ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про центральнi органи виконавчої влади

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 17 травня 2012 року N 4719-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4731-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5067-VI,
вiд 27 лютого 2014 року N 795-VII,
вiд 27 березня 2014 року N 1170-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII
(змiни, внесенi Законом України вiд 14 жовтня 2014 року N 1700-VII,
вводяться в дiю з 26 квiтня 2015 року),
вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2246-VIII,
вiд 7 червня 2018 року N 2449-VIII,
вiд 3 липня 2018 року N 2475-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2629-VIII,
вiд 19 вересня 2019 року N 117-IX,
вiд 19 грудня 2019 року N 394-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 17 листопада 2020 року N 1009-IX,
вiд 28 сiчня 2021 року N 1150-IX,
вiд 23 лютого 2021 року N 1285-IX,
вiд 19 жовтня 2021 року N 1810-IX

(Змiни, передбаченi Законом України вiд 17 листопада 2011 року N 4050-VI, внесенi не будуть. Закон України вiд 17 листопада 2011 року N 4050-VI втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII)

(У текстi Закону слова "заступник мiнiстра - керiвник апарату" в усiх вiдмiнках замiнено словами "державний секретар мiнiстерства" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII)

     Цей Закон визначає органiзацiю, повноваження та порядок дiяльностi центральних органiв виконавчої влади України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення та система центральних органiв виконавчої влади

     1. Систему центральних органiв виконавчої влади складають мiнiстерства України (далi - мiнiстерства) та iншi центральнi органи виконавчої влади.

     Система центральних органiв виконавчої влади є складовою системи органiв виконавчої влади, вищим органом якої є Кабiнет Мiнiстрiв України.

     2. Мiнiстерства забезпечують формування та реалiзують державну полiтику в однiй чи декiлькох сферах, iншi центральнi органи виконавчої влади виконують окремi функцiї з реалiзацiї державної полiтики.

     Повноваження мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади поширюються на всю територiю держави.

     Стаття 2. Принципи дiяльностi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Дiяльнiсть мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав i свобод людини i громадянина, безперервностi, законностi, забезпечення єдностi державної полiтики, вiдкритостi та прозоростi, вiдповiдальностi.

     2. Мiнiстерства дiють за принципом єдиноначальностi. Iншi центральнi органи виконавчої влади дiють за принципом єдиноначальностi, якщо iнше не передбачено законом.

     3. Пiдприємства, установи та органiзацiї, що належать до сфери управлiння мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, не можуть здiйснювати владнi повноваження, крiм випадкiв, визначених законом.

     Стаття 3. Правовi засади дiяльностi мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади у своїй дiяльностi керуються Конституцiєю України, цим та iншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства України.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.05.2012р. N 4731-VI, вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Органiзацiя, повноваження i порядок дiяльностi мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади визначаються Конституцiєю України, цим та iншими законами України.

     Положення цього Закону застосовуються до Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його службовцiв, осiб начальницького складу та iнших працiвникiв у частинi, що не суперечить Закону України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

(частину другу статтi 3 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3. Положення про мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Стаття 4. Статус i атрибути мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади є юридичними особами публiчного права.

     Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про їх державну реєстрацiю як юридичної особи.

(абзац другий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади припиняються як юридичнi особи з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю їх припинення.

(абзац третiй частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     2. Мiнiстерство, iнший центральний орган виконавчої влади має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

     3. На будинках, де розмiщуються мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, вивiшуються таблички (вивiски) iз зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованих органiв i пiднiмається Державний Прапор України.

     4. Зразки печаток, бланкiв i табличок (вивiсок) мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 5. Утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади утворюються, реорганiзуються та лiквiдуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Члени Кабiнету Мiнiстрiв України можуть вносити Прем'єр-мiнiстровi України пропозицiї щодо утворення, реорганiзацiї або лiквiдацiї мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

     3. Утворення, реорганiзацiя та лiквiдацiя мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади здiйснюються з урахуванням завдань Кабiнету Мiнiстрiв України, а також з урахуванням необхiдностi забезпечення здiйснення повноважень органiв виконавчої влади i недопущення дублювання повноважень.

     4. Мiнiстерство, iнший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результатi реорганiзацiї (злиття, подiлу, перетворення) одного чи кiлькох центральних органiв виконавчої влади.

     5. Мiнiстерство, iнший центральний орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiї.

     6. Державна реєстрацiя мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здiйснюється у триденний строк з дня набрання чинностi постанови Верховної Ради України про призначення мiнiстра, акту Кабiнету Мiнiстрiв України про призначення керiвника iншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац перший частини шостої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Здiйснення заходiв щодо державної реєстрацiї мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи покладається на мiнiстра, керiвника iншого центрального органу виконавчої влади.

(абзац другий частини шостої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     7. Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинностi акт Кабiнету Мiнiстрiв України про їх припинення, продовжують здiйснювати повноваження та функцiї у визначених сферах компетенцiї до завершення здiйснення заходiв з утворення мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функцiї мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливостi забезпечення здiйснення ним цих функцiй i повноважень, про що видається вiдповiдний акт Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина сьома статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     8. Актом Кабiнету Мiнiстрiв України про лiквiдацiю мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади визначається орган виконавчої влади, якому передаються повноваження та функцiї мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, що лiквiдується.

