ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про депозитарну систему України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Кримiнальним процесуальним кодексом України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4651-VI,
Законами України
вiд 5 липня 2012 року N 5080-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5431-VI,
вiд 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 401-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 407-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 2 липня 2015 року N 580-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1982-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 15 травня 2018 року N 2418-VIII,
вiд 2 жовтня 2019 року N 140-IX,
вiд 3 грудня 2019 року N 322-IX,
вiд 6 грудня 2019 року N 361-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX

(Змiни, передбаченi Законом України вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII до цього Закону, внесенi не будуть у зв'язку з виключенням пункту 4 роздiлу I Закону України вiд 31 липня 2014 року N 1621-VII згiдно iз Законом України вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII)

(З 1 липня 2021 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi окремими пiдпунктами пункту 42 роздiлу III Закону України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX)

     Цей Закон визначає правовi засади функцiонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрацiї та пiдтвердження прав на емiсiйнi цiннi папери та прав за ними у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, а також порядок проведення розрахункiв за правочинами щодо емiсiйних цiнних паперiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) власник рахунка у цiнних паперах - особа, якiй професiйним учасником депозитарної системи України та/або Нацiональним банком України вiдкрито рахунок у цiнних паперах;

     2) глобальний сертифiкат - документ, що мiстить iнформацiю про випуск цiнних паперiв, оформляється емiтентом пiсля завершення емiсiї цiнних паперiв, зберiгається Центральним депозитарiєм цiнних паперiв (далi - Центральний депозитарiй), а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України, та є пiдставою для зберiгання i облiку вiдповiдних цiнних паперiв та облiку зобов'язань емiтента за вiдповiдним випуском цiнних паперiв;

     3) грошовi розрахунки - переказ коштiв, що здiйснюється в порядку, встановленому законом;

     4) депозитарiй-кореспондент - депозитарiй iноземної держави або мiжнародна депозитарно-клiрингова установа, що є клiєнтом Центрального депозитарiю та/або Нацiонального банку України на пiдставi встановлених кореспондентських вiдносин щодо цiнних паперiв;

(пункт 4 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     5) депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть професiйних учасникiв депозитарної системи України та Нацiонального банку України щодо надання послуг iз зберiгання та облiку цiнних паперiв, облiку i обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами та обмежень прав на цiннi папери на рахунках у цiнних паперах депозитарних установ, емiтентiв, депозитарiїв-кореспондентiв, осiб, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках (далi - Розрахунковий центр), депонентiв, номiнальних утримувачiв, а також надання iнших послуг, якi вiдповiдно до цього Закону мають право надавати професiйнi учасники депозитарної системи України;

(пункт 5 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     6) депозитарна система України - сукупнiсть учасникiв депозитарної системи та правовiдносин мiж ними щодо ведення облiку цiнних паперiв, прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системi депозитарного облiку цiнних паперiв, у тому числi внаслiдок проведення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв;

     7) депонент - власник цiнних паперiв, спiввласники цiнних паперiв, нотарiус, на депозит якого внесено цiннi папери, яким рахунок у цiнних паперах вiдкривається депозитарною установою на пiдставi вiдповiдного договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах, а також депозитарна установа, яка вiдкриває собi рахунок у цiнних паперах на пiдставi наказу керiвника цiєї депозитарної установи. Нацiональний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;

     8) зарахування цiнних паперiв - збiльшення кiлькостi цiнних паперiв певного випуску на рахунку у цiнних паперах власника такого рахунка, що супроводжується введенням визначеної кiлькостi депозитарних активiв за цим випуском у професiйного учасника депозитарної системи або Нацiонального банку України;

     9) зобов'язання емiтента за цiнними паперами власного випуску - обов'язок емiтента здiйснити певнi дiї на користь особи, що має права на цiннi папери такого випуску, змiст та обсяг яких визначенi чинним законодавством та/або рiшенням емiтента, або утриматися вiд певних дiй;

     10) iстотна участь у Центральному депозитарiї - пряме та/або опосередковане володiння однiєю особою (крiм держави та Нацiонального банку України) самостiйно чи разом з пов'язаними особами 1 i бiльше вiдсотками статутного капiталу Центрального депозитарiю;

     101) клiринг - визначення взаємних зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, у тому числi шляхом неттiнгу;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять шостим)

     11) корпоративнi операцiї емiтента - операцiї емiтента щодо емiсiї, викупу, дроблення, консолiдацiї, конвертацiї, погашення, анулювання, виплати доходу за цiнними паперами, а також пов'язанi з припиненням емiтента, змiною розмiру статутного капiталу емiтента, а також iншi операцiї за перелiком, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя);

     111) неттiнг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом залiку зобов'язань або в iнший спосiб. На момент здiйснення неттiнгу строк виконання зобов'язань, за якими здiйснюється неттiнг, вважається таким, що настав;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим - двадцять сьомим)

     112) номiнальний утримувач - iноземна фiнансова установа, яка зареєстрована в державi, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) та є членом Мiжнародної асоцiацiї для системи з питань обслуговування цiнних паперiв (ISSA), вiдповiдає встановленим Комiсiєю вимогам та вiдповiдно до законодавства держави, в якiй її зареєстровано, має право надавати своїм клiєнтам послуги з облiку цiнних паперiв та реєстрацiї переходу права власностi на цiннi папери, у тому числi в iнших державах на пiдставi вiдповiдних договорiв з iноземними фiнансовими установами;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 112 згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, пункт 112 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     12) переказ цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами) - рух певної кiлькостi цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами), що вiдображає у професiйного учасника депозитарної системи або Нацiонального банку України переведення цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами) вiдповiдного випуску з одного рахунка в цiнних паперах на iнший рахунок у цiнних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змiнюється, або проведення операцiй, пов'язаних iз встановленням та зняттям обмежень прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами;

     13) права на цiннi папери - речовi права на цiннi папери (право власностi, iншi визначенi законом речовi права);

     14) права за цiнними паперами - права, що виникають iз зобов'язання емiтента за розмiщеними ним цiнними паперами (право на участь у загальних зборах акцiонерiв, право на отримання доходу, iншi права, визначенi законом та/або рiшенням емiтента);

     15) професiйнi учасники депозитарної системи України - Центральний депозитарiй, депозитарнi установи;

     16) реєстр власникiв iменних цiнних паперiв - перелiк власникiв iменних цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог законодавства Центральним депозитарiєм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України на певну дату iз зазначенням кiлькостi iменних цiнних паперiв, належних зазначеним власникам на правi власностi, номiнальної вартостi i виду таких цiнних паперiв та iншої iнформацiї, визначеної Комiсiєю;

     17) розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв шляхом переказу коштiв та/або переказу цiнних паперiв та/або переказ/списання/зарахування прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттiнгу;

     18) розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" - механiзм розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, пiд час якого переказ цiнних паперiв та/або переказ прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами вiдбувається вiдразу пiсля вiдповiдного переказу коштiв;

     181) система управлiння ризиками та гарантiй особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, - комплекс заходiв, спрямованих на зниження ризикiв невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникають за правочинами з фiнансовими iнструментами;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять сьомий вважати вiдповiдно абзацами двадцять третiм - двадцять восьмим)

     19) списання цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами) - зменшення кiлькостi цiнних паперiв (прав на цiннi папери та/або прав за цiнними паперами) певного випуску на рахунку у цiнних паперах власника такого рахунка, що супроводжується виведенням (вилученням) визначеної кiлькостi депозитарних активiв за цим випуском у професiйного учасника депозитарної системи або Нацiонального банку України;

     20) розрахунки у цiнних паперах - переказ цiнних паперiв та/або переказ/списання/зарахування прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами, що здiйснюється в порядку, встановленому законом;

     21) тимчасовий глобальний сертифiкат - документ, що мiстить iнформацiю про випуск цiнних паперiв, що пропонується до розмiщення, оформляється емiтентом на перiод емiсiї цiнних паперiв, зберiгається Центральним депозитарiєм, а у випадках, встановлених законом, - Нацiональним банком України, та є пiдставою для взяття на облiк цiнних паперiв та облiку зобов'язань емiтента за цiнними паперами вiдповiдного випуску;

     22) учасники депозитарної системи України - Нацiональний банк України, професiйнi учасники депозитарної системи України, депозитарiї-кореспонденти, фондовi бiржi, клiринговi установи, Розрахунковий центр, емiтенти, торговцi цiнними паперами, компанiї з управлiння активами, депоненти, номiнальнi утримувачi".

(пункт 22 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Термiни "контроль" та "пов'язанi особи" вживаються у значеннi, наведеному у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

     Абзац двадцять восьмий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України

     1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивiльного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", iнших законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї та Нацiонального банку України.

     2. У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, застосовуються норми мiжнародного договору.

     Стаття 3. Види депозитарної дiяльностi та їх поєднання

     1. В Українi можуть провадитися такi види депозитарної дiяльностi:

     1) депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю;

     2) депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України;

     3) депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи;

     4) дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування;

     5) дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв.

     2. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи може поєднуватися з дiяльнiстю iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та зберiгання активiв пенсiйних фондiв.

     Дiяльнiсть, передбачена пунктами 3 - 5 частини першої цiєї статтi, не може провадитися Центральним депозитарiєм.

     Дiяльнiсть, передбачена пунктами 3 - 5 частини першої цiєї статтi, може провадитися Нацiональним банком України у встановлених законодавством випадках.

     Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи може поєднуватися з дiяльнiстю з торгiвлi цiнними паперами та/або банкiвською дiяльнiстю за умови провадження таких видiв дiяльностi окремими структурними пiдроздiлами депозитарної установи в порядку, встановленому Комiсiєю.

(абзац четвертий частини другої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Депозитарна дiяльнiстю Центрального депозитарiю може поєднуватися з клiринговою дiяльнiстю у випадках, встановлених Комiсiєю.

     Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України може поєднуватися з клiринговою дiяльнiстю.

     Поєднання депозитарної дiяльностi (за винятком депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України) з iншими видами дiяльностi, крiм встановлених цим Законом, забороняється.

     Абзац восьмий частини другої статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Стаття 4. Система депозитарного облiку цiнних паперiв

     1. Система депозитарного облiку цiнних паперiв (далi - система депозитарного облiку) - сукупнiсть iнформацiї, записiв про емiсiйнi цiннi папери (вид iз зазначенням типу, номiнальна вартiсть i кiлькiсть, реєстр кодiв цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв), обмеження обiгу тощо) на рахунках у цiнних паперах власникiв таких рахункiв; iнформацiї про емiтентiв; про власникiв цiнних паперiв, якi мають права за цiнними паперами та права на цiннi папери; про обмеження прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами; про осiб, уповноважених власниками цiнних паперiв (управителiв, заставодержателiв, iнших осiб, надiлених вiдповiдними правами щодо цiнних паперiв); про номiнальних утримувачiв; iншi данi, що дають змогу iдентифiкувати емiсiйнi цiннi папери i зазначених осiб; iнша передбачена законодавством iнформацiя.

(абзац перший частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Вимоги до перелiку документiв, що подаються емiтентом Центральному депозитарiю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональному банку України, а також порядок оформлення та ведення облiку глобальних сертифiкатiв, тимчасових глобальних сертифiкатiв та їх реквiзити встановлюються Комiсiєю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України.

     2. Набуття i припинення прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами здiйснюються шляхом фiксацiї вiдповiдного факту в системi депозитарного облiку. У системi депозитарного облiку реєструються обмеження прав на цiннi папери. У системi депозитарного облiку можуть реєструватися обмеження прав за цiнними паперами у випадках та в порядку, встановлених Комiсiєю.

     Передбаченi абзацом першим цiєї частини фiксацiя, обмеження у разi їх вчинення щодо цiнних паперiв, якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, здiйснюються з урахуванням особливостей, встановлених Комiсiєю.

(частину другу статтi 4 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Вимоги до iнформацiї, яка вноситься до системи депозитарного облiку, встановлюються Центральним депозитарiєм за погодженням з Комiсiєю.

     Стаття 5. Рахунки у цiнних паперах

     1. Рахунок у цiнних паперах депонента вiдкривається депозитарною установою на пiдставi договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах власнику цiнних паперiв, спiввласникам цiнних паперiв або нотарiусу, на депозит яких внесено цiннi папери, а також самiй депозитарнiй установi (на пiдставi наказу керiвника цiєї депозитарної установи) або Нацiональному банку України вiдповiдно до законодавства.

     Рахунок у цiнних паперах депонента вiдкривається Нацiональним банком України при провадженнi ним депозитарної дiяльностi депозитарної установи на пiдставi договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах особам, визначеним Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю вiдповiдно до закону.

(частину першу статтi 5 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим)

     Договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах укладається мiж депонентом та депозитарною установою, вiдповiдно до якого депозитарна установа в установленому Комiсiєю порядку на рахунку у цiнних паперах веде облiк цiнних паперiв, що належать власниковi, спiввласникам цiнних паперiв, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi, а також облiк прав зазначених осiб на цiннi папери, що облiковуються на певному рахунку у цiнних паперах, та обмеження таких прав.

     Депозитарна установа на власному рахунку у цiнних паперах в установленому Комiсiєю порядку (Нацiональний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням з Комiсiєю) веде облiк цiнних паперiв, що належать їй на правi власностi, а також облiк прав на цi цiннi папери та обмеження таких прав.

     Депоненту, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi, належать у сукупностi всi права на цiннi папери та права за цiнними паперами, що облiковуються на рахунку у цiнних паперах депонента.

     Кiлькiсть прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами на рахунку у цiнних паперах депонента має бути цiлим невiд'ємним числом.

(абзац шостий частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Власник цiнних паперiв, спiввласники цiнних паперiв можуть передати власнi повноваження щодо вiдкриття рахунка у цiнних паперах iншiй особi, уповноваженiй дiяти вiд його (їх) iменi на пiдставi визначеного законодавством правочину.

     Депозитарна установа в процесi вiдкриття рахунка в цiнних паперах депонента присвоює власниковi цiнних паперiв код власника цiнного паперу в порядку, встановленому Центральним депозитарiєм за погодженням з Комiсiєю.

     2. Рахунок у цiнних паперах номiнального утримувача вiдкривається депозитарною установою iноземнiй фiнансовiй установi, що вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, на пiдставi договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цiнних паперах номiнального утримувача. Вiдповiдний договiр має передбачати обов'язок номiнального утримувача щодо розкриття iнформацiї у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цiнних паперiв власника, права на якi та права за якими облiковуються на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача, на пiдставi отриманих вiд депозитарної установи пiдтвердних документiв.

     Рахунок у цiнних паперах номiнального утримувача не може бути вiдкритий депозитарною установою iноземнiй фiнансовiй установi, яка створена вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, якi є резидентами зазначеної держави.

     Договiр про надання послуг з обслуговування рахунка в цiнних паперах номiнального утримувача має передбачати обов'язок номiнального утримувача щодо дотримання (виконання) ним вимог законодавства, у тому числi законодавства України з питань застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй), рiшення про застосування яких приймаються державами з метою захисту нацiональних iнтересiв, нацiональної безпеки, суверенiтету i територiальної цiлiсностi держави, протидiї терористичнiй дiяльностi, а також запобiгання порушенню, вiдновлення порушених прав, свобод та законних iнтересiв громадян, суспiльства та держави.

     На рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комiсiєю, веде облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами, що належать клiєнтам номiнального утримувача, а також клiєнтам клiєнта номiнального утримувача. На цiннi папери, права на якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями номiнального утримувача.

     Iноземна фiнансова установа може вiдкрити в депозитарнiй установi декiлька рахункiв у цiнних паперах номiнального утримувача для депозитарного облiку цiнних паперiв своїх клiєнтiв.

     Номiнальний утримувач розкриває iнформацiю про власникiв та належнi їм цiннi папери, операцiї з цiнними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що вiдкрила рахунок номiнального утримувача, зобов'язана в порядку та строки, встановленi законодавством, повiдомляти Комiсiю про виявленi факти порушення номiнальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття iнформацiї.

     У разi нерозкриття номiнальним утримувачем iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону Комiсiя має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всiх або окремих депозитарних операцiй на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача.

     Кiлькiсть прав на цiннi папери на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача має бути цiлим невiд'ємним числом.

(статтю 5 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - восьмою)

     3. Рахунок (рахунки) у цiнних паперах депозитарної установи, на якому (яких) зберiгаються та облiковуються цiннi папери, вiдкривається (вiдкриваються) депозитарнiй установi Центральним депозитарiєм або у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України на пiдставi депозитарного договору.

(абзац перший частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Депозитарна установа на пiдставi вiдповiдного договору має право вiдкрити рахунок (рахунки) в iноземнiй фiнансовiй установi, яка зареєстрована в державi, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) (крiм iноземної фiнансової установи, яка зареєстрована в державi, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, якi є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клiєнтам послуг з облiку цiнних паперiв iноземних емiтентiв та обмежень щодо таких цiнних паперiв, реєстрацiї переходу права власностi на вiдповiднi цiннi папери та iнших послуг, передбачених законодавством такої держави.

