ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86; iз змiнами, внесеними законами України вiд 6 березня 2003 року N 630-IV та вiд 3 квiтня 2003 року N 653-IV) такi змiни:

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй цифри "50.020.875,9", "39.463.422" та "10.557.453,9" замiнити вiдповiдно цифрами "52.959.040,4", "41.916.465" та "11.042.575,4";

     у частинi другiй цифри "52.055.801,1", "40.373.422" та "11.682.379,1" замiнити вiдповiдно цифрами "54.993.965,6", "42.826.465" та "12.167.500,6";

     2) у статтi 2:

     пункт 10 пiсля слiв "природний газ" доповнити словами "газовий конденсат";

     пiсля пункту 29 доповнити двома пунктами такого змiсту:

     "30) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     31) частина прибутку (доходу) державних пiдприємств, що вилучається до бюджету".

     У зв'язку з цим пункт 30 вважати пунктом 32;

     3) статтю 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Установити, що пiдприємства, якi здiйснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крiм видобутку природного газу та газового конденсату iз морських родовищ, який реалiзується за регульованими цiнами) i нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за товарний природний газ у розмiрi 30,6 гривнi за 1.000 куб. метрiв, за нафту - у розмiрi 160 гривень за 1 тонну i стабiльний газовий конденсат - у розмiрi 104,04 гривнi за 1 тонну";

     4) у статтi 4:

     абзац третiй частини першої доповнити словами "крiм української частини Євро-Азiйського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термiнал "Пiвденний"-Броди-Захiдний кордон України";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Установити, що тимчасовi пiльги iз сплати рентної плати за транспортування нафти через українську частину Євро-Азiйського нафтотранспортного коридору за напрямом Морський нафтовий термiнал "Пiвденний"-Броди-Захiдний кордон України дiють до 31 грудня 2003 року";

     5) у статтi 5 цифри "700.000" замiнити цифрами "1.255.000";

     6) у статтi 10:

     пункти 1 та 7 виключити.

     У зв'язку з цим пункт 24 вважати пунктом 1 та пункт 23 вважати пунктом 7;

     7) абзац другий частини четвертої статтi 25 доповнити словами "крiм збiльшення фонду оплати працi на виконання Закону України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк";

     8) у статтi 36:

     пункт 1 виключити;

     пункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв (починаючи з 1 липня 2003 року за рахунок 27 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 7 статтi 10 цього Закону, але не бiльше 225.000 тис. гривень)";

     пункт 14 викласти у такiй редакцiї:

     "14) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статтi 10 цього Закону)";

     у пунктi 18 цифри i слово "90 вiдсоткiв" виключити;

     пункт 19 викласти у такiй редакцiї:

     "19) будiвництво енергоблокiв атомних та гiдроакумулюючих електростанцiй України, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України (з 1 липня 2003 року за рахунок 73 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 7 статтi 10 цього Закону, а пiсля проведення видаткiв, визначених пунктом 5 цiєї статтi, у повному обсязi - за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 10 цього Закону)";

     пункт 20 викласти у такiй редакцiї:

     "20) накопичення (прирiст) та зберiгання матерiальних цiнностей державного матерiального резерву у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 10 цього Закону)";

     у пунктi 21 цифру "24" замiнити цифрою "1";

     пункт 34 вважати пунктом 1;

     9) у статтi 40:

     пункт 5 частини першої пiсля слiв "ветеранам внутрiшнiх справ" доповнити словами "реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами";

     доповнити частинами п'ятою - шостою такого змiсту:

     "Затвердити на 2003 рiк додаткову дотацiю з державного бюджету бюджету Автономної Республiки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, мiським бюджетам мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та Київському i Севастопольському мiським бюджетам на забезпечення виконання норм Закону України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" - у сумi 438.070 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у мiсячний термiн затвердити розподiл додаткової дотацiї мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, мiськими бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та Київським i Севастопольським мiськими бюджетами";

     10) статтю 52 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Установити, що згiдно iз статтею 18 Закону України "Про пiдприємства в Українi" державнi некорпоратизованi та корпоратизованi, казеннi пiдприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2002 роцi та щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2003 роцi до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

     Для державних сiльськогосподарських пiдприємств, якi постраждали у 2003 роцi вiд стихiйного лиха, Кабiнетом Мiнiстрiв України встановлюється особливий режим сплати до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу).

