Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

В редакцiї Закону України вiд 4 жовтня 2001 року N 2761-III
Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 1 липня 2004 року N 1959-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 червня 2005 року N 2642-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2771-IV,
вiд 13 грудня 2006 року N 441-V
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 31 травня 2007 року N 1106-V),
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 100 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI

(З дня набрання чинностi Закону України вiд 3 квiтня 1997 року N 168/97-ВР норми цього Закону у частинi сплати податку на додану вартiсть поширюються тiльки на виконання зобов'язань по векселях, виданих платниками податку до набрання чинностi Закону України вiд 3 квiтня 1997 року N 168/97-ВР)

(Норми цього Закону не поширюються на товари, якi пiдпадають пiд визначення 1 - 24 груп УКТ ЗЕД, згiдно iз Законом України вiд 24 червня 2004 року N 1877-IV)

(У текстi Закону слова "(крiм митних зборiв)" виключено згiдно iз Законом України вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI)

     Стаття 1. Визначення понять

     У цьому Законi поняття вживаються у такому значеннi:

     виконавець - суб'єкт господарської дiяльностi, який здiйснює операцiї з давальницькою сировиною;

     готова продукцiя - продукцiя (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крiм тiєї частини, що використовується для проведення розрахункiв за її переробку) i визначена як кiнцева у контрактi мiж замовником i виконавцем. Готова продукцiя може бути повернена у країну замовника або реалiзована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країнi виконавця або в iншiй країнi. У разi потреби Кабiнет Мiнiстрiв України визначає види продукцiї (товару), якi не можуть класифiкуватися як готова продукцiя;

     давальницька сировина - сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi готової продукцiї. Давальницька сировина не може бути придбана iноземним замовником на митнiй територiї України за нацiональну валюту України або отримана ним в результатi проведення iнших операцiй, у тому числi товарообмiнних. Право власностi на давальницьку сировину на кожному етапi її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцiю належить замовнику;

     замовник - суб'єкт господарської дiяльностi, який надає давальницьку сировину для вироблення готової продукцiї;

     операцiя з давальницькою сировиною - операцiя з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання) на готову продукцiю за вiдповiдну плату, незалежно вiд кiлькостi виконавцiв, а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини) за умови, якщо вартiсть давальницької сировини на кожному етапi переробки становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї. Операцiї, що не передбачають попередньої поставки сировини для отримання готової продукцiї, або коли вартiсть сировини є меншою зазначених 20 вiдсоткiв, не вважаються операцiями з давальницькою сировиною;

     операцiя з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах - операцiя з перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини в результатi технологiчного процесу iз змiною коду по ТН ЗЕД (незалежно вiд кiлькостi виконавцiв), а також етапiв (операцiй з перероблення цiєї сировини) з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну плату. До операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi переробки, а також на заключному, є основним матерiалом та її вартiсть становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї, при цьому обов'язковим є попереднє здiйснення поставки виконавцю давальницької сировини вiдносно повернення виготовленої з неї готової продукцiї замовнику. При розрахунку вартостi давальницької сировини у вартостi готової продукцiї враховуються вартiсть всiєї вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати по доставцi цiєї сировини до виконавця;

     форс-мажорнi обставини - непередбаченi та непереборнi подiї, що вiдбуваються незалежно вiд волi i бажання замовника або виконавця (вiйна, блокада, страйк, пожежа, аварiя, паводок, замерзання моря, закриття морських проток, якi трапляються на звичайному морському шляху мiж портами вiдвантаження i вивантаження, iнше стихiйне лихо, заборона експорту (iмпорту), валютнi обмеження або iншi обмеження прав власностi на сировину чи готову продукцiю, у тому числi на їх перемiщення, прийнятi державою або вiдповiдним державним органом тощо) i призводять до порушення умов укладених контрактiв, цього Закону та iнших законодавчих актiв.

