ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2018 рiк

     Стаття 1. Визначити на 2018 рiк:

     доходи Державного бюджету України у сумi 917.879.366,4 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 842.853.634,3 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 75.025.732,1 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону;

     видатки Державного бюджету України у сумi 991.699.998,4 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України у сумi 908.466.531,3 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 83.233.467,1 тис. гривень;

     повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.332.438,9 тис. гривень;

     надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 14.161.520,3 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 923.381,5 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 13.238.138,8 тис. гривень;

     граничний обсяг дефiциту Державного бюджету України у сумi 80.649.380 тис. гривень, у тому числi граничний обсяг дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 60.535.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 20.113.434,9 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону;

     оборотний залишок бюджетних коштiв у розмiрi до 2 вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2018 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами, розподiл видаткiв на централiзованi заходи мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями, розподiл видаткiв на здiйснення правосуддя мiж мiсцевими та апеляцiйними судами, вищими спецiалiзованими судами, органами та установами системи правосуддя згiдно з додатками N 3, N 4, N 5 i N 8 до цього Закону.

     Стаття 3. Затвердити на 2018 рiк мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатками N 6 i N 7 до цього Закону.

     Стаття 4. Затвердити перелiк кредитiв (позик), що залучаються державою до спецiального фонду Державного бюджету України у 2018 роцi вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Установити, що з метою вiдображення фактичного надходження у 2018 роцi кредитiв (позик), залучених державою вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, та витрат за вiдповiдними бюджетними програмами дозволяється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати перерозподiл видаткiв бюджету i надання кредитiв з бюджету мiж такими бюджетними програмами головних розпорядникiв коштiв державного бюджету з уточненням обсягiв вiдповiдних кредитiв (позик) на 2018 рiк у межах загального обсягу залучення цих кредитiв (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону.

     Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумi 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумi 747.551.011,7 тис. гривень.

     Стаття 6. Установити, що у 2018 роцi державнi гарантiї в обсязi до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:

     1) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України:

     а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для фiнансування iнвестицiйних проектiв, в тому числi у сферi космiчної дiяльностi;

     б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України за кредитами (позиками), що залучаються для:

     фiнансування програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, в частинi забезпечення Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної гвардiї України, Нацiональної полiцiї України захищеними засобами зв'язку та спецiальною броньованою технiкою;

     створення виробничих потужностей для виготовлення продукцiї оборонного призначення, в тому числi для виробництва боєприпасiв;

     фiнансування будiвництва житла для вiйськовослужбовцiв за проектами Державної iпотечної установи;

     2) на пiдставi мiжнародних договорiв України за такими можливими напрямами: фiнансування iнвестицiйних, iнновацiйних, iнфраструктурних та iнших проектiв розвитку, якi мають стратегiчне значення та реалiзацiя яких сприятиме розвитку економiки України, проектiв, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та змiцнення конкурентних переваг українських пiдприємств.

     Стаття 7. Установити у 2018 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривнi, а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1492 гривнi, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривнi, з 1 грудня - 2027 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня 2018 року - 1762 гривнi, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2018 року - 1373 гривнi, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

     Стаття 8. Установити у 2018 роцi мiнiмальну заробiтну плату:

     у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3723 гривнi;

     у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 22,41 гривнi.

     Стаття 9. Установити, що у 2018 роцi рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у вiдсотковому спiввiдношеннi до прожиткового мiнiмуму для основних соцiальних i демографiчних груп населення становить: для працездатних осiб - 21 вiдсоток, для дiтей - 85 вiдсоткiв, для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв - 100 вiдсоткiв вiдповiдного прожиткового мiнiмуму.

     Розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям у 2018 роцi не може бути бiльше 75 вiдсоткiв рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у 2018 роцi збiльшується вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму.

     Стаття 10. Установити, що у загальному фондi Державного бюджету України на 2018 рiк:

     до доходiв належать надходження, визначенi частиною другою статтi 29 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохiд та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять дiяльнiсть з випуску та проведення лотерей, у повному обсязi; надходження вiд реалiзацiї автомобiлiв, засобiв наземного, водного та повiтряного транспорту, сiльськогосподарської технiки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету; 50 вiдсоткiв надходжень екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк;

     джерелами формування у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною першою статтi 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крiм надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числi надходження вiд реалiзацiї державних резиденцiй, державних дач, будинкiв вiдпочинку, оздоровчих закладiв, iншого нерухомого майна, що перебувають на балансi органiв державної влади та iнших державних органiв, утворених органами державної влади пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують кошти державного бюджету;