     Норматив i порядок вiдрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України в обсязi не менше 400.000 тис. гривень";

     11) у частинi п'ятiй статтi 55:

     пiсля слiв "в частинi щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладiв України" доповнити словами "крiм тих закладiв, до яких ця норма не застосовується за критерiями, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету";

     пiсля цифр "51" доповнити словами "(в частинi госпрозрахункових установ, органiзацiй та пiдприємств)";

     12) пункт 3 статтi 63 викласти у такiй редакцiї:

     "3) пункту 1 частини першої статтi 31 (щодо зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя) та частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92)";

     13) абзаци другий - п'ятий частини четвертої статтi 65 доповнити словами "без урахування залишку за попереднiй рiк";

     14) доповнити статтями 101, 371, 372, 373, 374, 521, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 7210, 7211 такого змiсту:

     "Стаття 101. Установити обсяг ввезення в Україну у 2003 роцi цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвникiв з тростини (код згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 1701 11) 200 тис. тонн iз ставкою ввiзного мита 60 євро за одну тонну термiном до 15 вересня 2003 року.

     Реалiзацiя квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здiйснюється за плату в розмiрi не менше 5 євро за одну тонну виключно через аукцiон лотами в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Стаття 371. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити викуп майна Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна" у порядку, встановленому законодавством, в сумi не бiльше 555.000 тис. гривень за рахунок джерел, визначених статтею 5 цього Закону.

     Установити, що викуп майна Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна" здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України без нарахування та сплати податку на додану вартiсть.

     Кабiнету Мiнiстрiв України пiсля викупу нерухомого майна Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна" до 1 вересня 2003 року передати в розпорядження Верховної Ради України примiщення Акцiонерного комерцiйного агропромислового банку "Україна" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 11.

     Стаття 372. Встановити, що в 2003 роцi кошти вiд реалiзацiї продукцiї Державного комiтету України з державного матерiального резерву в обсязi 70 млн. гривень спрямовуються на iнтервенцiйнi операцiї iз зерном на ринку України.

     Стаття 373. Видатки, передбаченi цим Законом на фiнансову пiдтримку заставних та iнтервенцiйних операцiй iз зерном, здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України до 10 червня 2003 року.

     Стаття 374. Установити, що 50 вiдсоткiв виконавчого збору, якi зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України, використовуються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "Стаття 521. Установити, що субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв використовується за перелiком об'єктiв, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України до 1 червня 2003 року за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету на пiдставi пропозицiй народних депутатiв України, в межах обсягiв згiдно з додатком N 5 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелiк об'єктiв та обсяги їх фiнансування за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень з урахуванням пропозицiй народних депутатiв України. З них на:

     комплексний протипаводковий захист у басейнi рiчки Тиса у Закарпатськiй областi - в сумi 8.000 тис. гривень;

     реконструкцiю та капiтальний ремонт примiщення клубу Кабiнету Мiнiстрiв України - в сумi 10.000 тис. гривень;

     будiвництво адмiнiстративного будинку Верховної Ради України - в сумi 60.000 тис. гривень;

     придбання обладнання для дiагностичного центру в мiстi Полтавi - в сумi 8.000 тис. гривень;

     виготовлення проектно-кошторисної документацiї та будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро в мiстi Запорiжжi - в сумi 14.000 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України при затвердженнi перелiку об'єктiв та обсягiв їх фiнансування за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень передбачити, зокрема, такi напрями спрямування цих коштiв: будiвництво метрополiтену, вирiшення екологiчних проблем, завершення будiвництва регiональних онкологiчних закладiв системи охорони здоров'я, оновлення рухомого складу державних судоходних судноплавних компанiй";

     "Стаття 721. Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з комiтетами Верховної Ради України з питань бюджету i з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин до 10 червня 2003 року здiйснити розподiл коштiв, передбачених на здiйснення заходiв з подолання наслiдкiв стихiйного лиха в сiльському господарствi та розвитку аграрного ринку, у тому числi на створення Земельного банку вiдповiдно до Земельного кодексу України.

