ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

     1) в абзацi першому частини першої статтi 21:

     слова "Мiнiстерства економiки України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики";

     пiсля слiв "який ґрунтується на" доповнити словами "щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України";

     2) у статтi 33:

     назву пiсля слова "Визначення" доповнити словами "Основних напрямiв";

     частину першу пiсля слова "розробляє" доповнити словами "вiдповiдно до визначених у щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України прiоритетiв бюджетної полiтики";

     3) частину першу статтi 52 пiсля слiв "змiни структури витрат державного бюджету" доповнити словами "уточнення прiоритетiв бюджетної полiтики";

     4) у статтi 109:

     пункт 1 частини першої пiсля слова "визначення" доповнити словами "Основних напрямiв";

     пункт 1 частини другої пiсля слiв "пiдготовка питання щодо" доповнити словами "Основних напрямiв";

     частину третю пiсля слiв "питання щодо" доповнити словами "Основних напрямiв".

     2. У другому реченнi статтi 41 Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2010 р., N 10, ст. 107) слова "що включаються в Державну програму соцiального та економiчного розвитку України" виключити.

     3. У частинi першiй статтi 23 Закону України "Про гiдрометеорологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95) слова "вiдповiдно до Державної програми економiчного i соцiального розвитку України, державних гiдрометеорологiчних програм" замiнити словами "згiдно з вiдповiдними державними цiльовими програмами".

     4. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190):

     1) частину першу статтi 6 пiсля слiв "актiв Президента України" доповнити словами "щорiчного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України, актiв", а пiсля слiв "та iнших центральних органiв виконавчої влади" доповнити словами "якi вiдповiдно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання";

     2) частину другу статтi 7 пiсля слiв "актами Президента України" доповнити словами "щорiчним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України, актами";

     3) у пунктi 8 статтi 17 слова "державних програм соцiального та економiчного розвитку України" замiнити словами "державних цiльових програм";

     4) пункт 1 статтi 18 пiсля слова "складає" доповнити словами "вiдповiдно до визначених у щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України прiоритетiв";

     5) статтю 30 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї забезпечують виконання виданих Президентом України актiв, реалiзацiю програм Президента України та щорiчного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України, виконання наданих Президентом України доручень, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     5. У Законi України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 195):

     1) у другому реченнi преамбули слова "програм економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "програм економiчного i соцiального розвитку";

     2) у статтi 1:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "програми економiчного i соцiального розвитку - державнi цiльовi програми економiчного, соцiального розвитку, програми економiчного, соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мiст";

     в абзацi п'ятому слова "програм економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "програм економiчного i соцiального розвитку";

     3) у статтi 2:

     у назвi та абзацi першому слова "програм економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "програм економiчного i соцiального розвитку";

     абзац другий доповнити словами "i на бiльш тривалий перiод";

     в абзацi третьому слова "економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "економiчного i соцiального розвитку";

     4) у назвi та текстi статтi 3 слова "програм економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "програм економiчного i соцiального розвитку";

     5) частину першу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Система прогнозних i програмних документiв економiчного i соцiального розвитку складається з:

     прогнозiв економiчного i соцiального розвитку України на середньо- та короткостроковий перiоди;

     прогнозiв розвитку окремих галузей економiки на середньостроковий перiод;

     загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших державних цiльових програм;

     прогнозiв економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв та мiст на середньостроковий перiод;

     програм економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв та мiст на короткостроковий перiод";

     6) частину третю статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Прогнознi i програмнi документи економiчного i соцiального розвитку розробляються у строки та у порядку, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) у частинi третiй статтi 7 слова "Державної програми економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "державних цiльових програм";

     8) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Загальнодержавнi програми економiчного, соцiального розвитку, iншi державнi цiльовi програми

     Порядок розроблення, затвердження i виконання загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших державних цiльових програм визначається Законом України "Про державнi цiльовi програми";

     9) частину першу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Програма економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областi, району, мiста Києва, Севастополя на короткостроковий перiод розробляється щороку взаємоузгоджено з щорiчним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України";

     10) назву роздiлу IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМIКИ";

     11) у статтi 12:

     у назвi слова "та програм" виключити;

     у частинi першiй слова "i програми розвитку галузей економiки" виключити;

     у частинi другiй слова "та програми" виключити;

     12) статтю 14 виключити;

     13) статтю 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку

     Верховна Рада України вiдповiдно до Конституцiї України затверджує загальнодержавнi програми економiчного, соцiального розвитку";

     14) у статтi 16:

     у назвi статтi слова "та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку" виключити;

     в абзацi другому слова "розробляє i здiйснює Державну програму економiчного i соцiального розвитку України на наступний рiк, органiзовує" та "i програм розвитку окремих галузей економiки" виключити;

     в абзацi третьому слова "i програмних" виключити;

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "затверджує програми розвитку окремих галузей економiки" виключити;

