ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частину другу статтi 259 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) викласти у такiй редакцiї:

     "Центральнi органи виконавчої влади здiйснюють контроль за додержанням законодавства про працю на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що перебувають у їх функцiональному пiдпорядкуваннi, крiм органiв державної податкової служби, якi мають право з метою перевiрки дотримання податкового законодавства здiйснювати такий контроль на всiх пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування".

     2. Статтю 15 Закону України "Про товарну бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 1993 р., N 11, ст. 83; 2003 р., N 30, ст. 247) доповнити частинами шостою - дев'ятою такого змiсту:

     "Не можуть бути предметом бiржової торгiвлi речi, визначенi iндивiдуальними ознаками, якщо вони не продаються як партiя, а також будь-якi вживанi товари, включаючи транспортнi засоби, та капiтальнi активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке вiдчужується з податкової застави, а також майно, конфiсковане вiдповiдно до закону.

     Для цiлей цього Закону:

     партiєю товару вважається визначена кiлькiсть (але не менше двох одиниць) однорiдних товарiв одного або кiлькох найменувань, закуплених, вiдвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровiдним документом;

     уживаними товарами вважаються товари, що були у користуваннi не менше року, транспортнi засоби, якi не пiдпадають пiд визначення нового транспортного засобу згiдно iз законом, а також будь-який капiтальний актив, що був прийнятий в експлуатацiю до його продажу.

     Новими транспортними засобами вважаються:

     а) наземний транспортний засiб - той, що вперше реєструється в Українi та має загальний наземний пробiг до 6000 кiлометрiв;

     б) судно - те, що вперше реєструється в Українi та пройшло не бiльше 100 годин пiсля першого введення такого судна в експлуатацiю;

     в) лiтальний апарат - той, що вперше реєструється в Українi та має налiтний час до такої реєстрацiї, що не перевищує 40 годин пiсля першого введення в експлуатацiю. Налiтним вважається час, який розраховується вiд блок-часу зльоту лiтального апарата до блок-часу його приземлення.

     Визначення капiтального активу (факт прийняття його в експлуатацiю), а також визначення однорiдних товарiв мiстяться у Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     3. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2003 р., N 30, ст. 247, N 33 - 34, ст. 267; 2005 р., N 10, ст. 187, NN 17 - 19, ст. 267; 2009 р., N 18, ст. 247, N 38, ст. 536; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 квiтня 2010 року N 2154-VI):

     1) статтю 10 доповнити пунктом 19 такого змiсту:

     "19) при отриманнi органом податкової мiлiцiї iнформацiї у випадках, встановлених законом, приймають рiшення про проведення позачергової податкової перевiрки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової мiлiцiї отримано iнформацiю про ухилення такого платника вiд оподаткування";

     2) у частинi першiй статтi 11:

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) при отриманнi органом податкової мiлiцiї iнформацiї про ухилення платника податку або найманої особи вiд оподаткування при нарахуваннi (виплатi, отриманнi) заробiтної плати, iнших виплат та вiдшкодувань, якi пiдлягають оподаткуванню, у тому числi у виглядi додаткових благ, збору до Пенсiйного фонду України та внескiв до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, у тому числi внаслiдок неукладення такою особою трудових договорiв з найманою особою згiдно iз Кодексом законiв про працю України, провадження особою господарської дiяльностi без державної реєстрацiї, а також пасивних доходiв, керiвник вiдповiдного податкового органу має право прийняти рiшення про проведення позачергової податкової перевiрки такого платника без його попереднього попередження. Рiшення податкового органу має бути оформлене у письмовому виглядi, скрiплено пiдписом керiвника, печаткою та вручене платнику податку перед початком проведення такої перевiрки";

     пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "додержанням з метою перевiрки дотримання податкового законодавства про працю суб'єктами господарювання незалежно вiд форми власностi";

     3) у статтi 111:

     у частинi десятiй цифри "20" замiнити цифрами "30", а цифри "10" - цифрами "20";

     у частинах одинадцятiй та дванадцятiй цифри "10" замiнити цифрами "15", а цифру "5" - цифрами "10";

     у частинi тринадцятiй цифру "5" замiнити цифрами "10", а слова та цифру "а стосовно суб'єктiв малого пiдприємництва - 2 робочi днi" виключити;

     пiсля частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Проведення планової або позапланової виїзної перевiрки може бути зупинено на термiн не бiльше 30 робочих днiв за рiшенням керiвника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим її поновленням на невикористаний строк".

