ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо перезавантаження влади

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У частинi шостiй статтi 12 Закону України "Про Нацiональну раду України з питань телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155) слова "категорiї посад яких прирiвнюються до вiдповiдних категорiй посад працiвникiв апарату Кабiнету Мiнiстрiв України" виключити.

     2. У Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2014 р., N 13, ст. 223; 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) частину другу статтi 8 доповнити пунктом 121 такого змiсту:

     "121) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння мiнiстерства, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi";

     2) у статтi 10:

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "за поданням Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби" виключити;

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Державний секретар мiнiстерства звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України або вiдповiдного мiнiстра";

     у частинi четвертiй:

     пункт 8 пiсля слiв "службовцiв апарату мiнiстерства" доповнити словами "укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункти 12 i 13 виключити;

     3) частину шосту статтi 11 пiсля слiв "апарату мiнiстерства, крiм" доповнити словами i цифрами "випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу", та";

     4) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "за пропозицiєю Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби" виключити;

     в абзацi другому слово "кандидатури" замiнити словами "кандидатур (загальною кiлькiстю не бiльше п'яти осiб)";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Керiвник центрального органу виконавчої влади звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України або мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "не бiльше двох" виключити, а пiсля слiв "Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "з-помiж кандидатур (загальною кiлькiстю не бiльше п'яти осiб), внесених";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Заступники керiвника центрального органу виконавчої влади звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України, мiнiстра, який спрямовує та координує дiяльнiсть центрального органу виконавчої влади, або керiвника центрального органу виконавчої влади";

     в абзацi третьому слова "дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     пункт 12 частини четвертої доповнити словами "укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) частину п'яту статтi 20 доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу".

     3. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222, N 22, ст. 816; 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) у статтi 21:

     в абзацi другому частини п'ятої слова "дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     у частинi сьомiй:

     у пунктi 1 слова "за пропозицiєю Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу" виключити;

     абзац другий пункту 2 пiсля слiв "Кабiнетом Мiнiстрiв України" доповнити словами "в порядку та", а слова "Кодексом законiв про працю України" виключити;

     2) у статтi 47:

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, забезпечуючи дiяльнiсть члена Кабiнету Мiнiстрiв України, який не очолює мiнiстерство, за його дорученням виконує повноваження, передбаченi Законом України "Про центральнi органи виконавчої влади" для мiнiстерства";

     частини третю - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв України керує Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України, який призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу строком на п'ять рокiв з правом повторного призначення.

     Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України з пiдстав, передбачених законодавством про державну службу.

     4. Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв України має першого заступника та заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу строком на п'ять рокiв з правом повторного призначення.

     Перший заступник та заступники Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв України звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України з урахуванням пропозицiй Державного секретаря Кабiнету Мiнiстрiв України з пiдстав, передбачених законодавством про державну службу.

     5. Державнi службовцi Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України призначаються на посаду та звiльняються з посади Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв України, крiм тих, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу. Iншi працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України призначаються на посаду та звiльняються з посади у порядку, визначеному трудовим законодавством";

     у частинi сьомiй слова "крiм державних службовцiв, iнших" замiнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 Закону України "Про державну службу", та крiм";

     3) частину третю статтi 50 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв України вносяться на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерствами, центральними органами виконавчої влади (крiм тих, дiяльнiсть яких спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через вiдповiдного члена Кабiнету Мiнiстрiв України), державними колегiальними органами, мiсцевими державними адмiнiстрацiями.

     Проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України Прем'єр-мiнiстром України, Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України, вiце-прем'єр-мiнiстрами України, а також мiнiстром, який не очолює мiнiстерство. Такi проекти за дорученням вiдповiдних членiв Кабiнету Мiнiстрiв України можуть готуватися Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв України, якщо предмет їх правового регулювання не належить до компетенцiї мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади".

     4. У частинi першiй статей 4 та 6 Закону України "Про очищення влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2041; 2018 р., N 39, ст. 285) слова "власноручно написану" та "власноручно написану письмову" виключити.

     5. Частину четверту статтi 3 Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2, N 11, ст. 129; 2018 р., N 36, ст. 272) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) наявностi пiдстав припинення державної служби, встановлених Законом України "Про державну службу".

     6. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 2:

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) професiйний розвиток - безперервний, свiдомий, цiлеспрямований процес особистiсного та професiйного зростання, що базується на iнтеграцiї знань, умiнь i компетентностей";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) рiвнозначна посада - посада державної служби, що належить до однiєї пiдкатегорiї посад державної служби з урахуванням рiвнiв державних органiв";

     2) у статтi 3:

     у пунктi 2 частини третьої слова "Главу Адмiнiстрацiї Президента України та його заступникiв" замiнити словами "керiвника постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України, та його заступникiв";

     абзац другий частини четвертої виключити;

     3) у статтi 6:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посади державної служби в державних органах подiляються на категорiї та пiдкатегорiї залежно вiд порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змiсту роботи та її впливу на прийняття кiнцевого рiшення, ступеня посадової вiдповiдальностi, необхiдного рiвня квалiфiкацiї та професiйних компетентностей державних службовцiв";

     у частинi другiй:

     у пунктi 1:

     пiсля абзацу першого доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "Керiвника Апарату Верховної Ради України та його заступникiв;

     керiвника апарату (секретарiату) постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України".

