ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про телекомунiкацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 24 червня 2004 року N 1876-IV,
вiд 21 жовтня 2004 року N 2119-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 12 сiчня 2006 року N 3317-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3375-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3380-IV,
вiд 23 лютого 2006 року N 3475-IV,
вiд 28 листопада 2006 року N 378-V,
вiд 11 сiчня 2007 року N 580-V,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1819-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2388-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2392-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2751-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2752-VI,
вiд 17 лютого 2011 року N 3038-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 5 липня 2011 року N 3566-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 20 вересня 2011 року N 3748-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4499-VI,
вiд 7 червня 2012 року N 4910-VI,
вiд 21 червня 2012 року N 5007-VI,
вiд 3 липня 2012 року N 5029-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII, втратили чиннiсть
у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII
згiдно iз Законом України вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII),
вiд 23 лютого 2014 року N 767-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 12 листопада 2015 року N 794-VIII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1664-VIII,
вiд 7 лютого 2017 року N 1834-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 25 квiтня 2019 року N 2704-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 18 вересня 2019 року N 102-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 158-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX

(Змiни, передбаченi пiдпунктом 4 пункту 13 роздiлу I Закону України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII, внесенi не будуть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16 сiчня 2014 року N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28 сiчня 2014 року N 732-VII)

(Змiни, передбаченi пiдпунктом 30 пункту 5 статтi 17 Закону України вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням статтi 31 цього Закону у новiй редакцiї Законом України вiд 7 лютого 2017 року N 1834-VIII)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)", "Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках та слова "НКРЗ", "ДIЗ" замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слово "iнвалiд" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "особа з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII)

     Цей Закон встановлює правову основу дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

     Закон визначає повноваження держави щодо управлiння та регулювання зазначеної дiяльностi, а також права, обов'язки та засади вiдповiдальностi фiзичних i юридичних осiб, якi беруть участь у данiй дiяльностi або користуються телекомунiкацiйними послугами.

Глава I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     абонент - споживач телекомунiкацiйних послуг, який отримує телекомунiкацiйнi послуги на умовах договору, котрий передбачає пiдключення кiнцевого обладнання, що перебуває в його власностi або користуваннi, до телекомунiкацiйної мережi;

     абонентна плата - фiксований платiж, який може встановлювати оператор телекомунiкацiй для абонента за доступ на постiйнiй основi до своєї телекомунiкацiйної мережi незалежно вiд факту отримання послуг;

     абонентський номер - сукупнiсть цифрових знакiв для позначення (iдентифiкацiї) кiнцевого обладнання абонента в телекомунiкацiйнiй мережi;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     адреса мережi Iнтернет - визначений чинними в Iнтернетi мiжнародними стандартами цифровий та/або символьний iдентифiкатор доменних iмен в iєрархiчнiй системi доменних назв;

     адресний простiр мережi Iнтернет - сукупнiсть адрес мережi Iнтернет;

     безпроводовий доступ до телекомунiкацiйної мережi (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радiотехнологiй, пiд час якого кiнцеве обладнання хоча б одного iз споживачiв може вiльно перемiщатися iз збереженням унiкального iдентифiкацiйного номера в межах пунктiв закiнчення телекомунiкацiйної мережi, якi пiд'єднанi до одного комутацiйного центру;

     взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж - встановлення фiзичного та/або логiчного з'єднання мiж рiзними телекомунiкацiйними мережами з метою забезпечення можливостi споживачам безпосередньо або опосередковано обмiнюватись iнформацiєю;

     власник (володiлець) кабельної каналiзацiї електрозв'язку - суб'єкт господарювання, у власностi (володiннi) якого перебувають уся iнфраструктура кабельної каналiзацiї електрозв'язку або окремi її елементи, набутi на належнiй правовiй пiдставi, призначенi для забезпечення доступу до телекомунiкацiйної мережi загального користування;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2752-VI)

     голосова телефонiя - обмiн iнформацiєю голосом у реальному часi з використанням телекомунiкацiйних мереж;

     данi - iнформацiя у формi, придатнiй для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної технiки;

     домен - частина iєрархiчного адресного простору мережi Iнтернет, яка має унiкальну назву, що її iдентифiкує, обслуговується групою серверiв доменних iмен та централiзовано адмiнiструється;

     домен.UA - домен верхнього рiвня iєрархiчного адресного простору мережi Iнтернет, створений на основi кодування назв країн вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережi Iнтернет;

     домен другого рiвня - частина адресного простору мережi Iнтернет, що розташовується на другому рiвнi iєрархiї iмен у цiй мережi;

     електрозв'язок - див. "телекомунiкацiї";

     загальнодоступнi (унiверсальнi) телекомунiкацiйнi послуги - мiнiмальний набiр визначених цим Законом послуг нормованої якостi, доступний усiм споживачам на всiй територiї України;

     термiн частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, термiн частини першої статтi 1 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII)

     Iнтернет - всесвiтня iнформацiйна система загального доступу, яка логiчно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Iнтернет-протоколi, визначеному мiжнародними стандартами;

     iнформацiйна система загального доступу - сукупнiсть телекомунiкацiйних мереж та засобiв для накопичення, обробки, зберiгання та передавання даних;

     iнформацiйна безпека телекомунiкацiйних мереж - здатнiсть телекомунiкацiйних мереж забезпечувати захист вiд знищення, перекручення, блокування iнформацiї, її несанкцiонованого витоку або вiд порушення встановленого порядку її маршрутизацiї;

     iнформацiя - вiдомостi, поданi у виглядi сигналiв, знакiв, звукiв, рухомих або нерухомих зображень чи в iнший спосiб;

     кабельна каналiзацiя електрозв'язку - обладнання та споруди, призначенi для прокладання, монтажу та експлуатацiйного обслуговування кабелiв телекомунiкацiй, що включають трубопроводи (канали кабельної каналiзацiї), закладнi та оглядовi пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будiвлях, а також примiщення для вводу кабелiв i розмiщення лiнiйного обладнання;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2752-VI)

     канал електрозв'язку - сукупнiсть технiчних засобiв, призначених для перенесення електричних сигналiв мiж двома пунктами телекомунiкацiйної мережi, i який характеризується смугою частот та/або швидкiстю передачi;

     канал кабельної каналiзацiї електрозв'язку - окремо видiленi мiсця в колекторах, телекомунiкацiйних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також iншi надземнi та пiдземнi iнженернi споруди, що призначенi для прокладання або використовуються для прокладання магiстральних, з'єднувальних та розподiльних проводових i оптоволоконних кабелiв електрозв'язку, а також розмiщення супутнiх лiнiйних технiчних засобiв телекомунiкацiй;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2752-VI)

     кiнцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закiнчення телекомунiкацiйної мережi з метою забезпечення доступу до телекомунiкацiйних послуг;

     термiн частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     термiн частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     монопольний (домiнуючий) оператор телекомунiкацiй - оператор, який вiдповiдно до законодавства України займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку певних телекомунiкацiйних послуг на територiї держави чи певного регiону;

     Нацiональний план нумерацiї - нормативно-правовий акт, який визначає структуру, регламентує розподiл та умови використання номерного ресурсу в телекомунiкацiйних мережах;

     номерний ресурс - сукупнiсть цифрових знакiв, що використовуються для позначення (iдентифiкацiї) мереж, послуг, пунктiв закiнчення мережi в телекомунiкацiйних мережах загального користування;

     оператор телекомунiкацiй - суб'єкт господарювання, який має право на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй iз правом на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж;

     оператор, провайдер телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринку телекомунiкацiйних послуг - оператор, провайдер телекомунiкацiй, частка доходу якого на визначеному нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, ринку певних телекомунiкацiйних послуг протягом року, що передує проведенню аналiзу ринку, перевищує 25 вiдсоткiв сумарного доходу всiх операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, отриманого на цьому ринку за той самий перiод часу, або якщо внаслiдок технологiчного процесу надання послуги iншому оператору, провайдеру телекомунiкацiй її може бути надано тiльки в мережi певного оператора, провайдера телекомунiкацiй;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI, абзац тридцять перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     передавання даних - передавання iнформацiї у виглядi даних з використанням телекомунiкацiйних мереж;

     перенесення абонентського номера - телекомунiкацiйна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженнi за абонентом наданого йому оператором телекомунiкацiй абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунiкацiйних послуг у мережi iншого оператора телекомунiкацiй, що надає телекомунiкацiйнi послуги на територiї України;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     персональний номер - абонентський номер, що присвоюється зареєстрованому абоненту за його заявою у порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, централiзовано адмiнiструється i може використовуватися цим абонентом для отримання вiдповiдно до договору телекомунiкацiйних послуг незалежно вiд географiчного регiону України i типу цих послуг;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     послуга пропуску трафiка - телекомунiкацiйна послуга щодо здiйснення термiнацiї та/або транзиту трафiка, що надається оператором телекомунiкацiй iншим операторам;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     провайдер телекомунiкацiй - суб'єкт господарювання, який має право на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй без права на технiчне обслуговування та експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку;

     проводовий електрозв'язок - передавання i приймання iнформацiї iз застосуванням проводових лiнiй з металевими або волоконнооптичними жилами;

     пропуск трафiка - проходження трафiка мiж елементами однiєї або рiзних телекомунiкацiйних мереж;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     пункт закiнчення телекомунiкацiйної мережi - мiсце стику (з'єднання) мережi телекомунiкацiй та кiнцевого обладнання;

     ресурси телекомунiкацiйних мереж - наявнi в телекомунiкацiйних мережах кiлькiсть номерiв (номерний ресурс), кiлькiсть i пропускна спроможнiсть проводових лiнiй з металевими жилами, оптичними волокнами, радiолiнiй, каналiв, трактiв для передавання iнформацiї, комутацiйних станцiй та вузлiв, радiочастотний ресурс;

     ринок телекомунiкацiйних послуг - сфера обiгу визначених телекомунiкацiйних послуг, на якi протягом певного часу i в межах певної територiї є попит i пропозицiя;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     розподiл номерного ресурсу - видiлення номерного ресурсу з визначеного дiапазону номерiв для надання телекомунiкацiйних послуг;

     розрахункова такса - сума, що визначає розмiр оплати за доступ до технiчних та технологiчних ресурсiв мереж операторiв телекомунiкацiй (здiйснення доступу) для пропуску одиницi трафiка i застосовується для операторiв, якi є суб'єктами господарської дiяльностi на територiї України;

     розрахункова такса за послугу пропуску трафiка - розмiр плати за термiнацiю або транзит одиницi трафiка мiж телекомунiкацiйними мережами операторiв;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     роумiнг нацiональний - телекомунiкацiйна послуга, яка забезпечує можливiсть абонентам одного оператора телекомунiкацiй, що надає послуги рухомого (мобiльного) зв'язку на територiї України, отримувати телекомунiкацiйнi послуги в телекомунiкацiйнiй мережi iншого оператора (операторiв) у межах України;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     рухомий (мобiльний) зв'язок - електрозв'язок iз застосуванням радiотехнологiй, пiд час якого кiнцеве обладнання хоча б одного iз споживачiв може вiльно перемiщатися в межах усiх пунктiв закiнчення телекомунiкацiйної мережi, зберiгаючи єдиний унiкальний iдентифiкацiйний номер мобiльної станцiї;

     споживач телекомунiкацiйних послуг (споживач) - юридична або фiзична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунiкацiйнi послуги для власних потреб;

     споруди електрозв'язку - будiвлi, вежi, антени, що використовуються для органiзацiї електрозв'язку;

     сталiсть телекомунiкацiйної мережi - властивостi телекомунiкацiйної мережi зберiгати повнiстю або частково свої функцiї за умови впливу на неї дестабiлiзуючих чинникiв;

     суб'єкти ринку телекомунiкацiй - оператори, провайдери телекомунiкацiй, споживачi телекомунiкацiйних послуг, виробники та/або постачальники технiчних засобiв телекомунiкацiй;

     телекомунiкацiї (електрозв'язок) - передавання, випромiнювання та/або приймання знакiв, сигналiв, письмового тексту, зображень та звукiв або повiдомлень будь-якого роду по радiо, проводових, оптичних або iнших електромагнiтних системах;

     телекомунiкацiйна мережа - комплекс технiчних засобiв телекомунiкацiй та споруд, призначених для маршрутизацiї, комутацiї, передавання та/або приймання знакiв, сигналiв, письмового тексту, зображень та звукiв або повiдомлень будь-якого роду по радiо, проводових, оптичних чи iнших електромагнiтних системах мiж кiнцевим обладнанням;

     телекомунiкацiйна мережа загального користування - телекомунiкацiйна мережа, доступ до якої вiдкрито для всiх споживачiв;

     телекомунiкацiйна мережа доступу - частина телекомунiкацiйної мережi мiж пунктом закiнчення телекомунiкацiйної мережi та найближчим вузлом (центром) комутацiї включно;

     телекомунiкацiйна послуга (послуга) - продукт дiяльностi оператора та/або провайдера телекомунiкацiй, спрямований на задоволення потреб споживачiв у сферi телекомунiкацiй;

     телемережi - телекомунiкацiйнi мережi загального користування, що призначаються для передавання програм радiо- та телебачення, а також iнших телекомунiкацiйних i мультимедiйних послуг i можуть iнтегруватися з iншими телекомунiкацiйними мережами загального користування;

(визначення термiна статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV)

     термiнацiя трафiка - встановлення, пiдтримка фiзичного та/або логiчного з'єднання, пропуск трафiка мiж телекомунiкацiйною мережею, з якої надходить виклик або iнiцiюється з'єднання, та кiнцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або iнiцiюється з'єднання;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     технiчнi вимоги - (технiчний) документ, що встановлює вимоги, якi повиннi бути виконанi пiд час побудови та функцiонування телекомунiкацiйних мереж, застосування технiчних засобiв та об'єктiв телекомунiкацiй чи отримання телекомунiкацiйних послуг;

(частину першу статтi 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     технiчнi засоби телекомунiкацiй - обладнання, станцiйнi та лiнiйнi споруди, призначенi для утворення телекомунiкацiйних мереж;

     транзит трафiка - встановлення, пiдтримка телекомунiкацiйною мережею оператора фiзичного та/або логiчного з'єднання, пропуск трафiка мiж двома iншими телекомунiкацiйними мережами;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     транспортна телекомунiкацiйна мережа - мережа, що забезпечує передавання знакiв, сигналiв, письмового тексту, зображень та звукiв або повiдомлень будь-якого роду мiж пiдключеними до неї телекомунiкацiйними мережами доступу;

     трафiк - сукупнiсть iнформацiйних сигналiв, що передаються за допомогою технiчних засобiв операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй за визначений iнтервал часу, включаючи iнформацiйнi данi споживача та/або службову iнформацiю;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     фiксований зв'язок - телекомунiкацiї, що здiйснюються iз застосуванням стацiонарного (нерухомого) кiнцевого обладнання.

