ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо впорядкування обiгу спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України: 

     1. У статтi 7 Закону України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 1999 р., N 4, ст. 34; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365):

     1) у частинi першiй:

     абзац третiй доповнити словами "(для виноробної продукцiї: "вино сухе", "вино марочне", "вино напiвсухе та напiвсолодке", "вино з доданням спирту (мiцне)", "вино iгристе", "вино газоване", "плодово-ягiдне вино", "вермут", "коньяк", "брендi")";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "для горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "для iнших алкогольних напоїв з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць";

     абзац восьмий пiсля цифр i букви "0,25 л" доповнити цифрами i буквами "0,275 л, 0,35 л";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Вiдповiдно до вмiсту спирту етилового для маркування горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: "вмiст спирту етилового до 25 % об'ємних одиниць" та "вмiст спирту етилового 25 % i бiльше об'ємних одиниць".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий i десятий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим;

     2) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, проводиться на пiдставi:

     довiдок про сплату акцизного збору або про взяття на облiк податкових векселiв, авальованих банком, в яких зазначається сума акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцiю, в пiдтвердження якої надано такий вексель;

     заявки-розрахунку кiлькостi марок акцизного збору, що може отримати суб'єкт пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до сплаченої суми акцизного збору або на яку видано податковий вексель.

     Форми довiдок та заявки-розрахунку затверджуються центральним органом державної податкової служби.

     Продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, а також тютюнових виробiв проводиться виходячи з планових щомiсячних обсягiв реалiзацiї такої продукцiї вiдповiдно до заявки-розрахунку на необхiдну кiлькiсть марок";

     3) у частинi четвертiй:

     в абзацi другому слова "абзацом першим частини двадцятої" замiнити словами "частиною двадцятою";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "При цьому сплата акцизного збору в iнший спосiб та iншi термiни не допускається";

     4) частину двадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "20. До отримання суб'єктом пiдприємницької дiяльностi з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на iншу пiдакцизну продукцiю (за винятком виноматерiалiв), такий платник акцизного збору зобов'язаний надати органу державної податкової служби України за своїм мiсцезнаходженням податковий вексель, авальований банком (податкову розписку), який є забезпеченням виконання зобов'язання цього платника у термiн до 90 календарних днiв починаючи вiд дня видачi векселя (податкової розписки), сплатити суму акцизного збору, розраховану за ставками для цiєї продукцiї.

     При отриманнi спирту етилового неденатурованого пiдприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складi складає акт про фактично отриману кiлькiсть спирту та розрахунок акцизного збору виходячи iз фактично отриманої кiлькостi спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого податкового векселя, авальованого банком (податкової розписки), iз зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка пiдлягає сплатi.

     У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термiн, векселедержатель здiйснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежi згiдно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здiйснення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього векселя (податкової розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселi (податковiй розписцi), векселедержателю.

     Порядок випуску, обiгу та погашення передбачених цiєю статтею податкових векселiв, авальованих банком (податкових розписок), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiдприємства, якi здiйснюють виробництво вин виноградних з доданням спирту та мiцних (крiм марочних) та зброджених плодових i ягiдних напоїв (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напоїв змiшаних, якi мiстять алкоголь, та сумiшей алкогольних напоїв з безалкогольними (крiм зброджених плодових та ягiдних напоїв (сидру, перрi та iнших) без додання спирту), сплачують акцизний збiр при придбаннi марок акцизного збору на суму, розраховану iз ставок акцизного збору на готову продукцiю, вироблену з виноматерiалiв чи сусла, при виготовленнi яких використовується спирт етиловий.

     Пiдприємства, якi здiйснюють виробництво вин виноградних натуральних з вмiстом цукру не бiльш як 3 г/дм3 (сухих), вин виноградних натуральних з вмiстом цукру бiльш як 3 г/дм3 (напiвсухих, напiвсолодких), вин марочних та зброджених плодових i ягiдних напоїв (сидр, перрi та iншi) без додання спирту, сплачують акцизний збiр на третiй робочий день пiсля здiйснення обороту з реалiзацiї такої виноробної продукцiї.

     Порядок отримання суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - пiдприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цiльового використання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1996 р., N 41, ст. 193, N 45, ст. 232; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р., N 18, ст. 91, N 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 26, ст. 175, N 50, ст. 365; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267):

     1) у статтi 2:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про проектування i будiвництво нових спиртових виробництв, а також про розподiл виробництва спирту мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi залежно вiд напрямiв використання спирту приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину п'яту доповнити двома реченнями такого змiсту: "При цьому примiщення, в яких здiйснюється виробництво спирту етилового, та мiсця зберiгання спирту, розташованi на державному пiдприємствi, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах постiйно дiють представники органу державної податкової служби України за мiсцем розташування акцизного складу";

     пiсля частини десятої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Орган державної податкової служби за мiсцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представникiв) на такому складi.