     У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     абзац восьмий доповнити словами "та їх заступникiв";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) категорiя "Б" - посади:

     керiвникiв та заступникiв керiвникiв державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на територiю Автономної Республiки Крим, однiєї або кiлькох областей, мiст Києва i Севастополя, одного або кiлькох районiв, районiв у мiстах, мiст обласного значення;

     керiвникiв державної служби у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на територiю Автономної Республiки Крим, однiєї або кiлькох областей, мiст Києва i Севастополя, одного або кiлькох районiв, районiв у мiстах, мiст обласного значення;

     керiвникiв та заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв державних органiв незалежно вiд рiвня юрисдикцiї таких державних органiв";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Визначення пiдкатегорiй посад державної служби та прирiвняння посад державної служби проводиться Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби";

     4) пункт 4 частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "4) оплату працi залежно вiд займаної посади, результатiв службової дiяльностi, стажу державної служби, рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разi укладення)";

     5) у частинi першiй статтi 8:

     пункт 7 доповнити словами "та умови контракту про проходження державної служби (у разi укладення)";

     останнiй абзац доповнити словами "та контрактi про проходження державної служби (у разi укладення)";

     6) частину першу статтi 9 доповнити словами "чи особi, визначенiй у контрактi про проходження державної служби (у разi укладення)";

     7) доповнити статтею 91 такого змiсту:

     "Стаття 91. Порядок доведення до вiдома державного службовця iнформацiї або документiв

     1. Доведення iнформацiї або документiв до вiдома державного службовця вiдповiдно до вимог цього Закону здiйснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числi з використанням iнших засобiв телекомунiкацiйного зв'язку. У разi доведення iнформацiї або документiв шляхом використання iнших засобiв телекомунiкацiйного зв'язку такий спосiб фiксується протоколом у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Iнформацiя або документи надсилаються державному службовцевi за адресою мiсця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням iнших засобiв телекомунiкацiйного зв'язку за наявними в особовiй справi контактними даними.

     3. Державний службовець при вступi чи проходженнi державної служби зобов'язаний повiдомити службу управлiння персоналом про його засоби електронної пошти чи iншi засоби телекомунiкацiйного зв'язку з ним з метою їх використання для доведення до вiдома державного службовця iнформацiї або документiв.

     4. Iнформацiя або документи, надiсланi поштою, в тому числi електронною, чи шляхом передачi з використанням iнших засобiв зв'язку вважаються такими, що доведенi до вiдома державного службовця на п'ятий календарний день з моменту їх вiдправлення";

     8) у статтi 11:

     частину другу, абзац другий частини третьої та частини п'яту - восьму виключити;

     у частинi четвертiй слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби" замiнити словом "суду";

     9) у статтi 13:

     частину другу та пункти 9, 10, 14, 19 i 20 частини третьої виключити;

     частину третю доповнити пунктами 171, 172 i 173 такого змiсту:

     "171) забезпечує та здiйснює розвиток, впровадження i технiчне супроводження iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i технологiй у сферi, що належить до його компетенцiї;

     172) органiзовує централiзоване проведення оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв пiд час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     173) здiйснює адмiнiстрування Єдиного порталу вакансiй державної служби";

     10) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Комiсiя з питань вищого корпусу державної служби

     1. Комiсiя з питань вищого корпусу державної служби (далi - Комiсiя) є постiйно дiючим колегiальним органом.

     2. До складу Комiсiї входять:

     1) представник Верховної Ради України, визначений комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання державної служби;

     2) представник, визначений Президентом України;

     3) представник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) керiвник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби (за посадою), або за його дорученням заступник керiвника цього органу;

     5) фахiвець з питань управлiння персоналом, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) два представники - по одному представнику вiд закладiв вищої освiти, що здiйснюють пiдготовку у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування, та вiд громадських об'єднань, обраних вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Кандидати до складу Комiсiї, крiм членiв Комiсiї, якi входять до її складу за посадою, перед їх призначенням до складу Комiсiї проходять тестування, передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатiв на зайняття посад державної служби категорiї "А".

     У разi неуспiшного складення тестування такий кандидат не може бути призначений до складу Комiсiї.

     4. Комiсiя утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, який затверджує її персональний склад та умови оплати працi її членiв, крiм членiв Комiсiї, якi входять до її складу за посадою. Пропозицiї щодо утворення Комiсiї, затвердження її складу та умов оплати працi її членiв вносяться Кабiнету Мiнiстрiв України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     Строк повноважень члена Комiсiї становить чотири роки, крiм осiб, зазначених у пунктах 1 - 3, 5 частини другої цiєї статтi, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб'єкта, представником якого є особа у складi Комiсiї, та особи, зазначеної у пунктi 4, строк повноважень якої визначається строком перебування на посадi.

     5. Членом Комiсiї може бути громадянин України з вищою освiтою та досвiдом дiяльностi або фаховими знаннями у сферi державної служби або у сферi управлiння людськими ресурсами, здатний представляти iнтереси суспiльства та забезпечувати полiтично неупереджену i професiйну роботу Комiсiї.

     6. Повноваження члена Комiсiї припиняються достроково в разi:

     1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комiсiї або звiльнення з посади, у зв'язку з перебуванням на якiй його призначено членом Комiсiї;

     2) неможливостi виконувати обов'язки за станом здоров'я (за наявностi медичного висновку);

     3) припинення громадянства України або виїзду на постiйне мiсце проживання за межi України;

     4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

     5) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення;

     6) визнання його недiєздатним або обмеження його дiєздатностi судом;

     7) визнання його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлим;

     8) смертi;

     9) систематичного (два i бiльше разiв пiдряд) нез'явлення без поважних причин на засiдання Комiсiї або її комiтету.

