ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пiдпункт 14.1.5 пункту 14.1 статтi 14 доповнити словами та цифрами "а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) пункт 49.4 статтi 49 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Податкова звiтнiсть з податку на додану вартiсть подається до контролюючого органу всiма платниками в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством";

     3) пункт 87.1 статтi 87 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Джерелом самостiйної сплати грошових зобов'язань з податку на додану вартiсть є суми коштiв, що облiковуються в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, та джерела, зазначенi в абзацi першому цього пункту".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     4) пiдпункт 136.1.9 пункту 136.1 статтi 136 доповнити словами "крiм доходiв, отриманих у виглядi процентiв, нарахованих за такими активами";

     5) пункт 151.4 статтi 151 виключити;

     6) абзац дев'ятий пункту 152.11 статтi 152 виключити;

     7) в абзацах третьому i четвертому пiдпункту 153.8.3 пункту 153.8 статтi 153 слово та цифри "пунктом 151.4" замiнити словом та цифрами "пунктом 151.1";

     8) у пунктi 181.1 статтi 181 цифри "300000" замiнити цифрами "1000000";

     9) пункт 188.1 статтi 188 пiсля абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "При цьому база оподаткування операцiй з постачання товарiв/послуг не може бути нижче цiни придбання таких товарiв/послуг, а база оподаткування операцiй з постачання необоротних активiв не може бути нижче балансової (залишкової) вартостi за даними бухгалтерського облiку, що склалася станом на початок звiтного (податкового) перiоду, протягом якого здiйснюються такi операцiї (у разi вiдсутностi облiку необоротних активiв - виходячи iз звичайної цiни), за винятком:

     товарiв (послуг), цiни на якi пiдлягають державному регулюванню;

     газу, який постачається для потреб населення".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     10) пункт 192.1 статтi 192 доповнити словами "на пiдставi розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     11) пiдпункт "г" пiдпункту 195.1.3 пункту 195.1 статтi 195 виключити;

     12) у статтi 198:

     у пунктi 198.2:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "дата отримання платником податку товарiв/послуг";

     в абзацi четвертому слова "дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включенi отримувачем таких послуг до податкової декларацiї попереднього перiоду" замiнити словами "дата складання платником податкової накладної за такими операцiями, за умови реєстрацiї такої податкової накладної в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     абзац перший пункту 198.5 пiсля слiв i цифр "статтi 189 цього Кодексу" доповнити словами "та скласти i зареєструвати вiдповiднi податковi накладнi в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     в абзацi першому пункту 198.6 слова "не пiдтвердженi податковими накладними" замiнити словами "не пiдтвердженi зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних податковими накладними";

     13) у статтi 200:

     пункт 200.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає банку, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та iндивiдуальний податковий номер платника, звiтний перiод та сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. На пiдставi такого реєстру такий банк перераховує суми податку до бюджету";

     пункт 200.3 викласти в такiй редакцiї:

     "200.3. При вiд'ємному значеннi суми, розрахованої згiдно з пунктом 200.1 цiєї статтi:

     а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попереднi звiтнi (податковi) перiоди (у тому числi розстроченого або вiдстроченого вiдповiдно до цього Кодексу), в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент подання платником податкової декларацiї, а в разi вiдсутностi податкового боргу

     б) зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду, або

     в) пiдлягає бюджетному вiдшкодуванню за заявою платника в частинi, що не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу на момент подання платником податкової декларацiї";

     пункт 200.4 викласти в такiй редакцiї:

     "200.4. Бюджетне вiдшкодування платникам податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним у пунктi 200.19 статтi 200 цього Кодексу, здiйснюється в автоматичному режимi";

     пункти 200.10 - 200.13, 200.18 та 200.22 виключити;

     пункт 200.19 викласти в такiй редакцiї:

     "200.19. Право на отримання автоматичного бюджетного вiдшкодування податку мають платники податку, якi вiдповiдають одночасно таким критерiям:

     200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     200.19.2. юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, включенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i до цього реєстру стосовно них не внесено записiв про:

     а) вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей;

     б) вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням (мiсцем проживання);

