ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 травня 2003 року
N 762-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1765-IV
(Законом України вiд 15 червня 2004 року N 1765-IV
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 1 червня 2010 року N 2289-VI,
вводяться в дiю з 31 липня 2010 року),
вiд 17 травня 2012 року N 4731-VI,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII

(З 1 сiчня 2016 року цей Закон втратить чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 5 червня 2014 року N 1314-VII)

     Цей Закон визначає правовi основи забезпечення єдностi вимiрювань в Українi, регулює вiдносини у сферi метрологiчної дiяльностi та спрямований на захист громадян i нацiональної економiки вiд наслiдкiв недостовiрних результатiв вимiрювань.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     метрологiя - наука про вимiрювання;

     вимiрювання - вiдображення фiзичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень iз застосуванням спецiальних технiчних засобiв;

     одиниця вимiрювання - фiзична величина певного розмiру, прийнята для кiлькiсного вiдображення однорiдних з нею величин;

     єднiсть вимiрювань - стан вимiрювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимiрювань, а характеристики похибок або невизначеностi вимiрювань вiдомi та iз заданою ймовiрнiстю не виходять за встановленi границi;

     метрологiчна дiяльнiсть - дiяльнiсть, яка пов'язана iз забезпеченням єдностi вимiрювань;

     методика виконання вимiрювань - сукупнiсть процедур i правил, виконання яких забезпечує одержання результатiв вимiрювань з гарантованою точнiстю;

     засiб вимiрювальної технiки - технiчний засiб, який застосовується пiд час вимiрювань i має нормованi метрологiчнi характеристики;

     тип засобу вимiрювальної технiки - сукупнiсть засобiв вимiрювальної технiки одного i того ж призначення, якi мають один i той же принцип дiї, однакову конструкцiю та виготовленi за однiєю i тiєю ж технiчною документацiєю;

     еталон - засiб вимiрювальної технiки, що забезпечує вiдтворення та/або зберiгання одиницi вимiрювання одного чи декiлькох значень, а також передачу розмiру цiєї одиницi iншим засобам вимiрювальної технiки;

     державний еталон - еталон, визнаний спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi метрологiї як основа для встановлення значень усiх еталонiв даної одиницi вимiрювання, що є у державi;

     первинний еталон - еталон, який забезпечує вiдтворення одиницi вимiрювання з найвищою у державi (порiвняно з iншими еталонами тiєї ж одиницi) точнiстю;

     вторинний еталон - еталон, який отримує розмiр одиницi вимiрювання безпосередньо вiд первинного еталона даної одиницi або, у разi його вiдсутностi, - вiдповiдного еталона iншої держави;

     вихiдний еталон - еталон, який має найвищi метрологiчнi властивостi серед еталонiв даної одиницi, що є у державi, на пiдприємствi, в установi чи органiзацiї;

     робочий еталон - еталон, призначений для повiрки чи калiбрування засобiв вимiрювальної технiки;

     нормативний документ з метрологiї - документ, який встановлює правила, положення, iншi вимоги чи норми, що стосуються метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     державна метрологiчна система - сукупнiсть законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, органiзацiйної структури, наукової, технiчної та нормативної бази з метрологiї, спрямованих на забезпечення єдностi вимiрювань у державi;

     повiрка засобiв вимiрювальної технiки - встановлення придатностi засобiв вимiрювальної технiки, на якi поширюється державний метрологiчний нагляд, до застосування на пiдставi результатiв контролю їх метрологiчних характеристик;

     калiбрування засобiв вимiрювальної технiки - визначення в певних умовах або контроль метрологiчних характеристик засобiв вимiрювальної технiки;

     метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки - дослiдження засобiв вимiрювальної технiки з метою визначення їх метрологiчних характеристик та встановлення придатностi цих засобiв до застосування;

     атестацiя методики виконання вимiрювань - процедура встановлення вiдповiдностi методики метрологiчним вимогам, що ставляться до неї;

     повiрочна лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх окремий пiдроздiл, що здiйснює повiрку засобiв вимiрювальної технiки;

     калiбрувальна лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх окремий пiдроздiл, що здiйснює калiбрування засобiв вимiрювальної технiки;

     вимiрювальна лабораторiя - пiдприємство, установа, органiзацiя чи їх окремий пiдроздiл, що здiйснює вимiрювання фiзичних величин, визначення хiмiчного складу, фiзико-хiмiчних, фiзико-механiчних та iнших властивостей i показникiв речовин, матерiалiв i продукцiї, за винятком вимiрювань, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi продукцiї, процесiв, послуг, з документальним оформленням їх результатiв.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi здiйснення метрологiчної дiяльностi, i поширюється на центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства (їх об'єднання), установи i органiзацiї незалежно вiд форм власностi та виду дiяльностi, що дiють на територiї України (далi - пiдприємства i органiзацiї), на фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi i виробникiв (експортерiв) iноземних держав, що ввозять засоби вимiрювальної технiки на територiю України (далi - iноземнi виробники).

     2. Цей Закон також поширюється на фiзичних осiб, якi не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, - власникiв засобiв вимiрювальної технiки, результати вимiрювань якими використовуються для здiйснення розрахункiв за спожитi для побутових потреб електричну i теплову енергiю, газ i воду.

     Стаття 3. Законодавство про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

     Вiдносини у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi регулюються цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 4. Державна метрологiчна система

     1. Державна метрологiчна система створює необхiднi засади для забезпечення єдностi вимiрювань у державi, а її дiяльнiсть спрямована на:

     реалiзацiю єдиної технiчної полiтики у сферi метрологiї;

     захист громадян i нацiональної економiки вiд наслiдкiв недостовiрних результатiв вимiрювань;

     пiдвищення рiвня фундаментальних дослiджень i наукових розробок;

     економiю всiх видiв матерiальних ресурсiв;

     забезпечення якостi та конкурентоспроможностi вiтчизняної продукцiї;

     створення нормативно-правових, нормативних, науково-технiчних та органiзацiйних основ забезпечення єдностi вимiрювань у державi.

     2. Дiяльнiсть щодо забезпечення функцiонування та розвитку державної метрологiчної системи координує спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi метрологiї (далi - ЦОВМ).

     Стаття 5. Науково-технiчна комiсiя з метрологiї

     1. З метою колегiального розгляду концептуальних питань забезпечення функцiонування та розвитку державної метрологiчної системи при ЦОВМ створюється консультативно-дорадчий орган - Науково-технiчна комiсiя з метрологiї (далi - Комiсiя з метрологiї).

     2. Основною метою дiяльностi Комiсiї з метрологiї є формування пропозицiй щодо напрямiв технiчної полiтики i науково-технiчних робiт у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi.

     3. Комiсiя з метрологiї формується з представникiв Державної метрологiчної служби та метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй.

     4. Персональний склад Комiсiї з метрологiї та положення про неї затверджуються ЦОВМ.

     5. Рiшення Комiсiї з метрологiї реалiзуються через вiдповiднi рiшення ЦОВМ.

     Стаття 6. Нормативнi документи з метрологiї

     1. Розроблення i затвердження нормативних документiв з метрологiї здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Нормативнi документи з метрологiї подiляються на:

     нормативнi документи з метрологiї ЦОВМ;

     нормативнi документи з метрологiї iнших центральних органiв виконавчої влади;

     нормативнi документи з метрологiї пiдприємств i органiзацiй.

     2. Вимоги нормативних документiв з метрологiї ЦОВМ є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, органiзацiями, фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними виробниками.

     3. Iншi центральнi органи виконавчої влади, пiдприємства i органiзацiї в межах своїх повноважень можуть розробляти та затверджувати нормативнi документи з метрологiї, що конкретизують нормативнi документи з метрологiї та нормативно-правовi акти ЦОВМ i не суперечать їм.

