ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про iнформацiю" та Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у другому реченнi частини першої статтi 15 слова "носiїв iнформацiї, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю, що є власнiстю держави" замiнити словами "матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю";

     2) в абзацi першому частини третьої статтi 1643 слово "конфiденцiальної" замiнити словами "iншої конфiденцiйної";

     3) в абзацi першому частини першої статтi 18831 слова "iнформацiї, яка є власнiстю держави" замiнити словами "державних iнформацiйних ресурсiв";

     4) статтю 2123 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2123. Порушення права на iнформацiю та права на звернення

     Неоприлюднення iнформацiї, обов'язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", а саме: необґрунтоване вiднесення iнформацiї до iнформацiї з обмеженим доступом, ненадання вiдповiдi на запит на iнформацiю, ненадання iнформацiї, неправомiрна вiдмова в наданнi iнформацiї, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання недостовiрної iнформацiї, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Обмеження доступу до iнформацiї або вiднесення iнформацiї до iнформацiї з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неправомiрна вiдмова в наданнi iнформацiї, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi, у вiдповiдь на адвокатський запит, запит квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, її палати або члена вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть" -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ненадання доступу до судового рiшення або матерiалiв справи за заявою особи, а також iнше порушення Закону України "Про доступ до судових рiшень" -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Незаконна вiдмова у прийняттi та розглядi звернення, iнше порушення Закону України "Про звернення громадян" -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - шостою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд шiстдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до тридцяти годин";

     5) назву та частину першу статтi 2125 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2125. Порушення порядку облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю

     Порушення порядку облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, що мiстять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни, що призвело до розголошення такої iнформацiї, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд шiстдесяти до ста шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У статтi 330 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     у назвi слова "конфiденцiйну iнформацiю, яка знаходиться у володiннi держави" замiнити словами "службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни";

     в абзацi першому частини першої слова "економiчних, науково-технiчних або iнших вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю, яка знаходиться у володiннi держави" замiнити словами "вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни".

     3. Частину третю статтi 277 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) виключити.

     4. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) у частинi п'ятiй статтi 12 слово "значимою" замiнити словом "необхiдною";

     2) частину другу статтi 17 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) спори фiзичних чи юридичних осiб iз розпорядником публiчної iнформацiї щодо оскарження його рiшень, дiй чи бездiяльностi у частинi доступу до публiчної iнформацiї";

     3) пункт 1 частини першої статтi 1832 викласти в такiй редакцiї:

     "1) оскарження бездiяльностi суб'єкта владних повноважень або розпорядника iнформацiї щодо розгляду звернення або запиту на iнформацiю".

     5. Третє i четверте речення частини другої статтi 3 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20) замiнити реченнями такого змiсту: "Мiлiцiя оприлюднює iнформацiю та надає iнформацiю на запити вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". При органах мiлiцiї може проводитися акредитацiя представникiв засобiв масової iнформацiї, журналiстiв вiдповiдно до закону. Не пiдлягають розголошенню вiдомостi, що становлять iнформацiю з обмеженим доступом, крiм випадкiв, передбачених законом".

     6. Частину шосту статтi 2 Закону України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 24, ст. 232) доповнити словами "а також надаються на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     7. У статтi 23 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 194; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII):

     у частинi другiй слова "Законом України "Про пiдприємства в Українi" замiнити словами "Цивiльним кодексом України та законами України "Про iнформацiю" i "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     третє речення частини третьої викласти в такiй редакцiї: "Кожний суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi має право на безпосереднє одержання iнформацiї у суб'єктiв владних повноважень вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     у частинах четвертiй i п'ятiй слова "Державний комiтет статистики України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики";

     частину сьому виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Органи державного управлiння, юридичнi, фiзичнi особи та iншi суб'єкти господарської дiяльностi, яким було надано iнформацiю, що становить комерцiйну таємницю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не мають права розголошувати, передавати таку iнформацiю без дозволу вiдповiдних суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених законом, i несуть вiдповiдальнiсть за порушення визначених цiєю частиною вимог згiдно з цим та iншими законами України".

     8. Пункт 5 частини першої статтi 6 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793) доповнити словами "оприлюднюють та надають iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     9. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2004 р., N 32, ст. 394):

     1) частини першу i третю статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Служба безпеки України iнформує про свою дiяльнiсть через засоби масової iнформацiї, шляхом надання вiдповiдей на запити на доступ до публiчної iнформацiї та в iнших формах у визначеному законодавством порядку";

     "Не пiдлягає розголошенню iнформацiя з обмеженим доступом, крiм випадкiв, передбачених законами України";

     2) у пунктi 7 статтi 24 слова "конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави" замiнити словами "здiйснення контролю за додержанням порядку облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв, що мiстять службову iнформацiю, зiбрану у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни".

