ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо приведення їх у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     1) у пунктi 1 статтi 197 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України";

     2) у частинi другiй статтi 282 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) у частинi першiй статтi 171 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України";

     2) у частинi другiй статтi 179 слово "ним" замiнити словами "Президентом України мiнiстерства, iншi центральнi".

     3. У Бюджетному кодексi України вiд 8 липня 2010 року:

     1) у статтi 23:

     у частинi шостiй слова "погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (вiдповiдною комiсiєю Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради)" замiнити словами "погодженим з Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республiки Крим, мiсцевою радою)";

     у частинi дев'ятiй слова "погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету (вiдповiдною комiсiєю Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевої ради)" замiнити словами "погодженим з Верховною Радою України";

     2) перше речення частини другої статтi 26 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Контроль за використанням коштiв Державного бюджету України вiд iменi Верховної Ради України здiйснюється Рахунковою палатою";

     3) у частинi першiй статтi 53 слова "Рахункової палати та" виключити;

     4) у частинi третiй статтi 59 слова "Рахунковiй палатi" виключити;

     5) у частинi третiй статтi 60 слова "Рахунковiй палатi" виключити;

     6) частину першу статтi 62 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Рахункова палата протягом двох тижнiв з дня офiцiйного подання Кабiнетом Мiнiстрiв України рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає Верховнiй Радi України висновки про використання коштiв Державного бюджету України з оцiнкою ефективностi такого використання, а також пропозицiї щодо усунення порушень, виявлених у звiтному бюджетному перiодi, та вдосконалення бюджетного процесу загалом";

     7) у частинi шостiй статтi 108 слова "за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету" замiнити словами "за погодженням з Верховною Радою України";

     8) у статтi 109:

     в останньому абзацi частини першої слова "встановлених законом" замiнити словами "визначених Конституцiєю України";

     у пунктi 5 частини другої слова "щодо результатiв контролю за дотриманням бюджетного законодавства" виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Комiтети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розглядi питання щодо бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки i пропозицiї Рахункової палати щодо використання коштiв Державного бюджету України) у частинi, що вiднесена до компетенцiї комiтетiв";

     9) статтю 110 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю у бюджетному процесi

     1. До повноважень Рахункової палати належить здiйснення контролю за використанням коштiв Державного бюджету України, в тому числi на обслуговування i погашення державного боргу.

     2. Рахункова палата подає Верховнiй Радi України висновки та пропозицiї щодо стану використання коштiв Державного бюджету України за пiдсумками кожного кварталу".

     4. Частину десяту статтi 7 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст. 216) викласти в такiй редакцiї:

     "Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України - начальник Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняється з посади Президентом України".

     5. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2008 р., N 48, ст. 357):

     1) у статтi 2:

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звiльняється з посади Президентом України";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Генеральний прокурор України звiльняється з посади також з iнших пiдстав".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     2) друге речення частини третьої статтi 14 викласти в такiй редакцiї: "Персональний склад колегiї затверджується Генеральним прокурором України".

     6. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258):

     1) частину другу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Служба безпеки України пiдпорядкована Президенту України";

     2) у частинi першiй статтi 9 слова "Служба безпеки Республiки Крим" виключити;

     3) частини другу та третю статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звiльняється з посади Президентом України.

     Голова Служби безпеки України має заступникiв, якi призначаються на посади за його поданням та звiльняються з посад Президентом України";

     4) у першому реченнi частини третьої статтi 14 слова "Голова Служби безпеки Республiки Крим" та "за погодженням з Верховною Радою України" виключити;

     5) у статтi 15:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Начальники пiдроздiлiв Центрального управлiння Служби безпеки України: контррозвiдки, вiйськової контррозвiдки, захисту нацiональної державностi, боротьби з корупцiєю i органiзованою злочинною дiяльнiстю, iнформацiйно-аналiтичного, оперативно-технiчного, оперативного документування, слiдчого, по роботi з особовим складом, iнших пiдроздiлiв, визначених Президентом України, а також начальники регiональних органiв - обласних управлiнь Служби безпеки України призначаються на посади за поданням Голови Служби безпеки України та звiльняються з посад Президентом України";

     частину другу виключити;

     6) у пунктi 16 статтi 24 слова "Верховної Ради України або" виключити;

     7) статтю 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Пiдзвiтнiсть Служби безпеки України

     Постiйний контроль за дiяльнiстю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства здiйснюється Верховною Радою України.