(частину третю статтi 5 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     На рахунку (рахунках) в цiнних паперах депозитарної установи на пiдставi депозитарного договору в порядку, встановленому Комiсiєю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України, зберiгаються та облiковуються цiннi папери, права на якi та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi.

(абзац третiй частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Кiлькiсть цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах депозитарної установи має бути цiлим невiд'ємним числом.

(абзац четвертий частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Депозитарний договiр укладається мiж депозитарною установою i Центральним депозитарiєм або мiж депозитарною установою i Нацiональним банком України, вiдповiдно до якого Центральний депозитарiй та/або Нацiональний банк України веде на рахунку (рахунках) у цiнних паперах депозитарної установи зберiгання та облiк цiнних паперiв, вiдповiдно до встановленої цим Законом компетенцiї, права на якi та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi, та самiй депозитарнiй установi або Нацiональному банку України за цiнними паперами, що належать такiй депозитарнiй установi.

(абзац п'ятий частини третьої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     4. Рахунок у цiнних паперах емiтента вiдкривається емiтенту Центральним депозитарiєм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України на пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

     На рахунку в цiнних паперах емiтента на пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв у порядку, встановленому Комiсiєю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України, зберiгаються та облiковуються цiннi папери власних випускiв емiтента та обмеження прав на цiннi папери.

     Кiлькiсть цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах емiтента має бути цiлим невiд'ємним числом.

(абзац третiй частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв укладається мiж емiтентом i Центральним депозитарiєм або мiж емiтентом i Нацiональним банком України, вiдповiдно до якого Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України здiйснює обслуговування корпоративних операцiй емiтента вiдповiдно до встановленої цим Законом компетенцiї.

     5. Рахунок у цiнних паперах депозитарiю-кореспонденту вiдкривається Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України на пiдставi договору про кореспондентськi вiдносини.

     Рахунок у цiнних паперах депозитарiю-кореспонденту не може бути вiдкритий депозитарiю iноземної держави або мiжнароднiй депозитарно-клiринговiй установi, якi створенi вiдповiдно до законодавства держави, що здiйснює збройну агресiю проти України у значеннi, наведеному у статтi 1 Закону України "Про оборону України", та/або якi прямо чи опосередковано контролюються особами, якi є резидентами зазначеної держави.

     На рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента на пiдставi договору про кореспондентськi вiдносини облiковуються цiннi папери, права за якими та права на якi належать клiєнтам депозитарiя-кореспондента, а також клiєнтам клiєнта депозитарiя-кореспондента.

     Порядок облiку цiнних паперiв на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента, що вiдкривається депозитарiю-кореспонденту Центральним депозитарiєм, та особливостi функцiонування такого рахунка встановлюються Комiсiєю. Порядок облiку цiнних паперiв на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента, що вiдкривається депозитарiю-кореспонденту Нацiональним банком України, та особливостi функцiонування такого рахунка встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Кiлькiсть цiнних паперiв на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента має бути цiлим невiд'ємним числом.

     Договiр про кореспондентськi вiдносини укладається мiж депозитарiєм-кореспондентом i Центральним депозитарiєм або мiж депозитарiєм-кореспондентом i Нацiональним банком України. Вiдповiдно до такого договору Центральний депозитарiй в установленому Комiсiєю порядку або Нацiональний банк України в порядку, встановленому Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю, веде на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента облiк цiнних паперiв, права на якi та права за якими належать клiєнтам депозитарiя-кореспондента, а також клiєнтам клiєнта депозитарiя-кореспондента.

     Депозитарiй-кореспондент розкриває iнформацiю про власникiв цiнних паперiв, належнi їм цiннi папери та операцiї з цiнними паперами, що облiковуються на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента в Центральному депозитарiї, в порядку та у випадках, встановлених Комiсiєю, а iнформацiю про власникiв цiнних паперiв, належнi їм цiннi папери та операцiї з цiнними паперами, що облiковуються на рахунку в цiнних паперах депозитарiя-кореспондента в Нацiональному банку України, - в порядку та у випадках, встановлених Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Договiр про кореспондентськi вiдносини може також передбачати порядок переказу коштiв мiж Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України та депозитарiєм-кореспондентом у разi проведення корпоративних операцiй емiтента та в iнших випадках, передбачених законодавством.

(абзац третiй частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     6. Рахунок у цiнних паперах Нацiональному банку України вiдкривається Центральним депозитарiєм на пiдставi депозитарного договору про вiдкриття рахунка.

     Особливостi облiку цiнних паперiв на рахунку Нацiонального банку України в Центральному депозитарiї встановлюються Комiсiєю за погодженням з Нацiональним банком України.

     7. Рахунок у цiнних паперах клiрингової установи та Розрахункового центру вiдкривається такiй особi Центральним депозитарiєм та/або Нацiональним банком України на пiдставi договору про обслуговування клiрингової установи та Розрахункового центру. Такий договiр може укладатися у формi депозитарного договору.

(абзац перший частини сьомої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Договiр про обслуговування клiрингової установи та договiр про обслуговування Розрахункового центру укладаються мiж такими особами i Центральним депозитарiєм, вiдповiдно до якого Центральний депозитарiй веде в установленому Комiсiєю порядку на рахунках у цiнних паперах клiрингової установи та Розрахункового центру облiк цiнних паперiв, якi використовуються такою особою для створення системи управлiння ризиками та гарантiй з виконання зобов'язань за договорами щодо цiнних паперiв вiдповiдно до встановленої цим Законом компетенцiї.

     Договiр про обслуговування клiрингової установи та договiр про обслуговування Розрахункового центру укладається мiж такими особами i Нацiональним банком України, вiдповiдно до яких Нацiональний банк України веде у встановленому ним порядку за погодженням з Комiсiєю на рахунках у цiнних паперах клiрингової установи та Розрахункового центру облiк цiнних паперiв, якi використовуються такою особою для створення системи управлiння ризиками та гарантiй з виконання зобов'язань за договорами щодо цiнних паперiв вiдповiдно до встановленої цим Законом компетенцiї.

(абзац третiй частини сьомої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     8. Вимоги до договорiв, зазначених у попереднiх частинах цiєї статтi, в тому числi права та обов'язки сторiн договору, встановлюються Комiсiєю, крiм випадкiв, якщо стороною договору є Нацiональний банк України.

     У разi якщо Нацiональний банк України є стороною договорiв, зазначених у попереднiх частинах цiєї статтi, вимоги до таких договорiв, у тому числi права та обов'язки сторiн договору, встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Порядок вiдкриття, ведення та закриття рахункiв депозитарних установ, емiтентiв, депозитарiїв-кореспондентiв та осiб, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, депонентiв, номiнальних утримувачiв визначається Комiсiєю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

(абзац третiй частини четвертої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Стаття 6. Депозитарний облiк цiнних паперiв

     1. Депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах (далi - депозитарний облiк).

     Депозитарний облiк у системi депозитарного облiку цiнних паперiв ведеться у кiлькiсному виразi.

     При цьому облiк прав на цiннi папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами (крiм облiку прав на цiннi папери, якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача), Нацiональним банком України у визначених цим Законом випадках i депозитарiями-кореспондентами, номiнальними утримувачами чи їх клiєнтами, а облiк цiнних паперiв i прав за цiнними паперами - виключно Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України.

(абзац третiй частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Облiк зобов'язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв емiтента ведеться Центральним депозитарiєм, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України, стосовно кожного випуску цiнних паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або тимчасового глобального сертифiката.

     2. Внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно цiнних паперiв конкретного власника (крiм встановлених Комiсiєю випадкiв стосовно цiнних паперiв, права на якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача) здiйснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Нацiональним банком України або депозитарiями-кореспондентами), в установленому Комiсiєю порядку на пiдставi:

(абзац перший частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     iнформацiї, що подається Центральним депозитарiєм, у разi вчинення правочину щодо цiнних паперiв на фондовiй бiржi щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарiй;

     iнформацiї, що подається Нацiональним банком України, у разi вчинення правочину на фондовiй бiржi щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України;

     iнформацiї, що подається Центральним депозитарiєм, у разi вчинення поза фондовою бiржею правочину щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарiй, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати";

(частину другу статтi 6 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     iнформацiї, що подається Нацiональним банком України, у разi вчинення поза фондовою бiржею правочину щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати";

(частину другу статтi 6 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - одинадцятим)

     розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разi вчинення депонентами однiєї депозитарної установи правочину щодо цiнних паперiв поза фондовими бiржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати";

     розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України у разi вчинення депонентами рiзних депозитарних установ правочину щодо цiнних паперiв поза фондовими бiржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати";

     розпорядження та iнших документiв (у випадках, встановлених Комiсiєю), що подаються депонентом, - у разi встановлення або зняття обмеження прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами вiдносно прав цього депонента;

     документiв, визначених Комiсiєю, у разi спадкування, правонаступництва чи в iнших установлених Комiсiєю випадках;

     судового рiшення або рiшення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.

(абзац десятий частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     У порядку, строки та обсягах, що встановленi Центральним депозитарiєм за погодженням з Комiсiєю, в Центральному депозитарiї вiдображається iнформацiя про всi операцiї на рахунках у цiнних паперах депонентiв та номiнальних утримувачiв кожної депозитарної установи.

(абзац одинадцятий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно цiнних паперiв iноземних емiтентiв окремого депонента, якi зберiгаються на рахунку депозитарної установи в iноземнiй фiнансовiй установi, здiйснюється депозитарною установою на пiдставi розпорядження, що подається депонентом депозитарної установи, або iнформацiї, що подається iноземною фiнансовою установою.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     3. Внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчинених на фондових бiржах або поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати", здiйснюється Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України (вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом) з наступним вiдображенням (у разi необхiдностi) таких змiн на рахунках у цiнних паперах депозитарними установами та/або депозитарiями-кореспондентами в установленому Комiсiєю порядку, на пiдставi iнформацiї, що подається Розрахунковим центром (iнформацiї, що подається фондовою бiржею, у разi провадження клiрингової дiяльностi Центральним депозитарiєм).

     Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України зобов'язаний пiдтвердити отримання зазначеної iнформацiї в порядку i строки, що визначенi Комiсiєю.

     4. Внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно всього випуску цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарiй, здiйснюється виключно Центральним депозитарiєм в установленому Комiсiєю порядку на пiдставi:

     iнформацiї, що подається емiтентом цiнних паперiв, у разi здiйснення корпоративних операцiй емiтента, крiм випадку вчинення правочинiв щодо розмiщення цiнних паперiв на фондовiй бiржi. У такому разi Центральний депозитарiй зобов'язаний пiдтвердити отримання зазначеної iнформацiї вiд фондової бiржi в порядку i строки, що визначенi Комiсiєю;

     судового рiшення або рiшення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.

(абзац третiй частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     5. Внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно всього випуску цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України, здiйснюється виключно Нацiональним банком України у встановленому ним порядку за погодженням з Комiсiєю на пiдставi:

     iнформацiї, що подається емiтентом у разi здiйснення корпоративних операцiй емiтента, крiм випадку вчинення правочинiв щодо розмiщення цiнних паперiв на фондовiй бiржi;

     судового рiшення або рiшення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     6. У разi встановлення або зняття обмеження прав на цiннi папери стосовно цiнних паперiв певного власника власник таких цiнних паперiв зобов'язаний подати вiдповiдну iнформацiю та документи, якi її пiдтверджують, до депозитарної установи, в якiй йому вiдкрито рахунок у цiнних паперах (крiм випадку, якщо права на вiдповiднi цiннi папери власника облiковуються на рахунку номiнального утримувача).

(абзац перший частини шостої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     У разi встановлення або зняття обмеження прав на цiннi папери стосовно цiнних паперiв певного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язанi подати вiдповiдне рiшення депозитарнiй установi, в якiй вiдкрито рахунок цього власника.

     У разi встановлення або зняття обмеження прав на цiннi папери стосовно всього випуску цiнних паперiв суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язанi подати вiдповiдне рiшення Центральному депозитарiю або Нацiональному банку України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом.

     Зняття обмеження прав на цiннi папери стосовно цiнних паперiв певного власника, що були встановленi для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза нею, розрахунки за якими здiйснює/забезпечує особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, здiйснюється виключно на пiдставi iнформацiї вiд особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть.

(частину шосту статтi 6 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     7. Порядок подання розпорядження та iнших документiв, передбачених частинами другою та шостою цiєї статтi щодо цiнних паперiв, вимоги до їх змiсту (крiм вимог до судового рiшення), а також порядок їх реєстрацiї в системi депозитарного облiку та строки їх зберiгання встановлюються Комiсiєю, а щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України, - встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю, щодо передбачених частиною третьою та четвертою - встановлюються Комiсiєю, а щодо передбачених частиною п'ятою - встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

(абзац перший частини сьомої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII, вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Абзац другий частини сьомої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     8. Депозитарна установа зобов'язана не пiзнiше робочого дня, наступного за днем прийняття вiд депонента розпорядження та iнших документiв, у випадках, установлених законодавством, прийняти розпорядження до виконання або надати вмотивовану вiдповiдь про вiдмову у прийняттi. Якщо депозитарна установа у визначений у цiй частинi строк не надала депоненту вмотивованої вiдповiдi про вiдмову у прийняттi розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання. У разi прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа зобов'язана внести змiни до системи депозитарного облiку вiдповiдно до вимог розпорядження.

(абзац перший частини восьмої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     У разi отримання депозитарною установою вiд Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України iнформацiї за результатами розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати", депонентами такої депозитарної установи або в їх iнтересах депозитарна установа зобов'язана внести змiни на вiдповiднi рахунки в цiнних паперах депонентiв до завершення поточного операцiйного дня, протягом якого зазначена iнформацiя була надiслана Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України.

     Особливостi проведення депозитарних операцiй та здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати", у разi якщо вiдповiднi цiннi папери облiковуються на рахунку номiнального утримувача, встановлюються Комiсiєю, а у випадках, встановлених цим Законом, - Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю. Депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операцiйного дня, протягом якого iнформацiя за результатами розрахункiв за правочинами, укладеними на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати", була отримана вiд Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України, надати номiнальному утримувачу вiдповiдну iнформацiю про виконанi правочини.

(частину восьму статтi 6 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Стаття 7. Внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо накладення арешту на цiннi папери або iншого обмеження прав на цiннi папери конкретного власника, що накладається за судовим рiшенням або рiшенням уповноваженого органу

     1. Арешт на цiннi папери або iнше обмеження прав на цiннi папери конкретного власника (далi - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знiмається) в порядку, встановленому цiєю статтею, на пiдставi судового рiшення або рiшення уповноваженого законом органу чи його посадовою особою.

     У разi встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом орган чи його посадова особа зобов'язанi подати вiдповiдне рiшення депозитарнiй установi, в якiй вiдкрито рахунок у цiнних паперах або цьому власнику, або номiнальному утримувачу, на рахунках якого облiковуються права на належнi власнику цiннi папери.

     2. Депозитарна установа вносить змiни до системи депозитарного облiку щодо встановлення обмеження стосовно цiнних паперiв конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано вiдповiдне рiшення, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     У разi якщо права на цiннi папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, облiковуються на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача, депозитарна установа зобов'язана до завершення робочого дня, протягом якого отримано вiдповiдне рiшення, повiдомити номiнального утримувача про встановлення обмеження стосовно цiнних паперiв конкретного власника та надати йому копiю вiдповiдного судового рiшення або копiю вiдповiдного рiшення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.

     3. У разi наявностi обмеження прав на цiннi папери, встановленого за розпорядженням депонента для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, розрахунки за якими здiйснює/забезпечує особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, депозитарна установа вiдкладає внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо встановлення обмеження стосовно цiнних паперiв конкретного депонента до наступного робочого дня.

     У такому разi, а також у випадку, коли права на вiдповiднi цiннi папери власника облiковуються на рахунку номiнального утримувача з обмеженнями, встановленими для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, розрахунки за якими здiйснює/забезпечує особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, депозитарна установа подає вiдповiдно до Центрального депозитарiю або до Нацiонального банку України iнформацiю про отримання нею вiдповiдного судового рiшення або вiдповiдного рiшення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника пiсля вiдображення депозитарною установою в системi депозитарного облiку переходу прав власностi на цiннi папери та прав за цiнними паперами за результатами завершення всiх розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, здiйснених/забезпечених особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рiшення.

     Iнформацiя, яку згiдно з абзацом другим цiєї частини депозитарна установа надає вiдповiдно до Центрального депозитарiю або до Нацiонального банку України, повинна в тому числi мiстити вiдомостi про:

     загальну кiлькiсть цiнних паперiв конкретного власника, щодо якої вiдповiдним судовим рiшенням або вiдповiдним рiшенням уповноваженого законом органу влади чи його посадової особи встановлено обмеження;

     кiлькiсть цiнних паперiв цього власника, якої недостає для встановлення депозитарною установою обмеження на пiдставi вiдповiдного судового рiшення або вiдповiдного рiшення уповноваженого законом органу чи його посадової особи у повному обсязi, у зв'язку з тим, що вiдносно прав на таку кiлькiсть цiнних паперiв за розпорядженням цього власника встановленi обмеження для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, розрахунки за якими здiйснює/забезпечує особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть.

