ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 березня 2005 року N 2452-IV,
вiд 3 березня 2005 року N 2454-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2704-IV,
вiд 22 вересня 2005 року N 2919-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3422-IV,
вiд 22 лютого 2006 року N 3456-IV,
вiд 16 березня 2006 року N 3575-IV,
вiд 18 грудня 2008 року N 693-VI,
вiд 25 грудня 2008 року N 809-VI,
вiд 4 лютого 2009 року N 913-VI,
вiд 16 квiтня 2009 року N 1275-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1561-VI,
вiд 17 листопада 2009 року N 1720-VI,
вiд 11 лютого 2010 року N 1877-VI,
вiд 18 травня 2010 року N 2258-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2390-VI,
вiд 7 липня 2010 року N 2453-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
вiд 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2937-VI,
вiд 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
вiд 17 березня 2011 року N 3166-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3262-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3263-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3384-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 18 листопада 2011 року N 4067-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI,
вiд 22 грудня 2011 року N 4223-VI,
вiд 24 травня 2012 року N 4839-VI,
вiд 22 червня 2012 року N 5026-VI,
вiд 4 липня 2012 року N 5042-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5073-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5076-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5461-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5492-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 5 вересня 2013 року N 441-VII,
вiд 10 жовтня 2013 року N 642-VII,
вiд 25 березня 2014 року N 1155-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1253-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1258-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1701-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 7 квiтня 2015 року N 285-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 317-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 319-VIII,
вiд 21 травня 2015 року N 475-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 629-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 652-VIII,
вiд 3 вересня 2015 року N 667-VIII,
вiд 24 листопада 2015 року N 815-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII
(Законом України вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1403-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1666-VIII,
вiд 6 грудня 2016 року N 1774-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 6 лютого 2018 року N 2275-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 5 липня 2018 року N 2491-VIII,
вiд 10 липня 2018 року N 2497-VIII,
Кодексом України з процедур банкрутства
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII,
Законами України
вiд 17 сiчня 2019 року N 2673-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 139-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 159-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 324-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX,
вiд 5 грудня 2019 року N 340-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 31 березня 2020 року N 552-IX,
вiд 3 листопада 2020 року N 943-IX,
вiд 17 листопада 2020 року N 1009-IX,
вiд 30 червня 2021 року N 1588-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1667-IX

(Змiни, внесенi Законом України вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII до цього Закону щодо вiдомостей, що додатково мають бути оприлюдненi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, застосовуються до вiдомостей, що виникнуть пiсля дня набрання чинностi Законом України вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII)

(У зв'язку з викладенням цього Закону з 1 сiчня 2016 року у новiй редакцiї змiни, передбаченi з 1 травня 2016 року пунктом 7 роздiлу I Закону України вiд 7 квiтня 2015 року N 289-VIII, внесенi не будуть)

(У зв'язку з викладенням цього Закону з 1 сiчня 2016 року у новiй редакцiї змiни, передбаченi з 1 сiчня 2016 року пiдпунктом 3 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 24 грудня 2015 року N 909-VIII, внесенi не будуть)

(У текстi Закону слова "рiшення суду" в усiх вiдмiнках та числах замiнено словами "судове рiшення" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно iз Законом України вiд 6 лютого 2018 року N 2275-VIII)

(У текстi Закону слова "через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i" виключено згiдно iз Законом України вiд 20 вересня 2019 року N 132-IX)

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, їхньої символiки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - виписка) - документ в електроннiй або у випадках, передбачених цим Законом, у паперовiй формi, який формується за результатами проведення реєстрацiйних дiй i мiстить вiдомостi про юридичну особу або її вiдокремлений пiдроздiл, фiзичну особу - пiдприємця (у тому числi про взяття на облiк в органах державної статистики та податкових органах, видачу лiцензiї та документiв дозвiльного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а також про проведену реєстрацiйну дiю;

(пункт 1 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - витяг) - документ у паперовiй або електроннiй формi, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань за зазначеним заявником критерiєм пошуку та мiстить вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, якi є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначенi у запитi, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких вiдомостей у цьому реєстрi;

     3) громадськi формування - полiтичнi партiї, структурнi утворення полiтичних партiй, громадськi об'єднання, мiсцевi осередки громадського об'єднання iз статусом юридичної особи, професiйнi спiлки, їх об'єднання, органiзацiї профспiлки, передбаченi статутом профспiлки та їх об'єднання, творчi спiлки, мiсцевi осередки творчих спiлок, постiйно дiючi третейськi суди, органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, представництва, фiлiї iноземних благодiйних органiзацiй;

     4) державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв (далi - державна реєстрацiя) - офiцiйне визнання шляхом засвiдчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвiдчення факту наявностi вiдповiдного статусу громадського об'єднання, професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання, полiтичної партiї, органiзацiї роботодавцiв, об'єднань органiзацiй роботодавцiв та їхньої символiки, засвiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, змiни вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця, а також проведення iнших реєстрацiйних дiй, передбачених цим Законом;

     5) державний реєстратор юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї, нотарiус;

     6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - держатель Єдиного державного реєстру) - Мiнiстерство юстицiї України, яке вживає органiзацiйних заходiв, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     7) Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр) - єдина державна iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облiк та надання iнформацiї про юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи;

     8) заявник:

     засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     керiвник державного органу, органу мiсцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї створення державного органу, органу мiсцевого самоврядування;

     голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разi подання документiв для проведення iнших реєстрацiйних дiй щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю або уповноважена ними особа - у разi подання заяви про вступ до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     учасник, який виходить з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у разi подання заяви про вихiд з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, особа, яка вiдчужила (передала) її, або уповноважена ними особа - у разi подання акта приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     позивач або уповноважена ним особа - у разi подання судового рiшення, що набрало законної сили, про визначення розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю та розмiрiв часток учасникiв такого товариства чи судового рiшення, що набрало законної сили, про стягнення з вiдповiдача (витребування з його володiння) частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - шiстнадцятим)

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - у разi подання документiв для державної реєстрацiї рiшення про припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи - у разi подання документiв для державної реєстрацiї рiшення про припинення полiтичної партiї, її структурного утворення у зв'язку з прийняттям судом рiшення про анулювання реєстрацiї або заборону дiяльностi полiтичної партiї;

     Мiнiстерство юстицiї України - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     фiзична особа, яка має намiр стати пiдприємцем, або уповноважена нею особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем;

     фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа - у разi подання документiв для проведення iнших реєстрацiйних дiй щодо фiзичної особи - пiдприємця;

     державний орган, родичi (чоловiк, дружина, батьки, дiти, онуки, дiд, баба, брати, сестри) та спадкоємцi фiзичної особи - пiдприємця - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю, визнанням безвiсно вiдсутньою чи оголошенням померлою;

     учасник юридичної особи приватного права (крiм акцiонерного товариства) - у разi подання документiв для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо встановлення вимоги нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису такого учасника пiд час прийняття ним рiшень з питань дiяльностi вiдповiдної юридичної особи та/або вимоги нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) вiдповiдної юридичної особи, чи скасування такої вимоги;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX, у зв'язку з цим абзац шiстнадцятий вважати абзацом сiмнадцятим)

     iншi особи вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 8 частини першої статтi 1 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     9) код доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї (далi - код доступу) - унiкальна цифрова послiдовнiсть кiлькiстю вiд 6 до 12 символiв, що генерується в автоматичному режимi та використовується для доступу до результатiв розгляду документiв через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - портал електронних сервiсiв) або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

(пункт 9 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     10) персональний кабiнет юридичної особи, iншої органiзацiї та фiзичної особи - пiдприємця (далi - персональний кабiнет) - особиста сторiнка в мережi Iнтернет юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталi електронних сервiсiв, призначена для подання документiв в електроннiй формi для проведення реєстрацiйних дiй, безоплатного доступу юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до вiдомостей про результати розгляду цих документiв, документiв, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi таких осiб в електроннiй формi, та вiдомостей про цих осiб, якi є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

     11) портал електронних сервiсiв - веб-сайт, органiзований як системне багаторiвневе об'єднання рiзних ресурсiв та сервiсiв для забезпечення максимального доступу до iнформацiї та послуг у сферi державної реєстрацiї, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi;

     12) принцип мовчазної згоди у сферi державної реєстрацiї (далi принцип мовчазної згоди) - принцип, згiдно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй без одержання вiд державних органiв у порядку та випадках, визначених цим Законом, вiдповiдних документiв (крiм судових рiшень та виконавчих документiв) або вiдомостей, за умови, що вiдповiднi державнi органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такi документи або вiдомостi;

     13) реєстрацiйна справа - сукупнiсть документiв у паперовiй та/або електроннiй формi, що подавалися для проведення реєстрацiйних дiй;

     14) суб'єкт державної реєстрацiї:

     Мiнiстерство юстицiї України - у разi державної реєстрацiї полiтичних партiй, всеукраїнських професiйних спiлок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв; вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй, представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй, постiйно дiючих третейських судiв, засновниками яких є всеукраїнськi громадськi органiзацiї, всеукраїнських творчих спiлок, символiки громадських формувань;

(абзац другий пункту 14 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi релiгiї, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї - у разi державної реєстрацiї юридичних осiб - релiгiйних органiзацiй;

(пункт 14 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - одинадцятим)

     територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - у разi державної реєстрацiї обласних, регiональних i республiканських професiйних спiлок, їх органiзацiй та об'єднань, структурних утворень полiтичних партiй, регiональних (мiсцевих) творчих спiлок, територiальних осередкiв всеукраїнських творчих спiлок, обласних, республiканських Автономної Республiки Крим, Київської та Севастопольської мiських органiзацiй роботодавцiв та їх об'єднань, постiйно дiючих третейських судiв;

(абзац четвертий пункту 14 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.06.2016р. N 1403-VIII)

     абзац п'ятий пункту 14 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1403-VIII)

     виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад, Київська та Севастопольська мiськi, районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi державнi адмiнiстрацiї, нотарiуси - у разi державної реєстрацiї юридичних осiб (крiм випадкiв, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту) та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

(абзац шостий пункту 14 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад (крiм мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до цього Закону у разi прийняття вiдповiдною радою такого рiшення.

(абзац сьомий пункту 14 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     Абзац восьмий пункту 14 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Абзац дев'ятий пункту 14 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Абзац десятий пункту 14 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Абзац одинадцятий пункту 14 частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     15) технiчна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором пiд час проведення ним реєстрацiйних дiй;

     16) технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру (далi - технiчний адмiнiстратор) - визначене Мiнiстерством юстицiї України державне унiтарне пiдприємство, вiднесене до сфери його управлiння, що здiйснює заходи iз створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервiсiв та вiдповiдає за їх технiчне i технологiчне забезпечення, збереження та захист даних, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботi з цим реєстром;

     17) установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма полiтичної партiї, модельний статут, засновницький договiр, одноособова заява (меморандум), положення тощо;

     18) камеральна перевiрка - перевiрка, що проводиться у примiщеннi Мiнiстерства юстицiї України виключно на пiдставi даних Єдиного державного реєстру.

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Термiни "кiнцевий бенефiцiарний власник" та "структура власностi" вживаються у значеннi, наведеному у Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

(абзац частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     2. Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивiльному кодексах України та iнших законодавчих актах.

     Стаття 2. Законодавство у сферi державної реєстрацiї

     1. Вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї, регулюються Конституцiєю України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     2. Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про державну реєстрацiю, застосовуються норми мiжнародного договору.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, їхньої символiки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Законом може бути встановлено особливостi державної реєстрацiї громадських формувань, релiгiйних органiзацiй, а також здiйснення реєстрацiйних дiй пiд час виведення неплатоспроможних банкiв з ринку або лiквiдацiї банкiв.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     Стаття 4. Загальнi засади державної реєстрацiї

     1. Державна реєстрацiя базується на таких основних принципах:

     1) обов'язковостi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi;

     2) публiчностi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi та документiв, що стали пiдставою для її проведення;

     3) врегулювання вiдносин, пов'язаних з державною реєстрацiєю, та особливостей державної реєстрацiї виключно цим Законом;

     4) державної реєстрацiї за заявницьким принципом;

     5) пункт 5 частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) єдностi методологiї державної реєстрацiї;

     7) об'єктивностi, достовiрностi та повноти вiдомостей у Єдиному державному реєстрi;

     8) внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру виключно на пiдставi та вiдповiдно до цього Закону;

     9) вiдкритостi та доступностi вiдомостей Єдиного державного реєстру.

     2. Державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих у паперовiй формi, проводиться в межах Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя за мiсцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

     За наказом Мiнiстерства юстицiї України державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих у паперовiй формi, у визначених випадках може проводитися в межах декiлькох адмiнiстративно-територiальних одиниць, визначених абзацом першим цiєї частини, або незалежно вiд мiсцезнаходження юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, в межах України.

     Державна реєстрацiя фiзичних осiб - пiдприємцiв на пiдставi документiв, поданих у паперовiй та електроннiй формi, а також державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi, проводиться незалежно вiд їх мiсця знаходження.

     3. Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у результатi нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є вiдчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариств з додатковою вiдповiдальнiстю), у результатi видачi свiдоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств, товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариств з додатковою вiдповiдальнiстю) проводиться нотарiусом, яким вчинено вiдповiдну нотарiальну дiю, вiдразу пiсля вчинення посвiдчувального напису на документi або пiдписання документа, що ним видається, крiм випадкiв нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, та iнших випадкiв, передбачених цiєю статтею.

     За наявностi поважних причин (надзвичайна або невiдворотна за даних умов подiя (непереборна сила) державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у результатi вчинення вiдповiдної нотарiальної дiї може бути проведено iншим нотарiусом за домовленiстю iз ним та за попереднiм письмовим повiдомленням вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України iз зазначенням поважних причин, вiдомостей про нотарiуса, що проводитиме державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, та строку вiдсутностi.

     Передача заяв на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, до iншого нотарiуса здiйснюється за допомогою програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру вiдповiдним територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України.

     У разi смертi нотарiуса, оголошення його померлим чи безвiсно вiдсутнiм у порядку, встановленому законом, або якщо нотарiус за станом здоров'я не може вчинити дiї, передбаченi абзацом першим цiєї частини, припинення або зупинення дiяльностi такого нотарiуса, передача заяв на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, до iншого нотарiуса здiйснюється за наказом вiдповiдного територiального органу Мiнiстерства юстицiї України.

     Правила цiєї частини також застосовуються до випадкiв проведення iнших реєстрацiйних дiй нотарiусом, який за наявностi умов, визначених частинами другою i третьою цiєї статтi, не може провести реєстрацiйнi дiї у межах строкiв, визначених цим Законом, за заявами, що перебувають на розглядi у такого нотарiуса.

(статтю 4 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим частини другу - восьму вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятою, частину другу статтi 4 замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою)

     4. У разi злиття юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи та державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття. Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття.

     5. У разi злиття юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи та державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття. Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття.

(частина п'ята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6. У разi подiлу юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутворених юридичних осiб та державна реєстрацiя припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу. Подiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу.

     7. У разi приєднання юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi приєднання, та державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

     8. Фiзична особа - пiдприємець позбавляється статусу пiдприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi цiєю фiзичною особою.

     9. Представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi пiдлягають реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

Роздiл II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 5. Система органiв державної реєстрацiї

     1. Систему органiв у сферi державної реєстрацiї становлять:

     1) Мiнiстерство юстицiї України;

     2) iншi суб'єкти державної реєстрацiї.

