ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спецiальну економiчну зону "Яворiв"

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 лютого 2002 року N 3036-III,
вiд 16 сiчня 2003 року N 429-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV

     Цей Закон визначає порядок створення, лiквiдацiї та особливостi механiзму функцiонування спецiальної економiчної зони "Яворiв".

     Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони "Яворiв"

     Спецiальна економiчна зона "Яворiв" (далi - СЕЗ "Яворiв") створюється на перiод до 1 сiчня 2020 року в адмiнiстративно-територiальних межах Яворiвського району Львiвської областi, за винятком територiй вiйськового полiгону та вiйськових частин.

     Частину другу статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     СЕЗ "Яворiв" створюється з метою залучення iнвестицiй для:

     створення нових робочих мiсць та забезпечення працевлаштування працiвникiв Яворiвського державного гiрничо-хiмiчного пiдприємства "Сiрка", що вивiльняються у зв'язку iз скороченням виробництва, перепрофiлювання вiльних виробничих потужностей, вирiшення екологiчних проблем у Яворiвському районi шляхом створення умов для вiдновлення земель, порушених техногенним впливом гiрничо-хiмiчного виробництва, активiзацiї пiдприємницької дiяльностi, збiльшення обсягiв виробництва товарiв (робiт, послуг), поставок на внутрiшнiй та зовнiшнiй ринки високоякiсної конкурентоспроможної продукцiї (послуг), а також впровадження нових технологiй, ринкових методiв господарювання та розвитку iнфраструктури спецiальної економiчної зони;

     розвитку експедицiйно-складської, транспортно-сервiсної та виробничої сфер на територiї автопорту "Краковець".

     На територiї СЕЗ "Яворiв" установлюється та дiє спецiальний правовий режим економiчної дiяльностi, визначений Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     Стаття 2. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 3. Органи управлiння СЕЗ "Яворiв"

     Органами управлiння СЕЗ "Яворiв" є Яворiвська районна рада та Яворiвська районна державна адмiнiстрацiя.

     Для облаштування територiї СЕЗ "Яворiв", будiвництва об'єктiв виробничої i невиробничої iнфраструктури та залучення iнвестицiй створюється орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв".

     Стаття 4. Повноваження Яворiвської районної ради та Яворiвської районної державної адмiнiстрацiї щодо управлiння СЕЗ "Яворiв"

     Яворiвська районна рада та Яворiвська районна державна адмiнiстрацiя здiйснюють свої повноваження на територiї зони "Яворiв" вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     До повноважень Яворiвської районної державної адмiнiстрацiї щодо управлiння СЕЗ "Яворiв" також належать:

     затвердження та реєстрацiя в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї СЕЗ "Яворiв";

     розроблення комплексу органiзацiйних заходiв щодо забезпечення фiнансування iнвестицiйних проектiв, у тому числi за рахунок власних коштiв пiдприємств та органiзацiй, бюджетних коштiв, позабюджетних фондiв, а також коштiв благодiйних фондiв, громадських органiзацiй i фiзичних осiб;

     розроблення i забезпечення реалiзацiї стратегiчних та поточних програм розвитку СЕЗ "Яворiв";

     сприяння отриманню суб'єктами СЕЗ "Яворiв" iнвестицiй, кредитiв, а також технiчної допомоги;

     органiзацiя пiдготовки (перепiдготовки) кадрiв;

     проведення торгiв (тендерiв), у тому числi мiжнародних, для вiдбору iнвестицiйних проектiв та їх учасникiв;

     регулювання ставок орендної плати, розмiрiв плати за комунальнi послуги i тарифiв у межах своєї компетенцiї вiдповiдно до законодавства України;

     здiйснення разом з вiдповiдними органами заходiв щодо забезпечення законностi i правопорядку, економiчної та екологiчної безпеки на територiї СЕЗ "Яворiв";

     регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Яворiв" iноземних працiвникiв;

     складання та подання статистичної звiтностi про дiяльнiсть СЕЗ "Яворiв" вiдповiдно до законодавства України;

     прийняття у межах своєї компетенцiї рiшень, обов'язкових для виконання на територiї СЕЗ "Яворiв";

     реалiзацiя iнших повноважень, передбачених цим Законом.

     Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв"

     Органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" є юридична особа, створена Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю за участю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi дiють на територiї СЕЗ "Яворiв".

     Положення (статут) про орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" затверджується Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю.