     Стаття 722. З метою проведення розрахункiв за вкладами фiзичних осiб - кредиторiв Комерцiйного Акцiонерного Банку "Слов'янський" Державному казначейству України протягом мiсяця здiйснити погашення бюджетної заборгованостi з вiдшкодування податку на додану вартiсть перед пiдприємствами - боржниками Комерцiйного Акцiонерного Банку "Слов'янський" (у тому числi їх дебiторами), заборгованiсть яких перед банком пiдтверджена виконавчими документами або щодо яких Комерцiйним Акцiонерним Банком "Слов'янський" в установленому законодавством порядку визнано кредитором, шляхом перерахування коштiв на накопичувальний рахунок лiквiдатора Комерцiйного Акцiонерного Банку "Слов'янський" в сумi до 30,5 млн. гривень.

     Кошти, отриманi лiквiдатором внаслiдок такого перерахунку, використовуються виключно на погашення заборгованостi за вкладами фiзичних осiб - кредиторiв Комерцiйного Акцiонерного Банку "Слов'янський".

     Стаття 723. Дозволити Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi (недоїмки) минулих рокiв цiєї компанiї за платежами до Державного бюджету України виконати роботи в обсязi 70 млн. гривень з реалiзацiї проекту будiвництва першої черги установки конгенерацiї на компресорнiй станцiї Богородичани Управлiння магiстральних газопроводiв "Прикарпаттрансгаз" державної компанiї "Укртрансгаз" та в обсязi 130 млн. гривень з будiвництва магiстральних газопроводiв-вiдводiв для газифiкацiї сiльських населених пунктiв.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити перелiк таких об'єктiв.

     Стаття 724. Дозволити пiдроздiлам Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Державному акцiонерному товариству "Чорноморнафтогаз" реалiзовувати за регульованими цiнами газ та нафту, якi видобуваються в Українi, виключно населенню, бюджетним установам, пiдприємствам житлово-комунального господарства.

     Стаття 725. Заборонити пiдприємствам державної форми власностi, в тому числi державним акцiонерним товариствам, здiйснювати iнвестування на цiлi, не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю або з соцiальним захистом членiв трудового колективу.

     Стаття 726. Установити, що кошти вiд продажу акцiй, якi належать державним акцiонерним товариствам, зараховуються в повному обсязi до доходiв загального фонду державного бюджету як доходи вiд операцiй з капiталом.

     Стаття 727. З метою недопущення втрат доходiв Державного бюджету України встановити, що виготовлення марок акцизного збору, в тому числi з додатковою обробкою та захистом, здiйснюється державними пiдприємствами на власному обладнаннi вiдповiдно до правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв та документiв суворого облiку.

     Стаття 728. Установити, що бюджетнi призначення, передбаченi на 2003 рiк Державному комiтету телебачення i радiомовлення України за програмою "Фiнансова пiдтримка преси", спрямовуються на пiдтримку дитячих перiодичних видань, а також газети "Кримська свiтлиця" у розмiрi, встановленому цим Законом.

     Стаття 729. Установити, що кошти, якi надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльськогосподарським виробникам та iншим суб'єктам господарювання (код програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету 2806050) спрямовуються на придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи з операцiй фiнансового лiзингу (код програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету 2806040) та часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (код програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету 2801430) в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7210. Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття спрямувати у 2003 роцi кошти у сумi 28.007,5 тис. гривень на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб.

