ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про транзит вантажiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 листопада 2003 року N 1297-IV,
вiд 18 травня 2004 року N 1721-IV,
вiд 19 квiтня 2007 року N 959-V,
вiд 15 сiчня 2009 року N 885-VI,
вiд 19 травня 2009 року N 1349-VI,
вiд 13 травня 2010 року N 2189-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2300-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1054-IX

(У текстi Закону слова "митнi органи" в усiх вiдмiнках замiнено словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

     Цей Закон визначає засади органiзацiї та здiйснення транзиту вантажiв авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, морським i внутрiшнiм водним транспортом через територiю України.

(перамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     засоби транзиту - механiчнi засоби, контейнери, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робiт);

     контроль транзитних вантажiв - дiяльнiсть спецiально уповноважених органiв виконавчої влади та їх службових осiб у пунктах пропуску через державний кордон України по перевiрцi вiдповiдностi транзитних вантажiв i транспортних засобiв транзиту вимогам митного, санiтарного, ветеринарного, фiтосанiтарного, радiологiчного, екологiчного та iнших видiв контролю, що встановлюються виключно законами та мiжнародними договорами України;

     транзит вантажiв - перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажiв пiд митним контролем через територiю України мiж двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України;

     транзитнi послуги (роботи) - безпосередньо пов'язана з транзитом вантажiв пiдприємницька дiяльнiсть учасникiв транзиту, що здiйснюється в межах договорiв (контрактiв) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо;

     учасники транзиту - вантажовласники та суб'єкти пiдприємницької дiяльностi (перевiзники, порти, станцiї, експедитори, морськi агенти, декларанти та iншi), якi у встановленому порядку надають (виконують) транзитнi послуги (роботи).

     Стаття 2. Законодавство про транзит вантажiв

     Законодавство про транзит вантажiв складається з цього Закону, Митного кодексу України, мiжнародних договорiв України та iнших нормативно-правових актiв про транзит вантажiв.

     Цей Закон не поширюється на транзит пошти, багажу, зброї, наркотичних засобiв, психотропних речовин, небезпечних вiдходiв, продукцiї подвiйного призначення, експорт та iмпорт товарiв, перемiщення товарiв з використанням трубопровiдного транспорту та лiнiй електропередачi.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.05.2010р. N 2189-VI, вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Стаття 3. Свобода транзиту вантажiв

     Свобода транзиту вантажiв забезпечується шляхом:

     вiдсутностi будь-якої дискримiнацiї стосовно учасникiв транзиту, транзитного вантажу за ознакою його мiсця походження, вiдправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що вiдносяться до права власностi на цей вантаж або на транспортний засiб транзиту, мiсця реєстрацiї чи прапора останнього, а також при оподаткуваннi операцiй, пов'язаних з транзитом вантажiв, за винятками адекватного реагування на дискримiнацiйнi заходи стосовно України чи економiчних санкцiй мiжнародних органiзацiй, пiдтриманих Україною;

     вiльного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робiт (крiм випадкiв, визначених законами та мiжнародними договорами України), їх надавачiв (виконавцiв), засобiв транзиту, а також маршрутiв транзиту;

     вiдсутностi необгрунтованих затримок i обмежень, у тому числi стосовно засобiв транзиту, та звiльнення вiд сплати будь-яких iнших платежiв, крiм єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

     Стаття 4. Маршрути та способи транзиту вантажiв

     Транзит вантажiв здiйснюється вiдповiдними автомобiльними, залiзничними, водними та повiтряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог мiжнародних договорiв України.

     Транзит вантажiв може здiйснюватися у прямому або змiшаному (комбiнованому) сполученнi. У прямому сполученнi транзит вантажiв передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на iнший. У змiшаному сполученнi транзит вантажiв може бути пов'язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на iнший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмiрюванням, накопиченням, формуванням або подрiбненням партiй транзитного вантажу, тимчасовим зберiганням тощо. Такi операцiї здiйснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).

     Транзит вантажiв у прямому сполученнi передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слiдування.