     2. До повноважень Мiнiстерства юстицiї України у сферi державної реєстрацiї належить:

     1) формування державної полiтики у сферi державної реєстрацiї;

     2) нормативно-правове, методологiчне та iнформацiйне забезпечення у сферi державної реєстрацiї;

     21) органiзацiя роботи з пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв, крiм нотарiусiв, якi виконують повноваження державної реєстрацiї вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв;

(частину другу статтi 5 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3) координацiя дiяльностi у сферi державної реєстрацiї громадських формувань;

     4) контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї, у тому числi шляхом постiйного монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi вiдповiдно до цього Закону та прийняття обов'язкових до виконання рiшень, передбачених цим Законом;

(пункт 4 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5) здiйснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;

     6) визначення технiчного адмiнiстратора;

     7) забезпечення надання доступу до Єдиного державного реєстру державним реєстраторам, уповноваженим особам суб'єктiв державної реєстрацiї прав, iншим суб'єктам вiдповiдно до цього Закону та прийняття рiшень про тимчасове блокування або анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

(пункт 7 частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     8) розгляд скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України та прийняття обов'язкових до виконання рiшень, передбачених цим Законом;

(пункт 8 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     9) складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     10) взаємодiя з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями з питань державної реєстрацiї;

     11) державна реєстрацiя полiтичних партiй, всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв, вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй, представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй, постiйно дiючих третейських судiв, засновниками яких є всеукраїнськi громадськi органiзацiї, всеукраїнських творчих спiлок, символiки громадських формувань;

(пункт 11 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     12) надання виписок у паперовiй формi для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;

(пункт 12 частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     13) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     3. До повноважень iнших суб'єктiв державної реєстрацiї належить:

     1) забезпечення:

     прийому документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй;

     ведення Єдиного державного реєстру та надання вiдомостей з нього;

     формування та зберiгання реєстрацiйних справ;

(абзац п'ятий пункту 1 частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Абзац восьмий частини третьої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 6. Державний реєстратор

     1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освiту, вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Мiнiстерством юстицiї України, та перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї (крiм нотарiусiв), та нотарiус.

     2. Державний реєстратор:

     1) приймає документи;

     11) встановлює черговiсть розгляду поданих документiв для державної реєстрацiї;

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2) перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду документiв;

     3) перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     31) пiд час проведення реєстрацiйних дiй у випадках, передбачених цим Законом, обов'язково використовує вiдомостi реєстрiв, автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числi вiдомостi, що мiстять персональнi данi особи, а також використовує вiдомостi, отриманi у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     32) перевiряє дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довiреностей;

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     33) перевiряє використання спецiальних бланкiв нотарiальних документiв, на яких викладенi документи, що подаються для здiйснення реєстрацiйних дiй, за допомогою Єдиного реєстру спецiальних бланкiв нотарiальних документiв;

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 33 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4) проводить реєстрацiйну дiю (у тому числi з урахуванням принципу мовчазної згоди) за вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй реєстрацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

     5) веде Єдиний державний реєстр;

     6) веде реєстрацiйнi справи;

     61) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", iнформацiю органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     3. Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також пiд час державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз смертю або оголошенням померлим вiдповiдного засновника (учасника), обов'язково використовує вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

     Державний реєстратор пiд час проведення реєстрацiйних дiй щодо юридичної особи (крiм державної реєстрацiї припинення) та у разi подання такою юридичною особою вiдомостей про особу, що є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, обов'язково здiйснює перевiрку (верифiкацiю) вiдомостей, зазначених стосовно цiєї особи, використовуючи вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, Єдиного державного демографiчного реєстру, Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиної iнформацiйної системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України щодо розшуку осiб, зниклих безвiсти, та викрадених (втрачених) документiв за зверненнями громадян.

     Iнформацiя з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, Єдиного державного демографiчного реєстру, Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиного державного реєстру судових рiшень, Єдиної iнформацiйної системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, отримана державним реєстратором, залишається у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.

     Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян, Єдиним державним демографiчним реєстром, Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв, Єдиним державним реєстром судових рiшень, Єдиною iнформацiйною системою Мiнiстерства внутрiшнiх справ України здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю.

     З метою перевiрки документiв, що посвiдчують особу, державним реєстратором обов'язково перевiряються такi документи за допомогою Єдиного державного демографiчного реєстру.

(частина третя статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4. Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи приватного права, у разi якщо такi змiни вiдбулися не в результатi нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є вiдчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств), у результатi видачi свiдоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи (крiм акцiонерних товариств) або не на пiдставi судового рiшення, обов'язково визначає обсяг цивiльної дiєздатностi фiзичних осiб i здiйснює перевiрку цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичних осiб, перевiряє повноваження представника фiзичної або юридичної особи.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) вiдповiдної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.

(статтю 6 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     5. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - громадянина України здiйснюється шляхом отримання вiдомостей про таку особу з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян. Перевiрка правоздатностi та дiєздатностi фiзичної особи - iноземця або особи без громадянства здiйснюється на пiдставi документа, що встановлює його особу i є пiдставою для перебування в Українi.

     Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи, зареєстрованої вiдповiдно до законодавства України, здiйснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про таку особу, у тому числi її установчi документи, та перевiрки вiдповiдностi реєстрацiйної дiї, яка вчиняється, обсягу її цивiльної правоздатностi та дiєздатностi. Перевiрка цивiльної правоздатностi та дiєздатностi юридичної особи - нерезидента здiйснюється на пiдставi витягу з вiдповiдного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалiзацiї документiв для дiї за кордоном, та, за необхiдностi, її установчих документiв (їх копiй), належним чином легалiзованих.

     Обсяг цивiльної правоздатностi та дiєздатностi визначається, а повноваження представника перевiряються щодо особи, якою набуваються або якiй належать майновi (корпоративнi) права в юридичнiй особi.

     У разi подання документiв для проведення державної реєстрацiї уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на пiдставi документа, що пiдтверджує її повноваження дiяти вiд iменi iншої особи.

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що пiдтверджує повноваження дiяти вiд iменi iншої особи, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, нотарiально посвiдчена довiренiсть або вiдомостi з Єдиного державного реєстру про особу, яка уповноважена дiяти вiд iменi особи.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     6. Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян, Єдиним реєстром довiреностей здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю.

(статтю 6 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою)

     7. Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо суб'єкта державної реєстрацiї, з яким державний реєстратор перебуває у трудових вiдносинах або засновником (учасником) якого вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором.

     Абзац другий частини сьомої статтi 6 виключено

(частину сьому статтi 6 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм, абзац другий частини сьомої статтi 6 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо себе, свого чоловiка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер), а також юридичних осiб, засновником (учасником) яких вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором вiдповiдного суб'єкта державної реєстрацiї.

     8. Втручання будь-яких органiв, їх посадових осiб, громадян, юридичних осiб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у дiяльнiсть державного реєстратора пiд час проведення реєстрацiйних дiй, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     9. У разi збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, проведення антитерористичної операцiї Мiнiстерство юстицiї України може прийняти рiшення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторiв, що дiють на вiдповiднiй територiї (нотарiальному окрузi).

Роздiл III
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВIСIВ

     Стаття 7. Єдиний державний реєстр

     1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, а також учасникiв цивiльного обороту достовiрною iнформацiєю про юридичних осiб, громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв з Єдиного державного реєстру.

     Невiд'ємною архiвною складовою частиною Єдиного державного реєстру є Реєстр документiв дозвiльного характеру, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань та Єдиний реєстр пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство.

(частину першу статтi 7 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац другий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX)

     2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумiснiсть i взаємодiю з iншими iнформацiйними системами та мережами, що становлять iнформацiйний ресурс держави.

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:

     1) автоматизацiю процесу державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй та вiдтворення його процедур, у тому числi:

     автоматичне формування та присвоєння дати та номера запису в Єдиному державному реєстрi;

     вiдображення вiдомостей про проведенi реєстрацiйнi дiї, вiдмову в їх проведеннi, про скасування реєстрацiйних дiй, про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру, про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     вiдображення вiдомостей про результати розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     вiдображення вiдомостей про документи, поданi для проведення реєстрацiйних дiй, у тому числi дату набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

     автоматичний монiторинг ризикованих реєстрацiйних дiй за критерiями, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 1 частини третьої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацiю;

     3) iдентифiкацiю заявникiв, якi подають документи для державної реєстрацiї в електроннiй формi, з використанням електронного цифрового пiдпису та альтернативних електронному цифровому пiдпису засобiв iдентифiкацiї таких заявникiв;

     4) державну реєстрацiю за принципом екстериторiальностi;

     5) контроль за повнотою внесення записiв до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстрацiйних дiй;

     6) пошук взаємозв'язкiв мiж юридичними особами та їхнiми засновниками (учасниками), кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами), у тому числi кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) засновника, керiвниками юридичних осiб, вiзуалiзацiю всiх прямих та непрямих зв'язкiв;

     7) ведення реєстрацiйних справ в електроннiй формi та створення їх електронного архiву;

     8) передачу державним органам вiдомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;

     9) iнформацiйну взаємодiю мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв, у тому числi автоматизований, безпосереднiй доступ державних реєстраторiв до реєстрiв, автоматизованих iнформацiйних систем, держателем (розпорядником, володiльцем, адмiнiстратором) яких є державнi органи, у тому числi до тих, що мiстять персональнi данi особи;

(пункт 9 частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     10) зберiгання вiдомостей про юридичних осiб, iншi органiзацiї та фiзичних осiб - пiдприємцiв протягом 75 рокiв з дати внесення запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, iншої органiзацiї або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     11) захист даних згiдно iз законом;

     12) виконання в повному обсязi функцiй адмiнiстратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналiз даних, актуалiзацiя та обробка даних, права доступу тощо);

     121) iнформацiйну взаємодiю мiж Державним земельним кадастром, Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань з метою одержання iнформацiї про загальну площу земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення у власностi фiзичної особи, а також юридичних осiб, учасником (акцiонером, членом) яких вона є;

(частину третю статтi 7 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 31.03.2020р. N 552-IX)

     13) проведення iнших операцiй, визначених цим Законом.

     4. До Єдиного державного реєстру не вносяться вiдомостi, що становлять державну таємницю.

     5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власностi.

     6. Доступ державного реєстратора до Єдиного державного реєстру здiйснюється шляхом багатофакторної аутентифiкацiї.

(статтю 7 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 8. Портал електронних сервiсiв

     1. Портал електронних сервiсiв забезпечує:

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     1) взаємодiю iз заявником у форматi "запитання - вiдповiдь" (з можливiстю вибору iнтерфейсу українською або англiйською мовою);

     2) подання документiв у електроннiй формi для державної реєстрацiї, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;

     3) контроль за повнотою та достовiрнiстю вiдомостей, що заповнюються заявником для державної реєстрацiї, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;

     4) перегляд стану розгляду поданих документiв та iнформування заявника в обраний ним спосiб про проходження етапiв розгляду вiдповiдних документiв;

     5) доступ до вiдомостей та документiв, визначених цим Законом;

     6) формування за визначеним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу iдентифiкувати автоматичними засобами редакцiю модельного статуту, на пiдставi якого дiє юридична особа (якщо модельний статут є багатоварiантним);

(пункти 1 - 4 частини першої статтi 8 замiнено шiстьома новими пунктами згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX, у зв'язку з цим пункти 5 - 11 вважати вiдповiдно пунктами 7 - 13)

     7) оприлюднення результатiв надання адмiнiстративних послуг;

     51) автоматичне оприлюднення у режимi реального часу вiдомостей Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

(частину першу статтi 8 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     8) формування та подання запитiв в електроннiй формi про надання витягiв;

     9) перегляд, копiювання та роздрукування виписки, витягу, iнших документiв та вiдомостей з Єдиного державного реєстру, а також редакцiї модельного статуту, на пiдставi якого дiє юридична особа (якщо модельний статут є багатоварiантним);

(пункт 9 частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     10) сплату адмiнiстративного збору та оплату надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет у режимi реального часу;

     11) функцiонування персонального кабiнету;

     12) доступ державних органiв, у тому числi судiв, органiв Нацiональної полiцiї, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, а також органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб до вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     13) проведення iнших операцiй, визначених цим Законом.

     2. Порядок функцiонування порталу електронних сервiсiв, яким визначається зокрема алгоритм формування цифрового коду модельного статуту, затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

(частина друга статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     Стаття 9. Вiдомостi Єдиного державного реєстру

     1. Вiдомостi про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фiзичну особу - пiдприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на пiдставi:

     1) вiдповiдних заяв про державну реєстрацiю;

     2) документiв, що подаються для проведення iнших реєстрацiйних дiй;

     3) вiдомостей, отриманих у результатi iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв.

     2. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про юридичну особу, крiм державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:

     1) найменування юридичної особи, у тому числi скорочене (за наявностi);

     2) iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України (далi - iдентифiкацiйний код);

     3) органiзацiйно-правова форма;

     31) вид релiгiйної органiзацiї;

(частину другу статтi 9 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     32) вiросповiдна приналежнiсть релiгiйної органiзацiї;

(частину другу статтi 9 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     4) вид громадського формування (полiтична партiя, структурне утворення полiтичної партiї; громадське об'єднання, мiсцевий осередок громадського об'єднання iз статусом юридичної особи; професiйна спiлка, об'єднання професiйних спiлок, органiзацiя профспiлки, передбачена статутом профспiлки, об'єднання органiзацiй профспiлок, органiзацiя роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв; творча спiлка, мiсцевий осередок творчої спiлки);

     5) данi про статус громадського формування;

     6) центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або який здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави у вiдповiднiй юридичнiй особi;

     7) мета дiяльностi громадського формування;

     8) перелiк засновникiв та учасникiв (крiм учасникiв громадських органiзацiй, акцiонерних товариств, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, благодiйних фондiв та полiтичних партiй) юридичної особи: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження, країна громадянства, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), серiя та номер паспорта, якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа; вiдмiтка про закiнчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацiєю;

(пункт 8 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     81) iнформацiя про встановлення вимоги нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису учасника пiд час прийняття ним рiшень з питань дiяльностi вiдповiдної юридичної особи та/або вимоги нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) вiдповiдної юридичної особи: вiдомостi про учасника, передбаченi пунктом 8 цiєї частини, яким встановлено такi вимоги, вимоги нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису та/або нотарiального посвiдчення правочину;

(частину другу статтi 9 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     9) iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крiм полiтичних партiй, структурних утворень полiтичних партiй, професiйних спiлок, їх об'єднань, органiзацiй профспiлок, передбачених статутом профспiлок та їх об'єднань, творчих спiлок, мiсцевих осередкiв творчих спiлок, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, релiгiйних органiзацiй, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх асоцiацiй, державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй): прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження, країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), а також повне найменування та iдентифiкацiйний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кiнцевим бенефiцiарним власником, характер та мiра (рiвень, ступiнь, частка) бенефiцiарного володiння (вигоди, iнтересу, впливу). У разi вiдсутностi в юридичної особи кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься обґрунтована причина його вiдсутностi;

(пункт 9 частини другої статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     10) мiсцезнаходження юридичної особи;

     11) види дiяльностi;

     12) вiдомостi про органи управлiння юридичної особи;

(пункт 12 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     13) вiдомостi про керiвника юридичної особи та про iнших осiб (за наявностi), якi можуть вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

