ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
вiд 23 червня 2009 року N 1546-VI,
вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2367-VI,
вiд 1 липня 2010 року N 2399-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2467-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2735-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
Повiтряним кодексом України
вiд 19 травня 2011 року N 3393-VI,
Законами України
вiд 31 травня 2011 року N 3437-VI,
вiд 16 червня 2011 року N 3530-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 22 червня 2012 року N 5026-VI,
вiд 20 листопада 2012 року N 5502-VI,
вiд 20 червня 2013 року N 353-VII,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1194-VII,
вiд 22 липня 2014 року N 1600-VII,
вiд 28 грудня 2014 року N 71-VIII,
вiд 28 грудня 2014 року N 77-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 9 квiтня 2015 року N 320-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 3 листопада 2016 року N 1726-VIII,
вiд 3 листопада 2016 року N 1728-VIII,
вiд 18 травня 2017 року N 2042-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 12 вересня 2019 року N 79-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 143-IX,
вiд 17 жовтня 2019 року N 199-IX,
вiд 12 грудня 2019 року N 377-IX,
вiд 12 грудня 2019 року N 367-IX,
вiд 19 грудня 2019 року N 394-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 сiчня 2020 року N 463-IX,
вiд 19 травня 2020 року N 613-IX,
вiд 14 липня 2020 року N 768-IX,
вiд 30 вересня 2020 року N 931-IX,
вiд 4 березня 2021 року N 1320-IX,
вiд 28 квiтня 2021 року N 1423-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1667-IX

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 3 листопада 2016 року N 1726-VIII)

(З 26 травня 2022 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 2 пункту 26 роздiлу I Закону України вiд 28 квiтня 2021 року N 1423-IX)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади, основнi принципи i порядок здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, повноваження органiв державного нагляду (контролю), їх посадових осiб i права, обов'язки та вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання пiд час здiйснення державного нагляду (контролю).

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижчезазначенi термiни вживаються в такому значеннi:

     державний нагляд (контроль) - дiяльнiсть уповноважених законом центральних органiв виконавчої влади, їх територiальних органiв, державних колегiальних органiв, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування (далi - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобiгання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення iнтересiв суспiльства, зокрема належної якостi продукцiї, робiт та послуг, допустимого рiвня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2399-VI, вiд 16.06.2011р. N 3530-VI, вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     заходи державного нагляду (контролю) - плановi та позаплановi заходи, якi здiйснюються у формi перевiрок, ревiзiй, оглядiв, обстежень та в iнших формах, визначених законом;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизацiї iнформацiї про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення iнформацiї про заходи державного нагляду (контролю), координацiї роботи органiв державного нагляду (контролю) щодо здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю), монiторингу ефективностi та законностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

(статтю 1 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     прийнятний ризик - соцiальне, економiчно, технiчно i полiтичне обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рiвня;

     ризик - ймовiрнiсть виникнення негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi та можливий розмiр втрат вiд них, що вимiрюється у кiлькiсних та якiсних показниках;

(абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     спосiб здiйснення державного нагляду (контролю) - процедура здiйснення державного нагляду (контролю), визначена законом;

     створення перешкод органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здiйсненнi заходiв державного нагляду (контролю) - невиконання законних вимог посадових осiб органу державного нагляду (контролю) або недопущення посадових осiб цього органу до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), пiдстави яких визначенi законом;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     третi особи - юридичнi та фiзичнi особи (адвокати, аудитори, громадськi об'єднання в особi їх уповноважених представникiв, уповноваженi представники органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднань та iншi), якi залучаються суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ходi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

(абзац дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.06.2012р. N 5026-VI, вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, пов'язанi зi здiйсненням державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення заходiв валютного нагляду, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю (крiм здiйснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами космiчної дiяльностi України приватної форми власностi законодавства про космiчну дiяльнiсть в Українi), контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного нагляду на ринках фiнансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, державного нагляду (контролю) в галузi телебачення i радiомовлення, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукцiї, державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергiї.

(частина друга статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2009р. N 1546-VI, у редакцiї Закону України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 29.06.2010р. N 2367-VI, вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, вiд 02.12.2010р. N 2756-VI, вiд 31.05.2011р. N 3437-VI, Повiтряним кодексом України вiд 19.05.2011р. N 3393-VI, Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 20.11.2012р. N 5502-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 09.04.2014р. N 1194-VII, у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 28.12.2014р. N 71-VIII, вiд 28.12.2014р. N 77-VIII, вiд 09.04.2015р. N 320-VIII, вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, вiд 02.10.2019р. N 143-IX, вiд 12.12.2019р. N 367-IX, вiд 19.12.2019р. N 394-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 19.05.2020р. N 613-IX)

     Контроль за додержанням органiзаторами азартних iгор вимог Закону України "Про державне регулювання дiяльностi щодо органiзацiї та проведення азартних iгор" та лiцензiйних умов здiйснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державне регулювання дiяльностi щодо органiзацiї та проведення азартних iгор".

(статтю 2 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.07.2020р. N 768-IX, у зв'язку з цим частини третю - восьму вважати вiдповiдно частинами четвертою - дев'ятою)

     Контроль за додержанням лiцензiатами вимог лiцензiйних умов здiйснюється органами лiцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Заходи контролю здiйснюються органами державного архiтектурно-будiвельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення, державного контролю за додержанням законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах та мiжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузi цивiльної авiацiї - з урахуванням особливостей, встановлених Повiтряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авiацiйними правилами України), та мiжнародними договорами у сферi цивiльної авiацiї.

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, частина п'ята статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.09.2019р. N 79-IX, вiд 12.12.2019р. N 377-IX, вiд 14.01.2020р. N 440-IX, вiд 19.05.2020р. N 613-IX

     Зазначенi у частинi четвертiй цiєї статтi органи, що здiйснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах та мiжнародними договорами, зобов'язанi забезпечити дотримання вимог статтi 1, статтi 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої - чотирнадцятої статтi 4, частини одинадцятої статтi 41, частини третьої статтi 6, частин першої - четвертої, шостої та десятої статтi 7, статей 9, 10, 12, 19, 20, 21 цього Закону.

(статтю 2 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, частина шоста статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв та у сферi ветеринарної медицини, його територiальнi органи зобов'язанi забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", виключно вимог частин першої, четвертої, шостої - сьомої, абзацу другого частини десятої, частин дванадцятої - чотирнадцятої статтi 4, частин першої (крiм вимоги щодо отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення позапланового заходу) та третьої статтi 6, частин першої - четвертої, шостої, восьмої - десятої статтi 7, частин першої та другої статтi 12, статей 13 - 18, 20, 21 цього Закону.

