ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про металобрухт

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 листопада 2000 року N 2114-III,
вiд 25 грудня 2002 року N 359-IV,
вiд 4 листопада 2004 року N 2165-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 13 грудня 2006 року N 441-V
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 31 травня 2007 року N 1106-V),
вiд 24 травня 2007 року N 1073-V,
вiд 17 грудня 2010 року N 2798-VI,
вiд 7 грудня 2011 року N 4075-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 12 липня 2016 року N 1455-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 776-IX

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України", "Мiнiстерство промислової полiтики України", "Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комiтет статистики України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економiки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової полiтики", "центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом N 2114-III вiд 16.11.200)

(У текстi Закону слова "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює операцiї з металобрухтом" та "суб'єкт пiдприємницької дiяльностi з металобрухтом" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "суб'єкт господарювання, який здiйснює операцiї з металобрухтом" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 7 грудня 2011 року N 4075-VI)

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi збирання, заготiвлi та здiйснення операцiй з металобрухтом, який є найважливiшою стратегiчною та енергозберiгаючою сировиною для металургiйного виробництва, i спрямований на захист iнтересiв пiдприємств вiтчизняної металургiйної галузi та забезпечення екологiчної безпеки довкiлля при утвореннi, збираннi та використаннi металобрухту.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     металобрухт - непридатнi для прямого використання вироби або частини виробiв, якi за рiшенням власника втратили експлуатацiйну цiннiсть внаслiдок фiзичного або морального зносу i мiстять у собi чорнi або кольоровi метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних i кольорових металiв i їх сплавiв;

(Абзац другий статтi 1 в редакцiї Закону N 2114-III вiд 16.11.2000, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     власник металобрухту - юридична або фiзична особа, яка володiє, користується i розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

     операцiї з металобрухтом - переробка, металургiйна переробка металобрухту;

(абзац четвертий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     збирання металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана з перемiщенням металобрухту вiд мiсця його утворення або знаходження до суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, та їхнiх приймальних пунктiв, спецiалiзованих або спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств та їхнiх приймальних пунктiв;

(абзац п'ятий статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     заготiвля металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана з купiвлею, зберiганням та реалiзацiєю металобрухту суб'єктами господарювання;

(абзац шостий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     переробка металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана iз доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разi потреби, пресування, пакетування, дрiбнення, рiзання до стану, що вiдповiдає вимогам законодавства; вилучення металевої складової iз шлакiв металургiйної переробки чорних та кольорових металiв i їх сплавiв;

(абзац сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац восьмий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     купiвля та/або реалiзацiя металобрухту - дiяльнiсть, пов'язана iз передачею права власностi на металобрухт iншому власнику в обмiн на еквiвалентну суму коштiв або боргових зобов'язань;

(абзац дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     абзац десятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     металургiйна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургiйних агрегатах з використанням додаткових матерiалiв та особливих технологiчних режимiв з метою змiни структури металу, доведення його хiмiчного складу до параметрiв, що вiдповiдають вимогам законодавства, та отримання легованої сталi, вiдповiдних марок кольорових металiв i їх сплавiв;

(абзац одинадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     спецiалiзованi пiдприємства - суб'єкти господарювання всiх форм власностi, що здiйснюють заготiвлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, вiдповiдають вимогам цього Закону, у тому числi мають власну або орендовану дiлянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;

(Абзац дванадцятий статтi 1 в редакцiї Закону N 2114-III вiд 16.11.2000, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, у редакцiї Закону України вiд 24.05.2007р. N 1073-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз законами України вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     документи у сферi роботи з металобрухтом - документи, що мiстять данi про походження i власника металобрухту, вiдповiднiсть його вимогам законодавства, нормам i правилам вибухової, пожежної, екологiчної та радiацiйної безпеки;

(абзац тринадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, вiд 20.09.2019р. N 124-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац чотирнадцятий статтi 1 виключено

(Статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 2114-III вiд 16.11.2000, в редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац п'ятнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, виключено згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац шiстнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, абзац шiснадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства - пiдприємства, що здiйснюють заготiвлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургiйну переробку металобрухту, вiдповiдають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологiчне обладнання (у тому числi пiч), лабораторiю для визначення вiдповiдного хiмiчного складу продукцiї, якi забезпечують технологiю металургiйної переробки металобрухту, контроль технологiчного процесу та якостi отриманої продукцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, абзац сiмнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     приймальний пункт - виробничий пiдроздiл суб'єкта господарювання, на базi якого проводиться заготiвля металобрухту та який вiдповiдає вимогам цього Закону.