     Стаття 5. Транзитнi вантажi

     Транзитними вантажами є насипнi, наливнi, навалочнi, штучнi, тарно-штучнi товари, вантажобагаж, що прийнятi до перевезення згiдно з договором (контрактом). Такi вантажi, а також транспортнi засоби транзиту i контейнери вважаються прохiдними через територiю України у разi, якщо проходження цих вантажiв з перевантаженням, складуванням, подрiбненням на партiї, змiною транспортного засобу транзиту чи без таких операцiй є частиною повного маршруту перевезення, що розпочинається i закiнчується за межами територiї України.

     Стаття 6. Документацiя транзиту вантажiв

     Транзит вантажiв супроводжується товарно-транспортною накладною, складеною мовою мiжнародного спiлкування. Залежно вiд обраного виду транспорту такою накладною може бути авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill), мiжнародна автомобiльна накладна (CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ), накладна ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), коносамент (Bill of Lading). Крiм цього, транзит вантажiв може супроводжуватися (за наявностi) рахунком-фактурою (Invoice) або iншим документом, що вказує вартiсть товару, пакувальним листком (специфiкацiєю), вантажною вiдомiстю (Cargo Manifest), книжкою МДП (Carnet TIR), книжкою АТА (Carnet ATA). При декларуваннi транзитних вантажiв вiдповiдно до митного законодавства України до митних органiв подається вантажна митна декларацiя (ВМД) або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦIМ (СIМ), накладна ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), книжка МДП (Carnet TIR), книжка АТА (Carnet ATA), необхiднi для здiйснення митного контролю.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.05.2004р. N 1721-IV, вiд 19.04.2007р. N 959-V, вiд 19.05.2009р. N 1349-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi транзиту вантажiв залiзничним транспортом до митних органiв на дiльницях, на якi поширюється сфера застосування Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ), подається накладна ЦIМ (СIМ). У разi транзиту вантажiв залiзничним транспортом на iнших дiльницях до митних органiв подається накладна УМВС (СМГС) або накладна ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), що мiстить вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.

(статтю 6 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2004р. N 1721-IV, частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.04.2007р. N 959-V, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi транзиту вантажiв автомобiльним транспортом до митних органiв подається вантажна митна декларацiя (ВМД) або книжка МДП (Carnet TIR).

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2004р. N 1721-IV, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою, частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Декларування транзиту вантажiв, що перемiщуються авiацiйним транспортом, здiйснюється за авiацiйною вантажною накладною (Air Waybill) та/або вантажною вiдомiстю (Cargo Manifest) з поданням митним органам вантажної митної декларацiї. У разi транзиту вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларацiя не подається.

(статтю 6 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1297-IV, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою, частина четверта статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Декларування транзитних вантажiв, що перемiщуються морським i внутрiшнiм водним транспортом, вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснюється за поданням митним органам коносамента (BILL of Lading) та вантажної митної декларацiї.

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2300-VI, частина п'ята статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     На товари (крiм пiдакцизних), що перемiщуються транзитом морським i внутрiшнiм водним транспортом у контейнерах та пiд час зберiгання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, вантажна митна декларацiя не подається.

(статтю 6 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2300-VI, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою i восьмою, частина шоста статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     Митне оформлення транзиту пiдакцизних вантажiв будь-яким видом транспорту, крiм транзиту вантажiв авiацiйним транспортом у межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларацiї (ВМД).

(статтю 6 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2004р. N 1721-IV, у зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою, частина сьома статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Службовим особам спецiально уповноважених органiв виконавчої влади, якi здiйснюють контроль транзитних вантажiв, забороняється вимагати вiд учасникiв транзиту iншої документацiї транзиту вантажiв, крiм визначеної частиною першою цiєї статтi та мiжнародними договорами України.

     Стаття 7. Транзитнi послуги (роботи)

     Транзитнi послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межами митної територiї України i надаються (виконуються) на пiдставi вiдповiдних дво- чи багатостороннiх договорiв (контрактiв) мiж учасниками транзиту.

