ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII

(З 3 липня 2020 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi абзацами вiсiмнадцятим, дев'ятнадцятим, двадцять четвертим i двадцять п'ятим пiдпункту 1, абзацом другим пiдпункту 2, абзацами восьмим i десятим пiдпункту 6, пiдпунктами 8 - 10 i 19, абзацами десятим - дванадцятим пiдпункту 21, пiдпунктами 22, 23, 27, 28, 30 - 33, 35 i 36, абзацами третiм i четвертим пiдпункту 37 та пiдпунктами 38, 40 i 41 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII)

(Дiя цього Закону поширюється на правовiдносини у сферi протимiнної дiяльностi у частинi, що не суперечить Закону України вiд 6 грудня 2018 року N 2642-VIII)

(Змiни до цього Закону, передбаченi Законом України вiд 10 липня 2018 року N 2496-VIII, внесенi не будуть у зв'язку з виключенням пiдпункту 1 пункту 3 роздiлу XII Закону України вiд 10 липня 2018 року N 2496-VIII згiдно iз Законом України вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII)

(У текстi Закону слова "вiдповiдний центральний орган виконавчої влади" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "вiдповiдний державний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади розроблення, прийняття та застосування технiчних регламентiв i передбачених ними процедур оцiнки вiдповiдностi, а також здiйснення добровiльної оцiнки вiдповiдностi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     введення в експлуатацiю - використання продукцiї за її призначенням споживачем (користувачем) в Українi в перший раз;

     введення в обiг - надання продукцiї на ринку України в перший раз;

     заданi вимоги - заявленi потреби чи очiкування, якi зафiксованi в технiчних регламентах, стандартах, технiчних специфiкацiях або в iнший спосiб;

(абзац четвертий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     випробувальна лабораторiя - орган з оцiнки вiдповiдностi, який проводить випробування;

     випробування - визначення однiєї чи кiлькох характеристик об'єкта оцiнки вiдповiдностi згiдно з процедурою;

     виробник - будь-яка фiзична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцiю або доручає її розроблення чи виготовлення та реалiзує цю продукцiю пiд своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарiв i послуг). Положення цього Закону щодо виробникiв також застосовуються до монтажникiв лiфтiв;

(абзац сьомий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     гармонiзований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основi запиту Європейської Комiсiї для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонiзацiї;

(абзац восьмий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     декларування вiдповiдностi - пiдтвердження вiдповiдностi першою стороною;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     документ про вiдповiднiсть - декларацiя (в тому числi декларацiя про вiдповiднiсть), звiт, висновок, свiдоцтво, сертифiкат (у тому числi сертифiкат вiдповiдностi) або будь-який iнший документ, що пiдтверджує виконання заданих вимог, якi стосуються об'єкта оцiнки вiдповiдностi;

(абзац десятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     заiнтересована сторона - будь-яка фiзична чи юридична особа або громадське об'єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має безпосереднiй або опосередкований iнтерес стосовно дiяльностi з розроблення, прийняття та застосування технiчних регламентiв i передбачених ними процедур оцiнки вiдповiдностi та/або використання результатiв оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв;

     законодавство Європейського Союзу щодо гармонiзацiї - будь-якi акти законодавства Європейського Союзу, що гармонiзують умови впровадження продукцiї на ринок;

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - сороковим)

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукцiя вiдповiдає застосовним вимогам, визначеним у технiчних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

(абзац тринадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     iмпортер - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обiг на ринку України продукцiю походженням з iншої країни;

     iнспектування - перевiрка продукцiї, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх вiдповiдностi конкретним вимогам або, на основi професiйного судження, загальним вимогам;

(абзац п'ятнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     коментарi - зауваження та пропозицiї до технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi та їх проектiв;

     модуль оцiнки вiдповiдностi - унiфiкована процедура оцiнки вiдповiдностi чи її частина;

(абзац сiмнадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукцiї для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесi здiйснення господарської дiяльностi;

     об'єкт оцiнки вiдповiдностi - конкретний матерiал, продукцiя, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцiнка вiдповiдностi;

     абзац двадцятий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     орган з оцiнки вiдповiдностi - орган (пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх структурний пiдроздiл), що здiйснює дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, включаючи калiбрування, випробування, сертифiкацiю та iнспектування;

(абзац двадцять перший частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     абзац двадцять другий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати органи з оцiнки вiдповiдностi (в тому числi визнанi незалежнi органiзацiї), обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дiю рiшень про призначення або анулювати цi рiшення;

(з 03.07.2020р. абзац двадцять третiй частини першої статтi 1 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом дев'ятнадцятим пiдпункту 1 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi;

(абзац двадцять четвертий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене;

(абзац двадцять п'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     презумпцiя вiдповiдностi - припущення, яке визнається достовiрним, поки не буде доведено iнше, про те, що продукцiя, пов'язаний з нею процес або метод виробництва чи iнший об'єкт вiдповiдає вимогам вiдповiдного технiчного регламенту, що визначенi в ньому, а орган з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдає спецiальним вимогам до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) чи визнаних незалежних органiзацiй;

     призначення - надання органом, що призначає, органу з оцiнки вiдповiдностi (в тому числi визнанiй незалежнiй органiзацiї) права виконувати як третiй сторонi певнi завдання з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом;

(з 03.07.2020р. абзац двадцять сьомий частини першої статтi 1 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом двадцять п'ятим пiдпункту 1 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     продукцiя - речовина, препарат або товар, виготовлений у ходi виробничого процесу (крiм послуг);

(абзац двадцять восьмий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     процедура оцiнки вiдповiдностi - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що заданi вимоги виконуються;

(абзац двадцять дев'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     ризик - можливiсть виникнення та вiрогiднi масштаби наслiдкiв негативного впливу протягом певного перiоду часу;

     розповсюдження - надання продукцiї на ринку пiсля введення її в обiг;

(абзац тридцять перший частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     розповсюджувач - будь-яка iнша, нiж виробник або iмпортер, фiзична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукцiї, яка надає продукцiю на ринку;

(абзац тридцять другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     сертифiкацiя - пiдтвердження вiдповiдностi третьою стороною, яке стосується продукцiї, процесiв, послуг, систем або персоналу;

(абзац тридцять третiй частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     система оцiнки вiдповiдностi - правила, процедури та управлiння для проведення оцiнки вiдповiдностi;

     суб'єкти господарювання - виробники, уповноваженi представники, iмпортери та розповсюджувачi, а вiдповiдно до деяких технiчних регламентiв - також iншi фiзичнi та юридичнi особи. Згiдно з певними технiчними регламентами суб'єктами господарювання можуть вважатися лише деякi iз зазначених осiб;

(абзац тридцять п'ятий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     сфера призначення - перелiк процедур оцiнки вiдповiдностi та видiв продукцiї, стосовно яких згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом призначено орган з оцiнки вiдповiдностi;

     технiчна специфiкацiя - документ, що встановлює технiчнi вимоги, яким повинна задовольняти продукцiя, процес або послуга;

     технiчне регулювання - правове регулювання вiдносин у сферi визначення та виконання обов'язкових вимог до характеристик продукцiї або пов'язаних з ними процесiв та методiв виробництва, а також перевiрки їх додержання шляхом оцiнки вiдповiдностi та/або державного ринкового нагляду i контролю нехарчової продукцiї чи iнших видiв державного нагляду (контролю);

     технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва;

(абзац тридцять дев'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     уповноважений представник - будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент України, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених завдань.

(абзац тридцять дев'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Термiни "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "постачання продукцiї", "суспiльнi iнтереси" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     3. У технiчних регламентах та процедурах оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами, термiни та їх визначення, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, можуть доповнюватися та/або уточнюватися.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у зв'язку з розробленням та прийняттям технiчних регламентiв i передбачених ними процедур оцiнки вiдповiдностi, їх застосуванням стосовно продукцiї, яка вводиться в обiг, надається на ринку або вводиться в експлуатацiю в Українi, а також здiйсненням добровiльної оцiнки вiдповiдностi.

(з 03.07.2020р. до абзацу першого частини першої статтi 2 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом другим пiдпункту 2 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Технiчними регламентами та процедурами оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами, можуть бути встановленi особливостi регулювання вiдносин, на якi поширюється дiя цього Закону.

     2. Дiя цього Закону поширюється на всi види продукцiї, за винятком:

     об'єктiв будiвництва;

(частину другу статтi 2 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     виробiв мистецтва та унiкальних виробiв народного художнього промислу;

     предметiв антикварiату.

(абзац четвертий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Дiя цього Закону не поширюється на санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи.

     4. Дiя положень цього Закону, що стосуються призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi та призначених органiв, а також роздiлiв VI, VII i VIII (крiм частини першої статтi 45) цього Закону, не поширюється на:

     сертифiкацiю насiння i садивного матерiалу;

     сертифiкацiю органiчного виробництва та/або обiгу органiчної продукцiї;

     сертифiкацiю (схвалення) суб'єктiв та об'єктiв авiацiйної дiяльностi;

     затвердження конструкцiї колiсних транспортних засобiв, їх предметiв обладнання i частин (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частин другої, третьої та четвертої статтi 45 цього Закону);

     затвердження типу сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв, їх причепiв i змiнного причiпного обладнання, систем, складових частин та окремих технiчних вузлiв (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частин другої, третьої та четвертої статтi 45 цього Закону);

     заходи щодо державної експертизи у сферах криптографiчного захисту службової iнформацiї та iнформацiї, що становить державну таємницю, а також технiчного захисту iнформацiї, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

     оцiнку вiдповiдностi послуг (крiм статтi 24, частини другої статтi 31, частини четвертої статтi 45 цього Закону).

(частину третю статтi 2 замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою)

     5. Дiя цього Закону не поширюється на законодавчу процедуру, пов'язану з розглядом Верховною Радою України проектiв технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, якi затверджуються законами, їх прийняттям, внесенням змiн до них та визнанням їх такими, що втратили чиннiсть.

     Процедурнi питання, пов'язанi з розробленням та прийняттям технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами, внесенням змiн до них, визнанням їх такими, що втратили чиннiсть, та їх скасуванням, якi не визначенi цим Законом, визначаються вiдповiдними нормативно-правовими актами.

     6. Частину шосту статтi 2 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 3. Законодавство про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi

     1. Законодавство про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi складається з цього Закону, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в цiй сферi.

     2. У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, застосовуються правила мiжнародного договору України.

     Стаття 4. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРI ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

     Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi технiчного регулювання

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     забезпечує здiйснення державної полiтики у сферi технiчного регулювання;

     спрямовує i координує роботу центральних органiв виконавчої влади, взаємодiє iз Службою безпеки України, на яких покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi (далi - вiдповiднi державнi органи);

(абзац третiй частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     визначає сфери дiяльностi, в яких вiдповiднi державнi органи здiйснюють функцiї технiчного регулювання;

     у межах своєї компетенцiї затверджує технiчнi регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами вiдповiдних державних органiв або мiнiстерств, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону;

(абзац п'ятий частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     затверджує процедури оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами;

     укладає мiжнароднi договори України про взаємне визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi;

     здiйснює iншi повноваження у сферi технiчного регулювання, визначенi законами України.

     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання:

     визначає прiоритетнi напрями розвитку технiчного регулювання в Українi;

     забезпечує нормативно-правове регулювання у сферi технiчного регулювання;

     координує дiяльнiсть з розроблення та перегляду технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi;

     затверджує план розроблення технiчних регламентiв на один або кiлька календарних рокiв;

     погоджує проекти технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, розробленi вiдповiдними державними органами;

     здiйснює методичне забезпечення дiяльностi з розроблення та перегляду технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi;

     визначає порядок формування та ведення бази даних про технiчнi регламенти i реєстру призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй;

     готує пропозицiї щодо укладення мiжнародних договорiв України про взаємне визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi та з iнших питань технiчного регулювання;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi технiчного регулювання з вiдповiдними органами iнших держав;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України.

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання:

     призначає органи з оцiнки вiдповiдностi;

(абзац другий частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     органiзовує проведення вiдповiдними державними органами оцiнювання органiв з оцiнки вiдповiдностi, якi претендують на призначення (далi - претендент на призначення), стосовно їх вiдповiдностi вимогам до призначених органiв чи визнаних незалежних органiзацiй (далi - оцiнювання претендентiв на призначення);

     проводить iз залученням вiдповiдних державних органiв монiторинг призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй стосовно їх вiдповiдностi вимогам до призначених органiв чи визнаних незалежних органiзацiй i виконання ними своїх обов'язкiв, установлених цим Законом та вiдповiдними технiчними регламентами (далi - монiторинг призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй);

     формує та веде базу даних про технiчнi регламенти i реєстр призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, є органом, що призначає.

     Стаття 8. Повноваження iнших центральних органiв виконавчої влади та Служби безпеки України у сферi технiчного регулювання

(назва статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1. Вiдповiднi державнi органи в межах своєї компетенцiї та у визначених сферах дiяльностi:

(абзац перший частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     розробляють та переглядають технiчнi регламенти i процедури оцiнки вiдповiдностi;

(абзац другий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     беруть участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв у сферi технiчного регулювання;

     забезпечують впровадження технiчних регламентiв;

(абзац четвертий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     проводять оцiнювання претендентiв на призначення та за його результатами подають центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi чи вiдмови в їх призначеннi;

     беруть участь у проведеннi монiторингу призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй;

     здiйснюють iншi повноваження у сферi технiчного регулювання, визначенi законами України.

     2. Крiм повноважень, установлених частиною першою цiєї статтi, вiдповiднi державнi органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актiв, у межах своєї компетенцiї затверджують:

(абзац перший частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     технiчнi регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами Кабiнету Мiнiстрiв України;

     методичнi рекомендацiї iз застосування технiчних регламентiв;

     перелiки нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчних регламентiв.

(з 03.07.2020р. абзац четвертий частини другої статтi 8 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом десятим пiдпункту 6 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. У разi якщо функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi покладаються на центральнi органи виконавчої влади, якi виконують окремi функцiї з реалiзацiї державної полiтики i дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України безпосередньо або через мiнiстрiв, повноваження, встановленi частиною другою цiєї статтi, здiйснюють вiдповiднi мiнiстерства.

(статтю 8 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Не допускається покладення функцiй технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi на центральнi органи виконавчої влади (крiм центральних органiв виконавчої влади зi спецiальним статусом), якi здiйснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукцiї або iншi види державного нагляду (контролю) щодо продукцiї у таких сферах дiяльностi.

(статтю 8 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл III
ТЕХНIЧНI РЕГЛАМЕНТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 9. Технiчнi регламенти

     1. Цiлями прийняття технiчних регламентiв є захист життя та здоров'я людей, тварин i рослин, охорона довкiлля та природних ресурсiв, забезпечення енергоефективностi, захист майна, забезпечення нацiональної безпеки та запобiгання пiдприємницькiй практицi, що вводить споживача (користувача) в оману.

     Законами також можуть бути визначенi iншi цiлi прийняття технiчних регламентiв.

     2. Технiчнi регламенти розробляються, приймаються та застосовуються на основi принципiв, установлених Угодою Свiтової органiзацiї торгiвлi про технiчнi бар'єри у торгiвлi, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi 1994 року.

     3. Технiчнi регламенти розробляються на основi:

     мiжнародних стандартiв, якщо вони вже прийнятi або перебувають на завершальнiй стадiї розроблення, чи їх вiдповiдних частин, за винятком випадкiв, коли такi мiжнароднi стандарти чи їх вiдповiднi частини є неефективними або невiдповiдними засобами для досягнення визначених цiлей прийняття технiчних регламентiв, зокрема внаслiдок суттєвих клiматичних чи географiчних чинникiв або суттєвих технологiчних проблем;

     регiональних стандартiв, нацiональних стандартiв України чи iнших держав, актiв законодавства Європейського Союзу, iнших економiчних об'єднань або iнших держав чи вiдповiдних частин таких стандартiв i актiв законодавства.

