ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування мiжнародних автомобiльних перевезень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 11, ст. 69; 2012 р., N 5, ст. 34):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "документи на вантаж - документи, визначенi вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України "Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть", "Про транзит вантажiв", iнших актiв законодавства, в тому числi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, якi необхiднi для здiйснення перевезення вантажу автомобiльним транспортом";

     "досвiд роботи - строк дiяльностi суб'єкта господарювання - автомобiльного перевiзника, який обчислюється з початку провадження господарської дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв чи/та вантажiв вiдповiдно до закону. У разi припинення автомобiльного перевiзника - юридичної особи шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) досвiд його роботи набуває новостворена юридична особа (новостворенi юридичнi особи). У разi створення юридичної особи, власником або одним з власникiв якої є автомобiльний перевiзник, який є фiзичною особою - пiдприємцем, пiдприємницька дiяльнiсть якої припинена, досвiд роботи цiєї фiзичної особи - пiдприємця набуває новостворена юридична особа (досвiдом роботи такої новоствореної юридичної особи вважається досвiд роботи того власника, який має найбiльший строк дiяльностi з надання послуг з перевезення пасажирiв чи/та вантажiв)";

     "третi країни - будь-якi iншi країни стосовно країни нерезидента та резидента";

     2) статтю 9 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "На причепи та напiвпричепи, призначенi для використання з вантажними автомобiлями - тягачами, окремi лiцензiйнi картки не оформляються";

     3) частину четверту статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "До мiжнародних перевезень пасажирiв та вантажiв допускаються транспортнi засоби, на якi є документи, що пiдтверджують їх вiдповiднiсть вимогам щодо безпеки руху та екологiчної безпеки країн, на територiю яких передбачено в'їзд, лiцензiйна картка на транспортнi засоби для перевезення пасажирiв i транспортнi засоби для перевезення небезпечних вантажiв (тiльки для транспортних засобiв перевiзникiв-резидентiв), а також нацiональнi реєстрацiйнi документи, документи стосовно страхування, номернi та розпiзнавальнi знаки";

     4) статтi 33 i 48 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Засади дiяльностi автомобiльного перевiзника, що здiйснює перевезення вантажiв на договiрних умовах

     Автомобiльним перевiзником, що здiйснює перевезення вантажiв на договiрних умовах, є суб'єкт господарювання, який вiдповiдно до законодавства надає послугу згiдно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовується на законних пiдставах.

     Для виконання перевезень небезпечних вантажiв автомобiльний перевiзник повинен одержати вiдповiдну лiцензiю";

     "Стаття 48. Документи, на пiдставi яких виконуються вантажнi перевезення

     Автомобiльнi перевiзники, водiї повиннi мати i пред'являти особам, якi уповноваженi здiйснювати контроль на автомобiльному транспортi та у сферi безпеки дорожнього руху, документи, на пiдставi яких виконують вантажнi перевезення.

     Документами для здiйснення внутрiшнiх перевезень вантажiв є:

     для автомобiльного перевiзника - документ, що засвiдчує використання транспортного засобу на законних пiдставах, iншi документи, передбаченi законодавством;

     для водiя - посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, реєстрацiйнi документи на транспортний засiб, товарно-транспортна накладна або iнший визначений законодавством документ на вантаж, iншi документи, передбаченi законодавством.

     У разi перевезення небезпечних вантажiв крiм документiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, обов'язковими документами також є:

     для автомобiльного перевiзника - лiцензiя на надання вiдповiдних послуг;

     для водiя - лiцензiйна картка, свiдоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення певних небезпечних вантажiв, свiдоцтво про пiдготовку водiїв транспортних засобiв, що перевозять небезпечнi вантажi, письмовi iнструкцiї на випадок аварiї або надзвичайної ситуацiї.

     У разi перевезення вантажiв з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов'язковим документом також є дозвiл, який дає право на рух автомобiльними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами, або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобiв, якщо перевищення вагових або габаритних обмежень над визначеними законодавством становить менше семи вiдсоткiв";

     5) у статтi 53:

     частину другу пiсля слiв "пасажирiв та" доповнити словом "небезпечних";

     у частинi третiй:

     абзаци третiй, четвертий i шостий викласти в такiй редакцiї:

     "лiцензiйну картку в разi здiйснення перевезення небезпечних вантажiв;

     дозвiл щодо узгодження умов та режимiв перевезення в разi перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобiв, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи вiдсоткiв";

     "сертифiкат вiдповiдностi транспортного засобу щодо безпеки руху та екологiчної безпеки вимогам країн, територiєю яких буде здiйснюватися перевезення, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "документи на вантаж";

     абзац п'ятий частини четвертої виключити;

     у частинi п'ятiй:

     абзаци третiй i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "дозвiл щодо узгодження умов та режимiв перевезення в разi перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобiв, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи вiдсоткiв";

     "сертифiкат вiдповiдностi транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологiчної безпеки, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "документи на вантаж";

     абзац четвертий частини шостої виключити;

     доповнити частинами сьомою i восьмою такого змiсту:

     "У транспортних засобах, що здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв та/або вантажiв, установлюються i використовуються контрольнi пристрої - тахографи.

     Водiї транспортних засобiв, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов'язанi допускати до перевiрки тахографiв посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань безпеки на наземному транспортi, надавати їм реєстрацiйнi листки режиму працi та вiдпочинку водiїв - тахокарти, а також, у разi якщо у транспортному засобi використовуються цифровi тахографи, роздруковувати на паперовому носiї iнформацiю про роботу та вiдпочинок водiїв";

     6) статтю 57 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Перевезення пасажирiв та вантажiв з третьої країни та/або в третю країну через територiю України нерезидентами забороняється без вiдповiдного дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     7) у частинi першiй статтi 60:

     в абзацi шостому слово "п'ятдесяти" замiнити словом "ста";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "порушення нерезидентами вимог статтi 57 цього Закону - штраф у розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - тринадцятим;

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Абзац другий частини другої статтi 16 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 5, ст. 34) викласти у такiй редакцiї:

     "мати при собi та на вимогу працiвникiв мiлiцiї, а водiї вiйськових транспортних засобiв - на вимогу посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, пред'являти для перевiрки посвiдчення водiя, реєстрацiйний документ на транспортний засiб, а у випадках, передбачених законодавством, - страховий полiс (сертифiкат) про укладення договору обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, лiцензiйну картку на автомобiльний транспортний засiб у разi надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв".

     3. Перше речення частини чотирнадцятої статтi 14 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105; 2007 р., N 31, ст. 404) викласти у такiй редакцiї:

     "До лiцензiй на надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом додаються лiцензiйнi картки на кожен автомобiльний транспортний засiб".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 березня 2012 року
N 4621-VI

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.