     2. Термiн "благодiйне телекомунiкацiйне повiдомлення" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     Стаття 2. Мета Закону

     1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання телекомунiкацiйних послуг достатнiх асортименту, обсягу та якостi шляхом обмеженого регулювання ринкових вiдносин для сприяння ефективному функцiонуванню вiдкритого i справедливого конкурентного ринку. Закон визначає засади захисту прав споживачiв та контролю за ринком телекомунiкацiй з боку держави.

     Стаття 3. Призначення телекомунiкацiй

     1. Сфера телекомунiкацiй є складовою частиною галузi зв'язку України.

     2. Телекомунiкацiї є невiд'ємною частиною виробничої та соцiальної iнфраструктури України i призначенi для задоволення потреб фiзичних та юридичних осiб, органiв державної влади в телекомунiкацiйних послугах.

     Стаття 4. Законодавство про телекомунiкацiї

     1. Законодавство України про телекомунiкацiї складається з Конституцiї України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в цiй сферi.

     Стаття 5. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини суб'єктiв ринку телекомунiкацiй щодо надання та отримання телекомунiкацiйних послуг i використання телекомунiкацiйних мереж загального користування.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на телекомунiкацiйнi мережi, що не взаємодiють з телекомунiкацiйними мережами загального користування, за винятком їх використання в умовах надзвичайної ситуацiї, надзвичайного та воєнного стану.

     Стаття 6. Принципи дiяльностi у сферi телекомунiкацiй

     1. Основними принципами дiяльностi у сферi телекомунiкацiй є:

     1) доступ споживачiв до загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг, якi необхiднi їм для задоволення власних потреб, участi в полiтичному, економiчному та громадському життi;

     2) взаємодiя та взаємозв'язанiсть телекомунiкацiйних мереж для забезпечення можливостi зв'язку мiж споживачами всiх мереж;

     3) забезпечення сталостi телекомунiкацiйних мереж i управлiння цими мережами з урахуванням їх технологiчних особливостей на основi єдиних норм та правил;

(пункт 3 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4) державна пiдтримка розвитку вiтчизняного виробництва технiчних засобiв телекомунiкацiй;

     5) заохочення конкуренцiї в iнтересах споживачiв телекомунiкацiйних послуг;

     6) збiльшення обсягiв телекомунiкацiйних послуг, їх перелiку та утворення нових робочих мiсць;

     7) впровадження свiтових досягнень у сферi телекомунiкацiй, залучення, використання вiтчизняних та iноземних матерiальних i фiнансових ресурсiв, новiтнiх технологiй, управлiнського досвiду;

     8) сприяння розширенню мiжнародного спiвробiтництва у сферi телекомунiкацiй та розвитку глобальної телекомунiкацiйної мережi;

     9) забезпечення доступу споживачiв до iнформацiї про порядок отримання та якiсть телекомунiкацiйних послуг;

     10) ефективнiсть, прозорiсть регулювання у сферi телекомунiкацiй;

     11) створення сприятливих умов дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з урахуванням особливостей технологiй та ринку телекомунiкацiй.

     2. Надання телекомунiкацiйних послуг на територiї України є виключним правом юридичних осiб з мiсцезнаходженням на територiї України, якi зареєстрованi вiдповiдно до законодавства України, та/або фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з постiйним мiсцем проживання на територiї України.

     Стаття 7. Застосування мов у сферi телекомунiкацiй

     1. Мовою послуг у сферi телекомунiкацiй в Українi є державна мова.

     2. Застосування мов у сферi телекомунiкацiй визначає Закон України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної".

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2012р. N 5029-VI, у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2704-VIII)

     Стаття 8. Облiково-звiтний час у сферi телекомунiкацiй

     1. При здiйсненнi дiяльностi у сферi телекомунiкацiй застосовується єдиний облiково-звiтний час - київський.

     2. У мiжнародних телекомунiкацiях облiково-звiтний час визначається мiжнародними договорами України.

     Стаття 9. Охорона таємницi телефонних розмов, телеграфної та iншої кореспонденцiї, безпека телекомунiкацiй

     1. Охорона таємницi телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї, що передаються технiчними засобами телекомунiкацiй, та iнформацiйна безпека телекомунiкацiйних мереж гарантуються Конституцiєю та законами України.

     2. Зняття iнформацiї з телекомунiкацiйних мереж заборонене, крiм випадкiв, передбачених законом.

     3. Оператори, провайдери телекомунiкацiй зобов'язанi вживати вiдповiдно до законодавства технiчних та органiзацiйних заходiв iз захисту телекомунiкацiйних мереж, засобiв телекомунiкацiй, iнформацiї з обмеженим доступом про органiзацiю телекомунiкацiйних мереж та iнформацiї, що передається цими мережами.

     Стаття 10. Землi телекомунiкацiй

     1. До земель телекомунiкацiй як складової частини земель зв'язку належать земельнi дiлянки, що надаються в установленому порядку у власнiсть або передаються їх власниками в постiйне або тимчасове користування, у тому числi в оренду, фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi та юридичним особам для розташування лiнiйних, станцiйних споруд, антен, веж, iнших технiчних засобiв телекомунiкацiй.

     2. Уздовж повiтряних, кабельних лiнiй електрозв'язку та навколо випромiнюючих споруд електрозв'язку встановлюються охороннi зони, а в разi необхiдностi утворюються просiки. Порядок надання та використання земельних дiлянок, установлення охоронних зон i утворення просiк визначається законодавством України.

     3. У разi припинення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, припинення прав на земельну дiлянку здiйснюється на пiдставах i в порядку, якi встановленi земельним законодавством України.

     4. Розмiри земельних дiлянок, у тому числi охоронних зон та просiк, що надаються особам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi, визначаються вiдповiдно до норм вiдведення земель для цього виду дiяльностi та проектно-кошторисною документацiєю, затверджених в установленому порядку.

     5. У разi вилучення земельної дiлянки або виникнення права обмеженого користування чужою земельною дiлянкою та iншою нерухомiстю викупна цiна, а також плата за користування земельною дiлянкою та iншою нерухомiстю встановлюються вiдповiдно до законодавства.

     6. Оператори телекомунiкацiй, якi вiдповiдно до цього Закону внесенi до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй телекомунiкацiй, мають право вимагати вiд власникiв земельних дiлянок або землекористувачiв установлення сервiтутiв до категорiї земель, визначених Земельним кодексом України, для прокладання пiд землею телекомунiкацiйних мереж та/або усунення їх пошкоджень. Розмiр плати (тарифи) за встановлення земельного сервiтуту для прокладання пiд землею та/або усунення пошкоджень телекомунiкацiйних мереж для власникiв або землекористувачiв установлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     Стаття 11. Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування та iншими особами

     1. Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування стосовно отримання ними телекомунiкацiйних послуг здiйснюється на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства України.

     2. Власники залiзничних вокзалiв, аеропортiв, морських i рiчкових портiв, пристаней, автовокзалiв (автостанцiй), а також контрольно-пропускних пунктiв на державному кордонi, станцiй технiчного обслуговування, готелiв, мотелiв зобов'язанi органiзувати надання телекомунiкацiйних послуг у достатнiх обсягах.

     Стаття 12. Науково-технiчне забезпечення функцiонування i розвитку телекомунiкацiй

     1. Науково-технiчне забезпечення функцiонування й розвитку телекомунiкацiй здiйснюється шляхом органiзацiї наукових дослiджень, створення нормативно-правової бази, впровадження нових технологiй та засобiв телекомунiкацiй.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

Глава II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У СФЕРI ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

     Ухвалення державної полiтики та законодавче забезпечення державного управлiння i регулювання у сферi телекомунiкацiй здiйснює Верховна Рада України.

     Стаття 13. Органи управлiння у сферi телекомунiкацiй

     1. Державне управлiння у сферi телекомунiкацiй здiйснюють:

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     центральний орган виконавчої влади в галузi зв'язку;

     iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до закону.

     Стаття 14. Компетенцiя Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi телекомунiкацiй

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) забезпечує проведення державної полiтики у сферi телекомунiкацiй;

     2) забезпечує рiвнi умови розвитку всiх форм власностi у сферi телекомунiкацiй;

     3) здiйснює управлiння об'єктами державної власностi у сферi телекомунiкацiй;

     4) спрямовує i координує дiяльнiсть мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади у сферi телекомунiкацiй.

     Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузi зв'язку

     1. Центральний орган виконавчої влади в галузi зв'язку (ЦОВЗ):

     1) розробляє пропозицiї щодо державної полiтики у сферi телекомунiкацiй i реалiзує її у межах своїх повноважень;

     2) розробляє проекти законiв, iнших нормативно-правових актiв;

     3) розробляє та затверджує нормативно-правовi акти з питань, вiднесених до його компетенцiї;

     4) визначає вимоги щодо рiвня якостi телекомунiкацiйних послуг;

     5) впроваджує технiчну полiтику у сферi надання телекомунiкацiйних послуг, пiдтвердження вiдповiдностi технiчних засобiв телекомунiкацiй;

(пункт 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     6) пункт 6 статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV)

     7) органiзовує та вiдповiдає за перевiрку, перегляд та скасування галузевих нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй;

(пункт 7 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     8) затверджує технiчнi вимоги до телекомунiкацiйних мереж, засобiв i об'єктiв телекомунiкацiй;

     9) розробляє та реалiзує технiчну полiтику у формуваннi номерного ресурсу;

     10) розробляє за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади Концепцiю розвитку телекомунiкацiй України, спрямовану на досягнення стратегiчних iнтересiв та мiжнародної конкурентоздатностi України;

(пункт 10 статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     11) розробляє прогнози розвитку телекомунiкацiйних мереж та послуг;

     12) органiзовує наукове забезпечення функцiонування i розвитку сфери телекомунiкацiй;

     13) органiзовує проведення дослiджень та розробку рекомендацiй щодо конвергенцiї комп'ютерних та телекомунiкацiйних технологiй;

     14) iнформує суб'єктiв ринку телекомунiкацiй про полiтику та стратегiю розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування;

     15) вирiшує в межах компетенцiї питання щодо забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку, нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку, органiв безпеки, оборони, охорони правопорядку;

     16) вирiшує в межах компетенцiї питання щодо готовностi функцiонування телекомунiкацiйних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацiй та надзвичайного стану;

     17) здiйснює спiвробiтництво з мiжнародними органiзацiями та вiдповiдними органами iнших держав;

     18) виконує обов'язки Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України;

     19) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

Глава III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

(назва у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 16. Мета державного регулювання

(назва у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1. Метою державного регулювання у сферi телекомунiкацiй є максимальне задоволення попиту споживачiв на телекомунiкацiйнi послуги, створення сприятливих органiзацiйних та економiчних умов для залучення iнвестицiй, збiльшення обсягiв послуг та пiдвищення їх якостi, розвитку та модернiзацiї телекомунiкацiйних мереж з урахуванням iнтересiв нацiональної безпеки.

(стаття 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 17. Орган державного регулювання у сферi телекомунiкацiй

     1. Органом державного регулювання у сферi телекомунiкацiй є нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є державним колегiальним органом, пiдпорядкованим Президенту України, пiдзвiтним Верховнiй Радi України.

     3. Положення про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Президентом України.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для здiйснення своїх повноважень може створювати та лiквiдовувати свої територiальнi органи у випадках, передбачених у положеннi про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї. Територiальнi органи дiють на пiдставi положення, що затверджується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 18. Повноваження Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку

     1. Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку:

     1) вносить пропозицiї до органiв державної влади щодо проектiв законiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi телекомунiкацiй;

(пункт 1 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2) видає нормативнi акти з питань, що належать до компетенцiї нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та контролює їх виконання;

     3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунiкацiї;

(пункт 3 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV)

     4) здiйснює реєстрацiю у сферi надання телекомунiкацiйних послуг;

(пункт 4 частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     41) встановлює Правила здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     42) здiйснює повноваження з питань доступу до iнфраструктури об'єкта доступу вiдповiдно до закону;

(статтю 18 доповнено пунктом 42 згiдно iз Законом України вiд 07.02.2017р. N 1834-VIII)

     43) затверджує орiєнтовний перелiк видiв телекомунiкацiйних послуг, форми опису телекомунiкацiйних послуг;

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом 43 згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     5) здiйснює розподiл, присвоєння, облiк номерного ресурсу, видачу та скасування дозволiв, нагляд за використанням номерного ресурсу;

     51) встановлює порядок надання послуг iз перенесення абонентських номерiв та порядок надання послуг нацiонального роумiнгу;

(статтю 18 доповнено пунктом 51 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     52) вiдповiдно до закону встановлює порядок вiдкриття номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних номерiв абонентiв, та порядок адмiнiстрування, присвоєння абонентам i обслуговування персональних номерiв, визначає органiзацiю, яка здiйснює централiзоване технiчне адмiнiстрування персональних номерiв та перенесених абонентських номерiв;

(статтю 18 доповнено пунктом 52 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     6) забезпечує контроль за якiстю телекомунiкацiйних послуг та задоволенням попиту споживачiв;

(пункт 6 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     7) здiйснює вiдповiдно до закону тарифне регулювання у сферi телекомунiкацiй та встановлює порядок взаєморозрахункiв мiж операторами телекомунiкацiй;

     8) дає дозвiл операторам, провайдерам телекомунiкацiй на встановлення спецiальних тарифiв для осiб з iнвалiднiстю та соцiально незахищених осiб на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги;

     9) здiйснює органiзацiйно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг та послуг пропуску трафiка;

(пункт 9 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     10) отримує безоплатно вiд операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй необхiдну для виконання своїх повноважень звiтнiсть та iнформацiю, у тому числi таку, що мiстить фiнансово-економiчнi показники, у визначених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, обсягах, формах i порядку;

(пункт 10 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     101) здiйснює в установленому нею порядку визначення ринкiв певних телекомунiкацiйних послуг, проведення їх аналiзу та визначення операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках таких послуг;

(статтю 18 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI, пункт 101 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     11) отримує безоплатно вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, визначену законодавством;

     12) приймає в межах своєї компетенцiї рiшення, якi є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунiкацiй;

     13) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адмiнiстративнi стягнення до суб'єктiв ринку телекомунiкацiй;

(пункт 13 статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     14) передає до Антимонопольного комiтету України матерiали, що мiстять данi про ознаки порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

(пункт 14 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     15) звертається до суду з вiдповiдними позовними заявами в разi порушення суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку телекомунiкацiй, законодавства про телекомунiкацiї;

     16) регулює взаємодiю операторiв телекомунiкацiй при взаємоз'єднаннi телекомунiкацiйних мереж, у тому числi щодо послуг пропуску трафiка, встановлює порядок маршрутизацiї трафiка;

(пункт 16 статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     17) створює сприятливi органiзацiйнi та економiчнi умови для залучення iнвестицiй у сферу телекомунiкацiй;

     18) забезпечує рiвнi умови дiяльностi у сферi телекомунiкацiй;

     19) забезпечує досудове вирiшення спорiв мiж суб'єктами ринку телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, у тому числi щодо послуг пропуску трафiка, надання послуг нацiонального роумiнгу, перенесення абонентських номерiв та використання персональних номерiв;

(пункт 19 статтi 18 у редакцiї Законiв України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI, вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     20) встановлює порядок ведення i веде реєстр операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй;

(пункт 20 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     21) розробляє та затверджує в межах своєї компетенцiї Регламент нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, а також iншi нормативно-правовi акти;

     22) здiйснює спiвробiтництво з вiдповiдними органами регулювання у сферi телекомунiкацiй iнших держав;

     23) видає офiцiйний друкований бюлетень i публiкує в ньому нормативно-правовi акти, вiдомостi, передбаченi цим Законом, а також оприлюднює i надає iнформацiю за запитами вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

(пункт 23 частини першої статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     231) пункт 231 частини першої статтi 18 виключено

(частину першу статтi 18 доповнено пунктом 231 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 231 частини першої статтi 18 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII)

     24) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом, iншими законами та нормативно-правовими актами.

     Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунiкацiй

     1. Державний нагляд за ринком телекомунiкацiй здiйснюється шляхом:

(абзац перший частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     1) контролю за якiстю телекомунiкацiйних послуг;

     2) контролю за наявнiстю передбачених законом дозвiльних документiв у сферi телекомунiкацiй;

(частину першу статтi 19 доповнено новим пунктом 2 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, у зв'язку з цим пункти 2 i 3 вважати вiдповiдно пунктами 3 i 4, пункт 2 частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     3) пункт 3 частини першої статтi 19 виключено

(пункт 3 частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     4) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунiкацiй законодавства у сферi телекомунiкацiй;

(пункт 4 частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     5) вимiрювання в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, параметрiв телекомунiкацiйних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунiкацiй порядку маршрутизацiї трафiку на телекомунiкацiйних мережах.

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     2. Частину другу статтi 19 виключено

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     3. Для здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи мають право:

(абзац перший частини третьої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     1) доступу у встановленому законодавством порядку на територiю i до примiщень операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, виробникiв та постачальникiв технiчних засобiв телекомунiкацiй;

(пункт 1 частини третьої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     2) перевiряти дотримання вимог законодавства про телекомунiкацiї суб'єктами ринку телекомунiкацiй, їх вiдокремленими пiдроздiлами;

(частину третю статтi 19 доповнено новим пунктом 2 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати вiдповiдно пунктами 3 - 6)

     3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунiкацiй обов'язковi для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актiв;

     4) застосовувати в установленому законодавством порядку санкцiї за порушення законодавства про телекомунiкацiї до суб'єктiв ринку телекомунiкацiй;

     5) безоплатно отримувати вiд суб'єктiв ринку телекомунiкацiй необхiднi для виконання завдань, покладених на нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, цим Законом, iнформацiю, пояснення та iншi матерiали;

(пункт 5 частини третьої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     6) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

(частину третю статтi 19 доповнено новим пунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     6) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, отримувати вiд операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй необхiднi документи та iнформацiю, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

(частину третю статтi 19 доповнено новим пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 8, пункт 7 частини третьої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     8) iншi права, визначенi законодавством.

(пункт 8 частини третьої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Стаття 191. Порядок здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй

     1. Державний нагляд за ринком телекомунiкацiй здiйснюється шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунiкацiй.

     2. Плановi перевiрки суб'єктiв ринку телекомунiкацiй, їх вiдокремлених пiдроздiлiв проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     3. Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

(абзац перший частини третьої статтi 191 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства у сферi телекомунiкацiй;

(абзац другий частини третьої статтi 191 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих оператором, провайдером телекомунiкацiй, або неподання таких документiв;

     з метою перевiрки дотримання оператором телекомунiкацiй встановленого у дозволi термiну задiяння номерного ресурсу.

     4. За розпорядженням голови нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, уповноваженi комiсiєю посадовi особи проводять перевiрку достовiрностi вiдомостей у документах, поданих заявником для отримання дозволiв, та iнформацiї, поданої у повiдомленнi про початок здiйснення господарської дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

(частина четверта статтi 191 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     5. За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається суб'єктовi ринку телекомунiкацiй, який перевiрявся, другий зберiгається в нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     6. Питання органiзацiї здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй визначаються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина шоста статтi 191 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     7. Оператор, провайдер телекомунiкацiй, який одержав розпорядження або припис уповноваженої нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадової особи про усунення порушень законодавства про телекомунiкацiї, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення.

(частина сьома статтi 191 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)
(Закон доповнено статтею 191 згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Стаття 20. Склад, порядок призначення членiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, як колегiальний орган утворюється у складi Голови Комiсiї та шести членiв Комiсiї.

     Голова та члени комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, призначаються на посади та звiльняються з посад Президентом України шляхом видання вiдповiдного указу.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, набуває повноважень з моменту призначення бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     2. Головою та членом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, можуть бути громадяни України, якi мають повну вищу (профiльну, економiчну або юридичну) освiту, досвiд роботи на керiвних посадах не менше трьох рокiв упродовж останнiх десяти рокiв.

     Голова та член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, не можуть бути власниками корпоративних прав операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, операторiв поштового зв'язку, виробникiв телекомунiкацiйного обладнання, дiяльнiсть яких вiдповiдно до цього Закону регулюється комiсiєю, отримувати вiд них фiнансову або матерiальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числi на громадських засадах.

     Термiн повноважень Голови та члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, становить шiсть рокiв. Одна й та ж особа не може бути Головою та/або членом комiсiї бiльше двох термiнiв пiдряд.

     3. Голова нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї:

     1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та вирiшує всi питання дiяльностi комiсiї, за винятком тих, якi належать до компетенцiї нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     2) дiє без довiреностi вiд iменi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у межах, встановлених законодавством України;

     3) представляє нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у вiдносинах iз державними органами iнших держав з питань нагляду за сферою зв'язку та iнформатизацiї, мiжнародними органiзацiями;

     4) головує на засiданнях нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     5) видає накази, розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї;

     6) приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв апарату нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення;

     7) пiдписує документи, якi видаються вiдповiдно до рiшень нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     8) представляє iнтереси Комiсiї у Кабiнетi Мiнiстрiв України, має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу;

     9) подає Президенту України пропозицiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад членiв Комiсiї;

     10) виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Голова або член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, може бути звiльнений з посади у разi подання заяви про вiдставку, неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я, припинення громадянства України, грубого порушення службових обов'язкiв, набрання законної сили обвинувальним вироком суду у вчиненнi кримiнального правопорушення, наявностi iнших пiдстав, передбачених законами.

(абзац перший частини четвертої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Повноваження Голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, припиняються у разi його смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим.

     Не можуть бути пiдставами для звiльнення Голови або члена нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, набуття повноважень новообраним Президентом України.

     Пiсля закiнчення строку повноважень Голова або член нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення вiдповiдно нового Голови або члена Комiсiї.

     5. Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, керiвнi працiвники та спецiалiсти її апарату є державними службовцями. Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, мають право без спецiальних дозволiв представляти Комiсiю в судi.

     6. Основною формою роботи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, як колегiального органу є засiдання, якi проводяться за рiшенням Голови Комiсiї.

     Засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її загального кiлькiсного складу.

     7. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, приймаються бiльшiстю голосiв вiд її загального кiлькiсного складу. Голова та член Комiсiї мають по одному голосу кожен.

     Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, якi є нормативно-правовими актами, пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     8. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розробляє i затверджує з питань, що належать до її компетенцiї, нормативно-правовi акти, обов'язковi до виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, учасниками ринку телекомунiкацiйних послуг, їх об'єднаннями, контролює їх виконання.

     9. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є юридичною особою i має вiдокремлене майно, що є державною власнiстю.

     10. Органiзацiйно-технiчну та iншу роботу iз забезпечення дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснює апарат, який формується у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України, вiдповiдно до положення про нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Гранична чисельнiсть працiвникiв нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Президентом України. Штатний розпис нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Структура нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджується Головою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї в межах видаткiв, передбачених в Державному бюджетi України.

(iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 21. Дiяльнiсть нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо захисту прав споживачiв

     1. З метою захисту прав споживачiв нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, спiвпрацює з органiзацiями, якi представляють iнтереси споживачiв, забезпечує такi органiзацiї, а також самих споживачiв необхiдною iнформацiєю щодо дiяльностi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, за винятком випадкiв, коли ця iнформацiя є iнформацiєю з обмеженим доступом.

     2. Споживачi мають право звертатися до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для вирiшення будь-яких питань, що належать до її повноважень. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розглядає цi питання i приймає рiшення вiдповiдно до своєї компетенцiї.

     Стаття 22. Вiдкритiсть дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечує вiдкритiсть своєї дiяльностi.

     2. Порядок денний засiдань нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi комiсiї не пiзнiше нiж за три робочi днi до дня проведення засiдання.

     3. Засiдання нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, проводяться у формi вiдкритих або закритих слухань. У разi розгляду питань, що мають важливе суспiльне значення, засiдання проводяться у формi вiдкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунiкацiй i громадськi органiзацiї в порядку, встановленому Регламентом нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформує громадськiсть про результати своєї роботи, оприлюднює в засобах масової iнформацiї, в тому числi друкованих виданнях, нормативно-правовi акти, вiдомостi, передбаченi законодавством, та iншу iнформацiю з питань своєї дiяльностi.

     5. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, публiкує на офiцiйному веб-сайтi рiчнi звiти про роботу комiсiї не пiзнiше 1 квiтня року, наступного за звiтним.

(стаття 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2388-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 221. Фiнансування дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Фiнансування дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

(Закон доповнено статтею 221 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 222. Науково-методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативнi та iншi дорадчi органи. Положення про такi органи затверджуються комiсiєю.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, для науково-методичного та iнформацiйного забезпечення своєї дiяльностi, у тому числi збалансування у процесi дiяльностi комiсiї iнтересiв суб'єктiв ринку телекомунiкацiй i споживачiв, може залучати вчених, експертiв, консультантiв, представникiв громадськостi.

(Закон доповнено статтею 222 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть посадових осiб нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї

     1. За порушення вимог цього Закону, iнших актiв законодавства, за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язкiв, внаслiдок чого порушенi права та iнтереси суб'єктiв ринку телекомунiкацiй, якi охороняються законом, Голова та члени нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i посадовi особи апарату нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Глава IV
ТЕХНIЧНI ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

     Стаття 24. Умови застосування технiчних засобiв телекомунiкацiй

     1. Умовами застосування технiчних засобiв телекомунiкацiй є їх вiдповiднiсть технiчним вимогам та/або технiчним регламентам. Технiчнi засоби телекомунiкацiй повиннi мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про вiдповiднiсть вимогам технiчних вимог та/або iнших нормативно-правових актiв у сферi телекомунiкацiй.

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     2. Пiдтвердження вiдповiдностi технiчних засобiв телекомунiкацiй здiйснюється згiдно iз Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

(частина друга статтi 24 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. ЦОВЗ приймає рiшення щодо перелiку технiчних засобiв, якi можуть застосовуватися в телекомунiкацiйних мережах загального користування, i не менше нiж два рази на рiк публiкує цей перелiк в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Застосування засобiв телекомунiкацiй, не внесених до цього перелiку, погоджується операторами, провайдерами телекомунiкацiй з ЦОВЗ у порядку, встановленому законодавством.

     5. Критерiями для прийняття рiшення про погодження засобiв телекомунiкацiй, якi можуть застосовуватися в телекомунiкацiйних мережах, є:

     1) забезпечення унiфiкацiї i єдностi мереж телекомунiкацiй загального користування;

     2) забезпечення надiйностi, безпеки мереж телекомунiкацiй;

     3) можливiсть автоматизацiї оперативно-технiчного управлiння мережами;

     4) забезпечення вiдповiдностi технiчним вимогам та/або технiчним регламентам;

(частина перша статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     5) гармонiзацiя нацiональних нормативно-правових актiв з пiдтвердження вiдповiдностi у сферi телекомунiкацiй з мiжнародними та європейськими актами;

     6) iншi технiко-економiчнi показники, визначенi законодавством України.

     6. ЦОВЗ протягом 60 календарних днiв вiд дати надходження заявки оператора, провайдера телекомунiкацiй приймає рiшення щодо погодження засобу телекомунiкацiй, який може застосовуватися на мережах телекомунiкацiй. У разi прийняття рiшення про погодження засiб телекомунiкацiй повинен бути внесений до перелiку, передбаченого частиною третьою цiєї статтi.

     7. Контроль за дотриманням умов застосування технiчних засобiв у телекомунiкацiйних мережах загального користування забезпечує нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина сьома статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     8. Порядок використання лiчильникiв облiку тривалостi телекомунiкацiйних послуг, що встановлюються на кiнцевому обладнаннi, визначає ЦОВЗ. Вирiшення спiрних питань мiж операторами, провайдерами телекомунiкацiй та їх абонентами щодо розбiжностей показникiв тривалостi послуг на лiчильниках здiйснює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     9. Норми цiєї статтi поширюються на кiнцеве обладнання.

(статтю 24 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3380-IV)

     Стаття 25. Стандартизацiя у сферi телекомунiкацiй

     1. Стандартизацiя у сферi телекомунiкацiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю" з урахуванням вимог рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку.

(стаття 25 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 26. Метрологiчне забезпечення у сферi телекомунiкацiй

     1. Метрологiчне забезпечення у сферi телекомунiкацiй здiйснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдностi i необхiдної точностi вимiрювань вiдповiдно до Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть".

     2. Частину другу статтi 26 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Вимоги метрологiчного забезпечення у сферi телекомунiкацiй є обов'язковими для виконання операторами, провайдерами телекомунiкацiй, виробниками технiчних засобiв телекомунiкацiй, iншими установами та органiзацiями, якi проводять випробування технiчних засобiв телекомунiкацiй.

