ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII

(Змiни, передбаченi з 1 липня 2017 року пiдпунктами 2 та 3 пункту 10 роздiлу VI Закону України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII, , внесенi не будуть. Закон України вiд 24 жовтня 2013 року N 663-VII втратив чиннiсть з 11 червня 2017 року згiдно iз Законом України вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII)

(У текстi Закону слова "власник когенерацiйної установки" в усiх вiдмiнках замiнено словами "власник (користувач) когенерацiйної установки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi суб'єктiв вiдносин у сферi енергозбереження щодо використання когенерацiйних установок, регулює вiдносини, пов'язанi з особливостями виробництва, передачi, розподiлу i постачання електричної та теплової енергiї вiд когенерацiйних установок.

(абзац перший преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 24.10.2013р. N 663-VII)

     Метою цього Закону є створення правових засад для пiдвищення ефективностi використання палива в процесах виробництва енергiї або iнших технологiчних процесах, розвитку та застосування технологiй комбiнованого виробництва електричної i теплової енергiї, пiдвищення надiйностi та безпеки енергопостачання на регiональному рiвнi, залучення iнвестицiй на створення когенерацiйних установок.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     вiдпущена енергiя - електрична або теплова енергiя, що постачається споживачам вiд когенерацiйної установки;

     додаткове паливо - паливо, що спалюється постiйно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою пiдвищення електричної i/або теплової потужностi когенерацiйної установки;

     ефективнiсть використання додаткового палива - вiдношення приросту обсягу вiдпущеної протягом року електричної i/або теплової енергiї вiд когенерацiйної установки, обумовленого спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергiї цього додаткового палива;

     квалiфiкацiя когенерацiйної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сферi енергозбереження вiдповiдностi умов та показникiв експлуатацiї когенерацiйної установки вимогам (квалiфiкацiйним показникам) цього Закону;

     квалiфiкована когенерацiйна установка - когенерацiйна установка, умови i показники експлуатацiї якої вiдповiдають вимогам цього Закону;

     когенерацiйна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбiнованого виробництва електричної i теплової енергiї або перетворює скидний енергетичний потенцiал технологiчних процесiв в електричну та теплову енергiю;

     комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї (когенерацiя) - спосiб одночасного виробництва електричної та теплової енергiї в межах одного технологiчного процесу у результатi спалення палива;

     основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатнiсть когенерацiйної установки, у тому числi скидний енергетичний потенцiал технологiчних процесiв;

     скидний енергетичний потенцiал технологiчних процесiв - вториннi енергетичнi ресурси, якi можуть бути використанi для виробництва електричної та теплової енергiї в когенерацiйних установках. Перелiк цих вторинних енергетичних ресурсiв встановлюється центральним органом виконавчої влади у сферi енергозбереження.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi енергозбереження мiж власниками когенерацiйних установок i операторами систем розподiлу незалежно вiд форми власностi.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Дiя цього Закону в частинi стимулювання використання когенерацiйних установок поширюється на установки, що введенi в експлуатацiю пiсля набрання чинностi цим Законом.

     Стаття 3. Законодавство про комбiноване виробництво теплової i електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергетичного потенцiалу

     Вiдносини у сферi комбiнованого виробництва теплової та електричної енергiї регулюються Законом України "Про енергозбереження", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Стаття 4. Особливостi використання i експлуатацiї когенерацiйних установок

     Використання когенерацiйних установок має особливостi, що обумовленi такими факторами:

     споживанням традицiйних органiчних видiв палива або використанням скидного енергетичного потенцiалу технологiчних процесiв;

     можливiстю застосування додаткового палива;

     можливiстю вiдпуску електричної енергiї вiд когенерацiйної установки в мiсцевi (локальнi) електричнi мережi або споживанням її для власних потреб об'єкта, на якому використовується когенерацiйна установка;

     рiзноманiтнiстю енергетичних об'єктiв, на базi яких споруджуються когенерацiйнi установки;

     наявнiстю суттєво вiдмiнних вимог до спiввiдношення обсягiв електричної i теплової енергiї, що виробляються когенерацiйною установкою.

     Експлуатацiя когенерацiйних установок провадиться за умов:

     пiдтримки необхiдного балансу потужностi та якостi електричної енергiї, виробленої когенерацiйними установками, для забезпечення надiйного функцiонування енергетичної системи;

     запобiгання неправомiрному втручанню в роботу системи протиаварiйної автоматики.

Роздiл II
ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА У СФЕРI КОМБIНОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 5. Принципи державної полiтики у сферi використання когенерацiйних установок

     Державна полiтика у сферi використання когенерацiйних установок ґрунтується на засадах:

     розвитку та збалансованого використання когенерацiйних установок у нацiональнiй економiцi;

     сприяння перебудовi дiючих теплогенеруючих об'єктiв в установки комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї з метою зростання ефективностi використання палива та пiдвищення екологiчної безпеки;

     створення розподiлених (мiсцевих) електрогенеруючих потужностей як умови пiдвищення надiйностi та безпеки енергопостачання на регiональному рiвнi;

     державного регулювання вiдносин у цiй сферi;

     економiчного стимулювання використання когенерацiйних установок на пiдприємствах незалежно вiд форми власностi та галузевої належностi;

     забезпечення вiльного доступу органiв, що здiйснюють державний контроль, до iнформацiї про стан когенерацiйних установок та обсяги виробництва електричної i теплової енергiї.