     Копiя рiшення про призначення представника (представникiв) органу державної податкової служби у день прийняття такого рiшення надсилається власнику акцизного складу.

     Представник (представники) органу державної податкової служби здiйснює (здiйснюють) постiйний безпосереднiй контроль за дотриманням встановленого порядку вiдпуску спирту етилового та сплати акцизного збору з нього.

     Порядок роботи представникiв органу державної податкової служби на акцизному складi встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. При цьому розпорядок роботи представникiв органу державної податкової служби повинен вiдповiдати режиму роботи акцизного складу, встановленому його власником".

     У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною п'ятнадцятою;

     2) статтю 9 пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Максимально допустимi рiвнi вмiсту смол та нiкотину в димi сигарет, якi реалiзуються в Українi, встановлюються виключно цим Законом i становлять: смол - 15 мг, нiкотину - 1,3 мг у димi однiєї сигарети з фiльтром; смол - 22 мг, нiкотину - 1,5 мг у димi однiєї сигарети без фiльтра.

     Визначення вiдповiдностi рiвнiв вмiсту смол та нiкотину встановленим цим Законом показникам здiйснюють акредитованi згiдно iз законодавством випробувальнi лабораторiї вiдповiдно до методик, визначених Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (ISO)".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;

     3) статтю 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Пiдтвердження вiдповiдностi продукцiї

     Спирт етиловий, коньячний i плодовий, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, алкогольнi напої та тютюновi вироби пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi в законодавчо регульованiй сферi шляхом сертифiкацiї.

     Вiдповiднiсть спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв пiдтверджується наявнiстю у їх виробника або iмпортера сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi.

     Реєстрацiйнi номери сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання вiдповiдностi, виданих на спирт етиловий, коньячний i плодовий, спирт етиловий ректифiкований виноградний, спирт етиловий ректифiкований плодовий, алкогольнi напої та тютюновi вироби, зазначаються у документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя.

     Не пiдлягає пiдтвердженню вiдповiдностi (в тому числi сертифiкацiї) сировина, яка використовується у виробництвi тютюнових виробiв та алкогольних напоїв (крiм спирту етилового неденатурованого).

     Не пiдлягають пiдтвердженню вiдповiдностi еталоннi (монiторинговi) чи тестовi зразки спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi не призначенi для продажу вроздрiб i ввозяться на митну територiю України акредитованими державними випробувальними лабораторiями та/або суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi мають лiцензiї на право виробництва вiдповiдної продукцiї i володiють акредитованими випробувальними лабораторiями, для проведення дослiджень чи випробувань (калiбрування лабораторного обладнання, проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну тощо)";

     4) у статтi 11:

     друге речення абзацу чотирнадцятого частини першої викласти в такiй редакцiї: "Розлив горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць здiйснюється виключно у тару (посуд) мiсткiстю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л i бiльше";

     абзац двадцятий частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "Розлив виноробної продукцiї здiйснюється виключно у передбачену дiючими стандартами скляну тару, а також у сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла, глазурованої керамiки або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak" i "Bag in box". Розлив виноробної продукцiї здiйснюється виключно у тару (посуд) мiсткiстю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л i бiльше. Розлив вин сухих i з доданням спирту (виноматерiалiв оброблених) виноградних ординарних i марочних здiйснюється також у тару (посуд) мiсткiстю вiд 50 до 600 л, виготовлену iз матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, i у такому випадку передбаченi цiєю статтею вимоги щодо маркування виноробної продукцiї не застосовуються";

     абзац другий частини четвертої пiсля слова "мови" доповнити словами "(крiм додаткової iнформацiї щодо характеристик продукту)" i доповнити реченням такого змiсту: "Власнi назви алкогольних напоїв та тютюнових виробiв визначаються їх виробниками i можуть вiдтворювати зареєстрований чи поданий на реєстрацiю знак для товарiв i послуг або бути його частиною";

     5) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Максимальна роздрiбна цiна

     Встановлена виробником або iмпортером максимальна роздрiбна цiна на тютюновi вироби наноситься на пачку, коробку або сувенiрну коробку тютюнових виробiв разом з датою їх виготовлення.

     Максимальна роздрiбна цiна за пачку, коробку або сувенiрну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником мiсцi i складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиницi України.

     Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником мiсцi i складається iз шести цифр, першi двi з яких означають день, наступнi двi - мiсяць, останнi двi - рiк такої дати.