     4. Технiчнi регламенти затверджуються законами, актами Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдних державних органiв та мiнiстерств, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону.

(абзац перший частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Технiчнi регламенти, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, затверджуються законами або актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     5. Нормативно-правовий акт, що має визначенi цим Законом ознаки технiчного регламенту, вважається технiчним регламентом незалежно вiд використання в назвi такого акта слiв "технiчний регламент".

     6. Визначення в рiзних чинних технiчних регламентах спецiальних вимог, що спрямованi на запобiгання або усунення певного виду ризику стосовно одного i того самого виду (категорiї, групи) продукцiї, що використовується за одним i тим самим призначенням, забороняється.

(частина шоста статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 10. Змiст, форма та структура технiчних регламентiв

     1. Технiчнi регламенти, як правило, мiстять, не обмежуючись цим перелiком:

     визначення видiв продукцiї або пов'язаних з нею процесiв чи методiв виробництва, на якi поширюється дiя технiчних регламентiв, та в разi потреби визначення видiв продукцiї або пов'язаних з нею процесiв чи методiв виробництва, на якi не поширюється дiя цих технiчних регламентiв;

     технiчнi вимоги, яким повинна вiдповiдати продукцiя, що вводиться в обiг, надається на ринку або вводиться в експлуатацiю. Зазначенi технiчнi вимоги можуть бути визначенi як суттєвi вимоги, що визначають рiвень захисту суспiльних iнтересiв та формулюються з точки зору результатiв, яких необхiдно досягти;

(з 03.07.2020р. до абзацу третього частини першої статтi 10 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 8 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     права та обов'язки суб'єктiв господарювання, якi стосуються введення продукцiї в обiг, надання її на ринку або введення її в експлуатацiю, а в разi якщо технiчними регламентами передбачене залучення до цiєї дiяльностi iнших, нiж суб'єкти господарювання, фiзичних чи юридичних осiб, - також їх права та обов'язки;

(з 03.07.2020р. абзац четвертий частини першої статтi 10 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 8 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     вимоги щодо надання супровiдної iнформацiї про продукцiю для споживачiв (користувачiв), зокрема маркування, iнструкцiй з користування;

     спецiальнi вимоги щодо здiйснення державного ринкового нагляду стосовно продукцiї.

     2. Технiчнi регламенти, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, також, як правило, мiстять, не обмежуючись цим перелiком:

     процедури оцiнки вiдповiдностi, якi повиннi або можуть застосовуватися для оцiнки вiдповiдностi продукцiї технiчним вимогам, визначеним у технiчних регламентах, а в разi якщо такi процедури затвердженi iншими нормативно-правовими актами, - посилання на них;

     спецiальнi вимоги до призначених органiв, їх обов'язки (у разi якщо технiчними регламентами передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначених органiв);

     вимоги щодо складання, зберiгання та надання органам державного ринкового нагляду декларацiї про вiдповiднiсть та технiчної документацiї, необхiдної для оцiнки вiдповiдностi продукцiї;

(з 03.07.2020р. до абзацу четвертого частини другої статтi 10 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 8 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     правила та умови нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     3. У разi якщо технiчний регламент розробляється на основi акта законодавства Європейського Союзу, змiст, форма та структура такого технiчного регламенту повиннi максимально повно i точно вiдповiдати змiсту, формi та структурi вiдповiдного акта законодавства Європейського Союзу з урахуванням можливостi врегулювання конкретних суспiльних вiдносин нормами актiв законодавства України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає правила розроблення проектiв технiчних регламентiв, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, на основi актiв законодавства Європейського Союзу.

     4. У разi потреби разом з технiчними регламентами, крiм тих, що затвердженi законами, затверджуються плани заходiв з їх впровадження. Плани заходiв iз впровадження технiчних регламентiв, затверджених законами, у разi потреби затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Вiдповiднiсть вимогам технiчних регламентiв

     1. Вiдповiднiсть введеної в обiг, наданої на ринку або введеної в експлуатацiю в Українi продукцiї вимогам усiх чинних технiчних регламентiв, якi застосовуються до такої продукцiї, є обов'язковою, за винятком випадкiв, визначених у зазначених технiчних регламентах та статтi 12 цього Закону.

     2. Вiдповiднiсть продукцiї вимогам технiчних регламентiв може бути забезпечена шляхом застосування нацiональних стандартiв та/або технiчних специфiкацiй, посилання на якi мiстяться у вiдповiдних технiчних регламентах. У технiчному регламентi зазначається, чи вiдповiднiсть продукцiї таким нацiональним стандартам та/або технiчним специфiкацiям є єдиним способом, чи одним iз способiв задоволення вiдповiдних вимог технiчного регламенту.

     3. Технiчним регламентом може бути передбачено, що вiдповiднiсть продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв нацiональним стандартам, перелiк яких затверджений вiдповiдним державним органом, або їх частинам надає презумпцiю вiдповiдностi такої продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам зазначеного технiчного регламенту, якi охоплюються цими стандартами або їх частинами та визначенi в технiчному регламентi.

     4. У разi якщо стандарт з перелiку нацiональних стандартiв не повною мiрою задовольняє вимоги, на охоплення яких спрямований цей стандарт та якi визначенi у вiдповiдному технiчному регламентi, вiдповiдний державний орган за результатами консультацiй з нацiональним органом стандартизацiї включає такий стандарт до перелiку нацiональних стандартiв, не включає його, включає його з обмеженням, залишає його в перелiку, залишає його в перелiку з обмеженням або виключає його з перелiку.

     У перелiку нацiональних стандартiв для стандартiв, що включенi до нього або залишенi в ньому з обмеженням, зазначається змiст обмежень у наданнi презумпцiї вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту внаслiдок застосування зазначених стандартiв чи їх окремих положень.

     У разi потреби вiдповiднi державнi органи звертаються до нацiонального органу стандартизацiї щодо необхiдностi забезпечення перевiрки та перегляду тих стандартiв, якi мiстяться в перелiку нацiональних стандартiв i застосування яких не надає презумпцiї вiдповiдностi вимогам технiчного регламенту або надає її лише частково.

     5. У разi включення до перелiку нацiональних стандартiв нового стандарту на замiну стандарту, що ранiше був включений до перелiку, зазначається дата припинення надання презумпцiї вiдповiдностi внаслiдок застосування замiненого стандарту. При цьому може бути передбачено, що до настання цiєї дати презумпцiя вiдповiдностi надається внаслiдок застосування як нового, так i замiненого нацiонального стандарту.

     6. У разi якщо технiчний регламент було розроблено на основi акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачене надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв, що вiдповiдають гармонiзованим європейським стандартам, до перелiку нацiональних стандартiв включаються лише нацiональнi стандарти, що є iдентичними вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартам.

     При цьому в перелiку нацiональних стандартiв враховуються вiдомостi про перiоди надання та обмеження у наданнi презумпцiї вiдповiдностi внаслiдок застосування вiдповiдних гармонiзованих європейських стандартiв.

     7. Перелiки нацiональних стандартiв формуються згiдно з методичними рекомендацiями, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     Нацiональний орган стандартизацiї за запитами вiдповiдних державних органiв надає їм iнформацiйну та методологiчну допомогу стосовно формування перелiкiв нацiональних стандартiв.

     Перелiк нацiональних стандартiв затверджується вперше до набрання чинностi вiдповiдним технiчним регламентом, а пiсля цього оновлюється в разi потреби шляхом його затвердження.

     Вiдповiднi державнi органи розмiщують затвердженi ними перелiки нацiональних стандартiв на своїх офiцiйних веб-сайтах не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх затвердження.

     8. Виробники мають право приймати iншi рiшення для задоволення вимог технiчних регламентiв, крiм застосування стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв.

     9. Крiм вiдповiдностi стандартам з перелiку нацiональних стандартiв, технiчними регламентами можуть бути передбаченi iншi випадки надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi посилання на документи, що мiстять технiчнi специфiкацiї, прийнятi Мiжнародною органiзацiєю законодавчої метрологiї (нормативнi документи Мiжнародної органiзацiї законодавчої метрологiї), та перелiки частин зазначених нормативних документiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки суттєвим вимогам технiчного регламенту щодо засобiв вимiрювальної технiки, якi охоплюються такими частинами нормативних документiв. Зазначенi посилання та перелiки формуються на основi вiдповiдних посилань i перелiкiв, опублiкованих в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу".

     У разi якщо технiчними регламентами, розробленими на основi актiв законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв, що вiдповiдають iншим, крiм стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, нормативним документам i технiчним специфiкацiям (їх положенням), та за умови, що посилання на такi нормативнi документи i технiчнi специфiкацiї (їх положення) опублiкованi в "Офiцiйному вiснику Європейського Союзу", вiдповiднi державнi органи розмiщують на своїх офiцiйних веб-сайтах перелiки вiдповiдних посилань.

     10. Конкретнi умови надання презумпцiї вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв визначаються технiчними регламентами, якими передбачене її надання.

(з 03.07.2020р. статтю 11 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 9 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)
(з 03.07.2020р. Закон буде доповнено статтями 111 i 112 вiдповiдно до пiдпункту 10 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 12. Особливостi перехiдних перiодiв застосування технiчних регламентiв

     1. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технiчний регламент, може бути встановлено, що надання на ринку або введення в експлуатацiю продукцiї, яка вiдповiдає вимогам технiчного регламенту, що був чинним ранiше, та була введена в обiг до дня набрання чинностi новим технiчним регламентом чи не пiзнiше iншого термiну (строку), встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено новий технiчний регламент, не може бути заборонено або обмежено з причин невiдповiдностi такої продукцiї вимогам нового технiчного регламенту.

     2. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технiчний регламент, що був прийнятий вперше чи дiя якого ранiше не поширювалася на певний вид продукцiї, може бути встановлено право надавати на ринку або вводити в експлуатацiю продукцiю, яка не вiдповiдає усiм чи окремим вимогам цього технiчного регламенту та була введена в обiг до дня набрання ним чинностi чи не пiзнiше iншого термiну (строку), встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено зазначений технiчний регламент.

     3. Надання на ринку або введення в експлуатацiю продукцiї, визначеної в частинах першiй та другiй цiєї статтi, може бути обмежено термiном (строком), встановленим нормативно-правовим актом, яким затверджено вiдповiдний технiчний регламент. У разi якщо технiчнi вимоги до продукцiї, визначенi у новому технiчному регламентi, не змiнилися чи змiнилися неiстотно порiвняно з технiчним регламентом, що був чинним ранiше, зазначений термiн (строк), як правило, не встановлюється.

     4. Крiм особливостей, визначених цiєю статтею, технiчними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановленi також iншi особливостi перехiдних перiодiв застосування технiчних регламентiв, зокрема щодо:

     можливостi застосування на вибiр виробника вимог нового технiчного регламенту або технiчного регламенту, що був чинним ранiше, протягом встановленого перехiдного перiоду;

     чинностi документiв про вiдповiднiсть, виданих органами з оцiнки вiдповiдностi згiдно з технiчними регламентами, що були чинними ранiше.

(статтю 12 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 13. Методичнi рекомендацiї iз застосування технiчних регламентiв

     1. Вiдповiднi державнi органи в разi потреби розробляють методичнi рекомендацiї iз застосування технiчних регламентiв з метою роз'яснення їх положень i забезпечення їх узгодженого застосування.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Методичнi рекомендацiї iз застосування технiчних регламентiв не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх затвердження розмiщуються на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних державних органiв, а у випадках, визначених частиною третьою статтi 8 цього Закону, - також на офiцiйних веб-сайтах мiнiстерств, що затвердили вiдповiднi методичнi рекомендацiї.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 14. Процедури оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами

     1. Процедури оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами, розробляються, приймаються та застосовуються на основi принципiв, установлених Угодою Свiтової органiзацiї торгiвлi про технiчнi бар'єри у торгiвлi, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi 1994 року.

     2. Процедури оцiнки вiдповiдностi, застосування яких передбачене технiчними регламентами, розробляються на основi:

     настанов або рекомендацiй мiжнародних органiзацiй стандартизацiї, якщо вони вже прийнятi або перебувають на завершальнiй стадiї розроблення, чи їх вiдповiдних частин, за винятком випадкiв, коли, як буде належним чином роз'яснено за запитом держав - членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi (далi - СОТ), такi настанови або рекомендацiї чи їх вiдповiднi частини є невiдповiдними з таких причин, зокрема, як захист життя чи здоров'я людей, тварин або рослин, охорона довкiлля чи природних ресурсiв, забезпечення енергоефективностi, захист майна, забезпечення нацiональної безпеки, запобiгання пiдприємницькiй практицi, що вводить споживача (користувача) в оману, суттєвi клiматичнi чи iншi географiчнi чинники, суттєвi технологiчнi або iнфраструктурнi проблеми;

     настанов або рекомендацiй регiональних органiзацiй стандартизацiї, актiв законодавства Європейського Союзу, iнших економiчних об'єднань або iнших держав чи вiдповiдних частин таких настанов, рекомендацiй i актiв законодавства.

     3. У разi якщо технiчними регламентами передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, такi процедури мiстяться в технiчних регламентах, затверджених законами чи актами Кабiнету Мiнiстрiв України, або окремо затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує модулi оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються для розроблення процедур оцiнки вiдповiдностi, та правила використання модулiв оцiнки вiдповiдностi.

(абзац перший частини четвертої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Модулi оцiнки вiдповiдностi, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України, застосовуються як процедури оцiнки вiдповiдностi в разi посилання на них у вiдповiдних технiчних регламентах. У разi якщо в документах, на основi яких згiдно з частиною третьою статтi 9 цього Закону розробляються технiчнi регламенти, мiстяться процедури оцiнки вiдповiдностi, у вiдповiдних технiчних регламентах не допускається посилання на модулi оцiнки вiдповiдностi, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац другий частини четвертої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл IV
ОСОБЛИВОСТI РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНIЧНИХ РЕГЛАМЕНТIВ I ПРОЦЕДУР ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 15. План розроблення технiчних регламентiв

     1. План розроблення технiчних регламентiв формується за пропозицiями заiнтересованих сторiн на один або кiлька календарних рокiв з метою забезпечення координацiї цiєї дiяльностi.

     2. Заiнтересованi сторони подають у довiльнiй формi пропозицiї щодо розроблення технiчних регламентiв, внесення змiн до них або визнання їх такими, що втратили чиннiсть, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання:

     разом з вiдповiдними державними органами розглядає всi одержанi пропозицiї на предмет їх вiдповiдностi вимогам, визначеним статтею 9 цього Закону, пiдтримує чи вiдхиляє їх;

     на основi пiдтриманих пропозицiй формує проект плану розроблення технiчних регламентiв i затверджує план або вносить вiдповiднi змiни до нього;

     не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня затвердження плану розроблення технiчних регламентiв i змiн до нього розмiщує їх на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Стаття 16. Особливостi розроблення проектiв технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi

     1. Нацiональний орган стандартизацiї за запитами вiдповiдних державних органiв, що розробляють проекти технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, надає їм:

     iнформацiю про чиннiсть нацiональних стандартiв, якi застосовуються у сферi, що є предметом правового регулювання проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, або їх очiкуване прийняття, а також iнформацiю про чиннiсть вiдповiдних мiжнародних i регiональних стандартiв, настанов та рекомендацiй мiжнародних i регiональних органiзацiй стандартизацiї щодо процедур оцiнки вiдповiдностi, а в разi їх вiдсутностi - вiдповiдних нацiональних стандартiв iнших держав;

     методологiчну допомогу стосовно правильностi посилань у проектах технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi на нацiональнi стандарти.