     в) прийняття рiшень про видiл, припинення юридичної особи, пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     г) визнання повнiстю або частково недiйсними установчих документiв чи змiн до установчих документiв юридичної особи;

     ґ) припинення державної реєстрацiї юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця та стосовно таких осiб вiдсутнi рiшення або вiдомостi, на пiдставi яких проводиться державна реєстрацiя припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     200.19.3. мають необоротнi активи, залишкова балансова вартiсть яких на звiтну дату за даними податкового облiку перевищує у дванадцять разiв суму податку, заявлену до вiдшкодування та:

     а) здiйснюють операцiї, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попереднiх дванадцяти послiдовних звiтних податкових перiодiв (мiсяцiв) сукупно становить не менше 40 вiдсоткiв загального обсягу поставок (для платникiв податку з квартальним звiтним перiодом - протягом попереднiх чотирьох послiдовних звiтних перiодiв) та/або

     б) здiйснили iнвестицiї в необоротнi активи у розмiрах не менше нiж 3 мiльйони гривень протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв;

     200.19.4. не мають податкового боргу;

     200.19.5. великий платник податкiв не декларував вiд'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за пiдсумками останнього звiтного (податкового) року";

     14) доповнити новою статтею 2001 такого змiсту:

     "Стаття 2001. Електронне адмiнiстрування податку на додану вартiсть

     2001.1. Система електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть забезпечує автоматичний облiк в розрiзi платникiв податку:

     суми податку, що мiстяться у виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     суми податку, сплаченi платниками при ввезеннi товару на митну територiю України;

     суми поповнення та залишку коштiв на рахунках в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть;

     суми податку, на яку платники мають право видати податковi накладнi.

     Порядок електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2001.2. Платникам податку автоматично вiдкриваються рахунки в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть.

     Для вiдкриття рахункiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає банку, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та iндивiдуальний податковий номер платника.

     Банк, в якому вiдкриваються рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2001.3. Сума податку, на яку платник має право видати податковi накладнi (SНакл), обчислюється за такою формулою:

     SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах - SНаклВид - SВiдшкод - SПеревищ,

     де:

     SНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     SМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезеннi товарiв на митну територiю України;

     SПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть з власного поточного рахунку платника;

     SНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi податкових накладних;

     SВiдшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного вiдшкодування;

     SПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових декларацiях над сумою податку, що мiститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних.

     2001.4. На рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника зараховуються кошти:

     а) з власного поточного рахунку платника в сумах, необхiдних для збiльшення розмiру суми, що обчислюється вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу;

     б) з власного поточного рахунку платника в сумах, недостатнiх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;

     в) з власного поточного рахунку платника в сумi податку, отриманого вiд покупцiв при проведеннi операцiй з продажу товарiв/послуг за готiвковi кошти або при проведеннi бартерних (товарообмiнних) операцiй;

     г) з власного поточного рахунку платника в сумi податку, нарахованого платником за результатами проведення операцiй, передбачених пунктом 198.5 статтi 198 цього Кодексу.

     2001.5. З рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть платника перераховуються кошти до державного бюджету або на спецiальний рахунок платника - сiльськогосподарського пiдприємства, що обрав спецiальний режим вiдповiдно до статтi 209 цього кодексу, в сумi податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть, що пiдлягає сплатi за наслiдками звiтного податкового перiоду.

     2001.6. За пiдсумками звiтного податкового перiоду, вiдповiдно до задекларованих в податковiй декларацiї результатiв, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 цього Кодексу.

     2001.7. Кошти, зарахованi на рахунок платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, є коштами, якi використовуються виключно у цiлях, визначених пунктом 2001.5 статтi 2001 цього Кодексу.