     4. Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї щодо здiйснення облiку цiнних паперiв, визначеної цим Законом, в день отримання вiд депозитарної установи iнформацiї, передбаченої частиною третьою цiєї статтi, надає особi, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, отриману вiд депозитарної установи iнформацiю.

     5. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, пiсля отримання вiд Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України iнформацiї, передбаченої частиною четвертою цiєї статтi, на початку наступного робочого дня, у строки, встановленi вiдповiдно до частини восьмої цiєї статтi, надає Центральному депозитарiю або Нацiональному банку України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої законом щодо здiйснення облiку цiнних паперiв, iнформацiю про кiлькiсть цiнних паперiв (у тому числi якщо кiлькiсть таких цiнних паперiв дорiвнює нулю), щодо яких у системi клiрингового облiку не встановлено обмежень для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв i щодо яких вiд Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України була отримана iнформацiя, передбачена частиною четвертою цiєї статтi.

     6. На пiдставi отриманої вiд особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, iнформацiї, передбаченої частиною п'ятою цiєї статтi, забезпечується вiдображення в системi депозитарного облiку:

     1) депозитарних операцiй, пов'язаних iз зняттям обмеження прав на цiннi папери стосовно цiнних паперiв певного власника, щодо яких у системi клiрингового облiку вiдсутнi обмеження, встановленi для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, розрахунки за якими здiйснює/забезпечує особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть;

     2) депозитарних операцiй, пов'язаних iз виконанням вiдповiдного судового рiшення або вiдповiдного рiшення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника (крiм випадку, коли залишок таких цiнних паперiв дорiвнює нулю).

     У разi якщо за результатами проведених розрахункiв та зняття обмеження прав на цiннi папери стосовно цiнних паперiв певного власника, щодо яких у системi клiрингового облiку вiдсутнi обмеження, встановленi для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, кiлькiсть таких цiнних паперiв дорiвнює нулю, вiдповiдне судове рiшення або вiдповiдне рiшення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника залишається без виконання.

     У разi якщо цiннi папери, щодо яких встановлене обмеження, облiковуються на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача, депозитарна установа повiдомляє номiнальному утримувачу iнформацiю про кiлькiсть цiнних паперiв (у тому числi якщо кiлькiсть таких цiнних паперiв дорiвнює нулю), щодо яких у системi клiрингового облiку не встановлено обмежень для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi або поза фондовою бiржою, а також про необхiднiсть встановлення обмеження щодо цiнних паперiв конкретного власника (крiм випадку, коли залишок вiдповiдних цiнних паперiв дорiвнює нулю).

     7. Депозитарна установа повiдомляє суд або уповноважений законом державний орган чи його посадову особу про дiї, вчиненi за результатами отримання вiдповiдного рiшення про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, протягом наступного робочого дня пiсля отримання рiшення.

     8. Змiст, строки та порядок обмiну iнформацiєю, передбаченою цiєю статтею, мiж особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, i Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України визначаються договорами, укладеними особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, з Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України, вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Стаття 8. Пiдтвердження прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами

     1. Пiдтвердженням прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами, що iснують в бездокументарнiй формi, а також обмежень прав на цiннi папери у певний момент часу є облiковий запис на рахунку в цiнних паперах депонента в депозитарнiй установi, а якщо права на вiдповiднi цiннi папери облiковуються на рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача - облiковий запис на рахунку в цiнних паперах власника цiнних паперiв в облiковiй системi номiнального утримувача, клiєнта номiнального утримувача.

(частина п'ята статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Документальним пiдтвердженням наявностi на певний момент часу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами депонента (у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдного кредитора) є виписка з рахунка в цiнних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в iнших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цiнних паперах.

     Документальним пiдтвердженням наявностi на певний момент часу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами власника цiнних паперiв, якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, є документ, який згiдно iз законодавством держави реєстрацiї номiнального утримувача або клiєнта номiнального утримувача пiдтверджує право власностi на цiннi папери та видається номiнальним утримувачем або клiєнтом номiнального утримувача (залежно вiд мiсця облiку прав на цiннi папери) на вимогу власника цiнних паперiв на пiдставi вiдповiдного договору.

(частину першу статтi 8 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     2. Виписка з рахунка в цiнних паперах номiнального утримувача є документальним пiдтвердженням наявностi на певний момент часу прав на цiннi папери на рахунку номiнального утримувача, що належать клiєнтам номiнального утримувача або клiєнтам клiєнта номiнального утримувача, та не є пiдтвердженням права власностi на цiннi папери.

(статтю 8 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     3. Виписка з рахунка в цiнних паперах не є цiнним папером, а її передача вiд однiєї особи до iншої не є вчиненням правочину щодо цiнних паперiв i не тягне за собою переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами.

     4. Вимоги до виписки з рахунка в цiнних паперах, що видається депозитарною установою, встановлюються Комiсiєю.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

Роздiл II
УЧАСНИКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

     Стаття 9. Центральний депозитарiй

     1. Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.

     Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної цим Законом.

     В Українi може iснувати лише один Центральний депозитарiй.

     Слова "Центральний депозитарiй цiнних паперiв", "Центральний депозитарiй" та похiднi вiд них має право використовувати лише юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарiю в установленому цим Законом порядку.

     2. Центральний депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     3. Акцiонерами Центрального депозитарiю може бути держава, Нацiональний банк України, учасники фондового ринку, центральнi депозитарiї iнших країн, мiжнароднi депозитарно-клiринговi установи, а також мiжнароднi фiнансовi органiзацiї, членами яких є Україна.

     У разi якщо частка акцiонера разом iз пов'язаними особами у статутному капiталi Центрального депозитарiю становить розмiр, бiльший за встановлений частиною четвертою цiєї статтi, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повнiстю чи частково користуватися правом голосу за акцiями, кiлькiсть яких перевищує розмiр, встановлений частиною четвертою цiєї статтi.

     У разi виявлення Комiсiєю такого факту Комiсiя у двотижневий строк з моменту його виявлення призначає довiрену особу, якiй передається право брати участь у голосуваннi за акцiями, кiлькiсть яких перевищує розмiр, встановлений частиною четвертою цiєї статтi.

     У порядку, встановленому Комiсiєю, призначається довiрена особа на перiод до приведення частки акцiонера разом iз пов'язаними особами у вiдповiднiсть iз частиною четвертої цiєї статтi.

     Довiрена особа зобов'язана пiд час голосування дiяти в iнтересах квалiфiкованого та зваженого управлiння Центральним депозитарiєм.

     Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Центрального депозитарiю, прийнятi з порушенням вимог, визначених цiєю частиною, не мають юридичної сили.

     4. У статутному капiталi Центрального депозитарiю частка:

     одного акцiонера разом з пов'язаними особами повинна становити не бiльш як 5 вiдсоткiв;

     центрального депозитарiю iнших країн, мiжнародної депозитарно-клiрингової установи або мiжнародної фiнансової органiзацiї, членом якої є Україна, повинна становити не бiльш як 25 вiдсоткiв;

     держави разом з Нацiональним банком України повинна становити не менш як 25 вiдсоткiв плюс одна акцiя. Орган управлiння державною часткою в статутному капiталi Центрального депозитарiю цiнних паперiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Центральний депозитарiй не вiдповiдає за зобов'язаннями акцiонерiв та клiєнтiв. До Центрального депозитарiю та його органiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення акцiонерами або клiєнтами протиправних дiй.

     Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Центрального депозитарiю. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Центральним депозитарiєм або iншими акцiонерами.

     6. Центральний депозитарiй з метою забезпечення виконання покладених на нього функцiй за погодженням з Комiсiєю може виступати засновником та бути учасником (акцiонером) юридичних осiб. Центральному депозитарiю забороняється виступати засновником та бути учасником (акцiонером) професiйних учасникiв фондового ринку та юридичних осiб, органiзацiйно-правова форма яких передбачає повну майнову вiдповiдальнiсть засновника (учасника).

     Порядок обчислення нормативу адекватностi капiталу Центрального депозитарiю, мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу Центрального депозитарiю, iншi обмеження його дiяльностi визначаються Комiсiєю.

     7. Центральний депозитарiй до початку провадження депозитарної дiяльностi повинен зареєструвати в Комiсiї Правила Центрального депозитарiю, якi визначають загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та мiстять iншi вiдомостi, визначенi Комiсiєю. Правила Центрального депозитарiю повиннi також мiстити порядок укладення депозитарного договору мiж депозитарiєм та депозитарними установами.

     Правила Центрального депозитарiю та змiни, що вносяться до Правил Центрального депозитарiю, пiдлягають реєстрацiї у Комiсiї в установленому нею порядку.

     Мiнiмальний розмiр статутного капiталу Центрального депозитарiю повинен бути в розмiрi не менш як 100 мiльйонiв гривень.

     Юридична особа для отримання статусу Центрального депозитарiю повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну технiку з вiдповiдним програмним забезпеченням, окремi канали зв'язку, примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим Комiсiєю.

     Програмно-технiчнi засоби Центрального депозитарiю повиннi вiдповiдати характеру i обсягу здiйснюваних ним операцiй, а також забезпечувати його безперебiйну дiяльнiсть. Центральний депозитарiй повинен мати основний i резервний комплекси програмно-технiчних засобiв. При цьому технiчнi засоби повиннi належати Центральному депозитарiю на правi власностi.

     8. До виключної компетенцiї Центрального депозитарiю належать:

     1) зарахування цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) у систему депозитарного облiку, їх облiк та зберiгання, а також списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

     2) ведення облiку зобов'язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України) стосовно кожного випуску цiнних паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або тимчасового глобального сертифiката;

     3) зберiгання глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв (крiм глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);

     4) здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм, ведення реєстру кодiв цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв);

     5) складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм цiнних паперiв, вiднесених до компетенцiї Нацiонального банку України);

     6) зберiгання iнформацiї про осiб, визначених на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

     7) отримання доходiв та iнших виплат за операцiями емiтентiв (у тому числi тих, що розмiщенi та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарiю, вiдкритий у Розрахунковому центрi, для їх подальшого переказу отримувачам;

     8) вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, Нацiонального банку України, депозитарних установ, депозитарiїв-кореспондентiв, клiрингових установ та Розрахункового центру;

     9) ведення рахунка (рахункiв) в цiнних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну дiяльнiсть або якiй анульовано вiдповiдну лiцензiю за правопорушення на ринку цiнних паперiв чи в iншому визначеному Комiсiєю випадку, а також вiдповiдальне зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних депозитарної установи, iнформацiї про тих її депонентiв, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та цiнних паперiв, якi облiковувалися на їх рахунках, та подання iнформацiї про стан таких рахункiв згiдно iз законодавством;

(пункт 9 частини восьмої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     10) встановлення єдиних унiфiкованих правил (стандартiв) вiдображення та передачi iнформацiї щодо облiку та обiгу цiнних паперiв, обслуговування корпоративних дiй емiтентiв та iншої iнформацiї, яка вноситься до системи депозитарного облiку;

     11) впровадження мiжнародних стандартiв з питань провадження депозитарної дiяльностi;

     12) здiйснення контролю за клiєнтами в частинi провадження ними депозитарної дiяльностi в порядку та межах, установлених цим Законом.

     9. Центральний депозитарiй може надавати послуги емiтенту з органiзацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв.

     Центральний депозитарiй може здiйснювати окремi банкiвськi операцiї на пiдставi лiцензiї на здiйснення окремих банкiвських операцiй, отриманої у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Центральний депозитарiй може здiйснювати iншу дiяльнiсть, не заборонену законом.

     10. Максимальнi та мiнiмальнi розмiри тарифiв на оплату послуг Центрального депозитарiю можуть встановлюватися Центральним депозитарiєм за погодженням з Комiсiєю та Антимонопольним комiтетом України.

     11. Центральний депозитарiй зобов'язаний у порядку та строки, що встановленi Комiсiєю, оприлюднювати результати своєї дiяльностi та структуру власностi. Центральний депозитарiй звiтує щороку про результати своєї дiяльностi на засiданнi Комiсiї в установленому нею порядку, а також подає iнформацiю про укладенi кореспондентськi договори з депозитарiями-кореспондентами.

     12. Центральний депозитарiй зобов'язаний проводити щорiчний аудит своєї дiяльностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту вiдповiдно до вимог, встановлених Комiсiєю.

     13. Для забезпечення виплати доходiв за цiнними паперами, при погашеннi боргових цiнних паперiв, у тому числi за тими цiнними паперами, якi розмiщенi та обертаються за межами України, чи при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй Центральний депозитарiй вiдкриває грошовий рахунок у Розрахунковому центрi. На такi кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарiю як суб'єкта господарювання.

     14. Для забезпечення розрахункiв за цiнними паперами, що облiковуються на рахунку Центрального депозитарiю у мiжнародних депозитарно-клiрингових установах, або для забезпечення розрахункiв за цiнними паперами, що облiковуються на рахунках у цiнних паперах iноземних депозитарно-клiрингових установах в Центральному депозитарiї, Центральний депозитарiй може вiдкривати рахунки в iноземних фiнансових установах на пiдставi генеральної валютної лiцензiї. У таких випадках Центральний депозитарiй виконує функцiї агента валютного контролю вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 10. Гарантiї невтручання у дiяльнiсть Центрального депозитарiю

     1. Втручання державних органiв або їх посадових осiб у виконання функцiй та здiйснення повноважень Центральним депозитарiєм забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     2. Забороняється вилучення (виїмка) матерiальних носiїв iнформацiї, пов'язаних iз здiйсненням Центральним депозитарiєм депозитарного облiку цiнних паперiв та операцiй з цiнними паперами.

     Стаття 11. Державна реєстрацiя статуту (змiн до статуту) Центрального депозитарiю

     1. Державна реєстрацiя статуту (змiн до статуту) Центрального депозитарiю здiйснюється в установленому законом порядку пiсля його погодження з Комiсiєю.

     2. Для погодження статуту (змiн до статуту) Центральний депозитарiй подає Комiсiї документи, перелiк та змiст яких встановлюється Комiсiєю.

     3. Комiсiя в установленому нею порядку погоджує статут (змiни до статуту) або вiдмовляє в погодженнi протягом мiсяця з дня надходження вiдповiдних документiв.

     У разi подання документiв не в повному обсязi або оформлених з порушенням установлених Комiсiєю вимог вони повертаються у мiсячний строк без розгляду.

     У разi якщо необхiдно перевiрити iнформацiю про iноземних фiзичних або юридичних осiб, вiдомостi щодо яких включенi до структури власностi Центрального депозитарiю, строк розгляду документiв може бути продовжено до двох мiсяцiв.

     4. Комiсiя має право:

     отримувати вiдповiдно до законодавства вiд державних органiв та iнших осiб iнформацiю, необхiдну для прийняття рiшення про погодження статуту (змiн до статуту) Центрального депозитарiю;

     вимагати протягом строку розгляду (без його продовження) вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

     5. Положення цiєї статтi застосовуються також для погодження статуту особи, яка має намiр отримати статус Центрального депозитарiю.

     Стаття 12. Органи Центрального депозитарiю

     1. Органами Центрального депозитарiю є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння.

(абзац перший частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     З метою забезпечення врахування та захисту iнтересiв учасникiв депозитарної системи статутом Центрального депозитарiю може бути передбачено створення консультативного органу - Ради учасникiв депозитарної системи.

     Члени наглядової ради Центрального депозитарiю обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування.

     Абзац четвертий частини першої статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Голова та члени правлiння Центрального депозитарiю призначаються загальними зборами Центрального депозитарiю.

     Порядок створення та функцiонування Ради учасникiв депозитарної системи Центрального депозитарiю визначається положенням про Раду учасникiв депозитарної системи, що затверджується загальними зборами Центрального депозитарiю.

     2. Компетенцiя загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради та правлiння Центрального депозитарiю визначається цим Законом, Законом України "Про акцiонернi товариства" та статутом Центрального депозитарiю.

     Правила Центрального депозитарiю, а також змiни до них затверджуються наглядовою радою Центрального депозитарiю та повиннi бути зареєстрованi Комiсiєю в установленому нею порядку.

     Внутрiшнi документи, що стосуються взаємовiдносин мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами, подаються до Комiсiї на її вимогу. Комiсiя має право зобов'язати Центральний депозитарiй внести змiни або скасувати такi внутрiшнi документи.

     3. На засiдання наглядової ради та загальних зборiв Центрального депозитарiю з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися представники саморегулiвних органiзацiй професiйних учасникiв фондового ринку, представники Розрахункового центру, клiрингових установ та фондових бiрж.