     Стаття 2.Порядок ввезення на митну територiю України давальницької сировини iноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукцiї

     1. Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником, обкладається ввiзним митом, а також iншими податками та зборами, що справляються при ввезеннi товарiв вiдповiдно до закону.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     2. Сплата ввiзного мита, податкiв та зборiв провадиться українським виконавцем шляхом видачi органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця:

     простого авальованого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як 90 календарних днiв з моменту оформлення вантажної митної декларацiї.

(абзац другий частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     У разi непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежi згiдно iз законодавством i протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здiйснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселi суму.

(абзац третiй частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiї з давальницькою сировиною.

(абзац четвертий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV, у редакцiї Закону України вiд 03.06.2005 р. N 2642-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005 р. N 2771-IV)
(частина друга статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2004 р. N 1959-IV)

    Кабiнет Мiнiстрiв України може прийняти рiшення щодо сплати ввiзного мита, податкiв та зборiв пiдприємствами по окремих товарних позицiях шляхом видачi органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця простого векселя iз строком платежу, що дорiвнює строку здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як 90 календарних днiв з моменту оформлення вантажної митної декларацiї.

(частину другу статтi 2 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005 р. N 2771-IV)

     3. Виходячи з технологiчних особливостей виробництва Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати iншi строки виконання окремих видiв операцiй з давальницькою сировиною.

     4. У разi вивезення готової продукцiї в повному обсязi, передбаченому контрактом, за межi митної територiї України у перiод, зазначений у частинах другiй, третiй та восьмiй цiєї статтi, вексель погашається i ввiзне мито, податки та збори не справляються. Вексель погашається також у разi часткового вивезення готової продукцiї за межi митної територiї України, передбаченого умовами контракту, якщо український виконавець документально пiдтвердить сплату ввiзного мита, податкiв та зборiв, якi повиннi бути сплаченi у разi ввезення в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцiю. Для визначення суми платежу мита, податкiв та зборiв вартiсть давальницької сировини перераховується у нацiональну валюту України за курсом Нацiонального банку України, що дiяв на день платежу за векселем.

     5. Облiк векселiв ведеться органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця.

     6. Якщо ввозяться тi види давальницької сировини, якi не обкладаються ввiзним митом, податками та зборами, український виконавець подає органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукцiї у перiод, зазначений у частинах другiй та третiй цiєї статтi.

     7. У разi вивезення готової продукцiї в обумовленому письмовим зобов'язанням обсязi у перiод, зазначений у частинах другiй, третiй та восьмiй цiєї статтi, письмове зобов'язання погашається.

     8. Органи державної податкової служби мають право вiдповiдно до закону надавати дозвiл на вiдстрочення оплати векселiв або погашення письмових зобов'язань суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, до настання строку фактичного вiдвантаження готової продукцiї iноземному замовнику.

(частина восьма статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     9. Пiдставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територiю України, є подання українським виконавцем митному органу копiї векселя (письмового зобов'язання), авiзованого (взятого на облiк) органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням виконавця, та копiї зовнiшньоекономiчного контракту на переробку давальницької сировини.

     10. Пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територiю України, i вивозиться з її територiї, є подання українським виконавцем митному органу копiї векселя (письмового зобов'язання) та копiї ввiзної вантажної митної декларацiї, а у разi потреби - i висновку Торгово-промислової палати України або регiональних торгово-промислових палат про те, що готова продукцiя вироблена внаслiдок переробки давальницької сировини, вартiсть якої становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї.

     11. Пiдставою для погашення векселя (письмового зобов'язання) є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї вивiзної вантажної митної декларацiї з вiдмiткою митницi, яка здiйснила митне оформлення готової продукцiї, про фактичне перетинання готовою продукцiєю митного кордону України.

     12. Порядок видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселiв (письмових зобов'язань) встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     13. Пiд час оформлення вантажної митної декларацiї на нiй робиться вiдмiтка "Давальницька сировина" i проставляється код вiдповiдно до класифiкатора угод.