     джерелами формування у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною другою статтi 30 Бюджетного кодексу України (крiм надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

     Стаття 11. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi доходiв є надходження, визначенi частиною третьою статтi 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) кошти вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та кошти вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з пiдтримки комплексного реформування державного управлiння, що зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

     3) плата за продукцiю, документи, що видаються пiд час надання адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух";

     4) 50 вiдсоткiв коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України та коштiв вiд вiдчуження земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого вiйськового майна, що пiдлягають реалiзацiї, та земельних дiлянок, якi вивiльняються у процесi реформування Збройних Сил України;

     5) 30 вiдсоткiв вартостi адмiнiстративної послуги, отриманої як частина адмiнiстративного збору за оформлення (у тому числi замiсть втрачених або викрадених), обмiн документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус вiдповiдно до Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус";

     6) 50 вiдсоткiв надходжень екологiчного податку, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк;

     7) внески на регулювання, якi сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до статтi 13 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     8) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), з податку на прибуток пiдприємств (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 сiчня 2018 року, який сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей;

     9) надходження вiд погашення податкового боргу, в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого), iз сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 сiчня 2018 року, який сплачується пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей;

     10) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     11) конфiскованi кошти та кошти, отриманi вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення (за винятком конфiскованих облiгацiй внутрiшньої державної позики, вся сума яких за номiнальною вартiстю вiдноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облiгацiями), порядок розподiлу яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi фiнансування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 15 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ;

     2) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження вiд державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статей 7 i 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", що надiйшли у минулi перiоди;

     3) залишок коштiв, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобiльних дорiг України, одержанi за рахунок запозичень, залучених пiд державнi гарантiї у 2012 i 2013 роках;

     4) залишок коштiв, джерелом формування яких були кошти, отриманi вiд продажу частин встановленої кiлькостi викидiв парникових газiв, передбаченого статтею 17 Кiотського протоколу до Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату;

     5) залишок коштiв, джерелом формування яких у 2017 роцi були надходження конфiскованих коштiв та коштiв, отриманих вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення, спрямованi на реалiзацiю заходiв сектору нацiональної безпеки та оборони;

     6) залишок коштiв, джерелом формування яких у 2017 роцi були надходження до 10 вiдсоткiв суми перевиконання загального обсягу митних платежiв (мито, акцизний податок з ввезених на митну територiю України пiдакцизних товарiв (продукцiї), податок на додану вартiсть з ввезених на митну територiю України товарiв (продукцiї), визначеного помiсячним розписом доходiв загального фонду державного бюджету.

     Стаття 13. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi кредитування є надходження, визначенi частиною третьою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а також такi надходження:

     1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     2) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства України для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу, а також закупiвлi племiнних нетелей та корiв, вiтчизняної технiки i обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалiзацiєю сiльськогосподарським пiдприємствам на умовах фiнансового лiзингу;

     3) повернення коштiв, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорiй громадян, якi вiдповiдно до законодавства мають право на отримання таких кредитiв на будiвництво (придбання) житла, та науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв, i пеня;

     4) повернення кредитiв у сумi 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 роцi з Державного бюджету України на реалiзацiю iнновацiйних та iнвестицiйних проектiв у галузях економiки, у першу чергу iз впровадження передових енергозберiгаючих технологiй i технологiй з виробництва альтернативних джерел палива;

     5) повернення коштiв, наданих публiчному акцiонерному товариству "Укргiдроенерго" на поворотнiй основi для реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку.

     Стаття 14. Установити, що у 2018 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами частини третьої статтi 15, частини третьої статтi 29 i частини третьої статтi 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалiзацiю програм та заходiв, визначених частиною четвертою статтi 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з вiдповiдними пунктами статей 11, 12 i 13 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 11 цього Закону);

     2) державну пiдтримку заходiв, спрямованих на зменшення обсягiв викидiв (збiльшення абсорбцiї) парникових газiв, у тому числi на утеплення примiщень закладiв соцiального забезпечення, розвиток мiжнародного спiвробiтництва з питань змiни клiмату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 12 цього Закону);

     3) реалiзацiю програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузi енергетики; захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, пiдтвердження вiдповiдностi та управлiння якiстю; пiдтримки реалiзацiї державної екологiчної полiтики; пiдтримки реалiзацiї державної полiтики у сферi транспорту; управлiння державним кордоном, пiдтримки регiональної полiтики i державного управлiння (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 11 та пунктом 1 статтi 12 цього Закону);

     4) придбання Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України цiнних паперiв вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 12 та пунктом 4 статтi 13 цього Закону);

