ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. У зв'язку з прийняттям Митного кодексу України внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2011 р., N 48-49, ст. 536) пiсля слiв "(крiм вiдносин щодо видачi документiв дозвiльного характеру, необхiдних для отримання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi)" доповнити словами "охорони державного кордону, державної митної справи".

     2. Абзац другий частини п'ятої статтi 5 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404) пiсля слiв "Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України" доповнити словами "пiдроздiли внутрiшньої безпеки митних органiв".

     3. У Законi України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; 2003 р., N 7, ст. 68):

     1) частину першу статтi 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Єдиний збiр встановлюється щодо транспортних засобiв вiтчизняних та iноземних власникiв, визначених у статтi 5 цього Закону, якi перетинають державний кордон України, i справляється за здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон України вiдповiдно до законодавства України санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного контролю товарiв (у тому числi у формi попереднього документального контролю) та радiологiчного контролю товарiв i транспортних засобiв, за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України та за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв";

     2) статтю 6 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Єдиний збiр за здiйснення визначеного цим Законом контролю не справляється у разi перевантаження у пунктi пропуску через державний кордон України вантажу з водних та авiацiйних транспортних засобiв i з трубопровiдного транспорту на засоби iнших видiв транспорту (автомобiльний, залiзничний)".

     4. В абзацi першому пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16; 2002 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 8, ст. 62) слова "здiйснюється з нарахуванням податкiв та зборiв, що справляються при iмпортi автомобiлiв вiдповiдно до закону, у разi якщо такi податки та збори не були попередньо сплаченi" замiнити словами "або знайдених, за якими протягом шести мiсяцiв не звернулися власники чи особи, якi мають право вимагати їх повернення, здiйснюється за цiнами, визначеними згiдно iз законодавством України з питань оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi, а також з урахуванням норм Податкового кодексу України".

     5. Статтю 53 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Акти Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державної митної справи набирають чинностi в порядку, визначеному Митним кодексом України".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою.

     6. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     у визначеннi термiна "митне регулювання" слова "митних зборiв" замiнити словами "iнших податкiв, що справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України";

     визначення термiна "транзит товарiв" викласти у такiй редакцiї:

     "Транзит товарiв - перемiщення товарiв через територiю України без будь-якого використання цих товарiв на зазначенiй територiї";

     визначення термiна "тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита" виключити;

     2) в абзацi третьому частини сьомої статтi 7 слова "мит, митних зборiв, методiв стягнення таких мита i зборiв" замiнити словами "мита, правил його справляння";

     3) абзац восьмий частини другої статтi 9 виключити;

     4) у статтi 13:

     у другому реченнi частини четвертої слова "або перемiщуються транзитом по її територiї" виключити;

     у частинi сьомiй слова "мит та митних зборiв" замiнити словами "мита та iнших податкiв, що справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України";

     5) абзац четвертий частини першої та частину восьму статтi 19 виключити.

     7. У частинi другiй статтi 31 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) слова "сплати мита, митних та iнших зборiв" замiнити словами "оподаткування митними платежами, якi вiдповiдно до закону справляються при ввезеннi товарiв на митну територiю України".

     8. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9-10, ст. 65; 2006 р., N 4, ст. 54):

     1) у частинi дванадцятiй статтi 14 слова "митних зборiв" виключити;

     2) у частинi восьмiй статтi 16 та частинi першiй статтi 28 слова "митних зборiв тощо" виключити.

     9. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12-13, ст. 80):

     1) в абзацi другому пункту 2 частини другої статтi 6, пунктi 2 частини першої статтi 12, частинi дев'ятiй статтi 19, абзацi першому частини першої статтi 27 слова "митнi збори тощо" в усiх вiдмiнках виключити;

     2) у частинi одинадцятiй статтi 17 слова "митних зборiв" виключити;

     3) у пунктi 2 роздiлу I додатка 1 до Закону слова "митнi збори" виключити.

     10. В абзацi другому частини третьої статтi 11 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78) слова "митних зборiв тощо" виключити.

     11. У пунктi 2 статтi 4 "Прикiнцевi положення" Закону України "Про джерела фiнансування органiв державної влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 34, ст. 274) слова "митнi збори" виключити.

     12. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34, ст. 442; 2007 р., N 27, ст. 360):

     1) статтю 6 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Звiльнення вiд оподаткування товарiв (робiт, послуг), визнаних гуманiтарною допомогою

     Визнання товарiв (робiт, послуг) гуманiтарною допомогою здiйснюється Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

     Не вiдносяться до гуманiтарної допомоги пiдакцизнi товари, крiм:

     автомобiлiв швидкої медичної допомоги, легкових автомобiлiв спецiального призначення для Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     транспортних засобiв, призначених для перевезення бiльше нiж вiсiм осiб, що передаються для використання установам соцiального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я i навчальним закладам, громадським органiзацiям iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, державним закладам системи реабiлiтацiї, фiзичної культури i спорту iнвалiдiв "Iнваспорт";

     легкових автомобiлiв, якi на момент ввезення на митну територiю України були виготовленi не бiльш як вiсiм рокiв тому, з об'ємом двигуна не бiльш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласною, Київською, Севастопольською мiською державною адмiнiстрацiєю або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, для подальшої передачi iнвалiдам, якi перебувають у встановленому порядку на облiку для отримання спецiального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

