ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 14.1 статтi 14:

     пiдпункти "в" i "г" пiдпункту 14.1.11 викласти у такiй редакцiї:

     "в) заборгованiсть суб'єктiв господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичнi особи у зв'язку з їх лiквiдацiєю;

     г) заборгованiсть, яка виявилася непогашеною внаслiдок недостатностi коштiв, одержаних пiсля звернення кредитором стягнення на заставлене майно вiдповiдно до закону та договору, за умови, що iншi дiї кредитора щодо примусового стягнення iншого майна позичальника, визначенi нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованостi";

     пiдпункт 14.1.22 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.22. векселедавець для цiлей роздiлу VI цього Кодексу - суб'єкт господарювання - виробник, який одержує:

     з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видiв продукцiї, визначених пунктом 229.1 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу;

     з нафтопереробного пiдприємства або ввозить на митну територiю України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукцiї, визначеної пунктами 229.2 - 229.5 статтi 229 роздiлу VI цього Кодексу";

     пiдпункт 14.1.39 пiсля слiв "зобов'язання та/або штрафну (фiнансову) санкцiю" доповнити словами "що справляється з платника податкiв у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи";

     доповнити пiдпунктом 14.1.781 такого змiсту:

     "14.1.781. землi залiзничного транспорту - до земель залiзничного транспорту належать землi смуг вiдведення залiзниць пiд залiзничним полотном та його облаштуванням, станцiями з усiма будiвлями i спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колiйного, вантажного i пасажирського господарства, сигналiзацiї та зв'язку, водопостачання, каналiзацiї; пiд захисними та укрiплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будiвлями та iншими спорудами, необхiдними для забезпечення роботи залiзничного транспорту";

     у пiдпунктi 14.1.102 слово i цифри "глави 37" виключити;

     включити пiдпункт 14.1.167 такого змiсту:

     "14.1.167. операцiя РЕПО - операцiя купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного їх продажу (купiвлi) через визначений строк за заздалегiдь обумовленою цiною, що здiйснюється на основi єдиного договору РЕПО. В цiлях цього Кодексу строк мiж датами виконання першої та другої частин операцiї РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року";

     включити пiдпункт 14.1.173 такого змiсту:

     "14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультацiя - оприлюднення позицiї контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацiй, наданих платникам податкiв";

     пiдпункт 14.1.174 виключити;

     пiдпункт 14.1.175 викласти у такiй редакцiї:

     "14.1.175. податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцiй за їх наявностi), але не сплаченого платником податкiв у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання";

     в абзацi другому пiдпункту 14.1.193 слова "вiд iменi нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв (укладати договори (контракти) вiд iменi нерезидента" замiнити словами "вiд iменi виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивiльних прав та обов'язкiв (укладати договори (контракти) вiд iменi цього нерезидента";

     у пiдпунктi 14.1.208:

     пiсля слiв "(фiнансовою установою)" доповнити словами "у порядку, встановленому Нацiональним банком України";

     доповнити словами "та розташована поза межами операцiйного залу";

     пiдпункт 14.1.210 виключити;

     у пiдпунктi 14.1.225:

     абзац перший пiсля слiв "плiвки для радiо- чи телевiзiйного мовлення" доповнити словами "передачi (програми) органiзацiй мовлення";

     в абзацi другому слова "у частинi першiй" замiнити словами "в абзацi першому";

     пiдпункт 14.1.236 виключити;

     2) у статтi 20:

     у пунктi 20.1:

     пiдпункт 20.1.2 викласти у такiй редакцiї:

     "20.1.2. пiд час проведення перевiрок вимагати виготовлення платником податкiв (уповноваженим представником платника податкiв) i безоплатно отримувати вiд них засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадовою особою та скрiпленi печаткою (за її наявностi) копiї документiв, що свiдчать про порушення вимог податкового законодавства або iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають пiд час перевiрок та стосуються реалiзацiї повноважень органiв державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та iншими законами України; перевiряти пiд час проведення перевiрок у платникiв податкiв - фiзичних осiб, а також у посадових осiб та iнших працiвникiв платникiв податкiв - юридичних осiб документи, що посвiдчують особу";

     у пiдпунктi 20.1.3 слово "комерцiйних" виключити;

     пiдпункт 20.1.7 виключити;

     пiдпункт 20.1.12 викласти у такiй редакцiї:

     "20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та/або про визнання недiйсними установчих (засновницьких) документiв суб'єктiв господарювання";

     пiдпункт 20.1.29 викласти у такiй редакцiї:

     "20.1.29. здiйснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обiгу готiвки (крiм банкiв) та порядку проведення готiвкових розрахункiв за товари (послуги), за наявнiстю документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону, лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, з наступною передачею матерiалiв про виявленi порушення органам, якi видали цi документи, наявнiстю торгових патентiв";

     останнiй абзац статтi викласти у такiй редакцiї:

     "20.2. Права, передбаченi пiдпунктами 20.1.1 - 20.1.11, 20.1.21, 20.1.23 - 20.1.26, 20.1.29 - 20.1.31, надаються посадовим особам органiв державної податкової служби, а права, передбаченi пiдпунктами 20.1.12 - 20.1.20, 20.1.22, 20.1.27 - 20.1.28, 20.1.32 - 20.1.39 цiєї статтi, надаються головам державних податкових служб i начальникам державних податкових iнспекцiй та їх заступникам";

     3) пункт 34.1 статтi 34 викласти у такiй редакцiї:

     "34.1. Податковим перiодом може бути:

     34.1.1. календарний рiк;

     34.1.2. календарне пiврiччя;

     34.1.3. календарний квартал;

     34.1.4. календарний мiсяць;

     34.1.5. календарний день";

     4) у пунктi 38.2 статтi 38 слова "або банком на пiдставi податкової поруки" виключити;

     5) пункт 41.3 статтi 41 викласти у такiй редакцiї:

     "41.3. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податкiв податку на додану вартiсть, акцизного податку та екологiчного податку встановлюється спiльним рiшенням центрального органу державної податкової служби та спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи";

     6) у статтi 42:

     пункт 42.1 викласти у такiй редакцiї:

     "42.1. Податковi повiдомлення - рiшення, податковi вимоги або iншi документи, адресованi контролюючим органом платнику податкiв, повиннi бути складенi у письмовiй формi, вiдповiдним чином пiдписанi та у випадках, передбачених законодавством, завiренi печаткою такого контролюючого органу";

     пункт 42.3 викласти у такiй редакцiї:

     "42.3. Якщо платник податкiв у порядку та у строки, визначенi статтею 66 цього Кодексу, повiдомив контролюючий орган про змiну податкової адреси, вiн на перiод з дня державної реєстрацiї змiни податкової адреси до дня внесення змiн до облiкових даних такого платника податкiв звiльняється вiд виконання вимог документiв, надiсланих йому контролюючим органом за попередньою податковою адресою та в подальшому повернених як таких, що не знайшли адресата";

     доповнити пунктом 42.4 такого змiсту:

     "42.4. З платниками податкiв, якi подають звiтнiсть в електроннiй формi, листування з органами державної податкової служби може здiйснюватися засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     На вимогу платника податкiв, який отримав документ в електроннiй формi, орган державної податкової служби надає такому платнику податкiв вiдповiдний документ у паперовiй формi протягом трьох робочих днiв з дня надходження вiдповiдної вимоги (в письмовiй або електроннiй формi) платника податкiв";

     7) у статтi 44:

     в абзацi третьому пункту 44.1 слова "платниками податкiв вносяться" замiнити словами "платники податкiв мають право вносити";

     у пунктi 44.2:

     пiсля першого абзацу доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Платники податку, якi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" застосовують мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, ведуть облiк доходiв i витрат за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такi платники податку при застосуваннi положень цього Кодексу, в яких мiститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського облiку, застосовують вiдповiднi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     в абзацi другому пункту 44.6 слова "(крiм випадкiв, передбачених абзацом другим пункту 44.7 цiєї статтi)" замiнити словами "(у випадках, передбачених абзацами другим i четвертим пункту 44.7 цiєї статтi)";

     8) у статтi 48:

     пiдпункт 48.5.1 пункту 48.5 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Достатнiм пiдтвердженням справжностi документа податкової звiтностi є наявнiсть оригiналу пiдпису уповноваженої особи на документi у паперовiй формi або наявнiсть в електронному документi електронного цифрового пiдпису платника податку";

     пункт 48.7 доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених пунктом 46.4 статтi 46 цього Кодексу";

     9) у статтi 49:

     в абзацi першому пункту 49.3 слова "до органу державної податкової служби" виключити;

     пункт 49.5 доповнити словами "а при поданнi податкової звiтностi в електроннiй формi, - не пiзнiше закiнчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк";

     пункт 49.15 викласти у такiй редакцiї:

     "49.15. Податкова декларацiя, надiслана платником податкiв або його представником поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктiв 48.3 i 48.4 статтi 48 цього Кодексу та надсилання податковим органом платнику податкiв письмової вiдмови у прийняттi його податкової декларацiї";

     10) у статтi 50:

     у пунктi 50.1:

     в абзацi першому слова "митної декларацiї або" виключити;

     в абзацi третьому слова "до початку його перевiрки контролюючим органом" виключити i доповнити абзац словами "за винятком випадкiв, установлених пунктом 50.2 цiєї статтi";

     пункт 50.2 викласти у такiй редакцiї:

     "50.2. Платник податкiв пiд час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевiрок не має права подавати уточнюючi розрахунки до поданих ним ранiше податкових декларацiй за будь-який звiтний (податковий) перiод з вiдповiдного податку i збору, який перевiряється контролюючим органом.

