ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про iнновацiйну дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 червня 2010 року N 2314-VI,
вiд 8 вересня 2011 року N 3715-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади державного регулювання iнновацiйної дiяльностi в Українi, встановлює форми стимулювання державою iнновацiйних процесiв i спрямований на пiдтримку розвитку економiки України iнновацiйним шляхом.

     Згiдно iз цим Законом державну пiдтримку одержують суб'єкти господарювання всiх форм власностi, що реалiзують в Українi iнновацiйнi проекти, i пiдприємства всiх форм власностi, якi мають статус iнновацiйних.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     iнновацiї - новостворенi (застосованi) i (або) вдосконаленi конкурентоздатнi технологiї, продукцiя або послуги, а також органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, адмiнiстративного, комерцiйного або iншого характеру, що iстотно полiпшують структуру та якiсть виробництва i (або) соцiальної сфери;

     iнновацiйна дiяльнiсть - дiяльнiсть, що спрямована на використання i комерцiалiзацiю результатiв наукових дослiджень та розробок i зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарiв i послуг;

     iнновацiйний продукт - результат науково-дослiдної i (або) дослiдно-конструкторської розробки, що вiдповiдає вимогам, встановленим цим Законом;

     iнновацiйна продукцiя - новi конкурентоздатнi товари чи послуги, що вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом;

     iнновацiйний проект - комплект документiв, що визначає процедуру i комплекс усiх необхiдних заходiв (у тому числi iнвестицiйних) щодо створення i реалiзацiї iнновацiйного продукту i (або) iнновацiйної продукцiї;

     прiоритетний iнновацiйний проект - iнновацiйний проект, що реалiзується в рамках прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi;

(абзац сьомий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     iнновацiйне пiдприємство (iнновацiйний центр, технопарк, технополiс, iнновацiйний бiзнес-iнкубатор тощо) - пiдприємство (об'єднання пiдприємств), що розробляє, виробляє i реалiзує iнновацiйнi продукти i (або) продукцiю чи послуги, обсяг яких у грошовому вимiрi перевищує 70 вiдсоткiв його загального обсягу продукцiї i (або) послуг;

     iнновацiйна iнфраструктура - сукупнiсть пiдприємств, органiзацiй, установ, їх об'єднань, асоцiацiй будь-якої форми власностi, що надають послуги iз забезпечення iнновацiйної дiяльностi (фiнансовi, консалтинговi, маркетинговi, iнформацiйно-комунiкативнi, юридичнi, освiтнi тощо).

     Стаття 2. Законодавство України у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Законодавство України у сферi iнновацiйної дiяльностi базується на Конституцiї України i складається iз законiв України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про наукову i науково-технiчну експертизу", "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв", "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють суспiльнi вiдносини у цiй сферi.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     Стаття 3. Мета i принципи державної iнновацiйної полiтики

     1. Головною метою державної iнновацiйної полiтики є створення соцiально-економiчних, органiзацiйних i правових умов для ефективного вiдтворення, розвитку й використання науково-технiчного потенцiалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологiчно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберiгаючих технологiй, виробництва та реалiзацiї нових видiв конкурентоздатної продукцiї.

     2. Основними принципами державної iнновацiйної полiтики є:

     орiєнтацiя на iнновацiйний шлях розвитку економiки України;

     визначення державних прiоритетiв iнновацiйного розвитку;

     формування нормативно-правової бази у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     створення умов для збереження, розвитку i використання вiтчизняного науково-технiчного та iнновацiйного потенцiалу;

     забезпечення взаємодiї науки, освiти, виробництва, фiнансово-кредитної сфери у розвитку iнновацiйної дiяльностi;

     ефективне використання ринкових механiзмiв для сприяння iнновацiйнiй дiяльностi, пiдтримка пiдприємництва у науково-виробничiй сферi;

     здiйснення заходiв на пiдтримку мiжнародної науково-технологiчної кооперацiї, трансферу технологiй, захисту вiтчизняної продукцiї на внутрiшньому ринку та її просування на зовнiшнiй ринок;

     фiнансова пiдтримка, здiйснення сприятливої кредитної, податкової i митної полiтики у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     сприяння розвитковi iнновацiйної iнфраструктури;

     iнформацiйне забезпечення суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi;

     пiдготовка кадрiв у сферi iнновацiйної дiяльностi.