Роздiл II
ОДИНИЦI ВИМIРЮВАНЬ. ДЕРЖАВНI ЕТАЛОНИ. ВИМIРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМIРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ

     Стаття 7. Застосування одиниць вимiрювань

     1. В Українi застосовуються одиницi вимiрювань Мiжнародної системи одиниць (далi - SI), прийнятої Генеральною конференцiєю з мiр та ваг i рекомендованої Мiжнародною органiзацiєю законодавчої метрологiї, а саме:

     1) основнi одиницi SI:

     метр як одиниця довжини (позначення одиницi: українське - м, мiжнародне - m);

     кiлограм як одиниця маси (позначення одиницi: українське - кг, мiжнародне - kg);

     секунда як одиниця часу (позначення одиницi: українське - с, мiжнародне - s);

     ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиницi: українське - А, мiжнародне - A);

     кельвiн як одиниця термодинамiчної температури (позначення одиницi: українське - К, мiжнародне - K);

     кандела як одиниця сили свiтла (позначення одиницi: українське - кд, мiжнародне - cd);

     моль як одиниця кiлькостi речовини (позначення одиницi: українське - моль, мiжнародне - mol);

     2) похiднi одиницi SI;

     3) десятковi кратнi та частиннi вiд одиниць SI.

     В Українi застосовуються також:

     одиницi, що не входять до SI, але дозволенi ЦОВМ (далi - дозволенi позасистемнi одиницi);

     комбiнацiї одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.

     2. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похiдних одиниць SI, десяткових кратних i частинних вiд одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     3. За рiшенням ЦОВМ можуть бути дозволенi до тимчасового застосування у визначенiй галузi iншi одиницi вимiрювань, кратнi та частиннi вiд них.

     Стаття 8. Особливостi застосування одиниць вимiрювань стосовно товарiв та послуг, призначених для експорту

     Характеристики i параметри експортних товарiв (у тому числi засобiв вимiрювальної технiки) та послуг (у тому числi з вимiрювань, метрологiчної атестацiї, повiрки, калiбрування), що виробляються або виконуються для iноземних держав, можуть бути поданi в одиницях вимiрювань, встановлених замовником.

     Стаття 9. Державнi еталони

     1. Державнi еталони є основою технiчної бази державної метрологiчної системи. Статус державних еталонiв надається первинним еталонам, створення i вдосконалення яких здiйснюється вiдповiдно до державних науково-технiчних програм, якi розробляються ЦОВМ, з метою забезпечення потреб життєдiяльностi людини, економiки i оборони України та iнших сфер.

     За виконання завдань цих програм i технiчний рiвень створених еталонiв несе вiдповiдальнiсть ЦОВМ.

     2. У разi вiдсутностi первинних еталонiв статус державних еталонiв може бути наданий вторинним еталонам нацiонального наукового метрологiчного центру i державних наукових метрологiчних центрiв, що належать до сфери управлiння ЦОВМ (далi - метрологiчнi центри), та територiальних (регiональних) органiв ЦОВМ в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, мiстах обласного значення (далi - територiальнi органи), якi є вихiдними еталонами України.

     3. Надання еталонам статусу державних еталонiв здiйснюється ЦОВМ у порядку, встановленому нормативним документом з метрологiї цього органу.

     Державнi еталони є виключно державною власнiстю i перебувають у вiданнi ЦОВМ.

     4. У державнiй метрологiчнiй системi можуть застосовуватися первиннi еталони, якi є власнiстю пiдприємств i органiзацiй, без надання їм статусу державних еталонiв.

     Контроль за додержанням правил i умов зберiгання та застосування цих еталонiв здiйснює нацiональний науковий метрологiчний центр.

     5. Як вихiднi еталони України у державнiй метрологiчнiй системi можуть застосовуватися вториннi i робочi еталони метрологiчних центрiв, територiальних органiв, пiдприємств i органiзацiй, якi мають найвищi метрологiчнi властивостi серед еталонiв вiдповiдних одиниць вимiрювань, що є у державi.

     6. З метою забезпечення визнання на мiжнародному рiвнi еталонiв, зазначених у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi, а також результатiв вимiрювань, повiрки та калiбрування, що виконуються вiдповiдно вимiрювальними, повiрочними та калiбрувальними лабораторiями, метрологiчнi характеристики цих еталонiв повиннi пiдтверджуватися шляхом їх звiрення з вiдповiдними еталонами iнших держав i мiжнародними еталонами.

     7. Реєстрацiя, зберiгання та застосування еталонiв, зазначених у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi, а також звiрення їх з еталонами iнших держав i мiжнародними еталонами провадяться у порядку, встановленому нормативним документом з метрологiї ЦОВМ.

     8. Вiдповiдальнiсть за додержання правил i умов зберiгання та застосування еталонiв, зазначених у частинах першiй - четвертiй цiєї статтi, покладається на керiвникiв метрологiчних центрiв, територiальних органiв, пiдприємств i органiзацiй, де зберiгаються еталони, та вчених зберiгачiв цих еталонiв.

     Стаття 10. Вимiрювання та використання їх результатiв

     1. Результати вимiрювань можуть бути використанi за умови, якщо вiдомi вiдповiднi характеристики похибок або невизначеностi вимiрювань.

     2. Вимiрювальнi лабораторiї можуть виконувати вимiрювання у сферi поширення державного метрологiчного нагляду за умови їх атестацiї на проведення цих вимiрювань.

     3. Методики виконання вимiрювань, що використовуються у сферi поширення державного метрологiчного нагляду, повиннi бути атестованi.

     Атестацiя цих методик проводиться метрологiчними центрами, територiальними органами, пiдприємствами i органiзацiями, уповноваженими у державнiй метрологiчнiй системi на проведення цiєї атестацiї.

     4. Атестованi методики заносяться до Державного реєстру методик виконання вимiрювань, що застосовуються у сферi поширення державного метрологiчного нагляду, у порядку, встановленому нормативним документом з метрологiї ЦОВМ.

     5. Необхiднiсть атестацiї методик виконання вимiрювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду, визначається їх розробниками чи користувачами.

     Стаття 11. Застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж i прокат засобiв вимiрювальної технiки

     1. Засоби вимiрювальної технiки можуть застосовуватися, якщо вони вiдповiдають вимогам щодо точностi, встановленим для цих засобiв, у певних умовах їх експлуатацiї.

     2. Засоби вимiрювальної технiки, на якi поширюється державний метрологiчний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж i видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повiрку або державну метрологiчну атестацiю.

     3. Засоби вимiрювальної технiки, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд, дозволяється випускати з виробництва та ремонту лише за умови, якщо вони пройшли калiбрування або метрологiчну атестацiю.

     4. Ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки партiями може здiйснюватися, якщо типи цих засобiв занесенi до Державного реєстру засобiв вимiрювальної технiки.

     Порядок ввезення на територiю України засобiв вимiрювальної технiки встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Пiдприємства, органiзацiї та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем i прокатом засобiв вимiрювальної технiки, повиннi письмово повiдомити вiдповiднi територiальнi органи про свою дiяльнiсть у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     Пiдприємства, органiзацiї та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з ремонтом засобiв вимiрювальної технiки, повиннi дотримуватися умов i правил проведення цiєї дiяльностi, якi встановлюються нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     Територiальнi органи здiйснюють облiк пiдприємств, органiзацiй та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем i прокатом засобiв вимiрювальної технiки.

Роздiл III
МЕТРОЛОГIЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

     Стаття 12. Структура метрологiчної служби України

     Метрологiчна служба України складається з Державної метрологiчної служби i метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй.

