ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
вiд 22 травня 2003 року N 853-IV,
вiд 19 червня 2003 року N 980-IV,
вiд 22 червня 2004 року N 1839-IV,
вiд 22 червня 2004 року N 1840-IV,
вiд 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
вiд 6 вересня 2005 року N 2802-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 27 квiтня 2007 року N 997-V,
вiд 17 вересня 2008 року N 514-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2393-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI

(У текстi Закону слова "статутний фонд" та "комерцiйний банк" у всiх вiдмiнках та числах замiнено вiдповiдно словами "статутний капiтал" та "банк" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно iз Законом України вiд 1 липня 2010 року N 2393-VI)

(У текстi Закону, крiм роздiлу VI "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

     Цей Закон визначає правовi основи обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються в такому значеннi:

     бездокументарна форма цiнного паперу - здiйснений зберiгачем облiковий запис, який є пiдтвердженням права власностi на цiнний папiр;

     вiдокремлений спосiб зберiгання цiнних паперiв - спосiб, згiдно з яким зберiгач цiнних паперiв (далi - зберiгач) зобов'язаний зберiгати та вести облiк сертифiкатiв цiнних паперiв iз зазначенням їх номерiв чи iнших iндивiдуальних ознак;

     випуск цiнних паперiв - зареєстрована у встановленому порядку сукупнiсть цiнних паперiв одного емiтента з одним державним реєстрацiйним номером, що можуть мати рiзнi умови емiсiї, але надають однаковi права;

     Власник цiнних паперiв - особа, яка має право власностi на цiннi папери вiдповiдно до закону та/або договору управлiння майном;

(Статтю 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 980-IV вiд 19.06.2003)

     глобальний сертифiкат - документ, оформлений на весь випуск цiнних паперiв у бездокументарнiй формi, крiм приватизацiйних паперiв, якi засвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, який пiдтверджує право на здiйснення операцiй з цiнними паперами цього випуску в Нацiональнiй депозитарнiй системi;

     депозитарiй цiнних паперiв (далi - депозитарiй) - юридична особа, яка провадить виключно депозитарну дiяльнiсть та може здiйснювати клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;

     депозитарна дiяльнiсть - надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, обслуговування операцiй на цих рахунках (включаючи клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв) та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;

     депозитарний договiр - договiр мiж зберiгачем та обраним ним депозитарiєм, за яким депозитарiй веде для зберiгача рахунки у цiнних паперах, на яких вiдображаються операцiї з цiнними паперами, переданими зберiгачем;

     депозитарний облiк - облiк цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв у зберiгачiв або облiк на рахунках у цiнних паперах, який здiйснює депозитарiй для зберiгачiв та емiтентiв;

     депонент - юридична або фiзична особа, яка користується послугами зберiгача на пiдставi договору про вiдкриття рахунку в цiнних паперах;

     договiр про вiдкриття рахунку в цiнних паперах - договiр мiж власником цiнних паперiв та обраним ним зберiгачем про передачу власником належних йому цiнних паперiв зберiгачу для здiйснення депозитарної дiяльностi;

     договiр про клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв - договiр мiж фондовою бiржою або учасниками органiзацiйно оформленого позабiржового ринку та обраним ними депозитарiєм про здiйснення клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв;

     договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв - договiр мiж емiтентом та обраним ним депозитарiєм про обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;

     документарна форма цiнного паперу - сертифiкат цiнних паперiв (далi - сертифiкат), що мiстить реквiзити вiдповiдного виду цiнних паперiв певної емiсiї, данi про кiлькiсть цiнних паперiв та засвiдчує сукупнiсть прав, наданих цими цiнними паперами;

     електронна торговельно-iнформацiйна мережа - сукупнiсть програмно-технiчних засобiв, що використовуються фондовою бiржею чи органiзацiйно оформленим позабiржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цiнних паперiв;

     зберiгач - банк, торговець цiнними паперами або реєстратор, який має лiцензiю на зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв i операцiй емiтента з цiнними паперами на рахунках у цiнних паперах як щодо тих цiнних паперiв, що належать йому, так i тих, якi вiн зберiгає згiдно з договором про вiдкриття рахунку в цiнних паперах;

(абзац сiмнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV, у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     знерухомлення цiнних паперiв - переведення цiнних паперiв, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифiкатiв у сховищах зберiгача цiнних паперiв та/або депозитарiю з метою забезпечення подальшого їх обiгу у виглядi облiкових записiв на рахунках зберiгача цiнних паперiв та/або депозитарiю;

     колективний спосiб зберiгання цiнних паперiв - спосiб, згiдно з яким депозитарiй чи зберiгач веде депозитарний облiк цiнних паперiв без зазначення їх номерiв чи iнших iндивiдуальних ознак;

     клiринг - отримання, звiрка та поточне оновлення iнформацiї, пiдготовка бухгалтерських та облiкових документiв, необхiдних для виконання угод щодо цiнних паперiв, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалiк, забезпечення та гарантування розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв;

     клiринговий депозитарiй - депозитарiй, який одержав лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення клiрингу щодо операцiй з цiнними паперами;