     10. У Законi України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11, ст. 141, N 16, ст. 238, N 32, ст. 394):

     1) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Свобода слова i вiльне вираження у друкованiй формi своїх поглядiв i переконань гарантуються Конституцiєю України i вiдповiдно до цього Закону означають право кожного вiльно i незалежно шукати, одержувати, фiксувати, зберiгати, використовувати та поширювати будь-яку iнформацiю за допомогою друкованих засобiв масової iнформацiї, крiм випадкiв, визначених законом, коли обмеження цього права необхiдно в iнтересах нацiональної безпеки, територiальної цiлiсностi або громадського порядку з метою запобiгання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутацiї або прав iнших людей, для запобiгання розголошенню iнформацiї, одержаної конфiденцiйно, або для пiдтримання авторитету i неупередженостi правосуддя";

     2) у статтi 3:

     абзац другий частини першої виключити;

     абзац другий частини другої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "втручання в особисте i сiмейне життя особи, крiм випадкiв, передбачених законом;

     завдання шкоди честi i гiдностi особи".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     3) текст статтi 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Журналiстом редакцiї друкованого засобу масової iнформацiї вiдповiдно до цього Закону є творчий працiвник, який професiйно збирає, одержує, створює i займається пiдготовкою iнформацiї для друкованого засобу масової iнформацiї та дiє на пiдставi трудових чи iнших договiрних вiдносин з його редакцiєю або займається такою дiяльнiстю за її уповноваженням, що пiдтверджується редакцiйним посвiдченням чи iншим документом, виданим йому редакцiєю цього друкованого засобу масової iнформацiї.

     Професiйна належнiсть журналiста може пiдтверджуватися документом, виданим професiйним об'єднанням журналiстiв.

     На особу, якiй видано редакцiйне посвiдчення чи iнший документ, що пiдтверджує повноваження, наданi їй редакцiєю друкованого засобу масової iнформацiї, або її професiйну належнiсть, поширюються права i обов'язки, зазначенi у статтi 26 цього Закону";

     4) у статтi 26:

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "вiдкритої за режимом доступу" виключити;

     пункти 5 та 6 виключити;

     у пунктi 7 слова "засвiдчує його належнiсть до друкованого засобу масової iнформацiї" замiнити словами "пiдтверджує його професiйну належнiсть або повноваження, наданi редакцiєю друкованого засобу масової iнформацiї";

     у пунктi 5 частини третьої слова "засвiдчує його належнiсть до друкованого засобу масової iнформацiї" замiнити словами "пiдтверджує його професiйну належнiсть або повноваження, наданi редакцiєю друкованого засобу масової iнформацiї";

     5) у статтi 34 слова i цифру "Всi громадяни України, юридичнi особи i державнi органи вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про iнформацiю" мають" замiнити словами "Кожен має";

     6) статтю 35 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 35. Запит на отримання публiчної iнформацiї

     Порядок доступу до публiчної iнформацiї шляхом подання запиту на iнформацiю регулюється Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     7) пункт 1 частини другої статтi 41 виключити;

     8) у статтi 42:

     пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) вони мiстяться у вiдповiдi на запит на iнформацiю, поданий вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", або у вiдповiдi на звернення, подане вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян";

     3) вони є дослiвним вiдтворенням публiчних виступiв або повiдомлень суб'єктiв владних повноважень, фiзичних та юридичних осiб";

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) законом передбачено звiльнення або непритягнення до вiдповiдальностi за такi дiї".

     11. У частинi четвертiй статтi 12 Закону України "Про основнi засади здiйснення державного фiнансового контролю в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117; 2014 р., N 4, ст. 61) слова "комерцiйної та службової таємниць" замiнити словами "правового режиму iнформацiї з обмеженим доступом, установленого законом".

     12. У Законi України "Про науково-технiчну iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345; 2003 р., N 30, ст. 247):

     1) статтi 6 i 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Права на науково-технiчну iнформацiю

     1. Права на науково-технiчну iнформацiю охороняються вiдповiдно до закону.

     2. Пiдставою виникнення прав на науково-технiчну iнформацiю є створення науково-технiчної iнформацiї своїми силами i за свiй рахунок; виконання договору про створення науково-технiчної iнформацiї; виконання будь-якого договору, що мiстить умови переходу прав на iнформацiю до iншої особи.

     3. Права на науково-технiчну iнформацiю, створену кiлькома особами, визначаються договором, укладеним мiж творцями цiєї iнформацiї.

     4. Права на науково-технiчну iнформацiю, створену за рахунок коштiв державного бюджету, визначаються державою шляхом прийняття загальних рiшень i шляхом укладення договорiв мiж державним органом, що здiйснює фiнансування, i виконавцем робiт iз створення науково-технiчної iнформацiї.

     Права на науково-технiчну iнформацiю, що належали фiзичним та юридичним особам, можуть переходити до держави в разi передачi її до вiдповiдних державних банкiв даних, фондiв або архiвiв на договiрнiй основi.

     Стаття 7. Вiдносини мiж особами, яким належать права на науково-технiчну iнформацiю, її споживачами i посередниками

     1. Споживач науково-технiчної iнформацiї несе вiдповiдальнiсть за дотримання прав особи, якiй належать права на цю iнформацiю. Споживач науково-технiчної iнформацiї не має права передачi одержаної науково-технiчної iнформацiї третiй особi, якщо це не обумовлено договором з особою, якiй належать права на науково-технiчну iнформацiю.

     Якщо споживач науково-технiчної iнформацiї одержав вiд особи, якiй належать права на цю iнформацiю, або через посередника iнформацiю, що не вiдповiдає умовам договору мiж ними, вiн має право вимагати безоплатного усунення недолiкiв у погоджений строк.

     У разi вiдмови особи, якiй належать права на цю iнформацiю, або посередника добровiльно задовольнити законнi вимоги споживача спiр вирiшується в судi.

     2. Особа, якiй належать права на iнформацiю, здiйснює свої права щодо науково-технiчної iнформацiї самостiйно або через посередника. Вiдносини мiж особою, якiй належать права на iнформацiю, i посередником регулюються договором";

     2) у частинi другiй статтi 11 слово "Результати" замiнити словами "Права на результати", а слова "є їх власнiстю" - словами "належать цим особам".