     Стаття 7211. З метою погашення заборгованостi Мiнiстерства аграрної полiтики України за виконанi роботи щодо виробництва мiнеральних добрив, фiнансування якої передбачалося здiйснювати за рахунок коштiв Державного бюджету України 1999 - 2000 рокiв та згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1998 року N 1953, дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити зарахування недоїмки до Державного бюджету України, що виникла станом на 1 сiчня 2003 року перед державним бюджетом, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету, в сумi 40 млн. гривень в погашення заборгованостi Мiнiстерства аграрної полiтики України за виконанi роботи щодо виробництва мiнеральних добрив перед пiдприємствами хiмiчної галузi";

     15) внести змiни у додатки N 1, 3, 4 i 5, виклавши їх у новiй редакцiї.

     II. У статтi 1 Закону України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 6, ст. 54) цифри i слова "з 1 липня 2003 року" замiнити цифрами i словами "з 1 грудня 2003 року".

     III. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365):

     1) у назвi слова "i ввiзного мита" виключити;

     2) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи вина з доданням спирту та мiцнi (з урахуванням статтi 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тiльки вина винограднi натуральнi з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л
2204 30 Тiльки виноматерiали (виноградне сусло) для виробництва коньячного спирту та iгристих вин 0
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
1,6 грн. за 1 л
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 2,6 грн. за 1 л
2206 Iншi збродженi напої (сидр яблучний та грушевий, грушiвка (перрi), напiй медовий), напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий неденатурований, з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 16 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту
2208
(крiм 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої: 16 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту
2208 20
(крiм
2208 20 12 00,
2208 20 29 00
тiльки брендi,
2208 20 89 00
тiльки спирт коньячний)
Спиртовi напої, одержанi
перегонкою виноградного вина
або вичавок винограду
16 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту
2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту
2208 20 29 00 Тiльки брендi 3 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту
2208 20 89 00 Тiльки спирт коньячний 0";

     3) статтю 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Встановити ставки акцизного збору:

     на виробленi в Українi з вiтчизняної сировини виноматерiали (код згiдно з УКТ ЗЕД 2204 30), що реалiзуються посередницьким органiзацiям i населенню, та виноматерiали, виробленi на пiдприємствах первинного виноробства для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крiм пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують цi виноматерiали для виробництва готової продукцiї 1,0 гривнi за 1 лiтр;

     тимчасово до 1 сiчня 2004 року тiльки на вина винограднi натуральнi з доданням спирту (код згiдно з УКТ ЗЕД 2204 (крiм 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) - 0,92 гривнi за 1 лiтр";

     4) у статтi 3:

     а) у частинi першiй слова "та напiвфабрикатiв: спиртованих сокiв, морсiв, настоїв, якi реалiзуються для промислової переробки i не пiдлягають реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi" виключити;

     б) у частинi другiй слово "пектину" виключити;

     в) частину четверту викласти у такiй редакцiї:

     "Встановити на спирт етиловий, що використовується Нацiональним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виготовлення марочних виноградних вин, ставку акцизного збору у розмiрi 2,0 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту";

     г) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "При використаннi спирту етилового пiдприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та iнших виноматерiалiв i сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 180 календарних днiв".

     У зв'язку з цим частини сьому - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - шiстнадцятою;

     ґ) пiсля частини чотирнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "При отриманнi спирту етилового в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, що використовується вiтчизняними виробниками - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для виготовлення етилацетату та Нацiональним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра" для виготовлення марочних виноградних вин, призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається пiсля пiдтвердження про фактичне вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України".

     У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту i шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами шiстнадцятою i сiмнадцятою;

     д) доповнити статтю частиною вiсiмнадцятою такого змiсту:

     "Установити, що спирт етиловий, який використовується як лiкарський засiб, та спиртовi або водно-спиртовi настої реалiзуються вроздрiб тiльки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не бiльше нiж 100 куб. сантиметрiв, крiм таких лiкарських засобiв, як бальзами";

     5) статтю 7 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Установити тимчасово до вступу України у Свiтову органiзацiю торгiвлi ставки акцизного збору на алкогольнi напої, що iмпортуються в Україну:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi, включаючи вина з доданням спирту та мiцнi 3 грн. за 1 л
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
5 грн. за 1 л
2204 30 Тiльки виноматерiали (виноградне сусло) для виробництва коньячного спирту та iгристих вин 0
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 5 грн. за 1 л
2206 Iншi збродженi напої (сидр яблучний та грушевий, грушiвка (перрi), напiй медовий), напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними 5 грн. за 1 л
2208 20 Спиртовi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 16 грн. за 1 л
100-
вiдсоткового
спирту";

     6) статтю 8 виключити.