(статтю 2 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII, частина сьома статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Монiторинг призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi i визнаних незалежних органiзацiй здiйснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

(статтю 2 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Центральний орган виконавчої влади iз забезпечення якостi освiти та його територiальнi органи зобов'язанi забезпечити дотримання з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про освiту", виключно вимог статтi 3, частин першої, третьої, четвертої, шостої - дванадцятої, чотирнадцятої статтi 4, частини четвертої статтi 5, частини третьої статтi 6, абзацу одинадцятого частини шостої статтi 7, частини першої, абзацiв першого - дванадцятого, чотирнадцятого частини другої, частини третьої статтi 8, частин першої, другої статтi 9, абзацiв першого - одинадцятого, чотирнадцятого - двадцятого частини першої статтi 10, абзацiв третього - п'ятого частини першої статтi 11, частин першої та четвертої статтi 12, статей 19 - 20 цього Закону.

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2020р. N 463-IX)

     Контроль за додержанням законодавства у сферi донорства кровi та компонентiв кровi здiйснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про безпеку та якiсть донорської кровi та компонентiв кровi".

(статтю 2 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 30.09.2020р. N 931-IX)

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, пов'язанi iз здiйсненням державного контролю за використанням та охороною земель.

(статтю 2 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Стаття 3. Основнi принципи державного нагляду (контролю)

     Державний нагляд (контроль) здiйснюється за принципами:

     прiоритетностi безпеки у питаннях життя i здоров'я людини, функцiонування i розвитку суспiльства, середовища проживання i життєдiяльностi перед будь-якими iншими iнтересами i цiлями у сферi господарської дiяльностi;

     пiдконтрольностi i пiдзвiтностi органу державного нагляду (контролю) вiдповiдним органам державної влади;

     рiвностi прав i законних iнтересiв усiх суб'єктiв господарювання;

     гарантування прав та законних iнтересiв кожного суб'єкта господарювання;

(абзац п'ятий статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     об'єктивностi та неупередженостi здiйснення державного нагляду (контролю), неприпустимостi проведення перевiрок суб'єктiв господарювання за анонiмними та iншими безпiдставними заявами, а також невiдворотностi вiдповiдальностi осiб за подання таких заяв;

(абзац шостий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     здiйснення державного нагляду (контролю) лише за наявностi пiдстав та в порядку, визначених законом;

(абзац сьомий статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     вiдкритостi, прозоростi, плановостi й системностi державного нагляду (контролю);

     неприпустимостi дублювання повноважень органiв державного нагляду (контролю) та неприпустимостi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання;

(абзац дев'ятий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     невтручання органу державного нагляду (контролю) у дiяльнiсть суб'єкта господарювання, якщо вона здiйснюється в межах закону;

(абзац десятий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     вiдповiдальностi органу державного нагляду (контролю) та його посадових осiб за шкоду, заподiяну суб'єкту господарювання внаслiдок порушення вимог законодавства, порушення прав та законних iнтересiв суб'єкта господарювання;

(абзац одинадцятий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     дотримання умов мiжнародних договорiв України;

     незалежностi органiв державного нагляду (контролю) вiд полiтичних партiй та будь-яких iнших об'єднань громадян;

     наявностi одного органу державного нагляду (контролю) у складi центрального органу виконавчої влади;

(статтю 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     презумпцiї правомiрностi дiяльностi суб'єкта господарювання у разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язкiв суб'єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);

(статтю 3 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     орiєнтованостi державного нагляду (контролю) на запобiгання правопорушенням у сферi господарської дiяльностi;

(статтю 3 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     недопущення встановлення планових показникiв чи будь-якого iншого планування щодо притягнення суб'єктiв господарювання до вiдповiдальностi та застосування до них санкцiй;

(статтю 3 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     здiйснення державного нагляду (контролю) на основi принципу оцiнки ризикiв та доцiльностi.

(статтю 3 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 4. Загальнi вимоги до здiйснення державного нагляду (контролю)

     1. Державний нагляд (контроль) здiйснюється за мiсцем провадження господарської дiяльностi суб'єкта господарювання або його вiдокремлених пiдроздiлiв, або у примiщеннi органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

     2. У разi якщо суб'єкт господарювання на вiдповiдний плановий перiод включений до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) одночасно кiлькох органiв державного нагляду (контролю), вiдповiднi плановi заходи здiйснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всiма органами державного нагляду (контролю), до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) яких включено суб'єкта господарювання.

     Абзац другий частини другої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Абзац третiй частини другої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.

     Абзац п'ятий частини другої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Абзац шостий частини другої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)
(частина друга статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     3. Плановi та позаплановi заходи здiйснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     4. Виключно законами встановлюються:

     органи, уповноваженi здiйснювати державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi;

     види господарської дiяльностi, якi є предметом державного нагляду (контролю);

     повноваження органiв державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, надання послуг;

     вичерпний перелiк пiдстав для зупинення господарської дiяльностi;

     спосiб та форми здiйснення заходiв здiйснення державного нагляду (контролю);

(абзац шостий частини четвертої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     санкцiї за порушення вимог законодавства i перелiк порушень, якi є пiдставою для видачi органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або iншого розпорядчого документа.

     Орган державного нагляду (контролю) не може здiйснювати державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здiйснення державного нагляду (контролю) у певнiй сферi господарської дiяльностi та не визначає повноваження такого органу пiд час здiйснення державного нагляду (контролю).

     5. Виробництво (виготовлення) або реалiзацiя продукцiї, виконання робiт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупиненi повнiстю або частково виключно за рiшенням суду.

(абзац перший частини п'ятої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Вiдновлення виробництва (виготовлення) або реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, надання послуг суб'єктами господарювання пiсля призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який iнiцiював призупинення, повiдомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усiх встановлених судом порушень.

(частина п'ята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2012р. N 5404-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.06.2013р. N 353-VII, у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     6. Посадовiй особi органу державного нагляду (контролю) забороняється здiйснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктiв господарювання, з якими (або iз службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках, або в разi виникнення у неї конфлiкту iнтересiв згiдно iз законодавством у сферi запобiгання i протидiї корупцiї.

(частина шоста статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     7. У разi якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв допускають неоднозначне (множинне) трактування прав i обов'язкiв суб'єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в iнтересах суб'єкта господарювання.

(частина сьома статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     8. Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фiксувати процес здiйснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дiю засобами аудiо- та вiдеотехнiки, не перешкоджаючи здiйсненню такого заходу.