(частина восьма статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     9. Порядок здiйснення заходiв, пов'язаних з утворенням, реорганiзацiєю чи лiквiдацiєю мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл II
МIНIСТЕРСТВА

     Стаття 6. Мiнiстерство

     1. Мiнiстерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в однiй чи декiлькох визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України сферах, проведення якої покладено на Кабiнет Мiнiстрiв України Конституцiєю та законами України.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Мiнiстерство очолює мiнiстр України (далi - мiнiстр), який є членом Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Порядок призначення на посаду та звiльнення з посади, припинення повноважень на посадi мiнiстра, а також статус мiнiстра як члена Кабiнету Мiнiстрiв України, визначаються Конституцiєю України та Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

     Стаття 7. Завдання мiнiстерства

     1. Основними завданнями мiнiстерства як органу, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в однiй чи декiлькох сферах, є:

     1) забезпечення нормативно-правового регулювання;

     2) визначення прiоритетних напрямiв розвитку;

     3) iнформування та надання роз'яснень щодо здiйснення державної полiтики;

     4) узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицiй щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектiв законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України на розгляд Президентовi України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     41) забезпечення здiйснення соцiального дiалогу на галузевому рiвнi;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 17.05.2012р. N 4719-VI)

     5) здiйснення iнших завдань, визначених законами України.

(пункт 5 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Стаття 8. Мiнiстр

     1. Мiнiстр як член Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснює повноваження, визначенi Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України", в тому числi щодо спрямування та координацiї дiяльностi центральних органiв виконавчої влади.

     2. Мiнiстр як керiвник мiнiстерства:

     1) очолює мiнiстерство, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) визначає прiоритети роботи мiнiстерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи мiнiстерства, звiти про їх виконання;

     3) в межах компетенцiї органiзовує та контролює виконання мiнiстерством Конституцiї України, законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України;

(пункт 3 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     4) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за мiжнародними договорами України;

     5) вносить Прем'єр-мiнiстровi України пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника мiнiстра, заступника мiнiстра;

(пункт 5 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     6) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату мiнiстерства;

(пункт 6 частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     7) вносить Кабiнету Мiнiстрiв України подання про утворення в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв апарату мiнiстерства i коштiв, передбачених на утримання мiнiстерства, лiквiдацiю, реорганiзацiю територiальних органiв мiнiстерства як юридичних осiб публiчного права, затверджує положення про них;

     8) затверджує структуру апарату мiнiстерства i його територiальних органiв;

     9) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України територiальнi органи мiнiстерства як структурнi пiдроздiли апарату мiнiстерства, що не мають статусу юридичної особи;

     10) пункт 10 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     11) вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї у разi вмотивованої вiдмови Голови Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голови обласної державної адмiнiстрацiї (пiдтримки головою обласної державної адмiнiстрацiї вмотивованої вiдмови голови районної державної адмiнiстрацiї) погодити призначення керiвника територiального органу мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується мiнiстром, керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, що належить до сфери управлiння цього мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується мiнiстром, про надання Кабiнетом Мiнiстрiв України згоди на призначення такого керiвника;

     12) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує пiдприємства, установи, органiзацiї, що належать до сфери управлiння цього мiнiстерства, затверджує їхнi положення (статути), здiйснює у межах своїх повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

(пункт 12 частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     121) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння мiнiстерства, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

(частину другу статтi 8 доповнено пунктом 121 згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     13) пункт 13 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     14) скасовує повнiстю чи в окремiй частинi акти територiальних органiв мiнiстерства;

     15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв мiнiстра та державного секретаря мiнiстерства;

(пункт 15 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     16) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю мiнiстерства;

     17) пункт 17 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     18) пункт 18 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     19) представляє мiнiстерство у публiчно-правових вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за її межами;

     20) пункт 20 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     21) визначає обов'язки першого заступника мiнiстра, заступникiв мiнiстра, розподiл повноважень мiнiстра мiж першим заступником мiнiстра та заступниками мiнiстра, якi вони здiйснюють у разi його вiдсутностi;

(пункт 21 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     22) пункт 22 частини другої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     23) залучає державних службовцiв та працiвникiв територiальних органiв мiнiстерства, а за згодою керiвникiв - державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй до розгляду питань, що належать до компетенцiї мiнiстерства;

     24) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є мiнiстерство;

     25) утворює комiсiї, робочi та експертнi групи;

     26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     27) пiдписує накази мiнiстерства;

     28) дає обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату мiнiстерства доручення;

     29) спрямовує та координує дiяльнiсть розвiдувального органу України, який пiдпорядкований мiнiстерству, в порядку, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi Законом України "Про розвiдку" та положенням про вiдповiдний розвiдувальний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхiднi умови для його функцiонування;

частину другу статтi 8 доповнено новим пунктом 29 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим пункт 29 вважати пунктом 30)

     30) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до Конституцiї України, цього та iнших законiв.

(пункт 30 частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Стаття 9. Перший заступник мiнiстра, заступник мiнiстра

     1. Мiнiстр має першого заступника та заступникiв, один з яких є заступником з питань боротьби з корупцiєю.

(абзац перший частини першої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Абзац другий частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Перший заступник мiнiстра, заступники мiнiстра призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй вiдповiдного мiнiстра.

(абзац перший частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII)

     Пропозицiя мiнiстра про звiльнення з посади першого заступника мiнiстра та заступникiв мiнiстра повинна бути внесена у разi наявностi у них заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за дванадцять мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

(частину другу статтi 9 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.07.2018р. N 2475-VIII, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Абзац третiй частини другої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     У разi звiльнення мiнiстра перший заступник мiнiстра та заступники мiнiстра звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац четвертий частини другої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     3. Особа, яка призначається на посаду першого заступника мiнiстра чи заступника мiнiстра, повинна вiдповiдати вимогам до членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, передбаченим Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     4. Перший заступник мiнiстра, заступники мiнiстра дають обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату мiнiстерства та його територiальних органiв (у разi утворення) доручення.

(частина четверта статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 17.11.2020р. N 1009-IX, у редакцiї Закону України вiд 23.02.2021р. N 1285-IX)

     5. Посади першого заступника мiнiстра та заступникiв мiнiстра належать до полiтичних посад, на якi не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     6. Соцiальне та iнше забезпечення першого заступника мiнiстра, заступникiв мiнiстра здiйснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" для членiв Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     7. Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України є дипломатичним службовцем.

     Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України здiйснює повноваження керiвника державної служби стосовно посадових осiб дипломатичної служби, затверджує штатнi розписи та кошториси органiв дипломатичної служби.

     Державний секретар Мiнiстерства закордонних справ України здiйснює повноваження, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, крiм таких повноважень, якi здiйснює Мiнiстр закордонних справ України вiдповiдно до закону:

     1) порушення в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв Мiнiстра закордонних справ, Державного секретаря Мiнiстерства закордонних справ України, Надзвичайних i Повноважних Послiв України, Надзвичайних i Повноважних Послiв України з резиденцiєю в Києвi, Постiйних представникiв України при мiжнародних органiзацiях, Представникiв України при мiжнародних органiзацiях, Глав Мiсiй України при мiжнародних органiзацiях;

     2) порушення в установленому порядку питання щодо присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця Державному секретарю Мiнiстерства закордонних справ України.

(статтю 10 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 07.06.2018р. N 2449-VIII)

     Стаття 10. Державний секретар мiнiстерства

     1. Державний секретар мiнiстерства є вищою посадовою особою з числа державних службовцiв мiнiстерства. Державний секретар пiдзвiтний i пiдконтрольний мiнiстру.

     2. Державний секретар мiнiстерства призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України строком на п'ять рокiв з правом повторного призначення.

(абзац перший частини другої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     Вiдбiр кандидатури на посаду державного секретаря мiнiстерства здiйснюється за результатами конкурсу, що проводиться вiдповiдно до законодавства про державну службу.

     Кандидатом на посаду державного секретаря мiнiстерства може бути громадянин України, який має вищу освiту, загальний стаж роботи не менше семи рокiв, включаючи досвiд управлiнської роботи не менше трьох рокiв, i вiдповiдає iншим вимогам, визначеним законом.

     Державний секретар мiнiстерства звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України або вiдповiдного мiнiстра.

(частину другу статтi 10 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     3. Основними завданнями державного секретаря мiнiстерства є забезпечення дiяльностi мiнiстерства, стабiльностi та наступностi у його роботi, органiзацiя поточної роботи, пов'язаної iз здiйсненням повноважень мiнiстерства.

     4. Державний секретар мiнiстерства вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) органiзовує роботу апарату мiнiстерства;

     2) забезпечує пiдготовку пропозицiй щодо виконання завдань мiнiстерства та подає їх на розгляд мiнiстру;

     3) органiзовує та контролює виконання апаратом мiнiстерства Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв мiнiстерства та доручень мiнiстра, його першого заступника та заступникiв, звiтує про їх виконання;

     4) готує та подає мiнiстру для затвердження плани роботи мiнiстерства, звiтує про їх виконання;

     5) забезпечує реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi мiнiстерства;

     6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй в Українi та за її межами безоплатно iнформацiю, документи i матерiали, а вiд органiв державної статистики - статистичну iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на мiнiстерство завдань;

     7) за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, затверджує штатний розпис та кошторис мiнiстерства;

     8) призначає на посади та звiльняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату мiнiстерства, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

(пункт 8 частини четвертої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     9) приймає на роботу та звiльняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату мiнiстерства, приймає рiшення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     10) призначає на посади керiвникiв територiальних органiв мiнiстерства та їх заступникiв i звiльняє їх з посад;

     11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     12) пункт 12 частини четвертої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     13) пункт 13 частини четвертої статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     14) забезпечує в установленому порядку органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та iнших працiвникiв мiнiстерства;

     15) представляє мiнiстерство як юридичну особу в цивiльно-правових вiдносинах;

     16) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язковi для виконання державними службовцями та iншими працiвниками мiнiстерства доручення;

     17) з питань, що належать до його повноважень, видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

     18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовцiв та iнших працiвникiв апарату мiнiстерства, його територiальних органiв до вiдзначення державними нагородами України.

     5. На час вiдсутностi державного секретаря мiнiстерства чи неможливостi здiйснення ним своїх повноважень з iнших причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату мiнiстерства вiдповiдно до наказу державного секретаря мiнiстерства.

     6. Державний секретар Мiнiстерства оборони України може бути вiйськовослужбовцем.

     Державний секретар Мiнiстерства оборони України здiйснює повноваження, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, крiм повноважень, якi здiйснює Мiнiстр оборони України, зокрема:

     1) затвердження структури апарату Мiнiстерства оборони України, граничної чисельностi Генерального штабу Збройних Сил України та погодження його структури;

     2) затвердження Положення про структурнi пiдроздiли апарату Мiнiстерства оборони України, призначення на посади та звiльнення з посад їх керiвникiв, прийняття рiшення щодо присвоєння їм рангу державного службовця, заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     3) внесення подання щодо представлення в установленому порядку вiйськовослужбовцiв, державних службовцiв, працiвникiв Мiнiстерства оборони України та Збройних Сил України до вiдзначення державними нагородами України, нагородження їх вiдзнаками Мiнiстерства оборони України, застосування iнших видiв заохочень;

     4) скасування повнiстю чи в окремiй частинi наказiв державного секретаря Мiнiстерства оборони України, актiв органiв вiйськового управлiння, що суперечать Конституцiї України, iншим актам законодавства та актам Мiнiстерства оборони України.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Стаття 11. Апарат мiнiстерства

     1. Апарат мiнiстерства - органiзацiйно поєднана сукупнiсть структурних пiдроздiлiв i посад, що забезпечують дiяльнiсть мiнiстра, а також виконання покладених на мiнiстерство завдань.

     2. Апарат мiнiстерства очолює державний секретар мiнiстерства.

     3. Апарат мiнiстерства складається iз секретарiату та самостiйних структурних пiдроздiлiв.