     7. У разi подання членом Комiсiї заяви про участь у конкурсi на зайняття посади державної служби категорiї "А" його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатiв конкурсу на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби";

     11) у частинi першiй статтi 15:

     у пунктi 2 слово "вакантних" виключити, а слова "переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду" замiнити словами "кандидатур на такi посади загальною кiлькiстю не бiльше п'яти осiб";

     пункти 3, 4 i 6 виключити;

     12) у статтi 16:

     перше речення частини другої виключити;

     в абзацi другому частини третьої слова "двох третин" замiнити словом "половини";

     13) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     у пунктах 1 i 4 слова "вакантних" та "вакантнi" вiдповiдно виключити;

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) укладає та розриває контракти про проходження державної служби вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 34 цього Закону у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 8 доповнити словами "та умов контрактiв про проходження державної служби (у разi укладення)";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Керiвник державної служби має право делегувати окремi повноваження, визначенi частиною другою цiєї статтi, керiвникам самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату та територiальних органiв чи вiдокремлених пiдроздiлiв центрального органу виконавчої влади в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     14) частину другу статтi 18 пiсля слiв "проходження та припинення" доповнити словами "укладання та розривання контрактiв про проходження державної служби";

     15) частину третю статтi 19 виключити;

     16) у статтi 20:

     пункт 5 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "5) для посад категорiї "В" - наявнiсть вищої освiти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рiшенням суб'єкта призначення, вiльне володiння державною мовою";

     у частинi третiй слова "вимог спецiальних законiв, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного державного органу, в порядку, затвердженому" замiнити словами "рекомендацiй, затверджених";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Спецiальнi вимоги до осiб, якi претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб'єктом призначення у контрактi про проходження державної служби (у разi укладення) у порядку, передбаченому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     17) у назвi глави 2 слова "вакантної посади" замiнити словом "посад";

     18) у статтi 22:

     у назвi слова "вакантної посади" замiнити словом "посад";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. З метою добору осiб, здатних професiйно виконувати посадовi обов'язки, проводиться конкурс на зайняття посади державної служби (далi - конкурс) вiдповiдно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далi - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Конкурс проводиться:

     1) на зайняття вакантної посади державної служби;

     2) на посаду на перiод замiщення тимчасово вiдсутнього державного службовця, за яким зберiгається посада державної служби;

     3) на посади державної служби, що займають особи, припинення державної служби яких має вiдбутися вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 83 цього Закону;

     4) на посади державної служби категорiї "А", що займають особи, у яких спливає строк призначення.

     У випадках, передбачених пунктами 3 i 4 цiєї частини, конкурс може бути оголошено не ранiше нiж за два мiсяцi до настання вiдповiдної подiї.

     У разi наявностi декiлькох посад державної служби категорiй "Б" i "В" у державному органi з однаковими посадовими обов'язками та вимогами до професiйних компетентностей, визначеними в умовах проведення конкурсу, може проводитись один конкурс";

     в абзацi першому частини другої слова "професiйної компетентностi" замiнити словами "професiйних компетентностей", а слово "вакантної" виключити;

     у частинi третiй:

     абзац перший доповнити словом "зокрема";

     у пунктi 2 слова "вакантну посаду" замiнити словом "посади";

     у пунктi 4 слово "документiв" замiнити словом "iнформацiї";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) етапи оцiнювання кандидатiв на зайняття посад державної служби та порядок їх проведення";

     у пунктi 6 слово "вакантних" виключити;

     у частинi п'ятiй слово "здiйснюється" замiнити словами "за рiшенням суб'єкта призначення може здiйснюватися";

     19) у статтi 23:

     у назвi слова "вакантну посаду державної служби та оголошення про" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оголошення разом з iнформацiєю про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталi вакансiй державної служби вiдповiдно до цього Закону i Порядку проведення конкурсу, а також може оприлюднюватися на веб-сайтi державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявностi), та iнших веб-сайтах";

     у частинi другiй слова "вакантної" та "вакантнi" виключити;

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй:

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) iстотнi умови контракту про проходження державної служби (у разi укладення)";

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) вичерпний перелiк iнформацiї, необхiдної для участi в конкурсi, та строк її подання";

     у частинi п'ятiй слово "документiв" замiнити словом "iнформацiї", а цифри "15" - цифрою "7";

     20) у статтi 25:

     у назвi слово "Документи" замiнити словом "Iнформацiя";

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "такi документи" замiнити словами "таку iнформацiю";

     пункти 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1) реквiзити документа, що посвiдчує особу та пiдтверджує громадянство України;

     2) заяву про участь у конкурсi iз зазначенням основних мотивiв щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пунктi 3 слово "письмову" виключити;

     пункти 4 - 8 викласти в такiй редакцiї:

     "4) пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищої освiти;

     5) пiдтвердження рiвня вiльного володiння державною мовою;

     6) вiдомостi про стаж роботи, стаж державної служби (за наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних посадах згiдно з вимогами, передбаченими статтею 20 цього Закону, та iншими умовами конкурсу;

     7) у разi проведення закритого конкурсу - iншу iнформацiю для пiдтвердження вiдповiдностi умовам конкурсу;

     8) у разi проведення конкурсу на посаду державної служби категорiї "А" - пiдтвердження подання декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк.

     Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсi, незалежно вiд обставин уже було подано декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, її повторне подання не вимагається";

     абзац десятий виключити;

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "Особа, яка бажає взяти участь у конкурсi, несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї";

     у частинi другiй слово "вакантної" виключити, а слова "документи, не визначенi" замiнити словами "iнформацiю, не визначену";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсi, може додати до заяви про участь у конкурсi iншу iнформацiю, крiм тiєї, що зазначена у частинi першiй цiєї статтi, у тому числi iнформацiю про пiдтвердження досвiду роботи, про попереднi результати тестування тощо";

     абзац другий частини четвертої виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Копiї документiв переможця конкурсу, якi пiдтверджують iнформацiю, зазначену в частинi першiй цiєї статтi, у разi призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.

     Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий рiк, якщо така декларацiя не подавалася ранiше.

     У разi переведення державного службовця на iншу посаду державної служби декларацiя особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, не подається";

     21) статтю 26 виключити;

     22) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Конкурсна комiсiя

     1. Конкурс на зайняття посади державної служби категорiї "А" проводить Комiсiя.

     Конкурс на зайняття посад державної служби категорiї "Б" або "В" проводить конкурсна комiсiя, утворена суб'єктом призначення у державному органi.

     2. До складу конкурсної комiсiї можуть залучатися представники громадських об'єднань, що дiють згiдно iз Законом України "Про громадськi об'єднання", вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     3. За рiшенням Комiсiї або конкурсної комiсiї для проведення оцiнки вiдповiдностi професiйних компетентностей кандидата встановленим вимогам до її роботи можуть залучатися державнi службовцi, у тому числi з iнших державних органiв, науковцi та експерти у вiдповiднiй сферi.

     4. Засiдання конкурсної комiсiї є повноважним, якщо на ньому присутнi не менше половини її членiв.

     Рiшення конкурсної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть вiд присутнiх на засiданнi.

     5. У випадках, передбачених Порядком проведення конкурсу, оцiнювання професiйних компетентностей кандидатiв здiйснюється установою, що належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби. При цьому Комiсiя або конкурсна комiсiя використовує результати оцiнювання для складання загального рейтингу кандидатiв";

     23) у статтi 28:

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "1. Рiшенням Комiсiї або конкурсної комiсiї визначаються кандидатури на зайняття посад державної служби, якi набрали найбiльшу загальну кiлькiсть балiв за результатами складання загального рейтингу кандидатiв (не бiльше п'яти осiб на одну посаду), для вибору суб'єктом призначення або керiвником державної служби переможця конкурсу.

     Результатами конкурсу є визначення суб'єктом призначення або керiвником державної служби переможця (переможцiв) конкурсу".

     У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати вiдповiдно частинами другою - восьмою;

     у частинi другiй слово "п'яти" замiнити словом "трьох";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Iнформацiя про вiдсутнiсть визначених Комiсiєю або конкурсною комiсiєю кандидатур для розгляду суб'єктом призначення або керiвником державної служби з метою визначення переможця конкурсу, а також iнформацiя про переможця конкурсу або про вiдсутнiсть переможця конкурсу оприлюднюється вiдповiдно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталi вакансiй державної служби, а також може оприлюднюватися на веб-сайтi державного органу, в якому оголошено конкурс (за наявностi)";

     частину п'яту виключити;

     частини шосту i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "6. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рiшення Комiсiї або конкурсної комiсiї до суду з пiдстав порушення умов або порядку проведення конкурсу, що могло iстотно вплинути на його результати.

     Оскарження рiшення Комiсiї або конкурсної комiсiї не зупиняє призначення переможця конкурсу на вiдповiдну посаду державної служби.

     7. Скарга на рiшення Комiсiї або конкурсної комiсiї подається не пiзнiше нiж через 10 календарних днiв з дня оприлюднення результатiв конкурсу iз зазначенням вiдомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, що могло iстотно вплинути на його результати.

     Кандидат, який оскаржує рiшення Комiсiї або конкурсної комiсiї, зобов'язаний невiдкладно повiдомити про це вiдповiдного суб'єкта призначення з наданням копiї скарги";

     частину восьму виключити;

     24) статтю 29 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Вiдкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби

     1. Суб'єкт призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комiсiєю або конкурсною комiсiєю кандидатiв та його призначення на таку посаду, якщо вона стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатiв конкурсу на Єдиному порталi вакансiй державної служби, а також у разi, якщо переможець конкурсу вiдмовився вiд зайняття посади або йому вiдмовлено у призначеннi на посаду за результатами спецiальної перевiрки.

     Iнформацiя про те, що вiдповiдна посада стала вакантною, повiдомляється кандидатам, якi були вiдiбранi Комiсiєю або конкурсною комiсiєю згiдно з абзацом першим частини першої статтi 28 цього Закону, протягом п'яти календарних днiв.

     2. У разi звiльнення з посади протягом року або непризначення з iнших причин переможця конкурсу, визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декiлька посад державної служби, вiдкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу та його призначення на таку посаду реалiзується в порядку, передбаченому частиною першою цiєї статтi";

     25) у статтi 30:

     у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) встановлення факту порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло iстотно вплинути на його результати";

     у пунктi 2 слова "вакантної посади" замiнити словами "посади державної служби";

     у пунктi 3 слова "за результатами спецiальної перевiрки" та слово "вакантної" виключити, а слово "другого" замiнити словом "iншого";

     доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) вiдмови переможця вiд зайняття посади державної служби або вiдсутностi кандидатур, визначених Комiсiєю або конкурсною комiсiєю для розгляду суб'єктом призначення або керiвником державної служби з метою визначення переможця конкурсу";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цiєї статтi, суб'єкт призначення протягом 10 календарних днiв з дня виявлення ним такого порушення або набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду приймає рiшення про проведення повторного конкурсу";

     26) у статтi 31:

     у частинi другiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) на посади державної служби категорiї "Б", якi здiйснюють повноваження керiвникiв державної служби в державних органах, - суб'єктом призначення, визначеним законом";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) на iншi посади державної служби категорiй "Б" i "В" - керiвником державної служби, якщо iнше не передбачено законом";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. На посаду державної служби призначається особа, визначена переможцем конкурсу.