     9. Невиконання приписiв, розпоряджень та iнших розпорядчих документiв органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцiй до суб'єкта господарювання згiдно iз законом.

     10. Посадовi особи органу державного нагляду (контролю) з метою з'ясування обставин, якi мають значення для повноти проведення заходу, здiйснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територiй або примiщень, якi використовуються для провадження господарської дiяльностi, а також будь-яких документiв чи предметiв, якщо це передбачено законом.

     Пiд час проведення заходiв державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб'єктiв господарювання оригiналiв їхнiх фiнансово-господарських, бухгалтерських та iнших документiв, а також комп'ютерiв, їх частин, крiм випадкiв, передбачених кримiнальним процесуальним законодавством.

(частину десяту статтi 4 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     11. Плановий чи позаплановий захiд щодо суб'єкта господарювання - юридичної особи має здiйснюватися у присутностi керiвника або особи, уповноваженої керiвником. Плановий чи позаплановий захiд щодо фiзичної особи - пiдприємця має здiйснюватися за його присутностi або за присутностi уповноваженої ним особи.

(частина одинадцята статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     12. Перед початком здiйснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) (за наявностi такого журналу у суб'єкта господарювання).

(частина дванадцята статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     13. Дiяльнiсть органiв державного нагляду (контролю), пов'язана зi збором iнформацiї, метою якого є отримання вiдомостей про масовi явища та процеси, що вiдбуваються у сферi господарської дiяльностi, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

     14. Пiд час та пiсля здiйснення державного нагляду (контролю) посадовi особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язанi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю суб'єкта господарювання.

(абзац перший частини чотирнадцятої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Iнформацiя, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) пiд час здiйснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

     Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спецiальний режим захисту та доступу до iнформацiї, що є комерцiйною таємницею, згiдно з вимогами закону.

     15. При здiйсненнi заходiв державного нагляду (контролю) посадовi особи органiв державного нагляду (контролю) зобов'язанi використовувати виключно унiфiкованi форми актiв.

(статтю 4 доповнено частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 41. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

     1. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб'єктiв господарювання та органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiєю про заходи державного нагляду (контролю).

     2. До iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться вiдомостi про:

     юридичних осiб - найменування, iдентифiкацiйний код, мiсцезнаходження, види дiяльностi, ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi;

     фiзичних осiб - пiдприємцiв - прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (серiя та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдному податковому органу та мають вiдмiтку в паспортi), мiсце проживання, види дiяльностi, ступiнь ризику вiд провадження суб'єктом господарювання господарської дiяльностi;

(абзац третiй частини другої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     найменування органiв державного нагляду (контролю);

     види господарської дiяльностi, що пiдлягають державному нагляду (контролю);

     перелiк нормативно-правових актiв, дотримання вимог яких перевiряється пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), з посиланням на офiцiйнi веб-сторiнки вiдповiдних органiв державного нагляду (контролю);

     рiчнi плани проведення заходiв державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходiв державного нагляду (контролю);

     звiти про виконання рiчних та комплексного планiв проведення заходiв державного нагляду (контролю) за попереднiй рiк;

     дату i номер наказу (рiшення, розпорядження), мiсце здiйснення заходу, строки здiйснення, тип, пiдставу та предмет здiйснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначенi у посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу державного нагляду (контролю);

     результати здiйсненого заходу державного нагляду (контролю) iз зазначенням номера акта щодо виявлення або вiдсутностi порушень законодавства, посилання на вiдповiднi вимоги законодавства у разi виявлення порушень;

     короткий змiст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених пiд час здiйснених заходiв державного нагляду (контролю);

     застосованi до суб'єкта господарювання адмiнiстративно-господарськi санкцiї за результатами здiйсненого заходу державного нагляду (контролю);

     результати оскарження розпорядчих документiв органiв державного нагляду (контролю) та застосованi до суб'єктiв господарювання адмiнiстративно-господарськi санкцiї.

     3. Вiдомостi, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не вносяться.

     4. Доступ до вiдомостей iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних) здiйснюється через мережу Iнтернет та є вiдкритим i безоплатним.

     5. Пiд час створення iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечуються її сумiснiсть i взаємодiя з iншими iнформацiйними системами та мережами, що складають iнформацiйний ресурс держави.

     6. Вiдомостi, внесенi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються вiдповiдно до вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї.

     7. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) є об'єктом права державної власностi.

     8. Створення та функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, який є її держателем.

     9. Технiчним адмiнiстратором iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є державне унiтарне пiдприємство, яке належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, та здiйснює заходи з адмiнiстрування i програмного супроводження iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), вiдповiдає за збереження її даних, захищає їх вiд несанкцiонованого доступу та знищення.

     10. Порядок функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення вiдомостей до неї та строки розмiщення цих вiдомостей затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     11. Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, зобов'язанi вносити вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у строки, визначенi законодавством.

(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 5. Плановi заходи зi здiйснення державного нагляду (контролю)

     1. Плановi заходи здiйснюються вiдповiдно до рiчних планiв, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пiзнiше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змiн до рiчних планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) не допускається, крiм випадкiв змiни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технiчних помилок.

     Плановим перiодом вважається рiк, який обчислюється з 1 сiчня по 31 грудня планового року.

     Плани здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) на наступний плановий перiод повиннi мiстити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здiйснення.

     Протягом планового перiоду здiйснення бiльш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним i тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

     За наявностi у суб'єкта господарювання вiдокремлених пiдроздiлiв плановi заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання можуть здiйснюватися одночасно в усiх вiдокремлених пiдроздiлах протягом строку здiйснення одного планового заходу.

     Внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзних органiв державного нагляду (контролю) є пiдставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

     Суб'єкт господарювання має право вiдмовитися вiд проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi. У такому разi перевiрка такого суб'єкта господарювання проводиться згiдно з рiчними планами органiв державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелiк суб'єктiв господарювання, якi пiдлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому перiодi, та не пiзнiше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення вiдомостей про таких суб'єктiв господарювання до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб'єктiв господарювання, якi пiдлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).

(з 26.05.2022р. частину першу статтi 5 буде доповнено новим абзацом дев'ятим вiдповiдно до абзацiв третього, четвертого пiдпункту 2 пункту 26 роздiлу I Закону України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Проект плану здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) формується iнтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).

     У разi виникнення потреби у внесеннi змiн до сформованого проекту плану здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) щодо узгоджених мiж органами державного нагляду (контролю) iнших дат початку та строкiв здiйснення комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з вiдповiдними пропозицiями не пiзнiше 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, який має право вносити такi змiни до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

     План здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) на вiдповiдний плановий перiод для всiх органiв державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi та вносить вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.

