ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо нацiональних комiсiй, що здiйснюють державне регулювання природних монополiй, у сферi зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 1485 слово "НКРЗ" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у статтi 1887:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1887. Невиконання законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     в абзацi першому слова "Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку або посадових осiб Державної iнспекцiї зв'язку" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї", а слова "або створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв" виключити;

     3) у назвi та абзацi першому статтi 18821 слова "Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     4) у статтi 18829:

     у назвi слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     в абзацi першому слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" та "регулювання" замiнити вiдповiдно словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "державного регулювання";

     5) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 18830 слова "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     6) у назвi та текстi статтi 18836 слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) статтю 243 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 243. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушеннями законодавства про телекомунiкацiї, поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс (статтi 144, 145, 147, 1481 - 1485 i 1887).

     Вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право голова, члени комiсiї та уповноваженi комiсiєю посадовi особи";

     8) у назвi та текстi статтi 24415 слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку;

     9) статтю 24416 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24416. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства, що регулює фiнансовi механiзми здiйснення iнвестицiй у будiвництво житла (стаття 16613), а також iз невиконанням законних вимог посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (стаття 18829).

     Вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право голова, iншi члени комiсiї, а також уповноваженi комiсiєю посадовi особи";

     10) у статтi 24417:

     у назвi та текстi слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi другiй слова "начальники територiальних органiв Комiсiї" замiнити словами "та уповноваженi Комiсiєю посадовi особи";

     11) у назвi та текстi статтi 24418 слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у статтi 255:

     у пунктi 1 частини першої:

     в абзацi "Державної iнспекцiї зв'язку (статтi 144 - 1485, 164 (у частинi, що стосується порушення порядку провадження господарської дiяльностi в галузi зв'язку), 1887" слова "Державної iнспекцiї зв'язку" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     в абзацi "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (стаття 16312)" слова "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у пунктi 18 частини другої слова "Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг".

     2. В абзацi першому частини другої статтi 110 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     3. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у частинi другiй статтi 166 слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у частинi другiй статтi 350 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     4. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 39.9 статтi 39 слова "центральний орган виконавчої влади з регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     2) у пунктi 154.8 статтi 154 слова "Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     3) у пiдпунктi 156.1.3 пункту 156.1 статтi 156 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     4) в абзацi третьому пiдпункту 159.2.1 пункту 159.2 статтi 159 слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг та цiнних паперiв" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     5) в абзацi четвертому пункту 160.6 статтi 160 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг", "таким уповноваженим органом" та "зазначеним уповноваженим органом" замiнити вiдповiдно словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг", "такою нацiональною комiсiєю" та "зазначеною нацiональною комiсiєю";

     6) в абзацах шостому та п'ятнадцятому пiдпункту 170.2.6 пункту 170.2 статтi 170 слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     5. У частинi другiй статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 49; 2006 р., N 15, ст. 129) слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     6. У частинi третiй статтi 5 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "органи виконавчої влади" замiнити словами "державнi органи".

     7. У текстi Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682 iз наступними змiнами) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     8. У частинi другiй статтi 25 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2011 р., N 10, ст. 63):

     абзац другий пiсля слiв "їх перших заступникiв" доповнити словами "голiв та членiв державних колегiальних органiв";

     абзаци четвертий - шостий пiсля слiв "центральних органiв виконавчої влади" доповнити словами "державних колегiальних органiв".

     9. У частинi третiй статтi 70 Закону України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) слова "Державна iнспекцiя зв'язку" замiнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї".

     10. В абзацi другому пункту 1 частини першої статтi 2 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511) слова "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України" замiнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     11. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486):

     1) в абзацi п'ятому частини першої, абзацах третьому i четвертому частини четвертої та частинi п'ятiй статтi 25 слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) в абзацi шостому частини першої статтi 26 слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку".

     12. У частинi четвертiй статтi 21 Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188; 1998 р., N 48, ст. 293) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку або її територiальнi органи забезпечують реєстрацiю iнформацiї про випуск акцiй пiдприємств" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує реєстрацiю випуску акцiй та проспекту їх емiсiї".

     13. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегiальним органом, пiдпорядкованим Президенту України, пiдзвiтним Верховнiй Радi України.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку складається з Комiсiї як колегiального органу та центрального апарату.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може утворювати територiальнi органи у випадках, передбачених у положеннi про Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює повноваження через центральний апарат i свої територiальнi органи.

     Голова, члени Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, керiвнi працiвники та спецiалiсти центрального апарату i вiдповiдних територiальних органiв є державними службовцями.

     Положення про Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується Президентом України.

     Гранична чисельнiсть працiвникiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується Президентом України.

     Штатний розпис Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується Головою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Структура Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується Головою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку як колегiальний орган утворюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї.

     Голова та члени Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України шляхом видання вiдповiдного указу.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку є правомочною з моменту призначення бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     Основною формою роботи Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку як колегiального органу є засiдання.

     Засiдання Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку є правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть вiд загального кiлькiсного складу. Голова та члени Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку мають по одному голосу кожен.