     Орган господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" забезпечує загальнi умови її функцiонування. До компетенцiї органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" належать:

     визначення перспективних напрямiв розвитку СЕЗ "Яворiв";

     експлуатацiя та будiвництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та iнших об'єктiв виробничої iнфраструктури, що використовуються для загальних потреб;

     органiзацiя мiжнародних торгiв (тендерiв) з метою розмiщення на територiї СЕЗ "Яворiв" нових виробництв;

     упорядкування та надання в межах повноважень, наданих мiсцевою радою, суб'єктам СЕЗ "Яворiв" у користування земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури та передача їм у користування природних ресурсiв мiсцевого значення вiдповiдно до чинного законодавства України;

     видача дозволiв суб'єктам СЕЗ "Яворiв" на будiвництво нових господарських об'єктiв, реєстрацiя суб'єктiв СЕЗ "Яворiв", що реалiзують на територiї СЕЗ "Яворiв" iнвестицiйнi проекти, затвердженi Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених положенням (статутом).

     Порядок видачi дозволiв суб'єктам СЕЗ "Яворiв" на будiвництво нових господарських об'єктiв та порядок реєстрацiї суб'єктiв СЕЗ "Яворiв" затверджуються Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю.

     Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Яворiв"

     Суб'єктами СЕЗ "Яворiв" є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi розташованi та реалiзують на територiї СЕЗ "Яворiв" iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю, еквiвалентною не менше 500 тисяч доларiв США (крiм проектiв технологiчного парку), затвердженi Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю та зареєстрованi органом господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" як суб'єкти СЕЗ "Яворiв".

     За реєстрацiю суб'єктiв СЕЗ "Яворiв" справляється плата, розмiр якої встановлюється Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю.

     Кошти, отриманi за реєстрацiю суб'єктiв СЕЗ "Яворiв", спрямовуються на розвиток iнфраструктури СЕЗ "Яворiв" у порядку, визначеному Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 7. Умови провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї СЕЗ "Яворiв"

     На територiї СЕЗ "Яворiв" можуть провадитися всi види пiдприємницької дiяльностi, за винятком заборонених законами України.

     Спецiальний правовий режим пiдприємницької дiяльностi, встановлений у СЕЗ "Яворiв", поширюється на суб'єкти СЕЗ "Яворiв" виключно при здiйсненнi ними пiдприємницької дiяльностi на територiї СЕЗ "Яворiв".

     Створення на територiї СЕЗ "Яворiв" банкiвських установ, їх фiлiй, страхових та iнших фiнансових органiзацiй, учасникiв фондового ринку, дiяльнiсть яких пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється в установленому законодавством порядку пiсля попереднього погодження з Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     У разi провадження пiдприємницької дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню, вiдповiднi лiцензiї видаються вiдповiдно до законодавства України.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     У разi порушення суб'єктами СЕЗ "Яворiв" законодавства України та установчих документiв Яворiвська районна державна адмiнiстрацiя має право скасовувати виданi нею дозволи та розглядає в установленому порядку питання щодо внесення пропозицiй органу господарського розвитку i управлiння СЕЗ "Яворiв" про скасування реєстрацiї суб'єктiв СЕЗ "Яворiв" у встановленому законодавством порядку.

     Стаття 8. Державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

     На територiї СЕЗ "Яворiв" державна реєстрацiя суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюється в установленому законодавством порядку.

     Стаття 9. Виключена

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.02.2002 р. N 3036-III, вiд 16.01.2003 р. N 429-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 10. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Яворiв"

     СЕЗ "Яворiв" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено.

     СЕЗ "Яворiв" може бути лiквiдована законом до закiнчення строку, на який її було створено, вiдповiдно до Закону України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон".

     Стаття 11. Гарантiї забезпечення iнтересiв суб'єктiв СЕЗ "Яворiв" у разi її лiквiдацiї

     Держава гарантує збереження у повному обсязi всiх майнових i немайнових прав суб'єктiв СЕЗ "Яворiв" у разi її лiквiдацiї.

     Спори мiж органами її управлiння, суб'єктами зони "Яворiв" та лiквiдацiйною комiсiєю, що можуть виникнути у зв'язку з лiквiдацiєю СЕЗ "Яворiв", пiдлягають розгляду в судах України, а спори за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi - у судах за погодженням сторiн, у тому числi за кордоном.

     Стаття 12. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
15 сiчня 1999 року
N 402-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.