ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про прокуратуру

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 213-VIII,
вiд 21 квiтня 2015 року N 335-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 578-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 580-VIII,
вiд 24 грудня 2015 року N 911-VIII,
вiд 18 лютого 2016 року N 1020-VIII,
вiд 18 лютого 2016 року N 1020-VIII,
вiд 12 травня 2016 року N 1355-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2232-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 21 червня 2018 року N 2469-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 263-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1052-IX

(Установлено, що норми i положення окремих статей цього Закону застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевого бюджетiв та бюджетiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, згiдно iз Законом України вiд 8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 79-VIII, згiдно iз Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 80-VIII)

(Дiю пункту 7 частини восьмої статтi 81; пункту 6 частини першої статтi 9; пункту 5 частини першої статтi 11; пунктiв 3 i 41 частини першої статтi 13; частини другої статтi 28; статей 29, 31, 32 - 35, 37, 38; частин четвертої, п'ятої, сьомої, восьмої статтi 39; частини третьої статтi 45; частин першої - восьмої, абзацу першого частини дев'ятої, частин десятої i одинадцятої статтi 46; статтi 47; частин першої - третьої, п'ятої - дев'ятої статтi 48; частини шостої статтi 49; статтi 60; пунктiв 3 i 5 частини другої статтi 67; пункту 1 частини дев'ятої статтi 71; статей 73 - 76; частин першої - третьої статтi 77; статей 78, 79 зупинено до 1 вересня 2021 року згiдно iз Законом України вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX)

(У текстi Закону слова "Закон України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Закон України "Про запобiгання корупцiї" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Нацiональна академiя прокуратури України" в усiх вiдмiнках - словами "Тренiнговий центр прокурорiв України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 19 вересня 2019 року N 113-IX)

     Цей Закон визначає правовi засади органiзацiї i дiяльностi прокуратури України, статус прокурорiв, порядок здiйснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України.

Роздiл I
ЗАСАДИ ОРГАНIЗАЦIЇ I ДIЯЛЬНОСТI ПРОКУРАТУРИ

     Стаття 1. Прокуратура

     1. Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здiйснює встановленi Конституцiєю України функцiї з метою захисту прав i свобод людини, загальних iнтересiв суспiльства та держави.

     Стаття 2. Функцiї прокуратури

     1. На прокуратуру покладаються такi функцiї:

     1) пiдтримання державного обвинувачення в судi;

     2) представництво iнтересiв громадянина або держави в судi у випадках, визначених цим Законом, та главою 12 роздiлу III Цивiльного процесуального кодексу України;

(пункт 2 частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     3) нагляд за додержанням законiв органами, що провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство;

     4) нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

     2. З метою реалiзацiї своїх функцiй прокуратура здiйснює мiжнародне спiвробiтництво.

     3. На прокуратуру не можуть покладатися функцiї, не передбаченi Конституцiєю України.

     Стаття 3. Засади дiяльностi прокуратури

     1. Дiяльнiсть прокуратури ґрунтується на засадах:

     1) верховенства права та визнання людини, її життя i здоров'я, честi i гiдностi, недоторканностi i безпеки найвищою соцiальною цiннiстю;

     2) законностi, справедливостi, неупередженостi та об'єктивностi;

     3) територiальностi;

     4) презумпцiї невинуватостi;

     5) незалежностi прокурорiв, що передбачає iснування гарантiй вiд незаконного полiтичного, матерiального чи iншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рiшень при виконаннi службових обов'язкiв;

     6) полiтичної нейтральностi прокуратури;

     7) недопустимостi незаконного втручання прокуратури в дiяльнiсть органiв законодавчої, виконавчої i судової влади;

     8) поваги до незалежностi суддiв, що передбачає заборону публiчного висловлювання сумнiвiв щодо правосудностi судових рiшень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;

     9) прозоростi дiяльностi прокуратури, що забезпечується вiдкритим i конкурсним зайняттям посади прокурора, вiльним доступом до iнформацiї довiдкового характеру, наданням на запити iнформацiї, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;

     10) неухильного дотримання вимог професiйної етики та поведiнки.

     Стаття 4. Законодавство про прокуратуру i статус прокурорiв

     1. Органiзацiя та дiяльнiсть прокуратури України, статус прокурорiв визначаються Конституцiєю України, цим та iншими законами України, чинними мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 5. Здiйснення функцiй прокуратури виключно прокурорами

     1. Функцiї прокуратури України здiйснюються виключно прокурорами. Делегування функцiй прокуратури, а також привласнення цих функцiй iншими органами чи посадовими особами не допускається.

     Стаття 6. Iнформування про дiяльнiсть прокуратури

     1. Органи прокуратури не менш як двiчi на рiк iнформують суспiльство про свою дiяльнiсть шляхом повiдомлень у засобах масової iнформацiї.

     2. Генеральний прокурор щороку до 1 квiтня подає до Верховної Ради України звiт про дiяльнiсть прокуратури, який повинен мiстити iнформацiю про:

     1) статистичнi та аналiтичнi данi щодо виконання функцiй, покладених на прокуратуру;

     2) фактичну чисельнiсть органiв прокуратури у розрiзi чисельностi прокурорiв, державних службовцiв, iнших працiвникiв, пiдвищення їхньої квалiфiкацiї, проходження спецiальної пiдготовки, дiяльностi Тренiнгового центру прокурорiв України;

     3) забезпечення незалежностi прокурорiв, зокрема кiлькiсть повiдомлень про загрозу незалежностi прокурора, якi надiйшли до Ради прокурорiв України, та iнформацiю щодо прийнятих за такими повiдомленнями рiшень;

     4) забезпечення законностi та доброчесностi у дiяльностi прокуратури, зокрема:

     кiлькiсть перевiрок доброчесностi прокурорiв, проведених пiдроздiлами внутрiшньої безпеки, та iнформацiю щодо прийнятих за такими перевiрками рiшень;

     кiлькiсть проведених службових розслiдувань, iнформацiю щодо приводiв i пiдстав для їх призначення та проведення i щодо прийнятих рiшень за результатами проведення таких службових розслiдувань;

     кiлькiсть звернень та судових справ щодо вiдшкодування державою шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю прокурора, та розмiр такої шкоди, вiдшкодований державою за звiтний перiод, а також кiлькiсть судових справ щодо зворотної вимоги держави до прокурорiв та сума коштiв, витребувана за задоволеними судом зворотними вимогами держави;

     кiлькiсть дисциплiнарних скарг щодо прокурорiв, iнформацiю щодо прийнятих рiшень за результатами розгляду таких скарг, зокрема кiлькiсть рiшень про наявнiсть дисциплiнарних проступкiв прокурорiв та про накладенi (застосованi) дисциплiнарнi стягнення;

     5) кошториси органiв прокуратури та їх виконання;

     6) забезпечення дiяльностi органiв прокурорського самоврядування;

     7) вiдомостi, зазначенi у пунктах 1 - 5 цiєї частини щодо дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     8) iншi вiдомостi, що стосуються результатiв дiяльностi прокуратури.

     Генеральний прокурор особисто звiтує про дiяльнiсть органiв прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засiданнi.

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     3. Керiвники обласних та окружних прокуратур на вiдкритому пленарному засiданнi вiдповiдної ради, на яке запрошуються представники засобiв масової iнформацiї, не менш як двiчi на рiк iнформують населення вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi про результати дiяльностi на цiй територiї шляхом надання узагальнених статистичних та аналiтичних даних.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Iнформацiя про дiяльнiсть прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних та мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї i на офiцiйних веб-сайтах органiв прокуратури.

     5. Органи прокуратури оприлюднюють виданi ними нормативно-правовi акти з питань органiзацiї та дiяльностi прокуратури України в порядку, встановленому законом.

Роздiл II
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ

     Стаття 7. Система прокуратури України

     1. Систему прокуратури України становлять:

     1) Офiс Генерального прокурора;

(пункт 1 частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) обласнi прокуратури;

(пункт 2 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) окружнi прокуратури;

(пункт 3 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) пункт 4 частини першої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5) Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура.

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. У разi потреби рiшенням Генерального прокурора можуть утворюватися спецiалiзованi прокуратури на правах структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора, на правах обласних прокуратур, на правах пiдроздiлу обласної прокуратури, на правах окружних прокуратур, на правах пiдроздiлу окружної прокуратури.

     Перелiк, утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя спецiалiзованих прокуратур, визначення їх статусу, компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Особливостi органiзацiї i дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури визначенi статтею 81 цього Закону. Утворення Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, визначення її структури i штату здiйснюються Генеральним прокурором за погодженням з Директором Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

(статтю 7 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою, частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4. Офiс Генерального прокурора є органом прокуратури вищого рiвня щодо обласних та окружних прокуратур, обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рiвня щодо окружних прокуратур, розташованих у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури.

(частина четверта статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Єднiсть системи прокуратури України забезпечується:

     1) єдиними засадами органiзацiї та дiяльностi прокуратури;

     2) єдиним статусом прокурорiв;

     3) єдиним порядком органiзацiйного забезпечення дiяльностi прокурорiв;

     4) фiнансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України;

     5) вирiшенням питань внутрiшньої дiяльностi прокуратури органами прокурорського самоврядування.

     6. У системi прокуратури може запроваджуватися спецiалiзацiя прокурорiв.

     Стаття 8. Офiс Генерального прокурора

(назва статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Офiс Генерального прокурора органiзовує та координує дiяльнiсть усiх органiв прокуратури, забезпечує належне функцiонування Єдиного реєстру досудових розслiдувань та його ведення органами досудового розслiдування, визначає єдиний порядок формування звiтностi про стан кримiнальної протиправностi i роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцiй прокуратури, а також здiйснює управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння Офiсу Генерального прокурора.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Офiс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має двох перших заступникiв та заступникiв, а також заступника Генерального прокурора - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У структурi Офiсу Генерального прокурора утворюються департаменти, управлiння, вiддiли, а також Генеральна iнспекцiя. Управлiння та вiддiли можуть бути самостiйними або входити до складу департаменту (управлiння). Положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли Офiсу Генерального прокурора затверджуються Генеральним прокурором.

(частина третя статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Частину четверту статтi 8 виключено

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. В Офiсi Генерального прокурора утворюється (на правах самостiйного структурного пiдроздiлу) Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура, на яку покладаються такi функцiї:

(абзац перший частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi досудового розслiдування Нацiональним антикорупцiйним бюро України;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2) пiдтримання державного обвинувачення у вiдповiдних провадженнях;

     3) представництво iнтересiв громадянина або держави в судi у випадках, передбачених цим Законом i пов'язаних iз корупцiйними або пов'язаними з корупцiєю правопорушеннями, а також представництво у межах своєї компетенцiї iнтересiв держави у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави.

(пункт 3 частини п'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     У межах реалiзацiї своїх функцiй Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура здiйснює мiжнародне спiвробiтництво.

(статтю 8 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 81. Особливостi органiзацiї i дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури

     1. Призначення прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури здiйснюється керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури за результатами вiдкритого конкурсу, який проводить конкурсна комiсiя у складi керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури та визначених ним i Генеральним прокурором осiб.

(абзац перший частини першої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Склад комiсiї та порядок проведення нею вiдкритого конкурсу визначаються керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(частина перша статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2. Призначення на адмiнiстративну посаду в Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi здiйснюється за результатами вiдкритого конкурсу. На посади, передбаченi пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, призначення здiйснюється Генеральним прокурором, а на посади, передбаченi пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Участь у конкурсi можуть брати особи, якi вiдповiдають вимогам, визначеним у статтi 27 цього Закону.

(абзац перший частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Органiзацiя та проведення конкурсу здiйснюються конкурсною комiсiєю, до складу якої входять:

     1) чотири особи, визначенi Радою прокурорiв України;

     2) сiм осiб, визначених Верховною Радою України.

     Членами конкурсної комiсiї повиннi бути особи, якi мають бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет, а також значний досвiд дiяльностi у сферi запобiгання або протидiї корупцiї. Не можуть бути членами конкурсної комiсiї державнi службовцi або особи, якi займають полiтичнi посади, депутати Верховної Ради України та мiсцевих рад, вiйськовослужбовцi, працiвники правоохоронних органiв, а також члени полiтичних партiй.

     Конкурсна комiсiя є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осiб. У разi якщо протягом трьох мiсяцiв з дня призначення до складу комiсiї представникiв Радою прокурорiв України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комiсiя вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осiб.

     Конкурсна комiсiя на своєму першому засiданнi обирає з числа членiв конкурсної комiсiї, визначених Верховною Радою України, голову конкурсної комiсiї. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвiд, зацiкавленiсть або вiдомий своїми дiями на пiдтримку боротьби з корупцiєю.

     Iнформацiя про дату, час та мiсце проведення конкурсу, кандидатiв, якi подали заяву про участь у конкурсi, оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Офiсу Генерального прокурора не пiзнiше нiж за 24 години до початку конкурсу.

(абзац восьмий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019 р. N 113-IX)

     Кандидатури, вiдiбранi конкурсною комiсiєю, по однiй на кожну з адмiнiстративних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi, що передбаченi пунктами 2 i 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, подаються на розгляд керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, який вносить кандидатуру на розгляд Генерального прокурора для подальшого призначення на адмiнiстративну посаду.

(абзац дев'ятий частини першої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Кандидатура, вiдiбрана конкурсною комiсiєю на посаду керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, подається на розгляд Генерального прокурора. Вiдiбранi конкурсною комiсiєю кандидати на кожну з адмiнiстративних посад, що передбаченi пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, подаються на розгляд керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури для подальшого призначення на адмiнiстративну посаду.

(абзац десятий частини першої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Кандидатури на посади керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його першого заступника та заступника, вiдiбранi конкурсною комiсiєю, подаються на розгляд Генерального прокурора лише пiсля отримання конкурсною комiсiєю пiдтвердження щодо їх вiдповiдностi вимогам законiв України "Про очищення влади" та "Про запобiгання корупцiї", а також щодо отримання допуску до державної таємницi вiдповiдно до Закону України "Про державну таємницю".

(абзац одинадцятий частини першої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Конкурс на зайняття адмiнiстративних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi проводиться публiчно, з вiльним доступом представникiв засобiв масової iнформацiї, журналiстiв на засiдання конкурсної комiсiї та iз забезпеченням трансляцiї у режимi реального часу вiдео- та аудiоiнформацiї iз засiдань конкурсної комiсiї в мережi Iнтернет. Iнформацiя про час та мiсце проведення засiдання конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Офiсу Генерального прокурора не пiзнiше нiж за 24 години до початку засiдання.

(абзац дванадцятий частини другої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(частина друга статтi 81 у редакцiї Законiв України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII)

     3. Спецiалiзована антикорупцiйна прокуратура розташовується у службових примiщеннях Нацiонального антикорупцiйного бюро України або у службових примiщеннях Офiсу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури), якi розташованi окремо вiд iнших службових примiщень Офiсу Генерального прокурора (обласної чи окружної прокуратури).

(частина третя статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. До загальної структури Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури входять центральний апарат i територiальнi фiлiї, якi розташовуються в тих самих мiстах, в яких розташованi територiальнi управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     5. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури пiдпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору.

(частину п'яту статтi 81 доповнено новим абзацом першим згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим, абзац перший частини п'ятої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Прокурорами вищого рiвня для керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та їх заступникiв, прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури є керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його перший заступник та заступник, для заступника та першого заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказiвки прокурорам Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури та здiйснювати iншi дiї, якi прямо стосуються реалiзацiї прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури їхнiх повноважень. Письмовi накази адмiнiстративного характеру, якi стосуються органiзацiї дiяльностi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, видаються за обов'язковим погодженням керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(абзац другий частини п'ятої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6. Керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його перший заступник i заступник в межах строку, на який їх було призначено, без їх згоди не можуть бути переведенi до iншого пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора або до обласної чи окружної прокуратури.

(частина шоста статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Нагляд за досудовим розслiдуванням корупцiйних кримiнальних правопорушень у разi їх вчинення прокурором Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури здiйснює прокурор, який визначається Генеральним прокурором iз числа своїх заступникiв (крiм керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) або керiвникiв департаментiв Офiсу Генерального прокурора.

(частина сьома статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     8. Заступник Генерального прокурора - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури:

(абзац перший частини восьмої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) представляє Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, громадськими об'єднаннями, мiжнародними органiзацiями та iноземними органами влади;

     2) органiзовує дiяльнiсть Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     3) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж першим заступником та заступником керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     4) визначає пiсля початку досудового розслiдування прокурора, який здiйснює повноваження прокурора у конкретному кримiнальному провадженнi;

     5) визначає групу прокурорiв, якi здiйснюють повноваження прокурорiв в особливо складному кримiнальному провадженнi, а також прокурора для керiвництва такою групою;

(пункт 5 частини восьмої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     6) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, якi не є прокурорами;

(пункт 6 частини восьмої статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII)

     7) в десятиденний строк з дня їх виникнення повiдомляє Квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю прокурорiв України про наявнiсть вакантних або тимчасово вакантних посад у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi;

(пункт 7 частини восьмої статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю пункту 7 частини восьмої статтi 81 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8) контролює ведення та аналiз статистичних даних, органiзовує вивчення i узагальнення практики застосування законодавства та iнформацiйно-аналiтичне забезпечення пiдлеглих прокурорiв з метою пiдвищення якостi здiйснення ними своїх функцiй;

     9) забезпечує виконання вимог щодо пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     10) виконує iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України.

(Закон доповнено статтею 81 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     Стаття 9. Повноваження Генерального прокурора України

     1. Генеральний прокурор:

(абзац перший частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, особами, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також прокуратурами iнших держав та мiжнародними органiзацiями;

(пункт 1 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2) органiзовує дiяльнiсть органiв прокуратури України, у тому числi визначає межi повноважень Офiсу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частинi виконання конституцiйних функцiй;

(пункт 2 частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) призначає прокурорiв на адмiнiстративнi посади та звiльняє їх з адмiнiстративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

(пункт 3 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     4) у встановленому порядку на пiдставi рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора приймає рiшення про застосування до прокурора Офiсу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплiнарного стягнення або про неможливiсть подальшого перебування такої особи на посадi прокурора;

(пункт 4 частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5) призначає на посади та звiльняє з посад прокурорiв Офiсу Генерального прокурора у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

(пункт 5 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) у десятиденний строк iз дня вивiльнення посади повiдомляє вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади в Офiсi Генерального прокурора;

(пункт 6 частини першої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю пункту 6 частини восьмої статтi 9 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     61) здiйснює розподiл обов'язкiв мiж першим заступником та заступниками Генерального прокурора;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, пункт 61 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     7) затверджує акти з питань щодо внутрiшньої органiзацiї дiяльностi органiв прокуратури, у тому числi щодо електронного документообiгу;

(пункт 7 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     71) затверджує стратегiю розвитку прокуратури;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     72) затверджує положення про систему iндивiдуального оцiнювання якостi роботи прокурорiв та систему оцiнювання якостi роботи прокурорiв;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 72 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     73) затверджує порядок вимiрювання та регулювання навантаження на прокурорiв;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 73 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8) забезпечує виконання вимог щодо пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв Офiсу Генерального прокурора;

(пункт 8 частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9) затверджує загальнi методичнi рекомендацiї для прокурорiв з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України пiд час здiйснення прокурорської дiяльностi;

     91) за поданням Генеральної iнспекцiї направляє матерiали до Державного бюро розслiдувань;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII)

     92) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обiймає адмiнiстративну посаду, посадових обов'язкiв, встановлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади;

(частину першу статтi 9 доповнено пунктом 92 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     10) виконує iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України.

     2. Генеральний прокурор видає накази з питань, що належать до його адмiнiстративних повноважень, у межах своїх повноважень, на основi та на виконання Конституцiї i законiв України.

(абзац перший частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Абзац другий частини другої статтi 9 виключено

(абзац другий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Абзац третiй частини другої статтi 9 виключено

(абзац третiй частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Усi накази Генерального прокурора оприлюднюються державною мовою на офiцiйному веб-сайтi Офiсу Генерального прокурора на наступний робочий день пiсля їх пiдписання з додержанням вимог режиму таємностi.

(абзац четвертий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законам України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, набирають чинностi з дня їх оприлюднення, якщо iнше не передбачено самим актом, але не ранiше дня оприлюднення.

(абзац п'ятий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законам України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Накази Генерального прокурора або їх окремi частини можуть бути оскарженi фiзичними та юридичними особами до адмiнiстративного суду в порядку, встановленому законом.

(абзац шостий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законам України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. У разi вiдсутностi Генерального прокурора його повноваження здiйснює перший заступник Генерального прокурора, а в разi вiдсутностi першого заступника - один iз заступникiв Генерального прокурора.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 10. Обласнi прокуратури

     1. У системi прокуратури України дiють обласнi прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, Київська мiська прокуратура.

     2. Обласну прокуратуру очолює керiвник обласної прокуратури, керiвник прокуратури Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, керiвник Київської мiської прокуратури, який має першого заступника та не бiльше трьох заступникiв.

     3. У структурi обласної прокуратури утворюються пiдроздiли - управлiння та вiддiли.

     4. Утворення, перелiк, територiальна юрисдикцiя, реорганiзацiя та лiквiдацiя обласних прокуратур, визначення їхньої компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 11. Повноваження керiвника обласної прокуратури

(назва статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Керiвник регiональної прокуратури:

     1) представляє обласну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, особами, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

(пункт 1 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) органiзовує дiяльнiсть обласної прокуратури;

(пункт 2 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) призначає на посади та звiльняє з посад прокурорiв обласних та окружних прокуратур у встановленому цим Законом порядку;

(пункт 3 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) затверджує акти з питань, що стосуються органiзацiї дiяльностi обласної прокуратури;

(пункт 4 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5) у десятиденний строк з моменту вивiльнення посади повiдомляє вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади у обласнiй прокуратурi;

(пункт 5 частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) забезпечує виконання вимог щодо пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв обласної прокуратури;

(пункт 6 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7) призначає на адмiнiстративнi посади та звiльняє з адмiнiстративних посад прокурорiв у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

(пункт 7 частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     8) у встановленому порядку та на пiдставi рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора приймає рiшення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплiнарного стягнення або про неможливiсть подальшого перебування його на посадi прокурора;

(пункт 8 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9) контролює ведення та аналiз статистичних даних, органiзовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства та iнформацiйно-аналiтичне забезпечення прокурорiв з метою пiдвищення якостi здiйснення ними своїх функцiй;

     10) виконує iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України.

     2. Керiвник обласної прокуратури видає накази з питань, що належать до його адмiнiстративних повноважень.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У разi вiдсутностi керiвника обласної прокуратури його повноваження здiйснює перший заступник керiвника обласної прокуратури, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв керiвника обласної прокуратури.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 12. Окружнi прокуратури

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. У системi прокуратури України дiють окружнi прокуратури, перелiк та територiальна юрисдикцiя яких визначається наказом Генерального прокурора. Утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя окружних прокуратур, визначення їхньої компетенцiї, структури i штатного розпису здiйснюються Генеральним прокурором.

(частина перша статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Окружну прокуратуру очолює керiвник окружної прокуратури, який має першого заступника та не бiльше двох заступникiв.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У структурi окружної прокуратури в разi необхiдностi утворюються такi пiдроздiли, як вiддiли.

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 13. Повноваження керiвника окружної прокуратури

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Керiвник окружної прокуратури:

(абзац перший частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, особами, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

(пункт 1 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) органiзовує дiяльнiсть окружної прокуратури;

(пункт 2 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) у десятиденний строк iз дня вивiльнення посади повiдомляє вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, про наявнiсть вакантної або тимчасово вакантної посади у окружнiй прокуратурi;

(пункт 3 частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю пункту 3 частини першої статтi 13 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) забезпечує виконання вимог щодо пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв окружної прокуратури;

(пункт 4 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     41) призначає на адмiнiстративнi посади та звiльняє з адмiнiстративних посад прокурорiв у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)
(дiю пункту 41 частини першої статтi 13 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     42) контролює ведення та аналiз статистичних даних, органiзовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, iнформацiйно-аналiтичне забезпечення прокурорiв з метою пiдвищення якостi здiйснення ними своїх функцiй;

(частину першу статтi 13 доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     5) виконує iншi повноваження, передбаченi цим та iншими законами України.