     У зв'язку з цим частини чотирнадцяту - шiстнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - сiмнадцятою;

     4) у пунктах 1 та 2 частини першої статтi 112 слова "дата закiнчення" замiнити словом "тривалiсть".

     4. Статтю 35 Закону України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Зазначенi державнi органи мають право одержувати вiд суб'єктiв господарювання та найманих ними осiб iнформацiю, документи i матерiали та вiдвiдувати мiсця здiйснення господарської дiяльностi пiд час виконання трудової функцiї такими найманими особами.

     Податковий орган має право на проведення позачергової перевiрки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством".

     5. У Законi України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297):

     1) у пунктi "г" частини другої статтi 3 слова "за iноземну валюту, за умови надходження цiєї валюти на валютний рахунок пiдприємства" замiнити словами "якщо їх вивезення у митному режимi експорту (реекспорту) було засвiдчено вантажною митною декларацiєю з належною вiдмiткою митного органу";

     2) в абзацi другому частини п'ятої статтi 7 слова "надходження валютних коштiв на валютний рахунок пiдприємства" замiнити словами "наявностi митної декларацiї з належною вiдмiткою митного органу".

     6. У Законi України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     цифри i слова

"2203 00 Пиво iз солоду (солодове) 0,31 грн. за 1 л"

     замiнити цифрами i словами:

"2203 00 Пиво iз солоду (солодове) 0,74 грн. за 1 л";

     цифри i слова

"2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини 20 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 25 00 iншi спецiальнi бензини 132 євро за 1000 кг";

     цифри i слова

"2710 11 90 00 iншi легкi дистиляти 20 євро за 1000 кг"

     замiнити цифрами i словами:

"2710 11 90 00 iншi легкi дистиляти 132 євро за 1000 кг";

     слова i цифри

"бензини моторнi, з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
сумiшевi, iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АI-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 110 євро за 1000 кг
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 110 євро за 1000 кг
2710 11 51 00
2710 11 59 00
бензини моторнi, з вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АI-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторнi iнших марок 110 євро за 1000 кг"

     замiнити словами i цифрами:

"бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
з октановим числом бiльш як 80, але менш як 98: iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх сумiшi: 132 євро за 1000 кг
2710 11 49 11 з октановим числом 98 або бiльше: iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового етеру, або їх сумiшi: А-98 Ек 132 євро за 1000 кг
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
з октановим числом бiльш як 80, але менш як 98: 132 євро за 1000 кг
2710 11 49 99 з октановим числом 98 або бiльше:
бензини моторнi, з вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л:
132 євро за 1000 кг
2710 11 51 00 з октановим числом менш як 98 132 євро за 1000 кг
2710 11 59 00 з октановим числом 98 або бiльше 132 євро за 1000 кг;
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00
тiльки пiчне паливо 30 євро за 1000 кг";

     2) статтю 8 виключити;

     3) доповнити статтею 9 такого змiсту:

     "9. Забороняється реалiзацiя на територiї України пiдакцизних нафтопродуктiв, якi не вiдповiдають нацiональним стандартам України та мiждержавним стандартам, чинним в Українi".

     7. Частину другу статтi 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119) викласти у такiй редакцiї:

     "Верховна Рада Автономної Республiки Крим i сiльськi, селищнi, мiськi ради можуть встановлювати додатковi пiльги щодо оподаткування мiсцевими податками i зборами, земельного податку та податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв у межах сум, що надходять до їх бюджетiв. Надання таких пiльг не може порушувати принципи рiвностi, недопущення будь-яких проявiв податкової дискримiнацiї вiдповiдно до статтi 3 цього Закону".

