ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 8.3 статтi 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8.3. До мiсцевих належать податки та збори, що встановленi вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, визначених цим Кодексом, рiшеннями сiльських, селищних i мiських рад у межах їх повноважень, i є обов'язковими до сплати на територiї вiдповiдних територiальних громад";

     2) пункт 9.1 статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9.1. До загальнодержавних податкiв належать:

     9.1.1. податок на прибуток пiдприємств;

     9.1.2. податок на доходи фiзичних осiб;

     9.1.3. податок на додану вартiсть;

     9.1.4. акцизний податок;

     9.1.5. екологiчний податок;

     9.1.6. рентна плата;

     9.1.7. мито";

     3) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Мiсцевi податки

     10.1. До мiсцевих податкiв належать:

     10.1.1. податок на майно;

     10.1.2. єдиний податок.

     10.2. До мiсцевих зборiв належать:

     10.2.1. збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв;

     10.2.2. туристичний збiр.

     10.2. Мiсцевi ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частинi транспортного податку та плати за землю).

     10.3. Мiсцевi ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирiшують питання вiдповiдно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) та встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, туристичного збору.

     10.4. Установлення мiсцевих податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

     10.5. Зарахування мiсцевих податкiв та зборiв до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного кодексу України";

     4) у статтi 12:

     пiдпункти 12.2.1 i 12.2.2 пункту 12.2 викласти у такiй редакцiї:

     "12.2.1. установлення на територiї Автономної Республiки Крим рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (крiм рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у межах їх граничних ставок, визначених цим Кодексом;

     12.2.2. змiна розмiру ставок рентної плати, передбаченої пiдпунктом 12.2.1 цього пункту, у межах її граничних ставок, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому цим Кодексом";

     пiдпункт 12.3.5 пункту 12.3 викласти у такiй редакцiї:

     "12.3.5. У разi якщо сiльська, селищна або мiська рада не прийняла рiшення про встановлення вiдповiдних мiсцевих податкiв i зборiв та акцизного податку в частинi реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, що є обов'язковими згiдно з нормами цього Кодексу, такi податки до прийняття рiшення справляються виходячи з норм цього Кодексу iз застосуванням їх мiнiмальних ставок, а плата за землю справляється iз застосуванням ставок, якi дiяли до 31 грудня року, що передує бюджетному перiоду, в якому планується застосування плати за землю";

     у пунктi 12.4:

     пiдпункт 12.4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "12.4.1. встановлення ставок мiсцевих податкiв та зборiв в межах ставок, визначених цим Кодексом";

     доповнити пiдпунктом 12.4.4 такого змiсту:

     "12.4.4. встановлення в межах, визначених цим Кодексом, ставок акцизного податку з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв";

     5) у пунктi 14.1 статтi 14:

     пiдпункт 14.1.2 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.4 слова "а також особливий податок на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами" виключити;

     у пiдпунктi 14.1.5:

     слова та цифри "понад 1,2 вiдсотка" замiнити словами та цифрами "понад 0,5 вiдсотка", а цифри "2204" замiнити цифрами "2203, 2204";

     у пiдпунктi 14.1.6 пiсля слiв "лiкеро-горiлчаних виробiв" доповнити словами "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";

     пiдпункт 14.1.9 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.9. залишкова вартiсть основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних активiв для цiлей роздiлу III - сума залишкової вартостi таких засобiв та активiв, яка визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю i сумою розрахованої амортизацiї вiдповiдно до положень роздiлу III цього Кодексу";

     пункт 14.1.11 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.11. безнадiйна заборгованiсть - заборгованiсть, що вiдповiдає однiй з таких ознак:

     а) заборгованiсть за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давностi;

     б) прострочена заборгованiсть померлої фiзичної особи, за вiдсутностi у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

     в) прострочена заборгованiсть осiб, якi у судовому порядку визнанi безвiсно вiдсутнiми, оголошенi померлими;

     г) заборгованiсть фiзичних осiб, прощена кредитором, за винятком заборгованостi осiб, пов'язаних з таким кредитором, та осiб, що перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових вiдносинах протягом останнiх трьох рокiв з моменту прощення;

     ґ) заборгованiсть особи, розмiр сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мiнiмально встановленого законодавством розмiру безспiрних вимог кредитора для порушення провадження у справi про банкрутство, а для фiзичних осiб - 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року (у разi вiдсутностi законодавчо затвердженої процедури банкрутства фiзичних осiб). Така заборгованiсть визнається безнадiйною у разi, якщо вiдповiднi заходи, передбаченi законодавством України, якi вживав кредитор, не призвели до її стягнення;

     д) актив у виглядi корпоративних прав або не боргових цiнних паперiв, емiтента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його лiквiдацiєю;

     е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

     є) заборгованiсть за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давностi;

     ж) заборгованiсть, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйного лиха (форс-мажорних обставин), пiдтверджених у порядку, передбаченому законодавством";

     пiдпункти 14.1.19, 14.1.20, 14.1.21,14.1.27 i 14.1.33 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.37 цифри "ХI" замiнити цифрами "IХ";

     пiдпункт 14.1.49 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.49. дивiденди - платiж, що здiйснюється юридичною особою емiтентом корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв чи iнших цiнних паперiв на користь власника таких корпоративних прав, iнвестицiйних сертифiкатiв та iнших цiнних паперiв, що засвiдчують право власностi iнвестора на частку (пай) у майнi (активах) емiтента, у зв'язку з розподiлом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського облiку";

     доповнити пiдпунктами 14.1.521 та 14.1.522 такого змiсту:

     "14.1.521. договiр добровiльного медичного страхування - договiр страхування, який передбачає страхову виплату, що здiйснюється закладам охорони здоров'я у разi настання страхового випадку, пов'язаного iз хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договiр має також передбачати мiнiмальний строк його дiї один рiк та повернення страхових платежiв виключно страхувальнику при достроковому розiрваннi договору;

     14.1.522. договiр страхування додаткової пенсiї - це договiр страхування, який передбачає обов'язок страховика щодо здiйснення страхової виплати (виплат) та/або виплат у виглядi ануїтету в разi досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, визначеного за заявою застрахованої особи у договорi страхування вiдповiдно до законодавства з урахуванням того, що такий пенсiйний вiк не може бути меншим бiльше нiж на 10 рокiв вiд пенсiйного вiку, який надає право на пенсiю за загальнообов'язковим державним пенсiйним страхуванням. Дострокове припинення договору до досягнення застрахованою особою зазначеного в договорi пенсiйного вiку неможливе, крiм випадкiв: наявностi медично пiдтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, iнсульт тощо) або встановлення застрахованiй особi iнвалiдностi I або II групи; виїзду страхувальника та/або застрахованої особи на постiйне проживання за межi України; смертi застрахованої особи. Вигодонабувачем за таким договором може бути лише застрахована особа або спадкоємцi вiдповiдно до законодавства. Особливостi змiни страховика за договором страхування додаткової пенсiї встановлюються вiдповiдно до закону";

     пiдпункт 14.1.56 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.59 цифри "ХVI" замiнити цифрами "IХ";

     пiдпункти 14.1.62 - 14.1.68 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.72 цифри "ХIII" замiнити цифрами "ХII";

     у пiдпунктi 14.1.77 цифру "2" замiнити цифрою "1";

     пiдпункт 14.1.84 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.84. iншi термiни для цiлей роздiлу III використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, введеними в дiю вiдповiдно до законодавства";

     пiдпункти 14.1.92, 14.1.110 i 14.1.111 виключити;

     пiдпункт 14.1.106 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.106. максимальнi роздрiбнi цiни - цiни, встановленi на пiдакцизнi товари (продукцiю з урахуванням усiх видiв податкiв (зборiв). Акцизний податок з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв не включається до максимальної роздрiбної цiни.

     Максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) встановлюються виробниками або iмпортерами товарiв (продукцiї) шляхом декларування таких цiн у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, на якi встановлюються максимальнi роздрiбнi цiни, не може здiйснюватися за цiнами, вищими за максимальнi роздрiбнi цiни, збiльшенi на суму акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв";

     пiдпункт 14.1.116 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.116. недержавне пенсiйне забезпечення - пенсiйне забезпечення, яке здiйснюється недержавними пенсiйними фондами, страховими органiзацiями та банками вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та/або страховими органiзацiями за договорами страхування довiчної пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та/або страховиками за договорами страхування додаткової пенсiї вiдповiдно до пiдпункту 14.1.522 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу";

     пiдпункт 14.1.117 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.125 слова та цифри "роздiлу ХIII, глави 2 роздiлу XIV" замiнити словами та цифрами "роздiлу XII, глави 1 роздiлу XIV";

     у пiдпунктi "а" пiдпункту 14.1.126 цифри "XI" замiнити цифрами "IХ";

     пiдпункт 14.1.129 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.129. об'єкти житлової нерухомостi - будiвлi, вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду, дачнi та садовi будинки;

     14.1.129.1. Будiвлi, вiднесенi до житлового фонду, подiляються на такi типи:

     а) житловий будинок - будiвля капiтального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, iншими нормативно-правовими актами, i призначена для постiйного у нiй проживання. Житловi будинки подiляються на житловi будинки садибного типу та житловi будинки квартирного типу рiзної поверховостi. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремiй земельнiй дiлянцi, який складається iз житлових та допомiжних (нежитлових) примiщень;

     б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капiтальних зовнiшнiх стiн, i яка має з основною частиною будинку одну (або бiльше) спiльну капiтальну стiну;

     в) квартира - iзольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постiйного у ньому проживання;

     г) котедж - одно-, пiвтораповерховий будинок невеликої житлової площi для постiйного чи тимчасового проживання з присадибною дiлянкою;

     ґ) кiмнати у багатосiмейних (комунальних) квартирах - iзольованi помешкання в квартирi, в якiй мешкають двоє чи бiльше квартиронаймачiв;

     14.1.129.2. садовий будинок - будинок для лiтнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв;

     14.1.129.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позамiського вiдпочинку";

     доповнити пункт пiдпунктом 14.1.1291 такого змiсту:

     "14.1.1291. об'єкти нежитлової нерухомостi - будiвлi, примiщення, що не вiднесенi вiдповiдно до законодавства до житлового фонду. У нежитловiй нерухомостi видiляють:

     а) будiвлi готельнi - готелi, мотелi, кемпiнги, пансiонати, ресторани та бари, туристичнi бази, гiрськi притулки, табори для вiдпочинку, будинки вiдпочинку;

     б) будiвлi офiснi - будiвлi фiнансового обслуговування, адмiнiстративно-побутовi будiвлi, будiвлi для конторських та адмiнiстративних цiлей;

     в) будiвлi торговельнi - торговi центри, унiвермаги, магазини, критi ринки, павiльйони та зали для ярмаркiв, станцiї технiчного обслуговування автомобiлiв, їдальнi, кафе, закусочнi, бази та склади пiдприємств торгiвлi й громадського харчування, будiвлi пiдприємств побутового обслуговування;

     г) гаражi - гаражi (наземнi й пiдземнi) та критi автомобiльнi стоянки;

     ґ) будiвлi промисловi та склади;

     д) будiвлi для публiчних виступiв (казино, iгорнi будинки);

     е) господарськi (присадибнi) будiвлi - допомiжнi (нежитловi) примiщення, до яких належать сараї, хлiви, гаражi, лiтнi кухнi, майстернi, вбиральнi, погреби, навiси, котельнi, бойлернi, трансформаторнi пiдстанцiї тощо;

     є) iншi будiвлi";

     пiдпункт 14.1.132 виключити;

     пiдпункт 14.1.135 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.135. оподаткування для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, оподаткування рентною платою за користування радiочастотним ресурсом України, оподаткування рентною платою за спецiальне використання води, оподаткування рентною платою за спецiальне використання лiсових ресурсiв, оподаткування рентною платою за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України";

     у пiдпунктi 14.1.136 цифри "ХIII" замiнити цифрами "ХII";

     пiдпункт 14.1.144 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.144. пиво - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203";

     пiдпункт 14.1.146 виключити;

     пiдпункт 14.1.147 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.147. плата за землю - обов'язковий платiж у складi податку на майно, що справляється у формi земельного податку та орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi";

     пiдпункт 14.1.149 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.149. платник рентної плати для цiлей роздiлу IX цього Кодексу - платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, платник рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України, платник рентної плати за спецiальне використання води, платник рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв, платник рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України";

     пiдпункт 14.1.150 пiсля слова "брикетування" доповнити словами "збагачення фiзико-хiмiчними методами (без якiсної змiни мiнеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохiмiчної структури), за виключенням агломерацiї/грудкування руди з термiчною обробкою";

     пiдпункти 14.1.151, 14.1.168, 14.1.169, 14.1.184, 14.1.188, 14.1.189 i 14.1.192 виключити;

     пiдпункт 14.1.193 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.193. постiйне представництво - постiйне мiсце дiяльностi, через яке повнiстю або частково проводиться господарська дiяльнiсть нерезидента в Українi, зокрема: мiсце управлiння; фiлiя; офiс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвiдки природних ресурсiв; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке iнше мiсце видобутку природних ресурсiв; склад або примiщення, що використовується для доставки товарiв, сервер.

     З метою оподаткування термiн "постiйне представництво" включає будiвельний майданчик, будiвельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову дiяльнiсть, якщо тривалiсть робiт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи дiяльнiстю, перевищує шiсть мiсяцiв; надання послуг нерезидентом (крiм послуг з надання персоналу), у тому числi консультацiйних, через спiвробiтникiв або iнший персонал, найнятий ним для таких цiлей, але якщо така дiяльнiсть провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Українi протягом перiоду або перiодiв, загальна тривалiсть яких становить бiльш як шiсть мiсяцiв, у будь-якому дванадцятимiсячному перiодi; резидентiв, якi мають повноваження: дiяти вiд iменi виключно такого нерезидента (проведення переговорiв щодо суттєвих умов та/або укладення договорiв (контрактiв) вiд iменi цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв; та/або утримувати (зберiгати) запаси товарiв, що належать нерезиденту, iз складу яких здiйснюється поставка товару вiд iменi нерезидента, крiм резидентiв, що мають статус складу тимчасового зберiгання або митного лiцензiйного складу.

     Постiйним представництвом не є використання будiвель або споруд виключно з метою зберiгання, демонстрацiї або доставки товарiв чи виробiв, що належать нерезиденту; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою зберiгання або демонстрацiї; зберiгання запасiв товарiв або виробiв, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки iншим пiдприємством; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою закупiвлi товарiв чи виробiв або для збирання iнформацiї для нерезидента; направлення у розпорядження особи фiзичних осiб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постiйного мiсця дiяльностi виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої iншої дiяльностi, яка має пiдготовчий або допомiжний характер";

     пiдпункти 14.1.201, 14.1.208 i 14.1.211 виключити;

     у пунктi 14.1.212:

     абзац перший доповнити словами "реалiзацiя суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Реалiзацiя суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну, товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу, безпосередньо громадянам та iншим кiнцевим споживачам для їх особистого некомерцiйного використання незалежно вiд форми розрахункiв, у тому числi на розлив у ресторанах, кафе, барах, iнших суб'єктах господарювання громадського харчування";

     пiдпункт 14.1.215 виключити;

     пiдпункт 14.1.217 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.217. рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радiочастотним ресурсом України; за спецiальне використання води; за спецiальне використання лiсових ресурсiв; за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України";

     пiдпункт 14.1.224 доповнити словами "або який здiйснює виробництво нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";

     пiдпункт 14.1.225 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.225. роялтi - будь-який платiж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi, а саме на будь-якi лiтературнi твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютернi програми, iншi записи на носiях iнформацiї, вiдео- або аудiокасети, кiнематографiчнi фiльми або плiвки для радiочи телевiзiйного мовлення, передачi (програми) органiзацiй мовленються патентом, будь-якi зареєстрованi торговельнi марки (знаки на товари i послуги), права iнтелектуальної власностi на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау).

     Не вважаються роялтi платежi, отриманi:

     як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмеженi функцiональним призначенням такої програми та її вiдтворення обмежене кiлькiстю копiй, необхiдних для такого використання (використання "кiнцевим споживачем");

     за придбання примiрникiв (копiй, екземплярiв) об'єктiв iнтелектуальної власностi, якi втiленi в електроннiй формi, для використання за своїм функцiональним призначенням для кiнцевого споживання;

     за придбання речей (у тому числi носiїв iнформацiї), в яких втiленi або на яких мiстяться об'єкти права iнтелектуальної власностi, визначенi в абзацi першому цього пiдпункту, у користування, володiння та/або розпорядження особи;

     за передачу прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi, якщо умови передачi прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi надають право особi, яка отримує такi права продати або здiйснити вiдчуження в iнший спосiб права iнтелектуальної власностi або оприлюднити (розголосити) секретнi креслення, моделi, формули, процеси, права iнтелектуальної власностi на iнформацiю щодо промислового, комерцiйного або наукового досвiду (ноу-хау), за винятком випадкiв, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згiдно iз законодавством України";

     пiдпункт 14.1.228 виключити;

     у пiдпунктах 14.1.234 i 14.1.235 слово i цифру "глави 2" замiнити словом i цифрою "глави 1";

     пiдпункт 14.1.235 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Права власностi/користування земельними дiлянками повиннi бути оформленi та зареєстрованi вiдповiдно до законодавства";

     пiдпункт 14.1.240 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.240. ставка земельного податку для цiлей роздiлу XII цього Кодексу - законодавчо визначений рiчний розмiр плати за одиницю площi оподатковуваної земельної дiлянки";

     пiдпункти 14.1.243, 14.1.246, 14.1.250 i 14.1.256 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.257 абзац сьомий виключити;

     у пiдпунктi 14.1.262 слово i цифру "глави 2" замiнити словом i цифрою "глави 1";

     доповнити пiдпунктами 14.1.269 та 14.1.270 такого змiсту:

     "14.1.269. Platts - мiжнародна, глобальна унiфiкована система iнформацiйного монiторингу за динамiкою ринку та цiноутворенням у галузi добувної та паливно-енергетичної промисловостi;

     14.1.270. показники Platts - iндекси, що офiцiйно визначенi свiтовим iнформацiйним агентством Platts та є базою для використання суб'єктами господарської дiяльностi";

     6) пункт 20.1 статтi 20 доповнити двома новими пiдпунктами такого змiсту:

     "20.1.43. проводити перевiрку правильностi ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     20.1.44. проводити перевiрку правильностi та повноти визначення доходiв, витрат та фiнансового результату до оподаткування згiдно з бухгалтерським облiком вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

     У зв'язку з цим пiдпункт 20.1.43 вважати пiдпунктом 20.1.45;

     7) статтю 35 доповнити пунктом 35.4 такого змiсту:

     "35.4. Щомiсячно на офiцiйному сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, оприлюднюється:

     iнформацiя щодо сплати податкiв суб'єктами природних монополiй та суб'єктами господарювання, якi є платниками рентної плати за користування надрами;

     iнформацiя щодо суб'єктiв господарювання, якi мають податковий борг, iз зазначенням керiвникiв таких суб'єктiв господарювання, та сум податкового боргу в розрiзi платежiв та територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, iз зазначенням керiвникiв таких територiальних органiв.

     Форма такої iнформацiї та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики";

     8) у пунктi 44.2 статтi 44:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує данi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi щодо доходiв, витрат та фiнансового результату до оподаткування";

     абзац другий пiсля слiв "доходiв i витрат" доповнити словами "та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Юридичнi особи - платники єдиного податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облiк доходiв та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     абзац четвертий виключити;

     9) у статтi 49:

     абзац перший пункту 49.2 викласти у такiй редакцiї:

     "49.2. Платник податкiв зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звiтний перiод, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є";

     доповнити пiдпунктом 49.21 такого змiсту:

     "49.21. Платники, якi мають дiючi (у тому числi призупиненi) лiцензiї на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством, зобов'язанi за кожний встановлений цим Кодексом звiтний перiод подавати податковi декларацiї незалежно вiд того, чи провадили такi платники господарську дiяльнiсть у звiтному перiодi";

     пункт 49.4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Податкова звiтнiсть з податку на додану вартiсть подається в електроннiй формi до контролюючого органу всiма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством";

     10) статтю 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Подання вiдомостей про суми виплачених доходiв платникам податкiв - фiзичним особам

     51.1. Платники податкiв, в тому числi податковi агенти, зобов'язанi подавати контролюючим органам у строки, встановленi цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв.

     51.2. У визначених цим Кодексом випадках розрахунки подаються в електронному виглядi";

     11) пiдпункт 54.3.1 пункту 54.3 статтi 54 доповнити словами "а при здiйсненнi заходiв податкового контролю встановлено факти здiйснення платником податкiв дiяльностi, що призвела до виникнення об'єктiв оподаткування, наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу та наявностi дiючих (у тому числi призупинених) лiцензiй на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством";

     12) у статтi 57:

     пункт 57.1 викласти в такiй редакцiї:

     "57.1. Платник податкiв зобов'язаний самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданiй ним податковiй декларацiї, протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларацiї, крiм випадкiв, встановлених цим Кодексом.

     Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостiйно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фiзичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбаченi цим Кодексом.

     Суму податкового зобов'язання, визначену у митнiй декларацiї, платник податкiв зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларацiї.

     Платники податку на прибуток (крiм новостворених, виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, iнститутiв спiльного iнвестування, неприбуткових установ (органiзацiй) та платникiв податкiв, у яких доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний податковий перiод не перевищують двадцяти мiльйонiв гривень) щомiсяця, протягом дванадцятимiсячного перiоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку i в строки, якi встановленi для мiсячного податкового перiоду. Сума щомiсячних авансових внескiв обчислюється у розмiрi не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток пiдприємств за попереднiй звiтний (податковий) рiк, зменшеної на суму сплачених авансових внескiв з цього податку при виплатi дивiдендiв, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової декларацiї.

     При цьому дванадцятимiсячний перiод для сплати авансових внескiв визначається з червня поточного звiтного (податкового) року по травень наступного звiтного (податкового) року включно.

     Платники податку, якi зареєстрованi протягом звiтного (податкового) року (новостворенi), сплачують податок на прибуток на пiдставi рiчної податкової декларацiї за перiод дiяльностi у звiтному (податковому) роцi та не сплачують авансового внеску.

     Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищують 20 мiльйонiв гривень, та неприбутковi установи (органiзацiї) сплачують податок на прибуток на пiдставi податкової декларацiї, яку подають до контролюючих органiв за звiтний (податковий) рiк i не сплачують авансових внескiв.

     Платник податку, який за пiдсумками минулого звiтного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податковi зобов'язання не нараховував i не мав базового показника для визначення авансових внескiв у наступному роцi, а за пiдсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацiю за перше пiврiччя, три квартали звiтного (податкового) року та за звiтний (податковий) рiк для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

     У складi рiчної податкової декларацiї платником податку подається розрахунок щомiсячних авансових внескiв, якi мають сплачуватися у наступний дванадцятимiсячний перiод. Визначена в розрахунку сума авансових внескiв вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

     Податкова декларацiя, в тому числi розрахунок щомiсячних авансових внескiв, за базовий звiтний (податковий) рiк подаються до 1 червня року, наступного за звiтним (податковим) роком.

     Платники податку на дохiд, отриманий вiд букмекерської дiяльностi, азартних iгор (у тому числi казино), щомiсяця, протягом дванадцятимiсячного перiоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохiд у порядку i в строки, якi встановленi для мiсячного податкового перiоду. Сума щомiсячних авансових внескiв обчислюється за ставками, визначеними у пiдпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статтi 136 цього Кодексу, вiд суми фактично отриманого доходу протягом мiсячного податкового перiоду, без подання податкової декларацiї";

     доповнити пунктом 57.11 такого змiсту:

     "57.11. Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв

     57.11.1. У разi прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв платник податку на прибуток - емiтент корпоративних прав, на якi нараховуються дивiденди, проводить зазначенi виплати власнику таких корпоративних прав незалежно вiд того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу.

     57.11.2. Крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 57.11.3 цього пункту, емiтент корпоративних прав, який приймає рiшення про виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок iз податку на прибуток.

     Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об'єкта оподаткування за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, за результатами якого виплачуються дивiденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разi наявностi непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зi всiєї суми дивiдендiв, що пiдлягають виплатi. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу. Сума дивiдендiв, що пiдлягає виплатi, не зменшується на суму авансового внеску.

     При цьому у разi якщо дивiденди виплачуються за неповний календарний рiк, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування, обчислене пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, за якi сплачуються дивiденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивiдендiв.

     Сума сплачених авансових внескiв з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв пiдлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковiй декларацiї за звiтний (податковий) рiк.

     Сума сплачених авансових внескiв з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв не пiдлягає поверненню платнику податкiв або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     У разi виплати дивiдендiв у формi, вiдмiннiй вiд грошової (крiм випадкiв, передбачених пiдпунктом 57.11.3 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згiдно з абзацами першим та другим цього пiдпункту є вартiсть такої виплати, визначена у рiшеннi про виплату дивiдендiв, або вартiсть такої виплати, розрахована за звичайними цiнами в операцiях, визнаних вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу контрольованими. Обов'язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емiтента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно вiд того, чи користується такий емiтент пiльгами iз сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у виглядi застосування ставки податку iншої, нiж встановлена пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

     Це положення поширюється також на державнi некорпоратизованi, казеннi або комунальнi пiдприємства, якi зараховують суми дивiдендiв у розмiрi, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управлiння якого належать такi пiдприємства, вiдповiдно до державного або мiсцевого бюджету.

     При цьому якщо платiж особою називається дивiдендом, такий платiж оподатковується пiд час виплати згiдно з нормами, визначеними згiдно з положеннями цього пункту, незалежно вiд того, чи є особа платником податку.

     57.11.3. Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 57.11.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв:

     на користь власникiв корпоративних прав материнської компанiї, що сплачуються в межах сум доходiв такої компанiї, отриманих у виглядi дивiдендiв вiд iнших осiб. Якщо сума виплат дивiдендiв на користь власникiв корпоративних прав материнської компанiї перевищує суму отриманих такою компанiєю дивiдендiв, дивiденди, сплаченi в межах такого перевищення, пiдлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пiдпунктом 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанiя веде наростаючим пiдсумком облiк дивiдендiв, отриманих нею вiд iнших осiб, та дивiдендiв, сплачених на користь власникiв корпоративних прав такої компанiї, i вiдображає у податковiй звiтностi дивiденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

     платником податку на прибуток, прибуток якого звiльнений вiд оподаткування вiдповiдно до положень цього Кодексу, у розмiрi прибутку, звiльненого вiд оподаткування у перiод, за який виплачуються дивiденди;

     фiзичним особам.

     57.11.4. Виплата дивiдендiв на користь фiзичних осiб (у тому числi нерезидентiв) за акцiями або корпоративними правами, якi мають статус привiлейованих або iнший статус, що передбачає виплату фiксованого розмiру дивiдендiв чи суми, яка є бiльшою за суму виплат, розраховану на будь-яку iншу акцiю (корпоративне право), емiтовану таким платником податку, прирiвнюється з метою оподаткування до виплати заробiтної плати з вiдповiдним оподаткуванням.

     При цьому така виплата не пiдлягає оподаткуванню як дивiденди згiдно з положеннями роздiлу IV цього Кодексу.

     Iнститути спiльного iнвестування звiльняються вiд обов'язку сплати авансових внескiв з податку на прибуток у разi виплати дивiдендiв.

     57.11.5. Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв'язку з нарахуванням/сплатою дивiдендiв, є невiд'ємною частиною податку на прибуток та не може розцiнюватися як податок, який справляється пiд час репатрiацiї дивiдендiв (їх сплатi на користь нерезидентiв) вiдповiдно до пункту 141.4 статтi 141 цього Кодексу або мiжнародних договорiв України";

     у пiдпунктi 57.3 цифри "54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6" замiнити цифрами "54.3.1 - 54.3.6";

     13) в абзацi першому пункту 63.7 статтi 63 слово "патентах" виключити;

     14) в абзацi четвертому пункту 64.7 статтi 64 слова "має право приймати рiшення" замiнити словами "приймає рiшення";

     15) у статтi 70:

     у пiдпунктi 70.12.6 пункту 70.12 слово "патентiв" виключити;

     у пунктi 70.16:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "70.16. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, самозайнятi особи, податковi агенти подають безоплатно в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, контролюючим органам за своїм мiсцезнаходженням iнформацiю про фiзичних осiб, що пов'язана з реєстрацiєю таких осiб як платникiв податкiв, нарахуванням, сплатою податкiв i контролем за дотриманням податкового законодавства України, iз зазначенням реєстрацiйних номерiв облiкових карток платника податкiв або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта), зокрема";

     у пiдпунктi 70.16.6 слова та цифри "265.7.4 пункту 265.7 статтi 265 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "266.7.4 пункту 266.7 статтi 266 цього Кодексу";

     16) абзац другий пункту 73.3 статтi 73 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "Такий запит пiдписується керiвником (заступником керiвника) контролюючого органу i повинен мiстити:

     1) пiдстави для надiслання запиту вiдповiдно до цього пункту, iз зазначенням iнформацiї, яка це пiдтверджує;

     2) перелiк iнформацiї, яка запитується, та перелiк документiв, якi пропонується надати;

     3) печатку контролюючого органу";

     17) у пунктi 75.1 статтi 75:

     пiдпункт 75.1.1 доповнити словами "та даних системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (даних органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацiй)";

     в абзацi сьомому пiдпункту 75.1.2:

     перше речення пiсля слiв "Документальною невиїзною позаплановою електронною перевiркою" доповнити словами "за заявою платника податкiв";

     друге речення викласти у такiй редакцiї: "Заява подається за 10 календарних днiв до очiкуваного початку проведення електронної перевiрки, але не ранiше офiцiйного повiдомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, про запровадження проведення такої перевiрки для вiдповiдних платникiв податкiв: якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi; суб'єктiв господарювання мiкро-, малого; середнього пiдприємництва; iнших платникiв податкiв";

     18) у статтi 78:

     у пунктi 78.1:

     у пiдпунктi 78.1.1 слово "можливi" виключити;

     пiдпункт 78.1.2 доповнити словами "а в контролюючих органах наявна iнформацiя щодо фактiв здiйснення платником податкiв дiяльностi, що призвела до виникнення об'єктiв оподаткування, наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог цього Кодексу та/або наявностi дiючих (у тому числi призупинених) лiцензiй на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю, яка пiдлягає лiцензуванню згiдно iз законодавством";

     доповнити пiдпунктами 78.1.17 та 78.1.18 такого змiсту:

     "78.1.17. платником податкiв не подано в установлений пунктом 50.3 статтi 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевiрки, проведеної за заявою платника податкiв;

     78.1.18. платником податкiв не подано в установлений пунктом 50.3 статтi 50 цього Кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевiрки, проведеної за заявою платника податкiв";

     пункт 78.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Контролюючим органам забороняється проводити документальнi позаплановi перевiрки, якi передбаченi пiдпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статтi 78 цього Кодексу, у разi, якщо питання, що є предметом такої перевiрки, були охопленi пiд час попереднiх перевiрок платника податкiв";

     19) пiдпункт 80.2.5 пункту 80.2 статтi 80 викласти у такiй редакцiї:

     "80.2.5. у разi отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про порушення вимог законодавства в частинi виробництва, облiку, зберiгання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв та цiльового використання спирту платниками податкiв, а також здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного, скрапленого газу";

     20) у пунктi 82.4 статтi 82:

     абзац перший пiсля слiв "уповноваженому представнику пiд розписку" доповнити словами "або надсилається платнику податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення";

     абзац другий пiсля слiв "уповноваженому представнику пiд розписку" доповнити словами "або надiслання платнику податкiв рекомендованим листом з повiдомленням про вручення";

     21) у пунктi 87.1 статтi 87:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Джерелом самостiйної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть є суми коштiв, що облiковуються в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, та джерела, зазначенi в абзацi першому цього пункту".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крiм погашення податкового боргу з податку на додану вартiсть, кошти на рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть";

     22) у пунктi 94.2 статтi 94:

     у пiдпунктi 94.2.4 слова "торговi патенти" виключити;

     у пiдпунктi 94.19.8 слова "торгових патентiв" виключити;

     23) пiдпункт 98.1.4 пункту 98.1 статтi 98 викласти у такiй редакцiї:

     "98.1.4. видiлення з платника податкiв iнших платникiв податкiв, а саме передача частини майна платника податкiв, що реорганiзується, до статутних фондiв iнших платникiв податкiв, якi створюються власниками корпоративних прав платника податкiв, що реорганiзується, та внаслiдок якого не вiдбувається лiквiдацiя платника податкiв, що реорганiзується";

     24) абзаци перший та п'ятий пункту 119.2 статтi 119 пiсля слiв "утриманого з них податку" доповнити словами "а також суми отриманої оплати вiд фiзичних осiб за товари (роботи, послуги)";

     25) доповнити статтею 1201 такого змiсту:

     "Стаття 1201. Порушення термiнiв реєстрацiї податкових накладних, що пiдлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартiсть, та розрахункiв коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних

     1201.1. Порушення платниками податку на додану вартiсть граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних/розрахункiв коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi:

     10 вiдсоткiв вiд суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї до 15 календарних днiв;

     20 вiдсоткiв вiд суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї вiд 16 до 30 календарних днiв;

     30 вiдсоткiв вiд суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї вiд 31 до 60 календарних днiв;

     40 вiдсоткiв вiд суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разi порушення термiну реєстрацiї на 61 i бiльше календарних днiв.

     1201.2. Вiдсутнiсть з вини платника реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних протягом 180 календарних днiв з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми податку на додану вартiсть, зазначеної в таких податковiй накладнiй/розрахунку коригування";

     26) доповнити статтею 1231 такого змiсту:

     "Стаття 1231. Порушення вимог до договорiв довгострокового страхування життя чи договорiв страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсiї

     Якщо договiр довгострокового страхування життя чи договiр страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема, договiр страхування додаткової пенсiї, протягом перших п'яти рокiв його дiї розривається з будь-яких причин, крiм випадку, передбаченого абзацом четвертим цiєї статтi, до закiнчення мiнiмального строку його дiї або до настання вiдповiдного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та iншим законодавством, в результатi чого вiдбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються iншi вимоги, встановленi цим Кодексом до таких договорiв, а також вимоги до договорiв добровiльного медичного страхування, крiм випадку, передбаченого абзацом четвертим цiєї статтi, то платник податку-страхувальник, який визнав у бухгалтерському облiку витрати, зобов'язаний збiльшити фiнансовий результат до оподаткування звiтного перiоду на суму таких попередньо сплачених платежiв, внескiв, премiй iз нарахуванням пенi в розмiрi 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на кiнець звiтного перiоду, в якому вiдбулося розiрвання договору або такий договiр перестав вiдповiдати вимогам, передбаченим цим Кодексом.

     Податковi зобов'язання страховика у зв'язку з обставинами, зазначеними в абзацi першому цього пiдпункту, за перiод до кiнця звiтного перiоду, в якому вiдбулося розiрвання договору довгострокового страхування життя чи договору страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема, договору страхування додаткової пенсiї, або такий договiр чи договiр добровiльного медичного страхування перестав вiдповiдати вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не пiдлягають.

     Штрафнi санкцiї за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим пiдпунктом, як до страховика, так i до платника податку не застосовуються.

     Договiр довгострокового страхування життя, договiр медичного страхування чи договiр страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема, договiр страхування додаткової пенсiї, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:

     змiну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разi звiльнення застрахованої особи;

     змiну страховика на нового страховика.

     При цьому така змiна страхувальника (страховика) повинна пiдтверджуватися тристоронньою угодою мiж страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою";

     27) статтю 125 виключити;

     28) пункт 126.1 статтi 126 викласти в такiй редакцiї:

     "126.1. У разi якщо платник податкiв не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внескiв з податку на прибуток пiдприємств, рентної плати протягом строкiв, визначених цим Кодексом, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у таких розмiрах:

     при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу;

     при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 20 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу";

     29) главу 11 доповнити статтею 1281 такого змiсту:

     "Стаття 1281. Порушення правил вивезення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з територiї акцизного складу

     1281.1. Вивезення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу з територiї акцизного складу або транспортування такої продукцiї без вiдмiтки представника контролюючого органу на товарно-транспортнiй накладнiй про погодження вiдпуску тягнуть за собою накладання штрафу - 200 вiдсоткiв вартостi вивезеної або транспортованої продукцiї, але не менше 15000 гривень";

     30) у пунктi 129.6 статтi 129 слова "такий банк" замiнити словами "або органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, такий банк/орган";

     31) роздiл III "Податок на прибуток пiдприємств" викласти в такiй редакцiї:

"РОЗДIЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВ

     Стаття 133. Платники податку

     133.1. Платниками податку - резидентами є:

     133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичнi особи, якi провадять господарську дiяльнiсть як на територiї України, так i за її межами, крiм:

     1) бюджетних установ;

     2) громадських об'єднань, полiтичних партiй, релiгiйних, благодiйних органiзацiй, пенсiйних фондiв, метою яких не може бути одержання i розподiл прибутку серед засновникiв, членiв органiв управлiння, iнших пов'язаних з ними осiб, а також серед працiвникiв таких органiзацiй;

     3) суб'єктiв господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, визначенi главою 1 роздiлу ХIV цього Кодексу.

     З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, веде реєстр всiх установ та органiзацiй, якi зазначенi у пiдпунктах 1 та 2 цього пiдпункту.

