ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв України

     I. Верховна Рада України постановляє внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 7-8, ст. 162), викласти у такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2005 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 106.135.385,4 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 80.688.275 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 25.447.110,4 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 114.080.879,8 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 88.501.452,1 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 25.579.427,7 тис. гривень.

     Затвердити на 2005 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 2.503.263,1 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.192.145,4 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.311.117,7 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 1.611.104,7 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 290.149,4 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.320.955,3 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2005 рiк у сумi 7.053.336 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 6.911.181,1 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 142.154,9 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2005 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок вiдповiдних бюджетних асигнувань установ, що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб;

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi та податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на прибуток житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     3) збiр за спецiальне водокористування (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу iз збору за спецiальне водокористування, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     7) суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають зарахуванню до доходiв Державного бюджету України (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi, а також податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть пiдприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акцiонерному товариству "ЗАЗ", яка задiяна у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, вiдповiдно до статтi 95 цього Закону);

     8) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, 70 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв (крiм 70 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     10) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     11) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     12) ввiзне мито (крiм 70 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них);

     13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     14) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     15) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     16) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями Державної автомобiльної iнспекцiї України; штрафних санкцiй, отриманих внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     18) дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" до 1 квiтня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованостi по сплатi дивiдендiв, нарахованих на державну частку акцiй за перiод роботи компанiї у 2000- 2002 роках, у сумi 102.000 тис. гривень;

     19) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     20) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     21) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     22) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     23) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

     24) до розмежування земель державної та комунальної власностi - 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi; пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi - 100 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм заборгованостi минулих рокiв, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР);

     26) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктопроводами;

     27) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     28) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     29) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання (крiм надходжень у рахунок погашення такої заборгованостi у сумi 50.000 тис. гривень, якi спрямовуються на закупiвлю свiтлих нафтопродуктiв);

     30) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     31) плата за видiлення номерного ресурсу;

     32) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     33) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України (крiм надходжень, визначених статтею 101 цього Закону);

     34) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     35) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     36) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету, крiм надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

     37) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     38) митнi збори;

     39) надходження коштiв вiд продажу на аукцiонах спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами та збору за видачу таких дозволiв;

     40) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     41) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст.148);

     42) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику - переможцю, вiдповiдно до умов договору;

     43) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату i нафти (у тому числi з родовищ iз важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на пiдставi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до Державного бюджету України:

     рентну плату за природний газ (у тому числi i нафтовий (попутний) газ):

     - у розмiрi 30,6 гривнi за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi за базовi i понад базовi обсяги, видобутi з родовищ iз важковидобувними i виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крiм обсягiв природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу), видобутих iз морських родовищ та з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв;

     - у розмiрi 10 гривень за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5.000 метрiв;

     - у розмiрi 7,8 гривнi за 1.000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi i нафтового (попутного) газу) iз морських родовищ;

     рентну плату за нафту (у тому числi за базовi i понад базовi обсяги, видобутi з родовищ iз важковидобувними i виснаженими запасами) - у розмiрi 300 гривень за одну тонну видобутої нафти;

     рентну плату за газовий конденсат - у розмiрi 300 гривень за одну тонну видобутого газового конденсату.

     Стаття 4. Установити, що у 2005 роцi продаж нафти i газового конденсату та вугiлля власного видобутку пiдприємствами, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, здiйснюється виключно на аукцiонах у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,89 долара США за одну тонну нафти або нафтопродуктiв, що транспортуються;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi, еквiвалентному 1,0 долара США за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу, нафти, амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рентна плата за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та продуктопроводами та рентна плата за транзитне транспортування амiаку сплачуються у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами подаються до органiв стягнення щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст.44).

     Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     природного газу у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 25 доларiв США за 1.000 куб. метрiв;

     газу (крiм природного) у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 25 доларiв США за 1.000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 25 доларiв США за 1 тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 25 доларiв США за 1 тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними угодами, обов'язковими для України.

     Стаття 7. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2005 роцi частину заборгованостi, визначену абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст.248; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250), у сумi 264.500 тис. гривень.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2005 роцi вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України за 2004 рiк, а також у повному обсязi кошти доходу за процентними облiгацiями внутрiшньої державної позики (далi - ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Мiнiстерством фiнансiв України у 2005 роцi, на загальну суму не менш як 1.209.497,1 тис. гривень. Цi кошти перераховуються до бюджету щомiсяця рiвними частинами одночасно iз сплатою Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разi недонадходження вiдповiдних коштiв до Державного бюджету України - зараховуються у наступному мiсяцi в рахунок сплати Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року.

     Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

     зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструктуризовано заборгованiсть по цьому податку та iнших реструктуризованих сумах податкiв, що належать державному бюджету, та/або надано вiдстрочку/розстрочку по сплатi цих податкiв у рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум зазначених податкiв незалежно вiд визначеного законом термiну їх реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки);

     здiйснювати вiдшкодування сум податку на додану вартiсть платнику податку, який має прострочену заборгованiсть перед державою за кредитом, залученим державою або пiд державнi гарантiї, позичкою та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, наданими з державного бюджету (далi - позичальник), або заборгованiсть по розрахунках з позичальником, в тому числi за закуплену за рахунок такого кредиту сiльськогосподарську технiку (далi - дебiтор), в 2005 роцi виключно в рахунок погашення простроченої заборгованостi позичальника перед державою за таким кредитом, позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi та в рахунок погашення заборгованостi дебiтора перед позичальником для подальшого спрямування вiдшкодованих сум в рахунок погашення простроченої заборгованостi позичальника перед державою за цим кредитом.

     Стаття 9. Установити, що у 2005 роцi:

     у разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     операцiї з ввезення природного газу на митну територiю України звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть;

     операцiї з продажу ввезеного природного газу на митнiй територiї України, крiм операцiй з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та iнших споживачiв, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартiсть;

     продаж спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, порядок проведення яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати мiнiмальну митну вартiсть, але не нижче iндикативних цiн, на окремi товари, що перемiщуються через митний кордон України;

     звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть науково-дослiднi i дослiдницько-конструкторськi роботи, якi виконуються українськими пiдприємствами за рахунок кредитних коштiв, залучених пiд гарантiї Уряду України для фiнансування мiжнародного проекту "Циклон-4".

     Стаття 10. Установити, що вiдрахування Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом", якi здiйснюються вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511), зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України за нормативом та у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Вiдкритим акцiонерним товариствам "Донбасенерго", "Днiпроенерго", "ДЕК "Центренерго", "Турбоатом", "Кримський содовий завод", "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"; Акцiонернiй енергетичнiй компанiї "Київенерго" та iншим господарським товариствам, у статутному фондi яких є державна частка, забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованостi по сплатi дивiдендiв, нарахованих на державну частку акцiй за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 1999- 2003 роках.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi доходiв є:

     1) 70 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) 70 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     4) 70 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення та/або їх складових, що належать Нацiональному космiчному агентству України;

     9) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     14) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     15) надходження вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     16) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук України), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна, майна Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     18) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, якi зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України щомiсячно за фактом перевиконання помiсячних обсягiв цих надходжень загального фонду, установлених помiсячним розписом доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк;

     19) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     20) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     21) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     22) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     23) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     24) податкова заборгованiсть минулих рокiв та нарахованi суми податкiв, якi виникли пiсля проведення розрахункiв згiдно iз статтею 39 цього Закону житлово-комунальних пiдприємств, Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть, збору за спецiальне водокористування та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР;

     25) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання у сумi 50.000 тис. гривень;

     26) надходження вiд плати за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     27) податкова заборгованiсть минулих рокiв з податку на додану вартiсть пiдприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акцiонерному товариству "ЗАЗ", яка задiяна у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, вiдповiдно до статтi 95 цього Закону;

     28) надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiд погашення заборгованостi компанiї перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994- 1999 рокiв ядерне паливо у сумi 120.000 тис. гривень;

     29) частина виручки вiд реалiзацiї природного газу у 2000 роцi, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територiю України;

     30) платежi, пов'язанi з виконанням Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї в розвитку соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     31) надходження, визначенi статтею 101 цього Закону;

     32) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     33) надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511);

     34) надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi.

     Стаття 13. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України частини виручки вiд реалiзацiї природного газу у 2000 роцi, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територiю України, у розмiрi 1.005.422 тис. гривень.

     Установити, що сплата зазначеного платежу здiйснюється рiвними частками щомiсячно протягом 2005 року. Порядок сплати цього платежу та контролю за його надходженням затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. На суму несвоєчасно внесених коштiв нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України вiд сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання строку платежу i по день сплати включно.

     Стаття 14. Державному пiдприємству "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" забезпечити щомiсячно рiвними частинами протягом 2005 року перерахування до спецiального фонду бюджету 120.000 тис. гривень заборгованостi перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994- 1999 рокiв ядерне паливо.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 15. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 18.256.787,8 тис. гривень та в сумi 1.133.911,9 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 8.317.131,1 тис. доларiв США.

     Стаття 16. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     У разi змiн залишкiв готiвкових коштiв, що впливає на рiвень дефiциту, допускається збiльшення або зменшення державних внутрiшнiх запозичень.

     Стаття 17. Установити, що у 2005 роцi надання державних гарантiй, гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, або залучаються українськими пiдприємствами для фiнансування українсько-бразильського проекту створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4", для здiйснення заходiв по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки та за iноземним кредитом, наданим Державнiй службi автомобiльних дорiг України для завершення проекту реконструкцiї автомобiльної дороги Київ- Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування) не здiйснюється.

     Позичальники iноземних кредитiв, щодо яких прийнято рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України за участю Нацiонального банку України, або надати iнше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм iноземного кредиту, наданого Державнiй службi автомобiльних дорiг України для завершення проекту реконструкцiї автомобiльної дороги Київ- Одеса).

     Стаття 18. Мiнiстерство фiнансiв України має право вiд iменi України брати зобов'язання, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 19. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед iноземними кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету i таких реструктурованих сум.

     Стаття 20. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв, включаючи операцiї щодо обмiну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманнi граничного розмiру державного боргу на кiнець року.

     Стаття 21. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати в 2005 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги за простроченою бiльше нiж три роки заборгованiстю перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi шляхом оформлення цiєї заборгованостi простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України. Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, за якими юридичнi особи-резиденти мають заборгованiсть перед державою.

     При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу цих векселiв до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми. Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких векселiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 22. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 99 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 2 - 4 статтi 23 цього Закону;

     3) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю.

     Стаття 23. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 1 вiдсоток коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, але не бiльше 49.997,6 тис. гривень, з урахуванням пунктiв 3 i 4 цiєї статтi;

     3) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувалися вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     4) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу Фондом державного майна України на вiдкритих аукцiонах акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова.

     Стаття 24. Визнати в 2005 роцi органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України залучати в 2005 роцi юридичних осiб для представництва органiв державної влади в судах у справах, пов'язаних iз стягненням простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено, iз спрямуванням на оплату таких послуг юридичних осiб коштiв у розмiрi до п'яти вiдсоткiв вiд фактичних надходжень до державного бюджету внаслiдок забезпечення цими особами вiд iменi органiв державної влади здiйснення зазначеного стягнення.

     Стаття 25. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна, вiдповiдно до пункту 2 статтi 22, пунктiв 2 - 4 статтi 23 цього Закону, у сумi не менш як 6.985.309,7 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 27. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2005 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатками N 3 i N 4 до цього Закону.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету, а перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, перерозподiл бюджетних призначень на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету та бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюється за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Порядок використання коштiв державного бюджету, якi видiляються на часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва, здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення коротко- та довготермiнових кредитiв, здешевлення кредитiв на здiйснення природоохоронних заходiв, на ремонт сiльськогосподарської технiки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилученi з фiнансового лiзингу у лiзингоотримувачiв, визнаних банкрутами або таких, що порушили договiр лiзингу, iншi бюджетнi програми (крiм програм, пов'язаних з функцiонуванням бюджетних установ), визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що затвердженi у Державному бюджетi України видатки на реалiзацiю завдань та заходiв Загальнодержавної програми реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004- 2010 роки по Державному комiтету України з питань житлово-комунального господарства проводяться ним у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Розподiл коштiв за бюджетною програмою "Пiдтримка розвитку державних iсторико-культурних заповiдникiв та територiй i об'єктiв природно-заповiдного фонду України" (код 3511310) здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 28. Установити, що у 2005 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2005 рiк.

     Стаття 29. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освiтнiм працiвникам музеїв i бiблiотек доплати за вислугу рокiв, грошової винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконання трудових обов'язкiв i матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань вiдповiдно до норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст.191; 1999 р., N 28, ст.231; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250), частиною п'ятою статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки та бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст.177; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250).

     Стаття 30. Розпорядникам коштiв державного бюджету (далi - розпорядникам) при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi по оплатi вищезазначених товарiв та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником обґрунтованих лiмiтiв споживання.

     Стаття 31. Перелiк об'єктiв будiвництва, реконструкцiї автомобiльних дорiг державного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 32. Державне казначейство України здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв коштiв державного бюджету виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм.

     Стаття 33. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, крiм вiйськових аташе, проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 34. Установити, що у 2005 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст.425; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250) здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 400 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 330 гривень, iнвалiдам вiйни III групи - 270 гривень, учасникам бойових дiй - 250 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 400 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 130 гривень, учасникам вiйни - 50 гривень.

     Стаття 35. Установити, що у 2005 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України виходячи з вiдповiдних обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст.540).

     Стаття 36. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї, а також видатки на пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I-IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi i прикладнi дослiдження та дослiдно-конструкторськi роботи.

     Стаття 37. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2005 роцi за приписом Державної виконавчої служби України здiйснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст.84; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92), здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею, виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв лише у разi наявностi в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 38. Установити, що в 2005 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних iз оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст.308), здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 39. Установити, що у 2005 роцi розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперiв колишнього СРСР здiйснюються за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам шляхом погашення заборгованостi таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожитi електричну i теплову енергiю, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання i водовiдведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих рокiв, у тому числi розстроченого, пiдприємств (структурних пiдроздiлiв пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iнших пiдприємств, що надають цi послуги, за видами податкiв, визначеними у пунктi 24 статтi 12 цього Закону, та за рахунок частини виручки вiд реалiзацiї природного газу у 2000 роцi, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територiю України, в обсязi 6.000.000 тис. гривень по сплатi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до Державного бюджету України, а також пенi, штрафних санкцiй, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитiв, наданих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, в тому числi шляхом переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань пiдприємств, якi виникають в результатi виконання цiєї статтi.

     Зазначенi розрахунки проводяться територiальними органами Державного казначейства України, якi вiдкривають усiм учасникам спецiальнi рахунки.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету встановити порядок проведення таких розрахункiв та розподiлу зазначеної субвенцiї в розрiзi мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 40. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2005 роцi на реалiзацiю Закону України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 15), у сумi 659.146 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 531.203,5 тис. гривень.

     Установити, що Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2005 року перерозподiл бюджетних призначень мiж бюджетними програмами на здiйснення цих виплат виходячи з фактичних обсягiв кредиторської заборгованостi.

     Порядок перерахування цих коштiв, а також їх розподiл у розрiзi головних розпорядникiв коштiв державного бюджету та мiж мiсцевими бюджетами визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 41. Затвердити бюджетнi призначення на 2005 рiк на централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатком N 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Установити, що Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй закупiвля путiвок на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та медичного обладнання для медико-санiтарного забезпечення таких громадян проводиться централiзовано з подальшим їх розподiлом у розрiзi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць.

     Установити, що у 2005 роцi пiльгове забезпечення продуктами харчування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 42. Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно iз законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцi та особи рядового i начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя), безоплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв надаються у разi, якщо зазначенi працiвники мають право на податкову соцiальну пiльгу.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом з грошовими доходами зазначених працiвникiв не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.

     Стаття 43. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частинi загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, 8681020 здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 44. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2005 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання, крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть та надходжень, визначених пунктом 11 цiєї статтi;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на заставнi та iнтервенцiйнi операцiї iз зерном;

     8) повернення коштiв, наданих з Державного бюджету України на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї;

     9) повернення пiдприємствами (структурними пiдроздiлами пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iншими пiдприємствами, що надають послуги, визначенi статтею 39 цього Закону, бюджетних позичок та кредитiв, наданих пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України;

     10) повернення безвiдсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованостi iз заробiтної плати, в межах 72.000 тис. гривень;

     11) до 5 вiдсоткiв фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслiдок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено;

     12) повернення сiльськогосподарськими пiдприємствами бюджетних позичок та заборгованостi за кредитами, наданими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 45. Установити, що у 2005 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 12, 23 та 44 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2, 4 статтi 12 цього Закону).

     При цьому 30 вiдсоткiв загальної суми зазначених коштiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення та 10 вiдсоткiв - на будiвництво, реконструкцiю та ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi, у першу чергу в сiльськiй мiсцевостi;

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     3) заходи по реалiзацiї комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, магiстральних, гiрських та сiльських лiнiй електропередач за перелiком та у порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     5) здешевлення кредитiв на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     6) державну пiдтримку на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї уранодобувного пiдприємства "Схiдний гiрничо-збагачувальний комбiнат" у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 12 цього Закону);

     7) створення власного виробництва ядерного палива у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 12 цього Закону);

     8) державну пiдтримку будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     9) впровадження енергозберiгаючих технологiй в агропромисловому комплексi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     10) пiдтримку у безпечному станi енергоблокiв та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатацiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статтi 12 цього Закону);

     11) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     12) здiйснення науково-дослiдницьких та дослiдно-конструкторських робiт Iнститутом проблем безпеки атомних електростанцiй Нацiональної академiї наук України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     13) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 12 цього Закону);

     14) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 12 цього Закону);

     15) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 12 цього Закону);

     16) виплату пенсiй (компенсацiй, надбавок, пiдвищень, доплат до пенсiй), призначених за рiзними пенсiйними програмами, щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї (дотацiї), сплату страхових пенсiйних внескiв за визначенi законодавством категорiї осiб, виплату державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам i державної соцiальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 12 цього Закону);

     17) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 12 цього Закону);

     18) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 12 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     19) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 12 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     20) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 12 цього Закону);

     21) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 12 цього Закону);

     22) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 12 цього Закону);

     23) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 12 цього Закону);

     24) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 85 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 i 25 статтi 12 цього Закону);

     25) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву (за рахунок 15 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 12 цього Закону);

     26) участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 12 цього Закону);

     27) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на заходи ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 12 цього Закону);

     28) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 12 цього Закону);

     29) пiдтримку гастрольних заходiв на загальнодержавному рiвнi (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 10 цього Закону);

     30) розвиток мiнерально-сировинної бази, в тому числi бурiння артезiанських свердловин у сумi 30.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 12 цього Закону);

     31) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статтi 44 цього Закону);

     32) погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктами 24 та 29 статтi 12 цього Закону та пунктом 9 статтi 44 цього Закону);

     33) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 23 цього Закону);

     34) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 23 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 3 статтi 23 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 4 статтi 23 цього Закону), але не бiльше нiж 56.010,7 тис. гривень;

     35) державнi капiтальнi вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 3 статтi 23 цього Закону);

     36) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 23 цього Закону), але не бiльше нiж 18.000 тис. гривень;

     37) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 44 цього Закону);

     38) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 44 цього Закону);

     39) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994- 1997 рокiв та формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 44 цього Закону);

     40) придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу (за рахунок 97 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 44 цього Закону, та 16,17 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 44 цього Закону);

     41) часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок 83,33 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 44 цього Закону);

     42) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 44 цього Закону);

     43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 44 цього Закону);

     44) державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї, у тому числi забезпечення гарантiйних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 44 цього Закону);

     45) оплату послуг юридичних осiб, якi залучаються для стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками, у тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 44 цього Закону);

     46) ремонт сiльськогосподарської технiки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилученi з фiнансового лiзингу у лiзингоотримувачiв, визнаних банкрутами або таких, що порушили договiр лiзингу (за рахунок 3 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 44 цього Закону, та 0,5 вiдсотка джерел, визначених пунктом 5 статтi 44 цього Закону);

     47) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 12 цього Закону);

     48) забезпечення спецавтотранспортом iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статтi 12 цього Закону);

     49) будiвництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     50) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     51) гiрничо-рятувальнi заходи на вугледобувних пiдприємствах (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     52) надання кредитiв на оплату екологiчної бронi електропостачання при несплатi або неповнiй оплатi за спожиту електроенергiю споживачами, що мають таку броню (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 12 цього Закону);

     53) субвенцiю з Державного бюджету України на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статтi 12 цього Закону);

     54) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статтi 12 цього Закону;

     55) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 12 цього Закону);

     56) державну пiдтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 12 цього Закону);

     57) субвенцiю з Державного бюджету України на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статтi 12 цього Закону).

     Стаття 46. Установити збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi у розмiрi 2 вiдсотки. Порядок справляння збору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Надходження збору зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i спрямовуються на надання субвенцiї мiсцевим бюджетам на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання зазначеної субвенцiї та її розподiл за об'єктами.

     Розподiл коштiв зазначеної субвенцiї за об'єктами здiйснюється за пропозицiями народних депутатiв України, узгодженими з вiдповiдними мiсцевими органами влади i органами мiсцевого самоврядування. При визначеннi перелiку цих об'єктiв врахувати, в першу чергу, необхiднiсть завершення будiвництва пускових об'єктiв, продовження розпочатого будiвництва у минулих роках та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 47. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати видiлення коштiв на виконання заходiв, визначених на 2005 рiк Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та вiдтворення довкiлля Азовського i Чорного морiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 28, ст.135), у сумi 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 14, ст.374), - у сумi 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування нацiональної екологiчної мережi України на 2000-2015 роки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст.405), - у сумi 800 тис. гривень.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ

     Стаття 48. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб (крiм податку з доходiв фiзичних осiб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок вiдповiдних бюджетних асигнувань установ, що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб);

     2) єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва та фiксований податок (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) i у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї, отриманi внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Стаття 49. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 50. Затвердити на 2005 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2005 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг, субсидiй та допомоги населенню, мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Додаткова дотацiя з Державного бюджету України бюджету Автономної Республiки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ розподiляється мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ виходячи з показникiв дохiдної частини бюджетiв з метою вирiвнювання забезпеченостi бюджетiв депресивних територiй, врахування особливостей гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення.

     Стаття 51. Затвердити субвенцiю з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток регiонiв, виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi i на виконання iнвестицiйних проектiв у сумi 400.000 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток регiонiв, виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi i на виконання iнвестицiйних проектiв, а також розподiл цiєї субвенцiї за об'єктами.

     Розподiл коштiв зазначеної субвенцiї здiйснюється за пропозицiями народних депутатiв України, узгодженими з вiдповiдними мiсцевими органами влади i органами мiсцевого самоврядування, з урахуванням необхiдностi пропорцiйного розподiлу коштiв мiж зведеними бюджетами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя вiдповiдно до чисельностi населення. При визначеннi перелiку об'єктiв iнвестицiйних проектiв врахувати в першу чергу необхiднiсть завершення будiвництва, розпочатого у минулих роках, та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 52. Затвердити субвенцiю з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на збереження iсторичної забудови мiст та об'єктiв iсторико-культурної спадщини України у сумi 100.000 тис. гривень, у тому числi бюджету мiста Львова у сумi 50.000 тис. гривень.

     Розподiл коштiв зазначеної субвенцiї здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 53. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 54. Установити, що у 2005 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть;

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне водокористування;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця за умови вiдхилення обсягу отриманої дотацiї наростаючим пiдсумком з початку року вiд врахованого обсягу в розписi Державного бюджету України бiльше нiж на 10 вiдсоткiв.

     В iншому разi недоотримана сума дотацiї вирiвнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього мiсяця кварталу.

     Стаття 55. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рiк.

     Стаття 56. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2005 рiк.

     Стаття 57. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2005 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 58. Установити, що видатки бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N11, ст.79) здiйснюються за вiдповiдною програмою.

     Стаття 59. Установити на 2005 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст.102; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумi 90 гривень.

     Установити на 2005 рiк, що розмiр допомоги на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням, обчислюється виходячи iз такого значення прожиткового мiнiмуму:

     з 1 квiтня 2005 року для дiтей вiком до 6 рокiв - 362 гривнi, для дiтей вiд 6 до 18 рокiв - 460 гривень;

     з 1 жовтня 2005 року для дiтей вiком до 6 рокiв - 376 гривень, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв - 468 гривень;

     розмiр допомоги на дiтей одиноким матерям обчислюється виходячи iз такого значення прожиткового мiнiмуму:

     з 1 квiтня 2005 року для дiтей вiком до 6 рокiв - 362 гривнi, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв - 460 гривень;

     з 1 жовтня 2005 року для дiтей вiком до 6 рокiв - 376 гривень, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв - 468 гривень.

     Установити рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст.290; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250) та Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст.404):

     з 1 сiчня 2005 року для працездатних осiб у сумi 80 гривень, непрацездатних осiб - 120 гривень, iнвалiдiв - 130 гривень;

     з 1 квiтня 2005 року для працездатних осiб у сумi 100 гривень, непрацездатних осiб - 140 гривень, iнвалiдiв - 150 гривень.