     Структуру апарату мiнiстерства затверджує мiнiстр.

     4. Вимоги до формування структури апарату мiнiстерства визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Державнi службовцi апарату мiнiстерства призначаються на посаду та звiльняються з посади державним секретарем мiнiстерства в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

     Працiвники апарату мiнiстерства приймаються на роботу та звiльняються з роботи державним секретарем мiнiстерства в порядку, передбаченому законодавством про працю.

     6. Звiльнення мiнiстра не може бути пiдставою для звiльнення державних службовцiв та працiвникiв апарату мiнiстерства, крiм працiвникiв патронатної служби мiнiстра.

(частина шоста статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.09.2019р. N 117-IX, вiд 23.02.2021р. N 1285-IX)
(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Стаття 12. Патронатна служба мiнiстра

     1. Мiнiстр має право на формування патронатної служби мiнiстра у межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерства i витрат, передбачених на утримання мiнiстерства. Чисельнiсть патронатної служби мiнiстра становить не бiльше десяти осiб.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     2. Патронатна служба мiнiстра здiйснює консультування мiнiстра, пiдготовку необхiдних для виконання завдань мiнiстерства матерiалiв, забезпечує зв'язок iз посадовими особами iнших органiв державної влади, органiзацiю зустрiчей та зв'язкiв iз громадськiстю, засобами масової iнформацiї, а також виконує iншi доручення мiнiстра.

     3. Мiнiстр самостiйно визначає персональний склад патронатної служби мiнiстра. Працiвники патронатної служби мiнiстра призначаються на посаду та звiльняються з посади державним секретарем мiнiстерства за поданням мiнiстра, а також у зв'язку iз звiльненням мiнiстра.

(частина третя статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     4. Частину четверту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     5. Частину п'яту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     6. Працiвники патронатної служби мiнiстра не мають права давати доручення державним службовцям та працiвникам мiнiстерства.

     7. На працiвникiв патронатної служби поширюється дiя законодавства про працю з особливостями, встановленими законом.

(частина сьома статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Стаття 13. Територiальнi органи мiнiстерства

     1. Територiальнi органи мiнiстерства утворюються як юридичнi особи публiчного права в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерства i коштiв, передбачених на утримання мiнiстерства, лiквiдовуються, реорганiзовуються за поданням мiнiстра Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Територiальнi органи мiнiстерства можуть утворюватися, лiквiдовуватися, реорганiзовуватися мiнiстром як структурнi пiдроздiли апарату мiнiстерства, що не мають статусу юридичної особи, за погодженням iз Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Територiальнi органи мiнiстерства утворюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про мiнiстерство, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац третiй частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Територiальнi органи мiнiстерства можуть утворюватися в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, районах у мiстах, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення та як мiжрегiональнi (повноваження яких поширюються на декiлька адмiнiстративно-територiальних одиниць) територiальнi органи (у разi їх утворення).

     3. Територiальнi органи мiнiстерства дiють на пiдставi положень, що затверджуються мiнiстром.

     Типове положення про територiальнi органи мiнiстерства затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Територiальнi органи мiнiстерства набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про їх державну реєстрацiю як юридичної особи.

(абзац перший частини четвертої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Територiальнi органи мiнiстерства припиняються як юридичнi особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю їх припинення.

(абзац другий частини четвертої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5. Керiвники територiальних органiв мiнiстерства призначаються на посади та звiльняються з посад державним секретарем.

(абзац перший частини п'ятої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Заступники керiвникiв територiальних органiв мiнiстерства призначаються на посади та звiльняються з посад державним секретарем.

(абзац другий частини п'ятої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Iншi державнi службовцi територiальних органiв мiнiстерства призначаються на посади та звiльняються з посад керiвниками територiальних органiв мiнiстерства.

     Працiвники територiальних органiв мiнiстерства приймаються на роботу та звiльняються з роботи керiвниками територiальних органiв мiнiстерства.

     6. Структуру територiальних органiв мiнiстерства затверджує мiнiстр.

     Штатний розпис та кошторис територiальних органiв мiнiстерства затверджує державний секретар мiнiстерства.

     Стаття 14. Колегiя мiнiстерства та iншi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи мiнiстерства

     1. Для пiдготовки рекомендацiй щодо виконання завдань мiнiстерства може утворюватися колегiя мiнiстерства як консультативно-дорадчий орган.

     2. До складу колегiї входять мiнiстр (голова колегiї), перший заступник мiнiстра, заступники мiнiстра, державний секретар мiнiстерства, можуть входити керiвники самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату мiнiстерства, територiальних органiв мiнiстерства, а також за згодою - представники iнших державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, наукових i навчальних закладiв, громадських об'єднань, iншi особи.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     3. Перiодичнiсть проведення засiдань колегiї визначається мiнiстром.

     4. Рiшення колегiї оформляються протоколом.

     5. Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу мiнiстерства.

     6. Типове положення про колегiю мiнiстерства затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у мiнiстерствi можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     8. Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв приймає мiнiстр.

     9. Кiлькiсний та персональний склад колегiї, iнших консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i положення про них затверджує мiнiстр.

     Стаття 15. Накази мiнiстерства

     1. Мiнiстерство у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, якi пiдписує мiнiстр.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     1. Мiнiстерство у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, якi пiдписує мiнiстр.

     2. Накази мiнiстерства, виданi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     3. Накази мiнiстерства нормативно-правового змiсту пiдлягають державнiй реєстрацiї Мiнiстерством юстицiї України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв.

     4. Накази мiнiстерства, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     5. Накази мiнiстерства, якi є нормативно-правовими актами, пiсля включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актiв опублiковуються державною мовою в офiцiйних друкованих виданнях.