     Установи та органiзацiї, якi зазначенi у пiдпунктах 1 та 2 цього пiдпункту, не є платниками податку на прибуток лише пiсля внесення таких установ та органiзацiй до Реєстру неприбуткових органiзацiй та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     133.1.2. Нацiональний банк України здiйснює розрахунки з Державним бюджетом України вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональний банк України".

     133.1.3. Управитель фонду операцiй з нерухомiстю, який здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" щодо операцiй i результатiв дiяльностi iз довiрчого управлiння, що здiйснюється таким управителем через фонд.

     133.2. Платниками податку - нерезидентами є:

     133.2.1. юридичнi особи, якi утворенi в будь-якiй органiзацiйно-правовiй формi та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та органiзацiй, що мають дипломатичнi привiлеї або iмунiтет згiдно з мiжнародними договорами України;

     133.2.2. постiйнi представництва нерезидентiв, якi отримують доходи iз джерелом походження з України або виконують агентськi (представницькi) та iншi функцiї стосовно таких нерезидентiв чи їх засновникiв.

     133.3. Постiйне представництво до початку своєї господарської дiяльностi стає на облiк в контролюючому органi за своїм мiсцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. Постiйне представництво, яке розпочало свою господарську дiяльнiсть до реєстрацiї в контролюючому органi, вважається таким, що ухиляється вiд оподаткування, а одержанi ним прибутки вважаються прихованими вiд оподаткування.

     Стаття 134. Об'єкт оподаткування

     134.1. Об'єктом оподаткування є:

     134.1.1. прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень цього роздiлу.

     Якщо вiдповiдно до цього роздiлу передбачено здiйснення коригування шляхом збiльшення фiнансового результату до оподаткування, то в цьому разi вiдбувається:

     зменшення вiд'ємного значення фiнансового результату до оподаткування (збитку);

     збiльшення позитивного значення фiнансового результату до оподаткування (прибутку).

     Якщо вiдповiдно до цього роздiлу передбачено здiйснення коригування шляхом зменшення фiнансового результату до оподаткування, то в цьому разi вiдбувається:

     збiльшення вiд'ємного значення фiнансового результату до оподаткування (збитку);

     зменшення позитивного значення фiнансового результату до оподаткування (прибутку).

     Для платникiв податку, у яких рiчний дохiд вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу. Платник податку, у якого рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод не перевищує двадцяти мiльйонiв гривень, має право прийняти рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу, не бiльше одного разу протягом безперервної сукупностi рокiв в кожному з яких виконується цей критерiй щодо розмiру доходу. Про прийняте рiшення платник податку зазначає у податковiй звiтностi з цього податку, що подається за перший рiк в такiй безперервнiй сукупностi рокiв. В подальшi роки такої сукупностi коригування фiнансового результату також не застосовуються (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв).

     Якщо у платника, який прийняв рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi (крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв), визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу, в будь-якому наступному роцi рiчний дохiд (за вирахуванням непрямих податкiв), визначений за правилами бухгалтерського облiку за останнiй рiчний звiтний (податковий) перiод перевищує двадцять мiльйонiв гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фiнансового результату до оподаткування на усi рiзницi, визначенi вiдповiдно до положень цього роздiлу.

     Для цiлей цього пiдпункту до рiчного доходу вiд будь-якої дiяльностi, визначеного за правилами бухгалтерського облiку, включається дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi доходи, фiнансовi доходи та iншi доходи;

     134.1.2. дохiд за договорами страхування, визначений згiдно з пiдпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статтi 141 цього Кодексу;

     134.1.3. дохiд (прибуток) нерезидента, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу, з джерелом походження з України;

     134.1.4. дохiд операторiв, отриманий вiд дiяльностi з випуску та проведення лотерей, азартних iгор з використанням гральних автоматiв, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з пунктом 141.5 статтi 141 цього Кодексу;

     134.1.5. дохiд операторiв, отриманий вiд букмекерської дiяльностi, азартних iгор (у тому числi казино), крiм доходу, отриманого вiд азартних iгор з використанням гральних автоматiв, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю, що пiдлягає оподаткуванню згiдно з пунктом 141.5 статтi 141 цього Кодексу.

     Стаття 135. База оподаткування

     135.1. Базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згiдно iз статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

     Стаття 136. Ставки податку

     136.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 вiдсоткiв.

     136.2. Пiд час провадження страхової дiяльностi юридичних осiб резидентiв одночасно iз ставкою податку на прибуток, визначеною у пунктi 136.1 цiєї статтi, ставки податку на дохiд встановлюються у таких розмiрах:

     136.2.1. 3 вiдсотки за договорами страхування вiд об'єкта оподаткування, що визначається у пiдпунктi 141.1.2 пункту 141.1 статтi 141 цього Кодексу;

     136.2.2. 0 вiдсоткiв за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровiльного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема договорiв страхування додаткової пенсiї, та визначених пiдпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 i 14.1.116 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу.

     136.3. Ставки 0, 4, 6, 12, 15 i 20 вiдсоткiв застосовуються до доходiв нерезидентiв та прирiвняних до них осiб iз джерелом їх походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 статтi 141 цього Кодексу.

     136.4. Пiд час провадження букмекерської дiяльностi, дiяльностi з випуску та проведення лотерей, азартних iгор (у тому числi казино) одночасно iз ставкою податку на прибуток, визначеною у пунктi 136.1 цiєї статтi, ставка податку на дохiд встановлюється у розмiрi:

     136.4.1. 10 вiдсоткiв вiд доходу, отриманого вiд дiяльностi з випуску та проведення лотерей, азартних iгор з використанням гральних автоматiв;

     136.4.2. 18 вiдсоткiв вiд доходу, отриманого вiд букмекерської дiяльностi, азартних iгор (у тому числi казино), крiм доходу, отриманого вiд азартних iгор з використанням гральних автоматiв, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

     136.5. Податок на дохiд, визначений як об'єкт оподаткування у пiдпунктах 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу, є частиною податку на прибуток.

     Стаття 137. Порядок обчислення податку на прибуток пiдприємств

     137.1. Податок нараховується платником самостiйно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, вiд бази оподаткування, визначеної згiдно зi статтею 135 цього Кодексу.

     137.2. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету платниками податку, якi провадять страхову дiяльнiсть, визначається в порядку, передбаченому пунктом 141.1 статтi 141 цього Кодексу.

     137.3. Вiдповiдальнiсть за повноту утримання та своєчаснiсть перерахування до бюджету податку, зазначеного в пунктах 57.1 та 57.11 статтi 57 та 141.4 статтi 141 цього Кодексу, покладається на платникiв податку, якi здiйснюють вiдповiднi виплати.

     137.4. Податковим (звiтним) перiодом є календарний рiк з урахуванням положень, визначених пунктом 57.1 статтi 57 цього Кодексу. Податковий (звiтний) рiк для платникiв податкiв починається з першого календарного дня податкового (звiтного) року i закiнчується останнiм календарним днем податкового (звiтного) року, крiм:

     137.4.1. виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, визначеної статтею 209 цього Кодексу, якi можуть обрати рiчний податковий (звiтний) перiод, який починається з 1 липня поточного звiтного року i закiнчується 30 червня наступного звiтного року.

     Для цiлей оподаткування податком на прибуток до пiдприємств, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподарської продукцiї, належать пiдприємства, дохiд яких вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва за попереднiй податковий (звiтний) рiк перевищує 50 вiдсоткiв загальної суми доходу;

     137.4.2. у разi коли особа ставиться на облiк контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звiтного) року, податковий (звiтний) рiк розпочинається з дати, на яку припадає початок такого облiку, i закiнчується останнiм календарним днем такого податкового (звiтного) року;

     137.4.3. якщо платник податку лiквiдується (у тому числi до закiнчення першого податкового (звiтного) року), останнiм податковим (звiтним) роком вважається перiод, на який припадає дата лiквiдацiї.

     137.5. Податок, що пiдлягає сплатi до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) вiдповiдно до роздiлу ХII цього Кодексу щодо об'єктiв нежитлової нерухомостi.

     Стаття 138. Рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї необоротних активiв

     138.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму нарахованої амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв, включених до витрат звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв, визначеної вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, у разi лiквiдацiї або продажу такого об'єкта.

     138.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму розрахованої амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до пункту 138.3 цiєї статтi;

     на суму залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв, визначеної з урахуванням положень цiєї статтi Кодексу, у разi лiквiдацiї або продажу такого об'єкта;

     на суму дооцiнки та вигiд вiд вiдновлення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв в межах попередньо вiднесених до витрат уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     138.3. Порядок розрахунку амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв для визначення об'єкта оподаткування

     138.3.1. Розрахунок амортизацiї основних засобiв або нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням обмежень, встановлених пiдпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I цього Кодексу, пiдпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизацiї, передбаченi нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, крiм "виробничого" методу.

     138.3.2. Не пiдлягають амортизацiї та проводяться за рахунок вiдповiдних джерел фiнансування:

     вартiсть гудвiлу;

     витрати на придбання/самостiйне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцiю, модернiзацiю або iншi полiпшення невиробничих основних засобiв.

     Термiн "невиробничi основнi засоби" означає основнi засоби, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi платника податку.

     138.3.3. Мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв:

Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв
група 1 - земельнi дiлянки -
група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15
група 3 - будiвлi 20
споруди 15
передавальнi пристрої 10
група 4 - машини та обладнання 5
З них:
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень
2
група 5 - транспортнi засоби 5
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4
група 7 - тварини 6
група 8 - багаторiчнi насадження 10
група 9 - iншi основнi засоби 12
група 10 - бiблiотечнi фонди, збереження Нацiонального архiвного фонду України -
група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи -
група 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 5
група 13 - природнi ресурси -
група 14 - iнвентарна тара 6
група 15 - предмети прокату 5
група 16 - довгостроковi бiологiчнi активи 7

     Мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв використовуються з урахуванням наступного.

     У разi коли строки корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв в бухгалтерському облiку менше нiж мiнiмально допустимi строки амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв, то для розрахунку амортизацiї використовуються строки, встановленi цим пiдпунктом.

     У разi коли строки корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв в бухгалтерському облiку дорiвнюють або є бiльшими, нiж тi, що встановленi цим пiдпунктом, то для розрахунку амортизацiї використовуються строки корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв, встановленi в бухгалтерському облiку.

     138.3.4. Строки нарахування амортизацiї нематерiальних активiв:

Групи Строк дiї права користування
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище) Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо) Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо) Вiдповiдно до правовстановлюючого документа

     Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостiйно, але не може становити менше двох та бiльше 10 рокiв.

     Стаття 139. Рiзницi, що виникають при формуваннi резервiв (забезпечень)

     139.1. Забезпечення для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат

     139.1.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму витрат на формування резервiв та забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат (крiм забезпечень на вiдпустки працiвникам та iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi, та резервiв, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цiєї статтi) вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     139.1.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму витрат (крiм оплати вiдпусток працiвникам та iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi, та резервiв, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цiєї статтi), якi вiдшкодованi за рахунок резервiв та забезпечень сформованих вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму коригування (зменшення) резервiв та забезпечень для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат (крiм забезпечень на вiдпустки працiвникам та iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi, та резервiв, визначених пунктами 139.2 - 139.3 цiєї статтi), на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     139.2. Резерв сумнiвних боргiв

     139.2.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму витрат на формування резерву сумнiвних боргiв вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму витрат вiд списання дебiторської заборгованостi, яка не вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнiвних боргiв.

     139.2.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнiвних боргiв, на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     139.3. Резерви банкiв та небанкiвських фiнансових установ

     139.3.1. Банки та небанкiвськi фiнансовi установи, крiм страхових компанiй, недержавних пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв та адмiнiстраторiв недержавних пенсiйних фондiв, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi) активiв згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням вимог пiдпунктiв 139.3.2 - 139.3.4 цього пункту.

     139.3.2. Використання резерву у зв'язку iз припиненням визнання активу згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не змiнює фiнансовий результат до оподаткування, крiм випадкiв, визначених пiдпунктами 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту.

     139.3.3. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     1) на перевищення розмiру резерву станом на кiнець податкового (звiтного) перiоду, над лiмiтом, який визначається як менша з двох величин:

     а) 20 вiдсоткiв (на перiод з 1 сiчня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 вiдсоткiв, на перiод з 1 сiчня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 вiдсоткiв) сукупної балансової вартостi активiв, знецiнення яких визнається шляхом формування резерву, збiльшеної на суму резерву за такими активами згiдно з даними фiнансової звiтностi за звiтний перiод;

     б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кiнець звiтного (податкового) перiоду вiдповiдно до вимог органу, що регулює дiяльнiсть банкiв, або органу, що регулює дiяльнiсть небанкiвських фiнансових установ.

     У разi якщо орган, що регулює дiяльнiсть банкiв, або орган, що регулює дiяльнiсть небанкiвських фiнансових установ, не встановлює вимог до визначення кредитного ризику, лiмiт визначається згiдно з пунктом "а" цiєї частини пiдпункту.

     Коригування фiнансового результату до оподаткування звiтного перiоду не здiйснюється у розмiрi зазначеного перевищення резерву, що виникло у попереднiх звiтних (податкових) перiодах;

     2) на суму використання резерву для списання (вiдшкодування) активу, який не вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, крiм суми, що списується за рахунок тiєї частини резерву, на яку збiльшувався фiнансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лiмiтом.

     139.3.4. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     1) на суму списання активу, який вiдповiдає ознакам, визначеним пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу, у розмiрi, що вiдшкодовується за рахунок тiєї частини резерву, на яку збiльшувався фiнансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лiмiтом;

     2) на суму списання у попереднiх звiтних перiодах активу, який у звiтному перiодi набув ознак, визначених пiдпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу;

     3) на суму зменшення витрат вiд розформування (зменшення) тiєї частини резерву, на яку збiльшувався фiнансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лiмiтом;

     4) на суму доходiв (зменшення витрат) вiд погашення заборгованостi, списаної за рахунок тiєї частини резерву, на яку збiльшувався фiнансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лiмiтом.

     139.3.5. Коригування фiнансового результату до оподаткування у зв'язку iз створенням та використанням банками та небанкiвськими фiнансовими установами резервiв (забезпечень), у тому числi за наданими зобов'язаннями з кредитування, гарантiями, поручительствами, акредитивами, акцептами, авалями, крiм резервiв, зазначених у попереднiх пiдпунктах цього пункту, здiйснюється у порядку, встановленому пунктом 139.1 цiєї статтi.

     Стаття 140. Рiзницi, якi виникають при здiйсненнi фiнансових операцiй

     140.1. Оподаткування процентiв за борговими зобов'язаннями

     Пiд борговими зобов'язаннями для цiлей даного пункту слiд розумiти зобов'язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операцiями РЕПО, зобов'язання за договорами фiнансового лiзингу та iншими запозиченнями незалежно вiд їх юридичного оформлення.

     140.2. Для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пунктi 140.1 цiєї статтi, що виникли за операцiями з пов'язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капiталу бiльш нiж в 3, 5 рази (для фiнансових установ та компанiй, що займаються виключно лiзинговою дiяльнiстю, бiльш нiж в 10 разiв), фiнансовий результат до оподаткування збiльшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському облiку процентiв за кредитами, позиками та iншими борговими зобов'язаннями над 50 вiдсотками суми фiнансового результату до оподаткування, фiнансових витрат та суми амортизацiйних вiдрахувань за даними фiнансової звiтностi звiтного податкового перiоду, в якому здiйснюється нарахування таких процентiв.

     Сума боргових зобов'язань та власного капiталу для цiлей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капiталу на початок та кiнець звiтного податкового перiоду з урахуванням процентiв, зазначених у пунктi 140.3 цiєї статтi.

     140.3. Проценти, якi перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цiєї статтi, якi збiльшили фiнансовий результат до оподаткування, зменшують фiнансовий результат до оподаткування майбутнiх звiтних податкових перiодiв у сумi, зменшенiй щорiчно на 5 вiдсоткiв до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цiєї статтi.

     140.4. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     140.4.1. на суму нарахованих доходiв вiд участi в капiталi iнших платникiв податку на прибуток пiдприємств та у виглядi дивiдендiв, якi пiдлягають виплатi на його користь вiд iнших платникiв цього податку;

     140.4.2. на суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу;

     140.4.3. на суму уцiнки, врахованої у фiнансовому результатi до оподаткування у поточному податковому (звiтному) перiодi на iнструменти власного капiталу, перекласифiкованi у фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     140.5. Фiнансовий результат податкового (звiтного) перiоду збiльшується:

     140.5.1. на суму перевищення звичайних цiн над договiрною (контрактною) вартiстю реалiзованих товарiв (робiт, послуг) при здiйсненнi контрольованих операцiй у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;

     140.5.2. на суму перевищення договiрної (контрактної) вартостi придбаних товарiв (робiт, послуг) над звичайною цiною при здiйсненнi контрольованих операцiй у випадках, визначених статтею 39 цього Кодексу;

     140.5.3. на суму втрат вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства, розрахованих за методом участi в капiталi або методом пропорцiйної консолiдацiї;

     140.5.4. на суму 30 вiдсоткiв вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг (крiм зазначених у пунктi 140.2 та у пiдпунктi 140.5.5 цього пункту та операцiй, якi визнанi контрольованими вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу), придбаних у:

     неприбуткових установ та органiзацiй, крiм бюджетних установ;

     нерезидентiв (в тому числi нерезидентiв - пов'язаних осiб), що зареєстрованi у державах (на територiях), зазначених у пiдпунктi 39.2.1.2 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу.

     Вимоги цього пiдпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

     операцiя є контрольованою та сума таких витрат вiдповiдає рiвню звичайних цiн, що обґрунтовано у звiтi про контрольованi операцiї та вiдповiднiй документацiї, що подаються вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу; або операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податкiв за правилами звичайних цiн вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту;

     140.5.5. на суму витрат по нарахуванню роялтi на користь нерезидента, що перевищує суму доходiв вiд роялтi, збiльшену на 4 вiдсотки чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за даними фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному, а для банкiв - в обсязi, що перевищує 4 вiдсотки доходу вiд операцiйної дiяльностi (за вирахуванням податку на додану вартiсть) за рiк, що передує звiтному.

     Вимоги цього пiдпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

     операцiя є контрольованою та сума таких витрат вiдповiдає рiвню звичайних цiн, що обґрунтовано у звiтi про контрольованi операцiї та вiдповiднiй документацiї, що подаються вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу; або операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податкiв за правилами звичайних цiн вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту;

     140.5.6. на суму витрат по нарахуванню роялтi на користь нерезидента, що перевищує суму доходiв вiд роялтi, збiльшену на 4 вiдсотки чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за даними фiнансової звiтностi за рiк, що передує звiтному (крiм суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi телебачення i радiомовлення вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення"), а для банкiв - в обсязi, що перевищує 4 вiдсотки доходу вiд операцiйної дiяльностi (за вирахуванням податку на додану вартiсть) за рiк, що передує звiтному.

     Вимоги цього пiдпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

     операцiя є контрольованою та сума таких витрат вiдповiдає рiвню звичайних цiн, що обґрунтовано у звiтi про контрольованi операцiї та вiдповiднiй документацiї, що подаються вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу; або операцiя не є контрольованою та сума таких витрат пiдтверджується платником податкiв за правилами звичайних цiн вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту;

     140.5.7. на суму витрат по нарахуванню роялтi у повному обсязi, якщо роялтi нарахованi на користь:

     1) нерезидентiв, що зареєстрованi у державах (на територiях), зазначених у пiдпунктi 39.2.1.2 пункту 39.2 статтi 39 цього Кодексу;

     2) нерезидента, який не є бенефiцiарним (фактичним) отримувачем (власником) роялтi, за виключенням випадкiв, коли бенефiцiар (фактичний власник) надав право отримувати роялтi iншим особам;

     3) нерезидента щодо об'єктiв, права iнтелектуальної власностi щодо яких вперше виникли у резидента України.

     У разi виникнення розбiжностей мiж контролюючим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набутi) права iнтелектуальної власностi на об'єкт iнтелектуальної власностi, такi контролюючi органи зобов'язанi звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi, для отримання вiдповiдного висновку;

     4) нерезидента, який не пiдлягає оподаткуванню у вiдношеннi роялтi в державi, резидентом якої вiн є;

     5) особи, яка сплачує податок у складi iнших податкiв, крiм фiзичних осiб, якi оподатковуються в порядку, встановленому роздiлом IV цього Кодексу;

     6) юридичної особи, яка вiдповiдно до цього Кодексу звiльнена вiд сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, iншою, нiж встановлена в пунктi 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

     Вимоги цього пiдпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

     операцiя є контрольованою та сума роялтi вiдповiдає рiвню звичайних цiн, що обґрунтовано у звiтi про контрольованi операцiї та вiдповiднiй документацiї, що подаються вiдповiдно до статтi 39 цього Кодексу;

     або

     операцiя не є контрольованою та сума роялтi пiдтверджується платником податкiв за правилами звичайних цiн вiдповiдно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звiту;

     140.5.8. на суму вiдсоткiв та дооцiнки, врахованих у фiнансовому результатi до оподаткування у поточному податковому (звiтному) перiодi на iнструменти власного капiталу, перекласифiкованi у фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     140.5.9. на суму коштiв або вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, перерахованих (переданих) протягом звiтного (податкового) року, наданих неприбутковим установам та органiзацiям, визначеним у пiдпунктах 1, 2 пiдпункту 133.1.1 пункту 133.1 статтi 133 цього Кодексу, що перевищують чотири вiдсотки оподатковуваного прибутку попереднього звiтного року.

     Стаття 141. Особливостi оподаткування окремих видiв дiяльностi та операцiй

     141.1. Особливостi оподаткування страховика

     141.1.1. Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 136.1 статтi 136 цього роздiлу, та податок на дохiд за ставкою, визначеною вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 цього Кодексу.

     Нарахований страховиком податок на дохiд за ставкою, визначеною в пiдпунктi 136.2.1 пункту 136.2 статтi 136 цього Кодексу, є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого страховика.

     141.1.2. Об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 цього Кодексу, розраховується як сума страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування.

     141.1.3. Фiнансовий результат до оподаткування страховика збiльшується:

     на суму витрат на формування страхових резервiв (технiчних або математичних) вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму коригування (зменшення) страхових резервiв (технiчних або математичних) вiдповiдно до методики, яка визначається Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (далi - Методика).

     141.1.4. Фiнансовий результат до оподаткування страховика зменшується:

     на суму коригування (зменшення) страхових резервiв (технiчних або математичних), на яку збiльшився фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму страхового резерву (технiчного або математичного) сформованого в розмiрi та порядку, передбачених Методикою.

     141.1.5. Коригування фiнансового результату до оподаткування у зв'язку iз створенням та використанням страховиками iнших резервiв (забезпечень), нiж зазначенi у пiдпунктi 141.1.4 пункту 141.1 цiєї статтi, здiйснюється у порядку, встановленому пунктом 139.1 статтi 139 цього Кодексу.

     141.2. Рiзницi щодо операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, а також операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю i бiологiчними активами, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

     141.2.1. Фiнансовий результат до оподаткування збiльшується:

     на суму вiд'ємного фiнансового результату вiд продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     на суму уцiнки цiнних паперiв (крiм державних цiнних паперiв або облiгацiй мiсцевих позик), iнвестицiйної нерухомостi i бiологiчних активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдображених у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що перевищує суму ранiше проведеної дооцiнки таких активiв.

     141.2.2. Фiнансовий результат до оподаткування зменшується:

     на суму позитивного фiнансового результату вiд продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, вiдображеного у складi фiнансового результату до оподаткування податкового (звiтного) перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     141.2.3. Платники податку окремо визначають загальний фiнансовий результат за операцiями з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

     141.2.4. Якщо за результатами звiтного перiоду отримано вiд'ємний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв (загальна сума збиткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй, не врахованого у попереднiх податкових перiодах, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй), сума такого вiд'ємного значення загального фiнансового результату за операцiями з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв зменшує загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв наступних податкових (звiтних) перiодiв, що наступають за податковим (звiтним) перiодом виникнення зазначеного вiд'ємного значення фiнансового результату.

     141.2.5. Якщо за результатами звiтного перiоду платником податку отримано позитивний загальний фiнансовий результат вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв (загальна сума прибуткiв вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй, з урахуванням суми вiд'ємного фiнансового результату вiд таких операцiй, не врахованого у попереднiх податкових перiодах), сума позитивного загального фiнансового результату вiд операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв збiльшує фiнансовий результат до оподаткування податкового (звiтного) перiоду платника податку.

     141.2.6. Положення цього пункту не поширюються на:

     1) операцiї платникiв податку з розмiщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертацiї цiнних паперiв власного випуску, а також векселедавцiв, заставодавцiв та iнших осiб, що видали неемiсiйний цiнний папiр, пiд час видачi та погашення таких цiнних паперiв;

     2) операцiї РЕПО, операцiї з врахування векселiв, iншi операцiї з цiнними паперами, якi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку визнаються кредитними;

     3) операцiї з деривативами.

     141.3. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дiї угоди про розподiл продукцiї, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених роздiлом XVIII цього Кодексу.

     141.4. Особливостi оподаткування нерезидентiв

     141.4.1. Доходи, отриманi нерезидентом iз джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку i за ставками, визначеними цiєю статтею. Для цiлей цього пункту такими доходами є:

     а) проценти, дисконтнi доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числi проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

     б) дивiденди, якi сплачуються резидентом;

     в) роялтi;

     г) фрахт та доходи вiд iнжинiрингу;

     ґ) лiзингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постiйними представництвами на користь нерезидента - лiзингодавця/орендодавця за договорами оперативного лiзингу/оренди;

     д) доходи вiд продажу нерухомого майна, розташованого на територiї України, яке належить нерезиденту, у тому числi майна постiйного представництва нерезидента;

     е) прибуток вiд здiйснення операцiй з продажу або iншого вiдчуження цiнних паперiв, деривативiв або iнших корпоративних прав, визначений вiдповiдно до цього роздiлу;

     є) доходи, отриманi вiд провадження спiльної дiяльностi на територiї України, доходи вiд здiйснення довгострокових контрактiв на територiї України;

     ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освiтньої, релiгiйної, спортивної, розважальної дiяльностi на територiї України;

     з) брокерська, комiсiйна або агентська винагорода, отримана вiд резидентiв або постiйних представництв iнших нерезидентiв стосовно брокерських, комiсiйних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постiйним представництвом на територiї України на користь резидентiв;

     и) внески та премiї на страхування або перестрахування ризикiв в Українi (у тому числi страхування ризикiв життя) або страхування резидентiв вiд ризикiв за межами України;

     i) доходи, одержанi вiд дiяльностi у сферi розваг (крiм дiяльностi з проведення лотереї);

     ї) доходи у виглядi благодiйних внескiв та пожертвувань на користь нерезидентiв;

     й) iншi доходи вiд провадження нерезидентом (постiйним представництвом цього або iншого нерезидента) господарської дiяльностi на територiї України, крiм доходiв у виглядi виручки або iнших видiв компенсацiї вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту вiд такого нерезидента (постiйного представництва), у тому числi вартостi послуг iз мiжнародного зв'язку чи мiжнародного iнформацiйного забезпечення.

     141.4.2. Резидент або постiйне представництво нерезидента, що здiйснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крiм постiйного представництва нерезидента на територiї України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом вiд провадження господарської дiяльностi (у тому числi на рахунки нерезидента, що ведуться в нацiональнiй валютi), утримують податок з таких доходiв, зазначених у пiдпунктi 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмiрi 15 вiдсоткiв (крiм доходiв, зазначених у пiдпунктах 141.4.3 - 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету пiд час такої виплати, якщо iнше не передбачено положеннями мiжнародних договорiв України з країнами резиденцiї осiб, на користь яких здiйснюються виплати, що набрали чинностi.

     141.4.3. Прибутки нерезидентiв, отриманi у виглядi доходiв вiд безпроцентних (дисконтних) облiгацiй чи казначейських зобов'язань, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу, з урахуванням того, що:

     базою оподаткування є прибуток, який розраховується як рiзниця мiж номiнальною вартiстю безпроцентних (дисконтних) цiнних паперiв, сплаченою або нарахованою їх емiтентом, та цiною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;

     з метою здiйснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому пiдпунктi цiнних паперiв може здiйснюватися вiд iменi та за рахунок нерезидента виключно його постiйним представництвом або резидентом, який працює вiд iменi, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;

     зазначенi резидент або постiйне представництво нерезидента несуть вiдповiдальнiсть за повноту та своєчаснiсть нарахування та внесення до бюджету податкiв, що справляються пiд час виплати нерезиденту доходiв вiд володiння процентними або безпроцентними (дисконтними) цiнними паперами. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, встановлює порядок надання резидентами або постiйними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов'язань нерезидентiв та звiтiв про справляння та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цим пунктом.

     Резиденти, якi працюють вiд iменi, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облiгацiй чи казначейських зобов'язань, самостiйно подають контролюючому органу за своїм мiсцезнаходженням розрахунок (звiт) про справляння та внесення до вiдповiдного бюджету податкiв, встановлених цим пунктом.

     141.4.4. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 вiдсоткiв у джерела виплати таких доходiв за рахунок цих доходiв. При цьому:

     базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

     особами, уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такi доходи, незалежно вiд того, чи є вiн платником податку, а також суб'єктом спрощеного оподаткування.

     141.4.5. Страховики або iншi резиденти, якi здiйснюють страховi платежi (страховi внески, страховi премiї) та страховi виплати (страховi вiдшкодування) у межах договорiв страхування або перестрахування ризикiв, у тому числi страхування життя на користь нерезидентiв, зобов'язанi оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

     у межах договорiв iз обов'язкових видiв страхування, за якими страховi виплати (страховi вiдшкодування) здiйснюються на користь фiзичних осiб - нерезидентiв, а також за договорами страхування у межах системи мiжнародних договорiв "Зелена карта", а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивiльної авiацiї - за ставкою 0 вiдсоткiв;

     у межах договорiв страхування ризикiв за межами України, за якими страховi виплати (страховi вiдшкодування) здiйснюються на користь нерезидентiв, крiм ризикiв, зазначених в абзацi другому цього пункту, - за ставкою 4 вiдсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здiйснення перерахування такої суми;

     пiд час укладання договорiв страхування або перестрахування ризику безпосередньо iз страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) яких вiдповiдає вимогам, установленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (у тому числi через або за посередництвом перестрахових брокерiв, якi в порядку, визначеному такою нацiональною комiсiєю, пiдтверджують, що перестрахування здiйснено в перестраховика, рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) якого вiдповiдає вимогам, установленим зазначеною нацiональною комiсiєю), - за ставкою 0 вiдсоткiв;

     в iнших випадках, нiж зазначенi в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 вiдсоткiв суми таких платежiв (виплат) за власний рахунок у момент здiйснення перерахування таких виплат.

     141.4.6. Резиденти, якi здiйснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, пiд час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 вiдсоткiв суми таких виплат за власний рахунок.

     141.4.7. Суми прибуткiв нерезидентiв, якi провадять свою дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постiйне представництво прирiвнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою дiяльнiсть незалежно вiд такого нерезидента.

     У разi якщо нерезидент провадить свою дiяльнiсть в Українi та за її межами i при цьому не визначає прибуток вiд своєї дiяльностi, що ведеться ним через постiйне представництво в Українi, сума прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в Українi, визначається на пiдставi складення нерезидентом окремого балансу фiнансово-господарської дiяльностi, погодженого з контролюючим органом за мiсцезнаходженням постiйного представництва.

     У разi неможливостi визначити шляхом прямого пiдрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як рiзниця мiж доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефiцiєнта 0,7.

     141.4.8. Резиденти, якi надають агентськi, довiрчi, комiсiйнi та iншi подiбнi послуги з продажу чи придбання товарiв, робiт, послуг за рахунок i на користь тiльки певного нерезидента (в тому числi проведення переговорiв щодо суттєвих умов та/або укладення договорiв з iншими резидентами вiд iменi i на його користь), пiд час виплати такому нерезиденту утримують i перераховують до вiдповiдного бюджету податок iз доходу, отриманого таким нерезидентом iз джерел в Українi, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибуткiв нерезидентiв, що провадять дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво. При цьому такi резиденти не пiдлягають додатковiй реєстрацiї в контролюючих органах як платники податку.

     Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарiв, робiт, послуг за рахунок i на користь нерезидентiв у випадку, якщо вони надають зазначенi послуги в рамках своєї основної (звичайної) дiяльностi.

     141.4.9. Пiд час укладання договорiв з нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згiдно з якими пiдприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податкiв на доходи нерезидентiв.

     Суми податку на прибуток, отриманий з iноземних джерел, що сплаченi суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються пiд час сплати ними податку в Українi. При цьому зарахуванню пiдлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим роздiлом.

     Розмiр зарахованих сум податку з iноземних джерел протягом податкового (звiтного) перiоду не може перевищувати суми податку, що пiдлягає сплатi в Українi таким платником податку протягом такого перiоду.

     Не пiдлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такi податки, сплаченi в iнших країнах:

     податок на капiтал/майно та прирiст капiталу;

     поштовi податки;

     податки на реалiзацiю (продаж);

     iншi непрямi податки незалежно вiд того, пiдпадають вони пiд категорiю прибуткових податкiв чи оподатковуються iншими податками згiдно iз законодавством iноземних держав.

     Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здiйснюється за умови подання письмового пiдтвердження контролюючого органу iншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявностi чинного мiжнародного договору України про уникнення подвiйного оподаткування доходiв.

     Для цiлей цiєї статтi пiд термiном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розумiються нерезиденти, розташованi на територiї офшорних зон, крiм нерезидентiв, якi надали платнику податку виписку iз правоустановчих документiв, легалiзовану вiдповiдною консульською установою України, що свiдчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. У разi iснування договорiв, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку зазначає про наявнiсть такої виписки у поясненнi до податкової декларацiї.

     141.5. Особливостi оподаткування букмекерської дiяльностi, дiяльностi з випуску та проведення лотерей, азартних iгор (у тому числi казино)

     141.5.1. Суб'єкти, що здiйснюють букмекерську дiяльнiсть, дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, азартних iгор (у тому числi казино) одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у пунктi 136.1 статтi 136 цього Кодексу, сплачують податок на дохiд за ставками, визначеними у пiдпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статтi 136 цього Кодексу.

     Нарахований суб'єктом, що здiйснює букмекерську дiяльнiсть, органiзацiю та проведення азартних iгор (у тому числi казино), податок на дохiд за ставками, визначеними в пiдпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статтi 136 цього Кодексу, не є рiзницею та не зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого суб'єкта.

     141.6. Особливостi оподаткування iнститутiв спiльного iнвестування та суб'єктiв недержавного пенсiйного забезпечення

     141.6.1. Звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, внесенi засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, нарахованi за активами iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

     141.6.2. Звiльняються вiд оподаткування суми коштiв у виглядi внескiв, якi надходять до платникiв податку, що здiйснюють недержавне пенсiйне забезпечення вiдповiдно до закону, вiд вкладникiв пенсiйних фондiв, вкладникiв пенсiйних депозитних рахункiв та осiб, якi уклали договори страхування вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", а також осiб, якi уклали договори страхування ризику настання iнвалiдностi або смертi учасника недержавного пенсiйного фонду вiдповiдно до зазначеного Закону.

     141.7. Особливостi оподаткування витрат на недержавне пенсiйне забезпечення

     Платник податку, який здiйснює виплати на користь своїх працiвникiв як внески до недержавних пенсiйних фондiв вiдповiдно до укладених договорiв, має право включити до складу витрат кожного податкового (звiтного) перiоду (наростаючим пiдсумком) суму таких внескiв у повному обсязi.

     Стаття 142. Звiльнення вiд оподаткування

     142.1. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств та органiзацiй, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, отриманий вiд продажу (постачання) товарiв, виконання робiт i надання послуг, крiм пiдакцизних товарiв, послуг iз поставки пiдакцизних товарiв, отриманих у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, доручення, довiрчого управлiння, iнших цивiльно-правових договорiв, що уповноважують такого платника податку здiйснювати постачання товарiв вiд iменi та за дорученням iншої особи без передачi права власностi на такi товари, де протягом попереднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менш як 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою, який видається уповноваженим органом вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання вивiльнених вiд оподаткування коштiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання з цього податку за результатами податкового перiоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану вiдповiдно до цього Кодексу.

