ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 травня 2003 року N 747-IV,
вiд 11 лютого 2010 року N 1874-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 18 вересня 2019 року N 107-IX

(У текстi Закону слова "або його територiальний орган" та "чи його територiальним органом" у всiх вiдмiнках виключено згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, а також загальнi положення регулювання суспiльних вiдносин, що виникають пiд час її провадження, як виняток iз загальних положень, установлених Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

(абзац перший преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Дозвiльна дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї спрямована на захист iнтересiв нацiональної безпеки, запобiгання перевищенню допустимих норм опромiнення людей i забруднення довкiлля, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

(абзац другий преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та визначення

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) використання джерел iонiзуючого випромiнювання - один з окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, що включає такi види робiт з джерелами iонiзуючого випромiнювання: експлуатацiя, технiчне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технiчних характеристик та перевiрки на герметичнiсть; введення та виведення з експлуатацiї установок, що мiстять джерела iонiзуючого випромiнювання; монтаж та демонтаж, зберiгання (крiм транзитного зберiгання пiд час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числi з метою постачання;

     2) державна реєстрацiя джерел iонiзуючого випромiнювання - внесення до Державного регiстру джерел iонiзуючого випромiнювання iнформацiї про джерела iонiзуючого випромiнювання, виробленi на територiї України або ввезенi чи вивезенi через державний кордон України, а також про власникiв таких джерел, фiзичних i юридичних осiб, за якими вони закрiпленi на правах господарського вiдання або оперативного управлiння чи перебувають у їх володiннi або користуваннi на iнших пiдставах;

     3) дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї - дiяльнiсть, у процесi якої використовуються додатковi джерела iонiзуючого випромiнювання, дiя зазначеного випромiнювання поширюється на додатковi групи людей або змiнюється система напрямiв випромiнювання вiд iснуючих джерел, у зв'язку з чим пiдвищується доза чи ймовiрнiсть опромiнювання людей або кiлькiсть людей, якi опромiнюються;

     4) документи дозвiльного характеру - лiцензiї, дозволи, у тому числi окремi дозволи, сертифiкати про затвердження у разi перевезення радiоактивних матерiалiв;

     5) експлуатуюча органiзацiя (оператор) - призначена державою юридична особа, яка провадить дiяльнiсть, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, введенням в експлуатацiю, експлуатацiєю, зняттям з експлуатацiї ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, експлуатацiєю, закриттям сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв; забезпечує ядерну та радiацiйну безпеку, фiзичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв на всiх етапах їх життєвого циклу i несе вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду;

     6) етапи життєвого циклу сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв - вибiр майданчика, проектування, будiвництво, експлуатацiя, закриття;

     7) етапи життєвого циклу ядерної установки - вибiр майданчика, проектування, будiвництво, введення в експлуатацiю, експлуатацiя, зняття з експлуатацiї;

     8) життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв - сукупнiсть взаємопов'язаних процесiв поступових змiн стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розмiщення i закiнчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання;

     9) лiцензiат - суб'єкт дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, якому в установленому законодавством порядку видано лiцензiю на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     10) лiцензiя на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї - документ дозвiльного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, що засвiдчує право лiцензiата на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї за умови забезпечення ядерної та радiацiйної безпеки, фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

     11) лiцензування - видача, внесення змiн, переоформлення, зупинення дiї та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй; ведення лiцензiйних справ, контроль за додержанням лiцензiатами умов провадження лiцензованої дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки i фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження лiцензованої дiяльностi;

     12) пiдпункт 12 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     13) переоформлення лiцензiї - видача органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки лiцензiї на новому бланку на замiну чинної з урахуванням умов, на пiдставi яких була видана чинна лiцензiя, та змiн, що стали пiдставою для її переоформлення;

     14) радiоактивнi матерiали - будь-якi матерiали, що мiстять радiонуклiди, в яких питома активнiсть, а також сумарна активнiсть у разi їх перевезення перевищують межi, встановленi нормами, правилами i стандартами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     15) реакторна установка - установка та пов'язанi з нею системи, важливi для безпеки, пiд час експлуатацiї яких вiдбувається керована ланцюгова ядерна реакцiя подiлу для отримання кiнцевого продукту (потоку нейтронiв, електроенергiї, радiоактивних iзотопiв);