     Це правило не поширюється на випадки, встановленi статтею 177 цього Кодексу";

     11) у статтi 52:

     пункт 52.1 викласти у такiй редакцiї:

     "52.1. За зверненням платникiв податкiв контролюючi органи надають безоплатно консультацiї з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днiв, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом";

     пункт 52.3 викласти у такiй редакцiї:

     "52.3. За вибором платника податкiв консультацiя надається в уснiй, письмовiй або електроннiй формi";

     доповнити пунктом 52.6 такого змiсту:

     "52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить перiодичне узагальнення податкових консультацiй, якi стосуються значної кiлькостi платникiв податкiв або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючi податковi консультацiї, якi пiдлягають оприлюдненню";

     12) у статтi 53:

     пункт 53.1 викласти у такiй редакцiї:

     "53.1. Не може бути притягнуто до вiдповiдальностi платника податкiв, який дiяв вiдповiдно до податкової консультацiї, наданої йому у письмовiй або електроннiй формi, а також узагальнюючої податкової консультацiї, зокрема, на пiдставi того, що у майбутньому така податкова консультацiя або узагальнююча податкова консультацiя була змiнена або скасована";

     абзац перший пункту 53.3 пiсля слова "письмовiй" доповнити словами "або електроннiй";

     13) у статтi 54:

     пункт 54.1 доповнити реченням такого змiсту: "Така сума грошового зобов'язання та/або пенi вважається узгодженою";

     у пунктi 54.3:

     абзац перший пiсля слiв "та/або зменшення" доповнити словом "(збiльшення)";

     пiдпункт 54.3.2 пiсля слiв "суми його податкових зобов'язань" доповнити словами "суми бюджетного вiдшкодування та/або вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть платника податкiв";

     14) у статтi 56:

     у пунктi 56.11 слова "податкове зобов'язання" замiнити словами "грошове зобов'язання";

     у пiдпунктi 56.17.5 пункту 56.17 слова "податкових зобов'язань" замiнити словами "грошових зобов'язань";

     пункт 56.18 викласти у такiй редакцiї:

     "56.18. З урахуванням строкiв давностi, визначених статтею 102 цього Кодексу, платник податкiв має право оскаржити в судi податкове повiдомлення-рiшення або iнше рiшення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання у будь-який момент пiсля отримання такого рiшення.

     Рiшення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не пiдлягає адмiнiстративному оскарженню.

     Процедура адмiнiстративного оскарження вважається досудовим порядком вирiшення спору.

     При зверненнi платника податкiв до суду з позовом щодо визнання недiйсним рiшення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рiшенням законної сили";

     пункт 56.21 пiсля слiв "рiзних нормативно-правових актiв" доповнити словами "або коли норми одного i того ж нормативно-правового акта суперечать мiж собою та";

     абзац перший пункту 56.22 викласти у такiй редакцiї:

     "56.22. Якщо платник податкiв оскаржує рiшення податкового органу в адмiнiстративному порядку до контролюючих органiв та/або до суду, обвинувачення особи в ухиленнi вiд сплати податкiв не може ґрунтуватися на такому рiшеннi контролюючого органу до закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження або до остаточного вирiшення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке обвинувачення базується не тiльки на рiшеннi контролюючого органу, а й доведено на пiдставi додатково зiбраних доказiв вiдповiдно до вимог кримiнально-процесуального законодавства України";

     15) в абзацi третьому пункту 57.1 статтi 57 слова "до закiнчення митного оформлення товарiв, якщо iнше не передбачено податковим законодавством" замiнити словами "до/або на день подання митної декларацiї";

     16) пункт 58.3 статтi 58 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi якщо вручити податкове повiдомлення-рiшення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом, податкове повiдомлення-рiшення вважається таким, що не вручено платнику податкiв";

     17) абзац перший пункту 61.1 статтi 61 пiсля слiв "з питань" доповнити словами "регулювання обiгу готiвки";

     18) абзац п'ятий пункту 64.5 статтi 64 виключити;

     19) абзац другий пункту 69.6 статтi 69 виключити;

     20) у пунктi 70.6 статтi 70 слова "не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведення реєстрацiї таких змiн" замiнити словами "щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця";

     21) у пiдпунктi 72.1.1.2 пiдпункту 72.1.1 пункту 72.1 статтi 72 слова "в електронному виглядi" замiнити словами "в електроннiй формi";

     22) абзац шостий пункту 73.3 статтi 73 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "3) виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у податкових декларацiях, поданих платником податкiв;

     4) щодо платника податкiв подано скаргу про ненадання таким платником податкiв податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

     5) у разi проведення зустрiчної звiрки;

     6) в iнших випадках, визначених цим Кодексом".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - тринадцятим;

     23) у пiдпунктi 75.1.3 пункту 75.1 статтi 75:

     пiсля слiв "щодо дотримання" доповнити словами "норм законодавства з питань регулювання обiгу готiвки";

     пiсля слова "наявностi" доповнити словами "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва не проводиться фактична перевiрка фiзичної особи - пiдприємця, яка не зареєстрована платником податку на додану вартiсть, та юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку";

     24) у пунктi 80.2 статтi 80:

     пiдпункт 80.2.1 пiсля слова "наявностi" доповнити словами "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону";

     пiдпункт 80.2.2 пiсля слова "наявностi" доповнити словами "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону";

     пiдпункт 80.2.5 доповнити словами "а також здiйснення функцiй, визначених законодавством у сферi виробництва i обiгу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     25) у пунктi 81.1 статтi 81:

     абзаци перший i другий замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "81.1. Посадовi особи органу державної податкової служби мають право приступити до проведення документальної виїзної перевiрки, фактичної перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надiслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документiв:

     направлення на проведення такої перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування органу державної податкової служби, реквiзити наказу про проведення вiдповiдної перевiрки, найменування та реквiзити суб'єкта (об'єкта), перевiрка якого проводиться (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється), мета, вид (планова або позапланова), пiдстави, дата початку та тривалiсть перевiрки, посада та прiзвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевiрку. Направлення на перевiрку у такому випадку є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника органу державної податкової служби або його заступника, що скрiплений печаткою органу державної податкової служби;

     копiї наказу про проведення перевiрки;

     службового посвiдчення осiб, якi зазначенi в направленнi на проведення перевiрки.

     Непред'явлення або ненадiслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податкiв (його посадовим (службовим) особам або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) цих документiв або пред'явлення зазначених документiв, що оформленi з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є пiдставою для недопущення посадових (службових) осiб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевiрки".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     в абзацi шостому слова "в абзацi другому" замiнити словами "в абзацi п'ятому";

     26) пункт 85.2 статтi 85 викласти у такiй редакцiї:

     "85.2. Платник податкiв зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам органiв державної податкової служби у повному обсязi всi документи, що належать або пов'язанi з предметом перевiрки. Такий обов'язок виникає у платника податкiв пiсля початку перевiрки.

     При цьому великий платник податкiв зобов'язаний також надати в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб копiї документiв з облiку доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних iз визначенням об'єктiв оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов'язаних з обчисленням та сплатою податкiв i зборiв (якщо такi документи створюються ним в електроннiй формi), не пiзнiше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевiрки, документальної невиїзної перевiрки.

     Для платникiв податкiв, якi вiдповiдно до цього пункту зобов'язанi надавати iнформацiю в електроннiй формi, загальний формат та порядок подачi такої iнформацiї визначаються центральним органом державної податкової служби. У разi невстановлення електронного формату та порядку надання такої iнформацiї платник податкiв звiльняється вiд обов'язку подання її в електроннiй формi";

     27) пiдпункт 87.3.4 пункту 87.3 статтi 87 викласти у такiй редакцiї:

     "87.3.4. Кошти кредитiв або позик, наданих платнику податкiв кредитно-фiнансовою установою, що облiковуються на позичкових рахунках, вiдкритих такому платнику податкiв, суми акредитивiв, що виставленi на iм'я платника податкiв, але не вiдкритi, суми авансових платежiв та попередньої оплати за контрактами пiдприємств суднобудiвної промисловостi (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005), отриманi вiд замовникiв морських та рiчкових суден та iнших плавучих засобiв";

     28) пункт 89.2 статтi 89 пiсля абзацу першого пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо балансова вартiсть майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою нiж сума податкового боргу платника податкiв, право податкової застави поширюється на таке майно".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим;

     29) пiдпункт 93.1.5 пункту 93.1 статтi 93 виключити;

     30) у статтi 94:

     у пунктi 94.2:

     пiдпункт 94.2.4 пiсля слова "вiдсутнi" доповнити словами "документи, що пiдтверджують державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону";

     у пiдпунктi 94.2.7 слова "та/або акта опису (видiлення) майна для його продажу" виключити;

     пiдпункт 94.19.8 пункту 94.19 пiсля слiв "платником податкiв" доповнити словами "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону";

     абзац перший пункту 94.20 доповнити словами "протягом двох робочих днiв, що наступають за днем, коли органу державної податкової служби стало вiдомо про виникнення пiдстав припинення адмiнiстративного арешту";

     31) у пунктi 95.21 статтi 95 слова "на бiржовому ринку" замiнити словами "на бiржових торгах, аукцiонах";

     32) у пiдпунктi 97.4.5 пункту 97.4 статтi 97 слова "товариств спiввласникiв житла" виключити;

     33) у пiдпунктi 98.1.1 пункту 98.1 статтi 98 слова "змiна найменування платника податкiв, а", "їх", "та/або податкового номера" виключити;

     34) у пiдпунктi 102.2 статтi 102 слова "у частинi першiй" замiнити словами "в абзацi першому пункту 102.1";

     35) пункт 117.2 статтi 117 виключити;

     36) пiдпункт 120.1.1 пункту 120.1 статтi 120 виключити;

     37) пункт 123.1 статтi 123 викласти у такiй редакцiї:

     "123.1. У разi якщо контролюючий орган самостiйно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного вiдшкодування та/або вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть платника податкiв на пiдставах, визначених пiдпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статтi 54 цього Кодексу, -

     тягне за собою накладення на платника податкiв штрафу в розмiрi 25 вiдсоткiв суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного вiдшкодування.