     Установити на 2005 рiк розрахунковий розмiр, що застосовується при визначеннi розмiрiв державної соцiальної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N1, ст.2; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250):

     з 1 сiчня 2005 року - у сумi 150 гривень;

     з 1 квiтня 2005 року при визначеннi допомоги для iнвалiдiв з дитинства та дiтей-iнвалiдiв - 313 гривень, надбавки на догляд за iнвалiдом I групи - 406 гривень, надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом вiком до 6 рокiв - 362 гривнi, надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом вiком до 18 рокiв - 460 гривень;

     з 1 липня 2005 року при визначеннi допомоги для iнвалiдiв з дитинства та дiтей-iнвалiдiв - 319 гривень;

     з 1 жовтня 2005 року при визначеннi допомоги для iнвалiдiв з дитинства та дiтей-iнвалiдiв - 332 гривнi, надбавки на догляд за iнвалiдом I групи - 423 гривнi, надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом вiком до 6 рокiв - 376 гривень, надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом вiком до 18 рокiв - 468 гривень.

     Установити, що з 1 квiтня 2005 року Пенсiйний фонд України за рахунок коштiв державного бюджету виплачує iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам рiзницю мiж розмiром державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, встановленим вiдповiдно до цiєї статтi, та пенсiєю (соцiальною пенсiєю).

     Установити, що у 2005 роцi:

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв надається незастрахованим особам у розмiрi 100 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;

     нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськово-службовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст.190; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст.162) здiйснюється виходячи iз рiвня 85 гривень.

     У сукупному доходi сiм'ї при визначеннi її права на отримання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям враховується грошовий еквiвалент пiльг за спожитi житлово-комунальнi послуги.

     Стаття 60. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду у першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, та Пенсiйного фонду України в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Зобов'язати Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надавати середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2005 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерству фiнансiв України затвердити на 2005 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та довести його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Погашення отриманих середньострокових позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 61. Установити, що за рахунок субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст.433; 2001 р., N 2-3, ст.10, N 32, ст.172; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250), - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство. Граничнi показники вартостi твердого палива у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади мають право встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого палива особам, якi мають право на пiльги на придбання твердого палива вiдповiдно до чинного законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     Мiсцевi органи виконавчої влади мають право надавати пiльги на тверде паливо готiвкою в межах загального обсягу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу.

     Регiональнi норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи iз обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.

     За рахунок коштiв субвенцiї на компенсацiю пiльгового проїзду окремих категорiй громадян за рiшенням мiсцевої ради може надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на пiльговий проїзд мiським та примiським автомобiльним транспортом (крiм категорiй, компенсацiя пiльгового проїзду яких здiйснюється за рахунок iнших джерел).

     Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується мiсцевою державною адмiнiстрацiєю виходячи iз середньої вартостi проїзду на вiдповiднiй територiї, номiнальної кiлькостi поїздок та кiлькостi громадян, що мають право на пiльговий проїзд, у межах затверджених вiдповiдною радою бюджетних призначень на цю мету.

     Стаття 62. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2005 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (до розмежування земель державної i комунальної власностi); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у комунальнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) субвенцiя з Державного бюджету України мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах;

     9) субвенцiя з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованостi громадян за житлово-комунальнi послуги та енергоносiї в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень;

     10) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     11) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     12) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     13) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     14) субвенцiя з Державного бюджету України на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     15) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво газопроводiв-вiдводiв та газифiкацiю населених пунктiв, у першу чергу сiльських.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 63. Затвердити на 2005 рiк прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi 423 гривнi, а також окремо для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв - 376 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв - 468 гривень;

     працездатних осiб - 453 гривнi;

     осiб, якi втратили працездатнiсть, - 332 гривнi.

     Стаття 64. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами пiд державнi гарантiї для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, операцiй по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв.

     Стаття 65. Установити, що господарськi органiзацiї: державнi, казеннi пiдприємства та їх об'єднання i дочiрнi пiдприємства, а також акцiонернi, холдинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнi пiдприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

     Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2004 року (крiм результатiв фiнансово-господарської дiяльностi у 2004 роцi, з яких сплачено частину прибутку (доходу) вiдповiдно до статтi 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст.250) та наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2005 роцi.

     Для акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб'єктiв господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнiх пiдприємств зазначенi вiдрахування провадяться з частини прибутку (доходу) вiдповiдно до розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Норматив i порядок вiдрахування частини прибутку (доходу), визначеної цiєю статтею, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 66. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв мають право брати бюджетнi зобов'язання у 2005 роцi, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, в межах видiлених їм асигнувань.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Поточнi видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ, можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, коли вiдсутня заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення).

     Стаття 67. Продовжити до 1 сiчня 2006 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-IV та вiд 15 липня 1999 року N 967-IV.

     Установити, що збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти в розмiрi 1,5 вiдсотка. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до Пенсiйного фонду України додатковий збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi 1,5 вiдсотка вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової валюти, зазначеної у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощену систему оподаткування, а також пiдприємства, об'єднання, органiзацiї, колгоспи, радгоспи, розташованi у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти на загальних пiдставах.

     Юридичнi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних пiдставах.

     Стаття 68. Заборонити у 2005 роцi проводити:

     реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати вiдстрочки щодо термiнiв її сплати; списання заборгованостi суб'єктiв господарювання за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi до бюджету, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 сiчня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв.

     Стаття 69. Установити, що у 2005 роцi положення i норми, передбаченi пунктом "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим i дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), дiють в межах бюджетних призначень на оплату працi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити на 2005 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 49, ст. 259; N 12-13, ст.92; 2003 р., N10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумi 110 гривень у розрахунку на одну особу.

     Стаття 70. Установити, що у 2005 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 33, ст.207; 1999 р., N 8, ст.59; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), збiльшенi в 3,03 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162).

     Установити, що у 2005 роцi пiльги по платi за землю, визначенi пунктами 3 i 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 2000 р., N 43, ст.363; 2003 р., N 10-11, ст.86, N 26, ст.195, N 30, ст.243; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, та громадських органiзацiй iнвалiдiв, їх пiдприємств i органiзацiй, а також закладiв фiзичної культури та спорту, спортивних баз олiмпiйської та параолiмпiйської пiдготовки, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 71. Платежi, якi вiдповiдно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв i для яких законодавчо не визначенi термiни їх сплати, сплачуються щомiсячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст.44) для платежiв, що мають базовий (звiтний) перiод - календарний мiсяць.

     По загальнодержавних та мiсцевих податках i зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацiй (розрахункiв), платники надають щомiсячнi розрахунки про належнi до сплати суми обов'язкових платежiв у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежiв з базовим (звiтним) перiодом - календарний мiсяць.

     Своєчасно не внесенi до бюджетiв суми цих платежiв вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 72. Установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязi.

     Стаття 73. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм медичних, фармацевтичних, педагогiчних i культурно-освiтнiх працiвникiв закладiв комунальної власностi, якi проживають i працюють у сiльськiй мiсцевостi), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу, пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та членiв їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею.

     Стаття 74. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 75. З метою приведення окремих норм законiв у вiдповiднiсть з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рiк дiю:

     1) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами), частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових нормативiв плати за користування надрами), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст.340; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250);

     2) пункту 4 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 49, ст.303; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти;

     3) статтi 3; частини другої статтi 4; статтi 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст.238; 2000 р., N 14-15-16, ст.121; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     4) частини четвертої статтi 21 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст.102, N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     5) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст.248; 2001 р., N 2-3, ст.10; 2002 р., N 12-13, ст.92; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     6) частини четвертої статтi 9 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст.82; 1998 р., N 30-31, ст.193; 2003 р., N 10-11, ст.86; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     7) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 та пiдпунктiв "в" i "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст.44; 2003 р., N 10-11, ст.86, N 24, ст.154; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     8) Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст.272, N 43-44, ст.493; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     9) статей 64 i 65 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст.189; 2004 р., N 5, ст.34, N 17-18, ст.250, N 43-44, ст.493; 2005 р., N 7-8, ст. 162), статтi 16 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст.308; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частинi закрiплення та застосування нормативiв вiдрахувань податку з доходiв фiзичних осiб за бюджетами мiсцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (органiзацiй), що утримуються iз державного бюджету, якi є джерелом доходiв цих осiб;

     10) другого речення абзацу третього пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 52, ст. 563; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     11) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     12) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 (щодо надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст.250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     13) абзацу двадцять шостого статтi 1 та статтi 151 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв оптового ринку електричної енергiї в частинi проведення розрахункiв, визначених статтею 39 цього Закону;

     14) пунктiв 2 i 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про деякi питання фiнансування соцiальних виплат та пов'язаних з ними адмiнiстративних витрат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162);

     15) частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     16) Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     17) пункту 5 роздiлу IV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про особливостi приватизацiї пiдприємств Державної акцiонерної компанiї "Укррудпром" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 376; 2005 р., N 7-8, ст. 162);

     18) статей 6, 7, статтi 8 (в частинi функцiонування спецiального рахунку), статей 9 - 14, пункту 3, пiдпунктiв 3, 4 пункту 4 роздiлу IV Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511).

     Стаття 76. Установити, що допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, застрахованим особам, якi працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi починаючи з першого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) iнвалiдностi незалежно вiд звiльнення застрахованої особи в перiод втрати працездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством.

     Зупинити на 2005 рiк дiю статтi 2 Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо зобов'язань бюджетних установ.

     Стаття 77. Установити, що у 2005 роцi окремi положення Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1) частину першу статтi 218 доповнити реченням такого змiсту: "Ввезення на митну територiю України цих товарiв у незмiнному станi або товарiв, повнiстю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здiйснюється в режимi iмпорту";

     2) частину першу статтi 267 викласти у такiй редакцiї:

     "Митною вартiстю за методом оцiнки за цiною угоди щодо товарiв, якi iмпортуються, є цiна угоди, фактично сплачена, чи цiна, яка пiдлягає сплатi, але не менше, нiж мiнiмальна митна вартiсть, якщо вона встановлена Кабiнетом Мiнiстрiв України, у випадках, передбачених законодавством, за товари, якi iмпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України";

     3) у роздiлi XXI "Прикiнцевi положення":

     а) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року";

     б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2006 року".

     Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 79. Кошти державних цiльових фондiв обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначенi ним порядку i термiни та Мiнiстерству фiнансiв України звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв.

     Стаття 80. Надати право Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття за зверненням обласних державних адмiнiстрацiй спрямувати у 2005 роцi кошти у сумi 107.358,5 тис. гривень на здешевлення кредитiв для створення нових робочих мiсць для працiвникiв вугiльної промисловостi, вивiльнених у зв'язку iз закриттям шахт, членам їх сiмей (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти) та членам сiмей загиблих шахтарiв (дружина (чоловiк), повнолiтнi дiти), а також у iнших галузях економiки у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 81. Установити, що кошти на погашення заборгованостi перед Пенсiйним фондом України, пов'язаної з виплатою пенсiй та допомог вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" та поточнi платежi до Пенсiйного фонду України, а також кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року та нарахованої на неї компенсацiї втрати частини доходiв у зв'язку з порушенням строкiв виплати у сумi 31.650 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України. Перерахування цих коштiв здiйснюється Державним казначейством України на рахунки Пенсiйного фонду України та на окремi рахунки Мiнiстерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу вiдрахувань вiд доходiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у розмiрi 20 вiдсоткiв до погашення цiєї заборгованостi, з них 0,5 вiдсотка - на окремi рахунки Мiнiстерства палива та енергетики України.

     Стаття 82. Витрати на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб проводяться за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Стаття 83. Установити з 1 сiчня 2005 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 262 гривнi на мiсяць, з 1 квiтня 2005 року - 290 гривень на мiсяць, з 1 липня 2005 року - 310 гривень на мiсяць, з 1 вересня 2005 року - 332 гривнi. Забезпечити збереження мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень в оплатi працi працiвникiв бюджетної сфери виходячи iз зазначених розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати.

     Стаття 84. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити порядок i термiни поетапного запровадження умов оплати працi працiвникiв бюджетної сфери на основi Єдиної тарифної сiтки та впорядкування умов оплати працi окремих категорiй працiвникiв бюджетної сфери в межах коштiв у сумi 1.476.940,5 тис. гривень, передбачених на цю мету, здiйснивши їх розподiл у розрiзi головних розпорядникiв коштiв державного бюджету та мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 85. Кабiнету Мiнiстрiв України у 2005 роцi вжити заходiв щодо оптимiзацiї граничної чисельностi працiвникiв органiв виконавчої влади.

     Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування не приймати рiшення, що призводять до збiльшення чисельностi працiвникiв бюджетних установ.

     Стаття 86. Установити, що нецiльове використання бюджетних коштiв, тобто витрачання їх на цiлi, що не вiдповiдають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рiшенням про мiсцевий бюджет, видiленим бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслiдком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштiв на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 87. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 88. Продовжити до 1 сiчня 2006 року дiю експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 роцi Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України окремих мiсцевих зборiв (збору на розвиток рекреацiйного комплексу в Автономнiй Республiцi Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономнiй Республiцi Крим).

     Стаття 89. Установити, що в 2005 роцi при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток вiд'ємне значення об'єкта оподаткування (балансовi збитки), яке облiковувалось у платника податку станом на 1 сiчня 2003 року i не було погашено на 1 сiчня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 роздiлу II "Перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслiдками податкових перiодiв (кварталiв) 2005 податкового року.

     Стаття 90. Установити, що у 2005 роцi запроваджуються базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Стаття 91. Установити, що на 2005 рiк обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 2.080.000 тис. гривень.

     Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 92. Установити, що надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України, надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованостi перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, а також надходження коштiв вiд Секретарiату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються вiдповiдно на погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України за отриманi вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, яка склалася станом на 1 сiчня 2004 року, та забезпечення участi українського контингенту Збройних Сил України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби Збройних Сил України. Мiнiстерство фiнансiв України вносить змiни до розпису Державного бюджету України понад обсяги вiдповiдних доходiв та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 i N 3 до цього Закону, у разi, коли сума цих надходжень перевищить суму вiдповiдних рiчних обсягiв, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.

     Стаття 93. Установити з 1 сiчня 2005 року максимальну величину фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробiтної плати (доходу)), з яких вiдповiдно до законiв України справляються страховi внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Пенсiйного фонду України, в розмiрi 4.100 гривень на мiсяць у розрахунку на кожну фiзичну особу - платника внескiв.

     Стаття 94. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити в 2005 роцi поставку до державного резерву свiтлих нафтопродуктiв в обсязi не менше 70 тис. тонн за цiною не вище собiвартостi з нарахуванням податку на додану вартiсть та акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 95. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити у 2005 роцi забезпечення iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни спецавтотранспортом в рахунок погашення податкового боргу минулих рокiв, в тому числi розстроченого, по сплатi податку на додану вартiсть до Державного бюджету України, а також пенi, штрафних санкцiй, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства по цьому податку пiдприємств, що постачають товари (роботи, послуги) закритому акцiонерному товариству "ЗАЗ", та задiянi у проведеннi розрахункiв по придбанню спецавтотранспорту, в обсязi 243.300 тис. гривень.

     Стаття 96. Установити для платникiв податку на прибуток у 2005 роцi сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти мiсяцiв 2005 року за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування попереднiх перiодiв, визначеного вiдповiдно до законодавства, та приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2005 року та суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларацiї з цього податку за одинадцять мiсяцiв 2005 року здiйснюється у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

     Стаття 97. Установити, що в 2005 роцi пеня, передбачена абзацом п'ятим пiдпункту 12.1.2 пункту 12.1 статтi 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162), стягується iз розрахунку 3-кратного розмiру рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.

     Стаття 98. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка має прострочену заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими державою, або пiд державнi гарантiї, а також її дебiтором за поставленi до державного резерву матерiальнi цiнностi, проведенi iнтервенцiйнi операцiї, здiйснюються шляхом погашення простроченої заборгованостi такого боржника перед державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 99. Установити, що у 2005 роцi господарськi органiзацiї, в тому числi державнi пiдприємства, а також акцiонернi, холдинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутних фондах яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належать державi, та їх дочiрнi пiдприємства зобов'язанi складати i виконувати рiчний фiнансовий план, який пiдлягає затвердженню до 1 травня 2005 року, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 100. Дозволити Державнiй службi автомобiльних дорiг України у 2005 роцi залучити iноземний кредит у сумi до 100 млн доларiв США для завершення проекту реконструкцiї автомобiльної дороги Київ-Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного кредиту за рахунок коштiв, передбачених у державному бюджетi на розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування.

     Стаття 101. Установити, що кошти, отриманi вiд реалiзацiї вiйськових мiстечок Збройних Сил України, якi включають в себе комплекс будiвель та споруд, розташованих на однiй земельнiй дiлянцi, що використовуються для розквартирування вiйськових частин, розмiщення вiйськовослужбовцiв та працiвникiв Збройних Сил України, зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України i спрямовуються виключно на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України.

     Порядок реалiзацiї вiйськових мiстечок Збройних Сил України, здiйснення iнвестицiйних проектiв по будiвництву житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, у тому числi на земельних дiлянках, наданих у користування Мiнiстерства оборони України, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 102. Установити, що у 2005 роцi 3 вiдсотки надходжень вiд оренди державного майна, якi зараховуються до спецiального фонду державного бюджету, спрямовуються на програми з покращення управлiння державним майном у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 103. Додатки N 1- 9 до цього Закону є його невiд'ємною частиною".

     2. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, iз наступними змiнами):

     1. У текстi Закону слова "вивезення (експортування) товарiв (послуг) за межi митної територiї України" або "вивезення (пересилання) товарiв (послуг) за межi митної територiї України" у будь-яких комбiнацiях замiнити словом "експорт" у вiдповiдних вiдмiнках та часi, а слова "ввезення (iмпортування) товарiв (послуг) на митну територiю України" або "ввезення (пересилання) товарiв (послуг) на митну територiю України" у будь-яких комбiнацiях замiнити словом "iмпорт" у вiдповiдних вiдмiнках та часi;

     2. У статтi 1:

     а) пункт 1.1 викласти у такiй редакцiї:

     "1.1. Податок, оподаткування, платник податку, оподатковувана операцiя (у вiдповiдних вiдмiнках) - податок на додану вартiсть, оподаткування податком на додану вартiсть, платник податку на додану вартiсть, операцiя, яка пiдлягає оподаткуванню податком на додану вартiсть";

     б) пункт 1.2 доповнити абзацами такого змiсту:

     "представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

     Для цiлей оподаткування двi чи бiльше особи, якi здiйснюють спiльну (сумiсну) дiяльнiсть без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої дiяльностi.

     Облiк результатiв спiльної (сумiсної) дiяльностi ведеться платником податку, уповноваженим на це iншими сторонами згiдно з умовами договору, окремо вiд облiку господарських результатiв такого платника податку.

     Для цiлей оподаткування господарськi вiдносини мiж учасниками спiльної (сумiсної) дiяльностi прирiвнюються до вiдносин на основi окремих цивiльно-правових договорiв.

     Порядок податкового облiку та звiтностi результатiв спiльної (сумiсної) дiяльностi встановлюється центральним податковим органом";

     в) абзаци другий та третiй пункту 1.4 викласти у такiй редакцiї:

     "Не належать до поставки операцiї з передачi товарiв в межах договорiв схову (вiдповiдального зберiгання), довiрчого управлiння, оперативної оренди (лiзингу), iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачу права власностi (користування або розпорядження) на такi товари iншiй особi.

     Поставка послуг - будь-якi операцiї цивiльно-правового характеру з виконання робiт, результатом виконання яких є передача нематерiальних активiв, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числi нематерiальними активами, а також з поставки будь-яких iнших, нiж товари, об'єктiв власностi за компенсацiю, а також операцiї з безоплатного виконання робiт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорiв оренди (лiзингу), поставки, лiцензування або iншi способи передачi права на патент, авторське право, торговий знак, iншi об'єкти права iнтелектуальної, в тому числi промислової, власностi";

     г) пiсля пункту 1.10 доповнити новими пунктами 1.11 - 1.16 такого змiсту:

     "1.11. Касовий метод - метод податкового облiку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштiв з банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг).

     1.12. Магазин безмитної торгiвлi (безмитний магазин) - пункт роздрiбної торгiвлi товарами (супутнiми послугами), якi знаходяться пiд митним режимом, вiдповiдно до якого товари (супутнi послуги), не призначенi для споживання на митнiй територiї України, ввозяться, знаходяться та поставляються пiд митним контролем у пунктах пропуску на митному кордонi, вiдкритих для мiжнародного сполучення, iнших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння ввiзного мита, цього податку, а також iнших податкiв i зборiв, базою оподаткування яких є вартiсть таких товарiв (супутнiх послуг), заходiв нетарифного регулювання та лiцензування дiяльностi з роздрiбної торгiвлi товарами (супутнiми такому продажу послугами), у тому числi пiдакцизними.

     1.13. Туризм - тимчасовий вiд'їзд фiзичної особи з мiсця постiйного проживання на строк у межах України вiд 1 до 365 дiб, включаючи день вiд'їзду та приїзду; за межi України вiд 1 до 183 дiб, включаючи день вiд'їзду та приїзду. Не вважається туризмом вiд'їзд фiзичної особи з мiсця постiйного проживання з метою працевлаштування, внаслiдок виконання професiйних обов'язкiв, з iншими пiдприємницькими цiлями або з метою змiни громадянства або отримання виду на проживання чи права на роботу в iншiй країнi або в сiмейних справах.

     1.13.1. Туристичний ваучер (путiвка) - документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання туристичної послуги або їх комплексу згiдно з умовами письмового договору з туристичного або екскурсiйного обслуговування.

     1.13.2. Туристичний оператор - особа, що поставляє туристичний продукт вiд власного iменi, має лiцензiю на туроператорську дiяльнiсть та для якої цей вид дiяльностi є виключним вiдповiдно до закону.

     1.13.3. Туристичний агент - особа, що поставляє туристичний продукт вiд iменi туристичного оператора та має лiцензiю на турагентську дiяльнiсть вiдповiдно до закону.

     1.13.4. Туристичнi послуги - послуги з розмiщення у готелi (мотелi, кемпiнгу, iнших мiсцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсiйно-iнформацiйного та iншого туристичного обслуговування (включаючи послуги з страхування туристiв) або їх комбiнацiї.

     1.13.5. Туристичний продукт - сукупнiсть туристичних послуг, якi придбаваються туристичним оператором та поставляються туристу таким туристичним оператором або за його дорученням - туристичним агентом, за обов'язкової наявностi туристичної послуги з розмiщення туриста та якнайменше однiєї iншої туристичної послуги. Для цiлей цього Закону туристичний продукт вважається товаром.

     1.14. Супутнi послуги - послуги, вартiсть яких включається вiдповiдно до норм митного законодавства до митної вартостi товарiв, що експортуються або iмпортуються.

     1.15. Iншi термiни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або iншими законами, у частинi, що не суперечить цьому Закону та iншим законам з питань оподаткування.

     1.16. Податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету вiдповiдну суму коштiв у порядку та термiни, визначенi цим Законом, що пiдтверджене комерцiйними банками шляхом авалю, який видається платником на вiдстрочення сплати податку на додану вартiсть, що справляється при iмпортi товарiв на митну територiю України.

     Протест податкового векселя не здiйснюється, сума, зазначена у непогашеному векселi, розглядається як податкова заборгованiсть, яка погашається у порядку, передбаченому законодавством для погашення податкового боргу".

     У зв'язку з цим пункти 1.11 та 1.12 вважати вiдповiдно пунктами 1.17 та 1.18.

     3. Статтю 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Платники податку

     Платником податку є:

     2.1. будь-яка особа, яка:

     а) здiйснює або планує здiйснювати господарську дiяльнiсть та реєструється за своїм добровiльним рiшенням як платник цього податку;

     б) пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник цього податку;

     в) iмпортує товари (супутнi послуги) в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню цим податком згiдно з нормами цiєї статтi.

     2.2. Будь-яка особа, яка за своїм добровiльним рiшенням зареєструвалася платником податку, за винятком фiзичних осiб, якi обрали сплату фiксованого чи єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, облiку та звiтностi або здiйснюють торгiвлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством.

     2.3. Особа пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник податку у разi:

     2.3.1. Коли загальна сума вiд здiйснення операцiй з поставки товарiв (послуг), у тому числi з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережi, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такiй особi або в рахунок зобов'язань третiм особам, протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартiсть) незалежно вiд того, який режим оподаткування використовує така особа згiдно iз законодавством.

     2.3.2. Особа, що уповноважена вносити консолiдований податок з об'єктiв оподаткування, що виникають внаслiдок поставки послуг пiдприємствами залiзничного транспорту з їх основної дiяльностi та пiдприємствами зв'язку, що перебувають у пiдпорядкуваннi платника податку, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2.3.3. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митнiй територiї України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здiйснювати таку дiяльнiсть тiльки через своє постiйне представництво, зареєстроване на територiї України.

     2.3.4. Особа, що здiйснює операцiї з реалiзацiї конфiскованого майна, незалежно вiд того, чи досягає вона загальної суми операцiй з поставки товарiв (послуг), визначеної пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цiєї статтi, чи нi, а також незалежно вiд того, який режим оподаткування використовує така особа згiдно iз законодавством.

     2.4. Будь-яка особа, що iмпортує (для фiзичних осiб - ввозить (пересилає)) товари (супутнi послуги) на митну територiю України для їх використання або споживання на митнiй територiї України, незалежно вiд того, який режим оподаткування вона використовує згiдно iз законодавством, за винятком фiзичних осiб, не зареєстрованих платниками податку, якi ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажi або отримують їх як поштове вiдправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню вiдповiдно до митного законодавства (крiм ввезення транспортних засобiв чи запасних частин до них такими фiзичними особами) та нерезидентiв, якi пересилають поштовi вiдправлення згiдно з правилами Мiжнародного поштового союзу на митну територiю України, та отримувачiв таких поштових вiдправлень.