     16) сертифiкат про затвердження у разi перевезення радiоактивних матерiалiв - документ, що пiдтверджує вiдповiднiсть органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, важливих для забезпечення ядерної та радiацiйної безпеки пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв, вимогам норм i правил з ядерної та радiацiйної безпеки;

     17) суб'єкт дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї (далi - суб'єкт дiяльностi) - зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (пiдприємство, установа чи органiзацiя будь-якої форми господарювання) або фiзична особа - пiдприємець, яка провадить чи заявила про намiр провадити дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, щодо якої цим Законом установленi вимоги обов'язкового лiцензування, сертифiкацiї або реєстрацiї.

(стаття 1 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 2. Завдання Закону

     Основними завданнями цього Закону є:

     правове регулювання вiдносин пiд час провадження дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

(абзац другий статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     встановлення правового режиму дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з провадженням дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, у тому числi в разi використання ядерної енергiї вiйськовими формуваннями та установами в цiлях, не пов'язаних з провадженням вiйськової дiяльностi.

(частина перша статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Об'єктом дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї є дiяльнiсть, на яку поширюється дiя державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Стаття 4. Мета дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Метою дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї є:

     забезпечення використання тiльки тих ядерних установок, джерел iонiзуючого випромiнювання, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, уранових об'єктiв, рiвень ядерної та радiацiйної безпеки яких визнано таким, що вiдповiдає мiжнародно визнаним вимогам на основi всебiчної оцiнки усiх факторiв, якi впливають на безпеку, включаючи забезпечення фiзичного захисту;

(абзац другий статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     забезпечення провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї тiльки тими фiзичними та юридичними особами, якi можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, фiзичного захисту ядерних матерiалiв, ядерних установок, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

(абзац третiй статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 5. Основнi принципи дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Основними принципами дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї є:

     прiоритетнiсть забезпечення ядерної та радiацiйної безпеки над iншими iнтересами;

     диференцiйований пiдхiд до рiзних видiв дiяльностi та джерел iонiзуючого випромiнювання з урахуванням потенцiйної ядерної та радiацiйної небезпеки, пов'язаної з ними;

     об'єктивнiсть органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки при оцiнцi рiвня безпеки та прийняттi рiшень;

(абзац четвертий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     обгрунтованiсть установлених критерiїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сферi використання ядерної енергiї з урахуванням усього комплексу екологiчних, економiчних та соцiальних чинникiв;

     вiдповiдальнiсть органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки за дотримання встановлених процедур дозвiльної дiяльностi i достатнiсть визначених ними умов i обмежень провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

(абзац шостий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     неприпустимiсть втручання будь-яких органiв, посадових i службових осiб, громадян та їх об'єднань у вирiшення питань, що належать до повноважень органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, крiм передбачених законом випадкiв;

(статтю 5 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     забезпечення органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вiдкритостi i гласностi провадження дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

(статтю 5 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

Роздiл II. ЗДIЙСНЕННЯ ДОЗВIЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 6. Особливостi провадження дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Особливостi провадження дозвiльної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї визначаються прiоритетнiстю забезпечення ядерної та радiацiйної безпеки i пов'язанi з необхiднiстю всебiчної оцiнки безпеки у разi прийняття рiшення про видачу або вiдмову у видачi документiв дозвiльного характеру.

     Дозвiльна дiяльнiсть є складовою частиною державного регулювання у сферi використання ядерної енергiї i передбачає:

     лiцензування окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     лiцензування дiяльностi експлуатуючої органiзацiї на окремому етапi життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та видачу такiй органiзацiї окремих дозволiв на виконання певних видiв робiт чи операцiй на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     лiцензування дiяльностi, пов'язаної iз здiйсненням персоналом безпосереднього управлiння реакторною установкою, та дiяльностi посадових осiб експлуатуючої органiзацiї, до службових обов'язкiв яких належить здiйснення органiзацiйно-розпорядчих функцiй, пов'язаних iз забезпеченням ядерної та радiацiйної безпеки;

(абзац четвертий частини другої статтi 6 в частинi лiцензування дiяльностi посадових осiб експлуатуючої органiзацiї набирає чинностi з 28 серпня 2010 року згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     видачу сертифiкатiв про затвердження у разi перевезення радiоактивних матерiалiв;

     державну реєстрацiю джерел iонiзуючого випромiнювання;

     видачу дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв.