     Рiшення про призначення на посаду державної служби приймається суб'єктом призначення пiсля проведення спiвбесiди з кандидатом та пiдписання з ним контракту про проходження державної служби (у разi укладення). Таке рiшення приймається не пiзнiше п'яти календарних днiв з дня надходження результатiв спецiальної перевiрки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сферi запобiгання корупцiї.

     4. У разi встановлення за результатами спецiальної перевiрки вiдомостей про претендента на посаду, якi не вiдповiдають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, приймається рiшення про вiдмову у призначеннi на посаду державної служби";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. У разi вiдмови особи вiд пiдписання контракту про проходження державної служби (у разi укладення) вона вважається такою, що вiдмовилася вiд зайняття посади державної служби. У такому разi застосовується вiдкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу".

     У зв'язку з цим частини п'яту i шосту вважати вiдповiдно частинами шостою i сьомою;

     абзаци п'ятий - сьомий частини сьомої виключити;

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Строк тимчасового виконання обов'язкiв за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три мiсяцi. На час виконання обов'язкiв за вакантною посадою державної служби здiйснюється виплата, передбачена частиною четвертою статтi 52 цього Закону, крiм випадку покладення виконання обов'язкiв на вiдповiдного заступника";

     27) доповнити статтею 311 такого змiсту:

     "Стаття 311. Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби

     1. З особою, яка призначається на посаду державної служби, може бути укладено контракт про проходження державної служби вiдповiдно до пункту 3 частини другої статтi 34 цього Закону в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     2. Порядок призначення на посади державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби, зокрема, визначає:

     1) умови, за яких призначення на посаду державної служби може здiйснюватися на умовах, передбачених контрактом;

     2) обчислення строку проходження державної служби за контрактом та порядок набрання контрактом чинностi;

     3) види i порядок узгодження додаткових умов контракту;

     4) порядок укладання контрактiв;

     5) вiдповiдальнiсть сторiн та порядок вирiшення спорiв;

     6) порядок продовження строку, змiни умов, припинення дiї та розiрвання контракту;

     7) особливостi укладання окремих контрактiв.

     3. Рiшення про вiднесення посади державної служби до посад, призначення на якi здiйснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб'єктом призначення або керiвником державної служби до проведення конкурсу.

     4. В оголошеннi про проведення конкурсу на посади державної служби, призначення на якi здiйснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, обов'язково наводиться iнформацiя про iстотнi умови контракту.

     5. До iстотних умов контракту належать:

     1) мiсце роботи i посада державної служби;

     2) спецiальнi вимоги до осiб, якi претендують на посаду державної служби;

     3) дата набрання чинностi та строк дiї контракту;

     4) права та обов'язки сторiн;

     5) завдання i ключовi показники результативностi, ефективностi та якостi їх виконання, строки їх виконання;

     6) режим працi та вiдпочинку;

     7) умови оплати працi;

     8) вiдповiдальнiсть сторiн та вирiшення спорiв;

     9) пiдстави змiни умов, припинення дiї та розiрвання контракту.

     За взаємною домовленiстю сторони можуть визначити додатковi умови контракту про проходження державної служби.

     При укладаннi контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.

     6. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанцiйно (поза примiщенням державного органу), у тому числi з можливiстю вiддаленого доступу за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

     7. При укладаннi контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, державному органу заборонено змiнювати iстотнi умови контракту, оприлюдненi в оголошеннi про проведення конкурсу.

     8. Контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох рокiв.

     9. Контракт про проходження державної служби пiдписується державним службовцем та суб'єктом призначення або керiвником державної служби i є невiд'ємною частиною акта про призначення на посаду.

     10. Контракт про проходження державної служби набирає чинностi з дати, визначеної в актi про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов'язкiв.

     11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовiй формi у двох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу. Один примiрник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом iз копiєю акта про призначення на посаду, другий зберiгається в особовiй справi державного службовця.

     12. Дiя контракту про проходження державної служби припиняється:

     1) у разi закiнчення строку, на який укладено контракт;

     2) за iнiцiативою державного службовця або за угодою сторiн;

     3) за iнiцiативою суб'єкта призначення або керiвника державної служби - у разi невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;

     4) у разi припинення державної служби з пiдстав, визначених частиною першою статтi 83 цього Закону.

     13. Дiя контракту про проходження державної служби, за умови належного його виконання державним службовцем, може бути один раз продовжена за угодою сторiн на той самий строк шляхом пiдписання сторонами вiдповiдних змiн до контракту.

     14. Типовi контракти про проходження державної служби затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби";

     28) частину другу статтi 33 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) реквiзити контракту про проходження державної служби (у разi укладення)";

     29) у статтi 34:

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "на ще один строк або наступного переведення за пропозицiєю Комiсiї" замiнити словами "без обов'язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення";

     доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) необхiдностi забезпечення органiзацiї та виконання завдань, що мають тимчасовий характер, з укладанням контракту про проходження державної служби (на посади державної служби категорiй "Б" i "В")";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Чисельнiсть посад державної служби в державному органi, на якi здiйснюється строкове призначення, не може перевищувати 7 вiдсоткiв загальної штатної чисельностi посад державної служби в державному органi";

     30) у статтi 35:

     назву доповнити словами "та встановлення вiдповiдностi державного службовця займанiй посадi";

     у частинi першiй слово "перевiрки" замiнити словом "встановлення";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, змiст та обсяг яких має вiдповiдати посадовим обов'язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхiдного результату.