     14. Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником на митну територiю України з урахуванням вимог цього Закону, i вивозиться з митної територiї України, не обкладається вивiзним (експортним) митом та iншими податками i зборами, що справляються у разi експорту товарiв, i не пiдпадає пiд режим лiцензування та квотування. На готову продукцiю, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територiю України iноземним замовником, i належить йому, не поширюється спецiальний режим експорту товарiв, за винятком товарiв спецiального призначення, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     15. Вивезення тих видiв готової продукцiї, щодо яких мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, передбачено добровiльне обмеження експорту, здiйснюється у порядку, встановленому Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

     16. За частину давальницької сировини або готової продукцiї, отриманої як плата за виконану роботу, український виконавець сплачує ввiзне мито, податки та збори, що справляються при ввезеннi товарiв (робiт, послуг).

     17. У разi втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвiдчений Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами, вексель (письмове зобов'язання) погашається i ввiзне мито, податки та збори не справляються. У разi потреби рiвень зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї та можливiсть її використання визначаються Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами.

     Вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї чи пiсля переробки давальницької сировини, у разi їх реалiзацiї на митнiй територiї України пiдлягають обкладенню ввiзним митом, iншими податками та зборами, що справляються при ввезеннi аналогiчних вiдходiв та брухту вiдповiдно до законодавства.

     Сплата зазначених податкiв та зборiв провадиться покупцем вiдходiв чи брухту, який оформляє ввiзну вантажну митну декларацiю (без фактичного ввезення товару в Україну).

     18. За письмовою заявою iноземного замовника давальницька сировина, ввезена ним i не перероблена на митнiй територiї України, або вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин чи пiсля переробки давальницької сировини, можуть бути вивезенi у порядку, встановленому Державною митною службою України.

     19. Ввезення окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України або здiйснення операцiй, пов'язаних з її переробкою на територiї України, може тимчасово обмежуватися або заборонятися Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi дiї можуть завдати шкоди економiцi країни.

     Стаття 3. Порядок реалiзацiї на митнiй територiї України готової продукцiї, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником

     1. Готова продукцiя, що вироблена iз давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником у порядку та на умовах, передбачених статтею 2 цього Закону, може реалiзуватися на митнiй територiї України лише через зареєстроване ним в Українi постiйне представництво, яке оформляє ввiзну вантажну митну декларацiю на готову продукцiю (без фактичного її ввезення на митну територiю України) i сплачує ввiзне мито, iншi податки та збори, передбаченi законодавством для аналогiчних iмпортних товарiв. Ввiзне мито сплачується за пiльговими ставками Єдиного митного тарифу України. Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, звiльняються вiд обкладення ввiзним митом.

     2. Пiдставою для погашення векселя (письмового зобов'язання), виданого в порядку, передбаченому статтею 2 цього Закону, є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), копiї контракту, укладеного iноземним замовником з покупцем готової продукцiї, акта приймання-передачi готової продукцiї постiйним представництвом iноземного замовника, довiдки про сплату ввiзного мита, iнших податкiв та зборiв, виданої органом державної митної служби за мiсцезнаходженням постiйного представництва iноземного замовника.

     Постiйне представництво iноземного замовника зобов'язане передати зазначенi документи українському виконавцевi протягом десяти робочих днiв пiсля оформлення акта приймання-передачi готової продукцiї.

     3. У разi виникнення форс-мажорних обставин застосовуються положення, передбаченi частинами сiмнадцятою i вiсiмнадцятою статтi 2 цього Закону.

     4. Розрахунки мiж українським покупцем готової продукцiї та постiйним представництвом iноземного замовника провадяться у нацiональнiй валютi України через рахунки постiйного представництва в установах банкiв України в порядку, що встановлюється Нацiональним банком України.

     5. Кабiнет Мiнiстрiв України може тимчасово обмежувати або забороняти реалiзацiю на митнiй територiї України окремих видiв готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини iноземного замовника, якщо це може завдати шкоди економiцi країни.

     6. Реалiзацiя готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, яка вiдноситься до 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД, у тому числi продукцiї, отриманої як розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, на митнiй територiї України забороняється.