     8. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267, N 27, ст. 363; 2007 р., N 23, ст. 301; 2009 р., N 16, ст. 219, N 40, ст. 577):

     1) пункт 5.18 статтi 5 доповнити пiдпунктом 5.18.5 такого змiсту:

     "5.18.5. Операцiї з ввезення природного газу вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв";

     2) у статтi 7:

     у пiдпунктi 7.2.8 пункту 7.2:

     друге речення абзацу третього доповнити словами такого змiсту:

     "Платники податку подають органу державної податкової служби на безоплатнiй основi разом з податковою декларацiєю за вiдповiдний звiтний перiод копiї реєстрiв виданих та отриманих податкових накладних за такий перiод в електронному виглядi. Державна податкова адмiнiстрацiя розробляє та розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi програмне забезпечення з вiдкритим кодом для ведення облiку записiв у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному виглядi i забезпечує його безоплатне розповсюдження (включаючи змiни i доповнення) шляхом надання можливостi для копiювання такого програмного забезпечення як через Iнтернет, так i шляхом запису на носiї iнформацiї платника за його запитом. Зведенi результати облiку, що вiдображенi у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, пiдлягають документальнiй невиїзнiй перевiрцi (камеральнiй)";

     у пiдпунктi 7.4.5 пункту 7.4:

     доповнити абзац реченням такого змiсту:

     "Для банкiвських установ при одержанi ними права власностi на заставлене майно з метою подальшого продажу таке право зберiгається до моменту продажу такого заставленого майна";

     3) у пунктi 9.8 статтi 9:

     пiсля абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "д) установчi документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рiшенням суду визнанi недiйсними;

     є) в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв зроблено запис про вiдсутнiсть юридичної особи або фiзичної особи за її мiсцезнаходженням".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим;

     в абзацi десятому слова "у пiдпунктах "б" - "ґ" цього пункту" замiнити словами "у пiдпунктах "б" - "е" цього пункту";

     в абзацi тринадцятому слова "у пiдпунктах "в" - "г" цього пункту" замiнити словами "у пiдпунктах "в" - "е" цього пункту".

     9. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) пункт 6.1 статтi 6 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У 2010 роцi норми цього пункту дiють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статтi 22 цього Закону";

     2) пiдпункт 11.3.6 пункту 11.3 статтi 11 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Дата збiльшення валових доходiв кредитора вiд здiйснення кредитних операцiй визначається з урахуванням положень пункту 22.15 статтi 22 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     3) у статтi 12:

     пiдпункт 12.1.1 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Норми цього пiдпункту не поширюються на проценти, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збiльшення валових витрат згiдно з пунктом 12.2 цiєї статтi";

     пункт 12.2 викласти в такiй редакцiї:

     "12.2. Особливостi формування резервiв банками та небанкiвськими фiнансовими установами

     12.2.1. Банки та небанкiвськi фiнансовi установи, крiм страхових компанiй, недержавних пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв та адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв, формують резерви для вiдшкодування можливих втрат за всiма видами кредитних операцiй, за виключенням позабалансових, крiм гарантiй, коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках, придбаними цiнними паперами (у тому числi iпотечними сертифiкатами з фiксованою дохiднiстю), iншими активними банкiвськими операцiями згiдно iз законодавством, включаючи нарахованi за всiма цими операцiями проценти (далi - страховий резерв).

     Страховий резерв формується та списується банком самостiйно в розмiрi та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банкiв Нацiональним банком України, а для небанкiвських фiнансових установ - спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та цiнних паперiв вiдповiдно до повноважень, та включається до складу валових витрат.

     12.2.2. Розмiр страхового резерву, що створюється за рахунок збiльшення валових витрат фiнансової установи, не може перевищувати:

     для комерцiйних банкiв - 20 вiдсоткiв (на перiод до 1 сiчня 2011 року - 40 вiдсоткiв, на перiод з 1 сiчня 2011 року до 1 сiчня 2012 року - 30 вiдсоткiв) суми фактичної заборгованостi за всiма видами операцiй, зазначених у пiдпунктi 12.2.1, а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентiв, на останнiй робочий день звiтного податкового перiоду;

     для небанкiвських фiнансових установ - розмiру, що встановлюється вiдповiдними законами про вiдповiдну небанкiвську фiнансову установу, але не бiльше 10 вiдсоткiв суми боргових вимог, а саме сукупних зобов'язань дебiторiв такої небанкiвської фiнансової установи на останнiй робочий день звiтного податкового перiоду. До суми зазначеної заборгованостi не включаються зобов'язання дебiторiв, якi виникають пiд час здiйснення операцiй, що не включаються до основної дiяльностi фiнансових установ. Пiд термiном "основна дiяльнiсть" слiд розумiти операцiї, визначенi вiдповiдними статтями законiв про небанкiвськi фiнансовi установи.