     Випробування встановлюється строком вiд одного до шести мiсяцiв.

     4. У разi незгоди особи з рiшенням про встановлення випробування вона вважається такою, що вiдмовилася вiд зайняття посади державної служби. У такому разi застосовується вiдкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу";

     у частинi шостiй слова "iз зазначенням пiдстав невiдповiдностi займанiй посадi" виключити;

     31) частину четверту статтi 36 викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi вiдмови особи вiд складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що вiдмовилася вiд зайняття посади державної служби, i акт про її призначення на посаду скасовується суб'єктом призначення. У такому разi застосовується вiдкладене право суб'єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу";

     32) частину першу статтi 37 доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) реквiзити контракту про проходження державної служби (у разi укладення)";

     33) у статтi 41:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "професiйної компетентностi" замiнити словами "професiйних компетентностей";

     пункт 1 доповнити словами "або суб'єкта призначення";

     у пунктi 2 слова "керiвника державної служби" замiнити словами "суб'єкта призначення або керiвника державної служби";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Суб'єкт призначення з урахуванням професiйної пiдготовки та професiйних компетентностей може прийняти рiшення про одночасне переведення не менше двох державних службовцiв мiж посадами, якi вони займають. Переведення здiйснюється лише на рiвнозначнi посади та за згодою державних службовцiв";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "6. Переведення не зупиняє перебiг п'ятирiчного строку призначення на посаду державної служби категорiї "А", визначеного пунктом 1 частини другої статтi 34 цього Закону.

     7. Переведення не повинно бути прихованим покаранням";

     34) у статтi 43:

     частини першу, другу i п'яту виключити;

     у частинi четвертiй цифри "60" замiнити цифрами "30";

     35) у статтi 44:

     у частинi першiй слова "виявлення потреби у професiйному навчаннi" виключити;

     частину другу доповнити словами "виконання iндивiдуальної програми професiйного розвитку, а також показникiв, визначених у контрактi про проходження державної служби (у разi укладення)";

     у частинi шостiй слова "не ранiше нiж через три мiсяцi проводиться повторне оцiнювання результатiв його службової дiяльностi" замiнити словами "за результатами оцiнювання службової дiяльностi такий державний службовець звiльняється iз служби вiдповiдно до пункту 3 частини першої статтi 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разi укладення)";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Державнi службовцi, якi отримали вiдмiннi оцiнки за результатами оцiнювання службової дiяльностi, пiдлягають премiюванню вiдповiдно до цього Закону";

     частину десяту виключити;

     у частинi одинадцятiй:

     в абзацi першому слова "Типовий порядок" замiнити словом "Порядок";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Керiвник державної служби в апаратi органу законодавчої та судової влади може проводити оцiнювання результатiв службової дiяльностi державних службовцiв з урахуванням особливостей проходження державної служби в апаратi таких органiв";

     36) пункти 2 i 11 частини другої статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "2) час роботи на посадах, визначених пунктами 1 - 8, 91, 10 частини третьої статтi 3 цього Закону";

     "11) час роботи на посадах патронатної служби, зазначених у частинi першiй статтi 92 цього Закону";

     37) у частинi другiй статтi 48 слова "в галузi знань "Публiчне управлiння та адмiнiстрування" замiнити словами "у сферi публiчного управлiння та адмiнiстрування";

     38) у статтi 50:

     пункти 4 i 5 частини другої виключити;

     частину третю пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "3) мiсячна або квартальна премiя за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разi укладення)".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Порядок формування фонду оплати працi державних службовцiв у державному органi, а також порядок премiювання державних службовцiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     39) статтю 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Схема посадових окладiв державних службовцiв

     1. З метою встановлення розмiрiв посадових окладiв державнi органи подiляються за такими рiвнями:

     1) Апарат Верховної Ради України, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, постiйно дiючий допомiжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретарiати) Ради нацiональної безпеки i оборони України, Рахункової палати, Конституцiйного Суду України, Верховного Суду, Офiсу Генерального прокурора;

     2) мiнiстерства, центральнi органи виконавчої влади iз спецiальним статусом, який встановлений законом, апарати (секретарiати) вищих спецiалiзованих судiв, Вищої ради правосуддя, Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України;

     3) iншi державнi органи, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України;

     4) державнi органи, юрисдикцiя яких поширюється на територiю Автономної Республiки Крим, однiєї або кiлькох областей, мiст Києва та Севастополя;

     5) державнi органи, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, районiв у мiстах, мiст обласного значення.

     2. Схема посадових окладiв на посадах державної служби та умови оплати працi державних службовцiв, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби.