     13. У статтi 2 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343):

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Пiдконтрольнiсть, пiдзвiтнiсть та вiдкритiсть дiяльностi Антимонопольного комiтету України";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Антимонопольний комiтет України оприлюднює iнформацiю та надає iнформацiю на запити вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     14. В абзацi п'ятому статтi 2 Закону України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 36, ст. 318; 2007 р., N 15, ст. 194; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) слово "таємницi" замiнити словами "конфiденцiйностi iнформацiї".

     15. У Законi України "Про iнформацiйнi агентства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 травня 2013 року N 245-VII):

     1) у частинi третiй статтi 2 слова "iнформацiю, яка охороняється законодавством" замiнити словами "iнформацiю з обмеженим доступом, крiм випадкiв, визначених законом";

     2) у статтi 6:

     в абзацi восьмому частини першої слова "власник iнформацiї" замiнити словами "iнша особа, якiй належать права на iнформацiю";

     у частинi другiй слова "власником iнформацiї" замiнити словами "мати iншi права на iнформацiю";

     3) назву та частину першу статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Вiдносини iнформацiйних агентств з авторами або iншими особами, яким належать права на iнформацiю

     Вiдносини iнформацiйних агентств з авторами або iншими особами, яким належать права на iнформацiю, здiйснюються на основi укладених мiж ними договорiв";

     4) пункт 1 частини першої статтi 34 виключити;

     5) у статтi 35:

     пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) мiститься у вiдповiдi на запит на iнформацiю, поданий вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", або у вiдповiдi на звернення, подане вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян";

     3) є дослiвним вiдтворенням публiчних виступiв або повiдомлень суб'єктiв владних повноважень, фiзичних та юридичних осiб";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) законом передбачено звiльнення або непритягнення до вiдповiдальностi за такi дiї".

     16. У Законi України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 14 слова "про державну та iншу таємницю, розголошення державної та iншої таємницi, яка охороняється законом" замiнити словами "про державну таємницю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, розголошення державної таємницi та iншої iнформацiї з обмеженим доступом";

     2) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Iнформацiя, отримана в процесi дiяльностi Рахункової палати

     Матерiали, що надаються для аналiзу, перевiрки або ревiзiї органами виконавчої влади, Нацiональним банком України або iншою банкiвською установою, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також вiдомостi та документи про фiнансовий, майновий, податковий стан юридичних i фiзичних осiб, що надходять до Рахункової палати, можуть бути вiднесенi до службової iнформацiї вiдповiдно до закону, використанi лише для здiйснення контролю та не пiдлягають розголошенню до прийняття рiшення Рахункової палати, крiм випадкiв, передбачених законом.

     У дiяльностi Рахункової палати забезпечується захист конфiденцiйної iнформацiї фiзичних та юридичних осiб вiдповiдно до закону";

     3) статтю 20 виключити;

     4) друге речення статтi 35 доповнити словами "та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Рахункової палати";

     5) частину другу статтi 40 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Щорiчний звiт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України пiдлягає обов'язковому опублiкуванню та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Рахункової палати.

     Рахункова палата оприлюднює iнформацiю та надає iнформацiю на запити вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     17. Закон України "Про Конституцiйний Суд України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272; 2006 р., N 41, ст. 355, N 42, ст. 383; 2009 р., N 31, ст. 461; 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529; 2011 р., N 10, ст. 63; 2013 р., N 14, ст. 89) доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Вiдкритiсть дiяльностi Конституцiйного Суду України

     Конституцiйний Суд України оприлюднює та надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Оприлюднення та надання iнформацiї за запитами, адресованими Конституцiйному Суду України, забезпечується Секретарiатом Конституцiйного Суду України".

     18. Пункт 20 частини другої статтi 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) доповнити словами "оприлюднює та надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     19. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 iз наступними змiнами):

     1) статтю 7 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Державнi органи приватизацiї оприлюднюють та надають iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     У зв'язку з цим частини четверту - дев'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - десятою;

     2) у статтi 19:

     у частинi другiй:

     абзац шостий доповнити словами "а також на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України";

     абзац сьомий пiсля слiв "в офiцiйних друкованих виданнях державних органiв приватизацiї" доповнити словами "а також на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України";

     абзаци перший та другий частини шостої доповнити словами "та на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України".

     20. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 37, ст. 496):

     1) частину шiстнадцяту статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "16. Сесiї ради проводяться гласно iз забезпеченням права кожного бути присутнiм на них, крiм випадкiв, передбачених законодавством. Порядок доступу до засiдань визначається радою вiдповiдно до закону. Протоколи сесiї ради є вiдкритими та оприлюднюються i надаються на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) частину десяту статтi 47 доповнити реченням такого змiсту: "Висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї, протоколи її засiдань є вiдкритими та оприлюднюються i надаються на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) у частинi третiй статтi 50:

     пункт 4 доповнити словами "забезпечує оприлюднення проектiв рiшень ради вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та iнших законiв";

     пункт 5 пiсля слiв "органiзує контроль за їх виконанням" доповнити словами "забезпечує оприлюднення рiшень ради вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     4) у частинi шостiй статтi 55:

     пункт 13 пiсля слiв "розгляду звернень громадян" доповнити словами "та доступу до публiчної iнформацiї";

     пункт 17 пiсля слiв "у тому числi про" доповнити словами "виконання Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     5) частини п'яту та одинадцяту статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Акти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинностi з дня їх офiцiйного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пiзнiший строк введення цих актiв у дiю";

     "11. Акти органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування пiдлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". Проекти актiв органiв мiсцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

     В актах та проектах актiв органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до iнформацiї про витрати чи iнше розпорядження бюджетними коштами, володiння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числi про умови отримання цих коштiв чи майна, прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб та найменування юридичних осiб, якi отримують цi кошти або майно, а також до iншої iнформацiї, обмеження доступу до якої заборонено законом".