     Стаття 13. Державна метрологiчна служба

     1. Державна метрологiчна служба органiзовує, провадить та координує дiяльнiсть, спрямовану на забезпечення єдностi вимiрювань у державi, а також здiйснює державний метрологiчний контроль i нагляд за додержанням вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї.

     2. До Державної метрологiчної служби належать:

     спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi метрологiї;

     нацiональний науковий метрологiчний центр, що належить до сфери управлiння ЦОВМ (далi - нацiональний науковий метрологiчний центр);

     державнi науковi метрологiчнi центри, що належать до сфери управлiння ЦОВМ (далi - державнi науковi метрологiчнi центри);

     територiальнi (регiональнi) органи ЦОВМ в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, мiстах обласного значення;

     державнi служби:

     Державна служба єдиного часу i еталонних частот;

     Державна служба стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв;

     Державна служба стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв.

     Стаття 14. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi метрологiї

     1. ЦОВМ здiйснює державне управлiння забезпеченням єдностi вимiрювань в Українi.

     2. До повноважень ЦОВМ належить проведення єдиної в державi технiчної полiтики щодо забезпечення єдностi вимiрювань, у тому числi:

     органiзацiя проведення фундаментальних дослiджень у сферi метрологiї;

     органiзацiя створення та функцiонування еталонної бази України;

     встановлення порядку створення, затвердження, реєстрацiї, зберiгання та застосування еталонiв, а також звiрення їх з еталонами iнших держав та мiжнародними еталонами;

     координацiя дiяльностi метрологiчної служби України;

     розроблення та затвердження нормативно-правових актiв у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     затвердження типiв засобiв вимiрювальної технiки та встановлення порядку ведення Державного реєстру засобiв вимiрювальної технiки;

     встановлення вимог до державних повiрникiв метрологiчних центрiв i територiальних органiв, повiрникiв повiрочних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй, аудиторiв з метрологiї, державних iнспекторiв з метрологiчного нагляду та порядку їх атестацiї;

     встановлення вимог до розроблення та атестацiї методик виконання вимiрювань та порядку ведення Державного реєстру методик виконання вимiрювань, що застосовуються у сферi поширення державного метрологiчного нагляду;

     встановлення порядку ведення облiку пiдприємств, органiзацiй та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем i прокатом засобiв вимiрювальної технiки;

     органiзацiя та проведення державного метрологiчного контролю i нагляду;

     визначення порядку встановлення приналежностi технiчних засобiв до засобiв вимiрювальної технiки;

     затвердження норм часу на повiрку засобiв вимiрювальної технiки;

     розроблення або участь у розробленнi державних наукових i науково-технiчних програм, що стосуються забезпечення єдностi вимiрювань;

     представництво та участь вiд України у мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiях з метрологiї.

     3. Рiшення ЦОВМ, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, органiзацiями i фiзичними особами.

     Стаття 15. Нацiональний науковий метрологiчний центр, державнi науковi метрологiчнi центри i територiальнi органи

     1. Нацiональний науковий метрологiчний центр виконує науковi фундаментальнi та прикладнi дослiдження у сферi метрологiї та науково-дослiднi роботи, пов'язанi iз створенням, удосконаленням, зберiганням, застосуванням первинних i вторинних еталонiв, створенням систем передачi розмiрiв одиниць вимiрювань, розробленням нормативних документiв з метрологiї, формуванням державних програм з метрологiї та концепцiї розвитку державної метрологiчної системи, а також здiйснює державний метрологiчний контроль та науково-методичне забезпечення метрологiчної дiяльностi.

     2. Державнi науковi метрологiчнi центри виконують науковi прикладнi дослiдження у сферi метрологiї та науково-дослiднi роботи, пов'язанi iз створенням, удосконаленням, зберiганням, застосуванням первинних i вторинних еталонiв та створенням систем передачi розмiрiв одиниць вимiрювань у закрiплених за цими центрами видах i пiдвидах вимiрювань, розробленням нормативних документiв з метрологiї, а також здiйснюють державний метрологiчний контроль.

     3. Територiальнi органи виконують завдання i функцiї ЦОВМ у межах, визначених ЦОВМ, а також здiйснюють державний метрологiчний контроль i нагляд.

     4. Метрологiчнi центри i територiальнi органи за договорами з пiдприємствами, органiзацiями та фiзичними особами крiм робiт, передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi, можуть проводити калiбрування, метрологiчну атестацiю i ремонт засобiв вимiрювальної технiки, метрологiчну експертизу документацiї, атестацiю у державнiй метрологiчнiй системi калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй, атестацiю методик виконання вимiрювань та надавати iншi метрологiчнi послуги вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 16. Державнi служби

     1. Державна служба єдиного часу i еталонних частот здiйснює мiжрегiональну i мiжгалузеву координацiю та виконання робiт, спрямованих на забезпечення єдностi вимiрювань часу i частоти та визначення параметрiв обертання Землi.

     2. Державна служба стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв здiйснює мiжрегiональну i мiжгалузеву координацiю та забезпечує виконання робiт, пов'язаних з розробленням i впровадженням стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв.

     3. Державна служба стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв здiйснює мiжрегiональну i мiжгалузеву координацiю та забезпечує виконання робiт, пов'язаних з розробленням i впровадженням стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв.

     4. Положення про Державну службу єдиного часу i еталонних частот, Державну службу стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв, Державну службу стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй

     1. Метрологiчнi служби можуть створюватися:

     у центральних органах виконавчої влади (у тому числi в їх центральних апаратах) - для координацiї робiт, пов'язаних iз забезпеченням єдностi вимiрювань i здiйсненням метрологiчного контролю i нагляду;

     в органах управлiння об'єднань пiдприємств - для виконання делегованих пiдприємствами, що входять до складу об'єднань, функцiй щодо забезпечення єдностi вимiрювань;

     на пiдприємствах i в органiзацiях - для забезпечення єдностi вимiрювань та здiйснення метрологiчного контролю i нагляду.

     2. На пiдприємствах i в органiзацiях, якi виконують роботи у сферi поширення державного метрологiчного нагляду, обов'язково створюються метрологiчнi служби або призначаються особи, вiдповiдальнi за забезпечення єдностi вимiрювань.

     3. Метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, органiв управлiнь об'єднань пiдприємств, пiдприємств i органiзацiй органiзовують та виконують роботи, пов'язанi iз забезпеченням єдностi вимiрювань, основними з яких є:

     органiзацiя i здiйснення метрологiчного контролю i нагляду;

     розроблення методик виконання вимiрювань, методик метрологiчної атестацiї, повiрки та калiбрування засобiв вимiрювальної технiки;

     органiзацiя подання на державнi випробування i повiрку, а також органiзацiя проведення ремонту засобiв вимiрювальної технiки.

     4. Положення про метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, органiв управлiння об'єднань пiдприємств, пiдприємств i органiзацiй розробляються згiдно з типовим положенням про цi служби, яке затверджується ЦОВМ.

     5. Положення про метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади погоджуються з ЦОВМ, про головнi та базовi органiзацiї цих служб - з нацiональним науковим метрологiчним центром, про метрологiчнi служби пiдприємств i органiзацiй - з територiальними органами за мiсцезнаходженням цих пiдприємств i органiзацiй, про метрологiчнi служби органiв управлiння об'єднань пiдприємств - з ЦОВМ або, за його дорученням, з територiальними органами за мiсцезнаходженням цих служб.

     6. Головнi та базовi органiзацiї метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади (далi - головнi та базовi органiзацiї) повиннi бути атестованi вiдповiдним центральним органом виконавчої влади за участю нацiонального наукового метрологiчного центру в порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНИЙ МЕТРОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД

     Стаття 18. Мета державного метрологiчного контролю i нагляду

     Державний метрологiчний контроль i нагляд здiйснюються з метою перевiрки додержання вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї.

