ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення процедур припинення юридичних осiб та пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв за їх рiшенням

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 1666 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1666. Порушення порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця

     Неподання в установлений законом строк державному реєстраторовi документiв, обов'язкове подання яких встановлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовiрних вiдомостей у таких документах, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора або на посадових осiб вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора або на посадових осiб вiд вiсiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вiдсутнiсть бухгалтерського облiку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення iнвентаризацiї майна, порушення порядку проведення оцiнки майна, складення лiквiдацiйного балансу (промiжного балансу), розподiльчого балансу, передавального акта пiд час припинення юридичної особи -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб юридичної особи, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ухилення голови комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд проведення припинення юридичної особи або вiд складення лiквiдацiйного балансу (промiжного балансу), розподiльчого балансу, передавального акта, обов'язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязi на вимогу органiв державної податкової служби або Пенсiйного фонду України для проведення позапланових перевiрок первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, податкової звiтностi та iнших документiв, що пов'язанi з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, iнших сум, що пов'язанi iз такими зобов'язаннями, дотриманням вимог iншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначенi органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби iнвентаризацiї основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей та коштiв пiд час припинення юридичної особи -

     тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами третьою - п'ятою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на голову комiсiї з припинення юридичної особи, лiквiдацiйної комiсiї, на лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи, вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення порядку припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця -

     тягне за собою накладення штрафу на фiзичну особу - пiдприємця вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вiдповiдальнiсть за порушення порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця не застосовується до голови лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора, iнших осiб, залучених до припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо такi порушення вiдбулися внаслiдок недотримання органами державної податкової служби, фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України строкiв надання вiдповiдних довiдок та проведення вiдповiдних перевiрок.

     Безпiдставне заперечення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової служби, фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України перевiрок, пов'язаних з припиненням юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, та ненадання або несвоєчасне надання вiдповiдних довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування, контроль за справлянням яких здiйснюють органи державної податкової служби, фонди соцiального страхування та Пенсiйний фонд України, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб державної податкової служби, фондiв соцiального страхування та Пенсiйного фонду України вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 221 пiсля цифр "1661 - 1664" доповнити словами i цифрами "частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статтi 1666";

     3) у частинi першiй статтi 2341 слова i цифри "порушенням порядку подання фiнансової звiтностi та ведення бухгалтерського облiку при лiквiдацiї юридичної особи (стаття 1666)" замiнити словами i цифрами "порушенням порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666)";

     4) у частинi першiй статтi 2342 слова i цифри "порушенням порядку подання фiнансової звiтностi та ведення бухгалтерського облiку при лiквiдацiї юридичної особи (стаття 1666)" замiнити словами i цифрами "порушенням порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666)";

     5) у частинi першiй статтi 2343 слова i цифри "порушенням порядку подання фiнансової звiтностi та ведення бухгалтерського облiку при лiквiдацiї юридичної особи (стаття 1666)" замiнити словами i цифрами "порушенням порядку припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця (частини третя - сьома статтi 1666)";

     6) абзац пункту 1 частини першої статтi 255 "спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, державної регуляторної полiтики та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та його територiальних органiв (статтi 16610 - 16612, 18838)" викласти в такiй редакцiї:

     "спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, державної регуляторної полiтики, державної реєстрацiї та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та його територiальних органiв (частини перша, друга, дев'ята та десята статтi 1666, статтi 16610 - 16612, 18838)".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у статтi 59:

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Оголошення про реорганiзацiю чи лiквiдацiю господарської органiзацiї або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця протягом десяти робочих днiв з дня внесення вiдповiдного запису до зазначеного реєстру пiдлягає опублiкуванню у виданнi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї, в якому зазначаються вiдомостi з єдиного державного реєстру";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Порядок припинення суб'єкта господарювання визначається законодавством";

     2) статтю 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 61. Порядок розрахункiв з кредиторами у разi лiквiдацiї суб'єкта господарювання

     1. Претензiї кредиторiв до суб'єкта господарювання, що лiквiдується, задовольняються з майна цього суб'єкта, якщо iнше не передбачено цим Кодексом та iншими законами.

     2. У разi лiквiдацiї платоспроможного суб'єкта господарювання вимоги його кредиторiв задовольняються в порядку черговостi, встановленої Цивiльним кодексом України.