     При повторному протягом 1095 днiв визначеннi контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного вiдшкодування -

     тягне за собою накладення на платника податкiв штрафу у розмiрi 50 вiдсоткiв суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного вiдшкодування";

     38) в абзацi першому пункту 126.1 статтi 126 слова "суми самостiйно визначеного" замiнити словами "узгоджену суму";

     39) у пунктi 127.1 статтi 127:

     в абзацi п'ятому слова "частиною першою" замiнити словами "абзацом першим";

     абзац сьомий доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених роздiлом IV цього Кодексу";

     40) пункт 133.3 статтi 133 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нерезиденти, що дiють вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю, можуть провадити свою господарську дiяльнiсть без реєстрацiї у податковому органi";

     41) у пунктi 136.1 статтi 136:

     пiдпункт 136.1.5 пiсля слiв "охороняються законом" доповнити словами "а також суми вiдшкодування немайнової шкоди за рiшенням Європейського суду";

     пiдпункт 136.1.21 виключити;

     пiдпункт 136.1.22 викласти у такiй редакцiї:

     "136.1.22. вартiсть переданого рухомого складу залiзничного транспорту загального користування вiд одної залiзницi або пiдприємства залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або пiдприємствам залiзничного транспорту загального користування за рiшенням Укрзалiзницi. Така передача вважається операцiєю з безоплатної передачi та призводить до змiни балансової вартостi вiдповiдної групи основних засобiв сторони, що приймає, i сторони, що передає такий рухомий склад";

     доповнити пiдпунктом 136.1.24 такого змiсту:

     "136.1.24. вартiсть об'єктiв концесiї, отриманих (за винятком випадкiв, передбачених пунктом 137.19 статтi 137 цього Кодексу) платником податкiв вiд концесiєдавця та повернутих вiдповiдно до договору концесiї";

     42) у статтi 137:

     пiдпункт 137.2.1 пункту 137.2 пiсля слiв "з бюджету" доповнити словами "або за рахунок кредитiв, залучених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 137.17 викласти у такiй редакцiї:

     "Доходи платника податку у виглядi вартостi основних засобiв, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштiв бюджету або кредитiв, залучених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України, з метою здiйснення їх експлуатацiї, якi не врахованi у складi доходу пiд час їх зарахування на баланс платника податку вiдповiдно до цього Кодексу, визнаються з метою оподаткування доходами в сумi, що дорiвнює сумi амортизацiї вiдповiдних активiв, нарахованих у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизацiї";

     доповнити пунктом 137.19 такого змiсту:

     "137.19. Доходи концесiонера у виглядi вартостi, визначеної на рiвнi звичайної цiни, основних засобiв, отриманих платником податкiв вiд концесiєдавця вiдповiдно до Закону України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв централiзованого водо-, теплопостачання i водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi", визнаються в сумi, що дорiвнює сумi амортизацiї вiдповiдних активiв, нарахованої згiдно iз статтею 145 цього Кодексу, одночасно з її нарахуванням";

     43) у статтi 138:

     у пунктi 138.1:

     в абзацi другому слова та цифри "з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, 138.11" замiнити словами та цифрами "з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, пiдпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11";

     в абзацi третьому слова i цифри "пунктом 138.5, пунктами 138.10 - 138.12" замiнити словами i цифрами "пунктом 138.5, пiдпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12";

     пункт 138.5 пiсля слiв "були здiйсненi" доповнити словами "згiдно з правилами ведення бухгалтерського облiку";

     абзац другий пункту 138.7 викласти у такiй редакцiї:

     "Платник податку має право самостiйно визначати допустимi норми технiчно неминучого браку в наказi по пiдприємству за умови обґрунтування його розмiру. Такi самостiйно встановленi платником податку норми дiють до встановлення таких норм центральними органами виконавчої влади у вiдповiднiй сферi";

     у пунктi 138.8:

     пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "загальновиробничi витрати, якi вiдносяться на собiвартiсть виготовлених та реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим;

     доповнити пiдпунктом 138.8.5 такого змiсту:

     "138.8.5. До складу загальновиробничих витрат включаються:

     а) витрати на управлiння виробництвом (оплата працi працiвникiв апарату управлiння цехами, дiльницями вiдповiдно до законодавства тощо; внески на соцiальнi заходи, визначенi статтею 143 цього роздiлу; медичне страхування, страхування вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення", страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим i третiм пункту 142.2 статтi 142 цього Кодексу, працiвникiв апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо);

     б) амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення;

     в) амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого (цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення;

     г) витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення;

     ґ) витрати на вдосконалення технологiї та органiзацiї виробництва (оплата працi та внески на соцiальнi заходи, визначенi статтею 143 цього роздiлу, працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї та органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, придбаних комплектувальних виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй);

     д) витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iншi послуги з утримання виробничих примiщень;

     е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; внески на соцiальнi заходи, визначенi статтею 143 цього Кодексу; медичне страхування, страхування вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" та страхування за довгостроковими договорами страхування життя в межах, визначених абзацами другим i третiм пункту 142.2 статтi 142 цього Кодексу, робiтникiв та працiвникiв апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг);

     є) витрати на охорону працi, технiку безпеки, понесенi вiдповiдно до законодавства;

     ж) суми витрат, пов'язаних iз пiдтвердженням вiдповiдностi продукцiї, систем якостi, систем управлiння якiстю, систем екологiчного управлiння, персоналу, встановленим вимогам вiдповiдно до Закону України "Про пiдтвердження вiдповiдностi";

     з) суми витрат, пов'язаних з розвiдкою/дорозвiдкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатацiйного фонду, а також iнших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобiв, якi пiдлягають амортизацiї згiдно iз статтею 148 цього Кодексу);

     и) iншi загальновиробничi витрати (внутрiшньозаводське перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв iз складiв до цехiв i готової продукцiї на склади); нестачi незавершеного виробництва, нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах у межах норм природного убутку згiдно iз затвердженими центральними органами виконавчої влади та погодженими Мiнiстерством фiнансiв України нормативами";

     у пунктi 138.10:

     пiдпункт 138.10.1 виключити;

     у пiдпунктi 138.10.4:

     пiдпункт "б" викласти у такiй редакцiї:

     "б) амортизацiю наданих в оперативну оренду необоротних активiв; амортизацiю необоротних та нематерiальних активiв у складi об'єктiв, отриманих у концесiю вiдповiдно до Закону України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв централiзованого водо-, теплопостачання i водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi";

     в абзацi третьому пiдпункту "в" слова "(крiм тих пенсiй, що призначенi особам, якi були безпосередньо зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах, включаючи особовий склад гiрничорятувальних частин, з видобутку вугiлля, сланцю, руди та iнших корисних копалин, на будiвництвi шахт та рудникiв за списком робiт i професiй, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України)" виключити;

     в абзацi дев'ятому слова "Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" замiнити словами "закону, що регулює питання створення та функцiонування фондiв банкiвського управлiння";

     пункт 138.12 доповнити пiдпунктом 138.12.4 такого змiсту:

     "138.12.4. суми коштiв у розмiрi, що дорiвнює щорiчному зменшенню банком на 0,5 вiдсотка вiд суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти рокiв, що слiдують за трирiчним строком повного та своєчасного виконання позичальником реструктуризованих зобов'язань за кредитним договором";

     44) у пунктi 139.1 статтi 139:

     пiдпункт 139.1.6 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "У разi якщо платник податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть виходячи iз винагороди (маржинального прибутку, маржi), податок на додану вартiсть, сплачений у складi витрат на придбання товарiв (послуг), якi входять до складу витрат та основних засобiв чи нематерiальних активiв, що пiдлягають амортизацiї, включається вiдповiдно до витрат або до вартостi вiдповiдного об'єкта основних засобiв чи нематерiального активу";

     пiдпункт 139.1.9 викласти у такiй редакцiї:

     "139.1.9. витрати, не пiдтвердженi вiдповiдними розрахунковими, платiжними та iншими первинними документами, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського облiку та нарахування податку.

     У разi втрати, знищення або зiпсуття зазначених документiв платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здiйснити заходи, необхiднi для поновлення таких документiв. Письмова заява має бути надiслана до/або разом iз поданням розрахунку податкових зобов'язань за звiтний податковий перiод. Платник податкiв зобов'язаний вiдновити втраченi, знищенi або зiпсованi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу державної податкової служби, митного органу.

     Якщо платник податку поновить зазначенi документи в наступних податкових перiодах, пiдтвердженi витрати включаються до витрат за податковий перiод, на який припадає таке поновлення";

     у пiдпунктi 139.1.10 слова "вартiсть торгових патентiв" замiнити словами "сума збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi";

     45) у статтi 140:

     у пунктi 140.1:

     в абзацi першому пiдпункту 140.1.1 слова "який для банкiвських установ доповнюється перелiком, затвердженим Нацiональним банком України" виключити;

     у пiдпунктi 140.1.7:

     в абзацi другому слова "в частинi першiй" замiнити словами "в абзацi першому";

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "До складу витрат на вiдрядження вiдносяться також витрати, не пiдтвердженi документально, на харчування та фiнансування iнших власних потреб фiзичної особи (добовi витрати), понесенi у зв'язку з таким вiдрядженням у межах територiї України, але не бiльш як 0,2 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження, а для вiдряджень за кордон - не вище 0,75 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого вiдрядження";

     абзац третiй пункту 140.2 пiсля слiв "у разi визнання" доповнити словом "судом";

     46) у статтi 142:

     у пунктi 142.1 слова "вiдповiдно до колективних договорiв (угод)" виключити;

     абзац другий пункту 142.2 пiсля слiв "страхування життя" доповнити словами "договору довiрчого управлiння", а слова "добровiльнi внески на страхування (недержавне пенсiйне забезпечення)" замiнити словами "страховi платежi (страховi премiї, страховi внески), пенсiйнi внески до недержавних пенсiйних фондiв та внески на рахунки учасникiв фондiв банкiвського управлiння";

