ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 21 вересня 2000 року N 1969-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2120-III,
вiд 11 сiчня 2001 року N 2209-III,
вiд 8 лютого 2001 року N 2257-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2344-III,
вiд 11 липня 2001 року N 2628-III,
вiд 12 липня 2001 року N 2664-III,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2745-III,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2759-III,
вiд 20 грудня 2001 року N 2905-III,
вiд 17 сiчня 2002 року N 2953-III,
вiд 17 сiчня 2002 року N 2984-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3073-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3077-III,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 26 грудня 2002 року N 411-IV,
Господарським кодексом України
вiд 16 сiчня 2003 року N 436-IV,
Законами України
вiд 20 лютого 2003 року N 546-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 852-IV,
вiд 18 листопада 2003 року N 1280-IV,
вiд 18 листопада 2003 року N 1282-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 11 грудня 2003 року N 1377-IV,
вiд 17 червня 2004 року N 1804-IV,
вiд 24 червня 2004 року N 1891-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2245-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2247-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2288-IV,
вiд 13 сiчня 2005 року N 2340-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 2 червня 2005 року N 2633-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2704-IV,
вiд 6 липня 2005 року N 2734-IV,
вiд 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 7 лютого 2006 року N 3396-IV,
вiд 21 лютого 2006 року N 3447-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3503-IV,
вiд 2 серпня 2006 року N 61-V,
вiд 1 грудня 2006 року N 424-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 530-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 535-V,
вiд 19 квiтня 2007 року N 961-V,
вiд 27 квiтня 2007 року N 994-V
вiд 16 травня 2007 року N 1026-V,
вiд 19 березня 2009 року N 1158-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1392-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1571-VI,
вiд 15 грудня 2009 року N 1759-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вводяться в дiю з 31 липня 2010 року),
вiд 29 червня 2010 року N 2374-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2467-VI,
вiд 23 вересня 2010 року N 2562-VI,
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
Повiтряним кодексом України
вiд 19 травня 2011 року N 3393-VI,
Законами України
вiд 3 листопада 2011 року N 3994-VI,
вiд 15 листопада 2011 року N 4023-VI,
вiд 20 грудня 2011 року N 4196-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4223-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4442-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 22 березня 2012 року N 4616-VI
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 4 липня 2012 року N 5038-VI),
вiд 22 березня 2012 року N 4621-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5038-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5394-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 10 жовтня 2013 року N 639-VII,
вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII, втратили чиннiсть
у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII
згiдно iз Законом України вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII),
вiд 23 лютого 2014 року N 767-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 126-VIII

(У текстi Закону слова "фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "фiзична особа - пiдприємець" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно iз Законом України вiд 15 грудня 2009 року N 1759-VI)

     Цей Закон визначає види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, порядок їх лiцензування, встановлює державний контроль у сферi лiцензування, вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання та органiв лiцензування за порушення законодавства у сферi лiцензування.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     анулювання лiцензiї - позбавлення лiцензiата органом лiцензування права на провадження певного виду господарської дiяльностi;

     виробництво (виготовлення) - дiяльнiсть, пов'язана з випуском продукцiї, яка включає всi стадiї технологiчного процесу, а також реалiзацiю продукцiї власного виробництва;

     господарська дiяльнiсть - будь-яка дiяльнiсть, у тому числi пiдприємницька, юридичних осiб, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукцiї, торгiвлею, наданням послуг, виконанням робiт;

     лiцензiат - суб'єкт господарювання, який одержав лiцензiю на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     лiцензiя - документ державного зразка, який засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку у разi його встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України за умови виконання лiцензiйних умов;

(абзац шостий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     лiцензiйнi умови - установлений з урахуванням вимог законiв вичерпний перелiк органiзацiйних, квалiфiкацiйних та iнших спецiальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженнi видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню;

     лiцензування - видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ та лiцензiйних реєстрiв, контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов, видача розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування;

     мiсце провадження фiзичною особою - пiдприємцем господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, - територiя, примiщення, що вiдповiдають вимогам лiцензiйних умов та належать фiзичнiй особi - пiдприємцю на правi власностi та/або користування;

(статтю 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2011р. N 3994-VI, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - шiстнадцятим)

     орган лiцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, уповноважений законом державний колегiальний орган, спецiально уповноважений виконавчий орган рад для лiцензування певних видiв господарської дiяльностi;

(абзац десятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     плата за лiцензiю - разовий платiж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання лiцензiї;

     повторне порушення - вчинення лiцензiатом протягом строку дiї лiцензiї повторного порушення певних лiцензiйних умов пiсля застосування санкцiй за аналогiчне порушення;

     розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов - рiшення органу лiцензування про необхiднiсть усунення лiцензiатом у встановленi строки порушень лiцензiйних умов;

(абзац тринадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування - рiшення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про необхiднiсть усунення органом лiцензування в установленi строки порушень законодавства у сферi лiцензування;

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно вiд її органiзацiйно-правової форми та форми власностi, яка провадить господарську дiяльнiсть, крiм органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також фiзична особа - пiдприємець, а також iнвестор, у тому числi iноземний, що є стороною угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник та iнший контрагент, що виконує роботи, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, на основi договорiв з iнвестором;

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     торгiвля - будь-якi операцiї, що здiйснюються за договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими цивiльно-правовими договорами, якi передбачають передачу прав власностi на товари.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на всiх суб'єктiв господарювання.

     Види господарської дiяльностi, не передбаченi у статтi 9 цього Закону, не пiдлягають лiцензуванню.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.01.2001р. N 2209-III, вiд 12.07.2001р. N 2664-III, вiд 17.01.2002р. N 2984-III, вiд 18.11.2003р. N 1280-IV, вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV, вiд 06.09.2005р. N 2800-IV, вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 01.06.2010р. N 2289-VI, вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, вiд 23.09.2010р. N 2562-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 3. Основнi принципи державної полiтики у сферi лiцензування

     Основними принципами державної полiтики у сферi лiцензування є:

     забезпечення рiвностi прав, законних iнтересiв усiх суб'єктiв господарювання;

     захист прав, законних iнтересiв, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

     встановлення єдиного порядку лiцензування видiв господарської дiяльностi на територiї України та визначення його особливостей для окремих видiв господарської дiяльностi, що зумовленi специфiкою їх провадження, у законах, що регулюють вiдносини у вiдповiднiй сферi, крiм випадкiв, передбачених частиною першою статтi 9 цього Закону;

(абзац четвертий частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     встановлення єдиного перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню;

     запровадження лiцензування окремого виду господарської дiяльностi у разi недостатностi iнших засобiв державного регулювання господарської дiяльностi, визначених вiдповiдним законом.

