ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про науковi парки

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
вiд 16 червня 2011 року N 3524-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 3 жовтня 2019 року N 157-IX

(У текстi Закону слова "статутний фонд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "статутний капiтал" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI)

     Цей Закон регулює правовi, економiчнi, органiзацiйнi вiдносини, пов'язанi iз створенням та функцiонуванням наукових паркiв, i спрямований на iнтенсифiкацiю процесiв розроблення, впровадження, виробництва iнновацiйних продуктiв та iнновацiйної продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     договiр про партнерство з науковим парком - договiр мiж науковим парком i суб'єктами господарювання щодо умов участi суб'єктiв господарювання у процесi розроблення та виконання проектiв наукового парку;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI)

     засновники наукового парку - вищий навчальний заклад IV рiвня акредитацiї (далi - вищий навчальний заклад) та/або наукова установа та iншi юридичнi особи, що уклали засновницький договiр про створення наукового парку;

     науковий парк - юридична особа, що створюється з iнiцiативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внескiв засновникiв для органiзацiї, координацiї, контролю процесу розроблення i виконання проектiв наукового парку;

     партнери наукового парку - суб'єкти господарювання, що уклали з науковим парком договiр про партнерство;

     прiоритетнi напрями дiяльностi наукового парку - економiчно i соцiальне зумовленi науковi, науково-технiчнi та iнновацiйнi напрями дiяльностi, що вiдповiдають метi створення наукового парку, галузевому профiлю та/або спецiалiзацiї вищого навчального закладу та/або наукової установи (якi є базовими елементами наукового парку), враховують потреби регiону (територiї), в якому створено науковий парк, та узгоджуються з напрямами дiяльностi, визначеними законами України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки", "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" та iншими законодавчими актами України в науковiй, науково-технiчнiй та iнновацiйнiй сферах;

     проект наукового парку - пакет документiв, що визначає процедуру i комплекс необхiдних заходiв щодо розроблення, створення та реалiзацiї iнновацiйного продукту чи iнновацiйної продукцiї i мiстить данi про матерiально-технiчнi, фiнансовi, кадровi ресурси, необхiднi для виконання науковим парком та його партнерами проекту наукового парку згiдно з вимогами цього Закону.

(абзац сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI)

     Стаття 2. Законодавство про науковий парк

     Науковий парк створюється та дiє вiдповiдно до Господарського та Цивiльного кодексiв України, законiв України "Про вищу освiту", "Про iнвестицiйну дiяльнiсть", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй", iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в науково-технiчнiй та iнновацiйнiй сферах, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЙНI ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВОГО ПАРКУ

     Стаття 3. Мета створення наукового парку

     Науковий парк створюється з метою розвитку науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi у вищому навчальному закладi та/або науковiй установi, ефективного та рацiонального використання наявного наукового потенцiалу, матерiально-технiчної бази для комерцiалiзацiї результатiв наукових дослiджень i їх впровадження на вiтчизняному та закордонному ринках.

     Стаття 4. Функцiї наукового парку

     Основними функцiями наукового парку є:

     створення нових видiв iнновацiйного продукту, здiйснення заходiв щодо їх комерцiалiзацiї, органiзацiя та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках iнновацiйної продукцiї;

     iнформацiйно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновникiв i партнерiв наукового парку, надання патентно-лiцензiйної допомоги;

     залучення студентiв, випускникiв, аспiрантiв, науковцiв та працiвникiв вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення i виконання проектiв наукового парку;

     сприяння розвитку та пiдтримка малого iнновацiйного пiдприємництва;

     органiзацiя пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв, необхiдних для розроблення i реалiзацiї проектiв наукового парку;

     залучення i використання у своїй дiяльностi ризикового (венчурного) капiталу, пiдтримка наукоємного виробництва;

     захист та представництво iнтересiв засновникiв i партнерiв наукового парку в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, а також у вiдносинах з iншими суб'єктами господарювання пiд час органiзацiї та виконання проектiв наукового парку в межах, визначених установчими документами наукового парку;

     розвиток мiжнародного i вiтчизняного спiвробiтництва у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, сприяння залученню iноземних iнвестицiй;

     виконання iнших функцiй, не заборонених законодавством України.

     Стаття 5. Установчi документи наукового парку

     1. Науковий парк створюється i дiє на основi засновницького договору та статуту, вимоги до яких визначаються цим Законом.