     У разi визнання суб'єкта господарювання банкрутом вимоги його кредиторiв задовольняються у порядку черговостi, встановленої Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     3. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) доповнити статтею 501 такого змiсту:

     "Стаття 501. Обов'язки фiзичної особи - пiдприємця за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням її пiдприємницької дiяльностi

     1. Фiзична особа - пiдприємець письмово повiдомляє державного адмiнiстратора, кредиторiв про прийняте рiшення щодо припинення її пiдприємницької дiяльностi, порядок i строк заявлення кредиторами своїх вимог, що не може становити менше двох i бiльше трьох мiсяцiв з дня опублiкування повiдомлення про прийняття фiзичною особою - пiдприємцем рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi.

     2. Пiсля внесення запису про прийняття рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо рiшення фiзичної особи - пiдприємця про припинення нею пiдприємницької дiяльностi публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.

     3. Кожна вимога кредитора, зокрема щодо сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, розглядається фiзичною особою - пiдприємцем, пiсля чого приймається вiдповiдне рiшення, яке надсилається кредитору не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня отримання фiзичною особою - пiдприємцем вiдповiдної вимоги кредитора.

     4. Вимоги кредиторiв, не визнанi фiзичною особою - пiдприємцем, дiяльнiсть якої припиняється, якщо кредитор у мiсячний строк з дня одержання повiдомлення про повну або часткову вiдмову у визнаннi його вимог не звертався до суду з позовом, та вимоги, у задоволеннi яких за рiшенням суду кредиторовi вiдмовлено, а також вимоги, не задоволенi через вiдсутнiсть майна, вважаються погашеними.

     У разi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця вимоги її кредиторiв задовольняються у такiй черговостi:

     1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторiв, забезпеченi заставою чи iншим способом;

     2) у другу чергу задовольняються вимоги найманих працiвникiв, пов'язанi з трудовими вiдносинами, вимоги автора про плату за використання результату його iнтелектуальної, творчої дiяльностi;

     3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, iнших сум, що пов'язанi з такими зобов'язаннями;

     4) у четверту чергу задовольняються всi iншi вимоги.

     Вимоги однiєї черги задовольняються пропорцiйно до суми вимог кожного кредитора цiєї черги.

     5. Пiдприємницька дiяльнiсть фiзичної особи - пiдприємця є припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв запису про державну реєстрацiю припинення такої дiяльностi";

     2) статтi 105 та 111 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 105. Виконання рiшення про припинення юридичної особи

     1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, зобов'язанi протягом трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення письмово повiдомити орган, що здiйснює державну реєстрацiю.

     2. Пiсля внесення запису про прийняття рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо прийняття рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.

     3. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, вiдповiдно до цього Кодексу призначають комiсiю з припинення юридичної особи (комiсiю з реорганiзацiї, лiквiдацiйну комiсiю), голову комiсiї або лiквiдатора та встановлюють порядок i строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

     Виконання функцiй комiсiї з припинення юридичної особи (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) може бути покладено на орган управлiння юридичної особи.

     4. До комiсiї з припинення юридичної особи (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) або лiквiдатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управлiння справами юридичної особи. Голова комiсiї, її члени або лiквiдатор юридичної особи представляють її у вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iменi юридичної особи, яка припиняється.

     5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох i бiльше шести мiсяцiв з дня опублiкування повiдомлення про рiшення щодо припинення юридичної особи.

     6. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, розглядається, пiсля чого приймається вiдповiдне рiшення, яке надсилається кредитору не пiзнiше тридцяти днiв з дня отримання юридичною особою, що припиняється, вiдповiдної вимоги кредитора";

     "Стаття 111. Порядок лiквiдацiї юридичної особи

     1. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв запису про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо лiквiдацiї юридичної особи лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) зобов'язана вжити всiх необхiдних заходiв щодо стягнення дебiторської заборгованостi юридичної особи, що лiквiдується, та письмово повiдомити кожного з боржникiв про припинення юридичної особи в установленi цим Кодексом строки.

     Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованостi з боржникiв юридичної особи.

     2. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) зобов'язана повiдомити учасникiв юридичної особи, суд або орган, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, про її участь в iнших юридичних особах та/або надати вiдомостi про створенi нею господарськi товариства, дочiрнi пiдприємства.