Глава V
ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI МЕРЕЖI

     Стаття 27. Телекомунiкацiйна мережа загального користування

     1. Розвиток та вдосконалення телекомунiкацiйних мереж загального користування України здiйснюється вiдповiдно до Концепцiї розвитку телекомунiкацiй України iз застосуванням новiтнiх технологiй у сферi телекомунiкацiй, якi вiдповiдають мiжнародним стандартам, з урахуванням технологiчної цiлiсностi всiх мереж та засобiв телекомунiкацiй, пiдвищення ефективностi та сталостi функцiонування. Головною метою Концепцiї розвитку телекомунiкацiй України є гармонiйний та динамiчний розвиток телекомунiкацiйних мереж на всiй територiї країни, насамперед у регiонах з недостатнiм рiвнем насиченостi мiсцевих мереж загального користування.

     2. Право власностi та право на технiчне обслуговування i експлуатацiю телекомунiкацiйних мереж може належати будь-якiй фiзичнiй особi - суб'єкту пiдприємницької дiяльностi або юридичнiй особi, якi є резидентами України, незалежно вiд форм власностi.

     3. Управлiння телекомунiкацiйними мережами загального користування здiйснюється операторами телекомунiкацiй, якi експлуатують цi мережi, на основi єдиних норм та правил.

(частина третя статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. Вiдповiдальнiсть за забезпечення сталостi телекомунiкацiйних мереж загального користування покладається на операторiв телекомунiкацiй, якi експлуатують цi мережi.

     5. При будiвництвi та обладнаннi телекомунiкацiйних мереж загального користування повиннi враховуватися вимоги щодо сталостi зазначених мереж.

     6. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язанi створювати сприятливi умови для функцiонування розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування та повноцiнного надання телекомунiкацiйних послуг.

     7. Оператори телекомунiкацiй, незалежно вiд форм власностi, в першу чергу надають у користування на договiрних засадах ресурси своїх мереж державнiй системi урядового зв'язку, нацiональнiй системi конфiденцiйного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацiй, безпеки, оборони, Нацiональної полiцiї, Нацiональному антикорупцiйному бюро України, Державному бюро розслiдувань у порядку, встановленому ЦОВЗ.

(частина сьома статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.07.2015р. N 630-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII)

     8. На об'єктах телекомунiкацiй, а також в окремих структурних пiдроздiлах операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, де передається, обробляється або зберiгається iнформацiя з обмеженим доступом встановлюється спецiальний режим доступу вiдповiдно до законодавства.

(частина восьма статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     9. Несанкцiоноване втручання та/або використання фiзичними та юридичними особами телекомунiкацiйних мереж тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 28. Використання телекомунiкацiйних мереж загального користування для потреб телебачення та радiомовлення

     1. Використання ресурсiв телекомунiкацiйних мереж загального користування для потреб телебачення та радiомовлення здiйснюється на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства.

     2. Надання телекомунiкацiйних послуг для потреб телебачення i радiомовлення регулюється Законом України "Про телебачення i радiомовлення".

(частина друга статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 12.01.2006р. N 3317-IV)

     3. З метою захисту нацiональних iнтересiв та нацiональної безпеки України в iнформацiйнiй сферi структура власностi юридичних осiб - операторiв телекомунiкацiй, якi здiйснюють дiяльнiсть з надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї багатоканальних цифрових мереж ефiрного теле- та радiомовлення iз загальнонацiональним покриттям (крiм юридичних осiб державної форми власностi), має вiдповiдати таким вимогам:

     а) у структурi власностi юридичних осiб - операторiв телекомунiкацiй, якi здiйснюють дiяльнiсть з надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї багатоканальних цифрових мереж ефiрного теле- та радiомовлення iз загальнонацiональним покриттям, на усiх рiвнях ланцюга володiння корпоративними правами не має бути:

     юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих в офшорних зонах, перелiк яких затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також осiб без громадянства;

     фiзичних i юридичних осiб, якi є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичних осiб, учасниками (акцiонерами) яких є такi юридичнi або фiзичнi особи;

     полiтичних партiй, профспiлкових, релiгiйних органiзацiй та юридичних осiб, якi вони заснували;

     громадян, якi за вироком суду вiдбувають покарання у мiсцях позбавлення волi або визнанi судом недiєздатними;

     б) кiнцевим бенефiцiарним власником (кiнцевими бенефiцiарними власниками) юридичних осiб - операторiв телекомунiкацiй, якi здiйснюють дiяльнiсть з надання послуг з технiчного обслуговування i експлуатацiї багатоканальних цифрових мереж ефiрного теле- та радiомовлення iз загальнонацiональним покриттям, може бути виключно громадянин України (громадяни України).

(статтю 28 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 158-IX)

     Стаття 29. Оперативно-технiчне управлiння телекомунiкацiйними мережами загального користування в перiод надзвичайного стану

     1. Управлiння телекомунiкацiйними мережами загального користування та вiдповiдальнiсть за забезпечення їх сталостi в перiод надзвичайного стану покладається на ЦОВЗ.

     2. Для забезпечення можливостi оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами загального користування всiх операторiв телекомунiкацiй в умовах надзвичайної ситуацiї, надзвичайного та воєнного стану створюється Нацiональний центр оперативно-технiчного управлiння мережами телекомунiкацiй України.

     3. Порядок створення та дiяльностi Нацiонального центру оперативно-технiчного управлiння мережами телекомунiкацiй України визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     4. В умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану Нацiональний центр оперативно-технiчного управлiння мережами телекомунiкацiй України виконує оперативно-технiчне управлiння мережами телекомунiкацiй у межах повноважень, наданих йому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. У звичайних умовах Нацiональний центр оперативно-технiчного управлiння мережами телекомунiкацiй України:

     1) взаємодiє з центрами управлiння операторiв телекомунiкацiй, у тому числi iноземних;

     2) здiйснює iншi функцiї, делегованi йому операторами телекомунiкацiй на договiрних засадах.

     6. З метою забезпечення можливостi виконання функцiй, покладених на Нацiональний центр оперативно-технiчного управлiння мережами телекомунiкацiй України, оператори телекомунiкацiй зобов'язанi надавати iнформацiю про власну мережу телекомунiкацiй, її стан в обсязi та порядку, якi встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     7. Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй з Нацiональним центром оперативно-технiчного управлiння телекомунiкацiйними мережами України здiйснюється на договiрних засадах у порядку та вiдповiдно до умов Типового договору, що затверджуються ЦОВЗ.

     8. Держава здiйснює фiнансування спецiальних об'єктiв зв'язку за рахунок i в межах, передбачених Державним бюджетом України.

     Стаття 30. Визначення напрямiв розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування

     1. Прiоритетнi напрями розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування визначаються Концепцiєю розвитку телекомунiкацiй України. Кабiнет Мiнiстрiв України, ЦОВЗ, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у межах своїх повноважень створюють вiдповiднi умови для її виконання шляхом реалiзацiї державної тарифної полiтики, впровадження конкуренцiї та створення сприятливого iнвестицiйного клiмату у сферi телекомунiкацiй.

     2. Iнвестування розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування здiйснюється за власнi кошти операторiв телекомунiкацiй, кошти iнших юридичних та фiзичних осiб, що залучаються на договiрних засадах, а також за рахунок кредитiв, випуску цiнних паперiв та iнших надходжень, не заборонених законодавством України.

     3. Iнвестування розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування може також здiйснюватися за кошти державного та мiсцевих бюджетiв у разi, якщо цi витрати передбаченi вiдповiдними бюджетами. Державне iнвестування розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування здiйснюється в порядку, встановленому законодавством України, на основi Концепцiї розвитку телекомунiкацiй України, вiдповiдних державних програм та проектiв. Iнвестування розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування з мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до планiв розвитку вiдповiдних територiй за рiшенням органiв мiсцевого самоврядування.

     4. Суб'єктам господарювання, якi здiйснюють реалiзацiю проектiв розвитку телекомунiкацiйних мереж загального користування, можуть надаватися гарантiї та пiльги, встановленi законодавством України.

     Стаття 31. Створення телекомунiкацiйних мереж

     1. Розмiщення на земельних дiлянках об'єктiв будiвництва, що є частиною телекомунiкацiйних мереж, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     2. У разi якщо для розташування технiчних засобiв телекомунiкацiй на iснуючих об'єктах будiвництва необхiдно здiйснити реконструкцiю таких об'єктiв будiвництва, така реконструкцiя здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

     3. Доступ до елементiв iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi здiйснюється оператором або провайдером телекомунiкацiй вiдповiдно до Закону України "Про доступ до об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунiкацiйних мереж".

     4. Встановлення (розмiщення) технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку на елементах iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi, до яких отримано доступ, здiйснюється на пiдставi проектної документацiї з доступу.

     5. Забороняється вимагати вiд операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй отримання або подання будь-яких додаткових дозвiльних документiв для розмiщення технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку на елементах iнфраструктури вiдповiдного об'єкта будiвництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi, крiм передбачених законодавством.

     6. Дообладнання технiчних засобiв телекомунiкацiй, споруд електрозв'язку, розмiщених на елементах iнфраструктури вiдповiдного об'єкта будiвництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi, потребує погодження з власником такої iнфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких iнших дозвiльних документiв, погодження органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

     7. Порядок введення в експлуатацiю технiчних засобiв телекомунiкацiй, розмiщених на елементах iнфраструктури вiдповiдного об'єкта будiвництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналiзацiї електрозв'язку, будинкової розподiльної мережi, визначається оператором, провайдером телекомунiкацiй або уповноваженими ними особами.

     8. Будiвництво, реконструкцiя i модернiзацiя телекомунiкацiйних мереж мають забезпечувати дотримання нормативiв до показникiв якостi, встановлених законодавством.

     9. Забудовники зобов'язанi обладнати новi об'єкти житлово-побутового, культурного, лiкувального та iншого призначення всiх форм власностi мережами i пристроями для органiзацiї надання телекомунiкацiйних послуг.

     10. Операторам, провайдерам телекомунiкацiй або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельнi пiдземнi, пiдводнi та наземнi лiнiї телекомунiкацiй через мости, тунелi, колектори, вулицi, шляхи, будiвлi, лiси i води, а також використовувати для цього опори лiнiй електропередачi та опори iнфраструктури об'єктiв будiвництва, транспорту, електроенергетики.

     11. Замовники реконструкцiї та будiвництва мостiв, тунелiв, колекторiв, вулиць, шляхiв, будiвель, лiнiй електропередачi iз спiльним користуванням опорами для розмiщення телекомунiкацiйних мереж за власнi кошти виконують роботи, пов'язанi з упорядкуванням i перенесенням таких телекомунiкацiйних мереж, розташованих у зонi забудови, вiдповiдно до технiчних умов з доступу, виданих власниками цих мереж.

(стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.02.2011р. N 3038-VI, у редакцiї Закону України вiд 07.02.2017р. N 1834-VIII)

Глава VI
СПОЖИВАЧI ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ ПОСЛУГ

     Стаття 32. Права споживачiв телекомунiкацiйних послуг

     1. Споживачi пiд час замовлення та/або отримання телекомунiкацiйних послуг мають право на:

     1) державний захист своїх прав;

     2) вiльний доступ до телекомунiкацiйних послуг;

     3) безпеку телекомунiкацiйних послуг;

     4) вибiр оператора, провайдера телекомунiкацiй;

     5) вибiр виду та кiлькостi телекомунiкацiйних послуг;

     6) безоплатне отримання вiд оператора, провайдера телекомунiкацiй вичерпної iнформацiї щодо змiсту, якостi, вартостi та порядку надання телекомунiкацiйних послуг;

     7) своєчасне i якiсне одержання телекомунiкацiйних послуг;

     8) отримання вiд оператора, провайдера телекомунiкацiй наявних вiдомостей щодо наданих телекомунiкацiйних послуг;

     9) обмеження оператором, провайдером телекомунiкацiй доступу споживача до окремих видiв послуг на пiдставi його власної письмової заяви;

     10) повернення вiд оператора, провайдера телекомунiкацiй невикористаної частини коштiв у разi вiдмови вiд передплачених телекомунiкацiйних послуг у випадках i порядку, визначених правилами надання i отримання цих послуг, а також договором приєднання щодо виконання благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення (у разi укладення такого договору);

(пункт 10 частини першої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     11) вiдмову вiд телекомунiкацiйних послуг у порядку, встановленому договором про надання телекомунiкацiйних послуг;

     12) вiдшкодування збиткiв, заподiяних унаслiдок невиконання чи неналежного виконання оператором, провайдером телекомунiкацiй обов'язкiв, передбачених договором iз споживачем чи законодавством;

     13) оскарження неправомiрних дiй операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй шляхом звернення до суду та уповноважених державних органiв;

     14) вiдмову вiд оплати телекомунiкацiйної послуги, яку вони не замовляли;

     15) отримання вiдомостей щодо можливостi та порядку вiдмови вiд замовленої телекомунiкацiйної послуги;

     16) безоплатне отримання вiд оператора, провайдера телекомунiкацiй рахункiв за наданi телекомунiкацiйнi послуги. За особистим зверненням споживача з урахуванням технiчної можливостi обладнання телекомунiкацiйної мережi нарахована до оплати сума за наданi послуги повинна бути розшифрована тiльки за той розрахунковий перiод, до якого споживач має претензiї, iз зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуги, часу початку i закiнчення кожного сеансу зв'язку, обсягу наданих послуг, суми коштiв до сплати за кожний сеанс зв'язку. Телекомунiкацiйнi послуги, якi надаються знеособлено (анонiмно), розшифровцi не пiдлягають;

(пункт 16 частини першої статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3375-IV)

     161) перенесення абонентського номера, користування персональним номером та отримання послуг нацiонального роумiнгу";

(статтю 32 доповнено пунктом 161 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     17) iншi права, визначенi законодавством України та договором про надання телекомунiкацiйних послуг.