     Голова Служби безпеки України щорiчно подає Верховнiй Радi України звiт про дiяльнiсть Служби безпеки України".

     7. У частинi п'ятiй статтi 28 Закону України "Про iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) слова "Кабiнет Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президент України".

     8. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

     1) частину першу статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони здоров'я здiйснює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я, повноваження якого визначаються положенням, що затверджується Президентом України";

     2) у частинi п'ятiй статтi 16 слова "ним органи" замiнити словами "Президентом України мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади".

     9. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

     1) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Перших заступникiв i заступникiв Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України";

     2) частину першу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України, яке вноситься на пiдставi пропозицiй Голови Антимонопольного комiтету України, та звiльняються з посад Президентом України".

     10. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 29, ст. 216, N 34, ст. 268; 1996 р., N 16, ст. 71; 1999 р., N 24, ст. 208; 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 14, ст. 97, N 30, ст. 247; 2005 р., N 2, ст. 32, N 10, ст. 193, N 26, ст. 346; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 9, ст. 69; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) частину третю статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Проведення єдиної державної полiтики та функцiональне управлiння державною службою здiйснюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi державної служби";

     2) у частинi першiй та абзацi першому частини другої статтi 7 слова "Головне управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi державної служби";

     3) статтю 8 виключити;

     4) у частинi першiй статтi 23 слова "з Начальником Головного управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "з керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi державної служби";

     5) частину другу статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Установлюються такi категорiї посад державних службовцiв:

     перша категорiя - посади перших заступникiв мiнiстрiв, керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, якi не є членами Уряду України, їх перших заступникiв, Постiйного Представника Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, керiвникiв Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступникiв керiвникiв Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України, iншi прирiвнянi до них посади;

     друга категорiя - посади керiвникiв секретарiатiв комiтетiв Верховної Ради України, структурних пiдроздiлiв Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, радникiв та помiчникiв Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, заступникiв мiнiстрiв, заступникiв iнших керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, першого заступника Постiйного Представника Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, перших заступникiв голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та iншi прирiвнянi до них посади;

     третя категорiя - посади заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, завiдувачiв секторiв, головних спецiалiстiв, експертiв, консультантiв Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України i Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв Постiйного Представника Президента України в Автономнiй Республiцi Крим, заступникiв голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а також голiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв у складi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, iншi прирiвнянi до них посади;

     четверта категорiя - посади спецiалiстiв Адмiнiстрацiї Президента України, Апарату Верховної Ради України i Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв (пiдвiддiлiв) мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, iншi прирiвнянi до них посади;

     п'ята категорiя - посади спецiалiстiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, заступникiв голiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, заступникiв керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, спецiалiстiв апарату цих адмiнiстрацiй, iншi прирiвнянi до них посади;

     шоста категорiя - посади керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, спецiалiсти управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, iншi прирiвнянi до них посади;

     сьома категорiя - посади спецiалiстiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь i вiддiлiв, iншi прирiвнянi до них посади";

     6) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "При Президентi України дiє Нацiональна академiя державного управлiння - державний вищий навчальний заклад з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв".

     11. Частини першу та другу статтi 5 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190) викласти в такiй редакцiї:

     "Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адмiнiстрацiї України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посади Президент України.

     Заступникiв Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України".

     12. У Законi України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):

     1) у статтi 21:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державне управлiння у сферi використання ядерної енергiї здiйснюється мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Президентом України";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Державне управлiння у сферi поводження з радiоактивними вiдходами на стадiї їх довгострокового зберiгання i захоронення здiйснюється мiнiстерством, iншим центральним органом виконавчої влади, визначеним Президентом України";

     2) у частинi другiй статтi 26 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України".

     13. У Законi України "Про поводження з радiоактивними вiдходами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2008 р., N 52, ст. 394):

     1) абзац третiй статтi 6 виключити;

     2) у частинi першiй статтi 10 слова "органами державної виконавчої влади, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, визначеними Президентом України".

