперових носiях на двох екземплярах опису документiв уповноваженою посадовою особою органу лiцензування робиться вiдмiтка про дату прийняття документiв i засвiдчується своїм пiдписом iз зазначенням прiзвища, iнiцiалiв, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою органу лiцензування надається (надсилається рекомендованим листом чи за допомогою засобiв телекомунiкацiї) здобувачу лiцензiї (а у разi подання здобувачем лiцензiї документiв до органу лiцензування нарочно - видається йому нарочно одразу пiсля заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органi лiцензування.

(частина восьма статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9. Документи, поданi у спосiб, передбачений пунктом 2 частини першої цiєї статтi, в останнiй день закiнчення строку, встановленого Законом, вважаються такими, що поданi своєчасно.

(частина дев'ята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 11. Документи, що подаються для отримання лiцензiї

(назва статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1. Здобувач лiцензiї подає до органу лiцензування заяву про отримання лiцензiї за визначеною лiцензiйними умовами формою.

     Якщо документи подаються нарочно, здобувач лiцензiї пред'являє документ, що посвiдчує його особу.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     У разi подання документiв представником здобувача лiцензiї додатково пред'являється оригiнал документа (засвiдчена копiя), що засвiдчує його повноваження.

(частину першу статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У заявi про отримання лiцензiї повинна мiститися iнформацiя про:

     1) здобувача лiцензiї:

     для юридичної особи - повне найменування, iдентифiкацiйний код, мiсцезнаходження, перелiк вiдокремлених пiдроздiлiв, у межах яких планується провадження господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

(абзац другий пункту 1 частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), данi про мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (не зазначається фiзичною особою, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган i має вiдмiтку у паспортi, - подається копiя цiєї вiдмiтки) та згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

(абзац третiй пункту 1 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) вид господарської дiяльностi (повнiстю або частково), зазначений у статтi 7 цього Закону, на провадження якого здобувач лiцензiї має намiр отримати лiцензiю.

(пункт 2 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) пункт 3 частини другої статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     3. До заяви про отримання лiцензiї додаються:

     1) документи вiдповiдно до лiцензiйних умов;

(пункт 1 частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) копiя паспорта керiвника здобувача лiцензiї (або його уповноваженого представника) iз вiдмiткою контролюючого органу про повiдомлення про вiдмову через свої релiгiйнi переконання вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв (подається тiльки фiзичними особами - пiдприємцями, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган);

(пункт 2 частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) опис документiв, що подаються для отримання лiцензiї, у двох екземплярах (у разi подання документiв у паперовiй формi).

(пункт 3 частини третьої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. Перелiк пiдтвердних документiв, що додаються до заяви про отримання лiцензiї, встановлюється лiцензiйними умовами i є виключним.

(абзац перший частини четвертої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Документи, копiї яких подавалися до органу лiцензування вiдповiдно до цього Закону, та документи (копiї), що пiдтверджують достовiрнiсть даних, зазначених здобувачем лiцензiї в документах, що подавалися органу лiцензування, зберiгаються лiцензiатом протягом дiї лiцензiї.

(частину четверту статтi 11 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5. Посадовим особам органiв лiцензування забороняється вимагати вiд здобувача лiцензiї:

(абзац перший частини п'ятої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1) подання оригiналiв документiв (крiм документiв, що складаються безпосередньо здобувачем лiцензiї);

     2) зазначення в документах, що подаються для отримання лiцензiї, iнформацiї або подання документiв, не передбачених лiцензiйними умовами;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) документи, що пiдтверджують або спростовують iнформацiю про нього, якi видаються iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довiдки, листи);

     4) наявностi на документi (його копiї), що подається суб'єктом господарювання, вiдбитка його печатки або нотарiального засвiдчення вiрностi копiї документа, якщо обов'язковiсть такого нотарiального засвiдчення не встановлена законом.

(частину п'яту статтi 11 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Документи, подання яких для отримання лiцензiї передбачено цим Законом та прийнятi органом лiцензування до розгляду для видачi лiцензiї, поверненню здобувачевi лiцензiї не пiдлягають.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     7. З документiв, поданих для отримання лiцензiї на паперових носiях, органом лiцензування обов'язково виготовляється електронна копiя шляхом сканування.

(частина сьома статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8. Частину восьму статтi 11 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання лiцензiї до розгляду та пiдстави для залишення її без розгляду

     1. Орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня одержання заяви про отримання лiцензiї встановлює наявнiсть або вiдсутнiсть пiдстав для залишення її без розгляду i в разi їх наявностi приймає вiдповiдне рiшення.

     Рiшення про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду набуває чинностi з дня його прийняття та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування i внесенню iнформацiї про таке рiшення до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Пiдставою для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду є:

     1) подання не в повному обсязi документiв, що додаються до заяви для отримання лiцензiї, крiм подання документiв у порядку, передбаченому частиною п'ятою цiєї статтi;

(пункт 1 частини другої статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) заява або хоча б один з документiв, що додається до заяви про отримання лiцензiї:

     пiдписаний особою, яка не має на це повноважень;

     оформлений iз порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не мiстить даних, якi обов'язково вносяться до них згiдно з цим Законом;

     3) подання заяви з порушенням строкiв, передбачених цим Законом;

     4) вiдсутнiсть у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про здобувача лiцензiї (суб'єкта господарювання) або наявнiсть вiдомостей про державну реєстрацiю його припинення;

(пункт 4 частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     5) наявнiсть iнформацiї про здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єкта господарювання у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України".

(частину другу статтi 12 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. У рiшеннi про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду зазначаються:

     1) реквiзити заяви про отримання лiцензiї;

     2) вид господарської дiяльностi, зазначений здобувачем лiцензiї у заявi про отримання лiцензiї;

     3) данi про здобувача лiцензiї (найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку у паспортi);

(пункт 3 частини третьої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) перелiк обґрунтованих пiдстав для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду i пропозицiї щодо порядку їх усунення, викладенi в чiткiй та однозначнiй формi.

(пункт 4 частини третьої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. Частину четверту статтi 12 виключено

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, здобувач лiцензiї може повторно подати заяву про отримання лiцензiї.

     При повторному поданнi до органу лiцензування здобувачем лiцензiї заяви про отримання лiцензiї до такої заяви додаються лише тi пiдтверднi документи, що стали пiдставою для прийняття рiшення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо поданi документи, що знаходяться в лiцензiйнiй справi, на момент повторної подачi заяви зберегли свою актуальнiсть.

(частину п'яту статтi 12 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Збереженням актуальностi є достовiрнiсть документiв, що додалися до заяви про отримання лiцензiї, та вiдповiднiсть зазначених у них даних лiцензiйним умовам.

(частину п'яту статтi 12 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Забороняється залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду з пiдстав, не передбачених цiєю статтею.

     7. Для цiлей цього Закону використовуються вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(частина сьома статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 13. Розгляд заяви про отримання лiцензiї, вiдмова у видачi лiцензiї, видача лiцензiї

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1. Орган лiцензування пiсля встановлення вiдсутностi пiдстав для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду розглядає її з метою встановлення вiдсутностi або наявностi пiдстав для вiдмови у видачi лiцензiї шляхом аналiзу пiдтвердних документiв та одержання iнформацiї з державних паперових та електронних iнформацiйних ресурсiв.