(частину першу статтi 3 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Лiцензування не може використовуватися для обмеження конкуренцiї у провадженнi господарської дiяльностi.

     Лiцензiя є єдиним документом дозвiльного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської дiяльностi, що вiдповiдно до законодавства пiдлягає обмеженню.

     Стаття 4. Повноваження органiв державної влади у сферi лiцензування

     Верховна Рада України визначає основнi напрями державної полiтики у сферi лiцензування, законодавчi основи її реалiзацiї.

     Реалiзацiю державної полiтики у сферi лiцензування здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України, спецiально уповноважений орган з питань лiцензування, а також органи виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, уповноваженi законом державнi колегiальнi органи, спецiально уповноваженi виконавчi органи рад, уповноваженi провадити лiцензування певних видiв господарської дiяльностi.

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Розробку та реалiзацiю державної полiтики лiцензування телерадiомовлення здiйснює Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 21.12.1993р. N 3759-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     Стаття 5. Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування:

     розробляє основнi напрями розвитку лiцензування;

     розробляє проекти нормативно-правових актiв з питань лiцензування;

     погоджує проекти нормативно-правових актiв з питань лiцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

     узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань лiцензування;

     здiйснює нагляд за додержанням органами лiцензування законодавства у сферi лiцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;

(абзац шостий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     здiйснює методичне керiвництво, iнформацiйне забезпечення дiяльностi органiв лiцензування;

     визначає форми документiв у сферi лiцензування та правила їх оформлення;

     погоджує за поданням органу лiцензування лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2005р. N 2340-IV, вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     формує експертно-апеляцiйну раду;

     органiзовує пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з лiцензування;

     веде Єдиний лiцензiйний реєстр;

     органiзовує замовлення, постачання, облiк i звiтнiсть витрачання бланкiв лiцензiй;

     видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 5 виключено

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.01.2002р. N 2953-III, абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Для забезпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування здiйснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацiй та посiбникiв, установлює порядок пiдготовки та атестацiї фахiвцiв з лiцензування.

     Для здiйснення своїх повноважень спецiально уповноважений орган з питань лiцензування має свої територiальнi органи, якi дiють на пiдставi положень, що затверджуються спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, прийнятi у межах його компетенцiї, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, юридичними особами всiх форм власностi, а також фiзичними особами - пiдприємцями.

     Розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування можуть бути оскарженi до суду.

     Стаття 6. Орган лiцензування

     Орган лiцензування:

     забезпечує виконання законодавства у сферi лiцензування;

     затверджує лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням за погодженням iз спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування, крiм випадкiв, передбачених цим Законом;

(абзац третiй частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2340-IV, у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     видає та переоформлює лiцензiї, видає дублiкати лiцензiй на певний вид господарської дiяльностi, приймає рiшення про визнання лiцензiй недiйсними;

     здiйснює у межах своєї компетенцiї контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов;

     видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов;

     анулює лiцензiї на певний вид господарської дiяльностi;

     формує i веде лiцензiйний реєстр.

     Орган лiцензування, яким є центральний орган виконавчої влади чи державний колегiальний орган, що здiйснює передбаченi цiєю статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територiальним пiдроздiлам.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Повноваження органу лiцензування не можуть бути делегованi iншим особам, у тому числi створеним органом лiцензування, крiм випадку, передбаченого цим Законом. У разi якщо Кабiнет Мiнiстрiв України визначає органом лiцензування Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiднi повноваження за рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим можуть передаватися вiдповiдним мiнiстерствам та республiканським комiтетам Автономної Республiки Крим.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Орган лiцензування не може доручати iншим особам визначати спроможнiсть суб'єктiв господарювання виконувати лiцензiйнi умови згiдно з поданими документами.

     Фiнансування органу лiцензування здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України або мiсцевого бюджету.

     Стаття 7. Експертно-апеляцiйна рада

     Експертно-апеляцiйна рада є колегiальним органом, створеним при спецiально уповноваженому органi з питань лiцензування. У своїй дiяльностi експертно-апеляцiйна рада керується Конституцiєю України, законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення експертно-апеляцiйної ради мають характер експертних висновкiв i є обов'язковими для розгляду спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

     До компетенцiї експертно-апеляцiйної ради належать:

     експертиза проектiв нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади з питань лiцензування;

     розроблення рекомендацiй з основних проблем державної полiтики у сферi лiцензування;

     надання попереднiх висновкiв щодо пропозицiй органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян i пiдприємцiв щодо доцiльностi запровадження лiцензування певних видiв господарської дiяльностi чи його скасування;

     розгляд заяв, претензiй та скарг суб'єктiв господарювання на рiшення органiв лiцензування щодо порушення цими органами законодавства у сферi лiцензування;

     аналiз стану та розроблення рекомендацiй щодо вдосконалення лiцензування.

     Склад експертно-апеляцiйної ради формується з державних службовцiв, науковцiв, iнших фахiвцiв та представникiв громадських органiзацiй. Положення про експертно-апеляцiйну раду та її склад затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Експертно-апеляцiйну раду очолює голова спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

     До складу експертно-апеляцiйної ради залучаються незалежнi експерти та представники громадських органiзацiй у кiлькостi не менше нiж двадцять вiдсоткiв загальної кiлькостi членiв цiєї ради.

     Органiзацiйне, iнформацiйне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi експертно-апеляцiйної ради здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування.

     Експертно-апеляцiйна рада має право залучати для консультацiй та експертизи державних службовцiв, науковцiв та iнших фахiвцiв на громадських засадах.