     Стаття 6. Фiнансування створення когенерацiйних установок

     Фiнансування розробки проектiв, закупiвлi технологiчного обладнання та будiвництва когенерацiйних установок здiйснюється за рахунок власних i запозичених коштiв пiдприємств, часткового використання коштiв спецiальних рахункiв технопаркiв, фiзичних осiб, у тому числi iноземних iнвесторiв, кредитiв енергосервiсних компанiй, а також за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв.

     Стаття 7. Вiдносини власностi при створеннi i використаннi когенерацiйних установок

     При створеннi когенерацiйних установок, у тому числi на базi дiючих енергетичних об'єктiв у промисловостi або у комунальному теплопостачаннi, iз залученням коштiв iнвестора такий iнвестор може набувати права власника (спiввласника) когенерацiйної установки на умовах, визначених iнвестицiйною угодою.

     Уповноваженим особам власника (спiввласника), iнвестора когенерацiйної установки надається право доступу на територiю, до примiщень i обладнання (устаткування) енергетичних об'єктiв для спорудження та технiчного обслуговування когенерацiйної установки на умовах, визначених iнвестицiйною угодою.

     Власникам (спiввласникам), iнвесторам когенерацiйної установки надається вiдповiдно до Земельного кодексу України право користування земельною дiлянкою, на якiй розташовується когенерацiйна установка, у тому числi в охороннiй зонi з обмеженнями (обтяженнями) вiдповiдно до закону або договору.

     Власник (користувач) когенерацiйної установки вирiшує питання використання когенерацiйної установки на власний розсуд, а спiввласники - за вiдповiдною угодою, з урахуванням обмежень, передбачених законом.

Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦIЙНИХ УСТАНОВОК

     Стаття 8. Державне регулювання у сферi використання когенерацiйних установок

     Державне регулювання у сферi використання когенерацiйних установок здiйснюють центральний орган виконавчої влади у сферi енергозбереження, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, та уповноваженi Президентом України центральнi органи виконавчої влади у вiдповiдних сферах дiяльностi в порядку, визначеному законодавством України.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Державне регулювання у сферi використання когенерацiйних установок здiйснюється шляхом:

     проведення квалiфiкацiї когенерацiйних установок;

     лiцензування господарської дiяльностi з комбiнованого виробництва теплової i електричної енергiї;

     встановлення тарифiв на теплову енергiю, що виробляються когенерацiйними установками;

(абзац четвертий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     абзац п'ятий частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     нагляду та контролю за безпечним виконанням робiт при будiвництвi чи реконструкцiї когенерацiйних установок.

     Видачу лiцензiй i встановлення тарифiв на теплову енергiю, що виробляються когенерацiйними установками, здiйснює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Стаття 9. Державне стимулювання створення i використання когенерацiйних установок

     Власникам когенерацiйних установок незалежно вiд встановленої електричної потужностi надається право безперешкодного доступу до мiсцевих (локальних) електричних мереж та продажу виробленої електричної енергiї окремим споживачам за договорами, включаючи право постачати споживачу електричну енергiю в години доби найбiльшого або середнього навантаження електричної мережi (пiковi та напiвпiковi перiоди доби) одночасно (додатково) з основним постачальником електричної енергiї.

     Частину другу статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Частину третю статтi 9 виключено.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     Стаття 10. Когенерацiя в комунальному теплопостачаннi

     Умови господарювання пiдприємств комунального теплопостачання, визначенi нормативно-правовими актами, зберiгаються у разi модернiзацiї цих пiдприємств на основi використання когенерацiйних установок та поширюються на суб'єктiв господарювання, якi забезпечують тепловою енергiєю населення та об'єкти соцiальної сфери вiд окремо споруджених когенерацiйних установок.

Роздiл IV
ОРГАНIЗАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦIЙНИХ УСТАНОВОК

     Стаття 11. Квалiфiкацiя когенерацiйних установок

     Когенерацiйнi установки, якi вiдпускають частину або весь обсяг виробленої електричної енергiї споживачам, крiм потреб власного споживання, можуть бути визнанi як квалiфiкованi, якщо вони вiдповiдають квалiфiкацiйним показникам однiєї з двох таких умов:

     1) як основне паливо використовується скидний енергетичний потенцiал технологiчних процесiв; для таких установок виробництво теплової енергiї не є обов'язковим.

     Якщо застосовується додаткове паливо, то ефективнiсть використання додаткового палива протягом одного року з дня введення в експлуатацiю цiєї установки i кожних наступних 12 мiсяцiв повинна бути не меншою 42 вiдсоткiв.