     Стаття 19. Об'єкти державного метрологiчного контролю i нагляду

     Об'єктами державного метрологiчного контролю i нагляду є:

     засоби вимiрювальної технiки;

     методики виконання вимiрювань;

     кiлькiсть фасованого товару в упаковках.

     Стаття 20. Сфера державного метрологiчного контролю i нагляду

     Державний метрологiчний контроль i нагляд стосовно засобiв вимiрювальної технiки та методик виконання вимiрювань поширюється на вимiрювання, результати яких використовуються пiд час:

     робiт iз забезпечення охорони здоров'я;

     робiт iз забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;

     контролю якостi та безпеки продуктiв харчування i лiкарських засобiв;

     контролю стану навколишнього природного середовища;

     контролю безпеки умов працi;

     геодезичних i гiдрометеорологiчних робiт;

     торговельно-комерцiйних операцiй i розрахункiв мiж покупцем (споживачем) i продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числi у сферах побутових i комунальних послуг, телекомунiкацiйних послуг i послуг поштового зв'язку;

     податкових, банкiвських i митних операцiй;

     облiку енергетичних i матерiальних ресурсiв (електричної i теплової енергiї, газу, води, нафтопродуктiв тощо), за винятком внутрiшнього облiку, який ведеться пiдприємствами, органiзацiями та фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi;

     робiт, пов'язаних з державною реєстрацiєю земельних дiлянок i нерухомого майна;

     робiт iз забезпечення технiчного захисту iнформацiї, необхiднiсть якого визначена законодавством;

     робiт, що виконуються за дорученням органiв прокуратури та правосуддя;

     робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв, послуг;

     реєстрацiї нацiональних i мiжнародних спортивних рекордiв.

     Стаття 21. Види державного метрологiчного контролю i нагляду

     1. До державного метрологiчного контролю належать:

     уповноваження та атестацiя у державнiй метрологiчнiй системi;

     державнi випробування засобiв вимiрювальної технiки i затвердження їх типiв;

     державна метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки;

     повiрка засобiв вимiрювальної технiки.

     2. До державного метрологiчного нагляду належать:

     державний метрологiчний нагляд за забезпеченням єдностi вимiрювань;

     державний метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках.

     Стаття 22. Уповноваження та атестацiя у державнiй метрологiчнiй системi

     1. Уповноваження у державнiй метрологiчнiй системi (далi - уповноваження) здiйснюється вiдповiдним органом з метою документального засвiдчення компетентностi i права пiдприємства та органiзацiї чи їх окремого пiдроздiлу проводити державнi випробування i повiрку засобiв вимiрювальної технiки та атестацiю методик виконання вимiрювань.

     2. Атестацiя у державнiй метрологiчнiй системi (далi - атестацiя) здiйснюється вiдповiдним органом з метою документального засвiдчення компетентностi i права пiдприємства та органiзацiї чи їх окремого пiдроздiлу проводити калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та вимiрювання.

     3. Уповноваження i атестацiя та оформлення їх результатiв проводяться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами ЦОВМ.

     4. До проведення робiт з уповноваження та атестацiї залучаються аудитори з метрологiї, атестованi в порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     5. Рiшення щодо уповноваження та атестацiї приймає вiдповiдно керiвник органу з уповноваження або атестацiї.

     У разi прийняття рiшення про уповноваження або атестацiю заявнику видається вiдповiдно свiдоцтво про уповноваження або атестацiю встановленого ЦОВМ зразка, яке має строк дiї до п'яти рокiв.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в уповноваженнi або атестацiї заявниковi надсилається (видається) вiдповiдне повiдомлення у письмовiй формi, в якому зазначаються пiдстави вiдмови.

     6. Спори з питань уповноваження та атестацiї вирiшуються ЦОВМ у порядку, встановленому нормативно-правовим актом цього органу, або в судовому порядку.

     7. Органи з уповноваження та атестацiї або призначенi ними органiзацiї перiодично, але не частiше нiж один раз на рiк, проводять вiдповiдно перевiрку уповноважених та атестованих метрологiчних центрiв, територiальних органiв, пiдприємств i органiзацiй та їх повiрочних, калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй, повiрочних (калiбрувальних) лабораторiй iноземних виробникiв (далi - уповноваженi або атестованi органiзацiї). Порядок проведення перевiрки встановлюється нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     У разi виявлення порушень вимог, що ставляться до уповноважених або атестованих органiзацiй, вiдповiдний орган приймає рiшення про тимчасове зупинення дiї або визнання недiйсним свiдоцтва про уповноваження або атестацiю.

     Стаття 23. Органи з уповноваження

     1. Органами з уповноваження на проведення державних випробувань та повiрки засобiв вимiрювальної технiки є ЦОВМ, на проведення атестацiї методик виконання вимiрювань - ЦОВМ та метрологiчнi центри (далi - органи з уповноваження).

     2. ЦОВМ здiйснюється уповноваження:

     метрологiчних центрiв i територiальних органiв - на проведення державних приймальних i контрольних випробувань i повiрки засобiв вимiрювальної технiки та на проведення атестацiї методик виконання вимiрювань, що використовуються у сферi та/або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду;

     головних i базових органiзацiй метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади - на проведення державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної технiки, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд;

     повiрочних лабораторiй пiдприємств та органiзацiй - на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки;

     повiрочних лабораторiй iноземних виробникiв - на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, призначених для ввезення на територiю України партiями.

     За рiшенням ЦОВМ окремi етапи проведення робiт з уповноваження можуть виконувати метрологiчнi центри.

     3. Метрологiчними центрами за рiшенням ЦОВМ здiйснюється уповноваження пiдприємств та органiзацiй на проведення атестацiї методик виконання вимiрювань, що використовуються у сферi та/або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду.

     4. Необхiднiсть уповноваження метрологiчних центрiв, територiальних органiв, пiдприємств i органiзацiй на проведення атестацiї методик виконання вимiрювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду, визначається вiдповiдними метрологiчними центрами, територiальними органами, пiдприємствами i органiзацiями.

     Стаття 24. Органи з атестацiї

     1. Органами з атестацiї на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та вимiрювань є ЦОВМ, метрологiчнi центри та територiальнi органи (далi - органи з атестацiї).

     2. ЦОВМ здiйснюється атестацiя:

     1) метрологiчних центрiв i територiальних органiв на проведення:

     калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для iнших пiдприємств, органiзацiй та для фiзичних осiб;

     вимiрювань у сферi та/або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду;

     2) калiбрувальних лабораторiй iноземних виробникiв - на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки, призначених для ввезення на територiю України партiями.

     За рiшенням ЦОВМ окремi етапи проведення робiт з атестацiї можуть виконувати метрологiчнi центри.

     Необхiднiсть проведення атестацiї метрологiчних центрiв i територiальних органiв на проведення вимiрювань поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду визначається вiдповiдними метрологiчними центрами та територiальними органами.

     3. Нацiональним науковим метрологiчним центром здiйснюється атестацiя калiбрувальних лабораторiй метрологiчних служб або iнших структурних пiдроздiлiв пiдприємств i органiзацiй (далi - калiбрувальнi лабораторiї пiдприємств та органiзацiй) - на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для iнших пiдприємств, органiзацiй та для фiзичних осiб.

     4. Метрологiчними центрами за рiшенням ЦОВМ здiйснюється атестацiя калiбрувальних лабораторiй пiдприємств та органiзацiй, що не належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади або належать до сфери управлiння цих органiв (якщо цi органи не мають метрологiчної служби з головними та/або базовими органiзацiями), - на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб цих пiдприємств та органiзацiй.

