ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     1) у статтi 95:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

     Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах";

     частину п'яту доповнити словами "якi використовують працю найманих працiвникiв, за будь-якою системою оплати працi";

     2) статтю 96 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 96. Системи оплати працi

     Системами оплати працi є тарифна та iншi системи, що формуються на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

     Тарифна система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i професiйнi стандарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

     Тарифна система оплати працi використовується при розподiлi робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою для формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

     Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на основi тарифної ставки робiтника першого розряду та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

     Схема посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, формується на основi:

     мiнiмального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв (тарифних ставок) i тарифних коефiцiєнтiв.

     Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

     Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згiдно з професiйними стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням iз виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

     Вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов'язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв.

     Порядок розроблення та затвердження професiйних стандартiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi та соцiальної полiтики.

     Колективним договором, а якщо договiр не укладався - наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим пiсля погодження з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), а в разi вiдсутностi первинної профспiлкової органiзацiї - з вiльно обраними та уповноваженими представниками (представником) працiвникiв, можуть встановлюватися iншi системи оплати працi";

     3) абзац шостий частини другої статтi 265 замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "недопущення до проведення перевiрки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведеннi - у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

     вчинення дiй, передбачених абзацом шостим цiєї частини, при проведеннi перевiрки з питань виявлення порушень, зазначених в абзацi другому цiєї частини, - у стократному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

     порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим - сьомим цiєї частини, - у розмiрi мiнiмальної заробiтної плати".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     в абзацi другому примiтки до статтi 1726 слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб";

     у пунктi 2 частини першої статтi 255 слово i цифри "статтi 1031" замiнити словами i цифрами "частини перша - четверта статтi 41, статтi 1031".

     3. В абзацi другому примiтки до статтi 3661 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб".

     4. У частинi сьомiй статтi 135 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     5. У частинi п'ятiй статтi 182 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     6. Частину третю статтi 22 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 33, ст. 441) викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час навчання зазначеним категорiям громадян академiчна стипендiя (у разi призначення) та пенсiя (державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам) виплачуються в повному розмiрi".

     7. У статтi 85 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50):

     1) у частинi третiй слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     2) у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     в абзацi другому слова "якi працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу" замiнити словами та цифрами "якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України";

     3) у частинi шостiй цифри "2017" замiнити цифрами "2018".

     8. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162; 2006 р., N 49, ст. 485; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50):

     1) у пунктi 26 частини першої статтi 20, абзацi другому пункту 6 частини першої статтi 22, пунктi 4 частини третьої статтi 30 слова "пiдвищеної стипендiї" замiнити словами "соцiальної стипендiї";

     2) у статтi 58:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     в абзацi другому слова "якi працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу" замiнити словами i цифрами "якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України";

     у частинi третiй цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     3) частину третю статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10 740 гривень".

     9. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 16:

     пункти 1 i 2 пiсля слова "вiйськовослужбовця" доповнити словами "(крiм вiйськовослужбовця строкової служби)";

     пункт 3 пiсля слiв "загибелi (смертi)" доповнити словами "вiйськовослужбовця строкової вiйськової служби";

     пункти 4 i 5 пiсля слова "вiйськовослужбовцю" доповнити словами "(крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби)";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) встановлення вiйськовослужбовцю строкової вiйськової служби, вiйськовозобов'язаному або резервiсту, якого призвано на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори чи для проходження служби у вiйськовому резервi, iнвалiдностi, що настала внаслiдок поранення (контузiї, травми або калiцтва), заподiяного вiйськовослужбовцю строкової вiйськової служби, вiйськовозобов'язаному або резервiсту при виконаннi обов'язкiв вiйськової служби або служби у вiйськовому резервi, або не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля звiльнення iз служби, закiнчення зборiв, проходження служби у вiйськовому резервi, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце в перiод проходження строкової вiйськової служби, цих зборiв, служби у вiйськовому резервi";

     2) у статтi 162:

     у пунктi 1 слова "встановленого законом для працездатних осiб" замiнити словами i цифрою "встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     у пунктi 2 слова "встановлений законом для працездатних осiб" замiнити словами i цифрою "встановлений законом для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     3) пункт 4 статтi 163 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi змiни групи iнвалiдностi, її причини або ступеня втрати працездатностi понад дворiчний термiн пiсля первинного встановлення iнвалiдностi виплата одноразової грошової допомоги у зв'язку iз змiнами, що вiдбулися, не здiйснюється".

     10. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 iз наступними змiнами):

     1) у частинi сьомiй статтi 43 слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     2) у статтi 54:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи, учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", та осiб, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист"), якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", призначенi пенсiї не виплачуються";

     у частинi другiй цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     3) частину четверту статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "Усi призначенi за цим Законом пенсiї пiдлягають перерахунку у зв'язку з пiдвищенням грошового забезпечення вiдповiдних категорiй вiйськовослужбовцiв, осiб, якi мають право на пенсiю за цим Законом, на умовах, у порядку та розмiрах, передбачених Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi якщо внаслiдок перерахунку пенсiй, передбаченого цiєю частиною, розмiри пенсiй звiльненим iз служби вiйськовослужбовцям, особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, є нижчими, зберiгаються розмiри ранiше призначених пенсiй".

