Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 11 вересня 1997 року N 527/97-ВР
вiд 5 березня 1998 року N 182/98-ВР
вiд 11 грудня 1998 року N 311-XIV,
вiд 20 квiтня 2000 року N 1685-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III,
вiд 7 лютого 2002 року N 3032-III,
вiд 24 жовтня 2002 року N 195-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi пунктом 9 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI, набрали чинностi
з 12 березня 2008 року - дня набрання чинностi порядком
запровадження марок акцизного збору нового зразка)
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI

     Цей Закон визначає особливостi нарахування та сплати акцизного збору, що справляється з виготовлених українськими виробниками та ввезених на територiю України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     марка акцизного збору - спецiальний знак, яким маркуються алкогольнi напої та тютюновi вироби. Її наявнiсть на цих товарах пiдтверджує сплату акцизного збору, легальнiсть ввезення та реалiзацiї на територiї України цих виробiв. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, вироблених в Українi, вiдрiзняються вiд марок для iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв дизайном та кольором вiдповiдно до зразкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та iмпортерами алкогольних напоїв i тютюнових виробiв на покриття витрат на виробництво, зберiгання та реалiзацiю марок акцизного збору. Розмiр плати за марки акцизного збору встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV, вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв - наклеювання марки акцизного збору в порядку, передбаченому Положенням про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

     алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукромiстких матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi вiдносяться до товарних груп Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв пiд кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08;

(абзац 5 статтi 1 змiнено згiдно iз Законом N 182/98-ВР вiд 05.03.98 р.)

     тютюновi вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та iншi вироби з тютюну i його замiнники, якi впливають на фiзiологiчний стан людини пiд час вживання;

     продавець марок - державнi податковi iнспекцiї;

     Останнiй абзац статтi 1 виключено.

(згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97 р.)

     Стаття 2. Платники акцизного збору

     Платниками акцизного збору на алкогольнi напої та тютюновi вироби є:

     суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - українськi виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукцiя на давальницьких умовах;

     суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, включаючи пiдприємства з iноземними iнвестицiями, незалежно вiд дати їх реєстрацiї, та громадяни, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи, якi ввозять алкогольнi напої та тютюновi вироби на митну територiю України як для власних, так i для виробничих потреб з метою продажу або реалiзацiї на умовах комiсiї та реекспорту;

     фiзичнi особи, якi ввозять на митну територiю України алкогольнi напої та тютюновi вироби в обсягах, що пiдлягають обкладенню ввiзним (iмпортним) митом;

     юридичнi та фiзичнi особи, мiжнароднi органiзацiї, їх фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi здiйснюють реалiзацiю алкогольних напоїв та тютюнових виробiв на митнiй територiї України, включаючи операцiї щодо ввезення (iмпорту) в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якщо їх реалiзацiя на територiї України здiйснюється зазначеними суб'єктами через постiйнi представництва, розташованi на територiї України.

     Стаття 3. Об'єкти оподаткування

     1. Об'єкти оподаткування визначаються вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр".

(частина перша статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     2. Не пiдлягають оподаткуванню:

     а) вартiсть та обсяги ввезених i конфiскованих на територiї України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли до держави за правом спадкоємства;

(пункт "а" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     б) вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що перевозяться через територiю України транзитом;

(пункт "б" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     в) вартiсть та обсяги iмпортованої чи обороти з реалiзацiї (передачi) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва пiдакцизних товарiв;

(пункт "в" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     г) вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, експортованих за межi митної територiї України, якщо їх вивезення у митному режимi експорту (реекспорту) було засвiдчено вантажною митною декларацiєю з належною вiдмiткою митного органу;

(пункт "г" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     д) вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що ввозяться (пересилаються) фiзичними особами на територiю України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного ввезення цих видiв товарiв;

(пункт "д" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     е) вартiсть та обсяги зразкiв алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених на територiю України з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних юридичних осiб i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезенi в Україну i призначенi для показу чи демонстрацiї пiд час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмаркiв тощо, пропускаються через митний кордон за рiшенням митного органу в достатнiй кiлькостi з урахуванням мети перемiщення.