     IV. У Законi України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125):

     1) назву викласти у такiй редакцiї:

     "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби";

     2) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Установити такi ставки акцизного збору на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2401 Тютюнова сировина Тютюновi вiдходи 0 0
2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили [тонкi сигари], з вмiстом тютюну 20 гривень за 100 шт. 5%
2402 20 90 10 сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт. 5%
2402 20 90 20 сигарети з фiльтром з тютюну 11,5 гривнi  за 1000 шт. 5%
2403 (крiм
2403 99 10 00
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 0 0
2403 10 Тютюн для палiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 10 гривень за 1 кг 5%
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг 5%";

     3) статтю 3 виключити.

     V. У Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356, N 52, ст. 469; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 10, ст. 44, N 20, ст. 97; 2002 р., N 33, ст. 236):

     1) у пунктi "в" частини першої статтi 3 слово "митна" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 4 абзаци другий - шостий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "товарiв, що виробленi на митнiй територiї України, - виходячи з їх вартостi, за встановленими виробником максимальними роздрiбними цiнами на товари, якi вiн виробляє, без податку на додану вартiсть та акцизного збору;

     товарiв, що iмпортуються на митну територiю України, - виходячи з їх вартостi, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари, якi вiн iмпортує, без податку на додану вартiсть та акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум ввiзного мита без податку на додану вартiсть та акцизного збору)";

     3) доповнити статтю 4 пунктом "в" такого змiсту:

     "в) одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)";

     4) частину першу статтi 5 замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Стаття 5. Акцизний збiр не справляється з товарiв, що були вивезенi (експортованi) платником акцизного збору за межi митної територiї України.

     Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межi митної територiї України в разi, коли їх вивезення (експортування) засвiдчене належно оформленою митною вантажною декларацiєю.

     Акцизний збiр не справляється з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються на митну територiю України, якщо з таких товарiв згiдно iз законодавством України не справляється податок на додану вартiсть у зв'язку iз звiльненням, передбаченим для транзитних товарiв, товарiв на митних складах, реекспортованих товарiв, товарiв, що спрямовуються до магазинiв безмитної торгiвлi, товарiв, що призначаються для переробки пiд митним контролем. У разi коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банкiвської гарантiї чи iнша вимога, така вимога застосовується i для цiлей акцизного збору. Акцизний збiр справляється органами митної служби України з таких товарiв, якщо пiзнiше щодо них виникає зобов'язання iз сплати податку на додану вартiсть".

     У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - дванадцятою;

     5) статтю 6 доповнити частинами такого змiсту:

     "Встановлення максимальних роздрiбних цiн на пiдакцизнi товари здiйснюється виробниками або iмпортерами цих товарiв шляхом декларування таких цiн.

     Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари подається вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формi, спiльно визначенiй цими органами за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України, який вiдповiдає за проведення податкової полiтики.

     У декларацiї повиннi мiститися вiдомостi про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на всi пiдакцизнi товари, що виробляються ним в Українi, або на всi пiдакцизнi товари, що iмпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановленi у декларацiї максимальнi роздрiбнi цiни.

     Декларацiя повинна бути подана виробником або iмпортером пiдакцизних товарiв вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пiзнiше, нiж за п'ять календарних днiв до моменту запровадження встановлених у декларацiї максимальних роздрiбних цiн.

     У прийняттi декларацiї вiдмовляється виключно, якщо:

     декларацiя подається пiзнiше, нiж за п'ять календарних днiв до моменту запровадження встановлених у нiй максимальних роздрiбних цiн;

     декларацiя подається у формi iншiй, нiж та, що спiльно визначена центральним органом державної податкової служби України та центральним органом державної митної служби України.