     11. У статтi 37 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "особам (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи, учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", та осiб, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист"), якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються";

     2) у частинi п'ятiй цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     3) у частинi сьомiй слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     12. У частинi другiй статтi 18 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року", а слова "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються" - словами i цифрами "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     13. У Законi України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3:

     частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.

     Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах";

     частину четверту доповнити словами "за будь-якою системою оплати працi";

     2) доповнити статтею 31 такого змiсту:

     "Стаття 31. Гарантiї забезпечення мiнiмальної заробiтної плати

     Розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

     При обчисленнi розмiру заробiтної плати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.

     Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно одночасно з виплатою заробiтної плати.

     Якщо розмiр заробiтної плати у зв'язку з перiодичнiстю виплати її складових є нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, проводиться доплата до рiвня мiнiмальної заробiтної плати.

     У разi укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячної (годинної) норми працi мiнiмальна заробiтна плата виплачується пропорцiйно до виконаної норми працi.

     Мiнiмальна заробiтна плата у погодинному розмiрi застосовується на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi та у фiзичних осiб, якi використовують найману працю, у разi застосування погодинної оплати працi";

     3) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Системи оплати працi

     Системами оплати працi є тарифна та iншi системи, що формуються на оцiнках складностi виконуваних робiт i квалiфiкацiї працiвникiв.

     Тарифна система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i професiйнi стандарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

     Тарифна система оплати працi використовується при розподiлi робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою для формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

     Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на основi тарифної ставки робiтника першого розряду та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

     Схема посадових окладiв (тарифних ставок) працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, формується на основi:

     мiнiмального розмiру посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв (тарифних ставок) i тарифних коефiцiєнтiв.

     Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

     Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоєння квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться роботодавцем згiдно з професiйними стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням iз виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником).

     Вимоги до квалiфiкацiйних та спецiальних знань працiвникiв, їх завдання, обов'язки та спецiалiзацiя визначаються професiйними стандартами або квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв.

     Порядок розроблення та затвердження професiйних стандартiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок розроблення та затвердження квалiфiкацiйних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi та соцiальної полiтики.

     Колективним договором, а якщо договiр не укладався - актом роботодавця, виданим пiсля погодження з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), а в разi вiдсутностi первинної профспiлкової органiзацiї - з вiльно обраними та уповноваженими представниками (представником) працiвникiв, можуть встановлюватися iншi системи оплати працi";

     4) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України не рiдше одного разу на рiк у законi про Державний бюджет України з урахуванням вироблених шляхом переговорiв пропозицiй спiльного представницького органу об'єднань профспiлок i спiльного представницького органу об'єднань органiзацiй роботодавцiв на нацiональному рiвнi".

     14. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) статтю 17 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Органи мiсцевого самоврядування при здiйсненнi повноважень у сферi контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення можуть проводити перевiрки на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що перебувають у комунальнiй власностi вiдповiдної територiальної громади";

     2) частину третю статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Органи мiсцевого самоврядування з питань здiйснення делегованих їм повноважень органiв виконавчої влади можуть виступати з iнiцiативою щодо перевiрок, органiзовувати їх проведення, а при здiйсненнi повноважень у сферi контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення проводити перевiрки на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що не перебувають у комунальнiй власностi, а також фiзичних осiб, якi використовують працю найманих працiвникiв";

     3) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. До вiдання виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та об'єднаних територiальних громад, крiм повноважень, визначених пунктом "б" частини першої цiєї статтi, належать:

     1) здiйснення на вiдповiдних територiях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення у порядку, встановленому законодавством;

     2) накладення штрафiв за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення у порядку, встановленому законодавством".

     15. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):

     1) у статтi 13:

     частину другу доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених законом";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням Мiнiстерство фiнансiв України має право отримувати iнформацiю, зокрема таку, що мiстить персональнi данi";

     2) частину восьму статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Робочими органами виконавчої дирекцiї є її управлiння, вiддiлення, страховi каси тощо, визначенi законами за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     16. У частинi першiй статтi 64 Закону України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року", а слова "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються" - словами i цифрами "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     17. В абзацi четвертому частини першої статтi 5 Закону України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143; 2013 р., N 15, ст. 106) слова "мiнiмальна заробiтна плата" замiнити словами "прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць".

     18. У статтi 9 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2005 р., N 4, ст. 99; 2015 р., N 6, ст. 40):

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Держава, враховуючи вартiсть прожиткового мiнiмуму та виходячи з реальних можливостей бюджету, пiдвищує розмiри допомоги сiм'ям на неповнолiтнiх дiтей та iнших видiв матерiального забезпечення молодi, яка отримує професiйно-технiчну, вищу освiту у вiдповiдних навчальних закладах";

     2) частини третю i четверту виключити.