     Стаття 13. Нацiональний банк України як учасник депозитарної системи України

     1. До виключної компетенцiї Нацiонального банку України належить здiйснення депозитарного облiку державних цiнних паперiв та облiгацiй мiсцевих позик. Особливостi провадження Нацiональним банком України депозитарної та клiрингової дiяльностi з державними цiнними паперами та облiгацiями мiсцевих позик встановлюються Комiсiєю за погодженням з Нацiональним банком України.

     2. Для забезпечення депозитарного облiку облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облiгацiй внутрiшнiх мiсцевих позик Нацiональний банк України здiйснює такi повноваження:

     1) зарахування цiнних паперiв у систему депозитарного облiку, їх облiк та зберiгання, а також списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

     2) ведення облiку зобов'язань емiтента за цiнними паперами власних випускiв стосовно кожного випуску цiнних паперiв на пiдставi депонування глобального сертифiката та/або тимчасового глобального сертифiката;

     3) зберiгання глобальних сертифiкатiв та тимчасових глобальних сертифiкатiв;

     4) складення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;

     5) зберiгання iнформацiї про осiб, визначених на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;

     6) отримання доходiв та iнших виплат за операцiями емiтентiв (у тому числi тих, що розмiщенi та обертаються за межами України) на рахунок Нацiонального банку України для їх подальшого переказу отримувачам;

     7) вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв, депозитарних установ, депозитарiїв-кореспондентiв, клiрингових установ та Розрахункового центру.

     3. Для забезпечення дiяльностi, передбаченої Законом України "Про Нацiональний банк України", Центральний депозитарiй вiдкриває Нацiональному банку України рахунок у цiнних паперах. Особливостi функцiонування цього рахунка та проведення операцiй за ним встановлюються Комiсiєю за погодженням з Нацiональним банком України.

     4. Нацiональний банк України надає iнформацiю до Комiсiї у строки та у порядку, що узгодженi мiж Нацiональним банком України та Комiсiєю, щодо здiйснення ним депозитарної дiяльностi.

     Стаття 14. Депозитарнi установи

     1. Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функцiонує у формi акцiонерного товариства або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю i яка в установленому порядку отримала лiцензiю на провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи.

     Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи є виключним видом дiяльностi, крiм її поєднання з iншими видами дiяльностi у випадку, передбаченому статтею 3 цього Закону.

     Депозитарна установа на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв має право надавати послуги емiтенту цiнних паперiв вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про акцiонернi товариства".

     Депозитарна установа має право надавати емiтенту додатковi послуги при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, зокрема, виконувати функцiї реєстрацiйної комiсiї або лiчильної комiсiї, здiйснювати для емiтента пiдготовку та надання йому довiдково-аналiтичних матерiалiв, що характеризують ринок цiнних паперiв, консультування з питань облiку та/або обiгу цiнних паперiв, а також послуги щодо управлiння його рахунком у Центральному депозитарiї чи iншi послуги, не забороненi законодавством, щодо цiнних паперiв, випущених емiтентом.

     Депозитарна установа має право надавати депоненту додатковi послуги, зокрема з реалiзацiї прав за цiнними паперами.

     2. Для отримання лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капiтал у мiнiмальному розмiрi не менш як 7 мiльйонiв гривень.

     У статутному капiталi депозитарної установи частка iншої депозитарної установи, торговця цiнними паперами повинна становити не бiльш як 5 вiдсоткiв.

(абзац другий частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Вимоги до мiнiмального розмiру регулятивного капiталу депозитарної установи, а також iншi обмеження дiяльностi депозитарної установи визначаються Комiсiєю, а для депозитарної установи, яка є банком, - Комiсiєю за погодженням з Нацiональним банком України.

     3. Депозитарна установа для провадження депозитарної дiяльностi повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну технiку з вiдповiдним програмним забезпеченням, окремi канали зв'язку, примiщення вiдповiдно до встановлених Комiсiєю вимог.

     4. Депозитарна установа зобов'язана протягом мiсяця з дня отримання лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi вiдкрити рахунок у цiнних паперах у Центральному депозитарiї. Невiдкриття такого рахунка в цiнних паперах є пiдставою для анулювання лiцензiї.

     5. Комiсiя може встановлювати додатковi вимоги до депозитарних установ, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

     6. Депозитарна дiяльнiсть провадиться депозитарною установою на пiдставi лiцензiї, що видається Комiсiєю в порядку, встановленому законодавством.

     Саморегулiвна органiзацiя, яка об'єднує депозитарнi установи, має право одержувати звiтнiсть, складену такими депозитарними установами в порядку, встановленому Комiсiєю, з метою її контролю, узагальнення, аналiзу та передачi Комiсiї.

     7. Забороняється вилучення (виїмка) матерiальних носiїв iнформацiї, пов'язаних iз здiйсненням депозитарними установами депозитарного облiку цiнних паперiв та операцiй з цiнними паперами.

     Стаття 15. Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках

     1. Розрахунковий центр забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

     В Українi може iснувати лише один Розрахунковий центр.

     Слова "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" та похiднi вiд них має право використовувати лише юридична особа, що набула вiдповiдного статусу.

     2. Розрахунковий центр - банк, що функцiонує у формi акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Банк набуває статусу Розрахункового центру з дня реєстрацiї Правил Розрахункового центру в Нацiональному банку України в установленому порядку.

(частина друга статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 401-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     3. Акцiонерами Розрахункового центру можуть бути Нацiональний банк України, професiйнi учасники фондового ринку, а також мiжнароднi депозитарно-клiринговi установи.

     Абзац другий частини третьої статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 401-VII)

     У статутному капiталi Розрахункового центру частка Нацiонального банку України повинна становити не менш як 25 вiдсоткiв плюс одна акцiя.

     4. Частину четверту статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 401-VII)

     5. Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати".

     Розрахунковий центр вiдкриває та веде грошовi рахунки учасникiв фондового ринку.

     Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй, у тому числi за тими цiнними паперами, що розмiщенi та обертаються за межами України.

     6. Розрахунковий центр може провадити професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингову дiяльнiсть у порядку, встановленому законодавством.

     7. Нацiональний банк України може пiдтримати лiквiднiсть Розрахункового центру у порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     8. Частину восьму статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 401-VII)

     9. Частину дев'яту статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 401-VII)

     10. Для здiйснення розрахункових операцiй Розрахунковий центр вiдкриває рахунок у Нацiональному банку України, а також вiдкриває та веде рахунки клiєнтiв для здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

     11. Клiєнтами Розрахункового центру можуть бути резиденти України (юридичнi особи, їх вiдокремленi пiдроздiли, фiзичнi особи) та нерезиденти України (юридичнi особи, представництва юридичних осiб в Українi та фiзичнi особи).

     12. Режим функцiонування рахункiв клiєнтiв Розрахункового центру визначається самим Розрахунковим центром за погодженням з Нацiональним банком України. Умови вiдкриття рахункiв та особливостi їх функцiонування передбачаються в договорi, що укладається мiж Розрахунковим центром i клiєнтом - власником рахунка.

Роздiл III
ДIЯЛЬНIСТЬ У ДЕПОЗИТАРНIЙ СИСТЕМI УКРАЇНИ

     Стаття 16. Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

     1. Центральний депозитарiй у порядку, встановленому Комiсiєю, вiдповiдно до отриманих депозитарних активiв провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв, емiсiя яких здiйснюється (здiйснена) в Українi та за її межами, та корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої цим Законом.

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     Клiєнтами Центрального депозитарiю є емiтенти, Нацiональний банк України, депозитарнi установи, депозитарiї-кореспонденти, клiринговi установи та Розрахунковий центр.

     Депозитарними активами для Центрального депозитарiю є глобальнi сертифiкати цiнних паперiв i тимчасовi глобальнi сертифiкати цiнних паперiв, сертифiкати знерухомлених цiнних паперiв на пред'явника, а також записи на рахунках у цiнних паперах Центрального депозитарiю у депозитарiях iнших країн та у мiжнародних депозитарно-клiрингових установах.

     На депозитарнi активи Центрального депозитарiю не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Центрального депозитарiю як суб'єкта господарювання.

     Центральний депозитарiй може проводити розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв у порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.

     2. Центральному депозитарiю заборонено розпоряджатися цiнними паперами, якi вiн облiковує, або вчиняти будь-якi iншi дiї з такими цiнними паперами, крiм дiй, що вчиняються згiдно з договорами, укладеними ним вiдповiдно до статтi 5 цього Закону.

     Укладення договорiв, передбачених статтею 5 цього Закону, не тягне за собою переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами до Центрального депозитарiю.

     3. Центральний депозитарiй забезпечує постiйне резервне копiювання та зберiгання системи депозитарного облiку в порядку та строки, що встановленi Комiсiєю.

     Стаття 17. Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України

     1. Нацiональний банк України вiдповiдно до отриманих депозитарних активiв провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу облiгацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх державних позик України, цiльових облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, казначейських зобов'язань України, та облiгацiй мiсцевих позик, а також боргових цiнних паперiв, що посвiдчують вiдносини позики органiв мiсцевого самоврядування, якi були розмiщенi за межами України, та обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв у порядку, встановленому Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Клiєнтами Нацiонального банку України є емiтент, депозитарнi установи, депозитарiї-кореспонденти, клiринговi установи та Розрахунковий центр.

     Депозитарними активами для Нацiонального банку України є глобальнi та тимчасовi сертифiкати цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України, а також записи на рахунках у цiнних паперах Нацiонального банку України у депозитарiях iнших країн, у мiжнародних депозитарно-клiрингових установах та Центральному депозитарiї.

     На депозитарнi активи Нацiонального банку України не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Нацiонального банку України.

     Нацiональний банк України може проводити розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв у порядку, встановленому статтею 20 цього Закону.

     2. Нацiональному банку України заборонено розпоряджатися цiнними паперами, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, веде Нацiональний банк України, або вчиняти будь-якi iншi дiї з такими цiнними паперами, крiм дiй, що вчиняються згiдно з договорами, укладеними ним вiдповiдно до статтi 5 цього Закону.

     Укладення договорiв, передбачених статтею 5 цього Закону, не тягне за собою переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами до депозитарiю державних цiнних паперiв Нацiонального банку України.

     3. Нацiональний банк України забезпечує постiйне резервне копiювання та зберiгання системи депозитарного облiку в порядку та строки, що встановленi Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Стаття 18. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

     1. Депозитарна установа в установленому Комiсiєю порядку вiдповiдно до отриманих вiд Центрального депозитарiю та/або Нацiонального банку України депозитарних активiв провадить дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування обiгу цiнних паперiв i корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах депонентiв, номiнальних утримувачiв, а також на власному рахунку в цiнних паперах, на якому облiковуються цiннi папери, права на цiннi папери та обмеження прав на цiннi папери, що належать такiй депозитарнiй установi.

(абзац перший частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     2. Депозитарними активами для депозитарної установи є цiннi папери, зарахованi Центральним депозитарiєм та/або Нацiональним банком України та/або iноземною фiнансовою установою на рахунок (рахунки) у цiнних паперах такої депозитарної установи.

(абзац перший частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     На депозитарнi активи депозитарної установи не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарної установи як суб'єкта господарювання.

     Депозитарна установа зобов'язана забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

     3. Депозитарнiй установi заборонено розпоряджатися цiнними паперами, права на якi облiковуються на рахунку депонента, номiнального утримувача, або вчиняти будь-якi iншi дiї з такими цiнними паперами, крiм дiй, що вчиняються за дорученням депонента, номiнального утримувача, або в iнших випадках, передбачених законом.

(абзац перший частини третьої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Укладення договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами до депозитарної установи.

     4. Депозитарна установа в порядку та за умови дотримання вимог, встановлених Комiсiєю, має право надавати своїм клiєнтам послуги з облiку цiнних паперiв та їх обмежень, реєстрацiї переходу права власностi на вiдповiднi цiннi папери на пiдставi вiдповiдних договорiв з iноземними фiнансовими установами, що здiйснюють облiк цiнних паперiв, їх обмежень, реєстрацiю переходу права власностi на цiннi папери згiдно iз законодавством держави, в якiй зазначенi установи зареєстрованi.

(статтю 18 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Стаття 19. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв

     1. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв провадиться депозитарною установою у порядку та випадках, що визначенi законодавством.

     2. Порядок та особливостi контролю депозитарною установою за вiдповiднiстю операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування регламенту, проспекту емiсiї цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, статуту корпоративного iнвестицiйного фонду та законодавству, а також за дотриманням вимог законодавства, регламенту iнституту спiльного iнвестування та статуту корпоративного iнвестицiйного фонду компанiєю з управлiння активами при розрахунку вартостi чистих активiв iнституту спiльного iнвестування, розмiщеннi та викупi цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, використаннi прибуткiв, отриманих на активи iнституту спiльного iнвестування встановлюються Комiсiєю.

     3. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв створеного Нацiональним банком України корпоративного недержавного пенсiйного фонду провадиться Нацiональним банком України в установленому законодавством порядку.

     Стаття 20. Проведення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв

     1. Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснюється Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України, укладеними на фондових бiржах та поза фондовою бiржею з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати", здiйснюються шляхом:

     переказу коштiв Розрахунковим центром у порядку, встановленому Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю;

     переказу цiнних паперiв Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України на рахунки клiєнтiв у порядку, встановленому Комiсiєю;

     переказу/списання/зарахування прав на цiннi папери депозитарними установами на рахунки депонентiв у порядку, встановленому Комiсiєю;

     переказу/списання/зарахування прав на цiннi папери депозитарiями-кореспондентами на рахунки їх клiєнтiв (депонентiв) вiдповiдно до законодавства iншої країни.

     Виключний перелiк пiдстав для вiдмови у здiйсненнi переказу цiнних паперiв та/або прав на цiннi папери визначається Комiсiєю. Виключний перелiк пiдстав для вiдмови у здiйсненнi переказу коштiв визначається Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати" вважаються завершеними пiсля здiйснення:

     1) Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, депозитарних операцiй за результатами розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв на рахунках депозитарних установ - у разi якщо проведення розрахункiв за правочинами потребує здiйснення депозитарних операцiй на рахунках депозитарних установ;

     2) Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України направлення розпорядження та/або повiдомлення (iнформацiї) про вчиненi правочини щодо цiнних паперiв депозитарним установам для проведення ними вiдповiдних депозитарних операцiй на рахунках власникiв цiнних паперiв та/або номiнальних утримувачiв - у разi якщо проведення розрахункiв за правочинами не потребує здiйснення депозитарних операцiй на рахунках депозитарних установ.

     Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв без дотримання принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати" вважаються завершеними пiсля здiйснення:

     1) Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, депозитарних операцiй за результатами розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв на рахунках депозитарних установ - у разi якщо проведення розрахункiв за правочинами потребує здiйснення депозитарних операцiй на рахунках депозитарних установ;

     2) депозитарними установами депозитарних операцiй, необхiдних для проведення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, на рахунках власникiв цiнних паперiв та/або номiнальних утримувачiв - у разi якщо проведення розрахункiв за правочинами не потребує здiйснення депозитарних операцiй на рахунках депозитарних установ.

     Центральний депозитарiй та Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, повiдомляють особу, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, про факт завершення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв у порядку та строки, що встановленi Комiсiєю.

     Депозитарнi установи за результатами завершення розрахункiв зобов'язанi вiдобразити в системi депозитарного облiку перехiд прав власностi на цiннi папери та прав за цiнними паперами, а також обмеження прав на цiннi папери у порядку та строки, встановленi Комiсiєю.

     Порядок здiйснення розрахункiв для цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснюється Центральним депозитарiєм, встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Порядок здiйснення розрахункiв для цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснюється Нацiональним банком України, встановлюється Нацiональним банком України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(абзаци сьомий - десятий частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, замiнено дев'ятьма новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 19.06.2020р. N 738-IX, у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шiстнадцятим)

     Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах, проводяться за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" не пiзнiше третього робочого дня з дня вчинення вiдповiдного правочину, крiм випадкiв, встановлених Комiсiєю.

     2. Для забезпечення виконання правочинiв щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснює Центральний депозитарiй, вчинених на фондовiй бiржi, Центральний депозитарiй зобов'язаний протягом трьох мiсяцiв з дня отримання вiдповiдної оферти укласти договiр про проведення розрахункiв у цiнних паперах за результатами клiрингу з клiринговими установами та/або Розрахунковим центром.

     Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комiсiєю.

     3. Для забезпечення виконання правочинiв щодо цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснює Нацiональний банк України, укладеними на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати", Нацiональний банк України зобов'язаний протягом трьох мiсяцiв з дня отримання вiдповiдної оферти укласти договiр про проведення розрахункiв у цiнних паперах за результатами клiрингу з Розрахунковим центром.

     4. Розрахунковий центр та Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України за договорами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондовiй бiржi та поза фондовою бiржею з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати", забезпечують дотримання принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати" та гарантування проведення розрахункiв.

     5. Центральний депозитарiй на пiдставi укладеного з емiтентом договору може забезпечувати здiйснення емiтентом погашення боргових цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштiв, переказаних емiтентом на грошовий рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм у Розрахунковому центрi, для подальшого переказу коштiв з цього рахунка на рахунки отримувачiв. Такi кошти не є власнiстю або доходами Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарiїв-кореспондентiв.

