ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Конституцiйний Суд України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 серпня 2006 року N 73-V,
вiд 4 серпня 2006 року N 79-V,
вiд 19 березня 2009 року N 1168-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 19 березня 2009 року N 1168-VI, визнано
такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 7 липня 2009 року N 17-рп/2009),
вiд 7 липня 2010 року N 2453-VI,
вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI, втратили чиннiсть
у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
згiдно iз Законом України вiд 23 лютого 2014 року N 763-VII),
вiд 17 травня 2012 року N 4711-VI,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вводяться в дiю з 26 квiтня 2015 року),
вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII

Додатково див.
Рiшення Конституцiйного Суду України
вiд 23 червня 1997 року N 2-зп

Роздiл I
Основи конституцiйного судоустрою

Глава 1.
Загальнi положення

     Стаття 1. Статус Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України - єдиний орган конституцiйної юрисдикцiї в Українi.

     Конституцiйний Суд України є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

     Стаття 2. Завдання Конституцiйного Суду України

     Завданням Конституцiйного Суду України є гарантування верховенства Конституцiї України як Основного Закону держави на всiй територiї України.

     Стаття 3. Нормативне регулювання дiяльностi Конституцiйного Суду України

     Органiзацiя, повноваження та порядок дiяльностi Конституцiйного Суду України визначаються Конституцiєю України та цим Законом.

     Конституцiйний Суд України приймає акти, що регламентують органiзацiю його внутрiшньої роботи у вiдповiдностi з цим Законом.

     Стаття 4. Основнi принципи дiяльностi Конституцiйного Суду України

     Дiяльнiсть Конституцiйного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежностi, колегiальностi, рiвноправностi суддiв, гласностi, повноти i всебiчностi розгляду справ та обгрунтованостi прийнятих ним рiшень.

     Стаття 5. Склад Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України складається з вiсiмнадцяти суддiв Конституцiйного Суду України.

     Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддiв України призначають по шiсть суддiв Конституцiйного Суду України.

     Стаття 6. Порядок призначення суддiв Конституцiйного Суду України Президентом України

     Президент України проводить консультацiї з Прем'єр-мiнiстром України та Мiнiстром юстицiї України щодо кандидатур на посади суддiв Конституцiйного Суду України.

     Призначеною на посаду суддi Конституцiйного Суду України вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скрiплений пiдписами Прем'єр-мiнiстра України та Мiнiстра юстицiї України.

     У разi припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду України, який призначався Президентом України, Президент України у мiсячний строк призначає iншу особу на цю посаду.

(стаття 6 з роз'ясненнями Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 07.07.2009р. N 17-рп/2009, виключена згiдно iз Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, дiю статтi 6 вiдновлено у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 763-VII)

     Стаття 7. Порядок призначення суддiв Конституцiйного Суду України Верховною Радою України

     Верховна Рада України призначає суддiв Конституцiйного Суду України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв.

     Пропозицiї щодо кандидатур на посади суддiв Конституцiйного Суду України вносить Голова Верховної Ради України, а також може вносити не менш як 1/4 народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України; при цьому депутат має право поставити пiдпис пiд пропозицiєю про висунення лише однiєї кандидатури, i цi пiдписи депутатiв не вiдкликаються. Вiдповiдний Комiтет Верховної Ради України подає Верховнiй Радi свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду суддi Конституцiйного Суду України, внесеної у встановленому порядку.

     Призначеними на посади суддiв Конституцiйного Суду України вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв депутатiв, але бiльше половини голосiв депутатiв вiд конституцiйного складу Верховної Ради України. Якщо кiлька кандидатiв набрали однакову кiлькiсть голосiв i пiсля їх призначення було б перевищено необхiдне для призначення кiлькiсть суддiв, щодо цих кандидатiв проводиться повторне голосування.

     У разi припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду України, який призначався Верховною Радою України, Верховна Рада України у мiсячний строк призначає iншу особу на цю посаду.

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, втратили чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 763-VII)

     За результатами голосування Головою Верховної Ради України пiдписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддiв Конституцiйного Суду України.

     Стаття 8. Порядок призначення суддiв Конституцiйного Суду України з'їздом суддiв України

     З'їзд суддiв України за пропозицiєю делегатiв з'їзду вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв присутнiх делегатiв з'їзду визначає кандидатури на посади суддiв Конституцiйного Суду України для включення в бюлетенi для таємного голосування.

     Призначеним на посаду суддi Конституцiйного Суду України вважається кандидат, який у результатi таємного голосування одержав бiльшiсть голосiв вiд числа обраних делегатiв з'їзду суддiв України.

     Якщо голосування проводиться щодо кандидатур, число яких перевищує квоту для призначення на посаду суддiв Конституцiйного Суду України, призначеними вважаються кандидати, якi за умов, визначених у частинi другiй цiєї статтi, набрали бiльше голосiв, нiж iншi кандидати на цi посади.

     У разi припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду України, який призначався з'їздом суддiв України, з'їзд суддiв України у тримiсячний строк призначає iншу особу на цю посаду.

     За результатами голосування головуючим i секретарем з'їзду пiдписуються рiшення з'їзду суддiв України про призначення суддiв Конституцiйного Суду України.

     Стаття 9. Строк повноважень суддiв Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України призначається строком на дев'ять рокiв без права бути призначеним повторно.

     Стаття 10. Форма одягу та нагрудний знак суддi Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України при вiдправленнi своїх обов'язкiв на пленарному засiданнi, на засiданнi Конституцiйного Суду України та в Колегiї суддiв Конституцiйного Суду України повинен бути одягнений у мантiю.

     Суддя Конституцiйного Суду України має нагрудний знак, опис i форма якого затверджуються Верховною Радою України.

     Стаття 11. Атрибути Конституцiйного Суду України

     Невiд'ємними атрибутами Залу засiдань Конституцiйного Суду України є Державний Герб України та Державний Прапор України.

     Стаття 12. Мiсцезнаходження Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України знаходиться у мiстi Києвi.

Глава 2.
Повноваження Конституцiйного Суду України

     Стаття 13. Повноваження Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України приймає рiшення та дає висновки у справах щодо:

     1) конституцiйностi законiв та iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     2) вiдповiдностi Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     3) додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституцiї України;

     4) офiцiйного тлумачення Конституцiї та законiв України;

     5) вiдповiдностi проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

(статтю 13 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     6) порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України.

(статтю 13 доповнено пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 14. Межi повноважень Конституцiйного Суду України

     До повноважень Конституцiйного Суду України не належать питання щодо законностi актiв органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, а також iншi питання, вiднесенi до компетенцiї судiв загальної юрисдикцiї.

     Стаття 15. Пiдстави для визнання правових актiв неконституцiйними

     Пiдставами для прийняття Конституцiйним Судом України рiшення щодо неконституцiйностi правових актiв повнiстю чи в їх окремих частинах є:

     невiдповiднiсть Конституцiї України;

     порушення встановленої Конституцiєю України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинностi;

     перевищення конституцiйних повноважень при їх прийняттi.

Глава 3.
Суддi Конституцiйного Суду України

     Стаття 16. Вимоги до суддi Конституцiйного Суду України

     Суддею Конституцiйного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока рокiв, має вищу юридичну освiту, стаж практичної, наукової або педагогiчної роботи за фахом не менше десяти рокiв, володiє державною мовою i проживає в Українi протягом останнiх двадцяти рокiв.

     Суддi Конституцiйного Суду України не можуть належати до полiтичних партiй та профспiлок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької та творчої.

     Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посади суддi Конституцiйного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спецiальна перевiрка в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(статтю 16 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4711-VI, частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     На суддiв Конституцiйного Суду України поширюються вiдповiднi вимоги та обмеження, встановленi для них Законом України "Про запобiгання корупцiї".

(частини четверта - шоста статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4711-VI, замiнено однiєю частиною згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     Стаття 17. Вступ на посаду суддi Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України вступає на посаду з дня складення ним присяги суддi Конституцiйного Суду України.