     19. Четверте речення частини сьомої статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50) викласти в такiй редакцiї: "Тимчасово, у перiод по 31 грудня 2017 року, посадовим особам мiсцевого самоврядування (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", та осiб, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист") у перiод служби в органах мiсцевого самоврядування пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     20. У частинi дванадцятiй статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) в абзацi сьомому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     2) в абзацi восьмому слова "якi працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу" замiнити словами i цифрами "якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України";

     3) в абзацi десятому цифри "2017" замiнити цифрами "2018", а пiсля слiв "законами України" доповнити словами "Про державну службу";

     4) в абзацi дванадцятому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     21. У другому реченнi частини першої статтi 29 Закону України "Про дипломатичну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     22. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376 iз наступними змiнами):

     1) частини другу i третю статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiдомостi, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, використовуються:

     1) виконавчими органами Пенсiйного фонду для:

     пiдтвердження участi застрахованої особи в системi загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування;

     обчислення страхових внескiв;

     визначення права застрахованої особи або членiв її сiм'ї на отримання пенсiйних виплат згiдно з цим Законом;

     визначення розмiру, перерахунку та iндексацiї пенсiйних виплат, передбачених цим Законом;

     надання застрахованiй особi на її вимогу або у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     надання страховим органiзацiям, що здiйснюють страхування довiчних пенсiй;

     надання аудитору, який вiдповiдно до цього Закону здiйснює аудит Накопичувального фонду;

     обмiну iнформацiєю з централiзованим банком даних з проблем iнвалiдностi;

     2) органами соцiального захисту населення для призначення всiх видiв державної соцiальної допомоги та субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива.

     3. Надання органами Пенсiйного фонду вiдомостей, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку, iншим юридичним i фiзичним особам, крiм органiв соцiального захисту населення, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування та перелiчених у частинi другiй цiєї статтi, допускається виключно за рiшенням суду та у випадках, передбачених законом";

     2) у частинi третiй статтi 27 слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     3) у статтi 42:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Iндексацiя та перерахунок пенсiй";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Крiм iндексацiї пенсiї, передбаченої частиною першою цiєї статтi, щороку здiйснюється перерахунок ранiше призначених пенсiй через збiльшення показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, на коефiцiєнт, що вiдповiдає не менш як 20 вiдсоткам показника зростання середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, порiвняно з попереднiм роком.

     Розмiр та порядок такого пiдвищення пенсiї визначаються у межах бюджету Пенсiйного фонду за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України";

     4) у частинi першiй статтi 47:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пенсiя виплачується щомiсяця, у строк не пiзнiше 25 числа мiсяця, за який виплачується пенсiя, виключно в грошовiй формi за зазначеним у заявi мiсцем фактичного проживання пенсiонера в межах України органiзацiями, що здiйснюють виплату i доставку пенсiй, або через установи банкiв у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi другому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     в абзацi третьому слова "якi працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу" замiнити словами i цифрами "якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України";

     в абзацi шостому цифри "2017" замiнити цифрами "2018".

     23. У Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9, N 30, ст. 542, N 47, ст. 800):

     1) у частинi третiй статтi 32:

     друге речення доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Мiнiстерство фiнансiв України пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, безоплатно отримує вiдомостi з Державного реєстру прав в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншому виглядi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором";

     2) у статтi 34:

     слова "мiнiмальна заробiтна плата" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "прожитковий мiнiмум для працездатних осiб" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     абзац перший частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "7. Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення державної реєстрацiї прав, та округлюється до найближчих 10 гривень".

     24. Частини четверту i п'яту статтi 8 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484) викласти в такiй редакцiї:

     "Особам iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi навчаються, крiм повного державного забезпечення, виплачується соцiальна стипендiя в порядку та розмiрi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також виплачується 100 вiдсоткiв заробiтної плати, яка нарахована в перiод виробничого навчання та виробничої практики.

     Особам iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi навчаються, до завершення навчання виплачується щорiчна допомога для придбання навчальної лiтератури в розмiрi трьох соцiальних стипендiй. Виплата зазначеної допомоги здiйснюється протягом 30 днiв пiсля початку навчального року за рахунок коштiв, що передбачаються для навчальних закладiв у вiдповiдних бюджетах".

     25. Частину п'яту статтi 23 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2015 р., N 52, ст. 482) викласти в такiй редакцiї:

     "5. На осiб рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої служби поширюється соцiальний захист полiцейських, визначений Законом України "Про Нацiональну полiцiю", а також порядок i умови проходження служби, передбаченi для полiцейських. Умови i розмiри грошового забезпечення осiб рядового i начальницького складу та оплати працi працiвникiв кримiнально-виконавчої служби визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     26. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2010 р., N 12, ст. 117; 2014 р., N 29, ст. 942):

     1) у частинi першiй статтi 21 слова "мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами i цифрою "прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     2) у статтi 29:

     в абзацi першому частини дванадцятої слова "мiнiмальних заробiтних плат на мiсяць" замiнити словами i цифрою "прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року".

     27. У Законi України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293; 2013 р., N 30, ст. 341):

     1) у статтi 3 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     2) абзац перший частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Шахтарi, якi мають стаж пiдземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох рокiв пiсля здобуття загальної середньої освiти особи, батьки яких є шахтарями та якi мають стаж пiдземної роботи не менш як 15 рокiв або якi загинули внаслiдок нещасного випадку на виробництвi чи стали iнвалiдами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спецiальностi до державних i комунальних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв України для навчання за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв з наданням мiсць у гуртожитках на час навчання та виплатою за рахунок бюджетних коштiв соцiальної стипендiї в порядку та розмiрi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     28. Частину першу статтi 16 Закону України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2014 р., N 22, ст. 816) доповнити словами "крiм даних, якi отримує Мiнiстерство фiнансiв України вiд iнших органiв пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу пенсiй, допомог, пiльг, субсидiй, iнших соцiальних виплат".