     6. Всi накази мiнiстерства оприлюднюються державною мовою на офiцiйному сайтi мiнiстерства в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

(частина шоста статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Проекти наказiв мiнiстерства, якi мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi мiнiстерства вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", крiм випадкiв виникнення надзвичайних ситуацiй та iнших невiдкладних випадкiв, передбачених законом, коли такi проекти актiв оприлюднюються негайно пiсля їх пiдготовки.

(частину шосту статтi 15 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     7. Накази мiнiстерства, якi є нормативно-правовими актами i пройшли державну реєстрацiю, набирають чинностi з дня офiцiйного опублiкування, якщо iнше не передбачено самими актами, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     8. Накази мiнiстерства або їх окремi частини можуть бути оскарженi фiзичними та юридичними особами до адмiнiстративного суду в порядку, встановленому законом.

     9. Накази мiнiстерства можуть бути скасованi Кабiнетом Мiнiстрiв України повнiстю чи в окремiй частинi.

     10. Скасування наказу мiнiстерства Кабiнетом Мiнiстрiв України має наслiдком припинення вчинення будь-якими органами, особами дiй, спрямованих на виконання скасованого наказу мiнiстерства, здiйснення повноважень, визначених цим наказом.

Роздiл III
IНШI ЦЕНТРАЛЬНI ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

     Стаття 16. Центральнi органи виконавчої влади

     1. Центральнi органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцiй з реалiзацiї державної полiтики як служби, агентства, iнспекцiї, комiсiї, бюро.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.12.2019р. N 394-IX, вiд 28.01.2021р. N 1150-IX)

     2. Дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через вiдповiдних мiнiстрiв згiдно iз законодавством.

     Стаття 17. Завдання центральних органiв виконавчої влади

     1. Основними завданнями центральних органiв виконавчої влади є:

     1) надання адмiнiстративних послуг;

     2) здiйснення державного нагляду (контролю);

     3) управлiння об'єктами державної власностi;

     4) внесення пропозицiй щодо забезпечення формування державної полiтики на розгляд мiнiстрiв, якi спрямовують та координують їх дiяльнiсть;

     5) здiйснення iнших завдань, визначених законами України.

(пункт 5 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Центральнi органи виконавчої влади можуть здiйснювати одне або кiлька визначених частиною першою цiєї статтi завдань.

     У разi якщо бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають функцiї з проведення оперативно-розшукової дiяльностi та досудового розслiдування кримiнальних правопорушень, центральний орган виконавчої влади може утворюватися як бюро.

(частину другу статтi 17 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 28.01.2021р. N 1150-IX, у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим)

     У разi якщо бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають функцiї з надання адмiнiстративних послуг фiзичним i юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.

     У разi якщо бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.

     У разi якщо бiльшiсть функцiй центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядовi функцiї за дотриманням державними органами, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фiзичними особами актiв законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як iнспекцiя.

     Стаття 18. Повноваження мiнiстра у вiдносинах з центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується через мiнiстра

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує та координує дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади через мiнiстра у порядку, визначеному цим Законом та актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Мiнiстр:

     1) забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi та контролює її реалiзацiю центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується ним;

     2) погоджує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi центральним органом виконавчої влади проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) визначає прiоритетнi напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;

     4) пункт 4 частини другої статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     5) погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

     6) видає обов'язковi до виконання центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань, що належать до сфери дiяльностi центрального органу виконавчої влади;

     7) погоджує призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв та заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується ним;

     8) погоджує призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв i заступникiв керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади;

     9) погоджує пропозицiї керiвника центрального органу виконавчої влади щодо утворення, реорганiзацiї, лiквiдацiї його територiальних органiв як юридичних осiб публiчного права та вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдне подання;

     10) погоджує утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю територiальних органiв центрального органу виконавчої влади як структурних пiдроздiлiв апарату цього органу;

     11) порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо скасування актiв центрального органу виконавчої влади повнiстю чи в окремiй частинi;

     12) доручає керiвнику центрального органу виконавчої влади скасувати акти його територiальних органiв повнiстю чи в окремiй частинi, а в разi вiдмови скасовує акти територiальних органiв центрального органу виконавчої влади повнiстю чи в окремiй частинi;

     13) порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвника центрального органу виконавчої влади та його заступникiв;

(пункт 13 частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     14) iнiцiює питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату центрального органу виконавчої влади, його територiальних органiв та їх заступникiв, а також керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     15) iнiцiює питання щодо проведення службового розслiдування стосовно керiвника центрального органу виконавчої влади, його заступникiв, iнших державних службовцiв i працiвникiв апарату центрального органу виконавчої влади та його територiальних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     16) приймає рiшення щодо проведення перевiрки дiяльностi центрального органу виконавчої влади та його територiальних органiв;

     17) заслуховує звiти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планiв їх роботи;

     18) визначає структурний пiдроздiл апарату мiнiстерства, що вiдповiдає за взаємодiю з центральним органом виконавчої влади;

     19) визначає посадових осiб мiнiстерства, якi включаються до складу колегiї центрального органу виконавчої влади;

     20) визначає порядок обмiну iнформацiєю мiж мiнiстерством та центральним органом виконавчої влади, перiодичнiсть її подання;

     21) вирiшує iншi питання, пов'язанi iз спрямуванням i координацiєю дiяльностi центрального органу виконавчої влади.

     3. Повноваження вiдповiдних мiнiстрiв, через яких Кабiнетом Мiнiстрiв України спрямовується та координується дiяльнiсть центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi розвiдувальнi органи, не поширюються на питання органiзацiї дiяльностi розвiдувальних органiв України.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Стаття 19. Керiвник та заступники керiвника центрального органу виконавчої влади

     1. Керiвник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац перший частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     Комiсiя з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо кандидатур (загальною кiлькiстю не бiльше п'яти осiб) для призначення на посаду керiвника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу вiдповiдно до законодавства про державну службу.