(абзац двадцять перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     кореспондентськi вiдносини щодо цiнних паперiв - оформленi договором вiдносини мiж депозитарiями, згiдно з яким один депозитарiй веде облiк цiнних паперiв, що зберiгаються в iншому депозитарiї;

     номiнальний утримувач - депозитарiй або зберiгач цiнних паперiв, зареєстрований у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв як юридична особа, якiй цi цiннi папери передано за дорученням та в iнтересах власникiв цiнних паперiв для здiйснення операцiй у Нацiональнiй депозитарнiй системi;

     органiзацiйно оформлений позабiржовий ринок - органiзацiя, що об'єднує торговцiв цiнними паперами для надання послуг в укладаннi угод щодо цiнних паперiв i при цьому не має на метi отримання прибутку;

     рахунки у цiнних паперах - рахунки, що ведуться зберiгачами для власникiв цiнних паперiв та депозитарiями для зберiгачiв щодо обслуговування операцiй з цiнними паперами;

     реєстр власникiв iменних цiнних паперiв - складений реєстратором на певну дату список власникiв iменних цiнних паперiв та номiнальних утримувачiв;

     реєстратор - юридична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який одержав у встановленому порядку лiцензiю на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;

(абзац двадцять сьомий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     розрахунковий банк - банк, з яким депозитарiй уклав договiр про грошовi розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;

     сертифiкат - бланк цiнного паперу, який видається власнику цiнного паперу (цiнних паперiв) i мiстить визначенi законодавством реквiзити та назву виду цiнного паперу (акцiя, облiгацiя тощо) або найменування "сертифiкат акцiй (облiгацiй тощо)" i засвiдчує право власностi на цiнний папiр (цiннi папери);

     сертифiкат якостi цiнних паперiв у документарнiй формi - документ, який засвiдчує ступiнь технiчного захисту виготовлених у документарнiй формi цiнних паперiв, що надається виробником сертифiкатiв цiнних паперiв емiтенту для забезпечення можливостi їх перевiрки у процесi обiгу на справжнiсть (автентичнiсть) та вiдповiднiсть мiжнародним стандартам якостi;

     учасники Нацiональної депозитарної системи:

     прямi учасники - депозитарiї, зберiгачi, реєстратори власникiв iменних цiнних паперiв;

     опосередкованi учасники - органiзатори торгiвлi цiнними паперами, банки, торговцi цiнними паперами та емiтенти.

     Стаття 2. Структура Нацiональної депозитарної системи

     1. Нацiональна депозитарна система складається з двох рiвнiв.

     Нижнiй рiвень - це зберiгачi, якi ведуть рахунки власникiв цiнних паперiв, та реєстратори власникiв iменних цiнних паперiв.

     Верхнiй рiвень - це Нацiональний депозитарiй України (далi - Нацiональний депозитарiй) i депозитарiї, що ведуть рахунки для зберiгачiв та здiйснюють клiринг i розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв, встановлюють договiрнi двостороннi повнофункцiональнi кореспондентськi вiдносини щодо цiнних паперiв мiж собою, а також зобов'язанi мати спецiальний рахунок у цiнних паперах у кожному iншому депозитарiї та вiдкривати такi рахунки всiм iншим депозитарiям.

(абзац третiй частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Обслуговування обiгу державних цiнних паперiв, в тому числi депозитарну дiяльнiсть щодо цих паперiв, здiйснює Нацiональний банк України. Особливостi здiйснення депозитарної дiяльностi з державними цiнними паперами встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку спiльно з Нацiональним банком України. При здiйсненнi такої дiяльностi на Нацiональний банк України не поширюються обмеження, встановленi абзацом шостим статтi 1 та частиною першою статтi 10 цього Закону.

     У разi одержання лiцензiї депозитарiї та зберiгачi можуть вести реєстри власникiв iменних цiнних паперiв.

(абзац п'ятий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв є виключною дiяльнiстю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi i не може поєднуватися з iншими видами дiяльностi, крiм депозитарної.

     2. Сферою дiяльностi Нацiональної депозитарної системи є:

     стандартизацiя облiку цiнних паперiв згiдно з мiжнародними стандартами;

     унiфiкацiя документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами i нумерацiя цiнних паперiв, випущених в Українi, згiдно з мiжнародними стандартами;

     вiдповiдальне зберiгання всiх видiв цiнних паперiв як у документарнiй, так i в бездокументарнiй формах;

     реальна поставка чи перемiщення з рахунку в цiнних паперах з одночасною оплатою грошових коштiв вiдповiдно до розпоряджень клiєнтiв;

     акумулювання доходiв (дивiдендiв, процентних виплат та виплат з погашення тощо) щодо цiнних паперiв, взятих на обслуговування системою, та їх розподiл за рахунками;

     регламентацiя та обслуговування механiзмiв позики та застави для цiнних паперiв, що беруться на обслуговування системою;

     надання послуг щодо виконання обов'язкiв номiнального утримувача iменних цiнних паперiв, що беруться на обслуговування системою;

     розробка, впровадження, обслуговування i пiдтримка комп'ютеризованих систем обслуговування обiгу рахункiв у цiнних паперах i здiйснення грошових виплат, пов'язаних з банкiвськими та/або з iншими системами грошового клiрингу на щоденнiй чи iншiй регулярнiй основi.