     Центральний депозитарiй забезпечує здiйснення емiтентом погашення боргових цiнних паперiв, що обертаються за межами України, а також виплати доходiв за цими цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштiв, переказаних з рахункiв Центрального депозитарiю, вiдкритих в iноземних фiнансових установах, на грошовий рахунок, вiдкритий Центральним депозитарiєм у Розрахунковому центрi, для подальшого переказу коштiв з цього рахунка на рахунки отримувачiв. Такi кошти не є власнiстю або доходами Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарiїв-кореспондентiв.

     Зарахування отриманих вiд емiтентiв коштiв за цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснюється в порядку та строки, встановленi Комiсiєю.

     6. Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими поза фондовими бiржами, можуть проводитися як з дотриманням принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати", так i без дотримання зазначеного принципу.

     Розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими поза фондовими бiржами, без дотримання принципу "поставка цiнних паперiв проти оплати" проводяться в порядку, передбаченому вiдповiдним договором, згiдно iз законодавством.

     Конкретний порядок та умови проведення розрахункiв за правочином щодо цiнних паперiв, вчиненим поза фондовою бiржею визначаються умовами такого правчину.

     7. Порядок переказу цiнних паперiв пiд час проведення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв установлюється Комiсiєю, а переказу коштiв - Нацiональним банком України за погодженням з Комiсiєю.

     8. Забороняється накладати арешт на рахунки Розрахункового центру, клiрингових установ та рахунки, вiдкритi Розрахунковим центром або клiринговими установами для здiйснення/забезпечення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв.

     Стаття 21. Взаємодiя учасникiв депозитарної системи України щодо емiсiї цiнних паперiв

     1. Емiтент цiнних паперiв (крiм облiгацiй внутрiшньої державної позики) у порядку та строки, що встановленi Комiсiєю, зобов'язаний подати до Центрального депозитарiю або до Нацiонального банку України вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої цим Законом, тимчасовий глобальний сертифiкат, проспект емiсiї цiнних паперiв та iнформацiю про особу, визначену на надання емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (далi - визначена особа), що обрана вiдповiдно до статтi 22 цього Закону.

(абзац перший частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     У разi додаткової емiсiї акцiй iнформацiя про визначену особу, зазначена в частинi першiй цiєї статтi, не подається.

     2. У разi емiсiї цiнних паперiв Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України протягом одного робочого дня з дати депонування тимчасового глобального сертифiката, а також iнформацiї, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, зараховує всi цiннi папери цiєї емiсiї на рахунок емiтента у цiнних паперах.

     3. У разi надходження вiд емiтента цiнних паперiв або андеррайтера розпорядження про переказ розмiщених цiнних паперiв з рахунка емiтента на рахунок у цiнних паперах депозитарної установи, в якiй вiдкрито рахунок депонента - першого власника або номiнального утримувача, клiєнтом якого або клiєнтом клiєнта якого є перший власник, а також вiд такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України здiйснює протягом одного робочого дня такий переказ.

     При цьому депозитарна установа, в якiй вiдкрито рахунок депонента - першого власника або номiнального утримувача, клiєнтом якого або клiєнтом клiєнта якого є перший власник, дає таке розпорядження Центральному депозитарiю або Нацiональному банку України протягом одного робочого дня виключно за умови надходження вiд депонента - першого власника або номiнального утримувача, клiєнтом якого або клiєнтом клiєнта якого є перший власник, розпорядження про зарахування на його рахунок вiдповiдної кiлькостi прав на цiннi папери.

(частина третя статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цiнних паперах депонента - першого власника або номiнального утримувача, клiєнтом якого або клiєнтом клiєнта якого є перший власник, права на вiдповiдну кiлькiсть цiнних паперiв протягом одного робочого дня з дати переказу Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України на рахунок у цiнних паперах такої установи вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв з подальшим обмеженням обiгу зазначених цiнних паперiв на перiод до отримання Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України глобального сертифiката, оформленого за наслiдками реєстрацiї звiту про результати розмiщення цiнних паперiв.

(абзац перший частини четвертої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Депозитарна установа пiсля отримання вiд Центрального депозитарiю або вiд Нацiонального банку України iнформацiї про зняття обмежень щодо обiгу цiнних паперiв вiдповiдного випуску здiйснює зняття обмежень щодо обiгу цiнних паперiв, права на якi облiковуються на рахунках депонентiв - перших власникiв або номiнальних утримувачiв, клiєнтами яких або клiєнтами клiєнтiв яких є першi власники.

(абзац другий частини четвертої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     5. Особливостi облiку цiнних паперiв у процесi їх емiсiї до реєстрацiї Комiсiєю звiту про результати розмiщення таких цiнних паперiв, у тому числi в разi їх розмiщення на фондовiй бiржi, встановлюються Комiсiєю.

     6. У разi розмiщення цiнних паперiв на фондовiй бiржi iнформацiя про депонентiв - перших власникiв подається Центральному депозитарiю або Нацiональному банку України фондовою бiржею в порядку, встановленому Комiсiєю.

     У разi наявностi в iнформацiї, що подається фондовою бiржею до Центрального депозитарiю або до Нацiонального банку України, вiдомостей, якi свiдчать про вчинення на фондовiй бiржi правочинiв щодо вiдчуження першими власниками цiнних паперiв, якi обмеженi в обiгу на перiод до отримання Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України глобального сертифiката, оформленого за наслiдками реєстрацiї звiту про результати розмiщення цiнних паперiв, Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України не вносить змiни до системи депозитарного облiку на пiдставi такої iнформацiї та повертає фондовiй бiржi отриману iнформацiю для усунення порушень, про що Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України повiдомляє Комiсiю.

     Фондова бiржа несе в установленому законом порядку вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть поданої Центральному депозитарiю або Нацiональному банку України iнформацiї.

     7. Особливостi порядку оформлення та депонування глобального сертифiката та тимчасового глобального сертифiката випускiв цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування, а також облiку таких цiнних паперiв встановлюються Комiсiєю.

     8. Порядок взаємодiї учасникiв депозитарної системи щодо емiсiї цiнних паперiв, депозитарний облiк яких вiдповiдно до цього Закону веде Нацiональний банк України, встановлюється Нацiональним банком України вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 22. Складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

     1. В установлених законодавством випадках реалiзацiя прав за емiсiйними цiнними паперами здiйснюється на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     2. Складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснює Центральний депозитарiй, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональний банк України.

     3. Порядок складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, у тому числi порядок взаємодiї депозитарних установ з номiнальним утримувачем та Центральним депозитарiєм щодо складення такого реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Комiсiї. Порядок взаємодiї депозитарних установ з Нацiональним банком України щодо складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв визначається цим Законом та прийнятими за погодженням з Комiсiєю нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     Номiнальний утримувач зобов'язаний на запит депозитарної установи надати визначену Комiсiєю iнформацiю про власникiв цiнних паперiв та належнi їм цiннi папери, права на якi облiковуються на його рахунку в цiнних паперах номiнального утримувача, у разi складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у встановлених законодавством випадках.

     Депозитарна установа не несе вiдповiдальностi за нерозкриття iнформацiї в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв щодо власника цiнних паперiв, права на якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, у разi невиконання номiнальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття вiдповiдної iнформацiї.

(частина третя статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     4. Емiтент iменних цiнних паперiв зобов'язаний укласти з визначеною ним особою договiр про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (далi - договiр про надання реєстру). Визначеною особою може бути депозитарна установа, Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України.

     Емiтент може не укладати договiр про надання реєстру з Центральним депозитарiєм або з Нацiональним банком України, якщо визначеною особою обрано Центральний депозитарiй або Нацiональний банк України i умови та порядок надання реєстру передбаченi у договорi про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

     Вимоги до договору про надання реєстру затверджуються Комiсiєю.

     5. Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв складається у разi отримання розпорядження вiд емiтента, а також в iнших установлених Комiсiєю випадках.

     Емiтент або iнша особа, яка має право на отримання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, дає в установлених Комiсiєю випадках визначенiй особi розпорядження щодо надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та зазначає дату, станом на яку необхiдний такий реєстр (далi - дата облiку).

     Для проведення загальних зборiв акцiонерного товариства реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв у порядку, встановленому Комiсiєю.

     6. У разi якщо депозитарна установа є визначеною особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вона дає Центральному депозитарiю розпорядження про складення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiдповiдного емiтента.

     Центральний депозитарiй складає реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснює Центральний депозитарiй, та подає його депозитарнiй установi, з якою емiтентом укладено договiр про надання реєстру. Депозитарна установа пiсля отримання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiдповiдно до договору надає емiтенту реєстр власникiв iменних цiнних паперiв в установленому таким договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комiсiєю.

     У разi подання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у формi паперового документа вiн засвiдчується печаткою та пiдписом уповноваженої особи депозитарної установи.

     Депозитарна установа не має права вносити змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, облiк яких вiдповiдно до компетенцiї, встановленої цим Законом, здiйснює Центральний депозитарiй, складених Центральним депозитарiєм.

     7. У разi якщо Центральний депозитарiй, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональний банк України є визначеною особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, вiн складає такий реєстр та подає його емiтенту в установленому договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комiсiєю.

     У разi подання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у формi паперового документа вiн засвiдчується печаткою та пiдписом уповноваженої особи Центрального депозитарiю, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональним банком України.

     8. У разi надання Центральним депозитарiєм, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональним банком України емiтенту реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у формi електронного документа паперова форма цього реєстру засвiдчується пiдписом уповноваженої особи емiтента.

(частина восьма статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1982-VIII)

     9. Центральний депозитарiй, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональний банк України складає реєстр власникiв iменних цiнних паперiв на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ, Нацiонального банку України та депозитарiїв-кореспондентiв, яка формується ними вiдповiдно до записiв на рахунках у цiнних паперах їх депонентiв (клiєнтiв), iнформацiї про власникiв цiнних паперiв, що надається депозитарнiй установi номiнальним утримувачем, якому депозитарною установою вiдкрито рахунок у цiнних паперах, станом на 24 годину дня дати облiку в порядку, встановленому Комiсiєю, та записiв на рахунках у цiнних паперах емiтента, клiрингової установи та Розрахункового центру станом на 24 годину дня дати облiку в порядку, встановленому Комiсiєю.

(частина дев'ята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     10. Порядок замiни визначеної особи встановлюється Правилами Центрального депозитарiю, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональним банком України.

     Повноваження вважаються переданими вiд однiєї визначеної особи iншiй з дати подання такої iнформацiї Центральному депозитарiю, а у випадку, встановленому цим Законом, - Нацiональному банку України.

     Центральний депозитарiй подає на письмову вимогу Комiсiї узагальнену iнформацiю про визначених осiб.

     11. Нацiональний банк України може встановлювати окремий порядок складання та передачi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, депозитарний облiк яких вiдповiдно до цього Закону веде Нацiональний банк України.

     12. Центральний депозитарiй та Нацiональний банк України забезпечує вжиття заходiв до нерозголошення iнформацiї, що мiститься у реєстрах власникiв iменних цiнних паперiв. Особи, виннi у розголошеннi зазначеної iнформацiї, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 23. Внесення цiнних паперiв на депозит нотарiуса

     1. Боржник з метою виконання зобов'язань перед кредитором може внести цiннi папери на депозит нотарiуса у передбачених законодавством випадках.

     У разi внесення цiнних паперiв на депозит нотарiуса права на цiннi папери та права за цiнними паперами виникають у кредитора за зобов'язанням. Нотарiус повинен в установленому законом порядку повiдомити кредитора про внесення цiнних паперiв на депозит нотарiуса.

     Цiннi папери, внесенi на депозит нотарiуса, можуть бути обтяженi у передбачених законом випадках.

     2. Цiннi папери, що iснують в електроннiй формi, вносяться на депозит нотарiуса шляхом зарахування цiнних паперiв кредитора на вiдкритий нотарiусом у депозитарнiй установi окремий рахунок з позначкою "депозит нотарiуса".

     3. Цiннi папери, внесенi на депозит нотарiуса, не враховуються пiд час голосування та визначення кворуму загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) емiтента таких цiнних паперiв. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами, внесеними на депозит нотарiуса, перераховуються нотарiусу та є власнiстю кредитора.

Роздiл IV
РОЗКРИТТЯ ТА ЗАХИСТ IНФОРМАЦIЇ, ЩО МIСТИТЬСЯ У СИСТЕМI ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛIКУ

     Стаття 24. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку

     1. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку, є iнформацiєю з обмеженим доступом, охороняється законом та не пiдлягає розголошенню, крiм випадкiв, передбачених статтею 25 цього Закону.

     2. Власником iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, є:

     депонент депозитарної установи - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку, вiдкритому депозитарною установою;

     номiнальний утримувач - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку, вiдкритому депозитарною установою;

(частину другу статтi 24 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим)

     емiтент - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку в цiнних паперах, вiдкритому Центральним депозитарiєм або Нацiональним банком України, а також стосовно iнформацiї з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв такого емiтента;

     депозитарна установа - стосовно iнформацiї, що мiститься на її рахунку (рахунках), вiдкритому Центральним депозитарiєм, iноземною фiнансовою установою та/або Нацiональним банком України;

(абзац п'ятий частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     депозитарiй-кореспондент - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку, вiдкритому Центральним депозитарiєм та/або Нацiональним банком України;

(абзац шостий частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     Центральний депозитарiй - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку, вiдкритому депозитарiєм iншої країни або мiжнародною депозитарно-клiринговою установою, яка є нерезидентом України;

     Нацiональний банк України - стосовно iнформацiї, що мiститься на його рахунку, вiдкритому Центральним депозитарiєм, та рахунку, вiдкритому депозитарiєм iншої країни або мiжнародною депозитарно-клiринговою установою, яка є нерезидентом України;

     клiринговi установи та Розрахунковий центр - стосовно iнформацiї, що мiститься на їх рахунках, вiдкритих в Центральному депозитарiї та/або в Нацiональному банку України.

     3. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку, надається власнику iнформацiї або його представниковi вiдповiдно до умов договору, або iншим особам у передбачених законом випадках.

     Стаття 25. Доступ до iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку

     1. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку, надається депозитарними установами на письмову вимогу:

     1) суду;

     2) органiв прокуратури України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, органiв i пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї, податкової мiлiцiї, Нацiонального антикорупцiйного бюро України - стосовно проведення операцiй на рахунках конкретної юридичної або фiзичної особи за визначений перiод виключно в межах кримiнальної або оперативно-розшукової справи;

(пункт 2 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     3) органiв Антимонопольного комiтету України - стосовно вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, операцiй на рахунках власникiв цiнних паперiв, а також про операцiї на рахунках емiтентiв цiнних паперiв пiд час розгляду заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї та в iнших випадках, передбачених законодавством;

     4) органiв Державної податкової служби України - стосовно операцiй, проведених на рахунках конкретної юридичної або фiзичної особи за визначений перiод;

(пункт 4 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     5) спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу - стосовно додаткових вiдомостей про фiнансову операцiю, що стала об'єктом фiнансового монiторингу;

     6) органiв та осiб, якi здiйснюють примусове виконання судових рiшень, рiшень iнших органiв, - в ходi здiйснення ними виконавчого провадження щодо стану рахунка в цiнних паперах конкретної юридичної або фiзичної особи та про операцiї за її рахунком у цiнних паперах за конкретний промiжок часу;

(пункт 6 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, змiни, внесенi Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, в частинi положень, що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, вводяться в дiю з 05.01.2017р.)

     7) Комiсiї - щодо вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, їхнi рахунки та про вiдповiднi операцiї з цiнними паперами цих власникiв, а також iншу iнформацiю у випадках, встановлених законом;

(пункт 7 частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     8) Нацiонального банку України - щодо вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, а також iншу iнформацiю, встановлену законом;

(пункт 8 частини першої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     9) Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у межах її повноважень вiдповiдно до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" - стосовно вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, емiтованих вiдповiдними фiнансовими установами;

     10) нотарiальних контор (нотарiусiв) або дипломатичних представництв та консульських установ України в iноземних державах - стосовно вiдомостей щодо рахункiв у цiнних паперах померлих власникiв;

     11) Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї - стосовно вiдомостей про власникiв цiнних паперiв, операцiй на рахунках власникiв цiнних паперiв, а також про операцiї на рахунках емiтентiв цiнних паперiв пiд час здiйснення повноважень, передбачених Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частину першу статтi 25 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 140-IX)

     2. Письмова вимога суб'єктiв, зазначених у пунктах 2 - 10 частини першої цiєї статтi, щодо подання iнформацiї про юридичних та фiзичних осiб:

     1) оформляється на бланку цього суб'єкта встановленої форми;

     2) подається за пiдписом керiвника (заступника керiвника) цього суб'єкта або його територiального органу, що скрiплений гербовою печаткою;

     3) мiстить передбаченi цим Законом пiдстави для отримання iнформацiї та посилання на норми закону, вiдповiдно до яких суб'єкт або його територiальний орган має право на її отримання.