(абзац другий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)
(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Керiвник центрального органу виконавчої влади звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України або мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу.

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     2. Керiвник центрального органу виконавчої влади може мати заступникiв, якi призначаються на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України з-помiж кандидатур (загальною кiлькiстю не бiльше п'яти осiб), внесених на пiдставi пропозицiй Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу вiдповiдно до законодавства про державну службу.

(дiю абзацу першого частини другої статтi 19 у частинi обмеження кiлькостi заступникiв керiвника центрального органу виконавчої влади зупинено на 2018 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2017р. N 2246-VIII)
(дiю абзацу першого частини другої статтi 19 у частинi обмеження кiлькостi заступникiв керiвника центрального органу виконавчої влади зупинено на 2019 рiк згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2629-VIII)
(абзац перший частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     Заступники керiвника центрального органу виконавчої влади звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України, мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, або керiвника центрального органу виконавчої влади.

(абзац другий частини другої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     Кiлькiсть заступникiв керiвника центрального органу виконавчої влади визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України на основi обґрунтованого подання вiдповiдного керiвника.

(абзац третiй частини другої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)
(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     3. Керiвник центрального органу виконавчої влади та його заступники є державними службовцями.

     4. Керiвник центрального органу виконавчої влади:

     1) очолює центральний орган виконавчої влади, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) у межах компетенцiї органiзовує та контролює виконання в апаратi центрального органу виконавчої влади та його територiальних органах Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв мiнiстерств;

(пункт 2 частини четвертої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     3) вносить на розгляд мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, пропозицiї щодо забезпечення формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi, зокрема, розробленi центральним органом виконавчої влади проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв вiдповiдного мiнiстерства, а також позицiю щодо проектiв, розробниками яких є iншi мiнiстерства;

     4) подає на затвердження мiнiстровi, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, плани роботи центрального органу виконавчої влади;

     5) затверджує за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

     6) забезпечує виконання центральним органом виконавчої влади наказiв та доручень мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, з питань, що належать до сфери дiяльностi центрального органу виконавчої влади;

     7) забезпечує взаємодiю центрального органу виконавчої влади iз структурним пiдроздiлом мiнiстерства, визначеним мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, вiдповiдальним за взаємодiю з центральним органом виконавчої влади;

     8) забезпечує дотримання встановленого мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, порядку обмiну iнформацiєю мiж мiнiстерством i центральним органом виконавчої влади та вчаснiсть її подання;

     9) звiтує перед мiнiстром про виконання планiв роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час проведення перевiрок дiяльностi центрального органу виконавчої влади, його територiальних органiв, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях;

     10) розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками;

     11) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату центрального органу виконавчої влади;

     12) призначає на посади та звiльняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату центрального органу виконавчої влади (якщо iнше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 12 частини четвертої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.09.2019р. N 117-IX)

     13) приймає на роботу та звiльняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв центрального органу виконавчої влади;

     14) вносить мiнiстровi пропозицiї щодо утворення в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв центрального органу виконавчої влади i коштiв, передбачених на його утримання, а також щодо лiквiдацiї, реорганiзацiї Кабiнетом Мiнiстрiв України територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, якi є юридичними особами публiчного права;

     15) утворює в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв центрального органу виконавчої влади i коштiв, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, лiквiдовує, реорганiзовує за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiнiстром територiальнi органи центрального органу виконавчої влади як структурнi пiдроздiли апарату цього органу;

     16) призначає на посади за погодженням iз вiдповiдним мiнiстром та головами вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй, звiльняє з посад керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади;

     17) призначає на посади за погодженням з мiнiстром, звiльняє з посад заступникiв керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади;

     18) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує пiдприємства, установи, органiзацiї, затверджує їхнi положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звiльняє з посад їх керiвникiв, здiйснює в межах своїх повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння;

     19) скасовує повнiстю чи в окремiй частинi акти територiальних органiв центрального органу виконавчої влади;

     20) забезпечує реалiзацiю державної полiтики щодо державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi центрального органу виконавчої влади;

     21) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву центрального органу виконавчої влади, органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв i працiвникiв центрального органу виконавчої влади та осiб, включених до кадрового резерву;

     22) вирiшує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi державних службовцiв та працiвникiв апарату центрального органу виконавчої влади, керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, присвоює їм ранги державних службовцiв (якщо iнше не передбачено законом);

     23) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовцiв та працiвникiв апарату центрального органу виконавчої влади, його територiальних органiв до вiдзначення державними нагородами України;

     24) представляє в установленому порядку центральний орган виконавчої влади у вiдносинах з iншими державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;

     25) залучає державних службовцiв та працiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, а за домовленiстю з керiвниками - державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй до розгляду питань, що належать до компетенцiї центрального органу виконавчої влади;

     26) представляє центральний орган виконавчої влади у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;

     27) утворює комiсiї, робочi та експертнi групи;

     28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     29) пiдписує накази центрального органу виконавчої влади;

     30) у межах повноважень дає обов'язковi для виконання державними службовцями i працiвниками апарату центрального органу виконавчої влади та його територiальних органiв доручення;

     31) за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, затверджує штатний розпис та кошторис апарату центрального органу виконавчої влади;

(пункт 31 частини четвертої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     32) приймає в установленому порядку рiшення про розподiл бюджетних коштiв, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади;

     33) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього та iнших законiв.

     5. Керiвник центрального органу виконавчої влади, якому пiдпорядкований розвiдувальний орган України, здiйснює спрямування та координацiю його дiяльностi в порядку, в межах повноважень та у спосiб, що визначенi законами України "Про нацiональну безпеку України" i "Про розвiдку" та положенням про вiдповiдний орган, затвердженим Президентом України, а також створює необхiднi умови для його функцiонування.

