ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 19 листопада 1997 року N 644/97-ВР,
вiд 30 грудня 1997 року N 794/97-ВР,
вiд 16 сiчня 1998 року N 32/98-ВР,
вiд 5 березня 1998 року N 198/98-ВР,
вiд 18 лютого 1999 року N 439-XIV,
вiд 18 березня 1999 року N 518-XIV,
вiд 9 квiтня 1999 року N 597-XIV,
вiд 18 червня 1999 року N 771-XIV,
вiд 4 листопада 1999 року N 1214-XIV,
вiд 21 грудня 1999 року N 1327-XIV,
вiд 22 лютого 2000 року N 1476-III,
вiд 2 березня 2000 року N 1528-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 13 вересня 2001 року N 2681-III,
вiд 15 листопада 2001 року N 2775-III,
вiд 9 липня 2003 року N 1046-IV,
вiд 23 жовтня 2003 року N 1240-IV,
(змiни, внесенi Законом України вiд 23 жовтня 2003 року N 1240-IV,
дiяли до 1 липня 2004 року),
вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV,
вiд 8 вересня 2005 року N 2863-IV,
вiд 25 червня 1992 року N 2498-XII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 16 листопада 2006 року N 361-V),
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 22 липня 2014 року N 1602-VII,
вiд 4 вересня 2018 року N 2518-VIII

(У текстi Закону слово "екю" замiнено словом "євро" згiдно iз Законом України вiд 04.11.99 р. N 1214-XIV)

(У текстi Закону слова "Товарна номенклатура зовнiшньоекономiчної дiяльностi" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД)" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 18 листопада 2004 року N 2189-IV)

     Цей Закон встановлює порядок тарифного i нетарифного регулювання iмпорту сiльськогосподарської сировини та продуктiв її переробки (далi - сiльськогосподарська продукцiя) для створення рiвних умов конкуренцiї мiж продукцiєю вiтчизняного виробництва та продукцiєю нерезидентiв, а також деякi методи цiнової пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв України.

     Стаття 1. Тарифне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї

     Ввiзнi (iмпортнi) мита на товари, визначенi у статтi 6 цього Закону, встановлюються та змiнюються Верховною Радою України.

     Повнi ставки ввiзного (iмпортного) мита на товари першої та другої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) (крiм пiдакцизних) встановлюються у подвiйному розмiрi до розмiру пiльгових ставок ввiзного (iмпортного) мита, визначених у статтi 6 цього Закону.

(частина друга статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     Повнi ставки ввiзного (iмпортного) мита на товари третьої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), а також на пiдакцизнi товари встановлюються на рiвнi пiльгових ставок

(частина третя статтi 1 в редакцiї Закону України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     При ввезеннi товарiв, зазначених у статтi 6 цього Закону, не дозволяються:

     вiдстрочення сплати мита та податку на додану вартiсть;

     звiльнення вiд сплати ввiзного (iмпортного) мита фiзичних або юридичних осiб, якi мають пiльги зi сплати ввiзного мита згiдно з iншими законодавчими актами України.

     Стаття 2. Сезоннi мита на ввезення сiльськогосподарської продукцiї

     Сезоннi ввiзнi (iмпортнi) мита запроваджуються щорiчно у подвiйному розмiрi до розмiру пiльгових ставок ввiзного (iмпортного) мита на сiльськогосподарську продукцiю груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), визначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, протягом строку збирання i закладення на зберiгання аналогiчної продукцiї українського виробництва.

(частина перша статтi 2 в редакцiї Закону України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     Сезоннi мита вважаються винятком з преференцiйних або пiльгових режимiв, у тому числi з угод про вiльну торгiвлю, митнi союзи, виробничу кооперацiю та iнших подiбних мiжнародних угод, якщо це передбачено такими угодами. Сезоннi мита протягом часу їх дiї замiщують ввiзнi (iмпортнi) мита, встановленi статтею 6 цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює термiни дiї сезонних мит на сiльськогосподарську продукцiю та оприлюднює своє рiшення за 45 днiв до дня їх запровадження.

     Сезоннi мита встановлюються на строк, що не може бути меншим 60 та бiльшим 120 послiдовних календарних днiв.

     Сезоннi мита встановлюються стосовно товарiв, якi пiдпадають пiд визначення таких кодiв Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД): 07.01 - 07.08, 08.06.10, 08.07.10, 08.08.10, 08.08.20, 08.09.10000, 08.09.20, 10.01 - 10.05, 10.08, 12.06 - 12.08, 12.10, 12.12.91, 12.12.92, 12.13, 12.14 та при цьому оподатковуються за пiльговою ставкою, яка дорiвнює або перевищує 30 вiдсоткiв згiдно з статтею 6 цього Закону.

(частина п'ята статтi 2 в редакцiї Закону України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     Стаття 3. Втратила чиннiсть

(стаття 3 втратила чиннiсть з 1 сiчня 2003 року у зв'язку iз закiнченням строку її дiї)

     Стаття 4. Сертифiкацiя та контроль за ввезенням iмпортної сiльськогосподарської продукцiї

     Сiльськогосподарська продукцiя, яка ввозиться на митну територiю України, пiдлягає санiтарно-епiдемiологiчному, радiологiчному, а в разi ввезення об'єктiв державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду - товарiв першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шiстнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) - ветеринарному контролю. При цьому iноземнi сертифiкати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифiкатiв передбачено нормами вiдповiдних мiжнародних договорiв. Порядок ввезення в Україну харчових продуктiв, продовольчої сировини та супутнiх матерiалiв здiйснюється в порядку, визначеному законом.