     Головою та членом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку можуть бути громадяни України, якi мають повну вищу (профiльну, економiчну або юридичну) освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв упродовж останнiх десяти рокiв.

     Голова та член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку не можуть бути власниками корпоративних прав професiйних учасникiв фондового ринку.

     Строк повноважень Голови та членiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку бiльше двох строкiв пiдряд.

     Голова та член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку можуть бути звiльненi з посади у разi подання заяви про вiдставку, неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язкiв, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєннi злочину, наявностi iнших пiдстав, передбачених законами.

     Повноваження члена Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку припиняються у разi його смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим.

     Не може бути пiдставою для звiльнення члена Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку набуття повноважень новообраним Президентом України.

     Пiсля закiнчення строку повноважень Голова або член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку продовжує виконувати свої обов'язки до призначення вiдповiдно нового Голови або члена Комiсiї.

     Голова Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

     1) очолює систему Комiсiї та керує її дiяльнiстю;

     2) затверджує Регламент Комiсiї;

     3) координує роботу членiв Комiсiї, розподiляє обов'язки мiж членами Комiсiї за вiдповiдними напрямами щодо виконання покладених на Комiсiю завдань;

     4) скликає i проводить засiдання Комiсiї, вносить питання до розгляду на її засiданнях, пiдписує протоколи засiдань та рiшення Комiсiї, затверджує порядок денний засiдання Комiсiї;

     5) призначає на посади та звiльняє з посад згiдно iз законодавством керiвника та працiвникiв центрального апарату Комiсiї;

     6) здiйснює керiвництво дiяльнiстю територiальних органiв Комiсiї, призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому законодавством порядку керiвникiв цих органiв;

     7) здiйснює в установленому порядку представницькi функцiї щодо дiяльностi Комiсiї;

     8) має право без спецiальних дозволiв представляти Комiсiю у судi;

     9) представляє iнтереси Комiсiї у Кабiнетi Мiнiстрiв України, має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу;

     10) подає Президенту України пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад членiв Комiсiї;

     11) дає у передбачених законом випадках письмовi доручення уповноваженим особам Комiсiї провадити розгляд справ про правопорушення на ринку цiнних паперiв;

     12) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенцiї;

     13) у встановленому законодавством порядку присвоює працiвникам Комiсiї ранги державних службовцiв, вживає заходiв заохочення, притягнення їх до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     14) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керiвникiв територiальних органiв Комiсiї;

     15) затверджує структуру центрального апарату та територiальних органiв Комiсiї;

     16) затверджує положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату Комiсiї;

     17) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

     У разi вiдсутностi Голови Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або неможливостi здiйснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує один iз членiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за окремим наказом Голови.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє програми розвитку фондового ринку, якi затверджуються Президентом України.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє i затверджує нормативно-правовi акти з питань, що належать до її компетенцiї, обов'язковi до виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, учасниками ринку цiнних паперiв, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

     Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цiннi папери.

     При Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку створюються Консультацiйно-експертна рада, iншi органи та установи.

     Консультацiйно-експертна рада розробляє рекомендацiї щодо полiтики на ринку цiнних паперiв та бере участь у пiдготовцi й обговореннi проектiв нормативно-правових актiв, якi розробляються i розглядаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Склад Консультацiйно-експертної ради та положення про неї затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) у частинi першiй статтi 9:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "уповноваженi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку посадовi особи";

     абзаци четвертий та п'ятий виключити;

     3) у частинi першiй статтi 12 слова "начальником вiдповiдного територiального органу або за його письмовим дорученням його заступником" замiнити словами "та уповноваженими Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку посадовими особами";

     4) у статтi 18 слова "її територiальних вiддiлень та iнших" замiнити словом "та";

     5) у текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     14. У статтi 16 та абзацi третьому частини сьомої статтi 18 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33 - 34, ст. 273) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     15. У пiдпунктi 2 пункту "а" статтi 28 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571) слова "Нацiональною комiсiєю регулювання ринку комунальних послуг України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг".

     16. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321):

     1) частину четверту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок органiзацiї дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, визначається Законом України "Про природнi монополiї";

     2) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     17. У текстi Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67), крiм роздiлу VI "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 з наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     слова "Про Антимонопольний комiтет України", "Про телекомунiкацiї", "Про поштовий зв'язок" та "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" виключити;

     пiсля слiв "Про електроенергетику" доповнити словами "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг";

     2) у статтi 4:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Органи, якi здiйснюють державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй";

     у частинi першiй:

     слова "регулювання дiяльностi" замiнити словами "державне регулювання дiяльностi";

     абзаци четвертий i п'ятий виключити;

     3) у назвi та абзацi першому статтi 8 слова "регулювання дiяльностi" замiнити словами "державного регулювання дiяльностi";

     4) у статтi 9:

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "регулювання дiяльностi" замiнити вiдповiдно словами "державного регулювання дiяльностi" та "державне регулювання дiяльностi";