     Стаття 4. Об'єкти iнновацiйної дiяльностi

     1. Об'єктами iнновацiйної дiяльностi є:

     iнновацiйнi програми i проекти;

     новi знання та iнтелектуальнi продукти;

     виробниче обладнання та процеси;

     iнфраструктура виробництва i пiдприємництва;

     органiзацiйно-технiчнi рiшення виробничого, адмiнiстративного, комерцiйного або iншого характеру, що iстотно полiпшують структуру i якiсть виробництва i (або) соцiальної сфери;

     сировиннi ресурси, засоби їх видобування i переробки;

     товарна продукцiя;

     механiзми формування споживчого ринку i збуту товарної продукцiї.

     Стаття 5. Суб'єкти iнновацiйної дiяльностi

     1. Суб'єктами iнновацiйної дiяльностi можуть бути фiзичнi i (або) юридичнi особи України, фiзичнi i (або) юридичнi особи iноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осiб, якi провадять в Українi iнновацiйну дiяльнiсть i (або) залучають майновi та iнтелектуальнi цiнностi, вкладають власнi чи запозиченi кошти в реалiзацiю в Українi iнновацiйних проектiв.

Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 6. Державне регулювання iнновацiйної дiяльностi

     1. Державне регулювання iнновацiйної дiяльностi здiйснюється шляхом:

     визначення i пiдтримки прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi;

(абзац другий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     формування i реалiзацiї державних, галузевих, регiональних i мiсцевих iнновацiйних програм;

     створення нормативно-правової бази та економiчних механiзмiв для пiдтримки i стимулювання iнновацiйної дiяльностi;

     захисту прав та iнтересiв суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi;

     фiнансової пiдтримки виконання iнновацiйних проектiв;

     стимулювання комерцiйних банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, що кредитують виконання iнновацiйних проектiв;

     встановлення пiльгового оподаткування суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi;

     пiдтримки функцiонування i розвитку сучасної iнновацiйної iнфраструктури.

     Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Верховна Рада України визначає єдину державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, а саме:

     створює законодавчу базу для сфери iнновацiйної дiяльностi;

     визначає стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi;

(абзац третiй частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фiнансової пiдтримки iнновацiйної дiяльностi.

     2. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi i районнi ради вiдповiдно до їх компетенцiї:

     затверджують середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня та регiональнi iнновацiйнi програми, що кредитуються з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв;

(абзац другий частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     визначають кошти бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв для фiнансової пiдтримки регiональних iнновацiйних програм i доручають Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, делегують повноваження обласним i районним державним адмiнiстрацiям фiнансування регiональних iнновацiйних програм через державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи (їх регiональнi вiддiлення) у межах видiлених у цих бюджетах коштiв;

     контролюють фiнансування регiональних iнновацiйних програм за кошти бюджету Автономної Республiки Крим, обласних i районних бюджетiв.

     3. Представницькi органи мiсцевого самоврядування - сiльськi, селищнi, мiськi ради вiдповiдно до їх компетенцiї:

     затверджують мiсцевi iнновацiйнi програми;

     у межах коштiв бюджету розвитку визначають кошти мiсцевих бюджетiв для фiнансової пiдтримки мiсцевих iнновацiйних програм;

     створюють комунальнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи для фiнансової пiдтримки мiсцевих iнновацiйних програм за кошти мiсцевих бюджетiв, затверджують їх статути чи положення про них, пiдпорядковують їх своїм виконавчим органам;

     доручають своїм виконавчим органам фiнансування мiсцевих iнновацiйних програм за рахунок коштiв мiсцевого бюджету через державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи (їх регiональнi вiддiлення) або через комунальнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи;

     затверджують порядок формування i використання коштiв комунальних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ;

     контролюють фiнансування мiсцевих iнновацiйних програм за кошти мiсцевого бюджету через державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи (їх регiональнi вiддiлення);

     контролюють дiяльнiсть комунальних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ.