     Спроможнiсть забезпечення фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв є обов'язковою умовою для видачi суб'єктам господарювання документiв дозвiльного характеру на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Виданi уповноваженими органами iноземних держав лiцензiї на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, щодо якої цим Законом установленi вимоги обов'язкового лiцензування, визнаються в Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про взаємне визнання вiдповiдних лiцензiй.

     Вимоги та умови безпеки (лiцензiйнi умови) провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї затверджуються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина п'ята статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)
(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 7. Окремi види дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, що пiдлягають лiцензуванню

     У сферi використання ядерної енергiї обов'язковому лiцензуванню пiдлягають такi види дiяльностi:

     абзац другий частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     видобування, переробка уранових руд;

(абзац третiй частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     перевезення радiоактивних матерiалiв;

     переробка, зберiгання радiоактивних вiдходiв;

(абзац п'ятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     виробництво джерел iонiзуючого випромiнювання;

(абзац шостий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     використання джерел iонiзуючого випромiнювання;

     пiдготовка персоналу для експлуатацiї ядерної установки (за перелiком посад та спецiальностей, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання.

(абзац дев'ятий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 747-IV, у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Лiцензування зазначених видiв дiяльностi здiйснюється органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     Вiд лiцензування звiльняється дiяльнiсть, пов'язана з використанням джерел iонiзуючого випромiнювання, якi вiдповiдають критерiям, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     Частину четверту статтi 7 виключено

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     Стаття 8. Лiцензування дiяльностi експлуатуючої органiзацiї на окремому етапi життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки видає експлуатуючiй органiзацiї ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, що подала вiдповiдну заяву, на пiдставi всебiчної оцiнки безпеки ядерної установки або сховища та оцiнки спроможностi зазначеної експлуатуючої органiзацiї виконувати усi заходи щодо забезпечення безпеки лiцензiю на провадження дiяльностi, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, а саме:

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     на будiвництво та введення в експлуатацiю ядерної установки;

     на будiвництво сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

(абзаци другий - четвертий частини першої статтi 8 замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     на експлуатацiю ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     на зняття з експлуатацiї ядерної установки;

     на закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв.

     Отримання експлуатуючою органiзацiєю лiцензiї є пiдставою для початку провадження дiяльностi на окремому етапi життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, включаючи усi об'єкти, що знаходяться на майданчику даної ядерної установки або сховища i технологiчно з ними пов'язанi. Лiцензiєю встановлюються умови та обмеження провадження такої дiяльностi, здiйснення робiт та операцiй, обумовлюється технологiчний комплекс i межi майданчика, на якi поширюється дiя цiєї лiцензiї. Одна лiцензiя може бути видана на комплекс iз декiлькох ядерних установок або сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв, розташованих у межах одного майданчика.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Умовами лiцензiї на провадження дiяльностi на окремому етапi життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча органiзацiя, визначаються види робiт або операцiї, здiйснення яких на етапах будiвництва, введення в експлуатацiю, експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерної установки та на етапах експлуатацiї i закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв можливе тiльки за наявностi окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки. Умови та порядок видачi таких дозволiв визначаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 9. Лiцензування дiяльностi персоналу та посадових осiб експлуатуючої органiзацiї

     Перелiк посад персоналу, який безпосередньо здiйснює управлiння реакторною установкою i дiяльнiсть якого може здiйснюватися лише на пiдставi лiцензiї, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк посадових осiб, до службових обов'язкiв яких належить здiйснення органiзацiйно-розпорядчих функцiй, пов'язаних iз забезпеченням ядерної та радiацiйної безпеки, а також дiяльнiсть яких може здiйснюватися лише на пiдставi лiцензiї, визначається в лiцензiї на провадження дiяльностi експлуатуючої органiзацiї на окремому етапi життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв.