     3. Пiд час проведення заходiв щодо лiквiдацiї юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторiв лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) закриває рахунки, вiдкритi у фiнансових установах, крiм рахунка, який використовується для розрахункiв з кредиторами пiд час лiквiдацiї юридичної особи.

     4. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вживає заходiв щодо iнвентаризацiї майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її фiлiй та представництв, дочiрнiх пiдприємств, господарських товариств, а також майна, що пiдтверджує її корпоративнi права в iнших юридичних особах, виявляє та вживає заходiв щодо повернення майна, яке перебуває у третiх осiб.

     У випадках, установлених законом, лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) забезпечує проведення незалежної оцiнки майна юридичної особи, що припиняється.

     5. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) вживає заходiв щодо закриття вiдокремлених пiдроздiлiв юридичної особи (фiлiй, представництв) та вiдповiдно до законодавства про працю здiйснює звiльнення працiвникiв юридичної особи, що припиняється.

     6. Лiцензiї, документи дозвiльного характеру та iншi документи, а також печатки та штампи, якi пiдлягають поверненню органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, повертаються їм лiквiдацiйною комiсiєю (лiквiдатором).

     7. Для проведення перевiрок та визначення наявностi або вiдсутностi заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) забезпечує своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування документiв юридичної особи (її фiлiй, представництв), у тому числi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського та податкового облiку.

     До моменту затвердження лiквiдацiйного балансу лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування звiтнiсть за останнiй звiтний перiод.

     8. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) пiсля закiнчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає промiжний лiквiдацiйний баланс, що включає вiдомостi про склад майна юридичної особи, що лiквiдується, перелiк пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

     Промiжний лiквiдацiйний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про лiквiдацiю юридичної особи.

     9. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що лiквiдується, у тому числi за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iншими коштами, що належить сплатити до державного або мiсцевого бюджету, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, провадиться у порядку черговостi, встановленому статтею 112 цього Кодексу.

     У разi недостатностi в юридичної особи, що лiквiдується, коштiв для задоволення вимог кредиторiв лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) органiзовує реалiзацiю майна юридичної особи.

     10. До затвердження лiквiдацiйного балансу лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування звiтнiсть за останнiй звiтний перiод.

     11. Пiсля завершення розрахункiв з кредиторами лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) складає лiквiдацiйний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

     12. Майно юридичної особи, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв (у тому числi за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iншими коштами, що належить сплатити до державного або мiсцевого бюджету, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо iнше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

     13. Документи, що пiдлягають обов'язковому зберiганню, передаються в установленому законодавством порядку вiдповiдним архiвним установам.

     14. Лiквiдацiйна комiсiя (лiквiдатор) забезпечує подання державному реєстраторовi документiв, передбачених законом для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в установлений законом строк";

     3) у першому реченнi частини третьої статтi 112 слова "до затвердження лiквiдацiйного балансу юридичної особи" замiнити словами "протягом мiсяця з дати, коли вiн дiзнався або мав дiзнатися про таку вiдмову".

     4. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 2001 р., N 31, ст. 146; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 48, ст. 480; 2007 р., N 33, ст. 440):

     1) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про внесення змiн до установчих документiв повiдомити орган, що провiв реєстрацiю, для внесення необхiдних змiн до державного реєстру";

     2) у статтi 19:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Припинення товариства проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комiсiєю з припинення товариства (комiсiєю з реорганiзацiї, лiквiдацiйною комiсiєю) або лiквiдатором. Виконання функцiй комiсiї з припинення товариства (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) може бути покладено на орган управлiння товариства";

     у частинi третiй слова "При реорганiзацiї" замiнити словами "У разi припинення";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Припинення товариства проводиться в установленому законом порядку";

     3) друге i третє речення частини другої статтi 20 виключити;

     4) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Черговiсть задоволення вимог кредиторiв

     У разi припинення платоспроможного товариства вимоги його кредиторiв задовольняються у порядку черговостi, встановленої Цивiльним кодексом України.

     У разi визнання товариства банкрутом, вимоги його кредиторiв задовольняються у порядку черговостi, встановленої Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     5. Статтi 32 та 33 Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 2001 р., N 31, ст. 146; 2003 р., N 30, ст. 247) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Комiсiя з припинення пiдприємства

     1. Припинення пiдприємства проводиться призначеною загальними зборами (зборами уповноважених) членiв пiдприємства, судом або уповноваженим органом комiсiєю з припинення пiдприємства (комiсiєю з реорганiзацiї, лiквiдацiйною комiсiєю) або лiквiдатором.