     Суддя Конституцiйного Суду України при вступi на посаду складає присягу такого змiсту: "Урочисто присягаю чесно i сумлiнно виконувати високi обов'язки суддi Конституцiйного Суду України, забезпечувати верховенство Конституцiї України, захищати конституцiйний лад держави, конституцiйнi права та свободи людини i громадянина".

     Суддя Конституцiйного Суду України складає присягу на засiданнi Верховної Ради України, яке проводиться за участю Президента України, а також Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України або осiб, якi виконують їх повноваження.

(частина третя статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 03.08.2006р. N 73-V)

     Стаття 18. Статус суддi Конституцiйного Суду України

     Статус суддi Конституцiйного Суду України визначається Конституцiєю України, цим Законом та законами України щодо статусу суддiв.

     Повноваження суддi Конституцiйного Суду України та його конституцiйнi права i свободи не можуть бути обмеженi при введеннi воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях.

     Стаття 19. Повноваження суддi Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України здiйснює попередню пiдготовку питань для їх розгляду Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України, бере участь у розглядi справ.

     Суддя Конституцiйного Суду України має право витребувати вiд Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, Генерального прокурора України, суддiв, органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян, окремих громадян необхiднi документи, матерiали та iншу iнформацiю з питань, що готуються до розгляду Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України, Конституцiйним Судом України.

     Ухилення вiд дачi пояснень або вiдмова вiд надання документiв, матерiалiв, iнформацiї суддi Конституцiйного Суду України тягне за собою вiдповiдальнiсть винних осiб згiдно з законом.

     Суддя Конституцiйного Суду України має право публiчно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституцiйному Судi України лише щодо тих справ, у яких Конституцiйним Судом України прийнято рiшення чи дано висновок.

     Стаття 191. Конфлiкт iнтересiв

     Суддя Конституцiйного Суду України не може брати участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi рiшень, виконувати iншi повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенцiйний конфлiкт iнтересiв.

     У разi наявностi у суддi Конституцiйного Суду України реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв з питань, якi розглядаються в рамках конституцiйного провадження, суддя Конституцiйного Суду України повинен протягом одного робочого дня письмово поiнформувати про це Конституцiйний Суд України та заявити самовiдвiд щодо участi у розглядi вiдповiдного питання.

     З тих самих пiдстав вiдвiд суддi Конституцiйного Суду України можуть заявити особи, якi є учасниками конституцiйного провадження.

     Вiдвiд має бути вмотивованим i поданим до початку розгляду питання у формi письмової заяви на адресу Конституцiйного Суду України. Головуючий на пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України зобов'язаний ознайомити учасникiв засiдання iз заявою про вiдвiд (самовiдвiд) суддi Конституцiйного Суду України.

     Процесуальна ухвала про вiдвiд (самовiдвiд) приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України.

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     Стаття 20. Вибори Голови Конституцiйного Суду України

     Голова Конституцiйного Суду України обирається на спецiальному пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України зi складу суддiв Конституцiйного Суду України лише на один трирiчний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв з будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституцiйного Суду України. У бюлетенi може бути залишено не бiльше однiєї кандидатури.

     Головою Конституцiйного Суду України вважається обраний кандидат, за якого проголосувало бiльше половини конституцiйного складу суддiв Конституцiйного Суду України.

     У разi якщо запропоновано бiльше двох кандидатiв на посаду Голови Конституцiйного Суду України i жодного з кандидатiв не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатiв, якi отримали бiльшiсть голосiв.

     У разi якщо запропоновано не бiльше двох кандидатiв на посаду Голови Конституцiйного Суду України i жодного з кандидатiв не було обрано або Голову Конституцiйного Суду України не було обрано при повторному голосуваннi, проводяться новi вибори на посаду Голови Конституцiйного Суду України.

(частина четверта статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2453-VI)

     Конституцiйний Суд України обирає з числа суддiв Конституцiйного Суду України комiсiю для органiзацiї та проведення виборiв Голови Конституцiйного Суду України.

     Стаття 21. Повноваження Голови Конституцiйного Суду України

     Голова Конституцiйного Суду України очолює Конституцiйний Суд України та органiзовує його дiяльнiсть.

     До повноважень Голови Конституцiйного Суду України належить:

     органiзацiя роботи колегiй суддiв Конституцiйного Суду України, комiсiй та Секретарiату Конституцiйного Суду України;

     скликання i проведення засiдань, пленарних засiдань Конституцiйного Суду України;

     розпорядження бюджетними коштами на утримання i забезпечення дiяльностi Конституцiйного Суду України вiдповiдно до кошторису, затвердженого Конституцiйним Судом України;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом i актами Конституцiйного Суду України, що регламентують органiзацiю його внутрiшньої роботи.

     Стаття 22. Заступники Голови Конституцiйного Суду України

     Голова Конституцiйного Суду України має двох заступникiв Голови Конституцiйного Суду України.

     Заступники Голови Конституцiйного Суду України виконують за дорученням Голови Конституцiйного Суду України окремi його повноваження. У разi вiдсутностi Голови Конституцiйного Суду України або неможливостi здiйснення ним своїх повноважень його обов'язки виконує заступник, який є старшим за вiком.

     У разi вiдсутностi обох заступникiв обов'язки Голови Конституцiйного Суду України виконує найстарший за вiком суддя Конституцiйного Суду України.

     Заступники Голови Конституцiйного Суду України обираються за пропозицiєю Голови Конституцiйного Суду України лише на один трирiчний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенiв у порядку, визначеному статтею 20 цього Закону.

     Стаття 23. Припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду України

     Повноваження суддi Конституцiйного Суду України припиняються у разi:

     1) закiнчення строку призначення;

     2) досягнення суддею шiстдесятип'ятирiчного вiку;

     3) неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

     4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статтi 16 цього Закону;

     5) порушенням суддею присяги;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     7) припинення його громадянства;

     8) визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     9) подання суддею заяви про вiдставку або про звiльнення з посади за власним бажанням.

     Рiшення про припинення повноважень суддi Конституцiйного Суду України у випадках, передбачених пунктами 1 - 3, 6 - 9, приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, - Верховною Радою України.

     Повноваження суддi припиняються у разi його смертi.

(стаття 23 у редакцiї Закону України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI, дiю попередньої редакцiї статтi 23 вiдновлено у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.10.2010р. N 2592-VI згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 763-VII)

     Стаття 24. Дострокове звiльнення з посади Голови Конституцiйного Суду України, заступника Голови Конституцiйного Суду України за їх заявами

     Голова Конституцiйного Суду України, заступник Голови Конституцiйного Суду України звiльняються з посади за їх заявами Конституцiйним Судом України.

     Рiшення про дострокове звiльнення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини конституцiйного складу суддiв Конституцiйного Суду України.

     Звiльнення з посади Голови Конституцiйного Суду України, заступника Голови Конституцiйного Суду України не позбавляє їх повноважень суддi Конституцiйного Суду України.

     Стаття 25. Науковi консультанти i помiчники суддiв Конституцiйного Суду України

     Суддя Конституцiйного Суду України має наукового консультанта i помiчника.

     Науковий консультант i помiчник виконують доручення суддi Конституцiйного Суду України зi справ конституцiйного провадження.

     Частину третю статтi 25 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Стаття 26. Позасудова дiяльнiсть суддiв Конституцiйного Суду України

     Суддi Конституцiйного Суду України мають право брати участь у конференцiях, симпозiумах, бути у складi делегацiй Конституцiйного Суду України.

     Рiшення про службовi вiдрядження суддiв Конституцiйного Суду України приймає Голова Конституцiйного Суду України, а у разi його вiдсутностi - заступник Голови Конституцiйного Суду України.

Глава 4.
Гарантiї дiяльностi суддiв Конституцiйного Суду України

     Стаття 27. Незалежнiсть суддiв Конституцiйного Суду України

     Суддi Конституцiйного Суду України при здiйсненнi своїх повноважень є незалежними i пiдкоряються лише Конституцiї України та керуються цим Законом, iншими законами України, крiм тих законiв або їх окремих положень, що є предметом розгляду Конституцiйного Суду України.