     2001.8. Платнику податку на додану вартiсть пiсля анулювання реєстрацiї платника податку закривається його рахунок у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, а залишок коштiв на такому рахунку перераховується до бюджету на пiдставi реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає банку, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та iндивiдуальний податковий номер платника i сума податку, що пiдлягає перерахуванню до бюджету. На пiдставi такого реєстру такий банк перераховує суми податку до бюджету";

     15) у статтi 201:

     у пунктi 201.1:

     абзаци перший - третiй пункту 201.1 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "201.1. Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного пiдпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрi податкових накладних".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами другим - п'ятнадцятим;

     пункт 201.4 викласти в такiй редакцiї:

     "201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця";

     пункт 201.6 виключити;

     у пунктi 201.10:

     пiсля абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрi податкових накладних, в якiй загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу.

     Якщо сума, визначена вiдповiдно до пункту 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, є меншою, нiж сума податку в податковiй накладнiй, яку платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрiбну суму коштiв iз свого поточного рахунку на свiй рахунок в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - чотирнадцятим;

     в абзацi дванадцятому слова "даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних" замiнити словами "даних податкової декларацiї та даних Єдиного реєстру податкових накладних";

     в абзацi тринадцятому слова "яка є пiдставою для включення сум податку до складу податкового кредиту" виключити;

     пункт 201.11 доповнити пiдпунктом "в" такого змiсту:

     "в) податкова накладна, складена платником податку вiдповiдно до пункту 208.2 статтi 208 цього Кодексу та зареєстрована в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     доповнити пунктом 201.111 такого змiсту:

     "201.111. Платник податку веде реєстр виданих та отриманих документiв, зазначених у пунктi 201.11 цiєї статтi. Платники податку у складi податкової звiтностi з цього податку подають контролюючому органу копiї записiв у таких реєстрах за такий перiод в електронному виглядi. Форма, порядок заповнення i подання такого реєстру встановлюються вiдповiдно до вимог роздiлу II цього Кодексу";

     пункт 201.15 викласти в такiй редакцiї:

     "201.15. Зведенi результати такого облiку вiдображаються в податкових декларацiях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу";

     16) у пунктi 203.2 статтi 203 слова "Платник податку зобов'язаний самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданiй ним податковiй декларацiї" замiнити словами "Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданiй ним податковiй декларацiї, пiдлягає сплатi";

     17) абзац третiй пункту 208.2 статтi 208 викласти в такiй редакцiї: "Така податкова накладна пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних";

     18) у статтi 209:

     абзац другий пункту 209.2 доповнити реченням такого змiсту: "Для перерахування суми податку iз рахунку платника в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть на спецiальний рахунок платника в установах банкiв та/або в органах, якi здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю податкової та митної полiтики, надсилає банку, в якому вiдкритi рахунки платникiв у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, реєстр платникiв, в якому зазначаються назва платника, код ЄДРПОУ та iндивiдуальний податковий номер платника, звiтний перiод та сума податку, що пiдлягає перерахуванню";

     пiдпункт 209.17.10 пункту 209.17 викласти у такiй редакцiї:

     "209.17.10. лiсiвництво (02.01.1 КВЕД):

     вирощування будiвельного лiсу: посадка, пiдсадка саджанцiв, охорона лiсу та лiсосiк;

     вирощування молодого порослевого лiсу та балансової деревини;

     вирощування лiсосадивних матерiалiв;

     вирощування рiздвяних ялинок;

     вирощування рослинних матерiалiв для плетiння";

     19) у пунктi 215.3 статтi 215:

     пiдпункт 215.3.1 доповнити рядком такого змiсту:

"2103 90 30 00,
2106 90
Тiльки продукти з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше гривень за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту 70,53";

     пiдпункт 215.3.2 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.2. тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТЗЕД Ставка податку
специфiчна адвалорна
одиниця вимiру ставка одиниця вимiру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюновi вiдходи
гривень за 1 кiлограм (нетто) 285,60    
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну - " - 285,60    
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 101,72 вiдсоткiв 12
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 227,33 - " - 12
2403 Тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї гривень за 1 кiлограм (нетто) 285,60";    

     пiдпункт 215.3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "215.3.3. мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання iз сплати акцизного податку з тютюнових виробiв:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Мiнiмальне акцизне податкове зобов'язання
одиниця вимiру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки гривень за 1000 штук 133,35
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром - " - 304,11";