     12.2.3. У разi якщо за результатами звiтного податкового перiоду сукупний розмiр страхового резерву, сформованого згiдно з пiдпунктами 12.2.1 i 12.2.2, зменшився (крiм випадкiв його зменшення внаслiдок вiдшкодування банком безнадiйної заборгованостi позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згiдно iз законодавством), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збiльшення валового доходу банку за результатами такого звiтного перiоду.

     12.2.4. Порядок i джерела створення та використання резервiв (фондiв) для страхування вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб встановлюються окремим законом";

     пункт 12.3 доповнити пiдпунктом 12.3.13 такого змiсту:

     "12.3.13. За рахунок створеного банком страхового резерву вiдшкодовується заборгованiсть позичальника, яка визначена безнадiйною вiдповiдно до методики, встановленої Нацiональним банком України";

     4) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статтi 16 замiнити двома реченнями такого змiсту:

     "Платник податку, крiм банкiв та iнших фiнансових установ, який отримує дохiд вiд будь-якої дiяльностi бiльше ста мiльйонiв гривень на рiк, повинен у наступному роцi подати на адресу податкового органу фiнансовий звiт у термiни, встановленi законодавством для його подання. Вiдповiдальнiсть за неподання фiнансової звiтностi зазначеними суб'єктами встановлюється згiдно iз законодавством";

     5) у статтi 22:

     включити пункт 22.4 такого змiсту:

     "22.4. У 2010 роцi у складi валових витрат платника податку враховується 20 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 сiчня 2010 року.

     У 2011 роцi сума вiд'ємного значення, яка вiдповiдно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складi валових витрат, та вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 роцi, пiдлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом";

     пункти 22.14 та 22.15 викласти у такiй редакцiї:

     "22.14. Для визначення доходiв або витрат платника податку вiд зменшення (збiльшення) страхових резервiв починаючи з початку звiтного (податкового) перiоду, в якому набирає чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", яким цей пункт викладено у новiй редакцiї, розраховується сума страхових резервiв, сформованих вiдповiдно до пункту 12.2 статтi 12 цього Закону в редакцiї, викладенiй у Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України".

     При цьому коригування суми валових витрат (доходiв) у зв'язку iз створенням та використанням страхових резервiв, сформованих до 1 сiчня 2010 року, не здiйснюється.

     22.15. Доходи вiд кредитних операцiй банкiв, нарахованi за перiод з 1 сiчня 2009 року, але не отриманi станом на 1 сiчня 2010 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

     Норми зазначеного пункту не застосовуються у разi, якщо доходи вiд кредитних операцiй банкiв, нарахованi за перiод з 1 сiчня 2009 року до 1 сiчня 2010 року, включенi до складу валового доходу протягом 2009 року";

     включити пункт 22.17 такого змiсту:

     "22.17. Установити, що починаючи з 1 сiчня 2011 року платник податку - пiдприємство (крiм банкiв та iнших фiнансових установ), доходи якого, а саме: чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi доходи, дохiд вiд участi в капiталi, iншi фiнансовi доходи, iншi доходи та надзвичайнi доходи за рiчною фiнансовою звiтнiстю за попереднiй рiк, становлять сто мiльйонiв гривень i бiльше, веде бухгалтерський облiк тимчасових та постiйних податкових рiзниць, визначених за методикою, затвердженою Мiнiстерством фiнансiв України".

     10. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 18, ст. 246, N 32 - 33, ст. 489) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої (з урахуванням статтi 2 цього Закону):

Код товару за УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиницi товару (продукцiї)
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi 0,01 грн. за 1 л
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) 2,00 грн. за 1 л
2204 30 Виноматерiали винограднi 0
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
2,90 грн. за 1 л
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 2,00 грн. за 1 л
2206 00
(крiм 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр i перрi, (без додання спирту)
Iншi збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iншому мiсцi не зазначенi (з доданням спирту) 39,40 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр i перрi (без додання спирту) 0,39 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 39,40 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 39,40 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту".