     У разi ввезення (пересилання) товарiв (предметiв) фiзичними особами, не зареєстрованими як платники цього податку, в обсягах, що перевищує неторговий оборот, який пiдлягає оподаткуванню, такi особи сплачують податок на додану вартiсть пiд час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрацiї виходячи з митної вартостi товарiв (предметiв), що перевищують розмiр неторгового обороту".

     4. У статтi 3:

     а) пункт 3.1 викласти у такiй редакцiї:

     "3.1. Об'єктом оподаткування є операцiї платникiв податку з:

     3.1.1. поставки товарiв та послуг, мiсце надання яких знаходиться на митнiй територiї України, в тому числi операцiї з передачi права власностi на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованостi заставодавця, а також з передачi об'єкта фiнансового лiзингу у користування лiзингоотримувачу (орендарю);

     3.1.2. ввезення товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi iмпорту або реiмпорту (далi - iмпорту).

     З метою оподаткування до iмпорту також прирiвнюється:

     ввезення з-за меж митного кордону України на митну територiю України товарiв (супутнiх послуг) за договорами лiзингу (оренди) (у тому числi у разi повернення об'єкта лiзингу лiзингодавцю-резиденту або iншiй особi за дорученням такого лiзингодавця), застави, та iншими договорами, якi не передбачають передання права власностi на такi товари (майно) або передбачають їх обмiн на корпоративнi права чи цiннi папери, у тому числi якщо таке ввезення пов'язане iз поверненням товарiв у зв'язку з припиненням дiї зазначених договорiв;

     поставка товарiв з територiї безмитних магазинiв на митну територiю України для їх вiльного обiгу (крiм територiї iнших безмитних магазинiв);

     поставка продуктiв переробки (готової продукцiї) з митного режиму переробки на митнiй територiї України на митну територiю України для їх вiльного обiгу;

     в iнших випадках, передбачених Митним кодексом України;

     3.1.3. вивезення товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi експорту або реекспорту (далi - експорту).

     З метою оподаткування до експорту товарiв також прирiвнюється:

     вивезення товарiв (супутнiх послуг) за межi митного кордону України за договорами фiнансового лiзингу (оренди) (у тому числi у разi повернення об'єкта фiнансового лiзингу лiзингодавцю-нерезиденту або iншiй особi за дорученням такого лiзингодавця), застави та iншими договорами, якi не передбачають передання права власностi на такi товари (майно) або передбачають їх обмiн на корпоративнi права чи цiннi папери, у тому числi якщо таке вивезення пов'язане iз припиненням дiї зазначених договорiв;

     поставка товарiв (супутнiх послуг) з митної територiї України на територiю безмитних магазинiв;

     передача товарiв, оформлених у митному режимi експорту, пiд митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарiв з митної територiї України;

     в iнших випадках, визначених Митним кодексом України";

     б) у пунктi 3.2:

     пiдпункти 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 викласти у такiй редакцiї:

     "3.2.1. випуску (емiсiї), розмiщення у будь-якi форми управлiння та продажу (погашення, викупу) за кошти цiнних паперiв, що випущенi в обiг (емiтованi) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону, включаючи iнвестицiйнi та iпотечнi сертифiкати, сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю, деривативи, а також корпоративнi права, вираженi в iнших, нiж цiннi папери, формах; обмiну зазначених цiнних паперiв та корпоративних прав, виражених в iнших, нiж цiннi папери, формах, на iншi цiннi папери; розрахунково-клiрингової, реєстраторської та депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, а також дiяльностi з управлiння активами (у тому числi пенсiйними активами, фондами банкiвського управлiння), вiдповiдно до закону.

     Норми цього пiдпункту не застосовуються до операцiй з продажу бланкiв дорожнiх, банкiвських та особистих чекiв, цiнних паперiв, розрахункових та платiжних документiв, пластикових (розрахункових) карток;

     3.2.2. передачi майна у схов (вiдповiдальне зберiгання), а також у лiзинг (оренду), крiм передачi у фiнансовий лiзинг;

     повернення майна iз схову (вiдповiдального зберiгання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лiзинг (оренду) лiзингодавцю (орендодавцю), крiм переданого у фiнансовий лiзинг;

     нарахування та сплати процентiв або комiсiй у складi орендного (лiзингового) платежу у межах договору фiнансового лiзингу в сумi, що не перевищує подвiйну облiкову ставку Нацiонального банку України, встановлену на день нарахування таких процентiв (комiсiй) за вiдповiдний промiжок часу, розраховану вiд вартостi об'єкта лiзингу, наданого у межах такого договору фiнансового лiзингу; по об'єкту фiнансового лiзингу, оцiненого в iноземнiй валютi, сплата процентiв, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Нацiональним банком України на момент сплати;

     передачi майна у заставу (iпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення iншої дiйсної вимоги кредитора, повернення такого майна iз застави (iпотеки) його власнику пiсля закiнчення дiї вiдповiдного договору, якщо мiсце такої передачi (повернення) знаходиться на митнiй територiї України;

     грошових виплат основної суми консолiдованої iпотечної заборгованостi та процентiв, нарахованих на неї, об'єднання та/або купiвлi (продажу) консолiдованої iпотечної заборгованостi, замiною однiєї частки консолiдованої iпотечної заборгованостi на iншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолiдованої iпотечної заборгованостi вiдповiдно до закону резидентом або на його користь;

     3.2.3. надання послуг iз страхування, спiвстрахування або перестрахування особами, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi вiдповiдно до закону, а також пов'язаних з такою дiяльнiстю послуг страхових (перестрахових) брокерiв та страхових агентiв;

     надання послуг iз загальнообов'язкового соцiального та пенсiйного страхування, недержавного пенсiйного забезпечення, залучення та обслуговування пенсiйних вкладiв";

     у пiдпунктi 3.2.5:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "3.2.5. надання послуг з iнкасацiї, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розмiщення та повернення коштiв за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числi пенсiйного), управлiння коштами та цiнними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управлiння i переуступки фiнансових кредитiв, кредитних гарантiй i банкiвських поручительств особою, що надала такi кредити, гарантiї або поручительства";

     абзац другий пiсля слiв "iнвестицiйнi сертифiкати" доповнити словами "iпотечнi сертифiкати з фiксованою дохiднiстю";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "iмпорту майна як технiчної або благодiйної (гуманiтарної) допомоги згiдно з нормами мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або вiдповiдно до закону";

     пiдпункт 3.2.7 викласти у такiй редакцiї:

     "3.2.7. виплат у грошовiй формi заробiтної плати (iншим прирiвняним до неї виплатам), а також пенсiй, стипендiй, субсидiй, дотацiй за рахунок бюджетiв або Пенсiйного фонду України чи фондiв загальнообов'язкового соцiального страхування (крiм тих, що надаються у майновiй формi);

     виплат дивiдендiв, роялтi у грошовiй формi або у виглядi цiнних паперiв, якi здiйснюються емiтентом;

     надання комiсiйних (брокерських, дилерських) послуг iз торгiвлi та/або управлiння цiнними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цiнностями, включаючи будь-якi грошовi виплати (у тому числi комiсiйнi) фондовим або валютним бiржам чи позабiржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з органiзацiєю та торгiвлею цiнними паперами лiцензованими торговцями цiнними паперами, а також деривативами та валютними цiнностями";

     у пiдпунктi 3.2.8:

     в абзацi першому слова "передачi основних фондiв як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цiлiсного майнового комплексу в обмiн на емiтованi нею корпоративнi права, у тому числi при ввезеннi основних фондiв на митну територiю України (крiм пiдакцизних товарiв) або їх вивезеннi за межi митної територiї України" виключити;

     абзаци другий та четвертий виключити;

     пiдпункт 3.2.11 викласти у такiй редакцiї:

     "3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довiрчого управлiння фондами банкiвського управлiння, виплати винагороди за здiйснення управлiння фондом операцiй з нерухомiстю, за перерахування коштiв на фiнансування будiвництва iз фонду фiнансування будiвництва, за здiйснення платежiв за iпотечними сертифiкатами вiдповiдно до закону".

     5. У статтi 4:

     а) пункт 4.1 викласти у такiй редакцiї:

     "4.1. База оподаткування операцiй з поставки товарiв (послуг) визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, визначеної за вiльними цiнами, але не нижче за звичайнi цiни, з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, iнших загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану вартiсть, що включається до цiни товарiв (послуг), згiдно iз законами України з питань оподаткування. До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв (послуг)";

     б) у пунктi 4.3:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слова "ввозяться (пересилаються)" замiнити словом "iмпортуються";

     у другому реченнi слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замiнити словами "на кiнець операцiйного дня, що передує дню, в якому товар (товарна партiя) вперше пiдпадає пiд режим митного контролю вiдповiдно до митного законодавства";

     в абзацi другому:

     у першому реченнi слова "для робiт (послуг), якi виконуються (надаються) нерезидентами" замiнити словами "для послуг, якi поставляються нерезидентами з мiсцем їх надання";

     у другому реченнi слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замiнити словами "на кiнець операцiйного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвiдчує факт отримання послуг";

     в) пункт 4.5 викласти у такiй редакцiї:

     "4.5. Якщо пiсля поставки товарiв (послуг) здiйснюється будь-яка змiна суми компенсацiї їх вартостi, включаючи наступний за поставкою перегляд цiн, перерахунок у випадках повернення товарiв особi, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача пiдлягають вiдповiдному коригуванню.

     4.5.1. Якщо внаслiдок такого перерахунку вiдбувається зменшення суми компенсацiї на користь платника податку - постачальника, то:

     а) постачальник вiдповiдно зменшує суму податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок вiдкоригованого значення податку;

     б) отримувач вiдповiдно зменшує суму податкового кредиту за наслiдками такого податкового перiоду у разi, якщо вiн є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збiльшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарiв (послуг).

     4.5.2. Якщо внаслiдок такого перерахунку вiдбувається збiльшення суми компенсацiї на користь платника податку - постачальника, то:

     а) постачальник вiдповiдно збiльшує суму податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок вiдкоригованого значення податку;

     б) отримувач вiдповiдно збiльшує суму податкового кредиту за наслiдками такого податкового перiоду у разi, якщо вiн є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку.

     4.5.3. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника при змiнi компенсацiї вартостi товарiв (послуг), наданих особам, якi не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише:

     а) при поверненнi ранiше поставлених товарiв у власнiсть постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсацiї їх вартостi;

     б) при переглядi цiн, пов'язаних з гарантiйними замiнами товарiв";

     г) у другому реченнi пункту 4.6 слова "термiну позовної давностi, визначеної законом" замiнити словами "строкiв, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, але у строки не бiльше дванадцяти календарних мiсяцiв";

     д) у пунктi 4.7:

     в абзацi першому слова "та конфiскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалiзацiї у встановленому законодавством порядку" виключити;

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Зазначене правило не поширюється на операцiї з експортування вживаних товарiв за межi митної територiї України або з iмпортування вживаних товарiв на митну територiю України в межах зазначених договорiв, оподаткування яких регулюється вiдповiдними нормами цього Закону";

     е) пункт 4.8 викласти у такiй редакцiї:

     "4.8. У разi коли платник податку здiйснює операцiї з поставки товарiв (послуг), якi є об'єктом оподаткування згiдно з пунктом 3.1 статтi 3 цього Закону, пiд забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формi простого або переказного векселя або iнших боргових iнструментiв (далi - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни, збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     У разi коли платник податку здiйснює за згодою векселедержателя зустрiчну поставку товарiв (послуг) замiсть грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселi, базою оподаткування є договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни без врахування дисконтiв або iнших знижок з номiналу такого векселя, а за процентними векселями - договiрна вартiсть таких товарiв (послуг), але не нижче за звичайнi цiни, збiльшена на суму процентiв, нарахованих або таких, що мають бути нарахованi на суму номiналу такого векселя.

     Для цiлей оподаткування згiдно з цим Законом векселi (крiм податкових векселiв), виданi або отриманi, не вважаються засобом платежу та не змiнюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крiм податкових векселiв";

     є) доповнити статтю пунктами 4.10 i 4.11 такого змiсту:

     "4.10. При наданнi послуг iз транзитного перевезення (перемiщення) товарiв (вантажiв, пасажирiв) митною територiєю України база оподаткування розраховується виходячи з вартостi послуг iз такого транзитного перевезення (перемiщення), наданих на митнiй територiї України (з урахуванням вiдстанi вiд пункту першого перетину державного кордону України до пункту останнього перетину державного кордону України).

     4.11. Базою оподаткування при поставцi туристичного продукту туристичним оператором на користь фiзичних осiб, якi безпосередньо споживають цей продукт, є винагорода такого туристичного оператора, а саме рiзниця мiж вартiстю поставленого ним туристичного продукту (без урахування цього податку) та вартiстю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслiдок придбання (створення) такого туристичного продукту (без урахування цього податку).

     При поставцi туристичного продукту туристичним оператором на користь осiб, iнших, нiж визначенi в абзацi першому пункту 4.11 цiєї статтi, базою оподаткування є вартiсть таких туристичних послуг (без урахування цього податку).

     Базою оподаткування для операцiй, якi здiйснюються туристичними агентами, є комiсiйна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором на користь такого туристичного агента, у тому числi за рахунок коштiв, отриманих останнiм вiд споживача туристичного продукту.

     Поставка туристичного продукту з мiсцем його надання на митнiй територiї України може здiйснюватися виключно резидентом, який має вiдповiдну лiцензiю та вiдповiдає вимогам, визначеним пунктом 2.3 статтi 2 цього Закону.

     Для визначення граничної суми згiдно з пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону до розрахунку береться вартiсть поставок туристичного продукту як туристичним оператором, так i туристичним агентом".

     6. У статтi 5:

     а) у пунктi 5.1:

     пiдпункти 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7 та 5.1.9 викласти у такiй редакцiї:

     "5.1.2. поставки (передплати) перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок, крiм видань еротичного характеру, учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв українського виробництва, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови; доставки таких перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї на митнiй територiї України;

     5.1.3. поставки послуг з виховання та освiти дiтей дитячими музичними та художнiми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкiльного виховання, початкової, середньої, професiйно-технiчної та вищої освiти закладами, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на поставку таких послуг, незалежно вiд їх органiзацiйно-правового статусу та форми власностi, згiдно з перелiком таких послуг, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також послуг з розмiщення учнiв або студентiв в iнтернатах або гуртожитках";

     "5.1.5. поставки послуг з виплати i доставки пенсiй iз системи загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування, пенсiйних виплат за недержавним пенсiйним забезпеченням, страхових виплат (у тому числi ануїтетiв) за договорами довгострокового страхування життя, з банкiвських пенсiйних рахункiв, за пенсiйними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету вiдповiдно до затверджених соцiальних програм";

     "5.1.7. поставки (у тому числi аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Українi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення за перелiком, що щорiчно визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України до 1 вересня року, попереднього звiтному. Якщо у такий строк перелiк не встановлено, дiє перелiк минулого року";

     "5.1.9. поставки путiвок на санаторно-курортне лiкування та вiдпочинок на територiї України фiзичних осiб вiком до 18 рокiв";

     пiдпункти 5.1.11, 5.1.12 виключити;

     пiдпункт 5.1.13 викласти у такiй редакцiї:

     "5.1.13. надання послуг з перевезення осiб пасажирським транспортом (крiм таксомоторiв) у межах населеного пункту, тарифи на якi регулюються органом мiсцевого самоврядування вiдповiдно до його компетенцiї, визначеної законом.

     Це звiльнення не поширюється на операцiї з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат)";

     у пiдпунктi 5.1.14 пiсля слiв "культового призначення" доповнити словами "(крiм пiдакцизних товарiв)";

     у пiдпунктi 5.1.16:

     пiсля слiв "визнаних безхазяйними" доповнити словами "у власнiсть держави або";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Поставка таких товарiв при послiдуючих операцiях оподатковується на загальних пiдставах";

     у пiдпунктi 5.1.19 слова "а також приватизацiї цiлiсних майнових комплексiв" виключити;

     у пiдпунктi 5.1.21:

     в абзацi першому слова "абзацами "а" i "б" замiнити словами "абзацами "а", "б" i "е";

     в абзацi другому:

     у першому реченнi слова "благодiйнiй органiзацiї такими отримувачами або iншими особами, пов'язаними з ними" замiнити словами "їх вартостi з боку таких отримувачiв або iнших осiб";

     друге речення доповнити словами "особою, яка надає такi товари (послуги)";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Правила маркування товарiв, отриманих як благодiйна допомога, що унеможливлюють продаж або iншi види вiдчуження таких товарiв за вiдсутностi такого маркування, та порядок розподiлу таких товарiв, а також контролю за цiльовим розподiлом благодiйної допомоги у виглядi конкретно наданих послуг встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Маркованi товари, отриманi з метою подання благодiйної допомоги, якi продаються за кошти або iншi види компенсацiї, та/або виручка, отримана за таку поставку, пiдлягають конфiскацiї в доход держави у встановленому порядку";

     в абзацi п'ятому слова "перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "а також тих, що ввозяться на митну територiю України, крiм товарiв, якi пiдпадають пiд дiю мiжнародних договорiв, згода на укладення яких надана Верховною Радою України", слово "пiдприємницькiй" замiнити словом "господарськiй";

     абзац шостий виключити;

     у пiдпунктi 5.1.22 слова "якi здiйснюються за рахунок Державного бюджету України" замiнити словами "особою, яка безпосередньо отримує такi кошти з рахунку Державного казначейства України";

     пiдпункт 5.1.23 викласти у такiй редакцiї:

     "5.1.23. надання бiблiотеками, якi знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi, платних послуг з:

     комплектування реєстрацiйно-облiкових документiв (квиткiв, формулярiв);

     користування рiдкiсними, цiнними довiдниками, книгами (нiчний абонемент);

     тематичного пiдбору лiтератури за запитом споживача;

     надання тематичних, адресно-бiблiографiчних та фактографiчних довiдок";

     б) у пунктi 5.2:

     пiдпункт 5.2.1 викласти у такiй редакцiї:

     "5.2.1. поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та тих, що пiдпадають пiд визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД) та послуг (крiм грального та лотерейного бiзнесу), якi безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, майно яких є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва. Перелiк зазначених товарiв (послуг) щорiчно встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням мiжвiдомчої комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, внаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв вiд продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається у порядку, встановленому згiдно iз законодавством";

     абзац другий пiдпункту 5.2.4 виключити;

     у пiдпунктi 5.2.5 слова "поставка та" i "за умови використання їх виключно для власних потреб" виключити;

     в) у пунктi 5.4 слова "юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками" замiнити словами "будь-якими особами";

     г) пункт 5.5 викласти у такiй редакцiї:

     "5.5. За винятком товарiв, зазначених у пiдпунктi 5.1.7 пункту 5.1, звiльнення вiд оподаткування, передбаченi пунктами 5.1 - 5.2 цiєї статтi, не поширюються на операцiї з iмпорту зазначених товарiв (послуг)";

     д) пункти 5.8 - 5.11 виключити;

     е) в абзацi першому пункту 5.14 слова "державним або комунальним" виключити, доповнити абзац словами "що знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi";

     є) доповнити пунктом 5.15 такого змiсту:

     "5.15. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з поставки послуг по перевезенню (перемiщенню) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України".

     7. У статтi 6:

     а) абзац перший пункту 6.2 викласти у такiй редакцiї:

     "6.2. При експортi товарiв та супутнiх такому експорту послуг ставка податку становить "0" вiдсоткiв до бази оподаткування";

     б) абзаци перший та другий пiдпункту 6.2.1 замiнити абзацом такого змiсту:

     "6.2.1. У тому числi за нульовою ставкою оподатковуються операцiї з";

     в) в абзацi дванадцятому пiдпункту 6.2.1 цифри "6.1.1" замiнити цифрами "6.1";

     г) пiдпункт 6.2.2 виключити;

     д) у пiдпунктi 6.2.4 пункту 6.2:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "6.2.4. поставки транспортних послуг залiзничним, автомобiльним, морським та рiчковим транспортом по перевезенню пасажирiв, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) за межами державного кордону України, а саме: вiд пункту за межами державного кордону України до пункту знаходження зовнiшнього митного контролю України; вiд пункту знаходження зовнiшнього митного контролю України до пункту за межами державного кордону України; мiж пунктами за межами державного кордону України, а також авiацiйним транспортом: вiд пункту за межами державного кордону України до пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирiв, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон на митну територiю України (включаючи внутрiшнi митницi); вiд пункту проведення митних процедур з пропуску пасажирiв, багажу та вантажобагажу (товаробагажу) через митний кордон за межi митного кордону України (включаючи внутрiшнi митницi) до пункту за межами державного кордону України; мiж пунктами за межами митного кордону України";

     в абзацi третьому слова "за ставкою, встановленою пунктом 6.1 цiєї статтi, яка має включатися до вартостi послуг за транзит" замiнити словами "у порядку, передбаченому пунктом 5.15 цього Закону";

     е) пiдпункт 6.2.8 пункту 6.2 викласти у такiй редакцiї:

     "поставки товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та тих, що пiдпадають пiд визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД) та послуг (крiм грального та лотерейного бiзнесу), якi безпосередньо виготовляються пiдприємствами та органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, майно яких є їх власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва. Перелiк зазначених товарiв (послуг) щорiчно встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням мiжвiдомчої комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Безпосереднiм вважається виготовлення товарiв, внаслiдок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, iншi види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, iнших покупних товарiв, якi використовуються у виготовленнi таких товарiв, становить не менше 8 вiдсоткiв вiд продажної цiни таких виготовлених товарiв.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi реєстрацiї у вiдповiдному податковому органi, яка здiйснюється на пiдставi подання позитивного рiшення мiжвiдомчої комiсiї з питань дiяльностi пiдприємств та органiзацiй громадських органiзацiй iнвалiдiв та вiдповiдної заяви платника податку про бажання отримати таку пiльгу вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     При порушеннi вимог цього пiдпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацiю як особи, що має право на податкову пiльгу, а податковi зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового перiоду, за наслiдками якого були виявленi такi порушення, вiдповiдно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням вiдповiдних фiнансових санкцiй.

     Податкова звiтнiсть таких пiдприємств та органiзацiй надається у порядку, встановленому згiдно iз законодавством";

     є) пiдпункт 6.2.9 пункту 6.2 виключити;

     ж) пункт 6.3 викласти у такiй редакцiї:

     "6.3. Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутнi послуги), що експортуються, звiльняються вiд оподаткування згiдно з пунктом 5.1 (крiм пiдпунктiв 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.2 статтi 5 цього Закону";

     з) доповнити пунктами 6.4, 6.5 такого змiсту:

     "6.4. Мiсцем поставки товарiв вважається:

     а) якщо товари вiдправляються або транспортуються продавцем чи покупцем або третьою особою - мiсце, де товари фактично перебувають на момент вiдправлення або транспортування;

     у разi постачання товарiв, якi збираються або монтуються з проведенням пусконалагоджувальних робiт або без проведення таких робiт постачальником, чи вiд його iменi - мiсце, де такi товари монтуються або збираються;

     у разi якщо цi товари з технiчних, технологiчних або iнших аналогiчних причин не можуть бути доставленi отримувачу iнакше, як в розiбраному або у незiбраному станi, - мiсце, де товари перебувають на момент вiдправлення або транспортування особi, якiй вони поставляються;

     б) якщо товари не вiдправляються або не транспортуються - мiсце, де товари перебувають на момент поставки;

     в) у разi якщо продається нерухоме майно - мiсце його розташування;

     г) при наданнi послуг з поставки товарiв для морських, повiтряних або залiзничних транспортних засобiв у тiй частинi, що припадає на перевезення пасажирiв або вантажiв по митнiй територiї України, - пункт вiдправлення такого транспортного засобу.

     Для застосування цього пiдпункту вживаються такi термiни:

     частина перевезення пасажирiв або вантажiв транспортним засобом по митнiй територiї України - частина перевезення, що здiйснюється мiж пунктом вiдправлення на митнiй територiї України (пунктом перетину державного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митнiй територiї України (пунктом перетину державного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної територiї;

     пункт вiдправлення транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирiв або навантаження вантажiв на такий транспортний засiб;

     пункт прибуття транспортного засобу на митнiй територiї України - останнiй пункт на митнiй територiї України для посадки (висадки) пасажирiв або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажiв на митнiй територiї України.

     У разi поїздки або перевезення в обидва напрямки поїздка (перевезення) у зворотний бiк вважається з метою оподаткування окремим перевезенням;

     д) якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу Iнтернет незалежно вiд мiсця реєстрацiї його доменного iменi (сайту, електронної сторiнки чи адреси) - мiсцезнаходження продавця або мiсце його проживання.