     5) розвиток мережi та утримання автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 12 цього Закону);

     6) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 13 цього Закону);

     7) фiнансову пiдтримку заходiв в агропромисловому комплексi на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 13 цього Закону);

     8) надання кредитiв на будiвництво (придбання) житла для науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 13 цього Закону);

     9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, з метою реалiзацiї проектiв соцiально-економiчного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 13 цього Закону);

     10) закупiвлю продукцiї, документiв, що видаються пiд час надання адмiнiстративних послуг з придбання, перевезення, зберiгання i носiння зброї, а також вiдповiдно до законiв України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" i "Про дорожнiй рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 11 цього Закону);

     11) будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 11 цього Закону);

     12) розбудову iнфраструктури Єдиного державного демографiчного реєстру та функцiонування органiв розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 11 цього Закону);

     13) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу, будiвництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацiю його об'єктiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     14) пiдтримку екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     15) пiдтримку у безпечному станi енергоблокiв та об'єкта "Укриття" та заходи щодо пiдготовки до зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 11 цього Закону);

     16) забезпечення функцiонування постiйно дiючого незалежного державного колегiального органу, що здiйснює державне регулювання, монiторинг та контроль за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 11 цього Закону);

     17) пiдтримку впровадження ринку електричної енергiї (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статтi 11 цього Закону);

     18) фiнансове забезпечення заходiв iз забезпечення безпеки дорожнього руху вiдповiдно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 11 цього Закону);

     19) покращення стану автомобiльної дороги Н-31 Днiпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилiвка (у сумi 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобiльної дороги Харкiв - Охтирка (у сумi 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобiльної дороги Житомир - Чернiвцi (у сумi 400.000 тис. гривень) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     20) реалiзацiю програм i проектiв державного фонду регiонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     21) створення єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту для Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 11 цього Закону);

     22) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     23) виконання державних цiльових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння i впровадження нових технологiй, нарощування наявних виробничих потужностей на пiдприємствах космiчної галузi для виготовлення продукцiї оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     24) реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     25) заходи з iнженерно-технiчного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 12 цього Закону);

     26) забезпечення функцiонування контролюючих органiв у значеннi, наведеному у Податковому кодексi України (у тому числi оплату працi посадових осiб i працiвникiв) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 12 цього Закону);

     27) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам i органiзацiям та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статтi 11 цього Закону).

     Стаття 15. Установити, що в 2018 роцi Нацiональний банк України пiсля пiдтвердження зовнiшнiм аудитом та затвердження Радою Нацiонального банку України рiчної фiнансової звiтностi та формування Нацiональним банком України резервiв у порядку та розмiрах, визначених Законом України "Про Нацiональний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 50.549.000 тис. гривень.

     Кошти, передбаченi в абзацi першому цiєї статтi, перераховуються Нацiональним банком України до Державного бюджету України вiдповiдно до графiка, встановленого Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 16. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власнiсть в обмiн на цi облiгацiї акцiй додаткової емiсiї банкiв з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 17. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у разi потреби здiйснювати випуски облiгацiй внутрiшньої державної позики понад обсяги, встановленi додатком N 2 до цього Закону, в обмiн на цi облiгацiї векселiв, виданих Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, з вiдповiдним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

     На обсяг випущених облiгацiй внутрiшньої державної позики Мiнiстерство фiнансiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 18. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2018 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 грудня 2018 року у межах вiдповiдних бюджетних асигнувань Мiнiстерства оборони України строк дiї договорiв про закупiвлю послуг з харчування, якi дiяли у 2017 роцi.

     Стаття 19. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованiсть обсягом до 7.544.562.370 гривень за рiшеннями судiв, виконання яких гарантовано державою, а також за рiшеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслiдками розгляду справ проти України, шляхом видачi фiнансових казначейських векселiв строком обiгу до семи рокiв з вiдстроченням платежiв за цiєю заборгованiстю на один рiк та вiдсотковою ставкою 9,3 вiдсотка рiчних. Право видачi таких векселiв надати органам Державної казначейської служби України.

