ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо спрощення механiзму державної реєстрацiї припинення суб'єктiв господарювання

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Частину першу статтi 6 пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї та припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця".

     У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

     2. У статтi 17:

     частину другу пiсля абзацу двадцять четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї;

     дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходiв з припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї в загальному порядку або у зв'язку з наявнiстю заперечень заiнтересованих осiб (органiв) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     дата та номер запису про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її лiквiдацiї та про втрату чинностi установчими документами та свiдоцтвом про державну реєстрацiю юридичної особи".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сорок другий вважати вiдповiдно абзацами двадцять восьмим - сорок п'ятим;

     абзац одинадцятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "данi про перебування фiзичної особи - пiдприємця в процесi припинення пiдприємницької дiяльностi, зокрема дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення про оголошення фiзичної особи - пiдприємця померлою або визнання безвiсно вiдсутньою, щодо припинення пiдприємницької дiяльностi, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справi про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi; дата i номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця; дата i номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходiв з припинення такої дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця в загальному порядку або у зв'язку з наявнiстю заперечень заiнтересованих осiб (органiв), щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення зазначеної дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця; дата i номер запису про закiнчення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця".

     3. Статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Публiкацiя вiдомостей з Єдиного державного реєстру

     1. Iнформацiя про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, про змiну мiсцезнаходження юридичної особи, про змiну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, про втрату або замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю, про прийняття фiзичною особою рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi, про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця пiдлягає обов'язковому опублiкуванню в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.

     2. Форма та змiст повiдомлення щодо внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру встановлюються спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї.

     3. Пiдставою для опублiкування повiдомлень є внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру.

     4. Повiдомлення пiдлягають опублiкуванню протягом десяти робочих днiв з дня внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру.

     5. За публiкацiю повiдомлень про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл, про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, про прийняття фiзичною особою - пiдприємцем рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi справляється плата в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.

     6. Документом, що пiдтверджує внесення плати за опублiкування повiдомлень, є копiя квитанцiї або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.

     7. Кошти, що надходять як плата за опублiкування повiдомлень, використовуються для вiдшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спецiалiзованого друкованого засобу масової iнформацiї".

     4. Абзац другий частини другої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "визнання судом недiйсною державної реєстрацiї юридичної особи через допущенi при її створеннi порушення, якi не можна усунути, а також в iнших випадках, встановлених законом".

     5. Доповнити статтею 381 такого змiсту:

     "Стаття 381. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї

     1. Спрощена процедура державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї проводиться державним реєстратором на пiдставi судового рiшення про:

     скасування (визнання недiйсною) державної реєстрацiї юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке рiшення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крiм судового рiшення щодо визнання юридичної особи банкрутом;

     припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рiшення прийнято судом пiсля 1 липня 2004 року та в разi, якщо голова лiквiдацiйної комiсiї з припинення юридичної особи або лiквiдатор юридичної особи протягом трьох рокiв з дати опублiкування в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї оголошення про постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, не надав державному реєстратору документи, перелiк яких передбачено частиною першою статтi 36 цього Закону.

     2. За наявностi пiдстав, визначених частиною першою цiєї статтi, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення такої юридичної особи.

     З цiєю метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї.

     Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом до органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, фондiв соцiального страхування та головi лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатору) юридичної особи повiдомлення про те, що з вiдповiдної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї.

     3. Органи державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, фондiв соцiального страхування у мiсячний строк з дати надходження повiдомлення вiд державного реєстратора повиннi надiслати йому:

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) юридичної особи або повiдомлення про наявнiсть податкового боргу та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     довiдку вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi юридичної особи або повiдомлення про наявнiсть боргу iз сплати страхових внескiв та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     довiдку вiдповiдного органу Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про вiдсутнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи або повiдомлення про наявнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     довiдки вiдповiдних органiв фондiв соцiального страхування про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi юридичної особи або повiдомлення про наявнiсть боргу iз сплати страхових внескiв та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи.