     2. Керiвник окружної прокуратури видає накази з питань, що належать до його адмiнiстративних повноважень.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У разi вiдсутностi керiвника окружної прокуратури його повноваження здiйснює перший заступник керiвника окружної прокуратури, а в разi його вiдсутностi - один iз заступникiв керiвника окружної прокуратури.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 14. Кiлькiсний склад та структура органiв прокуратури

     1. Загальна чисельнiсть працiвникiв органiв прокуратури становить не бiльше 15000 осiб, зокрема загальна чисельнiсть прокурорiв становить не бiльше 10000 осiб.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII, вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2232-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. У структурi органiв прокуратури встановлюються посади державних службовцiв, iнших працiвникiв, дiяльнiсть яких регулюється цим Законом та iншими законодавчими актами України.

Роздiл III
СТАТУС ПРОКУРОРА

     Стаття 15. Статус прокурора

     1. Прокурором органу прокуратури є:

     1) Генеральний прокурор;

(пункт 1 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2) перший заступник Генерального прокурора;

(пункт 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) заступник Генерального прокурора;

(пункт 3 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4) пункт 4 частини першої статтi 15 виключено

(пункт 4 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     41) заступник Генерального прокурора - керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, пункт 41 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) керiвник пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

(пункт 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) заступник керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора (у тому числi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури на правах самостiйного структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора);

(пункт 6 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7) прокурор Офiсу Генерального прокурора (у тому числi Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури на правах самостiйного структурного пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора);

(пункт 7 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8) керiвник обласної прокуратури;

(пункт 8 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9) перший заступник керiвника обласної прокуратури;

(пункт 9 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     10) заступник керiвника обласної прокуратури;

(пункт 10 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     11) керiвник пiдроздiлу обласної прокуратури;

(пункт 11 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     12) заступник керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

(пункт 12 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     13) прокурор обласної прокуратури;

(пункт 13 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     14) керiвник окружної прокуратури;

(пункт 14 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     15) перший заступник керiвника окружної прокуратури;

(пункт 15 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     16) заступник керiвника окружної прокуратури;

(пункт 16 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     17) керiвник пiдроздiлу окружної прокуратури;

(пункт 17 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     18) заступник керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури;

(пункт 18 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     19) прокурор окружної прокуратури.

(пункт 19 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Прокурори в Українi мають єдиний статус незалежно вiд мiсця прокуратури в системi прокуратури України чи адмiнiстративної посади, яку прокурор обiймає у прокуратурi.

     Стаття 16. Гарантiї незалежностi прокурора

     1. Незалежнiсть прокурора забезпечується:

     1) особливим порядком його призначення на посаду, звiльнення з посади, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     2) порядком здiйснення повноважень, визначеним процесуальним та iншими законами;

     3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здiйснення повноважень прокурора;

     4) установленим законом порядком фiнансування та органiзацiйного забезпечення дiяльностi прокуратури;

     5) належним матерiальним, соцiальним та пенсiйним забезпеченням прокурора;

     6) функцiонуванням органiв прокурорського самоврядування;

     7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки прокурора, членiв його сiм'ї, майна, а також iншими засобами їх правового захисту.

     2. Здiйснюючи функцiї прокуратури, прокурор є незалежним вiд будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання i керується у своїй дiяльностi лише Конституцiєю та законами України.

     3. Прокурор призначається на посаду безстроково та може бути звiльнений з посади, його повноваження на посадi можуть бути припиненi лише з пiдстав та в порядку, передбачених законом.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Про початок кримiнального провадження стосовно прокурора негайно повiдомляється Генеральний прокурор.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, iншi державнi органи, їх посадовi та службовi особи, а також фiзичнi та юридичнi особи i їх об'єднання зобов'язанi поважати незалежнiсть прокурора та утримуватися вiд здiйснення у будь-якiй формi впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов'язкiв або прийняття ним незаконного рiшення.

     Межi обґрунтованої критики дiяльностi прокурора визначаються з урахуванням Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

     6. Прокурор має право звернутися з повiдомленням про загрозу його незалежностi до Ради прокурорiв України, яка зобов'язана невiдкладно перевiрити i розглянути таке звернення за його участю та вжити в межах своїх повноважень, передбачених цим Законом, необхiдних заходiв для усунення загрози.

     Стаття 17. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказiвок

     1. Прокурори здiйснюють свої повноваження у межах, визначених законом, i пiдпорядковуються керiвникам виключно в частинi виконання письмових наказiв адмiнiстративного характеру, пов'язаних з органiзацiйними питаннями дiяльностi прокурорiв та органiв прокуратури.

     Адмiнiстративне пiдпорядкування прокурорiв не може бути пiдставою для обмеження або порушення незалежностi прокурорiв пiд час виконання ними своїх повноважень.

     2. Генеральний прокурор має право видавати письмовi накази адмiнiстративного характеру, що є обов'язковими до виконання всiма прокурорами.

(абзац перший частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Керiвник обласної прокуратури має право видавати письмовi накази адмiнiстративного характеру, що є обов'язковими до виконання першим заступником, заступниками, керiвниками та заступниками керiвникiв пiдроздiлiв, прокурорами вiдповiдної обласної прокуратури та керiвниками окружних прокуратур, розташованих у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури.

(абзац другий частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Керiвник окружної прокуратури має право видавати письмовi накази адмiнiстративного характеру, що є обов'язковими до виконання його першим заступником, заступниками, керiвниками та заступниками керiвникiв пiдроздiлiв, прокурорами вiдповiдної окружної прокуратури.

(абзац третiй частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Першi заступники та заступники керiвникiв органiв прокуратури вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мають право видавати письмовi накази адмiнiстративного характеру, що є обов'язковими до виконання пiдлеглими прокурорами вiдповiдного органу прокуратури.

     У разi створення спецiалiзованих прокуратур (крiм Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) порядок видання письмових наказiв адмiнiстративного характеру в межах таких прокуратур визначається Генеральним прокурором.

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Пiд час здiйснення повноважень, пов'язаних з реалiзацiєю функцiй прокуратури, прокурори є незалежними, самостiйно приймають рiшення про порядок здiйснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, а також зобов'язанi виконувати лише такi вказiвки прокурора вищого рiвня, що були наданi з дотриманням вимог цiєї статтi.

     Прокурори вищого рiвня мають право давати вказiвки прокурору нижчого рiвня, погоджувати прийняття ним певних рiшень та здiйснювати iншi дiї, що безпосередньо стосуються реалiзацiї цим прокурором функцiй прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом. Генеральний прокурор має право давати вказiвки будь-якому прокурору.

(абзац другий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Прокурором вищого рiвня є:

     1) для прокурорiв, керiвникiв та заступникiв керiвникiв пiдроздiлiв окружної прокуратури - керiвник окружної прокуратури чи його перший заступник або заступник вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;

(абзац четвертий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) для прокурорiв, керiвникiв та заступникiв керiвникiв пiдроздiлiв обласної прокуратури - керiвник обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) для керiвника окружної прокуратури, його першого заступника та заступникiв - керiвник вiдповiдної обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;

(абзац шостий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) для керiвника обласної прокуратури, його першого заступника та заступникiв, керiвника та заступника керiвника пiдроздiлу, прокурора Офiсу Генерального прокурора - Генеральний прокурор чи його перший заступник або заступник вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв;

(абзац сьомий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5) для першого заступника та заступника Генерального прокурора - Генеральний прокурор.

(абзац восьмий частини третьої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     У разi утворення спецiалiзованих прокуратур (крiм Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури) прокурори вищого рiвня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.

(частину третю статтi 17 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Накази адмiнiстративного характеру, а також вказiвки, що прямо стосуються реалiзацiї прокурором функцiй прокуратури, виданi (вiдданi) в письмовiй формi в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими до виконання вiдповiдним прокурором.

(абзац перший частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     Прокурору, якому вiддали наказ чи вказiвку в уснiй формi, надається письмове пiдтвердження такого наказу чи вказiвки.

(абзац другий частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     5. Прокурор не зобов'язаний виконувати накази та вказiвки прокурора вищого рiвня, що викликають у нього сумнiв у законностi, якщо вiн не отримав їх у письмовiй формi, а також явно злочиннi накази або вказiвки. Прокурор має право звернутися до Ради прокурорiв України з повiдомленням про загрозу його незалежностi у зв'язку з наданням (вiдданням) прокурором вищого рiвня наказу або вказiвки.

     6. Надання (вiддання) незаконного наказу або вказiвки чи його (її) виконання, а також надання (вiддання) чи виконання явно злочинного наказу або вказiвки тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Стаття 18. Вимоги щодо несумiсностi

     1. Перебування на посадi прокурора несумiсне з обiйманням посади в будь-якому органi державної влади, iншому державному органi, органi мiсцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах.

     Вимоги щодо несумiсностi не поширюються на участь прокурорiв у дiяльностi виборних органiв релiгiйних та громадських органiзацiй.

     2. На прокурора поширюються обмеження щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi, визначенi Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     3. Прокурор не може належати до полiтичної партiї, брати участь у полiтичних акцiях, мiтингах, страйках.

     4. Прокурор за його заявою може бути вiдряджений для роботи у вiдповiдному органi, що здiйснює дисциплiнарне провадження, Тренiнговому центру прокурорiв України чи в iнших органах у визначених законом випадках. За вiдрядженим прокурором зберiгаються гарантiї соцiального забезпечення, визначенi законодавством для прокурорiв.

(частина четверта статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 19. Загальнi права та обов'язки прокурора

     1. Прокурор має право брати участь у прокурорському самоврядуваннi для вирiшення питань внутрiшньої дiяльностi прокуратури у порядку, встановленому законом. Прокурори мають право бути членами професiйних спiлок, утворювати громадськi органiзацiї та брати в них участь з метою захисту своїх прав та iнтересiв, пiдвищення свого професiйного рiвня.

     2. Прокурор зобов'язаний вдосконалювати свiй професiйний рiвень та з цiєю метою пiдвищувати квалiфiкацiю.

     Прокурор перiодично проходить пiдготовку у Тренiнговому центрi прокурорiв України, що має включати вивчення правил прокурорської етики.

     3. Прокурор зобов'язаний неухильно додержуватися присяги прокурора. За порушення присяги прокурор несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     4. Прокурор зобов'язаний:

     1) виявляти повагу до осiб пiд час здiйснення своїх повноважень;

     2) не розголошувати вiдомостi, якi становлять таємницю, що охороняється законом;

     3) дiяти лише на пiдставi, в межах та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України;

(пункт 3 частини четвертої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     4) додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати поведiнки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури.

     5. Прокурор зобов'язаний щорiчно проходити таємну перевiрку доброчесностi.

     Таємну перевiрку доброчесностi прокурорiв Офiсу Генерального прокурора, обласних i окружних прокуратур проводять пiдроздiли внутрiшньої безпеки в порядку, затвердженому Генеральним прокурором.

(абзац другий частини п'ятої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть прокурора

     1. Шкода, завдана незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю прокурора, вiдшкодовується державою незалежно вiд його вини в порядку, визначеному законом.

     2. Держава, вiдшкодувавши шкоду, завдану прокурором, має право зворотної вимоги до нього в розмiрi виплаченого вiдшкодування в разi встановлення в дiях прокурора складу кримiнального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав законної сили.

     Стаття 21. Посвiдчення прокурора

     1. Прокурори мають службове посвiдчення. Положення про службове посвiдчення та його зразок затверджуються Генеральним прокурором.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Службове посвiдчення вручається Генеральним прокурором або за його дорученням iншим прокурором.

(частина перша статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

Роздiл IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА З ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ФУНКЦIЙ

     Стаття 22. Пiдтримання державного обвинувачення в судi

     1. Прокурор пiдтримує державне обвинувачення в судовому провадженнi щодо кримiнальних правопорушень, користуючись при цьому правами i виконуючи обов'язки, передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Стаття 23. Представництво iнтересiв громадянина або держави в судi

     1. Представництво прокурором iнтересiв громадянина або держави в судi полягає у здiйсненнi процесуальних та iнших дiй, спрямованих на захист iнтересiв громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом.

     2. Прокурор здiйснює представництво в судi iнтересiв громадянина (громадянина України, iноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостiйно захистити свої порушенi чи оспорюванi права або реалiзувати процесуальнi повноваження через недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть, а законнi представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та iнтереси такої особи, не здiйснюють або неналежним чином здiйснюють її захист.

     Наявнiсть таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цiєї статтi.

     3. Прокурор здiйснює представництво в судi законних iнтересiв держави у разi порушення або загрози порушення iнтересiв держави, якщо захист цих iнтересiв не здiйснює або неналежним чином здiйснює орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування чи iнший суб'єкт владних повноважень, до компетенцiї якого вiднесенi вiдповiднi повноваження, а також у разi вiдсутностi такого органу.

     Наявнiсть таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою цiєї статтi, крiм випадку, визначеного абзацом четвертим цiєї частини.

(абзац другий частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Не допускається здiйснення прокурором представництва в судi iнтересiв держави в особi державних компанiй, а також у правовiдносинах, пов'язаних iз виборчим процесом, проведенням референдумiв, дiяльнiстю Верховної Ради України, Президента України, створенням та дiяльнiстю засобiв масової iнформацiї, а також полiтичних партiй, релiгiйних органiзацiй, органiзацiй, що здiйснюють професiйне самоврядування, та iнших громадських об'єднань. Представництво в судi iнтересiв держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України може здiйснюватися прокурором Офiсу Генерального прокурора або обласної прокуратури виключно за письмовою вказiвкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступника чи заступника вiдповiдно до компетенцiї.

(абзац третiй частини третьої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Представництво iнтересiв держави у судi у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави здiйснюється прокурорами Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, а у визначених законом випадках - прокурорами Офiсу Генерального прокурора в порядку та на пiдставах, визначених Цивiльним процесуальним кодексом України.

(частину третю статтi 23 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     4. Наявнiсть пiдстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у судi.

     Прокурор здiйснює представництво iнтересiв громадянина або держави в судi виключно пiсля пiдтвердження судом пiдстав для представництва.

     Прокурор зобов'язаний попередньо, до звернення до суду, повiдомити про це громадянина та його законного представника або вiдповiдного суб'єкта владних повноважень. У разi пiдтвердження судом наявностi пiдстав для представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями вiдповiдної сторони процесу. Наявнiсть пiдстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб'єктом владних повноважень.

     Виключно з метою встановлення наявностi пiдстав для представництва iнтересiв держави в судi у випадку, якщо захист законних iнтересiв держави не здiйснює або неналежним чином здiйснює суб'єкт владних повноважень, до компетенцiї якого вiднесенi вiдповiднi повноваження, прокурор має право отримувати iнформацiю, яка на законних пiдставах належить цьому суб'єкту, витребовувати та отримувати вiд нього матерiали та їх копiї.

     У разi вiдсутностi суб'єкта владних повноважень, до компетенцiї якого вiднесений захист законних iнтересiв держави, а також у разi представництва iнтересiв громадянина або представництва iнтересiв держави у справах про визнання необґрунтованими активiв та їх стягнення в дохiд держави з метою встановлення наявностi пiдстав для представництва прокурор має право:

(абзац п'ятий частини четвертої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копiї документiв i матерiалiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових частин, державних та комунальних пiдприємств, установ i органiзацiй, органiв Пенсiйного фонду України та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, що знаходяться у цих суб'єктiв, у порядку, визначеному законом;

     2) отримувати вiд посадових та службових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськових частин, державних та комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, органiв Пенсiйного фонду України та фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування уснi або письмовi пояснення. Отримання пояснень вiд iнших осiб можливе виключно за їхньою згодою.

     5. Частину п'яту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     6. Пiд час здiйснення представництва iнтересiв громадянина або держави у судi прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

     1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням);

     2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) iншої особи, на будь-якому етапi судового провадження;

     3) iнiцiювати перегляд судових рiшень, у тому числi у справi, порушенiй за позовом (заявою, поданням) iншої особи;

     4) брати участь у розглядi справи;

     5) подавати цивiльний позов пiд час кримiнального провадження у випадках та порядку, визначених кримiнальним процесуальним законом;

     6) брати участь у виконавчому провадженнi при виконаннi рiшень у справi, в якiй прокурором здiйснювалося представництво iнтересiв громадянина або держави в судi;

     7) з дозволу суду ознайомлюватися з матерiалами справи в судi та матерiалами виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копiї документiв, що знаходяться у матерiалах справи чи виконавчого провадження.

     7. У разi встановлення ознак адмiнiстративного чи кримiнального правопорушення прокурор зобов'язаний здiйснити передбаченi законом дiї щодо порушення вiдповiдного провадження.

     8. З метою виявлення необґрунтованих активiв та збору доказiв їх необґрунтованостi в межах своєї компетенцiї прокурор у порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних, держателем (адмiнiстратором) яких є державнi органи або органи мiсцевого самоврядування.

     Для визначення вартостi активiв з ознаками необґрунтованостi в межах своєї компетенцiї прокурор може залучати на добровiльнiй основi, у тому числi на договiрних засадах, квалiфiкованих спецiалiстiв та експертiв, у тому числi iноземцiв, з будь-яких установ, органiзацiй, контрольних i фiнансових органiв.

(статтю 23 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Стаття 24. Особливостi здiйснення окремих форм представництва iнтересiв громадянина або держави в судi

     1. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивiльного, адмiнiстративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керiвникам обласних та окружних прокуратур, їх першим заступникам та заступникам, прокурорам Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     2. Право подання цивiльного позову у кримiнальному провадженнi надається прокурору, який бере в ньому участь.

     3. Право подання апеляцiйної чи касацiйної скарги на судове рiшення в цивiльнiй, адмiнiстративнiй, господарськiй справi надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд участi в розглядi справи прокурору вищого рiвня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керiвникам обласних та окружних прокуратур, першим заступникам та заступникам керiвникiв обласних прокуратур, керiвнику, заступникам керiвника, керiвникам пiдроздiлiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(абзац перший частини третьої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     Абзац другий частини третьої статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     4. Право подання заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом в цивiльнiй, адмiнiстративнiй, господарськiй справi надається Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керiвникам обласних прокуратур, керiвнику, заступникам керiвника, керiвникам пiдроздiлiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     5. Право подання апеляцiйної, касацiйної скарги, заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом на судове рiшення у кримiнальнiй справi надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд його участi в розглядi справи прокурору вищого рiвня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам, керiвникам обласних прокуратур, їх першим заступникам та заступникам, крiм випадкiв, коли йдеться про рiшення у кримiнальних провадженнях, розслiдування в яких здiйснювалося Нацiональним антикорупцiйним бюро України, - у таких випадках вiдповiдне право надається прокурору, який брав участь у судовому розглядi, а також незалежно вiд його участi в розглядi справи: керiвнику Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури, його першому заступнику та заступнику.

(частина п'ята статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Змiнити, доповнити, вiдкликати, вiдмовитися вiд позову (заяви, подання), апеляцiйної, касацiйної скарги, заяви про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом має право прокурор, який її подав, або прокурор вищого рiвня.

(частина шоста статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Повноваження прокурорiв, передбаченi цiєю статтею, здiйснюються виключно на пiдставах та в межах, передбачених процесуальним законодавством.

     Стаття 25. Нагляд за додержанням законiв органами, що провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство

     1. Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв органами, що провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство, користуючись при цьому правами i виконуючи обов'язки, передбаченi Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Письмовi вказiвки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання та досудове слiдство, наданi в межах повноважень, є обов'язковими для цих органiв i пiдлягають негайному виконанню.

     Видання прокурором розпоряджень поза межами його повноважень тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     2. Генеральний прокурор, керiвники вiдповiдних прокуратур, їх першi заступники та заступники вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв координують дiяльнiсть правоохоронних органiв вiдповiдного рiвня у сферi протидiї злочинностi. Основною формою координацiї є проведення координацiйних нарад з керiвниками правоохоронних органiв, на яких заслуховується iнформацiя щодо їхньої дiяльностi у сферi протидiї злочинностi. Рiшення координацiйної наради є обов'язковим до виконання всiма зазначеними в ньому правоохоронними органами. Порядок та iншi форми координацiї затверджуються наказом Генерального прокурора.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 26. Нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян

     1. Прокурор, здiйснюючи нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, має право:

     1) у будь-який час за посвiдченням, що пiдтверджує займану посаду, вiдвiдувати мiсця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи, в яких засудженi вiдбувають покарання, установи, де перебувають особи, щодо яких застосованi примусовi заходи медичного або виховного характеру, та будь-якi iншi мiсця, до яких доставлено осiб з метою складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згiдно з судовим рiшенням або рiшенням адмiнiстративного органу;

(пункт 1 частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2) опитувати осiб, якi перебувають у мiсцях, зазначених у пунктi 1 цiєї частини, з метою отримання iнформацiї про умови їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з документами, на пiдставi яких цi особи тримаються в таких мiсцях, засудженi або до них застосовано заходи примусового характеру;

     3) знайомитися з матерiалами, отримувати їх копiї, перевiряти законнiсть наказiв, розпоряджень, iнших актiв вiдповiдних органiв i установ та в разi невiдповiдностi законодавству вимагати вiд посадових чи службових осiб їх скасування та усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати незаконнi акти iндивiдуальної дiї;

(пункт 3 частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     4) вимагати вiд посадових чи службових осiб надання пояснень щодо допущених порушень, а також вимагати усунення порушень та причин i умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої законом вiдповiдальностi;

     5) знайомитися з матерiалами виконавчого провадження щодо виконання судових рiшень у кримiнальних справах, робити з них виписки, знiмати копiї та в установленому законом порядку оскаржувати рiшення, дiї чи бездiяльнiсть державного виконавця;

     6) вимагати вiд керiвникiв органiв вищого рiвня проведення перевiрок пiдпорядкованих i пiдконтрольних органiв та установ попереднього ув'язнення, виконання покарань, застосування заходiв примусового характеру та перевiрок iнших мiсць, зазначених у пунктi 1 цiєї частини;

(пункт 6 частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     7) звертатися до суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках.

     2. Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян в органах та установах, шляхом проведення регулярних перевiрок, а також у зв'язку з необхiднiстю належного реагування на вiдомостi про можливi порушення законодавства, що мiстяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких iнших джерелах. У межах реалiзацiї зазначеної функцiї прокурор має право залучати вiдповiдних спецiалiстiв.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     3. Прокурор зобов'язаний негайно звiльнити особу, яка незаконно (за вiдсутностi вiдповiдного судового рiшення, рiшення адмiнiстративного органу або iншого передбаченого законом документа чи пiсля закiнчення передбаченого законом або таким рiшенням строку) перебуває у мiсцi тримання затриманих, попереднього ув'язнення, обмеження чи позбавлення волi, установi для виконання заходiв примусового характеру, iнших мiсцях, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     4. Письмовi вказiвки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку та умов тримання осiб у мiсцях, зазначених у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, а також письмовi вказiвки прокурора, наданi iншим органам, що виконують судовi рiшення у кримiнальних справах та справах про адмiнiстративнi правопорушення, є обов'язковими i пiдлягають негайному виконанню.

(частина четверта статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

Роздiл V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВIЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМIНIСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ

     Стаття 27. Вимоги до кандидатiв на посаду прокурора

     1. Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше двох рокiв та володiє державною мовою.

(абзац перший частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Для цiлей цього Закону:

     1) вищою юридичною освiтою є освiта, здобута в Українi (або на територiї колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра, а також вища юридична освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем, здобута в iноземних державах та визнана в Українi в установленому законом порядку;

     2) стажем роботи в галузi права є стаж роботи особи за спецiальнiстю пiсля здобуття нею вищої юридичної освiти за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста або магiстра.

     2. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше трьох рокiв та володiє державною мовою.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Прокурором Офiсу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше п'яти рокiв та володiє державною мовою. Цi вимоги не поширюються на прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII, вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Частину четверту статтi 27 виключено

(частина четверта статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Прокурором Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освiту, стаж роботи в галузi права не менше п'яти рокiв та володiє державною мовою.