     2. Проекти технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, розробленi вiдповiдними державними органами, пiдлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, стосовно вiдповiдностi проектiв вимогам законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї.

(частина друга статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 17. Особливостi оприлюднення та обговорення проектiв технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi

     1. Не пiзнiше дня подання проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi для погодження заiнтересованими органами вiдповiдний державний орган, що його розробив, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi повiдомлення про оприлюднення вiдповiдного проекту, а в разi потреби - додатково оприлюднює це повiдомлення в iнший спосiб, визначений Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Крiм iнформацiї, визначеної Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", у повiдомленнi про оприлюднення проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi додатково зазначаються:

     назва проекту та найменування вiдповiдного державного органу, що його розробив;

     види продукцiї, на якi передбачається поширити дiю розробленого технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi;

     стисле зазначення цiлi та обґрунтування необхiдностi прийняття технiчного регламенту або процедури оцiнки вiдповiдностi;

     iнформацiя про вiдповiднiсть проекту вiдповiдним мiжнародним стандартам або настановам чи рекомендацiям мiжнародних органiзацiй стандартизацiї щодо процедур оцiнки вiдповiдностi.

     2. Проект технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi повинен бути оприлюднений на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного державного органу, який його розробив, та розмiщуватися на ньому з дня розмiщення на цьому ж веб-сайтi повiдомлення про оприлюднення вiдповiдного проекту до закiнчення строку подання письмових коментарiв до цього проекту. У разi потреби вiдповiдний державний орган додатково оприлюднює проект технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi в iнший спосiб, визначений Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     3. У разi якщо вiдповiдний мiжнародний стандарт або настанова чи рекомендацiя мiжнародної органiзацiї стандартизацiї щодо процедури оцiнки вiдповiдностi вiдсутня або технiчний змiст розробленого технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi не вiдповiдає технiчному змiсту вiдповiдних мiжнародних стандартiв або настанов чи рекомендацiй мiжнародних органiзацiй стандартизацiї щодо процедур оцiнки вiдповiдностi та якщо технiчний регламент або процедура оцiнки вiдповiдностi може мати iстотний вплив на торгiвлю з державами - членами СОТ, вiдповiдний державний орган, що його (її) розробив, повинен:

     невiдкладно пiсля оприлюднення проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi на своєму офiцiйному веб-сайтi, але не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня такого оприлюднення, надати державам - членам СОТ повiдомлення про вiдповiдний проект технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi за формою, в обсязi та порядку, визначених правилами СОТ;

     за запитами компетентних органiв держав - членiв СОТ надавати їм детальний опис або копiї тексту проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, а також, за можливостi, зазначати тi частини проекту, в яких вiн суттєво вiдхиляється вiд вiдповiдних мiжнародних стандартiв або настанов чи рекомендацiй мiжнародних органiзацiй стандартизацiї щодо процедур оцiнки вiдповiдностi;

     надати можливiсть компетентним органам держав - членiв СОТ подати письмовi коментарi до проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, обговорити такi коментарi за їх запитами та взяти до уваги цi письмовi коментарi i результати їх обговорення.

     Повiдомлення та iншi документи, визначенi цiєю частиною, надаються вiдповiдними державними органами через центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, вiдповiдно до вимог статтi 22 цього Закону. Вiдповiдi на письмовi коментарi компетентних органiв держав - членiв СОТ повиннi надаватися до дня прийняття вiдповiдного технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi.

     4. Iстотний вплив технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi на торгiвлю з державами - членами СОТ встановлюється згiдно з критерiями, визначеними правилами СОТ.

     5. Строк подання письмових коментарiв до проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi не може бути меншим нiж 60 днiв з дня:

     оприлюднення проекту на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного державного органу - для подання коментарiв заiнтересованими сторонами;

     розповсюдження Секретарiатом СОТ повiдомлення про вiдповiдний проект серед держав - членiв СОТ - для подання коментарiв компетентними органами зазначених держав.

     Термiн подання письмових коментарiв повинен бути визначений таким чином, щоб було забезпечено достатнiй час для обговорення одержаних коментарiв iз заiнтересованими сторонами та можливiсть внесення в разi потреби необхiдних змiн до проектiв технiчних регламентiв чи процедур оцiнки вiдповiдностi з урахуванням установленого законодавством порядку розроблення нормативно-правових актiв.

     6. Вiдповiднi державнi органи повiдомляють державам - членам СОТ про стандарти, обов'язковiсть застосування яких установлена технiчними регламентами та якi мають iншi визначенi цим Законом ознаки технiчного регламенту, одночасно з повiдомленням про проекти технiчних регламентiв, якими передбачається встановити обов'язковiсть застосування таких стандартiв. Надання повiдомлень та iнших документiв стосовно зазначених стандартiв та їх обговорення здiйснюються в порядку, визначеному частиною третьою та абзацами першим, третiм та четвертим частини п'ятої цiєї статтi.

     7. Мiжнародними договорами України та зобов'язаннями, що випливають iз членства України в мiжнародних та регiональних органiзацiях, можуть бути передбаченi додатковi заходи щодо обмiну iнформацiєю про проекти технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi з iншими державами.

     Стаття 18. Особливостi розроблення та прийняття технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi за невiдкладних обставин

     1. У разi виникнення або загрози виникнення невiдкладних проблем у сферi захисту життя чи здоров'я людей, тварин або рослин, охорони довкiлля чи природних ресурсiв або нацiональної безпеки, якi вимагають термiнового прийняття технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, вiдповiдний державний орган має право не виконувати всiх або окремих обов'язкiв, що встановленi частиною третьою статтi 17 цього Закону, за умови, що пiсля прийняття зазначеного технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi цей орган повинен:

     не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня офiцiйного опублiкування технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, прийнятих за невiдкладних обставин, надати державам - членам СОТ повiдомлення про вiдповiдний технiчний регламент чи процедуру оцiнки вiдповiдностi за формою, в обсязi та порядку, визначених правилами СОТ;

     за запитами компетентних органiв держав - членiв СОТ надавати їм копiї тексту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, прийнятих за невiдкладних обставин;

     надати можливiсть компетентним органам держав - членiв СОТ подати письмовi коментарi до технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, прийнятих за невiдкладних обставин, обговорити такi коментарi за їх запитами та взяти до уваги цi письмовi коментарi i результати їх обговорення.

     Повiдомлення та iншi документи, визначенi цiєю частиною, надаються вiдповiдними державними органами через центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, вiдповiдно до вимог статтi 22 цього Закону.

     2. Наявнiсть чи вiдсутнiсть невiдкладних обставин, якi визначенi частиною першою цiєї статтi, встановлюється у вiдповiдному висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання. Зазначений висновок готується за результатами розгляду письмового обґрунтування наявностi невiдкладних обставин, поданого вiдповiдним державним органом, та надається цьому органу не пiзнiше 30 днiв з дня одержання зазначеного обґрунтування.

(абзац перший частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     У разi якщо у висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, встановлено вiдсутнiсть невiдкладних обставин, вiдповiдний проект технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi не вважається таким, що розроблений за невiдкладних обставин, i пiдлягає оприлюдненню та обговоренню в порядку, визначеному статтею 17 цього Закону.

(частину другу статтi 18 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Строк подання компетентними органами держав - членiв СОТ письмових коментарiв до технiчного регламенту або процедури оцiнки вiдповiдностi, прийнятих за невiдкладних обставин, не може бути меншим нiж 60 днiв з дня розповсюдження Секретарiатом СОТ повiдомлення про вiдповiдний технiчний регламент чи процедуру оцiнки вiдповiдностi серед зазначених держав.

     Строк подання заiнтересованими сторонами письмових коментарiв до розробленого за невiдкладних обставин проекту технiчного регламенту чи процедури оцiнки вiдповiдностi, який встановлений частиною п'ятою статтi 17 цього Закону, може бути скорочений, але не може бути меншим, нiж мiнiмальний строк, передбачений Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     4. Вiдповiднi державнi органи повiдомляють державам - членам СОТ про стандарти, обов'язковiсть застосування яких установлена технiчними регламентами та якi мають iншi визначенi цим Законом ознаки технiчного регламенту, одночасно з повiдомленням про технiчнi регламенти, прийнятi за невiдкладних обставин, якими встановлюється обов'язковiсть застосування таких стандартiв. Надання повiдомлень та iнших документiв стосовно зазначених стандартiв та їх обговорення здiйснюються в порядку, визначеному частиною першою та абзацом першим частини третьої цiєї статтi.

     5. Вiдповiдний державний орган за результатами розгляду письмових коментарiв компетентних органiв держав - членiв СОТ переглядає технiчний регламент чи процедуру оцiнки вiдповiдностi, прийнятi за невiдкладних обставин, у строк, визначений частиною третьою статтi 20 цього Закону.

     Стаття 19. Особливостi опублiкування технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi та набрання ними чинностi

     1. Усi нормативно-правовi акти, якими затверджуються технiчнi регламенти i процедури оцiнки вiдповiдностi, та нормативно-правовi акти про внесення змiн до зазначених нормативно-правових актiв чи затверджених ними технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi або про визнання зазначених нормативно-правових актiв такими, що втратили чиннiсть, чи їх скасування пiдлягають опублiкуванню в iнформацiйному бюлетенi "Офiцiйний вiсник України" незалежно вiд їх опублiкування в iнших офiцiйних друкованих виданнях, визначених законодавством.

     2. Нормативно-правовi акти, якими затверджуються технiчнi регламенти i процедури оцiнки вiдповiдностi або вносяться змiни до них, за винятком нормативно-правових актiв, прийнятих за невiдкладних обставин, що визначенi статтею 18 цього Закону, набирають чинностi у термiн, визначений цими нормативно-правовими актами, але не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня їх офiцiйного опублiкування, з метою надання суб'єктам господарювання часу для приведення своєї продукцiї або пов'язаних з нею процесiв чи методiв виробництва у вiдповiднiсть iз новими вимогами.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 20. Перегляд технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi

     1. Вiдповiднi державнi органи переглядають технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi на предмет їх вiдповiдностi вимогам цього Закону з метою визначення потреби у внесеннi змiн до них або визнаннi їх такими, що втратили чиннiсть.

(абзац перший частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Перегляд технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi з iнших пiдстав, нiж тi, що визначенi цим Законом, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     2. Технiчнi регламенти переглядаються не рiдше нiж один раз на п'ять рокiв з дня:

     набрання ними чинностi;

     набрання чинностi змiнами до них, якi були внесенi за результатами попереднього перегляду;

     надання вiдповiдними державними органами iнформацiї про залишення їх без змiн за результатами попереднього перегляду.

     У базi даних про технiчнi регламенти вказуються нормативно-правовi акти, якими вносяться змiни до технiчних регламентiв за результатами їх перегляду, iз зазначенням дати набрання чинностi цими змiнами. Технiчнi регламенти позначаються в базi даних про технiчнi регламенти як такi, що за результатами їх перегляду були залишенi без змiн, iз зазначенням дати надання вiдповiдними державними органами iнформацiї про це центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     3. Технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi, якi були прийнятi за невiдкладних обставин, крiм строкiв, визначених частиною другою цiєї статтi, також переглядаються не пiзнiше шести мiсяцiв з дня їх офiцiйного опублiкування.

     4. Технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi також пiдлягають перегляду в разi внесення змiн до документiв, на основi яких згiдно з частиною третьою статтi 9 та частиною другою статтi 14 цього Закону були розробленi такi технiчнi регламенти i процедури оцiнки вiдповiдностi, визнання цих документiв такими, що втратили чиннiсть, чи їх скасування.

     5. Вiдповiднi державнi органи пiсля завершення перегляду надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, iнформацiю про зробленi ними висновки щодо потреби у внесеннi змiн до технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, визнаннi їх такими, що втратили чиннiсть, або залишеннi їх без змiн.

     У разi якщо перегляд технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi з пiдстав та у строки, що визначенi цим Законом, не було проведено, вони переглядаються вiдповiдними державними органами за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     Стаття 21. Внесення змiн до технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi

     1. Проекти змiн до технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi розробляються та оприлюднюються вiдповiдно до статей 16 - 18 цього Закону.

     2. Прийнятi змiни до технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi опублiковуються та набирають чинностi вiдповiдно до статтi 19 цього Закону.

Роздiл V
НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ТЕХНIЧНI РЕГЛАМЕНТИ, СТАНДАРТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 22. Обмiн iнформацiєю про технiчнi регламенти, стандарти та процедури оцiнки вiдповiдностi з державами - членами СОТ

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, здiйснює функцiї центру обробки запитiв та надання повiдомлень у рамках виконання Угоди Свiтової органiзацiї торгiвлi про технiчнi бар'єри у торгiвлi, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi 1994 року.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, щодо надання iнформацiї про технiчнi регламенти, стандарти та процедури оцiнки вiдповiдностi належать:

     1) надання вiдповiдей i вiдповiдних документiв на обґрунтованi запити держав - членiв СОТ та заiнтересованих сторiн у зазначених державах стосовно:

     технiчних регламентiв i нацiональних стандартiв, якi прийнятi або розробляються в Українi;

     прийнятих або розроблюваних процедур оцiнки вiдповiдностi, застосування яких в Українi передбачене технiчними регламентами;

     членства та участi України, органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування та юридичних осiб публiчного права в мiжнародних i регiональних органiзацiях стандартизацiї та системах оцiнки вiдповiдностi, укладання ними двостороннiх i багатостороннiх договорiв (у тому числi мiжнародних договорiв України) щодо технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi та взаємного визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi, а також положень таких систем та договорiв;

     джерел опублiкування повiдомлень про оприлюднення проектiв технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, про оприлюднення програми робiт з нацiональної стандартизацiї та про проекти нацiональних стандартiв або способу одержання вiдомостей про джерела опублiкування зазначених повiдомлень;

     мiсцезнаходження iнших центрiв обробки запитiв та надання повiдомлень в Українi, якщо буде прийнято рiшення про створення кiлькох центрiв;

     2) органiзацiйне, методичне та iнформацiйне забезпечення пiдготовки та надання вiдповiдними державними органами повiдомлень i документiв, визначених частиною третьою статтi 17 та частиною першою статтi 18 цього Закону, державам - членам СОТ, а також обговорення коментарiв, поданих компетентними органами зазначених держав;

     3) органiзацiйне, методичне та iнформацiйне забезпечення пiдготовки та подання запитiв i коментарiв вiдповiдних державних органiв та iнших українських заiнтересованих сторiн щодо проектiв чи прийнятих технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, про якi держави - члени СОТ надали вiдповiднi повiдомлення;

     4) iнформування вiдповiдних державних органiв, iнших державних органiв, українських суб'єктiв господарювання про технiчнi регламенти, стандарти та процедури оцiнки вiдповiдностi держав - членiв СОТ.

     3. У разi розроблення, прийняття або застосування технiчного регламенту, який може мати iстотний вплив на торгiвлю з державами - членами СОТ, вiдповiдний державний орган на запит держави - члена СОТ роз'яснює необхiднiсть такого технiчного регламенту з точки зору принципiв розроблення, прийняття та застосування технiчних регламентiв, установлених Угодою Свiтової органiзацiї торгiвлi про технiчнi бар'єри у торгiвлi, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi 1994 року.

     У разi укладання двостороннiх та багатостороннiх договорiв (у тому числi мiжнародних договорiв України) щодо технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, якi можуть мати iстотний вплив на торгiвлю держав - членiв СОТ, що не є сторонами цього договору, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, надає зазначеним державам повiдомлення про такi договори за формою та в порядку, визначених правилами СОТ.

(абзац другий частини третьої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, iншi державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування та юридичнi особи публiчного права повиннi надавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, всi документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення ним своїх повноважень, визначених частинами другою та третьою цiєї статтi.