     абзац шостий виключити;

     15) у статтi 17:

     а) у назвi статтi слова "та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку" виключити;

     б) у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "та пiдготовки програм економiчного i соцiального розвитку програми" виключити;

     в абзацi другому слова "Фондом державного майна України та Антимонопольним комiтетом України" та "i Державну програму економiчного i соцiального розвитку України на наступний рiк, здiйснює щоквартальний монiторинг її виконання" виключити;

     в абзацi третьому слова "i проекти програм розвитку окремих галузей економiки" виключити;

     в абзацi четвертому слова "та програмних" виключити;

     в) у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "i Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на наступний рiк, забезпечують виконання завдань, визначених цiєю програмою, у вiдповiдних галузях економiки та сферах дiяльностi" виключити;

     в абзацi третьому слова "та програми" виключити;

     16) у частинi другiй статтi 18 слова "i Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на наступний рiк, забезпечують виконання завдань, визначених цiєю програмою, на вiдповiднiй територiї" замiнити словами "i загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших державних цiльових програм, забезпечують виконання завдань, визначених цими програмами, на вiдповiднiй територiї".

     6. У Законi України "Про Загальнодержавну програму формування нацiональної екологiчної мережi України на 2000 - 2015 роки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 47, ст. 405):

     1) в абзацi третьому пункту 3 слова "проектiв Державного бюджету України i Державної програми економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "проекту Державного бюджету України";

     2) абзац третiй пiдроздiлу 10 "Фiнансове забезпечення" роздiлу III "Механiзм забезпечення реалiзацiї Програми" виключити.

     7. У пунктi 3 Закону України "Про Нацiональну програму сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 7, ст. 35) слова "проектiв Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економiчного та соцiального розвитку України на черговий рiк" замiнити словами "проекту закону про Державний бюджет України".

     8. В абзацi п'ятому частини третьої статтi 6 Закону України "Про страховий фонд документацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 101; 2005 р., N 9, ст. 175) слова "проектiв Державної програми економiчного та соцiального розвитку України" замiнити словом "проекту".

     9. В абзацi другому пункту 3 роздiлу VI "Механiзм забезпечення реалiзацiї Програми" Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172), слова "проекту Державної програми економiчного i соцiального розвитку України та" виключити.

     10. В абзацi дванадцятому пiдроздiлу "Стимулювання державою соцiально-економiчного розвитку малих мiст" роздiлу III "Основнi напрями забезпечення комплексного розвитку малих мiст" Загальнодержавної програми розвитку малих мiст, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих мiст" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 24, ст. 332), слова "та щорiчно - до Державної програми економiчного i соцiального розвитку України" виключити.

     11. У Законi України "Про державнi цiльовi програми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 25, ст. 352):

     1) у статтi 4:

     абзац другий частини першої виключити;

     у частинi третiй слова "у складi проекту Державної програми економiчного i соцiального розвитку України та" виключити;

     2) частину першу статтi 9 пiсля слiв "розробляється на основi" доповнити словами "прогнозiв економiчного i соцiального розвитку України, прогнозiв розвитку окремих галузей економiки на середньостроковий перiод";

     3) абзац п'ятий статтi 18 та абзац четвертий статтi 21 виключити.

     12. В абзацi восьмому частини другої статтi 45 Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 449; 2010 р., N 33, ст. 471) слова "та Державної програми економiчного i соцiального розвитку України" виключити.

     13. У частинi першiй статтi 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регiонiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 548) слова "державних програм економiчного i соцiального розвитку України" виключити.

     14. Абзац другий пункту 2 Закону України "Про Загальнодержавну цiльову економiчну програму проведення монiторингу залишкiв ветеринарних препаратiв та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження i кормах, а також у харчових продуктах, пiдконтрольних ветеринарнiй службi, на 2010 - 2015 роки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 42, ст. 636) виключити.

     15. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384):

     1) частину другу статтi 25 доповнити словами "та щорiчного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України";

     2) частину першу статтi 30 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Кабiнет Мiнiстрiв України розробляє i вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля";

     3) частину першу статтi 50 пiсля слiв "актiв Президента України" доповнити словами "щорiчного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України".

     16. В абзацi другому частини першої статтi 4 Закону України "Про культуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168) слова "державними програмами економiчного i соцiального розвитку України" замiнити словами "програмами Президента України, щорiчним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України".

     17. Частину першу статтi 3 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) пiсля слiв "актами та дорученнями Президента України" доповнити словами "щорiчним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України".

     18. В абзацi третьому пiдроздiлу "Етапи виконання Програми" роздiлу IV "Механiзм виконання програм" Загальнодержавної програми розвитку мiнерально-сировинної бази України на перiод до 2030 року, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мiнерально-сировинної бази України на перiод до 2030 року" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 44, ст. 457), слова "на основi формування та виконання щорiчних планiв соцiального та економiчного розвитку України" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4731-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.