     21. В абзацi восьмому статтi 1 Закону України "Про порядок висвiтлення дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування в Українi засобами масової iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299; 1998 р., N 45, ст. 271) слова "Законом України "Про iнформацiю" замiнити словами "законами України "Про iнформацiю" та "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     22. У Законi України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99; 2008 р., N 25, ст. 240):

     1) статтю 14 доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "Уповноважений здiйснює парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публiчної iнформацiї.

     Секретарiат Уповноваженого з прав людини за дорученням Уповноваженого забезпечує оприлюднення та надання iнформацiї за запитами, адресованими Уповноваженому з прав людини, вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 22 слова "зазначених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць" замiнити словами "визначених законодавчими актами щодо захисту iнформацiї з обмеженим доступом".

     23. У Законi України "Про Вищу раду юстицiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

     1) частину першу статтi 48 доповнити реченням такого змiсту: "Секретарiат Вищої ради юстицiї забезпечує надання iнформацiї за запитами, адресованими Вищiй радi юстицiї, вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) у статтi 49:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 49. Оприлюднення iнформацiї Вищої ради юстицiї";

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Акти Вищої ради юстицiї, iнша iнформацiя про Вищу раду юстицiї та її дiяльнiсть пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     24. У Законi України "Про Верховну Раду Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 29, ст. 191; 2010 р., N 37, ст. 496):

     1) частину п'яту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Засiдання Верховної Ради Автономної Республiки Крим проводяться вiдкрито iз забезпеченням права кожного бути присутнiм на них, крiм випадкiв, передбачених законодавством. Порядок доступу до засiдань визначається Верховною Радою Автономної Республiки Крим вiдповiдно до закону";

     2) статтю 10 доповнити частинами одинадцятою та дванадцятою такого змiсту:

     "Акти Верховної Ради Автономної Республiки Крим пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". Проекти актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

     В актах та проектах актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим не може бути обмежено доступ до iнформацiї про витрати чи iнше розпорядження бюджетними коштами, володiння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числi про умови отримання цих коштiв чи майна, прiзвища, iмена, по батьковi фiзичних осiб та найменування юридичних осiб, якi отримують цi кошти або майно, а також до iншої iнформацiї, обмеження доступу до якої заборонено законом";

     3) частину восьму статтi 15 доповнити реченням такого змiсту: "Висновки i рекомендацiї комiсiї, протоколи її засiдань є вiдкритими та оприлюднюються i надаються на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     4) статтю 16 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Секретарiат Верховної Ради Автономної Республiки Крим забезпечує оприлюднення актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, iншої iнформацiї про Верховну Раду Автономної Республiки Крим та її дiяльнiсть, а також забезпечує надання iнформацiї за запитами, адресованими Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою.

     25. Частини четверту - шосту статтi 41 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2010 р., N 37, ст. 496) замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "Проекти нормативно-правових актiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

     Акти мiсцевих державних адмiнiстрацiй iндивiдуальної дiї, прийнятi в межах їх повноважень, набирають чинностi з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пiзнiший строк введення їх у дiю. Цi акти доводяться до їх виконавцiв, а також обов'язково оприлюднюються, крiм внутрiшньоорганiзацiйних актiв.

     Нормативно-правовi акти мiсцевих державних адмiнiстрацiй пiдлягають державнiй реєстрацiї у вiдповiдних органах юстицiї в установленому порядку i набирають чинностi пiсля реєстрацiї з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пiзнiший строк введення їх у дiю.

     Визначенi в цiй статтi акти мiсцевих державних адмiнiстрацiй пiдлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

     26. Перше речення частини першої статтi 24 Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) викласти в такiй редакцiї: "Права на геологiчну, геофiзичну, геохiмiчну, технiко-економiчну та iншу iнформацiю, а також зразки гiрничих порiд (у тому числi керн) та iншi данi (далi - iнформацiя), отриманi iнвестором у результатi виконання робiт, передбачених угодою про розподiл продукцiї, належать державi".

     27. У Законi України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537):

     1) у статтi 2 слова "Законом України "Про iнформацiю" замiнити словами "законами України "Про iнформацiю" та "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Реалiзацiя прав на секретну iнформацiю та її матерiальнi носiї

     Володiлець секретної iнформацiї або власник матерiальних носiїв такої iнформацiї реалiзує свої права з урахуванням обмежень, установлених в iнтересах нацiональної безпеки України вiдповiдно до цього Закону.

     Якщо внаслiдок обмеження прав на секретну iнформацiю або її матерiальнi носiї заподiюється шкода особi, якiй належать такi права, вiдшкодування здiйснюється за рахунок держави в порядку та розмiрах, що визначаються в договорi мiж такою особою i державним органом (органами), якому (яким) державним експертом з питань таємниць надається право приймати рiшення щодо суб'єктiв, якi мають доступ до цiєї iнформацiї та її матерiальних носiїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємницi, зокрема режим секретностi пiд час користування i розпорядження секретною iнформацiєю та її матерiальними носiями, обумовлюється згода особи на реалiзацiю прав щодо iнформацiї або її матерiальних носiїв з урахуванням обмежень, установлених вiдповiдно до цього Закону, взяття особою на себе зобов'язання щодо збереження державної таємницi та ознайомлення її з мiрою вiдповiдальностi за порушення законодавства про державну таємницю.