     Рiчнi плани здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) на вiдповiдний плановий перiод з урахуванням узгоджених дат початку та строкiв здiйснення визначених у планi здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносять вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

(з 26.05.2022р. частину першу статтi 5 буде доповнено новим абзацом вiдповiдно до абзацiв шостого, сьомого пiдпункту 2 пункту 26 роздiлу I Закону України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Вимоги до оформлення рiчних та комплексного планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), внесення змiн до них та звiту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi.

     Комплекснi плановi заходи державного нагляду (контролю) здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, розробляє Методику розроблення критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), та Методику розроблення унiфiкованих форм актiв, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходiв державного нагляду (контролю), якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Методика розроблення критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числi, оцiнку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери дiяльностi, наявнiсть порушень у попереднiй дiяльностi суб'єктiв господарювання (крiм новостворених).

     Орган державного нагляду (контролю) визначає у вiднесенiй до його вiдання сферi критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi.

     З урахуванням значення прийнятного ризику всi суб'єкти господарювання, що пiдлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенiв ризику: високий, середнiй або незначний.

     Залежно вiд ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю).

     Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням органу державного нагляду (контролю).

     Залежно вiд ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелiк питань для здiйснення планових заходiв (далi - перелiк питань), що затверджується наказом такого органу.

     Унiфiкованi форми актiв з перелiком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офiцiйному веб-сайтi протягом п'яти робочих днiв з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.

     Виключно в межах перелiку питань орган державного нагляду (контролю) залежно вiд цiлей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здiйснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленнi на перевiрку.

     Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерiї та перiодичнiсть проведення планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) шляхом розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi у порядку, визначеному законодавством.

     Плановi заходи державного нагляду (контролю) здiйснюються органом державного нагляду (контролю) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, яка вiднесена:

     до високого ступеня ризику - не частiше одного разу на два роки;

     до середнього ступеня ризику - не частiше одного разу на три роки;

     до незначного ступеня ризику - не частiше одного разу на п'ять рокiв.

(абзац другий частини другої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2399-VI, вiд 02.12.2010р. N 2735-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     3. Щороку до 1 квiтня органи державного нагляду (контролю) готують звiти про виконання рiчних планiв заходiв державного нагляду (контролю) за попереднiй рiк з урахуванням виконання вiдповiдно до компетенцiї плану комплексних заходiв державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносять вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

(частина третя статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     4. Органи державного нагляду (контролю) здiйснюють плановi заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повiдомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пiзнiш як за десять днiв до дня здiйснення цього заходу.

     Повiдомлення повинно мiстити:

     дату початку та дату закiнчення здiйснення планового заходу;

     найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, щодо дiяльностi яких здiйснюється захiд;

     найменування органу державного нагляду (контролю).

     Повiдомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного зв'язку (у тому числi через електронний кабiнет чи iншу iнформацiйну систему, користувачами якої є вiдповiдний орган державного нагляду (контролю) та суб'єкт господарювання, який ним перевiряється) або вручається особисто пiд розписку керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi.

(абзац шостий частини четвертої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здiйснення планового заходу в разi неодержання повiдомлення про здiйснення планового заходу.

     5. Строк здiйснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих, днiв, а для суб'єктiв малого пiдприємництва - п'яти робочих днiв, якщо iнше не передбачено законом.

(абзац перший частини п'ятої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Продовження строку здiйснення планового заходу не допускається.

     Сумарна тривалiсть усiх планових заходiв, що здiйснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днiв, а щодо суб'єктiв мiкро-, малого пiдприємництва - п'ятнадцяти робочих днiв.

(частину п'яту статтi 5 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)
(з 26.05.2022р. статтю 5 буде доповнено частиною шостою вiдповiдно до абзацiв дев'ятого, десятого пiдпункту 2 пункту 26 роздiлу I Закону України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Стаття 6. Позаплановi заходи зi здiйснення державного нагляду (контролю)

     1. Пiдставами для здiйснення позапланових заходiв є:

     подання суб'єктом господарювання письмової заяви до вiдповiдного органу державного нагляду (контролю) про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

     виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених суб'єктом господарювання у документi обов'язкової звiтностi, крiм випадкiв, коли суб'єкт господарювання протягом мiсяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовiрними даними або якщо недостовiрнiсть даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на змiст поданої звiтностi. У разi виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документi обов'язкової звiтностi вiн упродовж десяти робочих днiв зобов'язаний повiдомити суб'єкта господарювання про необхiднiсть її виправлення у строк до п'яти робочих днiв з дня отримання повiдомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є пiдставою для проведення позапланового заходу;

     перевiрка виконання суб'єктом господарювання приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих документiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

     звернення фiзичної особи (фiзичних осiб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнiм) правам, законним iнтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпецi держави, з додаванням документiв чи їх копiй, що пiдтверджують такi порушення (за наявностi). Позаплановий захiд у такому разi здiйснюється територiальним органом державного нагляду (контролю) за наявнiстю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу.

(абзац п'ятий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     У такому разi перед початком здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадовi особи територiального органу державного нагляду (контролю) зобов'язанi пред'явити керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi, крiм документiв, передбачених цим Законом, додатково копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення такої перевiрки. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осiб територiального органу державного нагляду (контролю) до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили документи, передбаченi цим абзацом.

(абзац шостий частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     неподання суб'єктом господарювання документiв обов'язкової звiтностi за два звiтнi перiоди пiдряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документiв;

     доручення Прем'єр-мiнiстра України про перевiрку суб'єктiв господарювання у вiдповiднiй сферi у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням подiї, що має значний негативний вплив на права, законнi iнтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

     настання аварiї, смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання, що було пов'язано з дiяльнiстю суб'єкта господарювання;

     звернення посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

(частину першу статтi 6 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX, у зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим i дванадцятим)

     Пiд час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише тi питання, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для здiйснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

     Фiзичнi особи та посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, якi подали безпiдставне звернення про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходiв державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) пiдставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

(абзац дванадцятий частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX)
(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 01.07.2010р. N 2399-VI, вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. Проведення позапланових заходiв з iнших пiдстав, крiм передбачених цiєю статтею, забороняється, крiм позапланових заходiв, передбачених частиною четвертою статтi 2 цього Закону.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     3. Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з пiдставою проведення позапланового заходу з наданням йому копiї вiдповiдного посвiдчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     4. Строк здiйснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днiв, а щодо суб'єктiв малого пiдприємництва - двох робочих днiв.

(абзац перший частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Продовження строку здiйснення позапланового заходу не допускається.