     29. Статтю 11 Закону України "Про державну реєстрацiю актiв цивiльного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2014 р., N 5, ст. 62) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Вiдомостi про фiзичних осiб, що мiстяться у Державному реєстрi актiв цивiльного стану громадян, можуть бути використанi Мiнiстерством фiнансiв України пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     30. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     1) у першому реченнi частини четвертої статтi 4 слова "якi обрали спрощену систему оподаткування" виключити;

     2) абзац четвертий частини четвертої статтi 5 виключити;

     3) у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 2:

     в абзацi першому слова "за мiсяць, у якому отримано дохiд (прибуток)" замiнити словами "на мiсяць";

     у першому реченнi абзацу другого слова "має право самостiйно" замiнити словом "зобов'язаний";

     пункт 3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для платникiв, вiднесених до першої групи платникiв єдиного податку, визначених у пiдпунктi 1 пункту 291.4 статтi 291 Податкового кодексу України, ця сума не може бути меншою за 0,5 мiнiмального страхового внеску iз зарахуванням вiдповiдних перiодiв здiйснення пiдприємницької дiяльностi до страхового стажу, який обчислюється вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пропорцiйно до сплаченого єдиного внеску";

     4) у статтi 9:

     в абзацi другому частини п'ятої слова "абзацах четвертому i" замiнити словом "абзацi";

     частину дев'яту виключити;

     5) в абзацi першому частини дев'ятої статтi 10 слова "у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" виключити;

     6) частину першу статтi 131 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) у разi виявлення за результатами аналiзу даних реєстру застрахованих осiб Державного реєстру недостовiрних вiдомостей про застрахованих осiб вимагати вiд платникiв єдиного внеску iнформацiю про цi вiдомостi та усунення порушень";

     7) у статтi 17:

     частину першу пiсля слiв "та рiдкого пiчного побутового палива" доповнити словами "виявлення фактiв використання працi неоформлених працiвникiв та порушень законодавства про працю";

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Обмiн iнформацiєю про вiдомостi, що мiстять ознаки використання працi неоформлених працiвникiв та порушень законодавства про працю, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, в порядку, затвердженому Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Iнформацiя з реєстру страхувальникiв Державного реєстру надається на запит платникiв єдиного внеску та/або застрахованих осiб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, та Пенсiйним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.

     Iнформацiя з реєстру застрахованих осiб Державного реєстру надається на запит платникiв єдиного внеску та/або застрахованих осiб чи уповноважених ними третiх осiб у порядку та за формою, встановленими Пенсiйним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     31. Статтю 26 Закону України "Про Державний реєстр виборцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34; 2014 р., N 26, ст. 892; 2016 р., N 3, ст. 30) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, Мiнiстерство фiнансiв України має право отримувати з Реєстру iнформацiю про виборцiв, зокрема таку, що мiстить персональнi данi".

     32. Частину другу статтi 11 Закону України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313) доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Мiнiстерство фiнансiв України пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу пенсiй, допомог, пiльг, субсидiй, iнших соцiальних виплат не потребує згоди фiзичних осiб на отримання та обробку персональних даних".

     33. У частинi третiй статтi 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61 iз наступними змiнами):

     1) слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     2) абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому надається вiдповiдна адмiнiстративна послуга".

     34. У другому реченнi частини першої статтi 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2016 р., N 5, ст. 50) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     35. У Законi України "Про судовий збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 4:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Судовий збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня календарного року, в якому вiдповiдна заява або скарга подається до суду, - у вiдсотковому спiввiдношеннi до цiни позову та у фiксованому розмiрi";

     у частинi другiй слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб";

     2) частину першу статтi 5 доповнити пунктами 18 - 20 такого змiсту:

     "18) Пенсiйний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття та Фонду соцiального страхування України;

     19) органи виконавчої влади Автономної Республiки Крим, структурнi пiдроздiли мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчi органи мiських рад, на якi покладено завдання щодо вирiшення питань соцiального захисту населення;

     20) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурнi пiдроздiли виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та об'єднаних територiальних громад, на якi покладенi функцiї iз здiйснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення".

     36. У Законi України "Про граничний розмiр компенсацiї витрат на правову допомогу у цивiльних та адмiнiстративних справах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 343):

     1) у статтi 1 слова "встановленої законом мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року";

     2) у частинi першiй статтi 2 слова "встановленої законом мiнiмальної заробiтної плати в мiсячному розмiрi" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року".

     37. У Законi України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2016 р., N 34, ст. 593):

     1) статтю 11 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Iнформацiя, вiдомостi або iншi персональнi данi про особу, що мiстяться в Реєстрi, можуть бути використанi Мiнiстерством фiнансiв України пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     У зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою;

     2) у статтi 20:

     у частинi другiй слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами i цифрою "розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     в абзацi першому частини третьої слова "мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленому законом" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб".