     Стаття 20. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати розподiл резерву коштiв освiтньої i медичної субвенцiй, а також нерозподiлених видаткiв цих субвенцiй для територiй Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, мiж мiсцевими бюджетами, а також перерозподiл таких субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 21. Установити, що перерахування субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення рiзницi мiж фактичною вартiстю теплової енергiї, послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води, централiзованого водопостачання та водовiдведення, постачання холодної води та водовiдведення (з використанням внутрiшньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам i органiзацiям та/або iншим пiдприємствам теплопостачання, централiзованого питного водопостачання та водовiдведення, якi надають такi послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи мiсцевого самоврядування, здiйснюється в обсязi, що вiдповiдає обсягу надходжень до спецiального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статтi 11 цього Закону, що сплачуються пiдприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугiльної галузей, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України залучати до розрахункiв з перерахування цiєї субвенцiї надходження вiд пiдприємств, визначених частиною першою цiєї статтi, грошових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств, податкового боргу з податку на прибуток пiдприємств (з урахуванням штрафних санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих на суму цього боргу), грошових зобов'язань iз сплати дивiдендiв (доходу), нарахованих на акцiї (частки) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна власнiсть, податкового боргу та грошових зобов'язань iз сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону.

     Стаття 22. Установити, що у 2018 роцi бюджетнi призначення та залишок коштiв спецiального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ, розподiляються Кабiнетом Мiнiстрiв України для забезпечення заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю таких програм вiдповiдно до пункту 3 статтi 14 цього Закону.

     Стаття 23. Установити, що обсяг видаткiв, передбачених за бюджетною програмою "Пiдтримка реалiзацiї комплексної реформи державного управлiння" (код 0421060), розподiляється Кабiнетом Мiнiстрiв України у визначеному ним порядку на бюджетнi програми, пов'язанi з функцiонуванням органiв державної влади, або новi бюджетнi програми, вiдкритi в установленому порядку.

     Стаття 24. Установити, що видатки на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв у вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, визначених у додатку N 10 до цього Закону, починаючи з 1 сiчня 2018 року здiйснюються з обласних бюджетiв та бюджету мiста Києва.

     У разi прийняття мiською радою мiста обласного значення - обласного центру рiшення про здiйснення видаткiв на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв у вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, визначених у додатку N 10 до цього Закону, якi розташованi на територiї зазначеного мiста, такi видатки здiйснюються з бюджету зазначеного мiста.

     Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити в установленому порядку передачу з державної у комунальну власнiсть вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, визначених у додатку N 10 до цього Закону;

     вжити заходiв щодо недопущення закриття чи перепрофiлювання впродовж 2018 - 2021 рокiв вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, визначених у додатку N 10 до цього Закону.

     Мiнiстерству освiти i науки України, Мiнiстерству охорони здоров'я України, Мiнiстерству культури України разом з вищими навчальними закладами I - II та III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi до 1 червня 2018 року прийняти рiшення щодо доцiльностi входження вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, до складу вищих навчальних закладiв III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi (як структурних пiдроздiлiв). Рiшення про входження вищих навчальних закладiв I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, до складу вищих навчальних закладiв III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi приймається трудовими колективами таких закладiв та їх засновниками i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України у мiсячний термiн.

     Мiнiстерству освiти i науки України, Мiнiстерству охорони здоров'я України, Мiнiстерству культури України разом з вищими навчальними закладами III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi, до складу яких входять вищi навчальнi заклади I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi без статусу окремих юридичних осiб, забезпечити, як виняток з положень пiдпункту "в" пункту 7 частини першої статтi 87 Бюджетного кодексу України, здiйснення за рахунок та в межах коштiв, передбачених у кошторисах вищих навчальних закладiв III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi, видаткiв на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв у вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi без статусу окремих юридичних осiб з 1 сiчня 2018 року, а у вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що увiйшли до складу вищих навчальних закладiв III - IV рiвнiв акредитацiї державної власностi, з 1 вересня 2018 року.

     Обласним радам, Київськiй мiськiй радi, обласним та Київськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям при формуваннi, затвердженнi та виконаннi вiдповiдних бюджетiв забезпечити прiоритетне спрямування коштiв на оплату послуг з пiдготовки фахiвцiв у вищих навчальних закладах I - II рiвнiв акредитацiї державної власностi, що мають статус окремих юридичних осiб, визначених у додатку N 10 до цього Закону.

     Стаття 25. Верховний Суд України, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адмiнiстративний суд України провадитимуть процедури лiквiдацiї у 2018 роцi вiдповiдно до вимог абзацу другого частини десятої статтi 51 Бюджетного кодексу України в межах видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України Верховному Суду.

     Залишки коштiв на 1 сiчня 2018 року на рахунках цих судiв за спецiальним фондом державного бюджету (крiм власних надходжень бюджетних установ) перераховуються Державною казначейською службою України на вiдповiдний рахунок Верховного Суду для подальшого розподiлу мiж Верховним Судом України, Вищим спецiалiзованим судом України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, Вищим господарським судом України, Вищим адмiнiстративним судом України та Верховним Судом.