     Проекти нормативно-правових актiв, пропозицiї та звернення (апеляцiї) розглядаються експертно-апеляцiйною радою протягом двадцяти робочих днiв з дня їх реєстрацiї в спецiально уповноваженому органi з питань лiцензування.

     Рiшення експертно-апеляцiйної ради приймається бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв експертно-апеляцiйної ради.

     За результатами розгляду поданих проектiв нормативно-правових актiв, пропозицiй та звернень (апеляцiй) приймається рiшення експертно-апеляцiйної ради, яке оформляється протоколом, що пiдписується головою та секретарем експертно-апеляцiйної ради.

     Рiшення експертно-апеляцiйної ради з питань звернень (апеляцiй) є пiдставою для видання спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, допущених органом лiцензування.

     Стаття 8. Лiцензiйнi умови

     Лiцензiйнi умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, технологiчнi та iншi вимоги для провадження певного виду господарської дiяльностi.

     Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдповiдно до встановлених для цього виду дiяльностi лiцензiйних умов.

     У лiцензiйнi умови щодо видiв господарської дiяльностi, для провадження яких необхiднi спецiальнi знання, включаються квалiфiкацiйнi вимоги до працiвникiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб та (або) до фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     У разi якщо для провадження певних видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, необхiднi особливi вимоги щодо будiвель, примiщень, обладнання, iнших технiчних засобiв, такi вимоги включаються до лiцензiйних умов.

     У лiцензiйних умовах встановлюється вимога до суб'єкта господарювання щодо необхiдностi подання повiдомлення органу лiцензування про змiну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї, у визначений цим Законом строк.

(статтю 8 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI, у зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою)

     Частину шосту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Частину сьому статтi 8 виключено

(статтю 8 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 13.01.2005р. N 2340-IV, у зв'язку з цим частини сьому - восьму вважати вiдповiдно частинами восьмою - дев'ятою, частину сьому статтi 8 виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     У разi якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, зазначений у частинi третiй статтi 9 цього Закону, не в повному обсязi, а частково, лiцензiйнi умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частинi, що встановлює вимоги до провадження господарської дiяльностi, зазначеної в лiцензiї.

(частина восьма статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     У разi якщо органом лiцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади та Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або мiсцевi органи виконавчої влади, лiцензiйнi умови провадження певного виду господарської дiяльностi та порядок контролю за їх додержанням затверджуються вiдповiдним центральним органом виконавчої влади.

(статтю 8 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 10.10.2013р. N 639-VII, у зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою)

     Лiцензiйнi умови та змiни до лiцензiйних умов пiдлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, i набирають чинностi через десять днiв з дати державної реєстрацiї нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пiзнiший строк набрання чинностi.

     Стаття 9. Види господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню

     Вiдповiдно до спецiальних законiв лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

     1) банкiвська дiяльнiсть;

     2) професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв;

     3) iз надання фiнансових послуг;

     4) зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;

     5) дiяльнiсть у галузi телебачення i радiомовлення;

     6) дiяльнiсть у сферi електроенергетики та використання ядерної енергiї;

     7) дiяльнiсть у сферi освiти;

     8) пункт 8 частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.11.2011р. N 4023-VI)

     9) виробництво i торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

     10) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй;

     11) будiвельна дiяльнiсть;

     12) надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажу повiтряним транспортом.

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 12 згiдно з Повiтряним кодексом України вiд 19.05.2011р. N 3393-VI)

     Господарська дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, виробництва лiкарських засобiв, оптової та роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами, iмпорту лiкарських засобiв (крiм iмпорту активних фармацевтичних iнгредiєнтiв), а також охоронна дiяльнiсть пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори", "Про лiкарськi засоби" та "Про охоронну дiяльнiсть".

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 20.12.2011р. N 4196-VI, вiд 22.03.2012р. N 4616-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 04.07.2012р. N 5038-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2012р. N 5038-VI, вiд 15.01.2015р. N 126-VIII)

     Вiдповiдно до цього Закону лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

     1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду;

     2) виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення (згiдно з перелiком, що затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду);

     3) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин, операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами);

(пункт 3 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     4) видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

     5) пункт 5 частини третьої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.12.2011р. N 4196-VI)

     6) виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами;

     7) торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин);

     8) виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж;

     9) розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї;

     10) надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     11) впровадження, ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв;

     12) надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     13) виготовлення бланкiв цiнних паперiв;

(пункт 13 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     14) транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ трубопроводами та їх розподiл;

     15) постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

     16) зберiгання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ в обсягах, що перевищують рiвень, встановлений лiцензiйними умовами;

     17) централiзоване водопостачання та водовiдведення;

     18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземного комплексу управлiння космiчними апаратами та його складових частин;

     19) культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного Перелiку;

     20) медична практика;

     21) переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв, крiм дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини;

     22) дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України (дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини);

     23) ветеринарна практика;

     24) випуск та проведення лотерей;

(пункт 24 частини третьої статтi 9 набирає чинностi з дня скасування мораторiю на видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     25) надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу рiчковим, морським, автомобiльним, залiзничним транспортом;

(пункт 25 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Повiтряним кодексом України вiд 19.05.2011р. N 3393-VI)

     26) заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв;

     27) збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

     28) надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення;

     29) пункт 29 частини третьої статтi 9 виключено

згiдно iз Законом України вiд 22.03.2012р. N 4616-VI)

     30) туроператорська дiяльнiсть;

     31) пункт 31 частини третьої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4212-VI)

     32) посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном;

     33) проведення землеоцiночних робiт та земельних торгiв;

(пункт 33 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5394-VI)

     34) дiяльнiсть, пов'язана з промисловим виловом риби, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) господарств;

     35) митна брокерська дiяльнiсть;

(пункт 35 частини третьої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     36) виробництво, експорт та iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць;

     37) торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

     38) проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони;

     39) дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними засобами;

     40) дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг стрiльбищами невiйськового призначення та функцiонуванням мисливських стендiв;

     41) розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї;

     42) виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї;

     43) збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю;

     44) генетично-iнженерна дiяльнiсть у замкненiй системi;

     45) торгiвля рiдким паливом з бiомаси та бiогазом.