     5. Територiальними органами здiйснюється атестацiя вимiрювальних лабораторiй пiдприємств та органiзацiй, що не належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади або належать до сфери управлiння цих органiв (якщо це передбачено законодавством або якщо цi органи не мають метрологiчної служби з головними та/або базовими органiзацiями), - на проведення вимiрювань у сферi та/або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду.

     6. В атестацiї вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй на проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду можуть брати участь метрологiчнi служби iнших пiдприємств i органiзацiй, головнi чи базовi органiзацiї, що входять до складу метрологiчної служби (у разi її наявностi) центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить реалiзацiя державної полiтики у сферi дiяльностi вiдповiдних пiдприємств i органiзацiй.

     7. Необхiднiсть атестацiї калiбрувальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб цих пiдприємств i органiзацiй, а також атестацiї вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй на проведення вимiрювань поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду визначається вiдповiдними пiдприємствами i органiзацiями.

     Стаття 25. Обов'язки уповноважених або атестованих органiзацiй

     Уповноваженi або атестованi органiзацiї повиннi:

     додержуватися вимог нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї, вiдповiдно до яких вони були уповноваженi або атестованi;

     посилатися на уповноваження або атестацiю тiльки стосовно тих робiт, на здiйснення яких їх уповноважено або атестовано;

     оплачувати всi роботи, пов'язанi з їх уповноваженням або атестацiєю;

     припинити посилання на уповноваження або атестацiю у своїй документацiї та рекламi у разi тимчасового зупинення дiї або визнання недiйсним свiдоцтва про уповноваження або атестацiю.

     Стаття 26. Державнi випробування засобiв вимiрювальної технiки i затвердження їх типiв

     1. Засоби вимiрювальної технiки, призначенi для серiйного виробництва в Українi або для ввезення на територiю України партiями, пiдлягають державним приймальним та контрольним випробуванням з метою затвердження типiв цих засобiв або контролю їх вiдповiдностi затвердженим типам i обов'язковим вимогам нормативних документiв з метрологiї.

     Затвердженi типи засобiв вимiрювальної технiки заносяться ЦОВМ до Державного реєстру засобiв вимiрювальної технiки у порядку, встановленому нормативним документом з метрологiї цього органу.

     2. Державним приймальним i контрольним випробуванням не пiдлягають засоби вимiрювальної технiки, призначенi для використання фiзичними особами, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, у побутовiй сферi для їх власних потреб, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд. Порядок встановлення приналежностi засобiв вимiрювальної технiки до таких, що призначенi для використання у побутовiй сферi та не пiдлягають державним приймальним i контрольним випробуванням, визначається нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     3. Державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної технiки проводяться метрологiчними центрами i територiальними органами, уповноваженими на проведення цих випробувань.

     Державнi контрольнi випробування засобiв вимiрювальної технiки, призначених для серiйного виробництва в Українi, проводяться територiальними органами, уповноваженими на проведення цих випробувань.

     Державнi контрольнi випробування засобiв вимiрювальної технiки, призначених для ввезення на територiю України партiями, проводяться метрологiчними центрами та територiальними органами, уповноваженими на проведення державних приймальних випробувань цих засобiв.

     4. Державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної технiки, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд, можуть проводитися головними та базовими органiзацiями метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, уповноваженими на проведення цих випробувань.

     5. Державнi приймальнi i контрольнi випробування та оформлення їх результатiв проводяться у порядку, встановленому нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     6. На засоби вимiрювальної технiки, типи яких затверджено ЦОВМ, та/або на їх експлуатацiйну документацiю наноситься знак затвердження типу, форму якого встановлює ЦОВМ.

     Стаття 27. Державна метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки

     1. Засоби вимiрювальної технiки, не призначенi для серiйного виробництва в Українi або для ввезення на територiю України партiями, на якi поширюється державний метрологiчний нагляд, пiдлягають державнiй метрологiчнiй атестацiї.

     2. Державна метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки здiйснюється метрологiчними центрами, територiальними органами та метрологiчними службами пiдприємств i органiзацiй, уповноваженими на проведення державних випробувань чи повiрки аналогiчних засобiв.

     3. Державна метрологiчна атестацiя та оформлення її результатiв проводяться у порядку, встановленому нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     Стаття 28. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки

     1. Засоби вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, випускаються з серiйного виробництва, ремонту та у продаж, видаються напрокат, на якi поширюється державний метрологiчний нагляд, пiдлягають повiрцi.

     Повiрцi також пiдлягають:

     вихiднi i робочi еталони метрологiчних центрiв та територiальних органiв;

     вихiднi еталони пiдприємств i органiзацiй;

     засоби вимiрювальної технiки, що застосовуються пiд час державних випробувань, державної метрологiчної атестацiї та повiрки засобiв вимiрювальної технiки, а також пiд час калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для iнших пiдприємств, органiзацiй та для фiзичних осiб.

     2. Засоби вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї, пiдлягають перiодичнiй повiрцi через мiжповiрочнi iнтервали, порядок встановлення яких визначається нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     Пiдприємства, органiзацiї та фiзичнi особи зобов'язанi своєчасно (з урахуванням установлених мiжповiрочних iнтервалiв) подавати засоби вимiрювальної технiки на повiрку.

     3. Порядок подання фiзичними особами, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, - власниками засобiв вимiрювальної технiки (результати вимiрювань якими використовуються для здiйснення розрахункiв за спожитi для побутових потреб електричну i теплову енергiю, газ i воду) на перiодичну повiрку цих засобiв та оплати за роботи, пов'язанi з повiркою, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перiодична повiрка, обслуговування та ремонт (у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобiв вимiрювальної технiки здiйснюються за рахунок пiдприємств i органiзацiй, якi надають послуги з електро-, тепло-, газо- i водопостачання.

     4. Перелiки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та пiдлягають повiрцi, складаються їх користувачами (за винятком фiзичних осiб, що не є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi) i подаються на погодження до вiдповiдного територiального органу.

     Порядок складання цих перелiкiв установлюється нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     5. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки проводиться територiальними органами, уповноваженими на її проведення. У разi якщо територiальнi органи через вiдсутнiсть вiдповiдних еталонiв не можуть провести повiрку окремих типiв засобiв вимiрювальної технiки, повiрка цих засобiв проводиться метрологiчними центрами, уповноваженими на її проведення.

     Повiрка здiйснюється посадовими особами територiальних органiв i метрологiчних центрiв - державними повiрниками, атестованими у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     6. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки з використанням первинних i вторинних еталонiв проводиться метрологiчними центрами та територiальними органами, в яких зберiгаються вiдповiднi еталони. Повiрка здiйснюється вченими зберiгачами цих еталонiв.

     7. Повiрка засобiв вимiрювальної технiки, призначених для ввезення на територiю України партiями, проводиться пiд час їх випуску з виробництва повiрочними лабораторiями iноземних виробникiв, уповноваженими на її проведення.

     8. Повiрку засобiв вимiрювальної технiки пiд час експлуатацiї та випуску з виробництва i ремонту можуть виконувати повiрочнi лабораторiї пiдприємств i органiзацiй, уповноваженi на її проведення.

     Повiрка проводиться працiвниками цих лабораторiй, атестованими як повiрники у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     За порушення умов i правил проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки керiвники та посадовi особи вiдповiдних пiдприємств i органiзацiй несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     9. Повiрка та оформлення її результатiв проводяться у порядку, встановленому нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     10. Мiсцевi органи виконавчої влади повиннi сприяти проведенню повiрки засобiв вимiрювальної технiки на мiсцi їх експлуатацiї, у тому числi:

     надавати вiдповiднi примiщення;

     забезпечувати допомiжним персоналом i транспортом;

     повiдомляти власникiв i користувачiв засобiв вимiрювальної технiки про час i мiсце проведення повiрки.