     Виконання функцiй комiсiї з припинення пiдприємства (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) може бути покладено на орган управлiння пiдприємства.

     Припинення пiдприємства проводиться в установленому законом порядку.

     Стаття 33. Задоволення вимог кредиторiв

     1. У разi припинення платоспроможного пiдприємства вимоги його кредиторiв задовольняються у порядку черговостi, встановленої Цивiльним кодексом України.

     У разi визнання пiдприємства банкрутом вимоги його кредиторiв задовольняються у порядку черговостi, встановленої Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     2. Пiсля задоволення вимог кредиторiв паї членiв пiдприємства видаються їм натурою або грошима чи цiнними паперами".

     6. Частину другу статтi 38 Закону України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Лiквiдацiя кооперативу здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю або лiквiдатором, що призначаються загальними зборами членiв кооперативу, судом або уповноваженим органом.

     Лiквiдацiя об'єднання здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю або лiквiдатором, що призначаються зборами уповноважених представникiв кооперативiв, судом або уповноваженим органом.

     Лiквiдацiя кооперативу (об'єднання) проводиться в установленому законом порядку".

     7. У Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "принцип мовчазної згоди у сферi державної реєстрацiї - принцип, згiдно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, подiлу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням";

     "фонди соцiального страхування - Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України";

     2) частину першу статтi 6 пiсля абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "повiдомляє правоохороннi органи щодо порушення визначеного законом строку для подання вiдповiдними посадовими особами юридичної особи та фiзичною особою - пiдприємцем державному реєстраторовi рiшень щодо припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий i п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим i шiстнадцятим;

     3) абзац сьомий частини другої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "затверджує форми заяв, повiдомлень, реєстрацiйних карток, довiдок, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру";

     4) у статтi 11:

     у частинi третiй:

     абзац дванадцятий виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "документи, вiдповiдно до яких призначено комiсiю з припинення юридичної особи (комiсiю з реорганiзацiї, лiквiдацiйну комiсiю) або лiквiдатора, вiдомостi про персональний склад такої комiсiї, її голову або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв всiх членiв такої комiсiї (або вiдомостi про серiю та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi);

     повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про початок проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

     повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про неможливiсть проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

     повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї та про вiдкликання такого повiдомлення;

     другий примiрник повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, надiсланого державним реєстратором юридичнiй особi в установленому законом порядку";

     у частинi четвертiй:

     абзац одинадцятий виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про початок проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про неможливiсть проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     повiдомлення органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України проти проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та про вiдкликання такого повiдомлення;

     другий примiрник повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, надiсланого державним реєстратором фiзичнiй особi - пiдприємцю в установленому законом порядку";

     5) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     абзаци двадцять восьмий i сорок перший викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi про перебування юридичної особи у процесi припинення, зокрема про дату реєстрацiї рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публiкацiї у виданнi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї повiдомлення про рiшення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) лiквiдатора; реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв всiх членiв такої комiсiї (або вiдомостi про серiю та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi)";

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дати та номери записiв про взяття на облiк i зняття з облiку у зазначених органах, дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням юридичної особи iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ, данi органiв державної статистики про основний вид економiчної дiяльностi пiдприємств, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "вiдомостi про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     вiдомостi про початок проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

     вiдомостi про неможливiсть проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;

     вiдомостi про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     вiдомостi про вiдкликання повiдомлення про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи";

     у частинi четвертiй:

     абзац одинадцятий пiсля слiв "пiдприємницької дiяльностi, зокрема" доповнити словами "дата подання заяви про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням";

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у тому числi дати та номери записiв про взяття на облiк i зняття з облiку в цих органах, дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених цим Законом, у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "вiдомостi про строк, визначений фiзичною особою - пiдприємцем або спадкоємцем, опiкуном, пiклувальником чи управителем майна фiзичної особи - пiдприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     вiдомостi про початок проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     вiдомостi про неможливiсть проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     вiдомостi про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України проти державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     вiдомостi про вiдкликання повiдомлення про наявнiсть заперечень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України проти державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця";

     6) в абзацi четвертому частини п'ятнадцятої статтi 19 слова "за мiсцезнаходженням юридичної особи" виключити;