(статтю 3 доповнено частиною 6 згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(змiни, внесенi пунктом 100 роздiлу II Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними), згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 22.05.2008р. N 10-рп/2008)
(частина шоста статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     Стаття 4. Порядок закупiвлi на митнiй територiї України iноземним замовником давальницької сировини та порядок реалiзацiї або вивезення виробленої з неї готової продукцiї

     1. Давальницька сировина може закуповуватися iноземним замовником на митнiй територiї України у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України лише за iноземну валюту.

     2. Пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини, закупленої за iноземну валюту в Українi, i вивозиться з митної територiї України, є подання українським виконавцем митному органу копiї контракту на придбання iноземним замовником давальницької сировини в Українi та довiдки установи банку України про надходження iноземної валюти на рахунок українського постачальника сировини.

     3. Iноземний замовник має право реалiзувати на митнiй територiї України готову продукцiю, що вироблена з давальницької сировини, закупленої на митнiй територiї України, лише через зареєстроване ним в Українi постiйне представництво, яке сплачує податки i збори, передбаченi законом при продажу товарiв на митнiй територiї України. Розрахунки мiж українським покупцем готової продукцiї та постiйним представництвом iноземного замовника провадяться у нацiональнiй валютi України через рахунки постiйного представництва в установах банкiв України в порядку, що встановлюється Нацiональним банком України.

     За порушення зазначеного порядку розрахункiв до переробника, що вiдвантажив готову продукцiю безпосередньо покупцю-нерезиденту на митнiй територiї України без проходження розрахункiв через постiйне представництво iноземного замовника, застосовуються санкцiї вiдповiдно до закону.

(абзац другий частини третьої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     4. Порядок звiльнення вiд сплати акцизного податку при вивезеннi пiдакцизних товарiв, виготовлених з давальницької сировини, за межi митної територiї України визначається Податковим кодексом України.

(частина четверта статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     5. Готова продукцiя, яка вироблена з давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i належить йому, у разi вивезення за межi митної територiї України не обкладається вивiзним (експортним) митом, iншими податками та зборами, що справляються вiдповiдно до Податкового кодексу України, а також не пiдлягає лiцензуванню i квотуванню, за винятком товарiв спецiального призначення, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     6. У разi виникнення форс-мажорних обставин застосовуються положення, передбаченi частинами сiмнадцятою i вiсiмнадцятою статтi 2 цього Закону.

     7. Кабiнет Мiнiстрiв України має право тимчасово обмежувати або забороняти закупiвлю iноземними замовниками окремих видiв давальницької сировини чи реалiзацiю на митнiй територiї України готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, якщо це може завдати шкоди економiцi країни.

     Стаття 5. Порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї

     1. Давальницька сировина, що не обкладається вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної територiї України на пiдставi подання українським замовником митному органовi письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукцiї, виробленої з цiєї сировини (або повернення в Україну коштiв вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами України, крiм тiєї готової продукцiї, що виготовлена з давальницької сировини та має заборону на експорт), не пiзнiше нiж через 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї.

     2. Виходячи з технологiчних особливостей виробництва Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати бiльшi строки здiйснення операцiй з окремими видами давальницької сировини.

     3. Контрактна вартiсть готової продукцiї, що пiдлягає ввезенню на митну територiю України, має бути не менше суми митної вартостi вивезеної давальницької сировини та суми коштiв, що сплаченi (пiдлягають сплатi) за переробку (обробку, збагачення чи використання) цiєї сировини.

     У разi потреби Торгово-промислова палата України або регiональнi торгово-промисловi палати на пiдставi документiв, поданих українським замовником, пiдтверджують обсяг виходу готової продукцiї (у вiдсотках) за окремими операцiями з давальницькою сировиною.

     4. У разi ввезення готової продукцiї або повернення в Україну коштiв вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами України в повному обсязi у перiод, зазначений у частинах першiй, другiй та сьомiй цiєї статтi, письмове зобов'язання погашається.

     5. Якщо давальницька сировина, що вивозиться за межi митної територiї України українським замовником, пiдлягає обкладенню вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, їх сплата провадиться українським замовником шляхом видачi простого авальованого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї.