     6.5. Мiсцем поставки послуг вважається:

     а) за винятками, визначеними у пiдпунктах "в", "д"- "е" цього пiдпункту, - мiсце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разi якщо така послуга надається нерезидентом - мiсце розташування його представництва, а за вiдсутностi такого - мiсце розташування резидента, який виконує агентськi (представницькi) дiї вiд iменi такого нерезидента, а за вiдсутностi такого - мiсце фактичного розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента;

     б) при поставцi туристичного продукту - мiсцезнаходження (розташування) туристичного оператора, а при поставцi такого продукту нерезидентом - мiсцезнаходження (розташування) покупця (отримувача);

     в) при наданнi послуг агентами, посередниками чи iншими учасниками ринку нерухомого майна (нерухомостi) (далi - рiелтерами), iншими особами, вiдповiдальними за пiдготовку, координацiю, нагляд та здiйснення робiт iз будiвництва та оздоблення (оснащення) нерухомостi (включаючи послуги архiтекторiв та дизайнерiв), iнших подiбних послуг, пов'язаних з продажем або будiвництвом нерухомостi, - мiсце, де така нерухомiсть розташована або буде розташована;

     г) мiсце, де фактично надаються послуги у сферi:

     культурної, артистичної, спортивної, наукової, освiтньої, розважальної або подiбної їм дiяльностi, включаючи дiяльнiсть органiзаторiв (продюсерiв) у таких сферах дiяльностi, та пов'язаних з ними послуг;

     дiяльностi, допомiжнiй транспортнiй, такiй як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарiв та iншi аналогiчнi види робiт (включаючи страхування);

     оцiнки нерухомого майна (нерухомостi);

     проведення будь-яких робiт з рухомим майном, якi змiнюють його якiсну характеристику;

     д) мiсце реєстрацiї покупця або його постiйного представництва, а за вiдсутностi такого мiсця реєстрацiї - мiсце постiйної адреси або постiйного проживання, в разi якщо покупцi, яким надаються нижченаведенi послуги, проживають за межами митної територiї України, надають послуги з:

     передання чи надання авторських прав, патентiв, лiцензiй, а також сумiжних прав, у тому числi торгових марок;

     надання рекламних послуг та iнших послуг з просування товарiв (послуг) на ринку (промовтерства);

     надання послуг консультантами, iнженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуарiями та iнших аналогiчних послуг, а також з обробки даних та надання iнформацiї, у тому числi з використанням комп'ютерних систем;

     надання обов'язку утримуватися вiд проведення окремих видiв дiяльностi частково або повнiстю;

     надання послуг фiзичними особами, якi перебувають у вiдносинах трудового найму з постачальником, на користь iншої особи;

     надання агентських послуг вiд iменi та за рахунок iншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому пiдпунктi;

     надання в оренду рухомого майна (у тому числi банкiвських сейфiв);

     е) при наданнi послуг персоналу з обслуговування морських, повiтряних та космiчних об'єктiв - мiсце надання таких послуг".

     8. У статтi 7:

     а) у пунктi 7.2:

     у пiдпунктi 7.2.1:

     у пiдпунктi "в" слово "назву" замiнити словами "повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах";

     у пiдпунктi "є" слова "повну назву" замiнити словами "повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах";

     у першому реченнi абзацу другого пiдпункту 7.2.4 слова "його сплату в iншому, нiж визначено цим Законом, порядку" замiнити словами "його нарахування за ставками, iншими, нiж визначенi пунктом 6.1 статтi 6 або пунктом 81.2 статтi 81 цього Закону";

     друге речення абзацу другого пiдпункту 7.2.4 викласти у такiй редакцiї:

     "Це правило поширюється також на пiдприємства, звiльненi вiд сплати податку до бюджету за рiшенням суду";

     пiдпункт 7.2.6 викласти у такiй редакцiї:

     "7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є пiдставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, пiдставою для нарахування податкового кредиту при поставцi товарiв (послуг) за готiвку чи з розрахунками картками платiжних систем, банкiвськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Нацiональним банком України для готiвкових розрахункiв, є належним чином оформлений товарний чек, iнший платiжний чи розрахунковий документ, що пiдтверджує прийняття платежу постачальником вiд отримувача таких товарiв (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

     У разi вiдмови з боку постачальника товарiв (послуг) надати податкову накладну або при порушеннi ним порядку її заповнення отримувач таких товарiв (послуг) має право додати до податкової декларацiї за звiтний податковий перiод заяву зi скаргою на такого постачальника, яка є пiдставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копiї товарних чекiв або iнших розрахункових документiв, що засвiдчують факт сплати податку внаслiдок придбання таких товарiв (послуг).

     Отримання такої скарги є пiдставою для проведення позапланової виїзної перевiрки такого постачальника для з'ясування достовiрностi та повноти нарахування ним зобов'язань з цього податку за такою цивiльно-правовою операцiєю.

     Пiдставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:

     транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, iншi послуги, вартiсть яких визначається за показниками приладiв облiку, що мiстять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця;

     касовi чеки, якi мiстять суму поставлених товарiв (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фiскального номера, але без визначення податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума поставлених товарiв (послуг) не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку на додану вартiсть)";

     пiдпункт 7.2.7 пункту 7.2 викласти у такiй редакцiї:

     "7.2.7. У разi iмпорту товарiв на митну територiю України документом, що посвiдчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларацiя, оформлена вiдповiдно до вимог законодавства, яка пiдтверджує сплату податку на додану вартiсть, або погашений податковий вексель";

     пiдпункт 7.2.8 викласти у такiй редакцiї:

     "7.2.8. Платники податку зобов'язанi вести окремий облiк операцiй з поставки та придбання товарiв (послуг), якi пiдлягають оподаткуванню цим податком, а також якi не є об'єктами оподаткування згiдно iз статтею 3 та звiльнених вiд оподаткування згiдно iз статтею 5 цього Закону.

     Туристичний оператор зобов'язаний вести окремий податковий облiк операцiй, зазначених у абзацi другому пункту 4.11 статтi 4.

     Зведенi результати такого облiку вiдображаються у податкових декларацiях, форма i порядок заповнення яких визначаються вiдповiдно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному виглядi за його вибором, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстрацiйний номер платника податку продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. За наявностi оригiналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є пiдставою для вiдмови у зарахуваннi суми податку, визначеної у такiй податковiй накладнiй, до складу податкового кредиту такого платника податку.

     При проведеннi документальної (планової або позапланової виїзної) перевiрки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому iнспектору до реєстру податкових накладних та у разi ведення його в електронному виглядi - надати носiй електронної iнформацiї за власний рахунок. При цьому носiй електронної iнформацiї повинен зберiгатися платником податку протягом строку давностi, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з найбiльш поширених операцiйних комп'ютерних систем в Українi за власним вибором, якi будуть запропонованi центральним податковим органом";

     б) у пунктi 7.3:

     в абзацi першому пiдпункту 7.3.2 слова "(валютних цiнностей)" виключити;

     у пiдпунктi 7.3.6 слова "оформлення ввiзної митної декларацiї" замiнити словами "подання митної декларацiї";

     пiдпункт 7.3.8 викласти у такiй редакцiї:

     "7.3.8. Попередня (авансова) оплата вартостi товарiв (супутнiх послуг), якi експортуються чи iмпортуються, не змiнюють значення податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку - вiдповiдно такого експортера або iмпортера";

     доповнити пiдпунктом 7.3.9 такого змiсту:

     "7.3.9. Особа, яка протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв мала оподатковуванi поставки, вартiсть яких не перевищує суму, визначену у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового облiку.

     Якщо зазначений вибiр здiйснюється пiд час реєстрацiї такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрацiї i не може бути змiнений до кiнця року, протягом якого вiдбулася така реєстрацiя.

     Якщо зазначений вибiр здiйснюється протягом будь-якого часу пiсля реєстрацiї особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, в якому був зроблений такий вибiр, i не може бути змiнений протягом наступних дванадцяти мiсячних (чотирьох квартальних) податкових перiодiв.

     Рiшення про вибiр касового методу подається податковому органу разом iз заявою про податкову реєстрацiю або податковою декларацiєю за звiтний (податковий) перiод, протягом якого був зроблений такий вибiр.

     Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових декларацiях з цього податку.

     Платник податку, що обрав касовий метод облiку, не має права його застосовувати до:

     iмпортних та експортних операцiй;

     операцiй з поставки пiдакцизних товарiв.

     Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повнiй сумi (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових мiсяцiв, наступних за мiсяцем, у якому вiдбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, для платникiв податку, що вибрали квартальний податковий перiод), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнiвної, безнадiйної заборгованостi вiдповiдно до законодавства, то сума нарахованих податкiв пiдлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслiдками наступного податкового перiоду.

     Застосування касового методу зупиняється з податкового перiоду, наступного за податковим перiодом, протягом якого платник податку приймає самостiйне рiшення про перехiд до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцiй, визначеного пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону.

     Платник податку має право самостiйно вiдмовитися вiд касового методу шляхом надiслання вiдповiдної заяви на адресу податкового органу за мiсцем податкової реєстрацiї.

     У разi якщо обсяги оподатковуваних операцiй за наслiдками звiтного перiоду перевищують розмiр суми, визначеної пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний вiдмовитися вiд касового методу шляхом надiслання вiдповiдної заяви на адресу податкового органу, в якому вiн є зареєстрованим як платник цього податку, разом iз поданням податкової декларацiї за такий звiтний перiод. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового перiоду. У разi якщо платник податку не подає таку заяву у встановленi цим пiдпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового перiоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про вiдмову вiд касового методу, а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових мiсяцiв.

     З початку застосування касового методу на пiдставах, визначених цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не пiдлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.

     За вiдмови вiд застосування касового методу на будь-яких пiдставах та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:

     сума податкових зобов'язань платника податку збiльшується на суму, нараховану на вартiсть товарiв (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи iншими видами компенсацiй на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;

     сума податкового кредиту платника податку збiльшується на суму, нараховану на вартiсть товарiв (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або iншими видами компенсацiй на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування";

     в) у пунктi 7.4:

     пiдпункти 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 викласти у такiй редакцiї:

     "7.4.1. Податковий кредит звiтного перiоду складається iз сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статтi 6 та статтею 81 цього Закону, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з:

     придбанням або виготовленням товарiв (у тому числi при їх iмпортi) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку;

     придбанням (будiвництвом, спорудженням) основних фондiв (основних засобiв, у тому числi iнших необоротних матерiальних активiв та незавершених капiтальних iнвестицiй в необоротнi капiтальнi активи), у тому числi при їх iмпортi, з метою подальшого використання у виробництвi та/або поставцi товарiв (послуг) для оподатковуваних операцiй у межах господарської дiяльностi платника податку.

     Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно вiд того, чи такi товари (послуги) та основнi фонди почали використовуватися в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку протягом звiтного податкового перiоду, а також вiд того, чи здiйснював платник податку оподатковуванi операцiї протягом такого звiтного податкового перiоду.

     Якщо у подальшому такi товари (послуги) починають використовуватися в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування згiдно зi статтею 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування згiдно зi статтею 5 цього Закону, чи основнi фонди переводяться до складу невиробничих фондiв, то з метою оподаткування такi товари (послуги), основнi фонди вважаються проданими за їх звичайною цiною у податковому перiодi, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче цiни їх придбання (виготовлення, будiвництва, спорудження).

     7.4.2. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основнi фонди, якi призначаються для їх використання в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування згiдно зi статтею 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування згiдно зi статтею 5 цього Закону, то суми податку, сплаченi у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.

     Не включається до складу податкового кредиту та вiдноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбаннi легкового автомобiля (крiм таксомоторiв), що включається до складу основних фондiв.

     Сума податку, нарахована (сплачена) туристичним оператором у зв'язку з придбанням (створенням) туристичного продукту, не пiдлягає включенню до складу його податкового кредиту та включається до складу його валових витрат, за винятком випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 4.11 статтi 4 цього Закону";

     "7.4.4. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матерiальнi та нематерiальнi активи (послуги), якi не призначаються для їх використання в господарськiй дiяльностi такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту";

     абзац перший пiдпункту 7.4.5 викласти у такiй редакцiї:

     "7.4.5. Не пiдлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарiв (послуг), не пiдтвердженi податковими накладними чи митними декларацiями (iншими подiбними документами згiдно з пiдпунктом 7.2.6 цього пункту)";

     г) у пiдпунктi 7.5.2 пункту 7.5 слова "(робiт, послуг)" замiнити словами "(супутнiх послуг)";

     д) пункт 7.7 викласти у такiй редакцiї:

     "7.7. Порядок визначення суми податку, що пiдлягає сплатi (перерахуванню) до Державного бюджету України або вiдшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному вiдшкодуванню), та строки проведення розрахункiв.

     7.7.1. Сума податку, що пiдлягає сплатi (перерахуванню) до бюджету або бюджетному вiдшкодуванню, визначається як рiзниця мiж сумою податкового зобов'язання звiтного податкового перiоду та сумою податкового кредиту такого звiтного податкового перiоду.

     При позитивному значеннi суми, розрахованої згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума пiдлягає сплатi (перерахуванню) до бюджету у строки, встановленi законом для вiдповiдного податкового перiоду.

     При вiд'ємному значеннi суми, розрахованої згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попереднi податковi перiоди (у тому числi розстроченого або вiдстроченого вiдповiдно до закону), а при його вiдсутностi - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду.

     7.7.2. Якщо у наступному податковому перiодi сума, розрахована згiдно з пiдпунктом 7.7.1 цього пункту, має вiд'ємне значення, то:

     а) бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає частина такого вiд'ємного значення, яка дорiвнює сумi податку, фактично сплаченiй отримувачем товарiв (послуг) у попередньому податковому перiодi постачальникам таких товарiв (послуг);

     б) залишок вiд'ємного значення пiсля бюджетного вiдшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду.

     7.7.3. Платник податку може прийняти самостiйне рiшення про зарахування належної йому повної суми бюджетного вiдшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових перiодiв. Зазначене рiшення вiдображається платником податку у податковiй декларацiї, яку вiн подає за наслiдками звiтного перiоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного вiдшкодування згiдно з нормами цiєї статтi. При прийняттi такого рiшення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного вiдшкодування наступних податкових перiодiв.

     7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного вiдшкодування та прийняв рiшення про повернення повної суми бюджетного вiдшкодування, подає вiдповiдному податковому органу податкову декларацiю та заяву про повернення такої повної суми бюджетного вiдшкодування, яка вiдображається у податковiй декларацiї. При цьому платник податку в п'ятиденний термiн пiсля подання декларацiї податковому органу подає органу Державного казначейства України копiю декларацiї, з вiдмiткою податкового органу про її прийняття, для ведення реєстру податкових декларацiй у розрiзi платникiв.

     До декларацiї додаються розрахунок суми бюджетного вiдшкодування, копiї погашених податкових векселiв (податкових розписок), у разi їх наявностi, та оригiналiв п'ятих основних аркушiв (примiрникiв декларанта) вантажних митних декларацiй, у разi наявностi експортних операцiй.

     Форма заяви про вiдшкодування та форма розрахунку суми бюджетного вiдшкодування визначаються за процедурою, встановленою центральним податковим органом.

     7.7.5. Протягом 30 днiв, наступних за днем отримання податкової декларацiї, податковий орган проводить документальну невиїзну перевiрку (камеральну) заявлених у нiй даних. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що розрахунок суми бюджетного вiдшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевiрку (документальну) платника для визначення достовiрностi нарахування такого бюджетного вiдшкодування.

     Податковий орган зобов'язаний надавати органу державного казначейства висновок iз зазначенням суми, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, включаючи випадки, коли за результатами перевiрок така сума визнана недостовiрною.

     7.7.6. На пiдставi отриманого висновку вiдповiдного податкового органу орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у нiй суму бюджетного вiдшкодування шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунку на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операцiйних днiв пiсля отримання висновку податкового органу.

     7.7.7. Якщо за наслiдками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевiрки (документальної) податковий орган виявляє невiдповiднiсть суми бюджетного вiдшкодування сумi, заявленiй у податковiй декларацiї, то такий податковий орган:

     а) у разi заниження заявленої платником податку суми бюджетного вiдшкодування щодо суми, визначеної податковим органом унаслiдок таких перевiрок, надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та пiдстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровiльно вiдмовляється вiд отримання такої суми заниження як бюджетного вiдшкодування та враховує її згiдно з пiдпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових перiодiв;

     б) у разi перевищення заявленої платником податку суми бюджетного вiдшкодування над сумою, визначеною податковим органом внаслiдок проведення таких перевiрок, податковий орган надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та пiдстави для її вирахування;

     в) у разi з'ясування внаслiдок проведення таких перевiрок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного вiдшкодування, надсилає платнику податку податкове повiдомлення, в якому зазначаються пiдстави вiдмови у наданнi бюджетного вiдшкодування.

     7.7.8. Сума бюджетного вiдшкодування, не сплачена у строки, визначенi цим пунктом, вважається бюджетною заборгованiстю.

     На суму бюджетної заборгованостi нараховується пеня на рiвнi ставки, розмiр якої визначається вiдповiдно до пiдпункту 16.4.1 пункту 16.4 статтi 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами". Зазначена пеня самостiйно розраховується та сплачується органом державного казначейства разом зi сплатою суми бюджетного вiдшкодування платнику податку.

     7.7.9. У разi коли платник податку експортує товари (супутнi послуги) за межi митної територiї України, отриманi вiд iншого платника податку на умовах комiсiї, консигнацiї, доручення або iнших видiв договорiв, якi не передбачають переходу права власностi на такi товари (супутнi послуги) вiд такого iншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного (експортного) вiдшкодування має такий iнший платник податку. При цьому комiсiйна винагорода, отримана платником податку - експортером вiд такого iншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статтi 6 цього Закону, та не включається до митної вартостi товарiв (супутнiх послуг), якi експортуються.

     7.7.10. Джерелом сплати бюджетного вiдшкодування (у тому числi бюджетного боргу) є загальнi доходи Державного бюджету України. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного вiдшкодування наявнiстю або вiдсутнiстю доходiв, отриманих вiд цього податку в окремих регiонах України.

     7.7.11. Такi особи не мають права на отримання бюджетного вiдшкодування:

     а) особа, яка:

     була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за 12 календарних мiсяцiв до мiсяця, за наслiдками якого подається заява на бюджетне вiдшкодування, та/або мала обсяги оподатковуваних операцiй за останнi 12 календарних мiсяцiв меншi, нiж заявлена сума бюджетного вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв;

     не провадила дiяльнiсть протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв;

     б) особа, яка є суб'єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, що передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд загального, встановленого цим Законом, або звiльнення вiд такої сплати";

     е) пункт 7.8 викласти у такiй редакцiї:

     "7.8. Податковi перiоди.

     7.8.1. Податковим перiодом є один календарний мiсяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, календарний квартал, з урахуванням того, що:

     якщо особа реєструється платником податку з дня iншого, нiж перший день календарного мiсяця, першим податковим перiодом є перiод, який розпочинається вiд дня такої реєстрацiї та закiнчується останнiм днем першого повного календарного мiсяця;

     якщо податкова реєстрацiя особи анулюється у день iнший, нiж останнiй день календарного мiсяця, то останнiм податковим перiодом є перiод, який розпочинається з першого дня такого мiсяця та закiнчується днем такого анулювання.

     7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцiй якого за минулi дванадцять мiсячних податкових перiодiв не перевищував суми, зазначеної у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, може вибрати квартальний податковий перiод. Заява про вибiр квартального податкового перiоду подається податковому органу разом з декларацiєю за наслiдками останнього податкового перiоду календарного року. При цьому квартальний податковий перiод починає застосовуватися з першого податкового перiоду наступного календарного року.

     У разi якщо протягом будь-якого перiоду з початку застосування квартального податкового перiоду обсяг оподатковуваних операцiй платника податку перевищує суму, зазначену у пiдпунктi 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, такий платник податку зобов'язаний самостiйно перейти на мiсячний податковий перiод починаючи з мiсяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у вiдповiднiй податковiй декларацiї за наслiдками такого мiсяця";

     є) пункт 7.9 виключити.

     9. Статтю 8 виключити.

     10. Статтю 9 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Реєстрацiя осiб як платникiв податку на додану вартiсть

     9.1. Центральний податковий орган веде реєстр платникiв податку.

     9.2. Будь-якiй особi, яка реєструється як платник податку на додану вартiсть, присвоюється iндивiдуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.

     9.3. Особи, якi пiдпадають пiд визначення пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, зобов'язанi зареєструватися як платник податку у податковому органi за їх мiсцезнаходженням (мiсцем проживання). Форма заяви про реєстрацiю визначається у порядку, визначеному центральним податковим органом. Данi з реєстру платникiв податку пiдлягають оприлюдненню в порядку, визначеному центральним податковим органом.

     Фiзичнi особи, якi не є суб'єктами господарювання та ввозять товари (предмети) на митну територiю України в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню згiдно з митним законодавством, сплачують податок на додану вартiсть пiд час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України, без їх реєстрацiї як платники цього податку.

     9.4. Якщо особа, на яку не поширюється дiя пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, як платник податку, вважає за доцiльне добровiльно зареєструватися платником податку i вiдповiдає вимогам пiдпункту 2.2 статтi 2 цього Закону, така реєстрацiя провадиться за її заявою.

     Якщо обсяг оподатковуваних операцiй особи протягом звiтного податкового перiоду перевищує суму, визначену пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, не бiльше нiж у два рази, така особа зобов'язана надiслати податковому органу заяву про реєстрацiю протягом двадцяти календарних днiв, наступних за таким звiтним податковим перiодом.

     Якщо особа укладає одну чи бiльше цивiльно-правових угод (договорiв), унаслiдок виконання яких планується здiйснення оподатковуваних операцiй, обсяг яких перевищуватиме протягом звiтного податкового перiоду у два чи бiльше разiв суму, визначену пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, то така особа зобов'язана зареєструватися як платник цього податку до кiнця такого звiтного податкового перiоду.

     Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такi строки, несе вiдповiдальнiсть за ненарахування або несплату цього податку на рiвнi зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного вiдшкодування.

     9.5. Заява про реєстрацiю направляється на адресу податкового органу з повiдомленням про вручення або вручається особисто представником такої особи службовiй особi податкового органу. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (вiдправити поштою) свiдоцтво про податкову реєстрацiю такої особи протягом десяти днiв вiд дня отримання реєстрацiйної заяви.

     9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цiєї статтi заява про реєстрацiю має бути подана (надiслана) податковому органу:

     а) особами, що пiдлягають реєстрацiї згiдно з пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, не пiзнiше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцiй, визначеної зазначеним пунктом;

     б) особами, якi пiдлягають податковiй реєстрацiї у зв'язку iз здiйсненням ними операцiй, визначених у пiдпунктах 2.3.2 - 2.3.4 пункту 2.3 та пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, не пiзнiше нiж за двадцять календарних днiв до початку здiйснення таких операцiй;

     в) особами, що прийняли добровiльне рiшення про реєстрацiю платниками податку, не пiзнiше двадцяти календарних днiв до початку податкового перiоду, з якого такi особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит i виписку податкових накладних.

     Форми заяви про реєстрацiю та свiдоцтва про реєстрацiю визначаються центральним податковим органом.

     9.7. Копiї свiдоцтва про реєстрацiю, засвiдченi податковим органом, мають бути розмiщенi в доступних для огляду мiсцях у примiщеннi платника податку та в усiх його вiдокремлених пiдроздiлах.

     Правила такого розмiщення та вiдповiдальнiсть за порушення цих правил встановлюються центральним податковим органом.

     9.8. Реєстрацiя дiє до дати її анулювання, яка вiдбувається у випадках, якщо:

     а) платник податку, який до мiсяця, в якому подається заява про анулювання реєстрацiї, є зареєстрованим згiдно з положеннями пiдпункту 2.3.1 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону бiльше двадцяти чотирьох календарних мiсяцiв, включаючи мiсяць реєстрацiї, та має за останнi дванадцять поточних календарних мiсяцiв обсяги оподатковуваних операцiй, меншi за визначенi зазначеним пiдпунктом;

     б) лiквiдацiйна комiсiя платника податку, оголошеного банкрутом, закiнчує роботу або платник податку лiквiдується за власним бажанням чи за рiшенням суду (фiзична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);

     в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом iнших спрощених систем оподаткування, якi визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартiсть, вiдмiнний вiд тих, що встановленi цим Законом, чи звiльняють таку особу вiд сплати цього податку за рiшенням суду або з будь-яких iнших причин;

     г) зареєстрована як платник податку особа обирає вiдповiдно до цього Закону спецiальний режим оподаткування за ставками, iншими, нiж зазначенi у статтi 6 та статтi 81 цього Закону;

     ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларацiї з цього податку протягом дванадцяти послiдовних податкових мiсяцiв або подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть оподатковуваних поставок протягом такого перiоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрацiї суб'єктiв господарювання.

     Анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктi "а" цього пункту, здiйснюється за заявою платника податку.

     Анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктах "б"- "ґ" цього пункту, здiйснюється за iнiцiативою вiдповiдного податкового органу або такої особи.

     У разi анулювання реєстрацiї платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного вiдшкодування, але у строки, визначенi законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявностi, незалежно вiд того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи нi.

     У разi якщо за наслiдками останнього податкового перiоду особа має право на отримання бюджетного вiдшкодування, таке вiдшкодування надається протягом строкiв, визначених цим Законом, незалежно вiд того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного вiдшкодування, чи нi. Це правило не поширюється на осiб, зазначених у пiдпунктi "в" цього пункту.

     Податковий орган не може вiдмовити в анулюваннi реєстрацiї у разi iснування пiдстав, визначених у пiдпунктах "а"- "б" цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостiйне рiшення про анулювання реєстрацiї на пiдставах, визначених у пiдпунктах "в"- "г" цього пункту.

     Рiшення про анулювання реєстрацiї за заявою платника податку приймається у строки, визначенi цiєю статтею для податкової реєстрацiї.

     Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстрацiйне свiдоцтво:

     якщо анулювання реєстрацiї здiйснюється за iнiцiативою платника податку, - разом iз наданням заяви про таке анулювання;

     якщо анулювання реєстрацiї здiйснюється за iнiцiативою податкового органу, - протягом двадцяти календарних днiв вiд дня прийняття рiшення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненнi такого свiдоцтва прирiвнюється до затримки у наданнi податкової звiтностi з цього податку.

     При анулюваннi реєстрацiї останнiм податковим перiодом вважається перiод, який розпочинається вiд дня, наступного за останнiм днем попереднього податкового перiоду, та закiнчується днем такого анулювання.

     Платник податку, в облiку якого на день анулювання реєстрацiї знаходяться товарнi залишки або основнi фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових перiодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарiв за звичайними цiнами та вiдповiдно збiльшити суму своїх податкових зобов'язань за наслiдками податкового перiоду, протягом якого вiдбувається таке анулювання".

     11. Статтю 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Особи, вiдповiдальнi за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету

     10.1. Особами, вiдповiдальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:

     а) платники податку, визначенi у статтi 2 цього Закону;

     б) митний орган при справляннi податку з осiб, визначених у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону;

     в) у разi якщо сплата податку особами, визначеними у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, розстрочується шляхом надання податкового векселя, - платник податку, який надав такий податковий вексель;

     г) при наданнi послуг нерезидентом - його постiйне представництво, а при вiдсутностi такого - особа, яка отримує такi послуги, якщо мiсце надання таких послуг знаходиться на митнiй територiї України;

     д) платники податку, визначенi пiдпунктом 2.3.4 пункту 2.3 статтi 2 цього Закону, що здiйснюють операцiї з реалiзацiї конфiскованого майна.

     10.2. Платники податку, визначенi у пiдпунктах "а", "в", "г", "д" пункту 10.1 цiєї статтi, вiдповiдають за дотримання достовiрностi та своєчасностi визначення сум податку, а також за повноту та своєчаснiсть його внесення до бюджету вiдповiдно до закону. Особа, яка згiдно з вимогами пункту 2.2 статтi 2 цього Закону мала зареєструватися платником податку, але не здiйснила таку реєстрацiю, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також вiдповiдальнiсть за його ненарахування або несплату на рiвнi особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту.

     10.3. Платники податку, визначенi у пунктi 2.4 статтi 2 цього Закону, вiдповiдають за дотримання правил надання iнформацiї для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особi, визначенiй у пiдпунктi "б" пункту 10.1 цiєї статтi.

     10.4. Контроль за правильнiстю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здiйснюється вiдповiдним податковим органом, а при iмпортi товарiв iз сплатою податку при його митному оформленнi - вiдповiдним митним органом за правилами, встановленими спiльним рiшенням центральних податкового та митного органiв.

     10.5. Суми податку, нарахованi митним органом, пiдлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства).

     Якщо пiд час iмпорту (ввезення) товарiв на митну територiю України був наданий податковий вексель, простий вексель при ввезеннi давальницької сировини, такий вексель є заходом забезпечення доставки (перевезення) товарiв до митниць призначення.

     10.6. Форми декларацiї та податкових розрахункiв з цього податку встановлюються вiдповiдно до закону".

     12. У статтi 11:

     а) пункт 11.4 викласти у такiй редакцiї:

     "11.4. Змiни порядку оподаткування податком на додану вартiсть можуть здiйснюватися лише шляхом внесення змiн до цього Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком. У разi якщо iншим законом, незалежно вiд часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, вiдмiннi вiд зазначених у цьому Законi, прiоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на мiжнародний договiр (угоду), згода на обов'язковiсть якого (якої) надана Верховною Радою України";

     б) пункт 11.5 викласти у такiй редакцiї:

     "11.5. З моменту набрання чинностi цим Законом платники податку при iмпортi товарiв на митну територiю України та при умовi оформлення митної декларацiї (за винятком тимчасової чи неповної, перiодичної чи попередньої декларацiй) можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання, один примiрник якого залишається в органi митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї платника податку, а третiй надається платнику податку;

     податковий вексель пiдлягає обов'язковому пiдтвердженню комерцiйними банками шляхом авалю;

     комерцiйнi банки зобов'язанi оплатити податковий вексель у разi його неоплати платником у строк;

     сума, зазначена у податковому векселi, включається до суми податкових зобов'язань платника податку у податковому перiодi, на який припадає тридцятий календарний день з дня поставки такого податкового векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселi, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов'язань за результатами податкового перiоду, в якому податковий вексель погашено. Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити бiльш довгi строки погашення податкового векселя для окремих видiв дiяльностi, якi мають сезонний характер або здiйснюються з використанням довгострокових договорiв;

     у наступному звiтному (податковому) перiодi сума, що була зазначена в податковому векселi, включається до складу податкового кредиту платника податку;

     платник податку може за самостiйним рiшенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштiв до бюджету або шляхом залiку суми бюджетного вiдшкодування;

     обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам, податковий вексель не пiдлягає iндосаменту; проценти або iншi види плати за користування податковим векселем не нараховуються;

     порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дiя цього пункту не поширюється на операцiї з iмпортування на митну територiю України пiдакцизних товарiв та товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1-24 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також на операцiї з iмпортування на митну територiю України будь-яких товарiв, що здiйснюються особами, що були зареєстрованi як платники цього податку менш нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, у якому здiйснюється таке iмпортування, чи тих, якi є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, якi передбачають сплату цього податку за ставками iншими, нiж встановленi пунктами 6.1 статтi 6 та 81.2 статтi 81";

     в) абзаци перший - дванадцятий, чотирнадцятий - сiмнадцятий пункту 11.12 виключити;

     г) пункти 11.7, 11.8, 11.10, абзац п'ятий пункту 11.11, пункти 11.13, 11.15 - 11.19, 11.25 - 11.28, 11.30 - 11.36, 11.41 виключити.

     13. Перехiднi положення.

     З дня набрання чинностi цим Законом запроваджується на 5 рокiв мораторiй на надання нових та розширення iснуючих пiльг.

     Особи, якi не пiдпадають пiд визначення платникiв податку згiдно iз статтею 2 Закону України "Про податок на додану вартiсть" та були зареєстрованi платниками цього податку до набрання чинностi цим Законом, мають право разом iз декларацiєю за останнiй податковий перiод повiдомити податковий орган про вiдмову вiд такої реєстрацiї. Якщо особи не надсилають таке повiдомлення, вони вважаються такими, що добровiльно зареєструвалися платниками цього податку, крiм фiзичних осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi або здiйснюють торгiвлю на умовах сплати ринкового збору.

     Сума, визначена пiдпунктом 2.3.1 пункту 2.2 статтi 2 Закону України "Про податок на додану вартiсть", застосовується з метою зняття осiб з їх реєстрацiї як платникiв цього податку, починаючи з 1 сiчня 2006 року.

     У двомiсячний термiн пiсля введення в дiю цього Закону провадиться iнвентаризацiя платникiв податку з метою вилучення з Реєстру платникiв, якi не вiдповiдають визначеним цим Законом критерiям, вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Як виняток iз правила, встановленого цим Законом, при виписуваннi рахункiв населенню за послуги, якi включаються до квартирної плати, податок на додану вартiсть не видiляється окремо та включається до загальної суми вартостi таких вiдповiдних послуг. Це правило не звiльняє платникiв податку, якi надають такi послуги, вiд обов'язкiв ведення вiдповiдного податкового облiку та сплати (перерахування) податку у визначенi законом строки.

     Для iнформування платникiв податку центральний податковий орган:

     не менш як один раз на мiсяць оприлюднює реєстр платникiв цього податку на офiцiйнiй сторiнцi (сайтi) глобальної комп'ютерної мережi Iнтернет, надання iнформацiї з якої є вiльним (безоплатним);

     перiодично (але не рiдше нiж один раз на пiврiччя) оприлюднює перелiк осiб, позбавлених податкової реєстрацiї за iнiцiативою податкових органiв чи рiшенням суду.

     Кабiнет Мiнiстрiв України розробляє та затверджує програму комп'ютеризацiї Державної податкової служби України та враховує такi витрати при розробцi проекту Державного бюджету України на черговий бюджетний рiк.

     Суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають бюджетному (експортному) вiдшкодуванню платнику, якому вiдповiдно до закону реструктуровано податковий борг з цього податку та iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що зараховуються до Державного бюджету України, та/або надано вiдстрочку або розстрочку з сплати таких податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), зараховуються у рахунок погашення таких реструктурованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум, незалежно вiд граничної дати їх погашення (сплати), а у залишковiй сумi (за її наявностi) на поточний рахунок такого платника податку.

     Суми податку на додану вартiсть у частинi, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, який має прострочену заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, наданими з державного бюджету, зараховуються у рахунок погашення такої простроченої заборгованостi, а у залишковiй сумi (за її наявностi) на поточний рахунок такого платника податку.

     Пункт 7.7 статтi 7 набирає чинностi з 1 червня 2005 року, крiм пiдпункту 7.7.8 цього пункту, який набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року. До цiєї дати застосовується процедура узгодження суми та надання бюджетного (експортного) вiдшкодування, дiюча до набрання чинностi цим Законом, з урахуванням того, що таке бюджетне (експортне) вiдшкодування надається протягом тридцяти календарних днiв, наступних за днем надання податкової декларацiї податкового перiоду, за наслiдками якого виникає право на таке отримання згiдно з редакцiєю пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 статтi 7 цього Закону.

     При вiд'ємному значеннi сум податку на додану вартiсть, обрахованого в порядку, передбаченому в пунктi 7.7.1 пункту 7.7 статтi 7 цього Закону, по пiдприємствах суднобудування i лiтакобудування, вiдшкодування з бюджету здiйснюється в податковому перiодi, наступному за звiтним перiодом, в якому виникло вiд'ємне сальдо податку у порядку i строки, передбаченi у пунктi 7.7 статтi 7 цього Закону.

     3. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст. 181, iз наступними змiнами):

     1. У статтi 5:

     1) у пунктi 5.2:

     а) абзац перший пiдпункту 5.2.2 пiсля слiв "цього Закону" доповнити словами "суми коштiв, що перерахованi юридичним особам, у тому числi неприбутковим органiзацiям - засновникам постiйно дiючого третейського суду";

     б) абзац другий пiдпункту 5.2.2 виключити;

     в) у пiдпунктi 5.2.13 слова "а також неприбутковим установам та органiзацiям у випадках, визначених у пунктi 7.11 статтi 7 цього Закону" виключити;

     г) пiдпункт 5.2.16 викласти у такiй редакцiї:

     "Суми витрат, пов'язаних з розвiдкою (дорозвiдкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також iнших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондiв, якi пiдлягають амортизацiї на умовах статтi 8 цього Закону)";

     2) у пунктi 5.4:

     а) пiдпункт 5.4.6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вiднесення до складу валових витрат платника податку витрат iз страхування (крiм витрат по медичному, пенсiйному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здiйснюється в розмiрi, що не перевищує 5 вiдсоткiв валових витрат за звiтний податковий перiод, наростаючим пiдсумком з початку року, а для сiльськогосподарських пiдприємств - за звiтний податковий рiк";

     3) у пунктi 5.9:

     а) абзац шiстнадцятий викласти у такiй редакцiї:

     "Податковий облiк приросту (убутку) балансової вартостi запасiв, якi використовуються з метою виробництва електроенергiї за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюється за наслiдками звiтного (податкового) року, а решта запасiв пiдлягає коригуванню в загальному порядку".

     2. У статтi 7:

     1) у пунктi 7.2:

     а) в абзацi четвертому пiдпункту 7.2.1 пiсля слова "сплачених" слово "(нарахованих)" виключити;

     2) у пiдпунктi 7.7.3 пункту 7.7 пiсля слова "виплата" доповнити слово "(нарахування)";

     3) пiдпункт 7.11.14 пункту 7.11 викласти у такiй редакцiї:

     "7.11.14. Вiд оподаткування звiльняються доходи неприбуткових органiзацiй, отриманi у виглядi коштiв як третейський збiр";

     4) у пунктi 7.13:

     а) абзац перший пiдпункту 7.13.7 викласти в такiй редакцiї:

     "7.13.7. Тимчасово, до 1 сiчня 2009 року звiльняється вiд оподаткування прибуток видавництв, видавничих органiзацiй, пiдприємств полiграфiї, отриманий ними вiд дiяльностi з виготовлення на територiї України книжкової продукцiї, крiм продукцiї еротичного характеру";

     б) пункти 7.18, 7.19 виключити;

     в) у пунктi 7.20 цифри "7.19" виключити.

     3. У статтi 8:

     а) у пiдпунктi 8.2.2 пункту 8.2:

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "група 4 - електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи, комп'ютернi програми, телефони (у тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує вартiсть малоцiнних товарiв (предметiв)";

     доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Термiн "комп'ютерна програма" розумiється у значеннi, наведеному у законодавствi з питань охорони авторських та сумiжних прав".

     4. У статтi 11:

     а) пункт 11.2 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "11.2.4. Валовi витрати пiдприємств суднобудiвної промисловостi, понесенi ними у зв'язку з виконанням контрактiв на виготовлення (побудову) морських, рiчкових суден, включають до складу валових витрат у податковому перiодi, на який припадає дата збiльшення валових доходiв, передбачена пiдпунктом 11.3.7 пункту 11.3 статтi 11 цього Закону";

     б) пункт 11.3 доповнити новим пiдпунктом 11.3.7 такого змiсту:

     "11.3.7. Суми авансових платежiв та попередньої оплати отриманi пiдприємствами суднобудiвної промисловостi вiд замовникiв морських, рiчкових суден включаються до складу валових доходiв таких пiдприємств за датою пiдписання акту про передачу морських, рiчкових суден замовнику, за умови цiльового використання вказаних коштiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. У пiдпунктi 12.2.3 пункту 12.2 статтi 12 цифри "20" i "30" замiнити вiдповiдно на "10" i "15".

     6. Пункт 16.3 статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "16.3. Платник податку, який здiйснює дiяльнiсть, що пiдлягає патентуванню вiдповiдно до Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi", зобов'язаний окремо визначати податок на прибуток вiд кожного окремого виду такої дiяльностi та окремо визначати податок на прибуток вiд iншої дiяльностi. З цiєю метою такi платники податку ведуть окремий облiк:

     валових доходiв, отриманих вiд здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню;

     валових витрат, понесених у зв'язку iз здiйсненням такої дiяльностi;

     балансової вартостi товарiв, матерiалiв, сировини, комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї (далi - запаси), якi використовуються для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню. При цьому балансова вартiсть таких запасiв не бере участi у розрахунку приросту (убутку) балансової вартостi згiдно iз пунктом 5.9 статтi 5 цього Закону, для визначення об'єкту оподаткування вiд iншої дiяльностi;

     амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на вiдповiдну групу основних фондiв, що використовуються для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню.

     У разi якщо основнi фонди використовуються як для здiйснення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, так i для iншої дiяльностi, то з метою визначення об'єкта оподаткування для рiзних видiв дiяльностi, застосовується метод пропорцiйного розподiлу суми амортизацiйних вiдрахувань залежно вiд питомої ваги доходiв, що припадає на кожний вид дiяльностi. За цим методом валовий дохiд платника податку, одержаний за окремим видом дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, пiдлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизацiйних вiдрахувань звiтного перiоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом дiяльностi, що пiдлягає патентуванню, вiдноситься до загальної суми валового доходу. Аналогiчно вiдбувається розподiл валових витрат, що одночасно пов'язанi як з дiяльнiстю, що пiдлягає патентуванню, так i з iншою дiяльнiстю.

     Податок з прибутку, отриманого вiд дiяльностi, яка пiдлягає патентуванню вiдповiдно до Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi", пiдлягає сплатi до бюджету у сумi, визначенiй вiдповiдно до цього Закону, зменшений на вартiсть придбаних торгових патентiв для здiйснення цього виду дiяльностi".

     7. У статтi 22:

     1) пункт 22.2 викласти в такiй редакцiї:

     "22.2. Установити, що в 2005 роцi вiднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим пiдпункту 8.7.1 пункту 8.7 статтi 8 Закону, та пов'язаних з полiпшенням основних фондiв 2-4 групи, що пiдлягають амортизацiї, у тому числi витрат на полiпшення орендованих основних фондiв, здiйснюється у сумi, що не перевищує 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi 2- 4 групи основних фондiв станом на початок звiтного перiоду, а по об'єктах основних фондiв 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмiрi 10 вiдсоткiв до балансової вартостi об'єкта, що ремонтується, станом на початок звiтного перiоду";

     2) абзаци другий - сiмнадцятий пункту 22.5 виключити;

     3) пункти 22.21, 22.28 та 22.30 виключити.

     4. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82; iз наступними змiнами):

     а) пункт "б" статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "б) обороти з реалiзацiї (передачi) товарiв (продукцiї) для власного споживання, промислової переробки (крiм оборотiв з реалiзацiї (передачi) для виробництва пiдакцизних товарiв, за виключенням нафтопродуктiв), а також для своїх працiвникiв";

     б) статтю 4 доповнити пунктом "г" у такiй редакцiї:

     "г) комбiновано, тобто за ставками у процентах до обороту з цiни реалiзацiї, але не менше установленої твердої суми з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)";

     в) у статтi 5:

     частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових автомобiлiв спецiального призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi яких провадиться органами соцiального забезпечення, а також легкових автомобiлiв спецiального призначення (швидка медична допомога та для потреб пiдроздiлiв МНС), оплата вартостi яких здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв";

     частини шосту - дев'яту, одинадцяту та дванадцяту виключити.

     5. У Законi України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 1999 р., N 4, ст. 34; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91):

     а) частину другу статтi 3 доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, при вiдвантаженнi їх безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї. Пiдставою для звiльнення вiд сплати акцизного збору продукцiї, яка призначена для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, є належно оформлена вантажна митна декларацiя, яка оформляється при вiдвантаженнi цiєї продукцiї вiд такого виробника";

     б) у статтi 7:

     1) частину першу доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Не пiдлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольнi напої та тютюновi вироби, якi поставляються для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї за прямими договорами, укладеними мiж українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i власниками магазинiв безмитної торгiвлi. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що спрямовуються до магазинiв безмитної торгiвлi, здiйснюється у момент вiдвантаження такої продукцiї вiд виробника";

     2) у частинi третiй:

     абзаци перший - третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв проводиться на пiдставi:

     довiдок про сплату суми акцизного збору, яка розрахована за ставками на готову продукцiю;

     заявки-розрахунку кiлькостi марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до сплаченої суми акцизного збору".

     6. У Законi України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст. 131; iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     цифри та слова:

"2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 1,2 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20
(крiм 2208 20 12 00, 2208 20 29 00 - тiльки брендi,
2208 20 89 00 - тiльки спирт коньячний)
Спиртовi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 29 00 Тiльки брендi 3 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту"

     замiнити цифрами та словами:

"2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 2,6 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 17 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої 17 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20
(крiм 2208 20 12 00, 2208 20 29 00 - тiльки брендi,
2208 20 89 00 - тiльки спирт коньячний)
Спиртовi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 17 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 12 00 Коньяк 6 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 29 00 Тiльки брендi 6 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     б) частини першу - четверту статтi 3 виключити;

     в) частини п'яту - вiсiмнадцяту вважати частинами першою - чотирнадцятою i викласти у такiй редакцiї:

     "До отримання спирту етилового з акцизного складу пiдприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла, видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи iз ставки, яка встановлена статтею 1 цього Закону.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкова розписка), не може перевищувати 180 календарних днiв.

     Видача податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), здiйснюється до моменту отримання спирту етилового з акцизного складу.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише пiдприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованого банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання спирту етилового для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла.

     У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термiн, векселедержатель здiйснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежi згiдно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здiйснення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселi (податковiй розписцi), векселедержателю.

     Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується пiдприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що парфумернi рiдини упаковуються у флакони об'ємом не бiльше 255 куб. сантиментiв.

     Установити, що спирт етиловий, який використовується як лiкарський засiб, та спиртовi або водно-спиртовi настої реалiзуються вроздрiб тiльки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не бiльше нiж 100 куб. сантиметрiв, крiм таких лiкарських засобiв, як бальзами".

     7. У Законi України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст. 32; 1999 р., N 4, ст.34, N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст.19, N 24, ст. 125; 2003 р., N 33-34, ст. 267):

     cтаттю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Установити такi ставки акцизного збору на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно
з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукцiї) згiдно
з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
0 0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 20 гривень за 100 шт 8%
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт 8%
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром з тютюну 11,5 гривнi за 1000 шт 8%
2403
(крiм 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 0 0
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 10 гривень за 1 кг 8%
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг 8%.

     При визначеннi податкового зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби за кожнi 1000 штук реалiзованого товару (продукцiї), що обчислюється одночасно за встановленими законодавством ставками акцизного збору у твердих сумах за 1000 штук реалiзованого товару (продукцiї) на вiдповiднi тютюновi вироби та у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї), розмiр такого зобов'язання не може бути менше 22 вiдсоткiв вiд максимальної роздрiбної цiни на кожну власну назву тютюнових виробiв за 1000 штук реалiзованого товару (продукцiї) (без податку на додану вартiсть та акцизного збору)".

     8. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 32, ст. 151; 1997 р., N 34, ст. 212):

     а) у назвi Закону слова "i ввiзного мита" виключити;

     б) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Затвердити ставки акцизного збору на деякi транспортнi засоби:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi товару (продукцiї)
"8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:  
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:  
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 0,6 євро за
1 см3
8703 10 18 00 - - iншi 0,6 євро за
1 см3
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:  
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 см3:  
8703 21 10 00 - - - новi 0,02 євро за
1 см3
8703 21 90 - - - що використовувалися:  
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 1 євро за
1 см3
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв 1,25 євро за
1 см3
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 см3, але не бiльш як 1500 см3:  
8703 22 10 00 - - - новi 0,02 євро за
1 см3
8703 22 90 - - - що використовувалися:  
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 1,25 євро за
1 см3
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв 1,5 євро за
1 см3
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3:  
  - - - новi:  
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:  
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 0,03 євро за
1 см3
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 0,06 євро за
1 см3
8703 23 19 - - - - iншi:  
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 0,03 євро за
1 см3
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 0,06 євро за
1 см3
8703 23 90 - - - що використовувалися:  
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3:  
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 1,5 євро за
1 см3
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв 2,0 євро за
1 см3
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3:  
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 2,0 євро за
1 см3
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв 3,0 євро за
1 см3
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 см3:  
8703 24 10 00 - - - новi 0,1 євро за
1 см3
8703 24 90 - - - що використовувалися:  
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 3,0 євро за
1 см3
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв 3,5 євро за
1 см3
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 см3:  
8703 31 10 00 - - - новi 0,02 євро за
1 см3
8703 31 90 - - - що використовувалися:  
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 1,25 євро за
1 см3
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв 1,5 євро за
1 см3
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2500 см3:  
  - - - новi:  
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,03 євро за
1 см3
8703 32 19 00 - - - - iншi 0,03 євро за
1 см3
8703 32 90 - - - що використовувалися:  
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 1,75 євро за
1 см3
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв 2 євро за
1 см3
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 см3:  
  - - - новi:  
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,1 євро за
1 см3
8703 33 19 00 - - - - iншi 0,1 євро за
1 см3
8703 33 90 - - - що використовувалися:  
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 2,5 євро за
1 см3
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв 3,25 євро за
1 см3
8703 90 - iншi:  
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 100 євро за
1 шт
8703 90 90 00 - - iншi 100 євро за
1 шт
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 см3, але не бiльш як 800 см3 0,2 євро за
1 см3
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 см3 0,2 євро за
1 см3
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них, крiм тих, що з поршневим двигуном з iскровим запалюванням з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски 0,2 євро за
1 см3
8716 10 99 00 Причепи та напiвпричепи для тимчасового проживання у кемпiнгах типу причепних будиночкiв масою понад 3500 кг, крiм тих, що складаються 100 євро за
1 шт

     Транспортними засобами, що використовувалися, слiд вважати такi, на якi були або є реєстрацiйнi документи, виданi уповноваженими державними органами, у тому числi iноземними, що дають право експлуатувати цi транспортнi засоби";

     в) статтi 4 i 5 виключити.