(статтю 27 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII, у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

     6. Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

     1) визнана судом обмежено дiєздатною або недiєздатною;

     2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов'язкiв прокурора;

     3) має незняту чи непогашену судимiсть або на яку накладалося адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю.

(пункт 3 частини шостої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     7. Особи, якi претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на вiдповiдну посаду зобов'язанi повiдомити керiвництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органi близьких їм осiб.

(статтю 27 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 28. Добiр кандидатiв на посаду прокурора

(назва статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Добiр кандидатiв на посаду прокурора здiйснюється iз числа осiб, якi вiдповiдають вимогам, установленим статтею 27 цього Закону.

(частина перша статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Кожен, хто вiдповiдає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, iз заявою про участь у доборi кандидатiв на посаду прокурора.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини другої статтi 28 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 29. Порядок добору кандидатiв та їх призначення на посаду прокурора окружної прокуратури

(назва статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Добiр кандидатiв та їх призначення на посаду прокурора здiйснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає:

     1) прийняття вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, рiшення про проведення добору кандидатiв на посаду прокурора, що розмiщується на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, та повинно мiстити виклад передбачених цим Законом вимог, яким має вiдповiдати кандидат на посаду прокурора, а також перелiк документiв, що подаються до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, i кiнцевий термiн їх подання;

(пункт 1 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) подання особами, якi виявили бажання стати прокурором, до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вiдповiдної заяви та документiв, визначених цим Законом;

(пункт 2 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) здiйснення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, на основi поданих кандидатами на посаду прокурора документiв перевiрки вiдповiдностi осiб вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора;

(пункт 3 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) складання особами, якi вiдповiдають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, квалiфiкацiйного iспиту;

     5) оприлюднення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, на офiцiйному веб-сайтi списку кандидатiв, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит;

(пункт 5 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) органiзацiю вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, спецiальної перевiрки кандидатiв, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит;

(пункт 6 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7) визначення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, рейтингу кандидатiв на посаду прокурора серед осiб, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит та щодо яких проведено спецiальну перевiрку, а також зарахування їх до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв;

(пункт 7 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8) проходження кандидатом на посаду прокурора спецiальної пiдготовки в Тренiнговому центрi прокурорiв України;

     9) оголошення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у разi вiдкриття вакантних посад прокурорiв конкурсу на зайняття таких посад серед кандидатiв, якi перебувають у резервi та пройшли спецiальну пiдготовку;

(пункт 9 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     10) проведення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, конкурсу на зайняття вакантних посад прокурорiв на основi рейтингу кандидатiв;

(пункт 10 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     11) направлення вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, подання керiвнику окружної прокуратури щодо призначення кандидата на посаду прокурора;

(пункт 11 частини першої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     12) призначення особи на посаду прокурора;

     13) складення особою присяги прокурора.

(дiю статтi 29 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 30. Подання документiв кандидатом на посаду прокурора

(назва статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Для участi в доборi кандидатiв на посаду прокурора особа подає:

     1) письмову заяву про участь у доборi кандидатiв на посаду прокурора;

     2) копiю паспорта громадянина України та копiю документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв;

(пункт 2 частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) анкету кандидата на посаду прокурора, що мiстить iнформацiю про особу, та автобiографiю;

     4) копiю документiв про освiту, науковий ступiнь, вчене звання;

     5) копiю трудової книжки;

     6) медичну довiдку про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я;

     7) копiю вiйськового квитка (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

     8) довiдку про допуск до державної таємницi (у разi його наявностi);

     9) письмову згоду на збирання, зберiгання та використання iнформацiї про неї з метою оцiнки готовностi особи до роботи на посадi прокурора та проведення щодо неї спецiальної перевiрки;

     10) копiю декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, що подана вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

(пункт 10 частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     11) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

(частину першу статтi 30 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий i тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим i чотирнадцятим)

     12) декларацiю доброчесностi i родинних зв'язкiв.

(частину першу статтi 30 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX, у зв'язку з цим абзаци тринадцятий i чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим i п'ятнадцятим)

     Форма i змiст заяви про участь у доборi кандидатiв на посаду прокурора, декларацiї доброчесностi i родинних зв'язкiв, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Генеральним прокурором та розмiщуються на офiцiйному вебсайтi Офiсу Генерального прокурора.

(абзац чотирнадцятий частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Вимагати вiд кандидата на посаду прокурора надання документiв, не передбачених цiєю статтею, забороняється.

     2. Приймання документiв завершується у день, визначений в оголошеннi як кiнцевий термiн їх подання.

     3. До участi в доборi кандидатiв на посаду прокурора допускаються особи, якi подали всi необхiднi документи i вiдповiдають вимогам, установленим до кандидата на посаду прокурора.

(частина третя статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 31. Квалiфiкацiйний iспит

     1. Квалiфiкацiйний iспит проводиться з метою перевiрки рiвня теоретичних знань у галузi права, європейських стандартiв у галузi захисту прав людини, володiння державною мовою, аналiтичних здiбностей кандидатiв та практичних навичок i складається з анонiмного тестування та практичного завдання.

     2. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, повiдомляє кандидатiв на посаду прокурора, допущених до квалiфiкацiйного iспиту, про дату, час i мiсце його проведення не пiзнiше нiж за сiм днiв до визначеної дати.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, проводить квалiфiкацiйний iспит у спецiально вiдведеному для цього примiщеннi. Перебiг квалiфiкацiйного iспиту фiксується за допомогою технiчних засобiв вiдео- та звукозапису.

(частина третя статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Пiсля квалiфiкацiйного iспиту вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, забезпечує перевiрку робiт, визначає кiлькiсть балiв, набраних кандидатами на посаду прокурора.

(частина четверта статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, пiсля отримання результатiв квалiфiкацiйних iспитiв визначає прохiдний бал, який не може бути нижчим 60 вiдсоткiв максимально можливого бала.

(частина п'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Положення про порядок складання квалiфiкацiйного iспиту та методика оцiнювання затверджуються вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина шоста статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Результати квалiфiкацiйного iспиту дiйснi протягом трьох рокiв.

     8. Особа, яка не склала квалiфiкацiйний iспит, може бути допущена до складання такого iспиту повторно не ранiше нiж через рiк.

     9. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, визначає рейтинг кандидатiв на посаду прокурора вiдповiдно до кiлькостi балiв, набраних кандидатами за результатами складання квалiфiкацiйного iспиту.

(частина дев'ята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     10. Iнформацiя про результати квалiфiкацiйного iспиту та мiсце кандидата на посаду прокурора в рейтингу є загальнодоступною i розмiщується на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина десята статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 31 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 32. Спецiальна перевiрка кандидата на посаду прокурора

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, органiзовує спецiальну перевiрку кандидатiв на посаду прокурора, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит. Вiдомостi про особу, якi пiдлягають спецiальнiй перевiрцi, а також порядок її здiйснення визначаються Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частина перша статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки факту подання кандидатом на посаду прокурора неправдивих вiдомостей або пiдроблених документiв вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, приймає рiшення про вiдмову в зарахуваннi кандидата до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв.

(абзац перший частини другої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Рiшення про вiдмову в зарахуваннi кандидата до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв може бути оскаржено таким кандидатом до суду.

     3. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, зараховує до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв кандидатiв, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит та яким за результатами спецiальної перевiрки не було вiдмовлено в зарахуваннi до резерву.

(частина третя статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Кандидати на посаду прокурора, зарахованi до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв, направляються вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, для проходження спецiальної пiдготовки в Тренiнговому центрi прокурорiв України.

(частина четверта статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Громадськi органiзацiї та фiзичнi особи можуть подавати до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, iнформацiю щодо доброчесностi кандидатiв на посаду прокурора протягом одного мiсяця з дня офiцiйного оприлюднення списку кандидатiв, якi успiшно склали квалiфiкацiйний iспит.

(частина п'ята статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. У разi одержання iнформацiї, що може свiдчити про недоброчеснiсть кандидата на посаду прокурора, вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, розглядає її на своєму засiданнi за участю такого кандидата. Кандидат на посаду прокурора має право ознайомитись з такою iнформацiєю, надати вiдповiднi пояснення, спростувати та заперечити її. За результатами розгляду вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, може прийняти рiшення про недопущення кандидата до проходження спецiальної пiдготовки.

(частина шоста статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 32 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 33. Спецiальна пiдготовка кандидата на посаду прокурора

     1. Кандидат на посаду прокурора проходить протягом одного року спецiальну пiдготовку у Тренiнговому центрi прокурорiв України з метою отримання знань та навичок практичної дiяльностi на посадi прокурора, складання процесуальних документiв, вивчення правил прокурорської етики.

     Спецiальна пiдготовка завершується складанням кандидатом на посаду прокурора iспиту у виглядi анонiмного тестування та практичного завдання.

     2. У перiод проходження кандидатом на посаду прокурора спецiальної пiдготовки йому щомiсячно виплачується стипендiя не менше двох третин посадового окладу прокурора мiсцевої прокуратури.

(частина друга статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Навчальний план, порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спецiальної пiдготовки та методика її оцiнювання затверджуються вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина третя статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. За результатами проходження кандидатом на посаду прокурора спецiальної пiдготовки Тренiнговий центр прокурорiв України приймає вмотивоване рiшення про успiшне чи неуспiшне її проходження, копiя якого вручається кандидату на посаду прокурора.

     Кандидат на посаду прокурора вважається таким, що успiшно пройшов спецiальну пiдготовку, якщо за результатом iспиту отримав бiльше 50 вiдсоткiв максимально можливого бала.

     5. Кандидат на посаду прокурора, щодо якого прийнято рiшення про неуспiшне проходження спецiальної пiдготовки, може оскаржити таке рiшення до Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв протягом 15 днiв з дня отримання ним копiї такого рiшення. За результатами розгляду Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв вiдмовляє в задоволеннi скарги або задовольняє скаргу та приймає рiшення про успiшне проходження кандидатом на посаду прокурора спецiальної пiдготовки.

(частина п'ята статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Про результати проходження кандидатами на посаду прокурора спецiальної пiдготовки Тренiнговий центр прокурорiв України повiдомляє вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина шоста статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Кандидат на посаду прокурора, який не пройшов спецiальну пiдготовку успiшно, пiсля закiнчення строку на оскарження рiшення Тренiнгового центру прокурорiв України (у разi якщо скарга не була подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволеннi якої було вiдмовлено, виключається вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, з резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв.

(частина сьома статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 33 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 34. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

     1. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора (крiм посади Генерального прокурора) вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, розмiщує вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше нiж за 10 днiв до проведення конкурсу.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. В оголошеннi про проведення конкурсу зазначаються орган прокуратури, де є вакантна посада прокурора, кiлькiсть таких посад та строк, протягом якого кандидати можуть подати заяву про участь у конкурсi.

     3. Кандидат на посаду прокурора, який перебуває в резервi та успiшно пройшов спецiальну пiдготовку, може подати до настання визначеної вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, дати письмову заяву iз зазначенням прокуратури, в якiй кандидат бажає зайняти вакантну посаду прокурора.

(частина третя статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, проводить конкурс на зайняття вакантних посад прокурора на пiдставi рейтингу кандидатiв. У разi наявностi в кандидатiв однакової кiлькостi балiв перевага надається тому кандидату, який працював на тимчасово вакантнiй посадi прокурора або має бiльший стаж роботи в галузi права.

(частина четверта статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. За результатами конкурсу вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, надсилає керiвниковi вiдповiдної прокуратури подання про призначення кандидата на посаду прокурора органу прокуратури, на зайняття вакантної посади в якому кандидат подавав заяву.

(частина п'ята статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 34 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 35. Призначення на посаду прокурора

     1. Керiвник прокуратури за наслiдками спецiальної перевiрки, передбаченої антикорупцiйним законодавством, своїм наказом призначає кандидата на посаду прокурора не пiзнiше 30 днiв з дня отримання подання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина перша статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 35 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 36. Присяга прокурора

     1. Особа, призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора пiсля складення Присяги прокурора такого змiсту:

     "Я, (прiзвище, iм'я, по батьковi), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою дiяльнiсть служiнню Українському народовi i Українi та урочисто присягаю:

     неухильно додержуватися Конституцiї та законiв України;

     сумлiнним виконанням своїх службових обов'язкiв сприяти утвердженню верховенства права, законностi та правопорядку;

     захищати права i свободи людини i громадянина, iнтереси суспiльства i держави;

     постiйно вдосконалювати свою професiйну майстернiсть, бути принциповим, чесно, сумлiнно i неупереджено виконувати свої обов'язки, з гiднiстю нести високе звання прокурора".

     2. Текст Присяги пiдписується прокурором i зберiгається в його особовiй справi. Процедура складення Присяги визначається Генеральним прокурором. Про складення Присяги вноситься запис у трудову книжку.

(частина друга статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 37. Порядок призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за наявностi тимчасово вакантних посад прокурорiв в органi прокуратури (у зв'язку з тривалою тимчасовою непрацездатнiстю, вiдпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, вiдрядженням для участi в роботi iнших органiв на постiйнiй основi тощо) оголошує серед осiб, якi перебувають у резервi на замiщення вакантних посад прокурорiв та пройшли спецiальну пiдготовку, конкурс на зайняття таких посад. Конкурс проводиться вiдповiдно до статтi 34 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

(частина перша статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. В оголошеннi про конкурс зазначається, що посада прокурора, на яку оголошено конкурс, є тимчасово вакантною та в разi можливостi вказується строк, протягом якого особа перебуватиме на цiй посадi.

     3. У разi повернення на роботу прокурора, який обiймає вiдповiдну посаду на постiйнiй основi, прокурор, який обiймає тимчасово вакантну посаду, звiльняється з посади та зараховується до резерву на замiщення вакантних посад прокурорiв. При цьому строк перебування особи на тимчасово вакантнiй посадi прокурора не зараховується до строку, протягом якого результати квалiфiкацiйного iспиту є дiйсними.

(дiю статтi 37 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 38. Порядок переведення прокурора на посаду до iншого органу прокуратури

     1. Прокурор може бути переведений за його згодою до iншого органу прокуратури, у тому числi вищого рiвня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рiвня здiйснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження. Конкурс має включати в себе оцiнку професiйного рiвня, досвiду, морально-дiлових якостей прокурора та перевiрку його готовностi до здiйснення повноважень в iншому органi прокуратури, у тому числi вищого рiвня.

(абзац перший частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Умовою участi прокурора в конкурсi є подання ним заяви про переведення, а також наявнiсть вiдповiдного стажу роботи на посадi прокурора, передбаченого частинами другою i третьою статтi 27 цього Закону. Вiдповiдний конкурс проводиться вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(абзац другий частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 38 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адмiнiстративну посаду

     1. Адмiнiстративними посадами в Офiсi Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах (крiм посад, зазначених у частинi третiй цiєї статтi) є посади:

     1) Генерального прокурора;

     2) першого заступника Генерального прокурора;

     3) заступника Генерального прокурора;

     4) керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора;

     6) керiвника обласної прокуратури;

     7) першого заступника керiвника обласної прокуратури;

     8) заступника керiвника обласної прокуратури;

     9) керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури;

     11) керiвника окружної прокуратури;

     12) першого заступника керiвника окружної прокуратури;

     13) заступника керiвника окружної прокуратури;

     14) керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури.

(частина перша статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Частину другу статтi 39 виключено

(частина друга статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Адмiнiстративними посадами у Спецiалiзованiй антикорупцiйнiй прокуратурi є посади:

     1) заступника Генерального прокурора - керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

(пункт 1 частини третьої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2) першого заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     3) заступника керiвника Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     4) керiвника пiдроздiлу Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури.

     4. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини першої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором за рекомендацiєю Ради прокурорiв України. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв.

(пункт 1 частини третьої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цiєї статтi, здiйснюється керiвником обласної прокуратури. Призначення на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 12 та 13 частини першої цiєї статтi, здiйснюється за поданням керiвника окружної прокуратури.

(абзац другий частини четвертої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цiєї статтi, здiйснюється керiвником окружної прокуратури.

(абзац третiй частини четвертої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цiєї статтi, здiйснюється Генеральним прокурором у встановленому законодавством порядку.

(абзац четвертий частини четвертої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Абзац п'ятий частини четвертої статтi 39 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 1 - 3 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється у встановленому цим Законом порядку Генеральним прокурором, а на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 4 чи 5 частини третьої цiєї статтi, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цiєї статтi, здiйснюється строком на п'ять рокiв.

(абзац шостий частини четвертої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(дiю частини четвертої статтi 39 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Пiд час вирiшення питання щодо надання рекомендацiї для призначення на адмiнiстративну посаду Рада прокурорiв України враховує професiйнi та морально-дiловi якостi кандидата, а також його управлiнсько-органiзаторськi здiбностi та досвiд роботи.

(дiю частини п'ятої статтi 39 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Не може бути призначено прокурора на адмiнiстративну посаду, якщо вiн має заборгованiсть зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(статтю 39 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою)

     7. Вiдмова Генерального прокурора у призначеннi на адмiнiстративну посаду рекомендованого Радою прокурорiв України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копiя вiдповiдного рiшення Генерального прокурора надсилається до Ради прокурорiв України та прокурору, якому вiдмовлено у призначеннi на адмiнiстративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором було вiдмовлено у призначеннi на адмiнiстративну посаду, може оскаржити таку вiдмову до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина сьома статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини сьомої статтi 39 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8. Прокурор, строк повноважень якого на адмiнiстративнiй посадi закiнчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорiв України для призначення на цю адмiнiстративну посаду у разi, якщо вiдсутнi обставини, що свiдчать про невiдповiднiсть прокурора вимогам, передбаченим частиною п'ятою цiєї статтi.

(дiю частини восьмої статтi 39 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Перебування прокурора на адмiнiстративнiй посадi у прокуратурi не звiльняє його вiд здiйснення повноважень прокурора вiдповiдної прокуратури, передбачених цим Законом.

(стаття 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     10. На адмiнiстративнi посади в органi прокуратури, якi не передбачають здiйснення функцiй прокуратури, визначених статтею 2 цього Закону, можуть призначатися особи, якi не мають статусу прокурора.

(статтю 39 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 40. Призначення Генерального прокурора України

     1. Генеральний прокурор призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

(частина перша статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Строк повноважень Генерального прокурора становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може обiймати посаду Генерального прокурора два строки поспiль.

(частина друга статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. На посаду Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який:

(абзац перший частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) має вищу юридичну освiту та стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв;

(пункт 1 частини третьої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) володiє державною мовою;

     3) має високi морально-дiловi, професiйнi якостi та органiзаторськi здiбностi;

     4) стосовно якого вiдсутнi обставини, передбаченi частиною шостою статтi 27 цього Закону;

(пункт 4 частини третьої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)
(частина третя статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII)

     5) та не має заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(частину третю статтi 40 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     4. Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора.

(частина четверта статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

(частина п'ята статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6. Рiшення Верховної Ради України про вiдмову у наданнi згоди на призначення на посаду Генерального прокурора є пiдставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення iншого кандидата.

(частина шоста статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 41. Порядок звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй посадi

     1. Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 2 - 10 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором з таких пiдстав:

     1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на адмiнiстративнiй посадi за власним бажанням;

     2) переведення на посаду до iншого органу прокуратури (крiм адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону);

     3) неналежне виконання прокурором, який обiймає адмiнiстративну посаду, посадових обов'язкiв, установлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади;

     4) наявнiсть заборгованостi iз сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 11 - 15 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється керiвником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, якi розташованi у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури, з пiдстав, передбачених абзацом першим частини першої цiєї статтi.

     Звiльнення з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором, а з адмiнiстративної посади, передбаченої пунктами 4 i 5 частини третьої статтi 39 цього Закону, - керiвником Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури. Звiльнення з таких адмiнiстративних посад здiйснюється виключно з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 51 цього Закону.

(частина перша статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 18.02.2016р. N 1020-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Повноваження прокурора на адмiнiстративнiй посадi припиняються в разi:

     1) закiнчення строку перебування на адмiнiстративнiй посадi;

     2) звiльнення з посади прокурора або припинення повноважень на посадi прокурора.

     3. Наявнiсть пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, встановлюється у порядку, визначеному Генеральним прокурором, з дотриманням гарантiй особи щодо повiдомлень, отримання копiй документiв, якi стали пiдставою для перевiрки, участi у засiданнi та залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та вiдводiв, отримання копiї вiдповiдного рiшення.

(частина третя статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади чи припинення його повноважень на адмiнiстративнiй посадi, крiм випадку, передбаченого пунктом 2 частини другої цiєї статтi, не припиняє його повноважень прокурора.

     5. Пiсля звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади або припинення його повноважень на цiй посадi вiн не пiзнiше одного мiсяця призначається на одну з вакантних посад у цьому ж органi прокуратури або в разi вiдсутностi вакантних посад переводиться на посаду до iншого органу прокуратури того ж або нижчого рiвня за його письмовою згодою. У таких випадках рiшення про призначення на посаду приймається керiвником вiдповiдного органу прокуратури.

     У разi вiдмови прокурора вiд призначення на вакантну посаду у вiдповiдному органi прокуратури або вiд переведення на посаду до iншого органу прокуратури у зазначений строк прокурор звiльняється з посади прокурора.

     До моменту прийняття рiшення про призначення прокурора на посаду, переведення на посаду до iншого органу прокуратури або звiльнення з посади прокурора повноваження вiдповiдного прокурора зупиняються iз збереженням гарантiй матерiального, соцiального та побутового забезпечення, передбачених законодавством для прокурорiв.

     Стаття 42. Пiдстави звiльнення Генерального прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй посадi

(назва статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Генеральний прокурор звiльняється з адмiнiстративної посади Президентом України за згодою Верховної Ради України:

(абзац перший частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) у зв'язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адмiнiстративнiй посадi за власним бажанням;

     2) на пiдставi подання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, або Вищої ради правосуддя;

(пункт 2 частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) у разi наявностi заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(частину першу статтi 42 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     2. Повноваження Генерального прокурора на адмiнiстративнiй посадi припиняються в разi:

(абзац перший частини другої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) висловлення Верховною Радою України недовiри Генеральному прокурору, що має наслiдком його вiдставку з цiєї адмiнiстративної посади;

(пункт 1 частини другої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2) закiнчення строку перебування на посадi Генерального прокурора.

(пункт 2 частини другої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Звiльнення Генерального прокурора з адмiнiстративної посади або припинення повноважень Генерального прокурора на адмiнiстративнiй посадi не припиняє його повноважень прокурора.

(частина третя статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4. Частину четверту статтi 42 виключено

(частина четверта статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

Роздiл VI
ДИСЦИПЛIНАРНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРОКУРОРА

     Стаття 43. Пiдстави для притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi

     1. Прокурора може бути притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi у порядку дисциплiнарного провадження з таких пiдстав:

     1) невиконання чи неналежне виконання службових обов'язкiв;

     2) необґрунтоване зволiкання з розглядом звернення;

     3) розголошення таємницi, що охороняється законом, яка стала вiдомою прокуроровi пiд час виконання повноважень;

     4) порушення встановленого законом порядку подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

(пункт 4 частини першої статтi 43 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     5) вчинення дiй, що порочать звання прокурора i можуть викликати сумнiв у його об'єктивностi, неупередженостi та незалежностi, у чесностi та непiдкупностi органiв прокуратури;

     6) систематичне (два i бiльше разiв протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;

     7) порушення правил внутрiшнього службового розпорядку;

     8) втручання чи будь-який iнший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову дiяльнiсть iншого прокурора, службових, посадових осiб чи суддiв, у тому числi шляхом публiчних висловлювань стосовно їх рiшень, дiй чи бездiяльностi, за вiдсутностi при цьому ознак адмiнiстративного чи кримiнального правопорушення;

     9) публiчне висловлювання, яке є порушенням презумпцiї невинуватостi.