(статтю 1 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, абзац вiсiмнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Законiв України вiд 24.05.2007р. N 1073-V, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац дев'ятнадцятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, абзац дев'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Перелiк суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю та операцiї з металобрухтом (далi - Перелiк), - iнформацiя про спецiалiзованi пiдприємства, спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства та їхнi приймальнi пункти, суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, та їхнi приймальнi пункти.

(статтю 1 доповнено абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 2. Законодавство про металобрухт

(назва статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв України.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Закон України "Про вiдходи" не поширюється на вiдносини, що виникають у процесi збирання, заготiвлi та здiйснення операцiй з металобрухтом.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 3. Операцiї з металобрухтом, що мiстить дорогоцiннi метали

     Операцiї з металобрухтом, що мiстить дорогоцiннi метали, здiйснюються в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 4. Порядок здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Заготiвлю металобрухту здiйснюють суб'єкти господарювання.

     Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здiйснюють лише спецiалiзованi або спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства. Металургiйну переробку металобрухту здiйснюють лише спецiалiзованi металургiйнi переробнi пiдприємства.

(частину першу статтi 4 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX, у зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - чотирнадцятою)

     Дiяльнiсть, пов'язана iз заготiвлею, переробкою брухту чорних та кольорових металiв i його металургiйною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

(статтю 4 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, у зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - чотирнадцятою, частина третя статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, мають право згiдно iз законодавством вiдкривати приймальнi пункти, що здiйснюють заготiвлю металобрухту.

(статтю 4 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX, у зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - п'ятнадцятою)

     Частину п'яту статтi 4 виключено

(частина п'ята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Частину шосту статтi 4 виключено

(частина шоста статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Закону України вiд 04.11.2004р. N 2165-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Спецiалiзоване або спецiалiзоване металургiйне переробне пiдприємство має право згiдно iз законодавством вiдкривати приймальнi пункти, що здiйснюють заготiвлю металобрухту, а також створювати вiдокремленi пiдроздiли, що здiйснюють заготiвлю та переробку металобрухту.

(частина сьома статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Спецiалiзоване або спецiалiзоване металургiйне переробне пiдприємство має право вiдкривати приймальнi пункти в будь-яких регiонах України без обмежень.

     Частину дев'яту статтi 4 виключено

(частина дев'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Приймання металобрухту вiд фiзичних осiб обов'язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом облiку металобрухту, в якому зазначаються прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, вага, вартiсть та опис металобрухту. Приймання металобрухту вiд фiзичних осiб здiйснюється iз заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанцiї.

(частина десята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Частину одинадцяту статтi 4 виключено

(частина одинадцята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту фiзичними особами забороняються.

(частина дванадцята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Приймання металобрухту вiд суб'єктiв господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв фiзичної особи - пiдприємця чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) та мiсцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. Порядок приймання, зберiгання i методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металiв встановлюються вiдповiдно до вимог законодавства.

(частина тринадцята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Оформлення документiв, що засвiдчують набуття права власностi на металобрухт, та актiв приймання металобрухту є обов'язковим. Цi документи повиннi знаходитися у власника металобрухту та зберiгатися протягом одного року.

(частина чотирнадцята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     Суб'єктам господарювання забороняється залучати до заготiвлi металобрухту, проведення операцiй з металобрухтом осiб вiком до 18 рокiв.