     Стаття 8. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     здiйснює державне управлiння та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     готує та подає Верховнiй Радi України пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi та затверджує середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного i галузевого рiвнiв;

(абзац третiй статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI)

     здiйснює заходи щодо реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi;

     сприяє створенню ефективної iнфраструктури у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     створює спецiалiзованi державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи для фiнансової пiдтримки iнновацiйних програм i проектiв, затверджує їх статути чи положення про них, пiдпорядковує цi установи центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi;

(абзац шостий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     готує та подає Верховнiй Радi України як складову частину проекту закону про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк пропозицiї щодо обсягiв бюджетних коштiв для фiнансової пiдтримки виконання iнновацiйних проектiв через спецiалiзованi державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи;

     затверджує положення про порядок державної реєстрацiї iнновацiйних проектiв i ведення Державного реєстру iнновацiйних проектiв;

     iнформує Верховну Раду України про виконання iнновацiйних проектiв, якi кредитувалися за кошти Державного бюджету України, i про повернення до бюджету наданих ранiше кредитiв.

     Стаття 9. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй:

     здiйснює заходи щодо проведення єдиної науково-технiчної та iнновацiйної полiтики;

     координує роботу у сферi iнновацiйної дiяльностi iнших центральних органiв виконавчої влади;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi, середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня, державних iнновацiйних програм, а також стосовно необхiдних обсягiв бюджетних коштiв для їх кредитування;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо створення спецiалiзованих державних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ для фiнансової пiдтримки iнновацiйних програм i проектiв, розробляє статути чи положення про цi установи;

     здiйснює нормативно-правове забезпечення у сферi iнновацiй, забезпечує розвиток iнновацiйного потенцiалу України та нацiональної iнновацiйної системи;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України вiдповiдно до законiв.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi:

     готує пропозицiї щодо визначення прiоритетних напрямiв розвитку iнновацiйної дiяльностi;

     органiзовує прогнозно-аналiтичнi дослiдження тенденцiй iнновацiйного розвитку;

     здiйснює державну реєстрацiю iнновацiйних проектiв i веде Державний реєстр iнновацiйних проектiв;

     проводить у встановленому порядку конкурсний вiдбiр iнновацiйних проектiв;

     готує пропозицiї щодо проектiв iнновацiйних програм i визначення обсягу коштiв державного бюджету для їх фiнансування;

     готує пропозицiї щодо утворення спецiалiзованих державних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ для фiнансової пiдтримки iнновацiйних програм i проектiв;

     бере участь у здiйсненнi в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технiчної експертизи iнновацiйних проектiв;

     органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

     3. Iншi центральнi органи виконавчої влади:

     здiйснюють пiдготовку пропозицiй щодо реалiзацiї iнновацiйної полiтики у вiдповiднiй галузi економiки, створюють органiзацiйно-економiчнi механiзми пiдтримки її реалiзацiї;

     готують та подають у встановленому порядку вiдповiдно до компетенцiї пропозицiї щодо середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi галузевого рiвня;

     доручають державним iнновацiйним фiнансово-кредитним установам проведення конкурсного вiдбору прiоритетних iнновацiйних проектiв, що реалiзуються в рамках середньострокових прiоритетних напрямiв галузевого рiвня, i здiйснення фiнансової пiдтримки цих проектiв у межах коштiв, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк;

     здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 10. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiсцевого самоврядування у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї (у межах делегованих їм органами мiсцевого самоврядування повноважень) вiдповiдно до їх компетенцiї:

     готують та подають Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, вiдповiдним радам пропозицiї щодо середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня;

(частину першу статтi 10 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим)

     розробляють проекти регiональних iнновацiйних програм i подають їх для затвердження вiдповiдно Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним i районним радам;

     вживають заходiв щодо виконання регiональних iнновацiйних програм;

     сприяють iнновацiйнiй дiяльностi у своєму регiонi i створенню сучасної iнфраструктури у цiй сферi;

     залучають пiдприємства, установи i органiзацiї, розташованi на пiдпорядкованiй їм територiї, за їх згодою, до розв'язання проблем iнновацiйного розвитку регiонiв;

     доручають державним iнновацiйним фiнансово-кредитним установам (їх регiональним вiддiленням) проведення конкурсного вiдбору iнновацiйних проектiв регiональних iнновацiйних програм i здiйснення їх фiнансової пiдтримки у межах коштiв, передбачених у бюджетi Автономної Республiки Крим i обласних та районних бюджетах;

     подають пропозицiї спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi стосовно включення iнновацiйних проектiв за регiональними програмами до державних програм i їх фiнансування шляхом кредитування iз державного бюджету.