     До цього перелiку включаються посадовi особи, до службових обов'язкiв яких вiднесено:

     прийняття рiшень про режим роботи ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     прийняття рiшень про впровадження планiв протиаварiйного реагування;

     прийняття рiшень про впровадження модернiзацiї та модифiкацiї систем, важливих для безпеки;

     допуск персоналу до безпосереднього управлiння реакторною установкою атомної електростанцiї;

     контроль за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки (внутрiшнiй нагляд).

     Умови та порядок видачi лiцензiй на провадження дiяльностi персоналу та посадових осiб експлуатуючої органiзацiї визначаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 10. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 11. Державна реєстрацiя джерел iонiзуючого випромiнювання, у тому числi тих, дiяльнiсть з використання яких звiльняється вiд лiцензування

     Джерела iонiзуючого випромiнювання, у тому числi тi, дiяльнiсть з використання яких звiльняється вiд лiцензування, пiдлягають державнiй реєстрацiї, порядок здiйснення якої визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 111. Видача дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв

     Дозволи на перевезення радiоактивних матерiалiв видаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у разi мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв. Порядок видачi дозволiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(роздiл II доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 112. Видача сертифiкатiв про затвердження у разi перевезення радiоактивних матерiалiв

     Сертифiкати про затвердження у разi перевезення радiоактивних матерiалiв видаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у випадках та порядку, передбачених законодавством з ядерної та радiацiйної безпеки.

(роздiл II доповнено статтею 112 згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

Роздiл III. ПОРЯДОК ЛIЦЕНЗУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

(назва роздiлу III у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 12. Порядок видачi лiцензiй на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Лiцензування дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до цього Закону, здiйснюється органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Для отримання лiцензiї на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї суб'єкт дiяльностi (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     До заяви додаються копiї засвiдчених в установленому законодавством порядку установчих документiв, документи, що засвiдчують рiвень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, джерел iонiзуючого випромiнювання та уранових об'єктiв, а також документи, що пiдтверджують спроможнiсть заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду дiяльностi, встановлених нормами та правилами з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Перелiк документiв, що подаються для отримання лiцензiї, а також вимоги щодо їх оформлення та змiсту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     У заявi на отримання лiцензiї зазначаються межi майданчика, на якому розмiщено (планується розмiстити) ядерну установку або сховище для захоронення радiоактивних вiдходiв, мiсце або територiя провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     У разi наявностi у заявника фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що провадитимуть дiяльнiсть на пiдставi виданої лiцензiї, у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

     Розмiр плати за проведення дозвiльних процедур у сферi використання ядерної енергiї та порядок її справляння встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки здiйснює попереднiй розгляд заяви та поданих разом з нею документiв з метою оцiнки їх форми та змiсту.

     Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки повiдомляє заявнику:

(абзац перший частини дев'ятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     протягом 30 робочих днiв з дня надходження заяви та поданих разом з нею документiв для отримання лiцензiї на провадження дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     протягом 10 робочих днiв з дня надходження заяви та поданих разом з нею документiв для отримання лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Перевiрка повноти i достовiрностi вiдомостей, що мiстяться в поданих документах, може здiйснюватися органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радiацiйної безпеки та iнспекцiйного обстеження заявника. Iнспекцiйне обстеження заявника є обов'язковим у разi провадження ним дiяльностi на етапах будiвництва та введення в експлуатацiю, експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерної установки, а також на етапах експлуатацiї та закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв.

     Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радiацiйної безпеки поданих документiв та порядок проведення iнспекцiйного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вiдповiдно до норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Строки проведення перевiрки повноти i достовiрностi вiдомостей, що мiстяться в поданих документах, та їх оцiнки, включаючи державну експертизу зазначених документiв та iнспекцiйне обстеження заявника, не повиннi перевищувати:

     двох рокiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для видачi лiцензiї на провадження дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв. Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки в разi виникнення обставин, що зумовлюють необхiднiсть проведення додаткової перевiрки, може встановлювати iнший строк, який не повинен перевищувати трьох рокiв;

     двох мiсяцiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для видачi лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки видає заявниковi лiцензiю або надсилають повiдомлення про вiдмову iз зазначенням причини та умов повторного розгляду заяви не пiзнiше нiж:

