Документ скасований: Кодекс ВР № 2755-VI від 02.12.2010

ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про акцизний збiр

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 19 листопада 1993 року N 3628-XII,
вiд 19 листопада 1993 року N 3630-XII,

вiд 16 листопада 1995 року N 432/95-ВР,
вiд 11 липня 1996 року N 312/96-ВР,
вiд 15 сiчня 1999 року N 403-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 973-XIV,
вiд 18 листопада 1999 року N 1243-XIV,
вiд 23 березня 2000 року N 1606-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1608-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2181-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2199-III,
вiд 22 березня 2001 року N 2324-III,
вiд 13 грудня 2001 року N 2895-III,
вiд 7 березня 2002 року N 3111-III,
вiд 22 травня 2003 року N 849-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 31 березня 2009 року N 1201-VI

Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 квiтня 1993 року N 43-93

(Положення частини двадцять четвертої статтi 6 цього Декрету з 1 сiчня 2006 року не застосовуються до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, згiдно iз Законом України вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV)

(На часткову змiну положень цього Декрету виробники або iмпортери можуть подати у мiсяцi, в якому опублiковано Закон України вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI, нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, включаючи останнiй робочий день цього календарного мiсяця, згiдно iз Законом України вiд 20 травня 2010 року N 2275-VI)

     Стаття 1. Акцизний збiр - це непрямий податок на окремi товари (продукцiю), визначенi законом як пiдакцизнi, який включається до цiни цих товарiв (продукцiї)

(частина перша статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     Для цiлей цього Декрету пiд термiном "податковий агент" розумiється суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, створений у формi пiдприємства з iноземною iнвестицiєю, а також його дочiрнi пiдприємства, фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, право якого на звiльнення вiд оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було пiдтверджено рiшенням суду (арбiтражного суду), уповноважений згiдно з статтею 4 цього Декрету здiйснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платникiв акцизного збору, визначених у пунктi "д" статтi 2 цього Декрету, а також вносити суми акцизного збору, стягнутi з його платникiв, до бюджету.

(частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     Частину третю статтi 1 виключено.

(згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)
(частина друга статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 19.11.93 р. N 3630-XII)
(стаття 1 в редакцiї Закону України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     Iншi термiни у цьому Декретi вживаються у такому значеннi:

     давальницька сировина - сировина, яка є власнiстю одного суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (замовника) i передається iншому суб'єкту пiдприємницької дiяльностi (виробнику) для виготовлення пiдакцизних товарiв (продукцiї) без переходу права власностi на таку сировину;

     давальницькi умови - будь-якi умови, визначенi в договорах мiж суб'єктом пiдприємницької дiяльностi (замовником) i суб'єктом пiдприємницької дiяльностi (виробником), за яких виготовляється пiдакцизна продукцiя, яка є власнiстю замовника.

(статтю 1 доповнено частиною згiдно iз Законом України вiд 13.12.2001 р. N 2895-III)

     Стаття 2. Платниками акцизного збору є:

     а) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, а також їх фiлiї, вiддiлення (iншi вiдокремленi пiдроздiли) - виробники пiдакцизних товарiв на митнiй територiї України, у тому числi з давальницької сировини по товарах (продукцiї), на якi встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукцiя на давальницьких умовах по товарах, на якi встановлено ставки акцизного збору у вiдсотках до обороту, якi сплачують акцизний збiр виробнику;

(пункт "а" статтi 2 в редакцiї Закону України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     б) нерезиденти, якi здiйснюють виготовлення пiдакцизних товарiв (послуг) на митнiй територiї України безпосередньо або через їх постiйнi представництва чи осiб, прирiвняних до них згiдно iз законодавством;

     в) будь-якi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, iншi юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi iмпортують на митну територiю України пiдакцизнi товари, незалежно вiд наявностi внесених до них iноземних iнвестицiй;

     г) фiзичнi особи - резиденти або нерезиденти, якi ввозять (пересилають) пiдакцизнi речi або предмети на митну територiю України у виглядi супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фiзичнi особи, якi одержують такi пiдакцизнi речi (предмети), пересланi (надiсланi) з-за митного кордону України у виглядi поштових чи iнших вiдправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартiстю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фiзичних осiб, визначенi митним законодавством;

     д) юридичнi або фiзичнi особи, якi купують (одержують в iншi форми володiння, користування або розпорядження) пiдакцизнi товари у податкових агентiв.