     14. У Законi України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272; 2006 р., N 41, ст. 355, N 42, ст. 383; 2009 р., N 31, ст. 461; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 липня 2010 року N 2453-VI):

     1) статтю 6 виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 7 слова "у мiсячний строк" виключити;

     3) статтю 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Звiльнення з посади суддi Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України звiльняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разi:

     1) закiнчення строку призначення;

     2) досягнення суддею шiстдесятип'ятирiчного вiку;

     3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     4) порушення суддею вимог щодо несумiсностi;

     5) порушення суддею присяги;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     7) припинення його громадянства;

     8) визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     9) подання суддею заяви про вiдставку або про звiльнення з посади за власним бажанням.

     Повноваження суддi припиняються у разi його смертi".

     15. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466, N 48, ст. 481; 2010 р., N 37, ст. 496):

     1) частину третю статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "До складу Координацiйної ради входять керiвники державних органiв, що у межах своєї компетенцiї здiйснюють контроль або iншi функцiї управлiння щодо фондового ринку та iнвестицiйної дiяльностi в Українi. Очолює Координацiйну раду Голова Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Склад та Положення про Координацiйну раду затверджуються Президентом України за поданням Голови Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку";

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку є державним колегiальним органом, пiдпорядкованим Президенту України, пiдзвiтним Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України. До системи цього органу входять Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, її центральний апарат i територiальнi органи.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснює повноваження через центральний апарат i свої територiальнi органи. Комiсiя може делегувати наданi їй повноваження центральному апарату i територiальним органам шляхом прийняття вiдповiдного рiшення, затвердженого в установленому порядку.

     Голова та члени Комiсiї, керiвнi працiвники та спецiалiсти центрального апарату i вiдповiдних територiальних органiв є державними службовцями.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку утворюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї.

     Голова Комiсiї, її члени призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Президентом України.

     Голова та члени Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку мають право без спецiальних дозволiв представляти Комiсiю у судi.

     Термiн повноважень Голови Комiсiї та членiв Комiсiї - сiм рокiв. Одна й та ж особа не може бути членом Комiсiї бiльше двох термiнiв пiдряд.

     Голова та члени Комiсiї протягом термiну її повноважень можуть бути звiльненi вiд обов'язкiв за власним бажанням, за станом здоров'я, у разi визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим, припинення громадянства або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання, вчинення злочину, грубого порушення службових обов'язкiв, а також з iнших пiдстав.

     Основною формою роботи Комiсiї є засiдання, якi проводяться за рiшенням Голови Комiсiї у разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.

     Засiдання Комiсiї є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше п'яти осiб.

     Рiшення Комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше п'яти голосiв.

     Положення про Державну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку затверджується Президентом України. Територiальнi органи Комiсiї дiють на основi положення, що затверджується Комiсiєю, i координують свою дiяльнiсть iз мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку розробляє i затверджує з питань, що належать до її компетенцiї, акти законодавства, обов'язковi для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, учасниками ринку цiнних паперiв, їх об'єднаннями, контролює їх виконання. Акти законодавства, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     При Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку створюються Консультацiйно-експертна рада, iншi органи та установи.

     Консультацiйно-експертна рада розробляє рекомендацiї щодо полiтики на ринку цiнних паперiв та бере участь у пiдготовцi та обговореннi проектiв актiв законодавства, якi розробляються та розглядаються Комiсiєю.

     Склад Консультацiйно-експертної ради та положення про неї затверджує Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку звертається до суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням законодавства України про цiннi папери".

     16. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2007 р., N 11, ст. 94; 2010 р., N 37, ст. 496):

     1) частину першу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Виконавчу владу в областях i районах, мiстах Києвi та Севастополi здiйснюють мiсцевi державнi адмiнiстрацiї";

     2) частини другу - четверту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Голови мiсцевих державних адмiнiстрацiй призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-мiнiстра України на строк повноважень Президента України.

     Кандидатури на посади голiв районних державних адмiнiстрацiй Прем'єр-мiнiстру України вносяться головами вiдповiдних обласних державних адмiнiстрацiй. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.