     7) у частинi першiй статтi 20 слова "вiдомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статтi 17 цього Закону" виключити;

     8) частини першу i п'яту статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Iнформацiя про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, змiну мiсцезнаходження юридичної особи, змiну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рiшення про видiл, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи, про втрати оригiналiв установчих документiв, про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) та її голову або призначення лiквiдатора, постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного (складеного капiталу юридичної особи, проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, подання державному реєстраторовi заяви про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця, про прiзвище, iм'я, по батьковi спадкоємця, опiкуна, пiклувальника чи управителя майна фiзичної особи - пiдприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за принципом мовчазної згоди, про постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця пiдлягає обов'язковому опублiкуванню в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї";

     "5. За публiкацiю повiдомлень у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї про:

     змiну мiсцезнаходження юридичної особи, змiну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рiшення про видiл, зменшення статутного (складеного) капiталу юридичної особи, втрату оригiналiв установчих документiв юридичної особи справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     прийняття засновниками (учасниками) або органом рiшення щодо припинення юридичної особи, а також про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) та її голову або про призначення лiквiдатора, про постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди плата не справляється;

     подання державному реєстраторовi заяви про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за принципом мовчазної згоди, постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про прiзвище, iм'я, по батьковi третьої особи (спадкоємця, опiкуна, пiклувальника чи управителя майна фiзичної особи - пiдприємця) плата не справляється";

     9) у статтi 34:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторовi оригiнал або нотарiально засвiдчену копiю рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи";

     частину шосту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комiсiї з припинення не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання (надходження) зазначених вiдомостей";

     у частинi сьомiй:

     в абзацi третьому слова i цифри "та частиною двадцять першою статтi 22" виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "рiшення щодо припинення юридичної особи не мiстить вiдомостей про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), її голову або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв (або вiдомостi про серiю та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi), про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог або якщо такий строк не вiдповiдає закону";

     10) у статтi 35:

     частину першу доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.

     Вiдомостi про дату публiкацiї повiдомлення, яке мiстить iнформацiю про строк заявлення вимог кредиторiв щодо юридичної особи, що припиняється, надаються органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України не пiзнiше наступного дня з дати публiкацiї такого повiдомлення";

     у частинi другiй:

     абзац третiй доповнити словами "крiм вiдомостей про їх закриття";

     доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, про мiсцезнаходження юридичної особи";

     11) у статтi 36:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї голова лiквiдацiйної комiсiї, уповноважена ним особа або лiквiдатор пiсля закiнчення процедури лiквiдацiї, передбаченої законом, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами повинен подати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторовi такi документи:

     заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи у зв'язку з лiквiдацiєю;

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв;

     довiдку вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та страхових коштiв до Пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування;

     довiдку архiвної установи про прийняття документiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню";

     у частинi другiй:

     абзац другий виключити;

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї голова лiквiдацiйної комiсiї, уповноважена ним особа або лiквiдатор письмово зазначають та пiдтверджують своїм особистим пiдписом, що ними вчинено всi передбаченi законодавством дiї стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахункiв з кредиторами (у тому числi iз сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування)";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. У разi якщо пiсля закiнчення процедури припинення, передбаченої законом, але не ранiше закiнчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичнiй особi в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України не наданi довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або рiшення про вiдмову в їх видачi, голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа не ранiше нiж через десять робочих днiв з дня закiнчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторовi документiв, передбачених частинами першою - третьою статтi 36 цього Закону, за винятком зазначених довiдок, для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї за принципом мовчазної згоди.

     За наявностi пiдстав, визначених абзацом першим цiєї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї за принципом мовчазної згоди, про що вносить вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - тринадцятою;

     у частинi п'ятiй слова "частинами першою та другою цiєї статтi" замiнити словами "цiєю статтею";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "8. Органи державної податкової служби, Пенсiйного фонду України пiд час проведення заходiв щодо припинення юридичної особи надсилають в електроннiй формi та на паперовому носiї державному реєстраторовi протягом десяти робочих днiв з дати публiкацiї повiдомлення про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повiдомлень, що має бути засвiдчено пiдписом вiдповiдної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

     повiдомлення про початок проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з рiшенням про припинення юридичної особи;

     повiдомлення про неможливiсть проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з рiшенням про припинення юридичної особи.