     2. Виконавчi органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх компетенцiї:

     розробляють проекти мiсцевих iнновацiйних програм i подають їх для затвердження вiдповiдним мiсцевим радам;

     вживають заходiв щодо виконання мiсцевих iнновацiйних програм;

     залучають пiдприємства, установи i органiзацiї, розташованi на пiдпорядкованiй їм територiї, за їх згодою, до розв'язання проблем iнновацiйного розвитку населених пунктiв;

     доручають державним iнновацiйним фiнансово-кредитним установам (їх регiональним вiддiленням) або комунальним iнновацiйним фiнансово-кредитним установам проведення конкурсного вiдбору iнновацiйних проектiв мiсцевих iнновацiйних програм i здiйснення фiнансової пiдтримки цих проектiв у межах коштiв, передбачених у вiдповiдному мiсцевому бюджетi;

     готують i подають вiдповiдним мiсцевим радам пропозицiї щодо створення комунальних спецiалiзованих iнновацiйних фiнансово-кредитних установ для фiнансової пiдтримки мiсцевих iнновацiйних програм;

     подають пропозицiї спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi стосовно включення iнновацiйних проектiв за мiсцевими програмами до державних програм i їх фiнансування шляхом кредитування iз державного бюджету через державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи.

     Стаття 11. Державний контроль у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Державний контроль у сферi iнновацiйної дiяльностi здiйснюється для забезпечення дотримання всiма її суб'єктами вимог законодавства щодо iнновацiйної дiяльностi.

     2. Державний контроль у сферi iнновацiйної дiяльностi здiйснюється:

     а) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику;

(пункт "а" частини другої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     б) Верховною Радою Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування у межах їх повноважень;

     в) щодо визначених статтями роздiлу V цього Закону особливостей оподаткування - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику.

(пункт "в" частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

Роздiл III. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ IННОВАЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ, ПРОДУКТIВ I ПРОДУКЦIЇ, IННОВАЦIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦIЯ IННОВАЦIЙНИХ ПРОЕКТIВ

     Стаття 12. Iнновацiйний проект

     1. Iнновацiйним визнається проект, яким передбачаються розробка, виробництво i реалiзацiя iнновацiйного продукту i (або) iнновацiйної продукцiї, що вiдповiдають вимогам статей 14 i 15 цього Закону.

     2. Передбачена цим Законом державна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйного проекту надається за умови його державної реєстрацiї.

     3. Державна реєстрацiя iнновацiйного проекту здiйснюється за iнiцiативою суб'єкта iнновацiйної дiяльностi вiдповiдно до положень статтi 13 цього Закону.

     Стаття 13. Державна реєстрацiя iнновацiйних проектiв

     1. Державна реєстрацiя iнновацiйних проектiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Державну реєстрацiю iнновацiйних проектiв здiйснює, за поданням суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi. Цей орган веде Державний реєстр iнновацiйних проектiв.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. Необхiдною умовою занесення проекту до Державного реєстру iнновацiйних проектiв є його квалiфiкування.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     4. Частину четверту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, для квалiфiкування iнновацiйних проектiв органiзує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектiв. Експертиза при квалiфiкуваннi iнновацiйних проектiв виконується за рахунок коштiв суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi, якi заявляють проекти на державну реєстрацiю, i вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну експертизу".

(частина п'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     6. Проекти, що визнанi за результатами експертизи iнновацiйними, заносяться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, до Державного реєстру iнновацiйних проектiв.

(абзац перший частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Iнновацiйнi проекти з прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi визнаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, прiоритетними iнновацiйними проектами.

(абзац другий частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.09.2011р. N 3715-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     7. Iнформацiя про занесення iнновацiйного проекту до Державного реєстру iнновацiйних проектiв публiкується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, у його бюлетенi.