(пункт "е" частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     ж) вартiсть та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi призначенi для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, при вiдвантаженнi їх безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї. Пiдставою для звiльнення вiд сплати акцизного збору продукцiї, яка призначена для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi, є належно оформлена вантажна митна декларацiя, яка оформляється при вiдвантаженнi цiєї продукцiї вiд такого виробника.

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом "ж" згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 4. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Стаття 5. Ставки акцизного збору

     Ставки акцизного збору на алкогольнi напої та тютюновi вироби встановлюються Верховною Радою України i є єдиними на всiй територiї України.

     Стаття 6. Порядок обчислення акцизного збору

     1. Суми акцизного збору, що пiдлягають сплатi, визначаються платниками самостiйно за встановленими ставками.

     2. Частину другу статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     3. Частину третю статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     4. Частину четверту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     5. Ввезення алкогольних напоїв у автомобiльних та залiзничних цистернах, а також у баках, бачках та iнших ємкостях мiсткiстю бiльше 5 лiтрiв з метою реалiзацiї або обмiну на територiї України здiйснюється без обклеювання їх марками акцизного збору. При цьому акцизний збiр справляється вiдповiдно до чинного законодавства.

(частину 5 статтi 6 змiнено згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97 р.)

     6. Частину шосту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Стаття 7. Порядок i термiн сплати акцизного збору та подання розрахункiв

     1. Марки акцизного збору виготовляються, зберiгаються та продаються вiдповiдно до Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробiв проводять маркування кожної пляшки (упаковки) алкогольних напоїв та кожної пачки (упаковки) тютюнових виробiв у такий спосiб, щоб марка розривалася пiд час вiдкупорювання (розкривання) товару вiдповiдно до Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     Маркування алкогольних напоїв здiйснюється марками акцизного збору, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Маркуванню пiдлягають усi алкогольнi напої з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору на алкогольнi напої повинна мати окремий номер, мiсяць i рiк випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукцiї. Порядок запровадження марок акцизного збору нового зразка встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац третiй частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV, замiнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим, абзац третiй частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Маркування тютюнових виробiв здiйснюється марками акцизного збору.

     Кожна марка акцизного збору на тютюновi вироби повинна мати окремий номер.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацами згiдно iз Законом України вiд 24.10.2002 р. N 195-IV)

     Не пiдлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольнi напої та тютюновi вироби, якi поставляються для реалiзацiї магазинами безмитної торгiвлi безпосередньо українськими виробниками цiєї продукцiї за прямими договорами, укладеними мiж українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i власниками магазинiв безмитної торгiвлi. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що спрямовуються до магазинiв безмитної торгiвлi, здiйснюється у момент вiдвантаження такої продукцiї вiд виробника.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     2. Наявнiсть марки акцизного збору на пляшцi (упаковцi) алкогольних напоїв та пачцi (упаковцi) тютюнових виробiв є однiєю з умов для ввезення на митну територiю України i реалiзацiї їх споживачам.

     Забороняється ввезення, зберiгання, транспортування, прийняття на комiсiю з метою продажу та реалiзацiя на територiї України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка.

(абзац 2 частини 2 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97 р.)

     3. Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв проводиться на пiдставi:

(абзац перший частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     довiдок про сплату суми акцизного збору, яка розрахована за ставками на готову продукцiю;

(абзац другий частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     заявки-розрахунку кiлькостi марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до сплаченої суми акцизного збору.

(абзац третiй частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Форми довiдок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби.

     Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, а також тютюнових виробiв проводиться виходячи з планових щомiсячних обсягiв реалiзацiї такої продукцiї вiдповiдно до заявки-розрахунку на необхiдну кiлькiсть марок.