     46) пункт 46 частини третьої статтi 9 виключено

(частину третю статтi 9 доповнено пунктом 46 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 46 частини третьої статтi 9 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII)
(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.09.2000р. N 1969-III, вiд 11.01.2001р. N 2209-III, вiд 08.02.2001р. N 2257-III, вiд 05.04.2001р. N 2344-II, вiд 11.07.2001р. N 2628-III, вiд 04.10.2001р. N 2759-III, вiд 17.01.2002р. N 2984-III, вiд 07.03.2002р. N 3073-III, вiд 26.12.2002р. N 411-IV, вiд 20.02.2003р. N 546-IV, вiд 18.11.2003р. N 1280-IV, вiд 11.12.2003р. N 1377-IV, вiд 17.06.2004р. N 1804-IV, вiд 24.06.2004р. N 1891-IV, вiд 16.12.2004р. N 2247-IV, вiд 23.12.2004р. N 2288-IV, вiд 13.01.2005р. N 2340-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 02.06.2005р. N 2633-IV, вiд 23.06.2005р. N 2704-IV, вiд 06.07.2005р. N 2734-IV, вiд 06.09.2005р. N 2800-IV, вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, вiд 07.02.2006р. N 3396-IV, вiд 21.02.2006р. N 3447-IV, вiд 23.02.2006р. N 3503-IV, вiд 02.08.2006р. N 61-V, вiд 22.12.2006р. N 535-V, вiд 19.04.2007р. N 961-V, вiд 16.05.2007р. N 1026-V, вiд 19.03.2009р. N 1158-VI, вiд 21.05.2009р. N 1392-VI, вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, вiд 15.12.2009р. N 1759-VI, вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, у редакцiї Закону України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 10. Документи, що подаються органу лiцензування для одержання лiцензiї

     Суб'єкт господарювання, який має намiр провадити певний вид господарської дiяльностi, що лiцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до вiдповiдного органу лiцензування iз заявою встановленого зразка про видачу лiцензiї.

     У заявi про видачу лiцензiї повиннi мiститися такi данi:

     1) вiдомостi про суб'єкта господарювання - заявника:

     найменування, мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити, iдентифiкацiйний код - для юридичної особи;

     прiзвище, iм'я, по батьковi, данi паспорта громадянина України (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце проживання), iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв - для фiзичної особи;

(абзац третiй пункту 1 частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     2) вид господарської дiяльностi вказаний згiдно з частиною третьою статтi 9 цього Закону (повнiстю або частково), на провадження якого заявник має намiр одержати лiцензiю.

(пункт 2 частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     У разi наявностi у заявника - юридичної особи фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, за мiсцем яких буде провадитися заявлена дiяльнiсть, а у заявника - фiзичної особи - пiдприємця мiсць провадження заявленої дiяльностi у заявi зазначається їх мiсцезнаходження.

(частина третя статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2011р. N 3994-VI)

     Частину четверту статтi 10 виключено

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4223-VI)

     Для окремих видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, до заяви про видачу лiцензiї також додаються документи, вичерпний перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

     Органу лiцензування забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання iншi документи, не вказанi у цьому Законi, крiм документiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi.

     Заява про видачу лiцензiї та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копiя якого видається заявнику з вiдмiткою про дату прийняття документiв органом лiцензування та пiдписом вiдповiдальної особи.

     Заява про видачу лiцензiї залишається без розгляду, якщо:

     заява подана (пiдписана) особою, яка не має на це повноважень;

     документи оформленнi з порушенням вимог цiєї статтi;

     немає в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостей про заявника або наявнi вiдомостi про перебування юридичної особи у станi припинення шляхом лiквiдацiї (перебування фiзичної особи - пiдприємця у станi припинення пiдприємницької дiяльностi) чи про державну реєстрацiю її припинення (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця).

(частину восьму статтi 10 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4223-VI)

     Про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду заявник повiдомляється в письмовiй формi iз зазначенням пiдстав залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду у строки, передбаченi для видачi лiцензiї.

     Пiсля усунення причин, що були пiдставою для винесення рiшення про залишення заяви про видачу лiцензiї без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу лiцензiї, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

     У разi запровадження лiцензування нового виду господарської дiяльностi суб'єкт господарювання, який здiйснює цей вид господарської дiяльностi, зобов'язаний подати протягом 30 робочих днiв з дня визначення органу лiцензування заяву та вiдповiднi документи, передбаченi цiєю статтею, для отримання лiцензiї на провадження цього виду господарської дiяльностi.

(статтю 10 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 994-V)

     Лiцензiя в цьому випадку видається в порядку, визначеному цим Законом. Вiдсутнiсть лiцензiйних умов на провадження певного виду господарської дiяльностi, щодо якого запроваджується лiцензування, не є пiдставою для вiдмови у видачi лiцензiї.

(статтю 10 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 994-V)

     Стаття 11. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi лiцензiї

     Орган лiцензування приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi у строк не пiзнiше нiж десять робочих днiв з дати надходження заяви про видачу лiцензiї та документiв, що додаються до заяви, якщо спецiальним законом, що регулює вiдносини у певних сферах господарської дiяльностi, не передбачений iнший строк видачi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

     Повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у видачi лiцензiї надсилається (видається) заявниковi в письмовiй формi протягом трьох робочих днiв з дати прийняття вiдповiдного рiшення. У рiшеннi про вiдмову у видачi лiцензiї зазначаються пiдстави такої вiдмови.

     Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї є:

     недостовiрнiсть даних у документах, поданих заявником, для отримання лiцензiї;

     невiдповiднiсть заявника згiдно з поданими документами лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, зазначеного в заявi про видачу лiцензiї.

     У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi виявлення недостовiрних даних у документах, поданих заявником про видачу лiцензiї, суб'єкт господарювання може подати до органу лiцензування нову заяву про видачу лiцензiї не ранiше нiж через три мiсяцi з дати прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї.

     У разi вiдмови у видачi лiцензiї на пiдставi невiдповiдностi заявника лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, вказаного в заявi про видачу лiцензiї, суб'єкт господарювання може подати до органу лiцензування нову заяву про видачу лiцензiї пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi лiцензiї.

     Рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї може бути оскаржено у судовому порядку.

     Стаття 12. Особливостi проведення конкурсу на отримання лiцензiй для видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв

     З метою забезпечення ефективного та рацiонального використання обмежених ресурсiв, застосування новiтнiх технологiй i обладнання, створення вигiдних для держави умов експлуатацiї таких ресурсiв, лiцензування видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв, у разi надходження кiлькох заяв про видачу лiцензiй, здiйснюється тiльки за результатами вiдкритих конкурсiв.

     Порядок проведення конкурсiв на отримання лiцензiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачене законами України.

     Оголошення про проведення конкурсiв на отримання лiцензiй дається органом лiцензування не пiзнiше нiж за шiстдесят календарних днiв до дня проведення конкурсу на отримання лiцензiї i пiдлягає обов'язковiй публiкацiї в офiцiйних друкованих виданнях.

     Для участi у конкурсi на отримання лiцензiї на конкурснiй основi суб'єкти господарювання не пiзнiше нiж за тридцять календарних днiв до дня проведення конкурсу подають до органу лiцензування повiдомлення про намiр взяти участь у конкурсi, а також iншi документи, передбаченi порядком проведення конкурсу на отримання лiцензiї для виду дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню на конкурснiй основi.

     Рiшення про результати конкурсу оформлюється протоколом i затверджується керiвником органу лiцензування у строк не пiзнiше нiж п'ять робочих днiв з дати проведення конкурсу.

     Повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї за результатами конкурсу або про вiдмову у видачi лiцензiї за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовiй формi протягом трьох робочих днiв з дати затвердження рiшення про результати конкурсу.

     Рiшення про результати конкурсу може бути оскаржено у судовому порядку.

     У разi анулювання лiцензiї, виданої за результатами конкурсу, орган лiцензування у строк не пiзнiше нiж десять робочих днiв з дати прийняття рiшення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання лiцензiї, яка була анульована.

     У разi, коли лiцензiат протягом шести мiсяцiв не провадить господарську дiяльнiсть згiдно з отриманою за результатами конкурсу лiцензiєю, орган лiцензування має право анулювати таку лiцензiю.

     До видiв господарської дiяльностi, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсiв, вiдносяться:

     абзац другий частини десятої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння;

     постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

     зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують рiвень, встановлюваний лiцензiйними умовами.

     абзац шостий частини десятої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 13. Вiдомостi, якi мiстить лiцензiя

     На територiї України органи лiцензування використовують бланки лiцензiї єдиного зразка. Бланк лiцензiї єдиного зразка затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Частину другу статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     У лiцензiї зазначаються:

     найменування органу лiцензування, що видав лiцензiю;

     вид господарської дiяльностi, вказаний згiдно з частиною третьою статтi 9 цього Закону (в повному обсязi або частково), на право провадження якого видається лiцензiя;

(абзац третiй частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця;

     iдентифiкацiйний код юридичної особи або iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

     мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї;

     строк дiї лiцензiї у разi його встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац восьмий частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     посада, прiзвище та iнiцiали особи, яка пiдписала лiцензiю;

     дата видачi лiцензiї;

     наявнiсть додатка (iз зазначенням кiлькостi сторiнок).

(частину третю статтi 13 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.01.2002р. N 2953-III)

     Лiцензiя пiдписується керiвником органу лiцензування або його заступником та засвiдчується печаткою цього органу.

     Стаття 14. Видача лiцензiї

     Орган лiцензування повинен оформити лiцензiю не пiзнiше нiж за три робочi днi з дня надходження документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї.

     Орган лiцензування робить вiдмiтку про дату прийняття документiв, що пiдтверджують внесення заявником плати за видачу лiцензiї, на копiї опису, яку було видано заявнику при прийомi заяви про видачу лiцензiї.

     Якщо заявник протягом тридцяти календарних днiв з дня направлення йому повiдомлення про прийняття рiшення про видачу лiцензiї не подав документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу лiцензiї, або не звернувся до органу лiцензування для отримання оформленої лiцензiї, орган лiцензування, який оформив лiцензiю, має право скасувати рiшення про видачу лiцензiї або прийняти рiшення про визнання такої лiцензiї недiйсною.

     Лiцензiя на провадження певного виду господарської дiяльностi видається на необмежений строк. Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування може обмежити строк дiї лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, але цей строк не може бути меншим, нiж п'ять рокiв.

(частина четверта статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     У разi обмеження строку дiї лiцензiї на види господарської дiяльностi, визначенi статтею 9 цього Закону, суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, строк дiї лiцензiї вважається подовженим на перiод проведення антитерористичної операцiї.

(статтю 14 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII, у зв'язку з цим частини п'яту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - п'ятнадцятою)

     Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є центральний орган виконавчої влади чи державний колегiальний орган, здiйснюється на всiй територiї України.

(частина шоста статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Господарська дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, виданої органом лiцензування, яким є мiсцевий орган виконавчої влади або спецiально уповноважений виконавчий орган рад, здiйснюється на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

     Засвiдчена органом лiцензування копiя лiцензiї видається лiцензiату - юридичнiй особi на кожну фiлiю, iнший вiдокремлений пiдроздiл, де вiдповiдний лiцензiат буде провадити зазначений у лiцензiї вид господарської дiяльностi, та пiдтверджує право лiцензiата на таку дiяльнiсть, а лiцензiату - фiзичнiй особi - пiдприємцю на кожне мiсце провадження господарської дiяльностi. Копiя лiцензiї видається у порядку, визначеному цiєю статтею та статтями 10 i 11 цього Закону.

(частина восьма статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2011р. N 3994-VI)

     За видачу копiї лiцензiї справляється плата в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Плата за видачу копiї лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

     У разi створення лiцензiатом - юридичною особою нової фiлiї, iншого вiдокремленого пiдроздiлу, де буде ним провадитися зазначений у лiцензiї вид господарської дiяльностi, а для фiзичної особи - пiдприємця - нового мiсця провадження господарської дiяльностi, такий лiцензiат повинен подати до органу лiцензування заяву встановленого зразка про видачу копiї лiцензiї, а також документи вiдповiдно до статтi 10 цього Закону.