(частина п'ятнадцята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)
(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2000р. N 2114-III)

     Приймання на брухт технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку або їх частин, iншого телекомунiкацiйного обладнання дозволяється лише вiд суб'єктiв господарювання, що використовують зазначене майно пiд час провадження своєї господарської дiяльностi, за наявностi оригiналу або належним чином засвiдченої копiї чи витягу з вiдповiдного акта про списання такого майна з балансу та документiв, що пiдтверджують його використання в господарськiй дiяльностi.

     Перелiк таких технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку або їх частин, iншого телекомунiкацiйного обладнання, якi можуть здаватися на брухт виключно вiд суб'єктiв господарювання, що використовують зазначене майно пiд час провадження своєї господарської дiяльностi, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади в галузi зв'язку та органом державного регулювання у сферi телекомунiкацiй.

     Внесення iнформацiї про суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту та/або операцiї з металобрухтом, до Перелiку здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, за затвердженою ним формою в повiдомному порядку.

     Для внесення iнформацiї до Перелiку суб'єкт господарювання подає в електроннiй формi до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, заяву про внесення iнформацiї до Перелiку (далi - заява).

     Заява повинна мiстити таку iнформацiю:

     для юридичних осiб - iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України; для фiзичних осiб - пiдприємцiв - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi);

     найменування суб'єкта господарювання;

     мiсцезнаходження суб'єкта господарювання;

     мiсце провадження дiяльностi (у тому числi мiсце розташування приймальних пунктiв i вiдокремлених пiдроздiлiв - за наявностi);

     номер телефону, електронну адресу;

     для спецiалiзованих та спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств - додатково дозвiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi.

     Заява подається виключно в електроннiй формi з використанням електронного сертифiкованого ключа та на безоплатнiй основi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, протягом п'яти робочих днiв з дня надходження заяви вносить iнформацiю про суб'єкта господарювання до Перелiку.

     Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, не надав вiдповiдi на подану заяву, суб'єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Перелiку.

     Без подання заяви до Перелiку вноситься iнформацiя про тих суб'єктiв господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, видав атестати спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств пiсля набрання чинностi Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi Перелiк i забезпечує до нього вiдкритий та безоплатний доступ.

     Пiдставами для виключення iнформацiї про суб'єкта господарювання з Перелiку є заява такого суб'єкта господарювання, копiя свiдоцтва про смерть (для фiзичної особи - пiдприємця), вiдомостi про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця) в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або рiшення суду.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня виключення з Перелiку повiдомляє про це вiдповiдного суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розмiщення повiдомлення на своєму офiцiйному веб-сайтi, де розмiщений Перелiк (у разi необхiдностi - у письмовiй формi за запитом) iз зазначенням пiдстав, дати i номера рiшення.

     Не потребує внесення до Перелiку iнформацiя про суб'єктiв господарювання, у яких металобрухт утворився в результатi їхньої господарської дiяльностi i якi є його першими власниками, за умови наявностi пiдтвердних документiв.

(статтю 4 доповнено частинами шiстнадцятою - двадцять восьмою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

Роздiл II. ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТIВ ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ ЗАГОТIВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦIЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ

(назва роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 5. Вимоги до суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю металобрухту та операцiї з металобрухтом

(назва статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють операцiї з металобрухтом, повиннi мати квалiфiкованих спецiалiстiв, вiдповiдне обладнання та устаткування на правi власностi або оренди.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, вiд 24.05.2007р. N 1073-V, вiд 17.12.2010р. N 2798-VI, вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Приймальнi пункти повиннi мати власну або орендовану дiлянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку iншу вiдповiдну ємнiсть, тару), якi забезпечують зберiгання металобрухту у спосiб, що унеможливлює проникнення шкiдливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що вiдповiдає його виробничим потребам, систему вiдеоспостереження, вiдеозапису, архiвування та зберiгати створену в процесi вiдеоспостереження iнформацiю не менше трьох мiсяцiв.