(абзац перший частини тринадцятої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     у десятиденний строк пiсля прийняття рiшення щодо видачi лiцензiї на провадження дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     у триденний строк пiсля прийняття рiшення щодо видачi лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки веде єдиний реєстр виданих лiцензiй у встановленому законодавством порядку.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки формує лiцензiйну справу щодо кожного лiцензiата, в якiй зберiгаються документи, поданi лiцензiатом для видачi, переоформлення лiцензiї, внесення до неї змiн, видачi дублiката лiцензiї, а також копiї рiшень про видачу, переоформлення, анулювання та видачу дублiката лiцензiї, внесення до неї змiн, розпорядження про усунення порушень умов лiцензiї.

(частина п'ятнадцята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)
(стаття 12 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 13. Вiдмова у видачi лiцензiї

     Заявниковi може бути вiдмовлено у видачi лiцензiї органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у разi:

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     вiдсутностi чи недостатностi документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, встановленим вимогам;

(абзац другий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     вiдсутностi чи недостатностi документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть фiнансових, матерiальних, iнших ресурсiв, органiзацiйної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки, в обсязi, необхiдному для її забезпечення;

(частину першу статтi 13 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     виявлення неспроможностi заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки;

(частину першу статтi 13 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом п'ятим)

     наявностi в документах, поданих заявником, недостовiрної або перекрученої iнформацiї.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено заявником до суду.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 14. Змiст лiцензiї та порядок внесення до неї змiн

     Лiцензiї у сферi використання ядерної енергiї видаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки на бланках спецiального зразка, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012 р. N 5316-VI)

     Замовлення на виготовлення бланкiв лiцензiй у сферi використання ядерної енергiї здiйснюється органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Порядок облiку, зберiгання бланкiв лiцензiй у сферi використання ядерної енергiї та ведення вiдповiдної звiтностi встановлюється органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     У лiцензiї зазначаються:

     найменування органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, що видав лiцензiю;

     найменування i мiсцезнаходження заявника - юридичної особи або прiзвище iм'я та по батьковi, мiсце проживання заявника - фiзичної особи, якому видається лiцензiя. У разi якщо вид дiяльностi, який пiдлягає лiцензуванню, провадиться фiлiями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами заявника, в лiцензiї зазначається їх мiсцезнаходження;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв чи окремий вид дiяльностi, на право провадження якої видається лiцензiя;

     межi майданчика, на якому розмiщено ядерну установку або сховище для захоронення радiоактивних вiдходiв, мiсце або територiя провадження окремого виду дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     перелiк основних об'єктiв та будiвель, що належать до технологiчного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв (у лiцензiї експлуатуючої органiзацiї на провадження дiяльностi на окремому етапi життєвого циклу зазначених установки або сховища);

     перелiк об'єктiв, будiвель, установок та процесiв, що належать до технологiчного комплексу з переробки та зберiгання радiоактивних вiдходiв (у лiцензiї на переробку, зберiгання радiоактивних вiдходiв);

     технологiчнi процеси або види господарської дiяльностi, в яких використовуються джерела iонiзуючого випромiнювання (у лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї);

     перелiк документiв, на пiдставi яких прийнято рiшення про видачу лiцензiї;

     перелiк посадових осiб, до службових обов'язкiв яких належить здiйснення органiзацiйно-розпорядчих функцiй, пов'язаних iз забезпеченням ядерної та радiацiйної безпеки, фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

     умови провадження дiяльностi;

     перелiк видiв робiт чи операцiй на етапах будiвництва та введення в експлуатацiю, експлуатацiї та зняття з експлуатацiї ядерної установки, а також на етапах експлуатацiї та закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, виконання яких здiйснюється пiсля видачi окремих дозволiв органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки;

     дата видачi, строк дiї та номер лiцензiї.

     Лiцензiя пiдписується керiвником або iншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки i скрiплюється печаткою.

     Строк дiї лiцензiї встановлюється:

     на провадження дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв вiдповiдно до передбачуваної поданими документами тривалостi вiдповiдного етапу життєвого циклу зазначених установки або сховища;

     на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї на строк, не менший нiж три роки.