     20) у статтi 263:

     абзац шостий пiдпункту 263.6.2 пункту 263.6 викласти у такiй редакцiї:

     "для iншого газу природного - цiна, що дорiвнює граничному (максимальному) рiвню цiни на природний газ, що реалiзується промисловим споживачам, який встановлюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     у таблицi до пiдпункту 263.9.1 пункту 263.9:

     слова та цифри "вуглеводнi1), 2)" та "води пiдземнi3)" замiнити вiдповiдно словами i цифрою "вуглеводнi" та "води пiдземнi1)";

     примiтки 1) 2) i 3) до таблицi пiдпункту 263.9.1 пункту 263.9 замiнити однiєю примiткою такого змiсту:

     "1) Плата за користування надрами для видобування прiсних пiдземних вод, якi видобуваються платниками, зазначеними у пiдпунктi 263.1.6 пункту 263.1 цiєї статтi, застосовується за ставками, визначеними у пунктi 325.2 статтi 325 цього Кодексу";

     таблицю пункту 263.10 доповнити рядками такого змiсту:

"Видобування платником запасiв природного газу, що не вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5 пункту 263.11 цiєї статтi, зi свердловин, у тому числi пiд час дослiдно-промислової експлуатацiї (геологiчного вивчення), якi внесенi до Державного реєстру нафтових та газових свердловин пiсля 1 серпня 2014 року, - протягом двох рокiв з дати внесення таких свердловин до Державного реєстру нафтових та газових свердловин 0,55
Видобування пiдземним шахтним способом з глибини понад 300 метрiв залiзної руди для збагачення iз вмiстом магнетитового залiза менше 35 вiдсоткiв 0,25";

     21) у роздiлi XX "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 2:

     у пунктi 11:

     перше речення абзацу шостого виключити;

     доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "З 1 сiчня 2015 року реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних пiдлягають всi податковi накладнi незалежно вiд розмiру податку на додану вартiсть в однiй податковiй накладнiй";

     у пунктi 151:

     в абзацi першому слова та цифри "1 жовтня 2014 року" замiнити словами та цифрами "31 грудня 2014 року включно";

     в абзацi другому слова "на землях сiльськогосподарського призначення, якi перебувають у їх власностi або постiйному користуваннi на дату такого експорту" замiнити словами "на землях сiльськогосподарського призначення, якi перебувають у їх власностi та/або постiйному користуваннi, та/або на орендованих землях, зареєстрованих належним чином вiдповiдно до встановленого законом порядку, на дату такого експорту";

     в абзацi п'ятому слова та цифри "1 жовтня 2014 року" замiнити словами та цифрами "31 грудня 2014 року включно";

     в абзацi першому пункту 23 слова та цифри "та деревини товарних позицiй 4401, 4403, 4404 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм брикетiв та гранул товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД 4401 30 90 00)" виключити;

     у пiдроздiлi 4:

     пiдпункти "а" i "в" пункту 17 виключити;

     пiдроздiл 5 доповнити пунктом 8 такого змiсту:

     "8. Тимчасово, до 1 сiчня 2015 року, встановити ставку акцизного податку на такi товари:

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї)
одиниця вимiру ставка
3824 90 97 10 Паливо моторне альтернативне євро за 1000 кiлограмiв 99";

     доповнити пiдроздiлом 91 такого змiсту:

"Пiдроздiл 91. Особливостi справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

     1. Тимчасово, до 1 сiчня 2015 року, встановлюються такi особливостi застосування деяких норм роздiлу XI "Плата за користування надрами" цього Кодексу:

     1.1. Ставки плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, газу природного, залiзної руди, визначенi пiдпунктом 263.9.1 пункту 263.9 статтi 263 цього Кодексу, встановлюються на перiод, визначений абзацом першим цього пункту, у вiдсотках вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства - видобутої корисної копалини (мiнеральної сировини) у таких розмiрах:

Назва груп корисних копалин, що надана у користування надрами гiрничому пiдприємству Ставка, вiдсоток вiд вартостi товарної продукцiї гiрничого пiдприємства
руднi (металовмiснi (металiчнi), у тому числi руди) кориснi копалини:  
чорних (крiм залiзної руди), кольорових та легувальних металiв 5,00
залiзна руда 8,00
вуглеводнi:  
нафта, конденсат:  
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 45,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 21,00
газ природний (будь-якого походження):  
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5 пункту 263.11 статтi 263 цього Кодексу, видобутий з покладiв до 5000 метрiв 20,00
природний газ, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пiдпунктi 263.11.5 пункту 263.11 статтi 263 цього Кодексу, видобутий з покладiв понад 5000 метрiв 14,00
з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України 11,00
з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв 55,00
з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв 28,00

     1.2. Стаття 263 цього Кодексу застосовується з урахуванням того, що вартiсть залiзної руди, видобутої з корiнних родовищ, обчислюється з урахуванням цiни реалiзацiї за податковий (звiтний) перiод (у разi вiдсутностi реалiзацiї у цей перiод - за найближчi попереднi податковi перiоди) хiмiчно чистого металу без урахування податку на додану вартiсть, зменшеної на суму витрат платника на збагачення (афiнаж) та доставку (перевезення, транспортування) споживачу. Вартiсть одиницi видобутих корисних копалин визначається з урахуванням частки (в натуральному вимiрi) вмiсту хiмiчно чистого металу в одиницi видобутих корисних копалин";

     пiдроздiл 10 доповнити пунктом 161 такого змiсту:

     "161. Тимчасово, до 1 сiчня 2015 року, встановлюється вiйськовий збiр.

     1.1. Платниками збору є особи, визначенi пунктом 162.1 статтi 162 цього Кодексу.

     1.2. Об'єктом оподаткування збором є доходи у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий вiд органiзатора азартної гри.

     1.3. Ставка збору становить 1,5 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пiдпунктом 1.2 цього пункту.

     1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здiйснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною пiдпунктом 1.3 цього пункту.

     1.5. Вiдповiдальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначенi у статтi 171 цього Кодексу.

     1.6. Платники збору зобов'язанi забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формi та спосiб, визначенi статтею 176 цього Кодексу".

     2. Частину другу статтi 29 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 p., N 50 - 51, ст. 572) доповнити пунктом 12 такого змiсту:

     "12) вiйськовий збiр, що сплачується (перераховується) згiдно з пунктом 161 пiдроздiлу 10 роздiлу XX Податкового кодексу України".

     3. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 p., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) абзац сьомий статтi 1 викласти у такiй редакцiї:

     "алкогольнi напої - продукти, одержанi шляхом спиртового бродiння цукровмiсних матерiалiв або виготовленi на основi харчових спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, якi зазначенi у товарних позицiях 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД, а також з вмiстом спирту етилового 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць та бiльше, якi зазначенi у товарних позицiях 2103 90 30 00, 2106 90 згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) у частинi першiй статтi 11 слова "горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв" замiнити словами "алкогольних напоїв, крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi".

     4. Частину п'яту статтi 15 Закону України "Про депозитарну систему України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 p., N 39, ст. 517) доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Розрахунковий центр вiдкриває та веде рахунки платникiв податку на додану вартiсть для проведення розрахункiв в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть вiдповiдно до законодавства України".

     5. У Законi України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 p., N 23, ст. 121; 2011 p., N 2 - 3, ст. 11):

     абзац четвертий частини четвертої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "схвалює проекти рiчних бюджетiв фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, для внесення на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України звiти про їх виконання, порядок використання коштiв з окремих видаткiв бюджету фонду";

     частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування встановлюється Верховною Радою України. Пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     6. У Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 p., N 2 - 3, ст. 11; 2013 p., N 36, ст. 469, N 47, ст. 658; 2014 p., N 11, ст. 133, N 20 - 21, ст. 712):

     в абзацi п'ятому частини другої статтi 2 та в абзацi четвертому статтi 3 слова "та пропорцiї його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування" i "та пропорцiй його розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування" виключити;

     у статтi 8:

     частини п'ятнадцяту, вiсiмнадцяту та двадцять третю виключити;