(статтю 19 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою)

     6. Заступники керiвника центрального органу виконавчої влади здiйснюють повноваження вiдповiдно до затвердженого керiвником центрального органу виконавчої влади розподiлу обов'язкiв, якщо iнше не передбачено законом.

     У разi вiдсутностi керiвника центрального органу виконавчої влади чи неможливостi здiйснювати ним свої повноваження з iнших причин його обов'язки виконує один iз заступникiв вiдповiдно до встановленого керiвником центрального органу виконавчої влади розподiлу обов'язкiв.

     7. У разi виникнення у керiвника центрального органу виконавчої влади реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв вiн зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня письмово поiнформувати про це мiнiстра, який спрямовує та координує вiдповiдний центральний орган виконавчої влади, крiм керiвника центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом, який зобов'язаний поiнформувати у вказаному випадку Кабiнет Мiнiстрiв України.

     За результатами розгляду зазначеної iнформацiї мiнiстр, який спрямовує та координує вiдповiдний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлiкту iнтересiв у керiвника центрального органу виконавчої влади iз спецiальним статусом - Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про здiйснення заходiв iз врегулювання конфлiкту iнтересiв вiдповiдного керiвника центрального органу виконавчої влади та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю.

(статтю 19 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     Примiтка. Термiни "реальний конфлiкт iнтересiв", "потенцiйний конфлiкт iнтересiв" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання корупцiї".

(статтю 19 доповнено примiткою згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1700-VII, який вводиться в дiю з 26.04.2015р.)

     Стаття 20. Апарат центрального органу виконавчої влади

     1. Апарат центрального органу виконавчої влади - органiзацiйно поєднана сукупнiсть структурних пiдроздiлiв, що забезпечують дiяльнiсть керiвника центрального органу виконавчої влади, а також виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань.

     2. Структуру апарату центрального органу виконавчої влади затверджує керiвник центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади.

     3. Вимоги до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Державнi службовцi апарату центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звiльняються з посад керiвником центрального органу виконавчої влади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу (якщо iнше не передбачено законом).

     Працiвники апарату центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звiльняються з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю.

     5. Звiльнення з посади керiвника центрального органу виконавчої влади не може бути пiдставою для звiльнення з посад державних службовцiв та звiльнення з роботи працiвникiв апарату центрального органу виконавчої влади.

(частина п'ята статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.09.2019р. N 117-IX, вiд 23.02.2021р. N 1285-IX)

     Стаття 21. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади

     1. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади утворюються як юридичнi особи публiчного права в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв центрального органу виконавчої влади i коштiв, передбачених на його утримання, лiквiдовуються, реорганiзовуються за поданням мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пропозицiї щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї територiальних органiв центрального органу виконавчої влади на розгляд мiнiстровi вносить керiвник центрального органу виконавчої влади.

     Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватись, лiквiдовуватись, реорганiзовуватись керiвником центрального органу виконавчої влади як структурнi пiдроздiли апарату центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац четвертий частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, можуть утворюватися у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону.

(частину першу статтi 21 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

     Територiальнi органи центральних органiв виконавчої влади можуть утворюватися в iнших органiзацiйно-правових формах у порядку, визначеному законодавством.

     2. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади можуть утворюватися в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, районах у мiстах, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення та як мiжрегiональнi (повноваження яких поширюються на декiлька адмiнiстративно-територiальних одиниць) територiальнi органи (у разi їх утворення).

     3. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади дiють на пiдставi положень, що затверджуються керiвником центрального органу виконавчої влади.

     Типове положення про територiальнi органи центрального органу виконавчої влади затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(абзац другий частини третьої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     4. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади набувають статусу юридичної особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про їх державну реєстрацiю як юридичної особи.

(абзац перший частини четвертої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади припиняються як юридичнi особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про державну реєстрацiю їх припинення.

(абзац другий частини четвертої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Вимоги цiєї частини не поширюються на територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, у разi їх утворення у порядку, визначеному статтею 211 цього Закону.

(частину четверту статтi 21 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     5. Керiвники та заступники керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звiльняються з посад керiвником центрального органу виконавчої влади вiдповiдно до законодавства про державну службу.

(абзац перший частини п'ятої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     Абзац другий частини п'ятої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Порядок призначення на посади керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Iншi державнi службовцi територiальних органiв центрального органу виконавчої влади призначаються на посади та звiльняються з посад керiвниками територiальних органiв центрального органу виконавчої влади.

     Працiвники територiальних органiв центрального органу виконавчої влади приймаються на роботу та звiльняються з роботи керiвниками територiальних органiв центрального органу виконавчої влади.

     6. Структуру територiальних органiв центрального органу виконавчої влади затверджує керiвник центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади.

     Штатний розпис та кошторис територiальних органiв центрального органу виконавчої влади затверджує керiвник центрального органу виконавчої влади.

     Стаття 211. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику

     1. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, можуть утворюватися в межах граничної чисельностi державних службовцiв та працiвникiв вiдповiдного центрального органу виконавчої влади i коштiв, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, лiквiдовуватися, реорганiзовуватися керiвником вiдповiдного центрального органу виконавчої влади як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого центрального органу виконавчої влади.

     2. Територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, визначенi частиною першою цiєї статтi, утворюються без статусу юридичної особи та є органами державної влади, можуть мати окремий баланс, рахунки в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, печатку та бланк зi своїм найменуванням та iз зображенням Державного Герба України.

     3. Положення про територiальний орган як вiдокремлений пiдроздiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, положення про територiальний орган як вiдокремлений пiдроздiл центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, затверджуються керiвником вiдповiдного центрального органу виконавчої влади за погодженням з мiнiстром, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого центрального органу виконавчої влади.