     Для забезпечення функцiонування єдиної системи депозитарного облiку у формi вiдкритого акцiонерного товариства створюється Нацiональний депозитарiй. Уповноваженим органом управлiння часткою держави у статутному капiталi Нацiонального депозитарiю є Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. На етапi створення Нацiонального депозитарiю держава виходячи з фiнансових можливостей здiйснює заходи щодо його створення, передбачаючи на це вiдповiднi кошти. Частка держави у статутному капiталi Нацiонального депозитарiю може бути вiдчужена iншим акцiонерам не ранiше двох рокiв пiсля його створення.

     До компетенцiї Нацiонального депозитарiю, крiм видiв дiяльностi, визначених статтею 6 цього Закону, належить:

     стандартизацiя депозитарного облiку вiдповiдно до мiжнародних норм;

     стандартизацiя документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами i нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм;

     встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших країн, укладання як двостороннiх, так i багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи.

(абзац чотирнадцятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Порядок здiйснення грошових розрахункiв за операцiями з цiнними паперами у Нацiональному депозитарiї встановлюється Нацiональним банком України за погодженням з Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У назву iнших депозитарiїв забороняється включати слова "нацiональний" чи "центральний".

     Стаття 3. Законодавство про Нацiональну депозитарну систему

     Законодавство про Нацiональну депозитарну систему складається iз цього Закону та iнших законодавчих актiв України.

     Стаття 4. Форми випуску цiнних паперiв

     1. Цiннi папери, обiг яких дозволено на територiї України, i цiннi папери, на якi поширюється дiя законiв України, можуть випускатися в документарнiй та бездокументарнiй формах.

     2. Форма випуску цiнних паперiв визначається за рiшенням емiтента про випуск цiнних паперiв, затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску та є пiдставою для взяття цих цiнних паперiв на обслуговування Нацiональною депозитарною системою як iменних цiнних паперiв у документарнiй формi, цiнних паперiв на пред'явника у документарнiй формi або цiнних паперiв у бездокументарнiй формi, iменна iдентифiкацiя власникiв яких здiйснюється на пiдставi облiкового реєстру рахункiв власникiв у зберiгача.

     3. Випуск цiнних паперiв у документарнiй формi здiйснюється емiтентом шляхом виготовлення сертифiкатiв, якi випускаються з урахуванням вимог, визначених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     4. У разi емiсiї цiнних паперiв у бездокументарнiй формi, крiм приватизацiйних паперiв, якi засвiдчують право власника на безоплатне одержання у процесi приватизацiї частки майна державних пiдприємств, державного житлового фонду, земельного фонду, емiтент оформляє глобальний сертифiкат, що вiдповiдає загальному обсягу зареєстрованого випуску, i передає його на зберiгання в обраний ним депозитарiй.

     На перiод передплати на певний випуск (емiсiю) цiнних паперiв емiтент оформляє тимчасовий глобальний сертифiкат, який пiдлягає замiнi на постiйний пiсля державної реєстрацiї цього випуску Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку або анулюється в разi визнання випуску таким, що не вiдбувся.

     Глобальний сертифiкат, оформлений пiсля державної реєстрацiї та визнання випуску таким, що вiдбувся, зберiгається в депозитарiї протягом усього перiоду iснування цiнних паперiв у бездокументарнiй формi.

     Вимоги до оформлення i ведення облiку глобальних сертифiкатiв та їх реквiзити встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Стаття 5. Перехiд та реалiзацiя права власностi на цiннi папери в Нацiональнiй депозитарнiй системi

     1. Iменнi цiннi папери, випущенi в документарнiй формi (якщо умовами емiсiї спецiально не зазначено, що вони не пiдлягають передачi), передаються у порядку, встановленому для вiдступлення права вимоги (цесiї).

(абзац перший частини першої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.04.2007р. N 997-V)

     У разi вiдчуження знерухомлених iменних цiнних паперiв право власностi переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберiгача.

     Права на участь в управлiннi, одержання доходу тощо, якi випливають з iменних цiнних паперiв, можуть бути реалiзованi з моменту внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     2. Право власностi на цiннi папери на пред'явника, випущенi в документарнiй формi, переходить до нового власника з моменту передачi (поставки) цiнних паперiв.

     У разi вiдчуження знерухомлених цiнних паперiв на пред'явника право власностi на цiннi папери переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберiгача.

     3. Право власностi на цiннi папери, випущенi в бездокументарнiй формi, переходить до нового власника з моменту зарахування цiнних паперiв на рахунок власника у зберiгача.

     4. Пiдтвердженням права власностi на цiннi папери є сертифiкат, а в разi знерухомлення цiнних паперiв чи їх емiсiї в бездокументарнiй формi - виписка з рахунку у цiнних паперах, яку зберiгач зобов'язаний надавати власнику цiнних паперiв.