     5. Позаплановий захiд iз здiйснення державного нагляду (контролю) щодо суб'єкта господарювання, який перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", здiйснюється лише з пiдстав, прямо передбачених законами України, та виключно за наявностi письмового погодження керiвника (його заступника) центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення такої перевiрки.

     Копiя погодження, передбаченого абзацом першим цiєї частини, разом з iншими документами, передбаченими цим Законом, надається керiвнику або уповноваженiй особi суб'єкта господарювання, який перебуває у статусi резидента Дiя Сiтi, перед початком перевiрки.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1667-IX)

     Стаття 7. Розпорядчi документи органiв державного нагляду (контролю)

     1. Для здiйснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рiшення, розпорядження), який має мiстити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здiйснюватися захiд, та предмет перевiрки.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. На пiдставi наказу (рiшення, розпорядження) оформляється посвiдчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке пiдписується керiвником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегiального органу) або його заступником (членом державного колегiального органу) iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi i засвiдчується печаткою.

(частина друга статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     3. У посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу зазначаються:

     найменування органу державного нагляду (контролю), що здiйснює захiд;

     найменування суб'єкта господарювання та/або його вiдокремленого пiдроздiлу або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, щодо дiяльностi яких здiйснюється захiд;

     мiсцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його вiдокремленого пiдроздiлу, щодо дiяльностi яких здiйснюється захiд;

     номер i дата наказу (рiшення, розпорядження), на виконання якого здiйснюється захiд;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     перелiк посадових осiб, якi беруть участь у здiйсненнi заходу, iз зазначенням їх посади, прiзвища, iм'я та по батьковi;

     дата початку та дата закiнчення заходу;

     тип заходу (плановий або позаплановий);

     форма заходу (перевiрка, ревiзiя, обстеження, огляд, iнспектування тощо);

(абзац дев'ятий частини третьої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     пiдстави для здiйснення заходу;

     предмет здiйснення заходу;

     iнформацiя про здiйснення попереднього заходу (тип заходу i строк його здiйснення).

     4. Посвiдчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здiйснення заходу.

     5. Перед початком здiйснення заходу посадовi особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язанi пред'явити керiвнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноваженiй ним особi (фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi) посвiдчення (направлення) та службове посвiдчення, що засвiдчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), i надати суб'єкту господарювання копiю посвiдчення (направлення).

(абзац перший частини п'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвiдчення (направлення) на здiйснення заходу та службового посвiдчення не має права здiйснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.

     Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до здiйснення заходу, якщо вони не пред'явили документiв, передбачених цiєю статтею.

     6. За результатами здiйснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен мiстити такi вiдомостi:

(абзац перший частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     дату складення акта;

     тип заходу (плановий або позаплановий);

     форма заходу (перевiрка, ревiзiя, обстеження, огляд тощо);

(абзац четвертий частини шостої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     предмет державного нагляду (контролю);

     найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи, яка здiйснила захiд;

     найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, щодо дiяльностi яких здiйснювався захiд.

     Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в актi стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разi невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на вiдповiдну вимогу законодавства.

     У разi створення суб'єктом господарювання перешкод органу державного нагляду (контролю) чи його посадовим особам при здiйсненнi заходiв державного нагляду (контролю) в актi обов'язково зазначається опис дiй чи бездiяльностi, що призвели до створення таких перешкод, з посиланням на вiдповiднi норми закону.

(частину шосту статтi 7 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - чотирнадцятим)

     В останнiй день перевiрки два примiрники акта пiдписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), якi здiйснювали захiд, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо iнше не передбачено законом.

     Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, вiн пiдписує акт iз зауваженнями.

     Зауваження суб'єкта господарювання щодо здiйснення державного нагляду (контролю) є невiд'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

     У разi вiдмови суб'єкта господарювання пiдписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта вiдповiдний запис.

     Один примiрник акта вручається керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi в останнiй день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберiгається в органi державного нагляду (контролю).

(абзац чотирнадцятий частини шостої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     7. На пiдставi акта, складеного за результатами здiйснення заходу, в ходi якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявностi пiдстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалiзацiї продукцiї, виконання робiт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановленi законом, з вiдповiдним позовом до адмiнiстративного суду. У разi необхiдностi вжиття iнших заходiв реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п'яти робочих днiв з дня завершення здiйснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, iнший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходу.

(частина сьома статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5404-VI, у редакцiї Закону України вiд 20.06.2013р. N 353-VII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     8. Припис - обов'язкова для виконання у визначенi строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцiй щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та пiдписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здiйснювала перевiрку.

     9. Розпорядження або iнший розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) - обов'язкове для виконання письмове рiшення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначенi строки. Розпорядження видається та пiдписується керiвником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегiального органу) або його заступником (членом державного колегiального органу).

(абзац перший частини дев'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцiй, передбачених законом.

     Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходу, повинен мiстити такi вiдомостi:

     дату складення;

     тип заходу (плановий чи позаплановий);

     форма заходу (перевiрка, ревiзiя, обстеження, огляд тощо);

(абзац шостий частини дев'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     термiн усунення порушень;

     посилання на акт, у якому були зазначенi виявленi пiд час заходу державного нагляду (контролю) порушення;

(частину дев'яту статтi 7 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим)

     найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прiзвище, iм'я та по батьковi посадової особи, яка здiйснила захiд;

     найменування та мiсцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прiзвище, iм'я та по батьковi його керiвника чи уповноваженої ним особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, щодо дiяльностi яких здiйснювався захiд;

     прiзвище, iм'я та по батьковi iнших осiб, якi взяли участь у здiйсненнi заходу.

     Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень складається у двох примiрниках: один примiрник не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженiй ним особi для виконання, а другий примiрник з пiдписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термiнiв усунення порушень вимог законодавства залишається в органi державного нагляду (контролю).

     У разi вiдмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи вiд отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства вiн направляється рекомендованим листом або у випадках, передбачених законом, - за допомогою електронного кабiнету або iншої iнформацiйної системи, користувачами якої є вiдповiдний орган державного нагляду (контролю) та суб'єкт господарювання, який ним перевiрявся, а на копiї розпорядчого документа, який залишається в органi державного нагляду (контролю), проставляються вiдповiдний вихiдний номер i дата направлення.