(частина сьома статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, видає суб'єкту iнновацiйної дiяльностi свiдоцтво про державну реєстрацiю iнновацiйного проекту. Форма свiдоцтва затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина восьма статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     9. Свiдоцтво про державну реєстрацiю iнновацiйного проекту є чинним протягом семи рокiв вiд дати його видачi. Пiсля завершення цього строку державна реєстрацiя iнновацiйного проекту i вiдповiдний запис у Державному реєстрi iнновацiйних проектiв анулюються. Iнформацiя про це публiкується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, у його бюлетенi.

(частина дев'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.06.2010р. N 2314-VI, вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     10. Державна реєстрацiя iнновацiйного проекту не передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання чи iншої державної фiнансової пiдтримки.

     11. Строк розгляду центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, проекту, поданого для державної реєстрацiї як iнновацiйного, не повинен перевищувати шiсть мiсяцiв вiд дати його прийняття.

(частина одинадцята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     12. Особливостi експертизи i державної реєстрацiї iнновацiйних проектiв, на якi поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спецiальним Положенням.

     13. У разi незгоди суб'єкта iнновацiйної дiяльностi чи будь-якої iншої фiзичної або юридичної особи з рiшенням щодо квалiфiкацiї iнновацiйного проекту i (або) з його державною реєстрацiєю цi акти можуть бути оскарженi до суду (господарського суду).

     14. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть експертизи i за збереження конфiденцiйної iнформацiї, пов'язаної з iнновацiйними проектами.

(частина чотирнадцята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     15. Неправомiрнi квалiфiкацiя i державна реєстрацiя проекту як iнновацiйного тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     16. Правопорушеннями при квалiфiкуваннi i державнiй реєстрацiї iнновацiйних проектiв вважаються:

     а) прийняття рiшення про квалiфiкування iнновацiйного проекту i його державну реєстрацiю без проведення експертизи;

     б) фальсифiкацiя висновкiв експертизи;

     в) вчинення дiй, що перешкоджають проведенню експертизи;

     г) умисне примушування або створення для експертiв чи експертних комiсiй обставин, якi зумовлюють необ'єктивне проведення експертизи;

     д) переслiдування експертiв за пiдготовленi ними висновки, несприятливi для тiєї чи iншої особи чи органiзацiї;

     е) залучення до експертизи посадових осiб та фахiвцiв, безпосередньо заiнтересованих у результатах експертизи;

     є) розголошення конфiденцiйної iнформацiї, пов'язаної з розглядуваними iнновацiйними проектами.

     Стаття 14. Iнновацiйний продукт

     1. Iнновацiйний продукт є результатом виконання iнновацiйного проекту i науково-дослiдною i (або) дослiдно-конструкторською розробкою нової технологiї (в тому числi - iнформацiйної) чи продукцiї з виготовленням експериментального зразка чи дослiдної партiї i вiдповiдає таким вимогам:

     а) вiн є реалiзацiєю (впровадженням) об'єкта iнтелектуальної власностi (винаходу, корисної моделi, промислового зразка, топографiї iнтегральної мiкросхеми, селекцiйного досягнення тощо), на якi виробник продукту має державнi охороннi документи (патенти, свiдоцтва) чи одержанi вiд власникiв цих об'єктiв iнтелектуальної власностi лiцензiї, або реалiзацiєю (впровадженням) вiдкриттiв. При цьому використаний об'єкт iнтелектуальної власностi має бути визначальним для даного продукту;

     б) розробка продукту пiдвищує вiтчизняний науково-технiчний i технологiчний рiвень;

     в) в Українi цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порiвняно з iншим аналогiчним продуктом, представленим на ринку, вiн є конкурентоздатним i має суттєво вищi технiко-економiчнi показники.

     2. Рiшення про квалiфiкування продукту iнновацiйним приймає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, за результатами експертизи.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 15. Iнновацiйна продукцiя

     1. Iнновацiйною може бути визнана продукцiя, яка вiдповiдає таким вимогам:

     а) вона є результатом виконання iнновацiйного проекту;

     б) така продукцiя виробляється (буде вироблена) в Українi вперше, або якщо не вперше, то порiвняно з iншою аналогiчною продукцiєю, представленою на ринку, є конкурентоздатною i має суттєво вищi технiко-економiчнi показники.