     Пiдприємства та органiзацiї, на якi поширюється дiя цього пункту, реєструються у вiдповiдному контролюючому органi в порядку, передбаченому для платникiв цього податку";

     32) у пунктi 164.2 статтi 164:

     пiдпункт 164.2.8 викласти у такiй редакцiї:

     "164.2.8. пасивнi доходи (крiм зазначених у пiдпунктi 165.1.41 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу), доходи у виглядi виграшiв, призiв";

     пiдпункт 164.2.16 викласти в такiй редакцiї:

     "164.2.16. сума пенсiйних внескiв у межах недержавного пенсiйного забезпечення вiдповiдно до закону, страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), у тому числi, за договорами добровiльного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсiї, внескiв на пенсiйнi вклади, внескiв до фонду банкiвського управлiння, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крiм сум, що сплачуються:

     а) особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефiцiаром) за такими договорами;

     б) одним iз членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення платника податку;

     в) роботодавцем-резидентом за свiй рахунок за договорами недержавного пенсiйного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 вiдсоткiв нарахованої цим роботодавцем суми заробiтної плати платнику податку протягом кожного звiтного податкового мiсяця, за який сплачується пенсiйний внесок, внескiв до фондiв банкiвського управлiння, але не бiльш як п'яти розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, у розрахунку за мiсяць за сукупнiстю таких внескiв";

     у пiдпунктi 164.2.17:

     в абзацi другому пiдпункту "б" слова та цифри "згiдно iз роздiлом III цього Кодексу" виключити;

     пiдпункт "д" викласти у такiй редакцiї:

     "д) основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi, у разi якщо його сума перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року. Кредитор зобов'язаний повiдомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повiдомленням про вручення або шляхом укладення вiдповiдного договору, або надання повiдомлення боржнику пiд пiдпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, за пiдсумками звiтного перiоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостiйно сплачує податок з таких доходiв та вiдображає їх у рiчнiй податковiй декларацiї. У разi неповiдомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим пiдпунктом, такий кредитор зобов'язаний виконати всi обов'язки податкового агента щодо доходiв, визначених цим пiдпунктом";

     пiдпункт 164.2.19 викласти в такiй редакцiї:

     "164.2.19. суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує три розмiри мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року, - у частинi такого перевищення, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, такi пенсiї пiдлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країнi їх виплати";

     33) у статтi 165:

     у пунктi 165.1:

     пiдпункт 165.1.46 виключити;

     доповнити пiдпунктом 165.1.55 такого змiсту:

     "165.1.55. основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостiйним рiшенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закiнчення строку позовної давностi у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на рiк), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року";

     34) у статтi 167:

     пункт 167.1 викласти у такiй редакцiї:

     "167.1. Ставка податку становить 15 вiдсоткiв бази оподаткування щодо доходiв, нарахованих (виплачених, наданих) (крiм випадкiв, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цiєї статтi) у тому числi, але не виключно у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами, якщо база оподаткування для мiсячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного податкового року (далi у цьому пунктi мiнiмальна заробiтна плата).

     Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статтi 164 цього роздiлу щодо доходiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, в календарному мiсяцi перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 вiдсоткiв.

     Платники податку, якi подають податковi декларацiї за податковий (звiтний) рiк згiдно iз статтями 177 i 178 цього роздiлу, застосовують ставку 20 вiдсоткiв до частини середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати. Розмiр середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних мiсячних оподатковуваних доходiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, подiлена на кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких платником податку було одержано такi доходи у податковому (звiтному) роцi, за який здiйснюється декларування.

     Встановленi в абзацах першому - сьомому цього пункту ставки податкiв не застосовуються до доходiв, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цiєї статтi";

     пункт 167.3 викласти у такiй редакцiї:

     "167.3. Ставка податку становить подвiйний розмiр ставки, визначеної абзацом першим пункту 167.1 цiєї статтi, бази оподаткування щодо доходiв, нарахованих як виграш чи приз (крiм виграшiв, призiв у лотерею) на користь резидентiв або нерезидентiв.

     Як виняток з абзацу першого цього пункту грошовi виграшi у спортивних змаганнях (крiм винагород спортсменам - чемпiонам України, призерам спортивних змагань мiжнародного рiвня, у тому числi спортсменам-iнвалiдам, визначених у пiдпунктi "б" пiдпункту 165.1.1 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставками, визначеними у пунктi 167.1 цiєї статтi";

     пункт 167.4 виключити;

     пункт 167.5 викласти у такiй редакцiї:

     "167.5. Ставки податку на пасивнi доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмiрах:

     167.5.1. 20 вiдсоткiв - для пасивних доходiв, у тому числi нарахованих у виглядi дивiдендiв по акцiях та/або iнвестицiйних сертифiкатах, що виплачуються iнститутами спiльного iнвестування (крiм зазначених у пiдпунктi 167.5.2 цього пункту);

     167.5.2. 5 вiдсоткiв - для доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток пiдприємств (крiм доходiв у виглядi дивiдендiв по акцiях, iнвестицiйних сертифiкатах, якi виплачуються iнститутами спiльного iнвестування);

     167.5.3. у цьому роздiлi термiн "пасивнi доходи" означає такi доходи:

     проценти на поточний або депозитний (вкладний) банкiвський рахунок;

     проценти на вклад (депозит) у кредитних спiлках;

     iншi проценти (у тому числi дисконтнi доходи);

     процентний або дисконтний дохiд за iменним ощадним (депозитним) сертифiкатом;

     плата (вiдсотки), що розподiляється вiдповiдно до пайових членських внескiв членiв кредитної спiлки;

     дохiд, який виплачується компанiєю, що управляє активами iнституту спiльного iнвестування, на розмiщенi активи вiдповiдно до закону, включаючи дохiд, що виплачується (нараховується) емiтентом у результатi викупу (погашення) цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, який визначається як рiзниця мiж сумою, отриманою вiд викупу, та сумою коштiв або вартiстю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числi емiтенту) у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв, як компенсацiя їх вартостi;

     дохiд за iпотечними цiнними паперами (iпотечними облiгацiями та сертифiкатами) вiдповiдно до закону;

     вiдсотки (дисконт), отриманий власником облiгацiї вiд їх емiтента вiдповiдно до закону;

     дохiд за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю та дохiд, отриманий платником податку у результатi викупу (погашення) управителем сертифiкатiв фонду операцiй з нерухомiстю в порядку, визначеному в проспектi емiсiї сертифiкатiв;

     iнвестицiйний прибуток, включаючи прибуток вiд операцiй з облiгацiями внутрiшнiх державних позик, у тому числi вiд змiни курсу iноземної валюти;

     роялтi;

     дивiденди";

     доповнити пунктом 167.6 такого змiсту:

     "167.6. Ставка податку може становити iнший розмiр, визначений цим роздiлом";

     35) у статтi 170:

     у пiдпунктi 170.1.4 пункту 170.1 слова "їх виплати за їх рахунок" замiнити словами i цифрами "їх нарахування (виплати) за ставками, визначеними пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу";

     у пiдпунктi 170.2.9 пункту 170.2 слова та цифри "за ставками, визначеними пунктом 167.1" замiнити словами та цифрами "за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5";

     у пiдпунктi 170.3.1 пункту 170.3 слова та цифри "за ставками, визначеними пунктом 167.1" замiнити словами та цифрами "за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5";

     у пiдпунктi 170.4.3 пункту 170.4 слова та цифри "за ставкою, визначеною в абзацi першому пункту 167.1" замiнити словами i цифрами "за ставкою, визначеною пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5";

     у пiдпунктi 170.5.4 пункту 170.5 слова i цифри "у пунктi 167.2" замiнити словами i цифрами "пiдпунктами 167.5.1 та 167.5.2 пункту 167.5";

     пункт 170.6 викласти у такiй редакцiї:

     "170.6. Оподаткування виграшiв та призiв

     170.6.1. Податковим агентом платника податку пiд час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у виглядi виграшiв (призiв) у лотерею чи в iншi розiграшi, у букмекерському парi, у парi тоталiзатора, призiв та виграшiв у грошовiй формi, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числi у бiльярдному спортi, є особа, яка здiйснює таке нарахування (виплату).

     170.6.2. Податковим агентом - оператором лотереї у строки, визначенi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу, iз загальної суми виграшiв (призiв), виплачених за податковий (звiтний) мiсяць гравцям у лотерею.

     Податковi агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом "б" пункту 176.2 статтi 176 цього Кодексу, вiдображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звiтному податковому перiодi доходiв у виглядi виграшiв (призiв) та загальну суму утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається iнформацiя про суми окремого виграшу, суми нарахованого на нього податку, а також вiдомостi про фiзичну особу - платника податку, яка одержала дохiд у виглядi виграшу (призу).

     170.6.3. Оподаткування доходiв у виглядi виграшiв та призiв, iнших, нiж виграш (приз) у лотерею, здiйснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходiв, що остаточно оподатковуються пiд час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзацi першому пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу.

     170.6.4. Пiд час нарахування (виплати) доходiв у виглядi виграшiв у лотерею або в iнших розiграшах, якi передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розiграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв'язку з отриманням такого доходу.

     170.6.5. Доходи, зазначенi у цьому пунктi, остаточно оподатковуються пiд час їх виплати за їх рахунок";

     у пiдпунктi 170.9.1 пункту 170.9:

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) на вiдрядження - у сумi, що перевищує суму витрат платника податку на таке вiдрядження, розрахованiй згiдно iз цим пiдпунктом.

     Не є доходом платника податку - фiзичної особи, яка перебуває у трудових вiдносинах iз своїм роботодавцем або є членом керiвних органiв пiдприємств, установ, органiзацiй, сума вiдшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на вiдрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числi перевезення багажу, бронювання транспортних квиткiв) як до мiсця вiдрядження i назад, так i за мiсцем вiдрядження (у тому числi на орендованому транспортi), оплату вартостi проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), на найм iнших жилих примiщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в'їзд (вiз), обов'язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов'язанi з правилами в'їзду та перебування у мiсцi вiдрядження, в тому числi будь-якi збори i податки, що пiдлягають сплатi у зв'язку iз здiйсненням таких витрат.

     Зазначенi в абзацi другому цього пiдпункту витрати не є об'єктом оподаткування цим податком лише за наявностi пiдтвердних документiв, що засвiдчують вартiсть цих витрат у виглядi транспортних квиткiв або транспортних рахункiв (багажних квитанцiй), у тому числi електронних квиткiв за наявностi посадкового талона та документа про сплату за всiма видами транспорту, в тому числi чартерних рейсiв, рахункiв, отриманих iз готелiв (мотелiв) або вiд iнших осiб, що надають послуги з розмiщення та проживання фiзичної особи, в тому числi бронювання мiсць у мiсцях проживання, страхових полiсiв тощо.

     Включаються до оподатковуваного доходу вартiсть алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, суми "чайових", за винятком випадкiв, коли суми таких "чайових" включаються до рахунку згiдно iз законами країни перебування, а також плата за видовищнi заходи.

     До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на вiдрядження, не пiдтвердженi документально, на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добовi витрати), понесенi у зв'язку з таким вiдрядженням у межах територiї України, але не бiльш як 0,2 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження, а для вiдряджень за кордон - не вище 0,75 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження.

     Кабiнетом Мiнiстрiв України окремо визначаються граничнi норми добових для вiдрядження членiв екiпажiв суден/iнших транспортних засобiв або суми, що спрямовуються на харчування таких членiв екiпажiв замiсть добових, якщо такi судна (iншi транспортнi засоби):

     провадять комерцiйну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку дiяльнiсть за межами територiальних вод України;

     виконують мiжнароднi рейси для провадження навiгацiйної дiяльностi чи перевезення пасажирiв або вантажiв за плату за межами повiтряного або митного кордону України;

     використовуються для проведення аварiйно-рятувальних та пошуково-рятувальних робiт за межами митного кордону або територiальних вод України.

     Суми та склад витрат на вiдрядження державних службовцiв, а також iнших осiб, що направляються у вiдрядження пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Сума добових для таких категорiй фiзичних осiб не може перевищувати суму, встановлену цим пiдпунктом.

     Сума добових визначається в разi вiдрядження:

     у межах України та країн, в'їзд громадян України на територiю яких не потребує наявностi вiзи (дозволу на в'їзд), - згiдно з наказом про вiдрядження та вiдповiдними первинними документами;

     до країн, в'їзд громадян України на територiю яких здiйснюється за наявностi вiзи (дозволу на в'їзд), - згiдно з наказом про вiдрядження та вiдмiтками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспортi або документi, що його замiнює.

     За вiдсутностi зазначених вiдповiдних пiдтвердних документiв, наказу або вiдмiток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспортi або документi, що його замiнює, сума добових включається до оподатковуваного доходу платника податку.

     Будь-якi витрати на вiдрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявностi документiв, що пiдтверджують зв'язок такого вiдрядження з господарською дiяльнiстю роботодавця/сторони, що вiдряджає, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, дiяльнiсть якої збiгається з дiяльнiстю роботодавця/сторони, що вiдряджає; укладеного договору чи контракту; iнших документiв, якi встановлюють або засвiдчують бажання встановити цивiльно-правовi вiдносини; документiв, що засвiдчують участь вiдрядженої особи в переговорах, конференцiях або симпозiумах, iнших заходах, якi проводяться за тематикою, що збiгається з господарською дiяльнiстю роботодавця/сторони, що вiдряджає.

     Якщо згiдно iз законами країни вiдрядження або країн, територiєю яких здiйснюється транзитний рух до країни вiдрядження, обов'язково необхiдно здiйснити страхування життя або здоров'я вiдрядженої особи чи її цивiльної вiдповiдальностi (у разi використання транспортних засобiв), то витрати на таке страхування не включаються до оподатковуваного доходу платника податку.

     За запитом представника контролюючого органу роботодавець/сторона, що вiдряджає, забезпечує за власний рахунок переклад пiдтвердних документiв, виданих iноземною мовою";

     в абзацi другому пiдпункту "б" слова i цифри "в межах граничного розмiру таких витрат, передбаченого у роздiлi III цього Кодексу" замiнити словами "у встановлених межах";

     абзац другий пiдпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити;

     у пiдпунктi 170.12.1 пункту 170.12 слова i цифри "абзацом першим пункту 167.1" замiнити словами i цифрами "пiдпунктом 167.5.1 пункту 167.5";

     36) у пiдпунктi "є" пункту 176.1 статтi 176:

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "iз зменшеної загальної суми оподатковуваних доходiв 120 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати оподатковуються за ставкою у розмiрi 15 вiдсоткiв; решта суми, що перевищує 120 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, оподатковується за ставкою у розмiрi 20 вiдсоткiв";

     абзац шостий доповнити новим реченням такого змiсту: "Вiд'ємна рiзниця податку пiдлягає поверненню платнику податку в порядку, встановленому цим Кодексом";

     37) у статтi 177:

     пункт 177.4 викласти у такiй редакцiї:

     "177.4. До перелiку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходiв, належать:

     177.4.1. витрати, до складу яких включається вартiсть сировини, матерiалiв, товарiв, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукцiї або товарiв (надання робiт, послуг), купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв, палива й енергiї, будiвельних матерiалiв, запасних частин, тари й тарних матерiалiв, допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат;

     177.4.2. витрати на оплату працi фiзичних осiб, що перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку (далi - працiвники), якi включають витрати на оплату основної i додаткової заробiтної плати та iнших видiв заохочень i виплат виходячи з тарифних ставок, у виглядi премiй, заохочень, вiдшкодувань вартостi товарiв (робiт, послуг), витрати на оплату за виконання робiт, послуг згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-яка iнша оплата у грошовiй або натуральнiй формi, встановлена за домовленiстю сторiн (крiм сум матерiальної допомоги, якi звiльняються вiд оподаткування згiдно з нормами цього роздiлу);

     обов'язковi виплати, а також компенсацiя вартостi послуг, якi надаються працiвникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працiвникiв у випадках, передбачених законодавством;

     177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрах i порядку, встановлених законом;

     177.4.4. iншi витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язанi з веденням господарської дiяльностi, якi не зазначенi в пiдпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких вiдносяться витрати на вiдрядження найманих працiвникiв, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацiю майна, що використовується в господарськiй дiяльностi, на транспортування готової продукцiї (товарiв), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги, пов'язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв), вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарiв, виконанням робiт, наданням послуг";

     в абзацi першому пiдпункту 177.5.3 пункту 177.5 слова "та збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" виключити, а слово "їх" замiнити словом "його";

     пункт 177.10 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Для реєстрацiї Книги облiку доходiв i витрат фiзичнi особи - пiдприємцi подають до контролюючого органу за мiсцем облiку примiрник Книги у разi обрання способу ведення Книги у паперовому виглядi".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     38) абзац другий пункту 178.6 доповнити реченням такого змiсту:

     "Для реєстрацiї Книги облiку доходiв i витрат фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подають до контролюючого органу за мiсцем облiку примiрник Книги у разi обрання способу ведення Книги у паперовому виглядi";

     39) у пунктi 181.1 статтi 181 цифри "300000" замiнити цифрами "1000000" та пiсля слiв "є платником єдиного податку" доповнити словами "першої - третьої групи";

     40) у статтi 183:

     пункт 183.8 доповнити словами "а також якщо при поданнi реєстрацiйної заяви чи визначеннi бажаного (запланованого) дня реєстрацiї не дотримано порядок та строки (термiни), встановленi пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 цiєї статтi";

     пункт 183.9 викласти у такiй редакцiї:

     "183.9. У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у реєстрацiї особи як платника податку контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв пiсля надходження реєстрацiйної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платникiв податку запис про реєстрацiю такої особи як платника податку:

     з бажаного (запланованого) дня реєстрацiї, зазначеного у реєстрацiйнiй заявi, що вiдповiдає датi початку податкового перiоду (календарного мiсяця), з якого такi особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних, у разi добровiльної реєстрацiї особи як платника податку;

     з першого числа мiсяця, наступного за днем спливу 20 календарних днiв пiсля подання реєстрацiйної заяви до контролюючого органу, у разi добровiльної реєстрацiї особи як платника податку на додану вартiсть, якщо бажаний (запланований) день реєстрацiї у заявi не зазначено;

     з бажаного (запланованого) дня, що вiдповiдає першому числу календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартiсть, у разi переходу осiб на спрощену систему оподаткування або змiни ставки єдиного податку;

     з першого числа календарного мiсяця, в якому здiйснено перехiд на сплату iнших податкiв i зборiв, у разi реєстрацiї осiб, визначених в абзацi першому пункту 183.4, що вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статтi 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного мiсяця, з якого здiйснюється перехiд на сплату iнших податкiв i зборiв, на день подання реєстрацiйної заяви не настало;

     з дня внесення запису до реєстру платникiв податку у разi обов'язкової реєстрацiї особи як платника податку або у разi реєстрацiї осiб, визначених в абзацi першому пункту 183.4, що вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статтi 181 цього Кодексу, якщо перше число календарного мiсяця, в якому здiйснено перехiд на сплату iнших податкiв i зборiв, на день подання реєстрацiйної заяви настало";

     41) пункт 188.1 статтi 188 пiсля абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "При цьому база оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг не може бути нижче цiни придбання таких товарiв/послуг, база оподаткування операцiй з постачання самостiйно виготовлених товарiв/послуг не може бути нижче їх собiвартостi, а база оподаткування операцiй з постачання необоротних активiв не може бути нижче балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку, що склалася станом на початок звiтного (податкового) перiоду, протягом якого здiйснюються такi операцiї (у разi вiдсутностi облiку необоротних активiв - виходячи iз звичайної цiни), за винятком:

     товарiв (послуг), цiни на якi пiдлягають державному регулюванню;

     газу, який постачається для потреб населення".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     42) у пунктi 192.1 статтi 192:

     абзац перший доповнити словами "на пiдставi розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складаннi податкової накладної, у тому числi не пов'язаних iз змiною суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг";

     43) пiдпункт 196.1.4 пункту 196.1 статтi 196 викласти у такiй редакцiї:

     "196.1.4. обiгу банкiвських металiв, iнших валютних цiнностей (крiм банкнот i монет, що використовуються для нумiзматичних цiлей, а також iноземних монет з дорогоцiнних металiв, базою оподаткування яких є продажна вартiсть); випуску, обiгу та погашення лотерейних бiлетiв, iнших документiв, що засвiдчують право участi в лотереях; придбання фiшок, жетонiв, внесення в iнший спосiб плати за право участi в азартнiй грi, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартнi iгри; внесення ставки з метою укладення парi та виплата виграшу суб'єктом господарювання, який проводить парi (букмекерське парi, парi тоталiзатора); виплати грошових виграшiв (призiв) i грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертiв або листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм колекцiйних марок, конвертiв чи листiвок для фiлателiстичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартiсть";

     44) пiдпункт 197.1.25 пункту 197.1 статтi 197 викласти у такiй редакцiї:

     "197.1.25. постачання (передплати) перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок (крiм видань еротичного характеру), учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв, словникiв українсько-iноземної або iноземно-української мови вiтчизняного виробництва, доставки таких перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї на митнiй територiї України";

     45) у статтi 198:

     у пунктi 198.2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "дата отримання платником податку товарiв/послуг";

     в абзацi четвертому слова "дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включенi отримувачем таких послуг до податкової декларацiї попереднього перiоду" замiнити словами "дата складення платником податкової накладної за такими операцiями, за умови реєстрацiї такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     у пунктi 198.3:

     в абзацi другому слова "з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку" виключити;

     в абзацi третьому слова "з метою подальшого використання в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi платника податку" виключити;

     пункт 198.4 виключити;

     у пунктi 198.5:

     абзац перший пiсля слiв i цифр "статтi 189 цього Кодексу" доповнити словами "та скласти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду i зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних в термiни, встановленi цим Кодексом для такої реєстрацiї, вiдповiднi податковi накладнi" та пiсля слiв "необоротнi активи" доповнити словами "призначаються для їх використання";

     абзаци шостий та сьомий замiнити абзацами шостим - дев'ятим такого змiсту:

     "У разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi, у тому числi переведення невиробничих необоротних активiв до складу виробничих необоротних активiв, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нарахованi вiдповiдно до цього пункту, на пiдставi розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзацi першому цього пункту, зареєстрованого в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     З метою застосування цього пункту податковi зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

     придбаних для використання в неоподатковуваних операцiях - на дату їх придбання;

     придбаних для використання в оподатковуваних операцiях, якi починають використовуватися в неоподатковуваних операцiях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";

     у пунктi 198.6:

     в абзацi першому слова та цифри "не пiдтвердженi податковими накладними (або пiдтвердженi податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статтi 201 цього Кодексу)" замiнити словами "не пiдтвердженi зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних податковими накладними";

     в абзацi другому слова "цим пунктом" замiнити словами "у абзацi першому цього пункту";

     абзаци третiй - п'ятий замiнити абзацами третiм - шостим такого змiсту:

     "Суми податку, сплаченi (нарахованi) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, зазначенi в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних з порушенням термiну реєстрацiї, вiдносяться до податкового кредиту за звiтний податковий перiод, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрi податкових накладних, але не пiзнiше:

     нiж через 180 календарних днiв з дати складення податкової накладної;

     для платникiв податку, що застосовують касовий метод, - нiж через 60 календарних днiв з дати списання коштiв з банкiвського рахунка платника податку;

     для банкiвських установ при одержаннi ними права власностi на заставне майно";

     46) у статтi 199:

     пункт 199.1 викласти в такiй редакцiї:

     "199.1. У разi якщо придбанi та/або виготовленi товари/послуги, необоротнi активи частково використовуються в оподатковуваних операцiях, а частково - нi, платник податку зобов'язаний нарахувати податковi зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 цього Кодексу, та скласти i зареєструвати вiдповiднi податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних на частку сплаченого (нарахованого) податку пiд час їх придбання або виготовлення, яка вiдповiдає частцi використання таких товарiв/послуг, необоротних активiв в неоподатковуваних операцiях";

     в абзацi першому пункту 199.6 слова "та податковий кредит не зменшується" виключити;

     47) у статтi 200:

     пункт 200.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника, звiтний перiод та сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. На пiдставi такого реєстру орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, не пiзнiше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку до бюджету";

     пункт 200.3 виключити;

     пункт 200.4 викласти в такiй редакцiї:

     "200.4. При вiд'ємному значеннi суми, розрахованої згiдно з пунктом 200.1 цiєї статтi, така сума:

     а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попереднi звiтнi (податковi) перiоди (у тому числi розстроченого або вiдстроченого вiдповiдно до цього Кодексу) в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларацiї, а в разi вiдсутностi податкового боргу -

     б) або пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню за заявою платника у сумi податку, фактично сплаченiй отримувачем товарiв/послуг у попереднiх та звiтному податкових перiодах постачальникам таких товарiв/послуг або до Державного бюджету України, в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларацiї,

     в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду";

     пункти 200.6 i 200.22 виключити;

     у пунктi 200.14 статтi 200 слова та цифри "та враховує її згiдно з пунктом 200.6 цiєї статтi у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових перiодах" замiнити словами "у звiтному (податковому) перiодi, та зараховує таку суму заниження до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду";

     пункт 200.19 викласти в такiй редакцiї:

     "200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного вiдшкодування податку мають платники податку, якi вiдповiдають одночасно таким критерiям:

     200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     200.19.2. юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i до цього реєстру стосовно них не внесено записiв про:

     а) вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей;

     б) вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання);

     в) прийняття рiшень про видiл, припинення юридичної особи, пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     г) визнання повнiстю або частково недiйсними установчих документiв чи змiн до установчих документiв юридичної особи;

     ґ) припинення державної реєстрацiї юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та стосовно таких осiб вiдсутнi рiшення або вiдомостi, на пiдставi яких проводиться державна реєстрацiя припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     200.19.3. мають необоротнi активи, залишкова балансова вартiсть яких на звiтну дату за даними податкового облiку перевищує у три рази суму податку, заявлену до вiдшкодування, або отримали термiном на один рiк вiд банкiвської установи, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, фiнансову гарантiю, що дiє з дня подачi вiдповiдної заявки про повернення суми бюджетного вiдшкодування (у разi якщо за результатами перевiрки встановлено порушення норм податкового законодавства в частинi зайво заявлених сум податку до бюджетного вiдшкодування, така фiнансова гарантiя має бути продовжена додатково на термiн до двох рокiв), а також:

     а) здiйснюють операцiї, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попереднiх дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв (мiсяцiв) сукупно становить не менше 40 вiдсоткiв загального обсягу поставок (для платникiв податку з квартальним звiтним перiодом - протягом попереднiх чотирьох послiдовних звiтних перiодiв)

     або

     б) здiйснили iнвестицiї в необоротнi активи у розмiрах не менше нiж 3 мiльйони гривень протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв. Платникам податку, якi отримали право на автоматичне бюджетне вiдшкодування виходячи iз цього критерiю, сума такого вiдшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складi вартостi придбаних (у тому числi в разi їх ввезення на митну територiю України)/споруджених необоротних активiв незалежно вiд того, чи були вони введеннi в експлуатацiю;

     200.19.4. не мають податкового боргу";

     48) доповнити статтею 2001 такого змiсту:

     "Стаття 2001. Електронне адмiнiстрування податку на додану вартiсть

     2001.1. Система електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть забезпечує автоматичний облiк в розрiзi платникiв податку:

     суми податку, що мiстяться у виданих та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     суми податку, сплаченi платниками при ввезеннi товару на митну територiю України;

     суми поповнення та залишку коштiв на рахунках в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть;

     суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податковi накладнi та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     Порядок електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2001.2. Платникам податку автоматично вiдкриваються рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть.

     Для вiдкриття рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника.

     2001.3. Платник податку має право зареєструвати податковi накладнi та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних на суму податку (SНакл), обчислену за такою формулою:

     SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах - SНаклВид - SВiдшкод - SПеревищ,

     де:

     SНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних, податковими накладними, складеними платником податку вiдповiдно до пункту 208.2 статтi 208 цього Кодексу та зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     SМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезеннi товарiв на митну територiю України;

     SПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку з поточного рахунку платника;

     SНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     SВiдшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного вiдшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевiрок;

     SПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових декларацiях з урахуванням поданих уточнюючих розрахункiв до них, над сумою податку, що мiститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     2001.4. На рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника зараховуються кошти:

     а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхiдних для збiльшення розмiру суми, що обчислюється вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу;

     б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатнiх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку.

     2001.5. З рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спецiальний рахунок платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрав спецiальний режим вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, в сумi податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi за наслiдками звiтного податкового перiоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою у розмiрi суми коштiв, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань.

     2001.6. За пiдсумками звiтного податкового перiоду, вiдповiдно до задекларованих в податковiй декларацiї результатiв, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

     Якщо на дату подання податкової декларацiї з податку сума коштiв на рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника податку перевищує суму, що пiдлягає перерахуванню до бюджету вiдповiдно до поданої декларацiї, платник податку має право подати до контролюючого органу у складi такої податкової декларацiї заяву, вiдповiдно до якої такi кошти пiдлягають перерахуванню:

     а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;

     б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквiзити якого платник зазначає в заявi, у сумi залишку коштiв, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.

     На суму податку, що вiдповiдно до поданої заяви пiдлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку з поточного рахунку платника (SПопРах).

     Для вiдповiдного перерахування таких коштiв центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника, сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок та реквiзити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштiв на такий рахунок).

     На пiдставi такого реєстру орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, протягом п'яти робочих днiв пiсля граничного термiну, встановленого цим Кодексом для самостiйної сплати платником сум податкових зобов'язань, здiйснює таке перерахування до бюджету/на поточний рахунок платника податку.

     2001.7. Кошти, зарахованi на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, є коштами, якi використовуються виключно у цiлях, визначених пунктом 2001.5 статтi 2001 цього Кодексу.

     2001.8. Пiсля анулювання реєстрацiї платника податку залишок коштiв на його рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштiв до бюджету здiйснюється на пiдставi реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника i сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. На пiдставi такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету";

     49) у статтi 201:

     у пунктi 201.1:

     абзаци перший - третiй пункту 201.1 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрi податкових накладних".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятнадцятим;

     пункт 201.4 викласти в такiй редакцiї:

     "201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

     Платники податку, якi постачають електричну енергiю, складають податковi накладнi щодекадно на суму коштiв, що надiйшли в рахунок оплати за таку електричну енергiю на їх поточнi рахунки протягом вiдповiдної декади. В останнiй день мiсяця такi платники податку складають податковi накладнi/розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зi споживачами електричної енергiї з урахуванням поставленої електричної енергiї та отриманих коштiв протягом такого мiсяця";

     пункт 201.6 виключити;

     у пунктi 201.10:

     абзаци перший i другий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "201.10. При здiйсненнi операцiй з постачання товарiв/послуг платник податку - продавець товарiв/послуг зобов'язаний в установленi термiни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрi податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

     Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрi податкових накладних платником податку, який здiйснює операцiї з постачання товарiв/послуг, є для покупця таких товарiв/послуг пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту.

     Податковi накладнi, якi не надаються покупцю, а також податковi накладнi, складенi за операцiями з постачання товарiв/послуг, якi звiльненi вiд оподаткування, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - тринадцятим;

     пiсля абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, покупець надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному виглядi. Такi податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних та отриманими покупцем.

     З метою отримання продавцем зареєстрованого в Єдиному реєстрi податкових накладних розрахунку коригування, що пiдлягає реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних покупцем, такий продавець надсилає в електронному виглядi запит до Єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному виглядi повiдомлення про реєстрацiю розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних та розрахунок коригування в електронному виглядi. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрi податкових накладних та отриманими продавцем".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

     в абзацi восьмому слово "продавцю" замiнити словами "продавцю/покупцю";

     пiсля абзацу десятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, в якiй загальна сума податку не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу.

     Якщо сума, визначена вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, є меншою, нiж сума податку в податковiй накладнiй та/або розрахунок коригування, якi платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрiбну суму коштiв iз свого поточного рахунку на свiй рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сiмнадцятим;

     в абзацi п'ятнадцятому слова "даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних" замiнити словами "даних податкової декларацiї та даних Єдиного реєстру податкових накладних";

     в абзацi шiстнадцятому слова "яка є пiдставою для включення сум податку до складу податкового кредиту" виключити;

     у пунктi 201.11:

     доповнити пiдпунктами "в" i "г" такого змiсту:

     "в) бухгалтерська довiдка, складена вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу;

     г) податкова накладна, складена платником податку вiдповiдно до пункту 208.2 статтi 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     у пiдпунктi "в" слова та цифри "пункту 198.5 статтi 198" замiнити словами та цифрами "пункту 36 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ";

     доповнити пунктом 201.111 такого змiсту:

     "201.111. Платник податку веде реєстр документiв, зазначених у пiдпунктах "а" - "в" пункту 201.11 цiєї статтi";

     у пунктi 201.12 слова "податковi зобов'язання за якою включенi до податкової декларацiї попереднього перiоду" замiнити словами "складена платником за такими операцiями та зареєстрована в Єдиному реєстрi податкових накладних, податковi зобов'язання за якою включенi до податкової декларацiї вiдповiдного звiтного перiоду";

     пункт 201.15 викласти в такiй редакцiї:

     "201.15. Зведенi результати такого облiку вiдображаються в податкових декларацiях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";

     50) у пунктi 203.2 статтi 203 слова "Платник податку зобов'язаний самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданiй ним податковiй декларацiї" замiнити словами "Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданiй ним податковiй декларацiї, пiдлягає сплатi";

     51) абзац третiй пункту 208.2 статтi 208 викласти в такiй редакцiї:

     "Така податкова накладна пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     52) абзац другий пункту 209.2 статтi 209 доповнити двома реченнями такого змiсту: "Для перерахування суми податку iз рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть на спецiальний рахунок платника в установах банкiв та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, не пiзнiше нiж за три робочi днi до закiнчення граничного строку, встановленого цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, надсилає органу, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та iндивiдуальний податковий номер платника, звiтний перiод та сума податку, що пiдлягає перерахуванню. На пiдставi такого реєстру орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, не пiзнiше останнього дня строку, встановленого цим Кодексом для самостiйної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми податку на спецiальний рахунок платника в установах банкiв та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв";

     53) у статтi 212:

     у пунктi 212.1:

     пiдпункт 212.1.9 виключити;

     доповнити пiдпунктами 212.1.11 - 212.1.14 такого змiсту:

     "212.1.11. Особа - суб'єкт господарювання роздрiбної торгiвлi, яка здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв.

     212.1.12. Оптовий постачальник електричної енергiї.

     212.1.13. Виробники електричної енергiї, якi мають лiцензiю на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з виробництва електричної енергiї i продають її поза оптовим ринком електричної енергiї.

     Не є платниками податку особи, якi здiйснюють дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергiї та/або з постачання електричної енергiї, крiм платникiв, зазначених в пiдпунктi 212.1.12 цього пункту.

     212.1.14. Особа - власник ввезеного на митну територiю України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобiль, з якого справляється акцизний податок";

     доповнити пiдпунктом 212.3.11 такого змiсту:

     "212.3.11. Особи - суб'єкти господарювання роздрiбної торгiвлi, якi здiйснюють реалiзацiю пiдакцизних товарiв, пiдлягають обов'язковiй реєстрацiї як платники податку контролюючими органами за мiсцезнаходженням пункту продажу товарiв не пiзнiше граничного термiну подання декларацiї акцизного податку за мiсяць, в якому здiйснюється господарська дiяльнiсть";

     пiдпункт 212.3.3 виключити;

     54) у статтi 213:

     у пунктi 213.1:

     пiдпункт 213.1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "213.1.2. реалiзацiї та/або передачi в межах одного пiдприємства пiдакцизних товарiв (продукцiї) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працiвникам, а також здiйснення внескiв пiдакцизними товарами (продукцiєю) до статутного капiталу";

     пiдпункт 213.1.7 виключити;

     доповнити пiдпунктами 213.1.9 - 213.1.11 такого змiсту:

     "213.1.9. реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв;

     213.1.10. оптового постачання електричної енергiї;

     213.1.11. переобладнання ввезеного на митну територiю України транспортного засобу у пiдакцизний легковий автомобiль";

     у пунктi 213.2:

     пiдпункти 213.2.3 - 213.2.7 виключити;

     доповнити пiдпунктом 213.2.8 такого змiсту:

     "213.2.8. реалiзацiї електричної енергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками та/або з вiдновлюваних джерел енергiї";

     у пунктi 213.3:

     пiдпункт 213.3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "213.3.5. реалiзацiї та/або передачi в межах одного пiдприємства пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених на митнiй територiї України, що використовуються як сировина для виробництва пiдакцизних товарiв (продукцiї). Ця норма не поширюється на операцiї з реалiзацiї та/або передачi в межах одного пiдприємства нафтопродуктiв";

     в абзацi першому пiдпункту 213.3.6 слова "(крiм виробництва нафтопродуктiв)" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Ця норма не поширюється на операцiї з ввезення нафтопродуктiв";

     55) у статтi 214:

     пункт 214.1 доповнити пiдпунктами 214.1.3 - 214.1.4 такого змiсту:

     "214.1.3. вартiсть реалiзованої електричної енергiї без податку на додану вартiсть;

     214.1.4. вартiсть (з податком на додану вартiсть) пiдакцизних товарiв, що реалiзованi вiдповiдно до пiдпункту 213.1.9 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу";

     пункт 214.8 виключити;

     56) у статтi 215:

     у пунктi 215.1:

     абзац четвертий доповнити словами "речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне";

     абзац п'ятий доповнити словами та цифрами "транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, транспортнi засоби для перевезення вантажiв";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "електрична енергiя";

     у пiдпунктi 215.3:

     у пiдпунктi 215.3.2 цифри та слова:

"2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 101,72 вiдсоткiв 12"

     замiнити цифрами i словами:

"2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 227,33 вiдсоткiв 12";

     у пiдпунктi 215.3.3 цифри та слова:

"2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 133,35"

     замiнити цифрами i словами:

"2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 304,11";

     пiдпункт 215.3.4 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
  Легкi дистиляти:    
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 202
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарних пiдкатегорiях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90
євро за 1000 кiлограмiв 202
  Бензини спецiальнi:    
2710 12 21 00 уайт-спiрит - " - 202
2710 12 25 00 iншi спецiальнi бензини - " - 202
  Бензини моторнi:    
2710 12 31 00 бензини авiацiйнi - " - 32
  бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше:    
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi - " - 202
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
iншi бензини - " - 202
2710 20 90 00 iншi нафтопродукти євро за 1000 кiлограмiв 202
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
iз вмiстом свинцю бiльш як 0,013 г/л - " - 202
2710 12 70 00 Паливо для реактивних двигунiв - " - 30
2710 12 90 00 Iншi легкi дистиляти - " - 202
  Середнi дистиляти:    
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфiчних процесiв переробки - " - 202
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хiмiчних перетворень у процесах, не зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 11 - " - 202
  Гас:    
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунiв - " - 23
2710 19 25 00 iнший гас - " - 202
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти - " - 202
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
Важкi дистиляти (газойлi): - " - 100
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкi дистиляти (газойлi): євро за 1000 кiлограмiв 132
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39
Тiльки паливо пiчне побутове - " - 102
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки - " - 102
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 - " - 102
2711 11 00 00 Скраплений газ природний - " - 6
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) та iншi гази - " - 50
2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугiльний - " - 250
2905 11 00 00 Метанол технiчний (метиловий спирт) - " - 400
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Бiодизель та його сумiшi (що не мiстять або мiстять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд) на основi моноалкiльних складних ефiрiв жирних кислот - " - 102
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне - " - 99";

     пiдпункт 215.3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.5. Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8702 90 90 згiдно з УКТ ЗЕД):

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:  
8702 10 - з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 куб. см:  
8702 10 11 - - - новi:  
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 19 - - - що використовувалися:  
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 куб. см 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 куб. см 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 куб. см:  
8702 10 91 00 - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 10 99 00 - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 - iншi:  
  - - з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:  
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигунапонад 2800 куб. см:  
8702 90 11 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2800 куб. см:  
8702 90 31 00 - - - - новi 0,003 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна.