(частина десята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2011р. N 3994-VI)

     У разi припинення провадження зазначеного у лiцензiї виду господарської дiяльностi за мiсцем провадження такої дiяльностi, на яке була видана копiя лiцензiї, лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з дати припинення повiдомити про це орган лiцензування у письмовiй формi. Орган лiцензування повинен внести вiдповiднi змiни до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження такого повiдомлення.

(частина одинадцята статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2011р. N 3994-VI)

     У разi, коли лiцензiат має намiр провадити зазначений в лiцензiї вид господарської дiяльностi пiсля закiнчення строку її дiї, якщо такий строк встановлено Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiн повинен отримати нову лiцензiю в порядку, встановленому цим Законом.

(частина дванадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     Нова лiцензiя видається органом лiцензування не ранiше нiж в останнiй робочий день дiї попередньо виданої лiцензiї.

     Лiцензiат не може передавати лiцензiю або її копiю iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi. У визначених законом випадках правонаступник лiцензiата має право провадити дiяльнiсть на пiдставi виданої лiцензiату лiцензiї в межах строку її дiї до оформлення лiцензiї на такого правонаступника лiцензiата.

(частина чотирнадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4442-VI)

     До лiцензiй на надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом додаються лiцензiйнi картки на кожен автомобiльний транспортний засiб. До лiцензiйної картки вносяться реєстрацiйнi данi лiцензiї та автомобiльного транспортного засобу.

(статтю 14 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2344-III, частина п'ятнадцята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.04.2007р. N 961-V, вiд 22.03.2012р. N 4621-VI, вiд 02.10.2012р. N 5316-VI)

     Стаття 15. Плата за видачу лiцензiй

     За видачу лiцензiї справляється плата, розмiр та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Плата за видачу лiцензiї вноситься пiсля прийняття рiшення про видачу лiцензiї.

     Частину третю статтi 15 виключено

(дiю частини третьої статтi 15 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000р. N 2120-III, на 2002 рiк - згiдно iз Законом України вiд 20.12.2001р. N 2905-III, на 2003 рiк - згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(частина третя статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Частину четверту статтi 15 виключено

(статтю 15 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
(частину четверту статтi 15 виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Стаття 16. Переоформлення лiцензiї

     Пiдставами для переоформлення лiцензiї є:

     змiна найменування юридичної особи (якщо змiна найменування не пов'язана з реорганiзацiєю юридичної особи) або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця;

     змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     змiни, пов'язанi з провадженням лiцензiатом певного виду господарської дiяльностi, вказаного в частинi третiй статтi 9 цього Закону.

(абзац четвертий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати органу лiцензування заяву про переоформлення лiцензiї разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

     Орган лiцензування протягом трьох робочих днiв з дати надходження заяви про переоформлення лiцензiї та документiв, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку лiцензiю з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення лiцензiї.

     У разi переоформлення лiцензiї у зв'язку iз змiнами, пов'язаними з провадженням лiцензiатом певного виду господарської дiяльностi, зазначеного в частинi третiй статтi 9 цього Закону, якщо ця змiна пов'язана з намiрами лiцензiата розширити свою дiяльнiсть, лiцензiя переоформляється в порядку i в строки, передбаченi для видачi лiцензiї.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Одночасно з переоформленою на новому бланку лiцензiєю орган лiцензування на пiдставi даних лiцензiйного реєстру безкоштовно видає лiцензiату засвiдченi ним копiї такої лiцензiї.

     У разi переоформлення лiцензiї орган лiцензування приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що була переоформлена, з внесенням вiдповiдних змiн до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня.

     Строк дiї переоформленої лiцензiї не може перевищувати строку дiї, зазначеного в лiцензiї, що переоформлялася у разi його встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина сьома статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     За переоформлення лiцензiї справляється плата в розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Плата за переоформлення лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

     Лiцензiат, який подав заяву та вiдповiднi документи про переоформлення лiцензiї, може провадити свою дiяльнiсть на пiдставi довiдки про прийняття заяви про переоформлення лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, яка видається органом лiцензування у разi подання заяви про переоформлення лiцензiї.

     Не переоформлена в установлений строк лiцензiя є недiйсною.

     Стаття 17. Змiна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї

     Лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї. У разi виникнення таких змiн лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати до органу лiцензування вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi разом з документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.

     На пiдставi документiв, поданих лiцензiатом до органу лiцензування, орган лiцензування може прийняти рiшення про анулювання лiцензiї у строки, передбаченi цим Законом.

     Пiдставою для прийняття рiшення про анулювання лiцензiї є неможливiсть лiцензiата згiдно з поданими документами забезпечити виконання лiцензiйних умов, встановлених для виду господарської дiяльностi, на який видана лiцензiя.

     Стаття 18. Видача дублiката лiцензiї

     Пiдставами для видачi дублiката лiцензiї є:

     втрата лiцензiї;

     пошкодження лiцензiї.

     У разi втрати лiцензiї лiцензiат зобов'язаний звернутися до органу лiцензування iз заявою про видачу дублiката лiцензiї, до якої додається документ, що засвiдчує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

     Якщо бланк лiцензiї непридатний для користування внаслiдок його пошкодження, лiцензiат подає вiдповiдному органу лiцензування:

     заяву про видачу дублiката лiцензiї;

     непридатну для користування лiцензiю;

     документ, що пiдтверджує внесення плати за видачу дублiката лiцензiї.

     Строк дiї дублiката лiцензiї не може перевищувати строку дiї, який зазначався у втраченiй або пошкодженiй лiцензiї у разi його встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     Лiцензiат, який подав заяву та вiдповiднi документи для видачi дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої, може провадити свою дiяльнiсть на пiдставi довiдки про подання заяви про видачу дублiката лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, яка видається органом лiцензування у разi подання заяви про видачу дублiката лiцензiї.

     Орган лiцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дати одержання заяви про видачу дублiката лiцензiї видати заявниковi дублiкат лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої.

     У разi видачi дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої орган лiцензування приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням вiдповiдних змiн до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня.

     За видачу дублiката лiцензiї замiсть втраченої або пошкодженої лiцензiї справляється плата у розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Плата за видачу дублiката лiцензiї зараховується до Державного бюджету України.