(пункт 13 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     131) вiдомостi про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства: найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код; про представникiв юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства, уповноважених дiяти вiд iменi товариства - для товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що перебуває (перебувало) у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичнiй особi;

(частину другу статтi 9 доповнено пунктом 131 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1667-IX)

     14) вiдомостi про членiв керiвних органiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку - для громадського формування;

     15) розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового фонду) та розмiр частки кожного iз засновникiв (учасникiв);

     16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договiр, одноособова заява (меморандум), положення тощо) та установчий документ, а також цифровий код модельного статуту (якщо модельний статут є багатоварiантним);

(пункт 16 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     17) вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiє громадське формування, - у разi створення юридичної особи на пiдставi установчого документа iншого громадського формування;

     18) iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

     19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     20) данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи:

     iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     види дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;

     вiдомостi про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата народження, дата призначення та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи;

     вiдомостi про членiв керiвних органiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку - для вiдокремленого пiдроздiлу громадського формування;

     вiдомостi про належнiсть вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, подiлу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку з вiдокремленим пiдроздiлом: телефон та адреса електронної пошти;

     21) данi про пiдроздiл громадського формування, що має статус юридичної особи (мiсцевий осередок громадського об'єднання, мiсцевий осередок творчої спiлки, органiзацiя профспiлки);

     22) данi про те, що юридична особа є вiдокремленим пiдроздiлом громадського формування;

     23) данi про те, що юридична особа є структурним утворенням полiтичної партiї;

     24) вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї:

     вид структурного утворення полiтичної партiї (обласна, мiська, районна органiзацiя, первинний осередок, iнше структурне утворення);

     територiя, у межах якої дiє структурне утворення полiтичної партiї, наявнiсть статусу юридичної особи;

     дата та номер рiшення керiвного органу полiтичної партiї, яким завiрено заяву про державну реєстрацiю структурного утворення полiтичної партiї;

     вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї iз статусом юридичної особи, що мiстяться в частинi другiй цiєї статтi;

     додатковi вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi, найменування (повне, скорочене (за наявностi), дата легалiзацiї (реєстрацiї) та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi обласних, мiських, районних органiзацiй або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, або в книзi облiку первинних осередкiв полiтичних партiй, вiдомостi про керiвника структурного утворення: прiзвище, iм'я, по батьковi, вiдомостi про склад керiвних органiв, мiсцезнаходження, номер телефону, вiдомостi про припинення дiяльностi структурного утворення полiтичної партiї: дата, шляхи (реорганiзацiя, лiквiдацiя (саморозпуск), заборона дiяльностi, анулювання реєстрацiї) та пiдстава припинення дiяльностi, пiдстави для зупинення розгляду документiв, пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї, вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй, вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора, данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, якi поданi для державної реєстрацiї, мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi, данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     25) дата легалiзацiї (реєстрацiї) та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi полiтичних партiй, Реєстрi об'єднань громадян, Реєстрi творчих спiлок - для громадських формувань, легалiзованих (зареєстрованих) до набрання чинностi цим Законом;

     26) данi про перебування юридичної особи у процесi припинення, у тому числi данi про рiшення щодо припинення юридичної особи, вiдомостi про комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     27) данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

     28) данi про перебування юридичної особи у процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора;

(пункт 28 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     29) данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

     30) данi про юридичних осiб - правонаступникiв;

     31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

(пункт 31 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     32) вiдомостi про заборону дiяльностi громадського формування: анулювання реєстрацiї або заборона дiяльностi полiтичної партiї, заборона дiяльностi громадського об'єднання;

     33) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     34) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     35) пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     36) вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     37) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     38) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     39) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     40) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     41) фiнансова звiтнiсть про господарську дiяльнiсть юридичної особи (крiм бюджетних установ) у складi балансу i звiту про фiнансовi результати в електроннiй формi, отримана з iнформацiйної системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики;

     42) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     43) вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, вiдомостi про смерть керiвника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи;

     44) данi про символiку: вид символiки (партiйний гiмн, прапор, розпiзнавальний знак, девiз, емблема, iнший вид), опис символiки, зображення символiки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi, дата взяття до вiдома повiдомлення про втрату чинностi символiкою, пiдстави для зупинення розгляду документiв, пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї, вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй, вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора, данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     45) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, який має право провадити лiцензiат;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про видачу лiцензiї на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     перелiк видiв робiт, на якi видано лiцензiю, - у разi, якщо лiцензiя видається на окремi види робiт;

     дата видачi лiцензiї, строк дiї лiцензiї (у разi встановлення строку дiї лiцензiї законом);

     дата i номер рiшення органу лiцензування про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду та вiдмову у видачi лiцензiї (iз зазначенням пiдстави для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду та вiдмови), внесення змiн до перелiку видiв робiт, на якi видано лiцензiю, або вiдмову у внесеннi змiн до такого перелiку;

     дата i номер рiшення органу лiцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     вiдомостi про мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     пiдстава, дата i номер рiшення про переоформлення лiцензiї;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, яка зупиняється), дата набрання ним чинностi;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, дата набрання ним чинностi;

     дата i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується;

     дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду;

     вiдомостi про оскарження лiцензiатом до суду рiшення органу лiцензування;

     вiдомостi щодо рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про скасування прийнятого ним рiшення на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, суду;

     вiдомостi про визнання лiцензiї недiйсною, у тому числi дата i номер рiшення (за наявностi);

     вiдомостi про державний орган (найменування, iдентифiкацiйний код) та прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

(пункт 45 частини другої статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 02.10.2019р. N 139-IX, вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     46) вiдомостi про видачу документiв дозвiльного характеру:

     об'єкт, на який видано документ дозвiльного характеру;

     назва виданого документа дозвiльного характеру:

     дата i номер рiшення про видачу документiв дозвiльного характеру або повiдомлення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру (iз зазначенням пiдстави для вiдмови);

     строк дiї документа дозвiльного характеру (необмеженiсть строку дiї документа);

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання документа дозвiльного характеру;

     дата надходження декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

     дата i номер судового рiшення про визнання анулювання документа дозвiльного характеру безпiдставним;

     дата поновлення безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру;

     вiдомостi про дозвiльний орган (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та iм'я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для видачi документiв дозвiльного характеру;

     47) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     48) для акцiонерних товариств (крiм корпоративних iнвестицiйних фондiв) додатково зазначаються вiдомостi про:

     тип акцiонерного товариства;

     номiнальну вартiсть та кiлькiсть розмiщених акцiй, оплачених в iнший спосiб, нiж у грошовiй формi, iз зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцiй, що розмiщуються;

     особу, яка сплатила за розмiщенi акцiї iншим способом, нiж у грошовiй формi, iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи (iз зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згiдно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи);

     прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб або найменування юридичних осiб (iз зазначенням для юридичної особи - резидента - коду згiдно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи - нерезидента - коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи), якими або вiд iменi яких пiдписаний статут при заснуваннi товариства;

     загальний розмiр обов'язкових платежiв та iнших обов'язкових витрат, сплата яких є необхiдною для започаткування дiяльностi товариства;

     звiти про оцiнку майна у випадках здiйснення оплати акцiй в iнший спосiб, нiж у грошовiй формi.

     До пiдприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзацiв третього - сьомого цього пункту не застосовуються.

(частину другу статтi 9 доповнено пунктом 48 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     3. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi щодо державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:

     1) найменування юридичної особи, у тому числi скорочене (за наявностi);

     2) iдентифiкацiйний код;

     3) органiзацiйно-правова форма;

     4) мiсцезнаходження юридичної особи;

     5) види дiяльностi;

     6) данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу (крiм мiсцевих рад та їхнiх виконавчих комiтетiв);

     7) вiдомостi про керiвника юридичної особи: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     8) вiдомостi про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     9) iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;

     10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     11) данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи:

     iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     види дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;

     вiдомостi про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата призначення та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку з вiдокремленим пiдроздiлом: телефон та адреса електронної пошти;

     12) данi про перебування юридичної особи у процесi припинення, у тому числi данi про рiшення щодо припинення юридичної особи, вiдомостi про комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     13) данi про скасування рiшення органу, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи;

     14) данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

     15) данi про юридичних осiб - правонаступникiв;

     16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

(пункт 16 частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     17) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     18) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     19) пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     20) вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     21) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     22) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     23) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     24) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     25) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     26) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру.

     4. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про фiзичну особу - пiдприємця:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) дата народження;

     3) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта);

     4) країна громадянства;

     5) мiсцезнаходження (адреса мiсця проживання, за якою здiйснюється зв'язок з фiзичною особою - пiдприємцем);

(пункт 5 частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     6) види дiяльностi;

     7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     8) iнформацiя для здiйснення зв'язку з фiзичною особою - пiдприємцем: телефон та адреса електронної пошти;

     9) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     10) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     11) пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

(пункт 12 частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     13) прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв особи або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), яка призначена управителем майна фiзичної особи - пiдприємця;

     14) вiдомостi про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця;

     15) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     16) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     17) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     18) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     19) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     20) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, який має право провадити лiцензiат;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про видачу лiцензiї на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     перелiк видiв робiт, на якi видано лiцензiю, - у разi, якщо лiцензiя видається на окремi види робiт;

     дата видачi лiцензiї, строк дiї лiцензiї (у разi встановлення строку дiї лiцензiї законом);

     дата i номер рiшення органу лiцензування про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду та вiдмову у видачi лiцензiї (iз зазначенням пiдстави для залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду та вiдмови), внесення змiн до перелiку видiв робiт, на якi видано лiцензiю, або вiдмову у внесеннi змiн до такого перелiку;

     дата i номер рiшення органу лiцензування щодо розширення, звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     вiдомостi про мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (у тому числi дата внесення вiдомостей про мiсця провадження виду господарської дiяльностi);

     пiдстава, дата i номер рiшення про переоформлення лiцензiї;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, яка зупиняється), дата набрання ним чинностi;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї повнiстю або частково на право провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, дата набрання ним чинностi;

     дата i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття до розгляду Експертно-апеляцiйною радою з питань лiцензування скарги iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується;

     дата i номер розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги iз зазначенням результату її розгляду;

     вiдомостi про оскарження лiцензiатом до суду рiшення органу лiцензування;

     вiдомостi щодо рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про скасування прийнятого ним рiшення на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, суду;

     вiдомостi про визнання лiцензiї недiйсною, у тому числi дата i номер рiшення (за наявностi);

     вiдомостi про державний орган (найменування, iдентифiкацiйний код) та прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

(пункт 20 частини четвертої статтi 9 у редакцiї Законiв України вiд 02.10.2019р. N 139-IX, вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     21) вiдомостi про видачу документiв дозвiльного характеру:

     об'єкт, на який видано документ дозвiльного характеру;

     назва виданого документа дозвiльного характеру;

     дата i номер рiшення про видачу документiв дозвiльного характеру або повiдомлення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру (iз зазначенням пiдстави для такої вiдмови);

     строк дiї документа дозвiльного характеру (необмеженiсть строку дiї такого документа);

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання документа дозвiльного характеру;

     дата надходження декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

     дата i номер судового рiшення щодо визнання анулювання документа дозвiльного характеру безпiдставним;

     дата поновлення безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру;

     вiдомостi про дозвiльний орган (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для видачi документiв дозвiльного характеру;

     211) вiдомостi щодо створення фiзичною особою - пiдприємцем сiмейного фермерського господарства;

(частину четверту статтi 9 доповнено пунктом 211 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     22) вiдомостi про смерть фiзичної особи - пiдприємця, визнання її безвiсно вiдсутньою або оголошення її померлою;

     23) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     24) данi про перебування фiзичної особи - пiдприємця у процесi провадження у справi про неплатоспроможнiсть.

(пункт 28 частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     5. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про державну реєстрацiю громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:

     1) про громадськi об'єднання, органiзацiї профспiлки, передбаченi статутом профспiлки, що не мають статусу юридичної особи:

     найменування, у тому числi скорочене (за наявностi);

     дата утворення громадського об'єднання, органiзацiї профспiлки;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     перелiк засновникiв громадського об'єднання: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, країна громадянства, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), серiя та номер паспорта, якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа, вiдмiтка про закiнчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацiєю;

     вiдомостi про керiвника громадського об'єднання; вiдомостi про особу (осiб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об'єднання: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, дата призначення - для керiвника, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), iнформацiя для здiйснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти, данi про наявнiсть обмежень щодо представництва громадського об'єднання;

     статус органiзацiї профспiлки;

     мета (цiлi) дiяльностi;

     мiсцезнаходження громадського об'єднання, органiзацiї профспiлки;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстави для прийняття рiшення про припинення дiяльностi;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     вид установчого документа (за наявностi);

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

(пункт 1 частини п'ятої статтi 9 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) про вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, представництва, фiлiї iноземних благодiйних органiзацiй:

     повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     iдентифiкацiйний код;

     вид (вiдокремлений пiдроздiл, фiлiя, представництво тощо);

     мета (цiлi) дiяльностi;

     прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     вiдомостi про iноземну неурядову (благодiйну) органiзацiю: повне найменування, мiсцезнаходження, країна реєстрацiї;

     дата видачi довiреностi на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та дата закiнчення строку дiї довiреностi;

     дата реєстрацiї та номер у Реєстрi об'єднань громадян (для вiдокремлених пiдроздiлiв, зареєстрованих до 1 сiчня 2013 року);

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     вид установчого документа (за наявностi);

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстава рiшення (рiшення державного органу, рiшення керiвного органу iноземної неурядової органiзацiї, судове рiшення) про припинення дiяльностi;

     дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю;

(пункт 2 частини п'ятої статтi 9 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) про постiйно дiючi третейськi суди:

     повне найменування;

     повне найменування засновника постiйно дiючого третейського суду, його iдентифiкацiйний код;

     мiсцезнаходження постiйно дiючого третейського суду;

     список третейських суддiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, освiта, спецiальнiсть, останнє мiсце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спецiальнiстю;

     дата затвердження положення, регламенту про постiйно дiючий третейський суд;

     дата реєстрацiї та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi постiйно дiючих третейських судiв;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстави припинення дiяльностi;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю.

(пункт 3 частини п'ятої статтi 9 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбiтражних керуючих України, що мiстить вiдомостi про:

(абзац перший частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     1) реєстрацiйний номер запису про арбiтражного керуючого;

(пункт 1 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     2) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) арбiтражних керуючих;

(пункт 2 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     3) прiзвище, iм'я, по батьковi арбiтражного керуючого;

(пункт 3 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     4) дату та номер протоколу рiшення квалiфiкацiйної комiсiї про складення iспиту;

     5) дату та номер наказу Мiнiстерства юстицiї України про видачу свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого;

(пункт 5 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     6) дату видачi та номер свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого;

(пункт 6 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     7) мiсцезнаходження контори (офiсу) арбiтражного керуючого (поштова адреса) та засоби зв'язку з арбiтражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

(пункт 7 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     8) досвiд роботи (трудовий стаж) на керiвних посадах (керiвника чи заступника керiвника юридичної особи);

     9) переоформлення свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого iз зазначенням дати видачi та номера переоформленого свiдоцтва;

(пункт 9 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     10) видачу дублiката свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого iз зазначенням дати видачi дублiката;

(пункт 10 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     11) результати проведення перевiрок дотримання арбiтражним керуючим законодавства з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом;

(пункт 11 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     12) дату та номер протоколу рiшення дисциплiнарної комiсiї i наказу Мiнiстерства юстицiї України про накладення на арбiтражного керуючого дисциплiнарного стягнення;

(пункт 12 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     13) дату та номер наказу Мiнiстерства юстицiї України про припинення дiяльностi арбiтражного керуючого;

(пункт 13 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     14) найменування саморегулiвної органiзацiї арбiтражних керуючих, членом якої є арбiтражний керуючий;

(пункт 14 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     15) дiяльнiсть арбiтражного керуючого, необхiдну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Мiнiстерства юстицiї України;

(пункт 15 частини шостої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, який вводиться в дiю з 21.10.2019р.)