     Виписка з рахунку у цiнних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехiд права власностi на цiннi папери.

     5. Угоди щодо цiнних паперiв не пiдлягають нотарiальному посвiдченню, якщо iнше не передбачено законодавством чи угодою сторiн.

Роздiл II
ДЕПОЗИТАРНА ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 6. Види депозитарної дiяльностi

     1. Перелiк цiнних паперiв, що обслуговуються Нацiональною депозитарною системою, встановлює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Юридичнi особи, якi згiдно з цим Законом є учасниками Нацiональної депозитарної системи, здiйснюють такi види дiяльностi:

     зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв;

     клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв;

     ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.

     Стаття 7. Зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв

     1. Дiяльнiсть, пов'язана iз зберiганням цiнних паперiв та облiком прав власностi на них, здiйснюється на пiдставi договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, який укладається власником цiнних паперiв з обраним ним зберiгачем; депозитарного договору, який укладається мiж зберiгачем i депозитарiєм; договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, який укладається мiж емiтентом та обраним ним депозитарiєм; договору про кореспондентськi вiдносини щодо цiнних паперiв, який укладається мiж депозитарiями.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     2. Договори про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарнi договори i договори про обслуговування емiсiї цiнних паперiв повиннi вiдповiдати вимогам типових договорiв, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. У договорi про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, випущених у документарнiй формi, визначається спосiб зберiгання цiнних паперiв (колективний чи вiдокремлений).

     Iменнi цiннi папери, що знаходяться в колективному зберiганнi на рахунках власникiв у зберiгача i не облiкованi на рахунках зберiгача в депозитарiї, пiдлягають обов'язковому занесенню до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на iм'я зберiгача як номiнального утримувача.

     Iменнi цiннi папери, що знаходяться в колективному зберiганнi на рахунках у цiнних паперах зберiгачiв у депозитарiї, пiдлягають обов'язковому занесенню до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на iм'я депозитарiю як номiнального утримувача.

     У договорi про вiдкриття рахунку у цiнних паперах визначаються умови ведення рахунку власника цiнних паперiв, порядок проведення операцiй емiтента, порядок надання облiкової та фiнансової iнформацiї зберiгачем, а також умови оплати його послуг тощо.

     4. У депозитарному договорi встановлюється право зберiгача передавати до депозитарiю виключно цiннi папери, якi знаходяться в колективному зберiганнi, порядок здiйснення операцiй депозитарiєм, умови ведення рахункiв, порядок проведення операцiй емiтента, порядок надання облiкової та фiнансової iнформацiї депозитарiєм, а також умови оплати його послуг тощо.

     Депозитарiї та зберiгачi не мають права укладати угоди щодо цiнних паперiв, якi належать депоненту i зберiгаються у них на рахунках у цiнних паперах, у власних iнтересах чи в iнтересах третiх осiб без вiдповiдного доручення.

     Укладення договору про вiдкриття рахунку у цiнних паперах або депозитарного договору не може бути обумовлене вiдмовою депонента вiд будь-якого з прав, що надає цiнний папiр.

     5. У договорi про обслуговування емiсiї цiнних паперiв мiж емiтентом чи його представником та обраним ним депозитарiєм визначається порядок взяття на обслуговування та обслуговування емiсiї цiнних паперiв, операцiй емiтента в депозитарiї щодо випущених ним цiнних паперiв, порядок переведення цiнних паперiв з документарної форми у бездокументарну тощо.

     У разi розмiщення на зберiгання цiнних паперiв, випущених у документарнiй формi згiдно з договором про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, передбачається надання емiтентом або зберiгачем, що передає даний випуск на зберiгання депозитарiю, сертифiката якостi цiнних паперiв у документарнiй формi.

     6. Зберiгач не має права користуватися послугами iншого зберiгача для виконання своїх зобов'язань щодо зберiгання сертифiкатiв та облiку прав власностi на цiннi папери своїх депонентiв.

     Абзац другий частини шостої виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     7. Для облiку цiнних паперiв, депонованих власником згiдно з договором про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, зберiгач вiдкриває на його iм'я рахунок у цiнних паперах, на якому облiковуються права власностi на цiннi папери, що належать депоненту, а також обмеження щодо цих цiнних паперiв депонента.

     Для облiку цiнних паперiв, переданих зберiгачем депозитарiю на пiдставi депозитарного договору, депозитарiй вiдкриває на iм'я зберiгача рахунок у цiнних паперах, на якому здiйснює облiк депонованих цiнних паперiв. Цiннi папери, депонованi емiтентом на пiдставi договорiв про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, зараховуються на його рахунок у цiнних паперах. Для цiнних паперiв, депонованих iншими депозитарiями через кореспондентськi вiдносини щодо цiнних паперiв, оформленi на пiдставi вiдповiдного договору, кожний депозитарiй вiдкриває спецiальнi рахунки у цiнних паперах.

