Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби

(назва у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003р. N 849-IV)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 11 грудня 1998 року N 311-XIV,
вiд 19 листопада 1999 року N 1246-XIV
(Законом України вiд 19 листопада 1999 року N 1246-XIV
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 7 грудня 2000 року N 2138-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 17 листопада 2006 року N 374-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 11 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 31 липня 2008 року N 340-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 797-VI,
вiд 31 березня 2009 року N 1201-VI
(Законом України вiд 31 березня 2009 року N 1201-VI
цей Закон викладено у новiй редакцiї)

     Стаття 1. Установити такi ставки акцизного збору на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалiзацiї товару (продукцiї)
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
0 0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 60 грн. за 100 шт. 20
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 35 грн. за 1000 шт. 20
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 60 грн. за 1000 шт. 20
2403 (крiм 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 25 грн. за 1 кг 20
2403 10 Тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 35 грн. за 1 кг 20
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 10 грн. за 1 кг 20

     Податкове зобов'язання зi сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою iнформацiєю щодо характеристик продукту, в разi її наявностi), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), не може бути менш як: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10); 100 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20).

     Стаття 2. Щорiчно специфiчнi ставки акцизного збору, якi обчислюються у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), та мiнiмальне податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби пiдлягають iндексацiї на iндекс споживчих цiн за минулi 12 календарних мiсяцiв (за перiод з червня року, в якому проводиться iндексацiя, до червня попереднього року).

     Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 серпня публiкує в офiцiйних друкованих виданнях ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання зi сплати акцизного збору на тютюновi вироби, визначенi з урахуванням iндексу споживчих цiн.

     За наслiдками iндексацiї ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання зi сплати акцизного збору на тютюновi вироби пiдлягають округленню до двох знакiв пiсля коми.

     Проiндексованi ставки акцизного збору та мiнiмальне податкове зобов'язання зi сплати акцизного збору на тютюновi вироби набирають чинностi з 1 сiчня кожного наступного року, починаючи з 1 сiчня 2010 року.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ
6 лютого 1996року
N 30/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.