     2. Абонент, який отримує телекомунiкацiйнi послуги без укладення договору в письмовiй формi, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональнi данi вiдповiдно до закону в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(статтю 32 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     Стаття 33. Обов'язки споживачiв телекомунiкацiйних послуг

     1. Споживачi телекомунiкацiйних послуг зобов'язанi дотримуватися Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України, зокрема:

     1) використовувати кiнцеве обладнання, що має документ про пiдтвердження вiдповiдностi;

     2) не допускати використання кiнцевого обладнання споживача для вчинення протиправних дiй або дiй, що суперечать iнтересам нацiональної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

     3) не допускати дiй, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатацiї мереж телекомунiкацiй, пiдтримки цiлiсностi та взаємодiї мереж телекомунiкацiй, захисту iнформацiйної безпеки мереж телекомунiкацiй, електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг iншим споживачам;

     4) не допускати використання на комерцiйнiй основi кiнцевого обладнання та абонентських лiнiй для надання телекомунiкацiйних послуг третiм особам;

     5) виконувати умови договору про надання телекомунiкацiйних послуг у разi його укладення, у тому числi своєчасно оплачувати отриманi ними телекомунiкацiйнi послуги;

     6) виконувати iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства.

     2. У разi використання абонентами лiчильникiв облiку тривалостi телекомунiкацiйних послуг, що встановлюються на кiнцевому обладнаннi для перевiрки правильностi нарахування плати за отриманi послуги, абоненти зобов'язанi:

     1) використовувати лiчильники, що мають документ про пiдтвердження вiдповiдностi згiдно iз законодавством України;

     2) перiодично здiйснювати метрологiчну повiрку лiчильникiв як засобiв вимiрювальної технiки в порядку, визначеному законодавством України.

     3. Споживачi телекомунiкацiйних послуг зобов'язанi виконувати iншi обов'язки вiдповiдно до цього Закону та законодавства України.

     Стаття 34. Захист iнформацiї про споживача

     1. Оператори, провайдери телекомунiкацiй повиннi забезпечувати i нести вiдповiдальнiсть за схороннiсть вiдомостей щодо споживача, отриманих при укладеннi договору, наданих телекомунiкацiйних послуг, у тому числi отримання послуг, їх тривалостi, змiсту, маршрутiв передавання тощо.

     2. Призначенi для оприлюднення телефоннi довiдники, у тому числi електроннi версiї та бази даних iнформацiйно-довiдкових служб, можуть мiстити iнформацiю про прiзвище, iм'я, по батьковi, найменування, адресу та номер телефону абонента в разi, якщо в договорi про надання телекомунiкацiйних послуг мiститься згода споживача на опублiкування такої iнформацiї. Пiд час автоматизованої обробки iнформацiї про абонентiв оператор телекомунiкацiй забезпечує її захист вiдповiдно до закону. Споживач має право на безоплатне вилучення вiдомостей про нього повнiстю або частково з електронних версiй баз даних iнформацiйно-довiдкових служб.

     3. Iнформацiя про споживача та про телекомунiкацiйнi послуги, що вiн отримав, може надаватись у випадках i в порядку, визначених законом. В iнших випадках зазначена iнформацiя може поширюватися лише за наявностi письмової згоди споживача.

     Стаття 35. Захист iнтересiв споживачiв у разi припинення дiяльностi оператором, провайдером телекомунiкацiй з надання телекомунiкацiйних послуг

     1. Оператор, провайдер телекомунiкацiй, який припиняє дiяльнiсть з надання телекомунiкацiйних послуг, зобов'язаний попередити споживачiв не пiзнiше нiж за три мiсяцi до припинення надання телекомунiкацiйних послуг.

     2. У разi вилучення номерного та/або радiочастотного ресурсу внаслiдок порушення оператором, провайдером телекомунiкацiй законодавства такий оператор, провайдер зобов'язаний вiдшкодувати абоненту витрати, пов'язанi з припиненням надання телекомунiкацiйних послуг, у встановленому законом порядку.

(частина друга статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 36. Вiдповiдальнiсть споживачiв телекомунiкацiйних послуг

     1. Споживачi телекомунiкацiйних послуг несуть вiдповiдальнiсть за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг вiдповiдно до закону.

     2. У разi затримки плати за наданi оператором, провайдером телекомунiкацiйнi послуги споживачi сплачують пеню, яка обчислюється вiд вартостi неоплачених послуг у розмiрi облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла в перiод, за який нараховується пеня.

     3. Сплата споживачем пенi, правомiрне припинення чи скорочення оператором, провайдером перелiку телекомунiкацiйних послуг не звiльняє споживача вiд обов'язку оплатити наданi йому телекомунiкацiйнi послуги.

     4. У разi виявлення пошкодження телекомунiкацiйної мережi, що сталося з вини споживача, усi витрати оператора телекомунiкацiй на усунення пошкодження, а також вiдшкодування iнших збиткiв (у тому числi неотриманий прибуток) покладаються на споживача.

Глава VII
ОПЕРАТОРИ, ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

     Стаття 37. Правовi основи дiяльностi операторiв i провайдерiв телекомунiкацiй

     1. Оператори, провайдери телекомунiкацiй здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про телекомунiкацiї.

     2. Правовими основами дiяльностi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй є:

     1) рiвнi права операторiв, провайдерiв на ринку телекомунiкацiй України;

     2) прiоритет iнтересiв споживачiв телекомунiкацiйних послуг;

     3) розвиток конкуренцiї в умовах функцiонування операторiв та/або провайдерiв рiзних форм власностi;

     4) недопущення вчинення дискримiнацiйних дiй з боку операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках телекомунiкацiйних послуг проти iнших суб'єктiв цих ринкiв.

(пункт 4 частини другої статтi 37 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     3. Частину третю статтi 37 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV)

     4. Вiднесення операторiв i провайдерiв телекомунiкацiй до операторiв i провайдерiв, якi займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй, проводиться Антимонопольним комiтетом України на пiдставi законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Стаття 38. Права операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй

     1. Оператори телекомунiкацiй мають право на:

     1) здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй вiдповiдно до законодавства;

     2) пункт 2 частини першої статтi 38 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     3) отримання номерного ресурсу;

     4) планування та розвиток власних мереж;

     5) установлення тарифiв на телекомунiкацiйнi послуги, що ними надаються, крiм тих послуг, тарифи на якi регулюються державою вiдповiдно до цього Закону;

     6) присвоєння телефонних номерiв споживачам у межах видiленого оператору номерного ресурсу та задiяння персональних номерiв у порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

(пункт 6 частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     7) з'єднання телекомунiкацiйних мереж, що знаходяться в його власностi або користуваннi, з телекомунiкацiйними мережами, що знаходяться у власностi або користуваннi iнших операторiв, вiдповiдно до цього Закону;

     8) скорочення перелiку або припинення надання телекомунiкацiйних послуг споживачам, якi порушують правила надання i отримання телекомунiкацiйних послуг, або на вiдключення кiнцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодавством порядку документа про пiдтвердження вiдповiдностi вимогам технiчних вимог та/або iнших нормативно-правових актiв у сферi телекомунiкацiй, у порядку, визначеному цими правилами;

(пункт 8 частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     9) вiдключення на пiдставi рiшення суду кiнцевого обладнання, якщо воно використовується абонентом для вчинення протиправних дiй або дiй, що загрожують iнтересам державної безпеки;

     10) зупинення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй вiдповiдно до цього Закону i в порядку, встановленому ЦОВЗ та узгодженому з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     11) установлення телекомунiкацiйного обладнання в примiщеннях, що належать їм на правах найму, з дозволу власника примiщення;

     12) iншi права, передбаченi законодавством України та договорами про надання телекомунiкацiйних послуг.

     2. Вiдключення кiнцевого обладнання пiдроздiлам Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, захисту державного кордону, з'єднувальних лiнiй служб екстреного виклику здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 23.02.2006р. N 3475-IV, вiд 20.09.2011р. N 3748-VI, вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 16.07.2015р. N 630-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Провайдер телекомунiкацiй користується правами, передбаченими частиною першою цiєї статтi, за винятком прав, передбачених пунктами 3, 6, 7 частини першої цiєї статтi, а також має право на пiдключення технiчних засобiв до телекомунiкацiйної мережi оператора вiдповiдно до законодавства.

(частина третя статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     4. Провайдери телекомунiкацiй здiйснюють дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй на пiдставi договору з оператором телекомунiкацiй - резидентом України.

(статтю 38 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 39. Обов'язки операторiв i провайдерiв телекомунiкацiй

     1. Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi:

     1) здiйснювати дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй вiдповiдно до законодавства за умови включення до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, а у визначених законом випадках також за наявностi вiдповiдних дозволiв;

пункт 1 частини першої статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунiкацiйних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, Нацiональної полiцiї, швидкої допомоги, аварiйних служб газу та пiдроздiлiв екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також для надсилання благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення.

     Безоплатно оператором телекомунiкацiй надаються:

     а) послуги телефонного зв'язку або послуги з передачi текстового повiдомлення, якщо вони надаються абонентам для направлення (здiйснення) ними благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення;

     б) послуги з перерахування коштiв як благодiйної пожертви на користь неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади на виконання благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення, направленого (здiйсненого) таким абонентом;

     в) послуги з публiчного збору благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення згiдно з договором, укладеним мiж оператором телекомунiкацiй та неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою.

     При цьому на суму коштiв, перераховану оператором на цiлi благодiйної дiяльностi, зiбраних публiчним збором благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення, зменшується аванс абонента за телекомунiкацiйнi послуги. Вiдповiдна сума коштiв списується з особового рахунку абонента;

(пункт 2 частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4499-VI, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, у редакцiї Закону України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     3) надавати телекомунiкацiйнi послуги за встановленими показниками якостi;

     4) надавати споживачам вичерпну iнформацiю, необхiдну для укладення договору, а також щодо телекомунiкацiйних послуг, якi вони надають;

     41) надавати абонентам послугу перенесення абонентського номера, користування персональним номером у порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     5) вести достовiрний облiк телекомунiкацiйних послуг, що надаються споживачевi;

     6) забезпечувати правильнiсть застосування тарифiв;

     7) зберiгати записи про наданi телекомунiкацiйнi послуги протягом строку позовної давностi, визначеного законом, та надавати iнформацiю про наданi телекомунiкацiйнi послуги в порядку, встановленому законом;

     8) не допускати порушень правил добросовiсної конкуренцiї на ринку телекомунiкацiй;

     9) першочергово надавати телекомунiкацiйнi послуги пiдроздiлам Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро розслiдувань, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, захисту державного кордону;

(пункт 9 частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 23.02.2006р. N 3475-IV, вiд 20.09.2011р. N 3748-VI, вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 16.07.2015р. N 630-VIII, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII, вiд 12.11.2015р. N 794-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     10) забезпечувати готовнiсть своїх телекомунiкацiйних мереж до роботи в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану, в тому числi можливiсть оповiщення своїх споживачiв у цих умовах;

     11) надавати щорiчно до ЦОВЗ iнформацiю про свої телекомунiкацiйнi мережi для вiдпрацювання мобiлiзацiйних планiв у межах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     12) вести облiкову та iншу, визначену законодавством, документацiю щодо своїх телекомунiкацiйних мереж та взаємоз'єднання з iншими телекомунiкацiйними мережами;

     13) своєчасно надавати ЦОВЗ та нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, звiти та iнформацiю в обсягах, порядку i строки, визначенi законодавством;

(пункт 13 частини першої статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     14) оприлюднювати тарифи на телекомунiкацiйнi послуги, що встановлюються самим оператором, не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до їх введення;

     15) забезпечувати використання наданого номерного ресурсу в термiни, визначенi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     16) попереджувати споживачiв про можливе скорочення перелiку телекомунiкацiйних послуг чи вiдключення їх кiнцевого обладнання у випадках i порядку, передбачених правилами надання i отримання цих послуг;

     17) вживати заходiв для недопущення несанкцiонованого доступу до телекомунiкацiйних мереж та iнформацiї, що передається цими мережами;

     18) на пiдставi рiшення суду обмежувати доступ своїх абонентiв до ресурсiв, через якi здiйснюється розповсюдження дитячої порнографiї;

(частину першу статтi 39 доповнено новим пунктом 18 згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI, у зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19)

     181) подавати до центрiв системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112:

     невiдкладно пiсля отримання екстреного виклику вiд абонента рухомого (мобiльного) зв'язку - данi про його номер i мiсцезнаходження;

     щомiсяця - iнформацiю про абонентськi номери фiксованого телефонного зв'язку, прiзвища, iмена, по батьковi, найменування та адреси, що мiстяться в базi даних;

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 181 згiдно iз Законом України вiд 13.03.2012р. N 4499-VI)

     182) пункт 182 частини першої статтi 39 виключено

(частину першу статтi 39 доповнено пунктом 182 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 182 частини першої статтi 39 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII)

     19) виконувати iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства України.

     2. Усi пункти частини першої цiєї статтi, крiм пунктiв 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, 181, поширюються також на провайдерiв телекомунiкацiй.

(частина друга статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4499-VI, вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 182 частини першої статтi 39 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII))

     Оператори, провайдери телекомунiкацiй зберiгають та надають iнформацiю про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

(частину другу статтi 39 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1819-VI)

     3. У разi якщо оператор, провайдер телекомунiкацiй встановлює плату за телекомунiкацiйнi послуги згiдно з почасовими тарифами, то при розрахунках iз споживачами вiн зобов'язаний враховувати лише повнi тарифнi одиницi часу.

     4. Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi за власнi кошти встановлювати на своїх телекомунiкацiйних мережах технiчнi засоби, необхiднi для здiйснення уповноваженими органами оперативно-розшукових та розвiдувальних заходiв, i забезпечувати функцiонування цих технiчних засобiв, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових та розвiдувальних заходiв та недопущенню розголошення органiзацiйних i тактичних прийомiв їх проведення. Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi забезпечувати захист зазначених технiчних засобiв вiд несанкцiонованого доступу.

(частина четверта статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 182 частини першої статтi 39 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законами України вiд 23.02.2014р. N 767-VII, вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     5. Оператори, провайдери телекомунiкацiй не мають права вiдмовляти в подальшому наданнi загальнодоступних послуг особам з iнвалiднiстю I та II груп усiх категорiй, поточна заборгованiсть яких за отриманi послуги не перевищує трьох мiнiмальних пенсiй за вiком.

     6. Оператори телекомунiкацiй, що надають послуги рухомого (мобiльного) зв'язку на територiї України, за умови укладення вiдповiдної письмової угоди мiж собою зобов'язанi надавати можливiсть абонентам отримувати послугу нацiонального роумiнгу.