     Для облiку цiнних паперiв, депонованих управителем згiдно з договором про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, зберiгач вiдкриває на iм'я управителя рахунок у цiнних паперах, вказуючи, що рахунок вiдкритий для управителя, для облiку цiнних паперiв, що належать йому на правi довiрчої власностi, а також обмеження щодо цих цiнних паперiв.

(Частину сьому статтi 7 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом N 980-IV вiд 19.06.2003)

     8. Обiг цiнних паперiв, записаних на рахунок у цiнних паперах на пiдставi депозитарного договору, обслуговується виключно шляхом переведення їх на вiдповiдний рахунок у цiнних паперах у депозитарiї. При виконаннi клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв мiж зберiгачами, а також при проведеннi операцiй емiтента змiни на рахунках у цiнних паперах i на грошових рахунках вносяться одночасно.

     9. Депозитарiї можуть одержувати вiд емiтента безпосередньо на свiй рахунок доходи з цiнних паперiв для наступного перерахування їх зберiгачам. Зберiгач зобов'язаний у встановлений договором строк зарахувати зазначенi доходи на грошовi рахунки власникiв цiнних паперiв. Цi доходи не є доходами депозитарiю i не пiдлягають оподаткуванню у складi доходiв депозитарiю. Депозитарiї та зберiгачi цiнних паперiв не зобов'язанi надавати власникам цiнних паперiв документи (сертифiкати, купони) для реалiзацiї вiдповiдних прав власностi при проведеннi емiтентом операцiй iз цiнними паперами, якщо iнше не передбачено договором.

     Стаття 8. Клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв

     1. Клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв здiйснюються виключно депозитарiями, якi забезпечують поставку цiнних паперiв на рахунки зберiгачiв у депозитарiї з одночасною оплатою грошових коштiв на рахунках зберiгачiв. Для здiйснення клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв депозитарiй має одержати лiцензiю.

(абзац перший частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     Банки, якi є управителями, можуть здiйснювати операцiї з поточного обслуговування вiдкритих на iм'я управителя рахункiв у цiнних паперах та здiйснювати у грошовiй формi розрахунки та клiринг.

(Частину першу статi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом N 980-IV вiд 19.06.2003)

     2. Взаєморозрахунки за угодами щодо цiнних паперiв здiйснюються на пiдставi розрахункових документiв, наданих сторонами вiдповiдно до договорiв, що передбачають перехiд права власностi на цiннi папери, або iнформацiї, наданої фондовими бiржами та органiзацiйно оформленим позабiржовим ринком.

     3. Клiринговий депозитарiй для здiйснення грошових розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв зобов'язаний користуватися послугами, що надають розрахунковi банки на пiдставi вiдповiдного договору, типова форма якого затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i Нацiональним банком України.

     Вимоги до такого розрахункового банку встановлюються у положеннi, що затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i Нацiональним банком України.

     Правила та операцiйнi стандарти клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Правила та операцiйнi стандарти грошового клiрингу та розрахункiв за операцiями з цiнними паперами затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 9. Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв

     1. Дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв здiйснює емiтент або реєстратор. Якщо кiлькiсть власникiв iменних цiнних паперiв емiтента перевищує кiлькiсть, визначену Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку як максимальну для органiзацiї самостiйного ведення реєстру емiтентом, емiтент зобов'язаний доручити ведення реєстру реєстратору шляхом укладення вiдповiдного договору.

     Договiр на ведення реєстру емiтент може укласти лише з одним реєстратором. При цьому таке доручення емiтента не знiмає з нього вiдповiдальностi щодо виконання зобов'язань, що випливають iз угод щодо цiнних паперiв.

     2. Рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв приймається наглядовою радою акцiонерного товариства.

(абзац перший частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2008р. N 514-VI)

     Загальнi збори акцiонерiв або спостережна рада акцiонерного товариства затверджують умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв в порядку, визначеному статутом товариства. У разi неукладення договору протягом тридцяти календарних днiв Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку надсилає товариству розпорядження про необхiднiсть його укладення, а у разi невиконання зазначеного розпорядження протягом п'ятнадцяти календарних днiв притягує посадових осiб товариства до вiдповiдальностi вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

     Рiшення про передачу ведення тимчасового реєстру акцiонерiв до проведення перших загальних зборiв приватизованого пiдприємства i до розмiщення не менше 60 вiдсоткiв акцiй для пiдприємств, що знаходяться в процесi приватизацiї, приймається правлiнням пiдприємства, що приватизується.

     3. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, будь-якi iншi органи державної влади, а також юридичнi та фiзичнi особи не можуть приймати рiшення обов'язкового чи рекомендацiйного характеру щодо ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, забезпечення ведення таких реєстрiв чи їх розподiлу, що суперечать частинi другiй цiєї статтi.

     4. Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв передбачає облiк та зберiгання протягом певних строкiв iнформацiї про власникiв iменних цiнних паперiв та про операцiї, внаслiдок яких виникає необхiднiсть внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.

     Пiдставою для внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв є документи, згiдно з якими переходить право власностi на вiдповiднi iменнi цiннi папери.