(частина п'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Вивезення за межi митної територiї України товарiв, зазначених у статтi 1 Закону України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням", як давальницької сировини здiйснюється виключно за умови попередньої сплати до бюджету суми вивiзного (експортного) мита грошима (при цьому вексельна або iнша форма розрахункiв не допускається).

(частину п'яту статтi 5 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.12.2006р. N 441-V, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 31.05.2007р. N 1106-V)

     6. У разi ввезення в Україну готової продукцiї у повному обсязi у перiод, на який надається вiдстрочення платежу, вексель погашається i вивiзне мито, податки та збори не справляються.

     Якщо готова продукцiя в обумовленому контрактом обсязi не ввозиться у визначений цим Законом строк або в Україну повертаються кошти вiд реалiзацiї готової продукцiї, український замовник зобов'язаний оплатити вексель. У разi непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя векселедержатель може опротестувати його в неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з моменту опротестування звернутися до банку, який здiйснив аваль векселя, з вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому зазначену у векселi суму. Сума, зазначена у простому авальованому векселi, визначається у валютi контракту на здiйснення операцiй з давальницькою сировиною.

(абзац другий частини шостої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     У разi ввезення на митну територiю України у строк, обумовлений цим Законом, готової продукцiї не в повному обсязi вексель погашається частково - вiдповiдно до обсягу ввезеної готової продукцiї.

     Для визначення суми платежу мита, податкiв та зборiв вартiсть давальницької сировини перераховується у нацiональну валюту України за курсом Нацiонального банку України, що дiяв на день платежу.

     Якщо зовнiшньоекономiчним контрактом передбачено, що готова продукцiя не повертається в Україну, мито, податки та збори справляються на момент митного оформлення давальницької сировини, яка вивозиться за межi територiї України.

     7. Органи державної податкової служби мають право надавати дозвiл на вiдстрочення оплати векселiв вiдповiдно до Податкового кодексу України або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, до настання строку фактичного вiдвантаження готової продукцiї iноземному замовнику.

(частина сьома статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     8. Готова продукцiя (кошти) повинна бути ввезена в обумовленому зовнiшньоекономiчним контрактом обсязi у перiод, зазначений у частинах першiй, другiй, п'ятiй та сьомiй цiєї статтi.

     9. Пiдставою для митного оформлення давальницької сировини, що вивозиться за межi митної територiї України, є подання українським замовником митному органу копiї авальованого векселя (письмового зобов'язання), авiзованого (взятого на облiк) органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням замовника, та копiї зовнiшньоекономiчного контракту на переробку давальницької сировини.

(частина дев'ята статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     10. Пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини українського замовника i ввозиться на митну територiю України, є подання українським замовником митному органу копiї зазначеного векселя (письмового зобов'язання) та копiї вивiзної вантажної митної декларацiї, а у разi потреби - i висновку Торгово-промислової палати України або регiональних торгово-промислових палат про те, що готова продукцiя виготовлена в результатi переробки давальницької сировини, вартiсть якої становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi готової продукцiї.

     У процесi митного оформлення готової продукцiї митнi органи зобов'язанi використовувати для iдентифiкацiї готової продукцiї сертифiкати походження товарiв.

     11. Пiдставою для погашення векселя є подання українським замовником органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю. Повернення в Україну коштiв вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами України не звiльняє українського замовника вiд сплати вивiзного мита, податкiв та зборiв, на сплату яких видано вексель. Пiдставою для погашення письмового зобов'язання є подання українським замовником органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю або довiдки уповноваженого банку України про зарахування коштiв.