     Нанесення максимальної роздрiбної цiни та дати виготовлення на упаковку тютюнових виробiв, призначених для вивезення (експортування) за межi митної територiї України, здiйснюється згiдно з умовами вiдповiдної угоди на експорт";

     6) статтю 14 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Вiдвантаження спирту етилового з акцизного складу здiйснюється на пiдставi дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби України на такому акцизному складi. Форма та порядок видачi дозволу на вiдвантаження спирту етилового встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування. Дозвiл на вiдпуск спирту етилового з акцизного складу (крiм вiдпуску спирту етилового на експорт) надається за умови сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (податковою розпискою)".

     У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами шостою - десятою;

     7) у частинi другiй статтi 15:

     пiсля абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "iмпорт алкогольних напоїв: у рiчному обсязi: до 75000 дал (разом) за кодами УКТ ЗЕД 2204 (крiм виноматерiалiв 2204 30), 2205, 2206; до 20000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 (крiм 2208 20); до 20000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 20 (крiм спирту коньячного 2208 20 89 00) - 500000 гривень.

     При перевищеннi будь-якого iз встановлених щорiчних обсягiв вноситься додаткова плата у розмiрi 1000000 гривень. Про внесення додаткової плати робиться вiдповiдний запис у лiцензiї. За вiдсутностi такого запису дiя лiцензiї вважається призупиненою".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     в абзацi четвертому слова "алкогольних напоїв та" виключити;

     8) частину четверту статтi 153 замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на мiсцi дозволяється тiльки пiдприємствам громадського харчування та спецiалiзованим вiддiлам, що мають статус пiдприємств громадського харчування, пiдприємств з унiверсальним асортиментом товарiв.

     Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари мiсткiстю вiд 50 до 600 л, виготовленої з матерiалiв, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здiйснюватися пiдприємствами громадського харчування, якщо у лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями про це є вiдповiдний запис органу, що видав таку лiцензiю.

     Продаж вин сухих i з доданням спирту (виноматерiалiв оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари мiсткiстю вiд 50 до 600 л дозволяється пiдприємствам первинного та змiшаного виноробства виключно за мiсцем розташування таких пiдприємств у межах адмiнiстративно-територiальних одиниць (мiст, селищ, сiл) iз сплатою акцизного збору у розмiрi, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої", якщо у лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями про це є вiдповiдний запис органу, що видав таку лiцензiю. Рiчнi обсяги продажу вин (виноматерiалiв оброблених) на розлив такими пiдприємствами не можуть перевищувати 20 вiдсоткiв вiд рiчного обсягу вироблених виноматерiалiв";

     9) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi одержали передбаченi цим Законом лiцензiї на виробництво або на право iмпорту, експорту i оптової торгiвлi (крiм лiцензiй на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами), подають органу, який видає лiцензiї, щоквартально, до 10 числа першого мiсяця кварталу, що настає за звiтним, звiт про обсяги виробництва (iмпорту) та/або реалiзацiї продукцiї. Форма звiту встановлюється органом, який видає лiцензiї, за погодженням з експертно-консультацiйною комiсiєю з питань державного регулювання виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     10) у частинi другiй статтi 17:

     в абзацi п'ятому слова "або за вiдсутностi у мiсцi торгiвлi засвiдчених виробником або iмпортером копiй чинних декларацiй про максимальнi роздрiбнi цiни на тютюновi вироби, якi продаються у такому мiсцi торгiвлi" виключити;

     абзац шостий виключити;

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "зберiгання, транспортування, реалiзацiї фальсифiкованих алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв без марок акцизного збору встановленого зразка або з пiдробленими марками акцизного збору - 100 вiдсоткiв вартостi товару, але не менше 1700 гривень";

     11) статтю 18 доповнити частинами такого змiсту:

     "Термiн, з якого на пачки, коробки та сувенiрнi коробки тютюнових виробiв наносяться максимальна роздрiбна цiна та дата їх виготовлення, визначається виробником або iмпортером тютюнових виробiв самостiйно. При цьому з 1 липня 2005 року виробництво та iмпорт тютюнових виробiв, на пачках, коробках та сувенiрних коробках яких не нанесенi максимальна роздрiбна цiна та дата їх виготовлення, забороняються.

     Виробленi в Українi або iмпортованi в Україну до 1 липня 2005 року тютюновi вироби, на пачках, коробках та сувенiрних коробках яких не зазначено максимальної роздрiбної цiни та дати їх виготовлення, знаходяться в обiгу до 1 сiчня 2006 року.

     За наявностi у мiсцi торгiвлi тютюновими виробами таких виробiв однiєї власної назви, на пачках, коробках та сувенiрних коробках яких вказанi рiзнi максимальнi роздрiбнi цiни, продаж таких тютюнових виробiв здiйснюється за цiнами, не вищими, нiж тi, що вказанi на вiдповiдних пачках, коробках та сувенiрних коробках.

     З 1 сiчня 2006 року положення частини двадцять четвертої статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю тютюновими виробами, не застосовуються.