(статтю 39 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI)

     Стаття 40. Вiдповiдальнiсть операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй

     1. Оператор, провайдер телекомунiкацiй несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунiкацiйних послуг таку майнову вiдповiдальнiсть:

     1) за ненадання оплачених телекомунiкацiйних послуг або надання їх в обсязi, меншому за оплачений, -

     у розмiрi оплаченої вартостi ненаданих послуг та штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi послуг;

     2) за затримку передавання телеграми, що призвело до її невручення або до несвоєчасного вручення, -

     штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi оплаченої послуги, а також повернення споживачу отриманих за послугу грошей;

     3) за безпiдставне вiдключення кiнцевого обладнання, -

     у розмiрi абонентної плати за весь перiод вiдключення;

     4) за безпiдставнi скорочення чи змiну перелiку послуг, -

     у розмiрi абонентної плати за один мiсяць;

     5) в iнших випадках - у розмiрах, передбачених договором про надання телекомунiкацiйних послуг;

     6) у разi неусунення протягом однiєї доби iз зафiксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунiкацiйної мережi, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якостi телекомунiкацiйної послуги, абонентна плата за весь перiод пошкодження не нараховується, а оператор телекомунiкацiй у разi неусунення пошкодження протягом п'яти дiб iз зафiксованого моменту подання абонентом вiдповiдної заявки сплачує споживачу штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього термiну, але не бiльше нiж за три мiсяцi.

     2. Оператори, провайдери телекомунiкацiй не несуть майнової вiдповiдальностi перед споживачами телекомунiкацiйних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань з надання телекомунiкацiйних послуг унаслiдок дiї непереборної сили (землетрус, повiнь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лiнiйних та станцiйних споруд, що використовуються оператором телекомунiкацiй, або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.

     3. Питання вiдшкодування завданих споживачевi фактичних збиткiв, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером телекомунiкацiй обов'язкiв за договором про надання телекомунiкацiйних послуг вирiшуються в судовому порядку.

     4. Оператори, провайдери телекомунiкацiй не несуть вiдповiдальностi за змiст iнформацiї, що передається їх мережами.

     Стаття 41. Персонал операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй

     1. Персоналом оператора, провайдера телекомунiкацiй є всi працiвники, якi перебувають з ним у трудових вiдносинах.

     2. Персонал оператора, провайдера телекомунiкацiй несе вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства України щодо збереження таємницi телефонних розмов, телеграфної чи iншої кореспонденцiї, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, а також iнформацiї з обмеженим доступом щодо органiзацiї та функцiонування телекомунiкацiйних мереж в iнтересах нацiональної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

     3. Персоналу оператора, провайдера телекомунiкацiй забороняється брати участь у страйках, якщо такi дiї призводять до припинення функцiонування мереж телекомунiкацiй чи надання телекомунiкацiйних послуг, що створює перешкоди для забезпечення нацiональної безпеки, охорони здоров'я, прав i свобод людини.

     4. Операторами, провайдерами телекомунiкацiй створюються робочi мiсця для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю у розмiрi 4 вiдсоткiв загальної чисельностi працiвникiв без урахування зайнятих у важких, шкiдливих умовах та роботах з пiдвищеною небезпекою.

     5. Керiвники пiдприємств - операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй та їх фiлiй можуть прийматися на роботу за контрактом.

Глава VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

     Стаття 42. Здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй

     1. Право на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

     Здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй без подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй забороняється.

     Суб'єкт господарювання пiд час провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй зобов'язаний виконувати передбаченi законом, Правилами здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та iншими нормативно-правовими актами у сферi телекомунiкацiй обов'язки оператора, провайдера телекомунiкацiй.

     Дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй, що передбачає використання обмеженого (радiочастотного та/або номерного) ресурсу, здiйснюється пiсля отримання вiдповiдних лiцензiї та/або дозволу (лiцензiй та/або дозволiв), необхiднiсть отримання яких визначена законом.

     2. У повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй зазначаються:

     1) повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - пiдприємця;

     2) код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України - для юридичної особи або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi) - для фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     3) мiсцезнаходження - для юридичної особи або мiсце проживання - для фiзичної особи - пiдприємця;

     4) адреса для листування;

     5) контактнi данi: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офiцiйної сторiнки в мережi Iнтернет (за наявностi);

     6) прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) керiвника;

     7) територiя, на якiй здiйснюється дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй;

     8) вид та опис телекомунiкацiйних послуг. У разi вiдсутностi в орiєнтовному перелiку видiв телекомунiкацiйних послуг, затвердженому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, послуги, яку планує надавати суб'єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається в довiльнiй формi;

     9) iнформацiя про отриманi лiцензiї, дозволи - у разi здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, яка передбачає використання обмеженого (радiочастотного та/або номерного) ресурсу;

     10) зобов'язання заявника виконувати передбаченi законом, Правилами здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та iншими нормативно-правовими актами у сферi телекомунiкацiй обов'язки оператора, провайдера телекомунiкацiй.

     Форма повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй визначається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Таке повiдомлення пiдписується керiвником або особою, яка може вчиняти дiї вiд iменi суб'єкта господарювання, або особисто фiзичною особою - пiдприємцем.

     3. Повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй подається суб'єктом господарювання до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у порядку, визначеному статтею 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

     Суб'єкт господарювання набуває право на провадження дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з дати подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Датою подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй вважається дата вхiдної реєстрацiї такого повiдомлення у нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     4. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноту вiдомостей, зазначених у повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, покладається на суб'єкта господарювання, який подав таке повiдомлення.

     5. Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати вхiдної реєстрацiї повiдомлення про початок дiяльностi у сферi телекомунiкацiй у нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вносять вiдомостi про суб'єкта господарювання, який подав таке повiдомлення, до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, що оприлюднюється на офiцiйному вебсайтi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Вiдомостi, що мiстяться в реєстрi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, є вiдкритими та загальнодоступними, крiм даних фiзичних осiб - пiдприємцiв про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi).

     У разi виявлення суб'єктом господарювання помилки у поданому повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй такий суб'єкт господарювання має право протягом десяти робочих днiв пiсля подання повiдомлення подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, виправленi (достовiрнi) данi щодо iнформацiї, яка потребує змiн.

     Iнформацiя не вважається недостовiрною або поданою не в повному обсязi, якщо суб'єкт господарювання протягом десяти робочих днiв пiсля подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй подав виправленi данi до вiдповiдного органу.

     Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати отримання виправлених (достовiрних) даних щодо iнформацiї, яка потребує змiн, вносять вiдповiднi змiни до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй.

     У разi змiни вiдомостей, зазначених у поданому повiдомленнi про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiдне повiдомлення у порядку, визначеному частиною третьою цiєї статтi, протягом десяти робочих днiв з дня настання таких змiн.

     Уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом п'яти робочих днiв з дати отримання iнформацiї про змiну вiдомостей вносять вiдповiднi змiни до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй.

     Виключення з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй здiйснюється уповноваженими нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовими особами на пiдставi заяви суб'єкта господарювання про виключення з реєстру, пiдписаної керiвником, або особою, яка може вчиняти дiї вiд iменi суб'єкта господарювання, або особисто фiзичною особою - пiдприємцем.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, має право виключити суб'єкта господарювання з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй у разi припинення дiяльностi юридичної особи чи фiзичної особи - пiдприємця на пiдставi даних Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань або у разi вiдсутностi суб'єкта господарювання у такому реєстрi.

     Продовження здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй без подання повiдомлення про змiну вiдомостей, що зазначаються у реєстрi операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, забороняється.

     6. За зверненням суб'єкта господарювання уповноваженi нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, посадовi особи протягом трьох робочих днiв надають (надсилають) йому в паперовiй або електроннiй формi на безоплатнiй основi витяг з реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй на бланку нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     7. За подання повiдомлення про початок здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй, подання повiдомлення про внесення змiн до вiдомостей, якi зазначенi у ранiше поданому повiдомленнi, та внесення вiдомостей до реєстру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй плата не справляється.

     8. Реєстр операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй є частиною iнформацiйно-аналiтичної системи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Доступ до iнформацiйно-аналiтичної системи нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, здiйснюється через офiцiйний вебсайт нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     В iнформацiйно-аналiтичнiй системi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, забезпечується можливiсть пошуку, формування електронних витягiв про операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, подання звiтiв з урахуванням вимог законодавства про захист iнформацiї.

     Порядок користування iнформацiйно-аналiтичною системою нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, визначає нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, вiд 19.01.2006р. N 3380-IV, у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 43. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 44. Правила здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй

(назва статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     1. Правила здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй є нормативно-правовим актом, що мiстить перелiк органiзацiйних, квалiфiкацiйних, технологiчних вимог, обов'язкових для виконання при здiйсненнi певного виду дiяльностi у сферi телекомунiкацiй.

(частина перша статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     2. Частину другу статтi 44 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     3. Правила здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiдно до цього Закону.

(частина третя статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     4. Частину четверту статтi 44 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)
(стаття 44 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     Стаття 45. Виключена

(стаття 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, звiд 07.04.2011р. N 3205-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 46. Виключена

(статтю 46 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 47. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 48. Виключена

(стаття 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 49. Виключена

(стаття 49 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, вiд 19.01.2006р. N 3380-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 50. Виключена

(стаття 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.01.2006р. N 3380-IV, вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 51. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 52. Виключена

(стаття 52 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3380-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 53. Виключена

(таття 53 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, вiд 23.12.2004р. N 2285-IV, вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 54. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Стаття 55. Виключена

(стаття 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     Стаття 56. Адмiнiстрування адресного простору українського сегмента мережi Iнтернет

     1. Адмiнiстрування адресного простору українського сегмента мережi Iнтернет включає комплекс органiзацiйно-технiчних заходiв, необхiдних для забезпечення функцiонування технiчних засобiв пiдтримки адресування, у тому числi серверiв доменних назв українського сегмента мережi Iнтернет, реєстру домену.UA в координацiї з мiжнародною системою адмiнiстрування мережi Iнтернет, спрямованих на систематизацiю та оптимiзацiю використання, облiку та адмiнiстрування доменiв другого рiвня, а також створення умов для використання простору доменних iмен на принципах рiвного доступу, захисту прав споживачiв послуг Iнтернет та вiльної конкуренцiї.

     2. Адмiнiстрування адресного простору українського сегмента мережi Iнтернет здiйснюється уповноваженою органiзацiєю для:

     1) створення реєстру доменних назв i адрес мережi українського сегмента мережi Iнтернет;

     2) створення реєстру доменних назв у доменi.UA;

     3) створення та пiдтримки автоматизованої системи реєстрацiї та облiку доменних назв i адрес українського сегмента мережi Iнтернет;

     4) забезпечення унiкальностi, формування та пiдтримки простору доменних назв другого рiвня в доменi.UA;

     5) створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережi Iнтернет на принципах рiвного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачiв послуг Iнтернет та вiльної конкуренцiї;

     6) представництва та захисту у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях iнтересiв споживачiв українського сегмента мережi Iнтернет.

     3. Адмiнiстрування адресного простору мережi Iнтернет у доменi.UA здiйснюється недержавною органiзацiєю, яка утворюється самоврядними органiзацiями операторiв/провайдерiв Iнтернет та зареєстрована вiдповiдно до мiжнародних вимог.

     4. Утворення адресного простору, розподiл i надання адрес, маршрутизацiя iнформацiї мiж адресами здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних вимог.

Глава IX
ВЗАЄМОЗ'ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ МЕРЕЖ

     Стаття 57. Принципи взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж

     1. При здiйсненнi взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж повиннi бути дотриманi такi принципи:

     1) технiчнi, органiзацiйнi та економiчнi умови взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, у тому числi розрахунковi такси за послуги пропуску трафiка, повиннi бути предметом договору мiж операторами телекомунiкацiй;

     2) економiчнi умови взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй та розрахунковi такси за доступ до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй, а також розрахунковi такси за послуги пропуску трафiка визначаються на основi собiвартостi та з урахуванням прибутковостi вiдповiдних послуг у порядку, затвердженому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, згiдно iз цим Законом;

     3) технiчнi, органiзацiйнi та економiчнi умови взаємоз'єднання з телекомунiкацiйними мережами операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунiкацiйних послуг регулюються в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

(пункт 3 частини першої статтi 57 у редакцiї Закону України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     4) розмiри розрахункових такс за послуги пропуску трафiка, плати за доступ до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй, та/або операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Розрахунковi такси за послуги пропуску трафiка до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй, що не займають монопольне (домiнуюче) становище та не мають iстотної ринкової переваги, не можуть бути нижчими за вiдповiднi розрахунковi такси за послуги пропуску трафiка вiд їхнiх мереж до мереж операторiв телекомунiкацiй, що займають монопольне (домiнуюче) становище та/або мають iстотну ринкову перевагу.

     2. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, за зверненням будь-якої iз сторiн повинна здiйснювати врегулювання вiдносин операторiв телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання, у тому числi щодо послуг пропуску трафiка, при укладаннi, виконаннi та розiрваннi вiдповiдних договорiв.

     З метою забезпечення ефективної конкуренцiї та умов, що є недискримiнацiйними, рiвноправними та прийнятними для обох сторiн i корисними для споживачiв, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом мiсяця з дня звернення приймає вiдповiдне рiшення по сутi спору.

     3. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо спору з питань взаємоз'єднання, у тому числi щодо послуг пропуску трафiка, є обов'язковим для виконання операторами телекомунiкацiй i може бути скасовано лише за рiшенням суду.

(стаття 57 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     Стаття 58. Обов'язки операторiв при взаємоз'єднаннi телекомунiкацiйних мереж

     1. Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi:

     1) дотримуватися технiчних вимог, установлених для телекомунiкацiйних мереж;

     2) надавати iншим операторам телекомунiкацiй, якi бажають укласти договори про взаємоз'єднання, iнформацiю, необхiдну для пiдготовки таких договорiв, а також запропонувати умови взаємоз'єднання, не гiршi тих, що запропонованi iншим операторам телекомунiкацiй;

     3) забезпечувати взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж у всiх технiчно можливих мiсцях iз пропускною спроможнiстю, необхiдною для якiсного надання телекомунiкацiйних послуг. При цьому операторам забороняється при проведеннi взаємоз'єднання вимагати один вiд одного виконання будь-яких робiт, послуг, зазнання витрат, спрямованих на дообладнання своїх телекомунiкацiйних мереж;

     4) надавати на вимогу нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформацiю про умови взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж;

     41) дотримуватися розмiрiв розрахункових такс за послуги пропуску трафiка, встановлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у випадках, передбачених цим Законом;

(частину першу статтi 58 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI)

     5) своєчасно та в повному обсязi проводити розрахунки вiдповiдно до умов договору мiж операторами, провайдерами телекомунiкацiй;

     6) не створювати перешкоди для взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж;

     7) вживати заходiв для забезпечення сталої та якiсної роботи взаємоз'єднаних телекомунiкацiйних мереж протягом доби, повiдомляти один одного про пошкодження мережi телекомунiкацiй або виникнення iнших обставин, що призвели або можуть призвести до зниження до неприпустимих значень показникiв якостi телекомунiкацiйних послуг;

     8) обмiнюватися даними облiку телекомунiкацiйних послуг, якi були наданi через точки взаємоз'єднання їх мереж;

     9) додержуватися встановленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизацiї трафiка.