     Декларацiя подається у двох примiрниках уповноваженою особою виробника або iмпортера, при цьому один з примiрникiв декларацiї у день її подання повертається виробнику або iмпортеру з вiдмiткою про дату прийняття та реєстрацiйний номер прийнятої декларацiї, засвiдченi печаткою центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

     Встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на перелiченi у декларацiї товари запроваджуються з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдповiдну декларацiю було подано вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, i дiють до їх змiни у порядку, передбаченому цим Законом.

     У разi необхiдностi змiни будь-яких вiдомостей, що мiстяться у декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, поданiй їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, виробник або iмпортер повинен подати до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України нову декларацiю.

     Змiна будь-яких вiдомостей, що мiстяться у декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, поданiй їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, може здiйснюватися не частiше одного разу протягом календарного мiсяця.

     У суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює роздрiбну торгiвлю пiдакцизними товарами, на якi встановлено ставки акцизного збору у вiдсотках до обороту, у мiсцi торгiвлi такими товарами на видному мiсцi повиннi бути розмiщенi засвiдченi виробником або iмпортером копiї чинних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, що були поданi їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

     Встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари можуть наноситись на споживчу упаковку таких товарiв разом з датою їх виробництва".

     VI. У Законi України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., N 50, ст. 365):

     1) абзац третiй статтi 1 викласти у такiй редакцiї:

     "плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та iмпортерами алкогольних напоїв i тютюнових виробiв на покриття витрат на виробництво, зберiгання та реалiзацiю марок акцизного збору. Розмiр плати за марки акцизного збору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 3:

     частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Об'єкти оподаткування визначаються вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр";

     у частинi другiй слова "митна вартiсть" замiнити словами "вартiсть та обсяги";

     3) статтю 4 виключити;

     4) частини другу, третю, четверту та шосту статтi 6 виключити;

     5) у статтi 7:

     а) у частинi шостiй слова "фактичних обсягiв та цiн реалiзацiї" замiнити словами "фактичних обсягiв реалiзацiї та максимальних роздрiбних цiн";

     б) у абзацi першому частини десятої слово "контрактної" виключити;

     в) у абзацi першому частини чотирнадцятої слово "митної" виключити;

     г) частину п'ятнадцяту доповнити словами "i засвiдченої iмпортером копiї декларацiї про встановленi ним чиннi максимальнi роздрiбнi цiни на алкогольнi напої або тютюновi вироби".

     VII. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1998 р., N 18, ст. 91; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 30, ст. 240, N 50, ст. 365):

     1) у частинi першiй статтi 4:

     а) у абзацi другому цифри "10 000" та "2 100" замiнити вiдповiдно цифрами "25 000" та "5 000";

     б) у абзацi третьому цифри "10 000" замiнити цифрами "25 000";

     в) у абзацi четвертому цифри "1 700" замiнити цифрами "4 000";

     2) абзац чотирнадцятий частини першої статтi 11 пiсля цифр "0,25" доповнити цифрами "0,33";

     3) у статтi 15:

     а) у частинi другiй:

     у абзацi другому цифри "170 000" замiнити цифрами "250 000";

     у абзацi третьому цифри "1 700" замiнити цифрами "3 000";

     у абзацi четвертому цифри "5 000" замiнити цифрами "50 000";

     б) у частинi сьомiй цифри "1 700", "850", "340", "170" замiнити вiдповiдно цифрами "4 000", "2 000", "500", "250";

     4) у частинi другiй статтi 17:

     а) абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "оптової (включаючи iмпорт та експорт) i роздрiбної торгiвлi спиртом етиловим, коньячним i плодовим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявностi лiцензiй або за вiдсутностi у мiсцi торгiвлi засвiдчених виробником або iмпортером копiй чинних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на тютюновi вироби, якi продаються у такому мiсцi торгiвлi, - 200 вiдсоткiв вартостi отриманої партiї товару, але не менше 1700 гривень";

     б) доповнити абзацом такого змiсту:

     "роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами за цiнами, вищими вiд максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких тютюнових виробiв, - 100 вiдсоткiв вартостi наявних у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi тютюнових виробiв, але не менше 1000 гривень".