     47) у статтi 144:

     у пунктi 144.1:

     абзац шостий пiсля слiв "фiнансування на придбання" доповнити словом "(створення)";

     доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "вартiсть основних засобiв, визначена на рiвнi звичайної цiни, отриманих в концесiю вiдповiдно до Закону України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв централiзованого водо-, теплопостачання i водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi";

     48) пiдпункт 145.1.1 статтi 145 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить 10 рокiв безперервної експлуатацiї";

     49) у статтi 146:

     пункт 146.1 викласти у такiй редакцiї:

     "146.1. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв, у тому числi вартiсть ремонту та полiпшення об'єктiв основних засобiв, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лiзинг (оренду) або отриманих в концесiю чи створених (збудованих) концесiонером вiдповiдно до Закону України "Про особливостi передачi в оренду чи концесiю об'єктiв централiзованого водо-, теплопостачання i водовiдведення, що перебувають у комунальнiй власностi", як окремий об'єкт амортизацiї";

     пункт 146.12 викласти у такiй редакцiї:

     "146.12. Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та полiпшенням об'єктiв основних засобiв, у тому числi орендованих або отриманих у концесiю чи створених (збудованих) концесiонером у розмiрi, що не перевищує 10 вiдсоткiв сукупної балансової вартостi всiх груп основних засобiв на початок звiтного року, вiдноситься до витрат того звiтного податкового перiоду, в якому такий ремонт та полiпшення були здiйсненi";

     пункт 146.15 викласти у такiй редакцiї:

     "Нарахування амортизацiї окремого об'єкта припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем виведення з експлуатацiї такого об'єкта основних засобiв або передачi його до складу невиробничих необоротних матерiальних активiв за рiшенням платника податку або суду.

     У цьому ж порядку вiдбувається виведення основних засобiв з експлуатацiї внаслiдок їх вiдчуження за рiшенням суду.

     У разi зворотного введення такого об'єкта в експлуатацiю або передачi до складу виробничих основних засобiв, для цiлей амортизацiї приймається вартiсть, яка амортизується на момент його виведення з експлуатацiї (складу виробничих засобiв) та збiльшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом, модернiзацiєю, модифiкацiєю, добудовою, дообладнанням, реконструкцiєю тощо. При цьому нарахування амортизацiї по такому об'єкту розпочинається у мiсяцi, наступному за мiсяцем зворотнього введення об'єкта в експлуатацiю або передачi до складу виробничих засобiв";

     пiдпункт 146.17.2 пункту 146.17 доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "прийняття на баланс залiзниць або пiдприємств залiзничного транспорту загального користування основних засобiв iнфраструктури залiзничного транспорту, переданих для експлуатацiї з балансу юридичних осiб за їх рiшенням";

     абзац перший пункту 146.19 викласти у такiй редакцiї:

     "146.19. У разi якщо договiр оперативної оренди (лiзингу) чи концесiї зобов'язує або дозволяє орендарю чи концесiонеру здiйснювати ремонти та/або полiпшення об'єкта оперативної оренди (лiзингу) чи концесiї, частина вартостi таких ремонтiв та/або полiпшень у сумi, що перевищує вiднесену на витрати згiдно з абзацом другим пункту 146.11 та пункту 146.12 цiєї статтi, амортизується орендарем чи концесiонером як окремий об'єкт в порядку, встановленому для групи основних засобiв, до якої вiдноситься об'єкт оперативної оренди (лiзингу) чи концесiї, що ремонтується та/або полiпшується";

     50) у статтi 148:

     у пунктi 148.1 слова i цифри "пiдпункту 138.10.1 пункту 138.10" замiнити словами i цифрами "пiдпункту 138.8.5 пункту 138.8";

     пункт 148.6 пiсля слiв "вiдповiдно до" доповнити словами i цифрами "пiдпункту 138.8.5 пункту 138.8 та";

     51) в абзацi другому пункту 150.1 статтi 150 слова "частини першої" замiнити словами "абзацу першого";

     52) абзац другий пункту 151.1 статтi 151 пiсля слова i цифр "пункту 10" доповнити словом i цифрою "пiдроздiлу 4";

     53) абзац восьмий пункту 152.11 статтi 152 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "У разi якщо суми коштiв, що не перерахованi до бюджету при застосуваннi ставки податку нуль вiдсоткiв, використанi не за цiльовим призначенням, такi кошти зараховуються до бюджету в першому кварталi наступного звiтного року.

     Положення цього пункту не поширюється на платникiв податку, визначених пунктами 154.8 i 154.9 статтi 154 цього Кодексу";

     54) у статтi 153:

     у пiдпунктi 153.1.2 пункту 153.1 слова "визнання таких витрат згiдно з цим роздiлом" замiнити словами "здiйснення операцiї з такого придбання";

     у пунктi 153.4:

     в абзацi третьому пiдпункту 153.4.1:

     слова "емiсiєю (випуском) облiгацiй" замiнити словами "розмiщенням або наступним продажем боргових цiнних паперiв";

     слова "у тому числi шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифiкатiв (iпотечних сертифiкатiв з фiксованою дохiднiстю)" i слова "погашенням облiгацiй" виключити;

     в абзацi третьому пiдпункту 153.4.2:

     слово "облiгацiй" замiнити словами "боргових цiнних паперiв";

     слова "у тому числi шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифiкатiв, iпотечних сертифiкатiв iз фiксованою дохiднiстю" та слова "придбанням облiгацiй" виключити;

     у пунктi 153.8:

     слова "деривативами" та "деривативiв" виключити;

     абзац другий пiсля слова "обмiну" доповнити словами "викупу емiтентом, погашення", пiсля слова "обмiном" доповнити словами "викупом емiтентом, погашенням";

     в абзацi третьому слова "(у тому числi емiтенту, крiм придбання пiд час первинного розмiщення)" замiнити словами "(у тому числi емiтенту пiд час розмiщення)";

     в абзацi четвертому:

     перше речення доповнити словами "в тому числi окремий облiк операцiй з цiнними паперами, придбаними пiд час їх розмiщення, повторного продажу емiтентом чи в результатi здiйснення внеску до статутного капiталу";

     доповнити реченням такого змiсту: "Витрати платника податку, понесенi при придбаннi цiнних паперiв, якi використанi платником в операцiях РЕПО, не враховуються у визначеннi фiнансових результатiв за операцiями з торгiвлi цiнними паперами протягом строку РЕПО, а враховуються при визначеннi фiнансових результатiв за операцiями РЕПО в порядку, передбаченому в пунктi 153.9 цiєї статтi";

     абзац шостий пiсля слiв "вiд продажу" доповнити словами "(обмiну, викупу емiтентом, погашення або iнших способiв вiдчуження)";

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо платник податку виступає iнвестором при первинному розмiщеннi цiнних паперiв або наступного продажу власних акцiй емiтентом, або у разi внесення коштiв до статутного капiталу емiтента, то витрати, сплаченi (нарахованi) таким платником податку емiтенту таких цiнних паперiв, визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд вiдчуження таких цiнних паперiв".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     у пунктi 153.9:

     абзац перший пiсля слiв "з розмiщення" доповнити словами "та наступного продажу";

     доповнити абзацами четвертим - десятим такого змiсту:

     "Норми пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу не поширюються на операцiї з купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного їх продажу (купiвлi) (операцiї РЕПО), якщо такi операцiї не передбачають перехiд права власностi на цiннi папери. Фiнансовий результат за такими операцiями платника податку визначається по кожнiй такiй операцiї, як рiзниця мiж цiною продажу (купiвлi) цiнних паперiв та цiною їх зворотної купiвлi (продажу), в податковому перiодi, в якому вiдбулась зворотна купiвля (продаж) таких цiнних паперiв.

     За операцiями з купiвлi (продажу) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного їх продажу (купiвлi) (операцiї РЕПО), якщо такi операцiї передбачають перехiд права власностi на цiннi папери, фiнансовий результат визначається в порядку, який передбачений для операцiй з торгiвлi цiнними паперами в пунктi 153.8 статтi 153 цього Кодексу.

     За операцiями з деривативами (похiдними iнструментами) визначається загальний результат платника податку вiд таких операцiй за звiтний податковий перiод за даними бухгалтерського облiку. Вiд'ємний результат вiд операцiй з деривативами переноситься на зменшення результату вiд операцiй з деривативами наступних звiтних перiодiв у порядку, визначеному статтею 150 цього Кодексу. Позитивний результат (з урахуванням вiд'ємного результату вiд операцiй з деривативами минулих перiодiв) включається до складу доходiв платника податку за результатами такого звiтного податкового перiоду. Усi iншi витрати та доходи платника податку за операцiями з деривативами враховуються у визначеннi об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

     Норми цього Кодексу щодо звичайних цiн не застосовуються при проведеннi операцiй РЕПО чи операцiй з деривативами.