     Ставки податку для транспортних засобiв, що використовувалися понад 8 рокiв i вiдповiдають коду 8702 згiдно з УКТ ЗЕД, застосовуються з коефiцiєнтом 50";

     доповнити пiдпунктами 215.3.51 та 215.3.52 такого змiсту:

     "215.3.51. автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8702 згiдно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони, гоночнi автомобiлi, у тому числi автомобiлi, якi в установленому законодавством порядку подаються до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї у зв'язку зi змiною моделi транспортного засобу, яка до переобладнання пiд час ввезення вiдповiдала товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, а пiсля переобладнання вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:  
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:  
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням 0,653 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 10 18 00 - - iншi 0,653 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна внутрiшнього згоряння або 109,129 євро за 1 штуку для транспортних засобiв з електричним двигуном
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом:  
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1000 куб. см:  
8703 21 10 00 - - - новi 0,102 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 21 90 - - - що використовувалися:  
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,094 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 21 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,438 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 22 10 00 - - - новi 0,063 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:  
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,367 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 22 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,761 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:  
8703 23 11 10 - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,327 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 1,316 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 - - - - iншi:  
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см 0,267 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см 0,276 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 - - - що використовувалися:  
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2200 куб. см:  
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,643 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 13 - - - - - понад п'ять рокiв 2,441 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см:  
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як п'ять рокiв 2,213 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 23 90 33 - - - - - понад п'ять рокiв 4,985 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3000 куб. см:  
8703 24 10 00 - - - новi 2,209 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:  
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 3,329 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 24 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 4,985 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см:  
8703 31 10 00 - - - новi 0,103 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:  
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,367 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 31 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 1,761 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 0,327 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 19 00 - - - - iншi 0,327 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:  
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 1,923 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 32 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 2,441 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
  - - - новi:  
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей 2,209 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 19 00 - - - - iншi 2,209 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 90 - - - що використовувалися:  
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як п'ять рокiв 2,779 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 33 90 30 - - - - понад п'ять рокiв 4,715 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8703 90 - iншi:  
8703 90 10 00 - - транспортнi засоби, оснащенi електричними двигунами 109,129 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - iншi 109,129 євро за 1 штуку;

     215.3.52. моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:  
8704 10 - автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:  
8704 10 10 - - з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:  
8704 10 10 10 - - - вантажопiдйомнiстю понад 75 т 0,016 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 10 10 90 - - - iншi 0,016 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 10 90 - - iншi:  
8704 10 90 10 - - - автомобiлi-самоскиди масою до 5 т 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 10 90 90 - - - iншi 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):  
8704 21 - - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:  
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2500 куб. см:  
8704 21 31 00 - - - - - новi 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 21 39 00 - - - - - що використовувалися 0,02 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2500 куб. см:  
8704 21 91 00 - - - - - новi 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 21 99 00 - - - - - що використовувалися 0,02 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 22 - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:  
8704 22 91 00 - - - - новi 0,013 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 22 99 00 - - - - що використовувалися 0,026 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 23 - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:  
8704 23 91 00 - - - - новi 0,016 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 23 99 00 - - - - що використовувалися 0,033 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - iншi з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:  
8704 31 - - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:  
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2800 куб. см  
8704 31 31 00 - - - - - новi 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 31 39 00 - - - - - що використовувалися 0,02 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 куб. см:  
8704 31 91 00 - - - - - новi 0,01 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 31 99 00 - - - - - що використовувалися 0,020 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 32 - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:  
8704 32 91 00 - - - - новi 0,013 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8704 32 99 00 - - - - що використовувалися 0,026 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна.

     Ставки податку для транспортних засобiв, що вiдповiдають коду 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобiлiв, що використовувалися з 5 до 8 рокiв з коефiцiєнтом 40 для автомобiлiв, що використовувалися понад 8 рокiв з коефiцiєнтом - 50";

     пiдпункт 215.3.7 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердiй сумi з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) (специфiчнi)
8711 10 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 20 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 куб. см, але не бiльш як 250 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 30 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 куб. см, але не бiльш як 500 куб. см 0,062 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 500 куб. см, але не бiльш як 800 куб. см 0,443 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв понад 800 куб. см 0,447 євро за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них, крiм тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механiзмом; коляски 22 євро за 1 штуку";

     доповнити пiдпунктами 215.3.9 - 215.3.10 такого змiсту:

     "215.3.9. електрична енергiя:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Одиниця вимiру Ставки податку (адвалорна)
2716 00 00 00 Електроенергiя вiдсоткiв 3,2;

     215.3.10. Для пiдакцизних товарiв, реалiзованих вiдповiдно до пiдпункту 213.1.9 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, ставки податку встановлюються за рiшенням сiльської, селищної або мiської ради у вiдсотках вiд вартостi (з податком на додану вартiсть), у розмiрi 5 вiдсоткiв";

     57) статтю 2151 виключити;

     58) у статтi 216:

     пункт 216.7 виключити;

     доповнити пунктами 216.9 - 216.11 такого змiсту:

     "216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв є дата здiйснення розрахункової операцiї вiдповiдно до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй в сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг", а у разi реалiзацiї товарiв фiзичними особами - пiдприємцями, якi сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

     216.10. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електроенергiї є дата пiдписання акту прийому-передачi електроенергiї.

     216.11. Датою виникнення податкових зобов'язань у разi здiйснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який вiдповiдає товарнiй позицiї 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобiль, який вiдповiдає товарнiй позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, є дата видачi документа про вiдповiднiсть переобладнаного автомобiля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пiзнiше дати подання документiв до органу внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї такого транспортного засобу";

     59) статтю 219 виключити;

     60) у статтi 220:

     назву пiсля слова "податку" доповнити словами "з тютюнових виробiв";

     пункт 220.2 викласти в такiй редакцiї:

     "220.2. Декларацiя про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (продукцiю) (далi - декларацiя), встановленi виробником або iмпортером товарiв (продукцiї), подається центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, в електроннiй формi, визначенiй центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством";

     у пунктi 220.4:

     слова "забезпечує формування та" виключити;

     слова "не пiзнiше нiж за п'ять календарних днiв до дати встановлення максимальних роздрiбних цiн" замiнити цифрами та словами "не пiзнiше нiж 10 та 25 числа мiсяця";

     пункт 220.6 викласти у такiй редакцiї:

     "220.6. Декларацiя подається засобами електронного зв'язку в електроннiй формi уповноваженою особою виробника або iмпортера пiдакцизних товарiв (продукцiї) та вважається прийнятою за наявностi квитанцiї про отримання податкової декларацiї засобами електронного зв'язку, що мiстить дату прийняття та реєстрацiйного номера прийнятої декларацiї";

     пункт 220.7 викласти в такiй редакцiй:

     "220.7. Установленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на перелiченi у декларацiї товари (продукцiю) не пiзнiше нiж 10 числа запроваджуються з 15 числа мiсяця, в якому подається декларацiя, а установленi не пiзнiше нiж 25 числа - з 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому декларацiю подано центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, i дiють до їх змiни у порядку, встановленому цим Кодексом";

     у пунктi 220.9 слова "одного разу" замiнити словами "двох разiв";

     пункт 220.10 виключити;

     61) у статтi 221:

     пункт 221.3 доповнити словами "збiльшеними на суму акцизного податку з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну";

     пункт 221.4 пiсля слiв "або iмпортерами таких виробiв" доповнити словами "та правильностi нарахування акцизного податку з реалiзованих суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi тютюнових виробiв, тютюну та промислових замiнникiв тютюну";

     62) у статтi 222:

     у пiдпунктi 222.1.1 пункту 222.1 слова "виробниками пiдакцизних товарiв (продукцiї)" замiнити словами "платниками акцизного податку";

     пункт 222.2 доповнити пiдпунктом 222.2.4 такого змiсту:

     "222.2.4. Платники акцизного податку при зверненнi до органiв внутрiшнiх справ України для реєстрацiї або перереєстрацiї переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобiль зобов'язанi пред'явити квитанцiї або платiжнi доручення про сплату податку з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення";

     доповнити пунктом 222.3 такого змiсту:

     "222.3. Сплата податку при реалiзацiї суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

     222.3.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрiбної торгiвлi, який здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв, протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларацiї за мiсячний податковий перiод.

     222.3.2. Особа - суб'єкт господарювання роздрiбної торгiвлi, який здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв, сплачує податок за мiсцем здiйснення реалiзацiї таких товарiв";

     63) пункт 223.2 статтi 223 викласти в такiй редакцiї:

     "223.2. Платник податку з пiдакцизних товарiв (продукцiї), вироблених або переобладнаних на митнiй територiї України; iмпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробiв; суб'єкт господарювання роздрiбної торгiвлi, який здiйснює реалiзацiю пiдакцизних товарiв; оптовий постачальник електричної енергiї подає щомiсяця не пiзнiше 20 числа наступного перiоду контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї декларацiю акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу";

     64) у статтi 226:

     у пунктi 226.6 слова та цифри "вiд 1,2" виключити;

     пункт 226.7 викласти в такiй редакцiї:

     "226.7. Кожна марка акцизного податку на алкогольнi напої повинна мати окремий номер, мiсяць i рiк випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукцiї, крiм суми акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi алкогольних напоїв";

     65) у статтi 227:

     абзац перший пункту 227.1 пiсля слiв "з iноземними виробниками" доповнити словами "або iншими нерезидентами";

     пункт 227.4 викласти в такiй редакцiї:

     "227.4. Придбанi марки акцизного податку передаються покупцями марок (iмпортерами) iноземним суб'єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, що пiдлягають подальшому ввезенню на митну територiю України";

     66) у пунктi 228.8 статтi 228 слова "виробники такої продукцiї" замiнити словами "покупцi марок";

     67) у статтi 229:

     у пiдпунктах 229.2.1, 229.2.3 пункту 229.2 та пiдпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 цифри "2710 11 11 00" замiнити цифрами "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90";

     у пiдпунктi 229.4.1 пункту 229.4 та пiдпунктах 229.5.1, 229.5.3, 229.5.7 пункту 229.5 цифри "2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00" замiнити цифрами "2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 00; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90";

     пiдпункт 229.6.1 пункту 229.6 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Операцiї з передачi у рамках єдиного технологiчного циклу речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (код 2707 10 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД) у межах однiєї юридичної особи здiйснюються без оформлення податкового векселя з обов'язковим пiдтвердженням цiльового використання таких речовин в порядку, передбаченому цим пунктом цiєї статтi для операцiй з оформлення податкового векселя";

     68) у статтi 230:

     пункти 230.1, 230.7, 230.11, пiдпункти "а", "в", "ґ", "д", "е" пункту 230.12, пiдпункт "б" пункту 230.19 пiсля слiв "лiкеро-горiлчаних виробiв" доповнити словами "нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу";

     абзац другий пункту 230.1 пiсля слiв "Акцизнi склади" доповнити словами "на територiї яких виробляється спирт етиловий";

     пункт 230.5 викласти в такiй редакцiї:

     "230.5. Представник (представники) контролюючого органу здiйснює (здiйснюють) постiйний безпосереднiй контроль за наявнiстю витратомiрiв-лiчильникiв та iнших вимiрювальних приладiв; дотриманням установленого порядку вiдпуску спирту етилового, горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв, нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного, скрапленого газу та сплати податку з них";

     пiдпункт "а" пункту 230.12 пiсля слiв "витратомiрiв-лiчильникiв" доповнити словами "та iнших вимiрювальних приладiв";

     у пiдпунктi "б" пункту 230.19 слова "подiбнi пристрої" замiнити словами "вимiрювальнi прилади";

     доповнити пунктами 230.20 - 230.23 такого змiсту:

     "230.20. Пiд час вiдвантаження нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу заповнюється товарно-транспортна накладна, зареєстрована в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, в якiй представник контролюючого органу на акцизному складi робить вiдмiтку про погодження вiдпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого пiдпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показникiв пробiгу транспортного засобу, а також здiйснює запис у журналi реєстрацiї вiдвантаження нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.

     230.21. Усi документи, якi є пiдставою для вiдпуску нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, обов'язково перевiряються представником контролюючого органу на акцизному складi.

     230.22. Пiд час ввезення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу на акцизний склад представник контролюючого органу робить вiдмiтку на товарно-транспортнiй накладнiй, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" i особистого пiдпису, зазначення часу в'їзду на акцизний склад та показникiв пробiгу транспортного засобу, а також здiйснює запис в журналi реєстрацiї отримання нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу.

     230.23. Транспортування нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, вiдвантажених з акцизного складу пiдприємства, на якому виробляються нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення нафтопродуктiв, палива моторного альтернативного та скрапленого газу, з вiдмiткою представника контролюючого органу на акцизному складi забороняється";

     69) роздiл VII "Збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу" виключити;

     70) пункт 240.2 статтi 240 виключити;

     71) статтю 241 виключити;

     72) пiдпункт 242.1.4 пункту 242.1 статтi 242 виключити;

     73) статтю 244 виключити;

     74) у статтi 249:

     у пунктi 249.1 слова та цифри "(крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 цього Кодексу), податковими агентами (якi визначенi пiдпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу). Податковi агенти, якi визначенi пiдпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларацiї для митного оформлення" виключити;

     пункт 249.4 виключити;

     75) у статтi 250:

     у пунктi 250.2:

     в абзацi першому слова та цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти" та "за винятком податкових агентiв, визначених пiдпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, якi сплачують податок до або в день подання митної декларацiї" виключити;

     пiдпункт 250.2.2 виключити;

     у пунктi 250.5 слова та цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти" виключити;

     76) роздiл IХ "Рентна плата за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України" викласти у такiй редакцiї:

"РОЗДIЛ IХ. РЕНТНА ПЛАТА

     Стаття 251. Склад рентної плати

     251.1. Рентна плата складається з:

     251.1.1. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

     251.1.2. рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

     251.1.3. рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;

     251.1.4. рентної плати за спецiальне використання води;

     251.1.5. рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;

     251.1.6. рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України.

     Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

     252.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далi - платники рентної плати)

     252.1.1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб'єкти господарювання, у тому числi громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, зареєстрованi вiдповiдно до закону як пiдприємцi, якi набули права користування об'єктом (дiлянкою) надр на пiдставi отриманих спецiальних дозволiв на користування надрами (далi - спецiальний дозвiл) в межах конкретних дiлянок надр з метою провадження господарської дiяльностi з видобування корисних копалин, у тому числi пiд час геологiчного вивчення (або геологiчного вивчення з подальшою дослiдно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спецiальних дозволах об'єктах (дiлянках) надр.

     252.1.2. У разi укладення власниками спецiальних дозволiв з третiми особами договорiв на виконання робiт (послуг), пов'язаних з використанням надр, у тому числi (але не виключно) за операцiями з давальницькою сировиною, платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спецiальних дозволiв.

     252.1.3. Платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один iз учасникiв такого договору, на якого згiдно з його умовами покладено обов'язок нарахування, утримання та внесення податкiв i зборiв до бюджету з єдиного поточного рахунку спiльної дiяльностi (далi - уповноважена особа), за умови, що один з учасникiв зазначеного договору має вiдповiдний спецiальний дозвiл. Облiк результатiв спiльної дiяльностi ведеться таким учасником окремо вiд облiку його господарської дiяльностi. Такий учасник додатково береться на облiк як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.

     252.1.4. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачi, крiм суб'єктiв пiдприємництва, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до фермерських господарств, що провадять господарську дiяльнiсть з видобування пiдземних вод на пiдставi дозволiв на спецiальне водокористування.

     252.1.5. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачi, крiм суб'єктiв пiдприємництва, якi вiдповiдно до законодавства вiдносяться до фермерських господарств, - громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних дiлянок, розмiр яких перевищує норми, передбаченi статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прiснi пiдземнi води iз застосуванням електричних пристроїв у обсязi понад 13 кубiчних метрiв на особу в мiсяць (за показниками лiчильникiв).

     252.2. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин здiйснюють для цiлей оподаткування окремий (вiд iнших видiв операцiйної дiяльностi) бухгалтерський та податковий облiк витрат i доходiв за кожним видом мiнеральної сировини за кожним об'єктом надр, на який надано спецiальний дозвiл.

     252.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин по кожнiй наданiй у користування дiлянцi надр, що визначена у вiдповiдному спецiальному дозволi, є обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин у податковому (звiтному) перiодi, приведеної у вiдповiднiсть iз стандартом, встановленим галузевим законодавством, до якої належать:

     252.3.1. обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин з надр на територiї України, її континентального шельфу i виключної (морської) економiчної зони, у тому числi обсяг мiнеральної сировини, що утворюється в результатi виконання первинної переробки, що провадиться iншими, нiж платник рентної плати, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною;

     252.3.2. обсяг товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що є результатом господарської дiяльностi з видобування корисних копалин з вiдходiв (втрат, хвостiв тощо) гiрничого виробництва, у тому числi обсяг мiнеральної сировини, що утворюється в результатi виконання первинної переробки, що провадиться iншими, нiж платник рентної плати, суб'єктами господарювання на умовах господарських договорiв про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку вiдповiдно до законодавства необхiдно отримати спецiальний дозвiл.

     252.4. До об'єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин не належать:

     252.4.1. не включенi до державного балансу запасiв корисних копалин кориснi копалини мiсцевого значення i торф, видобутi землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економiчної вигоди з передачею чи без передачi права власностi на них, загальною глибиною розробки до двох метрiв, i прiснi пiдземнi води до 20 метрiв;

     252.4.2. видобутi (зiбранi) мiнералогiчнi, палеонтологiчнi та iншi геологiчнi колекцiйнi зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економiчної вигоди з передачею чи без передачi права власностi на них;

     252.4.3. кориснi копалини, видобутi з надр пiд час створення, використання, реконструкцiї геологiчних об'єктiв природно-заповiдного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економiчної вигоди з передачею чи без передачi права власностi на них;

     252.4.4. дренажнi та супутньо-пластовi пiдземнi води, якi не враховуються в державному балансi запасiв корисних копалин, що видобуваються пiд час розробки родовищ корисних копалин або пiд час будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд, i використання яких не передбачає отримання економiчної вигоди з передачею чи без передачi права власностi на них, у тому числi вiд використання для власних технологiчних потреб, за винятком обсягiв, якi використовуються для власних технологiчних потреб, пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

     252.4.5. видобутi кориснi копалини, якi без набуття та/або збереження платником права власностi на такi кориснi копалини вiдповiдно до затвердженого в установленому законодавством порядку технологiчного проекту розробки запасiв корисних копалин вiдповiдної дiлянки надр спрямовуються на формування запасiв корисних копалин техногенного родовища;

     252.4.6. обсяг природного газу, визнаного рециркулюючим вiдповiдно до вимог цього Кодексу, який визначається платником рентної плати за показниками вимiрювальних пристроїв, що зазначенi у журналi облiку видобутих корисних копалин iз дотриманням самостiйно затверджених ним вiдповiдно до вимог лiцензiйних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу;

     252.4.7. обсяги мiнеральних вод, що видобутi державними дитячими спецiалiзованими санаторно-курортними закладами, в частинi обсягiв, що використовуються для лiкування на їх територiї.

     252.5. Види товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) визначаються платником рентної плати вiдповiдно до затверджених законодавством перелiкiв видiв корисних копалин, а також кодифiкацiї товарiв та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї.

     252.6. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є вартiсть обсягiв видобутих у податковому (звiтному) перiодi корисних копалин (мiнеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мiнеральної сировини) для кожної дiлянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукцiї гiрничого пiдприємства).

     252.7. Вартiсть вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у податковому (звiтному) перiодi обчислюється платником для кожної дiлянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукцiї гiрничого пiдприємства) за бiльшою з таких її величин:

     252.7.1. за фактичними цiнами реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини);

     252.7.2. за розрахунковою вартiстю вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), крiм вуглеводневої сировини.

     252.8. У разi обчислення вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) за фактичними цiнами реалiзацiї вартiсть одиницi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) встановлюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) вiд виконаних у податковому (звiтному) перiодi господарських зобов'язань з реалiзацiї вiдповiдного обсягу (кiлькостi) такого виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини).

     Фактична цiна реалiзацiї для нафти, конденсату визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за податковий (звiтний) перiод як середня цiна одного бареля нафти "Urals", перерахована у гривнi за тонну за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, визначена за iнформацiєю мiжнародного агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam). При визначеннi фактичної цiни реалiзацiї для нафти, конденсату використовується середнiй показник мiсткостi барелiв в 1 тоннi нафти марки "Urals" у розмiрi 7,28.

     Фактична цiна реалiзацiї для руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, за податковий (звiтний) перiод як середня цiна однiєї тонни вiдповiдного виду товарної продукцiї (залiзорудного, марганцевого, iльменiтового, рутилового, цирконового, уранового концентратiв), перерахованої у гривнi за курсом Нацiонального банку України станом на 1 число мiсяця, що настає за звiтним перiодом, визначена виходячи з цiн, опублiкованих у свiтовому комерцiйному iнформацiйному оглядi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, якi визначаються на базових умовах поставки (склад готової продукцiї гiрничого пiдприємства) за методикою, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi якщо у податковому (звiтному) перiодi фактичну цiну реалiзацiї для руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, не визначено, фактичною цiною вважається цiна реалiзацiї вiдповiдного виду руди, що не може бути нижче цiни, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, у попередньому звiтному (податковому) перiодi.

     Фактичною цiною реалiзацiї для газу природного вважається:

     для газу природного, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, - закупiвельна цiна, встановлена нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, для кожного суб'єкта господарювання, який вiдповiдає критерiям, визначеним статтею 10 Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу";

     для iншого газу природного - цiна, що дорiвнює граничному (максимальному) рiвню цiни на природний газ, що реалiзується промисловим споживачам, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує визначену цiну реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та повiдомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Сума доходу, отриманого (нарахованого) вiд реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) за податковий (звiтний) перiод, зменшується на суму витрат платника, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) обсягу (кiлькостi) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) споживачу в розмiрах, установлених у договорi купiвлi-продажу згiдно з умовами постачання.

     Суми попередньої оплати вартостi обсягу (кiлькостi) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що надiйшли до моменту фактичного виконання господарських зобов'язань (фактичної поставки) або до моменту настання строку виконання господарських зобов'язань (поставки) за вiдповiдним договором, включаються до суми доходу для обчислення вартостi одиницi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у податковому (звiтному) перiодi, якщо такi господарськi зобов'язання (поставки) виконанi або мали бути виконаними за зазначеним договором.

     Сума доходу, отримана вiд реалiзацiї обсягу (кiлькостi) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) в iноземнiй валютi, обраховується в нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, встановленим Нацiональним банком України на дату реалiзацiї таких корисних копалин.

     252.9. До витрат платника рентної плати, пов'язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) споживачу, належать:

     252.9.1. витрати, пов'язанi з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) iз складу готової продукцiї платника рентної плати (вузла облiку, входу до магiстрального трубопроводу, пункту вiдвантаження споживачу або на переробку, межi роздiлу мереж iз споживачем) споживачу, а саме:

     з доставкою (перевезенням, транспортуванням) магiстральними трубопроводами, залiзничним, водним та iншими видами транспорту;

     iз зливанням, наливанням, навантаженням, розвантаженням та перевантаженням;

     з оплатою послуг портiв, зокрема портових зборiв;

     з оплатою транспортно-експедиторських послуг;

     252.9.2. витрати з обов'язкового страхування вантажiв, обчисленi вiдповiдно до законодавства;

     252.9.3. митнi платежi у разi реалiзацiї за межi митної територiї України.

     252.10. Вартiсть одиницi кожного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) обчислюється як спiввiдношення суми доходу, отриманого платником рентної плати вiд реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), визначеної вiдповiдно до пункту 252.8 цiєї статтi, та обсягу (кiлькостi) вiдповiдного виду реалiзованої товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що визначається за даними бухгалтерського облiку запасiв готової продукцiї такого платника.

     252.11. У разi обчислення вартостi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) за розрахунковою вартiстю до витрат платника рентної плати за податковий (звiтний) перiод включаються:

     252.11.1. матерiальнi витрати, у тому числi витрати, пов'язанi з виконанням господарських договорiв iз давальницькою сировиною, за винятком матерiальних витрат, пов'язаних iз:

     зберiганням;

     транспортуванням;

     пакуванням;

     проведенням iншого виду пiдготовки (включаючи передпродажну пiдготовку), крiм операцiй, що вiднесенi до операцiй первинної переробки (збагачення) у значеннi, наведеному у роздiлi I цього Кодексу, для реалiзацiї вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини);

     виробництвом i реалiзацiєю iнших видiв продукцiї, товарiв (робiт, послуг);

     252.11.2. витрати з оплати працi, крiм витрат з оплати працi працiвникiв, якi не зайнятi в господарськiй дiяльностi з видобування вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини);

     252.11.3. витрати з ремонту основних засобiв, крiм витрат на ремонт основних засобiв, не пов'язаних технiчно та технологiчно з господарською дiяльнiстю з видобування вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини);

     252.11.4. iншi витрати, що належать до складу витрат, у тому числi витрати, розподiленi згiдно з принципами облiкової полiтики платника рентної плати, понесенi ним в перiоди, коли господарська дiяльнiсть з видобування корисних копалин не провадилася у зв'язку iз сезонними умовами проведення видобувних робiт, крiм витрат, не пов'язаних з господарською дiяльнiстю з видобування вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), у тому числi:

     якi виникають в результатi формування фiнансових резервiв;

     на сплату процентiв боргових зобов'язань платника рентної плати;

     на внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

     на сплату штрафiв та/або неустойки чи пенi за рiшенням сторiн договору або за рiшенням вiдповiдних державних органiв, суду.

     252.12. Пiд час обчислення розрахункової вартостi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) також враховуються:

     252.12.1. сума нарахованої амортизацiї, крiм суми нарахованої амортизацiї на основнi засоби i нематерiальнi активи, що пiдлягають амортизацiї, але не пов'язанi технiчно та технологiчно з господарською дiяльнiстю з видобування вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини);

     252.12.2. сума амортизацiї витрат, пов'язаних з господарською дiяльнiстю з видобування вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини).

     252.13. У разi якщо мають мiсце державнi субвенцiї для гiрничих пiдприємств, визначення вартостi видобутої мiнеральної сировини (корисної копалини) здiйснюється без урахування субвенцiї, розмiри якої для кожної дiлянки надр обчислюються на пiдставi калькулювання собiвартостi видобутої корисної копалини за матерiалами бухгалтерського облiку провадження господарської дiяльностi в межах такої дiлянки надр.

     252.14. Сума витрат, понесених на провадження господарської дiяльностi з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звiтному) перiодi завершено комплекс технологiчних операцiй (процесiв) з видобування, повнiстю включається до розрахункової вартостi видобутих корисних копалин за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод.

     У разi якщо пiсля виникнення податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) платник рентної плати у будь-якому наступному податковому (звiтному) перiодi прийняв рiшення про застосування до неї (вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) або її частини) iнших операцiй первинної переробки, в результатi чого виник новий вид товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, що вiдрiзняється вiд продукцiї, за якою платником рентної плати визнанi та виконанi вiдповiднi зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, платник рентної плати у такому податковому (звiтному) перiодi визначає розмiр податкових зобов'язань з рентної плати для нового вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) з урахуванням виконаних податкових зобов'язань за обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), що був використаний на створення нової товарної продукцiї гiрничого пiдприємства, за вирахуванням сум податкових зобов'язань, якi виникали за попереднiми операцiями з даним видом корисної копалини.

     252.15. Сума витрат, понесених на провадження господарської дiяльностi з видобування корисних копалин, щодо яких у податковому (звiтному) перiодi не завершено комплекс технологiчних операцiй (процесiв) з видобування, включається до розрахункової вартостi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у податковому (звiтному) перiодi, в якому завершується такий комплекс технологiчних операцiй (процесiв).

     252.16. Розрахункова вартiсть одиницi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою:

Цр = Вмп + (Вмп х Крмпе)
-----------------------
Vмп
,

     де Вмп - витрати, обчисленi згiдно з пунктами 252.11 - 252.15 цiєї статтi (у гривнях);

     Крмпе - коефiцiєнт рентабельностi гiрничого пiдприємства, обчислений у матерiалах геолого-економiчної оцiнки запасiв корисних копалин дiлянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр (десятковий дрiб). Гiрничi пiдприємства, що порушили строк регулярної повторної геолого-економiчної оцiнки запасiв корисних копалин дiлянки надр, обчислюють податковi зобов'язання iз застосуванням коефiцiєнта рентабельностi, що дорiвнює трикратному розмiру облiкової ставки Нацiонального банку України;

     Vмп - обсяг (кiлькiсть) товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутих корисних копалин (мiнеральної сировини), що видобута за податковий (звiтний) перiод.

     252.17. Вартiсть руд урану та золота, видобутих з корiнних родовищ, обчислюється з урахуванням цiни реалiзацiї за податковий (звiтний) перiод (у разi вiдсутностi реалiзацiї у цей перiод - за найближчi попереднi податковi перiоди) хiмiчно чистого металу без урахування податку на додану вартiсть, зменшеної на суму витрат платника рентної плати на збагачення (афiнаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартiсть одиницi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) визначається з урахуванням частки (в натуральному вимiрi) вмiсту хiмiчно чистого металу в одиницi видобутих корисних копалин.

     252.18. Податковi зобов'язання з рентної плати за користування надрами для вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) в межах однiєї дiлянки надр за податковий (звiтний) перiод обчислюються за такою формулою:

     Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,

     де Vф - обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у податковому (звiтному) перiодi (в одиницях маси або об'єму);

     Вкк - вартiсть одиницi вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини), обчислена згiдно з пунктами 252.7 - 252.17 цiєї статтi;

     Свнз - величина ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у вiдсотках), встановлена у пунктi 252.20 цiєї статтi;

     Кпп - коригуючий коефiцiєнт, встановлений у пунктi 252.22 цiєї статтi.

     252.19. Обсяг (кiлькiсть) вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) визначається платником рентної плати самостiйно у журналi облiку видобутих корисних копалин вiдповiдно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї i нормативних актiв, що регламентують вимоги до вiдповiдного виду товарної продукцiї гiрничих пiдприємств стосовно визначення якостi сировини та кiнцевого продукту, визначення вмiсту основної та супутньої корисної копалини в лабораторiях, атестованих згiдно з правилами уповноваження та атестацiї у державнiй метрологiчнiй системi.

     Залежно вiд вiдповiдного виду видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) її кiлькiсть визначається в одиницях маси або об'єму.

     252.20. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у вiдсотках вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у таких розмiрах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гiрничому пiдприємству Ставка, вiдсоток вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства
руднi (металовмiснi (металiчнi), у тому числi руди) кориснi копалини:  
чорних металiв (крiм залiзної руди), кольорових та легувальних металiв 5,00
залiзна руда1) 8,00
урановмiснi (в технологiчному розчинi) 5,00
iншi, нiж урановмiснi, чорних, кольорових та легувальних металiв 5,00
енергетичнi кориснi копалини:  
вугiлля:  
коксiвне 1,50
енергетичне 0,75
антрацит 1,00
буре 1,00
торф 1,00
вуглеводнi:  
нафта:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00
Конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00
газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 20,00
визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв 14,00
з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України 11,00
природний газ, видобутий пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть 70,00
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 55,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 28,00
неенергетичнi, неруднi (неметаловмiснi (неметалiчнi) кориснi копалини, води пiдземнi2), води поверхневi, грязi лiкувальнi (пелоїди) 5,00

     1) До ставки застосовується коефiцiєнт, який дорiвнює частцi залiза в товарнiй продукцiї.

     2) Рентна плата за користування надрами для видобування прiсних пiдземних вод, якi видобуваються платниками, зазначеними у пiдпунктi 252.1.5 пункту 252.1 цiєї статтi, застосовується за ставками, визначеними у пiдпунктi 255.5.2 пункту 255.5 статтi 255 цього Кодексу.

     252.21. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi внаслiдок реалiзацiї дiючих або нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на дiлянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погiршеними гiрничо-геологiчними умовами (важковидобувнi) або виснаженiстю в процесi розробки в попереднiх перiодах, на окремих дiючих свердловинах пiсля капiтального ремонту, свердловинах, що вiдновлюються з числа лiквiдованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташованi на таких дiлянках надр, оподатковуються за ставкою 2 вiдсотки вiд вартостi додаткового видобутку вiдповiдної вуглеводневої сировини.

     Порядок вiдбору та затвердження нових iнвестицiйних проектiв (програм, договорiв), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягiв вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких iнвестицiйних проектiв (програм) визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику економiчного розвитку.

     Перелiк дiлянок надр та/або об'єктiв дiлянок надр, на яких реалiзуються новi iнвестицiйнi проекти (програми, договори), визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у нафтогазовому комплексi.

     Положення цього пункту поширюються на:

     пiдприємства, частка держави у статутному капiталi яких становить 25 вiдсоткiв та бiльше;

     господарськi товариства, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава;

     дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств;

     учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких становить 25 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств, становить 25 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть.

     252.22. До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючi коефiцiєнти, якi визначаються залежно вiд виду корисної копалини (мiнеральної сировини) та умов її видобування:

Критерiї застосування коефiцiєнта Величина коефiцiєнта
Видобування позабалансових запасiв корисних копалин, крiм вуглеводневої сировини* 0,50
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,79
Видобування позабалансових запасiв природного газу, з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,61
Видобування позабалансових запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi* 0,96
Видобування позабалансових запасiв нафти i конденсату* 0,95
Видобування запасiв (ресурсiв) корисних копалин з техногенних родовищ 0,50
Видобування пiщано-гравiйної сировини в межах акваторiї морiв, водосховищ, у рiчках та їх заплавах (крiм видобування, пов'язаного з плановими роботами з очищення фарватерiв рiчок) 2,0
Видобування вуглекислих мiнеральних пiдземних вод (гiдрокарбонатних) iз свердловин, що не обладнанi стацiонарними газовiддiлювачами 0,85
Видобування запасiв з родовищ, якi в установленому законодавством порядку визнанi як дотацiйнi запаси 0,01
Видобування запасiв корисних копалин дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв, крiм вуглеводневої сировини 0,70
Видобування запасiв природного газу, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,88
Видобування запасiв природного газу з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,77
Видобування запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,97
Видобування запасiв нафти i конденсату дiлянки надр, затверджених державною експертизою на пiдставi звiтiв з геологiчного вивчення, яке виконане платником рентної плати за рахунок власних коштiв 0,96
Видобування пiдземним шахтним способом з глибини понад 300 метрiв залiзної руди для збагачення iз вмiстом магнетитового залiза менше 35 вiдсоткiв 0,25

     * За умови, що запаси корисних копалин вiднесено до такої категорiї за результатами геолого-економiчної оцiнки, проведеної не ранiш як за 10 рокiв до виникнення податкових зобов'язань.

     Величина коригуючого коефiцiєнта обчислюється десятковим дробом з точнiстю до чотирьох знакiв вiдповiдно до актiв законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змiнами цiн (тарифiв) на споживчi товари (послуги) i розрахунку iндексу споживчих цiн.

     Якщо величина коригуючого коефiцiєнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металiв, урановмiсних руд менше одиницi, такий коригуючий коефiцiєнт застосовується iз значенням 1 (одиниця).

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної економiчної полiтики, щомiсяця до 10 числа наступного звiтного (податкового) перiоду розмiщує визначену величину коригуючого коефiцiєнта на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi та подає вiдповiдну iнформацiю Мiнiстерству фiнансiв України та центральному органу державної податкової служби.

     252.23. Податковi декларацiї з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються її платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спецiальний дозвiл.

     Податковi декларацiї з рентної плати пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, визначеною вiдповiдно до пункту 252.1 цiєї статтi починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договiр зареєстровано у контролюючих органах.

     252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, якi у податковому (звiтному) перiодi видобули природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ) та реалiзували суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, для формування ресурсу природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, визначають у податковiй декларацiї податковi зобов'язання з урахуванням обсягiв, визначених в актах приймання-передачi, та обсягiв виробничо-технологiчних витрат природного газу на технiчнi операцiї з видобування та пiдготовки до транспортування. Акти приймання-передачi оформляються вiдповiдно до типових договорiв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у нафтогазовому комплексi, про реалiзацiю природного газу у податковому (звiтному) перiодi, в якому такий газ був видобутий, та не пiзнiше 8 числа мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, пiдписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та уповноваженим суб'єктом на пiдставi укладених ними господарських договорiв.