     3. Мiнiмальний розмiр посадового окладу у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, районiв у мiстах, мiст обласного значення, не може бути менше двох розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати додатковi коригуючi коефiцiєнти оплати працi для рiзних державних органiв з урахуванням соцiально-економiчних, демографiчних, клiматичних, екологiчних та iнших особливостей адмiнiстративно-територiальних одиниць, на територiю яких поширюється юрисдикцiя таких органiв";

     40) у статтi 52:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 52. Надбавки, доплати, премiї та компенсацiї";

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Компенсацiя за роботу, що передбачає доступ до державної таємницi, виплачується в розмiрi та порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     41) частину шосту статтi 66 виключити;

     42) у пунктi 3 частини другої статтi 67 слова "наявнiсть заохочень та урядових вiдзнак, урядових i державних нагород" виключити;

     43) у статтi 68:

     у назвi слово "iнiцiювати" замiнити словом "порушувати";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Дисциплiнарне провадження порушується шляхом видання вiдповiдного наказу (розпорядження):

     мiнiстром - стосовно державного секретаря вiдповiдного мiнiстерства;

     суб'єктом призначення - стосовно iнших державних службовцiв";

     44) у статтi 69:

     абзац другий частини другої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Дисциплiнарну комiсiю стосовно державних службовцiв, якi займають посади державної служби категорiї "Б" та здiйснюють повноваження керiвникiв державної служби в державних органах, а також їх заступникiв, утворює суб'єкт призначення.

     Дисциплiнарну комiсiю стосовно iнших державних службовцiв, якi займають посади державної служби категорiй "Б" i "В", утворює керiвник державної служби у кожному державному органi";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Дисциплiнарна комiсiя дiє у складi не менше трьох членiв";

     частини четверту, шосту - дев'яту виключити;

     45) статтю 70 виключити;

     46) статтю 71 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 71. Порядок здiйснення дисциплiнарного провадження

     1. Порядок здiйснення дисциплiнарного провадження затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок здiйснення дисциплiнарного провадження визначає, зокрема:

     1) повноваження та порядок роботи дисциплiнарної комiсiї;

     2) порядок формування дисциплiнарної комiсiї;

     3) порядок здiйснення дисциплiнарного провадження у разi неможливостi утворення або функцiонування дисциплiнарної комiсiї у державному органi";

     47) частини першу i другу статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний службовець може бути вiдсторонений вiд виконання посадових обов'язкiв у разi виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7 - 10 та 14 частини другої статтi 65 цього Закону, за якi до нього може бути застосовано дисциплiнарне стягнення.

     2. Рiшення про вiдсторонення державного службовця вiд виконання посадових обов'язкiв приймається вiдповiдно керiвником державної служби або суб'єктом призначення одночасно з прийняттям рiшення про порушення дисциплiнарного провадження або пiд час його здiйснення у разi:

     наявностi обставин, що дають пiдстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи пiдробити речi i документи, якi мають суттєве значення для дисциплiнарного провадження;

     впливу на працiвникiв державного органу та iнших осiб, зокрема, здiйснення протиправного тиску на пiдлеглих, погрози звiльненням з роботи;

     перешкоджання в iнший спосiб об'єктивному вивченню обставин вчинення дисциплiнарного проступку";

     48) у статтi 73:

     у частинi другiй:

     пункти 5, 10 i 11 виключити;

     пункт 6 доповнити словами "та/або акт про вiдмову вiд надання таких пояснень";

     пункт 8 доповнити словами "(за наявностi)";

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) пропозицiї Комiсiї або подання дисциплiнарної комiсiї у державному органi з висновком про наявнiсть чи вiдсутнiсть у дiях державного службовця дисциплiнарного проступку та пiдстав для його притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi";

     частину третю виключити;

     49) у частинi першiй статтi 78 слова "категорiї "А" до суду, а категорiй "Б" i "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, або" виключити;

     50) у статтi 83:

     у частинi першiй:

     у пунктi 4 слова та цифри "(стаття 87 цього Закону)" замiнити словами та цифрами "(статтi 87, 871 цього Закону)";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) з пiдстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разi укладення) (стаття 881 цього Закону)";

     частину другу доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв, передбачених статтею 871 цього Закону";

     51) у частинi першiй статтi 84:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) встановлення факту наявностi у державного службовця громадянства iноземної держави або набуття державним службовцем громадянства iноземної держави пiд час проходження державної служби";

     пункт 6 виключити;

     52) частину першу статтi 85 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi призначення на посаду державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби державний службовець звiльняється з посади в останнiй день строку дiї контракту";

     53) у статтi 87:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "лiквiдацiя державного органу" замiнити словами "скорочення посади державної служби внаслiдок змiни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельностi або штату державних службовцiв", а слова "у разi, коли вiдсутня можливiсть пропозицiї iншої рiвноцiнної посади державної служби, а в разi вiдсутностi такої пропозицiї - iншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органi" виключити;

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) лiквiдацiя державного органу";

     у пунктi 3 слова "двох пiдряд негативних оцiнок" замiнити словами "негативної оцiнки";

     у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3. Суб'єкт призначення приймає рiшення про припинення державної служби з пiдстав, передбачених пунктами 2 i 3 частини першої цiєї статтi, у п'ятиденний строк з дня настання або встановлення вiдповiдного факту";

     абзац другий виключити;

     в абзацi третьому слова "має право поворотного прийняття на службу за його заявою" замiнити словами "за рiшенням суб'єкта призначення може бути призначений на рiвнозначну або нижчу посаду державної служби";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Наказ (розпорядження) про звiльнення державного службовця у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi, може бути виданий суб'єктом призначення або керiвником державної служби у перiод тимчасової непрацездатностi державного службовця або його вiдпустки iз зазначенням дати звiльнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закiнчення тимчасової непрацездатностi, зазначеним у документi про тимчасову непрацездатнiсть, або першим робочим днем пiсля закiнчення вiдпустки";

     54) доповнити статтею 871 такого змiсту:

     "Стаття 871. Додатковi пiдстави припинення державної служби окремих державних службовцiв за iнiцiативою суб'єкта призначення

     1. Крiм пiдстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб'єкт призначення може прийняти рiшення про звiльнення державного службовця з посади державної служби категорiї "А" з власної iнiцiативи, за поданням Прем'єр-мiнiстра України або вiдповiдного мiнiстра чи керiвника центрального органу виконавчої влади (керiвника державного органу) протягом чотирьох мiсяцiв з дня призначення Прем'єр-мiнiстра України або вiдповiдного мiнiстра чи керiвника центрального органу виконавчої влади (керiвника державного органу) з одночасним зарахуванням такого державного службовця за штат вiдповiдного державного органу.