     Первинними документами для пiдтвердження доходiв i витрат за операцiями з цiнними паперами та деривативами (похiдними iнструментами) можуть бути:

     для торговцiв цiнними паперами - учасникiв фондової бiржi - бiржовий звiт за звiтний перiод;

     для платникiв податку - клiєнтiв торговцiв цiнними паперами - учасникiв фондової бiржi - звiт торговця цiнними паперами, який формується на пiдставi бiржового звiту та договору з таким торговцем";

     пiдпункт 153.13.10 пункту 153.13 доповнити словами "фондiв банкiвського управлiння, фондiв фiнансування будiвництва та фондiв операцiй з нерухомiстю, створених вiдповiдно до закону";

     абзац другий пiдпункту 153.15.1 пункту 153.15 викласти в такiй редакцiї:

     "Об'єкти основних засобiв та нематерiальних активiв юридичної особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганiзацiї, включається до складу вiдповiдних груп основних засобiв та нематерiальних активiв платника податкiв - правонаступника за балансовою вартiстю на дату затвердження передавального акта та пiдлягає амортизацiї в порядку, визначеному цим Кодексом";

     55) у статтi 154:

     пункт 154.8 викласти у такiй редакцiї:

     "154.8. Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну рiчну суму:

     передбачених iнвестицiйними програмами, схваленими органом, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики i на ринку природного газу, на капiтальнi вкладення з будiвництва (реконструкцiї, модернiзацiї) мiждержавних, магiстральних та розподiльчих (локальних) електричних мереж, електричних станцiй, теплоелектроцентралей, магiстральних газопроводiв, газорозподiльних мереж, пiдземних сховищ газу та встановлення лiчильникiв газу населенню, у тому числi сум, спрямованих на повернення кредитiв, якi використанi для фiнансування вищезазначених цiлей;

     передбачених проектами, фiнансування яких здiйснюється за рахунок суб'єктiв природних монополiй, виробникiв електричної та/або теплової енергiї вiдповiдно до рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України;

     витрат у межах iнвестицiйної складової, затвердженої органом, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики i на ринку природного газу, необхiдної для повернення кредитiв, iнвестицiй, погашення облiгацiй (боргових цiнних паперiв), випущених (отриманих) енергогенеруючими компанiями, з метою фiнансування капiтальних вкладень з будiвництва (реконструкцiї, модернiзацiї) обладнання електричних станцiй i теплоелектроцентралей, вiдповiдно до плану будiвництва (реконструкцiї, модернiзацiї), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом";

     доповнити пунктом 154.9 такого змiсту:

     "154.9. Звiльняється вiд оподаткування прибуток суб'єктiв господарювання водо-, теплопостачання та водовiдведення в межах витрат, передбачених iнвестицiйними програмами, погодженими органом мiсцевого самоврядування (в межах його компетенцiї) та схваленими державним органом, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг (для суб'єктiв, регулювання дiяльностi яких здiйснює така комiсiя), на капiтальнi iнвестицiї в будiвництво (реконструкцiю, модернiзацiю) об'єктiв водо-, теплопостачання та водовiдведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитiв, якi використанi для фiнансування зазначених цiлей";

     56) абзац перший статтi 155 пiсля слiв "сiльськогосподарської продукцiї" доповнити словами "визначеної статтею 209 цього Кодексу";

     57) у статтi 156:

     у пiдпунктi 156.1.1 пункту 156.1:

     абзац дванадцятий пiсля слова "надання" доповнити словом "ним";

     абзац п'ятнадцятий виключити;

     абзац четвертий пiдпункту 156.2.1 пункту 156.2 виключити;

     58) абзац другий пiдпункту 159.2.2 пункту 159.2 статтi 159 викласти у такiй редакцiї:

     "для банкiв - 20 вiдсоткiв (на перiод з 1 квiтня 2011 року до 1 сiчня 2013 року - 30 вiдсоткiв) суми заборгованостi за всiма видами операцiй, зазначених у пiдпунктi 159.2.1 пункту 159.2 цiєї статтi, а саме: суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентiв i комiсiй, а також суми наданих гарантiй на останнiй робочий день звiтного податкового перiоду";

     59) пункт 160.9 статтi 160 викласти у такiй редакцiї:

     "160.9. Резиденти, якi надають агентськi, довiрчi, комiсiйнi та iншi подiбнi послуги з продажу чи придбання товарiв, робiт, послуг за рахунок i на користь тiльки даного нерезидента (в тому числi укладення договорiв з iншими резидентами вiд iменi i на користь даного нерезидента), утримують i перераховують до вiдповiдного бюджету податок iз доходу, отриманого таким нерезидентом iз джерел в Українi, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибуткiв нерезидентiв, що проводять дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво. При цьому такi резиденти не пiдлягають додатковiй реєстрацiї в органах державної податкової служби як платники податку.

     Положення цього пункту не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довiрчих, комiсiйних та iнших подiбних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарiв, робiт, послуг за рахунок i на користь нерезидентiв у випадку, якщо вони надають зазначенi послуги в рамках своєї основної (звичайної) дiяльностi";

     60) у статтi 164:

     пункт 164.1 викласти у такiй редакцiї:

     "164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохiд, з урахуванням особливостей, визначених цим роздiлом.

     Загальний оподатковуваний дохiд - будь-який дохiд, який пiдлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звiтного податкового перiоду.

     У разi використання права на податкову знижку базою оподаткування є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цiєї статтi на суми податкової знижки такого звiтного року.

     Базою оподаткування для доходiв, отриманих вiд провадження господарської або незалежної професiйної дiяльностi, є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається вiдповiдно до пункту 177.2 статтi 177 та пункту 178.3 статтi 178 цього Кодексу";

     у пунктi 164.2:

     в абзацi першому пiдпункту 164.2.16 слова "пенсiйних вкладiв" замiнити словами "внескiв на пенсiйнi вклади";

     пiдпункт "ґ" пiдпункту 164.2.17 доповнити словами "(крiм суми процентiв умовно нарахованих на таку допомогу)";

     пункт 164.6 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "При нарахуваннi доходiв у виглядi винагороди за цивiльно-правовими договорами за виконання робiт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування";

     61) у пунктi 165.1 статтi 165:

     пiдпункт 165.1.1 пiсля слiв "реабiлiтацiї iнвалiдiв" доповнити словами "суми допомоги по вагiтностi та пологах";

     у пiдпунктi 165.1.23 слова "вартiсть одягу, взуття" замiнити словами "вартiсть майна";

     пiдпункт 165.1.26 пiсля слiв "сума стипендiї" доповнити словами "(включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону)";

     доповнити пiдпунктом 165.1.50 такого змiсту:

     "165.1.50. операцiї з конвертацiї цiнних паперiв у разi, якщо їх обмiн здiйснюється за звичайними цiнами або за вартiстю чистих активiв у розрахунку на один цiнний папiр, якi не призводять до вiдчуження iнвестицiй та проводяться з цiнними паперами IСI, що перебувають в управлiннi однiєї компанiї з управлiння активами";

     62) пiдпункт 166.4.3 пункту 166.4 статтi 166 пiсля слiв "платник податку" доповнити словами "до кiнця податкового року, наступного за звiтним";

     63) у статтi 167:

     у пунктi 167.1:

     в абзацi першому слова "виграш гравця (учасника), отриманий вiд органiзатора азартної гри" замiнити словами "виграшу гравця (учасника), отриманого вiд органiзатора азартної гри";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Платники податку, якi подають податковi декларацiї за податковий (звiтний) рiк згiдно з пiдпунктом "є" пункту 176.1 статтi 176, статтями 177 i 178 цього роздiлу, застосовують ставку податку 17 вiдсоткiв до частини середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року. Розмiр середньомiсячного рiчного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних мiсячних оподатковуваних доходiв, зазначених в абзацi першому цього пункту, подiлена на кiлькiсть календарних мiсяцiв, протягом яких платником податку було одержано такi доходи у податковому (звiтному) роцi, за який здiйснюється декларування".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     абзац п'ятий пункту 167.2 доповнити словами "включаючи дохiд, що виплачується (нараховується) емiтентом внаслiдок викупу (погашення) цiнних паперiв iнституту спiльного iнвестування, вiдповiдно до закону, який визначається як рiзниця мiж сумою, отриманою вiд викупу, та сумою коштiв або вартiстю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числi емiтенту) у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв, як компенсацiя їх вартостi";

     в абзацi першому пункту 167.3 слова "крiм у державнiй та недержавнiй грошовiй лотереї" замiнити словами "крiм виграшу у державнiй та недержавнiй грошовiй лотереї";

     64) у статтi 168:

     у пунктi 168.1:

     доповнити пiдпунктом 168.1.5 такого змiсту:

     "168.1.5. Якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який пiдлягає утриманню з такого нарахованого доходу, пiдлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановленi цим Кодексом для мiсячного податкового перiоду";

     в останньому абзацi пункту слова "Для цiлей цього роздiлу" замiнити словами та цифрами "168.1.6. Для цiлей цього роздiлу";

     у пунктi 168.4:

     пiдпункт "б" пiдпункту 168.4.5 замiнити двома пiдпунктами такого змiсту:

     "б) у разi нотарiального посвiдчення договорiв купiвлi-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвiдчення договорiв дарування чи видачi свiдоцтв про право на спадщину нерезидентам - за мiсцем нотарiального посвiдчення таких договорiв (одержання свiдоцтв);

     в) в iнших випадках - за її податковою адресою";

     у пiдпунктах 168.4.7 та 168.4.8 слова "до вiдповiдного мiсцевого бюджету" замiнити словами "до вiдповiдного бюджету";

     65) у пунктi 169.4 статтi 169:

     абзац другий пiдпункту 169.4.1 пiсля слiв i цифр "пiдпунктом 169.1.2" доповнити словами та цифрами "та пiдпунктами "а" i "б" пiдпункту 169.1.3";

     абзац перший пiдпункту 169.4.2 пiсля слiв "за мiсцем застосування податкової соцiальної пiльги" доповнити словами "з урахуванням положень абзацу третього пункту 167.1 статтi 167 цього Кодексу";

     66) у статтi 170:

     у пунктi 170.2:

     у пiдпунктi 170.2.2:

     абзац перший доповнити словами "(крiм операцiй з деривативами)";

     абзац третiй виключити;

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Iнвестицiйний прибуток за операцiями з деривативами розраховується як позитивна рiзниця мiж доходом, отриманим платником податку за операцiями з деривативами (похiдними iнструментами), включаючи отриманi суми перiодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактiв (договорiв), та документально пiдтвердженою сумою, сплаченою платником податку iншiй сторонi такого контракту (договору) з деривативами (похiдними iнструментами), в тому числi сплаченими сумами перiодичних або разових виплат, якi передбаченi умовами контракту (договору).