     38. У другому реченнi частини першої статтi 57 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 4, ст. 43, N 5, ст. 50) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     39. Роздiл II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892, N 43, ст. 2030; 2015 р., N 46, ст. 417) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Особливостi припинення юридичних осiб, що знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України та дiють до повного вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово окупованiй територiї".

     40. У Законi України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004; 2015 р., N 6, ст. 40):

     1) у статтi 62:

     частину другу пiсля слiв "право на отримання" доповнити словами "академiчних та соцiальних";

     частини четверту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Соцiальнi стипендiї призначаються студентам (курсантам) вищого навчального закладу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Студенти (курсанти) вищого навчального закладу з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, якi в перiод навчання у вiцi вiд 18 до 23 рокiв залишилися без батькiв, мають гарантоване право на отримання соцiальної стипендiї, у тому числi у разi отримання академiчної стипендiї.

     Академiчнi стипендiї призначаються особам, якi досягли значних успiхiв у навчаннi та/або науковiй дiяльностi згiдно з критерiями, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України. Частка студентiв (курсантiв), якi мають право на отримання академiчних стипендiй, встановлюється вченою радою вищого навчального закладу у межах визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України загального вiдсотка студентiв (курсантiв), якi мають право на отримання академiчних стипендiй, та стипендiального фонду.

     Студентам (курсантам) вищих навчальних закладiв, якi мають право на отримання соцiальної стипендiї i набувають право на отримання академiчної стипендiї, надається один вид стипендiї за їхнiм вибором";

     "6. Для студентiв (курсантiв), якi навчаються за гостродефiцитними спецiальностями (спецiалiзацiями) (у галузях знань освiта, математичнi, природничi, технiчнi науки), встановлюється пiдвищений розмiр академiчної стипендiї. Перелiк таких спецiальностей (спецiалiзацiй) та розмiр пiдвищення визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частини сьому i восьму виключити;

     2) пiдпункт 2 пункту 5 роздiлу XV "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     41. Статтю 4 Закону України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2040; 2016 р., N 25, ст. 500) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Особливостi припинення юридичних осiб, що знаходяться на територiї проведення антитерористичної операцiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України та дiють до моменту її завершення".

     42. У Законi України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 47, ст. 2051; 2015 р., N 17, ст. 118):

     1) у пунктi 8 частини першої статтi 13 цифри i слова "50 мiнiмальних заробiтних плат" замiнити цифрами i словами "50 прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року";

     2) в абзацi першому частини четвертої статтi 23 слова "мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року".

     43. У Законi України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056; 2015 р., N 17, ст. 118; 2016 р., N 13, ст. 146):

     1) перше речення абзацу другого частини другої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Посадовий оклад члена Нацiонального агентства становить 19,5 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року";

     2) в абзацi першому частини другої статтi 23 слова "одну мiнiмальну заробiтну плату, встановлену" замiнити словами "один прожитковий мiнiмум для працездатних осiб, встановлений";

     3) в абзацi першому пункту 3, абзацi другому пункту 7, у пунктi 8, абзацi першому пункту 9, абзацi другому пункту 10 частини першої статтi 46 слова "мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на";

     4) у частинi другiй статтi 52 слова "мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на" замiнити словами "прожиткових мiнiмумiв, встановлених для працездатних осiб на".

     44. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12, N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50):

     1) частину третю статтi 81 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Посадовий оклад прокурора мiсцевої прокуратури з 1 сiчня 2017 року становить 12 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року";

     2) у частинi п'ятнадцятiй статтi 86:

     в абзацi першому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року";

     в абзацi другому слова "законами України "Про державну службу" замiнити словами i цифрами "якi займають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом України";

     в абзацi четвертому цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     в абзацi шостому слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року".

     45. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75, N 49 - 50, ст. 453):

     1) у статтi 6:

     у частинi третiй слова "проголосувало бiльше половини членiв правлiння вiд кожної сторони" замiнити словами "проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв правлiння";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Правлiння правомочне приймати рiшення за наявностi на засiданнi бiльшостi складу вiд кожної представницької сторони. Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв правлiння. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови правлiння є вирiшальним.

     Якщо правлiння Фонду не може розпочати свою роботу у зв'язку з неявкою на засiдання бiльшостi складу вiд однiєї iз представницьких сторiн, засiдання правлiння переноситься на визначений присутнiми членами правлiння строк. У цей перiод представницькi сторони проводять консультацiї.

     У разi повторної неявки бiльшостi складу вiд однiєї iз представницьких сторiн правлiння правомочне приймати рiшення, за умови присутностi на засiданнi бiльшостi складу правлiння. Рiшення приймаються в установленому порядку i набирають чинностi пiсля погодження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     2) у частинi першiй статтi 7:

     пункти 5 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "5) подає пропозицiї щодо пропорцiй розподiлу частки єдиного внеску за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням вiд нещасного випадку та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi";

     "17) приймає рiшення про створення та реорганiзацiю робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду та їх вiддiлень вiдповiдно до затвердженої правлiнням структури органiв Фонду";

     доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) здiйснює iншi функцiї, передбаченi статутом Фонду та цим Законом";

     3) у статтi 8:

     частину другу пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "З метою замiщення вакантних посад директора виконавчої дирекцiї та його заступникiв правлiння Фонду може запроваджувати та визначати порядок проведення конкурсного вiдбору на замiщення цих посад".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Робочими органами виконавчої дирекцiї Фонду є її управлiння в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, що створюються за рiшенням правлiння Фонду на пiдставi затвердженої ним структури органiв Фонду. Управлiння виконавчої дирекцiї Фонду є юридичними особами, мають самостiйнi кошториси, печатки iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також мають вiддiлення в районах i мiстах обласного значення. Вiддiлення управлiнь виконавчої дирекцiї Фонду є вiдокремленими пiдроздiлами робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду, що створюються за рiшенням правлiння Фонду без статусу юридичної особи.