(статтю 5 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють операцiї з металобрухтом, повиннi забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологiчною та радiацiйною безпекою вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     Частину четверту статтi 5 виключено

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, частина четверта статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Стаття 6. Вимоги до оформлення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють реалiзацiю металобрухту, повиннi засвiдчувати його вiдповiдним документом про вiдповiднiсть металобрухту вимогам нормативно-правових актiв.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Частину другу статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     Оплата купленого у фiзичних осiб металобрухту може здiйснюватися готiвкою через каси суб'єктiв господарювання, що здiйснюють заготiвлю або операцiї з металобрухтом, у тому числi їхнiх приймальних пунктiв, або шляхом безготiвкового розрахунку вiдповiдно до законодавства, або готiвкою при купiвлi металобрухту у фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, або в iнший спосiб, передбачений законодавством.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, частина третя статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 24.05.2007р. N 1073-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.12.2010р. N 2798-VI, вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Необхiдним та достатнiм документом для покупця металобрухту щодо пiдтвердження джерел походження металобрухту вiд продавця (постачальника) є акт приймання, що мiстить данi про джерело походження металобрухту.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних про джерело походження металобрухту, зазначених у актi приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Пiд час здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом покупець не несе вiдповiдальностi за правовiдносини продавця (постачальника) з iншими суб'єктами господарювання i фiзичними особами - учасниками попереднiх ланцюгiв постачання металобрухту.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 7. Статтю 7 виключено

(на пiдставi Закону N 2114-III вiд 16.11.2000)

     Стаття 8. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     Стаття 9. Експорт металобрухту

     Частину першу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.07.2016р. N 1455-VIII)

     Частину другу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.12.2006р. N 441-V, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 31.05.2007р. N 1106-V)

     Експорт металобрухту, який утворився у вiйськових частинах, вiйськових установах, вiйськових навчальних закладах Збройних Сил України та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, перелiк якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатiв машин, кораблiв, плавзасобiв, вiйськової технiки, рухомого складу залiзничного транспорту в нерозiбраному станi забороняється.

     Протягом 9 рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарiв, зазначених у статтi 1 зазначеного Закону, здiйснюється тiльки спецiалiзованими металургiйними переробними пiдприємствами, на яких виготовленi такi товари, за наявностi експортного сертифiката якостi.

(частина четверта статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 13.12.2006р. N 441-V, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 31.05.2007р. N 1106-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.12.2010р. N 2798-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Частину п'яту статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.12.2006р. N 441-V, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 31.05.2007р. N 1106-V)
(Стаття 9 в редакцiї Закону N 2114-III вiд 16.11.2000, стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 25.12.2002р. N 359-IV)

     Стаття 10. Iмпорт металобрухту

     Порядок iмпорту (ввезення) та транзиту металобрухту територiєю України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суб'єкт господарювання, який здiйснює операцiї з металобрухтом i є суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що не має власних виробничих потужностей для екологiчно безпечної переробки, металургiйної переробки металобрухту, здiйснює його iмпорт (ввезення) на територiю України пiсля укладення контракту (договору, угоди) з вiдповiдним пiдприємством на переробку, металургiйну переробку металобрухту на територiї України вiдповiдно до порядку, зазначеного у частинi першiй цiєї статтi.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 07.12.2011р. N 4075-VI)

     Стаття 11. Облiк заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють заготiвлю металобрухту та операцiї з металобрухтом, ведуть бухгалтерський та оперативний облiк заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом, а також статистичну звiтнiсть згiдно iз законодавством.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, в межах своєї компетенцiї органiзовує i забезпечує збирання статистичної iнформацiї та разом iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну промислову полiтику, розробляють методологiї статистичних показникiв, що вiдображають стан здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом.

(частина друга статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2000р. N 2114-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

Роздiл III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДIЙСНЕННЯМ ЗАГОТIВЛI МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦIЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ

(назва роздiлу III у редакцiї Законiв України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 12. Органи, що здiйснюють державне регулювання заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Органами, що здiйснюють державне регулювання заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну промислову полiтику, iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їхньої компетенцiї.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Методологiчне та нормативно-правове забезпечення заготiвлi металобрухту та здiйснення операцiй з металобрухтом здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, вiдповiдно до його повноважень.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Частину третю статтi 12 виключено

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Виходячи з потреби брухту чорних металiв Кабiнет Мiнiстрiв України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дiя цього положення не поширюється на експорт брухту та вiдходiв чорних металiв до країн, з якими Україна має вiдповiднi взаємнi мiжнароднi зобов'язання.