     2. Притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi не виключає можливостi притягнення його до адмiнiстративної чи кримiнальної вiдповiдальностi у випадках, передбачених законом.

     3. Виправдання особи або закриття стосовно неї судом кримiнального провадження не може бути пiдставою для притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора, який здiйснював процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням та/або пiдтримання державного обвинувачення у цьому провадженнi, крiм випадкiв умисного порушення ним вимог законодавства чи неналежного виконання службових обов'язкiв.

     4. Частину четверту статтi 43 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 44. Орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження

     1. Дисциплiнарне провадження здiйснюється вiдповiдним органом.

(частина перша статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 45. Дисциплiнарне провадження щодо прокурора

     1. Дисциплiнарне провадження - це процедура розгляду вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, дисциплiнарної скарги, в якiй мiстяться вiдомостi про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку.

(абзац перший частини першої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Рiшення, дiї чи бездiяльнiсть прокурора в межах кримiнального процесу можуть бути оскарженi виключно в порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України. Якщо за результатами розгляду скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть прокурора в межах кримiнального процесу встановлено факти порушення прокурором прав осiб або вимог закону, таке рiшення може бути пiдставою для дисциплiнарного провадження.

(частину першу статтi 45 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2. Право на звернення до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, iз дисциплiнарною скаргою про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку має кожен, кому вiдомi такi факти. Рекомендований зразок дисциплiнарної скарги розмiщується на вебсайтi Офiсу Генерального прокурора.

(частина друга статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У разi якщо дисциплiнарна скарга про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку подана членом вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, то вiн не має права вирiшувати питання про вiдкриття дисциплiнарного провадження, здiйснювати перевiрку та брати участь у голосуваннi при прийняттi рiшення за результатами розгляду висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора.

(частина третя статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини третьої статтi 45 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Прiзвище, iм'я, по батьковi прокурора, щодо якого надiйшла дисциплiнарна скарга, не пiдлягають оприлюдненню до моменту прийняття рiшення у справi.

(частина четверта статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 46. Вiдкриття дисциплiнарного провадження та проведення перевiрки дисциплiнарної скарги

(назва статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Секретарiат вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у день надходження дисциплiнарної скарги реєструє її та за допомогою автоматизованої системи визначає члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, для вирiшення питання щодо вiдкриття дисциплiнарного провадження.

(частина перша статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини першої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, своїм вмотивованим рiшенням вiдмовляє у вiдкриттi дисциплiнарного провадження, якщо:

(абзац перший частини другої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) дисциплiнарна скарга не мiстить конкретних вiдомостей про наявнiсть ознак дисциплiнарного проступку прокурора;

(пункт 1 частини другої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2) дисциплiнарна скарга є анонiмною;

(пункт 2 частини другої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) дисциплiнарна скарга подана з пiдстав, не визначених статтею 43 цього Закону;

(пункт 3 частини другої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4) з прокурором, стосовно якого надiйшла дисциплiнарна скарга, припинено правовiдносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону;

(пункт 4 частини другої статтi 46 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) дисциплiнарний проступок, про який зазначено у дисциплiнарнiй скарзi, вже був предметом перевiрки i щодо нього вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, прийняла рiшення, яке не скасовано в установленому законом порядку.

(пункт 5 частини другої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини другої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. За вiдсутностi пiдстав, передбачених частиною другою цiєї статтi, член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, приймає рiшення про вiдкриття дисциплiнарного провадження щодо прокурора.

(абзац перший частини третьої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Заява за результатами проведеної перевiрки доброчесностi прокурора, внаслiдок якої встановлено вчинення дисциплiнарного проступку, є обов'язковою пiдставою для вiдкриття дисциплiнарного провадження щодо прокурора.

(дiю частини третьої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Пiсля вiдкриття дисциплiнарного провадження член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, проводить перевiрку в межах обставин, повiдомлених у дисциплiнарнiй скарзi. У разi виявлення пiд час перевiрки iнших обставин, що можуть бути пiдставою для притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi, iнформацiя про це включається у висновок члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за результатами перевiрки.

(частина четверта статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини четвертої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, має право звернутися до вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, iз клопотанням про необхiднiсть вiдсторонення прокурора вiд посади до завершення дисциплiнарного провадження.

(абзац перший частини п'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Клопотання про вiдсторонення прокурора вiд посади розглядається на найближчому засiданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, з дотриманням передбачених статтею 47 цього Закону гарантiй прокурора щодо повiдомлення, участi у засiданнi, залучення представника, надання пояснень, висловлення заперечень, клопотань та вiдводiв.

(абзац другий частини п'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     У разi прийняття вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, рiшення про наявнiсть пiдстав для вiдсторонення прокурора вiд посади копiя цього рiшення надсилається керiвнику органу прокуратури, в якому працює прокурор, стосовно якого прийнято таке рiшення. У разi якщо вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, прийняла рiшення про наявнiсть пiдстав для вiдсторонення вiд посади прокурора, який обiймає адмiнiстративну посаду, копiя цього рiшення у семиденний строк надсилається Генеральному прокурору, керiвнику обласної, окружної прокуратури вiдповiдно до визначених цим Законом повноважень.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Керiвник органу прокуратури, в якому працює прокурор, Генеральний прокурор зобов'язаний невiдкладно розглянути рiшення про наявнiсть пiдстав для вiдсторонення прокурора вiд посади, за результатами якого може видати наказ про вiдсторонення прокурора вiд посади до завершення дисциплiнарного провадження. Копiя наказу невiдкладно вручається прокурору, якого вiдсторонено вiд посади.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(дiю частини п'ятої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Пiд час здiйснення перевiрки член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, має право ознайомлюватися з документами, що стосуються предмета перевiрки, отримувати їх копiї, опитувати прокурорiв та iнших осiб, яким вiдомi обставини вчинення дiяння, що має ознаки дисциплiнарного проступку, отримувати за письмовим запитом вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, громадян, громадських об'єднань необхiдну для проведення перевiрки iнформацiю. Прокурор, стосовно якого здiйснюється дисциплiнарне провадження, має право надавати пояснення або вiдмовитися вiд їх надання стосовно себе.

(частина шоста статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини шостої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, керiвники державних пiдприємств, установ, органiзацiй, яким надiслано запит члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, зобов'язанi протягом десяти днiв з дня його отримання надати вiдповiдь на запит i наявну в них iнформацiю. У разi необхiдностi строк для надання iнформацiї може бути продовжений до 30 днiв, про що член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, повiдомляє особу, яка направила клопотання про продовження строку для надання iнформацiї.

(частина сьома статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини сьомої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8. У разi ненадання органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, керiвниками державних пiдприємств, установ, органiзацiй члену вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, запитуваної iнформацiї вiн може звернутися з вiдповiдним позовом до суду в порядку, передбаченому законом.

(частина восьма статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини восьмої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Перевiрка вiдомостей про наявнiсть пiдстав для притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi проводиться у строк, який не перевищує двох мiсяцiв iз дня реєстрацiї дисциплiнарної скарги, а в разi неможливостi завершення перевiрки протягом цього строку вiн може бути продовжений вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, але не бiльш як на мiсяць.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю абзацу першого частини дев'ятої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     До завершення дисциплiнарного провадження прокурор не може бути звiльнений з посади прокурора у зв'язку з поданням заяви про звiльнення за власним бажанням.

     10. Член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за результатами перевiрки готує висновок, який повинен мiстити iнформацiю про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора та виклад обставин, якими це пiдтверджується. Якщо за результатами перевiрки член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, встановив наявнiсть дисциплiнарного проступку, у висновку додатково зазначається характер проступку, його наслiдки, вiдомостi про особу прокурора, ступiнь його вини, iншi обставини, що мають значення для прийняття рiшення про накладення дисциплiнарного стягнення, а також пропозицiя члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, щодо конкретного виду дисциплiнарного стягнення.

(частина десята статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини десятої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     11. Висновок та зiбранi у процесi перевiрки матерiали передаються на розгляд вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, та мають бути отриманi його членами не пiзнiш як за п'ять днiв до засiдання, на якому такий висновок розглядатиметься.

(частина одинадцята статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини одинадцятої статтi 46 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 47. Розгляд висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора

     1. Розгляд висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора вiдбувається на засiданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження. На засiдання запрошуються особа, яка подала дисциплiнарну скаргу, прокурор, стосовно якого вiдкрито дисциплiнарне провадження, їхнi представники, а у разi необхiдностi й iншi особи. Повiдомлення про час та мiсце проведення засiдання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, має бути надiслано не пiзнiш як за десять днiв до дня проведення засiдання.

(абзац перший частини дев'ятої статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. До повiдомлення про час та мiсце проведення засiдання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, яке надсилається прокурору, додаються копiя дисциплiнарної скарги та висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора.

(частина друга статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора розглядається за його участю i може бути розглянутий без нього лише у випадках, коли належним чином повiдомлений прокурор:

     1) повiдомив про згоду на розгляд висновку за його вiдсутностi;

     2) не з'явився на засiдання, не повiдомивши про причини неявки;

     3) не з'явився на засiдання повторно.

     Рiшення про можливiсть розгляду висновку за вiдсутностi вiдповiдного прокурора приймає вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(абзац п'ятий частини третьої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Прокурор, який не братиме участi в засiданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вправi надiслати письмовi пояснення щодо висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку, якi оголошуються на засiданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина четверта статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Розгляд висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора вiдбувається на засадах змагальностi. На засiданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, заслуховуються пояснення члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, який проводив перевiрку, пояснення прокурора, стосовно якого здiйснюється дисциплiнарне провадження, та/або його представника i в разi необхiдностi iнших осiб.

(частина п'ята статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Прокурор, стосовно якого здiйснюється дисциплiнарне провадження, та/або його представник мають право давати пояснення, вiдмовитися вiд їх надання, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, заявляти клопотання, а також за наявностi сумнiвiв у неупередженостi та об'єктивностi члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, подавати заяву про його вiдвiд.

(абзац перший частини шостої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Пiд час прийняття рiшення стосовно вiдводу член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, якому заявлено вiдвiд, не має права брати участi в голосуваннi та бути присутнiм пiд час його проведення.

(абзац другий частини шостої статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 47 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 48. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у дисциплiнарному провадженнi стосовно прокурора

(назва статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, приймає рiшення в дисциплiнарному провадженнi бiльшiстю голосiв вiд свого загального складу. Перед прийняттям рiшення вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за вiдсутностi прокурора, стосовно якого здiйснюється провадження, i запрошених осiб обговорює результати розгляду висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора.

(частина перша статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини першої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, який проводив перевiрку та готував висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку прокурора, не має права брати участi у голосуваннi при прийняттi рiшення за результатами розгляду зазначеного висновку та бути присутнiм пiд час проведення такого голосування.

(частина друга статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини другої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. При прийняттi рiшення у дисциплiнарному провадженнi враховуються характер проступку, його наслiдки, особа прокурора, ступiнь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплiнарного стягнення.

(дiю частини третьої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Рiшення про накладення на прокурора дисциплiнарного стягнення або рiшення про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора може бути прийнято не пiзнiше нiж через рiк iз дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатностi або перебування прокурора у вiдпустцi.

     5. У разi вiдсутностi пiдстав для накладення на прокурора дисциплiнарного стягнення вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, своїм рiшенням закриває дисциплiнарне провадження.

(частина п'ята статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини п'ятої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, викладається в письмовiй формi, пiдписується головуючим i членами вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, якi брали участь у розглядi висновку про наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнарного проступку, i оголошується на засiданнi цього органу. Рiшення у дисциплiнарному провадженнi має мiстити:

(абзац перший частини шостої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi та посаду прокурора, який притягається до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     2) обставини, встановленi пiд час здiйснення провадження;

     3) мотиви, з яких вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, ухвалила рiшення;

(пункт 3 частини шостої статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) суть рiшення за наслiдками розгляду iз зазначенням виду дисциплiнарного стягнення в разi його накладення;

     5) порядок i строк оскарження рiшення.

(дiю частини шостої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. За наявностi окремої думки член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, викладає її у письмовiй формi та додає до справи, про що головуючий повiдомляє на засiданнi. Змiст окремої думки на засiданнi не оголошується. За клопотанням прокурора, стосовно якого здiйснюється дисциплiнарне провадження, йому надається копiя окремої думки члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина сьома статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини сьомої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8. Копiя рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вручається прокуроровi, стосовно якого воно прийнято, або у семиденний строк надсилається йому поштою рекомендованим листом iз повiдомленням про вручення. У цей же строк копiя рiшення надсилається керiвниковi органу прокуратури, в якому прокурор, стосовно якого воно прийнято, обiймає посаду.

(частина восьма статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини восьмої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, прийняте за результатами розгляду дисциплiнарного провадження, оприлюднюється на її веб-сайтi у семиденний строк.

(частина дев'ята статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини дев'ятої статтi 48 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 49. Види дисциплiнарних стягнень

     1. На прокурора можуть бути накладенi такi дисциплiнарнi стягнення:

     1) догана;

     2) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рiвня чи на призначення на вищу посаду в органi прокуратури, в якому прокурор обiймає посаду (крiм Генерального прокурора);

(пункт 2 частини першої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) звiльнення з посади в органах прокуратури.

     2. Прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплiнарного стягнення вважається таким, який притягувався до дисциплiнарної вiдповiдальностi, крiм" випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     3. До закiнчення рiчного строку прокурор, який не допустив порушення законодавства та сумлiнно й професiйно здiйснював свої службовi обов'язки, може бути визнаний таким, який не притягувався до дисциплiнарної вiдповiдальностi, на пiдставi клопотання керiвника вiдповiдного органу прокуратури, однак не ранiш як:

(абзац перший частини третьої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) через шiсть мiсяцiв iз дня накладення дисциплiнарного стягнення, передбаченого пунктом 1 частини першої цiєї статтi;

     2) пiсля закiнчення половини строку, визначеного у разi накладення дисциплiнарного стягнення, передбаченого пунктом 2 частини першої цiєї статтi.

(пункт 2 частини третьої статтi 49 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. За результатами дисциплiнарного провадження може бути прийнято рiшення про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора (крiм Генерального прокурора) у разi:

(абзац перший частини четвертої статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) якщо дисциплiнарний проступок, вчинений прокурором, має характер грубого порушення;

     2) якщо прокурор вчинив дисциплiнарний проступок, перебуваючи у статусi прокурора, який притягувався до дисциплiнарної вiдповiдальностi.

     5. У разi якщо за результатами дисциплiнарного провадження щодо прокурора встановлено обставини, якi свiдчать про порушення прокурором вимог щодо несумiсностi, передбачених статтею 18 цього Закону, Генеральний прокурор або його заступник iнiцiює перед Вищою радою правосуддя розгляд вiдповiдного питання.

(частина п'ята статтi 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. У разi якщо вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за результатами дисциплiнарного провадження стосовно прокурора, який обiймає адмiнiстративну посаду, встановив неналежне виконання ним посадових обов'язкiв, установлених для вiдповiдної адмiнiстративної посади, орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у випадках, коли призначення на таку посаду вiдповiдно до цього Закону здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України, iнiцiює перед Радою прокурорiв України розгляд питання про внесення рекомендацiї щодо звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади.

(частина шоста статтi 49 у редакцiї Законiв України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини шостої статтi 49 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 50. Оскарження рiшення, прийнятого за результатами дисциплiнарного провадження

     1. Прокурор може оскаржити рiшення, прийняте за результатами дисциплiнарного провадження, до адмiнiстративного суду або до Вищої ради правосуддя протягом одного мiсяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копiї рiшення.

(частина перша статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Розгляд адмiнiстративного позову щодо оскарження рiшення Вищої ради правосуддя здiйснюється в порядку, визначеному процесуальним законом.

(частина друга статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Подання адмiнiстративного позову до суду на рiшення Вищої ради правосуддя про притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi або про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора не зупиняє дiю такого рiшення, але суд у порядку забезпечення адмiнiстративного позову може вiдповiдною ухвалою зупинити дiю рiшення Вищої ради правосуддя про притягнення прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi або про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi.

(частина третя статтi 50 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

Роздiл VII
ЗВIЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З ПОСАДИ, ПРИПИНЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПОСАДI

     Стаття 51. Загальнi умови звiльнення прокурора з посади, припинення його повноважень на посадi

     1. Прокурор звiльняється з посади у разi:

     1) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     2) порушення ним вимог щодо несумiсностi, передбачених статтею 18 цього Закону;

     3) набрання законної сили судовим рiшенням про притягнення прокурора до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiєю;

(пункт 3 частини першої статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     31) набрання законної сили рiшенням суду про визнання активiв прокурора або активiв, набутих за його дорученням iншими особами або в iнших передбачених статтею 290 Цивiльного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохiд держави;

(частину першу статтi 51 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 263-IX)

     4) неможливостi переведення на iншу посаду у зв'язку з прямим пiдпорядкуванням близькiй особi;

(пункт 4 частини першої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

     6) припинення громадянства України або набуття громадянства iншої держави;

     7) подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням;

     8) неможливостi подальшого перебування на тимчасово вакантнiй посадi;

     9) лiквiдацiї чи реорганiзацiї органу прокуратури, в якому прокурор обiймає посаду, або в разi скорочення кiлькостi прокурорiв органу прокуратури.

     Абзац одинадцятий частини першої статтi 51 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Особами, якi в установленому цим Законом порядку приймають рiшення про звiльнення прокурора з посади, є:

     1) Генеральний прокурор - стосовно прокурорiв Офiсу Генерального прокурора;

(пункт 1 частини другої статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     11) керiвник Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури - стосовно прокурорiв Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури;

(частину другу статтi 51 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2) керiвник обласної прокуратури - стосовно прокурорiв вiдповiдної обласної прокуратури та прокурорiв окружних прокуратур, якi розташованi у межах адмiнiстративно-територiальної одиницi, що пiдпадає пiд територiальну юрисдикцiю вiдповiдної обласної прокуратури.

(пункт 2 частини другої статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) пункт 3 частини другої статтi 51 виключено

(пункт 3 частини другої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Повноваження прокурора припиняються у зв'язку з:

     1) досягненням шiстдесяти п'яти рокiв;

     2) смертю;

     3) визнанням його безвiсно вiдсутнiм або оголошенням померлим;

     4) рiшенням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора.

(пункт 4 частини третьої статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Особа, звiльнена з посади Генерального прокурора, звiльняється з посади прокурора з пiдстав, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 7 частини першої цiєї статтi.

(частина четверта статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. На звiльнення прокурорiв з посади з пiдстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цiєї статтi, не поширюються положення законодавства щодо пропозицiї iншої роботи та переведення на iншу роботу при звiльненнi у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi, щодо строкiв попередження про звiльнення, щодо переважного права на залишення на роботi, щодо переважного права на укладення трудового договору у разi поворотного прийняття на роботу, щодо збереження мiсця роботи на перiод щорiчної вiдпустки та на перiод вiдрядження.

(статтю 51 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 52. Звiльнення прокурора у зв'язку з неможливiстю виконувати свої повноваження за станом здоров'я

     1. Прокурор може бути звiльнений з посади в разi неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я за наявностi медичного висновку, який надається медичною комiсiєю, утвореною центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, або за рiшенням суду, яке набрало законної сили, про визнання прокурора обмежено дiєздатним чи недiєздатним.

     2. Визнавши, що стан здоров'я унеможливлює здiйснення прокурором протягом тривалого часу або постiйно своїх повноважень, вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вносить подання про звiльнення прокурора з посади особi, уповноваженiй цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора.

(частина друга статтi 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 53. Звiльнення прокурора в разi порушення ним вимог щодо несумiсностi

     1. Прокурор звiльняється з посади в разi порушення ним вимог щодо несумiсностi за поданням Вищої ради правосуддя, яке вона вносить особi, уповноваженiй цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора.

(частина перша статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Подання про звiльнення Генерального прокурора з посади в разi порушення ним вимог щодо несумiсностi Вища рада правосуддя вносить Президенту України.

(частина друга статтi 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 54. Звiльнення прокурора в разi набрання законної сили судовим рiшенням про притягнення прокурора до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення, пов'язане з корупцiєю

(назва статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     1. Суд, що ухвалив судове рiшення, яким визнав прокурора винним у вчиненнi адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, пiсля набрання таким рiшенням законної сили повiдомляє про це особу, уповноважену цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, яка звiльняє такого прокурора з посади у триденний строк з дня отримання копiї вiдповiдного судового рiшення, що набрало законної сили.

(частина перша статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2. Суд, що ухвалив судове рiшення, яким визнав Генерального прокурора винним у вчиненнi адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, пiсля набрання таким рiшенням законної сили повiдомляє про це вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, який вносить подання про звiльнення Генерального прокурора з посади Президенту України.

(частина друга статтi 54 iз змiнами iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     3. Прокурор, щодо якого набрало законної сили судове рiшення, яким його визнано винним у вчиненнi адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, не може продовжувати здiйснювати свої повноваження.

(частина третя статтi 54 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 55. Звiльнення прокурора в разi неможливостi переведення на iншу посаду або вiдсутностi згоди на це у зв'язку з прямим пiдпорядкуванням близькiй особi

(назва статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     1. Прокурор, щодо якого наявнi обставини прямого пiдпорядкування близькiй особi, звiльняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, за поданням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, якщо:

(абзац перший частини першої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.09.2019р. N 113-IX, вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     1) протягом п'ятнадцяти днiв з дня виникнення таких обставин прокурором чи близькою йому особою не вжито заходiв щодо добровiльного усунення обставин прямого пiдпорядкування;

(пункт 1 частини першої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2) прокурор чи близька йому особа не були протягом тридцяти днiв iз дня виникнення таких обставин переведенi в установленому порядку на iншу посаду, що виключає пряме пiдпорядкування, або не надали згоду на таке переведення.

(пункт 2 частини першої статтi 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Примiтка. Термiни "пряме пiдпорядкування" та "близькi особи" у цьому Законi вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(примiтка до статтi 55 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     Стаття 56. Звiльнення прокурора у разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього

     1. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо прокурора, пiсля набрання таким вироком законної сили повiдомляє про це особу, уповноважену цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, яка звiльняє такого прокурора з посади.

     2. Суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо Генерального прокурора, пiсля набрання таким вироком законної сили повiдомляє про це вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, який вносить подання про його звiльнення з посади Президенту України.

(частина друга статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Прокурор, щодо якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили, не може продовжувати здiйснювати свої повноваження.

     Стаття 57. Звiльнення прокурора у разi припинення громадянства України або набуття громадянства iншої держави

     1. Прокурор у разi припинення громадянства України або набуття громадянства iншої держави звiльняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, за поданням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв.

(частина перша статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Генеральний прокурор у разi припинення громадянства або набуття громадянства iншої держави звiльняється з посади Президентом України за поданням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв.

(частина друга статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Прокурор не може продовжувати здiйснювати свої повноваження з моменту припинення громадянства України або встановлення у поданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, факту набуття прокурором громадянства iншої держави.

(частина третя статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 58. Звiльнення прокурора в разi подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням

     1. Прокурор незалежно вiд мотивiв має право подати заяву про звiльнення з посади за власним бажанням у будь-який час свого перебування на посадi.

     2. Заява про звiльнення з посади за власним бажанням подається особi, уповноваженiй цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора.

     Заява Генерального прокурора про звiльнення за власним бажанням подається Президенту України.

(абзац другий частини другої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Прокурор продовжує здiйснювати свої повноваження до прийняття рiшення про його звiльнення.

     Стаття 59. Звiльнення прокурора з посади в разi неможливостi подальшого перебування на тимчасово вакантнiй посадi

     1. Прокурор, який обiймає тимчасово вакантну посаду, у разi повернення на роботу прокурора, який обiймає вiдповiдну посаду на постiйнiй основi, звiльняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, якщо:

(абзац перший частини першої статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) прокурор не подав заяву про переведення до iншого органу прокуратури протягом п'ятнадцяти днiв;

     2) в органах прокуратури вiдсутнi вакантнi посади, на якi може бути здiйснено переведення;

     3) прокурор неуспiшно пройшов добiр на переведення до органу прокуратури вищого рiвня.