     16) прiзвище, iм'я, по батьковi, посаду особи, яка внесла вiдомостi до цього реєстру, а також дату та час внесення вiдомостей до цього реєстру, пiдставу для внесення вiдомостей.

     7. В Єдиному державному реєстрi мiстяться документи в електроннiй формi, поданi для державної реєстрацiї.

     Стаття 10. Статус документiв та вiдомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

     1. Якщо документи та вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесенi до нього, такi документи та вiдомостi вважаються достовiрними i можуть бути використанi у спорi з третьою особою.

     2. Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовiрними i були внесенi до нього, третя особа може посилатися на них у спорi як на достовiрнi. Третя особа не може посилатися на них у спорi у разi, якщо вона знала або могла знати про те, що такi вiдомостi є недостовiрними.

     3. Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесенi до нього, вони не можуть бути використанi у спорi з третьою особою, крiм випадкiв, коли третя особа знала або могла знати цi вiдомостi.

     4. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, використовуються для iдентифiкацiї юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, у тому числi пiд час провадження ними господарської дiяльностi та вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах.

     5. Вимоги цiєї статтi не застосовуються у правовiдносинах, що регулюються законодавством України у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо статусу вiдомостей про кiнцевих бенефiцiарних власникiв.

(статтю 10 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 11. Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру

     1. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

     2. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у виглядi:

     1) безоплатного доступу через портал електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг до:

(абзац перший пункту 1 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якi актуальнi на момент запиту, необхiдних для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, а також про виданi документи дозвiльного характеру та лiцензiї, для укладення цивiльно-правових договорiв, у тому числi щодо наявностi запису про державну реєстрацiю припинення або перебування юридичної особи у станi припинення, державну реєстрацiю припинення чи перебування у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про мiсцезнаходження, адресу електронної пошти, цифровий код модельного статуту, види дiяльностi, центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 вiдсоткiв, про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осiб - правонаступникiв, про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi особи, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, санатора, голову комiсiї з припинення, лiквiдатора, управителя майна, наявнiсть обмежень щодо представництва, про вiдкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, iменем, iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), перегляду, копiювання та роздрукування;

(абзац другий пункту 1 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     основних вiдомостей про громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, якi актуальнi на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копiювання та роздрукування;

     результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, у тому числi виписки та установчих документiв, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копiювання та роздрукування;

(абзац четвертий пункту 1 частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2) оприлюднення публiчної iнформацiї з Єдиного державного реєстру у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) безоплатного доступу через персональний кабiнет до документiв, поданих юридичною особою, фiзичною особою - пiдприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстрацiйних дiй, вiдомостей про результати їх розгляду, документiв, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi таких осiб в електроннiй формi, та вiдомостей про цих осiб, якi актуальнi на момент запиту та на визначену дату, шляхом їх перегляду, копiювання та роздрукування;

     4) документiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi;

     5) виписок у паперовiй формi для проставлення апостилю та в електроннiй формi;

     6) витягiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстять вiдомостi, актуальнi на момент запиту або на визначену дату;

     7) суб'єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати iншi форми надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру та розмiр плати за їх надання.

     3. Банки, бюро кредитних iсторiй на свiй електронний запит отримують iнформацiю з Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

     4. Виписка формується за результатами проведення реєстрацiйної дiї.

     Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовiй формi та документи, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi, надаються протягом 24 годин пiсля надходження запиту, крiм вихiдних та святкових днiв.

     Витяги в електроннiй формi надаються в режимi реального часу.

     5. Витяги в паперовiй та електроннiй формi мають однакову юридичну силу.

     6. Порядок надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, перелiк додаткових вiдомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервiсiв, форма та змiст виписки, витягу визначаються Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

(абзац перший частини шостої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Змiст виписки та витягу в частинi вiдомостей про виданi лiцензiї додатково визначається Мiнiстерством юстицiї України спiльно з уповноваженим органом з питань лiцензування.

     7. Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи безоплатно отримують вiдомостi з Єдиного державного реєстру з метою здiйснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(абзац перший частини сьомої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї надається також безпосереднiй автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру.

(частину сьому статтi 11 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову та бюджетну полiтику, пiд час здiйснення повноважень щодо верифiкацiї та монiторингу державних виплат безоплатно отримує вiдомостi з Єдиного державного реєстру в електроннiй формi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

(частину сьому статтi 11 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, абзац третiй частини сьомої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019р. N 324-IX)

     Стаття 12. Оприлюднення результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї

     1. Результати надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, у тому числi виписки (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних), пiдлягають обов'язковому безоплатному оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

     Стаття 13. Iнформацiйна взаємодiя мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв

     1. Iнформацiйна взаємодiя мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв у випадках, визначених цiєю статтею, здiйснюється iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України спiльно з вiдповiдними державними органами.

     2. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстрацiйної дiї забезпечує передачу до iнформацiйних систем:

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, - вiдомостей про проведення такої реєстрацiйної дiї;

(абзац другий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2019р. N 361-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Пенсiйного фонду України - вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, державну реєстрацiю припинення юридичної особи та пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, державну реєстрацiю припинення юридичної особи;

     органам лiцензування - вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням форми такого припинення (реорганiзацiя (злиття, приєднання, подiл, перетворення) або лiквiдацiя), а також про змiну мiсцезнаходження юридичної особи (мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця) та найменування юридичної особи (прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця).

(частину другу статтi 13 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 139-IX, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

     До центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, одночасно з вiдомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи, державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, та державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця технiчним адмiнiстратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача вiдомостей iз заяви про державну реєстрацiю створення юридичної особи або державну реєстрацiю фiзичної особи пiдприємцем про обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.

(абзац шостий частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     3. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення є пiдставою для взяття їх на облiк в органах державної статистики, податкових органах та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю припинення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця є пiдставою для зняття їх з облiку в органах державної статистики, податкових органах, органах Пенсiйного фонду України та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

(частина четверта статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     дата запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення;

     дата та номер запису про зняття з облiку юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та фiзичної особи - пiдприємця - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     iдентифiкацiйнi коди для їх присвоєння юридичним особам, їх вiдокремленим пiдроздiлам, вiдокремленим пiдроздiлам iноземної неурядової органiзацiї, представництву, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї суб'єктом державної реєстрацiї - протягом п'яти днiв з дня отримання вiдповiдної заявки;

     фiнансову звiтнiсть про господарську дiяльнiсть юридичної особи (крiм бюджетних установ) у складi балансу i звiту про фiнансовi результати - протягом мiсяця з дня її отримання.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

(абзац перший частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     пiдтвердження присвоєння фiзичнiй особi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв iз зазначенням цього номера або права здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) iз зазначенням серiї та номера паспорта - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     дата та номер запису про взяття на облiк як платника податкiв та зборiв, назва та iдентифiкацiйний код податкового органу, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у день взяття на облiк податковим органом - у разi змiни їх мiсцезнаходження;

(абзац третiй частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     дата взяття на облiк як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, назва та iдентифiкацiйний код податкового органу, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, реєстрацiйний номер платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у день взяття на облiк податковим органом - у разi змiни їх мiсцезнаходження;

(абзац четвертий частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за основним видом його економiчної дiяльностi - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у разi змiни класу професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     термiн, до якого юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в податковому органi за мiсцем попередньої реєстрацiї, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, пов'язаних iз змiною мiсцезнаходження юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, фiзичної особи - пiдприємця;

(абзац шостий частини шостої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     про узгодження плану реорганiзацiї юридичної особи - у разi наявностi податкового боргу при реорганiзацiї юридичної особи - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї.

     7. Пенсiйний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру вiдомостей про вiдкриття та завершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень вiдомостей про вiдкриття та завершення виконавчого провадження.

     9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     10. Державна судова адмiнiстрацiя України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примiрника судового рiшення, яке тягне за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, судового рiшення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй - у день набрання судовим рiшенням законної сили.

     11. Частину одинадцяту статтi 13 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     12. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, архiтектури, мiстобудування, забезпечує передачу з Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва до Єдиного державного реєстру вiдомостей про виданi лiцензiї та документи дозвiльного характеру, визначених пунктом 45 частини другої та пунктом 20 частини четвертої статтi 9 цього Закону, у день внесення вiдповiдних вiдомостей до Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва. Передача таких вiдомостей здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України в Порядку органiзацiї електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв.

(статтю 13 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

Роздiл IV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 14. Подання документiв для державної реєстрацiї

     1. Документи для державної реєстрацiї можуть подаватися у паперовiй або електроннiй формi.

     У паперовiй формi документи подаються особисто заявником або поштовим вiдправленням.

     2. Якщо документи подаються у паперовiй формi, заявник пред'являє паспорт громадянина України або iнший документ, що посвiдчує особу, передбачений Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

     У разi якщо заявником є iноземець або особа без громадянства, документом, що посвiдчує особу, є нацiональний, дипломатичний чи службовий паспорт iноземця або iнший документ, що посвiдчує особу iноземця або особи без громадянства.

     У разi подання документiв представником додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження (крiм випадку, якщо вiдомостi про повноваження цього представника мiстяться в Єдиному державному реєстрi).

     Для цiлей проведення реєстрацiйних дiй документом, що засвiдчує повноваження представника, є документ, що пiдтверджує повноваження законного представника особи, або нотарiально посвiдчена довiренiсть.

     Дiйснiсть довiреностi, нотарiально посвiдченої вiдповiдно до законодавства України, перевiряється за допомогою Єдиного реєстру довiреностей.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Законiв України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3. Документи в електроннiй формi подаються заявником з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi надання електронних та адмiнiстративних послуг, а щодо послуг, надання яких зазначений вебпортал не забезпечує, - через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, за умови пiдписання заявником заяви з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     4. Документи в паперовiй формi приймаються за описом, примiрник якого в день їх надходження видається заявнику з вiдмiткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосiб, вiдповiдно до якого були поданi документи.

     5. Направлення судових рiшень, якi тягнуть за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй здiйснюється у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рiшень.

     6. Направлення судових рiшень щодо проведення реєстрацiйної дiї для примусового виконання здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

     7. Учасник, керiвник юридичної особи має право на безоплатнiй основi в режимi реального часу засобами телекомунiкацiйного зв'язку отримувати iнформацiю про факт подання або прийому документiв, поданих для проведення реєстрацiйних дiй щодо такої юридичної особи.

(статтю 14 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 15. Вимоги до оформлення документiв, що подаються для державної реєстрацiї

     1. Документи, що подаються для державної реєстрацiї, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) документи мають бути викладенi державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - iншою мовою (крiм заяви про державну реєстрацiю);

     2) текст документiв має бути написаний розбiрливо (машинодруком або вiд руки друкованими лiтерами);

     3) документи не повиннi мiстити пiдчищення або дописки, закресленi слова та iншi виправлення, не обумовленi в них, орфографiчнi та арифметичнi помилки, заповнюватися олiвцем, а також мiстити пошкодження, якi не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст;

     4) документи в електроннiй формi мають бути оформленi згiдно з вимогами, визначеними законодавством;

     5) заява про державну реєстрацiю пiдписується заявником. У разi подання заяви про державну реєстрацiю поштовим вiдправленням справжнiсть пiдпису заявника повинна бути нотарiально засвiдчена;

     6) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству.

     Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи, що подається для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборiв (у разi прийняття такого рiшення загальними зборами). Справжнiсть пiдписiв на такому рiшеннi нотарiально засвiдчується з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв, крiм рiшень, створених на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та пiдписаних з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, а також iнших випадкiв, передбачених законом.

(пункт 6 частини першої статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац другий пункту 6 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Дiя абзацу другого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про державний орган, орган мiсцевого самоврядування, громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, а також на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що вносяться на пiдставi розпорядчого акта державного органу, органу мiсцевого самоврядування.

(пункт 6 частини першої статтi 15 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Справжнiсть пiдписiв на рiшеннi, що подається для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї;

(пункт 6 частини першої статтi 15 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) рiшення про припинення юридичної особи має мiстити вiдомостi про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), її голову або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

     8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддiв постiйно дiючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, договiр (декларацiя) про створення сiмейного фермерського господарства, повинен мiстити вiдомостi, передбаченi законодавством, та вiдповiдати законодавству;

(пункт 8 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     9) установчий документ юридичної особи (крiм державного органу, органу мiсцевого самоврядування, юридичної особи, яка створена та дiє на пiдставi модельного статуту) викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборiв (у разi прийняття такого рiшення загальними зборами, крiм випадкiв заснування юридичної особи). Справжнiсть пiдписiв на установчому документi юридичної особи, викладеному у письмовiй формi (крiм юридичної особи, створеної на пiдставi розпорядчого акта державного органу, органу мiсцевого самоврядування), нотарiально засвiдчується, крiм випадкiв, передбачених законом.

(абзац перший пункту 9 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Дiя абзацу першого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю створення юридичної особи (крiм створення в результатi видiлу, злиття, перетворення, подiлу), на державну реєстрацiю, що проводиться на пiдставi установчого документа юридичної особи, створеного на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та пiдписаного з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри, а також на державну реєстрацiю громадського об'єднання, благодiйної та релiгiйної органiзацiй, професiйних спiлок, їх об'єднань, органiзацiй профспiлок, передбачених статутами профспiлок та їх об'єднань.

(абзац другий пункту 9 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     Справжнiсть пiдписiв на установчому документi громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї;

(пункт 9 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     10) установчi документи банкiв, iнших юридичних осiб, якi згiдно iз законом пiдлягають погодженню (реєстрацiї) вiдповiдно Нацiональним банком України, iншими державними органами, подаються з вiдмiткою про їх погодження вiдповiдним органом;

     11) внесення змiн до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддiв постiйно дiючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новiй редакцiї;

     12) передавальний акт (у разi злиття, приєднання, перетворення) та розподiльчий баланс (у разi подiлу або видiлу) юридичної особи повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим законом. Справжнiсть пiдписiв на передавальному актi та розподiльчому балансi юридичної особи нотарiально засвiдчується з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв, крiм випадкiв, передбачених законом.

(абзац перший пункту 12 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Дiя абзацу першого цього пункту в частинi нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю державного органу, органу мiсцевого самоврядування, громадського об'єднання, благодiйної та релiгiйної органiзацiй, на державну реєстрацiю, що проводиться на пiдставi передавального акта чи розподiльчого балансу в електроннiй формi, пiдписаного з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри, а також юридичної особи, створеної на пiдставi розпорядчого акта державного органу, органу мiсцевого самоврядування.