     Обсяги виробничо-технологiчних витрат природного газу на здiйснення технiчних операцiй з видобування та пiдготовки до транспортування (у тому числi нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзацi першому цього пункту, визначаються пропорцiйно до питомої ваги обсягiв такого природного газу, реалiзованого уповноваженому суб'єкту, в загальному обсязi природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що пiдлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологiчних витрат такого природного газу.

     252.25. Платник рентної плати та уповноважена особа сплачують податковi зобов'язання:

     252.25.1. за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     252.25.2. за мiсцем облiку платника рентної плати у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України.

     252.26. Подання декларацiї, строки сплати, вiдповiдальнiсть платникiв та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 i 258 цього Кодексу.

     Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

     253.1. Платниками рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичнi та фiзичнi особи - суб'єкти господарювання, якi використовують у межах територiї України дiлянки надр для:

     253.1.1. зберiгання природного газу, нафти, газоподiбних та iнших рiдких нафтопродуктiв;

     253.1.2. витримування виноматерiалiв, виробництва i зберiгання винопродукцiї;

     253.1.3. вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин;

     253.1.4. зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв;

     253.1.5. провадження iнших видiв господарської дiяльностi.

     253.2. Не є платниками рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, вiйськовi частини, заклади, установи i органiзацiї Збройних Сил України та iншi вiйськовi формування, утворенi вiдповiдно до закону, що фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету.

     253.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг пiдземного простору (дiлянки) надр:

     253.3.1. для зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв - активний об'єм зберiгання газу в пористих чи трiщинуватих геологiчних утвореннях (пластах-колекторах);

     253.3.2. для зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв - об'єм спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер);

     253.3.3. для витримування виноматерiалiв, виробництва i зберiгання винопродукцiї, вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин, зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв, провадження iнших видiв господарської дiяльностi - площа пiдземного простору, що надана у користування в спецiально створених та iснуючих гiрничих виробках (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).

     253.4. Рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не справляється:

     253.4.1. за використання транспортних тунелiв та iнших пiдземних комунiкацiй, колекторно-дренажних систем та об'єктiв мiського комунального господарства;

     253.4.2. за використання пiдземних споруд на глибинi не бiльш як 20 метрiв, збудованих вiдкритим способом без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням.

     253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно вiд корисних властивостей надр i ступеня екологiчної безпеки пiд час їх використання у таких розмiрах:

Характер користування надрами Вид користування надрами Одиниця вимiру Ставка рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рiк
Використання пiдземного простору надр - пористих чи трiщинуватих геологiчних утворень (пластiв-колекторiв) зберiгання природного газу та газоподiбних продуктiв тис. куб. метрiв активного об'єму 0,3
Використання пiдземного простору - спецiально створених та iснуючих гiрничих виробок (вiдпрацьованих i пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберiгання нафти та iнших рiдких нафтопродуктiв куб. метрiв 0,3
  витримування виноматерiалiв, виробництво i зберiгання винопродукцiї кв. метрiв 0,85
  вирощування грибiв, овочiв, квiтiв та iнших рослин -"- 0,49
  зберiгання харчових продуктiв, промислових та iнших товарiв, речовин i матерiалiв -"- 0,36
  провадження iншої господарської дiяльностi -"- 1,19

     253.6. Подання декларацiї, строки сплати, вiдповiдальнiсть платникiв та контроль за справлянням рентної плати визначено статтями 257 i 258 цього Кодексу.

     Стаття 254. Рентна плата за користування радiочастотним ресурсом України

     254.1. Платниками рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України є загальнi користувачi радiочастотного ресурсу України, визначенi законодавством про радiочастотний ресурс, яким надано право користуватися радiочастотним ресурсом України в межах видiленої частини смуг радiочастот загального користування на пiдставi:

     254.1.1. лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України;

     254.1.2. лiцензiї на мовлення та дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою;

     254.1.3. дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою, отриманого на пiдставi договору з власником лiцензiї на мовлення;

     254.1.4. дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою.

     254.2. Не є платниками рентної плати спецiальнi користувачi, перелiк яких визначено законодавством про радiочастотний ресурс, та радiоаматори.

     254.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за користування радiочастотним ресурсом України є ширина смуги радiочастот, що визначається як частина смуги радiочастот загального користування у вiдповiдному регiонi та зазначена в лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України або в дозволi на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою для технологiчних користувачiв та користувачiв, якi користуються радiочастотним ресурсом для розповсюдження телерадiопрограм.

     254.4. Ставки рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України встановлюються у таких розмiрах:

  Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставкарентної плати за 1 МГц смуги радiочастот на мiсяць, гривень
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 0,03 - 300 ГГц 0,84
2. Радiозв'язок:    
фiксованої, рухомої сухопутної радiослужб; 0,03 - 470 МГц 817,24
морської радiослужби 0,03 - 470 МГц 408,62
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 817,24
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 409,90
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
20,64*
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT 30 - 3000 МГц 41,24
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 2534,18
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 32689,28
9. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
82,48
10. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
54,14
11. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 2200 МГц 20366,34*
12. Радiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку цифрової iнформацiї 2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц
36,10*
12,90*
13. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 30 кГц - 30 МГц  
до 1 кВт включно 979,64
вiд 1,1 до 10 кВт включно 1472,06
вiд 10,1 до 100 кВт включно 2083,06
вiд 101 до 500 кВт включно 2451,70
вiд 501 кВт i вище 4073,26
14. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц  
вiд 1 до 10 Вт включно 41,24
вiд 10,1 до 100 Вт включно 123,76
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 203,66
вiд 1,1 до 5 кВт включно 327,42
вiд 5,1 до 20 кВт включно 613,58
вiд 20,1 кВт i вище 817,24
15. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
 
до 100 Вт включно 306,78
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 613,58
вiд 1,1 до 10 кВт включно 979,64
вiд 10,1 кВт i вище 1227,12
16. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц  
до 10 Вт включно 28,36
вiд 10,1 до 100 Вт включно 56,72
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 123,76
вiд 1,1 до 5 кВт включно 244,94
вiд 5,1 до 20 кВт включно 489,82
вiд 20,1 кВт i вище 613,58
17. Види радiозв'язку (служби, системи, радiотехнологiї, радiоелектроннi засоби, випромiнювальнi пристрої), що не зазначенi у пунктах 1 - 16 пункту 254.4 цiєї статтi 9 кГц - 400 ГГц 1227,12

     * Для ширини смуги радiочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регiонi окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радiочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефiцiєнт 0,75.

     254.5. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України

     254.5.1. Перелiк користувачiв радiочастотного ресурсу - платникiв рентної плати та/або змiни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iз зазначенням виду зв'язку, смуги радiочастотного ресурсу, регiонiв користування радiочастотним ресурсом двiчi на рiк: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 сiчня та 1 липня вiдповiдно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сферi телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

     254.5.2. Платники рентної плати обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радiозв'язку, розмiру встановлених ставок та ширини смуги радiочастот по кожному регiону окремо.

     254.5.3. Платники рентної плати, яким надано право користуватися радiочастотним ресурсом України на пiдставi лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачi лiцензiї.

     У разi продовження термiну дiї лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України рентна плата сплачується з початку термiну дiї продовженої лiцензiї.

     Iншi платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачi дозволу на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв. Сплата рентної плати здiйснюється платниками рентної плати з дати видачi першого дозволу на експлуатацiю радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою в данiй смузi радiочастот у вiдповiдному регiонi незалежно вiд загальної кiлькостi дозволiв, наданих платнику рентної плати в такiй смузi радiочастот у певному регiонi.

     254.5.4. Платники рентної плати подають до контролюючих органiв копiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України, лiцензiй на мовлення та дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв у мiсячний строк пiсля їх видачi.

     254.6. Порядок подання декларацiї, строки сплати, вiдповiдальнiсть платникiв рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 i 258 цього Кодексу.

     Стаття 255. Рентна плата за спецiальне використання води

     255.1. Платниками рентної плати за спецiальне використання води є водокористувачi - суб'єкти господарювання незалежно вiд форми власностi: юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли без утворення юридичної особи (крiм бюджетних установ), постiйнi представництва нерезидентiв, а також фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктiв (первиннi водокористувачi) та/або вiд первинних або iнших водокористувачiв (вториннi водокористувачi), та використовують воду для потреб гiдроенергетики, водного транспорту i рибництва.

     255.2. Не є платниками рентної плати за спецiальне використання води водокористувачi, якi використовують воду виключно для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб населення (сукупностi людей, якi знаходяться на данiй територiї в той чи iнший перiод часу, незалежно вiд характеру та тривалостi проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних дiлянок), у тому числi для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та платникiв єдиного податку.

     Для цiлей цiєї статтi пiд термiном "санiтарно-гiгiєнiчнi потреби" слiд розумiти використання води в туалетних, душових, ванних кiмнатах i умивальниках та використання для утримання примiщень у належному санiтарно-гiгiєнiчному станi.

     255.3. Об'єктом оподаткування рентною платою за спецiальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачi, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

     255.3.1. Об'єктом оподаткування рентною платою за спецiальне використання води без її вилучення з водних об'єктiв є:

     для потреб гiдроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбiни гiдроелектростанцiй для вироблення електроенергiї;

     для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохiдним i несамохiдним флотом, що експлуатується (залежно вiд тоннажностi), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно вiд кiлькостi мiсць).

     255.3.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за спецiальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхiдної для поповнення водних об'єктiв пiд час розведення риби та iнших водних живих ресурсiв (у тому числi для поповнення, яке пов'язане iз втратами води на фiльтрацiю та випаровування).

     255.4. Рентна плата за спецiальне використання води не справляється:

     255.4.1. за воду, що використовується для задоволення питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб населення (сукупностi людей, якi знаходяться на данiй територiї в той чи iнший перiод часу, незалежно вiд характеру та тривалостi проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних дiлянок), у тому числi для задоволення виключно власних питних i санiтарно-гiгiєнiчних потреб юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та платникiв єдиного податку;

     255.4.2. за воду, що використовується для протипожежних потреб;

     255.4.3. за воду, що використовується для потреб зовнiшнього благоустрою територiй мiст та iнших населених пунктiв;

     255.4.4. за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах i кар'єрах;

     255.4.5. за воду, що забирається науково-дослiдними установами, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, для проведення наукових дослiджень у галузi рисосiяння та для виробництва елiтного насiння рису;

     255.4.6. за воду, що втрачена в магiстральних та мiжгосподарських каналах зрошувальних систем та магiстральних водогонах;

     255.4.7. за пiдземну воду, що вилучається з надр для усунення шкiдливої дiї вод (пiдтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крiм кар'єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарськiй дiяльностi пiсля вилучення та/або отримується для використання iншими користувачами;

     255.4.8. за воду, що забирається для забезпечення випуску молодi цiнних промислових видiв риби та iнших водних живих ресурсiв у воднi об'єкти;

     255.4.9. за морську воду, крiм води з лиманiв;

     255.4.10. за воду, що використовується садiвницькими та городницькими товариствами (кооперативами);

     255.4.11. за воду, що забирається для реабiлiтацiї, лiкування та оздоровлення реабiлiтацiйними установами для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, пiдприємствами, установами та органiзацiями фiзкультури та спорту для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi заснованi всеукраїнськими громадськими органiзацiями iнвалiдiв вiдповiдно до закону;

     255.4.12. для потреб гiдроенергетики - з гiдроакумулюючих електростанцiй, якi функцiонують у комплексi з гiдроелектростанцiями;

     255.4.13. для потреб водного транспорту:

     з морського водного транспорту, який використовує рiчковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззi рiчки, без використання спецiальних заходiв забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

     пiд час експлуатацiї водних шляхiв стоянковими (нафтоперекачувальнi станцiї, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучi, судна з механiчним обладнанням та iншi стоянковi судна) i службово-допомiжними суднами та експлуатацiї водних шляхiв рiчки Дунаю.

     255.5. Ставки рентної плати за спецiальне використання води встановлюються у таких розмiрах:

     255.5.1. за спецiальне використання поверхневих вод:

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 35,66
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (без Iнгульця) 33,92
Iнгульця 51,73
Сiверського Дiнця 69,55
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 39,22
Iнгулу 48,12
Днiстра 21,37
Вiсли та Захiдного Бугу 21,37
Пруту та Сiрету 16,05
Тиси 16,05
Дунаю 14,3
Рiчок Криму 71,31
Рiчок Приазов'я 85,62
Iнших водних об'єктiв 39,22

     255.5.2. за спецiальне використання пiдземних вод:

Найменування регiонiв Ставка рентної плати, гривень за 100 куб. метрiв
Автономна Республiка Крим (крiм м. Севастополя) 65,95
м. Севастополь 65,95
Областi:  
Вiнницька 57
Волинська 58,88
Днiпропетровська 49,95
Донецька 67,78
Житомирська 57
Закарпатська 37,45
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 57
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 51,73
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 89,15
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 49,95
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 41,44
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 48,89
Кiровоградська 65,95
Львiвська 51,73
Луганська 74,87
Миколаївська 74,87
Одеська 62,41
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 38,56
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 42,98
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 46
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 53,43
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 42,98
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 48,94
Тернопiльська 69,55
Харкiвська 53,47
Херсонська 53,47
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 44,59
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 67,78
Черкаська 38,56
Чернiвецька 62,41
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 53,47
iншi адмiнiстративно-територiальнi одиницi областi 41,8
м. Київ 53,27

     255.5.3. для потреб гiдроенергетики - 6,93 гривнi за 10 тис. куб. метрiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй;

     255.5.4. для потреб водного транспорту з усiх рiчок, крiм Дунаю:

     для вантажного самохiдного i несамохiдного флоту, що експлуатується, - 0,1188 гривнi за 1 тоннаж-добу експлуатацiї;

     для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0132 гривнi за 1 мiсце-добу експлуатацiї;

     255.5.5. для потреб рибництва:

     36,39 гривнi за 10 тис. куб. метрiв поверхневої води;

     43,75 гривнi за 10 тис. куб. метрiв пiдземної води;

     255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

     33,85 гривнi за 1 куб. метр поверхневої води;

     39,48 гривнi за 1 куб. метр пiдземної води;

     255.5.7. за шахтну, кар'єрну та дренажну воду - 7,84 гривнi за 100 куб. метрiв води.

     255.6. Для теплоелектростанцiй з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбiн для охолодження конденсату, обчислюється iз застосуванням коефiцiєнта 0,005.

     255.7. Житлово-комунальнi пiдприємства застосовують до ставок рентної плати коефiцiєнт 0,3.

     255.8. За умови використання води з лиманiв платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спецiальне використання поверхневих вод вiдповiдно до показника "Iншi воднi об'єкти", зазначеного у пiдпунктi 255.5.1 пункту 255.5 цiєї статтi.

     255.9. За умови використання води з каналiв платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановленi за спецiальне використання води водного об'єкта, з якого забирається вода в канал.

     255.10. За умови використання води iз змiшаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановленi для джерел, з яких формуються (наповнюються) змiшанi джерела.

     255.11. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за спецiальне використання води

     255.11.1. Водокористувачi самостiйно обчислюють рентну плату за спецiальне використання води та за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики i рибництва щокварталу наростаючим пiдсумком з початку року, а за спецiальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого пiврiччя поточного року, у якому було здiйснено таке використання.

     255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягiв використаної води (пiдземної, поверхневої, отриманої вiд iнших водокористувачiв) водних об'єктiв з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволi на спецiальне водокористування, лiмiтiв використання води, ставок рентної плати та коефiцiєнтiв.

     За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником iншим водокористувачам без укладення з останнiми договору на поставку води, рентна плата обчислюється i сплачується таким водокористувачем-постачальником.

     255.11.3. Водокористувачi, якi використовують воду iз змiшаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому спiввiдношеннi, у якому формується таке змiшане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефiцiєнтiв.

     255.11.4. Водокористувачi, якi використовують воду з каналiв, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягiв використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лiмiтiв використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефiцiєнтiв.

     255.11.5. Рентна плата за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягiв води, пропущеної через турбiни гiдроелектростанцiй, та ставки рентної плати.

     255.11.6. За умови експлуатацiї водних шляхiв вантажними самохiдними i несамохiдними суднами рентна плата за спецiальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних облiку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з мiсця-доби та ставки рентної плати.

     255.11.7. Справляння рентної плати за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики, водного транспорту i рибництва не звiльняє водокористувачiв вiд сплати рентної плати за спецiальне використання води.

     255.11.8. Рентна плата за спецiальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягiв води, необхiдної для поповнення водних об'єктiв пiд час розведення риби та iнших водних живих ресурсiв (у тому числi для поповнення, яке пов'язане iз втратами води на фiльтрацiю та випаровування), та ставок рентної плати.

     255.11.9. Водокористувачi, якi застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи iз фактичних обсягiв води, використаної на пiдживлення оборотної системи. За всi iншi обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних пiдставах.

     255.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостiйно на пiдставi даних первинного облiку згiдно з показаннями вимiрювальних приладiв.

     За вiдсутностi вимiрювальних приладiв обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологiчними даними (тривалiсть роботи агрегатiв, обсяг виробленої продукцiї чи наданих послуг, витрати електроенергiї, пропускна спроможнiсть водопровiдних труб за одиницю часу тощо). У разi вiдсутностi вимiрювальних приладiв, якщо можливiсть їх встановлення iснує, рентна плата сплачується у двократному розмiрi.

     255.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробствi визначають органи водного господарства.

     255.11.12. Якщо водокористувачi, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, використовують обсяги води для господарської дiяльностi, направленої на отримання доходу в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах, рентна плата обчислюється на загальних пiдставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

     255.11.13. У разi перевищення водокористувачами встановленого рiчного лiмiту використання води рентна плата обчислюється i сплачується у п'ятикратному розмiрi виходячи з фактичних обсягiв використаної води понад встановлений лiмiт використання води, ставок рентної плати та коефiцiєнтiв.

     255.11.14. За понадлiмiтне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згiдно з установленими ставками рентної плати та коефiцiєнтами.

     255.11.15. За вiдсутностi у водокористувача дозволу на спецiальне водокористування iз встановленими в ньому лiмiтами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що пiдлягає оплатi як за понадлiмiтне використання.

     255.11.16. Податкова декларацiя з рентної плати за спецiальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

     Рентна плата за спецiальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

     255.11.17. Фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли водокористувача, якi мають банкiвськi рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облiк своєї дiяльностi, складають окремий баланс, подають податковi декларацiї та сплачують рентну плату за своїм мiсцем податкової реєстрацiї.

     255.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурнi пiдроздiли, якi не мають банкiвських рахункiв, не ведуть окремого бухгалтерського облiку своєї дiяльностi, не складають окремого балансу, податковi декларацiї подаються i рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такi структурнi пiдроздiли, за мiсцезнаходженням водних об'єктiв та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об'єктiв.

     255.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими декларацiями контролюючим органам копiї дозволу на спецiальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звiтностi про використання води.

     255.11.20. У межах встановленого в дозволi на спецiальне водокористування лiмiту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлiмiтне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженнi водокористувача пiсля оподаткування.

     Рентна плата за спецiальне використання води для потреб гiдроенергетики i водного транспорту повнiстю включається до складу витрат.

     255.12. Порядок подання декларацiї, строки сплати, вiдповiдальнiсть платникiв рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 i 258 цього Кодексу.

     Стаття 256. Рентна плата за спецiальне використання лiсових ресурсiв

     256.1. Платниками рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв є лiсокористувачi - юридичнi особи, їх фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, що не мають статусу юридичної особи, постiйнi представництва нерезидентiв, якi отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентськi (представницькi) функцiї стосовно таких нерезидентiв або їх засновникiв, фiзичнi особи (крiм фiзичних осiб, якi мають право безоплатно без видачi спецiального дозволу використовувати лiсовi ресурси вiдповiдно до лiсового законодавства), а також фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють спецiальне використання лiсових ресурсiв на пiдставi спецiального дозволу (лiсорубного квитка або лiсового квитка) або вiдповiдно до умов договору довгострокового тимчасового користування лiсами.

     256.2. Об'єктом оподаткування рентною платою за спецiальне використання лiсових ресурсiв є:

     256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

     256.2.2. деревина, заготовлена пiд час проведення заходiв:

     щодо полiпшення якiсного складу лiсiв, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах вiком понад 40 рокiв - рубки догляду за лiсом, вибiрковi санiтарнi рубки, вибiрковi лiсовiдновнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю, ландшафтнi рубки i рубки переформування; незалежно вiд вiку деревостанiв - суцiльнi санiтарнi та суцiльнi лiсовiдновнi рубки);

     з розчищення лiсових дiлянок, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв'язку з будiвництвом гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо;

     256.2.3. другоряднi лiсовi матерiали (заготiвля живицi, пнiв, лубу та кори, деревної зеленi, деревних сокiв та iнших другорядних лiсових матерiалiв, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства);

     256.2.4. побiчнi лiсовi користування (заготiвля сiна, випасання худоби, заготiвля дикорослих плодiв, горiхiв, грибiв, ягiд, лiкарських рослин, збирання лiсової пiдстилки, заготiвля очерету та iнших побiчних лiсових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лiсового господарства);

     256.2.5. використання корисних властивостей лiсiв для культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних, туристичних i освiтньо-виховних цiлей та проведення науково-дослiдних робiт.

     256.3. Ставки рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв встановлюються у таких розмiрах:

     256.3.1. за заготiвлю деревини основних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Сосна
  1 171,28 109,54 42,12 4,34
  2 121,72 78,24 30,42 3,32
  3 98,24 63,28 24,4 2,66
  4 73,88 46,96 18,06 2
  5 48,68 31,28 12,04 1,34
Модрина
  1 76,94 65,2 25,4 5,66
  2 55,42 46,96 18,06 4,34
  3 43,72 37,8 14,38 3,32
  4 32,6 28,06 10,7 2,34
  5 22,16 18,92 7,36 1,68
Ялина, ялиця
  1 106,3 90,64 34,76 4,02
  2 78,9 67,18 26,08 2,66
  3 63,28 54,14 20,72 2,34
  4 47,62 40,44 15,38 1,68
  5 31,96 26,74 10,38 1,34
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 449,38 215,94 71,9 7,36
  2 322,34 154,98 51,48 5,36
  3 258,14 123,36 41,46 4,34
  4 193,92 93,3 31,1 3,02
  5 127,06 61,68 20,72 2,34
Ясен, клен (крiм явора)
  1 168,52 143,94 71,9 7,36
  2 120,86 103,32 51,48 5,36
  3 96,8 82,26 41,46 4,34
  4 72,7 62,2 31,1 3,02
  5 47,66 41,14 20,72 2,34
Бук
  1 323,98 208,4 69,56 6,34
  2 230,72 148,24 49,5 4,34
  3 185,56 118,88 39,8 3,68
  4 139,42 88,76 29,76 2,66
  5 93,3 59,44 19,74 1,68
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 25,08 21,58 16,04 5,66
  2 17,54 15,06 11,56 4,34
  3 14,04 12,54 9,52 3,32
  4 10,52 9,04 7,02 2,34
  5 7,02 6,02 4,5 1,68
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 14,52 12,54 9,52 4,02
  2 10,52 9,04 6,52 2,66
  3 8,54 7,02 5,54 2,34
  4 6,52 5,54 4,02 1,68
  5 4,02 3,5 2,52 0,66
Другий пояс лiсiв
Сосна
  1 146,04 93,26 35,78 3,68
  2 103,44 66,52 25,74 2,66
  3 82,58 53,46 20,72 2,34
  4 62,58 39,8 15,38 1,68
  5 41,74 26,74 10,38 1
Модрина
  1 65,88 56,74 21,72 5,36
  2 47,62 40,44 15,38 3,68
  3 37,8 31,96 12,36 3,02
  4 28,06 24,14 9,34 2,34
  5 18,92 16,32 6,34 1,34
Ялина, ялиця
  1 93,88 80,22 30,76 3,32
  2 67,18 57,36 22,06 2,34
  3 53,46 45,64 17,72 2
  4 40,44 34,58 13,36 1,68
  5 26,7 22,84 8,68 1
Дуб (крiм дуба коркового)
  1 382,5 184,32 61,5 6,02
  2 274,18 131,68 43,8 4,34
  3 218,02 105,34 34,76 3,32
  4 163,16 78,24 26,44 2,66
  5 109,66 52,64 17,72 1,68
Ясен, клен (крiм явора)
  1 143,44 122,88 61,5 6,02
  2 102,82 87,76 43,8 4,34
  3 81,74 70,22 34,76 3,32
  4 61,2 52,16 26,44 2,66
  5 41,14 35,12 17,72 1,68
Бук
  1 275,84 176,8 58,84 5,36
  2 196,6 125,66 42,12 3,68
  3 157,5 100,82 33,78 3,02
  4 118,34 75,22 25,4 2,34
  5 79,24 50,42 16,74 1,68
Береза, вiльха чорна, граб звичайний, в'яз, липа
  1 20,54 17,54 13,54 5,02
  2 15,06 13,02 9,52 3,68
  3 12,0 10,04 8,02 2,66
  4 9,04 8,02 5,54 2,34
  5 6,02 5,02 4,02 1,34
Осика, вiльха сiра, тополя
  1 12,54 11,02 8,02 3,32
  2 9,04 8,02 5,54 2,34
  3 7,02 6,52 5,02 2
  4 5,54 4,5 3,5 1,68
  5 3,5 3,5 2,52 1

     256.3.2. за заготiвлю деревини неосновних лiсових порiд:

Найменування лiсової породи Розряд Ставка за 1 щiльний куб. метр деревини, гривень
дiлової (без кори) дров'яної
(з корою)
великої середньої дрiбної
Перший пояс лiсiв
Самшит
  1 790,44 675,56 337,7 7,36
  2 564,72 482,48 241,4 5,36
  3 451,88 386,18 192,92 4,34
  4 339,04 289,38 144,78 3,02
  5 225,7 193,1 96,62 2,34
Бархат, горiх
  1 492,5 421,3 210,64 7,36
  2 352,1 300,92 150,46 5,36
  3 281,38 240,74 120,38 4,34
  4 211,14 180,56 90,6 3,02
  5 140,92 120,38 60,18 2,34
Груша, кизил, явiр
  1 395,22 338,04 168,86 7,36
  2 282,36 241,22 120,72 5,36
  3 225,7 193,1 96,62 4,34
  4 169,52 144,96 72,56 3,02
  5 112,86 96,8 48,48 2,34
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 295,4 252,28 126,06 7,36
  2 211,14 180,08 89,92 5,36
  3 168,52 143,94 71,9 4,34
  4 126,9 107,82 53,84 3,02
  5 84,26 72,22 36,12 2,34
Каштан, дуб корковий
  1 246,26 210,64 105,34 7,36
  2 176,04 150,46 75,22 5,36
  3 140,92 120,38 60,18 4,34
  4 105,84 90,28 45,16 3,02
  5 70,22 60,18 30,42 2,34
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 197,6 168,52 84,6 7,36
  2 140,92 120,38 60,18 5,36
  3 112,34 96,3 48,14 4,34
  4 84,26 72,22 36,12 3,02
  5 56,66 48,66 24,4 2,34
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 147,98 126,38 63,18 7,36
  2 105,84 90,28 45,16 5,36
  3 84,26 72,22 36,12 4,34
  4 63,72 54,16 27,42 3,02
  5 42,64 36,12 18,06 2,34
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 49,14 42,12 21,08 4,02
  2 35,12 30,1 15,06 2,66
  3 28,08 24,08 12,04 2,34
  4 21,08 18,06 9,04 1,68
  5 14,04 12,04 6,02 1,34
Другий пояс лiсiв
Самшит
  1 669,54 572,24 286,22 6,02
  2 477,96 408,76 204,3 4,34
  3 382,68 327 163,84 3,32
  4 286,86 245,26 122,7 2,66
  5 191,58 163,5 81,92 1,68
Бархат, горiх
  1 419,28 358,6 179,22 6,02
  2 299,4 256,28 128,06 4,34
  3 239,72 204,64 102,32 3,32
  4 179,54 154,48 76,56 2,66
  5 119,86 102,82 51,16 1,68
Груша, кизил, явiр
  1 334,52 285,88 143,1 6,02
  2 239,24 204,12 102,32 4,34
  3 191,58 163,5 81,92 3,32
  4 143,44 122,88 61,5 2,66
  5 95,82 81,74 40,78 1,68
Абрикос, вишня, ялiвець, облiпиха, слива (крiм терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 251,78 214,66 107,68 6,02
  2 179,54 153,46 76,56 4,34
  3 143,44 122,88 61,5 3,32
  4 107,82 92,26 46,14 2,66
  5 71,72 61,2 30,76 1,68
Каштан, дуб корковий
  1 209,66 179,54 89,92 6,02
  2 149,96 128,4 64,2 4,34
  3 119,86 102,82 51,16 3,32
  5 59,68 51,16 25,74 1,68
Барбарис, гледичiя, кипарис, шипшина
  1 167,52 142,94 71,54 6,02
  2 119,38 102,32 50,82 4,34
  3 95,82 81,74 40,78 3,32
  4 71,72 61,2 30,76 2,66
  5 47,66 41,14 20,42 1,68
Акацiя, бересклет, бiрючина, глiд, граб схiдний, тамарикс, калина, крушина, лiщина, горобина, бузок, скумпiя, свидина, терен, черемха
  1 125,88 107,32 53,84 6,02
  2 89,8 76,74 38,44 4,34
  3 71,72 61,2 30,76 3,32
  4 53,68 46,14 23,06 2,66
  5 36,12 30,58 15,38 1,68
Верба, чагарники (крiм зазначених в iнших позицiях)
  1 41,62 35,6 17,72 3,32
  2 30,1 25,58 12,72 2,34
  3 24,08 20,54 10,38 2
  4 18,06 15,54 7,7 1,68
  5 12,04 10,04 5,36 1

     256.4. Ставки рентної плати, встановленi пiдпунктами 256.3.1 i 256.3.2 пункту 256.3 цiєї статтi, застосовуються при заготiвлi деревини в порядку рубок головного користування та пiд час проведення заходiв щодо полiпшення якiсного складу лiсiв, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах вiком понад 40 рокiв - рубки догляду за лiсом, вибiрковi санiтарнi рубки, вибiрковi лiсовiдновнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю, ландшафтнi рубки i рубки переформування; незалежно вiд вiку деревостанiв - суцiльнi санiтарнi та суцiльнi лiсовiдновнi рубки) та заходiв з розчищення лiсових дiлянок, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв'язку з будiвництвом гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо.

     256.5. Ставки рентної плати за заготiвлю деревини застосовуються з урахуванням розподiлу лiсiв за поясами i розрядами.

     256.6. Розподiл лiсiв за поясами:

     256.6.1. до першого поясу належать усi лiси, за винятком лiсiв Закарпатської, Iвано-Франкiвської та Чернiвецької областей i лiсiв гiрської зони Львiвської областi;

     256.6.2. до другого поясу належать лiси Закарпатської, Iвано-Франкiвської та Чернiвецької областей i лiси гiрської зони Львiвської областi.

     256.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) виходячи з нижчезазначеної вiдстанi мiж центром кварталу i найближчим нижнiм складом лiсозаготiвельника, до якого деревина вивозиться безпосередньо з лiсосiки, або пунктом вiдвантаження деревини залiзницею:

Розряди 1 2 3 4 5
Вiдстань, кiлометрiв до 10 10,1 - 25 25,1 - 40 40,1 - 60 60,1 i бiльше

     Вiдстань (пряма) вiд центру кварталу (урочища) до нижнього складу або пункту вiдвантаження деревини залiзницею визначається за картографiчними матерiалами i коригується залежно вiд геоморфологiчних умов мiсцевостi за такими коефiцiєнтами:

     у лiсах з рiвнинним рельєфом - 1,1;

     у лiсах з горбистим рельєфом або у лiсах, понад 30 вiдсоткiв площi яких зайнято болотами, - 1,25;

     у лiсах з гiрським рельєфом - 1,5.

     Пунктом вiдвантаження деревини залiзницею вважається пункт (залiзнична станцiя, роз'їзд), у якому дозволено здiйснення такої операцiї, незалежно вiд наявностi на ньому вiдповiдних складiв.

     256.8. Змiна розподiлу лiсiв за розрядами здiйснюється у разi:

     256.8.1. закриття дiючих або вiдкриття нових пунктiв (залiзничних станцiй чи роз'їздiв) вiдвантаження деревини;

     256.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподiлу лiсiв за розрядами.

     256.9. До великої деревини всiх лiсових порiд належать вiдрiзки стовбура (у верхньому перетинi без кори) дiаметром вiд 25 сантиметрiв i бiльше, до середньої - дiаметром вiд 13 до 24 сантиметрiв, до дрiбної - дiаметром вiд 3 до 12 сантиметрiв.

     До дров'яної деревини належать сортименти, якi можна використовувати для технологiчних потреб, а також не придатнi для промислової переробки (дрова паливнi).

     На дров'яну деревину, використану для технологiчних потреб, донараховується рентна плата за результатами фактичної заготiвлi у розмiрi 70 вiдсоткiв установлених пiдпунктами 256.3.1 i 256.3.2 пункту 256.3 цiєї статтi ставок рентної плати за дiлову дрiбну деревину вiдповiдної лiсової породи.

     Ставки рентної плати за дiлову i дров'яну деревину липи встановленi пiдпунктами 256.3.1 i 256.3.2 пункту 256.3 цiєї статтi без урахування кори, а за дров'яну деревину решти лiсових порiд - з корою.

     За лiквiд з крони встановлюється рентна плата у розмiрi 40 вiдсоткiв, а за порубковi залишки, що пiдлягають використанню, - 20 вiдсоткiв ставок рентної плати за дров'яну деревину вiдповiдної лiсової породи.

     На деревину, заготовлену пiд час вибiркових рубок головного користування ставки рентної плати знижуються на 20 вiдсоткiв, а заходiв щодо полiпшення якiсного складу лiсiв, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах вiком понад 40 рокiв - рубки догляду за лiсом, вибiрковi санiтарнi рубки, вибiрковi лiсовiдновнi рубки, рубки, пов'язанi з реконструкцiєю, ландшафтнi рубки i рубки переформування) - на 50 вiдсоткiв. Знижки у вiдсотках обчислюються за кожною ставкою рентної плати окремо.

     256.10. За заготiвлю другорядних лiсових матерiалiв, здiйснення побiчних лiсових користувань та використання корисних властивостей лiсiв ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами.

     256.11. Порядок нарахування податкових зобов'язань з рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв

     256.11.1. Сума рентної плати обчислюється суб'єктами лiсових вiдносин, якi видають спецiальнi дозволи, i зазначається у таких дозволах.

     256.11.2. Сума рентної плати, зазначена в лiсорубному та в лiсовому квитках, пiдлягає перерахунку суб'єктом лiсових вiдносин, який видає спецiальнi дозволи, у разi коли:

     загальна кiлькiсть фактично заготовленої деревини пiд час її вiдпуску з облiком за площею перевищує зазначену в лiсорубному квитку та кiлькiсть бiльше нiж на 10 вiдсоткiв;

     фактичний обсяг використання лiсових ресурсiв перевищує зазначений у лiсовому квитку на весь обсяг такого перевищення.

     Пiдставою для перерахунку є спецiальнi дозволи та акти огляду мiсць використання лiсових ресурсiв.

     256.11.3. Суб'єктом лiсових вiдносин, який видає спецiальнi дозволи, перерахунок рентної плати за заготiвлю деревини i заготiвлю другорядних лiсових матерiалiв, побiчнi лiсовi користування та використання корисних властивостей лiсiв здiйснюється також у разi:

     а) виправлення технiчних помилок, якi можуть бути допущенi пiд час проведення матерiальної i грошової оцiнки лiсосiк, другорядних лiсових матерiалiв, побiчних лiсових користувань та використання корисних властивостей лiсiв, вiдпущених за лiсорубними квитками або лiсовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясiв, розрядiв та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних помилок, допущених пiд час пiдрахункiв;

     б) анулювання лiсорубного та/або лiсового квитка у зв'язку з вилученням земель для iнших потреб. В iнших випадках анулювання або видачi дублiката лiсорубного квитка та/або лiсового квитка перерахунок рентної плати не здiйснюється i вся нарахована за такими квитками сума рентної плати повнiстю сплачується до вiдповiдних бюджетiв;

     в) надання лiсокористувачевi вiдстрочки:

     на заготiвлю деревини - сума рентної плати за заготiвлю залишеної на пнi деревини збiльшується на 1,5 вiдсотка незалежно вiд строку, на який надано вiдстрочку;

     на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно деревину збiльшується на 1,5 вiдсотка за кожний мiсяць вiдстрочки;

     г) додаткового продовження строку вивезення, але не бiльш як на три мiсяцi. При цьому лiсокористувачем сума рентної плати за обсяг невивезеної вчасно деревини збiльшується на 5 вiдсоткiв за кожний мiсяць вiдстрочки.

     256.11.4. Незалежно вiд способу облiку деревини, що вiдпускається на пнi (за площею, пеньками, приблизною кiлькiстю), лiсокористувачi, якi допустили неповну заготiвлю деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лiсорубними квитками, або взагалi її не проводили, рентну плату обчислюють i сплачують повнiстю за всю дозволену для заготiвлi кiлькiсть деревини, що зазначена в дозволi.