     9. У статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст.464; 2001 р., N 24, ст.125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267):

     цифри та слова:

"2203 00 Пиво солодове 0,23 грн. за 1 л"

     замiнити словами та цифрами:

"2203 00 Пиво iз солоду (солодове) 0,27 грн. за 1 л",

     цифри "2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250, 2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450, 2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590"

     замiнити вiдповiдно цифрами "2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00, 2710 00 39 002710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 2710 00 59 00";

     слова та цифри:

"Код виробiв за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Опис товару згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї)
або у вiдсотках до обороту
2710 00 330
2710 00 350
Тiльки бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ): А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за
1000 кг
2710 00 330
2710 00 350
Бензини моторнi: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 60 євро за
1000 кг
2710 00 610
2710 00 650
2710 00 690
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за
1000 кг"

     замiнити словами та цифрами:

"Код виробiв за УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї) або у вiдсотках до обороту
"2710002711
2710002731
2710002901
2710003201
2710003411
2710003431
2710003601
тiльки бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок (ВКД): А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 20% до обороту з цiни реалiзацiї (без ПДВ), але не менше 60 євро за 1000 кг
2710002719
2710002739
2710002790
2710002909
2710003209
2710003419
2710003439
2710003490
2710003609
бензини моторнi: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 20% до обороту з цiни реалiзацiї (без ПДВ), але не менше 60 євро за 1000 кг
2710006100
2710006500
2710006900
Важкi дистиляти (дизельне пальне) 10% до обороту з цiни реалiзацiї (без ПДВ), але не менше 30 євро за 1000 кг";

     абзац: "Ставка акцизного збору в розмiрi 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництвi бензинiв моторних сумiшевих з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ) нафтопереробними пiдприємствами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України. Високооктановi кисневмiснi добавки до бензинiв виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України"

     замiнити новими абзацами у такiй редакцiї:

     "Виготовлення нафтопродуктiв здiйснюється пiдприємствами, якi мають всi стадiї технологiчного процесу з їх виготовлення, за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Високооктановi кисневмiснi добавки (ВКД) до бензинiв з обов'язковою їх денатурацiєю бензином виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     10. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158; 2002 р., N 26, ст. 175; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91):

     а) у статтi 1:

     в абзацi двадцять шостому слова "коньяк, алкогольнi напої, виготовленi за коньячною технологiєю, горiлку та лiкеро-горiлчанi вироби" замiнити словами "алкогольнi напої";

     в абзацi двадцять сьомому слова "коньяк, алкогольнi напої, виготовленi за коньячною технологiєю, горiлку та лiкеро-горiлчанi вироби" замiнити словами "алкогольнi напої";

     б) у статтi 2:

     частину п'яту пiсля другого речення доповнити новим реченням такого змiсту: "Акцизним складом також вважаються виробничi примiщення на територiї пiдприємства, де суб'єктом пiдприємницької дiяльностi виробляється, обробляється (переробляється) горiлка та лiкеро-горiлчанi вироби, та його складськi примiщення, в яких зберiгається, одержується чи вiдправляється горiлка та лiкеро-горiлчанi вироби";

     в) статтю 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Встановити рiчну плату за лiцензiї на виробництво:

     спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового та алкогольних напоїв - 250000 гривень, а для пiдприємств первинного виноробства - 25000 гривень;

     тютюнових виробiв - 125000 гривень;

     спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового - 250000 гривень;

     Плата за лiцензiї справляється органом, що їх видає, до початку виробництва зазначеної продукцiї i зараховується до бюджету згiдно з чинним законодавством.

     Лiцензiї видаються термiном на 5 рокiв, а плата за них справляється щорiчно.

     Не дозволяється сплата за весь термiн дiї лiцензiї.

     Сплата чергового платежу за лiцензiї здiйснюється у розмiрах, встановлених цим Законом, i справляється за кожний наступний щорiчний термiн дiї лiцензiй.

     За видачу дублiката лiцензiї справляється плата у розмiрi 1700 гривень i зараховується до бюджету згiдно з чинним законодавством";

     г) у статтi 14:

     пiсля частини шостої доповнити новими абзацами у такiй редакцiї:

     "Не дозволяється сплата за весь термiн дiї лiцензiї.

     Сплата чергового платежу за лiцензiї здiйснюється у розмiрах, встановлених цим Законом, i справляється за кожний наступний щорiчний термiн дiї лiцензiй";

     ґ) у статтi 15:

     у частинi другiй в абзацi четвертому цифри та слово "250000 гривень" замiнити цифрами та словом "500000 гривень";

     абзац шостий викласти у такiй редакцiї:

     "оптова торгiвля алкогольними напоями - 250000 гривень, тютюновими виробами - 125000 гривень";

     пiсля частини четвертої доповнити новими абзацами у такiй редакцiї:

     "Не дозволяється сплата за весь термiн дiї лiцензiї.

     Сплата чергового платежу за лiцензiї здiйснюється у розмiрах, встановлених цим Законом, i справляється за кожний наступний щорiчний термiн дiї лiцензiй";

     частину п'яту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Вiдвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробiв, з оформленням вантажної митної декларацiї, при цьому мiнiмальнi оптово-вiдпускнi цiни для алкогольних напоїв не застосовуються";

     частину сьому викласти у такiй редакцiї:

     "Щорiчна плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книга облiку розрахункових операцiй), що знаходиться в мiсцi торгiвлi; на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi - 2000 гривень, а на територiї сiл i селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах територiї мiст, - 500 гривень на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями на кожний, окремий, зазначений у лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книга облiку розрахункових операцiй), що знаходиться в мiсцi торгiвлi, i 250 гривень - на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Для мiсць торгiвлi, якi розташованi за межами територiї мiст обласного пiдпорядкування та мiст Києва та Севастополя на вiдстанi до 50 км та якi мають торговельнi зали площею понад 500 кв. м, щорiчна плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в лiцензiї електронний контрольно-касовий апарат (книга облiку розрахункових операцiй), що знаходиться в мiсцi торгiвлi, та 2000 гривень - на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами на кожне мiсце торгiвлi";

     частину одинадцяту доповнити новим реченням такого змiсту: "Для отримання лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями додається довiдка податкової служби про реєстрацiю електронних контрольно-касових апаратiв (книг облiку розрахункових операцiй), що знаходяться у мiсцi торгiвлi";

     частину дванадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "У заявi повинно бути зазначено вид господарської дiяльностi, на провадження якого суб'єкт пiдприємницької дiяльностi має намiр одержати лiцензiю (iмпорт, експорт, оптова, роздрiбна торгiвля алкогольними напоями або тютюновими виробами). У заявi про видачу лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями додатково зазначається перелiк електронних контрольно-касових апаратiв (книг облiку розрахункових операцiй), якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, а також адреса мiсця торгiвлi.

     У заявi на видачу лiцензiї на роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами зазначається адреса мiсця торгiвлi.

     У додатку до лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями суб'єктом пiдприємницької дiяльностi зазначається адреса мiсця торгiвлi i вказується перелiк електронних контрольно-касових апаратiв та iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери книг облiку розрахункових операцiй, якi знаходяться у мiсцi торгiвлi";

     д) частину другу статтi 17:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити абзацом такого змiсту:

     "роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй) не зазначений у лiцензiї - 200 вiдсоткiв вартостi реалiзованої через такий контрольно-касовий апарат (книгу облiку розрахункових операцiй) продукцiї, але не менше 1000 гривень;"

     е) у частинi десятiй статтi 18:

     слова "на коньяк, алкогольнi напої, виготовленi за коньячною технологiєю, горiлку та лiкеро-горiлчанi вироби" замiнити словами "на алкогольнi напої".

     11. У Законi України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; iз наступними змiнами):

     1. У статтi 7:

     у частинах сьомiй та восьмiй слова "другою та п'ятою" замiнити словами "першою та другою".

     2. У статтi 12:

     а) у пунктi 3 частини першої:

     слова "згiдно iз списком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв";

     слова "а також пiдприємства, установи i органiзацiї України, у складi яких є структурнi пiдроздiли (фiлiї, представництва), що надають санаторно-курортнi та оздоровчi послуги дiтям" виключити;

     б) пункти 51, 7- 12, 14- 18, 21, 24 частини першої виключити;

     в) у частинi другiй слова "за землi дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладiв України, а також за земельнi дiлянки пiдприємств, установ i органiзацiй України, зайнятi їхнiми структурними пiдроздiлами (фiлiями, представництвами), що надають санаторно-курортнi та оздоровчi послуги дiтям" замiнити словами "за землi дитячих санаторно-курортних, фiзкультурно-спортивних та оздоровчих закладiв України".

     3. Назву роздiлу VI пiсля слова "податку" доповнити словами "та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi".

     4. Статтю 13 доповнити словами "а орендної плати за земельну дiлянку, яка перебуває у державнiй або комунальнiй власностi, - договiр оренди такої земельної дiлянки".

     5. У статтi 14:

     частину першу та другу викласти у такiй редакцiї:

     "Платники земельного податку, а також орендної плати за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi (крiм громадян) самостiйно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку за станом на 1 сiчня i до 1 лютого поточного року подають вiдповiдному органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою центральним податковим органом, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями. Подання такої декларацiї звiльняє вiд обов'язку подання щомiсячних декларацiй.

     Платник податкiв має право подавати щомiсячно нову звiтну податкову декларацiю, що не звiльняє його вiд обов'язку подання податкової декларацiї до 1 лютого поточного року, у тому числi i за нововiдведенi земельнi дiлянки, що не звiльняє вiд обов'язку подання податкової декларацiї протягом мiсяця з дня виникнення права на нововiдведену земельну дiлянку, протягом 20 календарних днiв мiсяця наступного за звiтним";

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi проводиться органами державної податкової служби, якi видають платниковi до 15 липня поточного року платiжне повiдомлення про внесення платежу".

     6. Частини першу i другу статтi 15 пiсля слова "податок" доповнити словами "а також орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. Статтю 16 викласти у такiй редакцiї:

     "Облiк громадян - платникiв земельного податку, а також орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi i нарахування вiдповiдних сум проводиться щороку станом на 1 травня".

     8. У статтi 17:

     частину першу замiнити частинами такого змiсту:

     "Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по оренднiй платi за землi державної та комунальної власностi, визначене у податковiй декларацiї на поточний рiк, сплачується рiвними частками власниками та землекористувачами земельних дiлянок за мiсцезнаходженням земельної дiлянки за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по оренднiй платi за землi державної та комунальної власностi, визначене у новiй звiтнiй податковiй декларацiї, у тому числi i за нововiдведенi земельнi дiлянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних дiлянок за мiсцезнаходженням земельної дiлянки за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Земельний податок, а також орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi громадянами сплачується рiвними частками до 15 серпня i 15 листопада";

     доповнити статтю частиною такого змiсту:

     "Несплата земельного податку, а також орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi виробниками сiльськогосподарської i рибної продукцiї та громадянами протягом року, iншими платниками - протягом пiвроку вважається систематичною i є пiдставою для припинення права користування земельними дiлянками".

     9. Статтю 19 доповнити словами "(крiм строкiв внесення орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi)".

     10. Статтю 20 викласти у такiй редакцiї:

     "Платежi за землю зараховуються до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю".

     11. Статтю 21 виключити.

     12. Статтю 27 викласти у такiй редакцiї:

     "Контроль за правильнiстю обчислення i справляння земельного податку, а також орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi здiйснюється органами державної податкової служби".

     13. Доповнити новим роздiлом такого змiсту:

"ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Установити, що звiльнення вiд земельного податку, передбачене в пунктах 6, 13, 19, 23 частини першої статтi 12 цього Закону, здiйснюється:

     з 1 квiтня 2005 року - на рiвнi 75 вiдсоткiв дiючих ставок на вiдповiдних територiях;

     з 1 сiчня 2006 року - на рiвнi 50 вiдсоткiв дiючих ставок на вiдповiдних територiях;

     з 1 сiчня 2007 року - на рiвнi 25 вiдсоткiв дiючих ставок на вiдповiдних територiях.

     2. З 1 сiчня 2008 року пункти 6, 13, 19, 23 частини першої статтi 12 цього Закону виключаються".

     12. У Законi України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст.117; 1999 р., N 33, ст. 1704):

     1. У статтi 2:

     а) абзац другий частини першої викласти у такiй редакцiї:

     "трактори (колiснi) - код за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - код) - 87 01, крiм гусеничних";

     б) пiсля абзацу другого частини першої доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "сiдельнi тягачi - код 87 01 20".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - вiсiмнадцятим.

     2. У статтi 3 частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв сплачується у таких розмiрах:

Код Опис об'єктiв оподаткування Ставка податку на рiк (з 100 см3 об'єму цилiндрiв двигуна, з 1 кВт потужностi двигуна або 100 см довжини)
8701 трактори колiснi (крiм гусеничних) 2,5 грн. з 100 см3
8701 20 сiдельнi тягачi 15 грн. з 100 см3
8702 автомобiлi для перевезення не менш як 10 осiб, включаючи водiя 5 грн. з 100 см3
8703 автомобiлi легковi (крiм автомобiлiв з електродвигуном - код 8703 90 10 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:

 

до 1000 см3 3 грн. з 100 см3
вiд 1001 см3 до 1500 см3 4 грн. з 100 см3
вiд 1501 см3 до 1800 см3 5 грн. з 100 см3
вiд 1801 см3 до 2500 см3 10 грн. з 100 см3
вiд 2501 см3 до 3500 см3 25 грн. з 100 см3
вiд 3501 см3 i бiльше 40 грн. з 100 см3
8703 90 10 00 транспортнi засоби, оснащенi електродвигунами 0,5 грн. з 1 кВт
8704 автомобiлi вантажнi з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
до 8200 см3 15 грн. з 100 см3
вiд 8201 см3 до 15000 см3 20 грн. з 100 см3
вiд 15001 см3 i бiльше 25 грн. з 100 см3
8705 автомобiлi спецiального призначення (крiм пожежних i швидкої допомоги) 5 грн. з 100 см3
8711 мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крiм тих, що мають об'єм цилiндра двигуна до 50 см3, - код 8711 10 00 00) з об'ємом цилiндрiв двигуна:  
до 500 см3 3 грн. з 100 см3
вiд 501 до 800 см3 5 грн. з 100 см3
вiд 801 см3 i бiльше 10 грн. з 100 см3
  яхти i судна паруснi з допомiжним двигуном або без нього (крiм спортивних):  
8903 9110 00 морськi 14 грн. з 100 см довжини
8903 91 91 00 яхти i судна паруснi масою не бiльш як 100 кг 7 грн. з 100 см довжини
8903 91 93 00 яхти i судна паруснi масою понад 100 кг та завдовжки не бiльш як 7,5 м 7 грн. з 100 см довжини
8903 91 99 00 яхти i судна паруснi масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м човни моторнi i катери, крiм човнiв з пiдвiсним двигуном (крiм спортивних): 14 грн. з 100 см довжини
8903 92 10 00 морськi 14 грн. з 100 см довжини
8903 92 91 00 човни моторнi i катери завдовжки не бiльш як 7,5 м 7 грн. з 100 см довжини
8903 92 99 00 човни моторнi i катери завдовжки понад 7,5 м плавучi засоби (крiм спортивних): 14 грн. з 100 см довжини
8903 99 10 00 з масою не бiльш як 100 кг 7 грн. з 100 см довжини
8903 99 91 00 завдовжки не бiльш як 7,5 м та масою понад 100 кг 7 грн. з 100 см довжини
8903 99 99 00 завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг 14 грн. з 100 см довжини".

     3. У статтi 4:

     а) пункти "а" та "б" виключити;

     б) пункт "е" викласти у такiй редакцiї:

     "е) на 50% - громадяни, у власностi яких знаходяться легковi автомобiлi (код 87 03), виробленi в країнах СНД i взятi на облiк в Українi до 1990 року включно, та вантажнi автомобiлi (код 87 04) з об'ємом цилiндрiв двигуна до 6001 см3 до 1990 року випуску включно, - щодо одного з указаних автомобiлiв".

     4. У статтi 5:

     а) останнє речення частини другої виключити;

     б) доповнити статтю пiсля частини другої частиною третьою такого змiсту:

     "За транспортнi засоби, знятi юридичними особами протягом року з реєстрацiї (перереєстрованi), здiйснюється перерахунок розмiру податку. Розмiр податку перераховується перед зняттям їх з реєстрацiї (перереєстрацiєю) по строках сплати (кварталах), якi не настали, починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засiб знято з реєстрацiї (перереєстровано)".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою.

     5. У статтi 6:

     а) частину другу виключити;

     б) частину шосту доповнити реченнями такого змiсту:

     "За транспортнi засоби, знятi фiзичними особами протягом року з реєстрацiї (перереєстрованi), здiйснюється перерахунок податку у разi його сплати за перiоди, якi не настали. Розмiр податку перераховується перед зняттям їх з реєстрацiї (перереєстрацiєю), починаючи з наступного за тим, в якому транспортний засiб знято з реєстрацiї (перереєстровано)".

     13. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст.28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393):

     1. У назвi i текстi Закону слово "iнвестицiйний" у всiх вiдмiнках виключити.

     2. У частинi першiй статтi 1:

     пункт 8 виключити;

     пункт 10 викласти у такiй редакцiї:

     "10) спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi - правовий режим, який передбачає надання державної пiдтримки щодо стимулювання дiяльностi технологiчних паркiв, їх учасникiв, дочiрнiх i спiльних пiдприємств при виконаннi проектiв за прiоритетними напрямами дiяльностi технологiчних паркiв".

     3. У статтi 3:

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Розгляд, експертиза, державна реєстрацiя iнновацiйних проектiв здiйснюються центральним органом виконавчої влади з питань науки за поданням Нацiональної академiї наук України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi п'ятiй слова "та вiдкриття спецiальних рахункiв" виключити.

     4. Статтю 4 виключити.

     5. Частину третю статтi 5 виключити.

     6. Статтю 6 виключити.

     7. У статтi 8:

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. При запровадженнi спецiального режиму iнновацiйної дiяльностi законодавство України з питань, врегульованих частинами першою i другою статтi 5 та статтею 7, дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом";

     частину третю виключити.

     14. У Законi України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 31, ст. 1447) частину третю статтi 16, статтi 21 i 22 та пункт 3 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" виключити.

     15. У Законi України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

     1) у частинi четвертiй статтi 4 цифри "320" замiнити цифрами "960";

     2) у частинi третiй статтi 5 цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замiнити вiдповiдно цифрами "4200", "192000", "144000", "6000", "1800", "7200".

     3. Частину першу статтi 9 виключити.

     16. У Законi України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 1993 р., N 10, ст. 76; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) частини першу та третю статтi 7 виключити.

     17. У Законi України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345, N 52, ст. 564):

     1. У статтi 1:

     пункт 1.8 доповнити таким абзацом:

     "Самозайнята особа - платник єдиного або фiксованого податку, яка надає послуги iншiй особi (виконує роботи на її користь) у межах цивiльно-правового договору, прирiвнюється до найманої особи з вiдповiдним оподаткуванням отриманих нею доходiв як заробiтної плати, якщо умови такого цивiльно-правового договору передбачають надання таких послуг (робiт) протягом бiльше нiж одного календарного мiсяця за податковий рiк".

     2. У статтi 4:

     абзац "б" пiдпункту 4.3.1 пункту 4.3 пiсля слiв "визначених законом" доповнити словами "або указами Президента України";

     пiдпункт 4.3.14 пункту 4.3 викласти у такiй редакцiї:

     "4.3.14. вартiсть безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобiв, а також робочого одягу, взуття, засобiв iндивiдуального захисту, якi надаються працедавцем платнику податку вiдповiдно до Закону України "Про охорону працi", та обмундирування, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у вiдносинах трудового найму з працедавцем, що надає таке майно, за перелiком та граничними строками їх використання вiдповiдно до порядку, що встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Якщо платник податку, який припиняє трудовi вiдносини з працедавцем, не повертає йому такi робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби iндивiдуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то пiд час остаточного розрахунку первiсна вартiсть такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку";

     пiдпункт 4.3.36 пункту 4.3 викласти у такiй редакцiї:

     "4.3.36. доходи вiд вiдчуження безпосередньо власником сiльськогосподарської продукцiї (включаючи продукцiю первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних дiлянках, наданих для:

     ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмiр не було збiльшено в результатi отриманої в натурi (на мiсцевостi) земельної частки (паю); будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибних дiлянках), ведення садiвництва та iндивiдуального дачного будiвництва".

     3. У статтi 9:

     пiдпункт 9.10.4 пункту 9.10 пiсля слiв "платiжних документiв" доповнити словами "з урахуванням таких особливостей:";

     пiдпункт 9.10.4 пункту 9.10 доповнити пiдпунктами "а" i "б" такого змiсту:

     "а) якщо при застосуваннi платiжних карток пiд час службових вiдряджень вiдрядженою особою - платником податку отримувалася готiвка, то платник податку подає звiт про використання наданих на вiдрядження коштiв i повертає суму надмiру витрачених коштiв до закiнчення третього банкiвського дня пiсля завершення вiдрядження;

     б) якщо при застосуваннi платiжних карток пiд час службових вiдряджень вiдрядженою особою - платником податку здiйснювалися розрахунки у безготiвковiй формi термiн подання платником податку звiту про використання наданих на вiдрядження коштiв - не пiзнiше 10 днiв, а за наявностi поважних причин працедавець (самозайнята особа) може його подовжити до 20 банкiвських днiв (до з'ясування питань щодо виявлення розбiжностей мiж вiдповiдними звiтними документами)".

     4. У статтi 11:

     пiдпункт 11.1.3 пункту 11.1 доповнити абзацом у такiй редакцiї:

     "Сума нарахованого податку зменшується на документально пiдтверджену суму державного мита, сплаченого у зв'язку з таким вiдчуженням";

     пункт 11.3 викласти у такiй редакцiї:

     "11.3. Податковим агентом при здiйсненнi операцiй з вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, в порядку, передбаченому в статтi 11 цього Закону, є нотарiус, який посвiдчує вiдповiдний договiр за наявностi оцiночної вартостi такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору.

     Порядок визначення оцiночної вартостi нерухомого майна, що пiдлягає продажу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Сума нарахованого податку самостiйно сплачується сторонами (або однiєю стороною) угоди, попередньо її нотарiальному посвiдченню, через установи банкiв у сумi, визначенiй у пiдтвердженому податковим органом розрахунку.

     Нотарiус, який посвiдчив договiр вiдчуження об'єкта нерухомостi, зобов'язаний надiслати iнформацiю про такий договiр податковому органу за податковою адресою платника податку у строки, встановленi законом для податкового кварталу.

     У разi невчинення нотарiальної дiї щодо посвiдчення договору вiдчуження об'єкта нерухомостi, за яким здiйснено сплату податку, платник податку має право на повернення зайво (надмiру) сплаченої суми податку на пiдставi рiчної податкової декларацiї, поданої в установленому порядку та пiдтверджуючих документiв про фактичну сплату податку";

     пункт 11.4 виключити.

     5. У статтi 12:

     пункт 12.2 викласти у такiй редакцiї:

     "Як виняток iз пункту 12.1 цiєї статтi при продажу одного з об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля, мотоцикла, моторолера або моторного (парусного) човна не частiше одного разу протягом звiтного податкового року продавець звiльняється вiд сплати цього податку, за умови сплати (перерахування) ним суми вiдповiдного державного мита до бюджету до або пiд час такого продажу.

     Дохiд, отриманий платником податку вiд продажу протягом звiтного податкового року бiльш нiж одного iз зазначених об'єктiв, пiдлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статтi 7 цього Закону.

     Зазначенi операцiї вiдображуються в реєстрi об'єктiв рухомого майна";

     пункт 12.5 викласти у такiй редакцiї:

     "12.5. Податковим агентом при здiйсненнi операцiй з вiдчуження об'єктiв рухомого майна в порядку, передбаченому в статтi 12 цього Закону, є нотарiус, який посвiдчує вiдповiдний договiр або дiйснiсть пiдписiв сторiн угоди за наявностi документа про сплату податку сторонами договору.

     Для оформлення договору платник податку зобов'язаний здiйснити дiї щодо сплати податку з доходу вiд операцiй з вiдчуження об'єктiв рухомого майна, а нотарiус - дiї щодо подання iнформацiї податковому органу в порядку, передбаченому в пунктi 11.3 статтi 11 цього Закону";

     пункт 12.6 виключити.

     6. У статтi 13:

     у пунктi 13.2:

     у пiдпунктi 13.2.1:

     пiдпункт "а" доповнити абзацом такого змiсту:

     "вартостi власностi, визначеної у пiдпунктах "а", "б" пункту 13.1 цiєї статтi, яка успадковується членом сiм'ї спадкодавця першого ступеня спорiднення, що не є одним iз подружжя, та другого ступеня спорiднення;

     у пiдпунктi "б" абзац другий виключити;

     пiдпункт 13.2.2 доповнити словами "крiм визначених у пiдпунктах "а", "б" пункту 13.1 цiєї статтi, що успадковується членом сiм'ї другого ступеня спорiднення";

     доповнити статтю пунктом 13.4 у такiй редакцiї:

     "13.4. Особами, вiдповiдальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємцi, якi отримали спадщину.

     Дохiд у виглядi вартостi успадкованого майна (кошти, майно, майновi чи немайновi права) у межах, що пiдлягає оподаткуванню, включається до складу загального рiчного доходу платника податку i вiдображається ним у рiчнiй податковiй декларацiї про майновий стан i доходи (податковiй декларацiї).

     Подання податкової декларацiї та сплата податку iз зазначеного доходу здiйснюються згiдно iз законодавством.

     Нотарiус зобов'язаний надiслати iнформацiю про видачу свiдоцтв про право на спадщину податковому органу у строки, встановленi для податкового кварталу.

     У зв'язку з цим пункт 13.4 вважати пунктом 13.5".

     7. У статтi 20 в абзацi першому пiдпункту 20.4.3 пункту 20.4 слова "за рахунок доходiв бюджету, до якого зараховується такий податок" замiнити словами "з рахунку, на який зараховується цей податок до його розподiлу мiж рiвнями вiдповiдних мiсцевих бюджетiв".

     8. У статтi 22:

     у пiдпунктi 22.1.1 пункту 22.1 слова та цифри "з 1 сiчня 2005 року" замiнити словами та цифрами "з 1 сiчня 2006 року";

     пункт 22.1.5 пункту 22.1 викласти в такiй редакцiї:

     "22.1.5. Статтi 13, 14 набирають чинностi з 1 сiчня 2005 року, а стаття 11 набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року в частинi оподаткування операцiй з продажу об'єктiв нерухомого майна".