(стаття 2 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.95 р. N 432/95-ВР, в редакцiї Закону України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     Стаття 3. Об'єктом оподаткування є:

     а) обороти з реалiзацiї вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї), в тому числi з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обмiну на iншi товари (продукцiю, роботи, послуги), безплатної передачi товарiв (продукцiї) або з частковою їх оплатою, а також обсяги вiдвантажених пiдакцизних товарiв (продукцiї), виготовлених з давальницької сировини;

(пункт "а" частини першої статтi 3 в редакцiї Закону України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     б) обороти з реалiзацiї (передачi) товарiв (продукцiї) для власного споживання, промислової переробки (крiм оборотiв з реалiзацiї (передачi) для виробництва пiдакцизних товарiв, за виключенням нафтопродуктiв), а також для своїх працiвникiв;

(пункт "б" частини першої статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     в) вартiсть товарiв (продукцiї), якi iмпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територiю України, у тому числi в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй або без оплати їх вартостi чи з частковою оплатою.

(пiдпункт "в" статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.04.93 р. N 43-93; в редакцiї Законiв України вiд 19.11.93 р. N 3628-XII, вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     При продажу (iнших видах вiдчуження) податковими агентами пiдакцизних товарiв (продукцiї) об'єктом оподаткування є:

     для вироблених на територiї України товарiв (продукцiї) - обороти з реалiзацiї таких пiдакцизних товарiв (продукцiї), включаючи вартiсть будь-яких додаткових послуг або робiт, пов'язаних iз такою реалiзацiєю;

     для iмпортованих (ввезених, пересланих) на митну територiю України товарiв (продукцiї) - обороти з реалiзацiї таких пiдакцизних товарiв (продукцiї), включаючи вартiсть будь-яких додаткових послуг або робiт, пов'язаних iз такою реалiзацiєю на митнiй територiї України, але не менше митної вартостi таких пiдакцизних товарiв (продукцiї), з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого ввiзного (iмпортного) мита.

(частина друга статтi 3 в редакцiї Закону України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     Стаття 4. Акцизний збiр обчислюється:

     а) за ставками у процентах до обороту з продажу:

     товарiв, що виробленi на митнiй територiї України, - виходячи з їх вартостi, за встановленими виробником максимальними роздрiбними цiнами на товари, якi вiн виробляє, без податку на додану вартiсть та з урахуванням акцизного збору;

(абзац другий пункту "а" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.03.2009р. N 1201-VI)

     товарiв, що iмпортуються на митну територiю України, - виходячи з їх вартостi, за встановленими iмпортером максимальними роздрiбними цiнами на товари, якi вiн iмпортує, без податку на додану вартiсть та з урахуванням акцизного збору (але не менше митної вартостi таких товарiв з урахуванням сум ввiзного мита без податку на додану вартiсть та з урахуванням акцизного збору).

(абзаци другий - шостий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.04.93 р. N 43-93, Законами України вiд 19.11.93 р. N 3628-XII, 18.11.99 р. N 1243-XIV, вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)
(абзаци другий - шостий частини першої статтi 4 замiнено абзацами другим та третiм згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV, абзац третiй пункту "а" частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.03.2009р. N 1201-VI)

     Абзац сьомий пункту "а" статтi 4 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     б) у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї).

     в) одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї);

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом "в" згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     г) комбiновано, тобто за ставками у процентах до обороту з цiни реалiзацiї, але не менше установленої твердої суми з одиницi реалiзованого товару (продукцiї).

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Ставки акцизного збору є єдиними на всiй територiї України.

     Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу пiдакцизних товарiв (продукцiї) вважається дата, яка припадає на податковий перiод, протягом якого вiдбувається будь-яка з подiй, що настала ранiше:

     або дата зарахування коштiв вiд покупця (замовника) на банкiвський рахунок платника акцизного збору як оплата товарiв (продукцiї), що продаються, а у разi продажу товарiв (продукцiї) за готiвковi кошти - дата їх оприбуткування в касi платника акцизного збору, за вiдсутностi такої - дата iнкасацiї готiвкових коштiв у банкiвськiй установi, яка обслуговує платника акцизного збору;

     або дата вiдвантаження (передачi) товарiв (продукцiї)

(статтю 4 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Суми акцизного збору з ввезених на територiю України товарiв зараховуються до державного бюджету, а з товарiв, вироблених в Українi, - до мiсцевого бюджету за мiсцем їх виробництва i державного бюджету у спiввiдношеннях, установлених Верховною Радою України.

     Стаття 5. Акцизний збiр не справляється з товарiв, що були вивезенi (експортованi) платником акцизного збору за межi митної територiї України.

     Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межi митної територiї України в разi, коли їх вивезення (експортування) засвiдчене належно оформленою митною вантажною декларацiєю.

     Акцизний збiр не справляється з пiдакцизних товарiв, що iмпортуються на митну територiю України, якщо з таких товарiв згiдно iз законодавством України не справляється податок на додану вартiсть у зв'язку iз звiльненням, передбаченим для транзитних товарiв, товарiв на митних складах, реекспортованих товарiв, товарiв, що спрямовуються до магазинiв безмитної торгiвлi, товарiв, що призначаються для переробки пiд митним контролем. У разi коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога надання банкiвської гарантiї чи iнша вимога, така вимога застосовується i для цiлей акцизного збору. Акцизний збiр справляється органами митної служби України з таких товарiв, якщо пiзнiше щодо них виникає зобов'язання iз сплати податку на додану вартiсть.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.04.93 р. N 43-93; Законом України вiд 19.11.93 р. N 3628-XII)
(частину першу статтi 5 замiнено частинами першою - третьою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV, у зв'язку з цим частини другу - десяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - дванадцятою)

     Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових автомобiлiв спецiального призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi яких провадиться органами соцiального забезпечення, а також легкових автомобiлiв спецiального призначення (швидка медична допомога та для потреб пiдроздiлiв МНС), оплата вартостi яких здiйснюється за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

(частина четверта статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину третю статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною третьою згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.04.93 р. N 43-93; частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.07.96 р. N 312/96-ВР, частину третю статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     Частину шосту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.01.99 р. N 403-XIV, частину шосту статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину сьому статтi 5 виключено

(статтю 5 доповненочастиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.99 р. N 973-XIV, частину сьому статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину восьму статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1606-III, частину восьму статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину дев'яту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1608-III, частину дев'яту статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     При вивезеннi з митної територiї України пiдакцизної продукцiї, набутої iнвестором у власнiсть на умовах угоди про розподiл продукцiї, акцизний збiр не справляється.

(статтю 5 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000 р. N 1807-III)

     Частину одинадцяту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2199-III, частину одинадцяту статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину дванадцяту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 07.03.2002р. N 3111-III, частину дванадцяту статтi 5 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 6. Суми акцизного збору, що пiдлягають сплатi, визначаються платниками самостiйно, виходячи з обсягiв реалiзованих пiдакцизних товарiв (продукцiї) за встановленими ставками.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi iмпортують пiдакцизнi товари (продукцiю), в обов'язковому порядку при перетинаннi кордону їх декларують i подають органам митного контролю декларацiю у двох примiрниках, один з яких цими органами надсилається до податкових iнспекцiй за мiсце знаходженням суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, для справляння акцизного збору.

     Власник готової продукцiї, на яку встановлено ставку акцизного збору у твердих сумах, виготовленої на давальницьких умовах, сплачує акцизний збiр виробнику (переробнику) не пiзнiше дня вiдвантаження готової продукцiї його замовнику або за його дорученням iншiй особi.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III)

     Умовою вiдвантаження виробником (переробником) готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, його власнику або за його дорученням iншiй особi є документальне пiдтвердження банкiвської установи про перерахування вiдповiдної суми акцизного збору на розрахунковий рахунок виробника (переробника).