     256.11.5. Лiсокористувачi, у яких за результатами дiяльностi здiйснюється перерахунок рентної плати, вiдображають донарахованi суми рентної плати в податковiй декларацiї.

     256.11.6. Лiсокористувачi щокварталу складають податкову декларацiю з рентної плати наростаючим пiдсумком з початку року, за винятком:

     а) лiсокористувачiв, якими до отримання лiсорубних та лiсових квиткiв рентна плата вноситься в каси суб'єктiв лiсових вiдносин, якi їх видають:

     фiзичних осiб, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв, яким видано лiсорубнi та лiсовi квитки;

     лiсокористувачiв (крiм фiзичних осiб, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв, яким видано лiсовi квитки), у яких сума рентної плати в лiсорубному чи лiсовому квитках не перевищує 50 вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня року, в якому сплачується рентна плата;

     б) лiсокористувачiв з iншої областi, якi сплачують рентну плату повнiстю до видачi їм спецiального дозволу за мiсцезнаходженням лiсової дiлянки, на якiй здiйснюється заготiвля деревини.

     256.11.7. Про надходження суми рентної плати в касу суб'єкта лiсових вiдносин, що видає спецiальнi дозволи, у спецiально заведенiй книзi робиться запис i лiсокористувачевi видається квитанцiя. Одночасно в лiсорубних та лiсових квитках робиться позначка про сплату рентної плати в касу (зазначаються номер i дата квитанцiї про сплату).

     256.11.8. При отриманнi дозволу в поточному роцi (або донарахуваннi суми рентної плати) пiсля чергового строку сплати рентної плати лiсокористувачi сплачують усi суми рентної плати за строками, що минули.

     256.12. Порядок подання декларацiї, строки сплати, вiдповiдальнiсть платникiв рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 i 258 цього Кодексу.

     2561. Рентна плата за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України

     2561.1. Платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, якi експлуатують об'єкти магiстральних трубопроводiв та надають (органiзовують) послуги з транспортування (перемiщення) вантажу трубопроводами України.

     Платником рентної плати за транзит природного газу територiєю України є уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України суб'єкт господарювання, який надає (органiзовує) послуги з його транзиту територiєю України.

     2561.2. Об'єктом оподаткування рентною платою:

     для нафти та нафтопродуктiв є їх фактичнi обсяги, що транспортуються територiєю України у податковому (звiтному) перiодi;

     для природного газу та амiаку є сума добуткiв вiдстаней вiдповiдних маршрутiв їх транспортування (перемiщення), узгоджених мiж платником рентної плати та замовником на вiдповiдний податковий (звiтний) перiод, на обсяги природного газу та амiаку, транспортованих (перемiщених) кожним маршрутом транспортування.

     2561.3. Ставки оподаткування:

     0,21 долара США за транзитне транспортування 1000 куб. метрiв природного газу за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування;

     0,56 долара США за транспортування однiєї тонни нафти магiстральними нафтопроводами;

     0,56 долара США за транспортування однiєї тонни нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктопроводами;

     0,64 долара США за транзитне транспортування однiєї тонни амiаку за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування.

     У разi змiни тарифiв до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, крiм ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

     2561.4. Сума податкових зобов'язань з рентної плати обчислюється як добуток вiдповiдного об'єкта оподаткування, визначеного у пiдпунктi 2561.2 цього пункту, на вiдповiдну ставку оподаткування, визначену у пiдпунктi 2561.3 цього пункту, та з урахуванням коригуючого коефiцiєнта, визначеного в установленому порядку.

     2561.5. Сума податкових зобов'язань з рентної плати за податковий (звiтний) перiод сплачується виходячи з:

     фактичних обсягiв природного газу та амiаку i вiдстанi вiдповiдних маршрутiв їх транспортування територiєю України у вiдповiдному мiсяцi;

     фактичних обсягiв нафти i нафтопродуктiв, що транспортуються територiєю України у вiдповiдному мiсяцi.

     2561.6. Для цiлей цiєї статтi застосовуються такi термiни:

     вантаж - природний газ, нафта та продукти її переробки (нафтопродукти), а також амiак;

     вiдповiдний маршрут - шлях транспортування (перемiщення) вантажу, що визначається видом транспортних послуг пiд час його транзиту трубопроводами, зокрема:

     а) мiж прикордонними пунктами приймання (вiдправлення) та призначення або перевалювальним комплексом для вантажу, що надiйшов з територiй iнших держав i призначений для споживачiв за межами України;

     б) магiстральними трубопроводами, у тому числi з наданням послуг з тимчасового зберiгання або переробки вантажу на територiї України, з подальшим перемiщенням за її межi;

     маршрут транспортування - шлях транспортування (перемiщення) вантажу мiж пунктами приймання (вiдправлення) та призначення, що визначенi сторонами в iстотних умовах договору з надання транспортних послуг;

     послуги - транспортування (перемiщення) вантажу магiстральними трубопроводами України;

     тариф - вартiсть транспортування облiкової одиницi вантажу магiстральними трубопроводами України (без податку на додану вартiсть), що встановлюється:

     на транспортування для споживачiв України - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Президентом України;

     для транзиту територiєю України - на пiдставi договорiв.

     Стаття 257. Подання декларацiї i строки сплати рентної плати

     257.1. Базовий податковий (звiтний) перiод для рентної плати дорiвнює календарному кварталу.

     257.2. Платники рентної плати самостiйно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.

     257.3. Платник рентної плати до закiнчення визначеного роздiлом II цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацiй за податковий (звiтний) перiод, що дорiвнює календарному кварталу, подає до вiдповiдного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, податкову декларацiю, яка мiстить додатки:

     257.3.1. з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

     за мiсцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розмiщення такої дiлянки надр у межах територiї України;

     за мiсцем облiку платника рентної плати у разi розмiщення дiлянки надр, з якої видобуто кориснi копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України;

     257.3.2. з рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - за мiсцезнаходженням дiлянки надр;

     257.3.3. з рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України - за мiсцем податкової реєстрацiї;

     257.3.4. з рентної плати за спецiальне використання води - за мiсцем податкової реєстрацiї;

     257.3.5. з рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв - за мiсцезнаходженням лiсової дiлянки;

     257.3.6. з рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України - за мiсцем його податкової реєстрацiї.

     257.4. У податковому (звiтному) перiодi платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, якi здiйснюють видобування нафти, конденсату, газу природного, у тому числi газу, розчиненого у нафтi (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, платники рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України та платники рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та амiаку територiєю України сплачують авансовi внески з рентної плати у податковому (звiтному) перiодi до 30 числа кожного мiсяця (у лютому - до 28 або 29 числа). Розмiр таких авансових внескiв складається з однiєї третини суми податкових зобов'язань з рентної плати, визначеної у податковiй декларацiї за попереднiй податковий (звiтний) перiод.

     257.5. Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковiй декларацiї за податковий (звiтний) перiод, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днiв пiсля закiнчення граничного строку подання такої податкової декларацiї з урахуванням фактично сплачених авансових внескiв.

     257.6. У разi якщо мiсце облiку платника рентної плати не збiгається з мiсцезнаходженням дiлянки надр, платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та платник рентної плати за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, подає за мiсцем податкової реєстрацiї платника або уповноваженої особи копiю податкової декларацiї та копiю платiжного документа про сплату податкових зобов'язань з рентної плати.

     Стаття 258. Вiдповiдальнiсть платникiв рентної плати та контроль за її справлянням

     258.1. Вiдповiдальнiсть платникiв рентної плати

     258.1.1. На платника рентної плати покладається вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення, повноту i своєчаснiсть її внесення до бюджету, а також за своєчаснiсть подання контролюючим органам вiдповiдних податкових декларацiй згiдно iз нормами цього Кодексу та iнших законодавчих актiв.

     258.1.2. На суму податкових зобов'язань з рентної плати, що нарахована платником рентної плати за податковий (звiтний) перiод, але не сплачена протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем граничного строку подання податкової декларацiї, нараховується пеня в порядку, встановленому роздiлом II цього Кодексу.

     258.2. Контроль за правильнiстю обчислення, своєчаснiстю i повнотою справляння рентної плати

     258.2.1. Контроль за правильнiстю обчислення, своєчаснiстю i повнотою справляння рентної плати здiйснюють контролюючi органи.

     258.2.2. Особливостi контролю за справлянням рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

     Контролюючi органи для забезпечення контролю за правильнiстю обчислення платником суми рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частинi визначення обсягу (кiлькостi) видобутих корисних копалин у межах наданої йому дiлянки надр, а також коригуючих коефiцiєнтiв згiдно з пунктом 252.2 статтi 252 цього Кодексу у встановленому законодавством порядку можуть залучати центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду, а також у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

     За фактами, якi вiдбуваються протягом шести мiсяцiв, щодо невнесення, несвоєчасного внесення платником рентної плати сум податкових зобов'язань або невиконання платником податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, порушує перед вiдповiдним центральним органом виконавчої влади питання зупинення дiї вiдповiдного спецiального дозволу.

     До доходiв, що виникли у платника в результатi реалiзацiї таким платником прав користування дiлянкою надр у перiод невнесення, несвоєчасного внесення платником сум податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за виключенням випадкiв донарахувань та штрафних санкцiй за результатами перевiрок контролюючих органiв) протягом шести мiсяцiв, а також на перiод зупинення дiї вiдповiдного спецiального дозволу, застосовується адмiнiстративно-господарська санкцiя у виглядi вилучення отриманого (нарахованого) платником або вiдповiдним контролюючим органом прибутку (доходу) вiд господарської дiяльностi з видобування корисних копалин.

     Органи державного гiрничого нагляду у мiсячний строк пiсля прийняття вiдповiдного рiшення надсилають до контролюючого органу за мiсцем податкової реєстрацiї платника, який буде здiйснювати видобуток корисних копалин, у тому числi пiд час геологiчного вивчення, повiдомлення про надання такому платнику дозволу на початок ведення видобувних робiт або погодження на проведення дослiдно-промислової розробки.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр, у мiсячний строк пiсля прийняття вiдповiдного рiшення надсилає до контролюючого органу за мiсцем податкової реєстрацiї платника, який буде здiйснювати видобуток корисних копалин, у тому числi пiд час геологiчного вивчення, копiю затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу та вимог до кiнцевої продукцiї з конкретизацiєю порядку визначення якостi сировини та кiнцевого продукту, визначення вмiсту основної та супутньої корисної копалини в лабораторiях, атестованих згiдно з правилами уповноваження та атестацiї у державнiй метрологiчнiй системi.

     258.2.3. Контроль за правильнiстю визначення обсягiв використання надр в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду, який подає у мiсячний строк з дня видачi чи вилучення акта про надання гiрничого вiдводу контролюючим органам за мiсцезнаходженням дiлянки надр iнформацiю про змiни у перелiку користувачiв надр.

     258.2.4. У разi несплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України або сплати її в неповному обсязi платниками рентної плати протягом шести мiсяцiв контролюючi органи подають iнформацiю про таких платникiв до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для вжиття до них заходiв згiдно iз законодавством.

     Iнформацiю про платникiв рентної плати, якi користуються радiочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадiопрограм i протягом шести мiсяцiв не сплатили рентну плату або сплатили її не в повному обсязi, контролюючi органи подають до Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення для вжиття до них заходiв згiдно iз законодавством.

     258.2.5. Особливостi контролю за справлянням рентної плати за спецiальне використання води

     Органи, що видають дозволи на спецiальне водокористування, щороку до 20 сiчня подають контролюючим органам та органам водного господарства iнформацiю про водокористувачiв, яким видано такi дозволи.

     Водокористувачi, яким видано дозволи на спецiальне водокористування та якi здiйснюють постачання води iншим водокористувачам, щороку до 20 сiчня подають контролюючим органам та органам водного господарства перелiк водокористувачiв - абонентiв.

     У разi змiни умов водокористування, видачi протягом року нових дозволiв на спецiальне водокористування, укладення договорiв на поставку води водокористувачi, якi отримали переоформленi дозволи на спецiальне водокористування, договори на поставку води, зобов'язанi протягом 10 днiв повiдомити про це контролюючим органам та органам водного господарства.

     У разi несплати рентної плати або сплати її не в повному обсязi протягом шести мiсяцiв контролюючi органи подають iнформацiю про платникiв рентної плати до органiв, що видають дозволи на спецiальне водокористування, для вжиття до них заходiв згiдно iз законом;

     258.2.6. Суб'єкти лiсових вiдносин, якi видають спецiальнi дозволи, до 10 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, направляють контролюючим органам перелiк лiсокористувачiв, яким видано лiсорубнi квитки та лiсовi квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi лiсового господарства";

     77) роздiли Х "Рентна плата за нафту, природний газ i газовий конденсат, що видобуваються в Українi" i ХI "Плата за користування надрами" виключити;

     78) у назвi роздiлу ХII слова "Мiсцевi податки i збори" замiнити словами "Податок на майно";

     79) статтю 265 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 265. Склад податку на майно

     265.1. Податок на майно складається з:

     265.1.1. податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;

     265.1.2. транспортного податку;

     265.1.3. плати за землю";

     80) статтю 266 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 266. Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки

     266.1. Платники податку

     266.1.1. Платниками податку є фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, якi є власниками об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi.

     266.1.2. Визначення платникiв податку в разi перебування об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi у спiльнiй частковiй або спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох осiб:

     а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомостi перебуває у спiльнiй частковiй власностi кiлькох осiб, платником податку є кожна з цих осiб за належну їй частку;

     б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомостi перебуває у спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох осiб, але не подiлений в натурi, платником податку є одна з таких осiб-власникiв, визначена за їх згодою, якщо iнше не встановлено судом;

     в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомостi перебуває у спiльнiй сумiснiй власностi кiлькох осiб i подiлений мiж ними в натурi, платником податку є кожна з цих осiб за належну їй частку.

     266.2. Об'єкт оподаткування

     266.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомостi, в тому числi його частка.

     266.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

     а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також органiзацiй, створених ними в установленому порядку, що повнiстю утримуються за рахунок вiдповiдного державного бюджету чи мiсцевого бюджету i є неприбутковими (їх спiльнiй власностi);

     б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi розташованi в зонах вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення, визначенi законом, в тому числi їх частки;

     в) будiвлi дитячих будинкiв сiмейного типу;

     г) гуртожитки;

     ґ) житлова нерухомiсть непридатна для проживання, в тому числi у зв'язку з аварiйним станом, визнана такою згiдно з рiшенням сiльської, селищної, мiської ради;

     д) об'єкти житлової нерухомостi, в тому числi їх частки, що належать дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, та особам з їх числа, визнаним такими вiдповiдно до закону, дiтям-iнвалiдам, якi виховуються одинокими матерями (батьками), але не бiльше одного такого об'єкта на дитину;

     е) об'єкти нежитлової нерухомостi, якi використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бiзнесу, що провадять свою дiяльнiсть в малих архiтектурних формах та на ринках;

     є) будiвлi промисловостi, зокрема виробничi корпуси, цехи, складськi примiщення промислових пiдприємств;

     ж) будiвлi, споруди сiльськогосподарських товаровиробникiв, призначенi для використання безпосередньо у сiльськогосподарськiй дiяльностi;

     з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi громадських органiзацiй iнвалiдiв та їх пiдприємств.

     266.3. База оподаткування

     266.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомостi, в тому числi його часток.

     266.3.2. База оподаткування об'єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, обчислюється контролюючим органом на пiдставi даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та/або на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв платника податкiв, зокрема документiв на право власностi.

     266.3.3. База оподаткування об'єктiв житлової та нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi юридичних осiб, обчислюється такими особами самостiйно виходячи iз загальної площi кожного окремого об'єкта оподаткування на пiдставi документiв, що пiдтверджують право власностi на такий об'єкт.

     266.4. Пiльги iз сплати податку

     266.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктiв житлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi фiзичної особи платника податку, зменшується:

     а) для квартири/квартир незалежно вiд їх кiлькостi - на 60 кв. метрiв;

     б) для житлового будинку/будинкiв незалежно вiд їх кiлькостi - на 120 кв. метрiв;

     в) для рiзних типiв об'єктiв житлової нерухомостi, в тому числi їх часток (у разi одночасного перебування у власностi платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинкiв, у тому числi їх часток), - на 180 кв. метрiв.

     Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звiтний) перiод (рiк).

     Сiльськi, селищнi, мiськi ради можуть збiльшувати граничну межу житлової нерухомостi, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим пiдпунктом.

     266.4.2. Сiльськi, селищнi, мiськi ради встановлюють пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї, з об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстрованi у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення дiяльностi, передбаченої такими статутами (положеннями). Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї, з об'єктiв житлової нерухомостi для фiзичних осiб визначаються виходячи з їх майнового стану та рiвня доходiв.

     Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї з об'єктiв житлової нерухомостi, для фiзичних осiб не надаються на:

     об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктiв перевищує п'ятикратний розмiр неоподатковуваної площi, затвердженої рiшенням органiв мiсцевого самоврядування;

     об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходiв (здаються в оренду, лiзинг, позичку, використовуються у пiдприємницькiй дiяльностi).

     Пiльги з податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї з об'єктiв нежитлової нерухомостi, встановлюються в залежностi вiд майна, яке є об'єктом оподаткування.

     Органи мiсцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до вiдповiдного контролюючого органу за мiсцезнаходженням об'єкта житлової нерухомостi вiдомостi стосовно пiльг, наданих ними вiдповiдно до абзацу першого та другого цього пiдпункту.

     266.5. Ставка податку

     266.5.1. Ставки податку для об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, встановлюються за рiшенням сiльської, селищної або мiської ради в залежностi вiд мiсця розташування (зональностi) та типiв таких об'єктiв нерухомостi у розмiрi, що не перевищує 2 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

     266.6. Податковий перiод

     266.6.1. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному року.

     266.7. Порядок обчислення суми податку

     266.7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктiв житлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, здiйснюється контролюючим органом за мiсцем податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) власника такої нерухомостi у такому порядку:

     а) за наявностi у власностi платника податку одного об'єкта житлової нерухомостi, в тому числi його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної вiдповiдно до пiдпунктiв "а" або "б" пiдпункту 266.4.1 пункту 266.4 цiєї статтi, та пiльги органiв мiсцевого самоврядування з неоподатковуваної площi таких об'єктiв (у разi її встановлення) та вiдповiдної ставки податку;

     б) за наявностi у власностi платника податку бiльше одного об'єкта житлової нерухомостi одного типу, в тому числi їх часток, податок обчислюється виходячи iз сумарної загальної площi таких об'єктiв, зменшеної вiдповiдно до пiдпунктiв "а" або "б" пiдпункту 266.4.1 пункту 266.4 цiєї статтi та пiльги органiв мiсцевого самоврядування з неоподатковуваної площi таких об'єктiв (у разi її встановлення), та вiдповiдної ставки податку;

     в) за наявностi у власностi платника податку об'єктiв житлової нерухомостi рiзних видiв, у тому числi їх часток, податок обчислюється виходячи iз сумарної загальної площi таких об'єктiв, зменшеної вiдповiдно до пiдпункту "в" пiдпункту 266.4.1 пункту 266.4 цiєї статтi та пiльги органiв мiсцевого самоврядування з неоподатковуваної площi таких об'єктiв (у разi її встановлення), та вiдповiдної ставки податку;

     г) сума податку, обчислена з урахуванням пiдпунктiв 2 i 3 цього пiдпункту, розподiляється контролюючим органом пропорцiйно до питомої ваги загальної площi кожного з об'єктiв житлової нерухомостi.

     Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктiв нежитлової нерухомостi, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, здiйснюється контролюючим органом за мiсцем податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) власника такої нерухомостi виходячи iз загальної площi кожного з об'єктiв нежитлової нерухомостi та вiдповiдної ставки податку.

     266.7.2. Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку, обчисленого згiдно з пiдпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цiєї статтi, та вiдповiднi платiжнi реквiзити, зокрема, органiв мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням кожного з об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звiтним) перiодом (роком).

     Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомостi податок сплачується фiзичною особою-платником починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт.

     Контролюючi органи за мiсцем проживання (реєстрацiї) платникiв податку в десятиденний строк iнформують вiдповiднi контролюючi органи за мiсцезнаходженням об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi про надiсланi (врученi) платнику податку податковi повiдомлення-рiшення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень про сплату податку фiзичним особам - нерезидентам здiйснюють контролюючi органи за мiсцезнаходженням об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi таких нерезидентiв.

     266.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:

     об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;

     розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;

     права на користування пiльгою iз сплати податку;

     розмiру ставки податку;

     нарахованої суми податку.

     У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).

     266.7.4. Органи державної реєстрацiї прав на нерухоме майно, а також органи, що здiйснюють реєстрацiю мiсця проживання фiзичних осiб, зобов'язанi щоквартально у 15-денний строк пiсля закiнчення податкового (звiтного) кварталу подавати контролюючим органам вiдомостi, необхiднi для розрахунку податку, за мiсцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число вiдповiдного кварталу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     266.7.5. Платники податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за мiсцезнаходженням об'єкта/об'єктiв оподаткування декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально.

     Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомостi декларацiя юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днiв з дня виникнення права власностi на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт.

     266.8. Порядок обчислення сум податку в разi змiни власника об'єкта оподаткування податком

     266.8.1. У разi переходу права власностi на об'єкт оподаткування вiд одного власника до iншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому вiн втратив право власностi на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi.

     266.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     266.9. Порядок сплати податку

     266.9.1. Податок сплачується за мiсцем розташування об'єкта/об'єктiв оподаткування i зараховується до вiдповiдного бюджету згiдно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     Фiзичнi особи можуть сплачувати податок у сiльськiй та селищнiй мiсцевостi через каси сiльських (селищних) рад за квитанцiєю про прийняття податкiв.

     266.10. Строки сплати податку

     266.10.1. Податкове зобов'язання за звiтний рiк з податку сплачується:

     а) фiзичними особами - протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення;

     б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, що наступає за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї";

     81) статтю 267 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 267. Транспортний податок

     267.1. Платники податку

     267.1.1. Платниками транспортного податку є фiзичнi та юридичнi особи, в тому числi нерезиденти, якi мають зареєстрованi в Українi згiдно з чинним законодавством власнi легковi автомобiлi, що вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 цiєї статтi є об'єктами оподаткування.

     267.2. Об'єкт оподаткування

     267.2.1. Об'єктом оподаткування є легковi автомобiлi, якi використовувалися до 5 рокiв i мають об'єм цилiндрiв двигуна понад 3000 куб. см.

     267.3. База оподаткування

     267.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобiль, що є об'єктом оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 цiєї статтi.

     267.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рiк у розмiрi 25 000 гривень за кожен легковий автомобiль, що є об'єктом оподаткування вiдповiдно до пiдпункту 267.2.1 пункту 267.2 цiєї статтi.

     267.5. Податковий перiод

     267.5.1. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному року.

     267.6. Порядок обчислення та сплати податку

     267.6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктiв оподаткування фiзичних осiб здiйснюється контролюючим органом за мiсцем реєстрацiї платника податку.

     267.6.2. Податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його реєстрацiї до 1 липня року базового податкового (звiтного) перiоду (року).

     Щодо об'єктiв оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фiзичною особою-платником починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень про сплату податку фiзичним особам - нерезидентам здiйснюють контролюючi органи за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування, що перебувають у власностi таких нерезидентiв.

     267.6.3. Органи внутрiшнiх справ зобов'язанi до 1 квiтня 2015 року подати контролюючим органам за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування вiдомостi, необхiднi для розрахунку податку.

     З 1 квiтня 2015 року органи внутрiшнiх справ зобов'язанi щомiсячно, у 10-денний строк пiсля закiнчення календарного мiсяця подавати контролюючим органам вiдомостi, необхiднi для розрахунку податку, за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування станом на перше число вiдповiдного мiсяця.

     Форма подачi iнформацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики.

     267.6.4. Платники податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально.

     Щодо об'єктiв оподаткування, придбаних протягом року, декларацiя юридичною особою - платником подається протягом мiсяця з дня виникнення права власностi на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт.

     267.6.5. У разi переходу права власностi на об'єкт оподаткування вiд одного власника до iншого протягом звiтного року податок обчислюється попереднiм власником за перiод з 1 сiчня цього року до початку того мiсяця, в якому вiн втратив право власностi на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з мiсяця, в якому вiн набув право власностi на цей об'єкт.

     Контролюючий орган надсилає податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.

     267.6.6. За об'єкти оподаткування, придбанi протягом року, податок сплачується пропорцiйно кiлькостi мiсяцiв, якi залишилися до кiнця року, починаючи з мiсяця, в якому проведено реєстрацiю транспортного засобу.

     267. 7. Порядок сплати податку

     267.7.1. Податок сплачується за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування i зараховується до вiдповiдного бюджету згiдно з положеннями Бюджетного кодексу України.

     267.8. Строки сплати податку

     267.8.1. Транспортний податок сплачується:

     а) фiзичними особами - протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення;

     б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, що наступає за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї";

     82) статтю 268 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 268. Туристичний збiр

     268.1. Туристичний збiр - це мiсцевий збiр, кошти вiд якого зараховуються до мiсцевого бюджету.

     268.2. Платники збору

     268.2.1. Платниками збору є громадяни України, iноземцi, а також особи без громадянства, якi прибувають на територiю адмiнiстративно-територiальної одиницi, на якiй дiє рiшення сiльської, селищної та мiської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночiвлi) iз зобов'язанням залишити мiсце перебування в зазначений строк.

     268.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, якi:

     а) постiйно проживають, у тому числi на умовах договорiв найму, у селi, селищi або мiстi, радами яких встановлено такий збiр;

     б) особи, якi прибули у вiдрядження;

     в) iнвалiди, дiти-iнвалiди та особи, що супроводжують iнвалiдiв I групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого);

     г) ветерани вiйни;

     ґ) учасники лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС;

     д) особи, якi прибули за путiвками (курсiвками) на лiкування, оздоровлення, реабiлiтацiю до лiкувально-профiлактичних, фiзкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладiв, що мають лiцензiю на медичну практику та акредитацiю центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     е) дiти вiком до 18 рокiв;

     є) дитячi лiкувально-профiлактичнi, фiзкультурно-оздоровчi та санаторно-курортнi заклади.

     268.3. Ставка збору

     268.3.1. Ставка встановлюється у розмiрi вiд 0,5 до 1 вiдсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 цiєї статтi.

     268.4. База справляння збору

     268.4.1. Базою справляння є вартiсть усього перiоду проживання (ночiвлi) в мiсцях, визначених пiдпунктом 268.5.1 цiєї статтi, за вирахуванням податку на додану вартiсть.

     268.4.2. До вартостi проживання не включаються витрати на харчування чи побутовi послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи бiлизни), телефоннi рахунки, оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в'їзд (вiз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, iншi документально оформленi витрати, пов'язанi з правилами в'їзду.

     268.5. Податковi агенти

     268.5.1. Згiдно з рiшенням сiльської, селищної та мiської ради справляння збору може здiйснюватися:

     а) адмiнiстрацiями готелiв, кемпiнгiв, мотелiв, гуртожиткiв для приїжджих та iншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

     б) квартирно-посередницькими органiзацiями, якi направляють неорганiзованих осiб на поселення у будинки (квартири), що належать фiзичним особам на правi власностi або на правi користування за договором найму;

     в) юридичними особами або фiзичними особами - пiдприємцями, якi уповноважуються сiльською, селищною або мiською радою справляти збiр на умовах договору, укладеного з вiдповiдною радою.

     268.6. Особливостi справляння збору

     268.6.1. Податковi агенти справляють збiр пiд час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночiвлею), i зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанцiї) на проживання.

     268.7. Порядок сплати збору

     268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк, за мiсцезнаходженням податкових агентiв.

     268.7.2. Податковий агент, який має пiдроздiл без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночiвлi) не за мiсцем реєстрацiї такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий пiдроздiл як податкового агента туристичного збору у контролюючому органi за мiсцезнаходженням пiдроздiлу.

     268.7.3. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному кварталу";

     83) доповнити статтею 2681 такого змiсту:

     "Стаття 2681. Збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв

     2681. Платники збору

     2681.1.1. Платниками збору є юридичнi особи, їх фiлiї (вiддiлення, представництва), фiзичнi особи - пiдприємцi, якi згiдно з рiшенням сiльської, селищної або мiської ради органiзовують та провадять дiяльнiсть iз забезпечення паркування транспортних засобiв на майданчиках для платного паркування та спецiально вiдведених автостоянках.

     2681.1.2. Перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведених для органiзацiї та провадження дiяльностi iз забезпечення паркування транспортних засобiв, в якому зазначаються їх мiсцезнаходження, загальна площа, технiчне облаштування, кiлькiсть мiсць для паркування транспортних засобiв, затверджується рiшенням сiльської, селищної або мiської ради про встановлення збору.

     Таке рiшення разом з перелiком осiб, якi уповноваженi органiзовувати та провадити дiяльнiсть iз забезпечення паркування транспортних засобiв, надається виконавчим органом сiльської, селищної, мiської ради контролюючому органу в порядку, встановленому роздiлом I цього Кодексу.

     2681.2. Об'єкт i база оподаткування збором

     2681.2.1. Об'єктом оподаткування є земельна дiлянка, яка згiдно з рiшенням сiльської, селищної або мiської ради спецiально вiдведена для забезпечення паркування транспортних засобiв на автомобiльних дорогах загального користування, тротуарах або iнших мiсцях, а також комунальнi гаражi, стоянки, паркiнги (будiвлi, споруди, їх частини), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, за винятком площi земельної дiлянки, яка вiдведена для безоплатного паркування транспортних засобiв, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     2681.2.2. Базою оподаткування є площа земельної дiлянки, вiдведена для паркування, а також площа комунальних гаражiв, стоянок, паркiнгiв (будiвель, споруд, їх частин), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.

     2681.3. Ставки збору

     2681.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження дiяльностi iз забезпечення паркування транспортних засобiв у гривнях за 1 кв. метр площi земельної дiлянки, вiдведеної для органiзацiї та провадження такої дiяльностi, у розмiрi вiд 0,03 до 0,15 вiдсотка мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.

     2681.3.2. При визначеннi ставки збору сiльськi, селищнi та мiськi ради враховують мiсцезнаходження спецiально вiдведених мiсць для паркування транспортних засобiв, площу спецiально вiдведеного мiсця, кiлькiсть мiсць для паркування транспортних засобiв, спосiб поставлення транспортних засобiв на стоянку, режим роботи та їх заповнюванiсть.

     2681.4. Особливостi встановлення збору

     2681.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються вiдповiдною сiльською, селищною або мiською радою.

     2681.5. Порядок обчислення та строки сплати збору

     2681.5.1. Сума збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) перiоду строк, за мiсцезнаходженням об'єкта оподаткування.

     2681.5.2. Платник збору, який має пiдроздiл без статусу юридичної особи, що провадить дiяльнiсть iз забезпечення паркування транспортних засобiв на земельнiй дiлянцi не за мiсцем реєстрацiї такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий пiдроздiл як платника збору у контролюючому органi за мiсцезнаходженням земельної дiлянки.

     2681.5.3. Базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному кварталу";

     84) слова "Роздiл ХIII. Плата за землю" виключити;

     85) у назвi статтi 269 слово "податку" замiнити словами "земельного податку";

     86) назву статтi 270 доповнити словами "земельним податком";

     87) у статтi 271:

     назву доповнити словами "земельним податком";

     пункт 271.2 пiсля слiв "земельних дiлянок" доповнити словами "розташованих у межах населених пунктiв";

     88) статтю 272 виключити;

     89) у статтi 273:

     назву доповнити словами "земельним податком";

     у пунктi 273.1 слова "плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв" замiнити словами "рентної плати";

     пункт 273.2. пiсля слова "встановлюються" доповнити словами i цифрами "вiдповiдно до статтi 274 цього Кодексу";

     пiдпункти 273.2.1 та 273.2.2 пункту 273.2 виключити;

     90) у статтi 274:

     у назвi пiсля слова "Ставка" доповнити словом "земельного";

     у пунктi 274.1 цифру i слово "1 вiдсотка" замiнити словами i цифрою "не бiльше 3 вiдсоткiв" та слова i цифри "за винятком земельних дiлянок, зазначених у статтях 272, 273, 276 цього Кодексу" замiнити словами i цифрою "а для сiльськогосподарських угiдь - не бiльше 1 вiдсотка вiд їх нормативної грошової оцiнки";

     доповнити пунктом 274.2 такого змiсту:

     "274.2. Ставка податку встановлюється у розмiрi не бiльше 12 вiдсоткiв вiд їх нормативної грошової оцiнки за земельнi дiлянки, якi перебувають у постiйному користуваннi суб'єктiв господарювання (крiм державної та комунальної форми власностi)";

     91) статтi 275 та 276 виключити;

     92) у статтi 277:

     назву статтi викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 277. Ставки земельного податку за земельнi дiлянки, розташованi за межами населених пунктiв, нормативну грошову оцiнку яких не проведено";

     у пунктi 277.1 слова "за один гектар несiльськогосподарських угiдь, зайнятих господарськими будiвлями (спорудами)" замiнити словами "за земельнi дiлянки, розташованi за межами населених пунктiв" та пiсля слiв "у розмiрi" доповнити словами "не бiльше";

     пункт 277.2 виключити;

     93) статтi 278, 279 та 280 виключити;

     94) у статтi 281:

     назву пiсля слова "сплати" доповнити словом "земельного";

     у пунктi 281.3 слова "фiксованого сiльськогосподарського податку" замiнити словами "єдиного податку четвертої групи";

     95) статтю 282 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 282. Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб

     282.1. Вiд сплати податку звiльняються:

     282.1.1. санаторно-курортнi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй iнвалiдiв, реабiлiтацiйнi установи громадських органiзацiй iнвалiдiв;

     282.1.2. громадськi органiзацiї iнвалiдiв України, пiдприємства та органiзацiї, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв та спiлками громадських органiзацiй iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, де протягом попереднього календарного мiсяця кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менш як 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi.

     Зазначенi пiдприємства та органiзацiї громадських органiзацiй iнвалiдiв мають право застосовувати цю пiльгу за наявностi дозволу на право користування такою пiльгою, який надається уповноваженим органом вiдповiдно до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi".

     У разi порушення вимог цiєї норми зазначенi громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їх пiдприємства та органiзацiї зобов'язанi сплатити суми податку за вiдповiдний перiод, проiндексованi з урахуванням iнфляцiї, а також штрафнi санкцiї згiдно iз законодавством;

     282.1.3. бази олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     96) у статтi 283:

     назву доповнити словами "земельним податком";

     пункт 283.1 доповнити пiдпунктом 283.1.8 такого змiсту:

     "283.1.8. земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i обслуговування культових та iнших будiвель, необхiдних для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку";

     97) у статтi 284:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 284. Особливостi оподаткування платою за землю";

     абзаци перший та другий пункту 284.1 викласти у такiй редакцiї:

     "284.1. Верховна Рада Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пiльги щодо земельного податку, що сплачується на вiдповiднiй територiї.

     Органи мiсцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звiтному, подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки рiшення щодо ставок земельного податку та наданих пiльг зi сплати земельного податку юридичним та/або фiзичним особам";

     98) назву статтi 285 доповнити словами "для плати за землю";

     99) абзац перший пункту 286.1 статтi 286 пiсля слiв "на нерухоме майно" доповнити словами "у сферi будiвництва";

     100) у статтi 287:

     у пунктi 287.4 слова "новiй звiтнiй" виключити;

     у пунктi 287.6 слова "нерухоме майно" замiнити словами "таку земельну дiлянку";

     у пунктi 287.7 слова i цифри "у тому числi зазначеними у пунктах 276.1, 276.4 статтi 276" виключити;

     101) у статтi 288:

     у пунктi 288.1:

     абзац перший доповнити словами "оформлений та зареєстрований вiдповiдно до законодавства";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Форма надання iнформацiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики";

     пункт 288.5 викласти у такiй редакцiї:

     "288.5. Розмiр орендної плати встановлюється у договорi оренди, але рiчна сума платежу:

     288.5.1. не може бути меншою 3 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки;

     288.5.2. не може перевищувати 12 вiдсоткiв нормативної грошової оцiнки";

     102) у пунктi 289.2 статтi 289:

     формулу викласти у такiй редакцiї:

     "Кi = I:100";

     цифри "110" замiнити цифрами "100";

     103) статтю 290 виключити;

     104) у статтi 291:

     у пунктi 291.4:

     у пiдпунктi 1 цифри "150000" замiнити цифрами "300000";

     у пiдпунктi 2:

     в абзацi третьому цифри "1000000" замiнити цифрами "1500000";

     друге речення абзацу четвертого викласти в такiй редакцiї: "Такi фiзичнi особи - пiдприємцi належать виключно до третьої групи платникiв єдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для такої групи";

     пiдпункти 3 i 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) третя група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, не обмежена та юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

     4) четверта група - сiльськогосподарськi товаровиробники, у яких частка сiльськогосподарського товаровиробництва за попереднiй податковий (звiтний) рiк дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв";

     пiдпункти 5 i 6 виключити;

     доповнити пiдпунктами 291.4.2 - 291.4.7 такого змiсту:

     "291.4.2. У селекцiйних центрах, на пiдприємствах (в об'єднаннях) з племiнної справи у тваринництвi до продукцiї власного виробництва сiльськогосподарського товаровиробника також належать племiннi (генетичнi) ресурси, придбанi в iнших селекцiйних центрах, на пiдприємствах (в об'єднаннях) iз племiнної справи у тваринництвi та реалiзованi вiтчизняним пiдприємствам для осiменiння маточного поголiв'я тварин.