     Президент України може доручити Прем'єр-мiнiстру України внести подання про призначення головою мiсцевої державної адмiнiстрацiї iншої кандидатури";

     3) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     пункт 7 виключити;

     пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) висловлення недовiри двома третинами вiд складу вiдповiдної ради";

     у частинi другiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) подання Прем'єр-мiнiстра України з пiдстав, передбачених законодавством про державну службу";

     доповнити пунктами 4 i 5 такого змiсту:

     "4) з iнших пiдстав, передбачених цим та iншими законами України;

     5) з iнiцiативи Президента України";

     4) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Перший заступник та заступники голови обласної державної адмiнiстрацiї призначаються на посаду та звiльняються з посади головою обласної державної адмiнiстрацiї за погодженням iз Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перший заступник та заступники голови районної державної адмiнiстрацiї призначаються на посаду та звiльняються з посади головою районної державної адмiнiстрацiї за погодженням з головою обласної державної адмiнiстрацiї";

     5) у частинi п'ятiй статтi 33 слова "i Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     6) у частинi третiй статтi 43 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     7) у статтi 46:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Пропозицiї щодо призначення на посаду або звiльнення з посади голови районної державної адмiнiстрацiї в Автономнiй Республiцi Крим вносяться на розгляд Прем'єр-мiнiстру України Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим у порядку, встановленому статтями 8, 9 i 12 цього Закону";

     у частинi шостiй слова "i Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити.

     17. У частинi четвертiй статтi 22 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2008 р., N 27 - 28, ст. 252) слова "якi призначаються на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити.

     18. У частинi другiй статтi 9 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224; 2009 р., N 19, ст. 258) слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України".

     19. Статтю 11 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Утворення та лiквiдацiя нацiональних комiсiй регулювання природних монополiй

     1. Нацiональнi комiсiї регулювання природних монополiй (далi - комiсiї) є державними колегiальними органами, якi утворюються та лiквiдуються Президентом України.

     Комiсiї пiдпорядковуються Президенту України, пiдзвiтнi Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Комiсiї дiють на пiдставi положень, що затверджуються Президентом України.

     Для здiйснення своїх повноважень комiсiї можуть створювати та лiквiдовувати свої територiальнi органи, якi дiють на пiдставi положень, що затверджуються комiсiями.

     2. Комiсiї складаються з Голови комiсiї та не менше двох членiв комiсiї, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України.

     3. Термiн повноважень голiв i членiв комiсiй становить шiсть рокiв, при цьому забезпечується перiодична ротацiя складу комiсiй. Порядок ротацiї для голiв та членiв комiсiї встановлюється положеннями про комiсiї.

     Одна й та сама особа не може бути членом комiсiї бiльше двох термiнiв пiдряд.

     4. Повноваження Голови та членiв комiсiї припиняються достроково:

     1) у разi подання заяви про вiдставку;

     2) у разi набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєннi злочину;

     3) у разi грубого порушення посадових обов'язкiв;

     4) у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

     5) у разi подання заяви про звiльнення у зв'язку з виходом на пенсiю;

     6) з iнших пiдстав.

     5. Органiзацiйно-технiчну та iншу роботу щодо забезпечення дiяльностi комiсiй здiйснюють їх апарати вiдповiдно до положень про комiсiї.

     6. На членiв комiсiй та на працiвникiв апаратiв комiсiй поширюється правовий статус державних службовцiв".

     20. Частину третю статтi 10 Закону України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2009 р., N 19, ст. 258) викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзацiя дiяльностi Мiнiстерства оборони України визначається законами України та Положенням, яке затверджується Президентом України".

     21. Частину третю статтi 10 Закону України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2009 р., N 19, ст. 258) викласти в такiй редакцiї:

     "Положення про Мiнiстерство оборони України затверджує Президент України".

     22. Статтi 23 - 26 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Органiзацiя дiяльностi Уповноваженого органу

     1. Уповноважений орган є центральним органом виконавчої влади, який працює за колегiальним принципом.

     2. Уповноважений орган не може бути учасником фiнансових ринкiв як емiтент облiгацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх державних позик або здiйснювати будь-яку iншу дiяльнiсть на фiнансових ринках, крiм передбаченої цим Законом.

     3. Положення про Уповноважений орган затверджується Президентом України.

     4. Уповноважений орган є юридичною особою i має вiдокремлене майно, що є державною власнiстю.