     4. Керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, може делегувати керiвнику територiального органу як вiдокремленого пiдроздiлу такого центрального органу виконавчої влади окремi повноваження вiдповiдно до положення про такий територiальний орган.

     5. Територiальнi органи як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, територiальнi органи як вiдокремленi пiдроздiли центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, створюються i припиняються в порядку, визначеному законодавством.

(Закон доповнено статтею 211 згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 22. Колегiя центрального органу виконавчої влади, iншi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи центрального органу виконавчої влади

     1. Для пiдготовки рекомендацiй щодо виконання завдань центрального органу виконавчої влади в центральному органi виконавчої влади може утворюватись колегiя як консультативно-дорадчий орган.

     2. Перiодичнiсть проведення засiдань колегiї визначається керiвником центрального органу виконавчої влади.

     3. Рiшення колегiї оформляється протоколом.

     4. Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання керiвником центрального органу виконавчої влади вiдповiдного наказу.

     5. Типове положення про колегiю центрального органу виконавчої влади затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у центральному органi виконавчої влади можуть утворюватись iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     7. Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв приймає керiвник центрального органу виконавчої влади.

     8. Кiлькiсний та персональний склад колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв i положення про них затверджує керiвник центрального органу виконавчої влади.

     Стаття 23. Накази центрального органу виконавчої влади

     1. Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України та наказiв мiнiстерств видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, органiзовує та контролює їх виконання.

(частина перша статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     2. Накази центрального органу виконавчої влади або їх окремi положення можуть бути оскарженi фiзичними та юридичними особами до адмiнiстративного суду в порядку, встановленому законом.

     3. Накази центрального органу виконавчої влади можуть бути скасованi Кабiнетом Мiнiстрiв України повнiстю чи в окремiй частинi.

     4. Накази центрального органу виконавчої влади пiдлягають обов'язковому оприлюдненню вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

(статтю 23 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 27.03.2014р. N 1170-VII)

     Стаття 24. Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комiтет телебачення i радiомовлення України та iншi центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом

(абзац перший частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     1. Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державний комiтет телебачення i радiомовлення України є центральними органами виконавчої влади зi спецiальним статусом.

(абзац перший частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Iншi центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом можуть бути утворенi Кабiнетом Мiнiстрiв України або утворенi вiдповiдно до закону.

(абзац другий частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 27.02.2014р. N 795-VII, вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     2. Голова Антимонопольного комiтету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комiтету телебачення i радiомовлення України призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України та звiльняються з посад Верховною Радою України.

(абзац перший частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Заступники Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України призначаються на посади та звiльняються з посад Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

(абзац другий частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

     Члени Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначаються на посади вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

(частину другу статтi 24 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України, його перший заступник та заступники призначаються на посади та звiльняються з посад у порядку, встановленому Законом України "Про Нацiональне антикорупцiйне бюро України".

(частину другу статтi 24 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     3. Питання дiяльностi Антимонопольного комiтету України, Фонду державного майна України, Державного комiтету телебачення i радiомовлення України та iнших органiв зi спецiальним статусом у Кабiнетi Мiнiстрiв України представляє Прем'єр-мiнiстр України.

     Питання дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України у Кабiнетi Мiнiстрiв України представляє Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

(частину третю статтi 24 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 19.10.2021р. N 1810-IX)

     4. Положення цього Закону поширюються на Антимонопольний комiтет України, Фонд державного майна України, Державний комiтет телебачення i радiомовлення України, iншi утворенi Кабiнетом Мiнiстрiв України центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом, крiм випадкiв, коли Конституцiєю та законами України визначенi iншi особливостi органiзацiї та порядку їх дiяльностi.

(частина четверта статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 27.02.2014р. N 795-VII)

Роздiл IV
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ МIНIСТЕРСТВ ТА IНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

     Стаття 25. Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Фiнансове i матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України, крiм випадкiв, визначених законом.

(стаття 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5067-VI)

     Стаття 26. Умови оплати працi, матерiального та побутового забезпечення державних службовцiв i працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Умови оплати працi державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, їх матерiального i побутового забезпечення визначаються законами України та актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Вiдповiдальнiсть посадових осiб мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади

     1. Посадовi особи мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади несуть кримiнальну, адмiнiстративну, дисциплiнарну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     2. Шкода, завдана незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадових осiб мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади при здiйсненнi ними своїх повноважень, вiдшкодовується за рахунок держави в порядку, визначеному законом.

     3. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осiб мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, якi заподiяли шкоду, у розмiрах i порядку, визначених законодавством.

     Стаття 28. Звернення до суду

     1. Мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої влади та їх територiальнi органи звертаються до суду, якщо це необхiдно для здiйснення їхнiх повноважень у спосiб, що передбачений Конституцiєю та законами України.

(Закон доповнено статтею 28 згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

Роздiл V
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     абзац перший частини третьої статтi 107 доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених законом";

     частину третю статтi 111 доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених законом";

     2) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11):

     у статтi 36:

     в абзацi п'ятому частини першої слова "який затверджено рiшенням засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу" виключити;

     у частинi другiй:

     абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "Лiквiдацiйний баланс повинен бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рiшення про припинення юридичної особи";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Лiквiдацiйний баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою лiквiдацiйної комiсiї. Нотарiальне посвiдчення справжностi пiдписiв голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї на лiквiдацiйному балансi у цьому випадку не вимагається";

     частину четверту статтi 37 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Передавальний акт або розподiльчий баланс центрального органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою комiсiї з реорганiзацiї. Нотарiальне посвiдчення справжностi пiдписiв голови та членiв комiсiї з реорганiзацiї на передавальному актi або розподiльчому балансi у цьому випадку не вимагається".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 березня 2011 року
N 3166-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.