(стаття 12 у редакцiї Закону України вiд N 2114-III)

     Стаття 13. Компетенцiя державних органiв у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом у межах своїх повноважень:

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     забезпечує здiйснення державної полiтики у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом;

(абзац другий частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     здiйснює методологiчне, нормативно-правове забезпечення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом;

(абзац третiй частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     вносить та надає iнформацiю до/з Перелiку.

(частину першу статтi 13 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну промислову полiтику у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом у межах своїх повноважень:

(абзац перший частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     здiйснює iз залученням iнших державних та недержавних органiзацiй аналiз потенцiйних запасiв та складає щорiчний баланс утворення та споживання металобрухту в Українi;

     абзац третiй частини другої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     залучає для вирiшення зазначених питань фахiвцiв провiдних спецiалiзованих металургiйних переробних пiдприємств, виробничi об'єднання, асоцiацiї, спiлки та iншi форми об'єднань пiдприємств, що зайнятi в зазначенiй сферi дiяльностi.

     абзац п'ятий частини другої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац шостий частини другої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     абзац сьомий частини другої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)
(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, вiд 07.12.2011р. N 4075-VI, замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати частинами третьою та четвертою)

     вносить та надає iнформацiю до/з Перелiку.

(частину другу статтi 13 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї у здiйсненнi заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом:

(абзац перший частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац другий частини третьої статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     здiйснюють контроль за додержанням спецiалiзованими або спецiалiзованими металургiйними переробними пiдприємствами, їхнiми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог;

(абзац третiй частини третьої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     виявляють порушення вимог цього Закону спецiалiзованими або спецiалiзованими металургiйними переробними пiдприємствами та їх приймальними пунктами на територiях вiдповiдних адмiнiстративних одиниць.

     Частину четверту статтi 13 виключено

(Стаття 13 в редакцiї Закону N 2114-III вiд 16.11.2000, частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 14. Державний контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Державний контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї.

     Контроль за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.10.2014р. N 1697-VII, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 15. Повноваження органiв державного контролю за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

(назва статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Органи державного контролю за здiйсненням заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом вiдповiдно до своєї компетенцiї мають право:

(абзац перший частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     перевiряти додержання вимог законодавства України, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом;

(абзац другий частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     здiйснювати плановi та позаплановi заходи державного контролю;

(абзац третiй частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2002р. N 359-IV, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     абзац четвертий частини першої статтi 15 виключено

(абзац четвертий частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     вимагати вiд суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;

(частину першу статтi 15 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     вимагати припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню державного контролю;

(частину першу статтi 15 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     одержувати пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час здiйснення державного контролю;

(частину першу статтi 15 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень i недолiкiв.

(частину першу статтi 15 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Частину другу статтi 15 виключено

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї у разi виявлення порушення вимог цього Закону суб'єктами господарювання на територiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць передають матерiали щодо таких порушень до вiдповiдних правоохоронних органiв.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

     Стаття 16. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом

     Особи, виннi у порушеннi законодавства, що регулює здiйснення заготiвлi металобрухту та операцiй з металобрухтом, несуть адмiнiстративну, цивiльно-правову чи кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2020р. N 776-IX)

Роздiл IV. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 17. Мiжнародне спiвробiтництво у здiйсненнi операцiй з металобрухтом

     Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi у здiйсненнi операцiй з металобрухтом реалiзується шляхом:

     участi у роботi мiжнародних органiзацiй з питань розроблення нових методiв збагачення металовiдходiв, сучасного обладнання, технологiй переробки металобрухту;

     виконання мiжнародних наукових програм, обмiну iнформацiєю, технологiями;

     здiйснення мiжнародних професiйних, наукових i виробничих контактiв.

Роздiл V. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотиримiсячний термiн:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
5 травня 1999 року
N 619-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.