     Стаття 28. Недоторканнiсть особи суддi Конституцiйного Суду України

     Особа суддi Конституцiйного Суду України є недоторканною.

     Суддя Конституцiйного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом.

     Суддi Конституцiйного Суду України не несуть юридичної вiдповiдальностi за результати голосування або висловлювання у Конституцiйному Судi України та в його колегiях, за винятком вiдповiдальностi за образу чи наклеп при розглядi справ, прийняттi рiшень та дачi висновкiв Конституцiйним Судом України.

     Стаття 29. Соцiальне i побутове забезпечення суддiв Конституцiйного Суду України

     Суддi Конституцiйного Суду України одержують заробiтну плату та користуються iншими видами матерiального забезпечення, встановленими законами України щодо статусу суддiв.

     У разi коли повноваження суддi Конституцiйного Суду України були припиненi вiдповiдно до пунктiв 1 i 3 частини першої статтi 23 цього Закону, за ним зберiгається до виходу на пенсiю за вiком вiсiмдесят вiдсоткiв грошового утримання та iншi види матерiального забезпечення, якими користується суддя Конституцiйного Суду України.

Глава 5.
Органiзацiя та дiяльнiсть Конституцiйного Суду України

     Стаття 30. Органiзацiя дiяльностi Конституцiйного Суду України

     Питання провадження у справах та дiяльностi Конституцiйного Суду України, його Секретарiату, порядок дiловодства, правила внутрiшнього розпорядку Конституцiйного Суду України визначаються Конституцiєю України, цим Законом та актами Конституцiйного Суду України, що встановлюють порядок органiзацiї внутрiшньої роботи Конституцiйного Суду України.

     Стаття 31. Фiнансування Конституцiйного Суду України

     Фiнансування Конституцiйного Суду України передбачається в Державному бюджетi України окремим рядком.

     Пропозицiї щодо обсягу фiнансування Конституцiйного Суду України i проект вiдповiдного кошторису подаються Головою Конституцiйного Суду України до Кабiнету Мiнiстрiв України та Верховної Ради України при складаннi проекту Державного бюджету України на кожний наступний рiк.

     Стаття 311. Вiдкритiсть дiяльностi Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України оприлюднює та надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Оприлюднення та надання iнформацiї за запитами, адресованими Конституцiйному Суду України, забезпечується Секретарiатом Конституцiйного Суду України.

(Закон доповнено статтею 311 згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Стаття 32. Секретарiат Конституцiйного Суду України

     Органiзацiйне, науково-експертне, iнформацiйно-довiдкове та iнше забезпечення дiяльностi Конституцiйного Суду України здiйснює Секретарiат Конституцiйного Суду України на чолi з керiвником Секретарiату Конституцiйного Суду України.

     Положення про Секретарiат Конституцiйного Суду України, його структура i штати затверджуються Конституцiйним Судом України.

     Керiвник Секретарiату Конституцiйного Суду України призначається Конституцiйним Судом України за поданням Голови Конституцiйного Суду України з числа громадян, якi мають право на зайняття посади професiйного суддi.

     Керiвник Секретарiату Конституцiйного Суду України не може належати до полiтичних партiй, мати представницький мандат, брати участь у будь-якiй полiтичнiй дiяльностi, обiймати будь-якi iншi оплачуванi посади, виконувати iншу оплачувану роботу, крiм наукової, викладацької та творчої.

     Керiвник та iншi посадовi особи Секретарiату Конституцiйного Суду України є державними службовцями.

     Стаття 33. Постiйнi комiсiї Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України на своєму засiданнi утворює з числа суддiв Конституцiйного Суду України постiйнi комiсiї Конституцiйного Суду України, що є його допомiжними робочими органами з питань органiзацiї його внутрiшньої дiяльностi.

     Положення про постiйнi комiсiї Конституцiйного Суду України затверджується Конституцiйним Судом України на пленарному засiданнi.

     Голови постiйних комiсiй призначаються Головою Конституцiйного Суду України на строк своїх повноважень.

     Стаття 34. Тимчасовi комiсiї Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України може утворювати на своїх пленарних засiданнях тимчасовi комiсiї для додаткового дослiдження питань, пов'язаних з конституцiйним провадженням у справi, за участю фахiвцiв у вiдповiдних галузях права.

     Стаття 35. Архiв Конституцiйного Суду України

     Матерiали дiяльностi Конституцiйного Суду України зберiгаються в Архiвi Конституцiйного Суду України.

     Матерiали справ, щодо яких Конституцiйним Судом України прийнято рiшення або дано висновок, зберiгаються в Архiвi Конституцiйного Суду України сто рокiв.

     Оригiнали рiшень та висновкiв Конституцiйного Суду України зберiгаються в Архiвi Конституцiйного Суду України безстроково.

     Iншi матерiали щодо дiяльностi Конституцiйного Суду України зберiгаються в Архiвi Конституцiйного Суду України на загальних пiдставах, визначених законодавством України.

     Положення про Архiв Конституцiйного Суду України затверджується Конституцiйним Судом України.

     Стаття 36. Бiблiотека Конституцiйного Суду України

     Для забезпечення Конституцiйного Суду України нормативно-правовими актами, науковою та iншою спецiальною лiтературою утворюється Бiблiотека Конституцiйного Суду України.

     Положення про Бiблiотеку Конституцiйного Суду України затверджується Конституцiйним Судом України.

     Стаття 37. Друкований орган Конституцiйного Суду України

     Друкованим органом Конституцiйного Суду України є "Вiсник Конституцiйного Суду України".

Роздiл II
Конституцiйне провадження

Глава 6.
Звернення до Конституцiйного Суду України

     Стаття 38. Форми звернення до Конституцiйного Суду України

     Формами звернення до Конституцiйного Суду України є конституцiйне подання та конституцiйне звернення.

     Стаття 39. Конституцiйне подання

     Конституцiйне подання - це письмове клопотання до Конституцiйного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституцiйним, про визначення вiдповiдностi проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України, конституцiйностi мiжнародного договору або про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України. Конституцiйним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту, порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України.

(частина перша статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У конституцiйному поданнi зазначаються:

     1) повне найменування органу, посадової особи, якi направляють конституцiйне подання згiдно з правом, наданим Конституцiєю України та цим Законом;

     2) вiдомостi про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

     3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублiкування (у разi публiкацiї) правового акта, конституцiйнiсть якого (окремих його положень) оспорюється чи який потребує офiцiйного тлумачення;

     4) правове обгрунтування тверджень щодо неконституцiйностi правового акта (його окремих положень) або необхiдностi в офiцiйному тлумаченнi;

     5) данi щодо iнших документiв i матерiалiв, на якi посилаються суб'єкти конституцiйного подання (копiї цих документiв i матерiалiв додаються);

     6) перелiк матерiалiв та документiв, що додаються.

     Конституцiйне подання, документи та iншi матерiали до нього подаються у трьох примiрниках.

     Стаття 40. Суб'єкти права на конституцiйне подання з питань прийняття рiшень Конституцiйним Судом України

     Суб'єктами права на конституцiйне подання з питань прийняття рiшень Конституцiйним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 статтi 13 цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатiв України (пiдпис депутата не вiдкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республiки Крим.

     Стаття 41. Суб'єкти права на конституцiйне подання з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України

     Суб'єктами права на конституцiйне подання з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2 - 6 статтi 13 цього Закону, є:

     за пунктами 2, 6 - Президент України;

     за пунктами 3, 5, 6 - Верховна Рада України;

     за пунктом 2 - Кабiнет Мiнiстрiв України;

     за пунктом 4 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатiв України (пiдпис депутата не вiдкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабiнет Мiнiстрiв України, iншi органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування.