     Робочi органи виконавчої дирекцiї Фонду та їх вiддiлення провадять свою дiяльнiсть вiд iменi виконавчої дирекцiї Фонду в межах та порядку, визначених цим Законом, статутом Фонду, типовим положенням про робочi органи виконавчої дирекцiї Фонду та їх вiддiлення, що затверджується правлiнням Фонду, та положенням, затвердженим директором виконавчої дирекцiї Фонду.

     4. Керiвникiв управлiнь виконавчої дирекцiї Фонду призначає директор виконавчої дирекцiї Фонду за погодженням з правлiнням Фонду.

     Керiвники вiддiлень управлiнь виконавчої дирекцiї Фонду призначаються керiвниками управлiнь виконавчої дирекцiї Фонду за погодженням з директором виконавчої дирекцiї Фонду.

     Керiвники управлiнь виконавчої дирекцiї Фонду та їх вiддiлень виконують свої повноваження на умовах контракту";

     4) частину другу статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Перерахування сум щомiсячних страхових виплат провадиться також у разi зростання у попередньому календарному роцi середньої заробiтної плати. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року вiдповiдно до коефiцiєнта, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi даних центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики.

     Визначена ранiше сума щомiсячної страхової виплати зменшенню не пiдлягає";

     5) у роздiлi VII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Утворити Фонд соцiального страхування України, реорганiзувавши шляхом злиття Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

     Припинити виконавчу дирекцiю Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi шляхом приєднання до Фонду соцiального страхування України. Рiшення щодо припинення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi привести у вiдповiднiсть iз цим Законом протягом 30 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII.

     Протягом 30 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII створити робочi органи виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України та їх вiддiлення згiдно iз структурою, затвердженою правлiнням цього Фонду, i здiйснити заходи з їх державної реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Припинити управлiння та вiддiлення виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, вiддiлення Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та виконавчi дирекцiї вiддiлень цього Фонду, що є юридичними особами, шляхом приєднання до робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України. Порядок, черговiсть та iншi питання, пов'язанi з таким приєднанням, визначаються вiдповiдними рiшеннями правлiння Фонду соцiального страхування України. Ранiше прийнятi рiшення щодо припинення робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України i робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та його вiддiлень привести у вiдповiднiсть iз цим Законом протягом 15 днiв з дня державної реєстрацiї робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України.

     Припинити всi вiдокремленi пiдроздiли Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та/або їх робочих органiв та вiддiлень протягом 30 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII, забезпечивши повне правонаступництво таких вiдокремлених пiдроздiлiв юридичними особами, якi їх створили, а за їх вiдсутностi - Фондом соцiального страхування України, у тому числi щодо всiх прав, обов'язкiв та майна.

     Припинення управлiнь та вiддiлень виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, вiддiлень Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та виконавчих дирекцiй вiддiлень цього Фонду, а також їх вiдокремлених пiдроздiлiв, що знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, територiї проведення антитерористичної операцiї, здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, пiсля прийняття ним вiдповiдного рiшення";

     пункт 6 доповнити абзацами сьомим - десятим такого змiсту:

     "Надати право виконавчiй дирекцiї Фонду соцiального страхування України за погодженням з правлiнням Фонду соцiального страхування України вносити змiни до складу комiсiй, зазначених в абзацах третьому i четвертому цього пункту.

     Надати право правлiнню Фонду соцiального страхування України приймати рiшення про звiльнення та призначення директорiв виконавчих дирекцiй Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, а також їх заступникiв.

     Забороняється придбання майна (крiм придбання майна, що забезпечує безперебiйну роботу органiв фондiв) та вiдчуження майна, матерiальних та нематерiальних активiв, що перебувають на балансi Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, управлiнь та вiддiлень виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, його вiддiлень, виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

     Фонд соцiального страхування України, виконавча дирекцiя Фонду соцiального страхування України та її робочi органи розмiщуються у примiщеннях Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi згiдно з перелiком, визначеним правлiнням Фонду соцiального страхування України";

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61. Виконання функцiй та завдань, визначених цим Законом, забезпечується виконавчою дирекцiєю Фонду соцiального страхування України, її робочими органами пiсля затвердження положення про них, структури та граничної чисельностi працiвникiв, бюджету Фонду, вiдкриття рахункiв в органах Державної казначейської служби України та заповнення не менше 30 вiдсоткiв вакантних посад";

     пункт 11 виключити.

     46. В абзацах першому та другому частини першої статтi 14 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) слова "розмiрi однiєї мiнiмальної заробiтної плати" та "розмiру мiнiмальної заробiтної плати" замiнити вiдповiдно словами "розмiрi одного прожиткового мiнiмуму" та "розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб".