     у частинi четвертiй слова "Органи, якi регулюють дiяльнiсть" замiнити словами "Органи, якi здiйснюють державне регулювання дiяльностi";

     5) у статтi 11:

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "та Кабiнету Мiнiстрiв України" виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках, передбачених положеннями про комiсiї, комiсiї можуть створювати та лiквiдовувати свої територiальнi органи. Територiальнi органи дiють на пiдставi положень, що затверджуються комiсiями. Комiсiя, її центральний апарат та її територiальнi органи становлять систему органiв такої комiсiї, яку очолює Голова комiсiї. Комiсiї є юридичними особами, мають поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки в установах банку, печатки iз зображенням Державного герба України та своїм найменуванням";

     частини другу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "2. Комiсiя як колегiальний орган утворюється у складi Голови комiсiї та шести членiв комiсiї.

     Голова, члени комiсiї призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України шляхом видання вiдповiдного указу.

     Комiсiя є правомочною з моменту призначення бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     Основною формою роботи комiсiй як колегiального органу є засiдання.

     Засiдання комiсiї є правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її загального кiлькiсного складу. Рiшення комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть вiд загального кiлькiсного складу комiсiї. Голова, члени комiсiї мають по одному голосу кожен.

     Голова комiсiї:

     1) очолює систему комiсiї та керує її дiяльнiстю;

     2) затверджує Регламент комiсiї;

     3) координує роботу членiв комiсiї, розподiляє обов'язки мiж членами комiсiї за вiдповiдними напрямами щодо виконання покладених на комiсiю завдань;

     4) скликає i проводить засiдання комiсiї, вносить питання до розгляду на її засiданнях, пiдписує протоколи засiдань та рiшення комiсiї, затверджує порядок денний засiдання комiсiї;

     5) призначає на посади та звiльняє з посад згiдно iз законодавством керiвникiв та працiвникiв центрального апарату комiсiї;

     6) здiйснює керiвництво дiяльнiстю територiальних органiв комiсiї, призначає на посади та звiльняє з посад у встановленому законодавством порядку керiвникiв та працiвникiв цих органiв;

     7) здiйснює в установленому порядку представницькi функцiї щодо дiяльностi комiсiї;

     8) має право без спецiальних дозволiв представляти комiсiю у судi;

     9) представляє iнтереси комiсiї у Кабiнетi Мiнiстрiв України, має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу;

     10) подає Президенту України пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад членiв комiсiї;

     11) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенцiї;

     12) у встановленому законодавством порядку присвоює працiвникам комiсiї ранги державних службовцiв, застосовує заходи заохочення, притягнення їх до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     13) затверджує кадровий резерв центрального апарату та керiвникiв територiальних органiв комiсiї;

     14) затверджує структуру центрального апарату та територiальних органiв комiсiї;

     15) затверджує положення про структурнi пiдроздiли центрального апарату комiсiї;

     16) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

     3. Термiн повноважень Голови, члена комiсiї становить шiсть рокiв.

     Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комiсiї бiльше двох термiнiв пiдряд.

     Гранична чисельнiсть працiвникiв комiсiї затверджується Президентом України. Штатний розпис комiсiї затверджується Головою комiсiї за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Структура комiсiї затверджується Головою вiдповiдної комiсiї в межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України,

     4. Голова, член комiсiї може бути звiльнений з посади у разi подання заяви про вiдставку, неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язкiв, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєннi злочину, наявностi iнших пiдстав, передбачених законами.

     Повноваження Голови, члена комiсiї припиняються у разi його смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим.

     Не можуть бути пiдставами для звiльнення Голови, члена комiсiї набуття повноважень новообраним Президентом України.

     Пiсля закiнчення строку повноважень Голова або член комiсiї продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового вiдповiдно Голови або члена комiсiї";

     6) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Вимоги до Голови, членiв комiсiй

     1. Головою, членом комiсiї може бути громадянин України, який має повну вищу (профiльну, економiчну або юридичну) освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв упродовж останнiх десяти рокiв.

     2. Голова, член комiсiї не може бути власником корпоративних прав суб'єктiв природних монополiй та суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на сумiжних ринках, у сферi дiяльностi вiдповiдних комiсiй";

     7) в абзацi сьомому статтi 14 слова "нормативнi акти" замiнити словами "нормативно-правовi акти";

     8) у частинi першiй статтi 15:

     абзац другий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Рiшення комiсiї приймається бiльшiстю голосiв вiд її загального кiлькiсного складу. Голова, iнший член вiдповiдної комiсiї має один голос.

     При прийняттi рiшень має забезпечуватися додержання прав i законних iнтересiв громадян, пiдприємств i суспiльства.

     Рiшення комiсiй, якi є нормативно-правовими актами, пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку, за винятком рiшень з питань встановлення цiн та тарифiв (крiм встановлення цiн та тарифiв для населення) i функцiонування оптового ринку електричної енергiї. Рiшення комiсiй, якi є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з iншими органами державної влади, крiм випадкiв, передбачених законом".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим;

     абзац п'ятий пiсля слiв "регуляторними актами" доповнити словами "(крiм рiшень щодо встановлення тарифiв)";

     9) доповнити статтею 151 такого змiсту:

     "Стаття 151. Вiдкритiсть дiяльностi комiсiй

     1. Комiсiї забезпечують вiдкритiсть своєї дiяльностi.