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     При повторному розглядi документiв не допускається вiдмова у видачi лiцензiї з причин, ранiше не зазначених у рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї (крiм неусунення чи усунення не в повному обсязi здобувачем лiцензiї причин, що стали пiдставою для попередньої вiдмови; наявностi в новiй iнформацiї, поданiй здобувачем лiцензiї, пiдстав для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї) за умови, що на момент повторного розгляду ранiше поданi документи зберегли свою актуальнiсть.

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У разi встановлення наявностi пiдстав для вiдмови у видачi лiцензiї орган лiцензування приймає обґрунтоване рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї, що набирає чинностi з дня його прийняття та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування наступного робочого дня, пiсля його прийняття.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду.

(частина друга статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. Пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї за результатом розгляду заяви про отримання лiцензiї є:

     1) встановлення невiдповiдностi здобувача лiцензiї лiцензiйним умовам;

(пункт 1 частини третьої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) виявлення недостовiрностi даних у пiдтвердних документах, поданих здобувачем лiцензiї. Виявленням недостовiрностi даних у пiдтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання до органу лiцензування, є встановлення наявностi розбiжностi мiж даними у пiдтвердних документах та фактичним станом цього суб'єкта господарювання на момент подання документiв. Не вважаються недостовiрними данi, пiдстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завiдомо неналежною;

(пункт 2 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3) наявнiсть в органу лiцензування iнформацiї про рiшення суду щодо здобувача лiцензiї, що забороняє йому провадити окремий вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та набрало законної сили вiдповiдно до статтi 255 Кодексу адмiнiстративного судочинства.

(частину третю статтi 13 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi пункту 1 частини третьої цiєї статтi здобувач лiцензiї може подати до органу лiцензування нову заяву про отримання лiцензiї пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття такого рiшення.

     5. У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi пункту 2 частини третьої цiєї статтi суб'єкт господарювання може подати до органу лiцензування нову заяву про отримання лiцензiї не ранiше нiж через три мiсяцi з дати прийняття вiдповiдного рiшення про вiдмову.

     6. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї зазначаються:

     1) реквiзити заяви про отримання лiцензiї;

     2) вид господарської дiяльностi, зазначений здобувачем лiцензiї у заявi про отримання лiцензiї;

     3) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку у паспортi);

(пункт 3 частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4) перелiк та опис пiдстав (обґрунтування) для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї;

     5) пропозицiї щодо усунення вiдповiдних недолiкiв, якi мають бути викладенi в однозначнiй, зрозумiлiй та достатнiй для виконання здобувачем лiцензiї формi.

     7. У разi встановлення пiд час розгляду заяви про отримання лiцензiї вiдсутностi пiдстав для вiдмови у видачi лiцензiї орган лiцензування приймає рiшення про видачу лiцензiї.

(абзац перший частини сьомої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац другий частини сьомої статтi 13 виключено

(абзац другий частини сьомої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     8. Строк прийняття рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову в її видачi становить десять робочих днiв з дня одержання органом лiцензування заяви про отримання лiцензiї.

(частина восьма статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9. Рiшення набирає чинностi та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування, а iнформацiя про таке рiшення вноситься до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття.

(частина дев'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     10. У рiшеннi про видачу лiцензiї орган лiцензування зазначає реквiзити рахунку для внесення плати за видачу лiцензiї.

(частина десята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11. Лiцензiя на провадження здобувачем лiцензiї визначеного ним виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, оформлюється органом лiцензування в електронному виглядi (запис про рiшення органу лiцензування щодо видачi лiцензiї суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань) та вiдображається у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, яка видається лiцензiату безоплатно, та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(частина одинадцята статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     12. Лiцензiя видається на необмежений строк.

     13. Частину тринадцяту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     14. Частину чотирнадцяту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     15. Частину п'ятнадцяту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     16. Частину шiстнадцяту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 14. Плата за видачу лiцензiї

     1. За видачу лiцензiї справляється разова плата в розмiрi одного прожиткового мiнiмуму, виходячи з розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, що дiє на день прийняття органом лiцензування рiшення про видачу лiцензiї, якщо iнший розмiр плати не встановлений законом.

(абзац перший частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Плата за видачу лiцензiї, що видана Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або мiсцевим органом виконавчої влади, становить 10 вiдсоткiв вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, що дiє на день прийняття рiшення про видачу лiцензiї.

(абзац другий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Переоформлення лiцензiї є безоплатним.

     Плата за звуження провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, не справляється.

(частину першу статтi 14 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Плата за видачу лiцензiї вноситься лiцензiатом у строк не пiзнiше десяти робочих днiв з дня внесення запису щодо рiшення про видачу лiцензiї до лiцензiйного реєстру.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. Документом, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї, є копiя квитанцiї, виданої банком, копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку, квитанцiя з платiжного термiнала, квитанцiя (чек) з поштового вiддiлення зв'язку.

     4. Органу лiцензування забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання внесення плати за видачу лiцензiї до прийняття рiшення про її видачу.

     5. Плата за видачу лiцензiї зараховується до вiдповiдних бюджетiв згiдно з Бюджетним кодексом України.

(частина п'ята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштiв, бухгалтерського облiку виконання бюджетiв, забезпечує органам лiцензування доступ до iнформацiї щодо внесення лiцензiатами плати, визначеної цим Законом, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв.

(статтю 14 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 15. Змiни, що стосуються лiцензiата або назви виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню

     1. У разi змiни серiї та номера паспорта лiцензiата - фiзичної особи - пiдприємця, який через свої релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомив про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдповiдну вiдмiтку у паспортi, вiн протягом п'яти робочих днiв пiсля зазначених змiн подає до органу лiцензування повiдомлення про таку змiну, додавши до нього копiю (фотокопiю) паспорта з вiдмiткою контролюючого органу про повiдомлення про вiдмову через свої релiгiйнi переконання вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, протягом строку, встановленого лiцензiйними умовами. У разi вiдсутностi лiцензiйних умов лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, протягом одного мiсяця з дня, наступного за днем їх настання.

     У разi порушення лiцензiатом строку повiдомлення органу лiцензування про змiни даних, зазначених у заявi, документах та вiдомостях, що додавалися до заяви про отримання лiцензiї, лiцензiат також притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

(частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     3. У разi змiни перелiку документiв, що додаються до заяви про отримання лiцензiї, лiцензiат:

     у разi доповнення перелiку новими документами - повинен подати до органу лiцензування документи, якими доповнено перелiк, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено вiдповiднi змiни;

     у разi змiни форми вiдомостей, що додаються до заяви про отримання лiцензiї i складаються здобувачем лiцензiї, - подає органу лiцензування вiдомостi, форму яких змiнено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено вiдповiднi змiни.

     4. Якщо лiцензiат припиняється в результатi злиття, приєднання чи перетворення або все його майно передається приватному партнеру, концесiонеру i його правонаступник або приватний партнер, концесiонер має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, такий правонаступник або приватний партнер, концесiонер має право для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з отриманням нової лiцензiї на його здiйснення, провадити у строк, що не перевищує шести мiсяцiв, такий вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї. Пiсля закiнчення цього строку правонаступник або приватний партнер, концесiонер зобов'язаний отримати нову лiцензiю, а ранiше видана лiцензiя пiдлягає анулюванню.

