ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у сферi перевезення небезпечних вантажiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N N 47 - 52, ст. 349):

     1) частину другу статтi 38 пiсля слiв "свiдоцтво про вантажну марку" доповнити словами "свiдоцтво про вiдповiднiсть спецiальним вимогам для суден, що перевозять небезпечнi вантажi";

     2) частину першу статтi 40 пiсля слiв "судновою радiостанцiєю" доповнити словами "свiдоцтва про вiдповiднiсть спецiальним вимогам для суден, що перевозять небезпечнi вантажi";

     3) частину першу статтi 138 доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) для небезпечних вантажiв - найменування вантажу, порядковий номер виробу або речовини вiдповiдно до прийнятої Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй системи, клас (пiдклас), група сумiсностi для вантажiв класу 1, додатковi види небезпеки та група пакування (якщо визначена), а також маса нетто вибухової речовини";

     4) у частинi першiй статтi 142 слова "у справнiй тарi та упаковцi, що" замiнити словами "у тарi та пакуваннi, що вiдповiдають вимогам законодавства та";

     5) частину першу статтi 153 викласти в такiй редакцiї:

     "Небезпечний вантаж, щодо якого вiдправник подає недостовiрну iнформацiю, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевiзником, як того будуть вимагати обставини, без вiдшкодування вiдправнику пов'язаних iз цим збиткiв";

     6) у статтi 258 слова "неналежної упаковки" замiнити словами "неналежного пакування";

     7) статтю 305 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) подання вiдправником недостовiрної iнформацiї про небезпечний вантаж";

     8) у текстi Кодексу слово "упаковка" в усiх вiдмiнках замiнити словом "пакування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. Частину сьому статтi 16 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдприємства, установи та органiзацiї - вiдправники небезпечних вантажiв зобов'язанi подати перевiзнику достовiрну iнформацiю про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та iнформацiю про заходи на випадок аварiй пiд час перевезення небезпечних вантажiв. Пiдприємства, установи та органiзацiї - вiдправники, перевiзники та одержувачi небезпечних вантажiв мають виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки їх перевезення та мати засоби i мобiльнi пiдроздiли для запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй пiд час перевезення таких вантажiв або лiквiдацiї наслiдкiв аварiї".

     3. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420):

     1) абзац шостий статтi 3 пiсля слiв "їх виробництва" доповнити словами "транспортування, зберiгання";

     2) у статтi 10:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування

     Пестициди i агрохiмiкати, що використовуються в Українi,

     пакуються i маркуються вiдповiдно до чинного законодавства"

     частину другу пiсля слiв "пiд час роботи" доповнити словами "транспортування i зберiгання, лiквiдацiї аварiйних ситуацiй та їх наслiдкiв";

     у частинi четвертiй слово "тара" замiнити словом "пакування";

     3) у статтi 15 слово "тара" замiнити словом "пакування";

     4) абзац третiй частини другої статтi 20 пiсля слова "виробництва" доповнити словами "транспортування, зберiгання".

     4. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446) слова "небезпечних i шкiдливих вiдходiв" замiнити словами "небезпечних вантажiв".

     5. У Законi України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222):

     1) в абзацi третьому статтi 1 слово "розчини" замiнити словом "рiдини";

     2) у статтi 6 слова "упаковка (тара)" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "пакування (тари, крупногабаритної тари, контейнерiв середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     3) в абзацi четвертому частини другої статтi 7 слова "вiдповiднiй упаковцi (тарi)" замiнити словами "вiдповiдному пакуваннi (тарi, крупногабаритнiй тарi, контейнерах середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв)".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 травня 2010 року
N 2189-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.