     3. Депозитарнiй установi забороняється подавати будь-яку iнформацiю про депонентiв iншої депозитарної установи, крiм подання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв до статтi 22 цього Закону та в iнших випадках, передбачених законодавством.

     4. Порядок та строк подання депозитарними установами iнформацiї, передбаченої частиною першою цiєї статтi, встановлюються Комiсiєю з урахуванням вимог закону.

     5. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку, надається у випадках та в обсязi, визначених Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA) та iншими мiжнародними договорами, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх пiдставi мiжвiдомчими договорами. Порядок розкриття такої iнформацiї встановлюється Комiсiєю за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

(статтю 25 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2019р. N 322-IX, у зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати вiдповiдно частинами шостою - дев'ятою)

     6. У разi отримання депозитарною установою вiд суб'єкта, визначеного частиною першою цiєї статтi, оформленого вiдповiдно до вимог закону запиту щодо надання iнформацiї про власникiв цiнних паперiв та/або належних їм цiнних паперiв, та/або операцiй з цiнними паперами, права на якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, депозитарна установа зобов'язана надати наявну у неї iнформацiю або iнформацiю, яка повинна зберiгатися у неї вiдповiдно до вимог законодавства, у порядку та строки, встановленi вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi.

     Якщо запит стосується iншої iнформацiї, депозитарна установа зобов'язана протягом наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного запиту повiдомити про це номiнального утримувача. Номiнальний утримувач забезпечує розкриття iнформацiї на такий запит в обсязi та у строки, встановленi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на пiдставi договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цiнних паперах номiнального утримувача, який укладено вiдповiдно до вимог частини другої статтi 5 цього Закону.

(абзац другий частини шостої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2019р. N 361-IX)

     Депозитарна установа не несе вiдповiдальностi за нерозкриття iнформацiї на запит суб'єкта, визначеного частиною першою цiєї статтi, щодо власника цiнних паперiв та/або належних йому цiнних паперiв, та/або операцiй з цiнними паперами, права на якi облiковуються на рахунку номiнального утримувача, у разi невиконання номiнальним утримувачем зобов'язання щодо розкриття вiдповiдної iнформацiї.

(статтю 25 доповнено новою частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII, у зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати вiдповiдно частинами сьомою - дев'ятою)

     7. Центральним депозитарiєм та Нацiональним банком України розкривається iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку, стосовно кiлькостi цiнних паперiв певного випуску конкретного емiтента на рахунку конкретного клiєнта Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України станом на визначену дату, стосовно операцiй з цiнними паперами певного випуску конкретного емiтента на рахунках клiєнтiв Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України за визначений перiод та стосовно перелiку клiєнтiв Центрального депозитарiю або Нацiонального банку України, на рахунках яких мiстилися цiннi папери певного випуску конкретного емiтента станом на визначену дату, в таких випадках:

     1) на виконання судового рiшення;

(пункт 1 частини сьомої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2018р. N 2418-VIII)

     2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої цiєї статтi, в межах його повноважень та на пiдставi закону.

     8. Особи, виннi в порушеннi порядку розкриття та використання iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     9. Центральний депозитарiй у встановленому наглядовою радою Центрального депозитарiю порядку забезпечує розкриття iнформацiї з реєстру кодiв цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв) на власному веб-сайтi в мережi Iнтернет.

     Розкриттю пiдлягає iнформацiя про:

     1) призначенi коди цiнних паперiв (мiжнародних iдентифiкацiйних номерiв цiнних паперiв);

     2) коди ЄДРПОУ емiтентiв цiнних паперiв;

     3) назви емiтентiв цiнних паперiв;

     4) права за цiнними паперами, визначенi емiтентом при депонуваннi глобального (тимчасового глобального) сертифiката;

     5) iнша iнформацiя, визначена Комiсiєю.

     Стаття 26. Нерозголошення iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, професiйними учасниками депозитарної системи України

     1. Професiйнi учасники депозитарної системи України забезпечують нерозголошення iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, шляхом:

     1) обмеження кола осiб, якi мають доступ до зазначеної iнформацiї;

     2) органiзацiї спецiального дiловодства у системi депозитарного облiку;

     3) застосування технiчних та програмних засобiв для запобiгання несанкцiонованому доступу до носiїв такої iнформацiї.

     2. Працiвники професiйного учасника депозитарної системи України пiд час призначення на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку.

     Стаття 27. Електронний документообiг та зберiгання електронних документiв у депозитарнiй системi України

     1. У депозитарнiй системi України мiж учасниками депозитарної системи України у випадках, встановлених Комiсiєю, використовуються електронний документообiг та електронний цифровий пiдпис вiдповiдно до законодавства.

     2. Використання електронного документообiгу повинне забезпечувати захист iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, з метою запобiгання вчиненню протиправних дiй з такою iнформацiєю.

     3. Порядок обiгу, зберiгання та знищення електронних документiв, що використовуються професiйними учасниками депозитарної системи України, встановлюється Комiсiєю.

Роздiл V
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У ДЕПОЗИТАРНIЙ СИСТЕМI УКРАЇНИ

     Стаття 28. Державне регулювання у депозитарнiй системi України

     1. Державне регулювання у депозитарнiй системi України здiйснює Комiсiя, а також Нацiональний банк України та iншi державнi органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

     2. Комiсiя здiйснює державне регулювання у системi депозитарного облiку вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", цього Закону та iнших актiв законодавства.

     Комiсiя з метою державного регулювання депозитарної системи України:

     встановлює вимоги до дiяльностi учасникiв депозитарної системи України та взаємовiдносин мiж ними;

     визначає принципи побудови системи депозитарного облiку;

     встановлює вимоги до порядку вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, а також порядку проведення операцiй та їх видiв, що здiйснюються Центральним депозитарiєм, Нацiональним банком України та депозитарними установами на рахунках у цiнних паперах;

     встановлює порядок, строки та форми звiтування професiйними учасниками депозитарної системи України про свою дiяльнiсть перед Комiсiєю;

     встановлює вимоги до форми, змiсту та порядку розкриття професiйними учасниками депозитарної системи України iнформацiї про свою дiяльнiсть;

     встановлює вимоги до змiсту внутрiшнiх документiв професiйних учасникiв депозитарної системи України;

     встановлює вимоги до порядку зарахування цiнних паперiв до системи депозитарного облiку при емiсiї, а також списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням;

     приймає iншi нормативно-правовi акти у межах своїх повноважень.

     Стаття 29. Лiцензування професiйних учасникiв депозитарної системи України

     1. На провадження кожного виду депозитарної дiяльностi Комiсiєю видається в установленому порядку окрема лiцензiя, крiм депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю та депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України.

     2. У разi провадження Нацiональним банком України депозитарної дiяльностi депозитарної установи така дiяльнiсть провадиться Нацiональним банком України без отримання вiдповiдної лiцензiї у порядку, встановленому Комiсiєю за погодженням з Нацiональним банком України.

     У разi провадження Розрахунковим центром та клiринговими установами депозитарної дiяльностi депозитарної установи така дiяльнiсть провадиться Розрахунковим центром та клiринговими установами без отримання вiдповiдної лiцензiї у порядку, встановленому Комiсiєю.

     Стаття 30. Здiйснення контролю Центральним депозитарiєм

     1. Центральний депозитарiй з метою забезпечення формування та функцiонування системи депозитарного облiку здiйснює такi повноваження контролю:

     1) встановлює форму, змiст, строки та порядок надання депозитарними установами та iншими клiєнтами iнформацiї про свою дiяльнiсть Центральному депозитарiю;

     2) щодо дотримання депозитарними установами спiввiдношення мiж їх депозитарними активами та правами на цiннi папери, зарахованими на рахунки у цiнних паперах депонентiв (депозитарного балансу);

     3) зупиняє проведення операцiй депозитарною установою певного випуску цiнних паперiв, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;

     4) дає депозитарнiй установi розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу.

     Стаття 31. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону

     1. Особи, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через дванадцять мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм роздiлу II цього Закону, абзацiв другого - дев'ятого пiдпункту 9, абзацiв сорок шостого - сто тринадцятого пiдпункту 16 пункту 4 в частинi утворення Центрального депозитарiю, Розрахункового центру та депозитарних установ та пунктiв 5 - 10 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня опублiкування цього Закону, а також крiм абзацiв дев'ятого - дев'ятнадцятого пiдпункту 2, абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту 10 та пiдпункту 13 пункту 4 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року.

(пункт 1 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2012р. N 5518-VI)

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Закон України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 474, ст. 475; 2005 р., N 42, ст. 465, N 48, ст. 481; 2006 р., N 22, ст. 199; 2007 р., N 33, ст. 440; 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2010 р., N 38, ст. 505; 2012 р., N 7, ст. 53) втрачає чиннiсть через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 4 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Кримiнально-процесуальним кодексом України вiд 28.12.60р. згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України вiд 13.04.2012р. N 4651-VI)

     2) У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     статтi 1636 i 16310 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1636. Неподання документiв, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України

     Ненадання посадовою особою депозитарної установи депоненту виписки з рахунка в цiнних паперах або iнших документiв, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 16310. Порушення порядку внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв

     Порушення посадовою особою Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України або депозитарної установи порядку провадження депозитарної дiяльностi, яке призвело до втрати iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, а також ухилення вiд внесення змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи депозитарного облiку -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     доповнити статтею 16620 такого змiсту:

     "Стаття 16620. Порушення законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо здiйснення вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв (далi - платiжнi системи)

     Неподання, несвоєчасне подання або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї з питань дiяльностi платiжних систем Нацiональному банку України, якщо подання такої iнформацiї передбачено законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, -

     тягне за собою накладення на посадових осiб юридичних осiб, якi є об'єктами вiдстеження, штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ухилення осiб, якi є об'єктами вiдстеження, вiд перевiрки, невиконання вимог Нацiонального банку України щодо усунення порушень законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України -

     тягне за собою накладення на посадових осiб юридичних осiб, якi є об'єктами вiдстеження, штрафу вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Надання послуг платiжної системи в Українi без реєстрацiї платiжної системи в порядку, установленому законами та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, -

     тягне за собою накладення на посадових осiб юридичних осiб, якi надають послуги платiжної системи, штрафу вiд чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частинами першою - третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Термiн "вiдстеження" вживається у значеннi, визначеному Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi";

     частину першу статтi 2343 доповнити словами "порушенням законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо здiйснення вiдстеження платiжних систем (стаття 16620)";

     3) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у статтi 163:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Цiнним папером є документ установленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове право, визначає взаємовiдносини емiтента цiнного папера (особи, яка видала цiнний папiр) i особи, яка має права на цiнний папiр, та передбачає виконання зобов'язань за таким цiнним папером, а також можливiсть передачi прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером iншим особам";

     частину третю виключити;

     частину дев'яту статтi 164 виключити;

     частину третю статтi 360 виключити;

     4) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     у статтi 194:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цiнним папером є документ установленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове право, визначає взаємовiдносини емiтента цiнного папера (особи, яка видала цiнний папiр) i особи, яка має права на цiнний папiр, та передбачає виконання зобов'язань за таким цiнним папером, а також можливiсть передачi прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером iншим особам";

     частину другу виключити;

     частину третю статтi 195 виключити;

     статтю 197 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 197. Права на цiнний папiр та права за цiнним папером

     1. До особи, яка набула право на цiнний папiр, одночасно переходять у сукупностi всi права, якi ним посвiдчуються (права за цiнним папером).

     2. Цiннi папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, iменнi або ордернi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснують у документарнiй формi, належать:

     1) пред'явниковi цiнного папера (цiнний папiр на пред'явника);

     2) особi, зазначенiй у цiнному паперi (iменний цiнний папiр);

     3) особi, зазначенiй у цiнному паперi, яка може сама реалiзувати такi права або призначити своїм наказом iншу уповноважену особу (ордерний цiнний папiр)";

     статтю 389 пiсля слiв "на пред'явника" доповнити словами "що iснують у документарнiй формi";

     доповнити статтю 537 новою частиною такого змiсту:

     "3. Порядок внесення цiнних паперiв, що iснують у бездокументарнiй формi, в депозит нотарiуса (нотарiальної контори) встановлюється законодавством про депозитарну систему України.

     Внесення на депозит нотарiуса цiнних паперiв, що iснують в документарнiй формi, здiйснюється шляхом вручення нотарiусу сертифiката таких цiнних паперiв";

     статтю 598 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Особливостi припинення зобов'язань за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв, укладених на фондовiй бiржi, встановлюються законодавством";

     5) пiдпункт 5 пункту 4 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 20.12.90р. N 565-XII згiдно iз Законом України вiд 02.07.2015р. N 580-VIII)

     6) пункт 1 частини першої статтi 20 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 117) доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України";

     7) пункт 3 частини першої статтi 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2002 р., N 17, ст. 117) доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України";

     8) пункт "б" частини другої статтi 12 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2002 р., N 17, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209; 2011 р., N 23, ст. 160) пiсля другого речення доповнити реченням такого змiсту: "Отримання вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв, Нацiонального банку України та депозитарних установ iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України";

     9) у Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     у статтi 4:

     пункти 7 - 9 та 11 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "7) депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи - дiяльнiсть з депозитарного облiку та обслуговування розмiщення, обiгу цiнних паперiв та операцiй емiтента щодо розмiщених ним цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах її депонентiв;

     8) дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування - дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування (документiв, що пiдтверджують право власностi на активи iнститутiв спiльного iнвестування), обслуговування операцiй iнститутiв спiльного iнвестування та здiйснення контролю за їх дiяльнiстю у випадках та порядку, що визначенi законом;

     9) дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв - дiяльнiсть з обслуговування пенсiйного фонду вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення";

     "11) клiрингова дiяльнiсть - дiяльнiсть з визначення зобов'язань, що пiдлягають виконанню за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, пiдготовка документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв, а також створення системи гарантiй з виконання зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв";

     пункти 9 i 11 частини другої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "9) встановлює порядок та видає лiцензiї на провадження дiяльностi на ринку цiнних паперiв, а також анулює зазначенi лiцензiї в разi порушення вимог законодавства про цiннi папери";

     "11) встановлює за погодженням з Нацiональним банком України особливостi видачi банкам лiцензiй на провадження дiяльностi на ринку цiнних паперiв, а також особливостi дiяльностi Нацiонального банку України на ринку цiнних паперiв";

     у частинi першiй статтi 11:

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9) порушення Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або депозитарною установою порядку провадження депозитарної дiяльностi, що призвело до втрати iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, а також ухилення вiд внесення змiн або внесення завiдомо недостовiрних змiн до системи депозитарного облiку -

     у розмiрi вiд п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     пункт 10 виключити;

     пiсля абзацу п'ятдесят п'ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цiнних паперах або iнших документiв, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

     у розмiрi до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     За тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року, -

     у розмiрi вiд тисячi до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят шостий - п'ятдесят восьмий вважати вiдповiдно абзацами шiстдесятим - шiстдесят другим;

     доповнити статтями 111 та 112 такого змiсту:

     "Стаття 111. Призначення тимчасового адмiнiстратора професiйного учасника депозитарної системи України

     1. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право прийняти рiшення про призначення тимчасового адмiнiстратора професiйного учасника депозитарної системи України у разi:

     1) двох або бiльше порушень професiйним учасником депозитарної системи України законних вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) зменшення розмiру власного капiталу професiйного учасника депозитарної системи України на 30 вiдсоткiв протягом останнiх шести мiсяцiв;

     3) якщо професiйний учасник депозитарної системи України протягом п'яти робочих днiв не виконує 10 i бiльше вiдсоткiв зобов'язань, строк виконання яких настав;

     4) арешту або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо посадових осiб професiйного учасника депозитарної системи України;

     5) вчинення професiйним учасником депозитарної системи України дiй щодо приховування рахункiв, будь-яких активiв, реєстрiв, звiтiв та iнших документiв;

     6) необґрунтованої вiдмови професiйного учасника депозитарної системи України у наданнi документiв чи iнформацiї, передбачених законом, уповноваженим особам Комiсiї;

     7) наявностi публiчного конфлiкту серед посадових осiб професiйного учасника депозитарної системи України;

     8) подання наглядовою радою або правлiнням професiйного учасника депозитарної системи України клопотання про призначення тимчасової адмiнiстрацiї;

     9) наявностi ознак фiнансової нестабiльностi вiдповiдно до критерiїв, визначених Комiсiєю;

     10) порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв;

     11) невиконання вимог закону щодо розкриття вiдомостей про власникiв iстотної участi у професiйному учаснику депозитарної системи України в обсязi, визначеному Комiсiєю.

     Зазначене рiшення може бути прийняте Комiсiєю також в iнших випадках, передбачених законом або нормативно-правовими актами Комiсiї.

     2. Iнформацiя про призначення тимчасового адмiнiстратора розмiщується у день його призначення на офiцiйному веб-сайтi Комiсiї та публiкується протягом трьох днiв у газетi "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

     3. Рiшення про призначення тимчасового адмiнiстратора професiйного учасника депозитарної системи України - банку приймається Нацiональним банком України за поданням Комiсiї.