     Стаття 26. Мiнiстерство фiнансiв України для пiдготовки пропозицiй щодо розподiлу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй (включаючи пропозицiї щодо об'єктiв i заходiв, що можуть забезпечуватися за рахунок цiєї субвенцiї) утворює комiсiю, до складу якої входять члени Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету за рiшенням цього комiтету (чисельнiстю не менше 50 вiдсоткiв складу такої комiсiї). Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi рiшення цiєї комiсiї подає Кабiнету Мiнiстрiв України для затвердження пропозицiї щодо розподiлу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй.

     Стаття 27. Установити, що 50 вiдсоткiв коштiв кредитiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку i Європейського iнвестицiйного банку, залученi державою для реалiзацiї проекту "Подовження третьої лiнiї метрополiтену у м. Харковi", надаються як субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на реалiзацiю зазначеного проекту.

     Субвенцiя надається на умовах вiдшкодування Харкiвською мiською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредитiв у повному обсязi, залучених державою вiд Європейського банку реконструкцiї та розвитку i Європейського iнвестицiйного банку для реалiзацiї проекту "Подовження третьої лiнiї метрополiтену у м. Харковi", сплати одноразової комiсiї за вiдкриття позики у розмiрi, визначеному Кредитною угодою мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку, i комiсiї за проведення оцiнки у розмiрi, визначеному Фiнансовою угодою мiж Україною i Європейським iнвестицiйним банком, укладеними з метою реалiзацiї зазначеного проекту, а також за умови внесення Харкiвською мiською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштiв у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Витрати з обслуговування кредитiв включають будь-якi платежi (крiм погашення основної суми кредитiв), передбаченi Кредитною угодою мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку i Фiнансовою угодою мiж Україною та Європейським iнвестицiйним банком, укладеними з метою реалiзацiї зазначеного проекту.

     Iншi 50 вiдсоткiв коштiв кредитiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку i Європейського iнвестицiйного банку, залучених державою для реалiзацiї проекту "Подовження третьої лiнiї метрополiтену у м. Харковi", надаються Мiнiстерством фiнансiв України комунальному пiдприємству "Харкiвський метрополiтен" як субкредит вiдповiдно до зазначених положень угод з Європейським банком реконструкцiї та розвитку i Європейським iнвестицiйним банком та законодавства України.

     Стаття 28. Установити, що пiдтримка впровадження ринку електричної енергiї в частинi погашення заборгованостi за спожиту електричну енергiю державних вугледобувних пiдприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 вiдсоткiв акцiй яких належать державi, здiйснюється в обсязi, що вiдповiдає обсягу надходжень до спецiального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статтi 11 цього Закону, що сплачуються пiдприємствами електроенергетичної та вугiльної галузей, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України залучати до розрахункiв з погашення цiєї заборгованостi за спожиту електричну енергiю надходження вiд пiдприємств, визначених частиною першою цiєї статтi, розстрочених та вiдстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств та процентiв, нарахованих на суму цих розстрочених (вiдстрочених) грошових зобов'язань, грошових зобов'язань iз сплати дивiдендiв (доходу), нарахованих на акцiї (частки) господарських товариств, у статутному капiталi яких є державна власнiсть, частини чистого прибутку (доходу) державних унiтарних пiдприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету вiдповiдно до закону.

     Стаття 29. Установити, що у 2018 роцi, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статтi 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються вiдносини мiж державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територiальних громад, мiсцевi ради яких набувають повноважень за результатами перших мiсцевих виборiв, що вiдбулися у 2017 роцi, згiдно з додатком N 11 до цього Закону.

     Стаття 30. Установити, що з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги здiйснюються з державного бюджету за програмою державних гарантiй медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати перерозподiл видаткiв, передбачених за бюджетною програмою "Надання первинної медичної допомоги населенню" (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам у частинi видаткiв на надання первинної медичної допомоги бюджетам адмiнiстративно-територiальних одиниць, комунальнi заклади охорони здоров'я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантiй медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