     Стаття 29. Державний метрологiчний нагляд за забезпеченням єдностi вимiрювань

     1. Державний метрологiчний нагляд за забезпеченням єдностi вимiрювань поширюється на центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, органiзацiї та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     2. У центральних та мiсцевих органах виконавчої влади, органах мiсцевого самоврядування та в органах управлiння об'єднань пiдприємств проводиться перевiрка додержання вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї.

     На пiдприємствах, в органiзацiях i у фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, крiм того, проводиться перевiрка:

     стану i застосування засобiв вимiрювальної технiки;

     застосування атестованих методик виконання вимiрювань i правильностi виконання вимiрювань;

     додержання умов i правил проведення державних випробувань, повiрки, калiбрування, ввезення, випуску з виробництва, ремонту та у продаж i видачi напрокат засобiв вимiрювальної технiки, проведення вимiрювань та атестацiї методик виконання вимiрювань.

     3. Державний метрологiчний нагляд за забезпеченням єдностi вимiрювань та оформлення його результатiв здiйснюються в порядку, встановленому нормативно-правовими актами ЦОВМ.

     Стаття 30. Державний метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках

     1. Державному метрологiчному нагляду за кiлькiстю фасованого товару в упаковках пiдлягають готовi упаковки будь-якого виду пiд час фасування i продажу товару в разi, якщо вмiст цих упаковок не може бути змiнений без їх розкривання чи деформування, а кiлькiсть товару подана в одиницях маси, об'єму чи iншої фiзичної величини.

     2. На упаковцi фасованого товару мають бути зазначенi номiнальна кiлькiсть товару в одиницях маси, об'єму або iншої фiзичної величини, а також гранично допустимi вiдхилення вiд номiнальної кiлькостi або зроблено посилання на нормативний документ, за яким їх встановлено.

     3. Державний метрологiчний нагляд за кiлькiстю фасованого товару в упаковках та оформлення його результатiв здiйснюються в порядку, встановленому нормативно-правовими актами ЦОВМ.

     Стаття 31. Головнi державнi iнспектори, їхнi заступники i державнi iнспектори з метрологiчного нагляду

     1. Державний метрологiчний нагляд здiйснюють посадовi особи ЦОВМ та його територiальних органiв:

     головний державний iнспектор України з метрологiчного нагляду та його заступники (далi - головний державний iнспектор України та його заступники), якими за посадою є вiдповiдно керiвник ЦОВМ та його заступники;

     головнi державнi iнспектори Автономної Республiки Крим, областi, мiста з метрологiчного нагляду та їхнi заступники (далi - головнi державнi iнспектори Автономної Республiки Крим, областi, мiста та їхнi заступники), якими за посадою є вiдповiдно керiвники територiальних органiв та їхнi заступники;

     державнi iнспектори з метрологiчного нагляду (далi - державнi iнспектори), якими за посадою є вiдповiдно керiвники пiдроздiлiв, їхнi заступники та спецiалiсти ЦОВМ, керiвники пiдроздiлiв, їхнi заступники та спецiалiсти територiальних органiв, на яких покладено здiйснення державного метрологiчного нагляду.

     2. Державнi iнспектори повиннi бути атестованi у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.

     Стаття 32. Права i обов'язки головних державних iнспекторiв, їхнiх заступникiв i державних iнспекторiв з метрологiчного нагляду

     1. Головний державний iнспектор України та його заступники, головнi державнi iнспектори Автономної Республiки Крим, областi, мiста, їхнi заступники (далi - головнi державнi iнспектори та їхнi заступники) i державнi iнспектори пiд час виконання своїх обов'язкiв мають право:

     безперешкодно (з пред'явленням службового посвiдчення) вiдвiдувати центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, органiзацiї та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з додержанням установлених у них порядку i режиму роботи;

     перевiряти дiяльнiсть центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, органiзацiй та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо додержання вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї (далi - метрологiчнi вимоги), а також використовувати при цьому їх технiчнi засоби та залучати до перевiрок їх працiвникiв;

     одержувати необхiднi вiдомостi та матерiали з метрологiчної дiяльностi.

     2. Державнi iнспектори крiм дiй, передбачених частиною першою цiєї статтi, мають також право:

     направляти засоби вимiрювальної технiки на iнспекцiйну повiрку;

     перевiряти правильнiсть вiднесення засобiв вимiрювальної технiки до таких, що пiдлягають повiрцi;

     перевiряти кiлькiсть фасованого товару в упаковках пiд час його фасування та продажу, вiдбирати для цього зразки упаковок фасованих товарiв i у разi потреби розкривати готовi упаковки. При цьому кiлькiсть зразкiв упаковок, якi повиннi бути вiдiбранi для перевiрки, та випадки, коли розкриваються готовi упаковки, визначаються у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ. Збитки, завданi внаслiдок розкривання упаковок, зараховуються до витрат їх власникiв;

     користуватися проїзними квитками для проїзду в мiському пасажирському транспортi (крiм таксi), якi можуть закуповуватися за рахунок асигнувань, передбачених у кошторисi на утримання органiзацiї, у штатi якої цi iнспектори перебувають.

     3. У разi виявлення порушень метрологiчних вимог головнi державнi iнспектори та їхнi заступники i державнi iнспектори мають право:

     забороняти застосування, випуск з ремонту та у продаж i видачу напрокат засобiв вимiрювальної технiки;

     анульовувати результати повiрки засобiв вимiрювальної технiки;

     давати приписи та встановлювати строки усунення порушень метрологiчних вимог;

     забороняти реалiзацiю партiй фасованого товару, з яких вiдбиралися зразки упаковок фасованих товарiв;

     забороняти виконання робiт, пов'язаних з вимiрюваннями;

     складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi метрологiчної дiяльностi;

     вносити пропозицiї про тимчасове зупинення дiї або анулювання свiдоцтв про уповноваження на проведення державних випробувань i повiрки засобiв вимiрювальної технiки та атестацiї методик виконання вимiрювань, атестатiв акредитацiї на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та свiдоцтв про атестацiю на проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та вимiрювань;

     вносити пропозицiї щодо передання до правоохоронних органiв матерiалiв про порушення метрологiчних вимог.

     4. У разi виявлення порушень метрологiчних вимог головнi державнi iнспектори та їхнi заступники крiм дiй, передбачених частиною третьою цiєї статтi, мають також право:

     забороняти випуск з виробництва засобiв вимiрювальної технiки;

     розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi метрологiчної дiяльностi i накладати адмiнiстративнi стягнення вiдповiдно до закону;

     надсилати правоохоронним органам матерiали про порушення метрологiчних вимог у випадках, передбачених законодавством.

     5. Поновлення застосування, випуску з виробництва, ремонту та у продаж i видачi напрокат засобiв вимiрювальної технiки, реалiзацiї партiй фасованих товарiв в упаковках, виконання робiт, пов'язаних з вимiрюваннями, проводиться на пiдставi позитивних висновкiв повторної перевiрки державним iнспектором, витрати на яку оплачують вiдповiднi пiдприємства, органiзацiї та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

     6. Справи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi метрологiчної дiяльностi розглядаються ЦОВМ та його територiальними органами за їх мiсцезнаходженням.

     7. Державнi iнспектори зобов'язанi проводити державний метрологiчний нагляд з додержанням вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв i нормативних документiв з метрологiї ЦОВМ.

     Стаття 33. Правовий захист головних державних iнспекторiв, їхнiх заступникiв i державних iнспекторiв

     1. Головнi державнi iнспектори, їхнi заступники i державнi iнспектори (далi - державнi iнспектори) пiд час виконання своїх обов'язкiв перебувають пiд захистом закону.

     Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi та майна державних iнспекторiв i членiв їхнiх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй у зв'язку з виконанням державними iнспекторами своїх обов'язкiв.