(стаття 41 у редакцiї Закону України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 42. Конституцiйне звернення

     Конституцiйне звернення - це письмове клопотання до Конституцiйного Суду України про необхiднiсть офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України з метою забезпечення реалiзацiї чи захисту конституцiйних прав та свобод людини i громадянина, а також прав юридичної особи.

     У конституцiйному зверненнi зазначаються:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi громадянина України, iноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та мiсцезнаходження юридичної особи;

     2) вiдомостi про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

     3) статтi (окремi положення) Конституцiї України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституцiйним Судом України;

     4) обгрунтування необхiдностi в офiцiйному тлумаченнi положень Конституцiї України або законiв України;

     5) данi щодо iнших документiв та матерiалiв, на якi посилаються суб'єкти конституцiйного звернення (копiї цих документiв i матерiалiв додаються);

     6) перелiк документiв та матерiалiв, що додаються.

     Конституцiйне звернення, документи та матерiали до нього подаються у трьох примiрниках.

     Стаття 43. Суб'єкти права на конституцiйне звернення з питань офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України

(назва статтi 43 у редакцiї Закону України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Суб'єктами права на конституцiйне звернення з питань дачi висновкiв Конституцiйним Судом України у випадку, передбаченому пунктом 4 статтi 13 цього Закону, є громадяни України, iноземцi, особи без громадянства та юридичнi особи.

     Стаття 44. Вiдкликання конституцiйного подання, конституцiйного звернення

     Конституцiйне подання або конституцiйне звернення може бути вiдкликане за письмовою заявою суб'єкта, який його направив до Конституцiйного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України.

     Процесуальна ухвала про припинення провадження у справi за конституцiйним поданням, конституцiйним зверненням, що вiдкликається, приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України.

     Провадження у справi не може бути припинено внаслiдок скасування акта, що є предметом розгляду, органом, що його видав, у разi якщо на розглядi зазначеної справи наполягає один iз суб'єктiв права на конституцiйне подання.

(статтю 44 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У справах за конституцiйним поданням Президента України щодо вiдповiдностi Конституцiї України актiв Кабiнету Мiнiстрiв України вiдкликання конституцiйного подання не допускається.

(статтю 44 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 45. Пiдстави для вiдмови у вiдкриттi конституцiйного провадження

     Пiдставами для вiдмови у вiдкриттi провадження у справi в Конституцiйному Судi України є:

     1) вiдсутнiсть встановленого Конституцiєю України, цим Законом права на конституцiйне подання, конституцiйне звернення;

     2) невiдповiднiсть конституцiйного подання, конституцiйного звернення вимогам, передбаченим Конституцiєю України, цим Законом;

     3) наявнiсть рiшення Конституцiйного Суду України щодо конституцiйностi аналогiчного за змiстом та юридичною силою акта, ухвали про вiдмову у вiдкриттi провадження або ухвали про припинення провадження щодо такого акта;

(частину першу статтi 45 доповнено новим пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI, у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4)

     4) непiдвiдомчiсть Конституцiйному Суду України питань, порушених у конституцiйному поданнi, конституцiйному зверненнi.

     Конституцiйний Суд України приймає рiшення про вiдмову у вiдкриттi провадження за конституцiйним поданням Президента України у справi щодо вiдповiдностi Конституцiї України акта Кабiнету Мiнiстрiв України у разi, якщо питання щодо вiдповiдностi Конституцiї України такого акта Кабiнету Мiнiстрiв України було предметом розгляду Конституцiйного Суду України, за наслiдками якого Конституцiйний Суд України прийняв ухвали про вiдмову у вiдкриттi провадження, про припинення конституцiйного провадження або про визнання акта Кабiнету Мiнiстрiв України таким, що вiдповiдає Конституцiї України.

(статтю 45 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У разi якщо на день звернення з конституцiйним поданням Президента України щодо конституцiйностi акта Кабiнету Мiнiстрiв України на розглядi Конституцiйного Суду України знаходиться справа щодо вiдповiдностi такого акта Кабiнету Мiнiстрiв України Конституцiї України, Конституцiйний Суд України об'єднує провадження у справах за вiдповiдними конституцiйними поданнями.

(статтю 45 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

Глава 7.
Провадження в справах у Конституцiйному Судi України

     Стаття 46. Порядок конституцiйного провадження у справi

     Вiдкриття провадження у справi у Конституцiйному Судi України за конституцiйним поданням чи конституцiйним зверненням ухвалюється Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України або Конституцiйним Судом України на його засiданнi.

     Ухвала про вiдкриття конституцiйного провадження або про вiдмову у вiдкриттi конституцiйного провадження приймається не пiзнiше одного мiсяця з дня надходження конституцiйного подання чи конституцiйного звернення до Конституцiйного Суду України.

(статтю 46 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI, у зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою)

     Справа, за якою вiдкрито конституцiйне провадження, розглядається Конституцiйним Судом України на пленарному засiданнi у порядку та в строк, установленi цим Законом.

     Дата розгляду справи Конституцiйним Судом України визначається Головою Конституцiйного Суду України.

     Стаття 47. Колегiї суддiв Конституцiйного Суду України

     У складi Конституцiйного Суду України утворюються колегiї суддiв для розгляду питань щодо вiдкриття провадження у справах за конституцiйними поданнями та колегiї суддiв для розгляду питань щодо вiдкриття провадження у справах за конституцiйними зверненнями.

     Рiшення про утворення колегiй суддiв Конституцiйного Суду України, затвердження складу та призначення секретарiв колегiй суддiв приймається на засiданнi Конституцiйного Суду України протягом першого мiсяця кожного календарного року.

     Секретар Колегiї суддiв призначається iз числа суддiв, якi входять до складу Колегiї, та очолює її.

     Стаття 48. Повноваження колегiй суддiв Конституцiйного Суду України щодо справ за конституцiйними поданнями

     Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України у справах за конституцiйними поданнями бiльшiстю голосiв суддiв, якi входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України або про вiдмову у такому провадженнi.

     У разi прийняття Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України ця справа вноситься Головою Конституцiйного Суду України на розгляд пленарного засiдання Конституцiйного Суду України.

     У разi прийняття Колегiєю суддiв процесуальної ухвали про вiдмову у вiдкриттi провадження в справi секретар Колегiї суддiв направляє матерiали Головi Конституцiйного Суду України для розгляду справи на засiданнi Конституцiйного Суду України.

     Стаття 49. Повноваження колегiй суддiв Конституцiйного Суду України у справах за конституцiйними зверненнями

     Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України у справах за конституцiйними зверненнями приймає процесуальну ухвалу про вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України або про вiдмову у такому провадженнi в порядку, встановленому статтею 48 цього Закону.

     Стаття 50. Засiдання Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України на своїх засiданнях розглядає питання щодо вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України у разi прийняття Колегiєю суддiв Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдмову у вiдкриттi такого провадження.

     У разi прийняття на засiданнi Конституцiйного Суду України процесуальної ухвали про вiдкриття провадження у справi в Конституцiйному Судi України ця справа вноситься Головою Конституцiйного Суду України на розгляд пленарного засiдання Конституцiйного Суду України.

     Прийнята Конституцiйним Судом України на його засiданнi процесуальна ухвала про вiдмову у вiдкриттi провадження у справi в Конституцiйному Судi України є остаточною.

     На засiданнях Конституцiйного Суду України розглядаються всi питання, що потребують вирiшення Конституцiйним Судом України, крiм тих, що вирiшуються на його пленарних засiданнях, вiдповiдно до цього Закону.

     Засiдання Конституцiйного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутнi не менше одинадцяти суддiв Конституцiйного Суду України.

     Рiшення Конституцiйного Суду України на його засiданнях приймається, якщо за це рiшення проголосувало бiльше половини суддiв Конституцiйного Суду України, якi брали участь у засiданнi.

     Стаття 51. Пленарнi засiдання Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України на своїх пленарних засiданнях розглядає справи, провадження в яких вiдкрито за конституцiйними поданнями та конституцiйними зверненнями, а також iншi питання, вiднесенi до розгляду Конституцiйним Судом України на його пленарних засiданнях цим Законом.