(частина третя статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     4. Українськi пiдприємства-виробники, що реалiзують продукцiю, сплачують акцизний збiр до вiдповiдного бюджету пiсля здiйснення обороту з реалiзацiї:

     алкогольних напоїв - на третiй робочий день, крiм випадкiв, передбачених частиною двадцятою статтi 7 цього Закону;

(абзац другий частини четвертої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 07.02.2002 р. N 3032-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     тютюнових виробiв - до 16 числа наступного за звiтним мiсяця.

     Власник готової продукцiї, виготовленої з використанням давальницької сировини, сплачує акцизний збiр не пiзнiше дня одержання готової продукцiї.

     При цьому сплата акцизного збору в iнший спосiб та iншi термiни не допускається.

(частину четверту статтi 7 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     5. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (замовник), що укладає договiр (контракт) з переробним пiдприємством (виконавцем) для виготовлення алкогольних напоїв або тютюнових виробiв з використанням давальницької сировини за його мiсцезнаходженням, реєструється у продавця марок акцизного збору та купує необхiдну кiлькiсть марок акцизного збору для маркування готової продукцiї. Виконавцю забороняється приймати сировину на давальницьких умовах для виготовлення пiдакцизних товарiв без марок акцизного збору та посвiдчення про реєстрацiю в державнiй податковiй iнспекцiї.

     У разi реалiзацiї алкогольних напоїв та тютюнових виробiв на експорт чи обмiну їх на iншу продукцiю у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, яка вiдповiдно до чинного законодавства не пiдлягає оподаткуванню акцизним збором, платнику податку повертається з бюджету сплачена сума акцизного збору за умови наявностi митної декларацiї з належною вiдмiткою митного органу або оприбуткування продукцiї, одержаної в результатi товарообмiнної операцiї, пред'явлення пiдтверджувальних документiв (договору на товарообмiннi операцiї, вантажної митної декларацiї).

(абзац другий частини п'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.05.2010р. N 2275-VI)

     6. Українськi пiдприємства-виробники подають вiдповiдним державним податковим iнспекцiям у строки, визначенi законом для мiсячного звiтного перiоду, розрахунок суми акцизного збору за минулий мiсяць виходячи з фактичних обсягiв реалiзацiї та максимальних роздрiбних цiн. Не сплачена до визначеного строку сума акцизного збору стягується з пiдприємства-виробника вiдповiдно до чинного законодавства.

(частина шоста статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III, вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     7. Фiзичнi особи, якi ввозять на митну територiю України алкогольнi напої та тютюновi вироби в обсягах, що пiдпадають пiд визначення товарної партiї i пiдлягають обкладенню ввiзним (iмпортним) митом, сплачують акцизний збiр пiд час митного оформлення товарiв на пiдставi вантажної митної декларацiї з пред'явленням товарних чекiв, а в разi їх вiдсутностi - виходячи з iндикативних цiн.

     8. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, включаючи громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю без створення юридичної особи i якi уклали контракт з iноземними виробниками на поставку в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, повиннi зареєструватись у продавця марок акцизного збору як iмпортери з одержанням посвiдчення вiдповiдно до Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     9. Для одержання марок iмпортер подає продавцю марок акцизного збору заявку-розрахунок у трьох примiрниках за встановленою продавцем марок формою, платiжнi документи, що пiдтверджують внесення плати за марки та сплату акцизного збору.

(абзац 1 частини 9 статтi 7 змiнено згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97 р.)

     Один примiрник заявки-розрахунку залишається у продавця марок, другий - з вiдмiткою продавця марок про сплату акцизного збору повертається iмпортеру для передачi митним органам пiд час оформлення вантажної митної декларацiї, третiй - з вiдмiткою продавця марок залишається в покупця (iмпортера).

     10. Сума акцизного збору визначається платниками (iмпортерами) самостiйно виходячи з вартостi iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, дiючих ставок ввiзного мита i митних зборiв та встановлених ставок акцизного збору i сплачується до Державного бюджету України.