     12. Вивезення за межi митної територiї України давальницької сировини (крiм тiєї її частини, що використовується українським замовником для розрахункiв з iноземним виконавцем) не пiдлягає квотуванню i лiцензуванню. У разi поширення на товари, що вивозяться як давальницька сировина, режиму квотування i лiцензування, спецiального режиму експорту, а також якщо контрактом передбачено вивезення давальницької сировини у виглядi товарiв, експорт яких пiдлягає облiку (реєстрацiї), за умови подальшої реалiзацiї готової продукцiї в країнi виконавця або в iншiй країнi, вивезення давальницької сировини здiйснюється за умови реєстрацiї зовнiшньоекономiчного контракту в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України. Вивезення за межi митної територiї України як давальницької сировини дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, їх вiдходiв та брухту здiйснюється за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     13. Кабiнет Мiнiстрiв України може тимчасово обмежувати або забороняти вивезення окремих видiв давальницької сировини, реалiзацiю за межами України окремих видiв готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини українських замовникiв, або ввезення окремих видiв готової продукцiї, виробленої з використанням цiєї сировини українськими замовниками, якщо це може завдати шкоди економiцi країни.

     14. За частину давальницької сировини або готової продукцiї, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивiзне (експортне) мито, податки та збори, що справляються при вивезеннi товарiв (робiт, послуг).

     15. Готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника з урахуванням вимог цього Закону, яка ввозиться на митну територiю України, обкладається ввiзним митом, податками та зборами, якi справляються у разi iмпорту товарiв, i до неї застосовуються заходи нетарифного регулювання вiдповiдно до законодавства.

     16. Порядок видачi, облiку, вiдстрочення та оплати (погашення) векселiв (письмових зобов'язань) встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     17. У разi втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвiдчується Торгово-промисловою палатою України або торгово-промисловою палатою країни, де сталася втрата чи повне зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї, вексель (письмове зобов'язання) погашається i вивiзне мито, податки та збори не справляються, а штрафнi санкцiї не застосовуються.

     Кошти вiд реалiзацiї вiдходiв чи брухту, що залишилися пiсля втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї чи пiсля переробки давальницької сировини на митнiй територiї країни iноземного виконавця або iншої країни, пiдлягають перерахуванню на рахунок замовника в уповноваженому банку України не пiзнiше нiж протягом 90 календарних днiв з дати оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.

     18. За письмовою заявою українського замовника давальницька сировина, вивезена ним з митної територiї України i не перероблена, або вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин чи пiсля переробки давальницької сировини, можуть бути ввезенi на митну територiю України у порядку, встановленому Державною митною службою України.

     Стаття 6.Порядок розрахункiв за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини

     1. Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть проводитися в грошовiй формi, частиною давальницької сировини чи готової продукцiї, крiм тiєї, що заборонена до експорту, або за згодою замовника та виконавця з використанням усiх цих форм.

     Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, яка вiдноситься до 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД, можуть проводитися виключно у грошовiй формi.

(частину першу статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.06.2008р. N 309-VI)

     2. У разi вивезення українським виконавцем частини давальницької сировини або готової продукцiї, отриманої як оплата виконаної роботи, чи продукцiї, виробленої iз зазначеної сировини, справляються податки i збори (обов'язковi платежi) у встановленому законом порядку.

     3. У разi коли розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини провадяться в iноземнiй валютi, вона пiдлягає зарахуванню на рахунок українського виконавця в уповноваженому банку України у 90-денний строк починаючи з моменту митного оформлення готової продукцiї або погашення векселя (письмового зобов'язання) залежно вiд того, яка з цих операцiй була проведена ранiше.

     Стаття 7. Визначення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

     1. У разi потреби за запитом митних органiв або органiв державної податкової служби визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною, зазначених в абзацi шостому статтi 1 цього Закону, здiйснюється Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України або уповноваженими ним органами на пiдставi акта експертизи, виданого Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центральних органiв виконавчої влади може встановлювати iншi показники вартостi давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, нiж тi, що зазначенi в абзацi шостому статтi 1 цього Закону.

     Стаття 8. Облiк i статистична iнформацiя про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

     1. Органи державної митної служби та органи державної податкової служби України ведуть облiк поточних операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах i щомiсяця подають оперативну iнформацiю про це мiсцевим органам державної статистики.