(частина четверта статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 155-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Якщо об'єкти державної власностi, якi використовуються лiцензiатом у процесi господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, передаються суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi на правi господарського вiдання iншому суб'єкту господарювання, i такий суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю та був сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання, зазначений суб'єкт господарювання має право здiйснювати протягом строку, що не перевищує одного року, вiдповiдний вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з одержанням нової лiцензiї. Пiсля закiнчення цього строку ранiше видана лiцензiя пiдлягає анулюванню.

(частину четверту статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     5. Якщо лiцензiат припиняється в результатi подiлу, то лише один правонаступник за згодою правонаступникiв має право провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю. Такий правонаступник має право для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з отриманням лiцензiї на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести мiсяцiв, такий вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї. Пiсля закiнчення цього строку правонаступник зобов'язаний отримати нову лiцензiю, а ранiше видана лiцензiя пiдлягає анулюванню.

(абзац перший частини п'ятої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     У разi якщо частина майна лiцензiата передається приватному партнеру, концесiонеру, то приватний партнер, концесiонер на умовах, визначених договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, концесiйним договором, має право провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю. Такий приватний партнер, концесiонер має право для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з отриманням лiцензiї на його провадження, провадити у строк, що не перевищує шести мiсяцiв, такий вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї лiцензiата. Пiсля закiнчення цього строку приватний партнер, концесiонер зобов'язаний отримати нову лiцензiю. Лiцензiат може продовжувати провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого вiн мав лiцензiю, за умови додержання таким лiцензiатом вимог лiцензiйних умов, або звузити провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, на певну частину, або звернутися до органу лiцензування iз заявою про анулювання лiцензiї вiдповiдно до цього Закону.

(частину п'яту статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     6. Правонаступник або суб'єкт господарювання, який сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання та має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, має повiдомити про початок своєї господарської дiяльностi, вид якої пiдлягає лiцензуванню, вiдповiдний орган лiцензування. Протягом строку, встановленого частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi, правонаступник або суб'єкт господарювання, який сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання та має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, вважається лiцензiатом.

(частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX, у редакцiї Закону України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     7. Право на здiйснення виду господарської дiяльностi, на який отримано лiцензiю, може переходити вiд лiцензiата, що був фiзичною особою - пiдприємцем, до iншої фiзичної особи, яка є її спадкоємцем. Така лiцензiя лiцензiата пiдлягає у мiсячний строк переоформленню органом лiцензування на iм'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови вiдповiдностi спадкоємця вимогам вiдповiдних лiцензiйних умов.

     У разi виникнення такої пiдстави для переоформлення лiцензiї спадкоємець зобов'язаний протягом мiсяця подати до органу лiцензування заяву про переоформлення лiцензiї та документи (їх копiї (фотокопiї), засвiдченi спадкоємцем), що пiдтверджують наявнiсть пiдстав для переоформлення лiцензiї.

(частину сьому статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Змiна власника всього майна боржника у виглядi цiлiсного майнового комплексу вiдповiдно до затвердженого судом плану санацiї не є пiдставою для переоформлення лiцензiї. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданої ранiше такому товариству вiдповiдної чинної лiцензiї.

(частину сьому статтi 15 доповнено новим абзацом третiм згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим)

     Змiна найменування лiцензiата (акцiонерного товариства) у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку iз перетворенням лiцензiата (акцiонерного товариства) в iнше господарське товариство не є пiдставою для переоформлення лiцензiї. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданої ранiше такому товариству вiдповiдної чинної лiцензiї.

(частину сьому статтi 15 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     Абзац п'ятий частини сьомої статтi 15 виключено

(частину сьому статтi 15 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, абзац п'ятий частини сьомої статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Абзац шостий частини сьомої статтi 15 виключено

(частину сьому статтi 15 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, абзац шостий частини сьомої статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Непереоформлена у встановлений строк лiцензiя пiдлягає анулюванню.

(частину сьому статтi 15 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, абзац сьомий частини сьомої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Непереоформлена у встановлений строк лiцензiя є недiйсною i пiдлягає анулюванню, крiм випадку, передбаченого абзацом третiм цiєї частини.

(частину сьому статтi 15 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, абзац восьмий частини сьомої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     8. У разi звуження лiцензiатом провадження виду господарської дiяльностi на певну частину такий лiцензiат подає до органу лiцензування заяву про звуження провадження виду господарської дiяльностi, в якiй зазначає частину виду господарської дiяльностi, до якої вiн звузив провадження виду господарської дiяльностi. На пiдставi такої заяви орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня її надходження приймає рiшення про звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом.

(частина восьма статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     9. У разi намiру лiцензiата розширити провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, який провадиться ним частково, додатковою частиною вiн подає до органу лiцензування заяву про розширення провадження такого виду господарської дiяльностi, в якiй зазначає вид господарської дiяльностi, до якого вiн має намiр розширити свою дiяльнiсть (повнiстю або частково, доповнений додатковою частиною), вiдповiдно до перелiку видiв господарської дiяльностi, визначених статтею 7 цього Закону, разом з документами згiдно з вiдповiдними лiцензiйними умовами.

     Заява про розширення провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вважається заявою про отримання лiцензiї в частинi, на яку лiцензiат має намiр розширити свою дiяльнiсть, та розглядається органом лiцензування за аналогiєю з порядком розгляду заяви про отримання лiцензiї. Плата за надання лiцензiї в частинi, на яку лiцензiат має намiр розширити свою дiяльнiсть, справляється як за отримання нової лiцензiї вiдповiдно до частини першої статтi 14 цього Закону, якщо iнше не передбачено законом.

     10. Данi про рiшення органу лiцензування щодо розширення або звуження лiцензiатом провадження виду господарської дiяльностi вносяться до лiцензiйного реєстру та оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування протягом строку та в порядку, встановлених для видачi лiцензiї.

(частина десята статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     11. Лiцензiат набуває право на провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, у розширеному виглядi у термiн, встановлений частиною дев'ятою статтi 13 цього Закону.

     12. Повiдомлення та заяви, що складаються лiцензiатами вiдповiдно до цiєї статтi, повиннi мiстити найменування та iдентифiкацiйний код лiцензiата - юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв лiцензiата - фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний орган державної податкової служби та має вiдмiтку у паспортi) згiдно з вiдомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(частина дванадцята статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 16. Зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї, анулювання лiцензiї

     1. Лiцензiя на провадження виду господарської дiяльностi може бути зупинена повнiстю або частково.

     2. Пiдставою для прийняття органом лiцензування рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково є:

     1) заява лiцензiата про зупинення власної лiцензiї повнiстю або частково. Не є пiдставою для зупинення дiї лiцензiї заява лiцензiата про зупинення власної лiцензiї повнiстю або частково, поданої пiсля видання органом лiцензування розпорядчого документа про проведення перевiрки додержання цим лiцензiатом лiцензiйних умов i до закiнчення строку:

     перевiрки та усунення порушень лiцензiйних умов (у разi їх наявностi);

     протягом 30 робочих днiв пiсля закiнчення спливу строку виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов (крiм випадку видання протягом цього строку органом лiцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевiрки виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов);

     2) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi);

     3) несплата за видачу лiцензiї.