(частина четверта статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi економiчного розвитку, за запитами держав - членiв СОТ повинен надавати їм переклади документiв, якi стосуються конкретних повiдомлень, на одну з робочих мов СОТ або, якщо обсяг документiв є великим, переклади стислого викладу зазначених документiв на одну з таких мов.

     6. Розмiр плати за надання згiдно з цим Законом копiй документiв за запитами держав - членiв СОТ та заiнтересованих сторiн у зазначених державах повинен бути однаковим як для українських, так i для iноземних сторiн, за винятком фактичної вартостi доставки цих документiв.

     Стаття 23. Систематизацiя вiдомостей про технiчнi регламенти

(з 03.07.2020р. до назви статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1. Вiдомостi про прийняття технiчних регламентiв, їх перегляд, внесення до них змiн, визнання їх такими, що втратили чиннiсть, чи їх скасування вносяться до бази даних про технiчнi регламенти, яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

     До бази даних про технiчнi регламенти вносяться також вiдомостi про стандарти, обов'язковiсть застосування яких установлена технiчними регламентами та якi мають iншi визначенi цим Законом ознаки технiчного регламенту.

     2. Вiдомостi з бази даних про технiчнi регламенти розмiщуються у систематизованому виглядi на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня офiцiйного опублiкування вiдповiдних нормативно-правових актiв або з дня надання вiдповiдними державними органами iнформацiї про висновки, зробленi за результатами перегляду.

(з 03.07.2020р. до частини другої статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, стосовно кожного технiчного регламенту розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi та постiйно оновлює:

(з 03.07.2020р. до абзацу першого частини третьої статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     перелiк нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчного регламенту (в разi його затвердження);

(з 03.07.2020р. абзац другий частини третьої статтi 23 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 19 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     методичнi рекомендацiї iз застосування технiчного регламенту (в разi їх затвердження);

     перелiк призначених органiв (якщо технiчним регламентом передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначених органiв), а стосовно технiчного регламенту щодо обладнання, що працює пiд тиском, - також перелiк визнаних незалежних органiзацiй.

(з 03.07.2020р. до абзацу четвертого частини третьої статтi 23 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 19 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл VI
ОЦIНКА ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 24. Добровiльна оцiнка вiдповiдностi

     1. Здiйснення добровiльної оцiнки вiдповiдностi не вимагається технiчними регламентами.

     2. Добровiльна оцiнка вiдповiдностi здiйснюється на добровiльних засадах, в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування вiдповiдностi, сертифiкацiю та iнспектування, та на вiдповiднiсть будь-яким заявленим вимогам.

     3. Орган з оцiнки вiдповiдностi залучається до здiйснення добровiльної оцiнки вiдповiдностi на умовах, визначених договором мiж заявником i таким органом.

(частина третя статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 25. Оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв

     1. Оцiнка вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв здiйснюється у випадках i шляхом застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, якi визначенi в таких технiчних регламентах.

     2. Процедури оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв застосовуються виробниками, а у випадках, в яких згiдно з вiдповiдними технiчними регламентами обов'язки виробникiв покладаються на iмпортерiв, розповсюджувачiв або iнших осiб, - iмпортерами, розповсюджувачами чи iншими особами.

(абзац перший частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Як виняток з положень абзацу першого цiєї частини, частин першої i сьомої статтi 28, частин першої i третьої статтi 30 цього Закону, технiчним регламентом, розробленим на основi акта законодавства Європейського Союзу, може бути передбачено, що iншi суб'єкти господарювання, нiж тi, що визначенi у зазначених положеннях цього Закону, та/або iншi, нiж суб'єкти господарювання чи органи з оцiнки вiдповiдностi, особи також повиннi застосовувати процедури оцiнки вiдповiдностi вимогам зазначеного технiчного регламенту, складати декларацiю про вiдповiднiсть та наносити знак вiдповiдностi технiчним регламентам у таких самих випадках, визначених вiдповiдним актом законодавства Європейського Союзу.

(абзац другий частини другої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Виробники та iншi особи, зазначенi в цiй частинi, застосовують процедури оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв самостiйно, а у випадках, визначених у технiчних регламентах чи передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi, - iз залученням вiдповiдних органiв з оцiнки вiдповiдностi.

     3. У разi якщо це передбачено технiчним регламентом чи визначеною у ньому процедурою оцiнки вiдповiдностi, уповноважений представник може виконувати вiд iменi виробника та пiд його вiдповiдальнiсть окремi обов'язки виробника, пов'язанi iз застосуванням вiдповiдної процедури оцiнки вiдповiдностi, за умови визначення цих обов'язкiв у письмовому дорученнi виробника.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Для виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв у випадках, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах чи передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi, повиннi або можуть бути залученi такi органи з оцiнки вiдповiдностi:

     призначенi органи;

(абзац другий частини четвертої статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     визнанi незалежнi органiзацiї - для виконання визначених завдань з оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском;

(з 03.07.2020р. до абзацу третього частини четвертої статтi 25 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом десятим пiдпункту 21 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     акредитованi випробувальнi лабораторiї виробникiв - для виконання визначених завдань з випробувань (контролю) продукцiї, якi визначенi у деяких процедурах оцiнки вiдповiдностi, якщо такими процедурами для виробника передбачений вибiр щодо звернення до власної акредитованої випробувальної лабораторiї або до призначеного органу.

(з 03.07.2020р. абзац четвертий частини четвертої статтi 25 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом дванадцятим пiдпункту 21 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. Забороняється вимагати видачу протоколiв випробувань та документiв про вiдповiднiсть, зазначених у технiчних регламентах та передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi, виключно акредитованими органами з оцiнки вiдповiдностi, якщо законодавством не встановленi вимоги щодо акредитацiї таких органiв.

(частина п'ята статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 26. Визнанi незалежнi органiзацiї

     1. Надання статусу визнаних незалежних органiзацiй здiйснюється шляхом прийняття органом, що призначає, рiшень про призначення визнаних незалежних органiзацiй на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно iз зазначеним технiчним регламентом.

(з 03.07.2020р. частину першу статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Визнанi незалежнi органiзацiї можуть бути призначенi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, яке працює пiд тиском, за умови, що вони:

(з 03.07.2020р. до абзацу першого частини другої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1) вiдповiдають таким загальним вимогам до визнаних незалежних органiзацiй:

     є юридичними особами - резидентами України незалежно вiд форми власностi;

     мають досвiд виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi (атестацiї) технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, протягом останнiх трьох рокiв;

(з 03.07.2020р. абзац четвертий частини другої статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     уклали договiр обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам;

(з 03.07.2020р. абзац п'ятий частини другої статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2) вiдповiдають спецiальним вимогам до визнаних незалежних органiзацiй, визначеним у технiчному регламентi щодо обладнання, що працює пiд тиском, а в разi якщо такi вимоги не визначенi у зазначеному технiчному регламентi - спецiальним вимогам до призначених органiв, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Визнаним незалежним органiзацiям не присвоюються iдентифiкацiйнi номери.

     4. Визнанi незалежнi органiзацiї можуть бути призначеними органами.

(з 03.07.2020р. частину четверту статтi 26 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. До визнаних незалежних органiзацiй застосовуються положення статей 33, 34, статтi 35 (крiм частини першої, пунктiв 6 i 7 частини другої, частини п'ятої), статей 36 - 44 цього Закону.

(з 03.07.2020р. до частини п'ятої статтi 26 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 22 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 27. Акредитованi випробувальнi лабораторiї виробникiв

     1. Акредитована випробувальна лабораторiя виробника може бути використана для здiйснення дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi для пiдприємства, частиною якого вона є, з метою виконання окремих процедур оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах. Така випробувальна лабораторiя повинна бути окремою та визначеною частиною пiдприємства та не повинна брати участi в розробленнi, виробництвi, постачаннi, встановленнi, використаннi або обслуговуваннi продукцiї, яку вона оцiнює.

     2. Акредитована випробувальна лабораторiя виробника повинна вiдповiдати таким вимогам:

     бути акредитованою нацiональним органом України з акредитацiї або нацiональним органом з акредитацiї iншої держави;

     випробувальна лабораторiя та її персонал повиннi мати визначене мiсце в органiзацiйнiй структурi та використовувати такi методи звiтування в межах пiдприємства, частиною якого є зазначена випробувальна лабораторiя, якi забезпечують їх неупередженiсть i демонструють цю неупередженiсть вiдповiдному нацiональному органу з акредитацiї;

     випробувальна лабораторiя та її персонал не повиннi бути вiдповiдальними за розроблення, виготовлення, постачання, встановлення, експлуатацiю або обслуговування продукцiї, яку вони оцiнюють, та не повиннi займатися будь-якою дiяльнiстю, яка могла б суперечити незалежностi їх суджень або їх доброчесностi стосовно їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     випробувальна лабораторiя повинна надавати свої послуги виключно пiдприємству, частиною якого вона є.

     3. Акредитована випробувальна лабораторiя виробника не пiдлягає призначенню. Пiдприємство, частиною якого є акредитована випробувальна лабораторiя виробника, або нацiональний орган України з акредитацiї повиннi надавати органу, що призначає, за його запитом iнформацiю стосовно акредитацiї вiдповiдної випробувальної лабораторiї.

(з 03.07.2020р. статтю 27 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 23 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 28. Декларування вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв

     1. У випадках, визначених у технiчних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, виробник або уповноважений представник (вiд iменi та пiд вiдповiдальнiсть виробника) повинен складати декларацiю про вiдповiднiсть.

     2. У декларацiї про вiдповiднiсть заявляється про те, що виконання вимог, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах, було доведено.

(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Декларацiя про вiдповiднiсть складається згiдно з вимогами до її змiсту, примiрною структурою чи формою, що встановлюються вiдповiдними технiчними регламентами.

     4. У разi якщо на певний вид продукцiї поширюється дiя кiлькох технiчних регламентiв, що вимагають складання декларацiї про вiдповiднiсть, повинна бути складена єдина декларацiя про вiдповiднiсть стосовно всiх таких технiчних регламентiв, якщо це передбачено вiдповiдними технiчними регламентами. В такiй декларацiї про вiдповiднiсть повиннi бути зазначенi вiдповiднi технiчнi регламенти, включаючи вiдомостi про їх офiцiйне опублiкування.

     Єдина декларацiя про вiдповiднiсть може мати форму досьє, яке складається з вiдповiдних окремих декларацiй про вiдповiднiсть.

     5. У випадках та вiдповiдно до вимог, визначених у певних технiчних регламентах, продукцiя при наданнi на ринку або введеннi в експлуатацiю (експлуатацiї) повинна супроводжуватися декларацiєю про вiдповiднiсть, її копiєю чи спрощеною декларацiєю про вiдповiднiсть.

     6. Декларацiя про вiдповiднiсть повинна бути складена державною мовою, а в разi якщо вона була складена iншою мовою - перекладена на державну мову.

     Якщо технiчним регламентом вимагається супроводження продукцiї при наданнi на ринку або введеннi в експлуатацiю (експлуатацiї) декларацiєю про вiдповiднiсть, її копiєю чи спрощеною декларацiєю про вiдповiднiсть, така декларацiя повинна бути складена або перекладена згiдно з вимогами закону про порядок застосування мов.

     Окремими технiчними регламентами можуть бути встановленi вимоги щодо додаткового застосування в декларацiї про вiдповiднiсть або її копiї iнших мов.

     7. Виробник шляхом складання декларацiї про вiдповiднiсть бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть продукцiї вимогам, установленим у вiдповiдних технiчних регламентах.

(частина сьома статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     8. Технiчними регламентами, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, можуть передбачатися iншi, крiм складення декларацiї про вiдповiднiсть, випадки декларування вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв.

     Стаття 29. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам

     1. У випадках, визначених у технiчних регламентах, на продукцiю та/або на iншi об'єкти, що зазначенi в таких технiчних регламентах (табличку з технiчними даними, пакування, супровiднi документи тощо), повинен наноситися знак вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Нанесенням знака вiдповiдностi технiчним регламентам на продукцiю вважається також нанесення цього знака на будь-який iнший, нiж сама продукцiя, об'єкт згiдно з правилами та умовами нанесення зазначеного знака.

     2. Форма та опис знака вiдповiдностi технiчним регламентам установлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Певними технiчними регламентами може бути передбачено застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам, що має iншу форму, нiж встановлена Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно з абзацом першим цiєї частини. У таких випадках форма та/або опис знака вiдповiдностi технiчним регламентам встановлюється у вiдповiдних технiчних регламентах.

     3. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам застосовується згiдно iз загальними принципами маркування таким знаком, установленими статтею 30 цього Закону (крiм пересувного обладнання, що працює пiд тиском). У певних технiчних регламентах можуть встановлюватися додатковi загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам для пересувного обладнання, що працює пiд тиском, встановлюються у вiдповiдному технiчному регламентi.

     4. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у вiдповiдних технiчних регламентах, а в разi якщо в певних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення зазначеного знака, такi правила та умови не визначенi, - згiдно з правилами та умовами нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. У разi якщо це передбачено технiчними регламентами, знак вiдповiдностi технiчним регламентам супроводжується iдентифiкацiйним номером залученого призначеного органу, а також iншим маркуванням та iнформацiєю.

     6. У випадках, визначених у технiчних регламентах щодо деяких категорiй засобiв вимiрювальної технiки, маркуванням вiдповiдностi таких засобiв вимогам зазначених технiчних регламентiв є знак вiдповiдностi технiчним регламентам та додаткове метрологiчне маркування, якi повиннi наноситися одночасно.

(стаття 29 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 30. Загальнi принципи маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам

     1. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися лише виробником або його уповноваженим представником.

     2. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен наноситися лише на продукцiю, для якої його нанесення передбачене конкретними технiчними регламентами, та не повинен наноситися на будь-яку iншу продукцiю.

     3. Виробник шляхом нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам ним самим або його уповноваженим представником вказує на те, що вiн бере на себе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть продукцiї всiм застосовним вимогам, визначеним у вiдповiдних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

(частина третя статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Знак вiдповiдностi технiчним регламентам повинен бути єдиним маркуванням, що засвiдчує вiдповiднiсть продукцiї застосовним вимогам, визначеним у вiдповiдних технiчних регламентах, якими передбачене нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

(частина четверта статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. Нанесення на продукцiю iнших маркувань, знакiв або написiв, якi можуть вводити в оману третiх осiб щодо значення чи форми знака вiдповiдностi технiчним регламентам, забороняється. Будь-яке iнше маркування може бути нанесене на продукцiю за умови, що це не вплине негативно на видимiсть, розбiрливiсть та значення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     Стаття 31. Визначення вартостi робiт з оцiнки вiдповiдностi

     1. Вартiсть робiт з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, що виконуються призначеними органами та визнаними незалежними органiзацiями, визначається згiдно з правилами, якi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Вартiсть робiт з добровiльної оцiнки вiдповiдностi визначається на договiрних засадах.