     2. Iнновацiйна продукцiя може бути результатом тиражування чи застосування iнновацiйного продукту.

     3. Iнновацiйною продукцiєю може бути визнано iнновацiйний продукт, якщо вiн не призначений для тиражування.

     4. Рiшення про квалiфiкування продукцiї iнновацiйною приймає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, за результатами експертизи.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 16. Iнновацiйнi пiдприємства

     1. Iнновацiйним пiдприємством визнається пiдприємство (об'єднання пiдприємств) будь-якої форми власностi, якщо бiльше нiж 70 вiдсоткiв обсягу його продукцiї (у грошовому вимiрi) за звiтний податковий перiод є iнновацiйнi продукти i (або) iнновацiйна продукцiя.

     2. Iнновацiйне пiдприємство може функцiонувати у виглядi iнновацiйного центру, бiзнес-iнкубатора, технополiсу, технопарку тощо.

     3. Частину третю статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

Роздiл IV. ФIНАНСОВА ПIДТРИМКА IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 17. Види фiнансової пiдтримки iнновацiйної дiяльностi

     1. Суб'єктам iнновацiйної дiяльностi для виконання ними iнновацiйних проектiв може бути надана фiнансова пiдтримка шляхом:

     а) повного безвiдсоткового кредитування (на умовах iнфляцiйної iндексацiї) прiоритетних iнновацiйних проектiв за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та коштiв мiсцевих бюджетiв;

     б) часткового (до 50 %) безвiдсоткового кредитування (на умовах iнфляцiйної iндексацiї) iнновацiйних проектiв за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та коштiв мiсцевих бюджетiв за умови залучення до фiнансування проекту решти необхiдних коштiв виконавця проекту i (або) iнших суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi;

     в) повної чи часткової компенсацiї (за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та коштiв мiсцевих бюджетiв) вiдсоткiв, сплачуваних суб'єктами iнновацiйної дiяльностi комерцiйним банкам та iншим фiнансово-кредитним установам за кредитування iнновацiйних проектiв;

     г) надання державних гарантiй комерцiйним банкам, що здiйснюють кредитування прiоритетних iнновацiйних проектiв;

     д) майнового страхування реалiзацiї iнновацiйних проектiв у страховикiв вiдповiдно до Закону України "Про страхування".

     2. Фiнансова пiдтримка iнновацiйної дiяльностi за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим, мiсцевих бюджетiв надається у межах коштiв, передбачених вiдповiдними бюджетами.

     Стаття 18. Джерела фiнансування iнновацiйної дiяльностi

     1. Джерелами фiнансової пiдтримки iнновацiйної дiяльностi є:

     а) кошти Державного бюджету України;

     б) кошти мiсцевих бюджетiв i кошти бюджету Автономної Республiки Крим;

     в) власнi кошти спецiалiзованих державних i комунальних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ;

     г) власнi чи запозиченi кошти суб'єктiв iнновацiйної дiяльностi;

     д) кошти (iнвестицiї) будь-яких фiзичних i юридичних осiб;

     е) iншi джерела, не забороненi законодавством України.

     Стаття 19. Державнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи

     1. Для здiйснення фiнансової пiдтримки iнновацiйної дiяльностi суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, створює спецiалiзованi державнi небанкiвськi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     2. Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа пiдпорядковується центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi, i дiє на основi Положення (Статуту), що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     3. Кошти Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи формуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, визначених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, залучених згiдно з чинним законодавством вiтчизняних та iноземних iнвестицiй юридичних та фiзичних осiб, добровiльних внескiв юридичних та фiзичних осiб, вiд власної чи спiльної фiнансово-господарської дiяльностi та iнших джерел, не заборонених законодавством України.

     4. Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа за рахунок коштiв Державного бюджету України може надавати суб'єктам iнновацiйної дiяльностi для реалiзацiї ними iнновацiйних проектiв фiнансову пiдтримку, види якої передбаченi статтею 17 цього Закону.