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2324-III, у зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - чотирнадцятою)

     Акцизний збiр сплачується до бюджету у строки, визначенi вiдповiдним законом. Центральний податковий орган визначає порядок нарахування сум акцизного збору виходячи з норм вiдповiдного закону з питань оподаткування окремим видом акцизного збору.

(частина п'ята статтi 6 в редакцiї Закону України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III)

     Податковий агент зобов'язаний включити до цiни товару (продукцiї) акцизний збiр у порядку i за ставками, передбаченими законом, утримати його з платника акцизного збору та перерахувати його до бюджету. Зазначене перерахування здiйснюється протягом семи календарних днiв, наступних за датою продажу (вiдчуження) акцизного товару (продукцiї).

     Для цiлей частини четвертої цiєї статтi датою продажу (iнших видiв вiдчуження) пiдакцизного товару (продукцiї) є дата вiдвантаження (передачi) податковим агентом пiдакцизних товарiв (продукцiї) або дата одержання податковим агентом коштiв чи iнших видiв компенсацiй вартостi пiдакцизних товарiв (продукцiї) залежно вiд того, яка подiя сталася ранiше. Якщо податковi агенти передають пiдакцизнi товари (продукцiю) iншим особам згiдно з умовами договорiв комiсiї, консигнацiї, доручення, iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають перехiд права власностi таким особам, датою продажу пiдакцизних товарiв (продукцiї) є дата, коли така передача розпочинається.

     У разi, коли податковi агенти iмпортують (ввозять, пересилають) на митну територiю України пiдакцизнi товари (продукцiю) як повiренi, комiсiонери, сторони договору про сумiсну дiяльнiсть, iнших цивiльно-правових договорiв, укладених з iншими особами i в їх iнтересах, датою продажу (iнших видiв вiдчуження) таких пiдакцизних товарiв (продукцiї) є дата, коли розпочинається передача цих товарiв (продукцiї) таким особам або за їх дорученням - третiм особам, але не пiзнiше їх митного оформлення.

     При укладеннi цивiльно-правових договорiв щодо пiдакцизних товарiв (продукцiї) податковi агенти зобов'язанi письмово повiдомляти покупцiв (одержувачiв) таких пiдакцизних товарiв (продукцiї) про їх обов'язки щодо сплати акцизного збору, сума якого має бути видiлена окремим рядком.

     Вiдповiдальнiсть за належне нарахування та стягнення акцизного збору з його платникiв, а також за повне i своєчасне внесення стягнутих сум до бюджету несе особа, яка за цим Декретом набуває статусу податкового агента. Спори мiж податковим агентом та платником акцизного збору вирiшуються у загальному порядку.

     Особи, визначенi у частинi другiй статтi 1 цього Декрету, можуть бути позбавленi статусу податкового агента при їх добровiльнiй вiдмовi вiд пiдтвердженого рiшенням суду (арбiтражного суду) права на звiльнення вiд оподаткування, оформленiй у формi та за процедурою, встановленими центральним органом державної податкової служби України.

     У разi, коли особи, визначенi у частинi другiй статтi 1 цього Декрету, позбавляються статусу податкового агента за рiшенням суду (арбiтражного суду), повноваження такого податкового агента, визначенi цим Декретом, а також вiдповiдальнiсть покладаються на покупцiв (одержувачiв) таких пiдакцизних товарiв (продукцiї) у порядку, що встановлюється центральним органом державної податкової служби України.

     Податковий агент не є платником акцизного збору, але є особою, уповноваженою законодавством нараховувати, стягувати акцизний збiр з його платникiв та вносити його до бюджету, а також нести вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання таких повноважень.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi ввезли (iмпортували) на митну територiю України пiдакцизнi товари (продукцiю) без сплати акцизного збору, подають до органiв податкової служби до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, щомiсячний звiт про обсяги продажу ввезених (iмпортованих) пiдакцизних товарiв (продукцiї) та розмiри одержаних з покупцiв i перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарiв, ввезених (iмпортованих) в iнтересах iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, i утриману суму акцизного збору.

(статтю 6 доповнено частинами четвертою - дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     Встановлення максимальних роздрiбних цiн на пiдакцизнi товари здiйснюється виробниками або iмпортерами цих товарiв шляхом декларування таких цiн.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари подається вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України у формi, спiльно визначенiй цими органами за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України, який вiдповiдає за проведення податкової полiтики.