     Документальним пiдтвердженням (первинним документом) доходiв та витрат за операцiями з iнвестицiйними активами, укладеними в електроннiй формi на фондовiй бiржi для клiєнтiв - учасникiв фондової бiржi, визнається звiт торговця цiнними паперами (брокера), який формується на базi бiржового звiту та договору на брокерське обслуговування";

     у першому реченнi абзацу четвертого пiдпункту 170.2.6 слова "окремо вiд операцiй з банкiвськими металами" виключити;

     у пiдпунктi "а" пiдпункту 170.2.7 слова "а також банкiвськi метали, придбанi у банку незалежно вiд мiсця їх подальшого продажу" виключити;

     пiдпункт 170.2.9 викласти у такiй редакцiї:

     "170.2.9. Податковим агентом платника податку, який здiйснює операцiї з iнвестицiйними активами з використанням послуг професiйного торговця цiнними паперами, включаючи банк, є такий професiйний торговець.

     Методика визначення iнвестицiйного прибутку професiйним торговцем цiнними паперами при виконаннi функцiй податкового агента встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України спiльно з центральним органом виконавчої влади, який здiйснює державне регулювання ринку цiнних паперiв";

     у пiдпунктi 170.8.3 пункту 170.8:

     у пiдпунктi "а" слова "платником податку - резидентом" замiнити словами "та/або виплачених платнику податку - резиденту";

     пiдпункт "в" пiсля слова "вкладник" доповнити словами "учасник фонду банкiвського управлiння";

     в абзацi сьомому слово "страхових" виключити;

     67) у статтi 172:

     пункт 172.1 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Умова щодо перебування такого майна у власностi платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     пункт 172.5 викласти у такiй редакцiї:

     "172.5. Сума податку визначається та самостiйно сплачується через банкiвськi установи:

     а) особою, яка продає або обмiнює з iншою фiзичною особою нерухомiсть, - до нотарiального посвiдчення договору купiвлi-продажу, мiни;

     б) особою, у власностi якої перебував об'єкт нерухомостi, вiдчужений за рiшенням суду про змiну власника та перехiд права власностi на таке майно. Фiзична особа зобов'язана вiдобразити доход вiд такого вiдчуження у рiчнiй податковiй декларацiї";

     68) у статтi 173:

     абзац третiй пункту 173.2 виключити;

     абзац перший пункту 173.3 доповнити реченням такого змiсту: "При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними вiдповiдно до пунктiв 173.1 або 173.2 цiєї статтi з урахуванням iнформацiї про черговiсть продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорi купiвлi-продажу чи в окремiй заявi";

     у пунктi 173.8 слово "спадкування" замiнити словом "успадкування";

     69) абзац другий пункту 174.3 статтi 174 доповнити словами "та спадкоємцiв, якi отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб";

     70) пiдпункт "ґ" пункту 176.2 статтi 176 викласти у такiй редакцiї:

     "ґ) нести вiдповiдальнiсть у випадках, визначених цим Кодексом";

     71) у статтi 177:

     пункт 177.4 викласти у такiй редакцiї:

     "177.4. До перелiку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходiв, належать документально пiдтвердженi витрати, що включаються до витрат операцiйної дiяльностi згiдно з роздiлом III цього Кодексу";

     у пунктi 177.5:

     пiдпункт 177.5.1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi зменшення суми отриманого доходу за попереднiй календарний квартал поточного року бiльше нiж на 20 вiдсоткiв у порiвняннi з розрахунковою очiкуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що пiдлягає сплатi у наступний строк, встановлений цим пiдпунктом, пропорцiйно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фiзичною особою - пiдприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довiльнiй формi, що мiстить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу";

     в абзацi першому пiдпункту 177.5.3 слова "податку на доходи та суми плати за торговий патент" замiнити словами "податку на доходи фiзичних осiб та збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi";

     пункт 177.8 викласти у такiй редакцiї:

     "177.8. Пiд час нарахування (виплати) фiзичнiй особi - пiдприємцю доходу вiд операцiй, здiйснюваних у межах обраних ним видiв дiяльностi, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохiд, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фiзичною особою - пiдприємцем, яка отримує такий дохiд, надано копiю документу, що пiдтверджує її державну реєстрацiю вiдповiдно до закону як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Це правило не застосовується в разi нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згiдно з цивiльно-правовим договором, коли буде встановлено, що вiдносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирiвнянi до працiвника чи роботодавця вiдповiдно до пiдпунктiв 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу";

     72) у статтi 178:

     у пунктi 178.1 слова "свiдоцтво про таку реєстрацiю" замiнити словами "довiдку про взяття на облiк";

     в абзацi другому пункту 178.3 слово "свiдоцтва" замiнити словами "довiдки про взяття на облiк";

     у пунктi 178.5 слово "свiдоцтва" замiнити словом "довiдки";

     73) пункт 179.2 статтi 179 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "у виглядi об'єктiв спадщини, якi вiдповiдно до цього роздiлу оподатковуються за нульовою ставкою податку";

     74) у статтi 180:

     абзац другий пiдпункту 5 пункту 180.1 доповнити реченням такого змiсту: "Норми цього пiдпункту не поширюються на управителiв майна, якi здiйснюють управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування, фондiв банкiвського управлiння, фондiв фiнансування будiвництва та фондiв операцiй з нерухомiстю, створених вiдповiдно до закону";

     доповнити пунктом 180.4 такого змiсту:

     "180.4. Положення цiєї статтi не поширюються на осiб-нерезидентiв, якi надають послуги з пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, фiнансування яких здiйснюється за рахунок коштiв мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi, вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю";

     75) пункт 182.1 статтi 182 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Особа, статутний капiтал або балансова вартiсть активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв, запасiв) якої перевищує 300000 гривень та яка не є платником податку вiдповiдно до пункту 181.1 статтi 181 цього Кодексу, може добровiльно зареєструватися незалежно вiд наявностi здiйснених нею оподатковуваних операцiй та обсягу постачання товарiв/послуг iншим платникам податку";

     76) у статтi 183:

     пункт 183.3 пiсля слiв "як платника податку" доповнити словами та цифрами "або особи, яка вiдповiдає вимогам, визначеним пiдпунктом 6 пункту 180.1 статтi 180 цього Кодексу";

     пункт 183.4 викласти у такiй редакцiї:

     "183.4. У разi переходу осiб iз спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування, за умови, якщо такi особи вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статтi 181 або пунктом 182.1 статтi 182 цього Кодексу, з початку календарного року, реєстрацiйна заява має бути подана не пiзнiше 10 сiчня цього календарного року; у разi якщо такий перехiд здiйснюється упродовж календарного року, реєстрацiйна заява подається одночасно з поданням заяви про вiдмову вiд застосування спрощеної системи оподаткування.

     При реєстрацiї осiб як платникiв податку, якi обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату податку, за умови, що такi особи вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статтi 181 або пунктом 182.1 статтi 182 цього Кодексу, реєстрацiйна заява подається одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування";

     пункт 183.5 викласти у такiй редакцiї:

     "183.5. Особи, зазначенi у пунктах 183.3 та 183.4 цiєї статтi (у разi добровiльної реєстрацiї), можуть навести у заявi бажаний (запланований) день реєстрацiї як платника податку, що вiдповiдає датi початку податкового перiоду (календарний мiсяць), з якого такi особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

     При цьому реєстрацiя осiб, зазначених у пунктi 183.4 цiєї статтi, здiйснюється не ранiше дати змiни системи оподаткування";

     пункт 183.7 пiсля слiв "безпосередньо керiвником" доповнити словами "або представником";

     пункт 183.10 викласти у такiй редакцiї:

     "183.10. Будь-яка особа, яка пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник податку, i у випадках та в порядку, передбачених цiєю статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстрацiйну заяву, несе вiдповiдальнiсть за ненарахування або несплату цього податку на рiвнi зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного вiдшкодування";

     77) у пунктi 184.7 статтi 184 слова "подання заяви про" виключити;

     78) у пiдпунктi "в" пункту 186.3 статтi 186 слова "та iншi подiбнi послуги консультацiйного характеру" виключити;

     79) абзац перший пункту 187.10 статтi 187 викласти у такiй редакцiї:

     "187.10. Платники податку, якi постачають теплову енергiю, газ природний (крiм скрапленого), надають послуги з водопостачання, водовiдведення чи послуги, вартiсть яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фiзичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатацiйним конторам, квартирно-експлуатацiйним частинам, об'єднанням спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, iншим подiбним платникам податку, якi здiйснюють збiр коштiв вiд зазначених покупцiв з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарiв (надавачам послуг) у рахунок компенсацiї їх вартостi (далi - ЖЕКи), визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом";

     80) у пунктi 188.1 статтi 188:

     абзац перший доповнити словами "i збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на послуги стiльникового рухомого зв'язку";

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "У разi постачання виробничих або невиробничих засобiв, iнших товарiв/послуг без оплати, з частковою оплатою, у межах обмiну, у межах дарування, у рахунок оплати працi фiзичним особам, якi перебувають у трудових вiдносинах iз платником податку, пов'язанiй з постачальником особi, суб'єкту господарювання, який не зареєстрований платником податку, iншим особам, якi не зареєстрованi платниками податку, база оподаткування визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, але не нижче звичайних цiн";

     81) у статтi 189:

     пункт 189.1 викласти у такiй редакцiї:

     "189.1. У разi постачання товарiв/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, постачання товарiв/послуг та виробничих основних засобiв вiдповiдно до пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу, використання виробничих або невиробничих засобiв, iнших товарiв/послуг не у господарськiй дiяльностi, переведення виробничих основних засобiв до складу невиробничих основних засобiв, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартостi на момент переведення (постачання), а для товарiв/послуг - не нижче цiн придбання";

     пункт 189.5 пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi постачання вживаних товарiв, повернутих лiзингоодержувачем не зареєстрованим як платник податку у зв'язку з невиконанням умов договору фiнансового лiзингу, базою оподаткування є позитивна рiзниця мiж цiною продажу та цiною придбання таких товарiв".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     пункт 189.9 викласти у такiй редакцiї:

     "189.9. У разi якщо основнi виробничi або невиробничi засоби лiквiдуються за самостiйним рiшенням платника податку, така лiквiдацiя для цiлей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобiв за звичайними цiнами, але не нижче балансової вартостi на момент лiквiдацiї.

     Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основнi виробничi або невиробничi засоби лiквiдуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслiдок дiї обставин непереборної сили, в iнших випадках, коли така лiквiдацiя здiйснюється без згоди платника податку, у тому числi в разi викрадення основних виробничих або невиробничих засобiв, що пiдтверджується вiдповiдно до законодавства або коли платник податку подає органу державної податкової служби вiдповiдний документ про знищення, розiбрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобiв у iнший спосiб, внаслiдок чого вони не можуть використовуватися за первiсним призначенням";

     82) у пунктi 192.1 статтi 192 слова "повернення товарiв" замiнити словами "повернення товарiв/послуг";

     83) у статтi 196:

     у пунктi 196.1:

     абзац перший пiдпункту 196.1.1 доповнити словами "та iнших видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку, якi пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону";

     у пiдпунктi 196.1.2:

     абзаци перший та другий викласти у такiй редакцiї:

     "196.1.2. передачi майна у схов (вiдповiдальне зберiгання), у концесiю, а також у лiзинг (оренду), крiм передачi у фiнансовий лiзинг;

     повернення майна iз схову (вiдповiдального зберiгання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в концесiю або лiзинг (оренду) концесiєдавцю або лiзингодавцю (орендодавцю), крiм переданого у фiнансовий лiзинг";

     в абзацi третьому слова "по об'єкту фiнансового лiзингу, оцiненого в iноземнiй валютi, сплата процентiв з метою оподаткування визначається у гривнях за курсом валют, визначеним Нацiональним банком України на момент сплати" виключити;

     в абзацi першому пiдпункту 196.1.5:

     слова "переуступки фiнансових кредитiв" замiнити словами "вiдступлення прав вимоги за фiнансовими кредитами фiнансових установ";

     доповнити реченням такого змiсту: "Перелiк послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Нацiональним банком України за погодженням з Державною податковою службою України";

     84) у статтi 197:

     у пунктi 197.1:

     пiдпункт "г" пiдпункту 197.1.7 доповнити реченням такого змiсту: "Порядок надання таких послуг затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi шостому пiдпункту 197.1.12 слова "балансова вартiсть вiдповiдної групи основних засобiв не змiнюється" виключити;

     абзац другий пiдпункту 197.1.16 пiсля слiв "у межах їх повноважень" доповнити словами "та за рiшенням юридичних осiб, у разi передачi основних засобiв iнфраструктури залiзничного транспорту";

     у пiдпунктi 197.1.25 слова "крiм видань еротичного характеру" замiнити словами "(крiм видань еротичного характеру)";

     в абзацi першому пункту 197.6 слова "середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу" замiнити словами "середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв";

     включити пункт 197.9 такого змiсту:

     "197.9. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг, що надаються iноземним та вiтчизняним суднам, якi здiйснюють мiжнароднi перевезення пасажирiв, їхнього багажу i вантажiв та оплачуються ними вiдповiдно до законодавства України портовими зборами";

     85) у статтi 198:

     у пунктi 198.2:

     абзаци перший та другий замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "198.2. Датою виникнення права платника податку на вiднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тiєї подiї, що вiдбулася ранiше".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами другим - сьомим;

     абзац четвертий викласти у такiй редакцiї:

     "Для операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв датою виникнення права на вiднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згiдно з пунктом 187.8 статтi 187 цього Кодексу, а для операцiй з постачання послуг нерезидентом на митнiй територiї України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включенi отримувачем таких послуг до податкової декларацiї попереднього перiоду";

     пункт 198.5 викласти у такiй редакцiї:

     "198.5. Якщо у подальшому такi товари/послуги, основнi виробничi засоби фактично використовуються в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування або звiльняються вiд оподаткування вiдповiдно до цього Кодексу, мiжнародних договорiв (угод) (за винятком випадкiв проведення операцiй, передбачених пiдпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статтi 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такi товари/послуги, основнi виробничi засоби вважаються проданими у податковому перiодi, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами.

     Датою використання товарiв/послуг, основних виробничих засобiв вважається дата визнання витрат вiдповiдно до роздiлу III цього Кодексу";

     абзаци перший та другий пункту 198.6 викласти у такiй редакцiї:

     "198.6. Не вiдносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарiв/послуг, не пiдтвердженi податковими накладними (або пiдтвердженi податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статтi 201 цього Кодексу) чи не пiдтвердженi митними декларацiями, iншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статтi 201 цього Кодексу.

     У разi коли на момент перевiрки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включенi до складу податкового кредиту, залишаються не пiдтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цього Кодексу";

     86) перше речення пункту 199.5 статтi 199 викласти у такiй редакцiї:

     "199.5. Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами мiж оподатковуваними та неоподатковуваними операцiями, визначена з урахуванням норм пунктiв 199.2 - 199.4 статтi 199 цього Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податку, якi вiдносяться до податкового кредиту за операцiями, зазначеними у пунктi 199.1 статтi 199 цього Кодексу";

     87) у статтi 200:

     у пiдпунктi "а" пункту 200.4 слова "за отриманi вiд нерезидента послуги отримувачем товарiв/послуг" замiнити словами "за отриманi вiд нерезидента послуги отримувачем послуг";

     у пунктi 200.19:

     у пiдпунктi 200.19.3 слова "не менше 50 вiдсоткiв" замiнити словами "не менше 40 вiдсоткiв";

     пiдпункт 200.19.4 пiсля слiв "за даними податкових накладних" доповнити словами "що виникла протягом трьох попереднiх звiтних перiодiв (кварталу)";

     88) у статтi 201:

     у пунктi 201.1:

     абзац перший доповнити словами "такi обов'язковi реквiзити";

     доповнити пiдпунктом "i" такого змiсту:

     "i) код товару згiдно з УКТ ЗЕД (для пiдакцизних товарiв та товарiв, ввезених на митну територiю України)";

     пункт 201.9 доповнити словами "пiсля набрання чинностi таким рiшенням суду";

     у пунктi 201.10:

     пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Реєстрацiя податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюється не пiзнiше двадцяти календарних днiв, наступних за датою їх виписки".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - дванадцятим;

     у першому реченнi абзацу одинадцятого слова "її заповнення та" замiнити словами "її заповнення та/або";

     в абзацi третьому пiдпункту "б" пункту 201.11 слова "електронними контрольно-касовими апаратами" замiнити словами "реєстраторами розрахункових операцiй";

     89) у статтi 206:

     абзаци другий та третiй пiдпункту 206.2.5 пункту 206.2 пiсля слова "простого" доповнити словом "авальованого";

     в абзацi другому пункту 206.5 слова "фiзичним особам, якi виїжджають за межi митної територiї України, та" виключити;

     90) статтю 207 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської дiяльностi

     207.1. Цiєю статтею встановлюються особливостi оподаткування туристичного продукту (туристичної послуги), що надаються туристичним оператором та туристичним агентом вiдповiдно до законодавства. Туристичний продукт, як комплекс туристичних послуг, з метою оподаткування розглядається як єдина послуга.

     207.2. Базою оподаткування в разi проведення операцiй з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на територiї України, є винагорода, яка визначається як рiзниця мiж вартiстю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартiстю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслiдок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).

     207.3. Базою оподаткування в разi проведення операцiй з постачання на територiї України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами територiї України, є винагорода, яка визначається як рiзниця мiж вартiстю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартiстю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслiдок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги).

     207.4. Базою оподаткування туристичного оператора, який здiйснює посередницьку дiяльнiсть на територiї України з укладання договорiв на туристичне обслуговування з iноземними суб'єктами туристичної дiяльностi, є винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким iноземним суб'єктом туристичної дiяльностi, в тому числi шляхом надання права самостiйно утримувати належну такому туроператору суму винагороди iз коштiв, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг.

     207.5. Базою оподаткування для операцiй, якi здiйснюються туристичним агентом, є комiсiйна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, iншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числi за рахунок коштiв, отриманих останнiм вiд споживача туристичного продукту (туристичної послуги).

     207.6. Суми податку, що вiдповiдно до статтi 139 цього Кодексу включаються до витрат, не враховуються при визначеннi бази оподаткування в цiлях цiєї статтi.