     Якщо особа, якiй належать права на секретну iнформацiю або її матерiальнi носiї, вiдмовляється вiд укладення договору чи порушує його, за рiшенням суду ця iнформацiя або її матерiальнi носiї можуть бути вилученi за умови попереднього i повного вiдшкодування їх вартостi особi, якiй належали вiдповiднi права";

     3) у статтi 8:

     частину другу доповнити словами i цифрою "та з дотриманням вимог статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     у частинi четвертiй:

     абзац другий доповнити словами "про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров'я людини";

     абзаци шостий i сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "про незаконнi дiї державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових i службових осiб;

     iнша iнформацiя, доступ до якої вiдповiдно до законiв та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, не може бути обмежено";

     4) абзац другий частини першої статтi 11 доповнити словами i цифрою "та статтею 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     5) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Установлення строку дiї рiшення про вiднесення iнформацiї до державної таємницi, прийняття рiшення про його продовження здiйснюються з дотриманням вимог статтi 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     6) частину першу статтi 15 доповнити реченнями такого змiсту: "Засекречування документiв здiйснюється лише в частинi вiдомостей, що становлять державну таємницю. У разi подання запиту на документ, частина якого засекречена, доступ до такого документа забезпечується в частинi, що не засекречена";

     7) у частинi першiй статтi 31 слова "Законом України "Про iнформацiю" замiнити словами "законами України "Про iнформацiю" та "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     8) у статтi 39:

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "безпiдставному засекречуваннi iнформацiї, у тому числi з порушенням вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     в абзацi восьмому слова "конфiденцiйної або iншої таємної" виключити.

     28. У Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 7, ст. 53, N 29, ст. 345; 2013 р., N 18, ст. 162, N 19 - 20, ст. 186):

     1) частину першу статтi 10 доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "оприлюднювати i надавати iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) абзац десятий статтi 13 доповнити словами "оприлюднюють i надають iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) абзац четвертий частини першої статтi 15 доповнити реченням такого змiсту: "Проекти рiшень комiсiй, якi є нормативно-правовими актами, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     4) частину шосту статтi 151 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Комiсiї iнформують громадськiсть про результати своєї роботи, оприлюднюють i надають iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     29. У Законi України "Про охорону культурної спадщини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) у статтi 16:

     частину першу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "надання iнформацiї, що мiститься в Реєстрi, у вiдповiдь на запит на iнформацiю";

     частину другу доповнити словами "та на своєму офiцiйному веб-сайтi";

     2) частину другу статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Iнформацiя, що стосується об'єктiв культурної спадщини таких територiй чи водних об'єктiв, може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом вiдповiдно до закону".

     30. У Законi України "Про державну статистику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 362; 2014 р., N 4, ст. 61):

     1) у другому реченнi частини першої статтi 19 слова i цифри "Згiдно з положеннями статей 9 i 24 цього Закону про оплату послуг це" замiнити словом "Це";

     2) назву роздiлу VI та статтю 23 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл VI
ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ IНФОРМАЦIЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

     Стаття 23. Права на статистичну iнформацiю

     Правила зберiгання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної iнформацiї, отриманої у процесi державних статистичних спостережень, а також первинних даних, отриманих у процесi проведення iнших статистичних спостережень, визначаються вiдповiдно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики.

     Права на зведену знеособлену статистичну iнформацiю, отриману органами державної статистики у процесi статистичних спостережень, що проведенi за рахунок коштiв замовника, визначаються договорами на створення цiєї iнформацiї. Положення таких договорiв не можуть суперечити вимогам цього та iнших законiв, зокрема щодо вiльного доступу до статистичної iнформацiї";

     3) у статтi 24:

     абзац четвертий частини третьої пiсля слiв "органам мiсцевого самоврядування" доповнити словами "а також надання її у вiдповiдь на запит на iнформацiю вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     частини п'яту-сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок i умови надання фiзичним та юридичним особам статистичної iнформацiї за запитами визначаються законами України "Про доступ до публiчної iнформацiї", "Про iнформацiю" та цим Законом.

     У разi якщо пiдготовка i надання статистичної iнформацiї здiйснюються на договiрнiй основi, порядок i умови надання iнформацiї замовнику визначаються вiдповiдними договорами. Замовники вiдшкодовують витрати, пов'язанi з виконанням договорiв щодо пiдготовки i надання статистичної iнформацiї. Виконання та оплата таких робiт здiйснюються вiдповiдно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платнiй основi.

     Не може бути вiдмовлено в наданнi за запитом знеособленої статистичної iнформацiї, отриманої в процесi статистичних спостережень, проведених за рахунок коштiв Державного бюджету України чи замовника на пiдставi договору. Така статистична iнформацiя не може бути вiднесена до конфiденцiйної iнформацiї та надається безоплатно, крiм випадкiв вiдшкодування фактичних витрат для копiювання та друку вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     31. У пунктi 1 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) слова "власника такої iнформацiї" замiнити словами "вiдповiдної юридичної чи фiзичної особи".

     32. У пiдпунктi 1 пункту 39.2 статтi 39 Закону України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 137; 2013 р., N 37, ст. 488) слова "iнформацiя з обмеженим доступом" в усiх вiдмiнках замiнити словами "iнша iнформацiя з обмеженим доступом" у вiдповiдному вiдмiнку.