     абзаци перший та другий частини двадцять восьмої викласти у такiй редакцiї:

     "У разi необхiдностi центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, правлiнь вiдповiдних фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування подає узгодженi зi сторонами соцiального дiалогу змiни розмiру єдиного внеску для внесення їх на розгляд Верховної Ради України та пропорцiї розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування для їх затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пропозицiї щодо змiн розмiру єдиного внеску вносяться Кабiнетом Мiнiстрiв України одночасно з проектом закону про Державний бюджет України на наступний рiк";

     в абзацах першому та четвертому частини шостої статтi 10 слова та цифру "та розподiляється вiдповiдно до частини двадцять третьої статтi 8" виключити.

     7. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 14, ст. 71; 2011 p., N 2 - 3, ст. 11, N 29, ст. 272):

     пункт 5 статтi 11 викласти у такiй редакцiї:

     "5) схвалює проект рiчного бюджету фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, для внесення на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України";

     пункт 8 статтi 13 виключити;

     частину четверту статтi 25 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Бюджет Фонду затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України".

     8. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 p., N 46 - 47, ст. 403 iз наступними змiнами):

     у статтi 17:

     абзац четвертий пункту 7 частини сьомої викласти у такiй редакцiї:

     "звiти про виконання бюджетiв, порядок використання коштiв бюджету та коштiв резерву Фонду";

     доповнити пунктом 71:

     "71) схвалює проект рiчного бюджету фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, для внесення на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України";

     частину третю статтi 48 викласти у такiй редакцiї:

     "Бюджет Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв, змiни до нього пiсля їх затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України, звiт про виконання бюджету Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у розрiзi статей витрат протягом п'яти робочих днiв пiсля його затвердження правлiнням Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв пiдлягають обов'язковому оприлюдненню на офiцiйнiй веб-сторiнцi Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв i протягом двох тижнiв обов'язковiй публiкацiї в офiцiйних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України. Iнформацiя про час i мiсце публiчного представлення звiту оприлюднюється разом iз звiтом про виконання бюджету Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв".

     9. Абзац шостий статтi 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 p., N 22, ст. 171; 2013 p., N 24, ст. 243) викласти у такiй редакцiї:

     "схвалює проект рiчного бюджету фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, для внесення на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України".

     II. Перехiднi положення

     1. Суми бюджетного вiдшкодування, заявленi до 1 сiчня 2015 року, пiдлягають вiдшкодуванню у порядку, встановленому вiдповiдно до статтi 200 Податкового кодексу України у редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року.

     2. Вiд'ємне значення суми, розрахованої згiдно з пунктом 200.1 статтi 200 Податкового кодексу України та залишок вiд'ємного значення попереднiх податкових перiодiв пiсля бюджетного вiдшкодування, задекларованi до 1 сiчня 2015 року, облiковуються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     III. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     пiдпунктiв 1 i 19 пункту 1 (крiм змiн, що вносяться до пiдпунктiв 215.3.2 - 215.3.3 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України) та пункту 3 роздiлу I, якi набирають чинностi з першого числа третього мiсяця вiд дня набрання чинностi цим Законом;

     пiдпункту 19 пункту 1 роздiлу I в частинi змiн, що вносяться до пiдпунктiв 215.3.2 та 215.3.3 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з 1 вересня 2014 року;

     пiдпункту 21 пункту 1 роздiлу I в частинi змiн, що вносяться до абзацу другого пункту 151 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, якi набирають чинностi з 1 жовтня 2014 року;

     пiдпунктiв 2, 3, 8 - 10, 12 - 17, пiдпункту 18 в частинi змiн, що вносяться до пункту 209.2 статтi 209 Податкового кодексу України, пiдпункту 21 в частинi змiн, що вносяться до пункту 11 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, пункту 1, пункту 4 роздiлу I та роздiлу II, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) затвердити:

     розподiл єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     бюджети фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування на 2014 рiк;

     2) до 1 жовтня 2014 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про реформування системи управлiння фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     3) протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 липня 2014 року
N 1621-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.