     4. Пiсля надходження довiдок, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового рийку, фондiв соцiального страхування державний реєстратор заповнює вiдповiдну реєстрацiйну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її лiквiдацiї та про втрату чинностi установчими документами i свiдоцтвом про державну реєстрацiю юридичної особи з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.

     5. У разi надходження до державного реєстратора вiд голови лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора) юридичної особи вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування повiдомлень про розпочатi заходи з припинення юридичної особи або у разi надходження повiдомлення вiдповiдного органу Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру зупинення обiгу або скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв юридичної особи, щодо якої розпочато спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення такої юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходiв з припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї в порядку, встановленому цим Законом.

     У разi надходження до державного реєстратора вiд заiнтересованих органiв, кредиторiв юридичної особи повiдомлень про заперечення ними щодо здiйснення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення такої юридичної особи шляхом її лiквiдацiї державний реєстратор також вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення такої юридичної особи шляхом її лiквiдацiї на пiдставi таких заперечень.

     У разi надходження до державного реєстратора вiд заiнтересованих органiв, кредиторiв юридичної особи повiдомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї або в разi неприпинення юридичної особи шляхом лiквiдацiї протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення такої юридичної особи в порядку, визначеному цiєю статтею".

     6. Доповнити статтею 491 такого змiсту:

     "Стаття 491. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця

     1. Спрощена процедура державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця проводиться державним реєстратором на пiдставi судового рiшення про:

     скасування (визнання недiйсною) державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця у випадках, передбачених законом, у разi якщо таке рiшення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крiм судового рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом;

     припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рiшення прийнято судом пiсля 1 липня 2004 року та в разi попадання державному реєстратору протягом трьох рокiв з дати опублiкування у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї оголошення про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, що не пов'язане з банкрутством, документiв, перелiк яких визначено частиною дев'ятою статтi 47 цього Закону.

     2. За наявностi пiдстав, визначених частиною першою цiєї статтi, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     З цiєю метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     Одночасно державний реєстратор надсилає рекомендованим листом повiдомлення органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондам соцiального страхування про те, що з вiдповiдної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     3. Органи державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування у мiсячний строк з дати надходження повiдомлення вiд державного реєстратора повиннi надiслати йому:

     довiдку вiдповiдного органу державної податкової служби про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) фiзичної особи - пiдприємця або повiдомлення про наявнiсть податкового боргу та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи - пiдприємця;

     довiдку вiдповiдного органу Пенсiйного фонду України про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi фiзичної особи - пiдприємця або повiдомлення про наявнiсть у фiзичної особи - пiдприємця боргу iз сплати страхових внескiв та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     довiдки вiдповiдних органiв фондiв соцiального страхування про вiдсутнiсть або про списання заборгованостi фiзичної особи - пiдприємця або повiдомлення про наявнiсть у фiзичної особи - пiдприємця боргу iз сплати страхових внескiв та неможливiсть проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     4. Пiсля надходження довiдок, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування державний реєстратор заповнює вiдповiдну реєстрацiйну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та про втрату чинностi свiдоцтвом про державну реєстрацiю цiєї фiзичної особи - пiдприємця з дати внесення цього запису до Єдиного державного реєстру.

     5. У разi надходження до державного реєстратора вiд фiзичної особи - пiдприємця, органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування повiдомлень про розпочатi ними заходи з припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходiв з припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця в порядку, встановленому цим Законом.

     У разi надходження до державного реєстратора вiд заiнтересованих органiв, кредиторiв фiзичної особи - пiдприємця повiдомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця на пiдставi таких заперечень.

     У разi надходження до державного реєстратора вiд заiнтересованих осiб органiв, кредиторiв фiзичної особи - пiдприємця повiдомлень про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або в разi неприпинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи - пiдприємця в порядку, визначеному цiєю статтею".

     7. Частину другу статтi 46 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "наявнiсть в Єдиному державному реєстрi запису про вiдсутнiсть фiзичної особи - пiдприємця за зазначеним мiсцем проживання".

     8. Частину першу статтi 48 викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi смертi фiзичної особи - пiдприємця третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надiслати рекомендованим листом) нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи.