     Протягом строку дiї лiцензiї орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки може вносити до неї змiни чи здiйснювати переоформлення лiцензiї.

(частина сьома статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     Пiдставами для внесення змiн до лiцензiї є:

     змiна найменування або мiсцезнаходження лiцензiата - юридичної особи або прiзвища, iменi та по батьковi, мiсця проживання лiцензiата - фiзичної особи (без змiни мiсця провадження дiяльностi), крiм змiни найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство. У такому разi товариство має право на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї на пiдставi виданої ранiше такому товариству лiцензiї;

(абзац другий частини восьмої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017 р. N 1983-VIII)

     намiр лiцензiата поширити дiю лiцензiї на додатковi ядернi установки, сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, будiвлi чи об'єкти, додатковi джерела iонiзуючого випромiнювання, щодо поводження з якими встановленi умови лiцензiї, а також розширити межi майданчика, на якому розмiщено ядерну установку або сховище для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     намiр лiцензiата продовжити строк дiї лiцензiї;

     внесення змiн до чинних, набрання чинностi новими нормативно-правовими актами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     виявлення у процесi провадження дiяльностi або пiд час здiйснення державного нагляду за виконанням умов лiцензiї обставин, що потребують перегляду i змiни умов лiцензiї.

     Лiцензiя пiдлягає переоформленню у разi:

     реорганiзацiї лiцензiата, крiм перетворення акцiонерного товариства в iнше господарське товариство;

(абзац другий частини дев'ятої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017 р. N 1983-VIII)

     змiни мiсця або територiї провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     виявлення лiцензiатом намiру внести змiни до лiцензiї, що потребують перегляду спроможностi заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки.

     У разi переоформлення лiцензiї орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки приймає рiшення про визнання попередньої лiцензiї недiйсною iз внесенням вiдповiдних змiн до єдиного реєстру виданих лiцензiй не пiзнiше наступного робочого дня.

     Строк дiї переоформленої лiцензiї не може перевищувати строку дiї, на який видавалася лiцензiя, що пiдлягала переоформленню.

     Розгляд заяви про внесення змiн до лiцензiї та її переоформлення здiйснюються у порядку, встановленому для видачi лiцензiї. Заява про внесення змiн до лiцензiї у зв'язку з продовженням строку її дiї подається лiцензiатом до закiнчення строку дiї лiцензiї у строки, встановленi статтею 12 цього Закону для розгляду заяви органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Рiшення про вiдмову у внесеннi змiн до лiцензiї або в її переоформленнi може бути оскаржено лiцензiатом до суду.

(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 15. Нагляд за дотриманням умов лiцензiї

     Нагляд за дотриманням умов лiцензiї здiйснює орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки шляхом проведення оцiнки рiвня ядерної та радiацiйної безпеки, стану фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання за результатами аналiзу звiтної документацiї, що подається лiцензiатом, а також шляхом проведення iнспекцiйних перевiрок лiцензiата.

(частина перша статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Порядок проведення iнспекцiйних перевiрок лiцензiата та їх перiодичнiсть визначаються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Порядок подання лiцензiатами звiтної документацiї встановлюється органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Засоби та методи перевiрок не повиннi перешкоджати дiяльностi лiцензiата, який перевiряється.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 16. Зупинення дiї та анулювання лiцензiї

     Дiя лiцензiї на провадження дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї може бути зупинена, а лiцензiя на провадження дiяльностi на етапах будiвництва та введення в експлуатацiю ядерної установки (до завантаження ядерних матерiалiв у ядерну установку) або будiвництва сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та лiцензiя на провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї можуть бути анульованi органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, що їх видав, у разi:

     подання лiцензiатом вiдповiдної заяви;

     лiквiдацiї лiцензiата - юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi лiцензiатом - фiзичною особою;

     порушення лiцензiатом умов лiцензiї, норм та правил з ядерної та радiацiйної безпеки;

     неспроможностi лiцензiата дотримуватися умов провадження заявленого виду дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     припинення дiї документiв, на пiдставi яких зроблено висновок про спроможнiсть заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки, або невиконання вимог безпеки, визначених такими документами.