(пункт 3 частини першої статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 60. Звiльнення прокурора з посади у разi лiквiдацiї чи реорганiзацiї органу прокуратури, в якому прокурор обiймає посаду, або в разi скорочення кiлькостi прокурорiв органу прокуратури

     1. Прокурор звiльняється з посади особою, уповноваженою цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, за поданням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у разi лiквiдацiї чи реорганiзацiї органу прокуратури або в разi скорочення кiлькостi прокурорiв органу прокуратури, якщо:

(абзац перший частини першої статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) прокурор не подав заяву про переведення до iншого органу прокуратури протягом п'ятнадцяти днiв;

     2) в органах прокуратури вiдсутнi вакантнi посади, на якi може бути здiйснено переведення;

     3) прокурор неуспiшно пройшов конкурс на переведення до органу прокуратури вищого рiвня.

(дiю частини шостої статтi 60 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 61. Припинення повноважень прокурора

     1. Повноваження прокурора припиняються:

     1) за вiком з наступного дня пiсля досягнення ним шiстдесяти п'яти рокiв;

     2) у день його смертi.

     2. Повноваження прокурора, крiм Генерального прокурора, у зв'язку з рiшенням вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора припиняються:

(абзац перший частини другої статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) з дня, наступного за днем завершення строку на оскарження цього рiшення, - якщо рiшення не було оскаржено;

     2) з дня, наступного за днем набуття статусу остаточного рiшенням органу, до якого було оскаржено рiшення вiдповiдного органу про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi прокурора, - якщо рiшення було оскаржено, але скарга вiдхилена.

(пункт 2 частини другої статтi 61 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Керiвник чи заступник керiвника органу прокуратури, в якому обiймав посаду прокурор, повноваження якого було припинено, повiдомляє про це вiдповiдний орган, який притягнув прокурора до дисциплiнарної вiдповiдальностi.

(частина третя статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 62. Подання про звiльнення прокурора з посади

     1. Подання про звiльнення прокурора з посади вноситься Вищою радою правосуддя або вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, у визначених законом випадках.

(частина перша статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. У поданнi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, Вищої ради правосуддя про звiльнення прокурора з посади зазначаються:

(абзац перший частини другої статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) дата внесення подання;

     2) прiзвище, iм'я, по батьковi прокурора;

     3) рiк народження прокурора;

     4) вiдомостi про перебування на посадi прокурора;

     5) фактичнi обставини, що пiдтверджують наявнiсть пiдстави для звiльнення прокурора.

     3. Прийняття рiшення про звiльнення прокурора з посади здiйснюється особою, уповноваженою цим Законом приймати рiшення про звiльнення прокурора, виключно на пiдставi та в межах подання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, чи Вищої ради правосуддя.

(частина третя статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 63. Порядок звiльнення з посади Генерального прокурора

(назва статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Президент України видає указ про звiльнення Генерального прокурора з посади на пiдставi та в межах подання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження щодо прокурорiв, чи Вищої ради правосуддя.

(частина перша статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Порядок розгляду питання та прийняття Верховною Радою України рiшення про висловлення недовiри Генеральному прокурору встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

(абзац перший частини другої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Повноваження Генерального прокурора припиняються з дня набрання чинностi постановою Верховної Ради України.

(абзац другий частини другої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звiльнення з посади Генерального прокурора.

(статтю 63 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 64. Зупинення повноважень прокурора

     1. Повноваження прокурора зупиняються в разi:

     1) вiдрядження його до Вищої ради правосуддя, вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, Тренiнгового центру прокурорiв України, iншого органу для участi в його роботi на постiйнiй основi - до повернення з вiдрядження;

(пункт 1 частини першої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) звiльнення прокурора з адмiнiстративної посади - до прийняття рiшення про призначення його на iншу посаду в органi прокуратури, в якому вiн обiймав адмiнiстративну посаду, переведення на посаду до iншого органу прокуратури або звiльнення з посади прокурора;

     3) вiдсторонення вiд посади пiд час дисциплiнарного провадження стосовно нього - до звiльнення з посади прокурора, скасування рiшення про вiдсторонення вiд посади пiд час дисциплiнарного провадження стосовно нього, закриття цього дисциплiнарного провадження або накладення за його вчинення дисциплiнарного стягнення;

     4) вiдсторонення вiд виконання службових повноважень у порядку, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї", - до закiнчення розгляду судом справи про адмiнiстративне правопорушення, пов'язане з корупцiєю;

(пункт 4 частини першої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     5) вiдсторонення вiд посади в порядку, передбаченому статтями 154 - 158 Кримiнального процесуального кодексу України, - до скасування заходу забезпечення кримiнального провадження у виглядi вiдсторонення вiд посади чи вiдповiдної ухвали або припинення дiї такої ухвали.

     2. На час вiдсторонення вiд посади, вiдсторонення вiд виконання службових повноважень за прокурором зберiгається заробiтна плата, а у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цiєї статтi, йому можуть доручати завдання, виконання яких не впливає на об'єктивнiсть перевiрки.

Роздiл VIII
ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОКУРАТУРИ

Глава 1. Загальнi засади прокурорського самоврядування

     Стаття 65. Завдання прокурорського самоврядування

     1. Прокурорське самоврядування - це самостiйне колективне вирiшення прокурорами питань внутрiшньої дiяльностi прокуратури з метою:

     1) забезпечення органiзацiйної єдностi функцiонування органiв прокуратури, пiдвищення якостi роботи прокурорiв;

     2) змiцнення незалежностi прокурорiв, захисту вiд втручання в їх дiяльнiсть;

     3) участi у визначеннi потреб кадрового, фiнансового, матерiально-технiчного та iншого забезпечення прокурорiв, а також контролю за додержанням установлених нормативiв такого забезпечення;

     4) обрання чи призначення прокурорiв до складу iнших органiв у випадках та в порядку, встановлених законом.

     2. До питань внутрiшньої дiяльностi прокуратури належать питання органiзацiйного забезпечення прокуратури та дiяльностi прокурорiв, соцiального захисту прокурорiв та їхнiх сiмей, а також iншi питання, що безпосередньо не пов'язанi з виконанням повноважень прокурорiв.

     Стаття 66. Органiзацiйнi форми прокурорського самоврядування

     1. Прокурорське самоврядування здiйснюється через всеукраїнську конференцiю прокурорiв та Раду прокурорiв України.

(частина перша статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Порядок здiйснення прокурорського самоврядування визначається цим Законом, iншими законами, а також регламентами i положеннями, якi приймаються органами прокурорського самоврядування вiдповiдно до цього Закону.

Глава 2. Органи прокурорського самоврядування

     Стаття 67. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв

(назва статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Найвищим органом прокурорського самоврядування є всеукраїнська конференцiя прокурорiв.

(частина перша статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв:

(абзац перший частини другої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) заслуховує звiт Ради прокурорiв України про виконання завдань органiв прокурорського самоврядування, стан фiнансування та органiзацiйного забезпечення дiяльностi прокуратури;

     2) обирає членiв Вищої ради правосуддя та приймає рiшення про припинення їх повноважень вiдповiдно до Конституцiї i законiв України;

(пункт 2 частини другої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3) призначає членiв Ради прокурорiв України, вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження;

(пункт 3 частини другої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю пункту 3 частини другої статтi 67 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) затверджує Кодекс професiйної етики та поведiнки прокурорiв та положення про Раду прокурорiв України;

(пункт 4 частини другої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) приймає положення про порядок роботи вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження;

(пункт 5 частини другої статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю пункту 5 частини другої статтi 67 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) звертається до органiв державної влади та їх посадових осiб iз пропозицiями щодо вирiшення питань дiяльностi прокуратури;

     7) розглядає iншi питання прокурорського самоврядування та здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     3. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв приймає з питань, що належать до її компетенцiї, рiшення, що є обов'язковими для Ради прокурорiв України та будь-яких прокурорiв.

(частина третя статтi 67 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 68. Порядок скликання всеукраїнської конференцiї прокурорiв

(назва статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Чергова всеукраїнська конференцiя прокурорiв скликається Радою прокурорiв України один раз на два роки. Позачергова всеукраїнська конференцiя прокурорiв може бути скликана за рiшенням Ради прокурорiв України.

(частина перша статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Делегати всеукраїнської конференцiї прокурорiв та особи, запрошенi на неї, повiдомляються про день проведення конференцiї та питання, що виносяться на її розгляд, не пiзнiше нiж за тридцять днiв до початку конференцiї.

(частина друга статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 69. Обрання делегатiв на всеукраїнську конференцiю прокурорiв

(назва статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Делегатiв на всеукраїнську конференцiю прокурорiв обирають:

(частина перша статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1) збори прокурорiв Офiсу Генерального прокурора - шiсть прокурорiв Офiсу Генерального прокурора;

(пункт 1 частини першої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) збори прокурорiв обласних прокуратур - по три прокурори вiд кожної обласної прокуратури;

(пункт 2 частини першої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) збори прокурорiв окружних прокуратур - по два прокурори вiд кожної окружної прокуратури.

(пункт 3 частини першої статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Делегати на всеукраїнську конференцiю прокурорiв обираються шляхом таємного голосування простою бiльшiстю голосiв з числа вiльно висунутих альтернативних кандидатiв.

(частина друга статтi 69 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Збори прокурорiв скликаються керiвником вiдповiдної прокуратури, є повноважними, якщо на них присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi прокурорiв цiєї прокуратури, та приймають рiшення бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi прокурорiв вiдповiдної прокуратури.

     Стаття 70. Порядок проведення всеукраїнської конференцiї прокурорiв

(назва статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     1. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв є повноважною за умови присутностi на нiй не менш двох третин вiд загальної кiлькостi обраних делегатiв.

(частина перша статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. Всеукраїнську конференцiю прокурорiв вiдкриває голова Ради прокурорiв України, а в разi його вiдсутностi - заступник голови чи секретар Ради прокурорiв України.

(частина друга статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв обирає шляхом таємного голосування президiю конференцiї, кiлькiсний склад якої визначається рiшенням конференцiї. Президiя органiзовує роботу всеукраїнської конференцiї прокурорiв.

(частина третя статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4. Всеукраїнська конференцiя прокурорiв обговорює i затверджує порядок денний та регламент роботи конференцiї, обирає лiчильну комiсiю, секретарiат та iншi робочi органи конференцiї.

(частина четверта статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5. Робота всеукраїнської конференцiї прокурорiв протоколюється.

(частина п'ята статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6. Рiшення всеукраїнської конференцiї прокурорiв приймаються бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi обраних делегатiв голосуванням. Рiшення з питань, зазначених у пунктах 2, 3 частини другої статтi 67 цього Закону, приймаються конференцiєю шляхом таємного голосування.

(частина шоста статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     7. Iншi питання порядку проведення всеукраїнської конференцiї прокурорiв регулюються регламентом, який приймається конференцiєю.

(частина сьома статтi 70 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 71. Рада прокурорiв України

     1. У перiод мiж всеукраїнськими конференцiями прокурорiв вищим органом прокурорського самоврядування є Рада прокурорiв України.

(частина перша статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. До складу Ради прокурорiв України входять тринадцять осiб, з яких:

     1) два представники (прокурори) вiд Офiсу Генерального прокурора;

(пункт 1 частини другої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) чотири представники (прокурори) вiд обласних прокуратур;

(пункт 2 частини другої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3) п'ять представникiв (прокурорiв) вiд окружних прокуратур;

(пункт 3 частини другої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4) два представники (вченi), призначенi з'їздом представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ.

     3. Рада прокурорiв України є повноважною за умови обрання не менше дев'яти членiв.

     4. Частину четверту статтi 71 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Прокурор, який перебуває на адмiнiстративнiй посадi чи є членом вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не може одночасно бути членом Ради прокурорiв України.

(частина п'ята статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Строк повноважень члена Ради прокурорiв України становить п'ять рокiв без права повторного обрання.

     7. Члени Ради прокурорiв України обирають на засiданнi Ради iз свого складу голову Ради прокурорiв України, його заступника та секретаря.

     8. Рада прокурорiв України у перiод мiж всеукраїнськими конференцiями прокурорiв органiзовує виконання рiшень конференцiї, а також вирiшує питання щодо скликання та проведення всеукраїнської конференцiї прокурорiв. Повноваження та порядок роботи Ради прокурорiв України визначаються цим Законом та положенням про Раду прокурорiв України.

(частина восьма статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     9. Рада прокурорiв України:

     1) вносить рекомендацiї про призначення та звiльнення прокурорiв з адмiнiстративних посад у випадках, передбачених цим Законом. У разi якщо Генеральний прокурор не погоджується з рекомендованою Радою прокурорiв України кандидатурою i вiдмовляє у призначеннi на посаду, вiн вносить на розгляд Ради прокурорiв України iншу кандидатуру;

(пункт 1 частини дев'ятої статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)
(дiю пункту 1 частини дев'ятої статтi 71 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) органiзовує впровадження заходiв щодо забезпечення незалежностi прокурорiв, полiпшення стану органiзацiйного забезпечення дiяльностi прокуратур;

     3) розглядає питання правового захисту прокурорiв, соцiального захисту прокурорiв та членiв їхнiх сiмей i приймає вiдповiднi рiшення з цих питань;

     4) розглядає звернення прокурорiв та iншi повiдомлення про загрозу незалежностi прокурорiв, вживає за наслiдками розгляду вiдповiдних заходiв (повiдомляє вiдповiднi органи про пiдстави для притягнення до кримiнальної, дисциплiнарної чи iншої вiдповiдальностi; iнiцiює розгляд питання щодо вжиття заходiв забезпечення безпеки прокурорiв; оприлюднює заяви вiд iменi прокурорського корпусу про факти порушення незалежностi прокурора; звертається до мiжнародних органiзацiй з вiдповiдними повiдомленнями тощо);

     5) пункт 5 частини дев'ятої статтi 71 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) звертається з пропозицiями про вирiшення питань дiяльностi прокуратури до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування;

     7) здiйснює контроль за виконанням рiшень органiв прокурорського самоврядування;

     71) надає роз'яснення щодо додержання вимог законодавства щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi прокурорiв, голови чи членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження;

(зчастину дев'яту статтi 71 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Стаття 72. Забезпечення дiяльностi органiв прокурорського самоврядування

     1. Забезпечення роботи всеукраїнської конференцiї прокурорiв, дiяльностi Ради прокурорiв України здiйснюється Офiсом Генерального прокурора за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(частина перша статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Запит про обсяг коштiв, необхiдних для забезпечення дiяльностi органiв прокурорського самоврядування, подається до Офiсу Генерального прокурора Радою прокурорiв України.

(частина друга статтi 72 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

Глава 3. Орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва глави 3 роздiлу VIII у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 73. Статус вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, є колегiальним органом, який вiдповiдно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рiвень фахової пiдготовки осiб, якi виявили намiр зайняти посаду прокурора, та вирiшує питання щодо дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення та звiльнення прокурорiв з посади.

(частина перша статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостiйний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.

(частина друга статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Порядок роботи вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, визначається положенням, прийнятим всеукраїнською конференцiєю прокурорiв.

(частина третя статтi 73 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 73 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 74. Склад вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. До складу вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, входять одинадцять членiв, якi є громадянами України, мають вищу юридичну освiту та стаж роботи в галузi права не менше десяти рокiв, з яких:

(абзац перший частини першої статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) п'ять прокурорiв призначає всеукраїнська конференцiя прокурорiв;

(пункт 1 частини першої статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2) двi особи (вчених) призначає з'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ;

     3) одну особу (адвоката) призначає з'їзд адвокатiв України;

     4) три особи призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за погодженням з комiтетом Верховної Ради України, до предмету вiдання якого належить органiзацiя та дiяльнiсть органiв прокуратури.

     2. Членом вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не може бути призначений народний депутат України, представник Кабiнету Мiнiстрiв України, центрального чи мiсцевого органу виконавчої влади, керiвник, заступник керiвника Тренiнгового центру прокурорiв України, суддя, працiвник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), прокурор, який перебуває на адмiнiстративнiй посадi, а також бiльше однiєї особи з числа наукових та науково-педагогiчних працiвникiв одного i того самого навчального закладу чи наукової установи.

(частина друга статтi 74 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, є повноважною за умови призначення до її складу не менше дев'яти членiв.

(частина третя статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Строк повноважень члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, становить три роки. Одна i та ж сама особа не може здiйснювати повноваження члена комiсiї два строки пiдряд.

(частина четверта статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Член вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не може одночасно бути членом Ради прокурорiв України.

(частина п'ята статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Члени вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, працюють на постiйнiй основi i на час виконання своїх обов'язкiв вiдряджаються до комiсiї.

(частина п'ята статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Умови оплати працi, соцiального забезпечення членiв Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї визначаються на засадах, встановлених для вiдповiдної категорiї державних службовцiв. За членами вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, якi є прокурорами, зберiгаються гарантiї соцiального забезпечення, визначенi законодавством для прокурорiв.

(частина сьома статтi 74 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 74 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 75. Порядок проведення з'їзду представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ

     1. З'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ скликається головою вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не пiзнiш як за три мiсяцi до закiнчення строку повноважень членiв цiєї комiсiї, призначених за квотою з'їзду.

(абзац перший частини першої статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Рiшення про дату, час та мiсце проведення з'їзду голова вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, розмiщує на веб-сайтi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, i надсилає до вiдома до юридичних вищих навчальних закладiв, юридичних факультетiв вищих навчальних закладiв та наукових установ.

(абзац другий частини першої статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Вiд кожного юридичного вищого навчального закладу, юридичного факультету вищих навчальних закладiв та наукових установ у з'їздi беруть участь по одному делегату.

     Про осiб, обраних делегатами, повiдомляють голову вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, не пiзнiш як за десять днiв до дня з'їзду.

(абзац другий частини другої статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. З'їзд є повноважним за умови присутностi на ньому не менше двох третин вiд загальної кiлькостi обраних делегатiв.

     4. Вiдкриває з'їзд найстарший за вiком делегат.

     З'їзд шляхом таємного голосування обирає головуючого та секретаря, обговорює i затверджує порядок денний та регламент роботи з'їзду, обирає лiчильну комiсiю та iншi робочi органи з'їзду.

     5. Кандидати на посади членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, якi вiдповiдають вимогам, передбаченим частинами першою та другою статтi 74 цього Закону, визначаються за пропозицiєю делегатiв з'їзду таємним голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi делегатiв i включаються до бюлетеня для таємного голосування.

(частина п'ята статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Призначеним на посаду члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав бiльшiсть голосiв обраних делегатiв з'їзду.

(частина шоста статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. За результатами голосування головуючим i секретарем з'їзду пiдписується рiшення про призначення членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, що оприлюднюється на веб-сайтi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина сьома статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8. Скликання та проведення з'їзду представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ у встановленому цiєї статтею порядку проводиться виключно для цiлей, передбачених цим Законом.

(дiю статтi 75 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 76. Припинення повноважень члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Повноваження члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, припиняються у разi:

(абзац перший частини першої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) закiнчення строку, на який його призначено;

     2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

     3) вчинення дiй, несумiсних з посадою члена комiсiї;

     4) зайняття посади, передбаченої частиною другою статтi 74 цього Закону;

     5) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     7) припинення громадянства України або набуття громадянства iншої держави;

     8) визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     9) його смертi.

     2. Повноваження члена вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, припиняються:

(абзац перший частини другої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем закiнчення строку, на який його призначено, без необхiдностi прийняття рiшення комiсiєю;

     2) з пiдстав, передбачених пунктами 2, 3, 5 - 8 частини першої цiєї статтi, - за рiшенням комiсiї;

     3) з пiдстави, передбаченої пунктом 9 частини першої цiєї статтi, - у день смертi, без необхiдностi прийняття рiшення комiсiєю;

     4) з пiдстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цiєї статтi, - у день призначення на посаду, передбачену частиною другою статтi 74, - без необхiдностi прийняття рiшення комiсiєю.

     Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, приймає рiшення про припинення повноважень її члена з пiдстави, передбаченої пунктом 5 частини першої цiєї статтi, за наявностi медичного висновку, що надається медичною комiсiєю, утвореною центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, або за рiшенням суду, що набрало законної сили, про визнання члена комiсiї обмежено дiєздатним чи недiєздатним.

(абзац шостий частини другої статтi 76 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 76 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 77. Повноваження вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження:

(абзац перший частини першої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1) веде облiк даних про кiлькiсть посад прокурорiв, у тому числi вакантних та тимчасово вакантних;

     2) проводить добiр кандидатiв на посаду прокурора в установленому цим Законом порядку;

     3) бере участь у переведеннi прокурорiв;

     4) розглядає дисциплiнарнi скарги про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку та здiйснює дисциплiнарне провадження;

(пункт 4 частини першої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     5) за результатами дисциплiнарного провадження i за наявностi пiдстав, передбачених цим Законом, приймає рiшення про накладення на прокурора Офiсу Генерального прокурора, обласної та окружної прокуратури дисциплiнарного стягнення або рiшення про неможливiсть подальшого перебування особи на посадi прокурора;

(пункт 5 частини першої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

(дiю частини першої статтi 77 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, для здiйснення своїх повноважень має право ознайомлюватися з документами, отримувати їх копiї, опитувати прокурорiв та iнших осiб, отримувати за письмовим запитом вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, громадян, громадських об'єднань необхiдну для проведення перевiрки iнформацiю.

(абзац перший частини другої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, об'єднань громадян, громадяни, яким направлено запит вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, зобов'язанi протягом десяти днiв з дня його отримання надати вiдповiдну iнформацiю. У разi необхiдностi зазначений строк може бути продовжений до 30 днiв, про що вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, повiдомляє безпосередньо у запитi.

(абзац другий частини другої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини другої статтi 77 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. У разi ненадання органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, керiвниками державних пiдприємств, установ, органiзацiй вiдповiдному органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, запитуваної iнформацiї, вона може звернутися з вiдповiдним позовом до суду в порядку, передбаченому законом.

(частина третя статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю частини третьої статтi 77 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Прокурор, щодо якого проводиться дисциплiнарне провадження, не несе вiдповiдальностi за вiдмову давати пояснення стосовно себе, членiв своєї сiм'ї чи близьких родичiв, коло яких визначається законом.

     Стаття 78. Органiзацiя роботи та проведення засiдання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Вiдповiдний орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження, обирає iз свого складу з числа прокурорiв таємним голосуванням голову комiсiї строком на три роки.

(частина перша статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Голова вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, органiзовує її роботу та головує на її засiданнях, визначає обов'язки заступника, веде засiдання комiсiї, представляє її у зносинах з органами державної влади, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, особами, установами та органiзацiями, з органами iнших держав та мiжнародними органiзацiями. Обов'язки голови вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, у разi його вiдсутностi виконує заступник голови.

(частина друга статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Для вирiшення питання щодо вiдкриття дисциплiнарного провадження у вiдповiдному органi, що здiйснює дисциплiнарне провадження, дiє автоматизована система розподiлу дисциплiнарних скарг. Положення про автоматизовану систему розподiлу дисциплiнарних скарг затверджується вiдповiдним органом, що здiйснює дисциплiнарне провадження, за погодженням з Радою прокурорiв України.

(частина третя статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Секретар вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, органiзовує пiдготовку її засiдань та несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю дiловодства.

(частина четверта статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Засiдання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, проводяться вiдкрито i гласно, крiм випадкiв, установлених законом. Засiдання комiсiї є повноважним, якщо на ньому присутнi не менше дев'яти членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження.

(частина п'ята статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Голова вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, визначає дату, час i мiсце проведення засiдання вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, перелiк питань, що вносяться на засiдання, i не пiзнiш як за п'ять днiв до засiдання повiдомляє про це iнших членiв вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, та забезпечує розмiщення цих вiдомостей на її веб-сайтi з урахуванням! вимог, передбачених частиною четвертою статтi 45 цього Закону.

