ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до законiв України такi змiни:

     1) у Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     у статтi 10:

     частину четверту виключити;

     частину восьму доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "немає в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостей про заявника або наявнi вiдомостi про перебування юридичної особи у станi припинення шляхом лiквiдацiї (перебування фiзичної особи - пiдприємця у станi припинення пiдприємницької дiяльностi) чи про державну реєстрацiю її припинення (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця)";

     абзац четвертий частини першої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдомостей про перебування юридичної особи у станi припинення шляхом лiквiдацiї (перебування фiзичної особи - пiдприємця у станi припинення пiдприємницької дiяльностi) або про державну реєстрацiю її припинення (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця)";

     2) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     у частинi першiй статтi 6:

     абзац третiй виключити;

     абзац сьомий пiсля слiв "видає виписки" доповнити словами "витяги та";

     частину другу статтi 7 пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечує на офiцiйному сайтi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї доступ до вiдомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелiк таких вiдомостей, який має включати вiдомостi, необхiднi для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, зокрема щодо наявностi у ньому запису про державну реєстрацiю припинення зареєстрованої особи або про перебування зареєстрованої особи у станi припинення, та забезпечує можливiсть пошуку всiх зареєстрованих осiб, зокрема за iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у передбаченому законодавством порядку)".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - шiстнадцятим;

     друге речення частини десятої статтi 21 пiсля слiв "проведення державної реєстрацiї юридичної особи; фiзичної особи - пiдприємця" доповнити словами "включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у статтi 29:

     у частинi тринадцятiй слова "першою - четвертою" замiнити словами "першою - п'ятою";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "найменування юридичної особи" замiнити словами "вiдомостей про юридичну особу, якi вiдповiдно до цього Закону зазначаються у виписцi з Єдиного державного реєстру";

     у статтi 47:

     в абзацi першому частини другої слова "частиною десятою" замiнити словами "частиною одинадцятою";

     в абзацi першому частини восьмої слова "надсилається рекомендованим листом" замiнити словами "надсилається поштовим вiдправленням";

     в абзацi п'ятому частини п'ятнадцятої слова "абзацом першим частини дев'ятої" замiнити словами "частиною одинадцятою";

     3) у роздiлi II Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення процедур припинення юридичних осiб та пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв за їх рiшенням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 46, ст. 512) слова "абзацу сорок восьмого" замiнити словами "абзацiв сорок шостого i сорок сьомого".

     2. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм пiдпункту 3 пункту 1 цього Закону, який набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4223-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.