     18. У Законi України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; iз наступними змiнами):

     1. У статтi 19:

     пункти "и", "м", "н", "р", "т" виключити;

     пункт "ї" викласти у такiй редакцiї:

     "ї) до 1 сiчня 2007 року при ввезеннi на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товарiв), що використовуються для будiвництва морських та рiчкових суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або виробляються, але не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв морських та рiчкових суден, визначеним умовами контрактiв. Перелiки та обсяги цих товарiв (крiм пiдакцизних) затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами до 1 березня 2005 року".

     2. У статтi 21 частини третю - чотирнадцяту виключити.

     19. У статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 22, ст. 172; 2002 р., N 9, ст.68) частини шосту, дев'яту, одинадцяту виключити.

     20. Частину другу статтi 24 Закону України "Про насiння i садивний матерiал" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 92) виключити.

     21. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, iз наступними змiнами):

     1. У статтi 3:

     1) пiдпункт "а" пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "iз заяв майнового характеру - 1 вiдсоток цiни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i не бiльше 1500 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у пiдпунктi "б" пункту 6 цифру "5" замiнити цифрами "10".

     2. У статтi 4 абзац третiй пункту "11" пiсля слiв "на земельну дiлянку" доповнити словами "або у зв'язку з невиконанням умов договорiв оренди орендарями земельних дiлянок державної та комунальної власностi".

     22. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 12 сiчня 2005 року N 2322-IV):

     1) у пунктi 11 статтi 11 друге речення виключити;

     2) у статтi 111:

     а) частину шосту доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) платником подано декларацiю з вiд'ємним значенням з податку на додану вартiсть, яке становить бiльше 100 тис. гривень";

     б) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Позаплановими перевiрками вважаються також перевiрки в межах повноважень податкових органiв, визначених законами України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", а в iнших випадках - за рiшенням суду";

     в) частину восьму викласти у такiй редакцiї:

     "Позапланова виїзна перевiрка здiйснюється на пiдставi виникнення обставин, викладених у цiй статтi, за рiшенням керiвника податкового органу, яке оформляється наказом";

     г) у частинах дев'ятiй - дванадцятiй слова "днi" замiнити словами "робочi днi" у вiдповiдних вiдмiнках;

     ґ) у частинах одинадцятiй - дванадцятiй слова "лише за рiшенням суду" виключити;

     3) пункт 2 частини першої статтi 112 викласти у такiй редакцiї:

     "2) копiї наказу керiвника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевiрки, в якому зазначаються пiдстави проведення позапланової виїзної перевiрки, дата її початку та дата закiнчення".

     23. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82; 2002 р., N 29, ст.189; 2003 р., N 10-11, ст.87):

     частину другу статтi 1 виключити;

     статтi 2 i 9 виключити.

     24. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139; 2002 р., N 29, ст. 189) статтi 2, 6 i 10 виключити.

     25. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону "Славутич" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст.263; 2000 р., N 48, ст.407; 2002 р., N 29, ст.189; 2003 р., N 10-11, ст.87) статтi 2 i 9 виключити.

     26. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 351; 1999 р., N 51, ст.458; 2002 р., N 29, ст.189; 2003 р., N 10-11, ст.87):

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключити;

     статтi 9 i 10 виключити.

     27. У Законi України "Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст.50, N 40, ст. 360, N 48, ст.413; 2002 р., N 29, ст.189):

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключити;

     частину сьому статтi 3 виключити;

     статтi 4 i 11 - 14 виключити.

     28. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 15; 2002 р., N 29, ст.189):

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключити;

     статтi 9 i 10 виключити.

     29. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 196):

     частини третю i четверту статтi 2 виключити;

     статтю 9 виключити.

     30. У Законi України "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст.208):

     частини третю i четверту статтi 2 виключити;

     статтi 9 i 10 виключити.

     31. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст.259; 2002 р., N 29, ст.189):

     абзац другий частини першої статтi 1 виключити;

     статтi 7 i 8 виключити.

     32. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 9, ст. 40; 2002 р., N 29, ст.189):

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключити;

     статтi 14 - 16 i 20 виключити.

     33. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст.349; 2002 р., N 29, ст.189):

     частини третю i четверту статтi 2 виключити;

     статтi 9 i 10 виключити.

     34. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст.113; 2002 р., N 29, ст.189):

     абзац третiй частини першої статтi 1 виключити;

     статтi 9 i 10 виключити.

     35. У Законi України "Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст.111):

     частину третю статтi 1 виключити;

     статтi 2, 7 i 8 виключити.

     36. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст.51; 2002 р., N 29, ст.189):

     статтi 2 i 5 виключити;

     частину другу статтi 6 виключити.

     37. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст.112):

     частини третю i четверту статтi 3 виключити;

     статтю 6 виключити.

     38. У Законi України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст.111) статтi 2 i 6 виключити.

     39. У Законi України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) роздiл IV викласти в такiй редакцiї:

"IV. ВАЛЮТНО-ФIНАНСОВI УМОВИ ФУНКЦIОНУВАННЯ СПЕЦIАЛЬНОЇ (ВIЛЬНОЇ) ЕКОНОМIЧНОЇ ЗОНИ

     Стаття 12. Принципи валютно-фiнансового регулювання у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi

     У спецiальних (вiльних) економiчних зонах створюються сприятливi валютно-фiнансовi умови для розвитку банкiвсько-кредитної системи, страхування та системи державного iнвестування".

     40. У Законi України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 8, ст. 64, N 17-18, ст. 250; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 липня 2004 року N 1868-IV):

     1. У статтi 4 пiдпункт 4.1.4 пункту 4.1 доповнити частиною такого змiсту:

     "Платник податку звiльняється вiд обов'язку подавати податкову декларацiю за звiтний (податковий) перiод протягом поточного року у разi, якщо його податковi зобов'язання були вiдображенi у рiчнiй податковiй декларацiї на поточний рiк вiдповiдно до закону з питань окремого податку, збору (обов'язкового платежу)".

     41. У Законi України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 12, ст. 88, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 7, ст. 56):

     1. У статтi 1:

     а) частину третю пiсля слiв "та теплову енергiю" доповнити словами "збору у виглядi цiльової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi";

     б) доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "розмiр та механiзм справляння збору у виглядi цiльової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини п'ять - дев'ять вважати частинами шiсть - десять.

     2. У частинi першiй статтi 14:

     пункт 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi)";

     доповнити пунктом 28 такого змiсту:

     "28) збiр у виглядi цiльової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi".

     42. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250):

     1. У статтi 21:

     а) частину другу доповнити словами "(крiм строкiв внесення орендної плати за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi, якi встановлюються вiдповiдно до Закону України "Про плату за землю")";

     б) у частинi четвертiй пiсля слiв "i не може" доповнити словами "бути меншою за розмiр земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю", та".

     2. Статтю 24 доповнити частиною такого змiсту:

     "Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, якi укладають договори оренди землi, повиннi до 1 лютого надавати органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням земельної дiлянки перелiки орендарiв, з якими укладено договори оренди землi на поточний рiк, та iнформувати вiдповiдний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змiн до iснуючих договорiв оренди землi та їх розiрвання до 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися зазначенi змiни".

     43. Статтю 30 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Платниками збору за спецiальне використання водних ресурсiв є пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, а також громадяни-пiдприємцi, якi використовують воду, отриману шляхом забору води (первиннi водокористувачi) та/або з водозабiрних споруд первинних водокористувачiв (вториннi водокористувачi), та користуються водами для потреб гiдроенергетики, водного транспорту i рибництва".

     44. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299):

     1. У статтi 9:

     а) пункт 29 доповнити словами "органiзацiя дiяльностi з проведення азартних iгор";

     б) доповнити статтю пунктом 72 такого змiсту:

     "72) дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом автомобiлiв та автобусiв".

     2. У статтi 15:

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "Установити розмiр плати за лiцензiю на провадження дiяльностi з органiзацiї i проведення азартних iгор (крiм випуску та проведення лотерей) вартiстю 30 000 євро за кожний рiк користування такою лiцензiєю:

     на кожну особу, що провадить дiяльнiсть з органiзацiї та проведення азартних iгор на гральних автоматах;

     на кожний пункт тоталiзатора - при провадженнi букмекерської дiяльностi;

     на кожний електронний сервер - при провадженнi дiяльностi з органiзацiї та проведення азартних iгор в електронному (вiртуальному) казино;

     на кожний гральний зал - при провадженнi дiяльностi з органiзацiї та проведення азартних iгор у казино та iнших азартних iгор";

     доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Лiцензiя на провадження дiяльностi з органiзацiї та проведення азартних iгор (крiм випуску та проведення лотерей) видається строком на п'ять рокiв".

     45. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

     1) статтю 75 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Державне комерцiйне пiдприємство зобов'язане на кожний наступний рiк складати i виконувати рiчний фiнансовий план, який пiдлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому. Фiнансовий план пiдприємств, що є суб'єктами природних монополiй, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, iнших пiдприємств - органами, до сфери управлiння яких вони належать";

     2) частину восьму статтi 77 викласти у такiй редакцiї:

     "8. Порядок розподiлу та використання прибутку (доходу) казенного пiдприємства визначається фiнансовим планом, який затверджується вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу";

     3) статтю 89 доповнити таким пунктом:

     "5. Господарське товариство, у статутному фондi якого бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi, зобов'язане на кожний наступний рiк складати i виконувати рiчний фiнансовий план вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу";

     4) у пунктi 3 статтi 142 останнє речення викласти у такiй редакцiї: "Порядок використання прибутку державних пiдприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi, здiйснюється вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу".

     46. У Законi України "Про прожитковий мiнiмум" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348) частину третю статтi 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Прожитковий мiнiмум на одну особу, а також окремо для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк. Прожитковий мiнiмум публiкується в офiцiйних виданнях загальнодержавної сфери розповсюдження".

     47. В абзацах другому, четвертому i п'ятому пункту 1 та пунктi 3 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 6, ст. 137) цифри "32" замiнити цифрами "32,3".

     48. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141):

     1) пункт 16 статтi 11 i пункт 3 статтi 14 виключити;

     2) в абзацi сьомому частини першої статтi 19 слова i цифри "пунктах 3 i 4" замiнити словом i цифрою "пунктi 4";

     3) у частинi шостiй статтi 20:

     в абзацi третьому цифри "1- 4" замiнити цифрами "1, 2, 4";

     в останньому абзацi цифри "16" виключити;

     4) друге речення частини шостої статтi 21 викласти у такiй редакцiї:

     "Вiдомостi про застрахованих осiб, зазначених у пунктах 3 i 4 статтi 11 цього Закону, подаються до територiального органу Пенсiйного фонду України безпосередньо цими особами, про осiб, зазначених у пунктi 11 статтi 11 цього Закону, - Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, про осiб, якi пiдлягали загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття та отримували допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, - Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття";

     5) частину першу статтi 24 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Перiод, протягом якого особа, яка пiдлягала загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття, отримувала допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, включається до страхового стажу";

     6) у статтi 28:

     абзац другий частини першої пiсля слова "збiльшується" доповнити словами "на 1 вiдсоток розмiру пенсiї, обчисленої вiдповiдно до статтi 27 цього Закону, але не бiльше нiж";

     доповнити статтю частиною такого змiсту:

     "3. Мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком, встановлений абзацом першим частини першої цiєї статтi, застосовується виключно для визначення розмiрiв пенсiй, призначених згiдно з цим Законом".

     7) у статтi 42 абзац перший частини другої доповнити словами i реченням "за винятком випадкiв, коли пiдвищення пенсiйних виплат за минулий рiк перевищило цей коефiцiєнт. Якщо коефiцiєнт пiдвищення пенсiйних виплат у минулому роцi був менший нiж зазначений у цiй частинi, то збiльшення пенсiй здiйснюється з урахуванням попереднього пiдвищення";

     8) у роздiлi ХV "Прикiнцевi положення":

     в абзацi другому пункту 1 слова i цифри "Пункти 2 i 3" замiнити словом i цифрою "Пункт 2", а слово "набирають" - словом "набирає".

     пункт 13 доповнити абзацами:

     "У разi, якщо розмiр пенсiї, щомiсячного довiчного грошового утримання (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених вiдповiдно до зазначених в абзацах першому i другому цього пункту законодавчих актiв, перевищує 90 вiдсоткiв максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв, визначеної законодавством на час виплати пенсiй таким особам, пенсiя або щомiсячне довiчне грошове утримання виплачується у сумi, що не перевищує зазначений розмiр.

     Виплата пенсiй (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених вiдповiдно до цього Закону та зазначених в абзацах першому i другому цього пункту законодавчих актiв до введення в дiю абзацу четвертого цього пункту, якi перевищують розмiр, зазначений в абзацi четвертому цього пункту, здiйснюється без iндексацiї та застосування положень частин другої та третьої статтi 42 цього Закону та частини тринадцятої статтi 24 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" до часу, коли розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) буде вiдповiдати розмiру, визначеному в абзацi четвертому цього пункту".

     49. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192):

     1) в абзацi п'ятому пункту 7 частини сьомої статтi 17 слова "та її структуру" виключити;

     2) абзац шостий пункту 7 частини сьомої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "структуру органiв Фонду, граничну чисельнiсть працiвникiв, схеми їх посадових окладiв, видатки на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду (за погодженням iз спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики)".

     50. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2001 р., N 11, ст. 47):

     1) абзац п'ятий частини першої статтi 7 i статтю 28 виключити;

     2) частину першу статтi 11 пiсля абзацу сьомого доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "затверджує структуру органiв Фонду, граничну чисельнiсть працiвникiв, видатки на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду (за погодженням iз спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики)".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати абзацами дев'ятим - дванадцятим;

     3) в абзацi першому частини першої та абзацi першому частини п'ятої статтi 31, частинi п'ятiй статтi 32 i частинi четвертiй статтi 33 слова "та матерiальної допомоги по безробiттю" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 31 слова "матерiальної допомоги по безробiттю" виключити;

     5) частину третю статей 32 i 33 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Допомога на поховання у разi смертi безробiтного або особи, яка перебувала на його утриманнi, виплачується вiдповiдно до статтi 29 цього Закону";

     6) в останньому абзацi пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" слова i цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статтi 28" виключити.

     51. У Законi України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385):

     1) у статтi 1:

     в абзацi другому пункту 2 цифри "1,9" замiнити цифрами "1,6";

     у пунктi 3:

     в абзацi першому цифри "5,8" замiнити цифрами "5,5";

     в абзацi третьому цифри "2,4" замiнити цифрами "2,1";

     2) у статтi 3 слова i цифри "абзацом другим частини першої та частиною другою статтi 28" виключити.

     52. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 лютого 2005 року N 2415-IV):

     1) пункт 12 статтi 11 викласти у такiй редакцiї:

     "12) затверджує структуру органiв Фонду, граничну чисельнiсть працiвникiв, схеми їх посадових окладiв, видатки на адмiнiстративно-господарськi витрати Фонду (за погодженням iз спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi фiнансiв, працi та соцiальної полiтики)";

     2) статтю 41 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 41. Розмiр допомоги при народженнi дитини

     Допомога при народженнi дитини надається у сумi, кратнiй 22,6 розмiру прожиткового мiнiмуму для дiтей вiком до 6 рокiв, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здiйснюється одноразово у дев'ятикратному розмiрi прожиткового мiнiмуму при народженнi дитини, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 42 доповнити частиною такого змiсту:

     "3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на кожну дитину".

     53. У Законi України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., N 3, ст. 79):

     1) статтю 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Розмiр допомоги при народженнi дитини

     Допомога при народженнi дитини надається у сумi, кратнiй 22,6 розмiру прожиткового мiнiмуму для дiтей вiком до 6 рокiв, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здiйснюється одноразово у дев'ятикратному розмiрi прожиткового мiнiмуму при народженнi дитини, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 181:

     частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Право на допомогу на дiтей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдiвцi з дiтьми, мати (батько) дiтей у разi смертi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня смертi, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника або державну соцiальну допомогу";

     частину третю пiсля слiв "(вдова, вдiвець)" доповнити словами "мати (батько) у разi смертi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня смертi";

     3) статтю 183 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 183. Розмiр допомоги на дiтей одиноким матерям

     Допомога на дiтей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдiвцям), матерi (батьку) у разi смертi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня смертi, якi мають дiтей вiком до 16 рокiв (учнiв - до 18 рокiв), надається у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 10 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку.

     Допомога на дiтей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдiвцям), матерi (батьку) у разi смертi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня смертi, призначається на кожну дитину";

     4) пункт 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" викласти у такiй редакцiї:

     "3. Розмiр державної допомоги сiм'ям з дiтьми, передбаченої статтею 15 цього Закону, визначається Верховною Радою України в законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк у вiдсотковому вiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку з поступовим наближенням до прожиткового мiнiмуму, але при цьому не може бути нижчим за величину, що дорiвнює 25 вiдсоткам зазначеного прожиткового мiнiмуму, а з 1 сiчня 2006 року - 50 вiдсоткам цього прожиткового мiнiмуму".

     54. Статтю 4 Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 2, ст.2; 2002 р., N 26, ст.174; 2003 р., N 15, ст.111) доповнити п'ятою частиною такого змiсту:

     "У разi якщо грошовi доходи населення пiдвищено з урахуванням прогнозного рiвня iнфляцiї випереджаючим шляхом, при визначеннi обсягу пiдвищення грошових доходiв у зв'язку iз iндексацiєю враховується рiвень такого пiдвищення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     55. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 320):

     1) преамбулу викласти у такiй редакцiї:

     "Цей Закон визначає умови, норми i порядок пенсiйного забезпечення громадян України - вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управлiння державної охорони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та Державної спецiальної служби транспорту (далi - вiйськовослужбовцiв), осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ України, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, осiб начальницького i рядового складу кримiнально-виконавчої системи України, осiб начальницького i рядового складу державної пожежної охорони, органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членiв їх сiмей, вiйськовослужбовцiв колишнiх Збройних Сил СРСР, органiв державної безпеки i внутрiшнiх справ СРСР, Нацiональної гвардiї України, вiйськовослужбовцiв, якi в перiод Великої Вiтчизняної вiйни проходили службу у складi 1-го Чехословацького армiйського корпусу пiд командуванням Л. Свободи, та членiв їх сiмей, а також громадян iнших держав з числа вiйськовослужбовцiв збройних сил та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до чинного законодавства цих держав, та членiв їх сiмей, якi постiйно проживають в Українi, i вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених Україною з iншими країнами про пенсiйне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсiйне забезпечення згiдно iз законодавством держави, на територiї якої вони проживають (далi - особи, якi мають право на пенсiю за цим Законом)";

     2) частину першу статтi 1 пiсля слiв "державнiй пожежнiй охоронi" доповнити словами "в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, податкової мiлiцiї, кримiнально-виконавчої системи України";

     3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пенсiонерам з числа вiйськовослужбовцiв та осiб, якi отримують пенсiю за цим Законом, у разi повторного прийняття їх на вiйськову службу до Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та Державної спецiальної служби транспорту, службу до органiв внутрiшнiх справ, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, податкової мiлiцiї та кримiнально-виконавчої системи України виплата пенсiй на час їх служби припиняється. При наступному звiльненнi iз служби цих осiб виплата їм пенсiй здiйснюється з урахуванням загальної вислуги рокiв на день останнього звiльнення";

     4) статтю 9 викласти у такiй редакцiї:

     "Вiйськовослужбовцям, крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, при звiльненнi iз служби за вислугою строку служби, вiком, станом здоров'я, у зв'язку iз скороченням штатiв або з органiзацiйними заходами в разi неможливостi використання на службi виплачується грошова допомога у розмiрi 50 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рiк служби.

     Вiйськовослужбовцям, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, при звiльненнi iз служби за власним бажанням, через сiмейнi обставини або iншi поважнi причини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, виплачується грошова допомога у розмiрi 25 вiдсоткiв мiсячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рiк служби.

     Вiйськовослужбовцям, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, при звiльненнi iз служби за службовою невiдповiднiстю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога, передбачена цiєю статтею, не виплачується.

     Вiйськовослужбовцям, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, у разi повторного їх звiльнення iз служби одноразова грошова допомога, передбачена цiєю статтею, не виплачується, за винятком тих осiб, якi при першому звiльненнi не набули права на її отримання.

     Членам сiмей вiйськовослужбовцiв, осiб, якi мають право на пенсiю за цим Законом, та пенсiонерам з їх числа, якi втратили годувальника, виплачується допомога в порядку i розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у статтi 43:

     доповнити статтю пiсля частини третьої новими частинами такого змiсту:

     "Загальна сума грошового забезпечення для обчислення пенсiй, що призначаються вiдповiдно до цього Закону, не повинна перевищувати максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв, визначеної законодавством на час призначення пенсiї.

     У разi якщо розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначеної вiдповiдно до цього Закону, перевищує 90 вiдсоткiв максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподаткованого доходу (прибутку), сукупного оподаткованого доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв, визначеної законодавством на час виплати пенсiї, таким особам пенсiя виплачується у сумi, що не перевищує зазначений розмiр".

     56. Пункт 6 статтi 1 Закону України "Про державнi гарантiї соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, якi звiльняються iз служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444; N 39, ст. 488) викласти у такiй редакцiї:

     "6) особам, якi мають право на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб", пенсiї обчислюються в розмiрi та в порядку, визначених Законом України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб".

     57. У Законi України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):

     1) в абзацi п'ятому частини третьої статтi 5 слова "безкоштовного харчування учнiв 1- 3 класiв" замiнити словами "безкоштовного харчування учнiв 1- 4 класiв";

     2) частину шосту статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" викласти у такiй редакцiї:

     "Дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, пiсля досягнення ними 18-рiчного вiку надається одноразова допомога у розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     58. У Законi України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565) внести такi змiни:

     у частинi другiй статтi 2:

     абзаци другий i третiй викласти у такiй редакцiї:

     "простого авальованого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як 90 календарних днiв з моменту оформлення вантажної митної декларацiї.

     У разi непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежi згiдно iз законодавством i протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здiйснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселi суму";

     в абзацi четвертому слова "простому та" виключити;

     у статтi 5:

     у частинi п'ятiй слова "простого векселя" замiнити словами "простого авальованого векселя";

     абзац другий частини шостої доповнити реченнями такого змiсту:

     "У разi непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здiйснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселi суму. Сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною";

     у частинi дев'ятiй слова "копiї векселя" замiнити словами "копiї авальованого векселя".

     59. У Законi України "Про усунення дискримiнацiї в оподаткуваннi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, створених з використанням майна та коштiв вiтчизняного походження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97) внести такi змiни:

     у статтi 2 слова "за винятком випадкiв, коли законами України встановлено пiльговий порядок оподаткування пiдприємств, створених без участi iноземних iнвестицiй" вилучити.