Роздiл VII
ПРИЗНАЧЕНI ОРГАНИ

     Стаття 32. Вимоги до призначених органiв

     1. Органи з оцiнки вiдповiдностi можуть бути призначенi для виконання ними як третiми сторонами певних завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно з вiдповiдними технiчними регламентами за умови, що вони:

(з 03.07.2020р. до абзацу першого частини першої статтi 32 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 27 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1) вiдповiдають таким загальним вимогам до призначених органiв:

     є юридичними особами - резидентами України незалежно вiд форми власностi;

     мають досвiд виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї протягом останнiх трьох рокiв;

(з 03.07.2020р. абзац четвертий частини першої статтi 32 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 27 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     мають власнi акредитованi випробувальнi лабораторiї для проведення принаймнi деяких видiв випробувань продукцiї в межах сфери призначення та уклали угоди з iншими акредитованими випробувальними лабораторiями для проведення видiв випробувань продукцiї в межах сфери призначення, якi не проводяться їх власними лабораторiями;

(з 03.07.2020р. абзац п'ятий частини першої статтi 32 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 27 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     уклали договiр обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам;

(з 03.07.2020р. абзац шостий частини першої статтi 32 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 27 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2) вiдповiдають спецiальним вимогам до призначених органiв, визначеним у вiдповiдних технiчних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначених органiв, а в разi якщо такi вимоги не визначенi в певних технiчних регламентах, - спецiальним вимогам до призначених органiв, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(з 03.07.2020р. статтю 32 буде доповнено частиною другою вiдповiдно до пiдпункту 27 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 33. Презумпцiя вiдповiдностi органу з оцiнки вiдповiдностi спецiальним вимогам до призначених органiв

     1. Доведення органом з оцiнки вiдповiдностi своєї вiдповiдностi критерiям, установленим вiдповiдними нацiональними стандартами, перелiк яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, або частинами цих стандартiв, надає такому органу з оцiнки вiдповiдностi презумпцiю вiдповiдностi спецiальним вимогам до призначених органiв у тiй мiрi, в якiй нацiональнi стандарти, що застосовуються, охоплюють зазначенi вимоги.

(з 03.07.2020р. до частини першої статтi 33 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 28 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. До перелiку нацiональних стандартiв, визначеного частиною першою цiєї статтi, включаються лише нацiональнi стандарти, що є iдентичними вiдповiдним гармонiзованим європейським стандартам.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, формує перелiк нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi органiв з оцiнки вiдповiдностi спецiальним вимогам до призначених органiв, в порядку, встановленому частинами четвертою, п'ятою та абзацом другим частини шостої статтi 11 цього Закону.

(з 03.07.2020р. до абзацу другого частини другої статтi 33 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 28 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Зазначений перелiк нацiональних стандартiв оновлюється в разi потреби шляхом його затвердження.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, розмiщує затверджений ним перелiк нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi органiв з оцiнки вiдповiдностi спецiальним вимогам до призначених органiв, на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня його затвердження.

(з 03.07.2020р. до абзацу четвертого частини другої статтi 33 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 28 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Вiдповiднiсть органу з оцiнки вiдповiдностi критерiям, установленим стандартами з перелiку нацiональних стандартiв, визначеного частиною першою цiєї статтi, може бути доведена виключно шляхом акредитацiї такого органу нацiональним органом України з акредитацiї, а в разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не здiйснює акредитацiю стосовно вiдповiдних видiв дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, - нацiональним органом з акредитацiї iншої держави.

(з 03.07.2020р. частину третю статтi 33 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 28 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 34. Залучення призначеними органами субпiдрядникiв та дочiрнiх пiдприємств до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi

     1. У разi якщо призначений орган залучає до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, субпiдрядника або своє дочiрнє пiдприємство, вiн повинен забезпечити вiдповiднiсть зазначеного субпiдрядника чи дочiрнього пiдприємства спецiальним вимогам до призначених органiв та повiдомити про його залучення орган, що призначає.

(частина перша статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Призначенi органи несуть повну вiдповiдальнiсть за роботи, що виконуються субпiдрядниками або дочiрнiми пiдприємствами, незалежно вiд того, є вони резидентами чи нерезидентами України.

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Субпiдрядник або дочiрнє пiдприємство можуть бути залученi до виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi лише за згодою замовника.

     4. Призначенi органи повиннi зберiгати для надання на запити органу, що призначає, вiдповiднi документи стосовно оцiнювання квалiфiкацiї залучених субпiдрядникiв чи дочiрнiх пiдприємств i робiт, що виконуються ними згiдно з конкретними процедурами оцiнки вiдповiдностi, визначеними у вiдповiдних технiчних регламентах.

     5. Субпiдрядники та дочiрнi пiдприємства, що є нерезидентами України, повиннi вiдповiдати спецiальним вимогам до призначених органiв тiєю мiрою, в якiй такi вимоги можуть бути застосованi до нерезидентiв України. У разi необхiдностi в технiчних регламентах зазначаються спецiальнi вимоги, якi не можуть бути застосованi до субпiдрядникiв i дочiрнiх пiдприємств, що є нерезидентами України, та вимоги, що замiнюють такi спецiальнi вимоги.

(статтю 34 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 35. Видача або вiдмова у видачi рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту, розширення сфери призначення

     1. Призначення здiйснюється шляхом прийняття органом, що призначає, рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту (далi - рiшення про призначення).

     2. Претендент на призначення подає органу, що призначає, заяву на призначення згiдно з формою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До заяви на призначення додаються:

     1) опис сфери призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом, стосовно якої претендент на призначення заявляє про свою компетентнiсть. Зазначений опис складається згiдно з формою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України, та пiдписується претендентом на призначення. В описi зазначаються:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї;

     процедури оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначенi цi процедури;

     додатковi вiдомостi щодо сфери призначення, якщо це вимагається технiчним регламентом;

     2) засвiдчена претендентом на призначення копiя атестата про акредитацiю, що засвiдчує вiдповiднiсть претендента на призначення спецiальним вимогам до призначених органiв. Сфера акредитацiї претендента на призначення повинна охоплювати процедури оцiнки вiдповiдностi та види продукцiї, стосовно яких вiн заявляє про свою компетентнiсть;

     3) нотарiально засвiдчена копiя статуту (положення) вiдповiдної юридичної особи;

     4) довiдка про досвiд виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї за останнi три роки, пiдписана претендентом на призначення;

     5) вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi, пiдписанi претендентом на призначення;

     6) довiдка з iнформацiєю про власнi акредитованi випробувальнi лабораторiї претендента на призначення для проведення випробувань продукцiї в межах сфери призначення, стосовно якої вiн заявляє про свою компетентнiсть, пiдписана претендентом на призначення;

     7) нотарiально засвiдченi копiї угод, укладених претендентом на призначення з iншими акредитованими випробувальними лабораторiями для проведення видiв випробувань у межах сфери призначення, якi не проводяться власними лабораторiями претендента на призначення;

     8) нотарiально засвiдчена копiя договору про обов'язкове страхування професiйної вiдповiдальностi за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам.

     3. Орган, що призначає:

     проводить аналiз поданого претендентом на призначення пакета документiв та перевiряє повноту вiдомостей;

     надсилає копiї заяви на призначення та пакета документiв, що додаються до неї, вiдповiдному державному органу для проведення ним оцiнювання претендента на призначення.

     Вiдповiдний державний орган проводить оцiнювання претендента на призначення та готує пропозицiї щодо його призначення чи вiдмови в призначеннi протягом 50 днiв з дня одержання цим органом копiї заяви на призначення та пакета документiв, що додаються до неї.

     Орган, що призначає, видає рiшення про призначення або в разi вiдмови в призначеннi надсилає претенденту на призначення письмове повiдомлення про вiдмову у видачi рiшення про призначення iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови.

     Рiшення про призначення складається у двох примiрниках, один з яких видається призначеному органу, а другий зберiгається в органi, що призначає. Копiя рiшення про призначення чи письмового повiдомлення про вiдмову у видачi рiшення про призначення надсилається вiдповiдному державному органу.

     4. Строк видачi рiшення про призначення або надсилання претенденту на призначення письмового повiдомлення про вiдмову у видачi рiшення про призначення не може бути бiльшим нiж 90 днiв з дня одержання органом, що призначає, заяви на призначення та пакета документiв, що додаються до неї.

     5. Орган, що призначає, присвоює призначеним органам iдентифiкацiйнi номери.

     Кожному призначеному органу присвоюється лише один iдентифiкацiйний номер незалежно вiд того, чи був цей орган призначений згiдно з кiлькома технiчними регламентами.

     6. У рiшеннi про призначення зазначаються:

     1) найменування та мiсцезнаходження призначеного органу;

     2) iдентифiкацiйний номер призначеного органу;

     3) сфера призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї;

     процедури оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначенi цi процедури;

     додатковi вiдомостi щодо сфери призначення, якщо це вимагається технiчним регламентом.

     7. Рiшення про призначення видається на необмежений строк.

     8. Пiдставами для вiдмови у видачi рiшення про призначення є:

     подання претендентом на призначення неповного пакета документiв, необхiдних для призначення;

     виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовiрних вiдомостей;

     невiдповiднiсть претендента на призначення вимогам до призначених органiв.

     У разi усунення претендентом на призначення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi рiшення про призначення, видача рiшення про призначення або надсилання письмового повiдомлення про вiдмову у видачi рiшення про призначення здiйснюється в порядку та строки, встановленi частинами другою - четвертою цiєї статтi.

     У разi якщо пiдставою для вiдмови у видачi рiшення про призначення є виявлення в документах, поданих претендентом на призначення, недостовiрних вiдомостей, заява на призначення може бути повторно подана не ранiше нiж через рiк пiсля прийняття рiшення про вiдмову у видачi рiшення про призначення.

     9. Розширення сфери призначення згiдно з технiчним регламентом, стосовно якого орган з оцiнки вiдповiдностi було призначено ранiше, здiйснюється в порядку та строки, встановленi цiєю статтею для видачi рiшення про призначення, з видачею призначеному органу примiрника рiшення про призначення iз внесеними змiнами, що пов'язанi з розширенням сфери призначення.

(з 03.07.2020р. статтю 35 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 30 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 36. Переоформлення та видача дублiката рiшення про призначення

     1. Пiдстави для переоформлення та видачi дублiката рiшення про призначення встановлюються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     2. Орган, що призначає, протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви про переоформлення рiшення про призначення та оригiналу рiшення, що додається до заяви, повинен видати призначеному органу переоформлене на новому бланку рiшення про призначення з урахуванням змiн, зазначених у заявi про його переоформлення.

     3. Орган, що призначає, протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви про видачу дублiката рiшення про призначення повинен видати призначеному органу дублiкат рiшення про призначення замiсть втраченого або пошкодженого.

(з 03.07.2020р. статтю 36 буде виключено вiдповiдно до пiдпункту 31 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 37. Обмеження сфери призначення, тимчасове припинення i поновлення дiї та анулювання рiшення про призначення

     1. Якщо за результатами монiторингу призначених органiв встановлено, що призначений орган не вiдповiдає вимогам до призначених органiв або не виконує своїх обов'язкiв, визначених цим Законом та вiдповiдними технiчними регламентами, згiдно з якими його призначено, орган, що призначає, звертається у порядку та строки, встановленi законом, з позовом до адмiнiстративного суду щодо обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дiї або анулювання рiшення про призначення залежно вiд ступеня невiдповiдностi вимогам чи невиконання обов'язкiв.

     2. Орган, що призначає, приймає рiшення про обмеження сфери призначення, тимчасове припинення дiї або анулювання рiшення про призначення:

     у разi звернення призначеного органу з вiдповiдною заявою;

     у разi повiдомлення нацiональним органом України з акредитацiї вiдповiдно про обмеження сфери акредитацiї, тимчасове зупинення дiї чи скасування атестата про акредитацiю призначеного органу.

     Орган, що призначає, анулює рiшення про призначення також у разi припинення призначеного органу (злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiї).

     3. Тимчасове припинення дiї рiшення про призначення може поширюватися як на сферу призначення в цiлому, так i на окремi види продукцiї та процедури оцiнки вiдповiдностi.

     4. Орган, що призначає, приймає рiшення про поновлення дiї рiшення про призначення:

     у разi встановлення за результатами монiторингу призначених органiв вiдповiдностi призначеного органу вимогам до призначених органiв або виконання ним своїх обов'язкiв стосовно видiв продукцiї та процедур оцiнки вiдповiдностi, щодо яких було прийнято рiшення про тимчасове припинення дiї рiшення про призначення;

     у разi повiдомлення нацiональним органом України з акредитацiї про поновлення дiї атестата про акредитацiю призначеного органу.

     5. Орган, що призначає, приймає рiшення про обмеження сфери призначення, тимчасове припинення чи поновлення дiї або анулювання рiшення про призначення протягом 30 днiв з дня одержання вiдповiдної заяви, повiдомлення, iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, результатiв монiторингу призначених органiв.

     У разi прийняття рiшення про обмеження сфери призначення орган, що призначає, видає призначеному органу примiрник рiшення про призначення iз внесеними змiнами, що пов'язанi з обмеженням сфери призначення.

     6. Нацiональний орган України з акредитацiї невiдкладно повiдомляє органу, що призначає, та вiдповiдному державному органу про обмеження сфери акредитацiї, тимчасове зупинення чи поновлення дiї або скасування атестата про акредитацiю призначеного органу.

     7. У разi обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дiї або анулювання рiшення про призначення орган, що призначає, за пропозицiєю вiдповiдного державного органу вживає вiдповiдних заходiв для того, щоб комплекти документацiї, пов'язаної з оцiнкою вiдповiдностi, яка здiйснювалася таким органом, в подальшому опрацьовувалися iншим призначеним органом або зберiгалися для надання органу, що призначає, вiдповiдному державному органу та вiдповiдним органам державного ринкового нагляду за їх запитами.

(з 03.07.2020р. статтю 37 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 32 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)
(з 03.07.2020р. Закон буде доповнено статтею 371 вiдповiдно до пiдпункту 33 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 38. Органiзацiя дiяльностi з призначення

     1. Орган, що призначає, та вiдповiднi державнi органи у своїй дiяльностi з оцiнювання претендентiв на призначення, їх призначення та монiторингу призначених органiв повиннi:

     забезпечувати вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв з органами з оцiнки вiдповiдностi;

(абзац другий частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     гарантувати об'єктивнiсть та неупередженiсть своєї дiяльностi;

     забезпечувати прийняття кожного рiшення, яке стосується призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, компетентними особами, що є iншими, нiж особи, якi провели оцiнювання цього органу;

     забезпечувати конфiденцiйнiсть одержаної iнформацiї;

     мати у своєму розпорядженнi достатню кiлькiсть компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань.

     2. Монiторинг призначених органiв здiйснюється шляхом:

     аналiзу iнформацiї, наданої органу, що призначає, призначеними органами вiдповiдно до частин першої i четвертої статтi 34, частин першої i третьої статтi 42 цього Закону;

     аналiзу документально пiдтвердженої iнформацiї, одержаної органом, що призначає, вiд фiзичних та юридичних осiб, яка свiдчить про невiдповiднiсть призначених органiв вимогам до призначених органiв або невиконання ними своїх обов'язкiв;

     проведення планових та позапланових перевiрок призначених органiв згiдно iз Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Плановi перевiрки призначених органiв проводяться вiдповiдно до рiчних планiв з перiодичнiстю, визначеною згiдно з вимогами Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

(частина друга статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв, якi здiйснюють оцiнювання претендентiв на призначення або монiторинг призначених органiв, мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати, за умови пред'явлення службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) на проведення оцiнювання або монiторингу, претендентiв на призначення чи призначених органiв;

     вимагати вiд претендентiв на призначення чи призначених органiв надання документiв i матерiалiв, необхiдних для проведення оцiнювання або монiторингу, одержувати копiї таких документiв i матерiалiв;

     вимагати вiд посадових осiб претендентiв на призначення чи призначених органiв надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час проведення оцiнювання або монiторингу.

     Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв, якi здiйснюють оцiнювання претендентiв на призначення або монiторинг призначених органiв, зобов'язанi не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням оцiнювання або монiторингу, та не використовувати таку iнформацiю в особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, крiм випадкiв, визначених законом. Посадовi особи, виннi у порушеннi зазначеного обов'язку, притягаються до встановленої законом вiдповiдальностi.

(частину третю статтi 38 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Делегування органом, що призначає, або вiдповiдними державними органами своїх повноважень щодо здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення, їх призначення та монiторингу призначених органiв iншим особам забороняється.