     У разi, якщо спалення додаткового палива застосовується для пiдтримання проектної електричної потужностi когенерацiйної установки при тимчасовому зменшеннi теплової потужностi скидного енергетичного потенцiалу стосовно його значення, прийнятого у технiчному проектi когенерацiйної установки, обсяг витрат додаткового палива повинен бути узгоджений з центральним органом виконавчої влади у сферi енергозбереження;

     2) як основне паливо використовується традицiйне (органiчне) паливо, при цьому обсяг вiдпущеної теплової енергiї повинен бути не менше 10 вiдсоткiв вiд загального виробництва електричної i теплової енергiї протягом одного року з дня її введення в експлуатацiю i протягом кожних наступних 12 мiсяцiв; протягом вказаного строку обсяг вiдпущеної електричної та теплової енергiї по вiдношенню до енергiї основного та додаткового палива повинен становити не менше 42 вiдсоткiв.

     Квалiфiкацiю когенерацiйних установок здiйснює центральний орган виконавчої влади у сферi енергозбереження у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Строк дiї квалiфiкацiї становить один рiк. Квалiфiкацiя когенерацiйної установки, яка вперше введена в експлуатацiю, провадиться за проектними даними та результатами випробувань когенерацiйної установки на експлуатацiйних режимах. Квалiфiкацiя когенерацiйної установки на кожний наступний рiк пiсля спливу строку її попередньої квалiфiкацiї здiйснюється за фактичними показниками експлуатацiї когенерацiйної установки за попереднi 12 мiсяцiв.

     Стаття 12. Особливостi приєднання когенерацiйних установок до електричних та теплових мереж

     Технiчнi умови на приєднання когенерацiйних установок до електричної i/або теплової мережi надаються її власником у порядку, встановленому нормативними актами, не пiзнiше 15 днiв з дня отримання вiдповiдного запиту. Приєднання здiйснюється згiдно з договором про приєднання, невiд'ємним додатком до якого є технiчнi умови.

     У разi, коли в технiчних умовах передбачається проведення реконструкцiї або модернiзацiї розподiльчих електричних мереж або технологiчного обладнання власника електричної мережi, пов'язаних з приєднанням когенерацiйної установки, власник (користувач) когенерацiйної установки має право звернутися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за експертним висновком щодо технiчної обґрунтованостi технiчних вимог на приєднання, обсягу робiт.

     Власник електричної мережi зобов'язаний пiдключити когенерацiйну установку до своєї електричної мережi у порядку, встановленому нормативними актами, за умови виконання договору на приєднання та пiсля затвердження акта технiчної комiсiї про готовнiсть когенерацiйної установки до прийняття в експлуатацiю.

     Правила приєднання когенерацiйних установок до електричної мережi встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики.

     У разi, коли в технiчних умовах передбачається проведення реконструкцiї або модернiзацiї теплових мереж або технологiчного обладнання власника теплової мережi, пов'язаних з приєднанням когенерацiйної установки, власник (користувач) когенерацiйної установки має право звернутися до центрального органу виконавчої влади у сферi теплопостачання за експертним висновком щодо технiчної обґрунтованостi технiчних вимог на приєднання, обсягу робiт.

     Власник теплової мережi зобов'язаний пiдключити когенерацiйну установку до своєї теплової мережi у порядку, встановленому нормативними актами, за умови виконання договору на приєднання та пiсля затвердження акта технiчної комiсiї про готовнiсть когенерацiйної установки до прийняття в експлуатацiю.

     Правила приєднання когенерацiйних установок до теплової мережi встановлює центральний орган виконавчої влади у сферi теплопостачання.

     Стаття 13. Державний нагляд у сферi використання когенерацiйних установок

     Державний нагляд у сферi використання когенерацiйних установок здiйснюють центральний орган виконавчої влади у сферi енергозбереження та iншi уповноваженi Президентом України центральнi органи виконавчої влади у вiдповiдних сферах дiяльностi.

(стаття 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI)

Роздiл V
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦIЙНИХ УСТАНОВОК

     Стаття 14. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi використання когенерацiйних установок

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi комбiнованого виробництва теплової i електричної енергiї та використання вторинних енергетичних ресурсiв вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України.

     Стаття 15. Мiжнароднi договори України у сферi використання когенерацiйних установок

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного договору України.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм статтi 9, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):

     статтю 3 доповнити пунктом "i" такого змiсту:

     "i) стимулювання рацiонального використання паливно-енергетичних ресурсiв шляхом комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї (когенерацiї)";

     пункт "б" частини першої статтi 17 доповнити словами "за їх споживання понад показники питомих витрат, визначених системою стандартiв, а до введення системи стандартiв у дiю - нормами питомих витрат енергоресурсiв, а також за невiдповiднiсть показникiв когенерацiйних установок квалiфiкацiйним показникам";

     2) пiдпункт 2 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 25.06.91р. N 1251-XII згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     3) пiдпункт 3 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розробку нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
5 квiтня 2005 року
N 2509-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.