     На пленарних засiданнях Конституцiйним Судом України приймаються рiшення у справах, передбачених пунктом 1 статтi 13, та дають висновки у справах, передбачених пунктами 2 - 6 статтi 13 цього Закону.

(частина друга статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Пленарне засiдання Конституцiйного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутнi не менше дванадцяти суддiв Конституцiйного Суду України.

     Рiшення Конституцiйного Суду України приймаються та його висновки даються на пленарному засiданнi, якщо за них проголосувало не менше десяти суддiв Конституцiйного Суду України.

     Стаття 52. Порядок проведення пленарних засiдань, засiдань Конституцiйного Суду України

     Порядок проведення пленарних засiдань, засiдань Конституцiйного Суду України встановлюється цим Законом та актами Конституцiйного Суду України, що регламентують органiзацiю його внутрiшньої роботи.

     На пленарних засiданнях та на засiданнях Конституцiйного Суду України головує Голова Конституцiйного Суду України.

     Стаття 53. Вiдповiдальнiсть за порушення порядку проведення пленарного засiдання Конституцiйного Суду України

     Головуючий на пленарному засiданнi Конституцiйного Суду України забезпечує додержання порядку його проведення.

     Учасники конституцiйного провадження та присутнi у Залi засiдань Конституцiйного Суду України попереджуються про необхiднiсть додержання встановленого порядку.

     У разi виявлення неповаги до Конституцiйного Суду України або перешкоджання проведенню його пленарного засiдання порушник притягається до встановленої законом вiдповiдальностi.

     Ухвала про притягнення до вiдповiдальностi приймається Конституцiйним Судом України за пропозицiєю головуючого у Залi засiдань Конституцiйного Суду України.

     Порушник випроваджується iз Залу засiдань Конституцiйного Суду України.

     Стаття 54. Забезпечення повноти розгляду справи Конституцiйним Судом України

     Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України пiд час пiдготовки справи, Конституцiйний Суд України в процесi провадження у справi мають право витребувати вiд Верховної Ради України, Президента України, Прем'єр-мiнiстра України, Генерального прокурора України, суддiв, органiв державної влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян i окремих громадян необхiднi документи, матерiали та iншi вiдомостi, що стосуються справи.

     Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України пiд час пiдготовки справи, Конституцiйний Суд України в процесi провадження у справi в разi необхiдностi призначають експертизу в справi i вирiшують питання щодо залучення до участi в конституцiйному провадженнi експертiв.

     Колегiя суддiв Конституцiйного Суду України пiд час пiдготовки справи, Конституцiйний Суд України в процесi провадження у справi мають право викликати посадових осiб, експертiв, свiдкiв, представникiв за законом та уповноважених за дорученням, громадян, участь яких повинна забезпечити об'єктивний i повний розгляд справи.

     Ухилення без поважних причин вiд явки у Колегiю суддiв Конституцiйного Суду України чи в Конституцiйний Суд України, а так само вiдмова надати необхiднi документи, матерiали та iншi вiдомостi або їх умисне приховування тягнуть за собою вiдповiдальнiсть винних осiб за законом.

     Стаття 55. Учасники конституцiйного провадження

     Учасниками конституцiйного провадження є суб'єкти права на конституцiйне подання i конституцiйне звернення, їхнi представники, а також залученi Конституцiйним Судом України до участi у розглядi справи органи та посадовi особи, свiдки, експерти та перекладачi.

     Неявка з поважної причини учасника конституцiйного провадження на пленарне засiдання або на засiдання Конституцiйного Суду України може бути пiдставою для вiдкладення розгляду справи.

     У разi повторної неявки з поважної причини учасника конституцiйного провадження на пленарне засiдання або на засiдання Конституцiйного Суду України Конституцiйний Суд України може прийняти рiшення про розгляд справи на вiдповiдному засiданнi за його вiдсутностi.

     У разi неявки без поважної причини учасника конституцiйного провадження Конституцiйний Суд України приймає рiшення за його вiдсутностi.

     Стаття 56. Мова конституцiйного провадження

     У Конституцiйному Судi України провадження ведеться, рiшення, ухвали приймаються та оприлюднюються, висновки даються та оприлюднюються державною мовою.

(частина перша статтi 56 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Учасники конституцiйного провадження, якi не володiють державною мовою, мають право користуватися послугами перекладача. Про свої намiри користуватися послугами перекладача учасники конституцiйного провадження своєчасно повiдомляють Конституцiйний Суд України.

     Стаття 57. Строки конституцiйного провадження

     Строк провадження у справах за конституцiйними поданнями та конституцiйними зверненнями не повинен перевищувати трьох мiсяцiв.

(частина перша статтi 57 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У разi провадження за конституцiйним поданням, яке визнане Конституцiйним Судом України невiдкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного мiсяця.

     Частину третю статтi 57 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Строки конституцiйного провадження починають обчислюватися з дня прийняття процесуальної ухвали про вiдкриття конституцiйного провадження у справi.

     Стаття 58. Об'єднання конституцiйних проваджень

     У разi якщо до Конституцiйного Суду України надiйшло кiлька конституцiйних подань, конституцiйних звернень, що стосуються того самого питання, вони об'єднуються в одне конституцiйне провадження у справi.

     Стаття 59. Вiдшкодування витрат учасникам конституцiйного провадження

     Витрати учасникiв конституцiйного провадження вiдшкодовуються з бюджетних коштiв за рiшенням Конституцiйного Суду України.

     Стаття 60. Державне мито

     Конституцiйне подання або конституцiйне звернення надсилається до Конституцiйного Суду України без стягнення державного мита.

     Якщо неодноразове направлення конституцiйного подання, конституцiйного звернення з того самого питання, що вже розглядалось у Конституцiйному Судi України, є зловживанням правом, Конституцiйний Суд України пiсля прийняття рiшення про вiдмову у вiдкриттi провадження у справi може прийняти рiшення про стягнення з суб'єкта права на конституцiйне подання, конституцiйне звернення державного мита у розмiрi, встановленому законом.

Глава 8.
Рiшення i висновки Конституцiйного Суду України

     Стаття 61. Рiшення Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституцiйностi законiв та iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України приймає рiшення.

(частина перша статтi 61 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Конституцiйний Суд України може визнати неконституцiйним правовий акт повнiстю або в окремiй його частинi.

     У разi якщо в процесi розгляду справи за конституцiйним поданням чи конституцiйним зверненням виявлено невiдповiднiсть Конституцiї України iнших правових актiв (їх окремих положень), крiм тих, щодо яких вiдкрито провадження у справi, i якi впливають на прийняття рiшення чи дачу висновку у справi, Конституцiйний Суд України визнає такi правовi акти (їх окремi положення) неконституцiйними.

     Стаття 62. Висновок Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України дає висновки у справах з питань:

     абзац другий частини першої статтi 62 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     про вiдповiднiсть Конституцiї України чинних мiжнародних договорiв України або тих мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть;

     щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту;

     щодо вiдповiдностi проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України;

(частину першу статтi 62 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     щодо порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України.

(частину першу статтi 62 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 63. Прийняття рiшень i дача висновкiв Конституцiйним Судом України

     Рiшення приймаються, висновки даються Конституцiйним Судом України поiменним голосуванням шляхом опитування суддiв Конституцiйного Суду України.

     Пропозицiї суддiв Конституцiйного Суду України до проекту рiшення чи висновку голосуються у порядку надходження.

     Суддi Конституцiйного Суду України не мають права утримуватися вiд голосування, крiм випадкiв, передбачених частиною першою статтi 191 цього Закону, в яких вони зобов'язанi утриматись вiд голосування.

(частина третя статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     Рiшення i висновки Конституцiйного Суду України мотивуються письмово, пiдписуються окремо суддями Конституцiйного Суду України, якi голосували за їх прийняття i якi голосували проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними i не пiдлягають оскарженню.

     Пiдписання суддею Конституцiйного Суду України рiшення, висновку Конституцiйного Суду України є обов'язковим.