     11. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 16, ст. 223, N 26, ст. 328; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 квiтня 2010 року N 2154-VI):

     1) у роздiлi II "Прикiнцевi положення":

     пункт 3 виключити;

     у пунктi 4:

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом року в кожному податковому (звiтному) перiодi до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється Мiнiстерством економiки України для кожного звiтного (податкового) перiоду шляхом дiлення середньої цiни одного бареля нафти "Urals", перерахованої у гривнi за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за звiтним перiодом, яка склалася на момент завершення проведення торгiв нафтою на Лондонськiй бiржi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, на базову цiну нафти. Пiд базовою цiною нафти розумiється цiна нафти "Urals", яка становить 560 гривень за барель";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Якщо величина коригуючого коефiцiєнта, який застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою вiд одиницi, такий коригуючий коефiцiєнт застосовується iз значенням 1 (одиниця).

     У разi якщо у звiтному (податковому) перiодi митне оформлення природного газу пiд час ввезення на територiю України не здiйснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефiцiєнт, який дiяв у останньому звiтному (податковому) перiодi, коли здiйснювалося таке митне оформлення";

     пункт 6 виключити;

     доповнити пунктом 82 такого змiсту:

     "82. Щороку наростаючим пiдсумком проводиться iндексацiя нормативiв платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод за формулою:

     Нi = Нб х дI,

     де Нi - проiндексований норматив платежу (збору) у поточному роцi, гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кiлограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатацiї, 1 мiсце-добу експлуатацiї);

     Нб - базовий норматив платежу (збору), гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кiлограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатацiї, 1 мiсце-добу експлуатацiї);

     дI - добуток iндексiв цiн виробникiв промислової продукцiї за попереднi роки починаючи з 2010 року, а для нововведених нормативiв платежу (збору) - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точнiстю до чотирьох знакiв;

     I - офiцiйно оприлюднений iндекс цiн виробникiв промислової продукцiї за попереднiй рiк, вiдсоткiв.

     У разi якщо iндекс цiн виробникiв промислової продукцiї за попереднiй рiк не перевищує 100 вiдсоткiв, такий iндекс застосовується iз значенням 100 вiдсоткiв.

     Iндекс цiн виробникiв промислової продукцiї розраховується центральним органом виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у галузi статистики, а iнформацiя про його розмiр подається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової iнформацiї.

     Пiд час проведення iндексацiї базовими вважаються нормативи:

     платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин, визначенi в абсолютних значеннях, та збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод, що встановленi у додатках N 1 i N 2 до цього Закону, iз застосуванням коефiцiєнта 1,6448 та округленi до кiлькостi знакiв, скiльки мiстила його початкова величина, зазначена у додатках N 1 i N 2;

     збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 року N 115, iз застосуванням коефiцiєнта 3,19 та округленi до кiлькостi знакiв, скiльки мiстила його початкова величина, зазначена у додатку до Порядку встановлення нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженого цiєю постановою";

     2) у додатку N 1 до цього Закону слова i цифри:

"Глинистi породи (у тому числi: каолiн первинний, каолiн вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
за вмiстом Al2O3 (вiдсотки):
     
кислi до 14 тонн   3,00  
напiвкислi 14,01 - 28 - " -   4,00  
основнi 28,01 - 38 - " -   9,00  
високоосновнi 38,01 - 45 - " -   13,50  
високоглиноземнi понад 45 - " -   20,00"  

     замiнити словами i цифрами:

"Глинистi породи (у тому числi: каолiн первинний, каолiн вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична); тонн     5,00"

     3) у додатку N 2 до цього Закону слова i цифри:

     "За використання води, яка входить до складу напоїв:

поверхневої 3 гривнi за 1 куб. метр
пiдземної 3,5 гривнi за 1 куб. метр"

     замiнити словами i цифрами:

     "За використання води, яка входить виключно до складу напоїв:

поверхневої 21,60 гривень за 1 куб. метр
пiдземної 25,20 гривень за 1 куб. метр".