     До здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення та монiторингу призначених органiв залучаються фахiвцi (аудитори, експерти) з досвiдом виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi та/або акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi у сферах призначення, що пiдлягають оцiнюванню або монiторингу, не менше п'яти рокiв.

     Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв i фахiвцi не можуть брати участi у здiйсненнi оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв у разi, якщо вони перебували протягом останнiх трьох рокiв або перебувають у службовiй залежностi вiд претендента на призначення або призначеного органу, який пiдлягає вiдповiдно оцiнюванню чи монiторингу, є близькими особами в розумiннi Закону України "Про запобiгання корупцiї" для будь-якої особи, яка належить до персоналу такого претендента на призначення чи призначеного органу, а також якщо вони брали участь у виконаннi робiт з акредитацiї вiдповiдного претендента на призначення чи призначеного органу.

     Посадовi особи органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв i фахiвцi, якi надали недостовiрнi вiдомостi щодо своєї вiдповiдностi зазначеним вимогам до них (крiм технiчних помилок), не можуть бути залученi до здiйснення оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей, задокументованого у вiдповiдному актi.

     Залученi фахiвцi беруть участь у здiйсненнi оцiнювання претендентiв на призначення або монiторингу призначених органiв спiльно з посадовими особами органу, що призначає, та вiдповiдних державних органiв, а також мають права i виконують обов'язки, встановленi абзацами другим (iз замiною пред'явлення службового посвiдчення пред'явленням документа, що вiдповiдно до закону посвiдчує особу), третiм i п'ятим частини третьої цiєї статтi.

     Залученi фахiвцi не можуть становити бiльше половини складу комiсiї, що здiйснює оцiнювання претендента на призначення чи монiторинг призначеного органу, або очолювати зазначену комiсiю.

(частина четверта статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 39. Вимоги до порядку призначення

     1. Орган, що призначає, повiдомляє вiдповiдному державному органу та нацiональному органу України з акредитацiї про призначення, вiдмову в призначеннi, розширення або обмеження сфери призначення, тимчасове припинення чи поновлення дiї рiшень про призначення або анулювання цих рiшень не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдних рiшень.

(з 03.07.2020р. частину першу статтi 39 буде виключено згiдно з пiдпунктом 35 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Принципи органiзацiйної єдностi та мовчазної згоди до порядку призначення не застосовуються.

(з 03.07.2020р. частину другу статтi 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 35 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Видача, переоформлення та видача дублiката рiшення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення i поновлення дiї рiшення про призначення та анулювання цього рiшення здiйснюються на безоплатнiй основi.

(з 03.07.2020р. частину третю статтi 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 35 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Спори з питань призначення вирiшуються в судовому порядку.

     5. Порядок видачi або вiдмови у видачi рiшення про призначення, його переоформлення та видачi його дублiката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення i поновлення дiї рiшення про призначення та анулювання цього рiшення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(з 03.07.2020р. частину п'яту статтi 39 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 35 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 40. Оприлюднення iнформацiї про призначенi органи

     1. Орган, що призначає, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi рiшення про призначення, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення i поновлення дiї рiшень про призначення та анулювання цих рiшень не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття вiдповiдних рiшень.

     2. Вiдомостi про призначенi органи вносяться до реєстру призначених органiв, який формується та ведеться органом, що призначає.

     3. Орган, що призначає, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi та постiйно оновлює перелiки призначених органiв стосовно кожного технiчного регламенту, яким передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi iз залученням призначених органiв.

     У перелiках призначених органiв зазначаються їх найменування та мiсцезнаходження, присвоєнi їм iдентифiкацiйнi номери та сфери їх призначення.

(з 03.07.2020р. статтю 40 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 36 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 41. Обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi

     1. Призначенi органи повиннi проводити оцiнки вiдповiдностi згiдно з процедурами оцiнки вiдповiдностi, визначеними у вiдповiдних технiчних регламентах.

     2. Оцiнки вiдповiдностi повиннi проводитися у пропорцiйний спосiб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання. Призначенi органи повиннi здiйснювати свою дiяльнiсть з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу.

(абзац перший частини другої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     При цьому призначенi органи повиннi дотримуватися ступеня вимогливостi та рiвня захисту, що є необхiдними для вiдповiдностi продукцiї вимогам вiдповiдного технiчного регламенту.

     3. У разi якщо призначений орган вважає, що виробником не були виконанi вимоги, визначенi в технiчному регламентi, вiдповiдних стандартах з перелiку нацiональних стандартiв, вiдповiднiсть яким надає презумпцiю вiдповiдностi продукцiї, пов'язаних з нею процесiв або методiв виробництва чи iнших об'єктiв вимогам технiчного регламенту, чи технiчних специфiкацiях, зазначений орган повинен вимагати вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв та не видавати документ про вiдповiднiсть.

(з 03.07.2020р. до частини третьої статтi 41 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом третiм пiдпункту 37 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. У разi якщо пiд час проведення монiторингу вiдповiдностi пiсля видачi документа про вiдповiднiсть призначений орган виявить, що продукцiя вже не вiдповiдає вимогам, зазначений орган повинен вимагати вiд виробника вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв i в разi необхiдностi призупинити або скасувати документ про вiдповiднiсть.

     5. У разi якщо коригувальних заходiв не було вжито або вони не дали необхiдних результатiв, призначений орган залежно вiд обставин повинен обмежити сферу, призупинити або скасувати будь-якi документи про вiдповiднiсть.

(з 03.07.2020р. до частини п'ятої статтi 41 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом четвертим пiдпункту 37 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     6. Технiчними регламентами та визначеними у них процедурами оцiнки вiдповiдностi можуть бути встановленi додатковi обов'язки призначених органiв стосовно їх дiяльностi.

     Стаття 42. Обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї

     1. Призначенi органи повиннi iнформувати орган, що призначає, про:

     будь-якi вiдмови у видачi, обмеження сфери, призупинення або скасування документiв про вiдповiднiсть;

(з 03.07.2020р. абзац другий частини першої статтi 42 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 38 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     будь-якi обставини, що впливають на сферу та умови призначення цих органiв;

     будь-якi запити щодо надання iнформацiї стосовно дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, одержанi ними вiд органiв державного ринкового нагляду.

     На запит органу, що призначає, призначенi органи також повиннi iнформувати його про дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, здiйснену в межах сфери їх призначення, та будь-яку iншу здiйснену дiяльнiсть, включаючи транскордонну дiяльнiсть та роботи за договорами субпiдряду.

     2. Призначенi органи повиннi надавати iншим органам з оцiнки вiдповiдностi, якi призначенi згiдно з тим же технiчним регламентом та здiйснюють подiбну дiяльнiсть з оцiнки вiдповiдностi, що охоплює таку саму продукцiю, вiдповiдну iнформацiю з питань, якi стосуються негативних результатiв оцiнки вiдповiдностi, а на запит - також позитивних результатiв оцiнки вiдповiдностi.

     3. Технiчними регламентами та визначеними у них процедурами оцiнки вiдповiдностi можуть бути встановленi додатковi обов'язки призначених органiв стосовно надання iнформацiї.

     4. Iнформацiя, зазначена в частинах першiй - третiй цiєї статтi, надається призначеними органами не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня прийняття ними вiдповiдних рiшень, виникнення обставин або одержання запитiв, якщо у вiдповiдних технiчних регламентах чи процедурах оцiнки вiдповiдностi не визначено iнший строк надання iнформацiї або не зазначено, що певна iнформацiя надається перiодично.

(з 03.07.2020р. до частини четвертої статтi 42 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 38 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. Орган, що призначає, накопичує, систематизує та зберiгає iнформацiю, одержану ним вiд призначених органiв, шляхом формування та ведення вiдповiдних баз даних.

(з 03.07.2020р. до абзацу першого частини п'ятої статтi 42 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 38 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Порядок формування та ведення вiдповiдних баз даних, одержаних органом, що призначає, вiд призначених органiв, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

(з 03.07.2020р. абзац другий частини п'ятої статтi 42 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом 38 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 421. Професiйна таємниця призначених органiв

     1. Професiйною таємницею призначених органiв є конфiденцiйна iнформацiя, одержана чи створена пiд час виконання призначеними органами завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдних технiчних регламентах.

     Призначенi органи, залученi ними субпiдрядники та дочiрнi пiдприємства, а також їхнiй персонал зобов'язанi не розголошувати iнформацiю, що становить предмет професiйної таємницi призначених органiв, без згоди замовника робiт з оцiнки вiдповiдностi або особи, якої стосується така iнформацiя (крiм випадкiв надання зазначеної iнформацiї вiдповiдно до закону), та не використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

(Закон доповнено статтею 421 згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 43. Розгляд апеляцiй на рiшення призначених органiв

     1. Особа, яка надає об'єкт оцiнки вiдповiдностi, має право подати призначеному органу апеляцiю з вимогою переглянути будь-яке рiшення, прийняте цим органом стосовно об'єкта оцiнки вiдповiдностi.

(з 03.07.2020р. до частини першої статтi 43 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 40 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Призначений орган розглядає апеляцiю згiдно з положеннями нацiональних стандартiв, що стосуються розгляду апеляцiй органами з оцiнки вiдповiдностi.

     3. У разi незгоди заявника з рiшенням призначеного органу, прийнятим за результатами розгляду апеляцiї, це рiшення може бути оскаржене шляхом подання апеляцiї апеляцiйнiй комiсiї, утворенiй центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання (далi - апеляцiйна комiсiя).

(з 03.07.2020р. частину третю статтi 43 буде доповнено абзацами другим - четвертим вiдповiдно до пiдпункту 40 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Подання апеляцiї призначеному органу та апеляцiйнiй комiсiї не обмежує права заявника на звернення до суду.

     Рiшення апеляцiйної комiсiї може бути оскаржене в судовому порядку.

     5. Витрати на подання апеляцiї та проведення повторної оцiнки вiдповiдностi здiйснюються за рахунок заявника. У разi якщо результати повторної оцiнки вiдповiдностi вiдрiзняються вiд результатiв попередньої, зазначенi витрати заявника вiдшкодовуються призначеним органом, який одержав недостовiрнi результати попередньої оцiнки вiдповiдностi.

(з 03.07.2020р. частину п'яту статтi 43 буде виключено згiдно з пiдпунктом 40 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     6. Положення про апеляцiйну комiсiю, її склад та порядок розгляду нею апеляцiй затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     Стаття 44. Координацiя призначених органiв

     1. У разi якщо це передбачено певним технiчним регламентом, вiдповiдна координацiя та спiвпраця мiж органами з оцiнки вiдповiдностi, призначеними згiдно iз зазначеним технiчним регламентом, впроваджуються та належним чином функцiонують у формi секторальної або мiжсекторальної групи чи груп призначених органiв.

(з 03.07.2020р. до частини першої статтi 44 будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 41 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Призначенi органи беруть участь у роботi секторальної або мiжсекторальної групи чи груп призначених органiв безпосередньо або через визначених представникiв.

(з 03.07.2020р. частину другу статтi 44 буде доповнено абзацом другим вiдповiдно до пiдпункту 41 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Орган, що призначає, утворює та лiквiдовує секторальнi (мiжсекторальнi) групи призначених органiв, а також визначає технiчнi регламенти та/або передбаченi ними процедури оцiнки вiдповiдностi, що належать до сфери вiдповiдальностi зазначених груп.

(з 03.07.2020р. частину третю статтi 44 буде доповнено абзацами другим i третiм вiдповiдно до пiдпункту 41 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Секторальнi (мiжсекторальнi) групи призначених органiв мають право розробляти та ухвалювати документи, спрямованi на забезпечення узгодженостi в технiчному застосуваннi призначеними органами процедур оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, що належать до сфери вiдповiдальностi зазначених груп. Призначенi органи повиннi застосовувати такi документи як загальнi настанови.

(з 03.07.2020р. статтю 44 буде доповнено частиною п'ятою вiдповiдно до пiдпункту 41 пункту 14 роздiлу I Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл VIII
ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI

     Стаття 45. Визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi, проведеної за межами України

     1. Результати оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, проведеної в iншiй державi, визнаються i приймаються в Українi, якщо застосованi в цiй державi процедури оцiнки вiдповiдностi (навiть якщо вони вiдрiзняються вiд українських процедур) забезпечують такий самий або вищий рiвень вiдповiдностi вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, як i українськi процедури оцiнки вiдповiдностi.

(частина перша статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2. Результати оцiнки вiдповiдностi (протоколи випробувань, документи про вiдповiднiсть тощо) вимогам технiчних регламентiв, проведеної в iнших державах, визнаються i приймаються в Українi згiдно з положеннями чинних мiжнародних договорiв України, якi передбачають взаємне визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi.

(частина друга статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     3. Призначенi органи мають право визнавати i приймати результати оцiнки вiдповiдностi (протоколи випробувань, документи про вiдповiднiсть тощо) вимогам технiчних регламентiв, проведеної iноземними акредитованими органами з оцiнки вiдповiдностi, на пiдставi укладених з такими органами договорiв про визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi, за умови якщо:

(абзац перший частини третьої статтi 45 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     нацiональнi органи з акредитацiї, якi акредитують органи з оцiнки вiдповiдностi як в Українi, так i в iншiй державi, є членами мiжнародної або регiональної органiзацiї з акредитацiї та/або уклали угоду про взаємне визнання з такою органiзацiєю стосовно вiдповiдних видiв дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi;

     призначений орган на пiдставi документа про вiдповiднiсть, виданого iноземним органом з оцiнки вiдповiдностi, застосовує процедуру оцiнки вiдповiдностi або її частину та видає документ про вiдповiднiсть, передбачений цiєю процедурою, пiд свою вiдповiдальнiсть.

(абзац третiй частини третьої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. Частину четверту статтi 45 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

Роздiл IX
КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

     Стаття 46. Контроль за додержанням законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi

     1. Контроль вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв здiйснюється шляхом державного ринкового нагляду i контролю нехарчової продукцiї, а в разi якщо певнi види продукцiї, на якi поширюється дiя технiчних регламентiв, не пiдлягають державному ринковому нагляду i контролю нехарчової продукцiї, - шляхом здiйснення iнших видiв державного нагляду (контролю) вiдповiдно до закону.