     Стаття 64. Окрема думка суддi Конституцiйного Суду України

     Окрема думка суддi Конституцiйного Суду України, який пiдписав рiшення чи висновок Конституцiйного Суду України, викладається суддею Конституцiйного Суду України у письмовiй формi i додається до рiшення чи висновку Конституцiйного Суду України.

     Стаття 65. Змiст рiшення Конституцiйного Суду України

     Рiшення Конституцiйного Суду України мiстить:

     1) найменування рiшення, дату i мiсце прийняття, його номер;

     2) персональний склад суддiв Конституцiйного Суду України, якi брали участь у розглядi справи;

     3) перелiк учасникiв судового засiдання;

     4) змiст конституцiйного подання;

     5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституцiйнiсть якого розглядається;

     6) положення Конституцiї України, якими керувався Конституцiйний Суд України при прийняттi рiшення;

     7) мотивувальну частину рiшення;

     8) резолютивну частину рiшення;

     9) обов'язкове зазначення того, що рiшення Конституцiйного Суду України є остаточним i оскарженню не пiдлягає.

     Стаття 66. Змiст висновку Конституцiйного Суду України

     Висновок Конституцiйного Суду України мiстить:

     1) найменування висновку, дату i мiсце дачi висновку, його номер;

     2) персональний склад суддiв Конституцiйного Суду України, якi брали участь у розглядi справи;

     3) перелiк учасникiв судового засiдання;

     4) змiст конституцiйного подання, конституцiйного звернення;

     5) положення Конституцiї України, якими керувався Конституцiйний Суд України при дачi висновку;

     6) мотивувальну частину висновку;

     7) резолютивну частину висновку;

     8) обов'язкове зазначення того, що висновок Конституцiйного Суду України є остаточним i оскарженню не пiдлягає.

     Стаття 67. Офiцiйне оприлюднення ухвал, рiшень i висновкiв Конституцiйного Суду України

     Рiшення i висновки Конституцiйного Суду України пiдписуються не пiзнiше семи днiв пiсля прийняття рiшення, дачi висновку.

     Ухвали, рiшення i висновки Конституцiйного Суду України разом з окремою думкою суддiв Конституцiйного Суду України протягом наступного робочого дня пiсля їх пiдписання оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Конституцiйного Суду України i направляються Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Рiшення i висновки Конституцiйного Суду України разом з окремою думкою суддiв Конституцiйного Суду України публiкуються у "Вiснику Конституцiйного Суду України" та в iнших офiцiйних виданнях України.

(стаття 67 у редакцiї Закону України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 68. Пiдстава для вiдкриття нового провадження у справi

     Конституцiйний Суд України вiдкриває нове провадження у справi при виявленнi нових обставин по справi, що не були предметом його розгляду, але якi iснували на час розгляду i прийняття рiшення або дачi висновку в справi.

     Стаття 69. Обов'язковiсть рiшень i висновкiв Конституцiйного Суду України

     Рiшення i висновки Конституцiйного Суду України рiвною мiрою є обов'язковими до виконання.

     Стаття 70. Порядок виконання рiшень i висновкiв Конституцiйного Суду України

     Копiї рiшень i висновкiв Конституцiйного Суду України надсилаються наступного робочого дня пiсля їх офiцiйного оприлюднення суб'єкту права на конституцiйне подання чи конституцiйне звернення, з iнiцiативи якого розглядалася справа, до Мiнiстерства юстицiї України, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом розгляду в Конституцiйному Судi України.

     У разi необхiдностi Конституцiйний Суд України може визначити у своєму рiшеннi, висновку порядок i строки їх виконання, а також покласти на вiдповiднi державнi органи обов'язки щодо забезпечення виконання рiшення, додержання висновку.

     Конституцiйний Суд України має право зажадати вiд органiв, зазначених у цiй статтi, письмового пiдтвердження виконання рiшення, додержання висновку Конституцiйного Суду України.

     Невиконання рiшень та недодержання висновкiв Конституцiйного Суду України тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Роздiл III
Особливостi конституцiйного провадження

Глава 9.
Провадження у справах, передбачених пунктом 1 статтi 13 цього Закону

     Стаття 71. Направлення конституцiйних подань

     Суб'єкти права на конституцiйне подання, визначенi у статтi 40 цього Закону, направляють до Конституцiйного Суду України конституцiйнi подання, в яких викладаються аргументи i стверджується про неконституцiйнiсть законiв, iнших правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

     Конституцiйне подання Президента України щодо вiдповiдностi Конституцiї України акта Кабiнету Мiнiстрiв України може направлятися до Конституцiйного Суду України не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня набрання чинностi вiдповiдного акта Кабiнету Мiнiстрiв України.

(статтю 71 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     Суб'єкти права на конституцiйне подання визначають до трьох представникiв для участi у розглядi справи.

     Стаття 72. Участь у конституцiйному провадженнi

     Конституцiйний Суд України обов'язково залучає до участi в провадженнi у справi представникiв органiв влади, акти яких оспорюються за конституцiйним поданням щодо їх конституцiйностi.

     Стаття 73. Рiшення у справах

     Конституцiйний Суд України приймає рiшення щодо конституцiйностi актiв, зазначених у пунктi 1 статтi 13 цього Закону.

     У разi якщо цi акти або їх окремi положення визнаються такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (неконституцiйними), вони оголошуються нечинними i втрачають чиннiсть вiд дня прийняття Конституцiйним Судом України рiшення про їх неконституцiйнiсть.

     У разi прийняття Конституцiйним Судом України у справi за конституцiйним поданням Президента України рiшення про визнання акта Кабiнету Мiнiстрiв України таким, що вiдповiдає Конституцiї України, Указ Президента України про зупинення дiї такого акта втрачає чиннiсть з дня прийняття Конституцiйним Судом України вiдповiдного рiшення.

(статтю 73 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 74. Врегулювання правовiдносин, що виникли внаслiдок дiї акта, визнаного неконституцiйним

     Конституцiйний Суд України може вказати на преюдицiальнiсть свого рiшення при розглядi судами загальної юрисдикцiї позовiв у зв'язку з правовiдносинами, що виникли внаслiдок дiї неконституцiйного акта.

Глава 10.
Особливостi провадження у справах щодо конституцiйностi правових актiв, що викликають спiр стосовно повноважень конституцiйних органiв державної влади України, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування

     Стаття 75. Пiдстави для конституцiйного подання

     Пiдставою для конституцiйного подання є наявнiсть спору стосовно повноважень конституцiйних органiв державної влади України, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, якщо один iз суб'єктiв права на конституцiйне подання, визначених у статтi 40 цього Закону, вважає, що правовi акти, зазначенi в пунктi 1 статтi 13 цього Закону i якими встановлено повноваження зазначених органiв, не вiдповiдають Конституцiї України.

     Пiдставою для конституцiйного подання є наявнiсть спору стосовно повноважень конституцiйних органiв державної влади України, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування, якщо один iз суб'єктiв права на конституцiйне подання, визначених у статтi 40 цього Закону, вважає, що правовi акти, зазначенi в пунктi 1 статтi 13 цього Закону i якими встановлено повноваження зазначених органiв, не вiдповiдають Конституцiї України. У такому конституцiйному поданнi в обов'язковому порядку наводяться правовi обґрунтування тверджень щодо неконституцiйностi оспорюваного акта.

(частина перша статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У разi зупинення Президентом України дiї акта Кабiнету Мiнiстрiв України справа за конституцiйним поданням Президента України розглядається Конституцiйним Судом України невiдкладно у строк, визначений частиною другою статтi 57 цього Закону.

(статтю 75 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 76. Право на участь у справi

     Кожний iз суб'єктiв права на конституцiйне подання, визначених у статтi 40 цього Закону, може звернутись до Конституцiйного Суду України з конституцiйним поданням стосовно повноважень конституцiйних органiв державної влади України, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування на будь-якiй стадiї конституцiйного провадження, якщо вiн вважає, що рiшення Конституцiйного Суду України у справi може вплинути на обсяг їх повноважень.