     Стаття 112. Тимчасовий адмiнiстратор професiйного учасника депозитарної системи України

     1. Тимчасовим адмiнiстратором професiйного учасника депозитарної системи України може бути:

     незалежний експерт (за договором);

     працiвник Комiсiї.

     Тимчасовим адмiнiстратором може бути лише особа, яка має високi професiйнi та моральнi якостi, бездоганну дiлову репутацiю, повну вищу економiчну чи юридичну освiту, сертифiкат на право провадження професiйної дiяльностi з цiнними паперами в Українi та досвiд роботи, необхiдний для виконання функцiй тимчасового адмiнiстратора, вiдповiдно до вимог, установлених Комiсiєю.

     Комiсiя має право у будь-який момент усунути тимчасового адмiнiстратора вiд виконання обов'язкiв у разi невiдповiдностi його дiяльностi встановленим вимогам.

     У разi призначення тимчасовим адмiнiстратором незалежного експерта мiж ним та Комiсiєю укладається договiр, типова форма якого затверджується Комiсiєю.

     Оплата працi тимчасового адмiнiстратора - незалежного експерта, а також спецiалiстiв, залучених тимчасовим адмiнiстратором для забезпечення здiйснення своїх повноважень, проводиться згiдно з укладеними з ними договорами за рахунок коштiв професiйного учасника фондового ринку.

     2. Тимчасовим адмiнiстратором не може бути особа, яка:

     1) є кредитором, пов'язаною особою або акцiонером (учасником) професiйного учасника депозитарної системи України. Вимоги цього пункту в частинi пов'язаної особи акцiонера (учасника) професiйного учасника депозитарної системи України не поширюються на працiвника Комiсiї;

     2) має судимiсть, не погашену i не зняту в установленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримiнальнiй справi.

     3. Тимчасовий адмiнiстратор не має права:

     1) приймати прямо або опосередковано будь-якi послуги, подарунки та iншi цiнностi вiд осiб, заiнтересованих у вчиненнi будь-яких дiй, пов'язаних з призначенням тимчасового адмiнiстратора;

     2) використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий адмiнiстратор має право контролювати, у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

     3) розголошувати iнформацiю про професiйну дiяльнiсть професiйного учасника депозитарної системи України, якщо це не пов'язано з виконанням повноважень тимчасового адмiнiстратора.

     4. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим адмiнiстратором своїх повноважень, що завдало збиткiв професiйному учаснику депозитарної системи України або iншим учасникам ринку цiнних паперiв, є пiдставою для припинення виконання ним обов'язкiв та вiдшкодування за його рахунок у повному обсязi завданих збиткiв.

     5. З дати прийняття Комiсiєю рiшення про призначення тимчасового адмiнiстратора повноваження органiв професiйного учасника депозитарної системи України переходять тимчасовому адмiнiстратору.

     З дати прийняття Комiсiєю рiшення про припинення повноважень тимчасового адмiнiстратора професiйного учасника депозитарної системи України поновлюються повноваження органiв професiйного учасника депозитарної системи України.

     Вчиненi посадовою особою професiйного учасника депозитарної системи України пiсля призначення тимчасового адмiнiстратора правочини вiд iменi або в iнтересах цього професiйного учасника депозитарної системи України є нiкчемними.

     6. Тимчасовий адмiнiстратор припиняє свою дiяльнiсть з дня прийняття Комiсiєю рiшення про його усунення вiд виконання обов'язкiв";

     10) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     статтю 7 доповнити пунктами 221, 222, 25 i 26 такого змiсту:

     "221) здiйснює вiдповiдно до компетенцiї повноваження у сферi депозитарного облiку;

     222) забезпечує облiк i зберiгання переданих йому цiнних паперiв та iнших коштовностей, що конфiскованi (заарештованi) на користь держави та/або таких, якi визнанi безхазяйними, для чого може вiдкривати рахунки в цiнних паперах у депозитарних установах";

     "25) веде реєстр платiжних систем, систем розрахункiв, учасникiв цих систем та операторiв послуг платiжної iнфраструктури;

     26) здiйснює вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв";

     пункт 3 статтi 15 доповнити словами "визначає перелiк функцiй щодо управлiння дiяльнiстю власного корпоративного недержавного пенсiйного фонду, а також порядок здiйснення таких функцiй";

     статтю 40 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Нацiональний банк України визначає порядок обмiну iнформацiйними повiдомленнями та клiрингу за операцiями, здiйсненими в межах України";

     у частинi першiй статтi 42:

     пункт 9 виключити;

     доповнити пунктами 17 - 20 такого змiсту:

     "17) безпосередньо взаємодiє з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв для забезпечення своїх операцiй з цiнними паперами;

     18) встановлює прямi кореспондентськi вiдносини з мiжнародними депозитарiями з метою здiйснення функцiй грошово-кредитної полiтики та управлiння державним боргом з метою депонування облiгацiй зовнiшньої державної позики в iноземних депозитарiях;

     19) забезпечує здiйснення клiрингу та розрахункiв за правочинами на фiнансових ринках шляхом участi у створеннi та регулюваннi дiяльностi Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках, у тому числi через можливiсть пiдтримання його лiквiдностi у порядку, визначеному Нацiональним банком України;

     20) веде iнформацiйну базу стосовно договорiв, що укладаються на фiнансовому ринку, у порядку, визначеному Нацiональним банком України";

     пункт 1 частини першої статтi 71 доповнити словами "крiм передбачених законом випадкiв";

     11) частину четверту статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362) викласти в такiй редакцiї:

     "Банкiвськi послуги дозволяється надавати виключно банку. Центральний депозитарiй цiнних паперiв та Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках мають право провадити окремi банкiвськi операцiї на пiдставi лiцензiї на здiйснення окремих банкiвських операцiй, що видається у встановленому Нацiональним банком України порядку";

     12) пiдпункт 12 пункту 4 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 15.03.2001р. N 2299-III згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5080-VI)

     13) у Законi України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2005 р., N 1, ст. 23):

     статтю 1 доповнити пунктами 1.45 та 1.46 такого змiсту:

     "1.45) мiжнароднi стандарти вiдстеження платiжних систем - документи, прийнятi Комiтетом з платiжних i розрахункових систем Банку мiжнародних розрахункiв та Технiчним комiтетом Мiжнародної органiзацiї комiсiй з цiнних паперiв, що визначають стандарти вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв;

     1.46) вiдстеження платiжних систем - дiяльнiсть Нацiонального банку України з метою забезпечення безперервного, надiйного та ефективного функцiонування платiжних систем, яка включає:

     монiторинг платiжних систем;

     оцiнювання їх на вiдповiднiсть вимогам законодавства України та мiжнародним стандартам вiдстеження платiжних систем;

     у разi необхiдностi надання вказiвок та рекомендацiй щодо удосконалення дiяльностi вiдповiдних систем та застосування заходiв впливу";

     статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Системи електронних платежiв Нацiонального банку України

     11.1. Нацiональний банк України має право створювати системи мiжбанкiвських розрахункiв, системи роздрiбних платежiв та iншi види платiжних систем. Нацiональний банк України забезпечує безперервне, надiйне та ефективне функцiонування i розвиток створених ним платiжних систем.

     11.2. Створенi Нацiональним банком України платiжнi системи є державними платiжними системами.

     11.3. Нацiональний банк України є платiжною органiзацiєю та розрахунковим банком для створених ним платiжних систем.

     Вiдносини мiж платiжною органiзацiєю та учасниками створених Нацiональним банком України платiжних систем регулюються договорами.

     11.4. Для проведення переказiв через систему мiжбанкiвських розрахункiв Нацiонального банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України, Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках вiдкривають рахунки в Нацiональному банку України.

     11.5. Порядок функцiонування створених Нацiональним банком України платiжних систем, прийняття i виключення з них учасникiв, проведення переказу за їх допомогою та iншi питання, пов'язанi з їх дiяльнiстю, визначаються Нацiональним банком України";

     назву роздiлу IX та статтю 41 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IX
ВIДСТЕЖЕННЯ ПЛАТIЖНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМ РОЗРАХУНКIВ I КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ

     Стаття 41. Здiйснення вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв

     41.1. Нацiональний банк України здiйснює вiдстеження платiжних систем та систем розрахункiв (далi - вiдстеження платiжних систем) у частинi їх дiяльностi в Українi вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про Нацiональний банк України" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

     41.2. Об'єктами вiдстеження платiжних систем є платiжнi органiзацiї платiжних систем, клiринговi та процесинговi установи, учасники платiжних систем, iншi особи, уповноваженi надавати окремi види послуг або здiйснювати операцiйнi та iншi технологiчнi функцiї в платiжних системах.

     41.3. Нацiональний банк України має право встановлювати такi категорiї важливостi платiжних систем: системно важливi, важливi та соцiально важливi платiжнi системи, а також вимоги до таких систем. Критерiями визначення важливостi платiжних систем є обсяги операцiй i види послуг, якi надаються платiжними системами.

     Нацiональний банк України здiйснює оцiнювання системно важливих платiжних систем, важливих платiжних систем та соцiально важливих платiжних систем на вiдповiднiсть вимогам законодавства України та мiжнародним стандартам вiдстеження платiжних систем для мiнiмiзацiї ризикiв, якi властивi платiжним системам.

     41.4. Порядок здiйснення вiдстеження платiжних систем визначається нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     41.5. Нацiональний банк України має право безоплатно отримувати iнформацiю з питань дiяльностi платiжних систем вiд об'єктiв вiдстеження та проводити їх перевiрки в порядку та у строки, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     41.6. Нацiональний банк України має право вимагати вiд об'єктiв вiдстеження усунення порушень законодавства України з питань дiяльностi платiжних систем, а також застосовувати до них такi заходи впливу:

     проведення переговорiв з особами, якi є об'єктами вiдстеження, стосовно необхiдностi приведення їх дiяльностi у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами;

     письмове застереження щодо усунення порушень;

     обмеження, зупинення чи припинення надання окремих видiв послуг у платiжних системах в Українi;

     накладання штрафiв на посадових осiб юридичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є об'єктами вiдстеження, у порядку, встановленому законодавством України;

     виключення платiжної системи / учасника платiжної системи / оператора послуг платiжної iнфраструктури з реєстру платiжних систем, систем розрахункiв, учасникiв цих систем та операторiв послуг платiжної iнфраструктури;

     заборона здiйснення дiяльностi в Українi.

     41.7. Посадовi особи юридичних осiб або фiзичнi особи - пiдприємцi, якi є об'єктами вiдстеження, за порушення законодавства України з питань дiяльностi платiжних систем несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     41.8. Нацiональний банк України для здiйснення вiдстеження платiжних систем спiвпрацює з органами державної влади України, центральними банками iнших держав та мiжнародними органiзацiями";

     14) у Законi України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82):

     у частинi першiй статтi 1 поняття "зберiгач пенсiйного фонду" викласти в такiй редакцiї:

     "зберiгач пенсiйного фонду (далi - зберiгач) - Нацiональний банк України або банк, який на пiдставi вiдповiдної лiцензiї провадить дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв";

     абзац другий частини першої статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "має лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв";

     пункт 1 частини третьої статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "1) анулювання Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку лiцензiї на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв";

     15) у частинi другiй статтi 99 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 24 травня 2012 року N 4841-VI):

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) мати лiцензiю, видану Нацiональним банком України, та лiцензiю, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, на провадження дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйного фонду";

     у пунктi 3 слова "депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв" замiнити словами "дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйного фонду";

     16) у Законi України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268 iз наступними змiнами):

     статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "клiринг - визначення взаємних зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, у тому числi шляхом неттiнгу;

     неттiнг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв шляхом залiку зобов'язань або iншим способом. На момент здiйснення неттiнгу строк виконання зобов'язань, за якими здiйснюється неттiнг, вважається таким, що настав;

     система управлiння ризиками та гарантiй особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, - комплекс заходiв, спрямованих на зниження ризикiв невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникають за правочинами з фiнансовими iнструментами";

     у статтi 2:

     в абзацi четвертому частини другої слова "реєстраторiв та зберiгачiв" замiнити словами "депозитарних установ";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Якщо iнше не встановлено законом або одна iз сторiн договору не вимагає iншого, правочини щодо цiнних паперiв, якi вчиняються поза фондовою бiржею, не потребують нотарiального посвiдчення";

     частини першу - четверту статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цiнним папером є документ установленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчує грошове або iнше майнове право, визначає взаємовiдносини емiтента цiнного папера (особи, яка видала цiнний папiр) i особи, що має права на цiнний папiр, та передбачає виконання зобов'язань за таким цiнним папером, а також можливiсть передачi прав на цiнний папiр та прав за цiнним папером iншим особам.

     2. Неемiсiйнi цiннi папери можуть iснувати виключно в документарнiй формi i за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника. Неемiсiйнi цiннi папери можуть видаватися та iснувати виключно в документарнiй формi як паперовi або як електроннi документи. Перелiк цiнних паперiв, що можуть видаватися як електроннi документи, визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(абзац дванадцятий пiдпункту 16 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     3. Цiннi папери за формою iснування подiляються на бездокументарнi цiннi папери та документарнi цiннi папери.

     Бездокументарним цiнним папером є облiковий запис на рахунку в цiнних паперах у системi депозитарного облiку цiнних паперiв.

     Документарним цiнним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначенiй законодавством формi, що мiстить найменування виду цiнного папера, а також визначенi законодавством реквiзити.

(абзац п'ятнадцятий пiдпункту 16 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     4. Цiннi папери за формою випуску можуть бути на пред'явника, iменнi або ордернi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснує в документарнiй формi, належать:

     пред'явниковi цiнного папера (цiнний папiр на пред'явника);

     особi, зазначенiй в цiнному паперi (iменний цiнний папiр);

     особi, зазначенiй в цiнному паперi, яка може сама реалiзувати такi права або призначити своїм наказом iншу уповноважену особу (ордерний цiнний папiр).

     Ордернi цiннi папери можуть iснувати виключно в документарнiй формi.

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером, що iснують в бездокументарнiй формi, належать власниковi рахунка в цiнних паперах, вiдкритого в депозитарнiй установi, у разi зарахування цiнних паперiв на депозит нотарiуса - вiдповiдному кредиторовi.

     Емiтент цiнних паперiв на пред'явника не має права на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у будь-якiй формi, крiм випадкiв, передбачених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Емiтент iменних цiнних паперiв має право на отримання iз системи депозитарного облiку цiнних паперiв iнформацiї про власникiв таких цiнних паперiв у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     Iменнi емiсiйнi цiннi папери iснують виключно в бездокументарнiй формi.

     Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника можуть бути переведенi в бездокументарну форму iснування шляхом депонування таких цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах у Центральному депозитарiї цiнних паперiв або Нацiональному банку України вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" (знерухомленi) в установленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку порядку. Емiсiйнi цiннi папери на пред'явника, що iснують в бездокументарнiй формi, не можуть бути переведенi в документарну форму";

     статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Перехiд прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами

     1. До особи, яка набула право на цiнний папiр, одночасно переходять у сукупностi всi права, якi ним посвiдчуються (права за цiнним папером), крiм випадкiв, установлених законом або правочином.

     Обмеження прав на цiннi папери або прав за цiнними паперами може бути встановлено тiльки у випадках i в порядку, що передбаченi законом.

     2. Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi у паперовому виглядi, переходять шляхом вручення такого цiнного папера iншiй особi, а порядок переходу права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в документарнiй формi як електронний документ, визначається Нацiональним банком України - для фiнансових банкiвських векселiв та Кабiнетом Мiнiстрiв України - для фiнансових казначейських векселiв.

(абзац тридцять перший пiдпункту 16 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.07.2013р. N 407-VII)

     Права на цiнний папiр та права за цiнним папером на пред'явника, що iснує в бездокументарнiй формi, переходять у порядку, визначеному для переходу прав на iменнi цiннi папери.

     Перехiд прав на знерухомленi цiннi папери на пред'явника i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах такого власника.

     Реєстр власникiв цiнних паперiв на пред'явника не складається.

     3. Права на iменний цiнний папiр та права за iменним цiнним папером переходять до iншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

     Iнформацiю про власникiв iменних цiнних паперiв емiтент одержує у формi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Перехiд прав на iменнi цiннi папери i реалiзацiя прав за ними потребує обов'язкової iдентифiкацiї власника депозитарною установою, що веде рахунок у цiнних паперах такого власника.

     4. Право власностi на ордерний цiнний папiр переходить iншiй особi шляхом вчинення на ордерному цiнному паперi передавального запису (iндосаменту). Iндосамент може бути бланковим - без зазначення особи, стосовно якої повиннi бути виконанi зобов'язання, або ордерним - iз зазначенням такої особи.