     Зупинення дiї лiцензiї може бути застосовано як санкцiю до лiцензiатiв вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї".

     3. У разi встановлення наявностi пiдстав для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня виявлення таких пiдстав приймає обґрунтоване рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     4. Рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на пiдставi пунктiв 2 i 3 частини другої цiєї статтi набирає чинностi через 10 робочих днiв з дня його прийняття, а рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на пiдставi пункту 1 частини другої цiєї статтi та про вiдновлення дiї лiцензiї - наступного робочого дня пiсля його прийняття.

     5. Орган лiцензування iнформує лiцензiата щодо рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково не пiзнiше трьох робочих днiв з дня його прийняття шляхом направлення йому рекомендованого листа.

     6. Дiя лiцензiї зупиняється повнiстю або частково до повного усунення лiцензiатом:

     1) пiдстав, визначених пунктами 2 i 3 частини другої цiєї статтi, що стали причиною зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, але не бiльше нiж на два мiсяцi з дня набрання чинностi рiшенням про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     2) пiдстави, визначеної пунктом 1 частини другої цiєї статтi, що стала причиною зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, але не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi рiшенням про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     7. Дiя лiцензiї вiдновлюється повнiстю або частково в разi надання органу лiцензування лiцензiатом заяви та вiдомостей про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, а в разi якщо дiя лiцензiї зупинена повнiстю або частково на пiдставi пункту 2 частини другої цiєї статтi, - iнформацiї про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

     8. Орган лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня отримання заяви приймає рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     9. Запис щодо рiшення органу лiцензування про зупинення та вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково вноситься до лiцензiйного реєстру наступного робочого дня пiсля його прийняття.

     10. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату та номер;

     2) пiдстави для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     3) назву виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), зазначеного в лiцензiї, дiя якої (частини якої) зупиняється;

     4) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     5) мiсце провадження дiяльностi, в якому зупиняється провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), що пiдлягає лiцензуванню (вказується в разi наявностi бiльше нiж одного мiсця провадження дiяльностi, зазначеного в лiцензiйнiй справi);

     6) строк зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково.

     Рiшення про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату та номер;

     2) пiдстави для вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     3) назву виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), зазначеного в лiцензiї, дiя якої (частини якої) вiдновлюється;

     4) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     5) мiсце провадження дiяльностi, в якому вiдновлюється провадження виду господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), що пiдлягає лiцензуванню (вказується в разi наявностi бiльше нiж одного мiсця провадження дiяльностi, зазначеного в лiцензiйнiй справi).

     11. Рiшення про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду.

     12. Пiдставою для прийняття органом лiцензування рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково є:

     1) заява лiцензiата про анулювання власної лiцензiї повнiстю або частково. Не є пiдставою для анулювання лiцензiї повнiстю або частково заява лiцензiата про анулювання власної лiцензiї повнiстю або частково, поданої пiсля видання органом лiцензування розпорядчого документа про проведення перевiрки додержання цим лiцензiатом лiцензiйних умов i до закiнчення строку:

     перевiрки та усунення порушень лiцензiйних умов (у разi їх наявностi);

     протягом 30 робочих днiв пiсля закiнчення спливу строку виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов (крiм випадку видання протягом цього строку органом лiцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевiрки виконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов);

     2) акт про неусунення лiцензiатом протягом строку повного або часткового зупинення дiї лiцензiї пiдстав, що стали причиною для її повного або часткового зупинення;

     3) наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця), крiм випадку та строку, передбачених частинами четвертою, п'ятою i сьомою статтi 15 цього Закону;

     4) подання копiї свiдоцтва про смерть фiзичної особи - пiдприємця (у разi вiдсутностi правонаступника);

     5) наявнiсть судового рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця безвiсно вiдсутньою у зв'язку з її смертю, визнанням її безвiсно вiдсутньою або оголошенням померлою (у разi вiдсутностi правонаступника);

     6) акт про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов. Повторним порушенням лiцензiатом лiцензiйних умов вважається вчинення таким лiцензiатом протягом року з дня видання органом лiцензування розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов нового порушення однiєї або бiльше вимог лiцензiйних умов, щодо яких видавалося таке розпорядження;

     7) акт про виявлення недостовiрностi даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом iз заявою про отримання лiцензiї.

     У разi якщо недостовiрними даними в документах, поданих суб'єктом господарювання разом iз заявою про отримання лiцензiї, є iнформацiя про вiдсутнiсть контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", складається акт, передбачений пунктом 9 цiєї частини;

     8) акт про вiдмову лiцензiата у проведеннi перевiрки органом лiцензування. Вiдмовою лiцензiата у проведеннi перевiрки органом лiцензування вважається недопуск уповноважених посадових осiб органу лiцензування для здiйснення перевiрки додержання лiцензiатом вiдповiдних лiцензiйних умов за вiдсутностi передбачених для цього законних пiдстав (вiдмова в доступi посадових осiб органу лiцензування до мiсць провадження дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, об'єктiв, що використовуються лiцензiатом при провадженнi дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, або вiдсутнiсть протягом першого дня перевiрки за мiсцезнаходженням лiцензiата особи, уповноваженої представляти iнтереси лiцензiата на час проведення перевiрки);

     9) акт про документальне пiдтвердження встановлення контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України";

     10) акт про ненадання органу лiцензування лiцензiатом документiв, iнформацiї про предмет перевiрки на письмову вимогу посадових осiб органу лiцензування пiд час перевiрки.

     Анулювання лiцензiї може бути застосовано як санкцiя до лiцензiатiв вiдповiдно до законiв України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про санкцiї".

     13. Акт, передбачений пунктом 2 частини дванадцятої цiєї статтi, складається органом лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня закiнчення строку зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, якщо протягом такого строку лiцензiат не надав до органу лiцензування заяву разом iз пiдтвердними документами про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково; пiдтверднi документи не мiстять повної iнформацiї про усунення пiдстав, що стали причиною для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково; лiцензiат не сплатив штраф.

     Акти, передбаченi пунктами 6 - 8 i 10 частини дванадцятої цiєї статтi, мають мiстити викладення фактiв порушення законодавства, їх обґрунтування та у випадках, якщо вони стосуються невиконання лiцензiатом вiдповiдних лiцензiйних умов, - посилання на конкретнi пункти лiцензiйних умов.

     До актiв можуть долучатися фото- та вiдеоматерiали, вiдзнятi пiд час проведення перевiрки.

     14. Орган лiцензування приймає рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково протягом п'яти робочих днiв з дня:

     одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої цiєї статтi;

     складення актiв, передбачених пунктами 2, 6 - 10 частини дванадцятої цiєї статтi;

     внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей, передбачених пунктами 3 - 5 частини дванадцятої цiєї статтi.

     15. Рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково має мiстити:

     1) дату i номер;

     2) вид господарської дiяльностi (частини виду господарської дiяльностi), на провадження якого анулюється лiцензiя;

     3) найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця (серiя та номер паспорта для фiзичної особи, яка через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомила про це вiдповiдний контролюючий орган та має вiдмiтку в паспортi);

     4) пiдстави для анулювання лiцензiї повнiстю або частково.