     Стаття 19. Лiцензiйнi справи та лiцензiйний реєстр

     Орган лiцензування пiсля надходження заяви про видачу лiцензiї формує лiцензiйну справу щодо кожного суб'єкта, в якiй зберiгаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачi, переоформлення лiцензiї, видачi дублiкатiв лiцензiї, документи, пов'язанi iз змiною даних в документах, що додаються до заяви про видачу лiцензiї, а також копiї рiшень органу лiцензування про видачу, переоформлення та анулювання лiцензiї, про видачу дублiкатiв лiцензiї, розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов.

     Орган лiцензування фiксує дату надходження документiв у журналi облiку заяв та виданих лiцензiй. Журнал облiку заяв та виданих лiцензiй ведеться на кожний вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

     Журнал облiку заяв i виданих лiцензiй повинен мiстити вiдомостi про заявника, дату надходження заяви на видачу лiцензiї, номер та дату прийняття рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi, а також вiдомостi про видачу копiй лiцензiї.

     При видачi лiцензiї у журналi облiку заяв та виданих лiцензiй зазначаються дата видачi лiцензiї, прiзвище заявника, якого ознайомлено з лiцензiйними умовами провадження певного виду господарської дiяльностi, що засвiдчується його пiдписом.

     Орган лiцензування несе вiдповiдальнiсть за зберiгання лiцензiйної справи.

     Орган лiцензування формує i веде лiцензiйний реєстр з певного виду господарської дiяльностi.

     До лiцензiйного реєстру заносяться:

     вiдомостi про суб'єкта господарювання - лiцензiата;

     вiдомостi про орган лiцензування, який видав лiцензiю;

     вид господарської дiяльностi згiдно з виданою лiцензiєю;

     дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї та номер рiшення;

     серiя та номер лiцензiї;

     строк дiї лiцензiї у разi його встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац сьомий частини сьомої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     вiдомостi про переоформлення лiцензiї, видачу дублiката лiцензiї, видачу копiй лiцензiї;

     пiдстави, дата i номер розпорядження про необхiднiсть усунення порушень лiцензiйних умов;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї;

     пiдстави, дата i номер рiшення про визнання лiцензiї недiйсною.

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування веде Єдиний лiцензiйний реєстр, який мiстить вiдомостi лiцензiйних реєстрiв та iдентифiкацiйнi коди органiв лiцензування.

     Iнформацiя, що мiститься в Єдиному лiцензiйному реєстрi та лiцензiйних реєстрах, є вiдкритою та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi спецiально уповноваженого органу влади з питань лiцензування, крiм iнформацiї про лiцензiатiв щодо їх даних паспорта громадянина України, адреси мiсця проживання, банкiвських реквiзитiв, iдентифiкацiйних кодiв юридичних осiб або iдентифiкацiйних номерiв фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.

(частина дев'ята статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, вiд 20.11.2012р. N 5492-VI)

     Порядок формування, ведення та користування лiцензiйними реєстрами, порядок надання вiдомостей з лiцензiйних реєстрiв до Єдиного лiцензiйного реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органи державної влади звiльняються вiд плати за користування даними Єдиного лiцензiйного реєстру та лiцензiйних реєстрiв.

     Стаття 20. Нагляд i контроль у сферi лiцензування

     Державний нагляд за додержанням органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування здiйснює спецiально уповноважений орган з питань лiцензування шляхом проведення планових та позапланових перевiрок вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

(частина перша статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Спецiально уповноважений орган з питань лiцензування здiйснює позаплановi перевiрки додержання органами лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування лише на пiдставi надходження до нього в письмовiй формi заяви (повiдомлення) про порушення вимог законодавства у сферi лiцензування, або з метою перевiрки виконання розпоряджень про усунення порушень органом лiцензування вимог законодавства у сферi лiцензування.

     Орган лiцензування пiд час перевiрки надає спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування рiшення та iншi документи з питань лiцензування та забезпечує умови для проведення перевiрки.

     За результатами перевiрки спецiально уповноважений орган з питань лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дня закiнчення перевiрки складає акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається керiвнику органу лiцензування, дiяльнiсть якого перевiрялася, другий - зберiгається спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     У разi виявлення порушень органом лiцензування законодавства у сферi лiцензування спецiально уповноважений орган з питань лiцензування не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв з дати складання акта перевiрки видає розпорядження про усунення органом лiцензування порушень законодавства у сферi лiцензування.

(частина п'ята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Орган лiцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк подати спецiально уповноваженому органу з питань лiцензування iнформацiю про усунення виявлених порушень.

     Контроль за наявнiстю лiцензiї у суб'єктiв господарювання здiйснюють органи виконавчої влади, державнi колегiальнi органи, на якi згiдно iз законом покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

(статтю 20 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 17.01.2002р. N 2953-III, у зв'язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - п'ятнадцятою, частина сьома статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов здiйснює орган лiцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових i позапланових перевiрок.

(частина восьма статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Плановi перевiрки дотримання лiцензiатом лiцензiйних умов проводяться не частiше одного разу на рiк.

     Позаплановi перевiрки здiйснюють органи лiцензування або спецiально уповноважений орган з питань лiцензування лише на пiдставi надходження до них у письмовiй формi заяви (повiдомлення) про порушення лiцензiатом лiцензiйних умов або з метою перевiрки виконання розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов.

     Лiцензiат пiд час перевiрки дотримання ним лiцензiйних умов надає всi необхiднi для проведення перевiрки документи та забезпечує умови для її проведення.

     За результатами перевiрки орган лiцензування в останнiй день перевiрки складає акт у двох примiрниках. Один примiрник видається керiвнику юридичної особи або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який перевiрявся, другий - зберiгається органом лiцензування.

(частина дванадцята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Орган лiцензування не пiзнiше п'яти робочих днiв з дати складання акта перевiрки порушень лiцензiйних умов видає розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов або приймає рiшення про анулювання лiцензiї.

(частина тринадцята статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Лiцензiат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень лiцензiйних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженнi строк подати до органу лiцензування iнформацiю про усунення порушень.