(частина шоста статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     7. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть вiд її загального складу, передбаченого цим Законом. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, викладаються в письмовiй формi.

(частина сьома статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     8. У рiшеннi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, зазначаються дата i мiсце його прийняття, члени комiсiї, якi брали участь у засiданнi, питання, що розглядалися, мотиви прийнятого рiшення, а також порядок i строк оскарження рiшення, в тому числi дозвiл особi, яка подала дисциплiнарну скаргу, на оскарження рiшення, якщо вiн наданий.

(абзац перший частини восьмої статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Рiшення пiдписується головуючим та членами вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, якi брали участь у засiданнi. За наявностi окремої думки, вона викладається у письмовiй формi i додається до справи, про що головуючий повiдомляє на засiданнi, але змiст окремої думки виголошенню на засiданнi не пiдлягає.

(абзац другий частини восьмої статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, пiдлягає оприлюдненню на її веб-сайтi у триденний строк з дня його прийняття, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(частина дев'ята статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     10. Особа, яка подала дисциплiнарну скаргу про вчинення прокурором дисциплiнарного проступку, має право оскаржити рiшення вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, до Вищої ради правосуддя за наявностi дозволу вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, на таке оскарження.

(статтю 78 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, частина десята статтi 78 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
(дiю статтi 78 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 79. Забезпечення дiяльностi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження

(назва статтi 79 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi вiдповiдного органу, що здiйснює дисциплiнарне провадження, здiйснюється її секретарiатом.

(частина перша статтi 79 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Питання прийняття на роботу, звiльнення з роботи, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а також умови оплати працi працiвникiв секретарiату, умови їх побутового забезпечення i рiвень соцiального захисту визначаються Кодексом законiв про працю України, Законом України "Про державну службу", цим Законом, iншими нормативно-правовими актами.

(дiю статтi 79 зупинено до 01.09.2021р. згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 80. Тренiнговий центр прокурорiв України

     1. Тренiнговий центр прокурорiв України є державною установою, що здiйснює пiдвищення квалiфiкацiї прокурорiв.

     На Тренiнговий центр прокурорiв України не поширюється законодавство про вищу освiту.

     Для забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї прокурори можуть вiдряджатися до Тренiнгового центру прокурорiв України.

     2. Тренiнговий центр прокурорiв України є юридичною особою, що здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону та статуту, який затверджується Генеральним прокурором.

     Генеральний прокурор призначає та звiльняє з посад керiвника Тренiнгового центру прокурорiв України та його заступникiв.

     3. Тренiнговий центр прокурорiв України функцiонує при Офiсi Генерального прокурора i може мати регiональнi вiддiлення.

(стаття 80 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

Роздiл IX
СОЦIАЛЬНЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРА ТА IНШИХ ПРАЦIВНИКIВ ОРГАНIВ ПРОКУРАТУРИ

     Стаття 81. Заробiтна плата прокурора

     1. Заробiтна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися iншими нормативно-правовими актами.

     2. Заробiтна плата прокурора складається з посадового окладу та доплат за:

(частина перша статтi 80 у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     1) вислугу рокiв;

     2) виконання обов'язкiв на адмiнiстративнiй посадi та iнших виплат, передбачених законодавством.

     Премiювання прокурорiв здiйснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором, за результатами оцiнювання якостi їх роботи за календарний рiк у межах фонду премiювання, утвореного в розмiрi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економiї фонду оплати працi.

(частину другу статтi 81 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Розмiр щорiчної премiї прокурора не може становити бiльше 30 вiдсоткiв розмiру суми його посадового окладу, отриманої ним за вiдповiдний календарний рiк.

(частину другу статтi 81 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року.

     З 1 сiчня 2021 року посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 20 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, а з 1 сiчня 2022 року - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року.

(частина третя статтi 81 у редакцiї Законiв України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Посадовi оклади iнших прокурорiв установлюються пропорцiйно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефiцiєнтом:

     1) прокурора обласної прокуратури - 1,2;

     2) прокурора Офiсу Генерального прокурора - 1,3.

(частина четверта статтi 81 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     5. Посадовi оклади прокурорiв, якi перебувають на адмiнiстративних посадах, встановлюються у такому розмiрi:

     1) Генерального прокурора - 1,7 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     2) першого заступника Генерального прокурора - 1,5 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     3) заступника Генерального прокурора - 1,3 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     4) керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     5) заступника керiвника пiдроздiлу Офiсу Генерального прокурора - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора Офiсу Генерального прокурора;

     6) керiвника обласної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     7) першого заступника керiвника обласної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     8) заступника керiвника обласної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     9) керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     10) заступника керiвника пiдроздiлу обласної прокуратури - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора обласної прокуратури;

     11) керiвника окружної прокуратури - 1,5 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     12) першого заступника керiвника окружної прокуратури - 1,4 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     13) заступника керiвника окружної прокуратури - 1,3 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     14) керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури - 1,27 - 1,20 посадового окладу прокурора окружної прокуратури;

     15) заступника керiвника пiдроздiлу окружної прокуратури - 1,17 - 1,10 посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

(частина п'ята статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     6. Посадовий оклад прокурора Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не може бути меншим за посадовий оклад керiвника структурного пiдроздiлу центрального управлiння Нацiонального антикорупцiйного бюро України, що здiйснює досудове розслiдування.

(статтю 81 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою та восьмою)

     7. Прокурорам виплачується щомiсячна надбавка за вислугу рокiв у розмiрах: за наявностi стажу роботи понад один рiк - 10 вiдсоткiв, понад 3 роки - 15 вiдсоткiв, понад 5 рокiв - 18 вiдсоткiв, понад 10 рокiв - 20 вiдсоткiв, понад 15 рокiв - 25 вiдсоткiв, понад 20 рокiв - 30 вiдсоткiв, понад 25 рокiв - 40 вiдсоткiв, понад 30 рокiв - 45 вiдсоткiв, понад 35 рокiв - 50 вiдсоткiв посадового окладу.

(частина сьома статтi 81 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     Порядок виплати щомiсячної надбавки за вислугу рокiв прокурорам затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину сьому статтi 81 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     8. Частину восьму статтi 81 виключено

(статтю 81 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, у зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою, частину восьму статтi 81 виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Фiнансування оплати працi прокурорiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 82. Вiдпустка прокурора

     1. Прокурору надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 30 календарних днiв з виплатою допомоги для оздоровлення в розмiрi, що не перевищує середньомiсячної заробiтної плати прокурора.

     2. Прокурору, який має стаж роботи в органах прокуратури понад 10 рокiв, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 15 календарних днiв.

     3. Прокурору надаються додатковi та iншi вiдпустки, передбаченi законом.

     4. Для виконання невiдкладних i непередбачуваних завдань прокурори можуть бути вiдкликанi з щорiчної основної чи додаткової оплачуваної вiдпустки. Частина невикористаної вiдпустки надається прокурорам у будь-який час вiдповiдного року чи приєднується до вiдпустки в наступному роцi з вiдповiдним вiдшкодуванням непередбачуваних витрат у зв'язку з вiдкликанням iз вiдпустки. Порядок такого вiдшкодування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 83. Матерiально-побутове забезпечення прокурора

     1. Пiсля призначення на посаду прокурор, який потребує полiпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за мiсцем знаходження прокуратури.

     2. Прокурор та члени його сiм'ї користуються в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку безоплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров'я. Члени сiм'ї прокурора, якi проживають разом з ним, обслуговуються у тих медичних закладах, що й прокурор.

(частина друга статтi 83 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Прокурору може надаватися матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань у розмiрi, що не перевищує середньомiсячної заробiтної плати прокурора.

     4. Частину четверту статтi 83 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 84. Заходи соцiального захисту прокурора

     1. Прокурор пiдлягає загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина перша статтi 84 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     2. Поховання прокурора, який загинув (помер) у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, або звiльненого з посади, який помер внаслiдок заподiяння тiлесних ушкоджень або iншої шкоди здоров'ю, пов'язаних з виконанням службових обов'язкiв, здiйснюється за рахунок коштiв, що видiляються органам прокуратури у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. За сiм'єю загиблого зберiгається право на одержання житла на умовах i пiдставах, що iснували на час загибелi прокурора.

     3. За пенсiонерами i членами їхнiх сiмей зберiгаються гарантiї соцiального захисту, передбаченi цим Законом та iншими законодавчими актами. Пенсiонери i члени їхнiх сiмей, що проживають разом iз ними, мають також право на безкоштовне медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на облiку до виходу на пенсiю прокурора.

     Стаття 85. Матерiально-побутове забезпечення та соцiальний захист працiвникiв органiв прокуратури

     1. Розмiр посадових окладiв, надбавок за вислугу рокiв та iнших виплат працiвникiв органiв прокуратури (державних службовцiв, службовцiв, iнших працiвникiв) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Питання матерiально-побутового забезпечення та соцiального захисту працiвникiв органiв прокуратури, не врегульованi цим Законом, визначаються Законом України "Про державну службу" та iншими законодавчими актами.

     Абзац другий частини другої статтi 85 виключено

(абзац другий частини другої статтi 85 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Абзац третiй частини другої статтi 85 виключено

(абзац третiй частини другої статтi 85 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 86. Пенсiйне забезпечення працiвникiв прокуратури

     1. Прокурори мають право на пенсiйне забезпечення за вислугу рокiв незалежно вiд вiку за наявностi на день звернення вислуги рокiв не менше:

     по 30 вересня 2011 року - 20 рокiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 10 рокiв;

     з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року - 20 рокiв 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 10 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року - 21 рiк, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 11 рокiв;

     з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - 21 рiк 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 11 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року - 22 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 12 рокiв;

     з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року - 22 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 12 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - 23 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 13 рокiв;

     з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року - 23 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 13 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 14 рокiв;

     з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року - 24 роки 6 мiсяцiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 14 рокiв 6 мiсяцiв;

     з 1 жовтня 2020 року i пiзнiше - 25 рокiв, у тому числi стажу роботи на посадах прокурорiв не менше 15 рокiв.

     2. Пенсiя призначається в розмiрi 60 вiдсоткiв вiд суми їхньої мiсячної (чинної) заробiтної плати, до якої включаються всi види оплати працi, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, а до 1 сiчня 2011 року - страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування, одержуваної перед мiсяцем звернення за призначенням пенсiї.

(частина друга статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     3. Розмiр виплат (крiм посадових окладiв, надбавок за вислугу рокiв), що включаються в заробiток для обчислення пенсiї, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсiєю, за будь-якi 60 календарних мiсяцiв такої роботи пiдряд перед зверненням за пенсiєю незалежно вiд наявностi перерв протягом цього перiоду на данiй роботi.

     4. Середньомiсячна сума зазначених виплат за 60 календарних мiсяцiв визначається шляхом дiлення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводиться iз застосуванням коефiцiєнта загального пiдвищення розмiрiв посадового окладу та надбавок до нього. Посадовий оклад, надбавки за вислугу рокiв пiд час призначення пенсiї враховуються в розмiрах за останньою займаною посадою прокурора, встановлених на момент виникнення права на перерахунок пенсiї за вислугу рокiв.

     5. Працiвникам, якi не мають вислуги рокiв, передбаченої частиною першою цiєї статтi, за наявностi необхiдного стажу роботи на посадах прокурорiв, а також страхового стажу, необхiдного для призначення пенсiї за вiком у мiнiмальному розмiрi, передбаченого абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пiсля досягнення чоловiками 57 рокiв, а жiнками вiку, що на п'ять рокiв менше, нiж пенсiйний вiк, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пенсiя призначається у розмiрi, пропорцiйному кiлькостi повних рокiв роботи на прокурорських посадах, iз розрахунку 60 вiдсоткiв мiсячної заробiтної плати за вiдповiдну вислугу рокiв, передбачену частиною першою цiєї статтi. Передбачене цiєю частиною зниження вiку для жiнок застосовується також до завершення перiоду пiдвищення вiку виходу на пенсiю до 1 сiчня 2022 року. До досягнення вiку, встановленого цiєю частиною, право на пенсiю за вiком мають чоловiки 1960 року народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

     55 рокiв - якi народилися по 31 грудня 1957 року;

     55 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

     56 рокiв - якi народилися з 1 сiчня 1959 року по 31 грудня 1959 року;

     56 рокiв 6 мiсяцiв - якi народилися з 1 сiчня 1960 року по 31 грудня 1960 року.

(частина п'ята статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     6. До вислуги рокiв, що дає право на пенсiю згiдно з цiєю статтею, зараховується час роботи на посадах прокурорiв (в тому числi адмiнiстративних) органiв прокуратури, стажистами, на посадах помiчникiв i старших помiчникiв прокурорiв;

(абзац перший частини шостої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     слiдчими, суддями;

     на посадах начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, податкової мiлiцiї, кримiнально-виконавчої служби, офiцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, iнших утворених вiдповiдно до законодавства України вiйськових формувань, на посадах державних службовцiв, якi обiймають особи з вищою юридичною освiтою;

     у науково-навчальних закладах Офiсу Генерального прокурора працiвникам, яким до набрання чинностi цим законом було присвоєно класнi чини (працiвникам вiйськової прокуратури - вiдповiднi вiйськовi звання), у тому числi час наукової та викладацької роботи в iнших науково-навчальних закладах, якщо вони мали науковий ступiнь чи вчене звання;

(абзац четвертий частини шостої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     на адмiнiстративних та викладацьких посадах, посадах наукових працiвникiв у Тренiнговому центрi прокурорiв України;

     на виборних посадах у державних органах, на посадах в iнших органiзацiях, якщо працiвники, яким до набрання чинностi цим Законом було присвоєно класнi чини (працiвникам вiйськової прокуратури - вiдповiднi вiйськовi звання), були направленi туди, а потiм повернулися в органи прокуратури;

     вiйськова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах денної форми навчання або на юридичних факультетах вищих навчальних закладiв денної форми навчання;

     вiдпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, якщо така вiдпустка надавалася.

     7. До пенсiї за вислугу рокiв, призначеної згiдно з цiєю статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членiв сiм'ї та на догляд за одиноким пенсiонером у розмiрах i за умов, передбачених чинним законодавством.

     8. Право на пенсiю за вислугу рокiв мають особи, якi безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсiї працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Офiсу Генерального прокурора, а також особи, звiльненi з прокурорських посад органiв прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку з лiквiдацiєю чи реорганiзацiєю органу прокуратури, в якому особа обiймає посаду, або у зв'язку iз скороченням кiлькостi прокурорiв, у зв'язку з обранням їх на виборнi посади в органах державної влади чи органах мiсцевого самоврядування. Ветеранам вiйни, якi мають необхiдний стаж роботи для призначення пенсiї за вислугу рокiв, така пенсiя призначається незалежно вiд того, чи працювали вони в органах прокуратури перед зверненням за призначенням пенсiї.

(частина восьма статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     9. Прокурорам, визнаним особами з iнвалiднiстю I або II групи, призначається пенсiя по iнвалiдностi в розмiрах, передбачених частиною другою цiєї статтi, за наявностi стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 рокiв.

(частина дев'ята статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     10. У разi обрання прокурора, який має право на отримання пенсiї за вислугу рокiв або набуває таке право пiд час роботи на виборнiй посадi, народним депутатом України вiн має право на пенсiю, що обчислюється iз заробiтку народного депутата України, або на пенсiйне забезпечення за вислугу рокiв на службi в органах прокуратури за його вибором.

     11. Прокурорам, якi мають одночасно право на рiзнi державнi пенсiї, призначається одна пенсiя за їхнiм вибором.

     12. Особи, звiльненi з роботи в порядку дисциплiнарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавленi класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсiйне забезпечення за вислугою рокiв. Права на одержання пенсiї, передбаченої цiєю статтею, позбавляються також особи, звiльненi з роботи у зв'язку з засудженням за умисне кримiнальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцiєю. У таких випадках пенсiя прокурорам i слiдчим призначається на загальних пiдставах.

(частина дванадцята статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     13. Пенсiї за вислугу рокiв вiдповiдно до цiєї статтi призначаються, перераховуються i виплачуються уповноваженими на це державними органами.

     14. За пенсiонерами i членами їхнiх сiмей зберiгаються пiльги i гарантiї соцiального захисту, передбаченi цим Законом та iншими законодавчими актами. Пенсiонери i члени їхнiх сiмей, що проживають разом iз ними, мають також право на безкоштовне медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на облiку до виходу на пенсiю працiвника прокуратури.

     15. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року:

(абзац перший частини п'ятнадцятої статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     особам (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом України "Про судоустрiй i статус суддiв", призначенi пенсiї / щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються;

(абзац другий частини п'ятнадцятої статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     у перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя, призначена особi вiдповiдно до цiєї статтi (крiм осiб з iнвалiднiстю I та II груп, осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), розмiр якої перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

(абзац третiй частини п'ятнадцятої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     З 1 сiчня 2018 року пенсiя, призначена вiдповiдно до цiєї статтi, у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї/щомiсячного довiчного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується в розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(абзац четвертий частини п'ятнадцятої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється.

     Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, встановлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

(абзац шостий частини п'ятнадцятої статтi 86 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.12.2015р. N 911-VIII, вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)
(частина п'ятнадцята статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 02.03.2015р. N 213-VIII)

     16. Частину шiстнадцяту статтi 86 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     17. Частину сiмнадцяту статтi 86 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     18. Частину вiсiмнадцяту статтi 86 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     19. Пенсiя у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сiм'ї прокурора або слiдчого, якi були на його утриманнi на момент смертi (при цьому дiтям пенсiя призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника), за наявностi у померлого годувальника стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 рокiв, у розмiрi 60 вiдсоткiв середньомiсячного (чинного) заробiтку на одного члена сiм'ї, 70 вiдсоткiв - на двох i бiльше членiв сiм'ї. До непрацездатних членiв сiм'ї померлого прокурора або слiдчого належать особи, зазначенi у статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     20. Умови та порядок перерахунку призначених пенсiй працiвникам прокуратури визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина двадцята статтi 86 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

Роздiл X
ОРГАНIЗАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПРОКУРАТУРИ

     Стаття 87. Особливостi забезпечення функцiонування прокуратури

     1. Держава забезпечує фiнансування та належнi умови функцiонування прокуратури i дiяльностi прокурорiв.

     2. Забезпечення функцiонування системи прокуратури передбачає:

     1) визначення у Державному бюджетi України видаткiв на фiнансування прокуратури не нижче рiвня, що забезпечує можливiсть повного i незалежного здiйснення її повноважень вiдповiдно до закону;

     2) законодавче гарантування повного i своєчасного фiнансування прокуратури;

     3) гарантування достатнього рiвня соцiального забезпечення прокурорiв.

     Стаття 88. Система забезпечення функцiонування прокуратури

     1. В Українi дiє єдина система забезпечення функцiонування прокуратури.

     2. Органи прокуратури, iншi органи державної влади беруть участь в органiзацiйному забезпеченнi дiяльностi прокуратури у випадках i порядку, визначених цим та iншими законами.

     Стаття 89. Засади фiнансування прокуратури

     1. Фiнансування прокуратури здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, а також iнших джерел, не заборонених законодавством, у тому числi у випадках, передбачених мiжнародними договорами України або проектами мiжнародної технiчної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку.

(частина перша статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Функцiї головного розпорядника коштiв Державного бюджету України щодо фiнансового забезпечення дiяльностi прокуратури здiйснюються Офiсом Генерального прокурора.

(частина друга статтi 89 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Частину третю статтi 89 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     Стаття 90. Порядок фiнансування прокуратури

     1. Фiнансування прокуратури здiйснюється згiдно з кошторисами i щомiсячними розписами видаткiв, затвердженими Генеральним прокурором, у межах рiчної суми видаткiв, передбачених Державним бюджетом України на поточний бюджетний перiод.

(частина перша статтi 90 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 91. Забезпечення потреб прокурора, пов'язаних з його професiйною дiяльнiстю

     1. Прокурор забезпечується окремим робочим мiсцем та необхiдними для роботи засобами.

     2. Органи прокуратури забезпечуються транспортними i матерiально-технiчними засобами у порядку, затвердженому Генеральним прокурором, у межах видаткiв, затверджених у Державному бюджетi України на утримання органiв прокуратури.

(частина друга статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування забезпечують розташованi на їх територiї органи та установи прокуратури вiдповiдними службовими примiщеннями на умовах оренди.

Роздiл XI
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 92. Мiжнародно-правове спiвробiтництво з компетентними органами iноземних держав у сферi кримiнального судочинства

     1. Органи прокуратури згiдно з мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та кримiнальним процесуальним законодавством України здiйснюють спiвробiтництво з компетентними органами iнших держав з питань проведення процесуальних дiй при розслiдуваннi кримiнальних правопорушень, видачi осiб, якi їх вчинили, перейняттi кримiнального провадження та з iнших питань, передбачених такими договорами. У разi вiдсутностi мiжнародного договору України спiвробiтництво у цiй сферi здiйснюється органами прокуратури України на пiдставi взаємних письмових гарантiй.

     Спiвробiтництво органiв прокуратури з компетентними органами iнших держав не може здiйснюватися всупереч конституцiйним гарантiям України та її договiрним зобов'язанням щодо прав людини.

     2. У випадках, передбачених законодавством, Офiс Генерального прокурора є центральним органом, вiдповiдальним за виконання мiжнародних договорiв України.

(частина друга статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Якщо мiжнародним договором України передбачено безпосереднiй порядок спiвробiтництва пiд час кримiнального провадження, обласнi прокуратури здiйснюють таке спiвробiтництво у межах своєї компетенцiї.

(частина третя статтi 92 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 93. Мiжвiдомчi мiжнароднi договори України, що укладаються Офiсом Генерального прокурора

(назва статтi 93 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Офiс Генерального прокурора в порядку, передбаченом Законом України "Про мiжнароднi договори України", бере участь у пiдготовцi мiжнародних договорiв України щодо спiвробiтництва у сферi кримiнального судочинства, укладає мiжвiдомчi мiжнароднi договори України про спiвробiтництво з питань дiяльностi прокуратури з вiдповiдними державними органами iноземних держав i мiжнародними органiзацiями, до компетенцiї яких належать питання, що регулюються договорами.

(частина перша статтi 93 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Стаття 94. Порядок укладення, виконання та денонсацiї мiжнародних мiжвiдомчих договорiв України, що укладаються Офiсом Генерального прокурора

(назва статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     1. Пропозицiї щодо укладення Офiсом Генерального прокурора мiжнародних договорiв України мiжвiдомчого характеру погоджуються з Мiнiстерством закордонних справ України.

(частина перша статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     2. Рiшення про проведення переговорiв i пiдписання мiжвiдомчих мiжнародних договорiв, що укладаються Офiсом Генерального прокурора, у тому числi щодо надання повноважень на здiйснення таких дiй, приймається Генеральним прокурором. Ведення переговорiв щодо пiдготовки тексту мiжвiдомчого мiжнародного договору України, його укладення, встановлення його автентичностi або пiдписання такого мiжвiдомчого мiжнародного договору України здiйснюється лише уповноваженими на те особами.

(частина друга статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII, вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     3. Мiжвiдомчi мiжнароднi договори України, укладенi Офiсом Генерального прокурора, що набрали чинностi для України, публiкуються у Зiбраннi дiючих мiжнародних договорiв України та iнформацiйному бюлетенi "Офiцiйний вiсник України".

(абзац перший частини третьої статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Мiжвiдомчi мiжнароднi договори України, укладенi Офiсом Генерального прокурора, реєструються у Мiнiстерствi юстицiї України вiдповiдно до законодавства. Оригiнали текстiв мiжнародних мiжвiдомчих договорiв України зберiгаються у Мiнiстерствi закордонних справ України.

(абзац другий частини третьої статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     Контроль автентичностi текстiв мiжвiдомчих мiжнародних договорiв України, укладених Офiсом Генерального прокурора, українською та iноземною мовами здiйснюється Мiнiстерством закордонних справ України.

(абзац третiй частини третьої статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

     4. Денонсацiя мiжнародних мiжвiдомчих договорiв України, укладених Офiсом Генерального прокурора, здiйснюється Офiсом Генерального прокурора.

