ЗАКОН УКРАЇНИ

(витяг)

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     I. Внести до деяких законодавчих актiв України такi змiни:

     1. У Законi України "Про податок на додану вартiсть":

     4) у статтi 11:

     пункт 11.9 доповнити абзацом такого змiсту: Д

     "До 1 сiчня 1999 року у такому ж порядку здiйснюється оподаткування готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територiю України, за умови, що їй договорами з переробки сировини були проведенi фактичнi витрати до 1 жовтня 1997 року, або якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до 1 жовтня 1997 року";

     пункт 11.11 доповнити реченням такого змiсту:

     "При цьому податкова накладна виписується в момент виникнення податкових зобов'язань вiдповiдно до цього пункту"

     статтю 11 доповнити новим пунктом 11.20 такого змiсту: Д

     "11.20. До 1 сiчня 1999р. у випадках, коли платник податку здiйснює операцiї з продажу особам, якi не зареєстрованi як платники податку, сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв її переробки, ранiше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фiзичних осiб, якi не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова нацiнка (надбавка), встановлена таким платником податку".

     2. У Законi України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст.281):

     1) у статтi 4:

     перше речення частини першої пiсля слiв "обов'язковiй сертифiкацiї" доповнити словами "(крiм продукцiї, призначеної для виробничого використання)";

     у першому реченнi частини другої слова "ввезенi в Україну" замiнити словами "випущенi з-пiд митного контролю на територiю України";

     доповнити це речення пiсля слiв "речовин або сполук" словами

     "а також сертифiката походження таких продуктiв";

     2) доповнити статтю 7 новим пунктом З такого змiсту:

     "3. З дня набрання чинностi цим Законом до 1 сiчня 1999 року норми Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах" поширюються тiльки на готову продукцiю товарних груп 1 - 24 Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв, вироблену з давальницької сировини резидента, за умови, що за договорами з переробки сировини замовником були зробленi фактичнi витрати або якщо така давальницька сировина повнiстю або частково була вивезена за межi митної територiї України до дня набрання чинностi цим Законом".

     У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати вiдповiдно пунктами 4, 5, 6, 7.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня опублiкування, крiм частини третьої пiдпункту 5.1.21 пункту 5.1 статтi 5, яка набирає чинностi з 1 сiчня 1998 року.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
19 листопада 1997 року
N 644/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.