     2. Порядок денний засiдань комiсiй пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдної комiсiї не пiзнiше нiж за три робочi днi до дня проведення засiдання.

     3. Рiшення комiсiй та документи, ухваленi комiсiями, пiдлягають оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдної комiсiї не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля дня проведення засiдання.

     4. Комiсiї спiвпрацюють з органiзацiями, якi представляють iнтереси споживачiв, iнформують такi органiзацiї та споживачiв про дiяльнiсть суб'єктiв природних монополiй i суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на сумiжних ринках.

     5. Споживачi та будь-якi заiнтересованi особи мають право звертатися до комiсiй з питань, що належать до компетенцiї комiсiй. Комiсiї розглядають такi звернення та дають вiдповiдь заявникам у встановленому порядку.

     6. Комiсiї iнформують громадськiсть про результати своєї роботи, оприлюднюють у засобах масової iнформацiї, у тому числi друкованих виданнях, нормативно-правовi акти, вiдомостi, передбаченi законодавством, та iншу iнформацiю з питань своєї дiяльностi.

     7. Комiсiї публiкують на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдної комiсiї рiчнi звiти про роботу комiсiї не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним";

     10) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Фiнансування дiяльностi комiсiй

     1. Фiнансування дiяльностi комiсiй здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     2. Плата за послуги, що надаються комiсiями фiзичним та юридичним особам у випадках, визначених законами України, зокрема плата за надання лiцензiй на провадження певних видiв господарської дiяльностi, зараховується до Державного бюджету України згiдно iз законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк";

     11) роздiл V доповнити статтею 161 такого змiсту:

     "Стаття 161. Науково-методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi комiсiй

     1. Комiсiї для виконання покладених на них завдань можуть утворювати консультативнi та iншi дорадчi органи. Положення про такi органи затверджуються комiсiями.

     2. Комiсiї для науково-методичного та iнформацiйного забезпечення своєї дiяльностi, у тому числi збалансування у процесi дiяльностi комiсiй iнтересiв суб'єктiв природних монополiй, суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на сумiжних ринках, споживачiв товарiв i послуг, можуть залучати вчених, експертiв, консультантiв, представникiв громадськостi";

     12) пункт 4 роздiлу V "Прикiнцевi положення" виключити.

     19. У частинi четвертiй статтi 12 Закону України "Про особливостi приватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 279) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     20. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6, N 9, ст. 76; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) абзац дев'ятий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "орган лiцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України, уповноважений законом державний колегiальний орган, спецiально уповноважений виконавчий орган рад для лiцензування певних видiв господарської дiяльностi";

     2) частину другу статтi 4 пiсля слiв "визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "уповноваженi законом державнi колегiальнi органи";

     3) частину другу статтi 6 та частину п'яту статтi 14 пiсля слiв "яким є центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "чи державний колегiальний орган";

     4) частину сьому статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за наявнiстю лiцензiї у суб'єктiв господарювання здiйснюють органи виконавчої влади, державнi колегiальнi органи, на якi згiдно iз законом покладено функцiї контролю за наявнiстю лiцензiй, шляхом проведення планових та позапланових перевiрок".

     21. У пунктi 8 статтi 3, частинi одинадцятiй статтi 34 Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     22. У текстi Закону України "Про обiг векселiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. У текстi Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137) слова "Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     24. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 з наступними змiнами):

     1) пункт 12 частини першої статтi 1 виключити;

     2) статтi 23 i 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Органiзацiя дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, є державним колегiальним органом, пiдпорядкованим Президенту України, пiдзвiтним Верховнiй Радi України.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, не може бути учасником фiнансових ринкiв як емiтент облiгацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх державних позик або здiйснювати будь-яку iншу дiяльнiсть на фiнансових ринках, крiм передбаченої цим Законом.

     3. Комiсiя як колегiальний орган утворюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї.

     Голова та члени Комiсiї, призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України шляхом видання вiдповiдного указу.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, набуває повноважень з моменту призначення бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     4. Головою та членом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, можуть бути громадяни України, якi мають повну вищу (профiльну, економiчну або юридичну) освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв упродовж останнiх десяти рокiв.

     Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, не можуть бути власниками корпоративних прав фiнансових установ.

     5. Термiн повноважень Голови та члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, бiльше двох термiнiв пiдряд.

     6. Голова та член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, можуть бути звiльненi з посади у разi подання заяви про вiдставку, неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язкiв, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєннi злочину, наявностi iнших пiдстав, передбачених законами.

     Повноваження члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, припиняються у разi його смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим.

     Не можуть бути пiдставами для звiльнення Голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, набуття повноважень новообраним Президентом України.

     Пiсля закiнчення строку повноважень Голова або член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення вiдповiдно нового Голови або члена Комiсiї.