(частина четверта статтi 94 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)

Роздiл XII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 15 липня 2015 року, крiм:

     пункту 5 роздiлу XII (крiм пiдпунктiв 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), роздiлу XIII цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування;

     статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79 цього Закону, якi набирають чинностi 15 квiтня 2017 року;

(абзац третiй пункту 1 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII)

     статтi 12 та Додатка до цього Закону щодо перелiку та територiальної юрисдикцiї мiсцевих прокуратур, якi набирають чинностi з 15 грудня 2015 року.

(пункт 1 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.04.2015р. N 335-VIII, у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2. До затвердження всеукраїнською конференцiєю прокурорiв Кодексу професiйної етики та поведiнки прокурорiв застосовуються положення Кодексу професiйної етики та поведiнки працiвникiв прокуратури, схваленого всеукраїнською конференцiєю працiвникiв прокуратури 28 листопада 2012 року та затвердженого наказом Генерального прокурора України вiд 28 листопада 2012 року N 123.

(пункт 2 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть iз набранням чинностi цим Законом:

     1) Закон України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793, N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71, N 34, ст. 268; 2001 р., N 9, ст. 38, N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 117, ст. 125; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 2, ст. 32, N 6, ст. 132, N 11, ст. 198; 2006 р., N 1, ст. 18, N 19 - 20, ст. 156; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 33, ст. 442; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78, N 48, ст. 357; 2010 р., N 37, ст. 497, NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 23, ст. 160, N 30, ст. 279; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 14, ст. 89, N 21, ст. 208, N 37, ст. 490, N 39, ст. 517; 2014 р., N 11, ст. 132, N 17, ст. 593, N 20 - 21, ст. 745, N 22, ст. 816; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 14 серпня 2014 року N 1642-VII), крiм пункту 8 частини першої статтi 15, частини четвертої статтi 16, абзацу першого частини другої статтi 462, статтi 47, частини першої статтi 49, частини п'ятої статтi 50, частин третьої, четвертої, шостої та одинадцятої статтi 501, частини третьої статтi 512, статтi 53 щодо класних чинiв (їх дiя поширюється на осiб, яким присвоєно класнi чини до набрання чинностi цим Законом), статтi 55 щодо посвiдчення працiвника прокуратури, статтi 2 у частинi пiдстав звiльнення з посади Генерального прокурора України, а також статтi 13 щодо функцiонування в системi органiв прокуратури мiських, районних, мiжрайонних, районних у мiстах прокуратур, яка втрачає чиннiсть з 15 грудня 2015 року;

(пiдпункт 1 пункту 3 роздiлу XII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     2) Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про прокуратуру та Кримiнально-процесуального кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 22, ст. 229);

     3) Постанову Верховної Ради України вiд 5 листопада 1991 року "Про введення в дiю Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 794);

     4) Постанову Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року "Про затвердження структури Генеральної прокуратури України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 16; 1993 р., N 49, ст. 466).

     4. Постанови Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року "Про затвердження Положення про класнi чини працiвникiв органiв прокуратури України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 14) та "Про затвердження Дисциплiнарного статуту прокуратури України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст. 15; 2013 р., N 14, ст. 89; 2014 р., N 12, ст. 178) втрачають чиннiсть одночасно з втратою чинностi пунктом 8 частини першої статтi 15, частиною четвертою статтi 16, абзацом першим частини другої статтi 462, статтею 47, частиною першою статтi 49, частиною п'ятою статтi 50, частинами третьою, четвертою, шостою та одинадцятою статтi 501, частиною третьою статтi 512, статтею 53 щодо класних чинiв Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами).

     5. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     а) частину першу статтi 43 доповнити словами "крiм випадкiв, коли розiрвання трудового договору iз зазначених пiдстав здiйснюється з прокурором, працiвником органу внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань України чи органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства";

     б) у частинi четвертiй статтi 136 слова "або за заявою прокурора" виключити;

     в) пункт 2 статтi 231 виключити;

     г) у частинi четвертiй статтi 233 слова "або прокурора" виключити;

     ґ) статтю 252 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Положення цiєї статтi в частинi особливостей притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення не поширюються на прокурорiв, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань України та органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства";

     д) частину третю статтi 259 виключити;

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтi 7:

     у частинi четвертiй слова "прокурорським наглядом" виключити;

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв при застосуваннi заходiв впливу за адмiнiстративнi правопорушення шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при застосуваннi заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     б) у частинi першiй статтi 15 слова "чи окремої постанови суддi або подання прокурора" виключити;

     в) абзац перший статтi 1854 доповнити словами "пiд час досудового розслiдування";

     г) у статтi 1856:

     у назвi слова "чи окремої постанови суддi або подання прокурора" виключити;

     в абзацi першому частини першої слова "чи окремої постанови суддi" та "чи окрему постанову суддi" виключити, а слово "них" замiнити словом "нiй";

     частину другу виключити;

     ґ) частину другу статтi 1858 викласти в такiй редакцiї:

     "Ухилення вiд виконання законних вимог прокурора щодо прибуття в орган прокуратури, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     д) у статтi 18835:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18835. Невиконання законних вимог Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв або членiв цих органiв щодо надання iнформацiї";

     абзац перший частини першої пiсля слiв "члена Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України" доповнити словами "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв, члена Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв";

     е) у частинi першiй статтi 255:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому слова i цифри "частини перша i друга статтi 1271, стаття 130" замiнити словом i цифрами "статтi 1271, 130";

     абзац "секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статтi 18839, 18840)" виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) слiдчий (частина четверта статтi 184, статтi 1854, 18511)";

     доповнити пунктами 81, 92 - 94 такого змiсту:

     "81) уповноваженi особи секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статтi 18839, 18840, 2123 (крiм порушень права на iнформацiю вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть")";

     "92) голова, заступник голови Вищої ради юстицiї (стаття 18832);

     93) голова, заступник голови Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України (стаття 18835 (у частинi невиконання законних вимог Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України або її члена);

     94) голова, заступник голови Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв (стаття 18835 (у частинi невиконання законних вимог Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв або її члена)";

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) прокурор (статтi 1724 - 1729, 1854, 1858, 18511)";

     є) у частинi четвертiй статтi 257 слово "прокурору" виключити;

     ж) у статтi 267:

     у частинi першiй слово "прокуроровi" виключити;

     у частинi другiй слова "або внесення подання прокурора" виключити;

     з) четверте речення частини другої статтi 279 виключити;

     и) у назвi глави 24 слова "або внесення на неї подання прокурора" виключити;

     i) у частинi першiй статтi 287 слово "прокурором" замiнити словами "прокурором у випадках, передбачених частиною п'ятою статтi 7 цього Кодексу";

     ї) частину третю статтi 288 виключити;

     й) у статтi 289 слово "прокурора" виключити;

     к) статтю 290 виключити;

     л) у статтi 291 слова "(внесення подання прокурора)" виключити;

     м) у статтi 292:

     у назвi та текстi слова "i подання прокурора" виключити;

     у текстi слово "розглядаються" замiнити словом "розглядається", а слово "їх" - словом "її";

     н) у статтi 293:

     у назвi слова "i подання прокурора" виключити;

     в абзацi першому та пунктi 1 частини першої слова "або подання прокурора" виключити;

     о) у частинi другiй статтi 294 слова "або прокурором" виключити;

     п) частину другу статтi 295 виключити;

     р) у частинi другiй статтi 299 слова "або внесеннi на неї подання прокурора" та "або подання" виключити;

     с) у частинi першiй статтi 303 слова "або внесення на неї подання прокурора" та "або подання прокурора" виключити;

     т) у частинi першiй статтi 307 слова "або внесення на неї подання прокурора" та "або подання" виключити;

     3) у Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     а) частину другу статтi 2 доповнити реченнями такого змiсту: "Прокурор, який звертається до господарського суду в iнтересах держави, повинен обґрунтувати наявнiсть пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв держави в судi, передбачених частиною третьою статтi 25 Закону України "Про прокуратуру". Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявностi пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв держави в господарському судi має наслiдком повернення поданої ним позовної заяви в порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу";

     б) у статтi 29:

     частину першу доповнити реченнями такого змiсту: "При цьому прокурор для представництва iнтересiв громадянина або держави в господарському судi (незалежно вiд форми, в якiй здiйснюється представництво) повинен обґрунтувати наявнiсть пiдстав для здiйснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статтi 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва iнтересiв громадянина в господарському судi прокурор також повинен надати документи, що пiдтверджують недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть вiдповiдного громадянина, та письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та iнтереси вiдповiдної особи, на здiйснення представництва. Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявностi пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв громадянина або держави в господарському судi має наслiдком повернення поданої ним позовної заяви (заяви, скарги) у порядку, встановленому статтею 63 цього Кодексу";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Для участi у справi, провадження в якiй уже порушено, прокурор подає до господарського суду вiдповiдну заяву";

     4) у пунктi 14 частини першої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) слова "звертатися до органiв прокуратури з клопотанням про подання позовiв до суду" замiнити словами "подавати позови до суду";

     5) статтю 3811 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) виключити;

     6) у частинi першiй статтi 48 Сiмейного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135) слова "а також за заявою прокурора" виключити;

     7) у Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     а) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Нагляд за додержанням законiв пiд час виконання кримiнальних покарань

     1. Прокурор вiдповiдно до Закону України "Про прокуратуру" здiйснює нагляд за додержанням законiв в органах i установах виконання покарань при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

     2. Письмовi вказiвки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку i умов тримання осiб у мiсцях, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, а також письмовi вказiвки прокурора, наданi iншим органам, якi виконують судовi рiшення у кримiнальних справах, є обов'язковими i пiдлягають негайному виконанню";

     б) абзац одинадцятий частини першої статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Генеральний прокурор України, а також уповноваженi ним прокурори i прокурори, якi здiйснюють на вiдповiднiй територiї нагляд за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     8) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     а) у статтi 45:

     у частинi першiй:

     слова "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "З метою захисту прав i свобод людини i громадянина у випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може особисто або через свого представника звертатися до суду з позовом (заявою), брати участь у розглядi справ за його позовними заявами (заявами), а також на будь-якiй стадiї розгляду вступати у справу, провадження в якiй вiдкрито за позовами (заявами) iнших осiб, подавати апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення Верховним Судом України, про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, у тому числi у справi, провадження в якiй вiдкрито за позовом (заявою) iншої особи. При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повинен обґрунтувати суду неможливiсть особи самостiйно здiйснювати захист своїх iнтересiв. Невиконання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вимог щодо надання зазначеного обґрунтування має наслiдком застосування положень, передбачених статтею 121 цього Кодексу";

     у частинi другiй:

     друге речення абзацу першого виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Прокурор, який звертається до суду з метою представництва iнтересiв громадянина або держави в судi (незалежно вiд форми, в якiй здiйснюється представництво), повинен обґрунтувати наявнiсть пiдстав для здiйснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статтi 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва iнтересiв громадянина в судi прокурор також повинен надати документи, що пiдтверджують недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть вiдповiдного громадянина, а також письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та iнтереси вiдповiдної особи, на здiйснення ним представництва. Невиконання прокурором вимог щодо надання суду обґрунтування наявностi пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв громадянина або держави в судi має наслiдком застосування положень, передбачених статтею 121 цього Кодексу";

     б) частину п'яту статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Прокурор або Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з метою вирiшення питання щодо наявностi пiдстав для iнiцiювання перегляду судових рiшень у справi, розглянутiй без їх участi, вступу у справу за позовом (заявою) iншої особи мають право знайомитися з матерiалами справи в судi, робити виписки з неї, отримувати копiї документiв, що знаходяться у справi";

     9) у Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     а) у статтi 60:

     у частинi першiй:

     слова "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "З метою захисту прав i свобод людини i громадянина у випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може особисто або через свого представника звертатися до адмiнiстративного суду з адмiнiстративним позовом (заявою), брати участь у розглядi справ за його адмiнiстративним позовом (заявою), а також на будь-якiй стадiї розгляду вступати у справу, провадження в якiй вiдкрито за адмiнiстративними позовами (заявами) iнших осiб, подавати апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення Верховним Судом України, про перегляд судового рiшення за нововиявленими обставинами, у тому числi у справi, провадження в якiй вiдкрито за адмiнiстративним позовом (заявою) iншої особи. При цьому Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повинен обґрунтувати адмiнiстративному суду неможливiсть особи самостiйно здiйснювати захист своїх iнтересiв. Невиконання Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини вимог щодо надання зазначеного обґрунтування має наслiдком застосування положень, передбачених статтею 108 цього Кодексу";

     у частинi другiй:

     друге речення абзацу першого виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Прокурор, який звертається до адмiнiстративного суду з метою представництва iнтересiв громадянина або держави в адмiнiстративному судi (незалежно вiд форми, в якiй здiйснюється представництво), повинен обґрунтувати наявнiсть пiдстав для здiйснення такого представництва, передбачених частинами другою або третьою статтi 23 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва iнтересiв громадянина в адмiнiстративному судi прокурор також повинен надати документи, що пiдтверджують недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть вiдповiдного громадянина, а також письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та iнтереси вiдповiдної особи, на здiйснення ним представництва. Невиконання прокурором вимог щодо надання адмiнiстративному суду обґрунтування наявностi пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв громадянина або держави в адмiнiстративному судi має наслiдком застосування положень, передбачених статтею 108 цього Кодексу";

     б) у статтi 1711:

     назву, пункт 4 частини першої, частини другу та четверту, пункти 1 та 2 частини п'ятої статтi пiсля слiв "Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України" у всiх вiдмiнках доповнити словами "Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину шосту та абзац перший частини сьомої пiсля слiв "Вищої ради юстицiї" доповнити словами "рiшення, дiї чи бездiяльнiсть Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв";

     10) у Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     а) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Iнструкцiї щодо пiдготовки бюджетних запитiв Конституцiйним Судом України, апаратами судiв загальної юрисдикцiї, секретарiатами органiв прокуратури не можуть запроваджувати фiнансовi обмеження, визначенi в частинi другiй цiєї статтi";

     б) статтю 36 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. У разi якщо Мiнiстерство фiнансiв України вважає, що бюджетнi запити Конституцiйного Суду України, апарату суду загальної юрисдикцiї, секретарiату органу прокуратури не обґрунтованi чи не можуть бути задоволенi, воно включає їх до пропозицiї проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк i разом iз проектом закону про Державний бюджет України подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України аргументованi висновки iз зазначенням причин, що перешкоджають задоволенню цих запитiв, та пропозицiї щодо шляхiв усунення розбiжностей".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     в) статтю 38 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. У разi якщо Кабiнет Мiнiстрiв України вважає, що бюджетнi запити Конституцiйного Суду України, апарату суду загальної юрисдикцiї, секретарiату органу прокуратури не обґрунтованi чи не можуть бути задоволенi, вiн також подає до Верховної Ради України вiдповiдний висновок iз зазначенням причин, що перешкоджають задоволенню цих запитiв, та пропозицiї щодо шляхiв усунення розбiжностей";

     г) в абзацi п'ятому пiдпункту 10 пункту 9 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова "прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами" виключити;

     11) у Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

     а) у частинi другiй статтi 486 слова "(внесенням подання прокурора)" виключити;

     б) у частинi п'ятiй статтi 529 слово "прокурором" виключити;

     в) у частинi першiй статтi 530 слова "внесенням подання прокурора" виключити;

     г) у статтi 532:

     у назвi слова "подання прокурора" виключити;

     у частинi першiй слова "подання прокурора" виключити, а слово "розглядаються" замiнити словом "розглядається";

     ґ) у статтi 533:

     у назвi слова "або внесення подання прокурора" виключити;

     у частинi першiй слова "або внесення подання прокурора" та "або подання" виключити;

     д) у частинi першiй статтi 539 слова "або внесення на неї подання прокурора" та "або подання" виключити;

     12) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) пункти 9 та 15 частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "9) керiвник органу прокуратури - Генеральний прокурор України, керiвник регiональної прокуратури, керiвник мiсцевої прокуратури та їх першi заступники i заступники, якi дiють у межах своїх повноважень";

     "15) прокурор - особа, яка обiймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України "Про прокуратуру", та дiє у межах своїх повноважень";

     б) у статтi 36:

     пункт 6 частини другої виключити;

     у частинi четвертiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "4. Право на подання апеляцiйної чи касацiйної скарги, заяви про перегляд судового рiшення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами мають також незалежно вiд їх участi в судовому провадженнi прокурори вищого рiвня: Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, керiвник регiональної прокуратури, його перший заступник та заступники";

     в абзацi другому слова "прокурори Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя i прирiвнянi до них прокурори, їх" замiнити словами "керiвник регiональної прокуратури, їх першi заступники та", а слова "або прокурорами" - словами "керiвниками, першими заступниками чи заступниками керiвникiв або прокурорами прокуратур";

     в абзацi третьому слова "службовi особи органiв" замiнити словами "прокурори органу";

     у частинi п'ятiй слова "його заступники, прокурори Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя i прирiвнянi до них прокурори" замiнити словами "керiвник регiональної прокуратури, їх першi заступники та заступники";

     перше речення частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "6. Генеральний прокурор України, керiвник регiональної прокуратури, керiвник мiсцевої прокуратури, їх першi заступники та заступники при здiйсненнi нагляду за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування мають право скасовувати незаконнi та необґрунтованi постанови слiдчих та прокурорiв нижчого рiвня у межах строкiв досудового розслiдування, передбачених статтею 219 цього Кодексу";

     в) пункт 4 частини другої статтi 40 виключити;

     г) у статтi 87:

     пункт 6 частини другої виключити;

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Недопустимими є також докази, що були отриманi:

     1) з показань свiдка, який надалi був визнаний пiдозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримiнальному провадженнi;

     2) пiсля початку кримiнального провадження шляхом реалiзацiї органами досудового розслiдування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслiдування кримiнальних правопорушень".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     ґ) у частинi третiй статтi 128:

     слова "якi через фiзичний чи матерiальний стан, неповнолiття, похилий вiк, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть" замiнити словами "якi через недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Прокурор, який пред'являє цивiльний позов у кримiнальному провадженнi, повинен обґрунтувати наявнiсть пiдстав для здiйснення представництва iнтересiв громадянина або держави в судi, передбачених частиною четвертою статтi 25 Закону України "Про прокуратуру". Для представництва iнтересiв громадянина в судi прокурор також повинен надати документи, що пiдтверджують недосягнення повнолiття, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть вiдповiдного громадянина, а також письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та iнтереси вiдповiдної особи, на здiйснення ним представництва";

     д) у частинi шостiй статтi 214 слово "прокурора" замiнити словами "керiвника органу прокуратури";

     е) пункти 1 та 2 частини другої статтi 294 викласти в такiй редакцiї:

     "1) до трьох мiсяцiв - керiвником мiсцевої прокуратури;

     2) до шести мiсяцiв - керiвником регiональної прокуратури або його першим заступником чи заступником";

     є) частину другу статтi 312 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Скарга слiдчого подається прокурору вищого рiвня щодо прокурора, рiшення, дiї чи бездiяльнiсть якого оскаржуються";

     ж) у статтi 313:

     у частинi першiй слова "Службова особа органу прокуратури вищого рiвня, до якої" замiнити словами "Прокурор вищого рiвня, до якого", а слово "зобов'язана" замiнити словом "зобов'язаний";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi скасування рiшення або визнання незаконними вчиненої дiї чи бездiяльностi прокурор вищого рiвня має право здiйснити замiну одного прокурора на iншого з числа службових осiб органiв прокуратури того самого рiвня в досудовому провадженнi, де було прийнято або вчинено незаконне рiшення, дiя чи бездiяльнiсть";

     у частинi четвертiй слова "службової особи органу прокуратури" замiнити словом "прокурора";

     з) у статтi 341:

     у частинi першiй:

     перше речення абзацу першого пiсля слiв "судового розгляду прокурор" доповнити словами "крiм випадку, коли ним є Генеральний прокурор України", а слова "керiвником органу прокуратури, в якому вiн працює" замiнити словами "прокурором вищого рiвня";

     абзац другий виключити;

     у частинi другiй слова "керiвник органу прокуратури" виключити;

     и) у пунктi 1 частини першої статтi 481 слова "прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва або Севастополя" замiнити словами "керiвником регiональної прокуратури";

     i) у частинi четвертiй статтi 575 слова "прокуратуру Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя, та прирiвнянi до них прокуратури" замiнити словами "вiдповiдну регiональну прокуратуру";

     ї) у частинах третiй - п'ятiй статтi 582 слова "прокуратура Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва чи Севастополя", "прокуратура Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiдна регiональна прокуратура" у вiдповiдному вiдмiнку;

     й) у частинi другiй статтi 586 слова "прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя або його" замiнити словами "керiвником вiдповiдної регiональної прокуратури, його першим заступником або";

     к) у частинi першiй статтi 587 слова "прокуратурою Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "вiдповiдною регiональною прокуратурою";

     л) у частинi другiй статтi 591 слова "прокуратуру Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "вiдповiдну регiональну прокуратуру";

     м) у частинах другiй i третiй статтi 592 слова "прокуратура Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва i Севастополя" замiнити словами "вiдповiдна регiональна прокуратура";

     13) текст статтi 27 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) викласти в такiй редакцiї:

     "Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв пiдроздiлами мiлiцiї, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство, а також при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах та при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     14) друге речення частини першої статтi 9 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 31, ст. 381) виключити;

     15) у частинi шостiй статтi 34 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) слова "та/або один з прокурорiв України" виключити;

     16) статтю 37 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами) виключити;

     17) статтю 22 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами) виключити;

     18) у Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2001 р., N 14, ст. 72; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     а) у частинi другiй статтi 91 слова "прокурорами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва, Севастополя i прирiвняними до них прокурорами, їх заступниками" замiнити словами "керiвниками регiональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками";

     б) частини першу i другу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi здiйснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, керiвниками регiональних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора України прокурорами Генеральної прокуратури України та уповноваженими наказом керiвника регiональної прокуратури прокурорами вiдповiдних регiональних прокуратур.