     Договори (контракти) про надання (виконання) транзитних послуг (робiт) укладаються як мiж резидентами i нерезидентами, так i мiж самими резидентами i нерезидентами, якi вiльно обирають комплекс транзитних послуг (робiт), їх надавачiв (виконавцiв), а також засоби транзиту залежно вiд умов перевезень.

     Стаття 8. Тарифи i розрахунки при транзитi вантажiв

     Тарифи на транзитнi послуги (роботи) визначаються договорами (контрактами), зазначеними у статтi 7 цього Закону, якщо iнше не передбачено нормативно-правовими актами, для забезпечення їх конкурентоспроможностi порiвняно з вiдповiдними послугами (роботами) у сумiжних державах. Розрахунки мiж вантажовласниками та iншими учасниками транзиту здiйснюються у порядку, визначеному цими договорами (контрактами), згiдно з якими вантажовласники можуть попередньо перераховувати на рахунки iнших учасникiв транзиту кошти, що не є власнiстю останнiх i використовуються ними виключно для розрахункiв вiд iменi вантажовласникiв за транзитнi послуги (роботи) з їх надавачами (виконавцями), пiсля чого такi операцiї оподатковуються вiдповiдно до законодавства України як оплата цих послуг (робiт).

     Стаття 9. Контроль транзитних вантажiв

     Контроль транзитних вантажiв встановлюється виключно законами i мiжнародними договорами України та здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Контроль транзитних вантажiв та обробка супроводжувальної документацiї транзиту вантажiв здiйснюються за технологiчними схемами пропуску через державний кордон України вiдповiдних транспортних засобiв, що визначають термiни його проведення та регламентують дiї службових осiб спецiально уповноважених органiв виконавчої влади.

     Обов'язковими умовами здiйснення контролю транзитних вантажiв є:

     чiтка регламентацiя проведення контролю та дiй службових осiб спецiально уповноважених органiв виконавчої влади виключно нормативно-правовими актами;

     квалiфiкованi службовi особи спецiально уповноважених органiв виконавчої влади, що утримуються виключно за рахунок коштiв державного бюджету;

     наявнiсть необхiдних сертифiкованих засобiв контролю;

     спрощений та прискорений порядок контролю;

     комплексне, одночасне та безперервне проведення всiх видiв контролю, а за наявностi угод з вiдповiдними органами сумiжних держав - спiльно з ними.

     Спецiально уповноваженi органи виконавчої влади та їх службовi особи, якi здiйснюють контроль транзитних вантажiв, не можуть передавати свої повноваження iншим особам.

     Стаття 10. Регулювання та координацiя дiяльностi в сферi транзиту вантажiв

     Регулювання дiяльностi спецiально уповноважених органiв виконавчої влади, що проводять контроль транзитних вантажiв, здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України, який визначає заходи щодо вдосконалення цього контролю вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та сприяння нарощуванню обсягiв транзитних вантажiв.

     Координацiю дiяльностi учасникiв транзиту здiйснює центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту. Основними завданнями координацiї є:

(абзац перший частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2009р. N 885-VI)

     забезпечення взаємодiї учасникiв транзиту з метою безперебiйностi транзиту вантажiв та усунення простоїв i затримок транспортних засобiв транзиту;

     забезпечення високої якостi транзитних послуг (робiт);

     розробка та реалiзацiя заходiв, спрямованих на приведення нацiональних транзитних послуг (робiт) у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами.

     Стаття 11. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про транзит вантажiв

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про транзит вантажiв, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законами України.

     ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Нормативно-правовi акти дiють в тiй частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     здiйснити заходи щодо укладання мiжнародних договорiв про проведення спiльного контролю транзитних вантажiв та приєднання України до Мiжнародної конвенцiї про узгодження умов проведення контролю вантажiв на кордонах, пiдписаної в Женевi у 1982 роцi.

     4. Пункт 4 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.04.97р. N 168/97-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
20 жовтня 1999 року
N 1172-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.