     Стаття 31. Установити, що у разi здiйснення у 2018 роцi видаткiв бюджету мiста Києва на будiвництво Подiльсько-Воскресенського мостового переходу через рiчку Днiпро у мiстi Києвi (але не бiльше 1.000.000 тис. гривень), будiвництво дiльницi Сирецько-Печерської лiнiї метрополiтену вiд станцiї "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подiльському районi мiста Києва (але не бiльше 2.600.000 тис. гривень) та капiтальний ремонт мереж зовнiшнього освiтлення мiста Києва iз замiною ртутних та натрiєвих свiтильникiв на свiтлодiоднi свiтильники (але не бiльше 300.000 тис. гривень) Мiнiстерство фiнансiв України списує в обсязi проведених таких видаткiв частину зобов'язань Київської мiської ради з погашення заборгованостi перед державою, яка виникла внаслiдок вчинення у 2015 роцi правочину щодо переведення частини мiсцевого боргу Київської мiської ради за мiсцевими зовнiшнiми запозиченнями до державного боргу, за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдних видаткiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 32. Розподiл коштiв за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Здiйснення природоохоронних заходiв" (код 2401270) та "Державна пiдтримка галузi тваринництва" (код 2801540) здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Про використання коштiв державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрiзi напрямiв (об'єктiв, заходiв) вiдповiднi головнi розпорядники коштiв державного бюджету щоквартально iнформують Комiтет Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 33. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статтi 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на покращення стану автомобiльної дороги Н-31 Днiпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилiвка у сумi 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобiльної дороги Харкiв-Охтирка у сумi 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобiльної дороги Житомир-Чернiвцi у сумi 600.000 тис. гривень.

     Стаття 34. Установити, як виняток з положень частини другої статтi 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподiлений залишок коштiв, джерелом формування яких у 2017 роцi були надходження конфiскованих коштiв та коштiв, отриманих вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду за вчинення корупцiйного та пов'язаного з корупцiєю правопорушення, зберiгається на рахунках спецiального фонду державного бюджету та спрямовується на реалiзацiю заходiв щодо пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, на реалiзацiю iнвестицiйних програм i проектiв регiонального розвитку, на формування iнфраструктури об'єднаних територiальних громад, на реалiзацiю заходiв, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сiльськiй мiсцевостi (зокрема, 350 млн гривень - на закупiвлю автомобiлiв, оснащених пересувними рентген-апаратами), на заходи iз соцiальної, трудової та професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасникiв антитерористичної операцiї, якi потребують полiпшення житлових умов, на забезпечення населення у сiльськiй мiсцевостi якiсною питною водою в достатнiй кiлькостi в обсягах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року.

     2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Положення частини першої статтi 11 та частини першої статтi 23 Закону України "Про акцiонернi товариства" (щодо заборони оплати цiнних паперiв борговими емiсiйними цiнними паперами, емiтентом яких є набувач) у 2018 роцi застосовуються з урахуванням положень статтi 16 цього Закону у разi придбання у державну власнiсть акцiй додаткової емiсiї банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики.

     4. У 2018 роцi положення частини другої статтi 32 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо формування статутного капiталу шляхом грошових внескiв) у разi придбання у державну власнiсть акцiй банкiв в обмiн на облiгацiї внутрiшньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статтi 16 цього Закону.

     5. Зупинити на 2018 рiк дiю:

     абзацу другого частини першої статтi 241 та пункту 7 частини першої статтi 90 (в частинi видаткiв на спiвфiнансування (50 вiдсоткiв) проектiв лiквiдацiї пiдприємств вугiльної i торфодобувної промисловостi та витрат на утримання водовiдливних комплексiв у безпечному режимi) Бюджетного кодексу України;

     частини другої статтi 18 Закону України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII) щодо розмiру посадових окладiв судових експертiв;

     статтi 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантiй щодо захисту прав громадян, якi проживають на територiях проведення антитерористичної операцiї, та обмеження вiдповiдальностi пiдприємств - виконавцiв/виробникiв житлово-комунальних послуг у разi несвоєчасного здiйснення платежiв за спожитi енергетичнi ресурси" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операцiї;

     абзацу п'ятого частини шостої статтi 31 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43);

     абзацу першого частини другої статтi 19 Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) у частинi обмеження кiлькостi заступникiв керiвника центрального органу виконавчої влади.

     6. Установити, що норми i положення частини дванадцятої статтi 29 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324); статей 11 i 12 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про Нацiональну гвардiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 i 481 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статтi 23 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статтi 119 Кодексу цивiльного захисту України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 i 96 Закону України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379); Закону України "Про пробацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацiв другого - п'ятого пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням наявних фiнансових ресурсiв державного i мiсцевих бюджетiв.

     7. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 роздiлу XI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року.

     8. Установити, що пункт 74 частини третьої статтi 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому статтями 10 i 11 цього Закону.