(частина чотирнадцята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.06.2009р. N 1571-VI)

     Державнi контролюючi органи та органи мiсцевого самоврядування у разi виявлення порушень лiцензiйних умов зобов'язанi повiдомити про цi порушення орган лiцензування.

     Стаття 21. Анулювання лiцензiї

     Пiдставами для анулювання лiцензiї є:

     заява лiцензiата про анулювання лiцензiї;

     акт про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов;

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостей про перебування юридичної особи у станi припинення шляхом лiквiдацiї (перебування фiзичної особи - пiдприємця у станi припинення пiдприємницької дiяльностi) або про державну реєстрацiю її припинення (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця);

(абзац четвертий частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 22.12.2011р. N 4223-VI)

     копiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи - пiдприємця, засвiдчена посадовою особою вiдповiдного органу лiцензування або нотарiально;

(абзац п'ятий частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 13.05.2014р. N 1253-VII)

     акт про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї;

     акт про встановлення факту передачi лiцензiї або її копiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi;

     абзац восьмий частини першої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     акт про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов;

     акт про неможливiсть лiцензiата забезпечити виконання лiцензiйних умов, встановлених для певного виду господарської дiяльностi;

(абзац десятий частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     акт про вiдмову лiцензiата в проведеннi перевiрки органом лiцензування або спецiально уповноваженим органом з питань лiцензування.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 17.01.2002р. N 2953-III)

     Два i бiльше будь-яких повторних порушень вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, може бути пiдставою для анулювання лiцензiї на право провадження певних видiв дiяльностi.

(статтю 21 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII, у зв'язку з цим частини другу - восьму вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятою)

     Орган лiцензування приймає рiшення про анулювання лiцензiї протягом десяти робочих днiв з дати встановлення пiдстав для анулювання лiцензiї, яке вручається (надсилається) лiцензiату iз зазначенням пiдстав анулювання не пiзнiше трьох робочих днiв з дати його прийняття.

     Розгляд питань про анулювання лiцензiї на пiдставi акта про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї; акта про встановлення факту передачi лiцензiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов здiйснюється органом лiцензування з обов'язковим запрошенням лiцензiата або його представникiв.

(частина четверта статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     Рiшення про анулювання лiцензiї набирає чинностi через тридцять днiв з дня його прийняття, крiм рiшень про анулювання лiцензiй, прийнятих згiдно з поданою заявою лiцензiата про анулювання лiцензiї та в разi смертi лiцензiата (фiзичної особи - пiдприємця), якi набирають чинностi з дня їх прийняття.

(частина п'ята статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     Якщо лiцензiат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляцiйної ради, дiя даного рiшення органу лiцензування зупиняється до прийняття вiдповiдного рiшення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування.

     Запис про дату та номер рiшення про анулювання лiцензiї вноситься до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня пiсля набрання чинностi рiшенням про анулювання лiцензiї.

     У разi анулювання лiцензiї на пiдставi акта про повторне порушення лiцензiатом лiцензiйних умов, акта про виявлення недостовiрних вiдомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання лiцензiї, акта про встановлення факту передачi лiцензiї iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень лiцензiйних умов суб'єкт господарювання може одержати нову лiцензiю на право провадження цього виду господарської дiяльностi не ранiше нiж через рiк з дати прийняття рiшення органу лiцензування про анулювання попередньої лiцензiї.

(частина восьма статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI)

     Рiшення про анулювання лiцензiї може бути оскаржено у судовому порядку.

     Стаття 22. Вiдповiдальнiсть за порушення норм цього Закону

     Посадовi особи органiв лiцензування та спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування у разi недодержання законодавства у сферi лiцензування несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     До суб'єктiв господарювання за провадження господарської дiяльностi без лiцензiї застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв у розмiрах, встановлених законом.

     Зазначенi штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

     Рiшення про стягнення штрафiв, приймаються органом, на який згiдно з чинним законодавством покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй.

     Стаття 23. Вiдшкодування шкоди у зв'язку з порушенням законодавства у сферi лiцензування

     Шкода, заподiяна порушенням законодавства у сферi лiцензування, пiдлягає вiдшкодуванню за позовами заiнтересованих осiб у порядку, визначеному законом.

     Стаття 24. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Лiцензiї на провадження певних видiв господарської дiяльностi, якi виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом i лiцензування яких передбачено цим Законом, дiють до закiнчення встановлених у них строкiв, а бланки цих лiцензiй пiдлягають замiнi на бланки лiцензiй єдиного зразка протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом;

     розробити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом.

     5. Внести змiни до Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 30, ст. 232; 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350, N 42 - 43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6 - 7, ст. 37):

     частина пункту 5 статтi 24 втратила чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Закону України вiд 16.05.95р. N 160/95-BP згiдно iз Господарським кодексом України вiд 16.01.2003р N 436-IV)

     статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Обмеження у здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi

     Дiяльнiсть, пов'язана з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв".

     Дiяльнiсть, пов'язана з виготовленням i реалiзацiєю вiйськової зброї та боєприпасiв до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктiв права державної власностi, перелiк яких визначається у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, а також дiяльнiсть, пов'язана з проведенням кримiналiстичних, судово-медичних, судово-психiатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацiєю ракет-носiїв, у тому числi з їх космiчними запусками iз будь-якою метою, може здiйснюватися тiльки державними пiдприємствами та органiзацiями, а проведення ломбардних операцiй - також i повними товариствами.

     Дiяльнiсть, пов'язана з технiчним обслуговуванням та експлуатацiєю первинних мереж (крiм мiсцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крiм супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, якi мають наземну станцiю спряження на територiї України та створюються або розгортаються за допомогою нацiональних ракет-носiїв або нацiональних космiчних апаратiв), виплатою та доставкою пенсiй, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здiйснюється виключно державними пiдприємствами i об'єднаннями зв'язку.

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом бензинiв моторних сумiшевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок - абсолютованого технiчного спирту та етил-трет-бутилового ефiру, здiйснюється нафтопереробними пiдприємствами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi високооктанових кисневмiсних добавок, здiйснюється державними спиртовими заводами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
1 червня 2000 року
N 1775-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.