Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 23 грудня 1997 року N 767/97-ВР,
вiд 20 листопада 1998 року N 276-XIV,
вiд 11 грудня 1998 року N 311-XIV,
вiд 5 травня 1999 року N 620-XIV,
вiд 14 липня 1999 року N 969-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 964-XIV,
вiд 4 листопада 1999 року N 1214-XIV,
вiд 21 грудня 1999 року N 1331-XIV,
вiд 2 березня 2000 року N 1521-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1581-III,
вiд 6 квiтня 2000 року N 1648-III,
вiд 13 червня 2000 року N 1813-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1962-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 195-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 17 травня 2005 року N 2565-IV,
вiд 30 листопада 2006 року N 398-V,
вiд 25 грудня 2008 року N 797-VI,
вiд 31 березня 2009 року N 1202-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1534-VI,
вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI

(Змiни, передбаченi пунктом 1 роздiлу I Закону України вiд 23 лютого 2006 року N 3502-IV, будуть внесенi пiсля затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку пiдприємств, якi мають право виробляти бензини моторнi сумiшевi з добавками на основi бiоетанолу, вмiст якого в зазначених бензинах становить вiд 2 об'ємних вiдсоткiв або з вмiстом ефiру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) вiд 5 об'ємних вiдсоткiв: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек, i правил зберiгання та реалiзацiї таких бензинiв у роздрiбнiй мережi, згiдно iз Законом України вiд 30 листопада 2006 року N 398-V, враховуючи змiни Законом України вiд 30 листопада 2006 року N 398-V)

     1. Затвердити ставки акцизного збору i ввiзного мита на такi товари (продукцiю):

Код виробiв за УКТЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї) або у вiдсотках до обороту
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) 0,74 грн. за 1 л
  Легкi дистиляти:  
2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки 12 євро за 1000 кг
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 12 євро за 1000 кг
  Бензини спецiальнi:  
2710 11 21 00 уайт-спiрит 12 євро за 1000 кг
2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини 132 євро за 1000 кг
  Бензини моторнi:  
2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 20 євро за 1000 кг
2710 11 70 00 паливо для реактивних двигунiв 20 євро за 1000 кг
2710 11 90 00 iншi легкi дистиляти 132 євро за 1000 кг
  Середнi дистиляти:  
2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки 20 євро за 1000 кг
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00 12 євро за 1000 кг
  гас:  
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв 12 євро за 1000 кг
2710 19 25 00 iнший гас 20 євро за 1000 кг
2710 19 29 00 iншi середнi дистиляти 20 євро за 1000 кг
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:  
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
з октановим числом бiльш як 80, але менш як 98: iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: 132 євро за 1000 кг
2710 11 49 11 з октановим числом 98 або бiльше: iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового етеру, або їх сумiшi: А-98 Ек 132 євро за 1000 кг
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
з октановим числом бiльш як 80, але менш як 98: 132 євро за 1000 кг
2710 11 49 99 з октановим числом 98 або бiльше: 132 євро за 1000 кг
  бензини моторнi, з вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л:  
2710 11 51 00 з октановим числом менш як 98 132 євро за 1000 кг
2710 11 59 00 з октановим числом 98 або бiльше 132 євро за 1000 кг
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
тiльки пiчне паливо 30 євро за 1000 кг
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00
Важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:
бiльш як 0,2 мас. %
65 євро за 1000 кг
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас., але не бiльш як 0,2 мас. % 50 євро за 1000 кг
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20
бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 45 євро за 1000 кг
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10
не бiльш як 0,005 мас. % 30 євро за 1000 кг
Виключено Виключено Виключено
Виключено Виключено Виключено

     Виготовлення нафтопродуктiв здiйснюється пiдприємствами, якi мають всi стадiї технологiчного процесу з їх виготовлення, за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Абзац виключено

     Бiоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з бiомаси або iз спирту етилового - сирцю для використання як бiопалива.

     Добавки на основi бiоетанолу - бiокомпоненти моторного палива, отриманi шляхом синтезу iз застосуванням бiоетанолу або змiшуванням бiоетанолу з органiчними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вмiст бiоетанолу вiдповiдає вимогам нормативних документiв та якi належать до бiопалива.

     Бiоетанол та добавки на основi бiоетанолу виготовляються пiдприємствами, якi отримали вiдповiдну лiцензiю.

     Паливо моторне сумiшеве - види палива, отриманi в результатi змiшування палива, одержаного з нафтової сировини, з бiоетанолом та добавками на основi бiоетанолу, бiодизелю або iншими бiокомпонентами, вмiст яких вiдповiдає вимогам нормативних документiв на паливо моторне сумiшеве.