     9. Внести до Закону України "Про тимчасовi особливостi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 4, ст. 37) такi змiни:

     1) у статтi 2 цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     2) у частинi першiй статтi 3:

     цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     доповнити пунктами 5 i 6 такого змiсту:

     "5) у разi настання подiї, що має значний негативний вплив вiдповiдно до критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, на права, законнi iнтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

     6) для перевiрки виконання суб'єктом господарювання приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих документiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю)";

     3) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час проведення заходiв нагляду (контролю) органами, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 7:

     у пунктi 1 цифри "2017" замiнити цифрами "2018";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 липня 2018 року розробити i затвердити концепцiю та план заходiв з реформування системи державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орiєнтованого пiдходу до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у всiх сферах господарської дiяльностi".

     10. Установити, що норми i положення пункту 64 пiдроздiлу 2 та пункту 19 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та акцизним податком операцiй з ввезення на митну територiю України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами, дiють до 1 сiчня 2019 року.

     11. Установити, що у 2018 роцi за рiшенням та в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, проводиться загальнонацiональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцiнка земель сiльськогосподарського призначення - оцiнка земель сiльськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всiй територiї країни.

     Проведення загальнонацiональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцiнки земель сiльськогосподарського призначення здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Технiчна документацiя iз загальнонацiональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцiнки земель сiльськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну полiтику у сферi земельних вiдносин.

     У разi якщо технiчна документацiя iз загальнонацiональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцiнки земель сiльськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну полiтику у сферi земельних вiдносин, протягом трьох мiсяцiв, вона вважається затвердженою.

     Технiчна документацiя з бонiтування ґрунтiв, економiчної оцiнки земель та нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок у мiсячний строк з дня її надходження розглядається вiдповiдною сiльською, селищною, мiською радою, яка приймає рiшення про її затвердження або вiдмову у затвердженнi.

     Пiдставою вiдмови у затвердженнi технiчної документацiї може бути лише її невiдповiднiсть вимогам законодавства.

     У разi якщо у мiсячний строк з дня надходження технiчної документацiї з бонiтування ґрунтiв, економiчної оцiнки земель та нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок вiдповiдна сiльська, селищна, мiська рада не прийняла рiшення про затвердження або вiдмову у затвердженнi технiчної документацiї, технiчна документацiя з бонiтування ґрунтiв, економiчної оцiнки земель та нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок вважається затвердженою.

     Витяг з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин.

     Нормативна грошова оцiнка земельних дiлянок застосовується у строки, встановленi вiдповiдно до пункту 271.2 статтi 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цiєї статтi щодо затвердження нормативної грошової оцiнки земельної дiлянки без прийняття рiшення вiдповiдного органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування.

     12. Кабiнету Мiнiстрiв України вжити заходiв для усунення у 2018 роцi диспропорцiї мiж розмiрами грошового забезпечення осiб рядового складу служби цивiльного захисту та осiб молодшого складу полiцiї.

     13. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi коштiв у межах видаткiв загального фонду державного бюджету на 2018 рiк за вiдповiдними бюджетними програмами передбачити спрямування коштiв на:

     пiдтримку та розвиток петрикiвського розпису в сумi 5.000 тис. гривень i на розвиток української пiснi в сумi 15.000 тис. гривень за бюджетною програмою "Загальнодержавнi заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення i повернення культурних цiнностей, державної мовної полiтики, мiжнацiональних вiдносин, релiгiї та захисту прав нацiональних меншин" (код 1801170);

     виробництво лiтописного матерiалу (кiнолiтописної iсторiї) з метою зафiльмування i збереження для майбутнiх поколiнь основних визначних етапiв iсторiї України в сумi 12.000 тис. гривень за бюджетною програмою "Державна пiдтримка кiнематографiї" (код 1806030);

     розробку препаратiв на основi олiгонуклеотидiв для нових методiв дiагностики та лiкування раку в сумi 30.600 тис. гривень за бюджетною програмою "Фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi i науково-технiчнi розробки, виконання робiт за державними цiльовими програмами i державним замовленням, пiдготовка наукових кадрiв, фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури та наукових об'єктiв, що становлять нацiональне надбання, забезпечення дiяльностi наукових бiблiотек" (код 6541030).

     14. Установити, що у 2018 роцi кошти в сумi 200.000 тис. гривень вiд продажу лiцензiйних прав для висвiтлення чемпiонату свiту з футболу 2018 року зараховуються на рахунки Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України для забезпечення власної дiяльностi.

     15. Кабiнету Мiнiстрiв України передбачати у державному бюджетi необхiднi видатки Мiнiстерству оборони України, Головному управлiнню розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональнiй полiцiї України, Нацiональнiй гвардiї України, Державнiй прикордоннiй службi України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй, Державному космiчному агентству України, якi здiйснюють оплату закупiвлi товарiв, робiт i послуг для виконання програм, пов'язаних iз пiдвищенням обороноздатностi i безпеки держави, протягом строку дiї вiдповiдних господарських договорiв, включаючи щомiсячну сплату вiдсоткiв за користування кредитами (позиками), залученими пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України.