     60. У Митному тарифi України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68; N 18-19, ст. 133; N 33, ст. 237; 2003 р., N 29, ст. 235; N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7; N 26, ст. 360; 2005 р., N 5, ст. 110):

     у роздiлi XVI цифри та слова:

"8407 33 10 00 - - - для промислового складання тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв позицiй 8703, 8704 та 8705 5 10 шт
8407 33 90 - - - iншi
8407 33 90 10 - - - - для промислового складання 5 10 шт
8407 33 90 20 - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8407 34 10 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 12 20 шт
8407 34 10 90 - - - - iншi 5 10 шт
- - - iншi
8407 34 30 00 - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
- - - - новi, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна:
8407 34 91 - - - - - не бiльше як 1500 см3:
8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8407 90 50 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 12 20 шт
8407 90 90 10 - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8407 90 90 20 - - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8408 20 10 20 - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 12 20 шт
8408 20 51 10 - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8408 20 51 20 - - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8408 20 55 20 - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8408 20 55 30 - - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8408 20 57 20 - - - - - для промислового складання 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання 5 10 шт
8408 20 99 20 - - - - - що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8409 91 00 10 - - - блоки цилiндрiв, що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт
8409 99 00 10 - - - блоки цилiндрiв, що використовувалися 1,5 євро за 1 см3 1,5 євро за 1 см3 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"8407 33 10 00 - - - для промислового складання тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв позицiй 8703, 8704 та 8705 5 5 шт
8407 33 90 - - - iншi
8407 33 90 10 - - - - для промислового складання 5 5 шт
8407 33 90 20 - - - - що використовувалися 5 5 шт
8407 34 10 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 5 5 шт
8407 34 10 90 - - - - iншi 5 5 шт
- - - iншi
8407 34 30 00 - - - - що використовувалися 5 5 шт
- - - - новi, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна:
8407 34 91 - - - - - не бiльш як 1500 см3:
8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8407 90 50 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 5 5 шт
8407 90 90 10 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8407 90 90 20 - - - - - що використовувалися 5 5 шт
8408 20 10 20 - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703 5 5 шт
8408 20 51 10 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8408 20 51 20 - - - - - що використовувалися 5 5 шт
8408 20 55 20 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8408 20 55 30 - - - - - що використовувалися 5 5 шт
8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8408 20 57 20 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання 5 5 шт
8408 20 99 20 - - - - - що використовувалися 5 5 шт
8409 91 00 10 - - - блоки цилiндрiв, що використовувалися 5 5 шт
8409 99 00 10 - - - блоки цилiндрiв, що використовувалися 5 5 шт";

     у роздiлi XVII:

     1) цифри та слова:

"8702 Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
8702 10 - з двигуном iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2500 см3:
8702 10 11 - - - новi(*):
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв до 5000 см3 10 10 шт
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 5000 см3 2,5 євро за 1 см3 2,5 євро за 1 см3 шт
8702 10 19 - - - що використовувались:
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв до 5000 см3 10 10 шт
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 5000 см3 4,5 євро за 1 см3 4,5 євро за 1 см3 шт
- - з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3:
8702 10 91 00 - - - новi 20 40 шт
8702 10 99 00 - - - що використовувались 20 40 шт
8702 90 - iншi:
- - з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
- - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8702 90 11 00 - - - - новi 10 10 шт
8702 90 19 00 - - - - що використовувались 10 10 шт
- - - з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3:
8702 90 31 00 - - - - новi 10 10 шт
8702 90 39 00 - - - - що використовувались 10 10 шт
8702 90 90 - - з двигуном iншого типу:
8702 90 90 10 - - - тролейбуси 25 30 шт
8702 90 90 90 - - - iншi 10 10 шт"

     замiнити цифрами та словами:

"8702 Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
8702 10 - з двигуном iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2500 см3:
8702 10 11 - - - новi(*):
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв до 5000 см3 20 20 шт
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 5000 см3 20 20 шт
8702 10 19 - - - що використовувалися:
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв до 5000 см3 20 20 шт
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 5000 см3 20 20 шт
- - з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3:
8702 10 91 00 - - - новi 20 20 шт
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 20 20 шт
8702 90 - iншi:
- - з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
- - - з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8702 90 11 00 - - - - новi 20 20 шт
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 20 20 шт
- - - з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3:
8702 90 31 00 - - - - новi 20 20 шт
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 20 20 шт
8702 90 90 - - з двигуном iншого типу:
8702 90 90 10 - - - тролейбуси 20 20 шт
8702 90 90 90 - - - iншi 20 20 шт";

     2) цифри та слова:

"8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажо-пасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 шт
8703 10 18 00 - - iншi 15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 15, але не менше 0,7 євро за 1 см3 шт
- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 см3:
8703 21 10 00 - - - новi 15, але не менше 0,6 євро за 1 см3 15, але не менше 0,6 євро за 1 см3 шт
8703 21 90 - - - що використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше 0,7 євро за 1 см3 20, але не менше 0,7 євро за 1 см3 шт
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 0,8 євро за 1 см3 30, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 см3, але не бiльш як 1500 см3:
8703 22 10 00 - - - новi 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше
1 євро за 1 см3
20, але не менше
1 євро за 1 см3
шт
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 шт
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3:
- - - новi:
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 шт
8703 23 19 - - - - iншi:
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 15, але не менше 0,9 євро за 1 см3 шт
8703 23 90 - - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3:
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше
1 євро за 1 см3
20, але не менше
1 євро за 1 см3
шт
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 шт
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3:
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше 1,2 євро за 1 см3 20, але не менше 1,2 євро за 1 см3 шт
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 1,4 євро за 1 см3 30, але не менше 1,4 євро за 1 см3 шт
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 см3:
8703 24 10 00 - - - новi 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 шт
8703 24 90 - - - що використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 шт
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 шт
- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 см3:
8703 31 10 00 - - - новi 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше 0,9 євро за 1 см3 20, але не менше 0,9 євро за 1 см3 шт
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 30, але не менше 1,2 євро за 1 см3 шт
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2500 см3:
- - - новi:
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 32 19 00 - - - - iншi 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 15, але не менше 0,8 євро за 1 см3 шт
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20, але не менше
1 євро за 1 см3
20, але не менше
1 євро за 1 см3
шт
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 1,3 євро за 1 см3 30, але не менше 1,3 євро за 1 см3 шт
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 см3:
- - - новi:
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 шт
8703 33 19 00 - - - - iншi 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 20, але не менше 1,8 євро за 1 см3 шт
8703 33 90 - - - що використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 25, але не менше 1,8 євро за 1 см3 шт
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв 30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 30, але не менше 2,4 євро за 1 см3 шт
8703 90 - iншi:
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 20 20 шт
8703 90 90 00 - - iншi 20 20 шт"

     замiнити цифрами та словами:

"8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажо-пасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 20 20 шт
8703 10 18 00 - - iншi 20 20 шт
- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 см3:
8703 21 10 00 - - - новi 20 20 шт
8703 21 90 - - - що використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 см3, але не бiльш як 1500 см3:
8703 22 10 00 - - - новi 20 20 шт
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3:
- - - новi:
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 20 20 шт
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 20 20 шт
8703 23 19 - - - - iншi:
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 20 20 шт
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 20 20 шт
8703 23 90 - - - що використовувалися:
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3:
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
- - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3:
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 см3:
8703 24 10 00 - - - новi 20 20 шт
8703 24 90 - - - що використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
- iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 см3:
8703 31 10 00 - - - новi 20 20 шт
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2500 см3:
- - - новi:
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 20 20 шт
8703 32 19 00 - - - - iншi 20 20 шт
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 см3:
- - - новi:
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 20 20 шт
8703 33 19 00 - - - - iншi 20 20 шт
8703 33 90 - - - що використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв 20 20 шт
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв 20 20 шт
8703 90 - iншi:
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 20 20 шт
8703 90 90 00 - - iншi 20 20 шт";

     3) цифри та слова:

"8704 Автомобiлi вантажнi:
8704 10 - автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:
- - з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з iскровим запалюванням:
8704 10 11 - - - з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2500 см3 або поршневим двигуном з запалюванням вiд свiчок з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8704 10 11 10 - - - - вантажо-пiдйомнiстю понад 75 т 1 5 шт
8704 10 11 90 - - - - iншi 10 20 шт
8704 10 19 00 - - - iншi 10 20 шт
8704 10 90 - - iншi:
8704 10 90 10 - - - автомобiлi-самоскиди масою до 5 т 20 40 шт
8704 10 90 90 - - - iншi 10 20 шт
- iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
8704 21 - - масою у разi максимального завантаження не бiльш як 5 т:
8704 21 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 20 шт
- - - iншi:
- - - - з двигуном, робочий об'єм цилiндрiв якого понад 2500 см3:
8704 21 31 00 - - - - - новi 10 20 шт
8704 21 39 00 - - - - - що використовувались 10 20 шт
- - - - з двигуном, робочий об'єм цилiндрiв якого не бiльш як 2500 см3:
8704 21 91 00 - - - - - новi 10 20 шт
8704 21 99 00 - - - - - що використовувались 10 20 шт
8704 22 - - масою у разi максимального завантаження понад 5 т, але не бiльш як 20 т:
8704 22 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 20 шт
- - - iншi:
8704 22 91 00 - - - - новi 10 20 шт
8704 22 99 00 - - - - що використовувались 10 20 шт
8704 23 - - масою у разi максимального завантаження понад 20 т:
8704 23 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 20 шт
- - - iншi:
8704 23 91 00 - - - - новi 10 20 шт
8704 23 99 00 - - - - що використовувались 10 20 шт
- iншi з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
8704 31 - - масою у разi максимального завантаження не бiльш як 5 т:
8704 31 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 20 шт
- - - iншi:
- - - - з двигуном з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8704 31 31 00 - - - - - новi 10 20 шт
8704 31 39 00 - - - - - що використовувались 10 20 шт
- - - - з двигуном з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3:
8704 31 91 00 - - - - - новi 10 20 шт
8704 31 99 00 - - - - - що використовувались 10 20 шт
8704 32 - - масою у разi максимального завантаження понад 5 т:
8704 32 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 10 20 шт
- - - iншi:
8704 32 91 00 - - - - новi 10 20 шт
8704 32 99 00 - - - - що використовувались 10 20 шт
8704 90 00 00 - iншi 10 20 шт"

     замiнити цифрами та словами:

"8704 Автомобiлi вантажнi:
8704 10 - автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:
- - з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з iскровим запалюванням:
8704 10 11 - - - з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2500 см3 або поршневим двигуном з запалюванням вiд свiчок з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8704 10 11 10 - - - - вантажо-пiдйомнiстю понад 75 т 20 20 шт
8704 10 11 90 - - - - iншi 20 20 шт
8704 10 19 00 - - - iншi 20 20 шт
8704 10 90 - - iншi:
8704 10 90 10 - - - автомобiлi-самоскиди масою до 5 т 20 20 шт
8704 10 90 90 - - - iншi 20 20 шт
- iншi з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
8704 21 - - масою у разi максимального завантаження не бiльш як 5 т:
8704 21 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 20 20 шт
- - - iншi:
- - - - з двигуном, робочий об'єм цилiндрiв якого понад 2500 см3:
8704 21 31 00 - - - - - новi 20 20 шт
8704 21 39 00 - - - - - що використовувалися 20 20 шт
- - - - з двигуном, робочий об'єм цилiндрiв якого не бiльш як 2500 см3:
8704 21 91 00 - - - - - новi 20 20 шт
8704 21 99 00 - - - - - що використовувалися 20 20 шт
8704 22 - - масою у разi максимального завантаження понад 5 т, але не бiльш як 20 т:
8704 22 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 20 20 шт
- - - iншi:
8704 22 91 00 - - - - новi 20 20 шт
8704 22 99 00 - - - - що використовувалися 20 20 шт
8704 23 - - масою у разi максимального завантаження понад 20 т:
8704 23 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 20 20 шт
- - - iншi:
8704 23 91 00 - - - - новi 20 20 шт
8704 23 99 00 - - - - що використовувалися 20 20 шт
- iншi з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:
8704 31 - - масою у разi максимального завантаження не бiльш як 5 т:
8704 31 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 20 20 шт
- - - iншi:
- - - - з двигуном з робочим об'ємом цилiндрiв понад 2800 см3:
8704 31 31 00 - - - - - новi 20 20 шт
8704 31 39 00 - - - - - що використовувалися 20 20 шт
- - - - з двигуном з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3:
8704 31 91 00 - - - - - новi 20 20 шт
8704 31 99 00 - - - - - що використовувалися 20 20 шт
8704 32 - - масою у разi максимального завантаження понад 5 т:
8704 32 10 00 - - - передбаченi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин 20 20 шт
- - - iншi:
8704 32 91 00 - - - - новi 20 20 шт
8704 32 99 00 - - - - що використовувалися 20 20 шт
8704 90 00 00 - iншi 20 20 шт";

     4) цифри та слова:

"8706 00 91 00 - - для автомобiлiв товарної позицiї 8703 10 20 шт
8707 10 10 00 - - для промислового складання 12 20 шт
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 рокiв або менше 1400 євро за 1 шт 2800 євро за 1 шт шт
8707 10 90 20 - - - що використовувалися бiльше 5 рокiв 2100 євро за 1 шт 4200 євро за 1 шт шт
8707 10 90 90 - - - iншi 12 20 шт
8707 90 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8704, з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 0 5 шт
8708 10 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 10 шт
8708 21 10 00 - - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв товарної позицiї 8705 10 20 шт
8708 29 10 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 31 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 39 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 40 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 50 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 10 -
8708 60 10 90 - - - iншi 10 20 -
8708 60 91 00 - - - штампованi iз сталi 10 20 -
8708 60 99 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 70 10 90 - - - iншi 10 20 -
8708 70 50 00 - - - колеса з алюмiнiю; частини та пристрої для них з алюмiнiю 10 20 -
8708 70 91 00 - - - частини колiс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв 10 20 -
8708 80 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 80 90 90 - - - iншi 10 20 -
8708 91 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 92 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 93 10 - - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 93 10 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 93 90 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 94 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 94 90 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 99 10 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiаль-ного призначення товарної позицiї 8705 10 20 -
8708 99 10 90 - - - - iншi 10 20 -
8708 99 30 00 - - - - стабiлiзатори поперечної стiйкостi 10 20 -
8708 99 50 00 - - - - iншi торсiони (стрижньовi ресори, пружнi елементи, пiдвiски ходових колiс у виглядi стрижнiв, що працюють на скручування) 10 20 -
8708 99 92 00 - - - - - штампованi iз сталi 10 20 -
8708 99 98 90 - - - - - - iншi 10 20 -"

     замiнити цифрами та словами:

"8706 00 91 00 - - для автомобiлiв товарної позицiї 8703 5 5 шт
8707 10 10 - - для промислового складання 5 5 шт
8707 10 90 - - - що використовувалися 5 рокiв або менше 5 5 шт
8707 10 90 - - - що використовувалися бiльше 5 рокiв 5 5 шт
8707 10 90 - - - iншi 5 5 шт
8707 90 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8704, з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 шт
8708 10 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 5 шт
8708 21 10 00 - - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 5 шт
8708 29 10 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 31 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 39 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 40 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 50 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 60 10 90 - - - iншi 5 5 -
8708 60 91 00 - - - штампованi iз сталi 5 5 -
8708 60 99 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 70 10 90 - - - iншi 5 5 -
8708 70 50 00 - - - колеса з алюмiнiю; частини та пристрої для них з алюмiнiю 5 5 -
8708 70 91 00 - - - частини колiс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв 5 5 -
8708 80 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 80 90 90 - - - iншi 5 5 -
8708 91 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 92 10 00 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 93 10 - - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 93 10 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 93 90 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 94 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 94 90 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 99 10 - - для промислового складання: садово-городнiх тракторiв пiдпозицiї 8701 10; автомобiлiв товарної позицiї 8703, автомобiлiв товарної позицiї 8704 з поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 см3 або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом не бiльш як 2800 см3; автомобiлiв спецiального призначення товарної позицiї 8705 5 5 -
8708 99 10 90 - - - - iншi 5 5 -
8708 99 30 00 - - - - стабiлiзатори поперечної стiйкостi 5 5 -
8708 99 50 00 - - - - iншi торсiони (стрижньовi ресори, пружнi елементи, пiдвiски ходових колiс у виглядi стрижнiв, що працюють на скручування) 5 5 -
8708 99 92 00 - - - - - штампованi iз сталi 5 5 -
8708 99 98 90 - - - - - - iншi 5 5 -".

     61. Частину третю статтi 6 Закону України "Про державний внутрiшнiй борг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

     62. У частинi четвертiй статтi 28 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "а також кошти вiд сплати штрафiв, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пенi за прострочення їх сплати" виключити.

     63. Пункт 1 частини першої статтi 31 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) викласти у такiй редакцiї:

     "1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення: у державний бюджет - 100 вiдсоткiв".

     64. У статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення зараховуються до державного бюджету";

     частину третю виключити.

     65. У статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "Збори за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення зараховуються до державного бюджету";

     частини другу та шосту виключити.

     66. Пiдпункт 2 пункту 3 Закону України "Про Загально-державну програму розвитку водного господарства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

     67. У Законi України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

     1) частину другу статтi 2 виключити;

     2) частину третю статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Дохiдна частина цього фонду формується за рахунок надходжень вiд акцизного збору та ввiзного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввiзного мита з iмпортованих на митну територiю України транспортних засобiв та шин до них, iнших надходжень до Державного бюджету України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рiк, а також надходжень, визначених статтею 5 цього Закону".

     68. У пунктах першому i другому статтi 7 Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) цифри "2001" замiнити на цифри "2008".

     69. У Законi України "Про правовi засади цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488):

     1) у роздiлi VIII:

     доповнити назву словами "та їх пенсiйне забезпечення";

     доповнити роздiл статтею 631 такого змiсту:

     "Стаття 631. Пенсiйне забезпечення осiб начальницького i рядового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     Пенсiйне забезпечення осiб начальницького i рядового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту здiйснюється у порядку та в розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб";

     2) роздiл IХ виключити.

     70. У пунктi "б" частини другої статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) слова "порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища та" виключити.

     71. Останнє речення пункту 5 статтi 22, пункт 2 статтi 49 та пункт 10 статтi 57 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

     72. Частину першу статтi 23 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязi".

     73. Частину восьму статтi 56 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) викласти у такiй редакцiї:

     "8. Суми стягнутих штрафiв та пенi зараховуються до державного бюджету".

     74. У статтi 25 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "вiдповiдного мiсцевого бюджету за мiсцем їх реєстрацiї" замiнити словами "Державного бюджету України".

     75. Пiдпункти 83, 84, 85, 87, 118, 125 i 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

     76. Частину першу статтi 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237; 2004 р., N 17-18, ст. 250) пiсля слiв "Пiдприємства (об'єднання), установи i органiзацiї" доповнити словами: ", крiм тих, що повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв".

     77. Друге речення абзацу першого пункту 9 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 2004 р., N 2, ст.6; N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) виключити.

     78. У частинi другiй статтi 19 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2004 р., N 17-18, ст. 250) слова "що видiляються окремим рядком" виключити.

     79. У частинi третiй статтi 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37) слова "Стягнутий з боржника виконавчий збiр зараховується до коштiв виконавчого провадження" виключити.

     80. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

     1) частину одинадцяту статтi 70 викласти у такiй редакцiї:

     "11. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмiрi i порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та зараховується до Державного бюджету України";

     2) частину третю статтi 53 виключити.

     81. В абзацi другому пункту 1 роздiлу XIV "Прикiнцевi положення" Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) цифри "2005" замiнити цифрами "2009".

     82. У Законi України "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302):

     1) частину першу статтi 3 доповнити словами "а також перiодичним виданням лiтературно-художнього напряму";

     2) абзац третiй частини третьої статтi 4 доповнити словами "а також перiодичним виданням лiтературно-художнього напряму".

     83. Частину другу статтi 25 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти у такiй редакцiї:

     "Пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України здiйснюється у порядку та у розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб".

     84. Частину дев'яту статтi 21 Закону України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94) викласти у такiй редакцiї:

     "Пенсiйне забезпечення спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України з числа вiйськовослужбовцiв здiйснюється у порядку та в розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб".

     85. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 33, ст. 236) пункт 6 роздiлу I виключити.

II. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування, крiм:

     пунктiв 8, 9, 12 статтi 2, пунктiв 1, 2, 4, 32 статтi 12, пункту 2 статтi 22, пункту 2 статтi 23, пунктiв 1, 6, 7, 40, 41, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56 статтi 45 роздiлу 1, пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу 3, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2005 року;

     пунктiв 6 i 7 роздiлу 48, якi застосовуються з 12 сiчня 2005 року;

     пункту 6 роздiлу 17, пункту 2 роздiлу 52 та роздiлу 53, якi вступають в дiю з 1 квiтня 2005 року;

     пiдпункту "г" пункту 12 роздiлу 2 в частинi виключення пункту 11.26, який вступає в дiю з 1 липня 2005 року;

     роздiлу 7, який набирає чинностi з 1 травня 2005 року;

     роздiлiв 18-20 та 63, якi набирають чинностi через 45 днiв пiсля опублiкування цього Закону.

     Змiни до законiв України є складовою частиною цих законiв i дiють вiдповiдно до термiну дiї цих законiв.

     2. Норми цього Закону щодо оподаткування прибутку пiдприємств поширюються на результати фiнансово-господарської дiяльностi платника податку за наслiдками податкового перiоду, на який припадає дата набрання чинностi цим Законом.

     3. Установити, що суб'єктам господарювання, якi на момент набрання чинностi цим Законом мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв", лiцензiї, передбаченi пiдпунктом "б" пункту 1 роздiлу 44 цього Закону, видаються безоплатно.

     4. Сплата та зарахування до бюджетiв i державних цiльових фондiв сум єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва та фiксованого податку здiйснюються у порядку та на умовах, якi дiяли до 1 сiчня 2005 року.

     Установити, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 975; 1999 р., N 26, ст. 1230) та роздiл IV Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41, N 45, ст. 234; 1998 р., N 25, ст. 147, N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 32, ст. 254, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 4, ст. 17, N 10, ст. 44, N 31, ст. 144; 2002 р., N 8, ст. 63, N 12-13, ст. 92, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214, N 46, ст. 347; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 23, ст. 149) застосовуються з урахуванням таких особливостей:

     Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва не поширюється на:

     суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть у сферi грального бiзнесу (в тому числi дiяльнiсть, пов'язану iз влаштуванням казино, iнших гральних мiсць (домiв), гральних автоматiв з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (у тому числi державних) та розiграшiв з видачею грошових виграшiв у готiвковiй або майновiй формi), здiйснюють обмiн iноземної валюти;

     суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi є виробниками пiдакцизних товарiв, здiйснюють господарську дiяльнiсть, пов'язану з експортом, iмпортом та оптовим продажем пiдакцизних товарiв, оптовим та роздрiбним продажем пiдакцизних пально-мастильних матерiалiв;

     суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї у сферi обiгу дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi займаються дiяльнiстю у сферах торгiвлi лiкарськими засобами та виробами медичного призначення, архiтектури, надання консультацiй та роз'яснень з юридичних питань, аудиту, дiяльнiстю з надання в оренду нерухомого майна та рiелторською дiяльнiстю.

     5. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв" пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" слова i цифри "з 1 липня 2005 року" замiнити словами i цифрами "з 1 травня 2005 року".

     6. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 83) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     7. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 140) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     8. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Славутич" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 264; 2001 р., N 11, ст. 47) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     9. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 352) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     10. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальних економiчних зон "Азов" i "Донецьк" та запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 39, ст. 356) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     11. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 2, ст. 16) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     12. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Ренi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 197) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     13. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної (вiльної) економiчної зони "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 26, ст. 209) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     14. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 260) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     15. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та створенням спецiальної економiчної зони "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 36) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     16. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Миколаїв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 96) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     17. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 114) вважати таким, що втратив чиннiсть.

     18. Вважати таким, що втратив чиннiсть, Указ Президента України N 857/98 вiд 7 серпня 1998 року "Про деякi змiни в оподаткуваннi" вiдповiдно до абзацу другого пункту 4 роздiлу XV Конституцiї України.

     19. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця пiсля набрання чинностi цим Законом привести виданi ним нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

     20. На часткову змiну пункту 8 статтi 11, частини третьої статтi 19, пункту 3 статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" i абзацу другого частини третьої статтi 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" установити, що на 2005 рiк резерв коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, необхiдний для фiнансування матерiального забезпечення застрахованих осiб, та Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, необхiдний для виплати допомоги по безробiттю, встановлюється у розрахунку на 7 календарних днiв.

     21. У разi нестачi коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi видатки на фiнансування виплати, передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням", покриваються з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     22. Матерiальна допомога по безробiттю, призначена вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" до введення в дiю цього Закону, виплачується до закiнчення строку її виплати або до припинення її виплати вiдповiдно до статтi 31 зазначеного Закону.

     23. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо розмiрiв допомоги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 11, ст. 203).

     24. Встановити, що у разi якщо розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), ранiше призначеної вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб", перевищує 90 вiдсоткiв максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв, визначеної законодавством на час виплати пенсiї, таким особам пенсiя виплачується без сум iндексацiї до того часу, коли розмiр їх пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) буде вiдповiдати зазначеному розмiру.

     25. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     за пiдсумками виконання Державного бюджету України за перше пiврiччя 2005 року розробити пропозицiї щодо стимулювання мiсцевих органiв влади та органiв мiсцевого самоврядування до нарощування доходiв загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiї вирiвнювання, та подати пропозицiї щодо внесення вiдповiдних змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк";

     за результатами рiчного звiту за 2004 рiк надати пропозицiї щодо внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" в частинi визначення механiзму погашення залишку отриманих у 2004 роцi середньострокових безвiдсоткових позичок;

     розглянути можливiсть щодо включення до програми державних запозичень показникiв Загальнодержавної програми "Питна вода України" з механiзмом погашення цих запозичень з використанням коштiв субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв;

     з метою формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та на виконання Закону України "Про державну пiдтримку сiльського господарства України" в мiсячний термiн забезпечити передачу Аграрному фонду частини активiв продовольчих ресурсiв Державного матерiального резерву, що перевищують нормативне накопичення, та розробити вiдповiдний порядок;

     забезпечити облiк податкових пiльг, наданих суб'єктам пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до законiв України про вiльнi економiчнi зони та територiї прiоритетного розвитку. Розглянути можливiсть запровадження окремого виду доходiв "преференцiйнi доходи" та розробити порядок їх облiку i використання;

     вивчити можливiсть максимального рiвня збiльшення базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин, передбачених у додатку N 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк";

     розробити механiзм погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв за отримане вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, що склалася станом на 1 сiчня 2005 року внаслiдок видiлення коштiв за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших нiж встановленi бюджетнi призначення за попереднi роки, у рахунок заборгованостi (недоїмки) на 1 сiчня 2005 року суб'єктiв господарювання (безпосереднiх постачальникiв (виконавцiв робiт та надавачiв послуг) та суб'єктiв господарювання (постачальникiв безпосереднiм кредиторам з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi до державного бюджету, а також iз сплати сум фiнансових санкцiй, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв;

     розглянути можливiсть щодо збiльшення тарифiв природних монополiй тiльки на рiвень iнфляцiї в країнi вiдповiдно до статистичних звiтiв. При цьому збiльшення/зменшення тарифiв повинно вiдбуватися вiдповiдно до рiвня iнфляцiї в країнi не частiше одного разу в квартал;

     розробити порядок використання коштiв на реалiзацiю програми страхування населення України вiд онкологiчних захворювань, передбачивши умови тендерного вiдбору страхових компанiй виконавцiв зазначеної програми;

     врегулювати питання щодо списання заборгованостi Державної акцiонерної компанiї "Хлiб України" перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву у сумi 214.408,4 тис. гривень, що виникла в результатi виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 травня 1998 року N 598, вiд 25 серпня 1998 року N 1338, вiд 11 грудня 1998 року N 1962, вiд 18 грудня 1998 року N 2002 та розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 листопада 1998 року N 945-р i вiд 19 квiтня 1999 року N 312-рс;

     протягом мiсяця забезпечити застосування вiдповiдних заходiв щодо товарiв, що iмпортуються в Україну, за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8703, 8704;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     у двомiсячний термiн подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змiн до законiв, якi випливають iз змiсту цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
25 березня 2005 року
N 2505-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.