     47. Частину першу статтi 24 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 36, ст. 360) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Заробiтна плата Голови Рахункової палати становить 30 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, заступника Голови Рахункової палати - 27 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року, iншого члена Рахункової палати - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року".

     48. У Законi України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379):

     1) статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Загальна чисельнiсть полiцiї, що утримується за рахунок коштiв Державного бюджету України, до 1 сiчня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осiб";

     2) в абзацi першому частини третьої статтi 95 слова "за рахунок коштiв полiцiї" виключити;

     3) у частинi п'ятiй статтi 96 слова та цифру "що не перевищує трьох мiнiмальних заробiтних плат, визначених на 1 сiчня вiдповiдного календарного року" замiнити словами "i порядку, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 99:

     в абзацi першому слова "визначеного законом для працездатних осiб на час виплати такої допомоги" замiнити словами i цифрою "встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, в якому прийнято рiшення про виплату";

     у текстi слова "визначеного законом для працездатних осiб" замiнити словами i цифрою "встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, в якому прийнято рiшення про виплату".

     49. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17, N 47, ст. 800):

     1) у частинi сьомiй статтi 11:

     абзац перший доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Мiнiстерство фiнансiв України пiд час здiйснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частинi монiторингу достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, безоплатно отримує вiдомостi з Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором";

     2) у статтi 36:

     у частинах першiй i четвертiй слова "мiнiмальна заробiтна плата" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "прожитковий мiнiмум для працездатних осiб" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Адмiнiстративний збiр та плата за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляються у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленому законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення реєстрацiйної дiї або запит про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень".

     50. У статтi 37 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 3, ст. 25):

     абзац перший частини вiсiмнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "18. Пенсiя, призначена особам вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" до набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), якi займають посади державної служби, визначенi Законом України "Про державну службу" вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". Пенсiя, призначена особам вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" пiсля набрання чинностi Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення пенсiї у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, якi займають посади державної служби, визначенi Законом України "Про державну службу" вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрiй i статус суддiв", виплачується у розмiрi, обчисленому вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у перiод роботи особи (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") на iнших посадах/роботах (крiм випадкiв, передбачених першим та другим реченнями цiєї частини) пенсiї, призначенi вiдповiдно до цiєї статтi, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються у розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. Пiсля звiльнення з роботи виплата пенсiї вiдповiдно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мiнiмумiв, установлених для осiб, якi втратили працездатнiсть. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень";

     в абзацi другому частини дев'ятнадцятої слова "та в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "вiдповiдно до договорiв про добровiльну участь, укладених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, з такими пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi мiжнародними)".

     51. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) абзац другий частини третьої статтi 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальний розмiр посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року";

     2) абзаци другий - п'ятий пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальний розмiр посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiст обласного значення, становить:

     з 1 сiчня 2017 року - 1,25 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року;

     з 1 сiчня 2018 року - 1,5 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року;

     з 1 липня 2018 року - 1,75 розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року".

     52. В абзацi першому частини четвертої статтi 20 Закону України "Про Державне бюро розслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55) слова "мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк" замiнити словами i цифрою "прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року".

     53. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545):

     1) частину третю статтi 135 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Базовий розмiр посадового окладу суддi становить:

     1) суддi мiсцевого суду - 30 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     2) суддi апеляцiйного суду, вищого спецiалiзованого суду - 50 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     3) суддi Верховного Суду - 75 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року";

     2) у роздiлi XII "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 24 викласти в такiй редакцiї:

     "24. Розмiр посадового окладу суддi, крiм зазначеного у пунктi 23 цього роздiлу, становить:

     1) з 1 сiчня 2017 року:

     а) для суддi мiсцевого суду - 15 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     б) для суддi апеляцiйного суду та вищого спецiалiзованого суду - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     в) для суддi Верховного Суду - 75 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     2) з 1 сiчня 2018 року:

     а) для суддi мiсцевого суду - 20 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     б) для суддi апеляцiйного суду та вищого спецiалiзованого суду - 30 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     3) з 1 сiчня 2019 року:

     а) для суддi мiсцевого суду - 25 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     б) для суддi апеляцiйного суду та вищого спецiалiзованого суду - 40 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     4) з 1 сiчня 2020 року:

     а) для суддi мiсцевого суду - 30 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року;

     б) для суддi апеляцiйного суду та вищого спецiалiзованого суду - 50 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, розмiр якого встановлено на 1 сiчня календарного року";

     пункт 25 доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмiр щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

     Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам (крiм iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя пункту 1 статтi 10 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), якi працюють на посадах та на умовах, передбачених цим Законом, Законом України "Про прокуратуру" та якi займають посади державної служби, визначенi Законом України "Про державну службу" вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII, призначенi пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються. Пiсля звiльнення з роботи щомiсячне довiчне грошове утримання виплачується у повному розмiрi".

     54. У пiдпунктi "п" пункту 6 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 iз наступними змiнами) слова "мiнiмальної заробiтної плати, встановленої" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого".

     55. У частинi шостiй статтi 1.1 Положення про помiчника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 37, ст. 283; 2014 р., N 23, ст. 320; 2015 р., N 22, ст. 145; 2016 р., N 5, ст. 50) слова i цифри "у перiод з 1 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року" замiнити словами i цифрами "по 31 грудня 2017 року", а слова "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, не виплачуються" - словами i цифрами "пенсiї, призначенi вiдповiдно до законодавства України, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачуються в розмiрi 85 вiдсоткiв призначеного розмiру, але не менше 150 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2017 року.