     Реєстратор зобов'язаний протягом трьох робочих днiв вiд дати прийняття документiв у порядку, визначеному Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, внести змiни до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв або надати мотивовану вiдповiдь про вiдмову у внесеннi таких змiн.

(частину четверту статтi 9 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 22.06.2004р. N 1839-IV)

     5. Реєстратор зобов'язаний на вимогу власника цiнних паперiв або його представника, а також номiнального утримувача надати виписку з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Власник або його представник чи номiнальний утримувач не мають права вимагати включення до виписки iнформацiї, що виходить за межi компетенцiї реєстратора, у тому числi iнформацiї про iнших власникiв та кiлькiсть цiнних паперiв, якi їм належать.

     6. Вiдомостi про номiнального утримувача пiдлягають внесенню у реєстр власникiв iменних цiнних паперiв на пiдставi вiдповiдного доручення, якщо право зберiгача або депозитарiю виступати номiнальним утримувачем не передбачено договором про вiдкриття рахунку у цiнних паперах або депозитарним договором.

     Внесення номiнального утримувача в реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, а також перереєстрацiя цiнних паперiв на iншого номiнального утримувача не означає, що право власностi на цiннi папери переходить до номiнального утримувача.

     Операцiї з цiнними паперами, що здiйснюються мiж депонентами одного номiнального утримувача, не вiдображаються у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв.

     Для складання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на обумовлену дату для виконання зобов'язань емiтента номiнальний утримувач повинен надати реєстратору список усiх власникiв.

Роздiл III
УЧАСНИКИ НАЦIОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ

     Стаття 10. Депозитарiї

     1. Депозитарiй - юридична особа, яка створюється у формi вiдкритого акцiонерного товариства, учасниками якого є не менше нiж десять зберiгачiв, i яка здiйснює виключно депозитарну дiяльнiсть. При цьому частка одного учасника в статутному капiталi депозитарiю не може перевищувати двадцяти п'яти вiдсоткiв цього капiталу.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Розмiр статутного капiталу депозитарiю має становити не менш як 15 мiльйонiв гривень.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     Розмiр власного капiталу клiрингового депозитарiю має становити не менш як 25 мiльйонiв гривень.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI)

     2. Фондова бiржа чи учасники органiзацiйно оформленого позабiржового ринку можуть бути засновниками депозитарiю.

     3. Клiєнтами депозитарiю є зберiгачi, якi уклали з ним депозитарний договiр, емiтенти щодо рахункiв власних емiсiй, вiдкритих на пiдставi договорiв про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, а також iншi депозитарiї, з якими укладено договори про кореспондентськi вiдносини.

     4. Оплата послуг депозитарiю здiйснюється за тарифами, якi встановлює сам депозитарiй. Максимальний розмiр тарифiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Стаття 11. Зберiгачi цiнних паперiв

     1. Банки, торговцi цiнними паперами або реєстратори за наявностi лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв мають право бути зберiгачами, провадити за дорученням власника операцiї з депонованими цiнними паперами та здiйснювати iншу депозитарну дiяльнiсть, пов'язану з обiгом цiнних паперiв, за винятком клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв.

     Для отримання лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв юридична особа повинна мати повнiстю сплачений грошовими коштами статутний капiтал у розмiрi не менш як 7 мiльйонiв гривень. Зберiгач за дорученням власника може провадити операцiї з депонованими цiнними паперами та здiйснювати iншу депозитарну дiяльнiсть, пов'язану з обiгом цiнних паперiв, за винятком клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв.

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV, замiнено двома абзацами згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     У статутному капiталi зберiгача частка iншого зберiгача, торговця цiнними паперами, iнвестицiйної компанiї та iнших професiйних учасникiв фондового ринку не може перевищувати п'яти вiдсоткiв. Частка iнституцiйного iнвестора, який не є професiйним учасником фондового ринку (страхова компанiя, недержавний пенсiйний фонд та iншi) у статутному капiталi зберiгача не може перевищувати двадцяти вiдсоткiв, якщо iнше не передбачено законом.

(абзац третiй частини першої статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 22.06.2004 р. N 1840-IV)

     2. Зберiгачi здiйснюють зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв i операцiй емiтента з цiнними паперами на рахунках у цiнних паперах, якi належать їх власникам (у тому числi самому зберiгачу).

     У разi одержання зберiгачем лiцензiї на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв зберiгачу забороняється здiйснювати будь-якi операцiї з цiнними паперами, реєстр власникiв яких вiн веде, крiм операцiй реєстратора за договором з емiтентом. Зберiгач не може бути iнвестицiйним керуючим депонента, який є iнституцiйним iнвестором.

(абзац другий частини другої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     3. Оплата послуг зберiгача провадиться за тарифами, встановленими самим зберiгачем. Максимальний розмiр тарифiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

     Стаття 12. Реєстратори власникiв iменних цiнних паперiв

     1. Юридичнi особи можуть одержати лiцензiю на ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, якщо реєстрацiйна дiяльнiсть передбачена їх статутом. Органи державної влади не можуть бути засновниками або учасниками реєстратора. Центри сертифiкатних аукцiонiв i їх правонаступники не можуть вести реєстри i бути засновниками та учасниками реєстратора.