     33. У Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 1, ст. 3, N 4, ст. 20, N 23, ст. 160, N 47, ст. 533, N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 26, ст. 264; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 19 вересня 2013 року N 588-VII):

     1) пункт 11 частини першої статтi 1 виключити;

     2) абзац перший частини першої статтi 12 пiсля слiв "на вимогу клiєнта" доповнити словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) у пунктi 6 частини першої статтi 28 слова "юридичних осiб" замiнити словами "на iнформацiю";

     4) у статтi 31:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Нерозголошення iнформацiї з обмеженим доступом";

     у частинi першiй слова "становлять професiйну таємницю" замiнити словами "можуть бути вiднесенi вiдповiдно до закону до службової iнформацiї";

     у частинi другiй слова "будь-яких вiдомостей, матерiалiв, документiв, що вiдносяться до професiйної таємницi" замiнити словами "iнформацiї з обмеженим доступом";

     5) у статтi 32:

     в абзацi другому частини другої слова "державної таємницi та подання якої не призводить до розголошення професiйної таємницi" замiнити словами "iнформацiю з обмеженим доступом";

     у частинi третiй:

     слова "конфiденцiйна iнформацiя" у всiх вiдмiнках замiнити словами "iнформацiя з обмеженим доступом" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi другому слова "становить професiйну таємницю та" виключити;

     6) статтю 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Звiтнiсть та вiдкритiсть дiяльностi

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, зобов'язана з урахуванням вимог законодавства про захист державної таємницi та iншої iнформацiї з обмеженим доступом оприлюднювати в засобах масової iнформацiї та на власному офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про свою дiяльнiсть, у тому числi щорiчний звiт, а також надавати iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     34. У Законi України "Про Нацiональний архiвний фонд та архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 11, ст. 81; 2007 р., N 10, ст. 91; 2013 р., N 28, ст. 302; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) у частинi третiй статтi 15 слова "державної або iншої передбаченої законами України таємницi" замiнити словами "державної таємницi або iншої iнформацiї з обмеженим доступом";

     2) у статтi 16:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Доступ до документiв Нацiонального архiвного фонду, що мiстять державну таємницю або iншу iнформацiю з обмеженим доступом, може бути обмежено виключно вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     друге речення частини четвертої доповнити словами "а також у разi, коли така iнформацiя є суспiльно необхiдною або обмеження доступу до неї заборонено законом";

     3) статтю 22 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Доступ до iнформацiї, якою володiють архiвнi установи та яка не мiститься в архiвних документах, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     35. У Законi України "Про Нацiональну систему конфiденцiйного зв'язку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 103; 2005 р., N 26, ст. 349):

     1) в абзацi четвертому частини першої статтi 1 слова "конфiденцiйною iнформацiєю" замiнити словами "iнформацiєю з обмеженим доступом, крiм iнформацiї, що становить державну таємницю";

     2) у частинi третiй статтi 5 слова "конфiденцiйної iнформацiї" замiнити словами "iнформацiї з обмеженим доступом, крiм iнформацiї, що становить державну таємницю".

     36. У частинi другiй статтi 15 Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) слова "iнформацiю, яка є власнiстю держави" замiнити словами "державнi iнформацiйнi ресурси".

     37. У Законi України "Про основи нацiональної безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2010 р., N 40, ст. 527; 2013 р., N 14, ст. 89, N 38, ст. 499; 2014 р., N 10, ст. 119):

     1) у статтi 7:

     в абзацi сiмдесят третьому слова "доступу громадян до iнформацiї" замiнити словами "доступу до публiчної iнформацiї";

     абзац сiмдесят шостий викласти в такiй редакцiї:

     "розголошення iнформацiї, яка становить державну таємницю, або iншої iнформацiї з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб i забезпечення захисту нацiональних iнтересiв суспiльства i держави";

     2) абзац шiстдесят восьмий частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення неухильного дотримання конституцiйних прав на свободу слова, доступ до iнформацiї, недопущення неправомiрного втручання органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб у дiяльнiсть засобiв масової iнформацiї та журналiстiв, заборони цензури, дискримiнацiї в iнформацiйнiй сферi i переслiдування журналiстiв за полiтичнi позицiї, за виконання професiйних обов'язкiв, за критику".

     38. Абзац перший частини першої статтi 96 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82) пiсля слiв "стан пенсiйних активiв накопичувальної системи пенсiйного страхування" доповнити словами "надається на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та".

     39. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

     1) пункт 23 частини першої статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "23) видає офiцiйний друкований бюлетень i публiкує в ньому нормативно-правовi акти, вiдомостi, передбаченi цим Законом, а також оприлюднює i надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) у частинi восьмiй статтi 27 слова "що є власнiстю держави" виключити.

     40. Частину п'яту статтi 4 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448) викласти в такiй редакцiї:

     "5. Рiшення та iнша iнформацiя про дiяльнiсть Комiсiї оприлюднюються у випадках, порядку та строки, встановленi Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї" та iншими законами. Комiсiя надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     41. Назву та частину першу статтi 16 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Звiтнiсть i вiдкритiсть дiяльностi Нацiональної ради

     1. Дiяльнiсть i рiшення Нацiональної ради є вiдкритими. Iнформацiя про Нацiональну раду та її дiяльнiсть, у тому числi звiти Нацiональної ради, проекти нормативно-правових актiв та рiшення Нацiональної ради пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Апарат Нацiональної ради забезпечує надання iнформацiї за запитами, адресованими Нацiональнiй радi, вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     42. У Законi України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 347; 2009 р., N 24, ст. 296):

     1) абзац четвертий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "володiлець iнформацiї - фiзична або юридична особа, якiй належать права на iнформацiю";

     2) частину другу статтi 3 виключити;

     3) у частинi третiй статтi 4 слово "власника" замiнити словом "володiльця";

     4) у частинi другiй статтi 8 слово "повинна" замiнити словом "повиннi";

     5) у частинi другiй статтi 9 слово "обробляється" замiнити словом "обробляються";

     6) у текстi Закону:

     слова "власник iнформацiї" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "володiлець iнформацiї" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     слова "iнформацiя, яка є власнiстю держави" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державнi iнформацiйнi ресурси" у вiдповiдному вiдмiнку.