     2. У засновницькому договорi про створення наукового парку визначаються зобов'язання засновникiв створити науковий парк, порядок їх спiльної дiяльностi щодо його створення, умов передання науковому парку майна та нематерiальних активiв засновникiв з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     3. У статутi наукового парку зазначаються найменування юридичної особи, мета, завдання та функцiї наукового парку згiдно з вимогами цього Закону, вiдомостi про склад засновникiв, розмiр i порядок створення статутного та iнших фондiв, порядок розподiлу прибутку i збиткiв, органи управлiння науковим парком, їх компетенцiя, порядок прийняття ними рiшень, порядок вступу до наукового парку та виходу з нього, порядок лiквiдацiї та iншi вiдомостi, що вiдповiдають законодавству України та цьому Закону.

     Стаття 6. Обмеження дiяльностi наукового парку

     У рамках дiяльностi наукового парку не допускається здiйснення таких видiв дiяльностi як торговельно-посередницька дiяльнiсть, надання послуг побутового призначення, виробництво i переробка пiдакцизних товарiв та iнших, що не вiдповiдають метi наукового парку.

     Стаття 7. Створення наукового парку

     1. Рiшення про створення наукового парку приймається його засновниками за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науки та iнновацiй, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2. У разi якщо засновниками наукового парку є суб'єкти господарювання державної або комунальної власностi, що здiйснюють свою дiяльнiсть на основi права господарського вiдання або права оперативного управлiння, рiшення про участь таких засновникiв у заснуваннi наукового парку приймається за погодженням з вiдповiдними органами, в управлiннi яких перебуває державна або комунальна власнiсть, закрiплена за такими суб'єктами господарювання.

     3. Для погодження рiшення про створення наукового парку подаються:

     проекти установчих документiв наукового парку;

     перелiк прiоритетних напрямiв дiяльностi наукового парку;

     данi про науковi результати, реалiзацiя яких забезпечить розвиток наукового парку;

     вiдомостi про засновникiв наукового парку, наявну та потенцiйну виробничу, iнженерну, транспортну i соцiальну iнфраструктури, що будуть використовуватися в дiяльностi наукового парку.

     4. Науковий парк набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрацiї у встановленому законом порядку.

     5. У найменуваннях iнших юридичних осiб забороняється використовувати слова "науковий парк".

     Стаття 8. Прiоритетнi напрями дiяльностi наукового парку

     1. Перелiк прiоритетних напрямiв дiяльностi наукового парку формується згiдно iз законами України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" та "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" вiдповiдно до напрямiв наукової дiяльностi вищого навчального закладу та/або наукової установи з урахуванням потреб регiону (територiї), де розташований науковий парк.

     2. Перелiк прiоритетних напрямiв дiяльностi наукового парку затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науки та iнновацiй, при погодженнi рiшення про створення наукового парку.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 9. Статус засновникiв наукового парку

     1. Засновники наукового парку зберiгають статус юридичної особи i на них поширюється дiя законiв щодо регулювання їх дiяльностi.

     2. Засновник наукового парку має право:

     добровiльно вийти з наукового парку на умовах i в порядку, визначених статутом наукового парку, iз збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорiв з iншими суб'єктами господарювання;

     одержувати вiд наукового парку в установленому порядку iнформацiю, пов'язану з його дiяльнiстю;

     одержувати частину прибутку вiд дiяльностi наукового парку в порядку, встановленому статутом наукового парку.

     Стаття 10. Органи управлiння наукового парку

     Науковий парк має вищий орган управлiння наукового парку та виконавчий орган управлiння наукового парку. Функцiї органiв управлiння наукового парку визначаються його статутом.

     Стаття 11. Вищий орган управлiння наукового парку

     1. Вищим органом управлiння наукового парку є загальнi збори засновникiв наукового парку, функцiї яких визначаються статутом наукового парку.

     2. Вищий орган управлiння наукового парку:

     затверджує статут наукового парку та вносить змiни до нього; утворює виконавчий орган наукового парку;

     вирiшує фiнансовi та iншi питання вiдповiдно до статуту наукового парку.

     Стаття 12. Виконавчий орган управлiння наукового парку

     1. Виконавчий орган управлiння наукового парку формується загальними зборами засновникiв у порядку, встановленому статутом наукового парку.

     2. Виконавчий орган управлiння наукового парку вирiшує питання поточної дiяльностi з метою координацiї дiяльностi його засновникiв i партнерiв щодо виконання проектiв наукового парку.