     7. Основною формою роботи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, як колегiального органу, є засiдання, якi проводяться за рiшенням голови комiсiї.

     Засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, є правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть вiд загального кiлькiсного складу. Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, мають по одному голосу кожен.

     8. Положення про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, затверджується Президентом України.

     Гранична чисельнiсть працiвникiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, затверджується Президентом України. Штатний розпис нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Структура нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, в межах видаткiв, передбачених в Державному бюджетi України.

     9. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, є юридичною особою i має вiдокремлене майно, що є державною власнiстю.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, може створювати та лiквiдовувати свої територiальнi управлiння для здiйснення своїх повноважень у випадках, передбачених у положеннi про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Територiальнi управлiння не мають статусу юридичної особи i дiють на основi положення, що затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

     10. За рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, може створюватися Консультацiйно-експертна рада, яка є постiйно дiючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговореннi проектiв документiв, якi розробляються та/або розглядаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Склад Консультацiйно-експертної ради та положення про неї затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

     Стаття 24. Голова нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

     1. Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, очолює Голова, якого призначає та звiльняє Президент України.

     2. Голова нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:

     1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та вирiшує всi питання дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за винятком тих, якi належать до компетенцiї нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, як колегiального органу;

     2) дiє без довiреностi вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у межах, встановлених законодавством України;

     3) представляє нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у вiдносинах iз державними органами iноземних держав з питань нагляду за дiяльнiстю фiнансових установ та мiжнародними органiзацiями;

     4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його компетенцiї;

     5) приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення;

     6) представляє iнтереси Комiсiї у Кабiнетi Мiнiстрiв України, має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу;

     7) подає Президенту України пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад членiв Комiсiї;

     8) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     3) статтi 25 i 26 виключити;

     4) частину другу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Рiшення, прийнятi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з питань оцiнки ефективностi та координацiї дiяльностi з регулювання i нагляду за окремими ринками фiнансових послуг є обов'язковими до виконання всiма членами цiєї комiсiї";

     5) абзац десятий частини третьої статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiя пiдписується членом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв та засвiдчується печаткою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     6) у частинi першiй статтi 42 слова "Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментiв чи головою вiдповiдного територiального управлiння" замiнити словами "головою, iншими членами Комiсiї, а також уповноваженими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, посадовими особами";

     7) друге речення частини п'ятої статтi 43 викласти в такiй редакцiї: "Вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, право розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати стягнення мають голова, iншi члени комiсiї, а також уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, посадовi особи";

     8) у текстi Закону, крiм пунктiв 2 i 7 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення", слова "Уповноважений орган", "спецiальний уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг", "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках - словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку " у вiдповiдному вiдмiнку.

     25. У Законi України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39):

     1) у пунктi 7 частини дев'ятої статтi 8 слова "(далi - НКРЗ)" виключити;

     2) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя України з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках та слово "НКРЗ" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У частинi першiй статтi 8 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     27. У Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2010 р., N 49, ст. 571):

     1) у статтi 11:

     у назвi слова "iнших центральних органiв виконавчої влади" замiнити словами "iнших державних органiв";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Органом державного регулювання у сферi централiзованого водопостачання та водовiдведення є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг";

     2) в абзацi восьмому статтi 13 слова "Нацiональною комiсiєю регулювання ринку комунальних послуг України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг".

     28. У текстi Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 з наступними змiнами) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     29. У частинi першiй статтi 21 Закону України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     30. У текстi Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372), крiм роздiлу XII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку.

     31. У текстi Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку.

     32. У текстi Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377) слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" та "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" та "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     33. У текстi Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 10, ст. 196; 2006 р., N 13, ст. 110; 2010 р., N 34, ст. 486, N 46, ст. 539), крiм статтi 50, слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi державного регулювання ринкiв фiнансових послуг" та "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку.

     34. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 з наступними змiнами):

     1) назву глави III викласти в такiй редакцiї:

"Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ
";

     2) у пунктi 10 статтi 15 слово "(НКРЗ)" виключити;

     3) у назвi i текстi статтi 16 слова "Мета регулювання" та "Метою регулювання" замiнити вiдповiдно словами "Мета державного регулювання" та "Метою державного регулювання";

     4) статтю 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 17. Орган державного регулювання у сферi телекомунiкацiй

     1. Органом державного регулювання у сферi телекомунiкацiй є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є державним колегiальним органом, пiдпорядкованим Президенту України, пiдзвiтним Верховнiй Радi України.

     3. Положення про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Президентом України.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для здiйснення своїх повноважень може створювати та лiквiдовувати свої територiальнi органи у випадках, передбачених у положеннi про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Територiальнi органи дiють на пiдставi положення, що затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     5) у статтi 19:

     частину другу виключити;

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "посадовi особи ДIЗ" замiнити словами "уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи";

     у пунктi 7 слова "НКРЗ та ДIЗ" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     6) у статтi 191:

     в абзацi першому частини третьої слова "НКРЗ або керiвника ДIЗ (його заступника)" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     у частинi четвертiй слова "За розпорядженням Голови НКРЗ ДIЗ проводить" замiнити словами "За розпорядженням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, уповноваженi комiсiєю посадовi особи проводять";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Питання органiзацiї здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй визначаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     у частинi сьомiй слова "посадової особи ДIЗ" замiнити словами "уповноваженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадової особи";

     7) статтi 20 та 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Склад, порядок призначення членiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, як колегiальний орган утворюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї.