     16. Рiшення про анулювання лiцензiї, прийняте на пiдставах, передбачених пунктами 1, 3 - 5 i 9 частини дванадцятої цiєї статтi, набирає чинностi з дня його прийняття.

     17. Рiшення про анулювання лiцензiї, прийняте на пiдставах, передбачених пунктами 2, 6 - 8 i 10 частини дванадцятої цiєї статтi, набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня його прийняття.

     18. Орган лiцензування вносить iнформацiю щодо рiшення про анулювання лiцензiї до лiцензiйного реєстру, а також оприлюднює його на офiцiйному веб-сайтi наступного робочого дня пiсля його прийняття; iнформує лiцензiата щодо рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково протягом п'яти календарних днiв шляхом направлення йому рекомендованого листа.

     19. Якщо лiцензiат протягом строку набрання чинностi рiшенням органу лiцензування про анулювання лiцензiї або зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково подає скаргу до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, дiя цього рiшення органу лiцензування зупиняється (про що вноситься запис до лiцензiйного реєстру) до дня внесення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостей про розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування за результатом розгляду скарги Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування.

     20. У разi анулювання лiцензiї на пiдставах, передбачених пунктами 2, 6 - 10 частини дванадцятої цiєї статтi, посадова особа суб'єкта господарювання притягується до адмiнiстративної вiдповiдальностi, а суб'єкт господарювання може подати заяву про отримання лiцензiї на право провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi (повнiстю або частково) не ранiше нiж через один рiк з дня набрання чинностi рiшенням органу лiцензування про анулювання попередньої лiцензiї.

     21. Рiшення органу лiцензування може бути оскаржено до Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування, суду.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 17. Лiцензiйнi справи

     1. Орган лiцензування пiсля надходження вiд здобувача лiцензiї заяви про отримання лiцензiї формує єдину лiцензiйну справу щодо цього суб'єкта (якщо орган лiцензування ще не має лiцензiйної справи щодо вiдповiдного суб'єкта господарювання).

     Абзаци другий частини першої статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     При веденнi лiцензiйних справ орган лiцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Зберiгання лiцензiйних справ в електроннiй формi на електронних носiях iнформацiї та подання їх до архiвних установ здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг".

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У лiцензiйнiй справi зберiгаються:

     1) документи, поданi здобувачем лiцензiї чи лiцензiатом до органу лiцензування вiдповiдно до вимог цього Закону (разом iз конвертами);

     2) завiренi органом лiцензування копiї (фотокопiї) рiшень стосовно здобувача лiцензiї чи лiцензiата;

     3) оригiнали, копiї (фотокопiї) судових рiшень, звернень правоохоронних органiв, що надiйшли до органу лiцензування стосовно здобувача лiцензiї чи лiцензiата;

     4) копiї (фотокопiї) розпоряджень спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про усунення порушень органом лiцензування законодавства у сферi лiцензування, допущених стосовно здобувача лiцензiї чи лiцензiата;

     5) матерiали (документи або їх копiї (фотокопiї), завiренi органом лiцензування) перевiрок органом лiцензування додержання лiцензiатами вимог лiцензiйних умов (зокрема скарг, що стали пiдставою для проведення позапланових перевiрок, повiдомлень органом лiцензування лiцензiатiв про проведення планових перевiрок, актiв, складених за результатами проведення таких перевiрок, та розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов);

     6) оригiнали судового рiшення про витребовування документiв з лiцензiйної справи, супровiднi листи або документи, якими суд уповноважив осiб на їх одержання, фотокопiї описiв витребовуваних документiв;

     7) iншi документи, встановленi законом.

     3. Частину третю статтi 17 виключено

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     4. Лiцензiйна справа зберiгається протягом строку, визначеного законодавством.

(частина четверта статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     5. Посадовi особи органу лiцензування, на яких покладено згiдно з рiшенням керiвника цього органу повноваження щодо зберiгання лiцензiйних справ, несуть адмiнiстративну, матерiальну або дисциплiнарну вiдповiдальнiсть.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     6. Вилучення документiв з лiцензiйних справ здiйснюється в порядку, передбаченому законом.

     Орган лiцензування зобов'язаний зробити копiї (фотокопiї) документiв, що вилучаються з лiцензiйної справи, пронумерувати, прошити та завiрити їх печаткою.

     До лiцензiйної справи долучаються документи, визначенi законом, на пiдставi яких було вилучено документи з лiцензiйної справи.

     7. Витребування документiв з лiцензiйних справ здiйснюється на пiдставi судового рiшення.

     Орган лiцензування зобов'язаний зробити копiї (фотокопiї) документiв, що витребовуються з лiцензiйної справи, пронумерувати, прошити та завiрити їх печаткою.

     До лiцензiйної справи долучаються судове рiшення про витребування документiв, супровiдний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копiя (фотокопiї) до опису витребовуваних документiв.

     Оригiнали витребовуваних документiв надсилаються поштовим вiдправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особi, уповноваженiй судом на їх одержання.

     8. Вилучення документiв з лiцензiйної справи не є пiдставою для вiдмови органом лiцензування у здiйсненнi передбачених цим Законом дiй, крiм випадку одержання органом лiцензування судового рiшення про заборону їх вчинення.

     Стаття 18. Лiцензiйнi реєстри та їх взаємодiя з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

(назва статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     1. Порядок формування, ведення лiцензiйного реєстру та перелiк вiдомостей, що мiстяться в лiцензiйному реєстрi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Лiцензiйний реєстр є вiдкритим.

     Вiдомостi з лiцензiйних реєстрiв та Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдображаються в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в обсягах та вiдповiдно до вимог Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     Передача вiдомостей з лiцензiйних реєстрiв та Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування для вiдображення в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань здiйснюється в Порядку органiзацiї електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи лiцензування вносять до лiцензiйних реєстрiв:

     1) рiшення, прийнятi органами лiцензування вiдповiдно до цього Закону, крiм рiшень про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмову у видачi лiцензiї, - наступного робочого дня пiсля їх прийняття;

     2) вiдомостi про:

     мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     оскарження лiцензiатом рiшення органу лiцензування до суду;

     рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування - наступного робочого дня пiсля отримання органом лiцензування таких вiдомостей.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування вносить до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування вiдомостi про:

     дату i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується, - наступного робочого дня пiсля направлення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування повiдомлення про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги;

     дату i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду - наступного робочого дня пiсля прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Органи лiцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:

     1) рiшення, прийнятi органами лiцензування вiдповiдно до цього Закону, крiм рiшень про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмову у видачi лiцензiї, - наступного робочого дня пiсля їх прийняття;

(пункт 1 частини другої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 45 частини другої та абзацами шостим, дванадцятим, тринадцятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля отримання органом лiцензування таких вiдомостей.

(пункт 2 частини другої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)
(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     3. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування вносить до Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування:

     1) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацом десятим пункту 45 частини другої та абзацом десятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля направлення спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування повiдомлення про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги;

     2) вiдомостi про лiцензування, визначенi абзацом одинадцятим пункту 45 частини другої та абзацом одинадцятим пункту 20 частини четвертої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", - наступного робочого дня пiсля прийняття спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про розгляд скарги.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 19. Нагляд i контроль у сферi лiцензування

     1. Державний нагляд за додержанням органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування може проводити позаплановi перевiрки додержання органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування на пiдставах:

     1) наявностi обґрунтованого повiдомлення в письмовiй формi про порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування;

     2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування з метою перевiрки його виконання органом лiцензування;

     3) виявлення iнформацiї, що вказує на порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування (зокрема, в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, листах, щорiчних звiтах та на офiцiйних iнформацiйних ресурсах органiв лiцензування);

     4) за дорученням Прем'єр-мiнiстра України.