     Кошти вiд повернення виданих Державною iнновацiйною фiнансово-кредитною установою суб'єктам iнновацiйної дiяльностi кредитiв за рахунок коштiв Державного бюджету України зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України i використовуються для надання фiнансової iнновацiйної пiдтримки, якщо законом про Державний бюджет України не встановлено iнше.

     Кошти Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, одержанi нею з бюджету Автономної Республiки Крим чи iз обласних i районних бюджетiв вiдповiдно до абзацу шостого частини першої статтi 10 цього Закону, витрачаються нею виключно для фiнансування вiдповiдних регiональних чи мiсцевих iнновацiйних програм i проектiв.

     Кошти Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, що формуються за рахунок добровiльних внескiв юридичних та фiзичних осiб, вiд власної чи спiльної фiнансово-господарської дiяльностi та iнших джерел, не заборонених законодавством України, можуть витрачатися нею як на всi перерахованi у статтi 17 цього Закону види iнвестування iнновацiйної дiяльностi, так i на iншi види iнвестування, передбаченi Положенням (Статутом).

     5. Для отримання фiнансової пiдтримки суб'єкти iнновацiйної дiяльностi, iнновацiйнi проекти яких занесенi до Державного реєстру iнновацiйних проектiв, подають до Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи (її регiональних вiддiлень) iнновацiйнi проекти та всi необхiднi документи, перелiк яких визначається нею.

     6. Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа органiзовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, вiдбiр iнновацiйних проектiв для їх фiнансової пiдтримки. Конкурснi вiдбори iнновацiйних проектiв здiйснюються на засадах прозоростi, вiдкритостi, гласностi.

(частина шоста статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     7. Суб'єкт iнновацiйної дiяльностi, iнновацiйний проект якого пройшов конкурсний вiдбiр, залежно вiд встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати вiд Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи один чи кiлька передбачених статтею 17 цього Закону видiв фiнансової пiдтримки.

     8. Фiнансова пiдтримка Державною iнновацiйною фiнансово-кредитною установою iнновацiйних проектiв шляхом надання кредитiв чи передавання майна у лiзинг здiйснюється за умови наявностi гарантiй повернення коштiв у виглядi застави майна, договору страхування, банкiвської гарантiї, договору поруки тощо.

     9. Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа здiйснює супроводження реалiзацiї iнновацiйних проектiв, якi нею фiнансуються, та контролює цiльове використання суб'єктами iнновацiйної дiяльностi наданих нею коштiв.

     10. Фiнансова пiдтримка реалiзацiї iнновацiйних проектiв може надаватися Державною iнновацiйною фiнансово-кредитною установою у формi послiдовних траншiв за результатами контролю ходу виконання проектiв.

     11. Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа подає у засобах масової iнформацiї щорiчний звiт про фiнансування нею iнновацiйних проектiв та результатiв їх виконання, а також перiодично iнформує громадськiсть про:

     результати конкурсного вiдбору iнновацiйних проектiв для державної фiнансової пiдтримки i вид наданої фiнансової пiдтримки;

     результати контролю виконання фiнансованих iнновацiйних проектiв;

     завершенi iнновацiйнi проекти та проекти, яким продовженi термiни їх реалiзацiї iз зазначенням причин;

     повернення ранiше наданих кредитiв.

     Iнформування щодо iнновацiйних проектiв, на якi поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здiйснюється з урахуванням цього Закону.

     Стаття 20. Комунальнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи

     1. Для здiйснення фiнансової пiдтримки мiсцевих iнновацiйних програм органи мiсцевого самоврядування можуть створювати комунальнi спецiалiзованi небанкiвськi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи i пiдпорядковувати їх виконавчим органам мiсцевого самоврядування.

     2. Комунальнi iнновацiйнi фiнансово-кредитнi установи дiють на основi положень (статутiв) про них, що розробляються i затверджуються органами мiсцевого самоврядування.

     3. Кошти комунальної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи формуються за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету, залучених вiтчизняних та iноземних iнвестицiй юридичних та фiзичних осiб, добровiльних внескiв юридичних та фiзичних осiб, власної чи спiльної фiнансово-господарської дiяльностi та iнших джерел, не заборонених законодавством України.