(абзац перший частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     Розмiр статутного капiталу реєстратора має становити не менш як 100 тисяч гривень.

(частину першу статтi 12 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2393-VI, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володiти акцiями емiтента, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв якого веде цей реєстратор.

(абзац третiй частини першої статтi 12 в редакцiї Закону N 853-IV вiд 22.05.2003)

     Емiтент може вести власний реєстр самостiйно, якщо кiлькiсть власникiв цiнних паперiв не перевищує кiлькостi, визначеної Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Емiтент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власникiв iменних цiнних паперiв якого веде цей реєстратор.

(Частину першу статтi 12 доповнено абзацом згiдно iз Законом N 853-IV вiд 22.05.2003)

     2. Реєстратор веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв на умовах договору, що укладається з емiтентом цiнних паперiв.

     Типова форма договору затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Оплата послуг реєстратора здiйснюється за тарифами, якi встановлює сам реєстратор. Максимальний розмiр тарифiв встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комiтетом України.

Роздiл IV
ОСОБЛИВОСТI ЕЛЕКТРОННОГО ОБIГУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 13. Записи на рахунках у цiнних паперах на електронних носiях

     1. Цiннi папери, випущенi в документарнiй формi, можуть бути переведенi у бездокументарну форму та зберiгатися на електронних носiях внаслiдок знерухомлення цiнних паперiв.

     Обслуговування угод щодо цiнних паперiв у бездокументарнiй формi проводиться тiльки учасниками Нацiональної депозитарної системи.

     2. Для укладення на фондовiй бiржi чи на органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку угод щодо цiнних паперiв, якi випущенi в документарнiй формi, цiннi папери мають бути знерухомленi в депозитарiї, що їх обслуговує.

     Стаття 14. Порядок обмiну iнформацiєю та стандартизацiя процедур у Нацiональнiй депозитарнiй системi

     1. Порядок обмiну iнформацiєю на умовах гарантованої конфiденцiйностi мiж учасниками Нацiональної депозитарної системи i формування стандартизованих процедур здiйснення ними операцiй iз цiнними паперами, випущеними в бездокументарнiй формi, та знерухомленими цiнними паперами встановлюється Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв i на базi використання мiжнародних систем нумерацiї цiнних паперiв.

     2. Учасники Нацiональної депозитарної системи гарантують конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо рахункiв у цiнних паперах та обiгу цiнних паперiв. Усi їх працiвники зобов'язанi додержуватися вимог конфiденцiйностi iнформацiї щодо рахункiв у цiнних паперах та обiгу цiнних паперiв.

     Норми технiчного захисту iнформацiї встановлюються вiдповiдно до законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, погоджених з Державним комiтетом України з питань державних секретiв та технiчного захисту iнформацiї.

     Довiдки про операцiї з цiнними паперами та рахунки в цiнних паперах видаються тiльки депонентам або за їх письмовим дорученням - iншим особам, а також в iнших випадках, передбачених законодавством України.

Роздiл V
РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI НАЦIОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ

     Стаття 15. Видача лiцензiй на здiйснення депозитарної дiяльностi

     1. Лiцензiйнi умови здiйснення депозитарної дiяльностi учасниками Нацiональної депозитарної системи встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     2. Для здiйснення кожного з видiв депозитарної дiяльностi учасникам Нацiональної депозитарної системи видається лiцензiя Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Для здiйснення клiрингу та розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв депозитарiй має отримати лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Порядок видачi лiцензiї затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     3. Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi банкам видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     Стаття 16. Облiк цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi

     Облiк цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi здiйснюється вiдповiдно до норм та правил облiку цiнних паперiв, затверджених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України, а для банкiв - Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку спiльно з Нацiональним банком України, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України.

     Стаття 17. Контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи

     Контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, а також у межах повноважень, визначених законодавством України, - Нацiональний банк України, Мiнiстерство фiнансiв України та iншi державнi органи.

     Державним представником у Нацiональному депозитарiї, депозитарiях, органiзаторах торгiвлi та iнших професiйних учасниках ринку цiнних паперiв не може бути вiдповiдно посадова особа органiв управлiння Нацiонального депозитарiю, депозитарiїв, органiзаторiв торгiвлi та iнших професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.

(статтю 17 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005 р. N 2802-IV)

     Стаття 18. Обмеження щодо участi працiвникiв прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи та державних органiв, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи, у професiйнiй дiяльностi на ринку цiнних паперiв

     Працiвникам прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи та державних органiв, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи, забороняється здiйснювати професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, бути засновниками або учасниками юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, виконувати будь-яку оплачувану роботу для цих осiб, крiм викладацької.

     Працiвникам прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи та державних органiв, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи, забороняється використовувати iнформацiю щодо цiнних паперiв, до якої вони мають доступ, для укладання угод щодо цiнних паперiв у власних iнтересах.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може встановити окремий порядок реєстрацiї угод щодо цiнних паперiв, однiєю iз сторiн яких є працiвники прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи та державних органiв, якi здiйснюють контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи, або члени їх сiмей.