     Голова та члени комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України шляхом видання вiдповiдного указу.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, набуває повноважень з моменту призначення бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     2. Головою та членом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, можуть бути громадяни України, якi мають повну вищу (профiльну, економiчну або юридичну) освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв упродовж останнiх десяти рокiв.

     Голова та член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не можуть бути власниками корпоративних прав операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, операторiв поштового зв'язку, виробникiв телекомунiкацiйного обладнання, дiяльнiсть яких вiдповiдно до цього Закону регулюється комiсiєю, отримувати вiд них фiнансову або матерiальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числi на громадських засадах.

     Термiн повноважень Голови та члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комiсiї бiльше двох термiнiв пiдряд.

     3. Голова нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї:

     1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та вирiшує всi питання дiяльностi комiсiї, за винятком тих, якi належать до компетенцiї нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     2) дiє без довiреностi вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у межах, встановлених законодавством України;

     3) представляє нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у вiдносинах iз державними органами iнших держав з питань нагляду за сферою зв'язку та iнформатизацiї, мiжнародними органiзацiями;

     4) головує на засiданнях нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї;

     6) приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв апарату нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення;

     7) пiдписує документи, якi видаються вiдповiдно до рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     8) представляє iнтереси Комiсiї у Кабiнетi Мiнiстрiв України, має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу;

     9) подає Президенту України пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад членiв Комiсiї;

     10) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Голова або член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, може бути звiльнений з посади у разi подання заяви про вiдставку, неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язкiв, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєннi злочину, наявностi iнших пiдстав, передбачених законами.

     Повноваження Голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, припиняються у разi його смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим.

     Не можуть бути пiдставами для звiльнення Голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, набуття повноважень новообраним Президентом України.

     Пiсля закiнчення строку повноважень Голова або член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення вiдповiдно нового Голови або члена Комiсiї.

     5. Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, керiвнi працiвники та спецiалiсти її апарату є державними службовцями. Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, мають право без спецiальних дозволiв представляти Комiсiю в судi.

     6. Основною формою роботи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, як колегiального органу є засiдання, якi проводяться за рiшенням Голови Комiсiї.

     Засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     7. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймаються бiльшiстю голосiв вiд її загального кiлькiсного складу. Голова та член Комiсiї мають по одному голосу кожен.

     Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, якi є нормативно-правовими актами, пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     8. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розробляє i затверджує з питань, що належать до її компетенцiї, нормативно-правовi акти, обов'язковi до виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, учасниками ринку телекомунiкацiйних послуг, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

     9. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є юридичною особою i має вiдокремлене майно, що є державною власнiстю.

     10. Органiзацiйно-технiчну та iншу роботу iз забезпечення дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснює апарат, який формується у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України, вiдповiдно до положення про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Гранична чисельнiсть працiвникiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Президентом України. Штатний розпис нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Структура нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї в межах видаткiв, передбачених в Державному бюджетi України";

     "Стаття 22. Вiдкритiсть дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечує вiдкритiсть своєї дiяльностi.

     2. Порядок денний засiдань нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi комiсiї не пiзнiше нiж за три робочi днi до дня проведення засiдання.

     3. Засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, проводяться у формi вiдкритих або закритих слухань. У разi розгляду питань, що мають важливе суспiльне значення, засiдання проводяться у формi вiдкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунiкацiй i громадськi органiзацiї в порядку, встановленому Регламентом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформує громадськiсть про результати своєї роботи, оприлюднює в засобах масової iнформацiї, в тому числi друкованих виданнях, нормативно-правовi акти, вiдомостi, передбаченi законодавством, та iншу iнформацiю з питань своєї дiяльностi.

     5. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, публiкує на офiцiйному веб-сайтi рiчнi звiти про роботу комiсiї не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним";

     8) доповнити статтями 221 та 222 такого змiсту:

     "Стаття 221. Фiнансування дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Фiнансування дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 222. Науково-методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативнi та iншi дорадчi органи. Положення про такi органи затверджуються комiсiєю.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для науково-методичного та iнформацiйного забезпечення своєї дiяльностi, у тому числi збалансування у процесi дiяльностi комiсiї iнтересiв суб'єктiв ринку телекомунiкацiй i споживачiв, може залучати вчених, експертiв, консультантiв, представникiв громадськостi";

     9) у пунктi 5 частини першої та частинi другiй статтi 55 слова "посадових осiб ДIЗ" замiнити словами "уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб";