     2. Державнi iнспектори пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до законодавства про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

(частина друга статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     3. За образу державного iнспектора, а також опiр, погрозу, насильство та за iншi дiї, якi перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язкiв, виннi особи притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     4. Абзац перший частини четвертої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 77-VIII)

     Збитки, завданi майну державного iнспектора або членiв його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, компенсуються в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

     Стаття 34. Вiдносини ЦОВМ та його територiальних органiв з правоохоронними органами

     Працiвники правоохоронних органiв повиннi надавати допомогу державним iнспекторам у виконаннi ними службових обов'язкiв та припиняти незаконнi дiї осiб, якi перешкоджають виконанню обов'язкiв, покладених на державних iнспекторiв.

     Стаття 35. Права i обов'язки державних повiрникiв

     1. Державнi повiрники, виконуючи свої обов'язки, мають право:

     безперешкодно, з пред'явленням службового посвiдчення, вiдвiдувати пiдприємства i органiзацiї з додержанням встановлених у них порядку i режиму роботи для виконання повiрочних робiт;

     брати участь у здiйсненнi державного метрологiчного контролю i нагляду;

     проводити контроль стану i застосування засобiв вимiрювальної технiки, якi використовуються у сферi поширення державного метрологiчного нагляду;

     використовувати технiчнi засоби (необхiднi для проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки), що належать пiдприємствам i органiзацiям, на яких здiйснюється повiрка, та залучати до проведення повiрки працiвникiв цих пiдприємств i органiзацiй.

     2. У разi якщо за результатами повiрки встановлено, що засоби вимiрювальної технiки не вiдповiдають вимогам нормативних документiв з метрологiї, державнi повiрники мають право:

     вносити пропозицiї щодо заборони використання або випуску з виробництва та ремонту засобiв вимiрювальної технiки;

     анульовувати результати повiрки засобiв вимiрювальної технiки;

     вносити пропозицiї щодо скорочення мiжповiрочного iнтервалу в разi, якщо засоби вимiрювальної технiки не вiдповiдають встановленим метрологiчним вимогам за дiючим мiжповiрочним iнтервалом.

     3. Державнi повiрники зобов'язанi проводити повiрку з додержанням вимог вiдповiдних нормативних документiв з метрологiї.

     Стаття 36. Розгляд скарг на рiшення ЦОВМ, його метрологiчних центрiв i територiальних органiв та їх посадових осiб

     1. Скарги на рiшення ЦОВМ, його метрологiчних центрiв i територiальних органiв, їх посадових осiб, а також на дiї цих осiб розглядаються в порядку, встановленому законодавством.

     2. Подання скарги не зупиняє виконання рiшень ЦОВМ, його метрологiчних центрiв i територiальних органiв, їх посадових осiб, а також дiї цих осiб.

Роздiл V
МЕТРОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД

     Стаття 37. Види метрологiчного контролю i нагляду, що здiйснюють метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй

     1. До метрологiчного контролю належать:

     атестацiя калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй;

     метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки;

     калiбрування засобiв вимiрювальної технiки;

     метрологiчна експертиза документацiї та атестацiя методик виконання вимiрювань.

     2. Метрологiчний контроль здiйснюється метрологiчними службами центральних органiв виконавчої влади, їх головними i базовими органiзацiями, метрологiчними службами пiдприємств i органiзацiй.

     3. Головними i базовими органiзацiями, атестованими вiдповiдно до частини шостої статтi 17 цього Закону, проводиться атестацiя калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй, що належать до сфери управлiння вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади або не належать до цiєї сфери, але належать до сфери, в якiй реалiзацiя державної полiтики належить до повноважень цих органiв (за винятком вимiрювальних лабораторiй, атестацiя яких згiдно iз законодавством здiйснюється територiальними органами), - на проведення вiдповiдно калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб цих пiдприємств i органiзацiй та вимiрювань у сферi та/або поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду.

     При цьому атестацiя зазначених лабораторiй може здiйснюватися головними i базовими органiзацiями або, вiдповiдно до частин четвертої, п'ятої та сьомої статтi 24 цього Закону, - метрологiчними центрами та територiальними органами.

     4. Атестацiя калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй головних i базових органiзацiй на проведення робiт, зазначених у частинi третiй цiєї статтi, здiйснюється метрологiчними службами вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади.

     5. Головними i базовими органiзацiями метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, метрологiчними службами пiдприємств i органiзацiй проводиться метрологiчна атестацiя та калiбрування засобiв вимiрювальної технiки, метрологiчна експертиза документацiї та атестацiя методик виконання вимiрювань вiдповiдно до цього Закону.

     6. Метрологiчний нагляд здiйснюється за забезпеченням єдностi вимiрювань.

     7. Метрологiчний нагляд здiйснюється:

     метрологiчними службами центральних органiв виконавчої влади - на пiдприємствах i в органiзацiях, що належать до сфери їх управлiння;

     головними i базовими органiзацiями метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади - на пiдприємствах i в органiзацiях, що належать до сфери управлiння цих органiв, визначених положеннями про вiдповiднi головнi i базовi органiзацiї;

     метрологiчними службами пiдприємств i органiзацiй - на вiдповiдних пiдприємствах i в органiзацiях.

     Стаття 38. Атестацiя калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй

     1. Атестацiя вимiрювальних лабораторiй пiдприємств та органiзацiй на проведення вимiрювань у сферi поширення державного метрологiчного нагляду здiйснюється за обов'язкової участi територiального органу за мiсцезнаходженням вiдповiдних пiдприємств та органiзацiй.

     2. Атестацiя калiбрувальних i вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй на проведення вiдповiдно калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для власних потреб цих пiдприємств i органiзацiй та вимiрювань поза сферою поширення державного метрологiчного нагляду здiйснюється з урахуванням частини сьомої статтi 24 цього Закону.

     3. Вимоги щодо порядку проведення атестацiї калiбрувальних та вимiрювальних лабораторiй пiдприємств i органiзацiй, а також обов'язки атестованих лабораторiй визначенi вiдповiдно у статтях 22 i 25 цього Закону.

     Стаття 39. Метрологiчна атестацiя засобiв вимiрювальної технiки

     1. Засоби вимiрювальної технiки, не призначенi для серiйного виробництва або для ввезення на територiю України партiями, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд, пiдлягають метрологiчнiй атестацiї.

     2. Метрологiчна атестацiя та оформлення її результатiв проводяться в порядку, встановленому нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     Стаття 40. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки

     1. Засоби вимiрювальної технiки, призначенi для серiйного виробництва в Українi або для ввезення на територiю України партiями, на якi не поширюється державний метрологiчний нагляд, пiдлягають калiбруванню пiд час випуску з виробництва та ремонту.

     Необхiднiсть проведення калiбрування засобiв вимiрювальної технiки пiд час експлуатацiї визначається їх користувачем.

     2. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для iнших пiдприємств, органiзацiй та для фiзичних осiб проводиться метрологiчними центрами, територiальними органами, калiбрувальними лабораторiями пiдприємств i органiзацiй, атестованими на його проведення або акредитованими на проведення калiбрування цих засобiв вiдповiдно до закону.

     3. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки для iнших пiдприємств, органiзацiй та для фiзичних осiб може проводитися метрологiчними центрами, територiальними органами та повiрочними лабораторiями пiдприємств i органiзацiй, уповноваженими на проведення повiрки цих або аналогiчних засобiв.

     4. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки, призначених для ввезення на територiю України партiями, проводиться пiд час випуску їх з виробництва калiбрувальними або повiрочними лабораторiями iноземних виробникiв, вiдповiдно атестованими на його проведення або уповноваженими на проведення повiрки цих або аналогiчних засобiв згiдно з цим Законом.