     VIII. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190; 2000 р., N 30, ст. 240):

     1) статтю 8 доповнити пунктом 151 такого змiсту:

     "151) органiзовує роботу, пов'язану iз здiйсненням контролю за дотриманням суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких тютюнових виробiв";

     2) статтю 10 доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161) здiйснюють контроль за дотриманням суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, максимальних роздрiбних цiн на тютюновi вироби, встановлених виробниками або iмпортерами таких тютюнових виробiв".

     IX. У Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 25, ст. 147, N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 25, ст. 211, N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 31, ст. 153; 2002 р., N 12-13, ст. 92):

     1) пункт 8 статтi 1 виключити;

     2) пункт 7 статтi 2 виключити;

     3) пункт 9 статтi 4 виключити.

     X. У Законi України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

     1) у пунктi 1:

     а) у абзацi першому цифру "8" виключити;

     б) абзац другий виключити;

     2) у пунктi 2:

     а) у абзацi четвертому цифру "7" виключити;

     б) абзаци п'ятий - сьомий виключити;

     3) у пунктi 4:

     а) у абзацi першому цифру "8" виключити;

     б) абзац другий виключити.

     XI. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365) доповнити цифрами i словами:

"3811 19 00 00 Високооктановi кисневмiснi домiшки до бензинiв
(ТУУ 30183376.001-2000)
0"

     XII. У Законi України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

     1) у статтi 1:

     а) перше речення частини третьої пiсля слiв "за винятком особливих видiв мита" доповнити словами "та збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю";

     б) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Розмiр та механiзм справляння збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України разом з Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України".

     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою;

     2) частину першу статтi 14 доповнити пунктом 26 такого змiсту:

     "26) збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю".

     XIII. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88):

     1) абзац десятий пiдпункту 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 доповнити словами "а також сум збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю";

     2) абзац перший пiдпункту 5.2.5 пункту 5.2 статтi 5 пiсля слiв "та рентнi платежi" доповнити словами "а також збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю".

     XIV. Абзац другий частини першої статтi 2, статтю 32, частину другу статтi 6, статтю 71 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 36, ст. 231; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345; 2002 р., N 14, ст. 93) виключити.

     XV. Прикiнцевi положення.

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм абзацiв третього - шостого пункту 2, абзацу другого пункту 6 i пункту 12 роздiлу I цього Закону, якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2003 року; роздiлiв III, IV (крiм пункту 2), XI, якi вводяться в дiю з 1 липня 2003 року; пункту 2 роздiлу IV, роздiлiв V, VI (крiм пункту 1), пункту 4 роздiлу VII (в частинi наявностi у мiсцi торгiвлi засвiдчених виробником або iмпортером копiй чинних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на тютюновi вироби, якi продаються у такому мiсцi торгiвлi), роздiлiв VIII, IX i X, якi вводяться в дiю з 1 сiчня 2004 року.

     Змiни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" дiють вiдповiдно до термiну дiї Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк". Змiни до iнших законiв України є складовою частиною цих законiв i дiють вiдповiдно до термiну дiї цих законiв.

     2. Установити, що:

     1) тимчасово з 1 липня 2003 року до 1 сiчня 2004 року ставка акцизного збору на сигарети з фiльтром становить 11,5 гривнi за 1000 штук;

     2) максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, на якi з 1 сiчня 2004 року встановлюються ставки у вiдсотках до обороту, повиннi бути задекларованi не пiзнiше 15 грудня 2003 року.

     3. З метою забезпечення виконання Закону України "Про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк" Кабiнету Мiнiстрiв України щомiсячно iнформувати Верховну Раду України про стан виплати заробiтної плати працiвникам бюджетних установ, що фiнансуються з бюджетiв усiх видiв.

     4. Центральному органу державної податкової служби України спiльно з центральним органом державної митної служби України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України, який вiдповiдає за проведення податкової полiтики, до 1 грудня 2003 року прийняти та оприлюднити форму декларацiї про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
22 травня 2003 року
N 849-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.