     12. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 32 - 33, ст. 488) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Установити такi ставки акцизного збору на тютюновi вироби:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту реалiзацiї товару (продукцiї)
2401 Тютюнова сировина 0 0
  Тютюновi вiдходи    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну 140 гривень за 1 кг (нетто) 0
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 40,25 гривнi за 1000 штук 20
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 90 гривень за 1000 штук 25
2403
(крiм 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї 50 гривень за 1 кг (нетто) 0
2403 10 Тютюн для курiння, з вмiстом або без вмiсту замiнникiв у будь-якiй пропорцiї 70 гривень за 1 кг (нетто) 0
2403 99 10 00 Жувальний i нюхальний тютюн 20 гривень за 1 кг (нетто) 0

     Податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою iнформацiєю щодо характеристик продукту в разi її наявностi), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), не може бути менш як:

     57,5 гривнi за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10);

     150 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)".

     13. У статтi 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2; 2009 р., N 29, ст. 389):

     1) перше речення частини першої доповнити словами "якщо iнше не передбачене цим Законом":

     2) пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Громадяни України, якi перебувають на тимчасовому консульському облiку у консульськiй установi України, у разi вiдвiдання України мають право тимчасово пiд зобов'язання про зворотнє вивезення ввезти один власний транспортний засiб, який класифiкується у товарнiй позицiї 8703 (крiм товарної позицiї 8703 - 10) згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД), та причеп до нього (за умови ввезення разом з транспортним засобом), який класифiкується у товарнiй пiдпозицiї 8716 - 10 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на строк, що не перевищує 60 днiв протягом одного календарного року, без сплати ввiзного мита та iнших податкiв (зборiв), передбачених законодавством при ввезеннi автомобiлiв.

     Такий транспортний засiб:

     а) може бути ввезений за наявностi документiв, що пiдтверджують реєстрацiю транспортного засобу на територiї iноземної країни, яка пiдтверджує право власностi на нього та дозволяє його експлуатацiю, за наявностi страхового договору з цивiльної вiдповiдальнiстю перед третьою особою, що поширюється на територiї України;

     б) не може використовуватися для цiлей пiдприємницької (господарської) дiяльностi в Українi, в тому числi надаватися в оренду або передаватися за довiренiстю у користування iншим особам.

     Вiдповiдальнiсть за невивезення за митний кордон України транспортних засобiв, що були тимчасово ввезенi на митну територiю України пiд зобов'язання про зворотнє вивезення у строк, зазначений у зобов'язаннi про зворотнє вивезення, установлюється Митним кодексом України".

     У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою.

     14. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий преамбули пiсля слiв "не поширюється на" доповнити словами "роздрiбну торгiвлю винами столовими";

     2) у статтi 15:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iмпорт тютюнової сировини може здiйснюватися лише виробниками тютюнових виробiв, якi мають лiцензiю на право оптової торгiвлi тютюновими виробами".

     У зв'язку з цим частини другу - тридцять сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - тридцять восьмою;

     пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрi (без додання спирту) без отримання окремої лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi цими алкогольними напоями".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту - тридцять восьму вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - тридцять дев'ятою;

     у частинi тринадцятiй слова "на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi" виключити;

     пiсля частини тринадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Плата за лiцензiю на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi незалежно вiд його територiального розташування".

     У зв'язку з цим частини чотирнадцяту - тридцять дев'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятнадцятою - сороковою;

     у частинi п'ятнадцятiй слова "на роздрiбну торгiвлю сидром та перрi (без додання спирту) - 780 гривень на кожне мiсце торгiвлi" виключити;

     пiсля частини тридцять п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi отримали лiцензiю на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тiльки тi мiсця зберiгання алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що розташованi за iншою адресою, нiж мiсце здiйснення торгiвлi".