     2. Державнi службовцi, зарахованi за штат вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, продовжують перебувати на державнiй службi згiдно з цим Законом, виконуючи обов'язки державного службовця в межах, визначених керiвником вiдповiдного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шiсть мiсяцiв з дня звiльнення з посади вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

     3. Умови оплати працi державних службовцiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Протягом строку, визначеного частиною другою цiєї статтi, за пропозицiєю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi державної служби, погодженою з вiдповiдним суб'єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорiї "Б" у державних органах, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України, без проведення конкурсу.

     5. Якщо протягом строку, визначеного частиною другою цiєї статтi, державному службовцю не запропоновано переведення вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi, такий державний службовець звiльняється з державної служби керiвником державного органу, за штатом якого вiн перебуває, з виплатою вихiдної допомоги у розмiрi шести посадових окладiв за останньою посадою.

     6. Якщо протягом строку, визначеного частиною другою цiєї статтi, державний службовець тричi вiдмовився вiд переведення на iншу посаду вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi, такий державний службовець звiльняється з державної служби керiвником державного органу, за штатом якого вiн перебуває, без виплати вихiдної допомоги";

     55) доповнити статтею 881 такого змiсту:

     "Стаття 881. Припинення державної служби з пiдстав, передбачених контрактом про проходження державної служби

     1. Контрактом про проходження державної служби можуть бути встановленi додатковi, крiм передбачених цим Законом, пiдстави припинення державної служби";

     56) у статтi 91:

     у частинi першiй слова "апаратiв (секретарiатiв) Верховної Ради України" замiнити словами "апаратiв (секретарiатiв)";

     у частинi другiй слова "за пропозицiєю Комiсiї за результатами конкурсного вiдбору" виключити;

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У випадках, передбачених частиною третьою статтi 44, частиною другою статтi 53 цього Закону, повноваження суб'єкта призначення стосовно Керiвника Апарату Верховної Ради України здiйснює Голова Верховної Ради України";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Керiвник апарату (секретарiату) постiйно дiючого допомiжного органу, утвореного Президентом України, призначається на посаду та звiльняється з посади Президентом України у порядку, встановленому Президентом України";

     частину шосту виключити;

     доповнити частинами дев'ятою - одинадцятою такого змiсту:

     "9. Повноваження керiвника державної служби у Службi безпеки України здiйснюють Голова Служби безпеки України та начальники регiональних органiв Служби безпеки України.

     Повноваження керiвника державної служби у Службi зовнiшньої розвiдки України здiйснює Голова Служби зовнiшньої розвiдки України.

     10. Повноваження керiвника державної служби в органах Нацiональної полiцiї, Державної служби України з надзвичайних ситуацiй, Державної прикордонної служби України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, органах вiйськового управлiння, в яких передбачено посади державної служби, здiйснює керiвник вiдповiдного державного органу або органу вiйськового управлiння.

     11. Особливостi вступу, проходження та припинення державної служби у Апаратi Верховної Ради України, державних органах, зазначених у частинах першiй, восьмiй - десятiй цiєї статтi, iнших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спецiальним законодавством у вiдповiднiй сферi";

     57) у статтi 92:

     частину першу пiсля слiв "його Першого заступника та заступника" доповнити словами "працiвникiв секретарiатiв депутатських фракцiй (депутатських груп) у Верховнiй Радi України";

     частину другу пiсля слiв "повноважень особи" доповнити словами "або на час дiяльностi депутатської фракцiї (депутатської групи) у Верховнiй Радi України";

     у частинi третiй:

     абзац перший пiсля слiв "повноважень особи" доповнити словами "або припинення дiяльностi депутатської фракцiї (депутатської групи) у Верховнiй Радi України";

     абзац другий пiсля слiв "за iнiцiативою особи" доповнити словами "або голови депутатської фракцiї (депутатської групи) у Верховнiй Радi України";

     абзац перший частини четвертої пiсля цифр "492" доповнити словами та цифрами "та частини третьої статтi 184".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацiв четвертого i п'ятого пiдпункту 1, пiдпункту 39 пункту 6, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2020 року;

     положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2020 року.

     2. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2021 року.

     3. Установити, що з 1 сiчня 2020 року норми i положення законiв України, якими визначенi розмiри посадових окладiв та iнших складових оплати працi, грошового забезпечення працiвникiв державних органiв, застосовуються в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     До приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Установити, що члени Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби, призначенi до її складу до набрання чинностi цим Законом, продовжують виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Комiсiї в порядку, визначеному цим Законом.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) до 1 сiчня 2020 року забезпечити прийняття нормативно-правових актiв щодо визначення пiдкатегорiй посад державної служби, а також затвердження класифiкацiї (каталогу) посад на державнiй службi, схеми посадових окладiв на посадах державної служби на 2020 рiк з урахуванням пiдкатегорiй посад державної служби та рiвнiв державних органiв;

     2) у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення норм i положень законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом у частинi визначення розмiрiв оплати працi, грошового забезпечення працiвникiв державних органiв Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2019 року
N 117-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.