     У разi надiслання державному реєстраторовi повiдомлення про неможливiсть проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з рiшенням про припинення юридичної особи, таке повiдомлення не пiзнiше двох мiсяцiв з дати публiкацiї повiдомлення про рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має бути замiнено вiдповiдним органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України повiдомленням про проведення позапланової перевiрки або про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     Повiдомлення про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї органами державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України надсилаються державному реєстраторовi в електроннiй формi та на паперовому носiї iз зазначенням обґрунтованих обставин, якi пiдтверджують проведення перевiрки або неможливiсть її проведення, наявнiсть грошових зобов'язань або заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або наявнiсть iнших обставин, за яких юридичну особу не може бути припинено.

     Органи державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дати, коли вони дiзналися про усунення обставин, якi були пiдставою заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, вiдкликати повiдомлення про наявнiсть таких заперечень.

     Зазначенi повiдомлення мають бути засвiдченi пiдписом вiдповiдної посадової особи у встановленому порядку.

     Форми повiдомлень, зазначених у цiй частинi, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторовi встановлюються центральним органом державної податкової служби та Пенсiйним фондом України вiдповiдно.

     Дата надходження до державного реєстратора повiдомлень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй".

     У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

     у частинi дев'ятiй:

     абзац четвертий виключити;

     доповнити абзацами сьомим - десятим такого змiсту:

     "в Єдиному державному реєстрi щодо юридичної особи, що припиняється, мiстяться вiдомостi про те, що вона є учасником (власником) iнших юридичних осiб та/або має не закритi вiдокремленi пiдроздiли;

     не скасовано реєстрацiю всiх випускiв акцiй, якщо юридична особа, що припиняється, є акцiонерним товариством;

     вiд органiв державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України надiйшло повiдомлення про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, i воно не вiдкликане;

     не зазначено та не пiдтверджено особистим пiдписом голови лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора або уповноваженої особи вiдомостi, передбаченi частиною другою цiєї статтi";

     в абзацi першому частини десятої слова "з описом вкладення" виключити;

     у частинi дванадцятiй слова "три робочих днi" замiнити словами "одного робочого дня";

     частину тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "13. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи повинен видати (надiслати рекомендованим листом) головi лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатору) або уповноваженiй ним особi повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, другий примiрник якого залучається до реєстрацiйної справи такої юридичної особи";

     12) у статтi 37:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа пiсля закiнчення процедури припинення, передбаченої законом, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами повинна подати особисто (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторовi такi документи:

     заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення;

     пiдписаний головою i членами комiсiї з припинення юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рiшення про припинення юридичної особи, примiрник оригiналу передавального акта, якщо припинення здiйснюється в результатi злиття, приєднання або перетворення, чи розподiльчого балансу, якщо припинення здiйснюється в результатi подiлу, або їх нотарiально засвiдченi копiї;

     довiдку архiвної установи про прийняття документiв, якi вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню;

     документ про узгодження плану реорганiзацiї з органом державної податкової служби (за наявностi податкового боргу);

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв;

     довiдку вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа зазначають та пiдтверджують своїм особистим пiдписом, що ними вчинено всi передбаченi законодавством дiї стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахункiв з кредиторами (у тому числi iз сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування)";

     у частинi третiй слова "шостим - десятим" замiнити словами "четвертим - сьомим";

     друге речення абзацу першого частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "Нотарiальне посвiдчення справжностi пiдписiв голови та членiв комiсiї з припинення юридичної особи на передавальному актi або розподiльчому балансi у такому разi не вимагається";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. У разi якщо пiсля закiнчення процедури припинення, передбаченої законом, але не ранiше закiнчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичнiй особi не наданi в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або рiшення про вiдмову в їх видачi, голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа не ранiше нiж через десять робочих днiв з дня закiнчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторовi документiв, передбачених частинами першою - четвертою статтi 37 цього Закону, за винятком зазначених довiдок, для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення за принципом мовчазної згоди.