     Керiвник органу лiцензування зобов'язаний забезпечити надання посадовим особам спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування пiд час проведення ними перевiрки додержання органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування лiцензiйних справ, iнших документiв та iнформацiї з питань лiцензування, а також необхiднi умови для проведення перевiрки.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування складає акт перевiрки у двох примiрниках в останнiй день перевiрки.

     Один примiрник акта видається керiвнику органу лiцензування, дiяльнiсть якого перевiрялася, а другий примiрник - зберiгається спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     У разi виявлення порушення органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня складення акта перевiрки видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.

     Орган лiцензування, що одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, зобов'язаний у визначений у розпорядженнi строк усунути зазначенi порушення та повiдомити спецiально уповноважений орган з питань лiцензування про виконання вимог такого розпорядження.

     2. Контроль за наявнiстю у суб'єктiв господарювання лiцензiй здiйснюють державнi органи, на якi згiдно iз законом покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй.

     3. Контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов здiйснюють у межах своїх повноважень органи лiцензування, крiм Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здiйснює контроль вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", шляхом проведення планових i позапланових перевiрок вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(абзац перший частини третьої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Для проведення перевiрки органом лiцензування створюється комiсiя, до складу якої можуть входити виключно працiвники такого органу та працiвники його територiальних органiв.

     Пiд час проведення органом лiцензування перевiрки лiцензiат зобов'язаний забезпечити присутнiсть керiвника чи його заступника або iншої уповноваженої особи.

     Позаплановi перевiрки додержання лiцензiатами лiцензiйних умов проводяться на пiдставах:

     1) виявлення в документах, що подаються лiцензiатом до органу лiцензування згiдно iз цим Законом, iнформацiї, що вказує на недотримання ним лiцензiйних умов, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     2) виявлення у державних iнформацiйних ресурсах (паперових або електронних) iнформацiї, що свiдчить про порушення лiцензiатом лiцензiйних умов або не узгоджується з iнформацiєю, що подається лiцензiатом органу лiцензування вiдповiдно до вимог цього Закону, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi або перевiрки достовiрностi вiдповiдної iнформацiї;

     3) розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, виданого за результатами проведення заходу державного нагляду (контролю), - з метою перевiрки його виконання;

     4) обґрунтованого звернення фiзичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, юридичної особи про те, що внаслiдок порушення лiцензiатом лiцензiйних умов такiй особi (особам) було завдано матерiальної шкоди або порушено її (їхнi) законнi права чи iнтереси, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     5) повiдомлення посадових осiб органiв державного нагляду (контролю) про виявленi пiд час виконання контрольних повноважень порушення лiцензiатом лiцензiйних умов - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     6) неподання лiцензiатом в установлений строк органу лiцензування звiтностi, подання якої передбачено лiцензiйними умовами, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов у вiдповiднiй частинi;

     7) наявностi загрози життю чи здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу або державнiй безпецi, що безпосередньо пов'язана з провадженням лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, та документально пiдтверджена органом державної влади, уповноваженим у вiдповiднiй сферi, - з метою перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов, пов'язаних вiдповiдним випадком;

     8) подання лiцензiатом письмової заяви до органу лiцензування про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

     Позапланова перевiрка додержання лiцензiатом лiцензiйних умов на пiдставах, передбачених пунктами 2, 4 i 5 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється лише за наявностi погодження iз спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування, що надається на пiдставi рiшення Експертно-апеляцiйної ради з питань лiцензування за зверненням органу лiцензування.

     Звернення органу лiцензування має мiстити документальне пiдтвердження виявлення iнформацiї, передбаченої пунктом 2 частини третьої цiєї статтi, або завiрену ним копiю вiдповiдного звернення чи повiдомлення, передбаченого пунктом 4 або 5 частини третьої цiєї статтi.

     Анонiмнi звернення не є пiдставою для проведення позапланових перевiрок.

     4. Перевiрка додержання лiцензiатом лiцензiйних умов проводиться органом лiцензування залежно вiд предмета перевiрки:

     1) за мiсцезнаходженням лiцензiата;

     2) за мiсцями провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

     5. Про проведення позапланової перевiрки лiцензiат повiдомляється у день перевiрки.

     6. Акт перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов складається в останнiй день проведення перевiрки.

     В актi вiдображаються питання, що перевiрялися, та встановлений стан додержання лiцензiатом лiцензiйних умов.

     У разi встановлення пiд час перевiрки додержання лiцензiатом лiцензiйних умов пiдстав для складання актiв, що є пiдставами для анулювання лiцензiї, такi акти складаються як окремi документи в останнiй день проведення перевiрки.

     7. Розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов видається органом лiцензування протягом п'яти робочих днiв з останнього дня проведення перевiрки у разi виявлення за результатами її проведення порушень лiцензiатом лiцензiйних умов.

     У разi складення за результатом проведення перевiрки акта, що є пiдставою для зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов не видається.

     8. Лiцензiат, який одержав розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк усунути зазначенi порушення та подати до органу лiцензування iнформацiю про виконання вимог такого розпорядження.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi лiцензування пiд час провадження господарської дiяльностi

     1. За провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, без лiцензiї чи у перiод зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково, невиконання лiцензiатом розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов, порушення лiцензiатом строку повiдомлення про всi змiни даних, зазначених у заявi та документах, а також за наявностi контролю за дiяльнiстю лiцензiата у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї", резидентами держав, що здiйснюють збройну агресiю проти України, у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", суб'єкти господарювання притягаються до адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. У разi вiдсутностi лiцензiйних умов провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, вiдповiдальнiсть за провадження такої господарської дiяльностi без лiцензiї не застосовується.

     3. За порушення законодавства у сферi лiцензування посадовi особи органу лiцензування несуть адмiнiстративну, матерiальну або дисциплiнарну вiдповiдальнiсть.

     Стаття 21. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Пункт 2 статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     3. Закон України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) втрачає чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. Орган лiцензування, уповноважений здiйснювати лiцензування господарської дiяльностi, визначеної пунктом 23 частини першої статтi 7 цього Закону, оприлюднює на власному веб-сайтi затверджений ним перелiк заборонених для ввезення на територiю України технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї.

     5. Органам лiцензування забезпечити формування лiцензiйних реєстрiв.

     До формування лiцензiйних реєстрiв органи лiцензування оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах прийнятi ними рiшення наступного робочого дня пiсля їх прийняття.

     Спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування забезпечити формування Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування.

     До формування Реєстру розгляду скарг здобувачiв лiцензiї, лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi прийнятi ним рiшення наступного робочого дня пiсля їх прийняття.

(пункт 5 статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     6. Лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, що на день набрання чинностi цим Законом є чинними, продовжують дiяти.

