ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
 Законом України
 вiд 31 травня 2007 року N 1106-V

     Стаття 1. Затвердити ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Найменування товару Рiк членства України в СОТ Ставка вивiзного (експортного) мита у вiдсотках митної вартостi
7202 99 80 00 ферохромнiкель та iншi феросплави перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7204 50 10 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7401 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 13 00 00 бiлети з рафiнованої мiдi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 23 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7403 29 00 00 iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7404 00 вiдходи i брухт мiдi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7406 порошки та луска з мiдi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7414 90 00 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7418 19 00 00 господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7419 iншi вироби мiднi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8101 91 90 00 вiдходи та брухт з вольфраму перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8105 10 90 00 штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт: штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; вiдходи та брухт; порошки: вiдходи та брухт перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8108 10 90 00 вiдходи та брухт з титану перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
8113 00 40 00 металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
30
27
24
21
18
15
 
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.05.2007р. N 1106-V)

     Стаття 2. Рiшення щодо задекларованої митної вартостi товарiв, зазначених у статтi 1 цього Закону, приймається митними органами вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням цiн, визначених на пiдставi щомiсячного монiторингу цiн на свiтових бiржах (Лондонська бiржа металiв (LME), (Нью-Йоркська торгова бiржа (NYMEX)).

     Результати монiторингу цiн на свiтових бiржах щомiсячно оприлюднюються центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики.

     При сплатi вивiзного (експортного) мита iноземна валюта перераховується за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на день подання митної декларацiї.

     Вивiзне (експортне) мито сплачується суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi до бюджету виключно грошима до або пiд час митного оформлення товару.

     Стаття 3. З дня набрання чинностi цим Законом товари, зазначенi у статтi 1 цього Закону, вилучаються з режиму вiльної торгiвлi з iноземними державами, про що Кабiнет Мiнiстрiв України у мiсячний строк iнформує iноземнi держави.

     Стаття 4. Прикiнцевi положення

     1. У роцi, в якому Україна вступила до Свiтової органiзацiї торгiвлi, ставки вивiзного мита вступають у силу з дня її вступу i дiють по 31 грудня.

     Ставки вивiзного мита в iнших роках вступають у силу з 1 сiчня по 31 грудня вiдповiдного року пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

(пункт 1 статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 31.05.2007р. N 1106-V)

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у статтi 9 Закону України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2003 р., N 6, ст. 52):

     частини другу i п'яту виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Протягом 5 рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарiв, зазначених у статтi 1 зазначеного Закону, здiйснюється тiльки спецiалiзованими металургiйними переробними пiдприємствами, на яких виготовленi такi товари, за наявностi експортного сертифiката якостi. Система управлiння якiстю на цих пiдприємствах повинна вiдповiдати вимогам стандартiв ISO 9000-2001, пiдтвердженим сертифiкатом вiдповiдностi";

     2) частину п'яту статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Вивезення за межi митної територiї України товарiв, зазначених у статтi 1 Закону України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням", як давальницької сировини здiйснюється виключно за умови попередньої сплати до бюджету суми вивiзного (експортного) мита грошима (при цьому вексельна або iнша форма розрахункiв не допускається)".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України до набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
13 грудня 2006 року
N 441-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.