     За наявностi пiдстав, визначених абзацом першим цiєї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення за принципом мовчазної згоди, про що вносить вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - шiстнадцятою;

     у частинi шостiй слова "частинами першою - третьою цiєї статтi" замiнити словами "цiєю статтею";

     у частинi сьомiй слова "четвертої - п'ятої" замiнити словами "п'ятої - шостої";

     частину восьму доповнити абзацами сьомим - десятим такого змiсту:

     "в Єдиному державному реєстрi щодо юридичної особи, що припиняється, мiстяться вiдомостi про те, що вона є учасником (власником) iнших юридичних осiб та/або має не закритi вiдокремленi пiдроздiли;

     не скасовано реєстрацiю всiх випускiв акцiй, якщо юридична особа, що припиняється, є акцiонерним товариством;

     вiд органiв державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України надiйшло повiдомлення про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення, i воно не вiдкликане;

     не зазначенi та не пiдтвердженi особистим пiдписом голови комiсiї з припинення або уповноваженою ним особою вiдомостi, передбаченi частиною другою цiєї статтi";

     у частинi дев'ятiй слово "сьомою" замiнити словом "дев'ятою";

     у частинi десятiй слова "восьмою - десятою" замiнити словами "десятою - дванадцятою";

     13) у статтi 38:

     у частинi восьмiй слово "п'ятою" замiнити словом "шостою", а слово "шостою" замiнити словом "сьомою";

     у частинi дев'ятiй слова "частинами шостою та сьомою" замiнити словами "частиною дев'ятою";

     у частинi десятiй слова "восьмою - десятою" замiнити словами "десятою - дванадцятою";

     14) у статтi 47:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення фiзичної особи - пiдприємця щодо припинення нею пiдприємницької дiяльностi така фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа має подати державному реєстраторовi (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем iз зазначенням вiдомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. У разi якщо пiсля закiнчення проведення заходiв щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, але не ранiше закiнчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фiзичнiй особi не наданi у встановленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або рiшення про вiдмову в їх видачi, фiзична особа - пiдприємець або уповноважена ним особа не ранiше нiж через десять робочих днiв з дня закiнчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторовi документiв, передбачених частиною десятою статтi 47 цього Закону, за винятком зазначених довiдок, для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням за принципом мовчазної згоди.

     За наявностi пiдстав, визначених абзацом першим цiєї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за принципом мовчазної згоди, про що вносить вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру".

     У зв'язку з цим частини другу - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дев'ятнадцятою;

     у частинi третiй слова "частиною першою цiєї статтi" замiнити словами "цiєю статтею";

     частину четверту пiсля слiв "подаються заявником" доповнити словами "або уповноваженою ним особою";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Органи державної податкової служби, Пенсiйного фонду України пiд час проведення заходiв щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням надсилають в електроннiй формi та на паперовому носiї державному реєстраторовi протягом десяти робочих днiв з дати публiкацiї повiдомлення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням одне з таких повiдомлень, що має бути засвiдчене пiдписом вiдповiдної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

     повiдомлення про початок проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням;

     повiдомлення про неможливiсть проведення позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням.

     У разi надання державному реєстраторовi повiдомлення про неможливiсть проведення органами державної податкової служби, Пенсiйного фонду України позапланової перевiрки, призначеної у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, таке повiдомлення не пiзнiше двох мiсяцiв з дати публiкацiї повiдомлення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням має бути замiнено вiдповiдним органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України повiдомленням про проведення позапланової перевiрки або повiдомленням про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням.

     Повiдомлення про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням органами державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України надсилаються державному реєстраторовi в електроннiй формi та на паперовому носiї iз зазначенням обґрунтованих обставин, якi пiдтверджують проведення перевiрки або неможливiсть її проведення, наявнiсть грошових зобов'язань або заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або наявнiсть iнших обставин, за яких фiзичну особу - пiдприємця не може бути припинено, або про вiдкликання таких повiдомлень.

     Органи державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дати, коли вони дiзналися про усунення обставин, якi були пiдставою заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, вiдкликати повiдомлення про наявнiсть таких заперечень.

     Зазначенi повiдомлення мають бути засвiдченi пiдписом вiдповiдної посадової особи у встановленому порядку.

     Форми повiдомлень, зазначених у цiй частинi, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторовi встановлюються центральним органом державної податкової служби та Пенсiйним фондом України вiдповiдно.

     Дата надходження до державного реєстратора повiдомлень органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй".