     Стаття 13. Особливостi статусу вищого навчального закладу або наукової установи - засновника наукового парку

     1. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа можуть бути засновниками юридичних осiб та/або їх об'єднань для органiзацiї та виконання проектiв наукового парку.

     2. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа мають право бути орендодавцем примiщень та обладнання для наукового парку та його партнерiв на строк реалiзацiї проектiв наукового парку згiдно iз статтею 20 цього Закону.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI)

     3. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа беруть участь у формуваннi статутного капiталу наукового парку шляхом внесення до нього нематерiальних активiв (майнових прав на об'єкти iнтелектуальної власностi) у порядку, встановленому законодавством України.

     4. У разi лiквiдацiї наукового парку за рiшенням засновникiв або на пiдставi рiшення суду, в тому числi про визнання наукового парку банкрутом, майновi права на об'єкти iнтелектуальної власностi, створенi за рахунок бюджетних коштiв, не включаються до складу лiквiдацiйної маси i повертаються вищому навчальному закладу та/або науковiй установi, що вносили їх до статутного капiталу наукового парку.

     5. Певний вищий навчальний заклад та/або певна наукова установа можуть бути засновниками одного наукового парку.

     6. Вищий навчальний заклад та/або наукова установа здiйснюють контроль за дiяльнiстю наукового парку, щорiчно заслуховують звiти про його дiяльнiсть.

Роздiл III
ОСОБЛИВОСТI РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОЕКТIВ НАУКОВОГО ПАРКУ

     Стаття 14. Розроблення та прийняття проектiв наукового парку

     1. Проекти наукового парку розробляються на конкурсних засадах у рамках прiоритетних напрямiв дiяльностi наукового парку з урахуванням вимог законiв України "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй", "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв".

     2. Проекти наукового парку подаються до виконавчого органу управлiння наукового парку юридичними та/або фiзичними особами вiдповiдно до умов конкурсу пропозицiй щодо реалiзацiї прiоритетних напрямiв дiяльностi наукового парку (далi - конкурс).

     3. Положення про проведення конкурсу розробляється та затверджується виконавчим органом управлiння наукового парку.

     4. За результатами конкурсу виконавчий орган управлiння наукового парку приймає рiшення про виконання проекту наукового парку та укладає договiр про партнерство.

     Стаття 15. Реєстрацiя проектiв наукового парку

     1. Виконавчим органом управлiння наукового парку здiйснюється реєстрацiя всiх проектiв наукового парку, на реалiзацiю яких укладено договiр про партнерство.

     2. Проекти наукового парку, реалiзацiя яких потребує державної пiдтримки згiдно iз статтею 19 цього Закону, пiдлягають державнiй реєстрацiї центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштiв наукового парку та його партнерiв i не передбачають державної пiдтримки, не потребують державної реєстрацiї.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     4. До проектiв наукового парку, що потребують ввезення наукового, лабораторного i дослiдницького обладнання, а також комплектуючих та матерiалiв, що не виробляються в Українi, додаються документи з номенклатурою та обсягами ввезення такого наукового, лабораторного i дослiдницького обладнання, а також комплектуючих та матерiалiв. Цi документи є невiд'ємною частиною проекту наукового парку.

     5. Строк реалiзацiї проекту наукового парку не може перевищувати семи рокiв з дня його державної реєстрацiї.

     Стаття 16. Монiторинг реалiзацiї проектiв наукових паркiв

     1. Виконавчий орган управлiння наукового парку здiйснює монiторинг реалiзацiї проектiв наукового парку.

     2. За результатами виконання проектiв наукового парку партнери наукового парку подають звiти до виконавчого органу управлiння наукового парку вiдповiдно до умов договору про партнерство.

     3. Виконавчий орган управлiння наукового парку подає узагальнений звiт про результати роботи наукового парку вiдповiдному вищому навчальному закладу або науковiй установi та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науки та iнновацiй, щорiчно, до 1 лютого кожного наступного року, або на їх вимогу.

(частина третя статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     4. У разi недотримання партнером наукового парку вимог проекту наукового парку, показникiв та строкiв його реалiзацiї виконавчий орган управлiння наукового парку може прийняти рiшення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязi або частково внаслiдок односторонньої вiдмови вiд виконання умов договору про партнерство, що вважатиметься вiдповiдно розiрваним або змiненим.