     До товарiв гуманiтарної допомоги Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України також можуть бути вiднесенi:

     аудiо- та вiдеотехнiка, призначена вiдповiдно для слiпих i глухих, аудiо- та вiдеокасети з навчальними, соцiальними, реабiлiтацiйними програмами, iнформацiєю з фiзичної культури та спорту iнвалiдiв, програмами для формування здорового способу життя, з лекцiями нобелiвських лауреатiв;

     шоколад з начинкою та без неї, iншi шоколаднi вироби, що входять до новорiчних i рiздвяних подарункiв, отриманих у термiн за два мiсяцi до вiдповiдних свят;

     меблi, що передаються виключно для використання установам соцiального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським органiзацiям iнвалiдiв, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, релiгiйним органiзацiям, що зареєстрованi у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї";

     медико-соцiальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабiлiтацiйним установам для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi мають вiдповiдну лiцензiю на надання реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.

     Звiльнення вiд оподаткування товарiв (робiт, послуг) гуманiтарної допомоги здiйснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

     Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, що встановлена Митним кодексом України, не справляється при ввезеннi на митну територiю України товарiв гуманiтарної допомоги.

     На пiдставi рiшення про надання гуманiтарної допомоги отримувачам гуманiтарної допомоги за межами України держава забезпечує донорам України повернення податку на додану вартiсть у порядку, встановленому Податковим кодексом України";

     2) у частинi першiй статтi 8 слова "сплати митних зборiв" замiнити словами "справляння плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв".

     13. У статтi 18 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47) слова "вiд сплати податкiв, мита та митних зборiв вiдповiдно до законодавства" замiнити словами "вiдповiдно до закону вiд оподаткування, у тому числi митом, та плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв".

     14. В абзацi четвертому частини другої статтi 63 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) слова "митних зборiв" виключити.

     15. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10, ст. 37) слова "а також сертифiката походження таких продуктiв" виключити.

     16. В абзацi другому статтi 1 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1993 року N 33-93 "Про порядок вилучення та реалiзацiї вантажiв, що знаходяться у морських торговельних портах i на припортових залiзничних станцiях понад установленi термiни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 250) слова "та вантажi, термiни зберiгання яких пiд митним контролем закiнчилися i митницею не вжито заходiв до їх реалiзацiї" виключити.

     17. Статтю 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2007 р., N 44, ст. 510; 2009 р., N 52, ст. 763; 2010 р., N 10, ст. 101) доповнити частиною такого змiсту:

     "При помiщеннi товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї строк повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту визначається вiдповiдно до Митного кодексу України".

     18. Пункт 35 частини третьої статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "35) митна брокерська дiяльнiсть".

     19. Друге речення частини четвертої статтi 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) виключити.

     20. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про транзит вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2010 р., N 30, ст. 394) слово "вантажiв" замiнити словом "вiдходiв".

     21. У статтi 1833 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

     назву доповнити словами "та митних органiв";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Провадження у справах за зверненням митних органiв при здiйсненнi ними передбачених законом повноважень здiйснюється на пiдставi подання таких органiв щодо:

     1) зупинення видаткових операцiй платника податкiв на рахунках платника податкiв;

     2) зобов'язання керiвника пiдприємства провести iнвентаризацiю основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, якi перебували або перебувають пiд митним контролем чи використовувалися цим пiдприємством разом iз товарами, якi були помiщенi у вiдповiдний митний режим".

     У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами третьою - одинадцятою;

     абзац другий частини восьмої пiсля слiв "органу державної податкової служби" доповнити словами "митного органу".

     22. У статтi 17 Закону України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2011 р., N 39, ст. 395; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 листопада 2011 року N 4056-VI):

     частину третю пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "перемiщення транзитом через територiю України в порядку, визначеному Митним кодексом України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами третiм - сьомим;

     частину четверту пiсля слiв "у зазначених випадках" доповнити словами "(крiм ввезення для перемiщення транзитом через територiю України)".

     23. У частинi п'ятiй статтi 13 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184) слова "Державний митний комiтет України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи".

     24. У Законi України "Про режим iноземного iнвестування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

     1) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємств з iноземними iнвестицiями

     Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємств з iноземними iнвестицiями (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), здiйснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України";

     2) частину четверту статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Оподаткування митом майна (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв), здiйснюється в порядку, встановленому Митним кодексом України".

     25. Статтю 19 Закону України "Про науковi парки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757; 2012 р., N 4, ст. 19) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Особливостi оподаткування ввiзним митом наукового, лабораторного i дослiдницького обладнання, комплектуючих та матерiалiв для виконання проектiв наукових паркiв

     У разi реалiзацiї проекту наукового парку, зареєстрованого згiдно з частиною другою статтi 15 цього Закону, наукове, лабораторне i дослiдницьке обладнання, а також комплектуючi та матерiали, передбаченi проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звiльняються вiд сплати ввiзного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України".

     26. Пункт 61 Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженого Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; iз змiнами, внесеними законами України вiд 8 липня 2011 року N 3677-VI та вiд 3 листопада 2011 року N 3995-VI), виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 березня 2012 року
N 4496-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.