     Мiнiстерство оборони України, Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України, Нацiональна полiцiя України, Нацiональна гвардiя України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнiшньої розвiдки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацiй, Державне космiчне агентство України беруть бюджетнi зобов'язання за програмами пiдвищення обороноздатностi i безпеки держави, що реалiзуються iз залученням кредитiв (позик) пiд державнi гарантiї суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такi бюджетнi зобов'язання у межах вiдповiдних господарських договорiв та наданих на цю мету державних гарантiй.

     16. Установити, що у 2018 роцi:

     проектування робiт з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв загальновiйськового, житлового, комунального та спецiального призначення, зовнiшнiх iнженерних мереж та об'єктiв благоустрою, якi виконуються безпосередньо на територiї вiйськових частин (пiдроздiлiв), установ, органiзацiй Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також об'єктiв оборонного та спецiального призначення, якi виконуються безпосередньо на земельних дiлянках, що перебувають у користуваннi або належать на правi власностi дiючим державним пiдприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робiт оборонного призначення, здiйснюється без отримання мiстобудiвних умов та обмежень;

     роботи з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв, визначених абзацом другим цього пункту, якi за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв з незначними (СС1) та середнiми (СС2) наслiдками, не потребують документiв, що дають право на їх виконання, та пiсля закiнчення яких об'єкт не пiдлягає прийняттю в експлуатацiю. Виконання таких робiт повинно здiйснюватися з дотриманням вимог законодавства, будiвельних норм, стандартiв i правил.

     Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити внесення змiн до своїх нормативно-правових актiв та нормативно-правових актiв Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робiт з будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту об'єктiв, визначених абзацом другим цього пункту, на перiод проведення антитерористичної операцiї.

     17. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити у двотижневий строк Перелiк об'єктiв права державної власностi, що пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштiв вiд приватизацiї державного майна в розмiрi, встановленому цим Законом.

     18. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 березня 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законодавства, що регулює оренднi вiдносини та дiяльнiсть господарських товариств, передбачивши норму, вiдповiдно до якої передача в оренду цiлiсних майнових комплексiв та нерухомого майна, що закрiплене за акцiонерними товариствами, холдинговими компанiями та iншими суб'єктами господарювання, у статутному капiталi яких державi належить 100 вiдсоткiв акцiй (частки), та їхнiми дочiрнiми пiдприємствами на правi господарського вiдання та яке не використовується для виконання державою своїх функцiй i не забезпечує обороноздатнiсть держави, її економiчну незалежнiсть, здiйснюється виключно на конкурсних засадах iз спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України для державного майна.

     19. Кабiнету Мiнiстрiв України на основi монiторингу виконання Державного бюджету України за пiдсумками першого кварталу 2018 року розглянути питання щодо можливостi пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати з визначенням його на рiвнi 4200 гривень на мiсяць з другого кварталу 2018 року.

     20. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками першого пiврiччя 2018 року за результатами виконання мiсцевих бюджетiв у 2018 роцi внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi збiльшення стабiлiзацiйної дотацiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам.

     21. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками першого пiврiччя 2018 року спiльно з Радою нацiональної безпеки i оборони України додатково опрацювати показники видаткiв державного бюджету на 2018 рiк на забезпечення нацiональної безпеки i оборони та внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2018 рiк.

     22. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками першого пiврiччя 2018 року на пiдставi затверджених в установленому порядку звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть та фiнансового плану Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi збiльшення видаткiв на фiнансове забезпечення Нацiональної суспiльної телерадiокомпанiї України.

     23. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками трьох кварталiв 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до Державного бюджету України на 2018 рiк у частинi списання заборгованостi за середньостроковими позиками та безвiдсотковими позичками, наданими мiсцевим бюджетам у 2009 - 2014 роках за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на облiку в Державнiй казначейськiй службi України.

     24. Кабiнету Мiнiстрiв України у другому пiврiччi 2018 року розробити i затвердити механiзм запровадження з 1 сiчня 2019 року надання субсидiй населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовiй формi на рiвнi кiнцевого споживача.

     25. Кабiнету Мiнiстрiв України внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо законодавчого унормування питання зарахування з 1 сiчня 2019 року 5 вiдсоткiв рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крiм рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетiв мiсцевого самоврядування за мiсцем видобутку вiдповiдних корисних копалин.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
N 2246-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.