     Державний реєстратор у разi отримання повiдомлення про смерть фiзичної особи - пiдприємця та в разi, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, протягом двох мiсяцiв з дня отримання такого повiдомлення не подає нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи, зобов'язаний надiслати запит до вiдповiдного органу реєстрацiї актiв цивiльного стану для отримання документа про пiдтвердження факту смертi фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до законодавства України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування.

     2. Процес включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, завершується через рiк, починаючи з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Усi юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, створенi та зареєстрованi до 1 липня 2004 року, зобов'язанi у встановлений пунктом 2 цього роздiлу строк подати державному реєстратору реєстрацiйну картку для включення вiдомостей про них до Єдиного державного реєстру та для замiни свiдоцтв про їх державну реєстрацiю на свiдоцтва про державну реєстрацiю єдиного зразка або для отримання таких свiдоцтв.

     4. Свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, оформленi з використанням бланкiв старого зразка та виданi до 1 липня 2004 року, пiсля настання встановленого пунктом 2 цього роздiлу строку вважаються недiйсними.

     5. Державна реєстрацiя припинення юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, що проведена на пiдставi судового рiшення про скасування (визнання недiйсною) їх державної реєстрацiї, яка проведена до 1 липня 2004 року, у зв'язку з визнанням таких осiб банкрутом та якщо таке рiшення прийнято судом до 1 липня 2004 року, здiйснюється в порядку, встановленому статтями 39 i 50 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", з особливостями, визначеними цим пунктом. Судове рiшення про скасування (визнання недiйсною) державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв у зв'язку з визнанням таких осiб банкрутом може бути подано державному реєстратору вiдповiдним органом державної податкової служби або iншим вiдповiдним органом.

     6. Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, у разi її смертi до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється в порядку, встановленому статтею 48 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     7. Спецiально уповноважений орган з питань державної реєстрацiї протягом мiсяця з дати завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, передає вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, включених до Єдиного державного реєстру, органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування (далi - уповноваженi органи), якi в межах своїх повноважень ведуть облiк юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та/або проводять реєстрацiю юридичних осiб будь-яких органiзацiйно-правових форм та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     Уповноваженi органи протягом мiсяця з дня отримання вiд спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, включених до Єдиного державного реєстру, проводять звiрення даних реєстрiв (баз даних реєстрiв, журналiв реєстрацiї, облiку тощо), що ведуться ними, з даними Єдиного державного реєстру. За результатами звiрення уповноваженi органи подають спецiально уповноваженому органу з питань державної реєстрацiї вiдомостi з вiдомчих реєстрiв (баз даних реєстрiв, журналiв реєстрацiї, облiку тощо) про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру.

     За результатами проведеного звiрення уповноваженi органи оприлюднюють у спецiалiзованих друкованих засобах масової iнформацiї та/або на вiдомчих веб-сайтах вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, вiдомостi про яких на дату завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв не включенi до Єдиного державного реєстру.

     8. Пiсля закiнчення передбаченого для включення вiдомостей до Єдиного державного реєстру строку, встановленого пунктом 2 цього роздiлу, уповноваженi органи у мiсячний строк проводять остаточне звiрення даних вiдомчих реєстрiв (баз даних реєстрiв, журналiв реєстрацiї, облiку тощо), за результатами якого готують аналiтичну iнформацiю для передачi її тимчасовим мiжвiдомчим спецiальним комiсiям, утвореним з метою проведення в Автономнiй Республiцi Крим та вiдповiдних областях iнвентаризацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яких до строку, встановленого пунктом 2 цього роздiлу, не включенi до Єдиного державного реєстру.

     За результатами проведеної тимчасовими мiжвiдомчими спецiальними комiсiями роботи вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, включаються до Єдиного державного реєстру з вiдмiткою про те, що свiдоцтва про їх державну реєстрацiю, оформленi з використанням бланкiв старого зразка та виданi до 1 липня 2004 року, вважаються недiйсними.

     9. Порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових мiжвiдомчих спецiальних комiсiй встановлюються спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 липня 2010 року
N 2390-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.