     У зв'язку з цим частини тридцять шосту - сорокову вважати вiдповiдно частинами тридцять сьомою - сорок першою;

     3) у статтi 152:

     назву i текст статтi пiсля слiв "слабоалкогольних напоїв" доповнити словами "вин столових";

     пункт 1 частини першої доповнити словами "крiм споживання столових вин на територiї санаторiїв у спецiально вiдведених мiсцях";

     4) у статтi 153:

     назву i текст статтi пiсля слiв "слабоалкогольних напоїв" доповнити словами "вин столових";

     пункт 3 частини першої доповнити словами "крiм ресторанiв, що знаходяться на територiї санаторiїв";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Продаж вин столових здiйснюється без застосування реєстраторiв розрахункових операцiй з використанням книжок та книг облiку розрахункових операцiй";

     у частинi восьмiй слова "сухих i" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 6 в частинi збiльшення ставок акцизного збору на пиво з солоду (солодове), пiдпункту 3 пункту 11, якi набирають чинностi з 1 липня 2010 року, пiдпунктiв 1 i 2 пункту 11, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року, пунктiв 8 i 9, якi набирають чинностi з початку наступного звiтного (податкового) перiоду, за перiодом, на який припадає набрання чинностi цим Законом, пункту 10, який набирає чинностi з першого числа третього мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому опублiковано цей Закон, пункту 12 роздiлу I, який набирає чинностi з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому опублiковано цей Закон.

     2. На часткову змiну положень Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82 iз наступними змiнами) виробники або iмпортери можуть подати у мiсяцi, в якому опублiковано цей Закон, нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, включаючи останнiй робочий день цього календарного мiсяця.

     3. З дня набрання чинностi цим Законом до 1 сiчня 2011 року зупинити дiю пiдпункту "б" пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253).

     З дня набрання чинностi цим Законом до 1 сiчня 2011 року пiдпункт "б" пiдпункту 7.7.2 пункту 7.7 статтi 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" застосовується в такiй редакцiї:

     "б) залишок вiд'ємного значення пiсля бюджетного вiдшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового перiоду лише в частинi суми податку фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарiв (послуг) та при iмпортi i включається до розрахунку бюджетного вiдшкодування наступного звiтного перiоду;

     залишок вiд'ємного значення, за яким не проведено розрахункiв з постачальниками вiдображається в податковiй декларацiї з податку на додану вартiсть окремим рядком для визначення суми податку, яка може пiдлягати вiдшкодуванню в частинi сплачених сум податку в наступних звiтних перiодах;

     залишок вiд'ємного значення пiсля бюджетного вiдшкодування вiдображається у декларацiї з податку на додану вартiсть окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звiтного перiоду 2011 року".

     4. До 1 сiчня 2012 року встановленi цим Законом ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольнi напої та тютюновi вироби не пiдлягають збiльшенню, крiм випадкiв, передбачених статтею 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" та статтею 82 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та забезпечити реалiзацiю комплексу заходiв iз запобiгання контрабандному ввезенню та виробництву фальсифiкованих пiдакцизних товарiв.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити розробку та введення в дiю нацiональних стандартiв на нафтопродукти, на якi встановлено акцизний збiр згiдно з законом, i скасувати державну реєстрацiю всiх технiчних умов, виданих ранiше на вищезазначену продукцiю.

     7. Нацiональному банку України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом установити коефiцiєнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операцiями банкiв в iноземнiй валютi позичальникам, якi не мають джерел надходження валютної виручки, за заборгованiстю, яка визнана стандартною, субстандартною або такою, що перебуває пiд контролем, за методикою, встановленою для банкiв Нацiональним банком України, у розмiрi не бiльше 3 вiдсоткiв.

     8. Закон України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 квiтня 2010 року N 2154-VI) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     9. Установити, що у 2010 роцi нормативи платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод та збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, а також порядок застосування коригуючого коефiцiєнта до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат визначаються з урахуванням норм статей 9, 82 та пункту 8 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк". При цьому не застосовуються коефiцiєнти, що встановленi статтею 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рiк" до нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод, якi входять до складу напоїв, якi встановленi цим Законом, та нормативiв платежiв за користування надрами для видобування доломiту, пiску формувального, сировини високоглиноземної, за винятком глин (кiанiту (дистену), силiманiту, ставролiту), вапняку (флюсового), якi встановленi у додатку 1 до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України".

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України у межах повноважень, визначених Законом України "Про цiни i цiноутворення", забезпечити надходження встановлених акцизних зборiв без пiдвищення роздрiбних цiн на товари та послуги.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 травня 2010 року
N 2275-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.