     У разi якщо суб'єкт пiдприємницької дiяльностi здiйснює оптову торгiвлю алкогольними напоями або тютюновими виробами через фiлiю (яка не є юридичною особою), iнформацiя про мiсцезнаходження фiлiї та її iдентифiкацiйний код зазначаються в додатку до лiцензiї. Додаток видається за заявою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, до якої додається копiя довiдки про включення фiлiї до ЄДРПОУ з присвоєним їй iдентифiкацiйним кодом, засвiдчена нотарiально або органом, який видав оригiнал документа.

     Встановити на перiод до 1 сiчня 2010 року мораторiй на будiвництво нових державних пiдприємств з виробництва спирту".

     3. У статтi 7 Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359):

     абзац перший частини першої пiсля слiв "харчових продуктiв" доповнити словами "(крiм пiдакцизних товарiв)";

     доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Вимоги до маркування пiдакцизних товарiв встановлюються законами України, якi регулюють питання виробництва та обiгу таких товарiв".

     4. У Законi України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 26, ст. 148; 2002 р., N 8, ст. 62):

     1) частину першу статтi 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Сiльськогосподарська продукцiя, яка ввозиться на митну територiю України, пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї (крiм продукцiї, яка є сировиною для виробництва тютюнових виробiв та алкогольних напоїв, за винятком спирту етилового неденатурованого), санiтарно-епiдемiологiчному, радiологiчному, а в разi ввезення об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду - товарiв першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шiстнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) - ветеринарному контролю. При цьому iноземнi сертифiкати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифiкатiв передбачено нормами вiдповiдних мiжнародних договорiв. Пiдставою для перевезення через митний кордон України продукцiї першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) (крiм продукцiї, яка є сировиною для виробництва тютюнових виробiв та алкогольних напоїв, за винятком спирту етилового неденатурованого) є сертифiкат вiдповiдностi, виданий уповноваженим згiдно з чинним законодавством органом, або свiдоцтво про визнання iноземного сертифiката. Кабiнет Мiнiстрiв України може тимчасово обмежувати ввезення сiльськогосподарської продукцiї з країн, де був оголошений або стосовно яких був оголошений Україною або iншими країнами карантин. Рiшення щодо зазначеного обмеження має бути оприлюднено";

     2) у текстi Закону слова "Товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД)" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; N 43 - 44, ст. 493):

     1) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої (з урахуванням статтi 2 цього Закону):

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2204 (крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина винограднi натуральнi 0,25 грн. за 1 л
2204
(крiм 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральнi з доданням спирту та мiцнi (крiпленi) 0,50 грн. за 1 л
2204 30 Виноматерiали винограднi 0
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина iгристi
Вина газованi
1,6 грн. за 1 л
2205 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактiв 1,2 грн. за 1 л
2206 00 Збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними (крiм зброджених плодових та ягiдних напоїв (сидру, перрi та iнших) без додання спирту) 0,10 грн. за 1 об'ємний вiдсоток спирту в 1 л
2206 00 Тiльки збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20
(крiм
2208 20 12 00,
2208 20 29 00 - тiльки брендi,
2208 20 89 00 - тiльки спирт коньячний)
Спиртовi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 12 00 Коньяк 3 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 29 00 Тiльки брендi 3 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 89 00 Тiльки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     2) статтю 2 доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "тимчасово до 1 сiчня 2006 року на збродженi плодовi та ягiднi напої (сидр, перрi та iншi) з доданням спирту, напої змiшанi, якi мiстять алкоголь та сумiшi алкогольних напоїв з безалкогольними - код згiдно з УКТ ЗЕД 2206 00, - 1,2 грн. за 1 л;

     на спирт етиловий, який використовується пiдприємствами первинного та змiшаного виноробства для виготовлення виноградних та плодово-ягiдних виноматерiалiв i сусла, - 0;

     на спирт коньячний, ввезений на митну територiю України вiдповiдно до Закону України вiд 19 червня 2003 року N 981-IV "Про внесення змiн до Митного тарифу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 2, ст. 7), та виробленi в Українi спирт коньячний i спирт етиловий ректифiкований виноградний, якi використовуються при виробництвi коньякiв (брендi) та вин, - 0;

     на спирт коньячний, реалiзований пiдприємством, яке має лiцензiю на виробництво спирту коньячного, iншому пiдприємству, яке має лiцензiю на виробництво спирту коньячного або коньяку, вiдповiдно до виданого згiдно з чинним законодавством наряду, - 0".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 4 пункту 1 та пiдпунктiв 1 i 6 пункту 2 роздiлу I, якi набирають чинностi через мiсяць з дня опублiкування Закону, а також пiдпункту 1 пункту 1 роздiлу I, який набирає чинностi з 1 липня 2005 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
18 листопада 2004 року
N 2189-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.