     5. Уповноважений орган складається з Голови, заступникiв Голови та не менше трьох членiв Уповноваженого органу - директорiв департаментiв (далi - директори департаментiв), яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України.

     6. Структура центрального апарату Уповноваженого органу визначається Положенням про Уповноважений орган.

     7. Уповноважений орган може створювати та лiквiдовувати свої територiальнi управлiння для здiйснення своїх повноважень. Територiальнi управлiння Уповноваженого органу не мають статусу юридичної особи i дiють на основi положення, що затверджується Уповноваженим органом.

     8. За рiшенням Уповноваженого органу може створюватися Консультацiйно-експертна рада, яка є постiйно дiючим на громадських засадах дорадчим органом, що бере участь в обговореннi проектiв документiв, якi розробляються та/або розглядаються Уповноваженим органом. Склад Консультацiйно-експертної ради та положення про неї затверджує Уповноважений орган.

     9. Основною формою роботи Уповноваженого органу є засiдання, якi збираються за потребою, але не рiдше одного разу на мiсяць. Порядок прийняття Уповноваженим органом рiшень визначається у Положеннi про Уповноважений орган.

     Стаття 24. Голова Уповноваженого органу

     1. Голова Уповноваженого органу призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняється з посади Президентом України.

     2. Президент України припиняє повноваження Голови Уповноваженого органу:

     1) у разi закiнчення строку його повноважень;

     2) у разi набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     3) у разi визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     4) у разi припинення його громадянства або виїзду за межi України на постiйне мiсце проживання;

     5) у разi подання Головою Уповноваженого органу у письмовому виглядi заяви про вiдставку або про звiльнення за власним бажанням;

     6) з iнших причин.

     3. Повноваження Голови Уповноваженого органу припиняються у разi його смертi.

     4. Головою Уповноваженого органу може бути особа з бездоганною дiловою репутацiєю, яка має вищу економiчну чи юридичну освiту i при цьому має досвiд постiйної протягом семи рокiв роботи за фахом.

     5. Голова Уповноваженого органу:

     1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Уповноваженого органу та вирiшує всi питання дiяльностi Уповноваженого органу, за винятком тих, що належать до компетенцiї Уповноваженого органу;

     2) дiє без довiреностi вiд iменi Уповноваженого органу в межах, встановлених законодавством України;

     3) представляє Уповноважений орган у вiдносинах iз державними органами iноземних держав з питань нагляду за дiяльнiстю фiнансових установ та мiжнародними органiзацiями;

     4) видає накази, розпорядження тощо з питань, що належать до його компетенцiї;

     5) приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Уповноваженого органу, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення;

     6) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi Уповноваженого органу.

     6. Голова Уповноваженого органу несе вiдповiдальнiсть перед Президентом України за дiяльнiсть Уповноваженого органу.

     Стаття 25. Заступники Голови Уповноваженого органу

     1. Заступники Голови Уповноваженого органу призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України.

     2. Заступником Голови Уповноваженого органу може бути особа з бездоганною дiловою репутацiєю, яка має вищу освiту та досвiд постiйної протягом не менше п'яти рокiв роботи за фахом, що вiдповiдає її функцiональним обов'язкам в Уповноваженому органi.

     3. Заступники Голови Уповноваженого органу вiдповiдають за забезпечення координуючих функцiй в межах Уповноваженого органу, здiйснення аналiтичної та методологiчної дiяльностi, питання кадрового, фiнансового, iнформацiйного та матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Уповноваженого органу. Кiлькiсть заступникiв Голови Уповноваженого органу та розподiл обов'язкiв мiж ними визначаються Положенням про Уповноважений орган.

     Стаття 26. Члени Уповноваженого органу - директори департаментiв

     1. Директори департаментiв призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Президентом України.

     2. Директором департаменту може бути особа з бездоганною дiловою репутацiєю, яка має вищу освiту та досвiд постiйної протягом не менше п'яти рокiв роботи за фахом, що вiдповiдає її функцiональним обов'язкам в Уповноваженому органi.

     3. Припинення повноважень директорiв департаментiв вiдбувається у зв'язку iз закiнченням строку їхнiх повноважень або з iнших пiдстав.