     Лiцензiя на провадження дiяльностi на етапах будiвництва та введення в експлуатацiю (пiсля завантаження ядерних матерiалiв у ядерну установку), експлуатацiї або зняття з експлуатацiї ядерної установки та на етапi експлуатацiї або закриття сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв може бути анульована лише пiсля повного вилучення з них ядерних матерiалiв i радiоактивних вiдходiв чи пiсля видачi лiцензiї на провадження дiяльностi на такiй установцi або сховищi iншому лiцензiату.

     Неусунення виявлених порушень у встановлений строк у разi провадження дiяльностi на етапах будiвництва та введення в експлуатацiю ядерної установки (до завантаження ядерних матерiалiв у ядерну установку) або будiвництва сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв та в разi провадження окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї тягне за собою анулювання лiцензiї.

     У разi прийняття органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки рiшення про зупинення дiї чи анулювання лiцензiї лiцензiат зобов'язаний негайно припинити провадження ранiше дозволеної дiяльностi, повiдомити про це зазначеному органу i вжити заходiв для збереження умов, необхiдних для забезпечення безпеки працi, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разi прийняття рiшення про анулювання лiцензiї - протягом 10 днiв з дня його надходження надiслати оригiнал лiцензiї органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки, який її видав.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     Про анулювання лiцензiї орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки повiдомляє протягом п'яти днiв органам державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї та поводження з радiоактивними вiдходами.

     Рiшення про зупинення дiї або анулювання лiцензiї може бути оскаржено лiцензiатом до суду.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 161. Видача дублiката лiцензiї

     У разi втрати або пошкодження лiцензiї органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки може бути виданий дублiкат лiцензiї.

     Пiдставою для видачi дублiката лiцензiї є звернення лiцензiата до органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки з вiдповiдною заявою, до якої додається документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

     Непридатний для користування внаслiдок пошкодження бланк лiцензiї подається лiцензiатом органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки разом з документами, зазначеними у частинi другiй цiєї статтi.

     Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку, зазначеного у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї.

     Лiцензiат, який подав заяву та документи, необхiднi для видачi дублiката лiцензiї, може провадити дiяльнiсть на пiдставi довiдки про подання заяви про видачу дублiката лiцензiї на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня надходження заяви про видачу дублiката лiцензiї видати заявниковi зазначений дублiкат.

     У разi видачi дублiката лiцензiї орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, яка була втрачена або пошкоджена, iз внесенням не пiзнiше наступного робочого дня вiдповiдних змiн до єдиного реєстру облiку виданих лiцензiй.

(роздiл III доповнено статтею 161 згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

Роздiл IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї

     Суб'єкти дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї мають право:

     одержувати iнформацiю про стан та результати розгляду поданих документiв;

     надавати органовi державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки та органiзацiям, якi беруть участь у розглядi поданих документiв, додатковi письмовi чи уснi пояснення, зауваження, рекомендацiї по сутi питань, що розглядаються;

(абзац третiй частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки про змiни в перелiку експертних органiзацiй, якi беруть участь у розглядi поданих документiв;

     оскаржувати у встановленому порядку неправомiрнi дiї окремих посадових осiб органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у разi порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та поданих документiв, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рiшення.

(абзац п'ятий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Суб'єкти дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї зобов'язанi:

     заявляти про намiр провадити дiяльнiсть, що потребує видачi документа дозвiльного характеру на провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     подавати органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки та експертним органiзацiям, якi беруть участь у розглядi поданих документiв, документи в обсязi, необхiдному для проведення всебiчного, об'єктивного аналiзу та оцiнки дотримання вимог норм i правил з ядерної та радiацiйної безпеки, а також для прийняття рiшення щодо дiяльностi суб'єкта у сферi використання ядерної енергiї;

     сприяти зазначеному органу та органiзацiям у виконаннi їх обов'язкiв;

(абзац четвертий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012 р. N 5460-VI)

     надавати в установлений законодавством строк органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки iнформацiю щодо дотримання умов провадження дозволеної дiяльностi, встановлених нормами i правилами з ядерної та радiацiйної безпеки;