(абзац другий пункту 12 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Справжнiсть пiдписiв на передавальному актi та розподiльчому балансi громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї нотарiально засвiдчується лише у разi наявностi такої вимоги в установчих документах вiдповiдного громадського об'єднання чи благодiйної органiзацiї;

(пункт 12 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     13) документи, виданi вiдповiдно до законодавства iноземної держави, повиннi бути легалiзованi (консульська легалiзацiя чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами;

     14) документ, викладений iноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову iз засвiдченням вiрностi перекладу з однiєї мови на iншу або пiдпису перекладача в установленому законодавством порядку;

     15) зображення та опис символiки повиннi бути оформленi з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству;

     16) у разi якщо оригiнали документiв, необхiдних для державної реєстрацiї, вiдповiдно до законодавства залишаються у справах державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копiї документiв, оформленi такими органами вiдповiдно до законодавства.

(частину першу статтi 15 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Форми заяв про державну реєстрацiю затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу

     1. Найменування юридичної особи повинно мiстити iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму (крiм державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв влади Автономної Республiки Крим, державних, комунальних органiзацiй, закладiв, установ, а також випадку, передбаченого абзацом другим цiєї частини) та назву.

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     Найменування релiгiйної органiзацiї може мiстити iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.

(частину першу статтi 16 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     2. Органiзацiйно-правова форма юридичної особи визначається вiдповiдно до класифiкацiї органiзацiйно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

     3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також мiстити iнформацiю про мету дiяльностi, вид, спосiб утворення, залежнiсть юридичної особи та iншi вiдомостi згiдно з вимогами до найменування окремих органiзацiйно-правових форм юридичних осiб, установленими Цивiльним, Господарським кодексами України та цим Законом.

     4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню iншої юридичної особи (крiм органiв мiсцевого самоврядування).

     5. У найменуваннi юридичних осiб забороняється використовувати:

     повне чи скорочене найменування державних органiв або органiв мiсцевого самоврядування, або похiднi вiд цих найменувань, або iсторичнi державнi найменування, перелiк яких установлює Кабiнет Мiнiстрiв України, - у найменуваннях юридичних осiб приватного права;

     символiку комунiстичного та/або нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки";

     термiни, абревiатури, похiднi термiни, заборона використання яких передбачена законом.

     6. Законами можуть бути встановленi особливостi найменування товариств, холдингових компанiй, банкiв, пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв, торгово-промислової палати, навчальних закладiв, юридичних осiб, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi, волонтерських органiзацiй, адвокатських бюро, операторiв державних лотерей, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування та їх добровiльних об'єднань, полiтичних партiй, громадських об'єднань, профспiлок, їх органiзацiй та об'єднань, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань.

     7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крiм органiзацiї профспiлки, встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї юридичної особи

     1. Для державної реєстрацiї створення юридичної особи (у тому числi в результатi видiлу, злиття, перетворення, подiлу), крiм створення державного органу, органу мiсцевого самоврядування, подаються такi документи:

(абзац перший частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     1) заява про державну реєстрацiю створення юридичної особи. У заявi про державну реєстрацiю створення юридичної особи, утвореної в результатi подiлу, видiлу, додатково зазначаються вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли в частинi їх належностi до юридичної особи - правонаступника. У заявi про державну реєстрацiю створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона дiє на пiдставi модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацiю юридичної особи платником податку на додану вартiсть та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. Якщо модельний статут є багатоварiантним, у заявi про державну реєстрацiю створення юридичної особи приватного права зазначається редакцiя модельного статуту, на пiдставi якого вона дiє;

(пункт 1 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     21) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчену копiю) рiшення засновникiв, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про створення юридичної особи;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) документ, що пiдтверджує створення громадського формування, вiдповiднiсть статуту юридичної особи, на пiдставi якого дiє громадське формування, - у разi державної реєстрацiї громадського формування, що є самостiйним структурним пiдроздiлом у складi iншої юридичної особи;

     4) вiдомостi про керiвнi органи громадського формування (iм'я, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку), вiдомостi про особу (осiб), яка має право представляти громадське формування для здiйснення реєстрацiйних дiй (iм'я, дата народження, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку);

     5) установчий документ юридичної особи - у разi створення юридичної особи на пiдставi власного установчого документа;

     6) реєстр осiб (громадян), якi брали участь в установчому з'їздi (конференцiї, зборах), - у разi державної реєстрацiї створення громадських об'єднань, полiтичної партiї;

(пункт 6 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7) програма полiтичної партiї - у разi державної реєстрацiї створення полiтичної партiї;

     8) список пiдписiв громадян України за формою, встановленою Мiнiстерством юстицiї України, - у разi державної реєстрацiї створення полiтичної партiї;

     9) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

     10) документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи у країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), - у разi створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є iноземна юридична особа;

     11) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта - у разi створення юридичної особи в результатi перетворення або злиття;

(пункт 11 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     12) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) розподiльчого балансу - у разi створення юридичної особи в результатi подiлу або видiлу;

(пункт 12 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     13) документи для державної реєстрацiї змiн про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, - у разi створення юридичної особи в результатi видiлу;

     14) документи для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття та подiлу - у разi створення юридичної особи в результатi злиття та подiлу;

     15) список учасникiв з'їзду, конференцiї, установчих або загальних зборiв членiв профспiлки;

     16) документ, що мiстить iнформацiю про розмiр обов'язкових платежiв та iнших обов'язкових витрат, сплата яких є необхiдною для започаткування дiяльностi товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     17) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     18) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     19) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

     Державний реєстратор встановлює данi про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи на пiдставi документiв, зазначених у пунктах 17 - 19 цiєї частини.

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     2. Для державної реєстрацiї створення юридичної особи - державного органу подається заява про державну реєстрацiю створення юридичної особи.

     Для державної реєстрацiї створення, припинення юридичної особи - мiсцевої ради, виконавчого комiтету мiсцевої ради, а також змiн до вiдомостей про неї подається заява про державну реєстрацiю створення, припинення юридичної особи, внесення змiн до вiдомостей про неї.

     Для державної реєстрацiї створення, припинення юридичної особи - виконавчого органу мiсцевої ради (крiм виконавчого комiтету), а також змiн до вiдомостей про неї подається заява про державну реєстрацiю створення, припинення юридичної особи, внесення змiн до вiдомостей про неї, а також акт мiсцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сiльського, селищного, мiського голови про призначення керiвника такого органу.

     Державна реєстрацiя при реорганiзацiї органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб пiсля добровiльного об'єднання територiальних громад здiйснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад".

     Державна реєстрацiя при утвореннi, реорганiзацiї районних державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб, у зв'язку iз змiнами в адмiнiстративно-територiальному устрої України, здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї", Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

(частину другу статтi 17 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 17.11.2020р. N 1009-IX)

     3. Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(абзац перший частини третьої статтi 17 замiнено п'ятьма новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про юридичну особу - релiгiйну органiзацiю, статут якої зареєстровано до 1 сiчня 2013 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру, а також копiя довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України та копiя рiшення уповноваженого органу релiгiйної органiзацiї про призначення керiвника такої органiзацiї.

(частину третю статтi 17 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у тому числi змiн до установчих документiв юридичної особи, крiм змiн до вiдомостей, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, подаються такi документи:

(абзац перший частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крiм внесення змiн до iнформацiї про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) юридичної особи, у тому числi кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про мiсцезнаходження та про здiйснення зв'язку з юридичною особою;

     3) реєстр осiб (громадян), якi брали участь в засiданнi уповноваженого органу управлiння юридичної особи, - у разi внесення змiн до вiдомостей про громадськi об'єднання, полiтичнi партiї;

(пункт 3 частини четвертої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4) пункт 4 частини четвертої статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     4) рiшення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичнiй особi - у разi внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, що перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичнiй особi;

(до частини четвертої статтi 17 включено пункт 4 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1667-IX)

     5) вiдомостi про керiвнi органи громадського формування (iм'я, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку) - у разi внесення змiн до складу керiвних органiв;

     6) документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи в країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), - у разi змiн, пов'язаних iз входженням до складу засновникiв юридичної особи iноземної юридичної особи;

     7) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

     8) установчий документ юридичної особи в новiй редакцiї - у разi внесення змiн, що мiстяться в установчому документi;

     9) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта або розподiльчого балансу - у разi внесення змiн, пов'язаних iз внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

(пункт 9 частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     10) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв) та/або заява фiзичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв), справжнiсть пiдпису на якiй нотарiально засвiдчена, та/або договору, iншого документа про перехiд чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи, та/або рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про примусове виключення iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи або ксерокопiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи, судове рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи;

(пункт 10 частини четвертої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй за формами, затвердженими вiдповiдно до законодавства, - за бажанням заявника у разi внесення до установчих документiв змiн, якi впливають на систему його оподаткування;

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     12) звiт про результати емiсiї акцiй у випадку, передбаченому абзацами третiм i четвертим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону;

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     13) звiт про оцiнку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статтi 9 цього Закону;

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 13 згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     14) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     15) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     16) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину четверту статтi 17 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про розмiр статутного капiталу, розмiри часток у статутному капiталi чи склад учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) документ про сплату адмiнiстративного збору;

     3) один iз таких вiдповiдних документiв:

     а) рiшення загальних зборiв учасникiв (рiшення єдиного учасника) товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю про визначення розмiру статутного капiталу та розмiрiв часток учасникiв;

     б) рiшення загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю про виключення учасника з товариства;

     в) заява про вступ до товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     г) заява про вихiд з товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     ґ) акт приймання-передачi частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     д) судове рiшення, що набрало законної сили, про визначення розмiру статутного капiталу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю та розмiрiв часток учасникiв у такому товариствi;

     е) судове рiшення, що набрало законної сили, про стягнення (витребування з володiння) з вiдповiдача частки (частини частки) у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю;

     є) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину п'яту статтi 17 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     ж) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину п'яту статтi 17 доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     з) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину п'яту статтi 17 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим)

     У разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, пов'язаних iз входженням до складу учасникiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю iноземної юридичної особи, також подається документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи в країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо).

     Справжнiсть пiдписiв учасникiв, якi голосували за рiшення, визначенi у пiдпунктах "а", "б", "є", "ж" та "з" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рiшення приймається без урахування голосiв учасникiв у зв'язку з настанням певної обставини, подається документ, що пiдтверджує настання такої обставини.

(абзац шiстнадцятий частини п'ятої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "в" цiєї частини, засвiдчується нотарiально, з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Разом з таким документом подається нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про право на спадщину. На пiдтвердження правонаступництва юридичної особи використовуються вiдомостi Єдиного державного реєстру, у тому числi установчi документи такої юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "г" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв. Якщо вiдповiдно до закону або статуту товариства вимагається згода iнших учасникiв на вихiд з товариства, подається також така згода, справжнiсть пiдписiв на якiй засвiдчується нотарiально.

     Справжнiсть пiдписiв на документi, визначеному пiдпунктом "ґ" цiєї частини, засвiдчується нотарiально з обов'язковим використанням спецiальних бланкiв нотарiальних документiв.

     Дiя цiєї частини щодо нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису не поширюється на державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що вносяться на пiдставi документiв, створених на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та пiдписаних з використанням засобiв електронної iдентифiкацiї з високим рiвнем довiри.

(абзац двадцятий частини п'ятої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)
(статтю 17 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, у зв'язку з цим частини п'яту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - двадцять першою, частина п'ята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     6. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства у громадському формуваннi члена керiвного органу (крiм керiвника) така особа подає копiю заяви про зупинення (припинення) нею членства до вiдповiдних статутних органiв громадського формування з вiдмiткою про її прийняття.

(частина шоста статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     7. Для державної реєстрацiї переходу юридичної особи приватного права на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю переходу з власного установчого документа на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту. Якщо модельний статут є багатоварiантним, у заявi зазначається редакцiя модельного статуту, на пiдставi якого вона дiє;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи приватного права про перехiд на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;

(частина сьома статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     3) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину сьому статтi 17 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину сьому статтi 17 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину сьому статтi 17 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     8. Для державної реєстрацiї переходу юридичної особи з модельного статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю переходу з модельного статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про перехiд на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа та затвердження установчого документа;

     3) установчий документ юридичної особи;

     4) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину восьму статтi 17 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину восьму статтi 17 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     6) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину восьму статтi 17 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     9. Для державної реєстрацiї рiшення про видiл юридичної особи подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв або вiдповiдного органу юридичної особи про видiл юридичної особи.

     10. Для державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або вiдповiдним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - вiдповiдним державним органом, подаються такi документи:

     1) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про припинення юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, яким затверджено персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв (або вiдомостi про серiю та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разi вiдсутностi зазначених вiдомостей у рiшеннi учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рiшеннi вiдповiдного державного органу, про припинення юридичної особи.

     11. Для державної реєстрацiї рiшення про вiдмiну рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або вiдповiдним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - вiдповiдним державним органом, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про вiдмiну рiшення про припинення юридичної особи.

     12. Для державної реєстрацiї змiни складу комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), голови комiсiї або лiквiдатора подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про змiни.

     13. Для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї на пiдставi рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдних державних органiв, або судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з її банкрутством, пiсля закiнчення процедури припинення, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     2) довiдка архiвної установи про прийняття документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню.

     14. Для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її реорганiзацiї пiсля закiнчення процедури припинення, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її реорганiзацiї;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) розподiльчого балансу - у разi припинення юридичної особи в результатi подiлу;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта - у разi припинення юридичної особи в результатi перетворення, злиття або приєднання;

     4) довiдка архiвної установи про прийняття документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню, - у разi припинення юридичної особи в результатi подiлу, злиття або приєднання;

     5) документи для державної реєстрацiї створення юридичної особи, визначенi частиною першою цiєї статтi, - у разi припинення юридичної особи в результатi перетворення;

     6) документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, - у разi припинення юридичної особи в результатi приєднання;

     7) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину чотирнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     8) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину чотирнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     9) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину чотирнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     15. Для державної реєстрацiї рiшення про припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб подаються:

     1) копiя рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     2) копiя рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про призначення уповноваженої особи Фонду.

     16. Для державної реєстрацiї припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку подається рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про виконання процедури лiквiдацiї.

(частина шiстнадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     17. Для державної реєстрацiї створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про створення вiдокремленого пiдроздiлу;

     3) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину сiмнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину сiмнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину сiмнадцяту статтi 17 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     18. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частина вiсiмнадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     19. Для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частина дев'ятнадцята статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     20. Частину двадцяту статтi 17 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     21. Юридичнi особи повиннi мати iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi.

(статтю 17 доповнено новою частиною двадцять першою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     22. Юридичнi особи зобов'язанi пiдтримувати iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi в актуальному станi, оновлювати її та повiдомляти державного реєстратора про змiни протягом 30 робочих днiв з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що пiдтверджують цi змiни. Якщо змiни у структурi власностi та iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи вiдсутнi, юридичнi особи зобов'язанi повiдомляти державного реєстратора про вiдсутнiсть таких змiн при проведеннi державної реєстрацiї будь-яких змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

(статтю 17 доповнено новою частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     23. У разi виявлення юридичною особою неповноти або неточностей чи помилок у ранiше наданiй державному реєстратору iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi юридична особа не пiзнiше трьох робочих днiв з дня їх виявлення повторно направляє вiдкоригованi вiдомостi в порядку, передбаченому цим Законом.

(статтю 17 доповнено новою частиною двадцять третьою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     24. Форма та змiст структури власностi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.