     2. Орган, що призначає, iз залученням вiдповiдних державних органiв проводить монiторинг призначених органiв i визнаних незалежних органiзацiй вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 47. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi

     1. Особи, виннi в порушеннi законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, притягуються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через рiк з дня його опублiкування, крiм:

     пiдпунктiв 2, 4, 5, 7 - 12, 15, 16 i 21 пункту 3 та пункту 10 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     пiдпункту 14 пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з 1 липня 2015 року;

     пiдпункту 3 та пiдпункту "д" пiдпункту 22 пункту 3 цього роздiлу, якi набирають чинностi з 21 вересня 2015 року;

     абзацу третього пiдпункту "ж" пiдпункту 22 пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року;

     абзацiв другого та третього пiдпункту 13 та пiдпункту 20 пункту 3 цього роздiлу, якi набирають чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 30, ст. 1008).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про пiдтвердження вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33; 2006 р., N 12, ст. 101; 2009 р., N 24, ст. 297; 2012 р., N 36, ст. 420; 2013 р., N 38, ст. 500; 2014 р., N 4, ст. 61, N 30, ст. 1008);

     Закон України "Про технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101; 2007 р., N 35, ст. 488; 2008 р., N 23, ст. 218; 2009 р., N 24, ст. 297; 2011 р., N 21, ст. 144; 2012 р., N 36, ст. 420; 2013 р., N 38, ст. 500; 2014 р., N 4, ст. 61, N 31, ст. 1058).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) статтi 169 та 1701 виключити;

     б) статтi 1721 i 1889 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1721. Порушення процедур оцiнки вiдповiдностi

     Порушення призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями процедур оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв; порушення органами з сертифiкацiї, призначеними в державнiй системi сертифiкацiї, правил i порядку обов'язкової сертифiкацiї продукцiї -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 1889. Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання

     Невиконання законних вимог посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацiю, метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi i сертифiкацiю продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в) у частинi першiй статтi 2444 слова та цифри "стаття 1701 - щодо правопорушень пiд час реалiзацiї товарiв, виконання робiт, надання послуг громадянам-споживачам" виключити;

     г) статтю 2447 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2447. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 1721, 1889 цього Кодексу.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi стандартизацiї, метрологiї та метрологiчної дiяльностi i технiчного регулювання, його заступники, а також iншi уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     2) статтю 46 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Оцiнка вiдповiдностi у сферi цивiльного захисту

     1. Оцiнка вiдповiдностi у сферi цивiльного захисту здiйснюється у випадках та порядку, визначених законодавством";

     3) у Законi України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84 iз наступними змiнами):

     а) у частинi третiй статтi 6:

     в абзацi першому слова "нормативними документами" замiнити словами "нормативно-правовими актами, в тому числi технiчними регламентами";

     абзаци другий та третiй виключити;

     б) частину четверту статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Продукцiя, щодо якої нормативно-правовими актами, в тому числi технiчними регламентами, встановленi вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачiв i навколишнього природного середовища, повинна вводитися в обiг та реалiзовуватися з додержанням зазначених вимог";

     в) у частинi першiй статтi 15:

     абзац сiмнадцятий пiсля слiв "пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї" доповнити словами "в державнiй системi сертифiкацiї";

     пiсля абзацу вiсiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Нормативно-правовими актами, в тому числi технiчними регламентами, можуть бути встановленi додатковi вимоги до змiсту iнформацiї про продукцiю".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

     г) у частинi першiй статтi 23:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 3 слово "Українi" замiнити словами "державнiй системi сертифiкацiї";

     у пунктi 4 слова "нормативних документiв" виключити;

     ґ) у частинi першiй статтi 26:

     пункт 6 виключити;

     у пунктi 7:

     пiдпункт "а" виключити;

     пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) яка пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї, але в документах, згiдно з якими її передано на реалiзацiю, вiдсутнi реєстрацiйнi номери сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання вiдповiдностi";

     пiдпункт "в" виключити;

     у пiдпунктi "а" пункту 8 слова "та нормативних документiв" замiнити словами "стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачiв i навколишнього природного середовища";

     4) у Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 43, ст. 420; 2010 р., N 30, ст. 394):

     а) частину шосту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Машини, призначенi для застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюється дiя технiчного регламенту щодо машин, не пiдлягають державним випробуванням, державнiй реєстрацiї та перереєстрацiї";

     б) частину п'яту статтi 10 виключити;

     в) абзац третiй частини другої статтi 20 доповнити словами "(крiм машин, призначених для застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, на якi поширюється дiя технiчного регламенту щодо машин)";

     5) у Законi України "Про туризм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180; 2012 р., N 40, ст. 477; 2014 р., N 23, ст. 873):

     а) в абзацi сьомому частини другої статтi 6 слова "i сертифiкацiї" виключити;

     б) абзац шостий частини першої статтi 10 виключити;

     в) у статтi 18:

     у назвi слова "Сертифiкацiя i стандартизацiя" замiнити словом "Стандартизацiя";

     частини другу - четверту виключити;

     г) у статтi 191:

     у пунктi 3 частини другої слова "вiдомостi про пiдтвердження вiдповiдностi послуг готелю встановленим вимогам" виключити;

     у пунктi 3 частини четвертої слова "сертифiкатiв вiдповiдностi" виключити;

     ґ) у пунктi 3 частини четвертої статтi 20 слова "вiдомостi про пiдтвердження вiдповiдностi послуг готелю встановленим вимогам" виключити;

     д) абзац третiй частини другої статтi 24 виключити;

     е) в абзацi четвертому частини першої статтi 25 слово "сертифiкатiв" виключити;

     є) абзац четвертий частини другої статтi 30 виключити;

     6) частину першу статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 47 такого змiсту:

     "47) страхування професiйної вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам";

     7) у статтi 13 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2006 р., N 22, ст. 184):

     у назвi слова "та сертифiкацiя" виключити;

     у першому реченнi частини першої слова "i пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї" виключити;

     8) у Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170; 2009 р., N 24, ст. 297; 2011 р., N 21, ст. 144; 2012 р., N 36, ст. 420; 2014 р., N 4, ст. 61):

     а) абзаци шостий, сьомий та дев'ятий статтi 1 виключити;

     б) статтю 61 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 61. Вимоги до нацiонального органу України з акредитацiї

     Нацiональний орган України з акредитацiї повинен:

     бути органiзованим таким чином, щоб забезпечити його незалежнiсть вiд органiв з оцiнки вiдповiдностi, оцiнку яких вiн проводить, i вiд будь-якого комерцiйного тиску та запобiгання виникненню конфлiкту iнтересiв з органами з оцiнки вiдповiдностi;

     бути органiзованим та функцiонувати таким чином, щоб гарантувати об'єктивнiсть i неупередженiсть своєї дiяльностi;

     забезпечувати прийняття кожного рiшення, яке стосується засвiдчення компетентностi органу з оцiнки вiдповiдностi, компетентними особами, що є iншими, нiж особи, якi провели оцiнку цього органу;

     вживати адекватних заходiв для забезпечення конфiденцiйностi одержаної iнформацiї;

     визначати види дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, стосовно яких вiн є компетентним здiйснювати акредитацiю, з посиланням на вiдповiднi нормативно-правовi акти та стандарти;

     встановлювати необхiднi процедури для забезпечення ефективного управлiння та належного внутрiшнього контролю;

     мати у своєму розпорядженнi достатню кiлькiсть компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань;

     документувати обов'язки, сфери вiдповiдальностi та повноваження персоналу, який може впливати на якiсть оцiнки i засвiдчення компетентностi;

     встановлювати, впроваджувати та пiдтримувати процедури монiторингу компетентностi залученого персоналу та стану виконання персоналом своїх обов'язкiв;

     перевiряти, чи акредитованi органи проводять оцiнки вiдповiдностi у пропорцiйний спосiб, без покладання зайвого навантаження на суб'єктiв господарювання та з належним урахуванням величини пiдприємства, що замовляє роботи з оцiнки вiдповiдностi, галузi, в якiй воно дiє, його структури, ступеня складностi технологiї виробництва вiдповiдної продукцiї та масового чи серiйного характеру виробничого процесу;

     оприлюднювати рiчнi фiнансовi звiти, пiдготовленi вiдповiдно до загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку";

     в) частину п'яту статтi 63 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "створення перешкод для здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї або невжиття на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, коригувальних заходiв, передбачених частиною першою статтi 64 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим та десятим;

     г) доповнити статтею 64 такого змiсту:

     "Стаття 64. Забезпечення вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї

     У разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не вiдповiдає вимогам або не виконує своїх обов'язкiв, встановлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, вживає вiдповiдних коригувальних заходiв або забезпечує вжиття таких коригувальних заходiв нацiональним органом України з акредитацiї.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, здiйснює через регулярнi промiжки часу монiторинг нацiонального органу України з акредитацiї з метою забезпечення виконання ним на постiйнiй основi вимог, установлених статтею 61 цього Закону (далi - монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї).

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, пiд час здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї повинен максимально враховувати результати взаємного оцiнювання.

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, якi здiйснюють монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї, мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати, за умови пред'явлення службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) на проведення зазначеного монiторингу, нацiональний орган України з акредитацiї;

     вимагати вiд нацiонального органу України з акредитацiї надання документiв i матерiалiв, необхiдних для проведення зазначеного монiторингу, одержувати копiї таких документiв i матерiалiв;

     вимагати вiд посадових осiб нацiонального органу України з акредитацiї надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час проведення зазначеного монiторингу.

     Монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу України з акредитацiї здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     9) у Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2013 р., N 48, ст. 682):

     а) в абзацi четвертому статтi 5 слова "лiцензування та сертифiкацiї" замiнити словами "та лiцензування";

     б) в абзацi шостому частини другої статтi 16 слова "сертифiката вiдповiдностi та" виключити;

     в) абзац сьомий частини першої статтi 23 виключити;

     г) в абзацi другому частини першої статтi 46 слова "чи дозволу на тимчасове вiдхилення якостi питної води вiд вимог державних стандартiв" виключити;

     10) у статтi 24 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Регламент зберiгання зерна та продуктiв його переробки затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики";

     у частинi шостiй слово "технiчного" замiнити словом "зазначеного";

     11) у частинi першiй статтi 11 Закону України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) слова "стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" виключити;

     12) у Законi України "Про захист прав покупцiв сiльськогосподарських машин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 315):

     а) абзац чотирнадцятий частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Покупцевi також повинна надаватися iнформацiя про наявнiсть документального засвiдчення вiдповiдностi машин, робiт, послуг установленим законодавством вимогам";

     б) абзац другий частини першої статтi 15 виключити;

     в) у частинi першiй статтi 18 слова "мають сертифiкат вiдповiдностi з маркуванням нацiональним знаком вiдповiдностi" виключити;

     13) у частинi третiй статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2014 р., N 23, ст. 873, N 30, ст. 1008):

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Видача, переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання свiдоцтв про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть", та без застосування принципу органiзацiйної єдностi";

     доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змiсту:

     "Видача, переоформлення, видача дублiкатiв рiшень про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту та рiшень про призначення визнаної незалежної органiзацiї на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасове припинення i поновлення дiї зазначених рiшень, їх анулювання здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", та без застосування принципу органiзацiйної єдностi.

     Видача, переоформлення, видача дублiкатiв рiшень про призначення органу з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї, розширення сфери призначення, анулювання зазначених рiшень здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", та без застосування принципу органiзацiйної єдностi";

     14) у Законi України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36; 2012 р., N 27, ст. 279, N 31, ст. 381; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

     а) абзац сьомий статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує в межах своїх повноважень контроль за виробництвом технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї";

     б) у статтi 26:

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Технiчнi та iншi засоби реабiлiтацiї та комплектуючi до них, що випускаються в умовах серiйного виробництва (крiм медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, на якi поширюється дiя технiчного регламенту щодо медичних виробiв), пiдлягають сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю";

     частину дванадцяту виключити;

     у частинi сiмнадцятiй слова "якi також формують перелiки продукцiї, яка пiдлягає сертифiкацiї" виключити;

     15) в абзацi третьому частини першої статтi 11 Закону України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279; 2010 р., N 33, ст. 471) слова "i сертифiкацiї на вiдповiднiсть державним, галузевим стандартам та технiчним умовам" виключити;

     16) у Законi України "Про систему iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464):

     а) у назвi роздiлу VII слова "i сертифiкацiя" виключити;

     б) у статтi 18 слова "їх сертифiкацiї" виключити;

     в) у статтi 19:

     у назвi слова "та сертифiкацiя" виключити;

     в абзацi першому частини третьої слова "приймає рiшення про їх сертифiкацiю та" виключити;

     частину четверту виключити;

     17) у Законi України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144; 2014 р., N 4, ст. 61, N 20 - 21, ст. 712):

     а) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "законами України, та виданих вiдповiдно до них iнших нормативно-правових актiв, у тому числi технiчних регламентiв" замiнити словом "законодавством";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Термiни "вiльний обiг", "декларант", "зона митного контролю", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "органи доходiв i зборiв" вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України; термiни "послуга", "робота", "споживач" - у значеннях, наведених у Законi України "Про захист прав споживачiв"; термiни "введення в обiг", "випробувальна лабораторiя", "виробник", "документ про вiдповiднiсть", "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "iмпортер", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "продукцiя", "процедура оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "розповсюдження", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "технiчний регламент", "уповноважений представник" - у значеннях, наведених у Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiни "вилучення з обiгу", "вiдкликання", "забезпечення безпечностi продукцiї", "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "небезпечна нехарчова продукцiя", "серйозний ризик", "ступiнь ризику", "суспiльнi iнтереси" - у значеннях, наведених у Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї";

     б) у статтi 2:

     у першому реченнi частини другої слова "законами України та виданими вiдповiдно до них" виключити;

     у частинi третiй слова "законiв України та виданих вiдповiдно до них технiчних регламентiв, у яких мiстяться вимоги до продукцiї та її обiгу на ринку" замiнити словами "технiчних регламентiв";

     в) частини третю та четверту статтi 8 виключити;

     г) у статтi 23:

     у частинi тринадцятiй слова "або сертифiкати вiдповiдностi, виданi" замiнити словами "сертифiкати вiдповiдностi або iншi документи про вiдповiднiсть, виданi за результатами добровiльної оцiнки вiдповiдностi", а слова "беруть до уваги" - словами "належним чином ураховують";

     частину чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до органiв з оцiнки вiдповiдностi iз запитами стосовно надання вiдомостей про видачу, вiдмову у видачi, обмеження сфери, призупинення та скасування документiв про вiдповiднiсть вiдповiдної продукцiї. Органи з оцiнки вiдповiдностi повиннi надавати вiдомостi за такими запитами не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх одержання";

     ґ) у пунктi 1 частини другої статтi 24:

     у пiдпунктi "а" слово "коду" замiнити словом "номера";

     у пiдпунктi "б" слова "нормативно-правовими актами (у тому числi технiчними регламентами)" замiнити словами "технiчними регламентами";

     д) у статтi 25:

     у пунктi 1 частини другої:

     у пiдпунктi "а" слово "коду" замiнити словом "номера";

     у пiдпунктi "б" слова "нормативно-правовими актами (у тому числi технiчними регламентами)" замiнити словами "технiчними регламентами";

     пункти 1 та 2 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "1) звертатися до органiв з оцiнки вiдповiдностi щодо розгляду ними питання про обмеження сфери, призупинення чи скасування виданих ними документiв про вiдповiднiсть такої продукцiї;

     2) звертатися за наявностi матерiалiв та iнформацiї, що свiдчать про некомпетентнiсть призначених та/або акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, що видали документи про вiдповiднiсть такої продукцiї, до органу, що призначає органи з оцiнки вiдповiдностi, щодо обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дiї рiшень про призначення таких органiв з оцiнки вiдповiдностi чи анулювання цих рiшень або до нацiонального органу України з акредитацiї щодо обмеження сфери акредитацiї, тимчасового зупинення дiї чи скасування атестатiв про акредитацiю вiдповiдних органiв";

     е) у статтi 29:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи щодо продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, у тому числi в разi формальної невiдповiдностi";

     у частинi першiй слова "(крiм випадкiв, передбачених статтею 28 цього Закону)" замiнити словами "(крiм випадкiв, передбачених статтею 28 цього Закону, та формальної невiдповiдностi)";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Орган ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв щодо усунення формальної невiдповiдностi, якщо цей орган встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням вимог, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi;

     не було нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено вiдповiдним технiчним регламентом;

     не було складено декларацiю про вiдповiднiсть або декларацiя про вiдповiднiсть не супроводжує продукцiю, якщо її складення чи супроводження нею продукцiї передбачено вiдповiдним технiчним регламентом;

     декларацiю про вiдповiднiсть було складено з порушенням вимог;

     органу ринкового нагляду не надано доступу до технiчної документацiї або вона є неповною;

     вчинено iншi порушення встановлених вимог, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi як формальна невiдповiднiсть.