     5. Виконавчий орган управлiння наукового парку за проектом наукового парку, якому вiдповiдно до цього Закону надано державну пiдтримку, у триденний строк з дня прийняття рiшення про припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязi або частково подає до сцентрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi, обґрунтоване подання про скасування державної реєстрацiї проекту наукового парку або внесення змiн до державного реєстру проектiв наукового парку.

(частина п'ята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi, за обґрунтованим поданням виконавчого органу наукового парку у встановленому законодавством порядку скасовує державну реєстрацiю проекту наукового парку або вносить вiдповiднi змiни до державного реєстру проектiв наукового парку.

(частина шоста статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     7. У разi скасування державної реєстрацiї проекту наукового парку щодо нього припиняється дiя статей 19, 20 цього Закону.

     8. Майновi, фiнансовi та iншi наслiдки, що можуть виникнути мiж партнерами наукового парку в разi припинення виконання проекту наукового парку в повному обсязi або частково, визначаються у договорi про партнерство.

     9. Результати виконання проекту наукового парку приймаються виконавчим органом управлiння наукового парку вiдповiдно до умов договору про партнерство та технiчних завдань проекту наукового парку.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВИХ ПАРКIВ

     Стаття 17. Майновi права на технологiї та об'єкти права iнтелектуальної власностi

     1. Розроблення i реалiзацiя проектiв наукового парку здiйснюються за рахунок коштiв наукового парку i його партнерiв та/або за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв.

     2. Частину другу статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI)

     3. Майновi права на технологiї та об'єкти права iнтелектуальної власностi, створенi пiд час виконання проектiв наукового парку, є власнiстю наукового парку та/або його партнерiв, крiм випадкiв, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi.

     4. Центральний орган виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, може обмежити в порядку, встановленому законом, майновi права на використання i розпорядження технологiй та об'єктiв права iнтелектуальної власностi, створених iз залученням державних коштiв, у разi якщо технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi:

     вiднесено до сфери нацiональної безпеки i оборони держави;

     визнано такими, що мають використовуватися в публiчних iнтересах;

     доведено до промислового використання та реалiзацiї готової продукцiї виключно за рахунок державних коштiв.

     5. У випадках, зазначених у частинi четвертiй цiєї статтi, науковий парк та/або його партнери мають право використовувати технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi, створений iз залученням державних коштiв, для власних потреб, якщо iнше не визначено центральним органом виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа.

     6. Науковий парк та/або його партнери протягом мiсяця з дня створення iз залученням державних коштiв технологiї та/або об'єкта права iнтелектуальної власностi зобов'язанi повiдомити центральному органу виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, про створену технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi.

     7. Центральний орган виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом двох мiсяцiв з дня отримання повiдомлення, передбаченого частиною шостою цiєї статтi, має повiдомити науковому парку та/або його партнерам про своє рiшення щодо обмеження майнових прав на технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi i пiдстави такого обмеження вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi.

     8. Якщо центральний орган виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, протягом строку, зазначеного в частинi сьомiй цiєї статтi, не повiдомив про прийняте ним рiшення науковому парку та/або його партнерам, виключнi майновi права на технологiю та/або об'єкт права iнтелектуальної власностi без обмежень належать науковому парку та/або його партнерам вiдповiдно до законодавства України.

     9. У разi порушення центральним органом виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває вищий навчальний заклад або наукова установа, вимог частин третьої - восьмої цiєї статтi науковий парк та/або його партнери можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав.

     Стаття 18. Державне замовлення на поставку науковими парками продукцiї, виконання робiт i надання послуг

     1. Звернення наукових паркiв щодо державного замовлення на поставку продукцiї, виконання робiт i надання послуг для забезпечення прiоритетних державних потреб розглядається у прiоритетному порядку.

     2. Виконання науковим парком державного замовлення здiйснюється на договiрнiй (контрактнiй) основi у порядку, визначеному законом.