(абзац тринадцятий частини дев'ятої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 199-IX)

     Розпорядчi документи щодо усунення порушень вимог законодавства можуть бути оскарженi до вiдповiдного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

     10. Усi розпорядчi документи, що приймаються пiд час здiйснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю), формуються в єдину справу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

(статтю 7 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 20.06.2013р. N 353-VII, частина десята статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     11. У разi виконання в повному обсязi та у встановлений строк припису, розпорядження, рiшення, iншого розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходу нагляду (контролю), фiнансовi та адмiнiстративнi санкцiї, заходи реагування до суб'єкта господарювання, його посадових осiб не застосовуються.

(статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 8. Повноваження та обов'язки органу державного нагляду (контролю)

(назва статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) має право:

     вимагати вiд суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     вимагати припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню державного нагляду (контролю);

     вiдбирати зразки продукцiї, призначати експертизу, одержувати пояснення, довiдки, документи, матерiали, вiдомостi з питань, що виникають пiд час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених законом;

(абзац четвертий частини першої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язковi для виконання приписи про усунення порушень i недолiкiв;

     застосовувати санкцiї до суб'єктiв господарювання, їх посадових осiб та вживати iнших заходiв у межах та порядку, визначених законом.

(абзац шостий частини першої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. Органи державного нагляду (контролю) та їх посадовi особи пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) зобов'язанi:

     повно, об'єктивно та неупереджено здiйснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

     дотримуватися дiлової етики у взаємовiдносинах iз суб'єктами господарювання, утримуватися вiд необґрунтованих висновкiв щодо вiдповiдностi поведiнки суб'єктiв господарювання вимогам законодавства, неправомiрного та необґрунтованого застосування санкцiй до суб'єктiв господарювання;

(абзац третiй частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     не втручатися i не перешкоджати здiйсненню господарської дiяльностi пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацiй i пожеж;

     забезпечувати нерозголошення комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ходi здiйснення державного нагляду (контролю);

(абзац п'ятий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     ознайомити керiвника суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноважену ним особу (фiзичну особу - пiдприємця або уповноважену ним особу) з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбаченi законом;

(абзац шостий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     у межах своєї компетенцiї надавати суб'єкту господарювання консультацiйну пiдтримку з питань здiйснення державного нагляду (контролю);

(абзац сьомий частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     не допускати здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) та iнших заходiв, що не вiдповiдають або не встановленi цим Законом;

(частину другу статтi 8 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     встановлювати нормативи оцiнювання дiяльностi посадових осiб, якi беруть участь у заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцiнювання дiяльностi таких осiб за встановленими нормативами;

(частину другу статтi 8 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - чотирнадцятим)

     дотримуватися встановлених законом принципiв, вимог та порядку здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     не перешкоджати праву суб'єктiв господарювання на будь-який законний захист, у тому числi третiми особами;

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     виконувати законнi вимоги посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сферi господарської дiяльностi;

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     подавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, достовiрну iнформацiю, документи, матерiали i передбаченi цим Законом звiти про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII, абзац тринадцятий частини другої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     сприяти здiйсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, покладених на них повноважень.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     3. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi оприлюднювати на своїх офiцiйних веб-сайтах нормативно-правовi акти (крiм актiв, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевiряється пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

     Здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актiв (крiм актiв, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевiряється пiд час здiйснення таких заходiв, забороняється.

(статтю 8 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     4. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi оприлюднювати на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносити до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначенi законом вiдомостi про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, забезпечують повноту та достовiрнiсть вiдомостей, внесених до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

(статтю 8 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 9. Вiдповiдальнiсть посадових осiб органу державного нагляду (контролю)

     Шкода, завдана фiзичнiй чи юридичнiй особi незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), вiдшкодовується за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, передбачених для фiнансування цього органу, незалежно вiд вини такої посадової або службової особи.

     Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе вiдповiдальнiсть у порядку регресу в розмiрi виплаченого з вiдповiдного бюджету вiдшкодування у зв'язку з незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю такої посадової або службової особи.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовiрних вiдомостей чи вiдомостей не в повному обсязi про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю) до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

(статтю 9 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, належать:

     пiдготовка та подання в установленому порядку пропозицiй щодо формування державної полiтики з питань здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     розроблення та погодження проектiв нормативно-правових актiв з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     вивчення досвiду iнших держав щодо реалiзацiї державної полiтики з питань здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi та внесення пропозицiй щодо поширення такого досвiду в Українi;

     здiйснення методичного та iнформацiйного забезпечення дiяльностi органiв державного нагляду (контролю);

     забезпечення функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);

(статтю 91 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

     проведення в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку перевiрок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог цього Закону в частинi здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

(абзац сьомий статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     участь в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку у заходах державного нагляду (контролю), що проводяться iншими центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, державними колегiальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування;

     одержання вiд органiв державного нагляду (контролю) та суб'єктiв господарювання iнформацiї, довiдок, документiв, скарг, матерiалiв, вiдомостей щодо здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у вiдповiднiй сферi господарської дiяльностi;

(абзац дев'ятий статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     забезпечення складання та затвердження планiв комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     складання актiв перевiрок та внесення в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку подань до органiв державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог цього Закону, якi є обов'язковими до розгляду;

     узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     розроблення висновкiв, пропозицiй та рекомендацiй щодо удосконалення законодавства з питань органiзацiї державного нагляду (контролю).

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 22.07.2014р. N 1600-VII)

     Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, належать:

     формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     нормативно-правове регулювання державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     внесення Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);

     одержання вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, органiв державного нагляду (контролю) та суб'єктiв господарювання iнформацiї, довiдок, документiв, скарг, матерiалiв, вiдомостей щодо здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     участь в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, та iншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;

     надання рекомендацiй та роз'яснень центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi.

(Закон доповнено статтею 92 згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 10. Права суб'єкта господарювання

     Суб'єкт господарювання пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) має право:

     бути поiнформованим про свої права та обов'язки;

     вимагати вiд посадових осiб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

     перевiряти наявнiсть у посадових осiб органу державного нагляду (контролю) службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) i одержувати копiю посвiдчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

     не допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до здiйснення державного нагляду (контролю), якщо:

     державний нагляд (контроль) здiйснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо перiодичностi проведення таких заходiв;

     посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копiї документiв, передбачених цим Законом, або якщо наданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону;

     суб'єкт господарювання не одержав повiдомлення про здiйснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;

     посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) (за наявностi такого журналу в суб'єкта господарювання);

     тривалiсть планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалiсть таких заходiв протягом року перевищує граничну тривалiсть, встановлену частиною п'ятою статтi 5 цього Закону, або тривалiсть позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалiсть, встановлену частиною четвертою статтi 6 цього Закону;

     орган державного нагляду (контролю) здiйснює повторний позаплановий захiд державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) пiдставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);

     органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офiцiйному веб-сайтi унiфiкована форма акта, в якiй передбачається перелiк питань залежно вiд ступеня ризику;

     у передбачених законом випадках посадовi особи не надали копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);

(абзац тринадцятий статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     бути присутнiм пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), залучати пiд час здiйснення таких заходiв третiх осiб;

     вимагати нерозголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю суб'єкта господарювання;

     одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);

     надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовiй формi свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

     оскаржувати в установленому законом порядку неправомiрнi дiї органiв державного нагляду (контролю) та їх посадових осiб;

     отримувати консультативну допомогу вiд органу державного нагляду (контролю) з метою запобiгання порушенням пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     вести журнал реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) та вимагати вiд посадових осiб органiв державного нагляду (контролю) внесення до нього записiв про здiйснення таких заходiв до початку їх проведення;

     вимагати припинення здiйснення заходу державного нагляду (контролю) у разi:

     перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здiйснення такого заходу;

     використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неунiфiкованих форм актiв;

     з'ясування посадовими особами пiд час здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, iнших нiж тi, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для здiйснення такого заходу.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2735-VI, у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 11. Обов'язки суб'єкта господарювання

     Суб'єкт господарювання пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) зобов'язаний:

     допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здiйснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;

(абзац другий статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     не створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здiйсненнi ними заходiв державного нагляду (контролю), за умови що зазначенi заходи здiйснюються такими особами вiдповiдно до вимог закону;

(статтю 11 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.03.2021р. N 1320-IX, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

     надавати документи, зразки продукцiї, пояснення в обсязi, який вiн вважає необхiдним, довiдки, вiдомостi, матерiали з питань, що виникають пiд час державного нагляду (контролю), вiдповiдно до закону;

(абзац п'ятий статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     одержувати примiрник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здiйсненого планового чи позапланового заходу.

(абзац шостий статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть суб'єкта господарювання

     1. Невиконання приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих документiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених пiд час здiйснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцiй у порядку, встановленому законом.

     2. У разi застосування санкцiй за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мiнiмальнi та максимальнi розмiри санкцiй, враховується принцип пропорцiйностi порушення i покарання. Санкцiя, що застосовується до суб'єкта господарювання при першому порушеннi, не може бути вищою за мiнiмальну санкцiю, передбачену вiдповiдним законом.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     3. У разi несплати суб'єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкцiї за результатами здiйснених заходiв державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днiв з дня вручення або направлення розпорядчого документа в порядку, передбаченому абзацами дванадцятим i тринадцятим частини дев'ятої статтi 7 цього Закону, якщо розпорядчi документи не були оскарженi до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишенi в силi, сума санкцiї стягується в судовому порядку.

(статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     4. Суб'єкт господарювання, посадовi особи суб'єкта господарювання - юридичної особи не несуть вiдповiдальностi за вiдмову надавати пояснення щодо дiяльностi суб'єкта господарювання.

(статтю 12 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 13. Рiшення про вiдбiр зразкiв продукцiї

     1. Вiдбiр зразкiв продукцiї здiйснюється на пiдставi письмового вмотивованого рiшення керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу) згiдно iз законом.

(частина перша статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. У рiшеннi про необхiднiсть вiдбору зразкiв продукцiї зазначаються кiлькiсть зразкiв для кожного виду або типу продукцiї, необхiдних для експертизи, а також мiсце здiйснення цiєї експертизи.

     3. Вiдбiр зразкiв продукцiї здiйснюється в кiлькостi не менш як два екземпляри, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання.

     Стаття 14. Порядок вiдбору зразкiв продукцiї

     1. Вiдбiр зразкiв продукцiї здiйснюється посадовою особою органу державного нагляду (контролю) у присутностi керiвника суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноваженої ним особи (фiзичної особи - пiдприємця або уповноваженої ним особи) i засвiдчується актом вiдбору зразкiв продукцiї.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. До початку вiдбору зразкiв продукцiї посадова особа органу державного нагляду (контролю) зобов'язана пред'явити рiшення про вiдбiр зразкiв продукцiї та роз'яснити суб'єкту господарювання порядок вiдбору зразкiв продукцiї.

     Суб'єкт господарювання має право бути присутнiм при всiх дiях посадової особи органу державного нагляду (контролю) пiд час вiдбору зразкiв продукцiї i заявляти клопотання з приводу цих дiй, про що вноситься запис до акта вiдбору зразкiв продукцiї.

     3. Правила вiдбору зразкiв продукцiї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Кiлькiсть зразкiв продукцiї, що вiдбираються, має вiдповiдати кiлькостi, зазначенiй у рiшеннi органу державного нагляду (контролю) про вiдбiр зразкiв продукцiї.

     4. Контрольнi зразки повиннi зберiгатися в умовах, що забезпечують збереження їх якостi та цiлiсностi.

     5. Вiдiбранi зразки продукцiї повиннi бути укомплектованi, упакованi та опломбованi (опечатанi).

     6. Умови зберiгання i транспортування вiдiбраних зразкiв продукцiї не повиннi змiнювати параметри, за якими буде проводитися експертиза (випробування) цих зразкiв.

     Посадова особа, яка вiдбирає зразки продукцiї для експертизи (випробування), забезпечує їх збереження i своєчаснiсть доставки до мiсця здiйснення експертизи (випробування).

     Стаття 15. Акт вiдбору зразкiв продукцiї

     1. За наслiдками вiдбору зразкiв продукцiї посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт вiдбору зразкiв.

     Акт вiдбору зразкiв продукцiї складається у трьох примiрниках. Всi примiрники акта пiдписуються посадовою особою, яка вiдiбрала зразки продукцiї, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

     2. Один примiрник акта вiдбору зразкiв додається до опломбованих (опечатаних) зразкiв продукцiї та передається разом iз зразками до уповноваженої та/або акредитованої органiзацiї, що призначена для проведення експертизи (випробування) та зазначена в рiшеннi про вiдбiр зразкiв продукцiї, другий - залишається у суб'єкта господарювання, третiй - в особи, яка здiйснила вiдбiр зразкiв продукцiї.

     3. В актi вiдбору зразкiв продукцiї зазначаються:

     мiсце i дата складення акта;

     номер i дата рiшення керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу), на пiдставi якого здiйснюється вiдбiр зразкiв продукцiї, посади, прiзвища, iмена та по батьковi посадових осiб, якi здiйснюють їх вiдбiр;

(абзац третiй частини третьої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     найменування та мiсцезнаходження юридичної особи та/або її вiдокремленого пiдроздiлу або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, в яких здiйснюється вiдбiр зразкiв продукцiї;

     посада та прiзвище, iм'я i по батьковi уповноваженої особи суб'єкта господарювання;

     перелiк та кiлькiсть вiдiбраних зразкiв продукцiї iз зазначенням виробника, дати виробництва, серiї (номера) партiї, загальної вартостi зразкiв.