     2. Облiк та опублiкування статистичної iнформацiї щодо проведення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах здiйснює Державний комiтет статистики України.

     3. Контракти, на пiдставi яких здiйснюються операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, не пiдлягають облiку (реєстрацiї) у Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, за винятком контрактiв, що передбачають вивезення давальницької сировини українським замовником, на яку поширюється спецiальний режим експорту, а також якщо контрактом передбачена реалiзацiя готової продукцiї, виробленої з такої давальницької сировини, в країнi виконавця або вивезення її до iншої країни.

     Стаття 9. Вiдповiдальнiсть за порушення здiйснення операцiй з давальницькою сировиною

     1. Порушення норм цього Закону та iнших актiв законодавства пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз цим Законом та iншими законами України.

     2. За порушення українським виконавцем (замовником) строкiв, передбачених частинами сьомою i восьмою статтi 2, частинами восьмою i шiстнадцятою статтi 5 та частиною третьою статтi 6 цього Закону, стягується пеня за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка суми неодержаної виручки (вартостi неповерненої готової продукцiї) в iноземнiй валютi, перерахованої у нацiональну валюту України за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України, що дiє на день нарахування пенi, або у гривнях у разi здiйснення розрахункiв у нацiональнiй валютi України. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суми заборгованостi.

     3. У разi прийняття судом або господарським судом, Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України позовної заяви українського виконавця (замовника) щодо стягнення з iноземного замовника (виконавця) заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотримання строкiв, передбачених контрактами, строки, передбаченi частинами восьмою та шiстнадцятою статтi 5 та частиною третьою статтi 6 цього Закону, зупиняються i пеня за їх порушення в цей перiод не нараховується.

     У разi прийняття судом або господарським судом рiшення про вiдмову в позовi повнiстю чи частково або припинення (закриття) провадження у справi чи залишення позову без розгляду строки, передбаченi частинами восьмою i шiстнадцятою статтi 5 та частиною третьою статтi 6 цього Закону, поновлюються i пеня за їх порушення нараховується за кожний день прострочення, виключаючи перiод, на який цi строки було зупинено.

     У разi прийняття судом або господарським судом рiшення щодо задоволення позову про порушення строкiв, передбачених частинами восьмою та шiстнадцятою статтi 5 та частиною третьою статтi 6 цього Закону, пеня не сплачується з дати прийняття позову до дати розгляду судом або господарським судом.

     4. Пеня, передбачена частинами другою та третьою цiєї статтi, нараховується та стягується вiдповiдними органами державної податкової служби i спрямовується до Державного бюджету України вiдповiдно до законодавства.

     5. У разi реалiзацiї готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини в країнi виконавця або в iншiй країнi без облiку (реєстрацiї) в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, до суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, що вивiз давальницьку сировину, органами податкової служби України застосовується штраф у розмiрi 20 вiдсоткiв вартостi готової продукцiї. Штраф сплачується до Державного бюджету України у нацiональнiй валютi України. Для перерахування iноземної валюти у нацiональну валюту України використовується офiцiйний курс гривнi до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України на дату застосування штрафу.

     Стаття 10. Державнi гарантiї у разi здiйснення операцiй з давальницькою сировиною

     1. Держава гарантує додержання прав i законних iнтересiв замовникiв i виконавцiв операцiй з давальницькою сировиною, у тому числi право розпоряджатися на власний розсуд давальницькою сировиною i готовою продукцiєю, виготовленою з її використанням.

     2. Посадовi особи органiв державної влади несуть вiдповiдальнiсть перед замовниками i виконавцями операцiй з давальницькою сировиною за дiї, що суперечать законодавству i завдають їм збиткiв, на умовах i в порядку, передбачених законами України.

     Стаття 11. Законодавство про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

     Вiдносини, пов'язанi з регулюванням операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, регулюються цим Законом, iншими нормативно-правовими актами та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 12. Обмеження використання природних ресурсiв пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною

     Обмеження або заборона використання природних ресурсiв пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною, а також перелiк цих ресурсiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ
15 вересня 1995 року
N 327/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.