     10) частину третю статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Розподiл, присвоєння та облiк номерного ресурсу, видачу i скасування дозволiв на його використання, державний нагляд за використанням номерного ресурсу здiйснюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     11) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)", "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках та слова "НКРЗ", "ДIЗ" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У Законi України "Про житлово-комунальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571):

     1) у назвi роздiлу II слова "органiв виконавчої влади" замiнити словами "державних органiв";

     2) у статтi 5:

     у назвi слова "iнших центральних органiв виконавчої влади" замiнити словами "iнших державних органiв";

     в абзацi першому частини третьої слова "Центральний орган виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики" замiнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     у текстi статтi слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України "в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у статтi 14:

     пункт 1 частини першої доповнити словами "а у випадках, передбачених законом, - нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг та нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     у частинi другiй слова "органами виконавчої влади" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, нацiональними комiсiями, що здiйснюють державне регулювання у вiдповiдних сферах";

     4) у статтi 31:

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "При встановленнi цiн/тарифiв на послуги, якi виробляються суб'єктами природних монополiй, дiяльнiсть яких регулюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, та нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiдповiдно до законодавства, повноваження органiв мiсцевого самоврядування поширюються виключно на тариф (складову тарифу), який (яка) не пiдлягає встановленню цими нацiональними комiсiями";

     частини сьому та восьму пiсля слiв "Центральнi органи виконавчої влади" i "центральними органами виконавчої влади" доповнити вiдповiдно словами "нацiональнi комiсiї, що здiйснюють державне регулювання у вiдповiднiй сферi" i "нацiональними комiсiями, що здiйснюють державне регулювання у вiдповiднiй сферi".

     36. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку (далi - НКРЗ)" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї", а слова "Державної iнспекцiї зв'язку (далi - ДIЗ)" виключити;

     у пунктi 3 слово "НКРЗ" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї", а слово "ДIЗ" виключити;

     у пунктi 4 частини другої слова "представникам ДIЗ або" замiнити словами "уповноваженим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовим особам або представникам";

     2) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI КОРИСТУВАННЯ РАДIОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
";

     3) у статтi 12:

     у назвi слова "Орган регулювання" замiнити словами "Орган державного регулювання";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Органом державного регулювання у сферi користування радiочастотним ресурсом України є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, яка утворюється вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї";

     4) у назвi та абзацi першому статтi 13 слова "Засади регулювання" та "засадами регулювання" замiнити вiдповiдно словами "Засади державного регулювання" та "засадами державного регулювання";

     5) у статтi 14:

     у частинi другiй:

     доповнити пунктами 21 i 22 такого змiсту:

     "21) контроль за наявнiстю передбачених законом лiцензiй, iнших дозвiльних документiв у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     22) здiйснення державного нагляду за додержанням законодавства про радiочастотний ресурс України та запобiгання правопорушенням при користуваннi радiочастотним ресурсом України у смугах радiочастот загального користування";

     у пунктi 21 слова "ДIЗ та" виключити;

     6) статтю 15 виключити;

     7) у частинi шостiй статтi 16 слова "за письмовим зверненням ДIЗ та дорученням Голови НКРЗ" замiнити словами "за дорученням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     8) у статтi 18:

     у частинi четвертiй:

     в абзацi першому слова "посадовi особи ДIЗ та" замiнити словами "уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи";

     у пунктi 8 слова "до НКРЗ та ДIЗ" замiнити словами "до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     в абзацi першому частини сьомої слова "за рiшенням НКРЗ або керiвника ДIЗ (його заступника)" замiнити словами "за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     у частинi восьмiй слова "За розпорядженням Голови НКРЗ ДIЗ проводить" замiнити словами "За розпорядженням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, уповноваженi нею посадовi особи проводять";

     9) у частинi п'ятiй статтi 29:

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) складеного уповноваженою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовою особою акта про повторне невиконання суб'єктом господарювання розпорядження або припису такої уповноваженої особи;

     2) складеного уповноваженою нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовою особою акта про повторну вiдмову суб'єкта господарювання в допуску такої уповноваженої особи для проведення перевiрки чи про вчинення iнших перешкод, якi не дають змоги проводити перевiрку в повному обсязi";

     у пунктi 3 слово "ДIЗ" замiнити словами "уповноваженими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовими особами";

     10) у статтi 38:

     у пунктi 5 частини першої слова "посадових осiб ДIЗ" замiнити словами "уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб";

     у частинi четвертiй слова "представникiв ДIЗ" замiнити словами "уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб";

     11) у частиш другiй статтi 45:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) акт про невиконання користувачем радiочастотного ресурсу України законних вимог нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або приписiв та розпоряджень уповноважених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадових осiб";

     у пунктi 4 слова "НКРЗ та/або ДIЗ" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї";

     12) частину шосту статтi 56 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Порядок взаємодiї мiж нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дiї радiозавад установлюється Президентом України";

     13) у текстi Закону, крiм пункту 7 роздiлу IX "Прикiнцевi положення", слова "НКРЗ" та "ДIЗ" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     37. У пунктi 1.10 статтi 1 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) слова "спецiальний уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     38. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про формування конкурентних засад у процесi приватизацiї акцiй (часток, паїв), що належать державi у майнi юридичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 9, ст. 179) слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку".