     Перелiк порушень встановлених вимог, якi вважаються формальною невiдповiднiстю, уточнюється у вiдповiдних технiчних регламентах";

     у частинi четвертiй слова "усунення невiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам" замiнити словами "приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами чи усунення формальної невiдповiдностi";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Орган ринкового нагляду повiдомляє про виявлену невiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам (крiм формальної невiдповiдностi) та обмежувальнi (корегувальнi) заходи, вжитi щодо такої продукцiї, призначеним органам з оцiнки вiдповiдностi, якi були залученi до оцiнки вiдповiдностi цiєї продукцiї вимогам технiчних регламентiв";

     є) у частинi першiй статтi 30:

     у пунктi 1 слово "третьою" замiнити словом "четвертою";

     пiсля пункту 1 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2) усунення формальної невiдповiдностi (згiдно з частиною третьою статтi 29 цього Закону)".

     У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3;

     ж) у пунктi 3 частини другої статтi 33 слова та цифри "частин третьої i четвертої статтi 8 цього Закону" замiнити словами "вимог вiдповiдних технiчних регламентiв";

     з) у пунктi 3 частини другої статтi 37 слова "шостої i сьомої" замiнити словами "восьмої i дев'ятої";

     и) у текстi Закону слова "Нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку;

     18) у статтi 1 Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 22, ст. 145):

     у частинi першiй:

     визначення термiнiв "вилучення продукцiї з обiгу" та "вiдкликання продукцiї" викласти в такiй редакцiї:

     "вилучення з обiгу - будь-який захiд, спрямований на запобiгання наданню на ринку продукцiї, що знаходиться в ланцюгу постачання продукцiї";

     "вiдкликання - будь-який захiд, спрямований на забезпечення повернення продукцiї, яка вже була надана споживачу (користувачу)";

     визначення термiнiв "введення продукцiї в обiг", "iмпортер", "надання продукцiї на ринку", "розповсюдження продукцiї", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "уповноважений представник виготовлювача продукцiї в Українi" виключити;

     у частинi другiй слова "нацiональнi стандарти" замiнити словами "нацiональний стандарт", "регiональний стандарт", а слова "термiни "ризик" та "технiчний регламент" - у значеннях Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" - словами "термiни "введення в обiг", "iмпортер", "надання на ринку", "ризик", "розповсюдження", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "технiчний регламент" та "уповноважений представник" - у значеннях Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     19) Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затверджений Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; 2012 р., N 17, ст. 155, N 23, ст. 238; 2013 р., N 2, ст. 4, ст. 10, N 8, ст. 75, N 14, ст. 92, N 15, ст. 104, ст. 105, ст. 116, N 41, ст. 550; 2014 р., N 23, ст. 873), доповнити пунктами 1201 - 1203 такого змiсту:

"1201. Рiшення про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту Закон України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"
1202. Рiшення про призначення визнаної незалежної органiзацiї на здiйснення оцiнки вiдповiдностi технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском Закон України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"
1203. Рiшення про призначення органу з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю";

     20) у Законi України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 30, ст. 1008):

     а) у частинi третiй статтi 5 слова "правила написання" замiнити словами "правила застосування одиниць вимiрювання i правила написання назв та позначень одиниць вимiрювання i символiв величин";

     б) в абзацi другому частини першої статтi 16 слова "призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi" замiнити словами "виробники цих засобiв, призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi та iншi суб'єкти, визначенi у вiдповiдних технiчних регламентах або передбачених ними процедурах оцiнки вiдповiдностi";

     21) у Законi України "Про стандартизацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 31, ст. 1058):

     а) у пунктi 10 частини першої статтi 1 слово "Мiжнародною" замiнити словом "мiжнародною";

     б) у частинi третiй статтi 23 слова "набрання ними чинностi з безоплатним доступом до них" замiнити словами "офiцiйного опублiкування таких актiв з безоплатним доступом до зазначених нацiональних стандартiв та кодексiв усталеної практики";

     22) у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289 iз наступними змiнами):

     а) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
СЕРТИФIКАЦIЯ ПРОДУКЦIЇ В ДЕРЖАВНIЙ СИСТЕМI СЕРТИФIКАЦIЇ";

     б) назву, частину першу та абзац перший частини другої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Види та мета сертифiкацiї продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї

     Сертифiкацiя продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї подiляється на обов'язкову та добровiльну.

     Сертифiкацiя продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї здiйснюється призначеними на те органами з сертифiкацiї - пiдприємствами, установами i органiзацiями з метою";

     в) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Державна система сертифiкацiї

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання:

     визначає основнi принципи, структуру та правила державної системи сертифiкацiї;

     затверджує перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, та визначає термiни її запровадження;

     встановлює вимоги до призначених органiв з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї (далi - призначений орган);

     встановлює правила визнання сертифiкатiв вiдповiдностi iнших держав;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання:

     призначає органи iз сертифiкацiї, акредитованi нацiональним органом України з акредитацiї, а у разi якщо нацiональний орган України з акредитацiї не здiйснює акредитацiю стосовно вiдповiдних видiв дiяльностi iз сертифiкацiї, - нацiональним органом з акредитацiї iншої держави;

     розглядає спiрнi питання щодо проведення сертифiкацiї;

     здiйснює державний нагляд за дотриманням органами iз сертифiкацiї правил i порядку сертифiкацiї продукцiї шляхом проведення планових та позапланових перевiрок;

     веде Реєстр державної системи сертифiкацiї (далi - Реєстр);

     органiзовує iнформацiйне забезпечення з питань сертифiкацiї;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України";

     г) доповнити статтями 141 та 151 такого змiсту:

     "Стаття 141. Реєстр та внесення до нього iнформацiї про сертифiкати вiдповiдностi та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi

     1. Сертифiкати вiдповiдностi та свiдоцтва про визнання вiдповiдностi реєструються в Реєстрi на безоплатнiй основi на пiдставi прийнятого органами iз сертифiкацiї рiшення про видачу сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання вiдповiдностi.

     2. Вимоги до змiсту iнформацiї про прийнятi рiшення щодо видачi, вiдмови у видачi, анулювання, призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi, яка подається для включення до Реєстру, та порядок ведення Реєстру встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     3. Органи iз сертифiкацiї присвоюють виданим ними сертифiкатам вiдповiдностi та свiдоцтвам про визнання вiдповiдностi реєстрацiйнi номери у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання. Iнформацiя про прийняття рiшення щодо видачi, вiдмови у видачi, анулювання, призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi подається органами iз сертифiкацiї в день прийняття вiдповiдного рiшення для включення до Реєстру з використанням засобiв електронного зв'язку центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

     4. Подання iнформацiї про прийняття рiшення щодо видачi, вiдмови у видачi, анулювання, призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi з порушенням вимог до змiсту iнформацiї, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання, вiдповiдно до пункту 2 цiєї статтi, є пiдставою для вiдмови у включеннi зазначеної iнформацiї до Реєстру.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, подає органам iз сертифiкацiї письмове рiшення про вiдмову у включеннi iнформацiї до Реєстру з обґрунтуванням причини вiдмови.

     Органи iз сертифiкацiї не пiзнiше наступного робочого дня з дня одержання рiшення про вiдмову у включеннi iнформацiї щодо видачi, вiдмови у видачi, анулювання, призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi усувають причини, що були пiдставою для прийняття зазначеного рiшення, та повторно подають таку iнформацiю для включення її до Реєстру";

     "Стаття 151. Видача, вiдмова у видачi, переоформлення та видача дублiката рiшення про призначення органу з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї, розширення сфери призначення та анулювання рiшення про призначення

     1. Призначення органiв з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї здiйснюється шляхом видачi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, рiшення про призначення органу з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї (далi - рiшення про призначення).

     2. Органiзацiя, яка претендує на призначення (далi - претендент), подає центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, заявку на призначення згiдно з формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання.

     До заявки на призначення додаються:

     1) проект сфери призначення, стосовно якої претендент заявляє про свою компетентнiсть, який пiдписується ним та у якому зазначаються:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї чи iнших деталiзованих визначень продукцiї i кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     вiдповiднi схеми (моделi) сертифiкацiї;

     2) засвiдчена претендентом копiя атестата про акредитацiю, що засвiдчує вiдповiднiсть претендента вимогам до призначених органiв. Сфера акредитацiї претендента повинна охоплювати схеми (моделi) сертифiкацiї та перелiк видiв продукцiї, щодо яких вiн заявляє про свою компетентнiсть;

     3) копiя статуту органiзацiї, засвiдчена в установленому порядку;

     4) вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з сертифiкацiї, пiдписанi претендентом;

     5) вiдомостi про штатних та/або залучених аудиторiв, атестованих у встановленому порядку вiдповiдно до проекту сфери призначення;

     6) довiдка з iнформацiєю про власнi акредитованi лабораторiї (центри) для проведення випробувань продукцiї, пiдписана претендентом, та/або копiї укладених вiдповiдних угод з iншими акредитованими лабораторiями (центрами), з якими спiвпрацює орган з сертифiкацiї, засвiдченi в установленому порядку;

     7) загальний опис власної системи управлiння якiстю (настанова з якостi), копiя сертифiката вiдповiдностi власної системи управлiння якiстю вимогам стандарту ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001 (за наявностi сертифiката);

     8) довiдка про досвiд проведення робiт з сертифiкацiї продукцiї за останнi три роки, пiдписана претендентом;

     9) копiя договору про страхування, завiрена в установленому порядку, або пiдписана претендентом довiдка про наявнiсть коштiв у розмiрi, достатньому для вiдшкодування в установленому законодавством порядку фiзичним чи юридичним особам збиткiв, заподiяних внаслiдок провадження ним дiяльностi як призначеного органу з сертифiкацiї.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, протягом 90 днiв з дня одержання заявки на призначення:

     1) проводить аналiз поданих претендентом документiв та перевiряє повноту вiдомостей;

     2) приймає рiшення про призначення, копiю якого надсилає призначеному органу;

     3) у разi вiдмови в призначеннi надсилає претенденту письмове повiдомлення про вiдмову в призначеннi iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, присвоює iдентифiкацiйнi номери призначеним органам.

     5. У рiшеннi про призначення зазначаються:

     1) найменування та мiсцезнаходження призначеного органу;

     2) iдентифiкацiйний номер призначеного органу;

     3) сфера призначення:

     види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї чи iнших деталiзованих визначень продукцiї;

     вiдповiднi схеми (моделi) сертифiкацiї.

     6. Рiшення про призначення видається на необмежений строк.

     7. Пiдставами для вiдмови у видачi рiшення про призначення є:

     1) подання претендентом неповного пакета документiв, необхiдних для призначення;

     2) виявлення в документах, поданих претендентом, недостовiрних вiдомостей;

     3) невiдповiднiсть претендента вимогам до призначених органiв.

     8. Розширення сфери призначення призначеного органу здiйснюється в порядку та строки, встановленi цiєю статтею для видачi рiшення про призначення.

     9. Пiдстави для переоформлення та видачi дублiката рiшення про призначення встановлюються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви про переоформлення рiшення про призначення та оригiналу рiшення, що додається до заяви, повинен видати призначеному органу переоформлене на новому бланку рiшення про призначення з урахуванням змiн, зазначених у заявi про його переоформлення.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, протягом 15 робочих днiв з дня одержання заяви про видачу дублiката рiшення про призначення повинен видати призначеному органу дублiкат рiшення про призначення замiсть втраченого або пошкодженого.

     10. Пiдставами для анулювання рiшення про призначення є:

     1) звернення призначеного органу з вiдповiдною заявою;

     2) повiдомлення нацiональним органом України з акредитацiї про скасування атестата про акредитацiю призначеного органу;

     3) припинення призначеного органу (злиття, приєднання, подiл, перетворення або лiквiдацiя).

     11. Видача, переоформлення та видача дублiката рiшення про призначення органу з сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї, розширення сфери призначення та анулювання рiшення про призначення здiйснюються на безоплатнiй основi";

     ґ) статтю 16 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Виробник зобов'язаний надавати постачальнику iнформацiю про обов'язкову сертифiкацiю продукцiї шляхом зазначення реєстрацiйних номерiв сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi в документах, згiдно з якими передається вiдповiдна продукцiя.

     Постачальник зобов'язаний реалiзовувати продукцiю, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, за умови наявностi в документах, згiдно з якими йому передано вiдповiдну продукцiю, реєстрацiйних номерiв сертифiката вiдповiдностi чи свiдоцтва про визнання вiдповiдностi";

     д) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Обов'язкова сертифiкацiя продукцiї, що iмпортується

     Вiдповiднiсть продукцiї (товару), що ввозиться i реалiзується на територiї України та включена до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, стандартам, що дiють в Українi, повинна пiдтверджуватися сертифiкатом вiдповiдностi чи свiдоцтвом про визнання вiдповiдностi, виданим призначеним органом.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митне оформлення iмпортних товарiв, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, на пiдставi iнформацiї, включеної до Реєстру, у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, здiйснює контроль за наявнiстю сертифiкатiв для товарiв, що реалiзуються фiзичними або юридичними особами на митнiй територiї України";

     е) у пунктi 1 статтi 19 слово "акредитацiї" виключити;

     є) в абзацах першому та другому пункту 2 статтi 20 слово "акредитацiї" замiнити словами "повноважень на виконання робiт iз сертифiкацiї";

     ж) у статтi 27:

     абзац перший доповнити словами i цифрами "та втрачає чиннiсть з 1 сiчня 2018 року";

     абзац другий виключити;

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Кабiнету Мiнiстрiв України до дня втрати чинностi цим Декретом забезпечити проведення аналiзу обґрунтованостi запровадження оцiнки вiдповiдностi окремих видiв продукцiї, що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї згiдно з цим Декретом, вимогам технiчних регламентiв та розроблення в разi потреби вiдповiдних технiчних регламентiв".

     4. Установити, що тимчасово, до iмплементацiї актiв законодавства Європейського Союзу щодо класифiкацiї, маркування та пакування речовин i сумiшей, а також щодо реєстрацiї, оцiнки, авторизацiї i обмеження хiмiчних речовин та препаратiв, у текстi технiчних регламентiв допускається пряме посилання на цi акти законодавства Європейського Союзу iз зазначенням їх номерiв i назв у тому разi, якщо такi самi посилання мiстяться в актах законодавства Європейського Союзу, на основi яких розробляються вiдповiднi технiчнi регламенти.

(пункт 4 роздiлу X iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     5. Вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом повиннi:

     переглянути розробленi та/або прийнятi ними технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi на предмет їх вiдповiдностi вимогам цього Закону з метою визначення потреби у внесеннi змiн до них або визнаннi їх такими, що втратили чиннiсть, у порядку, встановленому частиною п'ятою статтi 20 цього Закону;

     привести прийнятi ними технiчнi регламенти та iншi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з технiчними регламентами, прийнятими законами України та актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     6. У разi прийняття технiчного регламенту, дiя якого поширюється на певний вид продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї згiдно з вимогами Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю", сертифiкацiя цього виду продукцiї в державнiй системi сертифiкацiї здiйснюється до набрання чинностi вiдповiдним технiчним регламентом.

     7. Пункт 7 роздiлу X виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом повинен переглянути рiшення про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, що були прийнятi до набрання чинностi цим Законом, на предмет вiдповiдностi вiдповiдних призначених органiв вимогам до призначених органiв, установленим цим Законом, та у разi виявлення невiдповiдностi вжити заходiв щодо приведення їх дiяльностi у вiдповiднiсть iз зазначеними вимогами або обмеження сфери призначення, тимчасового припинення дiї чи анулювання рiшень про призначення.

     9. Рiшення про призначення неакредитованих органiв iз сертифiкацiї в державнiй системi сертифiкацiї, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, є чинними не бiльш як протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом, крiм випадкiв, якщо протягом зазначеного строку такi органи iз сертифiкацiї будуть акредитованi стосовно вiдповiдних видiв дiяльностi iз сертифiкацiї.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом року з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 сiчня 2015 року
N 124-VIII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.