     291.4.3. Якщо сiльськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, подiлу або видiлення згiдно з вiдповiдними нормами Цивiльного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сiльськогосподарського товаровиробництва, яка дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв за попереднiй податковий (звiтний) рiк, поширюється на:

     усiх осiб окремо, якi зливаються або приєднуються;

     кожну окрему особу, утворену шляхом подiлу або видiлу;

     особу, утворену шляхом перетворення.

     291.4.4. Сiльськогосподарськi товаровиробники, утворенi шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рiк утворення, якщо частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) рiк всiма товаровиробниками, якi беруть участь у їх утвореннi, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв.

     291.4.5. Сiльськогосподарськi товаровиробники, утворенi шляхом перетворення платника податку, можуть бути платниками податку в рiк перетворення, якщо частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) рiк, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв.

     291.4.6. Сiльськогосподарськi товаровиробники, утворенi шляхом подiлу або видiлення, можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) рiк, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв.

     291.4.7. Новоутворенi сiльськогосподарськi товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сiльськогосподарського товаровиробництва, отримана за попереднiй податковий (звiтний) рiк, дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв";

     у пунктi 291.5:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп";

     пiдпункт 1 пiдпункту 291.5.1 пiсля слiв "азартних iгор" доповнити словами "лотерей (крiм розповсюдження лотерей), парi (букмекерське парi, парi тоталiзатора)";

     доповнити пунктом 291.51 такого змiсту:

     "291.51. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

     291.51.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 вiдсоткiв доходу, отриманого вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, становить дохiд вiд реалiзацiї декоративних рослин (за винятком зрiзаних квiтiв, вирощених на угiддях, якi належать сiльськогосподарському товаровиробнику на правi власностi або наданi йому в користування, та продуктiв їх переробки), диких тварин i птахiв, хутряних виробiв i хутра (крiм хутрової сировини);

     291.51.2. суб'єкти господарювання, що провадять дiяльнiсть з виробництва пiдакцизних товарiв, крiм виноматерiалiв виноградних (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на пiдприємствах первинного виноробства для пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують такi виноматерiали для виробництва готової продукцiї;

     291.51.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 сiчня базового (звiтного) року має податковий борг, за винятком безнадiйного податкового боргу, який виник внаслiдок дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)";

     пункт 291.6 пiсля слiв "єдиного податку" доповнити словами "першої - третьої груп";

     105) у статтi 292:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 292. Порядок визначення доходiв та їх склад для платникiв єдиного податку першої - третьої груп";

     пункт 292.2 викласти в такiй редакцiї:

     "292.2. При продажу основних засобiв юридичними особами - платниками єдиного податку дохiд визначається як сума коштiв, отриманих вiд продажу таких основних засобiв.

     Якщо основнi засоби проданi пiсля їх використання протягом 12 календарних мiсяцiв з дня введення в експлуатацiю, дохiд визначається як рiзниця мiж сумою коштiв, отриманою вiд продажу таких основних засобiв, та їх залишковою балансовою вартiстю, що склалася на день продажу";

     у пунктi 292.3:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть за звiтний перiод також включається сума кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi";

     в абзацi четвертому слова "четвертої та шостої груп" замiнити словами "третьої групи (юридичнi особи)";

     пункт 292.4 пiсля слiв "договорами доручення" доповнити словом "комiсiї";

     у пунктi 292.6:

     друге речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї: "Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi";

     в абзацi другому слова "четвертої та шостої груп" замiнити словами "третьої групи (юридичнi особи)";

     в абзацi другому пункту 292.16 слова "першої - третьої" замiнити словами "першої i другої", а цифру "5" - цифрою "3";

     106) доповнити статтею 2921 такого змiсту:

     "Стаття 2921. Об'єкт та база оподаткування для платникiв єдиного податку четвертої групи

     2921.1. Об'єктом оподаткування для платникiв єдиного податку четвертої групи є площа сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ), що перебуває у власностi сiльськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числi на умовах оренди.

     Права власностi/користування земельними дiлянками повиннi бути оформленi та зареєстрованi вiдповiдно до законодавства.

     2921.2. Базою оподаткування податком для платникiв єдиного податку четвертої групи для сiльськогосподарських товаровиробникiв є нормативна грошова оцiнка одного гектара сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ i багаторiчних насаджень), з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом ХII цього Кодексу.

     Базою оподаткування податком для платникiв єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрiшнiх водойм, озер, ставкiв, водосховищ) є нормативна грошова оцiнка рiллi в Автономнiй Республiцi Крим або в областi, з урахуванням коефiцiєнта iндексацiї, визначеного за станом на 1 сiчня базового податкового (звiтного) року вiдповiдно до порядку, встановленого роздiлом ХII цього Кодексу.

     2921.3. Пiдставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є данi державного земельного кадастру та/або данi з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

     Центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi земельних вiдносин та у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також за запитом вiдповiдного контролюючого органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки подають iнформацiю, необхiдну для обчислення i справляння податку у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     107) у статтi 293:

     пункт 293.1 викласти в такiй редакцiї:

     "293.1. Ставки єдиного податку для платникiв першої - другої груп встановлюються у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (далi у цiй главi - мiнiмальна заробiтна плата), та третьої групи - у вiдсотках до доходу (вiдсотковi ставки)";

     у пунктi 293.2:

     у пiдпунктi 1 слово i цифру "вiд 1" виключити;

     у пiдпунктi 2 слово i цифру "вiд 2" виключити;

     пункт 293.3 викласти в такiй редакцiї:

     "293.3. Вiдсоткова ставка єдиного податку для платникiв третьої групи встановлюється у розмiрi:

     1) 2 вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану вартiсть згiдно з цим Кодексом;

     2) 4 вiдсотки доходу - у разi включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку.

     Для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з виробництва, постачання, продажу (реалiзацiї) ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, ставка єдиного податку встановлюється у розмiрi, визначеному пiдпунктом 2 пункту 293.3 цiєї статтi";

     у пунктi 293.4:

     в абзацi першому слова "третьої i п'ятої груп" замiнити словами "третьої групи (фiзичнi особи - пiдприємцi)";

     у пiдпунктi 1 цифри i слово "1, 2, 3 i 5" замiнити цифрами i словом "1, 2 i 3";

     доповнити пiдпунктом 5 такого змiсту:

     "5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи вiд провадження дiяльностi, яка не передбачена у пiдпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу вiдповiдно";

     у пунктi 293.5:

     в абзацi першому слова "четвертої та шостої груп" замiнити словами "третьої групи (юридичнi особи)";

     у пiдпунктi 1 слова i цифри "пiдпунктах 4 i 6" замiнити словом i цифрою "пiдпунктi 3";

     у пунктi 293.8:

     в абзацi першому пiдпункту 1 слова "або п'ятої" виключити;

     в абзацi першому пiдпункту 2 слова "або п'ятої" виключити;

     пiдпункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3) платники єдиного податку третьої групи (фiзичнi особи - пiдприємцi), якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв, а також зобов'язанi у порядку, встановленому цiєю главою, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом.

     Платники єдиного податку третьої групи (юридичнi особи), якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293.3 цiєї статтi, а також зобов'язанi у порядку, встановленому цiєю главою, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом.

     Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу";

     у пiдпунктi 4:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмiрi 2 вiдсотки, може бути обрана";

     пiдпункт "б" викласти у такiй редакцiї:

     "б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмiрi 4 вiдсотки, у разi добровiльної змiни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу";

     пiдпункт 5 викласти у такiй редакцiї:

     "5) у разi анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язанi перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмiрi 4 вiдсоткiв (для платникiв єдиного податку третьої групи) або вiдмовитися вiд застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку чи вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено анулювання реєстрацiї платником податку на додану вартiсть";

     доповнити пунктом 293.9 такого змiсту:

     "293.9. Для платникiв єдиного податку четвертої групи розмiр ставок податку з одного гектара сiльськогосподарських угiдь та/або земель водного фонду залежить вiд категорiї (типу) земель, їх розташування та становить (у вiдсотках бази оподаткування):

     293.9.1. для рiллi, сiножатей i пасовищ (крiм рiллi, сiножатей i пасовищ, розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях, а також рiллi, сiножатей i пасовищ, що перебувають у власностi сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi спецiалiзуються на виробництвi (вирощуваннi) та переробцi продукцiї рослинництва на закритому ґрунтi, або наданi їм у користування, у тому числi на умовах оренди) - 0,45;

     293.9.2. для рiллi, сiножатей i пасовищ, розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях, - 0,27;

     293.9.3. для багаторiчних насаджень (крiм багаторiчних насаджень, розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях) - 0,27;

     293.9.4. для багаторiчних насаджень, розташованих у гiрських зонах та на полiських територiях, - 0,09;

     293.9.5. для земель водного фонду - 1,35;

     293.9.6. для рiллi, сiножатей i пасовищ, що перебувають у власностi сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi спецiалiзуються на виробництвi (вирощуваннi) та переробцi продукцiї рослинництва на закритому ґрунтi, або наданi їм у користування, у тому числi на умовах оренди, - 3.

     Пiд спецiалiзацiєю на виробництвi (вирощуваннi) та переробцi продукцiї рослинництва на закритому ґрунтi слiд розумiти перевищення частки доходу, отриманого вiд реалiзацiї такої продукцiї та продукцiї її переробки двох третин доходу (66 вiдсоткiв) вiд реалiзацiї усiєї власновиробленої сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв її переробки.

     Перелiк гiрських зон та полiських територiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     108) у статтi 294:

     у пунктi 294.1:

     в абзацi першому слова "першої та другої" замiнити словами "першої, другої та четвертої";

     в абзацi другому слова "третьої - шостої груп" замiнити словами "третьої групи";

     пункт 294.2 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Попереднiй податковий (звiтний) рiк для новоутворених сiльськогосподарських товаровиробникiв - перiод з дня державної реєстрацiї до 31 грудня того ж року.

     Податковий (звiтний) перiод для сiльськогосподарських товаровиробникiв, що лiквiдуються, - перiод з початку року до їх фактичного припинення";

     абзац другий пункту 294.4 викласти в такiй редакцiї:

     "Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктiв господарювання (новостворених), якi протягом 10 календарних днiв з дня державної реєстрацiї подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звiтний) перiод починається з першого числа мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя";

     109) у статтi 295:

     у пунктi 295.3 слова "третьої - шостої груп" замiнити словами "третьої групи";

     пункт 295.4 пiсля слова "податку" доповнити словами "платниками першої - третьої груп";

     пункт 295.8 викласти в такiй редакцiї:

     "295.8. У разi припинення платником єдиного податку провадження господарської дiяльностi податковi зобов'язання iз сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного мiсяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської дiяльностi або анульовано реєстрацiю за рiшенням контролюючого органу на пiдставi отриманого вiд державного реєстратора повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi.

     У разi анулювання реєстрацiї платника єдиного податку за рiшенням контролюючого органу податковi зобов'язання iз сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного мiсяця, в якому проведено анулювання реєстрацiї";

     доповнити пунктом 295.9 такого змiсту:

     "295.9. Платники єдиного податку четвертої групи:

     295.9.1. самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням платника податку та мiсцем розташування земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

     295.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем податкового (звiтного) кварталу, у таких розмiрах:

     у I кварталi - 10 вiдсоткiв;

     у II кварталi - 10 вiдсоткiв;

     у III кварталi - 50 вiдсоткiв;

     у IV кварталi - 30 вiдсоткiв;

     295.9.3. утворенi протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звiтному податковому перiодi, у тому числi за набутi ними площi нових земельних дiлянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем податкового (звiтного) кварталу, в якому вiдбулося утворення (виникнення права на земельну дiлянку), а надалi - у порядку, визначеному пiдпунктом 295.9.2 цього пункту;

     295.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, подiлу у податковому (звiтному) перiодi, зобов'язанi подати у перiод до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм мiсцезнаходженням та мiсцем розташування земельних дiлянок уточнену податкову декларацiю;

     295.9.5. зобов'язанi у разi, коли протягом податкового (звiтного) перiоду змiнилася площа сiльськогосподарських угiдь та/або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на неї права власностi або користування:

     уточнити суму податкових зобов'язань з податку на перiод починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звiтного) року;

     подати протягом 20 календарних днiв мiсяця, що настає за звiтним перiодом, контролюючим органам за мiсцезнаходженням платника податку та мiсцем розташування земельної дiлянки декларацiю з уточненою iнформацiєю про площу земельної дiлянки, а також вiдомостi про наявнiсть земельних дiлянок та їх нормативну грошову оцiнку;

     295.9.6. у разi надання сiльськогосподарських угiдь та/або земель водного фонду в оренду iншому платниковi податку, враховують орендовану площу земельних дiлянок у своїй декларацiї. У декларацiї орендаря така земельна дiлянка не враховується;

     295.9.7. у разi оренди ними сiльськогосподарських угiдь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних дiлянок у своїй декларацiї;

     295.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштiв на вiдповiдний рахунок мiсцевого бюджету за мiсцем розташування земельної дiлянки";

     110) у статтi 296:

     абзац перший пiсля слiв "єдиного податку" доповнити словами "першої - третьої груп";

     пiдпункти 296.1.1 - 296.1.3 викласти в такiй редакцiї:

     "296.1.1. Платники єдиного податку першої i другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фiзичнi особи - пiдприємцi), якi не є платниками податку на додану вартiсть, ведуть Книгу облiку доходiв шляхом щоденного, за пiдсумками робочого дня, вiдображення отриманих доходiв.

     Форма книги облiку доходiв, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. Для реєстрацiї Книги облiку доходiв такi платники єдиного податку подають до контролюючого органу за мiсцем облiку примiрник Книги, у разi обрання способу ведення Книги у паперовому виглядi.

     296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фiзичнi особи - пiдприємцi), якi є платниками податку на додану вартiсть, ведуть облiк доходiв та витрат за формою та в порядку, що встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. Для реєстрацiї Книги облiку доходiв такi платники єдиного податку подають до контролюючого органу за мiсцем облiку примiрник Книги.

     296.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичнi особи) використовують данi спрощеного бухгалтерського облiку щодо доходiв та витрат з урахуванням положень пунктiв 44.2, 44.3 статтi 44 цього Кодексу";

     у пунктi 296.3 слова "третьої - шостої груп" замiнити словами "третьої групи";

     у пунктi 296.5:

     в абзацi першому пiдпункту 296.5.1 слова "другої, третьої або п'ятої групи" замiнити словами "другої або третьої (фiзичнi особи - пiдприємцi) груп";

     в абзацi першому пiдпункту 296.5.3 слова "або п'ятої групи" замiнити словами "групи (фiзичнi особи - пiдприємцi)";

     в абзацi першому пiдпункту 296.5.4 слова "четвертої та шостої груп" замiнити словами "третьої групи (юридичнi особи)";

     пункт 296.10 викласти у такiй редакцiї:

     "296.10. Платники єдиного податку другої i третьої (фiзичнi особи - пiдприємцi) груп при здiйсненнi дiяльностi на ринках, при продажу товарiв дрiбнороздрiбної торговельної мережi через засоби пересувної мережi, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцiй";

     111) у пунктi 297.1 статтi 297:

     пiдпункти 2 - 5 викласти у такiй редакцiї:

     "2) податку на доходи фiзичних осiб у частинi доходiв (об'єкта оподаткування), що отриманi в результатi господарської дiяльностi платника єдиного податку першої - третьої групи (фiзичної особи) та оподаткованi згiдно з цiєю главою;

     3) податку на додану вартiсть з операцiй з постачання товарiв, робiт та послуг, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, крiм податку на додану вартiсть, що сплачується фiзичними особами та юридичними особами, якi обрали ставку єдиного податку, визначену пiдпунктом 1 пункту 293.3 статтi 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

     4) податку на майно (в частинi земельного податку), крiм земельного податку за земельнi дiлянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської дiяльностi та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сiльськогосподарського товаровиробництва;

     5) рентної плати за спецiальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи";

     пiдпункт 6 виключити;

     112) у статтi 298:

     у пунктi 298.1:

     абзац перший пiсля слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - третьої груп";

     в абзацi другому пiдпункту 298.1.2 слова "третьої - шостої груп" замiнити словами "третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартiсть";

     друге речення пiдпункту 298.1.5 викласти у такiй редакцiї: "При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, анулюється реєстрацiя платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом, у разi обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартiсть до складу єдиного податку";

     у пунктi 298.2:

     абзац перший пiсля слова "оподаткування" доповнити словами "платниками єдиного податку першої - третьої груп";

     у пiдпунктi 298.2.3:

     у пiдпунктi 1 слова "першої - третьої груп" замiнити словами "першої i другої груп";

     пiдпункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2) у разi перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої i другої груп, якi використали право на застосування iнших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення";

     у пiдпунктi 3 слова "п'ятої i шостої груп" замiнити словами "третьої групи";

     доповнити пiдпунктом 9 такого змiсту:

     "9) у разi здiйснення платниками першої або другої групи дiяльностi, яка не передбачена у пiдпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу вiдповiдно, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому здiйснювалася така дiяльнiсть";

     у пунктi 298.3:

     пiдпункт 2 виключити;

     у пiдпунктi 5 слова "фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп" замiнити словами "суб'єктом господарювання";

     у пунктi 298.6 слова "третьої - шостої груп" замiнити словами "третьої групи";

     доповнити пунктом 298.8 такого змiсту:

     "298.8. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здiйснюється вiдповiдно до пiдпунктiв 298.8.1 - 298.8.4 цiєї статтi.

     298.8.1. Сiльськогосподарськi товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорiчного пiдтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого поточного року:

     загальну податкову декларацiю з податку на поточний рiк щодо всiєї площi земельних дiлянок, з яких справляється податок (сiльськогосподарських угiдь (рiллi, сiножатей, пасовищ, багаторiчних насаджень), та/або земель водного фонду внутрiшнiх водойм (озер, ставкiв та водосховищ), - контролюючому органу за своїм мiсцезнаходженням (мiсцем перебування на податковому облiку);

     звiтну податкову декларацiю з податку на поточний рiк окремо щодо кожної земельної дiлянки - контролюючому органу за мiсцем розташування такої земельної дiлянки;

     розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм мiсцезнаходженням та/або за мiсцем розташування земельних дiлянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та митну полiтику;

     вiдомостi (довiдку) про наявнiсть земельних дiлянок - контролюючим органам за своїм мiсцезнаходженням та/або за мiсцем розташування земельних дiлянок.

     У вiдомостях (довiдцi) про наявнiсть земельних дiлянок зазначаються данi про кожний документ, що встановлює право власностi та/або користування земельними дiлянками, у тому числi про кожний договiр оренди земельної частки (паю).

     298.8.2. Сiльськогосподарськi товаровиробники, утворенi протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днiв мiсяця, що настає за мiсяцем його утворення, до контролюючих органiв за своїм мiсцезнаходженням та за мiсцем розташування земельних дiлянок декларацiю з податку за перiод вiд дати утворення до кiнця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усiх прав i обов'язкiв щодо погашення податкових зобов'язань або боргiв, якi переданi йому як правонаступнику.

     298.8.3. Дохiд сiльськогосподарського товаровиробника, отриманий вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком виноматерiалiв виноградних (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на пiдприємствах первинного виноробства для пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують такi виноматерiали для виробництва готової продукцiї, включає доходи, отриманi вiд:

     реалiзацiї продукцiї рослинництва, що вироблена (вирощена) на угiддях, якi належать сiльськогосподарському товаровиробнику на правi власностi або наданi йому в користування, а також продукцiї рибництва, виловленої (зiбраної), розведеної, вирощеної у внутрiшнiх водоймах (озерах, ставках i водосховищах), та продуктiв її переробки на власних пiдприємствах або орендованих виробничих потужностях;

     реалiзацiї продукцiї рослинництва на закритому ґрунтi та продуктiв її переробки на власних пiдприємствах або орендованих виробничих потужностях;

     реалiзацiї продукцiї тваринництва i птахiвництва та продуктiв її переробки на власних пiдприємствах або орендованих виробничих потужностях;

     реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї, що вироблена iз сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно вiд територiального розмiщення переробного пiдприємства.

     У разi коли сiльськогосподарське пiдприємство утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, подiлу або видiлення, у рiк такого утворення до суми, отриманої вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком виноматерiалiв виноградних (коди згiдно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на пiдприємствах первинного виноробства для пiдприємств вторинного виноробства, якi використовують такi виноматерiали для виробництва готової продукцiї, включаються також доходи, отриманi протягом останнього податкового (звiтного) перiоду вiд надання супутнiх послуг:

     послуги iз збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та пiдготовки продукцiї до збуту (сушiння, обрiзування, сортування, очистка, розмелювання, дезiнфекцiя (за наявностi лiцензiї), силосування, охолодження), якi надаються покупцю такої продукцiї сiльгосппiдприємством-виробником (з моменту набуття права власностi на таку продукцiю за договором до дати її фактичної передачi покупцю);

     послуги з догляду за худобою i птицею, якi надаються її покупцю сiльгосппiдприємством-виробником (з моменту набуття права власностi на таку продукцiю за договором до дати її фактичної передачi покупцю);

     послуги iз зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, якi надаються її покупцю сiльгосппiдприємством-виробником (з моменту набуття права власностi на таку продукцiю за договором до дати її фактичної передачi покупцю);

     послуги з вiдгодiвлi та забою свiйської худоби i птицi, якi надаються її покупцю сiльгосппiдприємством-виробником (з моменту набуття права власностi на таку продукцiю до дати її фактичної передачi покупцю).

     298.8.4. У разi коли у податковому (звiтному) роцi частка сiльськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 вiдсоткiв, сiльськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звiтному) роцi на загальних пiдставах.

     Якщо така частка не перевищує 75 вiдсоткiв у зв'язку iз виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звiтному) роцi, до платника податку в наступному податковому (звiтному) роцi зазначена вимога не застосовується. Такi платники податку для пiдтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацiю разом iз рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних рад про наявнiсть обставин непереборної сили та перелiк суб'єктiв господарювання, що постраждали внаслiдок таких обставин";

     113) у статтi 299:

     у пiдпунктi 8 пункту 299.7 слова "першої та другої груп" виключити;

     пункт 299.10 доповнити пiдпунктом 4 такого змiсту:

     "4) якщо у податковому (звiтному) роцi частка сiльськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 вiдсоткiв";

     пункт 299.11 викласти у такiй редакцiї:

     "299.11. У разi виявлення вiдповiдним контролюючим органом пiд час проведення перевiрок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених цiєю главою, анулювання реєстрацiї платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рiшенням такого органу, прийнятим на пiдставi акта перевiрки, з першого числа мiсяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування пiсля закiнчення чотирьох послiдовних кварталiв з моменту прийняття рiшення контролюючим органом.

     У разi виявлення вiдповiдним контролюючим органом пiд час проведення виїзних документальних перевiрок платника єдиного податку четвертої групи невiдповiдностi вимогам пiдпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.51 статтi 291 цього Кодексу у податковому (звiтному) роцi або у попереднiх перiодах, такому платнику за такi перiоди нараховуються податки та збори, вiд сплати яких вiн звiльнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафнi (фiнансовi) санкцiї (штрафи), передбаченi главою 11 роздiлу II цього Кодексу. Такий платник податку зобов'язаний перейти до сплати податкiв за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного мiсяця пiсля мiсяця, у якому встановлено таке порушення";

     в абзацi сьомому пункту 299.13 слова "першої та другої груп" виключити;

     114) глави 2 "Фiксований сiльськогосподарський податок", 3 "Збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками" i 4 "Збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi" роздiлу ХIV "Спецiальнi податковi режими" та роздiли ХV "Збiр за користування радiочастотним ресурсом України", ХVI "Збiр за спецiальне використання води" i ХVII "Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв" виключити;

     115) у пiдпунктi "в" пункту 335.2 статтi 335 слово "плату" замiнити словами "рентну плату";

     116) у статтi 338:

     у назвi слово "плати" замiнити словами "рентної плати";

     у пунктi 338.1:

     в абзацi першому слово "плати" замiнити словами "рентної плати";

     в абзацi другому слово "плати" замiнити словами "рентної плати", а цифри "ХI" - цифрами "IХ";

     в абзацi третьому слово "плати" замiнити словами "рентної плати";

     в абзацi четвертому слова "податковий розрахунок з плати за користування надрами" замiнити словами "податкову декларацiю з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин";

     в абзацi п'ятому слова "податковi розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку плату за користування надрами" замiнити словами "податкову декларацiю з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку рентну плату";

     у пунктi 338.2 слово "плати" замiнити словами "рентної плати";

     117) у роздiлi ХIХ "Прикiнцевi положення":

     у пунктi 1:

     в абзацi восьмому цифри "2015" та "2014" замiнити вiдповiдно цифрами "2016" та "2015";

     абзац десятий виключити;

     пiдпункти 1 - 10 пункту 4 замiнити пiдпунктами 1 - 3 такого змiсту:

     "1) акцизний податок;

     2) екологiчний податок;

     3) рентна плата";

     118) у роздiлi ХХ "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 2:

     в абзацi першому пункту 3 слова та цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2018 року";

     у пунктi 11:

     перше речення абзацу шостого виключити;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "З 1 лютого 2015 року реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних пiдлягають всi податковi накладнi та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числi якi не надаються покупцю, виписанi за операцiями з постачання товарiв/послуг, якi звiльненi вiд оподаткування) незалежно вiд розмiру податку на додану вартiсть в однiй податковiй накладнiй/розрахунку коригування";

     доповнити пунктом 152 такого змiсту:

     "152. Тимчасово до 31 грудня 2017 року включно вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання на митнiй територiї України зернових культур товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД та технiчних культур товарних позицiй 1205 i 1206 00 згiдно з УКТ ЗЕД, крiм першого постачання таких зернових та технiчних культур сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками та пiдприємствами, якi безпосередньо придбали такi зерновi та технiчнi культури у сiльськогосподарських пiдприємств - виробникiв.

     Операцiї з вивезення в митному режимi експорту зернових та технiчних культур, зазначених в абзацi першому цього пункту, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть.

     При формуваннi податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, якi одночасно використовуються в оподатковуваних i не оподатковуваних податком на додану вартiсть операцiях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми статтi 199 цього Кодексу не застосовуються, сплаченi (нарахованi) суми податку на додану вартiсть по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

     Норми цього пункту не застосовуються до операцiй з постачання зернових культур товарної позицiї 1006 та товарної пiдкатегорiї 1008 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД i такi операцiї оподатковуються податком на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом.

     До 31 грудня 2017 року включно призупинити дiю пункту 197.21 статтi 197 цього Кодексу";

     в абзацi першому пункту 23 цифри "2015" замiнити цифрами "2017";

     доповнити пунктами 33 - 37 такого змiсту:

     "33. За вибором платника податку, який вiн вiдображає у заявi, що подається у складi податкової декларацiї, непогашенi залишки сум податку на додану вартiсть, що були заявленi платниками податку до бюджетного вiдшкодування за звiтнi (податковi) перiоди до 1 лютого 2015 року, задекларованi до бюджетного вiдшкодування за звiтнi (податковi) перiоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть наступних звiтних (податкових) перiодiв, вiд'ємне значення суми, розрахованої згiдно з пунктом 200.1 статтi 200 цього Кодексу, та залишок вiд'ємного значення попереднiх звiтних (податкових) перiодiв пiсля бюджетного вiдшкодування, задекларованi платниками податку за звiтнi (податковi) перiоди до 1 лютого 2015 року:

     а) або без проведення перевiрок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збiльшують розмiр суми податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, з одночасним збiльшенням розмiру суми податкового кредиту у податковiй декларацiї за звiтний (податковий) перiод, в якому було здiйснено таке збiльшення.

     Суми такого вiд'ємного значення та/або бюджетного вiдшкодування можуть бути перевiренi контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

     б) або пiдлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакцiї, що дiяла станом на 31 сiчня 2014 року.

     34. Встановити, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збiльшується розмiр суми податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, на суму середньомiсячного розмiру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв/ 4 квартали.

     Така сума збiльшення щокварталу пiдлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомiсячного розмiру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв/4 квартали, станом на дату такого перерахунку. Такий перерахунок здiйснюється шляхом вiднiмання суми попереднього збiльшення та додавання суми збiльшення згiдно з поточним перерахунком.

     Суми помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть станом на 1 липня 2015 року автоматично збiльшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податковi накладнi/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу. На суму такого збiльшення:

     зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звiтного перiоду або збiльшується сума вiд'ємного значення, задекларована в звiтному перiодi;

     помилково та/або надмiру сплаченi грошовi зобов'язання з податку на додану вартiсть вважаються погашеними.

     35. Норми абзацу другого пункту 1201.1 статтi 1201 цього Кодексу не застосовуються при порушеннi термiнiв реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних податкових накладних/розрахункiв коригування, складених в перiод з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

     Перiод з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехiдним перiодом, протягом якого реєстрацiя податкових накладних/розрахункiв коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу.

     36. Платник податку може включити на пiдставi бухгалтерської довiдки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 цього Кодексу, суми податку, сплаченi (нарахованi) у вартостi товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включенi до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбаннi або виготовленнi таких товарiв/послуг, необоротних активiв, та/або з яких до 1 липня 2015 року були визначенi податковi зобов'язання вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 31 сiчня 2015 року, у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи починають використовуватися пiсля 1 липня 2015 року повнiстю або частково в оподатковуваних операцiях у межах господарської дiяльностi, у тому числi переведення невиробничих необоротних активiв до складу виробничих необоротних активiв.

     З метою застосування цього пункту податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарiв/послуг, необоротних активiв, визначену в первинних документах, складених вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

     37. Встановити, що контролюючi органи не здiйснюють документальнi позаплановi виїзнi перевiрки щодо достовiрностi сум бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть, заявлених платниками у звiтних перiодах, що настають пiсля 1 липня 2015 року.

     З 1 липня 2015 року призупиняється дiя пiдпункту 78.1.8 пункту 78.1 статтi 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статтi 82, пункту 200.11 статтi 200 цього Кодексу, а також дiя пункту 200.14 статтi 200 цього Кодексу в частинi проведення документальних позапланових виїзних перевiрок";

     у пiдроздiлi 4:

     пункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3. Пункт 150.1 статтi 150 Кодексу, у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, застосовується:

     у 2011 роцi з урахуванням такого:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентiв за пiдсумками першого кварталу 2011 року є вiд'ємне значення, то сума такого вiд'ємного значення пiдлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

     Розрахунок об'єкта оподаткування за наслiдками другого, другого i третього кварталiв, другого - четвертого кварталiв 2011 року здiйснюється з урахуванням вiд'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складi витрат таких податкових перiодiв наростаючим пiдсумком до повного погашення такого вiд'ємного значення;

     у 2012 - 2015 роках з урахуванням такого:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентiв платникiв з доходом за 2011 рiк 1 мiльйон гривень та бiльше станом на 1 сiчня 2012 року є вiд'ємне значення (з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 сiчня 2011 року), то сума цього значення пiдлягає включенню до витрат у 2012 - 2014 роках та зменшенню фiнансового результату до оподаткування у 2015 роцi:

     звiтних (податкових) перiодiв починаючи з I пiврiччя i наступних звiтних перiодiв 2012 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього i за наслiдками наступних податкових перiодiв 2012 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних податкових перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2013 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2012 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2013 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2014 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2013 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2014 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах;

     звiтних (податкових) перiодiв 2015 року у розмiрi 25 вiдсоткiв суми такого вiд'ємного значення та сум вiд'ємного значення, не погашених за 2014 податковий рiк. У разi якщо 25 вiдсоткiв суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом вiдповiдних звiтних (податкових) перiодiв 2015 року, то непогашена сума пiдлягає врахуванню при визначеннi податкових зобов'язань у наступних перiодах до повного погашення такого вiд'ємного значення.

     При цьому платники податку на прибуток ведуть окремий облiк показника вiд'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 сiчня 2012 року та включається до витрат наступних податкових перiодiв або зменшує фiнансовий результат до оподаткування наступних податкових перiодiв i сум, не погашених протягом 2012 - 2015 рокiв. Таке вiд'ємне значення погашається в першу чергу. В другу чергу погашається вiд'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло пiсля 31 грудня 2011 року.

     Для пiдприємств з доходом за 2011 рiк менше 1 мiльйона гривень пункт 150.1 статтi 150 Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, застосовується з урахуванням такого:

     якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку за наслiдками 2011 податкового року є вiд'ємне значення, то сума такого значення пiдлягає включенню до витрат звiтного (податкового) перiоду I пiврiччя 2012 року та наступних звiтних перiодiв, що припадають на 2012 - 2014 роки або зменшує фiнансовий результат до оподаткування звiтних (податкових) перiодiв, починаючи з 2015 року до повного погашення такого вiд'ємного значення";

     пункт 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. У сiчнi - груднi 2015 року та сiчнi - травнi 2016 року платники зобов'язанi сплачувати щомiсячнi авансовi внески з податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пункту 57.1 статтi 57 цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року. При цьому сума щомiсячних авансових внескiв за березень - травень 2016 року обчислюється у розмiрi не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток пiдприємств за 2014 звiтний (податковий) рiк";

     у пунктi 10:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "з 1 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно - 18 вiдсоткiв, а для суб'єктiв iндустрiї програмної продукцiї, якi застосовують особливостi оподаткування, передбаченi у пунктi 15 пiдроздiлу 10 цього роздiлу, - 5 вiдсоткiв";

     абзаци восьмий - одинадцятий виключити;

     пункт 11 викласти у такiй редакцiї:

     "11. При розрахунку амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдно до пункту 138.3 статтi 138 цього Кодексу балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв станом на 1 сiчня 2015 року має дорiвнювати балансовiй вартостi таких активiв, що визначена станом на 31 грудня 2014 року вiдповiдно до статей 144 - 146 та 148 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року";

     пункт 15 виключити:

     пункти 16 - 22 та 24 викласти у такiй редакцiї:

     "16. На перiод до 1 сiчня 2016 року застосовується ставка 0 вiдсоткiв для платникiв податку на прибуток, у яких чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за даними фiнансової звiтностi, за останнiй рiчний звiтний перiод не перевищує трьох мiльйонiв гривень та нарахованої за кожний мiсяць звiтного перiоду заробiтної плати (доходу) працiвникiв, якi перебувають з платником податку у трудових вiдносинах, є не меншим, нiж двi мiнiмальнi заробiтнi плати, розмiр якої встановлено законом, та якi вiдповiдають одному iз таких критерiїв:

     а) утворенi в установленому законом порядку пiсля 1 квiтня 2011 року;

     б) дiючi, у яких протягом трьох послiдовних попереднiх рокiв (або протягом усiх попереднiх перiодiв, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох рокiв), щорiчний обсяг доходiв задекларовано в сумi, що не перевищує 3 мiльйонiв гривень, та у яких середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом цього перiоду не перевищувала 20 осiб;

     в) якi були зареєстрованi платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в перiод до набрання чинностi цим Кодексом та у яких за останнiй календарний рiк обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становив до 1 мiльйона гривень та середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв становила до 50 осiб.

     При цьому, якщо платники податку, якi застосовують норми цього пункту, у будь-якому звiтному перiодi досягли показникiв щодо отриманого доходу, середньооблiкової чисельностi або середньої заробiтної плати працiвникiв, з яких хоча б один не вiдповiдає критерiям, зазначеним у цьому пунктi, то такi платники податку зобов'язанi оподаткувати прибуток, отриманий у такому звiтному перiодi, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу.

     Дiя цього пункту не поширюється на суб'єктiв господарювання, якi:

     1) утворенi в перiод пiсля набрання чинностi цим Кодексом шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення), приватизацiї та корпоратизацiї;

     2) здiйснюють:

     2.1) дiяльнiсть у сферi розваг, визначену в пiдпунктi 14.1.46 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I;

     2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, iмпорт пiдакцизних товарiв;

     2.3) виробництво, оптовий та роздрiбний продаж пально-мастильних матерiалiв;

     2.4) видобуток, серiйне виробництво та виготовлення дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, у тому числi органогенного утворення, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     2.5) фiнансову дiяльнiсть (гр. 65 - гр. 67 Секцiї J КВЕДДК 009: 2005);

     2.6) дiяльнiсть з обмiну валют;

     2.7) видобуток та реалiзацiю корисних копалин загальнодержавного значення;

     2.8) операцiї з нерухомим майном, оренду (у тому числi надання в оренду торгових мiсць на ринках та/або у торгiвельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕДДК 009: 2005);

     2.9) дiяльнiсть з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64 КВЕДДК 009: 2005);

     2.10) дiяльнiсть з органiзацiї торгiв (аукцiонiв) виробами мистецтва, предметами колекцiонування або антикварiату;

     2.11) дiяльнiсть з надання послуг у сферi телебачення i радiомовлення вiдповiдно до Закону України "Про телебачення i радiомовлення";

     2.12) охоронну дiяльнiсть;

     2.13) зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть (крiм дiяльностi у сферi iнформатизацiї);

     2.14) виробництво продукцiї на давальницькiй сировинi;

     2.15) оптову торгiвлю i посередництво в оптовiй торгiвлi;

     2.16) дiяльнiсть у сферi виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води;

     2.17) дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям (гр. 74 КВЕДДК 009: 2005).