     Стаття 59. Каталог пропозицiй щодо взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж

     1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, затверджує i не менше одного разу на рiк публiкує в офiцiйному бюлетенi каталог пропозицiй операторiв телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання з їхнiми телекомунiкацiйними мережами. Пропозицiї, що публiкуються, повиннi включати перелiк iснуючих точок взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, органiзацiйнi, економiчнi та технiчнi умови взаємоз'єднання.

     2. Подання пропозицiй для операторiв телекомунiкацiй, крiм операторiв з iстотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунiкацiйних послуг, не є обов'язковим.

(частина друга статтi 59 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     3. Порядок подання, розгляду i затвердження пропозицiй операторiв телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     Стаття 60. Особливостi укладення, змiни та розiрвання договору про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж

     1. Укладення договору про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж здiйснюється операторами, провайдерами телекомунiкацiй вiдповiдно до обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання, якi встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Оператор телекомунiкацiй, який має намiр щодо укладення договору про взаємоз'єднання або щодо змiни чи розiрвання такого договору, зобов'язаний письмово подати свої пропозицiї вiдповiдному оператору.

     3. Оператор телекомунiкацiй, який отримав письмову пропозицiю вiд iншого оператора, повинен вiдповiсти на неї протягом 20 календарних днiв iз дня її одержання.

     4. Оператор телекомунiкацiй, який отримав письмову пропозицiю щодо пiдключення, має право обґрунтовано вiдмовити у взаємоз'єднаннi з телекомунiкацiйною мережею iншого оператора.

     5. Оператор телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунiкацiйних послуг не має права вiдмовити у взаємоз'єднаннi з телекомунiкацiйною мережею iншого оператора в точках, зазначених у каталозi пропозицiй операторiв телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання з їхнiми телекомунiкацiйними мережами, крiм випадкiв, якщо телекомунiкацiйна мережа, яку пропонується приєднати, не вiдповiдає вимогам цього Закону.

(частина п'ята статтi 60 у редакцiї Закону України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     6. Сторони договору про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, якi укладають договори, змiнюють їх умови або припиняють дiю, повиннi повiдомити про це нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом 30 календарних днiв вiд дня пiдписання вiдповiдних документiв.

     7. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щоквартально публiкує у своєму офiцiйному бюлетенi перелiк договорiв, укладених мiж операторами телекомунiкацiй щодо взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж.

     Стаття 61. Досудове врегулювання спорiв про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж

     1. Якщо оператори телекомунiкацiй не досягли згоди щодо укладення, змiни чи розiрвання договору, що регулює взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, а також у разi неодержання вiдповiдi в установлений строк, зацiкавлена сторона має право передати спiр на вирiшення до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     2. Для вирiшення спору оператор, який вважає свої права порушеними, надсилає до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, звернення, до якого додається проект договору про взаємоз'єднання мереж телекомунiкацiй, пропозицiї стосовно умов взаємоз'єднання, з яких сторони не досягли домовленостi, а також завiренi копiї всiх документiв та матерiалiв, необхiдних для розгляду спору.

     3. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, за участю представникiв зацiкавлених сторiн, фахiвцiв у сферi телекомунiкацiй та експертiв розглядає наданi матерiали, заслуховує сторони та приймає вiдповiдне рiшення. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, є обов'язковим для виконання учасниками взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж.

     4. Порядок розгляду звернень, дослiдження матерiалiв, винесення рiшення щодо спору мiж сторонами встановлює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     5. У разi прийняття нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, рiшення, яке не задовольняє одну iз сторiн, зацiкавлена сторона має право звернутися до суду.

Глава X
ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI ПОСЛУГИ

     Стаття 62. Загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги

     1. До загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг належать: пiдключення кiнцевого обладнання споживача до телекомунiкацiйних мереж фiксованого зв'язку загального користування (унiверсальний доступ), послуги фiксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерацiї (мiсцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довiдкових служб i зв'язку за допомогою таксофонiв.

(частина перша статтi 62 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     Загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги можуть надаватися з використанням технологiй проводового та/або безпроводового доступу.

(частину першу статтi 62 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI)

     2. Дзвiнки з телекомунiкацiйних мереж фiксованого телефонного на телекомунiкацiйнi мережi рухомого (мобiльного) зв'язку не належать до загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг.

(стаття 62 у редакцiї Закону України вiд 28.11.2006р. N 378-V)

     Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунiкацiйних послуг

     1. Телекомунiкацiйнi послуги надаються вiдповiдно до законодавства.

     2. Умови надання телекомунiкацiйних послуг:

     1) укладення договору мiж оператором, провайдером телекомунiкацiй i споживачем телекомунiкацiйних послуг вiдповiдно до основних вимог до договору про надання телекомунiкацiйних послуг, установлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     11) пункт 11 частини другої статтi 63 виключено

(частину другу статтi 63 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII, пункт 11 частини другої статтi 63 втратив чиннiсть у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.01.2014р. N 721-VII згiдно iз Законом України вiд 28.01.2014р. N 732-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2014р. N 767-VII)

     2) оплата замовленої споживачем телекомунiкацiйної послуги.

     3. Телекомунiкацiйнi послуги споживачам, якi мають установленi законодавством України пiльги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунiкацiй вiдповiдно до законодавства України.

     4. Держава гарантує унiверсальне обслуговування, тобто забезпечення унiверсального доступу споживачiв до телекомунiкацiйних мереж загального користування та надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг нормованої якостi за регульованими державою тарифами.

(статтю 63 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 28.11.2006р. N 378-V)

     5. Унiверсальний доступ повинен вiдповiдати таким вимогам:

     1) забезпечення за вимогою споживача з'єднання його кiнцевого обладнання з телекомунiкацiйними мережами загального користування за регульованими державою тарифами;

     2) телекомунiкацiйнi мережi загального користування, до яких пiдключається кiнцеве обладнання споживачiв, повиннi забезпечувати пiдтримання голосової телефонiї (здiйснення й одержання зонових, мiжмiських, мiжнародних дзвiнкiв), факсимiльний зв'язок, передачу даних на рiвнi, достатньому для доступу споживачiв до мережi Iнтернет;

     3) при забезпеченнi унiверсального доступу вартiсть пiдключення до телекомунiкацiйної мережi загального користування не залежить вiд технологiї доступу або способу пiдключення.

(статтю 63 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 28.11.2006р. N 378-V)

     Стаття 64. Особливостi розвитку, надання та фiнансування загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг

     1. Основною метою розвитку та надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг є надання громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливостi задовольняти власнi потреби в телекомунiкацiйних послугах, визначених цим Законом, повноцiнно брати участь у полiтичному, економiчному та громадському життi суспiльства.

     2. Розвиток загальнодоступних послуг здiйснюється вiдповiдно до Концепцiї розвитку телекомунiкацiй України. Концепцiя повинна передбачати передусiм порядок та строки забезпечення доступу до загальнодоступних послуг для споживачiв сiльських, гiрських районiв, а також для таких вразливих груп споживачiв, як малозабезпеченi сiм'ї, пенсiонери та особи з iнвалiднiстю, а також кiнцевi термiни досягнення можливостi загального доступу всього населення України до загальнодоступних послуг, обсяги будiвництва телекомунiкацiйних мереж та необхiднi капiталовкладення для досягнення даної цiлi.

     3. У мiсцях з недостатнiм рiвнем насиченостi телекомунiкацiйних мереж загального користування технiчними засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг задовольняються в такiй послiдовностi:

     1) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, Служба безпеки України, Служба зовнiшньої розвiдки України та вiйськовi установи України;

(пункт 1 частини третьої статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     2) медичнi заклади, пожежнi частини, органiзацiї, що надають iнформацiю про виникнення стихiйних явищ (землетруси, повенi, урагани тощо), державнi дошкiльнi виховнi та навчальнi заклади, державнi заклади науки i культури;

     3) дипломатичнi представництва та консульськi установи iноземних держав;

     4) громадяни, якi вiдповiдно до законодавства України мають право на отримання телекомунiкацiйних послуг на пiльгових умовах;

     5) пiдприємства, установи та органiзацiї, громадяни.

     4. Фiзичнi та юридичнi особи, що iнвестують будiвництво мережi телекомунiкацiй, до якої пiдключається кiнцеве обладнання цих осiб, у розмiрi не менше вартостi вiдповiдної кiлькостi абонентських номерiв, мають право на позачергове отримання послуг оператора цiєї мережi без додержання зазначеного вище порядку.

     5. У разi недостатнього задоволення попиту споживачiв на загальнодоступнi телекомунiкацiйнi послуги в окремих регiонах України нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, має право прийняти рiшення щодо покладання на операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунiкацiйних послуг, а також на операторiв фiксованого проводового зв'язку, якi здiйснюють або мають намiр здiйснювати дiяльнiсть у цих регiонах, обов'язкiв щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунiкацiйних послуг споживачам iз застосуванням механiзму компенсацiї збиткiв, установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     Стаття 65. Надання телекомунiкацiйних послуг в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану

     1. Оператори, провайдери телекомунiкацiй в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану зобов'язанi забезпечувати якiсний зв'язок та оповiщення населення в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Оператори, провайдери телекомунiкацiй повиннi забезпечити готовнiсть до виконання своїх функцiй в умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного та воєнного стану. Пiд час надзвичайного стану всi засоби та телекомунiкацiйнi мережi зв'язку, незалежно вiд форми власностi, використовуються для забезпечення проведення мобiлiзацiї та задоволення потреб нацiональної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунiкацiй взаємодiють при цьому з Нацiональним центром оперативно-технiчного управлiння мережами зв'язку в питаннях, вiднесених до його компетенцiї.

     3. В умовах надзвичайних ситуацiй, надзвичайного стану оператори телекомунiкацiй з метою оповiщення та забезпечення телекомунiкацiйними послугами учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, вiдбудовних робiт та здiйснення вiдповiдних заходiв Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування за погодженням iз ЦОВЗ можуть установлювати тимчасовi обмеження в наданнi телекомунiкацiйних послуг споживачам до лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та скасування режиму надзвичайного стану.

     4. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам, провайдерам телекомунiкацiй та їх мiсцевим пiдроздiлам допомогу в лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, що виникли внаслiдок стихiйного лиха, i в усуненнi їх наслiдкiв, у придбаннi необхiдних матерiальних ресурсiв, а також сприяють у наданнi для цих цiлей робочої сили, транспортних та iнших технiчних засобiв.

Глава XI
РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФIВ I РОЗРАХУНКIВ

     Стаття 66. Регулювання тарифiв

     1. Тарифи на телекомунiкацiйнi послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунiкацiй самостiйно, за винятком випадкiв, передбачених у частинi другiй цiєї статтi.

     2. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фiксованих тарифiв пiдлягають:

     1) тарифи на загальнодоступнi послуги;

     2) тарифи на надання в користування каналiв електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунiкацiйних послуг;

(пункт 2 частини другої статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     3) розрахунковi такси за послуги пропуску трафiка до телекомунiкацiйних мереж операторiв телекомунiкацiй з iстотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунiкацiйних послуг;

(частину другу статтi 66 доповнено пунктом 3 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2751-VI, пункт 3 частини другої статтi 66 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.06.2012р. N 4910-VI)

     4) тарифи на надання в користування кабельної каналiзацiї електрозв'язку операторiв телекомунiкацiй.

(частину другу статтi 66 доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2752-VI)

     Стаття 67. Принципи регулювання тарифiв

     1. Тарифне регулювання на ринку телекомунiкацiй України базується на таких принципах:

     1) базування розрахункiв тарифiв на собiвартостi цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

     2) залежнiсть рiвня тарифiв вiд рiвня якостi телекомунiкацiйних послуг;

     3) недопущення встановлення демпiнгових або дискримiнацiйних цiн з боку окремих операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй;

     4) необхiднiсть уникнення перехресного субсидування одних телекомунiкацiйних послуг за рахунок iнших;

     5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунiкацiйних послуг.

     Стаття 68. Порядок розрахункiв за телекомунiкацiйнi послуги

     1. Розрахунки за телекомунiкацiйнi послуги здiйснюються на умовах договору про надання телекомунiкацiйних послуг мiж оператором, провайдером телекомунiкацiй та споживачем або без договору за готiвкову оплату чи за допомогою карток тощо в разi одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згiдно iз законодавством.

     2. У разi невикористання авансу протягом розрахункового перiоду залишок суми коштiв переноситься на наступний розрахунковий перiод, якщо iнше не передбачено договором. Списання оператором або провайдером телекомунiкацiй залишку суми коштiв абонента, в тому числi на свою користь, забороняється.

(стаття 68 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006р. N 3375-IV)

Глава XII
НОМЕРНИЙ РЕСУРС

     Стаття 69. Засади формування та розподiлу номерного ресурсу України

     1. Номерний ресурс є технiчно обмеженим ресурсом.

     2. Розробку та реалiзацiю технiчної полiтики у формуваннi номерного ресурсу здiйснює ЦОВЗ.

     3. Розподiл, присвоєння та облiк номерного ресурсу, видачу i скасування дозволiв на його використання, державний нагляд за використанням номерного ресурсу здiйснюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(частина третя статтi 69 у редакцiї Законiв України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     4. Основними засадами формування та розподiлу номерного ресурсу є:

     1) вiдкритiсть, недискримiнацiйнiсть та об'єктивнiсть, рiвнiсть прав на доступ до номерного ресурсу для усiх операторiв телекомунiкацiй;

     2) користування номерним ресурсом на дозвiльнiй та платнiй основi;

     3) створення резервної ємностi номерiв;

     4) забезпечення рацiонального використання номерного ресурсу;

     5) приведення Нацiонального плану нумерацiї України у вiдповiднiсть iз мiжнародними вимогами.

     5. В iнтересах розширення i забезпечення достатньої ємностi номерного ресурсу та приведення його у вiдповiднiсть iз мiжнародними вимогами ЦОВЗ приймає рiшення про змiну структури номерного ресурсу та простору нумерацiї.

     6. Рiшення ЦОВЗ про змiну структури номерного ресурсу та простору нумерацiї доводиться до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та публiкується в її офiцiйному бюлетенi.