     5. Калiбрування засобiв вимiрювальної технiки з використанням первинних i вторинних еталонiв проводиться метрологiчними центрами та територiальними органами, в яких зберiгаються цi еталони.

     6. Калiбрування та оформлення його результатiв проводяться в порядку, встановленому нормативними документами з метрологiї ЦОВМ.

     Стаття 41. Метрологiчна експертиза документацiї та атестацiя методик виконання вимiрювань

     Метрологiчна експертиза документацiї (технiчних завдань, нормативних документiв, конструкторської, проектної та технологiчної документацiї) та звiтiв про геологiчне вивчення надр, а також атестацiя методик виконання вимiрювань здiйснюються вiдповiдно до нормативних документiв з метрологiї.

     Стаття 42. Метрологiчний нагляд за забезпеченням єдностi вимiрювань

     1. Пiд час метрологiчного нагляду за забезпеченням єдностi вимiрювань проводиться перевiрка:

     стану i застосування засобiв вимiрювальної технiки;

     застосування методик виконання вимiрювань;

     правильностi виконання вимiрювань;

     своєчасностi надання засобiв вимiрювальної технiки на повiрку i калiбрування;

     додержання умов i правил проведення повiрки i калiбрування засобiв вимiрювальної технiки та проведення вимiрювань, що вiдповiдно виконуються уповноваженими повiрочними та атестованими калiбрувальними та вимiрювальними лабораторiями;

     додержання вимог нормативних документiв з метрологiї.

     2. Метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй мають право за результатами метрологiчного нагляду видавати приписи щодо припинення порушень метрологiчних вимог та усунення виявлених недолiкiв.

     3. Порядок проведення метрологiчного нагляду за забезпеченням єдностi вимiрювань, видачi приписiв за результатами метрологiчного нагляду встановлюється центральними органами виконавчої влади, пiдприємствами i органiзацiями з додержанням вимог законодавства.

     Стаття 43. Особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi оборони України

     Особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi оборони України регламентуються окремим положенням, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства оборони України i ЦОВМ та не повинно суперечити цьому Закону.

     Стаття 44. Особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi наукових дослiджень i розробок в Українi

     Особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi наукових дослiджень i розробок в Українi регламентуються окремим положенням, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Нацiональної академiї наук України i ЦОВМ та не повинно суперечити цьому Закону.

Роздiл VI
ФIНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 45. Фiнансування дiяльностi Державної метрологiчної служби

     1. Фiнансування дiяльностi Державної метрологiчної служби здiйснюється за рахунок:

     коштiв державного бюджету;

     надходжень вiд виконання робiт з державного метрологiчного контролю, iнших метрологiчних робiт та надання метрологiчних послуг;

     коштiв вiд виконання науково-дослiдних робiт;

     iнших надходжень, передбачених законом.

     2. Обов'язковому фiнансуванню за рахунок коштiв Державного бюджету України пiдлягають:

     науковi фундаментальнi та прикладнi дослiдження i розроблення нормативних документiв у сферi метрологiї;

     створення i вдосконалення первинних i вторинних еталонiв, утримання та експлуатацiя державних еталонiв, а також звiрення державних еталонiв з нацiональними еталонами iнших держав i мiжнародними еталонами;

     роботи, пов'язанi з дiяльнiстю державних служб єдиного часу i еталонних частот, стандартних зразкiв складу та властивостей речовин i матерiалiв, стандартних довiдкових даних про фiзичнi сталi та властивостi речовин i матерiалiв;

     роботи, пов'язанi з виконанням державних та багатогалузевих науково-технiчних програм у сферi метрологiї;

     участь у роботi мiжнародних, європейських та iнших регiональних органiзацiй з метрологiї;

     роботи з державного метрологiчного нагляду.

     Кошти на виконання перелiчених робiт визначаються щорiчно пiд час формування Державного бюджету України на вiдповiдний рiк.

(абзац восьмий частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4731-VI)

     Замовником зазначених робiт, що проводяться за кошти Державного бюджету України, є ЦОВМ, а замовлення робiт здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про здiйснення державних закупiвель".

(абзац дев'ятий частини другої статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2289-VI)

     3. У соцiально-економiчних i науково-технiчних програмах обов'язково повиннi передбачатися роздiли з метрологiчного забезпечення та визначатися джерела фiнансування робiт щодо виконання завдань цих роздiлiв.

     Стаття 46. Оплата метрологiчних робiт та використання коштiв, отриманих за виконання цих робiт i надання метрологiчних послуг

     1. Пiдприємства, органiзацiї та фiзичнi особи оплачують метрологiчнi роботи, пов'язанi iз здiйсненням на госпрозрахункових засадах усiх видiв державного метрологiчного контролю, визначених статтею 21, а також послуги, передбаченi частиною четвертою статтi 15 цього Закону, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Кошти, отриманi за виконання робiт та надання послуг, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, можуть використовуватися метрологiчними центрами i територiальними органами для забезпечення їх виробничої та наукової дiяльностi.

     Стаття 47. Фiнансування дiяльностi метрологiчних служб центральних органiв виконавчої влади, пiдприємств i органiзацiй

     1. Метрологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, а також пiдприємств i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння, якi фiнансуються з Державного бюджету України, виконують всi роботи, пов'язанi iз забезпеченням єдностi вимiрювань, за рахунок коштiв Державного бюджету України, що видiляються на їх утримання на вiдповiдний рiк, згiдно з їх розрахунками, а також коштiв, одержаних за надання метрологiчних послуг.

     2. Фiнансування дiяльностi метрологiчних служб iнших пiдприємств i органiзацiй проводиться за рахунок коштiв цих пiдприємств i органiзацiй.

Роздiл VII
ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ МЕТРОЛОГIЧНИХ РОБIТ, ПРОВЕДЕНИХ В IНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

     Стаття 48. Визнання результатiв метрологiчних робiт, проведених в iноземних державах

     Вiдповiдно до мiжнародних договорiв України можуть визнаватися результати державних випробувань, затвердження типу, повiрки, калiбрування i метрологiчної атестацiї засобiв вимiрювальної технiки, вимiрювань, атестацiї методик виконання вимiрювань, проведених в iноземних державах.

Роздiл VIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МЕТРОЛОГIЮ ТА МЕТРОЛОГIЧНУ ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 49. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть

     Особи, виннi в порушеннi законодавства про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть, притягаються до дисциплiнарної, цивiльної, адмiнiстративної чи кримiнальної вiдповiдальностi.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     в абзацi першому статтi 171 слова "державної метрологiчної атестацiї; неповiдомлення" замiнити словами "державної метрологiчної атестацiї; порушення умов i правил проведення ремонту засобiв вимiрювальної технiки; неповiдомлення", а слова "Держстандарту України" - словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi метрологiї";

     в абзацi першому статтi 171-1 слова "неакредитованими повiрочними та калiбрувальними" замiнити словами "неуповноваженими повiрочними та неатестованими або неакредитованими калiбрувальними", а слова "з використанням неатестованих методик або неакредитованими" - словами "у цих сферах з використанням неатестованих методик або неатестованими вимiрювальними";

     2) частину першу статтi 10 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2002 р., N 8, ст. 62; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 11 травня 2004 року N 1705-IV пiсля абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Заслужений метролог України".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять шостий вважати вiдповiдно абзацами двадцять другим - тридцять сьомим.

     3. До приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Атестати акредитацiї на право проведення державних випробувань, повiрки i калiбрування засобiв вимiрювальної технiки, вимiрювань, атестацiї методик виконання вимiрювань, виданi в установленому порядку до набрання чинностi цим Законом, зберiгають чиннiсть протягом визначеного в них строку.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв, а також нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
11 лютого 1998 року
N 113/98-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.