(статтю 6 доповнено частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     У декларацiї повиннi мiститися вiдомостi про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на всi пiдакцизнi товари, що виробляються ним в Українi, або на всi пiдакцизнi товари, що iмпортуються ним в Україну, а також про дату, з якої запроваджуються встановленi у декларацiї максимальнi роздрiбнi цiни.

(статтю 6 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Декларацiя повинна бути подана виробником або iмпортером пiдакцизних товарiв вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України не пiзнiше, нiж за п'ять календарних днiв до моменту запровадження встановлених у декларацiї максимальних роздрiбних цiн.

(статтю 6 доповнено частиною вiсiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     У прийняттi декларацiї вiдмовляється виключно, якщо:

     декларацiя подається пiзнiше, нiж за п'ять календарних днiв до моменту запровадження встановлених у нiй максимальних роздрiбних цiн;

     декларацiя подається у формi iншiй, нiж та, що спiльно визначена центральним органом державної податкової служби України та центральним органом державної митної служби України.

(статтю 6 доповнено частиною дев'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Декларацiя подається у двох примiрниках уповноваженою особою виробника або iмпортера, при цьому один з примiрникiв декларацiї у день її подання повертається виробнику або iмпортеру з вiдмiткою про дату прийняття та реєстрацiйний номер прийнятої декларацiї, засвiдченi печаткою центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

(статтю 6 доповнено частиною двадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на перелiченi у декларацiї товари запроваджуються з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдповiдну декларацiю було подано вiдповiдно до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, i дiють до їх змiни у порядку, передбаченому цим Законом.

(статтю 6 доповнено частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     У разi необхiдностi змiни будь-яких вiдомостей, що мiстяться у декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, поданiй їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, виробник або iмпортер повинен подати до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України нову декларацiю.

(статтю 6 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Змiна будь-яких вiдомостей, що мiстяться у декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, поданiй їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, може здiйснюватися не частiше одного разу протягом календарного мiсяця.

(статтю 6 доповнено частиною двадцять третьою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     У суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що здiйснює роздрiбну торгiвлю пiдакцизними товарами, на якi встановлено ставки акцизного збору у вiдсотках до обороту, у мiсцi торгiвлi такими товарами на видному мiсцi повиннi бути розмiщенi засвiдченi виробником або iмпортером копiї чинних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, що були поданi їх виробником або iмпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України.

(статтю 6 доповнено частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)
(положення частини двадцять четвертої статтi 6 з 1 сiчня 2006 року не застосовуються до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2189-IV)

     Встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари можуть наноситись на споживчу упаковку таких товарiв разом з датою їх виробництва.

(статтю 6 доповнено частиною двадцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003 р. N 849-IV)

     Стаття 7. Платники акцизного збору (крiм платникiв, визначених у пунктi "д" статтi 2 цього Декрету), а також податковi агенти несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення i своєчаснiсть стягнення та сплати акцизного збору до бюджету вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Частину другу статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2181-III)

     Особи, якi визнаються податковими агентами згiдно iз статтею 1 цього Декрету, не мають права одержувати лiцензiї на право здiйснення iмпорту, оптової або роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами (продукцiєю) або придбавати марки акцизного збору.

(стаття 7 в редакцiї Закону України вiд 18.11.99 р. N 1243-XIV)

     Стаття 8. Контроль за правильнiстю обчислення i своєчаснiстю сплати акцизного збору здiйснюється податковими iнспекцiями вiдповiдно до Закону України "Про державну податкову службу України".

     Стаття 9. Зупиняється дiя:

     Закону України "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 172);

     постанови Верховної Ради України вiд 18 грудня 1991 р. "Про порядок введення в дiю Закону України "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 173);

     постанови Верховної Ради України вiд 6 березня 1992 р. "Про ставки акцизного збору на окремi товари" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 298).

     Стаття 10. Цей Декрет набуває чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л. КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ЛОБОВ

м. Київ
26 грудня 1992 року
N 18-92

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.