     Стаття 77. Резолютивна частина рiшення

     У резолютивнiй частинi рiшення Конституцiйного Суду України дається висновок щодо правового акта, яким встановлено повноваження конституцiйних органiв державної влади України, органiв влади Автономної Республiки Крим та органiв мiсцевого самоврядування.

Глава 11.
Особливостi провадження у справах щодо конституцiйностi актiв про призначення виборiв, всеукраїнського референдуму чи мiсцевого референдуму в Автономнiй Республiцi Крим

     Стаття 78. Строки направлення конституцiйного подання

     Конституцiйне подання з питань дачi висновкiв щодо конституцiйностi актiв про призначення виборiв, всеукраїнського референдуму чи мiсцевого референдуму в Автономнiй Республiцi Крим може бути направлено до Конституцiйного Суду України в строк не пiзнiше мiсяця вiд дня офiцiйного оголошення дати призначення, вiдмiни або вiдстрочення у встановленому порядку виборiв, всеукраїнського референдуму чи мiсцевого референдуму в Автономнiй Республiцi Крим.

     Стаття 79. Предмет розгляду

     Конституцiйний Суд України розглядає питання щодо конституцiйностi правових актiв Верховної Ради України, актiв Президента України та правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим про призначення виборiв, всеукраїнського референдуму чи мiсцевого референдуму в Автономнiй Республiцi Крим.

     Стаття 80. Участь у конституцiйному провадженнi

     Конституцiйний Суд України може залучити до участi у розглядi справи представникiв органiв, що призначили вибори, всеукраїнський референдум чи мiсцевий референдум в Автономнiй Республiцi Крим, та органiв, на якi покладено обов'язки щодо проведення виборiв чи референдумiв, представника Центральної виборчої комiсiї, а також представникiв органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування чи органiв, на якi покладено повноваження щодо проведення виборiв, референдумiв.

     У разi необхiдностi Конституцiйний Суд України може залучити до участi у розглядi справи представникiв полiтичних партiй, iнших об'єднань громадян.

     Стаття 81. Резолютивна частина рiшення

     У резолютивнiй частинi рiшення Конституцiйного Суду України дається висновок щодо конституцiйностi актiв про призначення виборiв, всеукраїнського референдуму чи мiсцевого референдуму в Автономнiй Республiцi Крим.

     У разi визнання таких актiв неконституцiйними у рiшеннi Конституцiйного Суду України зазначається про припинення дiяльностi всiх органiв, якi були створенi для проведення цих виборiв чи референдумiв, про знищення бюлетенiв, агiтацiйних матерiалiв i про припинення фiнансування заходiв щодо проведення виборiв чи референдумiв та повернення в доход держави перерахованих, але не використаних коштiв.

Глава 12.
Особливостi провадження у справах щодо вiдповiдностi положень чинних правових актiв, зазначених у пунктi 1 статтi 13 цього Закону, конституцiйним принципам i нормам стосовно прав та свобод людини i громадянина

     Стаття 82. Пiдстави для порушення питання про вiдкриття конституцiйного провадження

     Пiдставами для порушення питання про вiдкриття провадження у справi щодо вiдповiдностi норм чинного законодавства принципам i нормам Конституцiї України стосовно прав та свобод людини i громадянина є:

     1) наявнiсть спiрних питань щодо конституцiйностi прийнятих i оприлюднених у встановленому порядку законiв, iнших правових актiв;

     2) виникнення спiрних питань щодо конституцiйностi правових актiв, виявлених у процесi загального судочинства;

     3) виникнення спiрних питань щодо конституцiйностi правових актiв, виявлених органами виконавчої влади в процесi їх застосування та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у процесi його дiяльностi.

     Стаття 83. Питання конституцiйностi, що виникають у процесi загального судочинства

     У разi виникнення у процесi загального судочинства спору щодо конституцiйностi норми закону, яка застосовується судом, провадження у справi зупиняється.

     За таких умов вiдкривається конституцiйне провадження у справi i справа розглядається Конституцiйним Судом України невiдкладно.

Глава 13.
Особливостi провадження у справах щодо конституцiйностi правових актiв, якими суперечливо регулюється порядок реалiзацiї конституцiйних прав та свобод людини i громадянина

     Стаття 84. Предмет конституцiйного провадження та порядок його вiдкриття

     Предметом конституцiйного провадження у справах щодо конституцiйностi норм законiв, якими суперечливо регулюється порядок реалiзацiї конституцiйних прав та свобод людини i громадянина, є вирiшення спiрних питань конституцiйностi норм двох чи бiльше законiв або актiв мiжнародного права, визнаних обов'язковими на територiї України, що встановлюють рiзний порядок реалiзацiї одних й тих самих конституцiйних прав та свобод, чим суттєво обмежуються можливостi їх використання.

     Стаття 85. Порядок вiдкриття провадження у справi та особливостi змiсту рiшення

     Конституцiйне провадження у справi вiдкривається за iнiцiативою суб'єктiв права на конституцiйне подання, визначених у статтi 40 цього Закону.

     У рiшеннi Конституцiйного Суду України визначається, норми якого закону є конституцiйними, а якого - неконституцiйними i нечинними.

Глава 14.
Провадження у справах, передбачених пунктом 2 статтi 13 цього Закону

     Стаття 86. Предмет провадження у справi

     Конституцiйний Суд України розглядає справи i дає висновки щодо конституцiйностi:

     1) чинних мiжнародних договорiв України;

     2) мiжнародних договорiв України, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть.

     Стаття 87. Дача висновкiв щодо конституцiйностi чинних мiжнародних договорiв

     Питання щодо конституцiйностi чинного мiжнародного договору розглядається Конституцiйним Судом України за конституцiйним поданням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У разi дачi висновкiв про невiдповiднiсть мiжнародного договору Конституцiї України Конституцiйний Суд України у цьому ж провадженнi вирiшує також питання щодо неконституцiйностi цього договору чи його окремих частин.

     Стаття 88. Дача висновкiв щодо конституцiйностi мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть

     Питання щодо конституцiйностi мiжнародних договорiв, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть, розглядаються Конституцiйним Судом України за конституцiйним поданням Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України до прийняття Верховною Радою України вiдповiдного закону.

     Вiдкриття конституцiйного провадження у цих справах зупиняє розгляд Верховною Радою України питання щодо надання згоди на їх обов'язковiсть.

     Стаття 89. Розгляд справ щодо конституцiйностi правових актiв про набрання мiжнародними договорами чинностi для України

     Питання щодо конституцiйностi правових актiв Верховної Ради України, Президента України або Кабiнету Мiнiстрiв України про набрання мiжнародними договорами чинностi для України розглядаються Конституцiйним Судом України вiдповiдно до пункту 1 статтi 13 за конституцiйними поданнями суб'єктiв, визначених у статтi 40 цього Закону.

     Пiд час розгляду справи щодо конституцiйностi правового акта, зазначеного у частинi першiй цiєї статтi, Конституцiйний Суд України одночасно дає висновок щодо конституцiйностi мiжнародного договору України, що набрав чинностi за цим правовим актом.

Глава 15.
Провадження у справах, передбачених пунктом 3 статтi 13 цього Закону

     Стаття 90. Вiдкриття конституцiйного провадження у справi щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту

     Пiдставою для вiдкриття конституцiйного провадження у справi є конституцiйне подання Верховної Ради України з питання дачi висновку щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту.

     Конституцiйне подання Верховної Ради України має мiстити докладний опис вчинених процедурних дiй iз зазначенням дати, мiсця i пiдстав для їх вчинення, а також документiв та iнших матерiалiв, що пiдтверджують додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту.

(статтю 90 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою)

     До зазначеного конституцiйного подання Верховної Ради України додаються такi документи та матерiали:

     щодо iнiцiювання питання про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту;

     про створення та роботу спецiальної тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради України для проведення розслiдування, висновки i пропозицiї цiєї комiсiї;

     про розгляд Верховною Радою України висновкiв i пропозицiй тимчасової слiдчої комiсiї;

     рiшення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненнi державної зради або iншого злочину.