     43. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст. 258; 2009 р., N 32 - 33, ст. 485; iз змiнами, внесеними законами України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII, вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII та вiд 21 лютого 2014 року N 767-VII):

     1) у статтi 1:

     абзац шостий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "державнi iнформацiйнi ресурси - iнформацiя, яка перебуває у володiннi державних органiв, вiйськових формувань, а також iнформацiя, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фiзичними або юридичними особами вiдповiдно до наданих їм повноважень суб'єктами владних повноважень";

     частину другу доповнити словами "та "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) у частинi першiй статтi 16:

     у пунктi 13 слово "оброблятиметься" замiнити словом "оброблятимуться";

     у пунктi 14 слова "збирається, обробляється, зберiгається, передається чи приймається" замiнити словами "збираються, обробляються, зберiгаються, передаються чи приймаються";

     у пунктi 28 слова "конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави" замiнити словами "службової iнформацiї, зiбраної у процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни";

     3) у текстi Закону слова "iнформацiя, яка є власнiстю держави" у всiх вiдмiнках замiнити словами "державнi iнформацiйнi ресурси" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У статтi 12 Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2012 р., N 40, ст. 480; 2014 р., N 4, ст. 61; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII):

     частину четверту виключити;

     частину п'яту доповнити реченням такого змiсту: "Доступ до даних Реєстру здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     45. У статтi 20 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484):

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Iнформацiя про поводження з ГМО є вiдкритою i загальнодоступною, крiм iнформацiї, вiднесеної вiдповiдно до закону до iнформацiї з обмеженим доступом";

     у частинi другiй слова "не може розглядатися як конфiденцiйна та таємна" замiнити словами "не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом".

     46. Абзац десятий статтi 3 Дисциплiнарного статуту служби цивiльного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут служби цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398), викласти в такiй редакцiї:

     "зберiгати державну таємницю та iншу охоронювану законом iнформацiю".

     47. У статтi 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133; 2011 р., N 10, ст. 64):

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiдкритiсть засiдань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осiб, крiм випадкiв, передбачених законодавством. Порядок доступу до вiдкритих засiдань визначається розпорядженням Голови Верховної Ради України.

     3. Представники засобiв масової iнформацiї, журналiсти акредитуються при Верховнiй Радi на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради вiдповiдно до Закону України "Про iнформацiю" в порядку, визначеному вiдповiдним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитацiя проводиться вiдповiдним структурним пiдроздiлом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобiв масової iнформацiї матерiали, якi надаються народним депутатам, крiм тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято вiдповiдне рiшення на пiдставi закону";

     частину четверту виключити;

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Верховна Рада надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї". Розгляд та надання вiдповiдi на запити на iнформацiю забезпечуються Апаратом Верховної Ради".

     48. У Законi України "Про здiйснення державних закупiвель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471; 2012 р., N 18, ст. 156; 2013 р., N 18, ст. 168, N 25, ст. 249):

     1) у статтi 9:

     частину другу доповнити словами "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. На засiданнях комiтетiв з конкурсних торгiв мають право бути присутнiми журналiсти та представники засобiв масової iнформацiї. Журналiсти та представники засобiв масової iнформацiї мають право безперешкодно вiдвiдувати примiщення, де проводяться засiдання комiтетiв з конкурсних торгiв. Замовники зобов'язанi забезпечити безперешкодний доступ журналiстiв та представникiв засобiв масової iнформацiї на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицiй конкурсних торгiв";

     2) у статтi 10:

     в абзацi сiмнадцятому частини першої слова "iнформацiї, що є власнiстю держави" замiнити словами "державних iнформацiйних ресурсiв";

     абзац сьомий частини другої доповнити реченням другим такого змiсту: "Зазначена iнформацiя надається на запит вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     49. У Законi України "Про захист персональних даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481; 2013 р., N 51, ст. 715):

     1) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Об'єкти захисту

     1. Об'єктами захисту є персональнi данi.

     2. Персональнi данi можуть бути вiднесенi до конфiденцiйної iнформацiї про особу законом або вiдповiдною особою. Не є конфiденцiйною iнформацiєю персональнi данi, що стосуються здiйснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцiй держави або органiв мiсцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

     3. Персональнi данi, зазначенi у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, оформленiй за формою i в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", не належать до iнформацiї з обмеженим доступом, крiм вiдомостей, визначених Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Не належить до iнформацiї з обмеженим доступом iнформацiя про отримання у будь-якiй формi фiзичною особою бюджетних коштiв, державного чи комунального майна, крiм випадкiв, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     Законом може бути заборонено вiднесення iнших вiдомостей, що є персональними даними, до iнформацiї з обмеженим доступом";

     2) частину шосту статтi 6 пiсля слiв "даних про фiзичну особу" доповнити словами "якi є конфiденцiйною iнформацiєю";

     3) друге речення частини третьої статтi 10 доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених законом";

     4) частину першу статтi 16 доповнити реченням другим такого змiсту: "Порядок доступу третiх осiб до персональних даних, якi знаходяться у володiннi розпорядника публiчної iнформацiї, визначається Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     50. В абзацi чотирнадцятому частини першої статтi 10 Закону України "Про засади внутрiшньої i зовнiшньої полiтики" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 527) слова "доступу громадян до iнформацiї" замiнити словами "доступу до публiчної iнформацiї".