     Лiцензiї на провадження видiв господарської дiяльностi, зазначених у статтi 7 цього Закону:

     види господарської дiяльностi яких звуженi, пiдлягають переоформленню, що здiйснюється органом лiцензування у триденний строк безкоштовно;

     якi є чинними на день набрання чинностi цим Законом та мали обмежений термiн дiї, є безстроковими i можуть бути, за заявою лiцензiата, переоформленi вiдповiдним органом лiцензування безкоштовно у тижневий строк.

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     в абзацi першому частини першої статтi 126 слова "а у випадках, передбачених законодавством, лiцензiйної картки на транспортний засiб" виключити;

     в абзацi першому частини першої статтi 128 слова "чи без лiцензiйної картки на транспортний засiб" виключити;

     у статтi 164:

     в абзацi другому частини першої слова "двадцяти до ста" замiнити словами "однiєї тисячi до двох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "ста до п'ятисот" замiнити словами "двох тисяч до п'яти тисяч";

     в абзацi другому частини третьої слова "сорока до ста" замiнити словами "однiєї тисячi до двох тисяч";

     статтю 16612 викласти в такiй редакцiї"

     "Стаття 16612. Порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi

     Порушення законодавства у сферi лiцензування видiв господарської дiяльностi:

     не прийняття рiшення, не оформлення, не видача (не надсилання) передбаченого законом документа органом лiцензування протягом встановленого законом строку;

     прийняття рiшення, складання акта, видача розпорядження органом лiцензування, що не вiдповiдає нормам законодавства у сферi лiцензування;

     не внесення вiдомостей щодо лiцензування до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв протягом передбаченого законодавством у сферi лiцензування строку;

     невиконання органом лiцензування у передбачений законом строк розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у частинах першiй та другiй статтi 260 слова "лiцензiйної картки на транспортний засiб" виключити;

     статтю 2653 виключити;

     у частинi першiй статтi 267 слова "лiцензiйної картки на транспортний засiб" виключити;

     2) в абзацi першому частини першої статтi 213 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слово "(лiцензiї)" виключити;

     3) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     в абзацi першому частини восьмої статтi 128 слова "вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "вiдповiдний дозвiл";

     в абзацi третьому частини другої статтi 134 слова "спецiальних", "(лiцензiй)" виключити;

     в абзацi другому частини третьої статтi 135 слова "має лiцензiю на проведення земельних торгiв та" виключити;

     4) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     частину третю статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдносини, пов'язанi з лiцензуванням видiв господарської дiяльностi, регулюються законом";

     абзац восьмий частини першої статтi 239 доповнити словами "на умовах та в порядку, визначених законом";

     5) у Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

     у статтi 405:

     у назвi слова "Лiцензiя та дозволи" замiнити словом "Дозволи";

     у частинi першiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слово та цифри "пунктах 2 - 6" виключити;

     у частинi другiй слово та цифри "пунктах 2 - 6" виключити;

     частину першу статтi 406 пiсля слiв "Дозвiл на" доповнити словами "здiйснення митної брокерської дiяльностi";

     у частинi першiй статтi 407 слово та цифри "пунктах 2 - 6" виключити;

     у статтi 408:

     у назвi слова "лiцензiї та" виключити;

     у частинi першiй слово "лiцензiї" замiнити словом "дозволу";

     частину другу виключити;

     у частинi першiй статтi 411 слово та цифри "пунктах 2 - 6" виключити;

     пункт 6 частини третьої статтi 412 викласти в такiй редакцiї:

     "6) у разi анулювання iншого дозволу, наявнiсть якого є необхiдною вiдповiдно до статтi 408 цього Кодексу";

     у частинi першiй статтi 414 слово та цифри "пунктах 2 - 6" виключити;

     у назвi статтi 415 слова "та лiцензiї" виключити;

     у пунктi 11 частини другої статтi 544 слова "та видача лiцензiй" виключити;

     6) пiдпункт 6 пункту 7 статтi 21 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 20.12.90р. N 565-XII згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 580-VIII)

     7) у частинi тридцять четвертiй статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; 2007 р., N 3, ст. 29) слова "дискiв для лазерних систем зчитування" виключити;

     8) у Законi України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2007 р., N 16, ст. 76; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345; 2013 р., N 48, ст. 682):

     абзац шiстнадцятий статтi 2 пiсля слова "будiвництвi" доповнити словами i цифрами "об'єктiв IV i V категорiй складностi за перелiком видiв робiт, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац одинадцятий статтi 8 пiсля слова "будiвництвi" доповнити словами i цифрами "об'єктiв IV i V категорiй складностi за перелiком видiв робiт, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац одинадцятий частини першої статтi 9 доповнити словами i цифрами "об'єктiв IV i V категорiй складностi за перелiком видiв робiт, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац восьмий частини першої статтi 10 виключити;

     9) у Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     в абзацi дванадцятому статтi 4 слова "лiцензiй i" виключити;

     в абзацi другому частини другої статтi 16 слова "лiцензiйну картку на автомобiльний транспортний засiб у разi надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв" виключити;

     у частинi другiй статтi 521 слова "а також лiцензiйну картку на транспортний засiб" виключити;

     10) частину третю статтi 8 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184; 2011 р., N 11, ст. 69) виключити;

     11) частини першу та другу статтi 9 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91 iз наступними змiнами) виключити;

     12) пiдпункт 12 пункту 7 статтi 21 втратив чиннiсть з 25.01.2021р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.06.95р. N 239/95-ВР згiдно iз Законом України вiд 30.09.2020р. N 931-IX)

     13) у частинi третiй статтi 8 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183; 2006 р., N 22, ст. 184) слова "надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв залiзничним транспортом" замiнити словами "перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв залiзничним транспортом загального користування";

     14) у Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34 iз наступними змiнами):

     абзац третiй частини першої статтi 3 виключити;

     частину першу статтi 4 виключити;

     друге речення частини першої статтi 12 виключити;

     абзац четвертий частини першої статтi 19 виключити;

     15) пункт "с" частини першої статтi 17 Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2014 р., N 23, ст. 873) викласти в такiй редакцiї:

     "с) мати дозвiл на здiйснення операцiй у сферi поводження з вiдходами, якщо їхня дiяльнiсть призводить до утворення вiдходiв, для яких Пзув перевищує 1000";

     16) у пунктi 8 частини першої статтi 8 Закону України "Про обов'язковий примiрник документiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 199; 2002 р., N 17, ст. 121) слова "спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     17) у Законi України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212 iз наступними змiнами):

     в абзацi дванадцятому статтi 1 слова "та отримали вiдповiднi лiцензiї" виключити;

     у статтi 4:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Дiяльнiсть, пов'язана iз заготiвлею, переробкою брухту чорних та кольорових металiв i його металургiйною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством";

     частини третю, четверту та сьому виключити;

     друге речення частини п'ятої виключити;

     частину третю статтi 5 виключити;

     друге та третє речення частини другої статтi 11 виключити;

     абзац другий частини третьої статтi 12 виключити;

     абзаци п'ятий - сьомий частини другої статтi 13 виключити;

     у статтi 15:

     абзац четвертий частини першої виключити;

     у частинi другiй слова "лiцензiйних умов" виключити;

     18) в абзацi другому частини першої статтi 27 Закону України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342) слова " (квалiфiкацiйний сертифiкат)" виключити;