     повiдомляти органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки про змiну умов провадження дiяльностi;

     вносити плату за проведення дозвiльних процедур у сферi використання ядерної енергiї вiдповiдно до законодавства;

     звiтувати перед органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки про результати провадження дозволеної дiяльностi у встановленому органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки порядку;

     iнформувати громадськiсть про рiвень безпеки пiд час дiяльностi, на провадження якої видано документ дозвiльного характеру. Перелiк вiдомостей, що пiдлягають оприлюдненню, а також порядок їх оприлюднення встановлюються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

(частина друга статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

     Стаття 171. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     Суб'єкти дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї несуть вiдповiдальнiсть за:

     провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, щодо якої цим Законом встановленi вимоги обов'язкового отримання лiцензiї та/або iншого документа дозвiльного характеру i реєстрацiї, без одержання таких документiв або реєстрацiї - штраф у розмiрi вiд п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     невиконання чи неналежне виконання умов лiцензiї та/або iншого документа дозвiльного характеру - штраф у розмiрi вiд однiєї до ста тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Рiшення про накладення штрафiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, приймається головним державним iнспектором з ядерної та радiацiйної безпеки України або його заступниками вiд iменi органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки на пiдставi протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним iнспектором органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Оскарження рiшень головного державного iнспектора з ядерної та радiацiйної безпеки України або його заступникiв щодо накладення штрафiв здiйснюється в судовому порядку.

     Кошти, отриманi внаслiдок стягнення штрафiв, зараховуються до Державного бюджету України.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010 р. N 1874-VI)

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Дозволи на дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, якi дiяли на територiї України до прийняття цього Закону, втрачають свою чиннiсть не пiзнiш як через три роки пiсля набрання чинностi цим Законом. Протягом зазначеного перiоду юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, зобов'язанi переоформити дозволи вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. До приведення iнших законодавчих актiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     вiдповiдно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     5. Статтю 33 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Експлуатуюча органiзацiя (оператор)

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здiйснює дiяльнiсть, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, введенням в експлуатацiю, експлуатацiєю, зняттям з експлуатацiї ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будiвництвом, експлуатацiєю, закриттям сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв, забезпечує ядерну та радiацiйну безпеку i несе вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор):

     отримує лiцензiю згiдно з законодавством на здiйснення дiяльностi на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     розробляє та здiйснює заходи щодо пiдвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     має право страхування зайнятостi робочих мiсць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     забезпечує радiацiйний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

     несе вiдповiдальнiсть за фiзичний захист ядерних матерiалiв та радiоактивних вiдходiв;

     у встановленому порядку подає своєчасно i в повному обсязi iнформацiю про випадки порушень у роботi ядерних установок або сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв;

     забезпечує фiнансове покриття вiдповiдальностi за ядерну шкоду у розмiрi та на умовах, що визначаються законодавством України;

     вiдраховує кошти у фонд зняття з експлуатацiї ядерної установки;

     несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi персоналу пiд час виконання ним службових обов'язкiв, згiдно з законодавством України.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) зобов'язана перiодично, вiдповiдно до норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, здiйснювати переоцiнку безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радiоактивних вiдходiв i подавати звiти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Переоцiнка безпеки також здiйснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки у разi iстотних змiн конструкцiї установки або сховища, а також коли досвiд експлуатацiї свiдчить про недолiки попередньої оцiнки.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) не може вдаватися до дiй або демонстрацiї намiрiв, якi можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Експлуатуюча органiзацiя (оператор) включає у собiвартiсть виробництва електроенергiї затрати на:

     реалiзацiю програм пiдвищення безпеки роботи ядерних установок;

     забезпечення зберiгання вiдпрацьованого ядерного палива, переробки i захоронення радiоактивних вiдходiв;

     науково-технiчний i конструкторсько-технологiчний супровiд експлуатацiї ядерних установок;

     комплектування, пiдготовку i перепiдготовку персоналу;

     страхування персоналу i населення на випадок ядерної шкоди;

     зняття з експлуатацiї та консервацiю ядерних установок;

     соцiально-економiчний розвиток територiй, на яких розташованi ядернi установки та об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
11 сiчня 2000 року
N 1370-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.