     Перелiк посад та робiт, виконуваних працiвниками прямих учасникiв Нацiональної депозитарної системи та державних органiв, що здiйснюють контроль за дiяльнiстю Нацiональної депозитарної системи, якi зобов'язанi щорiчно подавати Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдомостi про цiннi папери, що є у власностi цих працiвникiв та членiв їх сiмей, затверджується Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     У разi виявлення недобросовiсного використання iнформацiї, до якої працiвник Нацiональної депозитарної системи мав доступ, угода щодо цiнних паперiв, укладена з використанням цiєї iнформацiї, визнається недiйсною у судовому порядку.

     Стаття 19. Розгляд спорiв

     Спори, пов'язанi з додержанням вимог цього Закону, розглядаються у судовому порядку.

     Стаття 20. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     Особи, виннi у порушеннi цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Закон України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" набирає чинностi з дня опублiкування.

     Емiтенти, якi випустили цiннi папери до набрання чинностi Законом України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", зобов'язанi протягом шести мiсяцiв з дня його опублiкування визначитися щодо впорядкування форм випуску цiнних паперiв, емiсiя яких визнана такою, що вiдбулася, i привести форми випускiв своїх цiнних паперiв у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону. Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку визначити вимоги до сертифiкатiв цiнних паперiв, випущених у документарнiй формi.

     Установити, що при приведеннi форм випускiв цiнних паперiв у вiдповiднiсть з цим Законом державне мито як за реєстрацiю випускiв цiнних паперiв з емiтентiв не стягується, крiм випадкiв, якi стосуються збiльшення розмiру статутного фонду. Знерухомлення iменних цiнних паперiв на iм'я зберiгача, випуск яких здiйснено у бездокументарнiй формi без оформлення глобального сертифiката, протягом року пiсля набрання чинностi цим Законом вiдбувається на пiдставi виписки з реєстру власникiв iменних цiнних паперiв на iм'я зберiгача iз спецiальною позначкою "для депонування" та обов'язковим оформленням зберiгачiв щодо знерухомлених цiнних паперiв як номiнальних утримувачiв у реєстрах власникiв iменних цiнних паперiв.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     разом з Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом пiдготувати з урахуванням положень цього Закону та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законiв України про iнвестицiйнi компанiї та iнвестицiйнi фонди та про внесення змiн до Закону України "Про цiннi папери i фондову бiржу";

     забезпечити органiзацiйно i необхiдними фiнансовими та iншими ресурсами дiяльнiсть Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо створення Нацiональної депозитарної системи та iнших елементiв iнфраструктури фондового ринку України;

     передбачити у Державному бюджетi України на поточний та наступнi роки видатки на створення та утримання Нацiональної депозитарної системи та монiторингу фондового ринку до їх переходу на самофiнансування;

     у двомiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом надати у мiстi Києвi будинок для розмiщення Нацiонального депозитарiю.

     3. Юридичним особам, що здiйснюють депозитарну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно з Указом Президента України вiд 2 березня 1996 року N 160/96, протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свої статутнi документи у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi".

пункт 3 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     4. Банкам, якi здiйснюють дiяльнiсть депозитарiїв iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй, протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом привести свою дiяльнiсть щодо одержання ними лiцензiї на здiйснення дiяльностi зберiгача цiнних паперiв у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi".

(пункт 4 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     5. Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

     протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом переоформити наданi ранiше лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi учасниками Нацiональної депозитарної системи, якi привели свої статутнi документи у вiдповiднiсть iз Законом України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", без стягнення плати за перереєстрацiю;

(абзац другий пункту 5 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2005р. N 2800-IV)

     разом з Державним комiтетом України з питань державних секретiв та технiчного захисту iнформацiї за участю Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики та управлiння народним господарством розробити державну цiльову програму технiчного захисту iнформацiї щодо цiнних паперiв, яка включала б законодавчу i нормативну базу виготовлення на українських пiдприємствах та обiг на фондовому ринку України цiнних паперiв у документарнiй формi з урахуванням мiжнародних вимог, а також технiчного захисту конфiденцiйної i комерцiйної iнформацiї про електронний обiг цiнних паперiв на ринку цiнних паперiв в Українi.

(абзац третiй пункту 5 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006 р. N 3421-IV)

     6. Запропонувати Президенту України привести у вiдповiднiсть з Конституцiєю України та цим Законом такi укази Президента України:

     вiд 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї";

     вiд 25 травня 1994 року N 247/94 "Про облiк прав власностi на iменнi цiннi папери та депозитарну дiяльнiсть" (у редакцiї Указу Президента України вiд 2 березня 1996 року N 160/96).

     7. До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом закони та iншi нормативнi акти України, прийнятi до набрання чинностi Законом України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     8. Фонду державного майна України протягом 1997 року передати у пiдпорядкування Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку нацiональну мережу центрiв сертифiкатних аукцiонiв.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
10 грудня 1997 року
N 710/97-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.