     4. Комунальна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету може надавати суб'єктам iнновацiйної дiяльностi для реалiзацiї ними iнновацiйних проектiв фiнансову пiдтримку, види якої передбаченi статтею 17 цього Закону.

     Кошти комунальної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, що формуються за рахунок залучених вiтчизняних та iноземних iнвестицiй фiзичних i юридичних осiб, добровiльних внескiв юридичних та фiзичних осiб, вiд власної чи спiльної фiнансово-господарської дiяльностi та iнших джерел, не заборонених законодавством України, можуть витрачатися нею як на всi перерахованi у статтi 17 цього Закону види iнвестування iнновацiйної дiяльностi, так i на iншi види iнвестування, передбаченi Положенням (Статутом).

     5. Для отримання фiнансової пiдтримки суб'єкти iнновацiйної дiяльностi, iнновацiйнi проекти яких занесенi до Державного реєстру iнновацiйних проектiв, подають до комунальної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи iнновацiйнi проекти та всi необхiднi документи, перелiк яких визначається цiєю установою.

     6. Комунальна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа органiзовує конкурсний вiдбiр iнновацiйних проектiв для їх фiнансової пiдтримки. Конкурснi вiдбори iнновацiйних проектiв здiйснюються на засадах прозоростi, вiдкритостi, гласностi.

     7. Суб'єкт iнновацiйної дiяльностi, iнновацiйний проект якого пройшов конкурсний вiдбiр, залежно вiд встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати вiд комунальної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи один чи кiлька передбачених статтею 17 цього Закону видiв фiнансової пiдтримки.

     8. Фiнансова пiдтримка комунальною iнновацiйною фiнансово-кредитною установою iнновацiйних проектiв шляхом надання кредитiв чи передавання майна у лiзинг здiйснюється за умови наявностi гарантiй повернення коштiв у виглядi застави майна, договору страхування, банкiвської гарантiї, договору поруки тощо.

     9. Комунальна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа здiйснює супроводження реалiзацiї iнновацiйних проектiв, якi нею фiнансуються, та контролює цiльове використання суб'єктами iнновацiйної дiяльностi наданих нею коштiв.

     10. Фiнансова пiдтримка реалiзацiї iнновацiйних проектiв може надаватися комунальною iнновацiйною фiнансово-кредитною установою у формi послiдовних траншiв за результатами контролю ходу виконання проектiв.

     11. Комунальна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа подає у мiсцевих засобах масової iнформацiї щорiчний звiт щодо профiнансованих нею iнновацiйних проектiв та результатiв їх виконання, а також перiодично iнформує громадськiсть про:

     результати конкурсного вiдбору iнновацiйних проектiв для фiнансової пiдтримки i вид наданої фiнансової пiдтримки;

     результати контролю виконання фiнансованих iнновацiйних проектiв;

     завершенi iнновацiйнi проекти та проекти, яким продовженi термiни їх реалiзацiї iз зазначенням причин;

     повернення ранiше наданих кредитiв.

     Iнформування щодо iнновацiйних проектiв, на якi поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здiйснюється з урахуванням цього Закону.

Роздiл V. ОСОБЛИВОСТI В ОПОДАТКУВАННI ТА МИТНОМУ РЕГУЛЮВАННI IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 21. Виключена

(дiю статтi 21 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(статтю 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 22. Виключена

(дiю статтi 22 зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(статтю 22 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

Роздiл VI. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 23. Мiжнароднi договори про спiвробiтництво у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Якщо мiжнародними договорами, учасником яких є Україна i згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України у сферi iнновацiйної дiяльностi, застосовуються правила мiжнародних договорiв.

Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм частини третьої статтi 16, статей 21 та 22, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2003 року. Передбаченi пунктом 3 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" змiни до законiв України набирають чинностi з 1 сiчня 2003 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом i подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до законiв України.

     3. Пункт 3 роздiлу VII виключено

(дiю пункт 3 роздiлу VII зупинено зупинено на 2003 рiк згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003р. N 1344-IV, на 2005 рiк - згiдно iз Законом України вiд 23.12.2004р. N 2285-IV)
(пункт 3 роздiлу VII зупинено виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ,
4 липня 2002 року
N 40-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.