     5. Особливостi переходу прав на цiннi папери та прав за цiнними паперами встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та правочином";

     статтю 5 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Доходи за емiсiйними цiнними паперами сплачуються у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України";

     у статтi 16:

     абзац перший частини першої пiсля слова "облiку" доповнити словами "прав на цiннi папери та";

     частину другу доповнити абзацом такого змiсту:

     "клiрингова дiяльнiсть";

     у частинi третiй:

     перше речення доповнити словами "(крiм професiйної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних паперiв та депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України)";

     доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "Професiйна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв провадиться на пiдставi правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

     Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України провадиться з урахуванням особливостей депозитарної та клiрингової дiяльностi з цiнними паперами вiдповiдно до компетенцiї, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України";

     доповнити статтями 191 - 197 такого змiсту:

     "Стаття 191. Клiрингова дiяльнiсть

     1. Клiрингова дiяльнiсть - дiяльнiсть з визначення зобов'язань, що пiдлягають виконанню за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, пiдготовка документiв (iнформацiї) для проведення розрахункiв, а також створення системи гарантiй з виконання зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв.

     2. Особами, якi провадять клiрингову дiяльнiсть, є клiринговi установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках. Центральний депозитарiй цiнних паперiв та Нацiональний банк України можуть провадити клiрингову дiяльнiсть з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

     4. Вимоги до мiнiмального розмiру регулятивного капiталу особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, а також iншi обмеження її дiяльностi визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     Стаття 192. Утворення клiрингової установи

     1. Клiрингова установа утворюється та функцiонує у формi акцiонерного товариства. Особа набуває статусу клiрингової установи з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi та лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення окремих банкiвських операцiй у порядку, встановленому Нацiональним банком України.

     2. Статутний капiтал клiрингової установи повинен бути сплачений коштами.

     3. Клiрингова установа для провадження клiрингової дiяльностi повинна мати належне обладнання, зокрема комп'ютерну технiку з вiдповiдним програмним забезпеченням, окремi канали зв'язку i примiщення, що вiдповiдають вимогам, установленим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональним банком України.

     4. Клiрингова установа зобов'язана протягом трьох мiсяцiв з дня отримання лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi укласти:

     1) договiр про проведення розрахункiв у цiнних паперах за результатами клiрингу з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України вiдповiдно до компетенцiї, визначеної законом;

     2) договiр про проведення грошових розрахункiв за результатами клiрингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорiв на фiнансових ринках;

     3) договiр про надання клiрингових послуг iз щонайменше однiєю фондовою бiржею.

     Вимоги до зазначених у цiй частинi договорiв установлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До моменту укладення зазначених договорiв клiрингова установа не має права провадити клiрингову дiяльнiсть щодо цiнних паперiв.

     5. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до клiрингових установ, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

     6. Слова "клiрингова установа" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi утворенi та функцiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Стаття 193. Провадження клiрингової дiяльностi

     1. Центральний депозитарiй цiнних паперiв, клiрингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках провадять клiрингову дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, в установленому нею порядку та можуть здiйснювати окремi види банкiвських послуг на пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України.

     Центральний депозитарiй цiнних паперiв, клiрингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках до початку провадження клiрингової дiяльностi повиннi в установленому порядку зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Правила провадження клiрингової дiяльностi, якi визначають загальний порядок здiйснення клiрингової дiяльностi.

     Клiрингову дiяльнiсть за договорами щодо цiнних паперiв, укладеними на певнiй фондовiй бiржi, може провадити лише одна особа, яка має лiцензiю на провадження клiрингової дiяльностi.

     2. Клiрингова дiяльнiсть є виключним видом професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, крiм її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видiв дiяльностi окремими структурними пiдроздiлами.

     3. Для провадження клiрингової дiяльностi клiрингова установа, Центральний депозитарiй цiнних паперiв або Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках зобов'язанi зареєструвати в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в порядку та строки, встановленi нею, такi внутрiшнi документи:

     1) правила клiрингу, погодженi Нацiональним банком України;

     2) документ, що визначає порядок органiзацiї та здiйснення внутрiшнього аудиту (контролю);

     3) документ, що визначає систему управлiння ризиками та гарантiй iз зазначенням видiв ризикiв, методики їх розрахунку, заходи зниження ризикiв, порядок та умови їх застосування.

     4. Пiдставами для вiдмови в реєстрацiї внутрiшнiх документiв особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, i змiн до них є:

     1) невiдповiднiсть документiв, поданих на реєстрацiю, вимогам законодавства, у тому числi нормативно-правовим актам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

     2) подання документiв не в повному обсязi, наявнiсть у них неповної або недостовiрної iнформацiї;

     3) невiдповiднiсть розмiру статутного капiталу вимогам закону.

     Стаття 194. Правила клiрингу

     1. Правила клiрингу повиннi мiстити:

     1) вимоги до учасникiв клiрингу;

     2) порядок здiйснення клiрингу за участю та/або без участi центрального контрагента;

     3) порядок, умови допуску зобов'язань до клiрингу та вимоги до таких зобов'язань;

     4) права i обов'язки особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, та учасникiв клiрингу;

     5) порядок облiку прав та зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв та їх припинення;

     6) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, учасникам клiрингу звiтiв за результатами клiрингу та за результатами розрахункiв;

     7) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, Центральному депозитарiю цiнних паперiв та Нацiональному банку України вiдповiдно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенцiї iнформацiї у розрiзi клiєнтiв Центрального депозитарiю цiнних паперiв та/або Нацiонального банку України та їх депонентiв щодо здiйснення переказу цiнних паперiв за результатами клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi за результатами кожної торговельної сесiї бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати" (крiм випадку провадження клiрингової дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв або Нацiональним банком України);

     8) порядок подання особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть Розрахунковому центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках iнформацiї у розрiзi клiєнтiв щодо здiйснення переказу коштiв за результатами клiрингу зобов'язань за правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi за результатами кожної торговельної сесiї бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних паперiв проти оплати";

     9) опис заходiв, що спрямованi на зниження ризикiв невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за договорами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, на основi одного з механiзмiв зниження ризикiв, визначених частиною другою цiєї статтi;

     10) опис про систему захисту iнформацiї;

     11) iншi положення вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв.

     Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку можуть встановлюватися додатковi вимоги до правил клiрингу.

     2. Механiзмами зниження ризикiв невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбаченi договорами, укладеними на фондовiй бiржi, є:

     обов'язкове стовiдсоткове попереднє депонування та резервування коштiв i цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв у порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України;

     часткове (або таке, що вiдсутнє) попереднє депонування та резервування коштiв i цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв з обов'язковим створенням системи управлiння ризиками та гарантiй, якою може бути передбачено створення гарантiйного фонду за рахунок внескiв учасникiв клiрингу та iнших учасникiв депозитарної системи, в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     Порядок створення та використання гарантiйного фонду у виглядi цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв встановлюється Комiсiєю, а у виглядi коштiв - Нацiональним банком України.

     3. Додатковi вимоги до правил клiрингу встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     Стаття 195. Органiзацiя клiрингу

     1. Особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, здiйснює клiринг тiльки тих зобов'язань, якi допущенi для здiйснення клiрингу в порядку i на умовах, установлених правилами клiрингу.

     2. Порядок здiйснення клiрингу за договорами щодо цiнних паперiв, а також порядок контролю за провадженням клiрингової дiяльностi встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Недiйснiсть правочину, зобов'язання за яким припинено за результатами клiрингу, не тягне за собою недiйснiсть правочинiв, виконаних у процесi клiрингу, та результатiв клiрингу.

     Стаття 196. Центральний контрагент

     1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, набуває взаємнi права та обов'язки сторiн правочинiв щодо цiнних паперiв, зобов'язання за якими допущенi до клiрингу, та стає покупцем для кожного продавця i продавцем для кожного покупця.

     Особами, якi виконують функцiї центрального контрагента, є клiринговi установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках.

     Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клiрингу, центральний контрагент має право виступати учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.

     2. Вимоги до достатностi власних коштiв особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та здiйснює функцiї центрального контрагента, встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Слова "центральний контрагент" та похiднi вiд них дозволяється використовувати лише юридичним особам, якi утворенi та функцiонують вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановлювати додатковi вимоги до особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та здiйснює функцiї центрального контрагента.

     Стаття 197. Гарантiї невтручання у дiяльнiсть особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть

     1. Втручання державних органiв або їх посадових осiб у виконання функцiй та здiйснення повноважень клiрингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках забороняється, крiм визначених законом випадках";

     у частинi першiй статтi 20 слова "у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними" виключити;

     статтю 24 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Фондова бiржа зобов'язана до подання правил фондової бiржi на реєстрацiю в Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку укласти договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть.

     Вимоги до зазначеного договору встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     До моменту укладення зазначеного договору фондова бiржа не має права провадити дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку";

     частину першу статтi 25 доповнити абзацами такого змiсту:

     "взаємодiї з особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, стосовно здiйснення клiрингу за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв;

     взаємодiї з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв стосовно обмiну iнформацiєю про вчиненi на фондовiй бiржi правочини щодо цiнних паперiв у визначених законом повноважень за результатами кожної торговельної сесiї бiржi;

     взаємодiї з Нацiональним банком України стосовно обмiну iнформацiєю про вчиненi на фондовiй бiржi правочини щодо цiнних паперiв у визначених законом повноважень за результатами кожної торговельної сесiї бiржi";

     у статтi 26:

     частини третю i четверту виключити;

     у частинi п'ятiй слова "крiм дiяльностi з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування у випадках, передбачених законом" виключити;

     у пунктi 7 частини першої та у пунктi 6 частини другої статтi 28 слова "або з реєстратором - про ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, крiм випадкiв, коли облiк прав за цiнними паперами веде емiтент вiдповiдно до законодавства або цiннi папери розмiщуються на пред'явника" виключити;

     статтю 42 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 42. Розкриття iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв

     1. Iнформацiя, що мiститься у системi депозитарного облiку цiнних паперiв, розкривається у випадках та порядку, визначених Законом України "Про депозитарну систему України";

     17) у Законi України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 22, ст. 151, N 29, ст. 272, N 35, ст. 344):

     частину п'яту статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Для виплати дивiдендiв товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитарiїв-кореспондентiв для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентiв або сплати депонентам iншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитарiями-кореспондентами особам, якi мають права на отримання доходiв та iнших виплат вiдповiдно до законодавства iншої країни";

     частину другу статтi 35 виключити;

     18) у Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     у частинi третiй статтi 20 слово "депозитарiях" замiнити словами "депозитарних установах";

     у частинi другiй статтi 52 слова "депозитарiях цiнних паперiв" замiнити словами "депозитарних установах";

     у частинi восьмiй статтi 57 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "законодавством про депозитарну систему України".

     5. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     1) порядок передачi цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв;

     2) порядок та умови видачi лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарною установою, переоформлення лiцензiї, видачi її дублiката та копiї;

     3) порядок та умови видачi лiцензiї на провадження клiрингової дiяльностi, переоформлення лiцензiї, видачi її дублiката та копiї;

     4) порядок передачi iнформацiї, що мiститься у системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, до системи депозитарного облiку;

     5) порядок реєстрацiї випускiв цiнних паперiв, реєстрацiя яких не була здiйснена до набрання чинностi цим Законом, а також порядок переведення таких випускiв цiнних паперiв у систему депозитарного облiку;

     6) порядок провадження депозитарної дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв та депозитарними установами;

     7) порядок провадження клiрингової дiяльностi;

     8) лiцензiйнi умови провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарними установами та клiрингової дiяльностi.

     Нацiональному банку України разом з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону нормативно-правовi акти щодо забезпечення функцiонування Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках.

     6. Лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та розрахунково-клiрингової дiяльностi, виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до дня опублiкування цього Закону, дiють до дня набрання чинностi цим Законом.

     З дня набрання чинностi цим Законом Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечити анулювання лiцензiй на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та розрахунково-клiрингової дiяльностi.

     З дня опублiкування цього Закону Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку має право видавати лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарної установи, дiяльностi iз зберiгання активiв iнституту спiльного iнвестування, дiяльностi iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв та клiрингової дiяльностi, якi набирають чинностi з дня набрання чинностi цим Законом.

     7. Реєстратори та зберiгачi, якi мають лiцензiї на провадження вiдповiдного виду дiяльностi, повиннi до дня набрання чинностi цим Законом привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону та подати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку необхiднi для видачi нових лiцензiй документи або припинити свою дiяльнiсть у встановленому Комiсiєю порядку.

     Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи, якi до дня опублiкування цього Закону мали лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi за її окремими видами, та видача таким юридичним особам нових лiцензiй у зв'язку з прийняттям цього Закону здiйснюється безоплатно.

     8. Рiшення про передачу цiнних паперiв, вiднесених цим Законом до компетенцiї Нацiонального банку України, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв може бути прийняте не ранiше нiж через два роки з дня набрання чинностi цим Законом, у зв'язку з чим функцiя депозитарiю таких цiнних паперiв переходить до Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

     Порядок зазначеної передачi та систему обмiну iнформацiєю мiж Нацiональним банком України та Центральним депозитарiєм цiнних паперiв розробляє Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     У разi прийняття рiшення про передачу зазначених цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв та здiйснення такої передачi норми законодавства щодо провадження депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України втрачають чиннiсть.

     9. З дня опублiкування цього Закону емiтент емiсiйних цiнних паперiв (крiм казначейських зобов'язань України) пiд час здiйснення емiсiї цiнних паперiв може обрати лише бездокументарну форму iснування таких цiнних паперiв, а договiр про обслуговування емiсiї такий емiтент може укласти лише з Нацiональним депозитарiєм України, а у випадках, визначених законом, - Нацiональним банком України.

(абзац перший пункту 9 роздiлу VI у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5431-VI)

     Емiтенти iменних емiсiйних цiнних паперiв повиннi протягом трьох мiсяцiв з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв забезпечити їх iснування в бездокументарнiй формi та укласти договiр з Центральним депозитарiєм цiнних паперiв про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

     Iменнi емiсiйнi цiннi папери, випуск яких зареєстровано до дня опублiкування цього Закону, можуть iснувати в документарнiй формi до дня набрання чинностi цим Законом.

     10. Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний звернутися до обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi.

     У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

     Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента встановлюються депозитарною установою в системi депозитарного облiку протягом одного робочого дня пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту.

     Скасування таких обмежень здiйснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня пiсля укладення власником цiнних паперiв з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах.

     Особливостi депозитарного облiку цiнних паперiв, прав на цiннi папери, власники яких не виконали вимоги абзацiв першого та другого цього пункту, та порядок встановлення i скасування обмежень, передбачених абзацом третiм цього пункту, визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     11. На день реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв у статутному капiталi Центрального депозитарiю цiнних паперiв частка держави разом з Нацiональним банком України повинна становити не менш як 50 вiдсоткiв.

     12. На день реєстрацiї Правил Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках у статутному капiталi Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках частка Нацiонального банку України повинна становити не менш як 75 вiдсоткiв.

     Пiсля закiнчення 5-рiчного перiоду з дня набрання чинностi цим Законом частка Нацiонального банку України в статутному капiталi Розрахункового центру з обслуговування договорiв на фiнансових ринках може бути зменшена до розмiру не меншого, нiж 25 вiдсоткiв плюс одна акцiя.

     Кабiнету Мiнiстрiв України разом з Нацiональним банком України протягом 5 рокiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити зменшення частки держави та Нацiонального банку України у статутному капiталi Центрального депозитарiю цiнних паперiв не менше, нiж до 25 вiдсоткiв плюс одна акцiя.

     13. Депозитарiям цiнних паперiв протягом року з дня опублiкування цього Закону, з урахуванням вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, забезпечити передання всiх глобальних сертифiкатiв на зберiгання Нацiональному депозитарiю України.

     З дня передачi глобального сертифiката на зберiгання Нацiональному депозитарiю України Нацiональний депозитарiй України вважається правонаступником прав та обов'язкiв iнших депозитарiїв за договорами про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, укладеними мiж емiтентами та депозитарiями.

     14. Пiсля набрання чинностi цим Законом розпорядження (операцiї) емiтентiв цiнних паперiв, глобальнi сертифiкати яких було депоновано в iншому депозитарiї, виконуються Нацiональним депозитарiєм України тiльки пiсля укладення вiдповiдного договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв з Нацiональним депозитарiєм України.

     15. Через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом усi цiннi папери бездокументарної форми iснування блокуються на рахунках у цiнних паперах власникiв у зберiгачiв та на рахунках таких зберiгачiв, вiдкритих у депозитарiях, крiм Нацiонального депозитарiю України, та на рахунках депозитарiїв, вiдкритих у Нацiональному депозитарiї України, до моменту передачi глобальних сертифiкатiв цих випускiв на зберiгання до Нацiонального депозитарiю України.

     16. Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з Нацiональним банком України в шестимiсячний строк вжити необхiдних заходiв щодо приведення у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону дiяльностi юридичних осiб, якi на день опублiкування цього Закону мають чиннi лiцензiї на провадження депозитарної дiяльностi депозитарiю вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", з урахуванням створення Центрального депозитарiю цiнних паперiв на базi Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
N 5178-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.