     19) у Законi України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6 - 7, ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494; 2011 р., N 11, ст. 69):

     абзац другий частини другої статтi 7 виключити;

     у частинi першiй статтi 9 слова "лiцензуванню та" виключити;

     20) у статтi 8 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2012 р., N 7, ст. 53; 2014 р., N 28, ст. 935):

     у назвi слова "та лiцензування окремих видiв дiяльностi" виключити;

     частину четверту виключити;

     21) у Законi України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41, N 20 - 21, ст. 712):

     у частинi першiй статтi 1:

     абзаци п'ятий, шостий, дев'ятий i десятий виключити;

     в абзацi тринадцятому слова "органом, що видає лiцензiю на виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     у частинi другiй статтi 2 слова "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" виключити;

     у статтi 3:

     частини першу, четверту i п'яту виключити;

     у частинi другiй слова "i зазначає його у лiцензiї" виключити;

     в абзацi першому частини третьої слова "Лiцензiя на виробництво дискiв для лазерних систем зчитування, матриць видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статтi 10 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" i надав" замiнити словами "Виробник дискiв надає";

     у статтi 4:

     у назвi слова " (лiцензiйнi умови)" виключити;

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "що отримав лiцензiю на виробництво" виключити;

     у пунктi "а" слово "лiцензованому" замiнити словом "сертифiкованому", а слова "та в лiцензованих примiщеннях" виключити;

     у пунктi "в" слова "лiцензованим обладнанням" виключити;

     пункт "г" виключити;

     у пунктi "ж" слово "лiцензованих" виключити;

     частини першу, другу, третю, четверту та шосту статтi 5 виключити;

     у статтi 6:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування" замiнити словом "здiйснює";

     в абзацi третьому слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування", "iнформацiї щодо виданих лiцензiй та" та "згiдно з лiцензiями на експорт/iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць" виключити;

     в абзацi першому частини другої слова "органом, що видає вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     абзаци другий - шостий виключити;

     в абзацi сьомому слова "органу, що видає вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     у статтi 7:

     у частинi першiй слова "та Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слово "лiцензованих" виключити;

     абзац третiй виключити;

     в абзацi четвертому слова "лiцензованi" та "лiцензоване" виключити;

     абзаци другий, п'ятий i шостий частини першої та частину другу статтi 8 виключити;

     у статтi 9:

     пункти 2 i 3 частини першої виключити;

     частини другу, п'яту i шосту виключити;

     22) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     частину третю статтi 16 доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "функцiонування Єдиного державного реєстру згiдно iз Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     у статтi 17:

     частину першу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "До Єдиного державного реєстру також включаються вiдомостi щодо лiцензування видiв господарської дiяльностi згiдно iз Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi", що становлять його складову";

     частини другу та четверту доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вiдомостi про лiцензування вiдповiдно до закону";

     статтю 19 доповнити частиною шiстнадцятою такого змiсту:

     "16. Змiни до вiдомостей про лiцензування вносяться до Єдиного державного реєстру вiдповiдно до закону";

     частину третю статтi 38 пiсля слiв "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" доповнити словами "органи лiцензування видiв господарської дiяльностi, на провадження яких вiдповiдна юридична особа має чиннi лiцензiї";

     частину другу статтi 39 пiсля слiв "фондiв соцiального страхування" доповнити словами "органам лiцензування видiв господарської дiяльностi, на провадження яких вiдповiдна юридична особа має чиннi лiцензiї";

     23) пункт "є" частини першої статтi 5 Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 42, ст. 586; 2014 р., N 24, ст. 885) виключити;

     24) у Законi України "Про оцiнку земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229, N 38, ст. 471; 2010 р., N 5, ст. 40; 2013 р., N 40, ст. 534):

     в абзацi третьому статтi 6 слова "отримали лiцензiї на виконання землеоцiночних робiт у встановленому законом порядку" замiнити словами "зареєстрованi у Державному реєстрi сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв";

     в абзацi четвертому статтi 11 слова "та лiцензування в установленому законом порядку землеоцiночних робiт" виключити;

     25) частину другу статтi 7 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167) виключити;

     26) у Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273 iз наступними змiнами):

     абзац тридцять восьмий статтi 1 виключити;

     абзац дев'ятий частини другої, частини третю, п'яту, сьому та восьму статтi 9 виключити;

     у частинi п'ятiй статтi 19 слова "мають лiцензiйну картку" замiнити словами "використовуються згiдно з вiдомостями, поданими лiцензiатом органу лiцензування господарської дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом, при провадженнi такого виду господарської дiяльностi";

     у частинi п'ятiй статтi 20 слова "лiцензiйна картка на транспортнi засоби для перевезення пасажирiв i транспортнi засоби для перевезення небезпечних вантажiв" замiнити словами "лiцензiя на перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та/або небезпечних вiдходiв";

     в абзацi третьому частин другої - сьомої та дев'ятої i абзацi другому частини восьмої статтi 39 слова "лiцензiйна картка" виключити;

     у статтi 46:

     абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi за пiдписом суб'єкта господарювання про автобуси, якi будуть використовуватися на автобусному маршрутi з зазначенням пiдстав для їх використання перевiзником";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час визначення переможця конкурсу на мiжмiських та мiжнародних автобусних маршрутах у разi рiвних пропозицiй претендентiв перевага надається перевiзникам, якi представили до конкурсного комiтету свiдоцтво вiдповiдностi автобуса параметрам комфортностi";

     в абзацi третьому частини третьої статтi 48 слова "лiцензiйна картка" виключити;

     абзац третiй частин третьої та четвертої статтi 53 виключити;

     в абзацах четвертому та п'ятому частини першої статтi 60 слова "лiцензiйної картки" замiнити словом "лiцензiї";

     27) статтю 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Контроль за додержанням лiцензiатами вимог лiцензiйних умов здiйснюється органами лiцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     28) у Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484 iз наступними змiнами):

     абзац дев'ятий частини першої статтi 7 виключити;

     статтю 81 виключити;

     частини першу - третю статтi 12 виключити;

     29) у статтi 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61):

     в абзацi шостому частини першої слова "i особам, якi отримали лiцензiї на проведення землеоцiночних робiт та земельних торгiв, землеоцiночних робiт та земельних торгiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     в абзацi шостому частини п'ятої слова "i особи, якi отримали лiцензiї на проведення землеоцiночних робiт та земельних торгiв, землеоцiночних робiт, для виконання зазначених робiт" виключити;

     30) в абзацi першому частини четвертої статтi 2 Закону України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345) слова "пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури" замiнити словами i цифрами "з будiвництва об'єктiв IV i V категорiй складностi за перелiком видiв робiт, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     31) абзац другий частини першої статтi 7 Закону України "Про державнi лотереї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 31, ст. 369) викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр плати за видачу лiцензiї встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України";

     32) частину другу статтi 3 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409) доповнити словами "зокрема Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi";

     33) частину четверту статтi 24 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Лiцензiї видаються окремо за кожною спецiальнiстю i можуть бути анульованi з пiдстав, передбачених цим Законом з урахуванням вимог Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi". Iнформацiя про видачу та анулювання лiцензiї вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освiти та Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     71. Положення частин першої i третьої статтi 8 цього Закону застосовуються з урахуванням вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї".

(статтю 21 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
N 222-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.