     Стаття 19. Особливостi оподаткування ввiзним митом наукового, лабораторного i дослiдницького обладнання, комплектуючих та матерiалiв для виконання проектiв наукових паркiв

     У разi реалiзацiї проекту наукового парку, зареєстрованого згiдно з частиною другою статтi 15 цього Закону, наукове, лабораторне i дослiдницьке обладнання, а також комплектуючi та матерiали, передбаченi проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звiльняються вiд сплати ввiзного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     Стаття 20. Оренда примiщень вищого навчального закладу та/або наукової установи - засновника наукового парку

     1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згiдно iз статтею 15 цього Закону, реалiзацiя яких передбачає використання примiщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової установи, за поданням виконавчого органу управлiння наукового парку мiж вищим навчальним закладом та/або науковою установою i науковим парком та/або партнером наукового парку укладається договiр оренди на строк, передбачений умовами реалiзацiї проекту наукового парку.

     Засновники та партнери наукових паркiв, у господарському вiданнi чи управлiннi яких знаходиться державне майно, можуть надавати його в оренду для виконання проектiв наукових паркiв.

     Кошти, що отриманi вiд оренди такого державного майна, спрямовуються орендодавцю на реалiзацiю проектiв наукового парку.

     У разi виникнення необхiдностi у використаннi примiщень вищого навчального закладу та/або наукової установи для розмiщення наукового парку мiж науковим парком i вищим навчальним закладом та/або науковою установою укладається договiр оренди.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2011р. N 3524-VI)

     2. У договорах оренди, що укладаються вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, може визначатися особливий порядок сплати комунальних послуг та орендної плати. Розмiри та умови їх оплати встановлюються вищим навчальним закладом та/або науковою установою за погодженням з центральним органом виконавчої влади, у сферi управлiння якого перебуває цей вищий навчальний заклад та/або наукова установа.

Роздiл V
ЕКОНОМIЧНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВОГО ПАРКУ

     Стаття 21. Майновi вiдносини та фiнансування наукового парку

     1. Для виконання статутних завдань науковий парк може створювати статутний i резервний фонди, фонд пiдтримки iнновацiйної дiяльностi та iншi фонди, не забороненi законодавством України.

     2. Статутний капiтал наукового парку подiлений на частки мiж засновниками вiдповiдно до розмiру їх вкладу.

     3. Вкладом до статутного капiталу наукового парку можуть бути грошi, цiннi папери та iншi речi або майновi чи iншi вiдчужуванi права, що мають грошову оцiнку.

     4. Суб'єкт господарювання державної або комунальної власностi, що здiйснює свою дiяльнiсть на основi права господарського вiдання, може передавати належне йому майно до статутного капiталу наукового парку лише за попередньою згодою центрального органу виконавчої влади, у сферi управлiння якого вiн перебуває.

     5. Передача до статутного капiталу наукового парку нерухомого майна, а також повiтряних i морських суден, суден внутрiшнього плавання та рухомого складу залiзничного транспорту, що перебувають на балансi державних суб'єктiв господарювання, здiйснюється за умови додаткового погодження з Фондом державного майна України.

     6. Не можуть бути об'єктами передавання до статутного капiталу наукового парку об'єкти державної власностi, що мають загальнодержавне значення i не пiдлягають приватизацiї вiдповiдно до частини другої статтi 5 Закону України "Про приватизацiю державного майна", а також об'єкти, включенi до перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, затвердженого Законом України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї".

     7. До джерел фiнансування наукового парку належать: кошти статутного та iнших фондiв наукового парку; фiнансовi надходження вiд дiяльностi наукового парку; iнвестицiї, наданi науковому парку;

     благодiйнi внески для розвитку наукового парку та забезпечення реалiзацiї проектiв наукового парку;

     кошти державного та мiсцевих бюджетiв;

     кошти замовникiв;

     iншi надходження, не забороненi законодавством України.

     Стаття 22. Розрахункове обслуговування дiяльностi наукового парку

     Науковий парк має право вiдкривати рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютах у банкiвських та iнших фiнансових установах.

     Стаття 23. Припинення наукового парку

     1. Припинення наукового парку здiйснюється виключно шляхом його лiквiдацiї за рiшенням засновникiв або на пiдставi рiшення суду.

     2. Реорганiзацiя наукового парку забороняється.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2010 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 05.02.92р. N 2097-XII згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     2) пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть з 01.02.2020р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.04.92р. N 2269-XII згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 157-IX)

     3. Питання, не врегульованi цим Законом, вирiшуються вiдповiдно до законодавства України.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     встановити ставки плати за оренду для партнерiв наукових паркiв, яким надається в оренду державне майно, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, що є засновниками наукового парку, з метою державної пiдтримки реалiзацiї проектiв наукового парку;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законодавчих актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
25 червня 2009 року
N 1563-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.