     2. Обмеження щодо виплати пенсiї, щомiсячного довiчного грошового утримання, передбаченi цим Законом, не застосовуються протягом особливого перiоду до пенсiй, щомiсячного довiчного грошового утримання, що призначенi особам, якi проходять вiйськову службу або перебувають на посадах у Мiнiстерствi оборони України, Головному управлiннi розвiдки Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України, Нацiональнiй полiцiї України, Апаратi Ради нацiональної безпеки i оборони України, Державнiй спецiальнiй службi транспорту, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Управлiннi державної охорони України, Державнiй пенiтенцiарнiй службi України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Нацiональнiй гвардiї України, органах вiйськової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операцiях, здiйсненнi заходiв iз забезпечення правопорядку на державному кордонi, вiдбиттi збройного нападу на об'єкти, що охороняються вiйськовослужбовцями, звiльненнi цих об'єктiв у разi захоплення, вiдбиттi спроб насильницького заволодiння зброєю, бойовою та iншою технiкою; до пенсiй, щомiсячного довiчного грошового утримання, що призначенi вiдповiдно до законiв України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв", на перiод виконання особами, яким вони призначенi, повноважень членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України та Вищої ради юстицiї.

     Пiсля завершення особливого перiоду виплата пенсiй таким особам здiйснюється згiдно iз законодавством.

     3. Установити, що мiнiмальна заробiтна плата пiсля набрання чинностi цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладiв та заробiтної плати працiвникiв та iнших виплат.

     До внесення змiн до законiв України щодо незастосування мiнiмальної заробiтної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмiрi 1600 гривень.

     4. Установити, що мiнiмальна заробiтна плата пiсля набрання чинностi цим Законом не застосовується для розрахунку розмiру плати за надання адмiнiстративних послуг.

     До внесення змiн до законодавчих та iнших нормативно-правових актiв України щодо незастосування мiнiмальної заробiтної плати для розрахунку розмiру плати за надання адмiнiстративних послуг вона застосовується у розмiрi 1600 гривень.

     5. Установити, що мiнiмальна заробiтна плата пiсля набрання чинностi цим Законом не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усiх рiвнiв.

     Сторонам, якi уклали колективнi договори i угоди, у тримiсячний строк привести їх норми у вiдповiднiсть iз цим Законом згiдно iз законодавством.

     До внесення змiн до колективних договорiв i угод усiх рiвнiв щодо незастосування мiнiмальної заробiтної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмiрi прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб.

     6. Установити, що коефiцiєнт перерахунку щомiсячних страхових виплат, що здiйснюється вiдповiдно до частини другої статтi 37 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", у перiод з 1 березня 2017 року та на наступнi перiоди встановлюється згiдно з темпом зростання середньої номiнальної заробiтної плати за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики.

     7. З 1 сiчня 2017 року встановити новий розмiр щомiсячної страхової виплати потерпiлим вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, у яких цей розмiр менший за розмiр мiнiмальної заробiтної плати у перерахунку на 100 вiдсоткiв втрати працездатностi, на рiвнi розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 грудня 2016 року, з урахуванням ступеня втрати працездатностi.

     Дiя цього пункту застосовується до потерпiлих, якi мають право на щомiсячнi страховi виплати станом на 1 сiчня 2017 року.

     8. Установити, що пiльги з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг iз встановлення квартирних телефонiв; проїзду усiма видами мiського, примiського та мiжмiського транспорту; бензину (пального), ремонту, технiчного обслуговування автомобiлiв та транспортного обслуговування; оплата пiльгового одержання лiкiв, лiкарських засобiв, iмунобiологiчних препаратiв, виробiв медичного призначення за рецептами лiкарiв, зубопротезування; пiльгового забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад (крiм забезпечення санаторно-курортним лiкуванням iнвалiдiв iз захворюваннями нервової системи (з наслiдками травм i захворюваннями хребта та спинного мозку); пiльгового капiтального i поточного ремонту власних жилих будинкiв i квартир, що передбаченi законами України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi", "Про жертви нацистських переслiдувань", "Про охорону дитинства", "Про соцiальний захист дiтей вiйни", "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв Нацiональної полiцiї i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист", "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей", "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi", "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi", та виплати, компенсацiї i допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" можуть надаватися у готiвковiй формi у розмiрах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. До приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про визначення механiзму перевiрки достовiрностi iнформацiї, поданої фiзичними особами для нарахування та своєчасного i в повному обсязi отримання соцiальних виплат, пiльг, субсидiй, пенсiй, заробiтних плат, iнших виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, коштiв Пенсiйного фонду України, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     опрацювати питання щодо пiдвищення соцiальних стандартiв у системi пенсiйного забезпечення;

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     11. Обласним державним адмiнiстрацiям, органам мiсцевого самоврядування продовжити роботу iз створення опорних загальноосвiтнiх навчальних закладiв шляхом об'єднання малокомплектних шкiл, змiни їх типу та/або ступеня, реорганiзацiї тощо.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2016 року
N 1774-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.