     Платники податку, зазначенi у пiдпунктах "а", "б", "в" цього пункту, якi здiйснюють нарахування та виплату дивiдендiв своїм акцiонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок iз податку в порядку, встановленому пунктом 57.11 статтi 57 цього Кодексу, та сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статтi 136 цього Кодексу, за звiтний податковий перiод, у якому здiйснювалося нарахування та виплата дивiдендiв.

     17. З метою оподаткування вiдображення в облiку продавця та покупця заборгованостi, що виникла у зв'язку iз затримкою в оплатi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргiв розпочато вiдповiдно до пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, здiйснюється до повного погашення чи визнання такої заборгованостi безнадiйною у такому порядку:

     1.1. Платник податку - продавець у разi, якщо суд не задовольняє позову (заяви) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позову (заяви) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недiйсними вимог щодо погашення цiєї заборгованостi або її частини (крiм припинення судом провадження у справi повнiстю або частково, у зв'язку з погашенням покупцем заборгованостi або її частини пiсля подання продавцем позову (заяви)) зобов'язаний:

     а) збiльшити фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдного податкового перiоду на суму заборгованостi (її частини), попередньо вiднесеної ним до зменшення доходу згiдно з пiдпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року;

     б) зменшити фiнансовий результат до оподаткування вiдповiдного податкового перiоду на собiвартiсть (її частини, визначеної пропорцiйно сумi заборгованостi, включеної до доходу вiдповiдно до цього пункту) товарiв, робiт, послуг, за якими виникла така заборгованiсть, попередньо вiднесену ним до зменшення витрат вiдповiдно до пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року.

     На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслiдок такого коригування фiнансового результату до оподаткування, нараховується пеня, визначена з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день виникнення додаткового податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк iз першого дня податкового перiоду, що настає за перiодом, протягом якого вiдбулося зменшення доходу та витрат згiдно з пiдпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, до останнього дня податкового перiоду, на який припадає коригування фiнансового результату до оподаткування, та сплачується незалежно вiд значення податкового зобов'язання платника податку за вiдповiдний звiтний перiод. Пеня не нараховується на заборгованiсть (її частину), списану або розстрочену внаслiдок укладення мирової угоди вiдповiдно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.

     Платник податку - покупець зобов'язаний збiльшити фiнансовий результат до оподаткування пiсля 1 сiчня 2015 року на вартiсть заборгованостi, визнану судом чи за виконавчим написом нотарiуса, у податковому перiодi, на який припадає день набрання законної сили рiшення суду про визнання (стягнення) такої заборгованостi (її частини) або вчинення нотарiусом виконавчого напису.

     1.2. Якщо в наступних податкових перiодах пiсля 1 сiчня 2015 року покупець погашає суму визнаної заборгованостi або її частину (самостiйно або за процедурою примусового стягнення) та вiднесеної на зменшення витрат згiдно з пiдпунктом 159.1.2 пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, такий покупець зменшує фiнансовий результат до оподаткування на суму такої заборгованостi (її частини) за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке погашення.

     Водночас продавець, який зменшив суму доходу звiтного перiоду на вартiсть вiдвантажених товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, вiдповiдно до пiдпункту 159.1.1 пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, збiльшує фiнансовий результат до оподаткування на суму заборгованостi (її частини) за такi товари, роботи, послуги, погашену покупцем, та зменшує фiнансовий результат до оподаткування на собiвартiсть (її частину, визначену пропорцiйно сумi погашеної заборгованостi) цих товарiв, робiт, послуг за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке погашення.

     1.3. Заборгованiсть, попередньо вiднесена на зменшення доходу згiдно з пiдпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, або вiдшкодована за рахунок страхового резерву згiдно з пунктом 159.3 статтi 159 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, яка визнається безнадiйною внаслiдок недостатностi активiв покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслiдок її списання згiдно з умовами мирової угоди, укладеної вiдповiдно до законодавства з питань банкрутства, не коригує фiнансовий результат до оподаткування як покупця, так i продавця у зв'язку з таким визнанням.

     18. За операцiями, по яких дохiд для цiлей оподаткування податком на прибуток до 1 сiчня 2015 року визначався за датою надходження коштiв на банкiвський рахунок або в касу платника податку, i станом на 1 сiчня 2015 року у платника податку була наявна дебiторська заборгованiсть за такими операцiями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштiв, що надiйшла на банкiвський рахунок або в касу платника податку пiсля 1 сiчня 2015 року, збiльшує фiнансовий результат до оподаткування.

     За операцiями, по яких витрати для цiлей оподаткування податком на прибуток до 1 сiчня 2015 року визначалися за датою перерахування коштiв на банкiвський рахунок або в касу контрагента платника податку, i станом на 1 сiчня у платника податку була наявна кредиторська заборгованiсть за такими операцiями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштiв, що була перерахована на банкiвський рахунок або в касу контрагента платника податку пiсля 1 сiчня 2015 року, зменшує фiнансовий результат до оподаткування.

     19. Сума амортизацiї, нарахована в бухгалтерському облiку на необоротнi активи, що залишилися не введеними в експлуатацiю станом на 1 сiчня 2015 року, вартiсть яких в бухгалтерському облiку збiльшена на суму витрат, що врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування з податку на прибуток вiдповiдно до пiдпункту "з" пiдпункту 138.8.5 пункту 138.8 статтi 138 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, збiльшує фiнансовий результат до оподаткування пiсля 1 сiчня 2015 року.

     Сума визнаних втрат вiд зменшення корисностi тих необоротних активiв, що залишилися не введеними в експлуатацiю станом на 1 сiчня 2015 року, вартiсть яких в бухгалтерському облiку збiльшена на суму витрат, що врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування з податку на прибуток вiдповiдно до пiдпункту "з" пiдпункту 138.8.5 пункту 138.8 статтi 138 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, збiльшує фiнансовий результат до оподаткування пiсля 1 сiчня 2015 року.

     Сума витрат з розвiдки/дорозвiдки та облаштування нафтових та газових родовищ, якi визнанi в бухгалтерському облiку витратами звiтного перiоду у зв'язку з технiчною неможливiстю та/або економiчною недоцiльнiстю подальшого видобутку корисних копалин, та були врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування з податку на прибуток вiдповiдно до пiдпункту "з" пiдпункту 138.8.5 пункту 138.8 статтi 138 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, збiльшує фiнансовий результат до оподаткування пiсля 1 сiчня 2015 року.

     20. Витрати на сплату процентiв, якi вiдповiдали вимогам пункту 141.1 статтi 141 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, але не вiднесенi до складу витрат виробництва (обiгу) згiдно з положеннями пункту 141.2 статтi 141 роздiлу III цього Кодексу у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, пiдлягають врахуванню при визначеннi фiнансового результату до оподаткування майбутнiх звiтних податкових перiодiв з 1 сiчня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статтi 140 роздiлу III цього Кодексу.

     21. Станом на 1 сiчня 2015 року банк зобов'язаний здiйснити перерахунок резерву у зв'язку iз знецiненням (зменшенням корисностi) активiв.

     Резерв, сформований банком у зв'язку iз зменшенням корисностi активiв згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на кiнець 2014 року, у сумi, що не перевищує лiмiт у розмiрi 30 вiдсоткiв вартостi, яка розраховується як сукупна балансова вартiсть активiв, знецiнення яких визнається шляхом формування резерву, збiльшена на суму резерву за такими активами, згiдно з даними фiнансової звiтностi за 2014 рiк, вважається резервом на 1 сiчня 2015 року, визнаним для оподаткування. Сума перевищення резерву над таким лiмiтом не змiнює об'єкт оподаткування поточного або попереднiх податкових (звiтних) перiодiв, у тому числi не збiльшує та не зменшує фiнансовий результат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попереднiх звiтних (податкових) перiодах.

     Позитивна (вiд'ємна) рiзниця мiж резервом, розрахованим вiдповiдно до роздiлу III цього Кодексу на кiнець 2014 року, та резервом на 1 сiчня 2015 року, визнаним для оподаткування згiдно з цим пунктом, збiльшує (зменшує) фiнансовий результат до оподаткування рiвними частками протягом трьох рокiв.

     У розрахунок рiзниць згiдно з пiдпунктом 139.3.5 пункту 139.3 статтi 139 роздiлу III цього Кодексу не враховуються суми фактичної оплати банком наданих фiнансових гарантiй за рахунок резерву, включеного до витрат згiдно з цим Кодексом до 1 сiчня 2015 року.

     22. Норма пункту 57.1 статтi 57 у редакцiї, викладенiй в Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи", в частинi граничного термiну подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств застосовується, починаючи iз подання декларацiї з цього податку за звiтний рiк, в якому набирає чинностi редакцiя роздiлу III Кодексу, викладена в Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих України щодо податкової реформи";

     "24. До складу витрат включаються витрати на оплату вiдпусток працiвникам та iншi виплати, пов'язанi з оплатою працi, якi вiдшкодованi пiсля 1 сiчня 2015 року за рахунок резервiв та забезпечень, сформованих до 1 сiчня 2015 року вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у випадку, якщо такi витрати не були врахованi при визначеннi об'єкта оподаткування до 1 сiчня 2015 року";

     пункти 27 та 29 виключити;

     пункт 8 пiдроздiлу 5 виключити;

     у пiдроздiлi 6:

     у пунктi 1 слова та цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2018 року";

     пункти 2 - 5 виключити;

     пiдроздiл 7 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Суб'єкти господарювання, якi порушили порядок отримання та використання торгового патенту за перiод до 1 сiчня 2015 року, несуть вiдповiдальнiсть в порядку та на умовах, що дiяли до 1 сiчня 2015 року";

     пiдроздiл 8 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4. Платники єдиного податку третьої - шостої груп, якi перебували на облiку в контролюючих органах до 1 сiчня 2015 року, з 1 сiчня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи вiдповiдно до норм глави 1 роздiлу ХIV цього Кодексу";

     пiдроздiл 91 викласти у такiй редакцiї:

     "Пiдроздiл 91. Особливостi справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

     Тимчасово, до 1 липня 2015 року, встановлюються такi особливостi застосування деяких норм роздiлу IХ "Рентна плата" цього Кодексу:

     1.1. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначенi пунктом 252.20 статтi 252 цього Кодексу, за природний газ, видобутий пiд час виконання договорiв про спiльну дiяльнiсть, встановлюються на перiод, визначений абзацом першим цього пiдроздiлу, у вiдсотках вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у таких розмiрах:

     у перiод з 1 сiчня до 31 березня 2015 року (включно) - 60 вiдсоткiв;

     у перiод з 1 квiтня до 30 червня 2015 року (включно) - 65 вiдсоткiв;

     з 1 липня 2015 року - застосовується ставка, визначена пунктом 252.20 статтi 252 цього Кодексу;

     у пiдроздiлi 10:

     пункти 4, 15, 16 та 17 виключити;

     у пунктi 161:

     в абзацi першому слова i цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами "до набрання чинностi рiшенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України";

     пiдпункт 1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "1.2. Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначенi статтею 163 цього Кодексу";

     пункт 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18. З метою формування реєстру платникiв податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, власники об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi (фiзичнi особи) на пiдставi оригiналiв документiв про право власностi на об'єкти нерухомостi можуть здiйснювати звiрку вiдомостей щодо об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у їх власностi, до 31 грудня 2015 року (включно)";

     доповнити пунктами 27 - 33 такого змiсту:

     "27. Установити, що за результатами провадження господарської дiяльностi за останнiй звiтний (податковий) перiод 2014 року платники збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi, збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi, збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, туристичного збору, збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, збору за першу реєстрацiю транспортного засобу, збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, крiм електроенергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками, збору за спецiальне використання лiсових ресурсiв, збору за користування радiочастотним ресурсом України, збору за спецiальне використання води, плати за користування надрами, плати за землю, єдиного податку, фiксованого сiльськогосподарського податку, екологiчного податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами, подають податковi декларацiї (розрахунки) з таких податкiв та зборiв у порядку, встановленому цим Кодексом.

     28. Установити, що платники єдиного податку другої i третьої (фiзичнi особи - пiдприємцi) груп, крiм тих, якi здiйснюють дiяльнiсть на ринках, продаж товарiв дрiбнороздрiбної торговельної мережi через засоби пересувної мережi, якi з 1 сiчня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власнiй господарськiй дiяльностi зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй, з дати початку застосування реєстраторiв розрахункових операцiй до 1 сiчня 2017 року звiльняються вiд проведення вiдповiдно до норм цього Кодексу перевiрок з питань дотримання порядку застосування реєстраторiв розрахункових операцiй.

     29. Тимчасово, до 1 сiчня 2016 року, встановлюється збiр у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi.

     1.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання та їх вiдокремленi пiдроздiли, у тому числi уповноваженi особи договорiв простого товариства, якi:

     а) провадять дiяльнiсть з постачання природного газу споживачам на пiдставi укладених з ними договорiв;

     б) споживають iмпортований ними природний газ як паливо або сировину;

     в) споживають видобутий ними природний газ як паливо або сировину.

     1.2. Об'єктом оподаткування збором є вартiсть природного газу в обсязi:

     а) вiдпущеному кожнiй категорiї споживачiв у звiтному перiодi, яка визначається на пiдставi актiв приймання-передачi газу, пiдписаних платником та вiдповiдним споживачем (для населення - на пiдставi облiкових документiв), з урахуванням вiдповiдного тарифу, для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "а" пiдпункту 1.1 цього пункту;

     б) iмпортованому у звiтному перiодi платником, що визначений у пiдпунктi "б" пiдпункту 1.1 цього пункту;

     в) видобутому та спожитому як паливо або сировина нафтогазовидобувним пiдприємством або його пiдроздiлами, що визначенi платниками у пiдпунктi "в" пiдпункту 1.1 цього пункту, за виключенням обсягу природного газу, визнаного рециркулюючим вiдповiдно до роздiлу I, який визначається платником за показниками вимiрювальних пристроїв, що зазначенi у журналi облiку видобутих корисних копалин iз дотриманням самостiйно затверджених платником вiдповiдно до вимог лiцензiйних умов схем руху видобутої вуглеводневої сировини на виробничих дiльницях та мiсцях зберiгання з урахуванням складу вихiдної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологiчного процесу.

     1.3.1. Збiр справляється у розмiрi 2 вiдсоткiв на обсяги природного газу, що постачаються для таких категорiй споживачiв:

     а) пiдприємства комунальної теплоенергетики, тепловi електростанцiї, електроцентралi та котельнi суб'єктiв господарювання, зокрема блочнi (модульнi) котельнi (в обсязi, що використовується для надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського облiку тепла i гарячої води);

     б) бюджетнi установи;

     в) промисловi та iншi суб'єкти господарювання та їх вiдокремленi пiдроздiли, що використовують природний газ;

     г) суб'єкти господарювання, що визначенi у пiдпунктi "б" пiдпункту 1.1 цього пункту;

     ґ) суб'єкти господарювання, у тому числi уповноваженi особи простих товариств, що визначенi у пiдпунктi "в" пiдпункту 1.1 цього пункту.

     1.3.2. На обсяги природного газу, що постачається для населення, збiр справляється у розмiрi 4 вiдсоткiв.

     1.4. Споживачами є такi категорiї: населення, бюджетнi установи, пiдприємства комунальної теплоенергетики, тепловi електростанцiї, електроцентралi та котельнi суб'єктiв господарювання, в тому числi блочнi (модульнi) котельнi, iншi суб'єкти господарювання та їх вiдокремленi пiдроздiли, якi використовують природний газ для виробництва товарiв та надання послуг, на iншi власнi потреби.

     1.5. Пiд дiючим тарифом слiд розумiти:

     а) цiну природного газу для вiдповiдної категорiї споживачiв без урахування тарифiв на його транспортування i постачання споживачам та суми податку на додану вартiсть для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "а" пiдпункту 1.1 цього пункту;

     б) митну вартiсть оформлення природного газу для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "б" пiдпункту 1.1 цього пункту;

     в) середню митну вартiсть iмпортованого природного газу для платникiв, що визначенi у пiдпунктi "в" пiдпункту 1.1 цього пункту. Середня митна вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України за податковий (звiтний) перiод, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та передається ним до 5 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, який до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi.

     1.6. Базовий податковий (звiтний) перiод для збору дорiвнює календарному мiсяцю.

     1.7. Податковi декларацiї збору подаються платниками збору контролюючим органам у строки, визначенi для мiсячного податкового (звiтного) перiоду, за мiсцем податкової реєстрацiї.

     Форма податкової декларацiї встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

     Збiр сплачується платниками збору у строки, визначенi для мiсячного податкового (звiтного) перiоду, за мiсцем податкової реєстрацiї.

     1.8. Платники, що визначенi у пiдпунктi "б" пiдпункту 1.1 цього пункту, сплачують збiр до або в день подання митної декларацiї.

     30. Установити, що тимчасово, протягом дiї ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), але не пiзнiше 1 сiчня 2018 року, резиденти - суб'єкти космiчної дiяльностi, якi отримали лiцензiю на право її здiйснення та беруть участь у реалiзацiї таких договорiв (угод), звiльняються вiд сплати податку на майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки згiдно з перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     31. За наслiдками дiяльностi у 2015 роцi штрафнi (фiнансовi) санкцiї до платникiв податку на прибуток пiдприємств за порушення порядку обчислення, правильностi заповнення податкових декларацiй з податку на прибуток пiдприємств та повноти його сплати не застосовуються.

     32. Тимчасово, до 1 липня 2015 року, встановити, що у випадках, коли податковий борг виник у результатi несплати грошового зобов'язання, самостiйно визначеного платником податкiв у податковiй декларацiї або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у встановленi цим Кодексом строки, стягнення коштiв за рахунок готiвки, що належить такому платнику податкiв та/або коштiв з рахункiв такого платника у банках, здiйснюється за рiшенням керiвника контролюючого органу без звернення до суду за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мiльйонiв гривень та вiдсутнi зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податкiв помилково та/або надмiру сплачених ним грошових зобов'язань.

     У таких випадках:

     рiшення про стягнення коштiв з рахункiв такого платника у банках є вимогою стягувача до боржника, що пiдлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом iнiцiювання переказу у платiжнiй системi за правилами вiдповiдної платiжної системи;

     рiшення про стягнення готiвкових коштiв вручається такому платнику податкiв i є пiдставою для стягнення. Стягнення готiвкових коштiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     33. Установити, що на 2015 рiк ставки податку для об'єктiв нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, визначенi пунктом 266.5.1. пункту 265.5 статтi 265 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 вiдсоток мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року за 1 кв. метр для об'єктiв нежитлової нерухомостi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року, крiм:

     абзацiв четвертого i п'ятого, шiстдесят сьомого i шiстдесят восьмого пункту 5 роздiлу I (щодо змiни до пiдпунктiв 14.1.5 i 14.1.144 пункту 14.1 статтi 14) роздiлу I цього Закону та абзацiв другого - одинадцятого пiдпункту 10 пункту 2 роздiлу II цього Закону (щодо змiн до преамбули та статтi 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв") стосовно вiднесення пива до алкогольних напоїв, якi набирають чинностi з 1 липня 2015 року;

     абзацiв шостого та вiсiмдесят восьмого пункту 5 (щодо змiн до пiдпунктiв 5 i 14.1.224 пункту 14.1 статтi 14), пункту 19 (щодо доповнення пункту 80.2 статтi 80 новим пiдпунктом 80.2.5), пунктiв 35 (щодо доповнення Кодексу статтею 1281) та 74 (щодо змiн до статтi 230) роздiлу I цього Закону стосовно запровадження акцизних складiв на пiдприємствах, що виробляють нафтопродукти, паливо моторне альтернативне та скраплений газ, якi набирають чинностi з 1 квiтня 2015 року;

     абзацiв шостого - дев'ятого, дванадцятого - шiстнадцятого пункту 45 (щодо змiн до статтi 198), пункту 46 (щодо змiн до статтi 199), абзацу тридцять першого пункту 49 (щодо змiн до статтi 201), абзацiв двадцять шостого i двадцять сьомого пункту 118 (щодо доповнення пiдроздiлу 2 новим пунктом 36) роздiлу I цього Закону стосовно системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, якi набирають чинностi з 1 липня 2015 року;

     абзацiв третього i четвертого пункту 60 (щодо змiн до пункту 220.2 статтi 220) роздiлу I цього Закону стосовно подання в електроннiй формi декларацiї про максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, якi набирають чинностi через три мiсяцi з дня опублiкування цього Закону;

     абзацiв п'ятнадцятого i шiстнадцятого пункту 110 роздiлу I цього Закону (щодо змiн до пункту 296.10 статтi 296) стосовно застосування реєстраторiв розрахункових операцiй, якi набирають чинностi:

     для платникiв єдиного податку третьої групи - з 1 липня 2015 року;

     для платникiв єдиного податку другої групи - з 1 сiчня 2016 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 28 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     у пунктах 1 i 2 частини другої слово "плати" замiнити словами "рентної плати";

     частину третю виключити;

     частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин та рентна плата за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються Податковим кодексом України";

     у частинi шостiй слова "Плата за користування надрами" замiнити словами "Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин";

     2) у частинi першiй статтi 30 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "збiр" замiнити словами "рентну плату";

     3) у назвi та частинi другiй статтi 77 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) слово "Збiр" замiнити словами "Рентна плата";

     4) у назвi та частинi першiй статтi 199 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слово "збору" замiнити словом "податку";

     5) частину першу статтi 1833 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) надання дозволу на погашення усiєї суми податкового боргу за рахунок майна платника податкiв, що перебуває у податковiй заставi";

     6) у Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     у частинi другiй статтi 29:

     у пунктi 23 слово i цифри "i 13" замiнити цифрами i словом "13 i 131";

     пункт 51 пiсля слова "сплачуються" доповнити словами "з операцiй з купiвлi iноземної валюти в готiвковiй формi", а слова "при торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння" замiнити словами "при поданнi ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю";

     частину першу статтi 64 доповнити пунктом 371 такого змiсту:

     "371) адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховуються за мiсцем вчинення порушення";

     частину першу статтi 69 доповнити новим пунктом 131 такого змiсту:

     "131) адмiнiстративнi штрафи та штрафнi санкцiї за порушення законодавства у сферi виробництва та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що зараховуються за мiсцем вчинення порушення";

     7) у пунктi "л" статтi 3 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "збору" i "плати" замiнити словами "рентної плати";

     8) абзац десятий частини другої статтi 16 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами) виключити;

     9) у частинi третiй статтi 4 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "збору за першу реєстрацiю транспортного засобу, збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi в частинi торгiвельної дiяльностi нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стацiонарних, малогабаритних i пересувних автозаправних станцiях, заправних пунктах" виключити;

     10) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     в абзацi другому преамбули слова "виробництво i торгiвлю пивом" виключити;

     у статтi 1:

     в абзацi сьомому:

     цифри та слова "понад 1,2 вiдсотка" замiнити цифрами та словами "понад 0,5 вiдсотка";

     цифри "2204" замiнити цифрами "2203, 2204";

     в абзацi восьмому:

     слово та цифри "вiд 1,2" замiнити словом та цифрами "вiд 0,5";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "пиво - насичений дiоксидом вуглецю пiнистий алкогольний напiй iз вмiстом спирту етилового вiд 0,5 вiдсотка об'ємних одиниць, отриманий пiд час бродiння охмеленого сусла пивними дрiжджами, що вiдноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203";

     абзац чотирнадцятий викласти в такiй редакцiї;

     "мiсце торгiвлi - мiсце реалiзацiї товарiв, у тому числi на розлив, в одному торговому примiщеннi (будiвлi) за мiсцем його фактичного розташування, для тютюнових виробiв та пива - без обмеження площi, для алкогольних напоїв, крiм пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрiв, обладнане реєстраторами розрахункових операцiй (незалежно вiд їх кiлькостi) або де є книги облiку розрахункових операцiй (незалежно вiд їх кiлькостi), в яких фiксується виручка вiд продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв незалежно вiд того, чи оформляється через них продаж iнших товарiв;

     у статтi 3:

     у частинi четвертiй:

     абзаци третiй, четвертий та десятий виключити;

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У заявi на видачу лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв зазначається визначена законом iнформацiя".

     У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - шiстнадцятою;

     у частинi шiстнадцятiй слова "товарнi позицiї" замiнити словом та цифрами "коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203";

     у статтi 5:

     назву пiсля слова "видачу" доповнити словом "переоформлення";

     текст статтi викласти в такiй редакцiї:

     "Органи лiцензування, що уповноваженi видавати лiцензiї, зобов'язанi надати контролюючому органу за мiсцезнаходженням юридичних осiб, мiсцем проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв iнформацiю про виданi, переоформленi, призупиненi або анульованi лiцензiї у п'ятиденний строк з дня здiйснення таких дiй";

     частину другу статтi 11 пiсля абзацу двадцять першого доповнити абзацом такого змiсту:

     "Розлив пива здiйснюється виключно у передбаченi дiючими стандартами скляну тару, металевi банки iз харчового алюмiнiю, полiмернi пляшки ПЕТФ, сувенiрнi пляшки та художньо оформлений посуд iз скла, глазурованої керамiки, а також у алюмiнiєвi бочки, бочки iз нержавiючої сталi (кеги) та iншi види тари згiдно з чинною нормативною документацiєю".

     У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третiм;

     у статтi 15:

     друге речення частини двадцятої виключити;

     частину двадцять другу викласти в такiй редакцiї:

     "У заявi про видачу лiцензiї на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями додатково зазначаються адреса мiсця торгiвлi, перелiк реєстраторiв розрахункових операцiй (книг облiку розрахункових операцiй), якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, а також iнформацiя про них: модель, модифiкацiя, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстрацiйнi номери посвiдчень реєстраторiв розрахункових операцiй (книг облiку розрахункових операцiй), якi знаходяться у мiсцi торгiвлi, та дата початку їх облiку в органах державної фiскальної служби";

     пiсля частини тридцять третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Органи лiцензування, що уповноваженi видавати лiцензiї на iмпорт, експорт, оптову i роздрiбну торгiвлю алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, зобов'язанi надати контролюючому органу за мiсцезнаходженням юридичних осiб, мiсцем проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв iнформацiю про виданi, переоформленi, призупиненi або анульованi лiцензiї у п'ятиденний строк з дня здiйснення таких дiй".

     У зв'язку з цим частини тридцять четверту - сорок другу вважати вiдповiдно частинами тридцять п'ятою - сорок третьою;

     у частинi другiй статтi 17:

     абзац чотирнадцятий пiсля слiв "iмпортерами таких тютюнових виробiв" доповнити словами "збiльшеними на суми акцизного податку з реалiзацiї через роздрiбну торговельну мережу тютюнових виробiв";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "розливу алкогольних напоїв у тару, не передбачену статтею 11 цього Закону, - 200 вiдсоткiв вартостi виробленої (реалiзованої) продукцiї (за оптово-вiдпускними цiнами), але не менше 85000 гривень";

     11) у пунктi 12 частини другої статтi 8 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2013 р., N 41, ст. 551) слова "платежiв за користування надрами" замiнити словами "рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин";

     12) у статтi 8 Закону України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "якi сплатили збiр за першу реєстрацiю транспортного засобу згiдно з Податковим кодексом України" замiнити словами "транспортнi засоби яких зареєстровано у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

     13) у назвi та частинi другiй статтi 57 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526) слово "Збiр" замiнити словами "Рентна плата";

     14) у Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     пiдпункти 5 i 6 викласти в такiй редакцiї:

     "5) фiзичнi особи, якi здiйснюють операцiї з купiвлi iноземної валюти в готiвковiй формi (крiм фiзичних осiб, що здiйснюють операцiї з купiвлi iноземної валюти для погашення кредитiв).

     Порядок проведення операцiї з купiвлi iноземної валюти фiзичними особами для погашення кредитiв встановлюється Нацiональним банком України.

     Нацiональний банк України забезпечує органiзацiю i контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти юридичними та фiзичними особами, крiм банкiвських установ, у готiвковiй формi.

     Банки подають до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органiв Пенсiйного фонду України звiт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти юридичними та фiзичними особами, крiм банкiвських установ, у готiвковiй формi у порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) фiзичнi особи та суб'єкти господарювання, якi подають ювелiрнi та побутовi вироби з дорогоцiнних металiв на клеймування державним пробiрним клеймом до казенних пiдприємств пробiрного контролю.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, забезпечує органiзацiю сплати (утримання) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi казенними пiдприємствами пробiрного контролю клеймування державним пробiрним клеймом ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, поданих фiзичними особами та суб'єктами господарювання, у безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Центральний орган виконавчої влади, який реалiзує державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, здiйснює контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi казенними пiдприємствами пробiрного контролю клеймування державним пробiрним клеймом ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, поданих фiзичними особами та суб'єктами господарювання, у безготiвковiй та/або готiвковiй формi.

     Казеннi пiдприємства пробiрного контролю подають до 20 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органiв Пенсiйного фонду України звiт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi клеймування виробiв державним пробiрним клеймом у порядку та за формою, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi iноземної валюти в безготiвковiй та/або готiвковiй формi, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi у випадках, зазначених у пунктi 7 частини першої цiєї статтi, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку на загальних пiдставах";

     у статтi 2:

     у пунктi 4 слова "безготiвковiй та/або" виключити;

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) для платникiв збору, визначених пунктом 6 статтi 1 цього Закону, - вартiсть основного дорогоцiнного металу (золото, срiбло, платина, паладiй), у перерахунку на вагу чистого металу, що мiститься у сплавi, з якого виготовлено ювелiрний чи побутовий вирiб, визначена за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на банкiвськi метали на час подання платником збору ювелiрних та побутових виробiв на клеймування до казенного пiдприємства пробiрного контролю";

     частину третю статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Платники збору, визначенi пунктами 5 - 7, 9 i 10 статтi 1 цього Закону, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на бюджетнi рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету, вiдкритi в головних управлiннях центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз законом про Державний бюджет України";

     у статтi 4:

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) для платникiв збору, визначених пунктом 5 статтi 1 цього Закону, - 2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статтi 2 цього Закону";

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) для платникiв збору, визначених пунктом 51 статтi 1 цього Закону, - 2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, встановленого пунктом 41 статтi 2 цього Закону";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) для платникiв збору, визначених пунктом 6 статтi 1 цього Закону, - 10,0 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статтi 2 цього Закону";

     15) у частинi другiй статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2014 р., N 36, ст. 1189):

     пiсля слiв "що виникають пiд час здiйснення заходiв" доповнити словами "контролю органами державної фiскальної служби";

     слова "митного контролю на кордонi" виключити;

     16) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     у статтi 3:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також операцiї з приймання готiвки для подальшого її переказу зобов'язанi";

     пункти 2 i 9 викласти в такiй редакцiї:

     "2) видавати особi, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або вiдмовляється вiд неї, включаючи тi, замовлення або оплата яких здiйснюється з використанням мережi Iнтернет, при отриманнi товарiв (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операцiї";

     "9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцiй (за виключенням автоматiв з продажу товарiв (послуг) фiскальнi звiтнi чеки у разi здiйснення розрахункових операцiй i забезпечувати їх зберiгання в книгах облiку розрахункових операцiй";

     у статтi 9:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) при здiйсненнi торгiвлi продукцiєю власного виробництва пiдприємствами, установами i органiзацiями усiх форм власностi, крiм пiдприємств торгiвлi та громадського харчування, у разi проведення розрахункiв у касах цих пiдприємств, установ i органiзацiй з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку;

     2) при виконаннi усiх банкiвських послуг, крiм операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, та операцiй комерцiйних агентiв банкiв з приймання готiвки для подальшого її переказу";

     пункт 3 виключити;

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) при продажу товарiв (наданнi послуг) фiзичними особами - пiдприємцями, якi вiдносяться вiдповiдно до Податкового кодексу України до груп платникiв єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцiй";

     пункт 13 виключити;

     у роздiлi II "Прикiнцевi положення":

     пункт 8 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Дозволяється до 1 сiчня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратiв, введених в експлуатацiю до 1 сiчня 2015 року, що створюють контрольну стрiчку в друкованому виглядi та подають до органiв доходiв i зборiв по дротових або бездротових каналах зв'язку тiльки iнформацiю про обсяг розрахункових операцiй, виконаних у готiвковiй та/або в безготiвковiй формi, яка мiститься в їх фiскальнiй пам'ятi, i при цьому не подають електронних копiй розрахункових документiв";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Тимчасово до 1 липня 2015 року суб'єкти господарювання звiльняються вiд санкцiй за порушення вимог цього Закону при наданнi послуг у разi проведення розрахункiв у касах з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у встановленому порядку; при виконаннi операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти у разi, якщо цi операцiї виконуються у касах уповноважених банкiв з оформленням розрахункових документiв вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку України, та операцiй комерцiйних агентiв банкiв з приймання готiвки для подальшого її переказу; при продажу товарiв у системах електронної торгiвлi (комерцiї)";

     17) у Законi України вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 31, ст. 2006):

     у роздiлi I:

     пiдпункти 2, 3, 8 - 10, 12 - 17, абзац другий пiдпункту 18, абзаци третiй - шостий пiдпункту 21 пункту 1 виключити;

     пункт 4 виключити;

     роздiл II виключити;

     абзац п'ятий пункту 1 роздiлу III виключити;

     18) абзац восьмий частини другої статтi 7 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 21 жовтня 2014 року N 1709-VII) викласти в такiй редакцiї:

     "оподаткування майна згiдно з законом, крiм випадкiв визначення розмiру податку при спадкуваннi власностi, вартiсть якої оподатковується за нульовою ставкою";

     19) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51, N 37, ст. 498; 2011 р., N 46, ст. 512):

     абзац другий частини дванадцятої статтi 19 пiсля слiв "У разi надходження" доповнити словами "(поштовим вiдправленням або в електронному виглядi в порядку взаємообмiну)";

     у частинi дев'ятiй статтi 36:

     в абзацi першому та п'ятому слова "в електроннiй формi та на паперовому носiї" замiнити словами "в електроннiй формi або на паперовому носiї";

     в абзацi шостому слово "вiдкликати" замiнити словами "в електроннiй формi або на паперовому носiї вiдкликати";

     абзац сьомий виключити;

     у статтi 381:

     абзац третiй частини другої пiсля слiв "поштовим вiдправленням" доповнити словами "або в електронному виглядi в порядку взаємообмiну";

     абзац перший частини третьої пiсля слова "надiслати" доповнити словами "(поштовим вiдправленням або в електронному виглядi в порядку взаємообмiну)".

     3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевiрки пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв з обсягом доходу до 20 мiльйонiв гривень за попереднiй календарний рiк контролюючими органами здiйснюються виключно з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевiрки, згiдно з рiшенням суду або згiдно з вимогами Кримiнального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:

     з 1 сiчня 2015 року на перевiрки суб'єктiв господарювання, що ввозять на митну територiю України та/або виробляють та/або реалiзують пiдакцизнi товари, на перевiрки дотримання норм законодавства з питань наявностi лiцензiй, повноти нарахування та сплати податку на доходи фiзичних осiб, єдиного соцiального внеску, вiдшкодування податку на додану вартiсть;

     з 1 липня 2015 року на перевiрки платникiв єдиного податку другої i третьої (фiзичнi особи - пiдприємцi) груп, крiм тих, якi здiйснюють дiяльнiсть на ринках, продаж товарiв у дрiбнороздрiбнiй торговельнiй мережi через засоби пересувної мережi, за винятком платникiв єдиного податку, визначених пунктом 27 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторiв розрахункових операцiй.

     4. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування:

     у мiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону переглянути рiшення щодо встановлення на 2015 рiк податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) для об'єктiв житлової нерухомостi, а також прийняти та оприлюднити рiшення щодо встановлення у 2015 роцi податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) для об'єктiв нежитлової нерухомостi, податку на майно (в частинi транспортного податку) та акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.

     Установити, що в 2015 роцi до рiшень мiсцевих рад про встановлення мiсцевих податкiв на 2015 рiк не застосовуються вимоги, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     5. На часткову змiну положень статтi 220 цього Кодексу виробники та/або iмпортери тютюнових виробiв можуть протягом трьох робочих днiв з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону, подати нову декларацiю про встановленi максимальнi роздрiбнi цiни, якi запроваджуються з наступного пiсля подання такої декларацiї дня.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня 2015 року розробити i внести до Верховної Ради України проект закону щодо внесення змiн до Податкового кодексу України в частинi перегляду системи оподаткування пiдприємств усiх форм власностi, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з видобутку нафти, конденсату та газу природного.

     7. Кабiнету Мiнiстрiв України провести аналiз ефективностi запровадження системи електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть та протягом першого пiврiччя 2015 року поiнформувати про результати її запровадження у перехiдний перiод.

     За окремим рiшенням Верховної Ради України, але не пiзнiше 1 липня 2015 року, термiн перехiдного перiоду може бути скорочено.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2015 року розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законодавчi пропозицiї щодо формування "нульової" бази оподаткування для здiйснення у подальшому контролю за доходами i витратами громадян, яка передбачатиме обов'язкове одноразове декларування фiзичними особами своїх активiв (матерiальних, нематерiальних, грошових) з наданням таким фiзичним особам - декларантам державних гарантiй щодо звiльнення вiд оподаткування задекларованих активiв, звiльнення вiд вiдповiдальностi за несплату податкiв iз задекларованих активiв пiд час їх одержання (набуття у власнiсть) та вiдсутностi вимог до обов'язкового розмiщення задекларованих грошових коштiв на банкiвських рахунках, а також запровадження непрямих методiв контролю за вiдповiднiстю доходiв i витрат фiзичних осiб, передбачивши на рiвнi закону конкретнi механiзми та порядок здiйснення непрямих методiв контролю.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     10. Рекомендувати Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 71-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.