ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про тимчасовi особливостi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     Стаття 1. У цьому Законi термiни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2017 року мораторiй на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

     Стаття 3. До 31 грудня 2017 року позаплановi заходи державного нагляду (контролю) здiйснюються органами державного нагляду (контролю):

     1) з пiдстави, передбаченої частиною другою цiєї статтi (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi (далi - Державна регуляторна служба);

     2) за письмовою заявою суб'єкта господарювання до вiдповiдного органу державного нагляду (контролю) про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

     3) за рiшенням суду;

     4) у разi настання аварiї, смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку, що було пов'язано з дiяльнiстю суб'єкта господарювання.

     Позаплановий захiд державного нагляду (контролю) на пiдставi обґрунтованого звернення фiзичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

     Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державнiй регуляторнiй службi копiю вiдповiдного звернення фiзичної особи та обґрунтування необхiдностi проведення перевiрки. Державна регуляторна служба розглядає поданi документи та надає погодження або вмотивовану вiдмову у наданнi погодження протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiдповiдних документiв.

     Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на пiдставi обґрунтованого звернення фiзичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.

     Стаття 4. Державна регуляторна служба зобов'язана до початку проведення органами державного нагляду (контролю) заходiв державного нагляду (контролю) оприлюднити на своєму офiцiйному веб-сайтi погодження на проведення таких заходiв. Проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) без оприлюднення погодження Державної регуляторної служби забороняється.

     Стаття 5. Суб'єкт господарювання перед проведенням позапланового заходу державного нагляду (контролю) ознайомлюється з погодженням Державної регуляторної служби на проведення такого заходу з наданням йому копiї вiдповiдного документа.

     Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) для проведення заходiв державного нагляду (контролю), якщо їм не пред'явлено погодження, передбачене статтею 3 цього Закону.

     Стаття 6. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час проведення заходiв нагляду (контролю) органом державного регулювання дiяльностi у сферах енергетики та комунальних послуг, органом, що здiйснює державне регулювання ринку цiнних паперiв, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв, та його територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, державну полiтику у сферi державної митної справи, та його територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного фiнансового контролю, та його територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi безпеки використання ядерної енергiї, та його територiальними органами, Державною службою України з питань працi та її територiальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльної авiацiї та використання повiтряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивiльної авiацiї, органами державного архiтектурно-будiвельного контролю (нагляду), центральним органом виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики щодо здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення та охорони природних ресурсiв, Нацiональною радою України з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональним банком України, Антимонопольним комiтетом України.

     Стаття 7. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та дiє до 31 грудня 2017 року включно.

     2. На час дiї мораторiю на здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) суб'єктiв господарювання призупинити дiю:

     другого речення абзацу п'ятого частини першої статтi 6 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами);

     Закону України "Про особливостi здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 49, ст. 558; 2015 р., N 11, ст. 75).

     3. Перше речення абзацу першого пункту 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., NN 7 - 9, ст. 55) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Установити, що у 2015 та 2016 роках перевiрки пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприємцiв з обсягом доходу до 20 мiльйонiв гривень за попереднiй календарний рiк Державною фiскальною службою України та її територiальними органами, Державною фiнансовою iнспекцiєю та її територiальними органами здiйснюються виключно з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевiрки, згiдно з рiшенням суду або з вимогами Кримiнального процесуального кодексу України".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити i затвердити стратегiю та програму реформування системи державного нагляду (контролю), зокрема в частинi перегляду контрольних функцiй держави з метою їх оптимiзацiї та вiдповiдного скорочення кiлькостi органiв державного нагляду (контролю) i чисельностi їх працiвникiв.

     5. Державнiй регуляторнiй службi у двотижневий строк затвердити форму та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2016 року
N 1728-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.