     4. Форма акта вiдбору зразкiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. Витрати, пов'язанi з вiдбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразкiв продукцiї

     1. Витрати, пов'язанi з вiдбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразкiв продукцiї, фiнансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю).

     2. У разi пiдтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства суб'єкт господарювання вiдшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 17. Рiшення про призначення експертизи (випробування)

     1. Для з'ясування питань, пов'язаних зi здiйсненням державного нагляду (контролю), за рiшенням керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу) може призначатися експертиза (випробування).

(частина перша статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. Посадовi особи, якi здiйснюють державний нагляд (контроль), зобов'язанi ознайомити суб'єкта господарювання з рiшенням про призначення експертизи (випробування), а пiсля її закiнчення - з висновком експертизи (випробування).

     3. Залучення експертiв здiйснюється на договiрних засадах за рахунок коштiв органу державного нагляду (контролю) вiдповiдно до законодавства.

     4. Строк проведення експертизи (випробування) становить чотирнадцять робочих днiв з дня прийняття рiшення про призначення експертизи (випробування).

     Строк проведення експертизи (випробування) може бути продовжено тiльки в разi, якщо методикою проведення такої експертизи (випробування) передбачається бiльш тривалий час.

     Стаття 18. Оскарження результатiв експертизи (випробування)

     1. У разi незгоди з результатами експертизи (випробування) суб'єкт господарювання має право оскаржити їх у судi.

     2. Для проведення повторної експертизи (випробування) використовується контрольний зразок продукцiї, вiдiбраний вiдповiдно до вимог цього Закону.

     3. Суб'єкт господарювання за своєю iнiцiативою може провести експертизу (випробування) зразка, що залишився в нього, в уповноваженiй та/або акредитованiй органiзацiї. У разi розходження результатiв експертизи (випробування), проведених органом державного нагляду (контролю) та суб'єктом господарювання, спiр вирiшується судом.

     4. Витрати, пов'язанi з проведенням повторної експертизи (випробування), здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Стаття 19. Консультативна пiдтримка суб'єктiв господарювання

     1. Органи державного нагляду (контролю) безоплатно надають суб'єктам господарювання письмовi консультацiї щодо вимог до провадження вiдповiдної господарської дiяльностi та/або щодо здiйснення державного нагляду (контролю).

     Консультацiї органiв державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватися невизначеного кола суб'єктiв господарювання) або iндивiдуальними (стосуватися конкретного суб'єкта господарювання). Загальнi консультацiї оприлюднюються в офiцiйному виданнi та на офiцiйному веб-сайтi органу державного нагляду (контролю). Iндивiдуальнi консультацiї надаються (надсилаються) суб'єктам господарювання протягом п'ятнадцяти календарних днiв пiсля отримання запиту.

     2. Суб'єкт господарювання може посилатися на загальнi та адресованi йому iндивiдуальнi консультацiї органiв державного нагляду (контролю) пiд час доведення правомiрностi своєї поведiнки у вiдносинах iз цими органами, iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, а також пiд час судового розгляду.

     Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до вiдповiдальностi, якщо вiн дiяв вiдповiдно до консультацiї органу державного нагляду (контролю), зокрема на пiдставi того, що iндивiдуальна або загальна консультацiя, у тому числi податкова, була змiнена або скасована.

(стаття 19 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Стаття 20. Громадський захист прав суб'єктiв господарювання

     1. Громадськi об'єднання в особi їх уповноважених представникiв мають право здiйснювати захист прав i законних iнтересiв суб'єктiв господарювання пiд час здiйснення щодо них заходiв державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi розглядати звернення громадських об'єднань, їх уповноважених представникiв в iнтересах суб'єктiв господарювання в порядку, встановленому для розгляду звернень суб'єктiв господарювання.

     За iнiцiативою громадських об'єднань органи державного нагляду (контролю) проводять консультацiї з громадськiстю в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     2. Суб'єкти господарювання можуть залучати третiх осiб з метою захисту своїх прав та законних iнтересiв у ходi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

     Третi особи мають право:

     бути присутнiми пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     знайомитися з документами та матерiалами, що стосуються здiйснення державного нагляду (контролю);

     представляти iнтереси суб'єктiв господарювання перед органами державного нагляду (контролю) в порядку, встановленому законом;

     здiйснювати iншi дiї в iнтересах суб'єктiв господарювання у встановленому законом порядку.

     Стаття 21. Оскарження рiшень органiв державного нагляду (контролю)

     Суб'єкт господарювання має право звернутися до вiдповiдного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рiшень органiв державного нагляду (контролю).

     У разi надходження такого звернення суб'єкта господарювання вiдповiдний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

     Стаття 22. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, за винятком частин першої та другої статтi 5, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2008 року.

     11. Установити, до введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва, мораторiй на здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, дiяльнiсть яких не вiднесена до високого ступеня ризику вiдповiдно до цього Закону (далi - фiзичнi особи - пiдприємцi), та юридичних осiб, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, дiяльнiсть яких не вiднесена до високого ступеня ризику вiдповiдно до цього Закону (далi - юридичнi особи).

     До введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб:

     органи державного нагляду (контролю), їх посадовi особи проводять позаплановi заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санiтарного законодавства;

     органи захисту прав споживачiв проводять позаплановi перевiрки за скаргами споживачiв.

     До введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб, дiяльнiсть яких вiднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсiйного фонду України проводять плановi та позаплановi перевiрки.

(статтю 22 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3609-VI)

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у тримiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону затвердити:

     порядок вiдбору зразкiв продукцiї для визначення її якiсних показникiв;

     порядок вiдшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування);

     форму акта вiдбору зразкiв продукцiї;

     2) у шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     затвердити критерiї розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенями ризику їх господарської дiяльностi для безпеки життя i здоров'я населення, навколишнього природного середовища та визначити перiодичнiсть здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

     3. Якщо не затвердженi критерiї розподiлу суб'єктiв господарювання за ступенями ризику їх господарської дiяльностi, перiодичнiсть проведення планових заходiв та перелiк питань для їх здiйснення, то такi суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та пiдлягають державному нагляду (контролю) не частiше одного разу на п'ять рокiв.

(пункт 3 статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2010р. N 2399-VI)
 
Президент України
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
5 квiтня 2007 року
N 877-V

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.