     4. Директори департаментiв вiдповiдають за органiзацiю та здiйснення функцiй регулювання та нагляду за дiяльнiстю окремих видiв фiнансових установ та ринкiв фiнансових послуг, що вiднесенi до наглядової компетенцiї очолюваних ними департаментiв.

     5. Директори департаментiв у межах своєї компетенцiї мають право пiдписувати вiд iменi Уповноваженого органу документи правозастосовчого характеру, вирiшувати питання про внесення фiнансових установ до реєстру та їх лiцензування, застосування заходiв впливу, проведення iнших заходiв, що спрямованi на реалiзацiю їхнiх повноважень, передбачених Положенням про Уповноважений орган".

     23. В абзацi п'ятому статтi 6 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 23, ст. 163; 2007 р., N 1, ст. 1) слова "консультативно-дорадчi" замiнити словами "консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi".

     24. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2010 р., N 29, ст. 392):

     1) у частинi п'ятiй статтi 4 слова "Кабiнету Мiнiстрiв України та" виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 7 слова "за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України" виключити.

     25. У статтi 20 та частинi першiй статтi 26 Закону України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484) слово "ним" замiнити словами "Президентом України".

     26. У частинi першiй статтi 8 та статтi 13 Закону України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278) слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України центральнi".

     27. Абзац п'ятий статтi 10 Закону України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) виключити.

     28. У Законi України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) у частинi першiй статтi 7 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України";

     2) частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Керiвника центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та його заступникiв призначає за поданням Прем'єр-мiнiстра України та припиняє їх повноваження Президент України".

     29. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155):

     1) у частинi другiй статтi 7 слово "координує" замiнити словами "спрямовує i координує", а слова "центральних органiв державної" замiнити словом "органiв";

     2) частину четверту статтi 70 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Контроль за дотриманням законодавства про захист авторського права та сумiжних прав здiйснюється у порядку, визначеному Законом".

     30. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258):

     1) у статтi 2:

     частину другу виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державна служба спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України пiдпорядковується i пiдконтрольна Президенту України";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Кабiнет Мiнiстрiв України здiйснює заходи щодо забезпечення функцiонування Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України";

     2) у статтi 6:

     частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Голову Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначає на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посади Президент України.

     3. Заступникiв голови Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України";

     частину четверту виключити;

     3) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Положення про спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї затверджується Президентом України. Органiзацiйна структура спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї, гранична чисельнiсть його особового складу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) пункт 25 частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "25) подання Президенту України за результатами державного контролю аналiтичних матерiалiв щодо стану криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї в державi, розроблення рекомендацiй щодо його полiпшення";

     5) у статтi 25:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в установленому порядку iнформує Президента України з основних питань дiяльностi Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, про виконання покладених на Службу завдань, додержання законодавства, прав i свобод людини та громадянина, щороку подає Президенту України звiт про її дiяльнiсть";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Голова Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України в установленому порядку iнформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України завдань, додержання законодавства, прав i свобод людини та громадянина, iнших питань".

     31. У частинi першiй статтi 8 Закону України "Про газ (метан) вугiльних родовищ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578) слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президентом України центральнi".

     32. У Законi України "Про Нацiональну комiсiю регулювання ринку комунальних послуг України" вiд 9 липня 2010 року N 2479-VI:

     1) у статтi 7:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. До складу Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України входять Голова та чотири члени Комiсiї, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняє з посад Президент України";

     у частинi сьомiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "7. Повноваження Голови, члена Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України можуть бути припиненi у разi";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) з iнших пiдстав";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. У разi припинення повноважень Голови, члена Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України Президент України призначає нового Голову, члена Комiсiї. Строк повноважень новопризначеного Голови, члена Комiсiї вiдповiдає строку повноважень Нацiональної комiсiї регулювання ринку комунальних послуг України";

     2) у пунктi 5 частини першої статтi 8 слова "подає Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "подає Президенту України та Кабiнету Мiнiстрiв України";

     3) пiдпункт 1 пункту 3 статтi 19 виключити;

     4) у текстi Закону слова "державний колегiальний орган виконавчої влади" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державний колегiальний орган" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 3 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України та цим Законом;

     2) забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз Конституцiєю України та цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 жовтня 2010 року
N 2592-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.