(статтю 17 доповнено новою частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX, у зв'язку з цим частину двадцять першу вважати частиною двадцять п'ятою)

     25. У разi участi представника засновника (учасника) юридичної особи у прийняттi рiшення уповноваженим органом управлiння юридичної особи додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження.

     Стаття 171. Документи, що подаються заявником для пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи

     1. Для пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника щорiчно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрацiї юридичної особи, протягом 14 календарних днiв подаються такi документи:

     1) заява про пiдтвердження вiдомостей про кiнцевого бенефiцiарного власника;

     2) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

     3) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

     4) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(Закон доповнено статтею 171 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця

     1. Для державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю фiзичної особи пiдприємцем, в якiй може зазначатися прохання про реєстрацiю такої особи платником податку на додану вартiсть та/або обрання спрощеної системи оподаткування;

(пункт 1 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     2) пункт 2 частини першої статтi 18 виключено

(пункт 2 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     3) нотарiально засвiдчена письмова згода батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника чи органу опiки та пiклування - для фiзичної особи, яка досягла шiстнадцяти рокiв i має бажання займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, але не має повної цивiльної дiєздатностi;

     4) договiр (декларацiя) про створення сiмейного фермерського господарства - у разi державної реєстрацiї фiзичної особи, яка самостiйно або з членами сiм'ї створює сiмейне фермерське господарство вiдповiдно до Закону України "Про фермерське господарство".

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     2. Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру.

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;

     3) копiя довiдки про змiну реєстрацiйного номера облiкової картки - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     4) копiя першої сторiнки паспорта та сторiнки з вiдмiткою про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною серiї та номера паспорта, - для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта.

     5) договiр (декларацiя) про створення сiмейного фермерського господарства - у разi створення фiзичною особою - пiдприємцем сiмейного фермерського господарства вiдповiдно до Закону України "Про фермерське господарство"; договiр (декларацiя) про створення сiмейного фермерського господарства у новiй редакцiї - у разi внесення змiн, що мiстяться в договорi (декларацiї) про створення сiмейного фермерського господарства.

(частину третю статтi 18 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     4. Для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця подається один з таких документiв:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням - у разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням;

     2) ксерокопiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи, судове рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою - у разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю, визнанням її безвiсно вiдсутньою або оголошенням померлою.

     5. Частину п'яту статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     6. Частину шосту статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     7. Забороняється вимагати додатковi документи для проведення реєстрацiйних дiй, якщо вони не передбаченi цiєю статтею.

     Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

     1. Державна реєстрацiя громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, здiйснюється шляхом повiдомлення про утворення такого громадського об'єднання.

     2. Для повiдомлення про утворення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення про утворення громадського об'єднання;

     3) вiдомостi про засновникiв громадського об'єднання (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, адреса мiсця проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi) - для фiзичної особи; її найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код - для юридичної особи);

     4) вiдомостi про особу (осiб), уповноважену представляти громадське об'єднання (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку).

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, подаються заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, i примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння громадського об'єднання про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства в громадському об'єднаннi, що не має статусу юридичної особи, член керiвного органу (крiм керiвника) подає копiю заяви про зупинення (припинення) ним членства до вiдповiдних статутних органiв громадського об'єднання з вiдмiткою про її прийняття.

(частина четверта статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5. Для державної реєстрацiї припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

     Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї постiйно дiючого третейського суду

     1. Для державної реєстрацiї постiйно дiючого третейського суду подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю постiйно дiючого третейського суду;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника про створення постiйно дiючого третейського суду;

     3) установчi документи постiйно дiючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);

     4) список третейських суддiв;

     5) копiя статуту засновника третейського суду.

(пункт 5 частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     2. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника про внесення змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     3) установчi документи постiйно дiючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новiй редакцiї - у разi внесення змiн, що мiстяться в установчих документах постiйно дiючого третейського суду;

     4) список третейських суддiв у новiй редакцiї - у разi внесення змiн до складу третейських суддiв;

     5) копiя статуту засновника третейського суду.

(пункт 5 частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3. Для державної реєстрацiї припинення постiйно дiючого третейського суду подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника постiйно дiючого третейського суду про його припинення.

     Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї структурних утворень полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи

     1. Державна реєстрацiя структурних утворень полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи, здiйснюється лише пiсля державної реєстрацiї полiтичної партiї.

     2. Для державної реєстрацiї структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи;

     2) копiя статуту полiтичної партiї;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) протоколу установчих зборiв (конференцiї) про утворення структурного утворення полiтичної партiї, невiд'ємною частиною якого є реєстр осiб, якi брали участь в установчих зборах (конференцiї);

(пункт 3 частини другої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4) документ, що пiдтверджує створення структурного утворення полiтичної партiї, вiдповiдно до статуту полiтичної партiї, на пiдставi якого воно дiє.

     3. Державна реєстрацiя первинного осередку полiтичної партiї здiйснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повiдомлення про утворення первинного осередку.

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння структурного утворення полiтичної партiї про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) протоколу засiдання керiвного органу структурного утворення полiтичної партiї, на якому вiдповiдно до статуту полiтичної партiї було скликано засiдання вищого органу управлiння структурного утворення полiтичної партiї;

     4) документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення вiдповiдно до статуту полiтичної партiї;

     5) вiдомостi про керiвнi органи структурного утворення полiтичної партiї (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку) - у разi внесення змiн до складу керiвних органiв.

     5. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства у структурному утвореннi полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, член керiвного органу (крiм керiвника) подає копiю заяви про зупинення (припинення) ним членства до вiдповiдних статутних органiв полiтичної партiї з вiдмiткою про її прийняття.

(частина п'ята статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6. Для державної реєстрацiї припинення структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння, передбаченого статутом полiтичної партiї, про саморозпуск або рiшення вiдповiдного державного органу про припинення структурного утворення полiтичної партiї.

     Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї

     1. Державна реєстрацiя в Українi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї здiйснюється шляхом його акредитацiї без набуття статусу юридичної особи.

     2. Для акредитацiї вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     2) копiя документа уповноваженого органу iноземної держави, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної неурядової органiзацiї;

     3) копiя установчих документiв iноземної неурядової органiзацiї;

     4) рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї про утворення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та призначення його керiвника;

     5) установчий документ (статут, положення) вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї (якщо наявнiсть установчого документа (статуту, положення) передбачена рiшенням про утворення вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї);

(пункт 5 частини другої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) довiренiсть (нотарiально засвiдчена копiя) на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, оформлена вiдповiдно до законодавства держави, в якiй її видано;

     7) документ про сплату адмiнiстративного збору, крiм iноземних неурядових органiзацiй, звiльнених вiд плати за акредитацiю на пiдставi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     8) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину другу статтi 22 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     9) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину другу статтi 22 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     10) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та у разi, коли такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину другу статтi 22 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у тому числi змiн до установчих документiв, протягом 20 днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення iноземною неурядовою органiзацiєю або уповноваженою нею особою подаються такi документи:

(абзац перший частини третьої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї;

     3) довiренiсть (нотарiально засвiдчена копiя) на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, оформлена вiдповiдно до законодавства держави, в якiй її видано;

     4) установчий документ (статут, положення) у новiй редакцiї - у разi внесення змiн до установчого документа;

(частину третю статтi 22 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     5) структура власностi за формою та змiстом, визначеними вiдповiдно до законодавства;

(частину третю статтi 22 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     6) витяг, виписка чи iнший документ з торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи - нерезидента в країнi її мiсцезнаходження, - у разi, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

(частину третю статтi 22 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     7) нотарiально засвiдчена копiя документа, що посвiдчує особу, яка є кiнцевим бенефiцiарним власником юридичної особи, - для фiзичної особи - нерезидента та у разi, якщо такий документ оформлений без застосування засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру, - для фiзичної особи - резидента.

(частину третю статтi 22 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4. Для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї подається рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї, вiдокремлений пiдроздiл, представництво, фiлiя якої акредитованi в Українi, або рiшення державного органу.

     Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї символiки

     1. Для державної реєстрацiї символiки подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю символiки;

     2) копiя установчого документа юридичної особи;

(пункт 2 частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про затвердження символiки, визначення виду символiки, її опис, а для полiтичних партiй - також текст гiмну та/або девiзу;

     4) зображення символiки (прапора та/або емблеми, текст гiмну та/або девiзу) у паперовiй та електроннiй формi;

     5) опис символiки в паперовiй та електроннiй формi;

     6) пункт 6 частини першої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     6) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених цим Законом.

(у частину першу статтi 23 включено пункт 6 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     2. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про символiку, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про символiку, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про затвердження символiки, визначення виду символiки, її опис, а для полiтичних партiй - також текст гiмну та/або девiзу;

     3) зображення прапора та/або емблеми, текст гiмну та/або девiзу в паперовiй та електроннiй формi;

     4) опис символiки в паперовiй та електроннiй формi;

     5) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених цим Законом.

(частину другу статтi 23 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     3. Для державної реєстрацiї втрати чинностi символiки подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про втрату чинностi символiки.

     Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

     1. Для державної реєстрацiї пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання подається заява про державну реєстрацiю пiдтвердження всеукраїнського статусу.

     2. Для вiдмови вiд всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацiю вiдмови вiд всеукраїнського статусу.

     Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй

     1. Державна реєстрацiя та iншi реєстрацiйнi дiї проводяться на пiдставi:

     1) документiв, що подаються заявником для державної реєстрацiї;

     2) судових рiшень, що набрали законної сили та тягнуть за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, а також що надiйшли в електроннiй формi вiд суду або державної виконавчої служби вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження" щодо:

     визнання повнiстю або частково недiйсними рiшень засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу;

     визнання повнiстю або частково недiйсними змiн до установчих документiв юридичної особи;

     заборони (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй;

     накладення/зняття арешту корпоративних прав;

     зобов'язання вчинення реєстрацiйних дiй;

     скасування реєстрацiйної дiї/запису в Єдиному державному реєстрi;

     видiлу юридичної особи;

     провадження у справах про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, прийнятих вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;

     вiдмiни державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи;

     вiдмiни державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     вiдмiни в порядку апеляцiйного/касацiйного оскарження судового рiшення, на пiдставi якого вчинено реєстрацiйну дiю;

(пункт 2 частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3) рiшень, прийнятих за результатами оскарження в адмiнiстративному порядку вiдповiдно до статтi 34 цього Закону.

     2. Порядок проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй на пiдставi документiв, що подаються заявником для державної реєстрацiї, включає:

     1) заповнення форми заяви про державну реєстрацiю - у разi подання документiв особисто заявником (за бажанням заявника);

     2) прийом документiв за описом - у разi подання документiв у паперовiй формi;

     3) виготовлення копiй документiв в електроннiй формi - у разi подання документiв у паперовiй формi;

     4) внесення копiй документiв в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру;

     5) перевiрку документiв на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду документiв;

     6) перевiрку документiв на наявнiсть пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     7) прийняття рiшення про проведення реєстрацiйної дiї - для громадських формувань, символiки та засвiдчення факту наявностi всеукраїнського статусу громадського об'єднання;

     8) проведення реєстрацiйної дiї (у тому числi з урахуванням принципу мовчазної згоди) за вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови в державнiй реєстрацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

     9) формування та оприлюднення на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки, результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї та установчих документiв;

(пункт 9 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     10) видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовiй формi за результатами проведеної реєстрацiйної дiї (у разi подання заяви про державну реєстрацiю у паперовiй формi).

     Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовiй формi надається з проставленням пiдпису та печатки державного реєстратора.

(частину другу статтi 25 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     3. У разi проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю, а також пов'язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капiталi самому товариству з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розмiру статутного капiталу на розмiр вiдповiдної частки (частини частки) у статутному капiталi. Ця частина не застосовується, якщо товариство з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капiталi, разом iз заявою про державну реєстрацiю надасть довiдку про формування резервного капiталу у розмiрi, який вiдповiдно до закону допускає володiння часткою (частиною частки) у своєму статутному капiталi.

(статтю 25 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     4. У день проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною складу учасникiв товариства з обмеженою чи додатковою вiдповiдальнiстю або змiною розмiрiв їхнiх часток, суб'єкт державної реєстрацiї повинен видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) виписку з Єдиного державного реєстру заявнику, товариству, особам, якi були зазначенi у цьому реєстрi як учасники товариства до проведення реєстрацiйної дiї, та особам, якi зазначенi у цьому реєстрi як учасники товариства пiсля проведення реєстрацiйної дiї. Якщо суб'єкту державної реєстрацiї вiдома електронна пошта осiб, яким надсилається ця виписка, вiн у той самий день додатково надсилає копiю виписки зазначеним особам електронною поштою.

(статтю 25 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII, у зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - восьмою)

     5. Суб'єкт державної реєстрацiї не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання судового рiшення, передбаченого пунктом 2 частини першої цiєї статтi:

     1) звертається до суду за роз'ясненням судового рiшення - у разi якщо судове рiшення є незрозумiлим для суб'єкта державної реєстрацiї;

     2) повiдомляє суд або державну виконавчу службу про неможливiсть виконання рiшення iз зазначенням пiдстав - у разi неможливостi виконання судового рiшення;

     3) проводить вiдповiдну реєстрацiйну дiю шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крiм випадкiв, передбачених пунктами 1 та 2 цiєї частини);

     4) формує виписку для її оприлюднення на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - у разi змiни вiдомостей, що мiстяться у виписцi.

(пункт 4 частини п'ятої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     6. Спрощена процедура державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї проводиться на пiдставi:

     1) судового рiшення про скасування (визнання недiйсною) державної реєстрацiї юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рiшення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крiм судового рiшення про визнання юридичної особи банкрутом;

     2) судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, якщо таке рiшення прийнято судом пiсля 1 липня 2004 року, i в разi якщо голова лiквiдацiйної комiсiї з припинення юридичної особи або лiквiдатор юридичної особи протягом трьох рокiв з дати оприлюднення повiдомлення про постановлення судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, не надав суб'єкту державної реєстрацiї документи, необхiднi для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     3) неподання головою лiквiдацiйної комiсiї з припинення юридичної особи або лiквiдатором юридичної особи документiв, необхiдних для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     7. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї включає:

     1) проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати настання пiдстави, передбаченої частиною четвертою цiєї статтi;

     2) державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiдомостей:

     про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування;

     про вiдсутнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента;

     про вiдсутнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства.

     У разi неодержання вiд державних органiв вiдомостей, зазначених у цiй частинi, у порядку та строки, визначенi цим Законом, та неодержання вiд органiв державної податкової служби вiдомостей про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, вiд органiв Пенсiйного фонду України про наявнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї проводиться за принципом мовчазної згоди iз зазначенням органiв державної влади, вiд яких вiдповiднi вiдомостi не надiйшли;

(абзац шостий пункту 2 частини сьомої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     3) проведення реєстрацiйної дiї щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання вiдомостей про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, або наявнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування, або наявнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента, або наявнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства;

     4) формування та оприлюднення на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг виписки - у разi змiни вiдомостей, що мiстяться у нiй.

(пункт 4 частини сьомої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     8. Порядок державної реєстрацiї, пiдготовки та оформлення рiшень про реєстрацiю громадських формувань, символiки та проведення iнших реєстрацiйних дiй визначається Мiнiстерством юстицiї України в Порядку державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

     9. У разi якщо пiд час розгляду заяви та документiв для державної реєстрацiї державним реєстратором встановлено наявнiсть зареєстрованих у Єдиному державному реєстрi iнших пакетiв документiв для державної реєстрацiї щодо цього самого суб'єкта, наступний пакет документiв розглядається пiсля проведення державної реєстрацiї або зупинення розгляду чи вiдмови в такiй реєстрацiї на пiдставi заяви та документiв, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрi ранiше.