     До отримання бiоетанолу виробниками для виготовлення палива моторного сумiшевого видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг бiоетанолу, що отримується виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником бiопалива.

     Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     Обов'язки з погашення податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), не можуть передаватись iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     За користування податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою), не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання бiоетанолу для виготовлення бiопалива та палива моторного сумiшевого.

     Порядок випуску, обiгу та погашення векселiв, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання бiоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками бiопалива, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняються зберiгання та транспортування бiоетанолу без денатурацiї його вiд 1 - 10 вiдсоткiв бензину, а в разi виготовлення бiоетанолу на експорт та використання для виготовлення добавок на основi бiоетанолу (етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ)) - денатурацiя здiйснюється згiдно з умовами укладених договорiв.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.97р. N 767/97-ВР, вiд 20.11.98р. N 276-XIV, вiд 11.12.98р. N 311-XIV, вiд 05.05.99р. N 620-XIV, вiд 14.07.99р. N 969-XIV, вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, вiд 23.03.2000р. N 1581-III)
(стаття 1 втратила чиннiсть у частинi затвердження ставок ввiзного мита згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001р. N 2371-III)
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.10.2002р. N 195-IV, вiд 22.05.2003р. N 849-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, вiд 17.05.2005р. N 2565-IV, вiд 30.11.2006р. N 398-V, вiд 25.12.2008р. N 797-VI, вiд 31.03.2009р. N 1202-VI, вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, вiд 20.05.2010р. N 2275-VI, змiни в частинi збiльшення ставок акцизного збору на пиво з солоду (солодове), набирають чинностi з 1 липня 2010 року)

     2. Акцизний збiр з нафтопродуктiв обчислюється у твердих сумах в євро з одиницi реалiзованих (переданих, ввезених в Україну) товарiв (продукцiї).

(частина перша статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, у редакцiї Закону України вiд 25.12.2008р. N 797-VI)

     Акцизний збiр, обчислений в євро, з товарiв (продукцiї), що iмпортуються в Україну, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на день подання митної декларацiї.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV)

     Акцизний збiр, обчислений в євро, з товарiв (продукцiї), що виробленi i реалiзуються в Українi, сплачується у валютi України за валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на перший день кварталу, в якому здiйснюється реалiзацiя товару (продукцiї), i залишається незмiнним протягом кварталу.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV)

     Акцизний збiр з виготовлення бiологiчних видiв палива моторного обчислюється за нульовою ставкою.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     До 1 сiчня 2014 року встановити нульову ставку акцизного збору на частку палива, що є бiокомпонентом у сумiшевих видах палива моторного.

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     3. Стаття 3 втратила чиннiсть

(згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р.  N 1214-XIV)

     4. Стаття 4 втратила чиннiсть

(стаття 4 iз змiнами, внесеними  згiдно iз Законами України вiд 23.12.97р. N 767/97-ВР, вiд 20.11.98р. N 276-XIV, втратила чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 04.11.99р. N 1214-XIV, у зв'язку з цим статтi 5 i 6 вважати вiдповiдно статтями 3 i 4)

     3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки специфiчного ввiзного мита на бензин моторний (2710 00 350), що мiстить тетраетилсвинець, збiльшуються в 1,5 раза.

     4. Статтю 4 виключено

(Закон доповнено статтею згiдно iз Законом України вiд 15.07.99р. N 964-XIV, стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.99р. N 1331-XIV, виключена згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     5. Статтю 5 виключено

(Закон доповнено статтею 5 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2000р. N 1521-III, стаття 5 в редакцiї Законiв України вiд 06.04.2000р. N 1648-III, вiд 13.06.2000р. N 1813-III, виключена згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     6. Статтю 6 виключено

(Закон доповнено статтею 6 згiдно iз Законом України вiд 02.03.2000р. N 1521-III, стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000р. N 1962-III, виключена згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     7. Статтю 7 виключено

(Закон доповнено статтею 7 згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000р. N 1581-III, статтю 7 виключено згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002р. N 195-IV)

     8. Статтю 8 виключено

(Закон доповнено статтею 8 згiдно iз Законом України вiд 25.12.2008р. N 797-VI, стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1534-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     9. Забороняється реалiзацiя на територiї України пiдакцизних нафтопродуктiв, якi не вiдповiдають нацiональним стандартам України та мiждержавним стандартам, чинним в Українi.

(Закон доповнено статтею 9 згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
11 липня 1996 року
N 313/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.