     Керiвник мiсцевої прокуратури, а також уповноваженi його наказом прокурори вiдповiдної мiсцевої прокуратури здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi в оперативно-розшукових справах, заведених пiднаглядними їм територiальними оперативними пiдроздiлами правоохоронних органiв";

     19) текст статтi 34 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) викласти в такiй редакцiї:

     "Нагляд за додержанням законiв пiдроздiлами Служби безпеки України, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство, а також при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах та при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, здiйснюється прокурором";

     20) статтю 23 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами) виключити;

     21) у Законi України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 14, ст. 117; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 4, ст. 61):

     а) у частинi першiй статтi 2 слова "за рiшенням суду, винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчого для забезпечення розслiдування кримiнальної справи" замiнити словами "за судовим рiшенням, ухваленим у кримiнальному провадженнi";

     б) у статтi 11:

     у частинi сьомiй слова "за рiшенням суду, ухваленим на пiдставi клопотання слiдчого, прокурора для забезпечення розслiдування пiд час кримiнального провадження" замiнити словами "за судовим рiшенням, ухваленим у кримiнальному провадженнi";

     у частинi восьмiй слова "Орган державного фiнансового контролю, прокурор або слiдчий, який" замiнити словами "Орган або особа, що";

     22) у Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2013 р., N 21, ст. 208):

     а) у частинах п'ятiй i шостiй статтi 20 слова "прокурор Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя чи його заступник" у всiх вiдмiнках замiнити словами "керiвник регiональної прокуратури, його перший заступник чи заступник" у вiдповiдному вiдмiнку;

     б) назву та частину першу статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Нагляд за додержанням законiв у мiсцях попереднього ув'язнення

     Нагляд за додержанням законiв у мiсцях попереднього ув'язнення здiйснюється прокурором шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     23) у частинi другiй статтi 20 Закону України "Про колективнi договори i угоди" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 36, ст. 361) слова "вiдповiдних комiсiй або з iнiцiативи прокурора" замiнити словами "або вiдповiдних комiсiй";

     24) статтю 21 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 iз наступними змiнами) виключити;

     25) у частинi другiй статтi 9 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) слова "апаратi органiв прокуратури" замiнити словами "органах прокуратури, апаратах";

     26) у Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi "в" статтi 14 слова "керiвники прокуратури" замiнити словами "керiвник органу прокуратури";

     б) у пунктi "в" частини першої статтi 19 слово "прокурору" замiнити словами "до суду";

     в) у частинi другiй статтi 20 слово "прокурору" замiнити словами "до суду";

     г) у статтi 24:

     у назвi слова "i нагляд" виключити;

     частину другу виключити;

     27) у Законi України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2013 р., N 21, ст. 208):

     а) абзац другий частини п'ятої статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Це рiшення може бути оскаржено заiнтересованою особою прокурору, до вiдповiдного вищого органу, що забезпечує безпеку, а також у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України, до суду";

     б) у статтi 28:

     у назвi слова "i нагляд" виключити;

     частину другу виключити;

     28) частину другу статтi 13 Закону України "Про адмiнiстративний нагляд за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455) виключити;

     29) друге речення частини другої статтi 12 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 66; 2013 р., N 21, ст. 208) виключити;

     30) статтю 17 Закону України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 2007 р., N 15, ст. 194) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Нагляд за додержанням законiв в органах i службах у справах дiтей та спецiальних установах для дiтей

     Нагляд за додержанням законiв уповноваженими пiдроздiлами органiв внутрiшнiх справ, приймальниками-розподiльниками для дiтей, школами та професiйними училищами соцiальної реабiлiтацiї, спецiальними виховними установами Державної кримiнально-виконавчої служби України здiйснюється прокурором шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв органами, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство, та повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах та при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     31) частину одинадцяту статтi 25 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20; 2009 р., N 40, ст. 579; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41) виключити;

     32) частину другу статтi 35 Закону України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 30, ст. 398; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 712) виключити;

     33) статтю 29 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256 iз наступними змiнами) виключити;

     34) в абзацi п'ятому частини другої статтi 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2013 р., N 26, ст. 264) слова "ставити питання перед органами Прокуратури України та Мiнiстерством внутрiшнiх справ України про проведення розслiдувань або iнших заходiв вiдповiдно до чинного законодавства" замiнити словами "звертатися до правоохоронних органiв щодо проведення досудового розслiдування або вжиття iнших заходiв вiдповiдно до законодавства";

     35) частину третю статтi 27 Закону України "Про вiдпустки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) виключити;

     36) Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Вiдносини органiв мiсцевого самоврядування iз судами загальної юрисдикцiї

     Орган мiсцевого самоврядування може бути позивачем та вiдповiдачем у судах загальної юрисдикцiї, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхiдно для реалiзацiї його повноважень i забезпечення виконання функцiй мiсцевого самоврядування";

     37) у статтi 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2013 р., N 41, ст. 552):

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) з метою захисту прав i свобод людини i громадянина особисто або через свого представника в установленому законом порядку:

     звертатися до суду про захист прав i свобод осiб, якi через фiзичний стан, недосягнення повнолiття, похилий вiк, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть неспроможнi самостiйно захистити свої права i свободи; брати участь у судовому розглядi справ, провадження в яких вiдкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

     вступати у справи, провадження в яких вiдкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) iнших осiб, на будь-якiй стадiї їх судового розгляду;

     iнiцiювати незалежно вiд його участi у судовому провадженнi перегляд судових рiшень";

     пункт 12 пiсля слiв "що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть" доповнити словами "здiйснюють виконання судових рiшень";

     38) пiдпункт 38 пункту 5 роздiлу XII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 15.01.98р. N 22/98-ВР згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     39) статтю 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191; 2010 р., N 37, ст. 496) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Верховна Рада Автономної Республiки Крим має право звертатися до суду, якщо це необхiдно для здiйснення її повноважень у спосiб, що передбачений Конституцiєю та законами України";

     40) у статтi 37 Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2013 р., N 46, ст. 640):

     у назвi слова "i нагляд" виключити;

     частину четверту виключити;

     41) у пунктi 4 статтi 12 Закону України "Про молодiжнi та дитячi громадськi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 1, ст. 2) слова "або прокурора" виключити;

     42) в абзацi третьому пункту 27 додатка 12 до Статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "їх заступники i помiчники" виключити;

     43) пункт 5 статтi 28 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190) викласти в такiй редакцiї:

     "5) звертатися до суду та здiйснювати iншi функцiї i повноваження у спосiб, передбачений Конституцiєю та законами України";

     44) у Законi України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2014 р., N 4, ст. 61):

     а) назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДIЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦIЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ";

     б) у статтi 14:

     у назвi слова "та нагляд" виключити;

     частину другу виключити;

     45) у частинi третiй статтi 16 Закону України "Про трансплантацiю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) слово "слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування", а слова "районного (мiського) прокурора" - словами "керiвника мiсцевої прокуратури";

     46) статтю 41 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Положення цiєї статтi в частинi особливостей притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi та звiльнення не поширюються на прокурорiв, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань України та органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства";

     47) частину другу статтi 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування пiдроздiлiв збройних сил iнших держав на територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 17, ст. 122; 2013 р., N 37, ст. 490) виключити;

     48) статтю 31 Закону України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Нагляд за додержанням законiв при наданнi психiатричної допомоги

     Нагляд за додержанням законiв при наданнi психiатричної допомоги здiйснюється прокурором шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";

     49) у частинах другiй i третiй статтi 8 Закону України "Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 338) слова "або прокурора" виключити;

     50) у Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118; 2014 р., N 5, ст. 62):

     а) пункт 2 частини третьої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "2) прокурори";

     б) у частинi першiй статтi 21 слова "за поданням" замiнити словами "за адмiнiстративним позовом", а слова "чи Генерального прокурора України" виключити;

     51) у частинi третiй статтi 8 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2013 р., N 46, ст. 640) слова "або прокурора" виключити;

     52) статтю 17 Закону України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225 iз наступними змiнами) виключити;

     53) в абзацi першому частини першої статтi 31 Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва або Севастополя у межах його повноважень" замiнити словами "керiвником вiдповiдної регiональної прокуратури";

     54) в абзацi сьомому частини першої статтi 39 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) слова "органам прокуратури" замiнити словами "вiдповiдним органам";

     55) в абзацi дев'ятому частини першої статтi 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2008 р., N 24, ст. 237; 2010 р., N 5, ст. 44; 2013 р., N 21, ст. 208) слова "звертатися до органiв прокуратури з клопотанням про подання позову до суду" замiнити словами "звертатися до суду з позовом";

     56) пiдпункт 56 пункту 5 роздiлу XII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 19.06.2003р. N 975-IV згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2469-VIII)

     57) у частинi першiй статтi 15 Закону України "Про захист суспiльної моралi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712) слова "Генеральна прокуратура України" виключити;

     58) у частинi третiй статтi 105 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53) слово "прокуратури" виключити;

     59) частину першу статтi 144 Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "При цьому розмiр посадового окладу працiвника апарату суду, посада якого вiднесена до шостої категорiї посад державних службовцiв, установлюється в розмiрi 30 вiдсоткiв посадового окладу суддi мiсцевого суду. Посадовi оклади працiвникiв апарату суду, посади яких вiднесенi до кожної наступної категорiї посад державних службовцiв, установлюються з коефiцiєнтом 1,3 пропорцiйно посадовим окладам працiвникiв апарату суду, посади яких вiднесенi до попередньої категорiї посад державних службовцiв";

     60) пункт 1 частини другої статтi 6 Закону України "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53) доповнити словами "а також в iнших випадках, якщо це необхiдно для здiйснення її повноважень i забезпечення виконання покладених на неї законом завдань";

     61) частину першу статтi 37 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити словами "зокрема звертатися до суду, якщо це необхiдно для здiйснення його повноважень у спосiб, що передбачений Конституцiєю та законами України";

     62) пiдпункт 62 пункту 5 роздiлу XII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.04.99р. N 606-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     63) Закон України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2012 р., N 26, ст. 273; 2013 р., N 15, ст. 97, ст. 98, N 24, ст. 243; 2014 р., N 13, ст. 223, N 22, ст. 816) доповнити статтею 28 такого змiсту:

     "Стаття 28. Звернення до суду

     1. Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади та їх територiальнi органи звертаються до суду, якщо це необхiдно для здiйснення їхнiх повноважень у спосiб, що передбачений Конституцiєю та законами України";

     64) у Законi України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 iз наступними змiнами):

     а) роздiл I доповнити статтею 61 такого змiсту:

     "Стаття 61. Система надання безоплатної правової допомоги

     1. До системи надання безоплатної правової допомоги належать:

     1) Координацiйний центр з надання правової допомоги;

     2) суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги;

     3) суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги";

     б) у пунктi 1 частини другої статтi 13 слова "вiд обвинувачення" виключити;

     в) у частинi першiй статтi 14:

     пункти 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "5) особи, якi вiдповiдно до положень кримiнального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правовi послуги, передбаченi пунктами 1 i 3 частини другої статтi 13 цього Закону;

     6) особи, стосовно яких обрано запобiжний захiд у виглядi тримання пiд вартою, - на правовi послуги, передбаченi пунктами 1 i 3 частини другої статтi 13 цього Закону";

     у пунктi 7:

     пiсля слiв "проведення окремої процесуальної дiї" доповнити словами "а також особи, засудженi до покарання у виглядi позбавлення волi, тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв або обмеження волi";

     слова "на правову послугу, передбачену пунктами 1 i 3 частини другої" замiнити словами "на всi види правових послуг, передбаченi частиною другою";

     г) пункти 2 i 3 частини першої статтi 15 замiнити пунктом 2 такого змiсту:

     "2) адвокати, включенi до Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу";

     ґ) частину першу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiнiстерство юстицiї України утворює регiональнi (республiканський (Автономної Республiки Крим), обласнi, Київський та Севастопольський мiськi) та мiсцевi (районнi, мiжрайоннi, мiськi, мiськрайоннi, мiжрайоннi та районнi у мiстах) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є територiальними вiддiленнями Координацiйного центру з надання правової допомоги i утворюються з урахуванням потреб вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi та забезпечення доступу осiб до безоплатної вторинної правової допомоги";

     д) у частинi першiй статтi 17:

     в абзацi першому слова "в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" виключити;

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) подає клопотання до Координацiйного центру з надання правової допомоги про виключення адвоката з Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2 i 3 частини першої статтi 24 цього Закону";

     у пунктi 12 слова "головному управлiнню юстицiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "Координацiйному центру з надання правової допомоги";

     е) частину п'яту статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "5. У разi звернення осiб, зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої статтi 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правової допомоги або надходження iнформацiї про затриманих осiб вiд близьких родичiв та членiв їхнiх сiмей, перелiк яких зазначено Кримiнальним процесуальним кодексом України, Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рiшення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи";

     є) у частинi першiй статтi 22 слова "на тимчасовiй основi на пiдставi договору про її надання" виключити;

     ж) у статтi 24:

     пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) виключення адвоката з Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Якщо рiшення про замiну адвоката прийнято вiдповiдно до пунктiв 2 i 3 частини першої цiєї статтi, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може внести пропозицiю до Координацiйного центру з надання правової допомоги щодо виключення такого адвоката з Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу";

     з) частину першу статтi 27 доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) затверджує положення про Координацiйний центр з надання правової допомоги";

     и) пункт 7 частини першої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "7) встановлює порядок ведення Координацiйним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу";

     i) пункт 6 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "6. Надання безоплатної вторинної правової допомоги всiм категорiям осiб, зазначеним у статтi 14 цього Закону, в повному обсязi забезпечується з 1 липня 2015 року";

     65) статтю 14 Закону України "Про Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим має право звертатися до суду, якщо це необхiдно для здiйснення її повноважень у спосiб, що передбачений Конституцiєю та законами України";

     66) у Законi України "Про протидiю торгiвлi людьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 173; 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88, N 48, ст. 682; 2014 р., N 12, ст. 178):

     а) у назвi роздiлу VII слова "i нагляд" виключити;

     б) статтю 27 виключити;

     67) у статтi 6 Закону України "Про гарантiї держави щодо виконання судових рiшень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 17, ст. 158):

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "За поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, органи прокуратури звертаються в iнтересах держави" замiнити словами "Орган центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, звертається";

     в абзацах другому i третьому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi четвертому слова "прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами" виключити;

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а слова "прокуратури за поданням органу" та "в iнтересах держави" виключити;

     в абзацi другому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi третьому слова "органи прокуратури" замiнити словами "органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     68) частину другу статтi 24 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Нагляд за додержанням законiв у дiяльностi Нацiональної гвардiї України здiйснюється прокурором шляхом реалiзацiї повноважень щодо нагляду за додержанням законiв при виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

Роздiл XIII
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Прокуратура виконує функцiю нагляду за додержанням прав i свобод людини i громадянина, додержанням законiв з цих питань органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими i службовими особами виключно у формi представництва iнтересiв громадянина або держави в судi.

     11. До утворення мiсцевих прокуратур їх повноваження здiйснюють мiськi, районнi, мiжрайоннi, районнi у мiстах прокуратури. На зазначений перiод за прокурорами та керiвниками цих прокуратур зберiгається вiдповiдний правовий статус, який вони мали до набрання чинностi цим Законом, при реалiзацiї функцiй прокуратури.

(роздiл XIII доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     12. Дисциплiнарнi провадження, розпочатi до 15 квiтня 2016 року, закiнчуються в порядку, що дiяв на момент їх порушення. Звiльнення прокурорiв з адмiнiстративних посад в порядку дисциплiнарного провадження з урахуванням пiдпункту 4 пункту 51 Роздiлу XIII "Перехiднi положення" здiйснюється за рекомендацiєю Ради прокурорiв України у випадках, якщо вiдповiдно до вимог цього Закону їх призначення на такi адмiнiстративнi посади здiйснювалося за рекомендацiєю Ради прокурорiв України.

(роздiл XIII доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     31. На службу до Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв до дня набрання чинностi цим Законом працювали (проходили службу), незалежно вiд тривалостi, у спецiально уповноважених пiдроздiлах по боротьбi з корупцiєю в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.

(роздiл XIII доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     2. Вiйськовi прокуратури гарнiзонiв розташовуються в межах вiдповiдних вiйськових гарнiзонiв. У разi потреби з метою органiзацiї їх дiяльностi їм видiляються необхiднi примiщення з фондiв Мiнiстерства оборони України.

     В умовах особливого перiоду, запровадження надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операцiї iз залученням з'єднань, вiйськових частин та пiдроздiлiв Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Державної прикордонної служби України, iнших вiйськових формувань, мiсцем постiйної дислокацiї яких є територiя в межах вiйськового гарнiзону, особовий склад вiйськових прокуратур (прокурори, слiдчi) гарнiзону може вiдряджатися до районiв розташування цих з'єднань, вiйськових частин та пiдроздiлiв на перiод виконання цими з'єднаннями, вiйськовими частинами та пiдроздiлами завдань за призначенням.

(абзац другий пункту 2 роздiлу XIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     3. Установити, що на прокурорiв та слiдчих вiйськової прокуратури, якi не є вiйськовослужбовцями, у разi виконання ними повноважень у районах проведення антитерористичних операцiй поширюються соцiальнi гарантiї, передбаченi для вiйськовослужбовцiв вiйськової прокуратури.

     31. На службу до Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури не можуть бути прийнятi особи, якi протягом п'яти рокiв до дня набрання чинностi цим Законом працювали (проходили службу), незалежно вiд тривалостi, у спецiально уповноважених пiдроздiлах по боротьбi з корупцiєю в органах прокуратури, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї, Служби безпеки України, Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.

(роздiл XIII доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     4. До початку дiяльностi державного бюро розслiдувань, але не пiзнiше п'яти рокiв пiсля набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України слiдчi органiв прокуратури здiйснюють досудове розслiдування у визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України порядку.

     5. Положення цього Закону, в тому числi статтi 86, що регулює пенсiйне забезпечення працiвникiв органiв прокуратури, поширюється на слiдчих органiв прокуратури до початку дiяльностi державного бюро розслiдувань.

     51. До набрання чинностi положеннями, передбаченими абзацом третiм пункту 1 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" цього Закону:

     1) прокурорами мiсцевих прокуратур призначаються:

     а) особи, якi не мають досвiду роботи в органах прокуратури, - за умови успiшного проходження ними тестування та подальшого стажування строком до одного року. На таких осiб поширюються вимоги частин першої та п'ятої статтi 27 цього Закону, крiм вимоги щодо наявностi стажу роботи в галузi права;

     б) особи, якi мають досвiд прокурорської дiяльностi, проте на день набрання чинностi цим Законом не працюють в органах прокуратури, - за умови успiшного проходження ними тестування;

     в) прокурори, якi на день набрання чинностi цим Законом працюють у мiських, районних, мiжрайонних, районних у мiстах прокуратурах, - за умови успiшного проходження ними тестування.

     Проведення тестування, стажування здiйснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України;

     2) призначення на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 11, 12, 13 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється за результатами чотирирiвневого вiдкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України. Проведення конкурсу забезпечують п'ять конкурсних комiсiй, до складу кожної з яких входять:

     а) чотири особи, визначенi Генеральним прокурором України;

     б) три особи, визначенi Верховною Радою України.

     Конкурснi комiсiї є повноважними за умови входження до їх складу не менше п'яти осiб. У разi невизначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комiсiя вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осiб. Iнформацiя про оголошення конкурсу, умови, строки, час та мiсце його проведення, про кандидатiв, якi подали заяву про участь в конкурсi, та результати конкурсу оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Генеральної прокуратури України.

     При призначеннi на адмiнiстративнi посади, передбаченi пунктами 11, 12, 13 частини першої статтi 39 цього Закону, обов'язкового врахування потребують професiйнi, морально-дiловi якостi, управлiнсько-органiзаторськi здiбностi кандидата, а також наявнiсть у нього стажу роботи на посадi прокурора не менше трьох рокiв або в галузi права - не менше п'яти рокiв.

     Вiдiбранi конкурсною комiсiєю три кандидати на кожну iз зазначених адмiнiстративних посад подаються на розгляд осiб, уповноважених цим Законом приймати рiшення про їх призначення на цi посади;

     3) призначення на адмiнiстративнi посади у Спецiалiзовану антикорупцiйну прокуратуру здiйснюється Генеральним прокурором України за результатами вiдкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону, конкурсною комiсiєю, до складу якої входять:

     а) чотири особи, визначенi Генеральним прокурором України;

     б) сiм осiб, визначених Верховною Радою України;

     4) прокурори призначаються на посади та звiльняються з посад, у тому числi адмiнiстративних, без рекомендацiї Ради прокурорiв України чи подання Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв уповноваженими приймати такi рiшення особами;

     5) дисциплiнарне провадження щодо прокурорсько-слiдчих працiвникiв, а також працiвникiв навчальних, наукових та iнших установ прокуратури, якi мають класнi чини, здiйснюється вiдповiдно до Дисциплiнарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 6 листопада 1991 року N 1795-XII;

     6) кiлькiсть прокурорiв та iнших працiвникiв органiв прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регiональних та мiсцевих прокуратур, Тренiнгового центру прокурорiв України затверджується без погодження з Радою прокурорiв України.

(роздiл XIII доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII)

     52. Тимчасово, до 15 квiтня 2017 року, призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктами 2 - 8, 11 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється Генеральним прокурором України. При цьому призначення прокурора на адмiнiстративну посаду, передбачену пунктом 2 частини першої статтi 39 цього Закону, здiйснюється на строк повноважень Генерального прокурора України.

(роздiл XIII доповнено пунктом 52 згiдно iз Законом України вiд 12.05.2016р. N 1355-VIII)

     6. Протягом одного мiсяця з дня опублiкування цього Закону, необхiдно скликати та провести з'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ, з'їзд адвокатiв України для призначення членiв Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв.

     61. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференцiї прокурорiв для виконання вимог цього Закону здiйснюється у двотижневий строк з дня набрання чинностi положеннями, передбаченими абзацом третiм пункту 1 роздiлу XII "Прикiнцевi положення" цього Закону.

(роздiл XIII доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, пункт 61 роздiлу XIII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     У разi необхiдностi звiльнення або обрання члена Вищої ради правосуддя до набрання чинностi вiдповiдними положеннями цього Закону скликання та проведення всеукраїнської конференцiї прокурорiв для обрання чи звiльнення членiв Вищої ради правосуддя здiйснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором.

(пункт 61 роздiлу XIII доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     7. Органiзацiйно-технiчне забезпечення проведення з'їзду покладається на органiзацiйне бюро з проведення з'їзду представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ.

     Органiзацiйне бюро визначає дату, час та мiсце проведення з'їзду представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ, передбаченого у пунктi 6 цього роздiлу, та забезпечує публiкацiю оголошення про його проведення в газетi "Урядовий кур'єр" чи "Голос України", а також повiдомляє про це делегатiв з'їзду не пiзнiш як за сiм днiв до дня його проведення.

     З'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ вiдкриває голова органiзацiйного бюро, а в разi вiдсутностi голови - його заступник.

     З'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ є повноважним за умови присутностi на ньому не менш як двох третин вiд загальної кiлькостi обраних делегатiв.

     З'їзд представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ шляхом таємного голосування обирає головуючого та секретаря, обговорює i затверджує порядок денний та регламент роботи з'їзду, обирає лiчильну комiсiю та iншi робочi органи з'їзду.

     З'їзд призначає членiв Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв. Визначення кандидатiв та призначення членiв Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв, а також пiдписання рiшення з'їзду представникiв юридичних вищих навчальних закладiв та наукових установ здiйснюється у порядку, передбаченому частинами п'ятою - сьомою статтi 75 цього Закону.

     8. Пункт 8 роздiлу XIII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     9. До обрання голiв Ради прокурорiв України, Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв засiдання таких органiв вiдкривають та проводять найстаршi за вiком члени цих органiв iз числа прокурорiв.

     10. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя прокурорiв забезпечує:

     1) призначення на посаду прокурорiв у створених прокуратурах згiдно iз статтями 27 - 37 цього Закону, крiм спецiальної пiдготовки кандидата на посаду прокурора;

     2) призначення прокурорiв на адмiнiстративнi посади згiдно iз статтею 39 цього Закону.

     11. Слiдчi органiв прокуратури зберiгають право носiння вогнепальної зброї до дня початку дiяльностi державного бюро розслiдувань, але не бiльше п'яти рокiв з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     12. Подання i постанови, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, повиннi бути виконанi або можуть бути оскарженi заiнтересованими особами у порядку, визначеному Законом України "Про прокуратуру" вiд 5 листопада 1991 року N 1789-XII.

     13. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний строк з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) у двомiсячний строк з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону, внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом, у тому числi з метою:

     забезпечення збiльшення видаткiв Державного бюджету України на дiяльнiсть Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у розмiрi, необхiдному для забезпечення здiйснення ним своїх повноважень;

     абзац третiй пiдпункту 2 пункту 13 роздiлу XIII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 76-VIII)

     забезпечення збiльшення видаткiв Державного бюджету України на формування та функцiонування системи безоплатної правової допомоги, оплату дiяльностi суб'єктiв надання безоплатної вторинної правової допомоги в розмiрi, необхiдному для створення та забезпечення функцiонування районних, мiжрайонних, мiських, мiськрайонних, мiжрайонних у мiстах центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги i надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги всiм категорiям осiб, визначеним статтею 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

     14. Мiнiстерству юстицiї України до набрання чинностi цим Законом утворити районнi, мiжрайоннi, мiськi, мiськрайоннi, мiжрайоннi у мiстах центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги з урахуванням потреб вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi та забезпечення доступу осiб до вторинної правової допомоги.

     15. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України:

     1) органiзувати навчально-методичну роботу щодо запровадження в дiю положень цього Закону;

     2) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1697-VII

 

Додаток
до Закону України "Про прокуратуру"
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII
в редакцiї Закону
вiд 2 липня 2015 року N 578-VIII

Перелiк i територiальна юрисдикцiя мiсцевих та вiйськових прокуратур

Додаток втратив чиннiсть

(додаток у редакцiї Закону України вiд 02.07.2015р. N 578-VIII, втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 113-IX)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.