(статтю 25 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     Стаття 26. Строк розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї

     1. Розгляд документiв, поданих для державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй, здiйснюється у такi строки:

     1) щодо юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - протягом 24 годин пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй, крiм вихiдних та святкових днiв;

     2) щодо полiтичної партiї, творчої спiлки, мiсцевого осередку творчої спiлки - не пiзнiше 30 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     3) щодо постiйно дiючого третейського суду - не пiзнiше 15 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     4) щодо структурного утворення полiтичної партiї - не пiзнiше 10 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     5) щодо первинного осередку полiтичної партiї - протягом одного робочого дня з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     6) щодо професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання, органiзацiї роботодавцiв, її об'єднання - не пiзнiше 15 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     7) щодо громадського об'єднання, мiсцевого осередку громадського об'єднання iз статусом юридичної особи - не пiзнiше трьох робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     8) щодо громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пiзнiше трьох робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     9) щодо акредитацiї в Українi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, фiлiї та представництва iноземної благодiйної органiзацiї, символiки громадських формувань у випадках, передбачених законом, - не пiзнiше 20 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

(пункт 9 частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     10) щодо документiв, поданих для державної реєстрацiї у результатi вчинення нотарiальних дiй, передбачених абзацом першим частини третьої статтi 4 цього Закону, - вiдразу пiсля вчинення нотарiусом посвiдчувального напису на документi або пiдписання ним документа. У разi нотарiального посвiдчення правочину, правовий наслiдок якого пов'язується з настанням певної обставини, державна реєстрацiя прав проводиться пiсля настання певної обставини.

(частину першу статтi 26 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. Строк розгляду документiв, встановлений пунктами 2, 6 i 7 частини першої цiєї статтi, може бути продовжений суб'єктом державної реєстрацiї за необхiдностi, але не бiльше нiж на 15 робочих днiв.

     3. Державна реєстрацiя може проводитися у скороченi строки, крiм випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої цiєї статтi. Пiдстави, порядок та розмiр плати за проведення державної реєстрацiї у скороченi строки встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Стаття 27. Зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї

     1. Пiдставами для зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, є:

     1) подання документiв або вiдомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязi;

     2) невiдповiднiсть документiв вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

     3) пункт 3 частини першої статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     4) пункт 4 частини першої статтi 27 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5) невiдповiднiсть реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до статтi 13 цього Закону;

     6) несплата адмiнiстративного збору або сплата не в повному обсязi;

     7) подання документiв з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

     2. Зупинення розгляду документiв з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, не допускається.

     Зупинення розгляду документiв здiйснюється протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї.

     Зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї громадських формувань, здiйснюється у строки, встановленi статтею 26 цього Закону.

     3. Розгляд документiв зупиняється на строк, що становить 15 календарних днiв з дати їх зупинення.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4. Повiдомлення про зупинення розгляду документiв iз зазначенням строку та виключного перелiку пiдстав для його зупинення та рiшення суб'єкта державної реєстрацiї про зупинення розгляду документiв розмiщуються на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

(частина четверта статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     5. У разi подання документiв, необхiдних для усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв, протягом встановленого строку розгляд документiв поновлюється.

     6. У разi поновлення розгляду документiв обчислення строку розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, i проведення реєстрацiйних дiй починається з дня подання документiв, необхiдних для усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв.

     7. Документи, що потребують усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв, повертаються (видаються, надсилаються поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про їх повернення.

     Стаття 28. Вiдмова у державнiй реєстрацiї

     1. Пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї:

     1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення щодо заборони проведення реєстрацiйної дiї;

     3) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення про арешт корпоративних прав - у разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз змiною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи;

     31) заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз змiною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржникiв, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення алiментiв за наявностi заборгованостi з вiдповiдних платежiв понад три мiсяцi, крiм випадку збiльшення розмiру такої частки;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     32) документи поданi до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 32 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4) не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв протягом встановленого строку;

     5) документи суперечать вимогам Конституцiї та законiв України;

     6) документи суперечать статуту громадського формування;

     7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     71) порушено встановлену учасником вимогу нотарiального засвiдчення справжностi пiдпису пiд час прийняття рiшень з питань дiяльностi юридичної особи та/або вимоги нотарiального посвiдчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) вiдповiдної юридичної особи;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 71 згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     8) невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону;

     9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацiю рiшення про припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною засновникiв (учасникiв) юридичної особи, проведено державну реєстрацiю рiшення про припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     101) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у Єдиному державному реєстрi мiститься запис про судове рiшення про визнання юридичної особи банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     102) щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному реєстрi мiститься запис про судове рiшення щодо визнання повнiстю або частково недiйсними рiшень засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу, визнання повнiстю або частково недiйсними змiн до установчих документiв юридичної особи, якщо таке рiшення або його частину визнано недiйсними, змiни до установчих документiв юридичної особи є пiдставою для проведення реєстрацiйних дiй;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 102 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     103) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про державну реєстрацiю, вiдомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрацiї, або вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi чи iнших iнформацiйних системах, використання яких передбачено цим Законом;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 103 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     104) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрацiї, вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi чи iнших iнформацiйних системах, використання яких передбачено цим Законом;

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 104 згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     11) документи для державної реєстрацiї припинення юридичної особи поданi:

     ранiше строку, встановленого цим Законом;

     щодо юридичної особи, що припиняється в результатi її лiквiдацiї та є засновником (учасником) iнших юридичних осiб та/або має не закритi вiдокремленi пiдроздiли, та/або є засновником третейського суду;

(абзац третiй пункту 11 частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     в Єдиному державному реєстрi вiдсутнiй запис про державну реєстрацiю юридичної особи, утвореної шляхом реорганiзацiї в результатi злиття, приєднання або подiлу;

(абзац четвертий пункту 11 частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     щодо акцiонерного товариства, стосовно якого надiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй;

     щодо юридичної особи - емiтента цiнних паперiв, стосовно якого надiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв;

     щодо юридичної особи, що лiквiдується, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та/або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, крiм банкiв, стосовно яких процедура лiквiдацiї здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб";

(абзац сьомий пункту 11 частини першої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2018р. N 2491-VIII)

     щодо юридичної особи, що реорганiзується, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та/або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та вiдсутнi вiдомостi про узгодження плану реорганiзацiї юридичної особи;

(абзац восьмий пункту 11 частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 132-IX)

     щодо юридичної особи, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування;

     щодо юридичної особи, що припиняється в результатi лiквiдацiї, стосовно якої надiйшли вiдомостi про вiдкрите виконавче провадження;

(абзац десятий пункту 11 частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     щодо юридичної особи, стосовно якої вiдкрито провадження у справi про банкрутство;

     12) статут товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю поданий зi змiнами, прийнятими без врахування голосiв, якi припадають на частку померлого учасника товариства.

(частину першу статтi 28 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     2. Пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця:

     1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення щодо заборони у проведеннi реєстрацiйної дiї;

     3) не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв протягом встановленого строку;

     31) документи поданi до неналежного суб'єкта державної реєстрацiї;

(частину другу статтi 28 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4) наявнi обмеження на зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю, встановленi законом;

     5) наявнiсть в Єдиному державному реєстрi запису, що фiзична особа вже зареєстрована як фiзична особа - пiдприємець;

     6) поданi документи суперечать вимогам законiв України.

(частину другу статтi 28 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 10.07.2018р. N 2497-VIII)

     3. Повiдомлення про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї повинно мiстити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства iз зазначенням, що саме порушено пiд час оформлення та подання документiв, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не вiдповiдає нормам законодавства.

     4. Вiдмова у державнiй реєстрацiї з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, а також вiдмова у державнiй реєстрацiї (легалiзацiї) професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання не допускається.

     5. Вiдмова у державнiй реєстрацiї здiйснюється протягом 24 годин пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї, крiм вихiдних та святкових днiв.

     6. Вiдмова у державнiй реєстрацiї громадських формувань здiйснюється у строки, встановленi статтею 26 цього Закону.

     7. Повiдомлення про вiдмову у державнiй реєстрацiї iз зазначенням виключного перелiку пiдстав для вiдмови та рiшення суб'єкта державної реєстрацiї про вiдмову у державнiй реєстрацiї розмiщуються на порталi електронних сервiсiв або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день вiдмови у державнiй реєстрацiї.

(частина сьома статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX)

     8. У разi вiдмови у державнiй реєстрацiї документи, поданi для державної реєстрацiї (крiм документа про сплату адмiнiстративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про їх повернення.

     9. Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї, заявник може повторно подати документи для державної реєстрацiї.

     Стаття 29. Реєстрацiйнi справи

     1. Реєстрацiйна справа формується в паперовiй та електроннiй формi пiсля внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця i державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця.

     2. Реєстрацiйна справа має реєстрацiйний номер, що присвоюється при внесеннi до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця i державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця.

     3. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається у суб'єкта державної реєстрацiї за мiсцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фiзичної особи - пiдприємця:

     щодо юридичної особи (крiм громадського формування та релiгiйної органiзацiї) та фiзичної особи - пiдприємця - у виконавчих органах мiської ради мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київськiй, Севастопольськiй мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiях;

(абзац другий частини третьої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII)

     щодо релiгiйної органiзацiї - у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi релiгiї, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, в обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях;

(частину третю статтi 29 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.01.2019р. N 2673-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим)

     щодо громадського формування, професiйних спiлок, їх органiзацiй, об'єднань профспiлок - у Мiнiстерствi юстицiї України, територiальних органах Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

(абзац четвертий частини третьої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Суб'єкт державної реєстрацiї, який провiв реєстрацiйну дiю, протягом трьох робочих днiв з дня її проведення надсилає документи, поданi для проведення реєстрацiї, вiдповiдному суб'єкту державної реєстрацiї, уповноваженому зберiгати реєстрацiйнi справи.

     4. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається протягом п'яти рокiв з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи в паперовiй формi, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

     5. Реєстрацiйна справа в електроннiй формi зберiгається протягом 75 рокiв з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     6. Порядок формування та зберiгання реєстрацiйних справ визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 30. Витребування (вилучення), тимчасовий доступ до документiв з реєстрацiйних справ, надання реєстрацiйних справ i копiй документiв з реєстрацiйних справ

(назва статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     1. Витребування (вилучення) документiв з реєстрацiйних справ здiйснюється в порядку, визначеному законом.

     2. Суб'єкт державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи, у паперовiй та електроннiй формi у разi їх вiдсутностi в Єдиному державному реєстрi. Копiї документiв у паперовiй формi повиннi бути пронумерованi, прошитi та завiренi печаткою. До реєстрацiйної справи долучаються копiя судового рiшення про витребування документiв, супровiдний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копiя опису вилучених документiв.

     3. Оригiнали документiв, вилученi з реєстрацiйної справи, надсилаються поштовим вiдправленням до суду або передаються безпосередньо особi, уповноваженiй судом на їх одержання, i пiдлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрацiї, у якого зберiгаються реєстрацiйнi справи, пiсля проведення вiдповiдних процесуальних дiй.

     Тимчасовий доступ до документiв з реєстрацiйної справи здiйснюється на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     4. У разi вилучення (виїмки) документiв з реєстрацiйної справи на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду про тимчасовий доступ до речей i документiв суб'єкт державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи (щодо яких проведено виїмку), вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, а також долучити до реєстрацiйної справи копiю такої ухвали та опис вилучених документiв. Документи, вилученi з реєстрацiйної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особi, визначенiй в ухвалi слiдчого суддi, суду.

     5. Вилучення (витребування) документiв з реєстрацiйної справи не є пiдставою для вiдмови державного реєстратора у проведеннi реєстрацiйних дiй, передбачених цим Законом.

     6. Частину шосту статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     7. Копiї реєстрацiйних справ або копiї документiв з реєстрацiйних справ надаються Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї на його запит, здiйснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(статтю 30 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     Стаття 31. Порядок здiйснення контролю за наявнiстю у громадського об'єднання, що пiдтвердило свiй всеукраїнський статус, кiлькостi вiдокремлених пiдроздiлiв

     1. Суб'єкт державної реєстрацiї у разi виявлення наявностi у громадського об'єднання, що пiдтвердило свiй всеукраїнський статус, меншої кiлькостi вiдокремлених пiдроздiлiв, нiж передбачено частиною першою статтi 19 Закону України "Про громадськi об'єднання", надає (надсилає рекомендованим листом з повiдомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повiдомлення про наявнiсть пiдстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу i вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повiдомлення.

     2. У разi якщо через 60 днiв пiсля отримання письмового повiдомлення про наявнiсть пiдстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв громадського об'єднання, за даними Єдиного державного реєстру, не вiдповiдатиме вимогам частини першої статтi 19 Закону України "Про громадськi об'єднання", суб'єкт державної реєстрацiї приймає рiшення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Єдиного державного реєстру вiдповiдний запис. Копiя зазначеного рiшення надається (надсилається рекомендованим листом з повiдомленням про вручення) громадському об'єднанню не пiзнiше наступного дня пiсля його прийняття.

     Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру

     1. У разi виявлення у вiдомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб'єктом державної реєстрацiї, заявник письмово в паперовiй або електроннiй формi повiдомляє про це суб'єкта державної реєстрацiї, який перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей Єдиного державного реєстру iнформацiї, що мiститься в документах, що стали пiдставою для внесення цих вiдомостей. Якщо факт невiдповiдностi пiдтверджено, суб'єкт державної реєстрацiї безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повiдомлення.

     Виправлення помилки у вiдомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб'єкта державної реєстрацiї, здiйснюється за плату, розмiр якої встановлений цим Законом.

     2. У разi виявлення суб'єктом державної реєстрацiї помилки, допущеної у вiдомостях Єдиного державного реєстру, вiн в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повiдомляє про це заявника.

     3. Виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру внаслiдок наявностi помилок у документах, на пiдставi яких були внесенi такi вiдомостi, здiйснюється пiсля виправлення помилок у зазначених документах.

     4. Виправлення помилок у вiдомостях Єдиного державного реєстру може здiйснюватися також на пiдставi судового рiшення.

Роздiл V
ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦIЙНИХ ДIЙ, ВIДМОВИ В ДЕРЖАВНIЙ РЕЄСТРАЦIЇ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 33. Заходи, що вживаються суб'єктом державної реєстрацiї та державним реєстратором у разi виявлення порушення законодавства

     1. У разi якщо пiд час прийому документiв для державної реєстрацiї або проведення реєстрацiйних дiй у суб'єкта державної реєстрацiї, державного реєстратора виникає сумнiв щодо справжностi поданих документiв, вони негайно повiдомляють про це вiдповiднi правоохороннi органи для вжиття необхiдних заходiв.

     Повiдомлення правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв не є пiдставою для зупинення розгляду документiв або вiдмови у державнiй реєстрацiї.

     2. У разi виявлення державним реєстратором невiдповiдностi законодавству проведеної реєстрацiйної дiї державний реєстратор зобов'язаний повiдомити про це юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, або фiзичну особу - пiдприємця, стосовно яких проведено реєстрацiйну дiю, для подачi державному реєстратору документiв, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходiв щодо усунення виявлених порушень.