(абзац перший частини десятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Строки одержання марок акцизного збору для кожного контракту визначаються покупцями марок (iмпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно вiд обсягiв товарiв, що iмпортуються.

     У разi ввезення iмпортером на територiю України за контрактом алкогольних напоїв та тютюнових виробiв кiлькома партiями у контрактi на поставку робиться вiдмiтка про кiлькiсть виданих марок акцизного збору i зазначається дата їх видачi.

     Продаж марок акцизного збору для ввезення наступних товарних партiй виробiв проводиться пiсля подання продавцю марок копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на ввезення попередньої партiї товарiв.

     11. Придбанi марки акцизного збору передаються iмпортерами iноземним виробникам для маркування iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у процесi їх виробництва.

     12. Iмпортери мають право ввозити на територiю України iмпортнi алкогольнi напої та тютюновi вироби лише через митницi, попередньо обумовленi з продавцем марок пiд час придбання марок акцизного збору.

     13. Частину 13 статтi 7 виключено.

(згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97 р.)

     14. Акцизний збiр iз суми перевищення вартостi iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв над вартiстю, врахованою пiд час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, iмпортер визначає i сплачує до Державного бюджету України до або пiд час митного оформлення iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

(абзац перший частини чотирнадцятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     При цьому цiни на алкогольнi напої та тютюновi вироби, що ввозяться на митну територiю України, зазначенi у вантажнiй митнiй декларацiї, не можуть бути нижчими iндикативних цiн.

     Пiсля сплати до Державного бюджету України повної суми акцизного збору з iмпортованих товарiв продавець марок робить вiдмiтку на кожному примiрнику заявки-розрахунку на одержання марок акцизного збору.

     15. Умовою для митного оформлення iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв є наявнiсть на пляшцi (упаковцi), пачцi (упаковцi) марок акцизного збору встановленого зразка, а також подання органам митного контролю примiрника заявки-розрахунку на одержання марок з вiдмiткою продавця марок про повну сплату сум акцизного збору i засвiдченої iмпортером копiї декларацiї про встановленi ним чиннi максимальнi роздрiбнi цiни на алкогольнi напої або тютюновi вироби.

(частина п'ятнадцята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     16. У разi порушення порядку маркування iмпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, встановленого Положенням про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, або неповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення i ввезення його на митну територiю України не дозволяється.

     17. Марки акцизного збору, не використанi для маркування товарiв через їх пошкодження, приймаються вiд покупцiв марок для утилiзацiї з вiдшкодуванням фактично сплачених сум акцизного збору вiдповiдно до Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв. Плата за марки акцизного збору поверненню не пiдлягає.

     18. Продаж (передача) придбаних марок акцизного збору одним покупцем марок iншому забороняється, крiм випадкiв, передбачених частиною одинадцятою цiєї статтi.

     19. Транзитнi перевезення алкогольних напоїв та тютюнових виробiв через митну територiю України здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України.

     20. До отримання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на iншу пiдакцизну продукцiю (за винятком виноматерiалiв), такий платник акцизного збору зобов'язаний надати органу державної податкової служби України за своїм мiсцезнаходженням податковий вексель, авальований банком (податкову розписку), який є забезпеченням виконання зобов'язання цього платника у термiн до 90 календарних днiв починаючи вiд дня видачi векселя (податкової розписки), сплатити суму акцизного збору, розраховану за ставками для цiєї продукцiї.

     При отриманнi спирту етилового неденатурованого пiдприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складi складає акт про фактично отриману кiлькiсть спирту та розрахунок акцизного збору виходячи iз фактично отриманої кiлькостi спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), iз зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка пiдлягає сплатi.

     У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термiн, векселедержатель здiйснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежi згiдно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здiйснення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселi (податковiй розписцi), векселедержателю.