     У зв'язку з цим частини п'яту - дев'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - двадцятою;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Державний реєстратор має право залишити заяву про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, яка передбачена частиною першою цiєї статтi, без розгляду, якщо:

     заява подана за неналежним мiсцем проведення державної реєстрацiї припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi;

     заява не вiдповiдає вимогам частини першої цiєї статтi або частини першої статтi 8;

     строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заявi, не вiдповiдає вимогам закону";

     в абзацi першому частини восьмої слова "(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)" замiнити словами "(надсилаються рекомендованим листом)";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення без розгляду документiв, якi поданi для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення фiзичної особи - пiдприємця щодо припинення нею пiдприємницької дiяльностi, зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження зазначених документiв внести до Єдиного державного реєстру запис про рiшення щодо припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi iз зазначенням вiдомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог i в той самий день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України повiдомлення про внесення такого запису.

     Повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру про рiшення фiзичної особи - пiдприємця щодо припинення нею пiдприємницької дiяльностi публiкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.

     Вiдомостi про дату публiкацiї повiдомлення, яке мiстить iнформацiю про строк заявлення вимог кредиторiв щодо фiзичної особи - пiдприємця, яка припиняє пiдприємницьку дiяльнiсть, пiдлягають наданню органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України не пiзнiше наступного дня з дати публiкацiї такого повiдомлення";

     частину десяту пiсля слiв "державної реєстрацiї" доповнити словами "змiн, пов'язаних iз змiною мiсця проживання";

     частини одинадцяту i тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа не ранiше закiнчення строку пред'явлення вимог кредиторiв, зазначеного у заявi про припинення пiдприємницької дiяльностi, подає державному реєстраторовi особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такi документи:

     заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням;

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв;

     довiдку вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування.

     У реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця така фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа письмово зазначає та пiдтверджує своїм особистим пiдписом, що нею вчинено всi передбаченi законодавством дiї стосовно порядку припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, включаючи завершення розрахункiв з кредиторами (у тому числi iз сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування)";

     "13. У разi якщо документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторовi додатково пред'являються паспорт та документ, що пiдтверджує його (її) повноваження (довiренiсть)";

     у частинi п'ятнадцятiй:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "документи не вiдповiдають вимогам, встановленим частиною одинадцятою цiєї статтi, частиною першою або другою статтi 8 цього Закону";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "вiд органiв державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України надiйшло повiдомлення про наявнiсть заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, i воно не вiдкликане";

     в абзацi першому частини шiстнадцятої слова "з описом вкладення" виключити;

     у частинi вiсiмнадцятiй слова "два робочих днi" замiнити словами "одного робочого дня";

     частину дев'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "19. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем повинен видати (надiслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженiй ним особi повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, другий примiрник якого залучається до реєстрацiйної справи цiєї фiзичної особи - пiдприємця";

     15) у статтi 49:

     у частинi другiй слова "може вказати" замiнити словом "зазначає";

     у частинi четвертiй слово "восьмою" замiнити словом "десятою";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi за судовим рiшенням, що не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця, здiйснюється в тому числi опiкуном, пiклувальником чи управителем майна, зазначеним у судовому рiшеннi, iз застосуванням процедур, установлених частинами одинадцятою - двадцятою статтi 47 цього Закону";

     16) в абзацi третьому частини першої статтi 491 слово "дев'ятою" замiнити словом "одинадцятою";

     17) частину другу статтi 53 пiсля слiв "державного реєстратора" доповнити словами "посадових осiб органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України";

     18) пункт 2 роздiлу VIII "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний реєстратор при надходженнi вiд юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв реєстрацiйної картки зобов'язаний, вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону, провести включення вiдомостей про дiючi юридичнi особи та фiзичних осiб - пiдприємцiв i видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".

     8. У пунктi 3 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо спрощення механiзму державної реєстрацiї припинення суб'єктiв господарювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 37, ст. 498):

     слова "та для замiни свiдоцтв про їх державну реєстрацiю на свiдоцтва про державну реєстрацiю єдиного зразка або для отримання таких свiдоцтв" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Державний реєстратор при надходженнi вiд юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв реєстрацiйної картки зобов'язаний, вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону, провести включення вiдомостей про дiючi юридичнi особи та фiзичних осiб - пiдприємцiв i видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".

     II. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм абзацу тридцять восьмого пiдпункту 11, абзацу сорок восьмого пiдпункту 14 та пiдпункту 18 пункту 7 роздiлу I, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 травня 2011 року
N 3384-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.