     51. У частинi першiй статтi 17 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) слова "Закону України "Про iнформацiю" замiнити словами "законiв України "Про iнформацiю" та "Про захист персональних даних".

     52. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2014 р., N 1, ст. 4):

     1) частину одинадцяту статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "11. Матерiали генерального плану населеного пункту не можуть мiстити iнформацiю з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступi. Загальна доступнiсть матерiалiв генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розмiщення на веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування та у мiсцевих перiодичних друкованих засобах масової iнформацiї, а також у загальнодоступному мiсцi у примiщеннi такого органу. Матерiали генерального плану населеного пункту надаються за запитом вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) абзац перший частини сьомої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Матерiали детального плану територiї не можуть мiстити iнформацiю з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступi. Загальна доступнiсть матерiалiв детального плану територiї забезпечується шляхом його розмiщення на веб-сайтi органу мiсцевого самоврядування, у мiсцевих друкованих засобах масової iнформацiї, а також у загальнодоступному мiсцi у примiщеннi такого органу. Матерiали детального плану територiї надаються за запитом вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     53. У Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 лютого 2014 року N 795-VII):

     1) у частинi шостiй статтi 15:

     доповнити словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Проекти наказiв мiнiстерства, якi мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi мiнiстерства вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки";

     2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Накази центрального органу виконавчої влади пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     54. У Законi України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; 2014 р., N 11, ст. 132):

     1) частину другу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Вiдомостi, зазначенi у декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за минулий рiк Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатiв України, Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови та суддiв Конституцiйного Суду України, Голови та суддiв Верховного Суду України, голiв та суддiв вищих спецiалiзованих судiв України, Генерального прокурора України та його заступникiв, Голови Нацiонального банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членiв Вищої ради юстицiї, членiв Центральної виборчої комiсiї, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членiв Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, перших заступникiв та заступникiв мiнiстрiв, заступникiв мiнiстрiв - керiвникiв апаратiв, керiвникiв iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим та їх заступникiв, членiв колегiальних державних органiв (комiсiй, рад), сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її утворення), районної, обласної ради та їх заступникiв, керiвникiв виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах (у разi їх утворення) рад та їх заступникiв, секретаря сiльської, селищної, мiської ради, пiдлягають оприлюдненню протягом 30 днiв з дня їх подання на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного державного органу чи органу мiсцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разi вiдсутностi офiцiйного веб-сайту такi вiдомостi оприлюднюються шляхом опублiкування в офiцiйних друкованих виданнях вiдповiдних державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування протягом 30 днiв з дня подання декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру. Оприлюдненню пiдлягають усi вiдомостi, зазначенi в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, крiм вiдомостей, що вiднесенi цим Законом до iнформацiї з обмеженим доступом.

     Вiдомостi щодо реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта громадянина України, а також щодо мiсця проживання та реєстрацiї декларанта, мiсцезнаходження об'єктiв, якi наводяться в декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, є iнформацiєю з обмеженим доступом та оприлюдненню не пiдлягають";

     2) у частинi другiй статтi 16:

     пункт 1 доповнити словами "або державними органами, органами мiсцевого самоврядування";

     у пунктi 2 слова "розмiри, види оплати працi осiб, зазначених" замiнити словами "розмiри, види оплати працi та будь-яких iнших виплат з бюджету особам, зазначеним";

     3) у частинi третiй статтi 18 слова "але не пiзнiше дня, наступного за днем їх внесення належним суб'єктом до вiдповiдного органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування" замiнити словами i цифрами "але не пiзнiше нiж за 20 робочих днiв до дня їх розгляду з метою прийняття";

     4) частину четверту статтi 21 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Зазначенi вiдомостi не належать до конфiденцiйної iнформацiї про особу та не можуть бути обмеженi в доступi".

     55. У Законi України "Про Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

     1) частину третю статтi 4 доповнити реченням такого змiсту: "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим оприлюднює i надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     2) у статтi 52:

     частину п'яту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Проекти актiв Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки";

     абзац третiй частини шостої виключити;

     доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Акти Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до вимог Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" в порядку, встановленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим".

     56. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України":

     1) у частинi четвертiй статтi 3:

     третє речення викласти в такiй редакцiї: "Акти Кабiнету Мiнiстрiв України пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Проекти нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки";

     2) частину другу статтi 47 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечує вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" розгляд та надання вiдповiдей на запити, що надходять до Кабiнету Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Гриф "Для службового користування" чи iншi грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або iнформацiї в ньому, якi були наданi до набрання чинностi Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм грифiв секретностi, втрачають чиннiсть, а вiдповiднi документи пiдлягають розкриттю та наданню на запит, через один рiк пiсля набрання чинностi цим Законом, якщо зазначенi грифи не були переглянутi та пiдтвердженi вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв вiдповiдно до цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом затвердити порядок облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю, зiбрану в процесi оперативно-розшукової, контррозвiдувальної дiяльностi, у сферi оборони країни.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
N 1170-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.