     39. У Законi України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) у частинi першiй статтi 8 слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України та iншi уповноваженi Президентом України центральнi органи виконавчої влади у вiдповiдних сферах дiяльностi" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та уповноваженi Президентом України центральнi органи виконавчої влади у вiдповiдних сферах дiяльностi";

     2) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     40. У текстi Закону України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373), крiм роздiлу VIII "Прикiнцевi положення", слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України", "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг", "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     41. В останньому абзацi статтi 3 Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421; 2009 р., N 29, ст. 394) слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     42. Абзац третiй частини першої статтi 1 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128, N 46, ст. 547; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 квiтня 2011 року N 3204-VI) пiсля слiв "органи виконавчої влади" доповнити словами "державнi колегiальнi органи".

     43. У текстi Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430) слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У Законi України "Про iпотечнi облiгацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 16, ст. 134, N 31, ст. 268):

     1) у частинi третiй статтi 8 та абзацi четвертому частини першої статтi 27 слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг" у всiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у текстi Закону слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     45. У частинi першiй статтi 18 Закону України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258) слова "Нацiональною комiсiєю з питань регулювання зв'язку України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї".

     46. У текстi Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268), крiм роздiлу VII "Прикiнцевi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У частинi першiй статтi 9 Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291) слова "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     48. У частинi сьомiй статтi 13 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432) слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     49. У Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI):

     1) в абзацi другому частини другої статтi 111 слова "Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики";

     2) у частинi другiй статтi 12 слова "Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку".

     50. Абзац другий статтi 1 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 38, ст. 510) пiсля слiв "їх територiальних органiв" доповнити словами "державних колегiальних органiв".

     51. У текстi Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384), крiм роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення", слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     52. У текстi Закону України "Про газ (метан) вугiльних родовищ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578) слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     53. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392):

     1) в абзацi другому частини третьої статтi 5 слова "Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" замiнити словами "Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг";

     2) у частинi першiй статтi 14:

     у пунктi 2 слова "Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку" замiнити словами "Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку";

     у пунктi 3 слова "Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг".

     54. У текстi Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566) слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" та "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     55. У Законi України "Про Нацiональну комiсiю регулювання ринку комунальних послуг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) назву та преамбулу викласти в такiй редакцiї:

"Про державне регулювання у сферi комунальних послуг

     Цей Закон визначає правовi засади державного регулювання у сферi комунальних послуг";

     2) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Орган державного регулювання у сферi комунальних послуг

     1. Органом державного регулювання у сферi комунальних послуг є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг.

     2. Порядок органiзацiї дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, визначається Законом України "Про природнi монополiї";

     3) статтi 7 - 9, 12, 13 виключити;

     4) у частинi другiй статтi 11 слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України та її територiальнi органи" та "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у частинi першiй статтi 18 слова "Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України i посадовi особи її центрального апарату та територiальних органiв" замiнити словами "нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг, i посадовi особи її апарату";

     6) в абзацi другому частини другої статтi 19 слова "та територiальних органiв" виключити;

     7) у текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання ринку комунальних послуг України" та "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг" та "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку.

     56. Роздiл III Концепцiї Нацiональної програми iнформатизацiї, схваленої Законом України "Про Концепцiю Нацiональної програми iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27 - 28, ст. 182), доповнити абзацом такого змiсту:

     "Органом державного регулювання у сферi iнформатизацiї є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, яка утворюється вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї".

     57. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 23, ст. 160; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 березня 2011 року N 3165-VI):

     1) доповнити статтею 381 такого змiсту:

     "Стаття 381. Вiдносини Кабiнету Мiнiстрiв України з державними колегiальними органами

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України взаємодiє з державними колегiальними органами з питань, що належать до його компетенцiї";

     2) у статтi 51:

     частину першу пiсля слiв "центральнi органи виконавчої влади" доповнити словами "державнi колегiальнi органи";

     частину другу пiсля слiв "iншими центральними органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегiальними органами".

     58. Абзац другий пiдпункту "п" пункту 6 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 25, ст. 211; 2004 р., N 25, ст. 353; 2009 р., N 31, ст. 456) викласти в такiй редакцiї:

"за реєстрацiю випуску цiнних паперiв - 0,1 вiдсотка номiнальної вартостi випуску цiнних паперiв, але не бiльше п'ятдесятикратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня поточного року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Передбачене цим Законом перейменування нацiональних комiсiй, що здiйснюють державне регулювання природних монополiй, у сферi зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг, не є реорганiзацiєю нацiональних комiсiй та не має наслiдком звiльнення з посад голiв та членiв таких нацiональних комiсiй. Вважати нацiональнi комiсiї, що здiйснюють державне регулювання природних монополiй, у сферi зв'язку та iнформатизацiї, ринкiв цiнних паперiв i фiнансових послуг, перейменованими з дати видання вiдповiдного указу Президента України.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 липня 2011 року
N 3610-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.