     абзац шостий частини третьої статтi 90 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Конституцiйний Суд України не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня надходження конституцiйного подання Верховної Ради України та документiв i матерiалiв, що вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi мають додаватися до нього, вiдкриває у позачерговому порядку провадження у справi про надання висновку щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку iмпiчменту.

(статтю 90 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     Стаття 91. Закриття конституцiйного провадження

     Вiдставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є пiдставою для закриття конституцiйного провадження у справi.

     Притягнення цiєї особи до судової вiдповiдальностi здiйснюється в такому разi у загальному порядку.

     Стаття 92. Висновок Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України дає висновок у справi щодо додержання конституцiйної процедури розслiдування i розгляду справи про усунення Президента України з поста у порядку iмпiчменту вiдповiдно до частини шостої статтi 111 Конституцiї України.

     Копiя висновку Конституцiйного Суду України разом з копiєю матерiалiв справи не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його ухвалення направляються Верховнiй Радi України та Президенту України.

(статтю 92 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

Глава 16.
Провадження у справах, передбачених пунктом 4 статтi 13 цього Закону

     Стаття 93. Пiдстава для конституцiйного подання

     Пiдставою для конституцiйного подання щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України є практична необхiднiсть у з'ясуваннi або роз'ясненнi, офiцiйнiй iнтерпретацiї положень Конституцiї України та законiв України.

     У разi вiдкриття конституцiйного провадження у такiй справi Конституцiйний Суд України повiдомляє про це у десятиденний строк суб'єктiв конституцiйного подання, якi звернулися з таким поданням.

     Стаття 94. Пiдстава для конституцiйного звернення

     Пiдставою для конституцiйного звернення щодо офiцiйного тлумачення Конституцiї України та законiв України є наявнiсть неоднозначного застосування положень Конституцiї України або законiв України судами України, iншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституцiйне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституцiйних прав i свобод.

     Стаття 95. Резолютивна частина рiшення Конституцiйного Суду України

(назва статтi 95 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У резолютивнiй частинi рiшення Конституцiйного Суду України офiцiйно тлумачаться положення Конституцiї України та законiв України, щодо яких було подано конституцiйне подання чи конституцiйне звернення.

(частина перша статтi 95 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

     У разi якщо при тлумаченнi Закону України (його окремих положень) була встановлена наявнiсть ознак його невiдповiдностi Конституцiї України, Конституцiйний Суд України у цьому ж провадженнi вирiшує питання щодо неконституцiйностi цього Закону.

Глава 17.
Провадження у справах, передбачених пунктом 5 статтi 13 цього Закону

     Стаття 96. Предмет конституцiйного провадження та пiдстави вiдкриття такого провадження

     Конституцiйний Суд України розглядає справи i дає висновки щодо вiдповiдностi вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України, поданого до Верховної Ради України згiдно iз статтями 154, 155 i 156 Конституцiї України.

     Пiдставою для вiдкриття конституцiйного провадження у справi є конституцiйне подання Верховної Ради України з питання надання висновку щодо вiдповiдностi вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України проекту закону про внесення змiй до Конституцiї України.

     Справа про надання висновку щодо вiдповiдностi вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України розглядається Конституцiйним Судом України невiдкладно у строк, визначений частиною другою статтi 57 цього Закону.

     Стаття 97. Резолютивна частина висновку Конституцiйного Суду України

     У резолютивнiй частинi висновку Конституцiйний Суд України зазначає положення проекту закону про внесення змiн до Конституцiї України, що вiдповiдають вимогам статей 157 i 158 Конституцiї України, i положення, що не вiдповiдають цим вимогам Конституцiї України.

(роздiл III доповнено главою 17 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

Глава 18.
Провадження у справах, передбачених пунктом 6 статтi 13 цього Закону

     Стаття 98. Пiдстава для конституцiйного провадження

     Конституцiйний Суд України розглядає конституцiйне подання про порушення Верховною Радою Автономної Республiки Крим Конституцiї України або законiв України (їх окремих положень) пiсля iнiцiювання Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

     Конституцiйне подання щодо такого питання Конституцiйний Суд України має розглянути невiдкладно.

     Стаття 99. Участь у конституцiйному провадженнi

     Конституцiйний Суд України обов'язково залучає до участi в розглядi справи iнiцiаторiв (їх представникiв) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим (представникiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим), Генерального прокурора України.

     У разi необхiдностi Конституцiйний Суд України може залучити до участi в розглядi справи представникiв депутатських фракцiй у Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим.

     Стаття 100. Резолютивна частина висновку

     У резолютивнiй частинi висновку Конституцiйний Суд України має зазначити, якi норми Конституцiї України чи законiв України були порушенi правовими актами або дiями Верховної Ради Автономної Республiки Крим.

(роздiл III доповнено главою 18 згiдно iз Законом України вiд 19.03.2009р. N 1168-VI)

Роздiл IV
Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. З набранням чинностi цим Законом втрачають чиннiсть Закон України вiд 3 червня 1992 року "Про Конституцiйний Суд України" зi змiнами вiд 4 лютого 1993 року та Постанова Верховної Ради України вiд 3 червня 1992 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про Конституцiйний Суд України".

     3. Юрисдикцiя Конституцiйного Суду України з питань про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) поширюється на:

     1) закони України, крiм законiв України про внесення змiн до Конституцiї України, якi набрали чинностi, та iншi правовi акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабiнету Мiнiстрiв України, правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим, прийнятi пiсля набуття чинностi Конституцiєю України;

(пiдпункт 1 пункту 3 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.08.2006р. N 79-V)

     2) закони України та iншi правовi акти Верховної Ради України, її органiв, акти Президента України, акти Кабiнету Мiнiстрiв України, правовi акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим, прийнятi до набуття чинностi Конституцiєю України;

(положення пiдпункту 2 пункту 3 роздiлу IV в частинi вiднесення до юрисдикцiї Конституцiйного Суду України питань про вiдповiднiсть Конституцiї України (конституцiйнiсть) правових актiв органiв Верховної Ради України, крiм нормативних актiв Президiї ВР України, прийнятих до набуття чинностi Конституцiєю України, втратило чиннiсть у зв'язку з визнанням його неконституцiйним згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду вiд 23.06.97 р. N 2-зп)

     3) усi чиннi мiжнароднi договори України або тi мiжнароднi договори, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковiсть.

     4. Конституцiйний Суд України починає приймати конституцiйнi подання i конституцiйнi звернення до розгляду з 1 сiчня 1997 року.

     5. Засiдання Верховної Ради України для складання присяги суддями Конституцiйного Суду України призначається не пiзнiше нiж через мiсяць пiсля першого призначення суддiв Конституцiйного Суду України.

     6. Перше спецiальне пленарне засiдання Конституцiйного Суду України для обрання Голови Конституцiйного Суду України скликається у день складення присяги суддями, якi утворюють повноважний склад Конституцiйного Суду України.

     Це засiдання проводиться пiд головуванням найстаршого за вiком суддi Конституцiйного Суду України.

     7. До вирiшення Верховною Радою України питання про створення комiтетiв Верховної Ради України функцiї Комiтету Верховної Ради України, визначенi у частинi другiй статтi 7 цього Закону, виконує постiйна Комiсiя Верховної Ради України.

     8. Витрати на утримання Конституцiйного Суду України, що будуть провадитися до 1 сiчня 1997 року, здiйснюються за рахунок Верховної Ради України з вiдшкодуванням цих витрат з резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв України.

     9. Кабiнетом Мiнiстрiв України у тримiсячний строк вiд дня набрання чинностi цим Законом надається у мiстi Києвi окремий будинок для розмiщення Конституцiйного Суду України, його пiдроздiлiв i служб, здiйснюється його устаткування, а також вирiшуються питання щодо фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Конституцiйного Суду України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
16 жовтня 1996 року
N 422/96-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.