     Стаття 34. Порядок оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi у сферi державної реєстрацiї

     1. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв або до суду.

     2. Мiнiстерство юстицiї України розглядає скарги:

     1) на проведенi державним реєстратором реєстрацiйнi дiї (крiм випадкiв, якщо такi реєстрацiйнi дiї проведено на пiдставi судового рiшення);

     2) на рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України.

     Територiальний орган Мiнiстерства юстицiї України розглядає скарги:

     1) на рiшення (крiм рiшення, згiдно з яким проведено реєстрацiйну дiю), дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора;

     2) на дiї або бездiяльнiсть суб'єктiв державної реєстрацiї.

     Територiальний орган Мiнiстерства юстицiї України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у межах територiї, на якiй дiє вiдповiдний територiальний орган.

     3. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв протягом 60 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

(абзац перший частини третьої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України протягом 15 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

     У разi якщо розгляд та вирiшення скарги потребують перевiрки дiяльностi державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї, а також залучення скаржника чи iнших осiб, Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи можуть встановити iншi строки розгляду та вирiшення скарги, повiдомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирiшення скарги не може перевищувати 45 календарних днiв.

     4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальним органом, а в разi надсилання скарги поштою - дата отримання вiддiленням поштового зв'язку вiд скаржника поштового вiдправлення iз скаргою, зазначена вiддiленням поштового зв'язку в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення або на конвертi.

     У разi якщо останнiй день строку для подання скарги, зазначеного в частинi третiй цiєї статтi, припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     5. Скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї або територiального органу Мiнiстерства юстицiї України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовiй формi та має мiстити:

     1) повне найменування (iм'я) скаржника, його мiсце проживання чи перебування (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб), а також найменування (iм'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

     2) змiст оскаржуваного рiшення, дiй чи бездiяльностi та норми законодавства, порушенi на думку скаржника;

     3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     31) вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судового спору з порушеного у скарзi питання, що може мати наслiдком скасування оскаржуваного рiшення, повiдомлення або реєстрацiйної дiї державного реєстратора та/або внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру;

(частину п'яту статтi 34 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     4) пiдпис скаржника або його представника iз зазначенням дати складення скарги.

     До скарги додаються засвiдченi в установленому порядку копiї документiв, що пiдтверджують факт порушення прав скаржника (за наявностi), а також якщо скарга подається представником скаржника - довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження такого представника, або копiя такого документа, засвiдчена в установленому порядку.

(частину п'яту статтi 34 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     Якщо скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї подається представником скаржника, до такої скарги додається довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує його повноваження, або його копiя, засвiдчена в установленому порядку.

     6. За результатами розгляду скарги Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи приймають мотивоване рiшення про:

     1) вiдмову в задоволеннi скарги;

     2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рiшення про:

     а) скасування реєстрацiйної дiї, скасування рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разi оскарження реєстрацiйної дiї, рiшення територiального органу Мiнiстерства юстицiї;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини шостої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     б) проведення державної реєстрацiї - у разi оскарження вiдмови у державнiй реєстрацiї, зупинення розгляду документiв;

(пiдпункт "б" пункту 2 частини шостої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.12.2019р. N 340-IX)

     в) виправлення технiчної помилки, допущеної державним реєстратором;

     в1) про усунення порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строкiв виконання наказу;

(пункт 2 частини шостої статтi 34 доповнено пунктом "в1" згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX, у зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)

     г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

     ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

     д) скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї;

     е) притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi посадової особи територiального органу Мiнiстерства юстицiї України;

     є) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю.

(пiдпункт "є" пункту 2 частини шостої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а", "ґ" i "е" пункту 2 цiєї частини, приймаються виключно Мiнiстерством юстицiї України.

(абзац тринадцятий частини шостої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     За результатами розгляду скарги Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи можуть прийняти мотивоване рiшення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.

     Рiшення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     У разi якщо за результатом розгляду скарги Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб'єктами державної реєстрацiї рiшень з порушенням законодавства, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України, його територiальнi органи вживають заходiв до негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв.

(частину шосту статтi 34 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     7. Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а"-"в" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються не пiзнiше наступного робочого дня з дати прийняття такого рiшення шляхом внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру. Для виконання таких рiшень повторне подання документiв для проведення державної реєстрацiї та сплата адмiнiстративного збору не вимагаються.

     Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру в день надходження рiшень, передбачених пiдпунктами "г" та "ґ" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Єдиного державного реєстру визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Абзац третiй частини сьомої статтi 34 виключено

(абзац третiй частини сьомої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Рiшення, передбаченi пiдпунктами "е" та "є" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України, його територiальними органами невiдкладно, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

(частину сьому статтi 34 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу нотарiуса до Єдиного державного реєстру, скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса, акредитованого суб'єкта державної реєстрацiї.

(частину сьому статтi 34 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     8. Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи вiдмовляють у задоволеннi скарги, якщо:

     1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п'ятою цiєї статтi;

     2) на момент прийняття рiшення про задоволення скарги шляхом скасування реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї новоствореної юридичної особи, iншої органiзацiї, державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем, припинення юридичної особи, iншої органiзацiї, припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або шляхом проведення реєстрацiйної дiї в Єдиному державному реєстрi проведено наступну реєстрацiйну дiю щодо вiдповiдної особи;

     3) у разi наявностi iнформацiї про судове рiшення або ухвалу про вiдмову позивача вiд позову з такого самого предмета спору, про визнання позову вiдповiдачем або затвердження мирової угоди сторiн;

     4) у разi наявностi iнформацiї про судове провадження у зв'язку iз спором мiж тими самими сторонами, з такого самого предмета i тiєї самої пiдстави;

     5) є рiшення цього органу з такого самого питання;

     6) в органi ведеться розгляд скарги з такого самого питання вiд цього самого скаржника;

     7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

     8) закiнчився встановлений законом строк подачi скарги;

     9) розгляд питань, порушених у скарзi, не належить до компетенцiї органу;

     10) державним реєстратором, територiальним органом Мiнiстерства юстицiї України прийнято таке рiшення вiдповiдно до законодавства.

(частину восьму статтi 34 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     9. Порядок розгляду скарг на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв можуть бути оскарженi до суду.

     Стаття 341. Здiйснення контролю у сферi державної реєстрацiї

     1. Контроль у сферi державної реєстрацiї здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України, у тому числi шляхом монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi з метою виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї, а також з метою виявлення фактiв неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору передбаченої цим Законом iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи або його вiдсутнiсть.

(абзац перший частини першої статтi 341 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     За результатами монiторингу реєстрацiйних дiй в Єдиному державному реєстрi у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України проводить камеральнi перевiрки суб'єктiв державної реєстрацiї.

     У разi якщо в результатi проведеної камеральної перевiрки суб'єктiв державної реєстрацiї виявлено прийняття рiшень державним реєстратором з порушенням законiв, що має наслiдком порушення прав та законних iнтересiв фiзичних та/або юридичних осiб, Мiнiстерство юстицiї України вживає заходiв щодо негайного повiдомлення про це вiдповiдних правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв, а також заiнтересованих осiб.

(абзац третiй частини першої статтi 341 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     2. За результатами проведення перевiрок суб'єктiв державної реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України у разi виявлення порушень порядку державної реєстрацiї державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктiв державної реєстрацiї приймає вмотивоване рiшення про:

     1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї до Єдиного державного реєстру;

     2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї до Єдиного державного реєстру;

     3) притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi державного реєстратора, уповноваженої особи суб'єкта державної реєстрацiї;

     4) направлення до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України подання щодо анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю;

     5) направлення на обов'язкове пiдвищення квалiфiкацiї державного реєстратора, крiм нотарiусiв, якi виконують повноваження державного реєстратора вiдповiдно до покладених на них законом обов'язкiв.

(пункт 5 частини другої статтi 341 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     3. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру у день надходження рiшень, передбачених пунктами 1 i 2 частини другої цiєї статтi, забезпечує їх негайне виконання.

     Рiшення, передбаченi пунктами 3 - 5 частини другої цiєї статтi, виконуються Мiнiстерством юстицiї України протягом п'яти робочих днiв з дня їх прийняття.

     У разi прийняття рiшення про тимчасове блокування або анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру, Мiнiстерство юстицiї України вирiшує питання про передачу на розгляд суб'єкту державної реєстрацiї, в якого зберiгається реєстрацiйна справа, документiв, що поданi для проведення реєстрацiйних дiй та перебувають на розглядi у вiдповiдного нотарiуса.

(абзац третiй частини третьої статтi 341 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Монiторинг не може проводитися щодо одного й того самого державного реєстратора та/або суб'єкта державної реєстрацiї частiше одного разу на рiк, крiм перевiрок (монiторингу) за зверненнями фiзичних чи юридичних осiб у межах предмета звернення та повноважень Мiнiстерства юстицiї України.

(частину третю статтi 341 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     Проведення повторних перевiрок та монiторингу за той самий перiод, який вже був предметом перевiрки (монiторингу), не допускається, крiм перевiрок (монiторингу) за зверненнями фiзичних чи юридичних осiб у межах предмета звернення та повноважень Мiнiстерства юстицiї України.

(частину третю статтi 341 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4. Порядок здiйснення контролю, проведення камеральних перевiрок, права та обов'язки державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї прав та Мiнiстерства юстицiї України пiд час здiйснення контролю та проведення перевiрок; критерiї, за якими здiйснюється монiторинг; критерiї, за якими визначається ступiнь вiдповiдальностi за порушення, допущенi у сферi державної реєстрацiї, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина четверта статтi 341 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)
(Закон доповнено статтею 341 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII)

     Стаття 35. Вiдповiдальнiсть у сферi державної реєстрацiї

     1. Суб'єкти державної реєстрацiї за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Шкода, заподiяна суб'єктами державної реєстрацiї, пiдлягає вiдшкодуванню на пiдставi судового рiшення, що набрало законної сили, у встановленому законом порядку.

     3. Засновники (учасники) юридичної особи несуть вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству, а також за вiдповiднiсть перекладу тексту документiв у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статтi 15 цього Закону.

     4. Особи, виннi у внесеннi до установчих документiв або iнших документiв, що подаються для державної реєстрацiї, завiдомо неправдивих вiдомостей, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподаннi або несвоєчасному поданнi державному реєстратору передбаченої цим Законом iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи або його вiдсутнiсть, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

(частина четверта статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     5. Заявник несе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть копiй документiв в електроннiй формi оригiналам таких документiв у паперовiй формi.

Роздiл VI
ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 36. Плата у сферi державної реєстрацiї

     1. За державну реєстрацiю справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     140 прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб - за державну реєстрацiю полiтичної партiї;

(абзац другий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,28 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

(абзац третiй частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,14 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю всеукраїнської творчої спiлки;

(абзац четвертий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,07 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки та регiональної (мiсцевої) творчої спiлки;

(абзац п'ятий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,06 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю символiки полiтичної партiї, органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiї роботодавцiв;

(абзац шостий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     абзац сьомий частини першої статтi 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,3 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу (крiм громадських об'єднань та благодiйних органiзацiй), що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм внесення змiн до iнформацiї про здiйснення зв'язку з юридичною особою. Якщо вiдповiдно до частини четвертої статтi 25 цього Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмiр адмiнiстративного збору збiльшується на добуток 0,01 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб та кiлькостi таких осiб;

(абзац восьмий частини першої статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII, вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     0,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про громадське об'єднання чи благодiйну органiзацiю;

(частину першу статтi 36 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим, абзац дев'ятий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,1 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за державну реєстрацiю змiн вiдомостей про прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсцезнаходження фiзичної особи - пiдприємця;

(абзац десятий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     75 вiдсоткiв адмiнiстративного збору, встановленого цiєю частиною, - за державну реєстрацiю на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi.

     Адмiнiстративний збiр не справляється за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про професiйнi спiлки, їх органiзацiї або об'єднання.

     Адмiнiстративний збiр не справляється за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, фiзичну особу - пiдприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числi змiн до установчих документiв, пов'язаних з приведенням їх у вiдповiднiсть iз законами.

(абзац дванадцятий частини першої статтi 36 замiнено абзацами згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1666-VIII, абзац тринадцятий частини першої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     Адмiнiстративний збiр не справляється за проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичних осiб та їхнiх установчих документiв, змiн до вiдомостей про фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiнами в адмiнiстративно-територiальному устрої України, а також змiни мiсцезнаходження юридичної особи, мiсця проживання фiзичної особи у зв'язку iз змiною назви (перейменуванням) скверiв, бульварiв, вулиць, провулкiв, узвозiв, проїздiв, проспектiв, площ, майданiв, набережних, мостiв, iнших об'єктiв топонiмiки населених пунктiв.

(частину першу статтi 36 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 17.11.2020р. N 1009-IX, у зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

     У разi якщо законами визначено строк для приведення у вiдповiднiсть до них, адмiнiстративний збiр не справляється при внесеннi змiн до вiдомостей, у тому числi змiн до установчих документiв, у строк, визначений цими законами.

(частину першу статтi 36 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.02.2018р. N 2275-VIII)

     2. За виправлення технiчної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 30 вiдсоткiв адмiнiстративного збору, встановленого частиною першою цiєї статтi.

     3. У разi вiдмови в державнiй реєстрацiї адмiнiстративний збiр не повертається.

     4. За надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмiрi:

     0,05 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовiй формi;

(абзац другий частини четвертої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     0,07 прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб - за надання документа в паперовiй формi, що мiститься в реєстрацiйнiй справi;

(абзац третiй частини четвертої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     75 вiдсоткiв плати, встановленої цiєю частиною за надання вiдповiдного документа в паперовiй формi - за надання витягу в електроннiй формi та документа в електроннiй формi, що мiститься в реєстрацiйнi справi.

     5. Адмiнiстративний збiр та плата за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляються у вiдповiдному розмiрi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленому законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення реєстрацiйної дiї або запит про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

(частина п'ята статтi 36 у редакцiї Закону України вiд 06.12.2016р. N 1774-VIII)

     6. Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їхнi посадовi особи, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб та неплатоспроможний банк або банк, щодо якого прийнято рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку з пiдстав, визначених частиною другою статтi 77 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", що виводиться з ринку або лiквiдується Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, звiльняються вiд справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю та вiд плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервiсiв.

(частина шоста статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2020р. N 943-IX, у редакцiї Закону України вiд 30.06.2021р. N 1588-IX)

     Стаття 37. Фiнансове забезпечення у сферi державної реєстрацiї

     1. Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв зараховується до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

     2. Фiнансове забезпечення державних реєстраторiв (крiм приватних нотарiусiв) здiйснюється за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв.

(абзац перший частини другої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     За сумлiнне виконання повноважень з державної реєстрацiї державнi реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштiв, отриманих за справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю, у розмiрi не менше 10 вiдсоткiв адмiнiстративного збору.

     Порядок виплати i розмiр винагороди для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з органами мiсцевого самоврядування, їх виконавчими органами, встановлюються вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування, а для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з органами державної влади, - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Фiнансове забезпечення приватних нотарiусiв здiйснюється за рахунок 60 вiдсоткiв коштiв адмiнiстративного збору, що залишається у приватних нотарiусiв, якi здiйснили державну реєстрацiю.

(частина третя статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 159-IX)

     4. Фiнансування ведення та функцiонування Єдиного державного реєстру здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
15 травня 2003 року
N 755-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.