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.06.92р. N 2498-XII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 16.11.2006р. N 361-V, вiд 19.11.97р. N 644/97-ВР, вiд 16.01.98р. N 32/98-ВР, вiд 09.04.99р. N 597-XIV, вiд 13.09.2001р. N 2681-III, вiд 15.11.2001р. N 2775-III, вiд 18.11.2004р. N 2189-IV, вiд 08.09.2005р. N 2863-IV, вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1602-VII)

     Стаття 5. Захист прав власностi на сiльськогосподарську продукцiю, прав на вiльний вибiр переробникiв та покупцiв сiльськогосподарської продукцiї

     З метою запобiгання створенню штучного дефiциту сiльськогосподарської продукцiї в Українi та спекулятивного збiльшення цiн на продукти першої необхiдностi забороняється введення обмежень на вiльне перемiщення сiльськогосподарської продукцiї вiтчизняного виробництва на всiй територiї України, визначення сiльськогосподарському товаровиробнику конкретних переробникiв або споживачiв, а також встановлення обов'язкових мiнiмальних цiн їх реалiзацiї (продажу).

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.99 р. N 1327-XIV, вiд 04.09.2018р. N 2518-VIII)

     Рiшення органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування, прийнятi всупереч положенням цiєї статтi, не пiдлягають виконанню. Посадовi особи зазначених органiв за видання (пiдписання) рiшень, що суперечать положенням цiєї статтi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Стаття 6. Розмiр ввiзного мита на сiльськогосподарську продукцiю

     Ставки ввiзного мита на товари першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначаються Митним тарифом України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними Законами України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР, вiд 18.02.99 р. N 439-XIV, вiд 18.03.99 р. N 518-XIV, вiд 04.11.99 р. N 1214-XIV, вiд 02.03.2000 р. N 1528-III, в редакцiї Закону України вiд 05.04.2001 р. N 2371-III)

     Стаття 7. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування, крiм статтi 6, яка набирає чинностi через 45 днiв пiсля дня опублiкування цього Закону.

     2. Сезоннi мита, передбаченi статтею 2, застосовуються починаючи з врожаю 1997 року.

     Стаття 3 дiє до 1 сiчня 2003 року.

     3. З дня набрання чинностi цим Законом до 1 сiчня 1999 року норми Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах" стосовно готової продукцiї товарних груп 1-24 Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв, що вироблена з давальницької сировини резидента i ввозиться на митну територiю України, в частинi звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть поширюються тiльки на готову продукцiю, що ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина була повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року, а в частинi звiльнення вiд обкладення ввiзним митом та непiдпадання пiд режим лiцензування i квотування - тiльки на готову продукцiю, що ввозиться за договорами, по яких давальницька сировина була повнiстю або частково вивезена за межi митної територiї України до набрання чинностi цим Законом.

(статтю 7 доповнено новим пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 19.11.97 р. N 644/97-ВР, у зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати вiдповiдно пунктами 4, 5, 6, 7)
(пункт 3 статтi 7 в редакцiї Закону України вiд 30.12.97 р. N 794/97-ВР)

     4. Квоти на ввезення продукцiї тваринництва запроваджуються з дня набрання чинностi цим Законом i дiють до дня проведення аукцiонiв з продажу квот на 1998 рiк.

     5. Доходи Державного бюджету України, отриманi внаслiдок запровадження цього Закону, спрямовуються на фiнансування програм з цiнової пiдтримки сiльськогосподарської продукцiї вiтчизняного виробництва.

     6. Норми iнших законодавчих актiв України дiють у частинi, що не суперечать цьому Закону.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актiв, якi потребують змiн i доповнень у зв'язку iз введенням у дiю цього Закону.

     8. Тимчасово до 1 серпня 1998 року встановити на томатну пасту з вмiстом сухих речовин бiльш як 30 вiдсоткiв по масi (тiльки в тарi для промислової переробки) ввiзне мито за нульовою ставкою - код товарної групи 20.02.90.900.

(статтю 7 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     9. Тимчасово до 1 липня 1998 року дозволити фiзичним особам отримувати мiжнароднi поштовi вiдправлення з харчовими продуктами (крiм пiдакцизних) вагою до 5 кiлограмiв без сертифiката вiдповiдностi.

(статтю 7 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 16.01.98 р. N 32/98-ВР)

     10. За товари, що iмпортуються в Україну в рамках iнвестицiйних проектiв за рахунок кредитiв, наданих пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України до 7 жовтня 1997 року, сплачується ввiзне (iмпортне) мито вiдповiдно до законодавства, яке дiяло до набрання чинностi Законом України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї".

(статтю 7 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 05.03.98 р. N 198/98-ВР)

     11. Тимчасово до 1 вересня 2000 року встановити на зерно кукурудзи (тiльки для промислової переробки на пiдприємствах харчової промисловостi) ввiзне мито за нульовою ставкою - код товарної групи 1005.

(статтю 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 18.06.99 р. N 771-XIV)
(пункт 11 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2000 р. N 1476-III)

     12. Протягом строку дiї Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування щодо зернових культур", прийнятого Верховною Радою України 23 жовтня 2003 року, встановити для товарiв, якi пiдпадають пiд визначення кодiв УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, нульову ставку ввiзного (iмпортного) мита.

(статтю 7 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 09.07.2003 р. N 1046-IV, пункт 12 статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 23.10.2003 р. N 1240-IV)
 
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
17 липня 1997 року
N 468/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.