     Порядок випуску, обiгу та погашення передбачених цiєю статтею податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємства, якi здiйснюють виробництво вин виноградних з доданням спирту та мiцних (крiм марочних) та зброджених плодових i ягiдних напоїв (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напоїв змiшаних, якi мiстять алкоголь, та сумiшей алкогольних напоїв з безалкогольними (крiм зброджених плодових та ягiдних напоїв (сидру, перрi та iнших) без додання спирту), сплачують акцизний збiр при придбаннi марок акцизного збору на суму, розраховану iз ставок акцизного збору на готову продукцiю, вироблену з виноматерiалiв чи сусла, при виготовленнi яких використовується спирт етиловий.

     Пiдприємства, якi здiйснюють виробництво вин виноградних натуральних з вмiстом цукру не бiльш як 3 г/дм3 (сухих), вин виноградних натуральних з вмiстом цукру бiльш як 3 г/дм3 (напiвсухих, напiвсолодких), вин марочних та зброджених плодових i ягiдних напоїв (сидр, перрi та iншi) без додання спирту, сплачують акцизний збiр на третiй робочий день пiсля здiйснення обороту з реалiзацiї такої виноробної продукцiї.

     Порядок отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - пiдприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цiльового використання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина двадцята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.12.98 р. N 311-XIV, вiд 07.02.2002 р. N 3032-III, вiд 24.10.2002 р. N 195-IV, у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     Стаття 8. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про сплату акцизного збору

     Вiдповiдальнiсть за недодержання порядку маркування, реалiзацiї алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, несвоєчасну сплату акцизного збору несуть виробники, iмпортери, продавцi цих товарiв та їх посадовi особи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

     Стаття 9. Порядок контролю за надходженням акцизного збору

     1. Контроль за сплатою акцизного збору на територiї України з алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється державними податковими iнспекцiями.

     2. Державнi податковi iнспекцiї органiзовують роботу щодо виготовлення марок акцизного збору, їх зберiгання i продажу, контролюють своєчаснiсть подання платниками розрахункiв та iнших документiв, пов'язаних з обчисленням акцизного збору, ведуть облiк та складають звiти про надходження акцизного збору до вiдповiдного бюджету, здiйснюють реєстрацiю iмпортерiв, видають їм посвiдчення за встановленою формою на право ввезення в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     3. Контроль за наявнiстю марок на пляшцi (упаковцi) алкогольних напоїв та на пачцi (упаковцi) тютюнових виробiв пiд час їх реалiзацiї здiйснюють державнi податковi iнспекцiї, контрольно-ревiзiйна служба та органи внутрiшнiх справ, а пiд час ввезення цих товарiв на митну територiю України - митнi органи. У разi виявлення фактiв порушення порядку ввезення, зберiгання, транспортування, реалiзацiї або торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявностi марок акцизного збору зазначенi контролюючi органи складають i передають державним податковим органам протокол та опис товарiв, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, для прийняття вiдповiдної постанови.

(частину 3 статтi 9 змiнено згiдно iз Законом N 527/97-ВР вiд 11.09.97р.)

     4. Начальники державних податкових iнспекцiй України та їх заступники мають право приймати постанови про конфiскацiю алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що реалiзуються торговельними пiдприємствами без наявностi на пляшцi (упаковцi), пачцi (упаковцi) марок акцизного збору.

     5. Виконання постанови про конфiскацiю алкогольних напоїв та тютюнових виробiв здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.

     6. Конфiскованi алкогольнi напої пiдлягають знищенню або промисловiй переробцi. Порядок знищення або промислової переробки конфiскованих алкогольних напоїв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Конфiскованi тютюновi вироби пiдлягають знищенню. Порядок знищення конфiскованих тютюнових виробiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина шоста статтi 9 в редакцiї Закону України вiд 20.04.2000 р. N 1685-III)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
15 вересня 1995 року
N 329/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.