     7. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, зобов'язана повiдомити операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй про змiни структури та простору нумерацiї присвоєного номерного ресурсу не менше нiж за шiсть мiсяцiв до введення в дiю зазначених змiн.

     Стаття 70. Розподiл, використання номерного ресурсу

     1. Номерний ресурс надається оператору телекомунiкацiй нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, на пiдставi дозволу на строк не менше п'яти рокiв для використання без права передачi iншим особам, крiм випадкiв, визначених цим Законом, та випадкiв вторинного розподiлу, вiдповiдно до законодавства.

(частина перша статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2011р. N 3566-VI, вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     2. Заява оператора телекомунiкацiй щодо видiлення номерного ресурсу розглядається нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, протягом мiсяця з моменту її реєстрацiї. Рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, щодо видiлення або вiдмови у видiленнi номерного ресурсу приймається з урахуванням ефективностi використання ранiше видiленого номерного ресурсу i протягом трьох робочих днiв доводиться до операторiв телекомунiкацiй. У рiшеннi про вiдмову зазначаються вiдповiднi пiдстави.

     3. Дозвiл на використання номерного ресурсу видається оператору телекомунiкацiй пiсля надання документiв, що пiдтверджують оплату, протягом трьох днiв.

     4. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, має право прийняти рiшення щодо вилучення (повнiстю або частково) в оператора телекомунiкацiй номерного ресурсу у разi:

     1) якщо номерний ресурс або його частина не задiянi в термiни, встановленi в дозволi;

     2) якщо номерний ресурс використовується не за призначенням, у тому числi у разi незаконної передачi його iншим особам;

     3) подання вiдповiдної заяви оператором телекомунiкацiй.

(пункт 3 частини четвертої статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

     5. Розгляд питань про вилучення номерного ресурсу здiйснюється з обов'язковим попереднiм запрошенням оператора телекомунiкацiй або його представникiв.

     6. Рiшення про вилучення номерного ресурсу публiкується нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у десятиденний термiн вiд дня набрання ним чинностi.

     7. Дозвiл на використання номерного ресурсу пiдлягає скасуванню, а присвоєний номерний ресурс - поверненню за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, прийнятим вiдповiдно до законодавства.

     8. Оператори телекомунiкацiй зобов'язанi надавати нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, iнформацiю про стан використання номерного ресурсу у визначеному законодавством порядку.

     9. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, визначає порядок розподiлу i використання номерного ресурсу та публiкує його в офiцiйному бюлетенi нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

     10. З метою виконання мiжнародних зобов'язань, а також забезпечення достатньої доступностi номерного ресурсу ЦОВЗ може змiнювати структуру, простiр нумерацiї, а нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, - вiдповiдно присвоєння номерiв з попередженням про це операторiв телекомунiкацiї не менше нiж за пiвроку до внесення змiн.

     11. Дiя частин першої - десятої цiєї статтi не поширюється на порядок вiдкриття номерного ресурсу, в якому утворюються персональнi номери абонентiв.

(статтю 70 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2392-VI, у зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою)

     12. За видачу номерного ресурсу стягується плата у розмiрi i порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та зараховується до Державного бюджету України.

(частина одинадцята статтi 70 у редакцiї Закону України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     Стаття 71. Розподiл i використання радiочастотного ресурсу

     1. Розподiл i використання радiочастотного ресурсу України для здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй проводиться вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України".

Глава XIII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

     Стаття 72. Мета i загальнi принципи мiжнародного спiвробiтництва

     1. Метою мiжнародного спiвробiтництва у сферi телекомунiкацiй є iнтеграцiя телекомунiкацiй України у глобальнi телекомунiкацiї з урахуванням полiтичних та економiчних iнтересiв України.

     2. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi телекомунiкацiй здiйснюється шляхом:

     1) укладання мiжнародних договорiв;

     2) участi в роботi мiжнародних органiзацiй;

     3) участi в реалiзацiї мiжнародних проектiв, пов'язаних iз створенням глобальної i регiональних телекомунiкацiйних мереж, з урахуванням iнтересiв нацiональної безпеки України;

     4) гармонiзацiї стандартiв, норм i правил з мiжнародними стандартами, рекомендацiями, нормами i правилами, якi стосуються вимог до технiчних засобiв i телекомунiкацiйних мереж, взаємодiї операторiв телекомунiкацiй, використання обмежених ресурсiв, якостi i видiв телекомунiкацiйних послуг;

     5) взаємодiї операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших держав.

     3. Виконання функцiй України як держави члена Мiжнародного союзу електрозв'язку, вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань України за Статутом Мiжнародного союзу електрозв'язку та Конвенцiєю Мiжнародного союзу електрозв'язку i зобов'язань за адмiнiстративними регламентами, а також взаємодiя i спiвробiтництво з органами, якi виконують функцiї адмiнiстрацiй зв'язку iноземних держав, покладаються на Адмiнiстрацiю зв'язку i радiочастот України, яка в установленому порядку також представляє iнтереси України в iнших всесвiтнiх, європейських та регiональних органiзацiях телекомунiкацiй та у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi з питань, що стосуються телекомунiкацiй.

     Стаття 73. Мiжнароднi договори

     1. Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством України про телекомунiкацiї, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 74. Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших держав

     Взаємодiя операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших держав, розподiл мiж ними доходiв вiд надання послуг мiжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунiкацiй загального користування тощо здiйснюються вiдповiдно до рекомендацiй Мiжнародного союзу електрозв'язку на пiдставi мiжнародних договорiв України з вiдповiдними державами та/або договорiв операторiв телекомунiкацiй України з операторами телекомунiкацiй iнших країн.

(стаття 74 у редакцiї Закону України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV)

     Стаття 75. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про телекомунiкацiї

     1. Особи, виннi у порушеннi законодавства про телекомунiкацiї, притягуються до цивiльної, адмiнiстративної, кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.

     2. Прибуток, отриманий оператором, провайдером телекомунiкацiй внаслiдок дiяльностi без повiдомлення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та/або дозволу на використання номерного ресурсу, порушення встановлених нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, тарифiв, вилучається в судовому порядку i спрямовується до Державного бюджету України.

(частина друга статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, вiд 18.09.2019р. N 102-IX)

Глава XIV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Статтi 17, 20 набирають чинностi в 2004 роцi.

     Частина третя статтi 53, частина п'ята статтi 64, частина восьма статтi 70 набирають чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. ЦОВЗ здiйснює повноваження нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, у повному обсязi до 1 сiчня 2005 року.

(пункт 2 глави XIV у редакцiї Законiв України вiд 24.06.2004р. N 1876-IV, вiд 21.10.2004р. N 2119-IV)

     3. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом чиннi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв вiд дня набрання чинностi цим Законом:

     1) пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв, що випливають iз цього Закону;

     2) розробити та затвердити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     3) забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Суб'єкти господарювання у сферi телекомунiкацiй повиннi в мiсячний термiн вiд дня створення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, направити повiдомлення згiдно iз статтею 42 цього Закону.

     6. Лiцензiї на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та дозволи на використання номерного ресурсу, якi були виданi до набрання чинностi цим Законом, зберiгають чиннiсть протягом визначеного в них термiну.

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) статтi 1481, 1482, 1484, 243 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1481. Порушення Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг

     Здiйснення дiй, що призвели до зниження якостi функцiонування телекомунiкацiйних мереж, або самовiльне (без вiдома оператора телекомунiкацiй) отримання телекомунiкацiйних послуг -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд тридцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою вiдшкодування збиткiв, завданих оператору, та накладення штрафу в розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 1482. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування

     Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вiдмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну iнформацiю щодо змiсту, якостi та порядку надання телекомунiкацiйних послуг, що ним надаються та/або отриманi споживачем протягом останнiх шести мiсяцiв, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифiв, якi встановлюються операторами телекомунiкацiй самостiйно, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб - суб'єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 1484. Використання технiчних засобiв та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про пiдтвердження вiдповiдностi

     Використання технiчних засобiв та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування операторами зв'язку без документа про пiдтвердження вiдповiдностi, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 243. Органи Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку та Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про телекомунiкацiї та поштовий зв'язок (стаття 1485).

     Органи Державної iнспекцiї зв'язку нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Український державний центр радiочастот Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про телекомунiкацiї, про поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс України (статтi 144, 145, 147, 1481 - 1484).

     Вiд iменi органiв Державної iнспекцiї зв'язку нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та Українського державного центру радiочастот Адмiнiстрацiї зв'язку та радiочастот України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвники Державної iнспекцiї зв'язку i Українського державного центру радiочастот та уповноваженi ними посадовi особи";

     б) доповнити статтею 1485 такого змiсту:

     "Стаття 1485. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж загального користування

     Вiдмова в наданнi необхiдної iнформацiї для взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, доступу до цих мереж у всiх технiчно можливих мiсцях, iнформацiї щодо iдентифiкацiї виклику i його тривалостi мiж телекомунiкацiйними мережами, вiдмова оператора, який займає монопольне (домiнуюче) становище на ринку телекомунiкацiй, подати на затвердження до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, пропозицiї щодо взаємоз'єднання телекомунiкацiйних мереж, вiдмова у виконаннi рiшення, яке прийняте нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, i набрало чинностi, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб - суб'єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових та фiзичних осiб - суб'єктiв господарської дiяльностi в розмiрi вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) пiдпункт 2 пункту 7 роздiлу XIV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.12.90р. N 507-XII згiдно iз Законом України вiд 21.06.2012р. N 5007-VI)

     3) частину третю статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2003 р., N 39, ст. 333) виключити;

     4) у Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

     а) частину першу статтi 4 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Органом регулювання у сферi зв'язку є Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку, яка утворюється вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї";

     б) абзац восьмий частини першої статтi 5 виключити;

     в) абзац восьмий статтi 6 виключити;

     г) роздiл V "Прикiнцевi положення" доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4. Регулювання у сферi зв'язку проводиться вiдповiдно до Закону України "Про телекомунiкацiї", Закону України "Про поштовий зв'язок";

     5) у Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2003 р., N 30, ст. 247):

     а) у статтi 19:

     пункт 8 викласти в новiй редакцiї:

     "8. У разi якщо користувач радiочастотного ресурсу має намiр продовжувати використання радiочастотного ресурсу пiсля закiнчення термiну дiї отриманих ним лiцензiй, вiн зобов'язаний звернутися до АЗРЧ iз заявою встановленого зразка. Зразок заяви встановлюється зазначеним органом.

     Заява щодо продовження термiну дiї лiцензiй подається за чотири мiсяцi до закiнчення термiну дiї вiдповiдних лiцензiй. АЗРЧ не має права вiдмовити в задоволеннi заяви щодо продовження термiну дiї лiцензiй у разi, якщо власником лiцензiї виконанi всi умови даних лiцензiй або умови не виконанi з поважних причин, якi не залежали вiд лiцензiата.

     Рiшення про продовження термiну дiї лiцензiї має бути прийнято не пiзнiше нiж за два мiсяцi до останнього дня дiї вiдповiдної лiцензiї i оформляється у виглядi додатка до вiдповiдної лiцензiї. Обґрунтоване рiшення щодо вiдмови в задоволеннi заяви щодо продовження термiну дiї лiцензiй повинно бути направлене заявнику не пiзнiше двох мiсяцiв до останнього дня дiї вiдповiдної лiцензiї.

     Рiшення АЗРЧ щодо вiдмови в задоволеннi заяви щодо продовження термiну дiї лiцензiй може бути оскаржене в судi. Якщо заявник подає скаргу до суду до закiнчення термiну дiї вiдповiдної лiцензiї, рiшення АЗРЧ призупиняється до розгляду скарги судом";

     пiсля пункту 8 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "9. Пiдставами для переоформлення лiцензiї на використання радiочастот є:

     1) змiна найменування юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - користувача радiочастотного ресурсу;

     2) змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - користувача радiочастотного ресурсу;

     3) реорганiзацiя юридичної особи - суб'єкта господарювання, який є користувачем радiочастотного ресурсу, шляхом змiни органiзацiйно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У разi такої реорганiзацiї лiцензiї, якi отриманi користувачем радiочастотного ресурсу, переоформляються на його правонаступника.

     У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї користувач радiочастотного ресурсу зобов'язаний протягом 30 робочих днiв подати до АЗРЧ заяву про переоформлення лiцензiї на використання радiочастот разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, що пiдтверджують зазначенi змiни.

     АЗРЧ протягом десяти робочих днiв вiд дати реєстрацiї заяви про переоформлення лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу зобов'язана при наданнi документiв, що пiдтверджують оплату переоформлення, видати переоформлену на новому бланку лiцензiю з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення лiцензiї, або вiдмовити у переоформленнi лiцензiї у разi вiдсутностi пiдстав для переоформлення чи недостовiрних даних у поданих документах. Одночасно з переоформленою на новому бланку лiцензiєю на використання радiочастотного ресурсу АЗРЧ видає суб'єкту господарювання засвiдченi копiї такої лiцензiї для фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, що здiйснюють використання радiочастотного ресурсу.

     У разi переоформлення лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу АЗРЧ приймає рiшення про визнання недiйсною лiцензiї, що переоформлялася, з внесенням вiдповiдних змiн до лiцензiйного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня.

     Строк дiї переоформленої лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу не може перевищувати строку дiї, зазначеного в лiцензiї, що переоформлялася.

     Розмiр плати за переоформлення лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим пункти 9-11 вважати вiдповiдно пунктами 10-12;

     пункт 12 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi прийняття рiшення про анулювання лiцензiї користувача радiочастотного ресурсу - оператора телекомунiкацiй АЗРЧ зобов'язана встановити кiнцевий строк припинення дiї лiцензiї з урахуванням часу, достатнього для повiдомлення абонентiв про припинення його дiяльностi, але не менше нiж три мiсяцi";

     б) у текстi Закону слова "Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Український державний центр радiочастот" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) пiдпункт 6 пункту 7 глави XIV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     7) пiдпункт 7 пункту 7 глави XIV втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 13.07.2000р. N 1869-III, згiдно iз Законом України вiд 11.01.2007р. N 580-V)

     8. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     а) Закон України "Про зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 1997 р., N 9, ст. 71; 2000 р., N 6-7, ст. 40, N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 15, ст. 103, N 35, ст. 257; 2003 р., N 15, ст. 106, N 24, ст. 156, N 30, ст. 247, N 39, ст. 333);

     б) Постанову Верховної Ради України вiд 16 травня 1995 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 144).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 листопада 2003 року
N 1280-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.