     207.7. Ставка податку, визначена у пiдпунктi "а" пункту 193.1 статтi 193 цього роздiлу, застосовується до бази оподаткування, визначеної згiдно з пунктами 207.2 - 207.5 цiєї статтi";

     91) статтю 208 доповнити пунктом 208.6 такого змiсту:

     "208.6. Положення цiєї статтi не поширюються на постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг з пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, фiнансування яких здiйснюється за рахунок коштiв мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi, вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв, наданих згiдно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю";

     92) у статтi 209:

     пункт 209.3 доповнити словами "та зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду";

     пункт 209.7 викласти у такiй редакцiї:

     "209.7. Сiльськогосподарськими вважаються товари, зазначенi у товарних групах 1 - 24, товарних позицiях 4101, 4102, 4103, 4301 згiдно з УКТ ЗЕД, та послуги, якi отриманi в результатi здiйснення дiяльностi, на яку вiдповiдно до пункту 209.17 цiєї статтi поширюється дiя спецiального режиму оподаткування у сферi сiльського та лiсового господарства, а також рибальства, якщо такi товари вирощуються, вiдгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спецiального режиму оподаткування (крiм придбання таких товарiв/послуг у iнших осiб), якi поставляються зазначеним платником податку - їх виробником";

     пiдпункт "в" пiдпункту 209.15.2 пункту 209.15 викласти у такiй редакцiї:

     "в) надання послуг iншим сiльгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або фiзичним особам з використанням сiльськогосподарської технiки, крiм надання її у фiнансову оренду (лiзинг)";

     93) в абзацi третьому пункту 211.1 статтi 211 слова "з отримувачем мiжнародної технiчної допомоги (реципiєнтом) або" виключити;

     94) у пунктi 212.3 статтi 212:

     в абзацi другому пiдпункту 212.3.1 слово "анулюванi" замiнити словом "анульованi", а слова "суб'єкта господарювання" замiнити словами "юридичних осiб, мiсцем проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     у пiдпунктi 212.3.2 слова "за мiсцем державної реєстрацiї таких суб'єктiв у мiсячний строк iз дня початку господарської дiяльностi" замiнити словами "за мiсцезнаходженням юридичних осiб, мiсцем проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв, не пiзнiше граничного термiну подання декларацiї акцизного податку за мiсяць, в якому розпочато господарську дiяльнiсть";

     95) абзац другий пiдпункту 213.2.1 пункту 213.2 статтi 213 доповнити словами "у тому числi, якщо вiдвантаження вiдбулося у звiтному перiодi, а вивезення (експортування) - у наступному звiтному перiодi i на дату подання декларацiї з акцизного податку за звiтний мiсяць наявна така митна декларацiя";

     96) у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215:

     цифри та слова:

"2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 17
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 євро за 1000 кiлограмiв 17
  Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 уайт-спiрит євро за 1000 кiлограмiв 17"

     замiнити цифрами та словами:

"2710 11 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 182
2710 11 15 00 для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 євро за 1000 кiлограмiв 182
  Бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 уайт-спiрит євро за 1000 кiлограмiв 182";

     цифри та слова:

"2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 28
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 19 11 00 євро за 1000 кiлограмiв 17"

     замiнити цифрами та словами:

"2710 19 11 00 для специфiчних процесiв переробки євро за 1000 кiлограмiв 182
2710 19 15 00 для хiмiчних перетворень в процесах, не зазначених у позицiї 2710 19 11 00 євро за 1000 кiлограмiв 182";

     цифри та слова:

"2710 19 25 00 iнший гас євро за 1000 кiлограмiв 28
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти євро за 1000 кiлограмiв 28"

     замiнити цифрами та словами:

"2710 19 25 00 iнший гас євро за 1000 кiлограмiв 182
2710 19 29 00 Iншi середнi дистиляти євро за 1000 кiлограмiв 182";

     в описi товару слова "Тiльки паливо пiчне" замiнити словами "Тiльки паливо пiчне побутове";

     цифри та слова:

"2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном)"

     замiнити цифрами та словами:

"2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном)";

     97) пункт 226.8 статтi 226 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Виробники та iмпортери тютюнових виробiв ведуть облiк та звiтують про використання марок акцизного податку за видами марок (ТI - "тютюн iмпортний", ТВ - "тютюн вiтчизняний") у кiлькiсному виразi";

     98) статтю 229 доповнити пунктами 229.4 та 229.5 такого змiсту:

     "229.4. Особливостi оподаткування нафтопродуктiв, вироблених в Українi, що використовуються в якостi сировини для хiмiчної промисловостi

     229.4.1. Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД) можуть бути реалiзованими у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi за нульовою ставкою акцизного податку.

     229.4.2. У разi використання цих нафтопродуктiв у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi за нульовою ставкою акцизного податку органами державної податкової служби здiйснюється контроль за їх цiльовим використанням.

     229.4.3. До отримання нафтопродуктiв, якi використовуються суб'єктами господарювання в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, виробниками видається податковий вексель на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктiв, що отримуються виходячи iз ставки, яка визначається як рiзниця мiж ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статтi 215 цього роздiлу, та ставкою 0 євро за 1000 кг.

     229.4.4. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує цi нафтопродукти у якостi сировини у хiмiчнiй промисловостi.

     229.4.5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв.

     229.4.6. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     229.4.7. За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     229.4.8. Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     229.4.9. На пiдприємствах, що використовують нафтопродукти в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, встановлюються податковi пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за мiсцем його розташування здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль за цiльовим використанням нафтопродуктiв в якостi сировини для хiмiчної промисловостi.

     229.4.10. Податковий вексель вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання нафтопродуктiв виключно як сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi.

     229.4.11. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довiдка векселедавця про цiльове використання нафтопродуктiв як сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, погоджена представником податкового поста, встановленого на пiдприємствi.

     229.4.12. У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здiйснює протест такого податкового векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка зазначена у податковому векселi, векселедержателю.

     229.4.13. Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до отримання нафтопродуктiв для використання у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.4.14. Перелiк пiдприємств, що отримують нафтопродукти для використання у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.4.15. Вiдвантаження нафтопродуктiв, що використовуються в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, проводиться в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.4.16. У разi нецiльового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктiв, що отриманi в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, з таких суб'єктiв справляється штраф у розмiрi, який обчислюється виходячи з обсягiв використаних не за призначенням нафтопродуктiв та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статтi 215 цього Кодексу, збiльшеної в 1,5 раза.

     229.5. Особливостi оподаткування нафтопродуктiв, ввезених в Україну, що використовуються в якостi сировини для хiмiчної промисловостi

     229.5.1. Нафтопродукти (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД) можуть ввозитися в Україну в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi без сплати акцизного податку.

     229.5.2. У разi використання цих нафтопродуктiв у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi без сплати акцизного податку органами державної податкової служби здiйснюється контроль за їх цiльовим використанням.

     229.5.3. Для ввезення на митну територiю України нафтопродуктiв (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД) з метою використання їх в якостi сировини у хiмiчнiй промисловостi виробник оформлює податковий вексель у трьох примiрниках. Один примiрник подається органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням виробника, другий - органу державної митної служби, яким здiйснюється митне оформлення зазначених товарiв, третiй залишається платнику податку.

     229.5.4. Податковий вексель видається на суму акцизного податку, що справляється при ввезеннi товарiв вiдповiдно до законодавства.

     229.5.5. Податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання - виробником, що використовує цi нафтопродукти у якостi сировини у хiмiчнiй промисловостi.

     229.5.6. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днiв з дати оформлення митної декларацiї.

     229.5.7. Пiдставою для митного оформлення нафтопродуктiв (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згiдно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територiю України з метою використання у хiмiчнiй промисловостi, є подання виробником органу державної митної служби другого примiрника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облiк органом державної податкової служби за мiсцезнаходженням виробника.

     229.5.8. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватись iншим особам незалежно вiд їх взаємовiдносин з векселедавцем.

     229.5.9. За користування податковим векселем не нараховуються вiдсотки або iншi види плати, передбаченi законодавством для iнших видiв векселiв.

     229.5.10. Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця.

     229.5.11. На пiдприємствах, що використовують нафтопродукти в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, встановлюються податковi пости. На податковому посту представники органу державної податкової служби за мiсцем його розташування здiйснюють постiйний безпосереднiй контроль за цiльовим використанням нафтопродуктiв в якостi сировини для хiмiчної промисловостi.

     229.5.12. Податковий вексель без сплати суми акцизного податку коштами вважається погашеним у разi документального пiдтвердження факту цiльового використання нафтопродуктiв виключно як сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi.

     229.5.13. Для погашення податкового векселя векселедержателю подається довiдка векселедавця про цiльове використання нафтопродуктiв як сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, погоджена представником податкового поста, встановленого на пiдприємствi. Копiя довiдки про цiльове використання подається органу державної митної служби.

     229.5.14. У разi якщо передбачений цiєю статтею податковий вексель не погашається в установлений строк, векселедержатель здiйснює протест такого податкового векселя у неплатежi згiдно iз законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здiйснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-авалiст зобов'язаний не пiзнiше операцiйного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену у податковому векселi, векселедержателю.

     229.5.15. Порядок випуску, обiгу та погашення податкових векселiв, якi видаються до ввезення нафтопродуктiв для використання у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.5.16. Перелiк пiдприємств, що здiйснюють ввезення нафтопродуктiв для використання у якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.5.17. Ввезення нафтопродуктiв, що використовуються в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, здiйснюється в межах квот, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     229.5.18. У разi нецiльового використання суб'єктами господарювання нафтопродуктiв, що ввезенi в якостi сировини для виробництва у хiмiчнiй промисловостi, з таких суб'єктiв справляється штраф у розмiрi, який обчислюється виходячи з обсягiв використаних не за призначенням нафтопродуктiв та ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статтi 215 цього Кодексу, збiльшеної в 1,5 раза";

     99) пiдпункт "а" пiдпункту 233.1.1 пункту 233.1 статтi 233 пiсля слiв "вантажних транспортних засобiв" доповнити словами "iнших колiсних транспортних засобiв";

     100) пункт 234.1 статтi 234 доповнити пiдпунктом 234.1.9 такого змiсту:

     "234.1.9. для iнших колiсних транспортних засобiв, якi не зазначенi у пiдпунктах 234.1.1 - 234.1.8 цього пункту, - 5 гривень за 100 куб. сантиметрiв об'єму цилiндрiв двигуна";

     101) статтю 241 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 241. Податковi агенти

     241.1. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi використання палива, утримується i сплачується до бюджету податковими агентами.

     241.2. До податкових агентiв належать суб'єкти господарювання, якi:

     241.2.1. здiйснюють торгiвлю на митнiй територiї України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням iншiй особi паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;

     241.2.2. здiйснюють ввезення палива на митну територiю України";

     102) пiдпункт 242.1.4 пункту 242.1 статтi 242 викласти у такiй редакцiї:

     "242.1.4. обсяги та види палива, у тому числi виробленого з давальницької сировини, реалiзованого або ввезеного на митну територiю України податковими агентами, крiм:

     обсягiв палива вивезених з митної територiї України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митнiй територiї України засвiдчених належно оформленою митною декларацiєю;

     мазуту та пiчного палива, що використовуються в процесi виробництва тепло- та електроенергiї";

     103) у статтi 244:

     абзац перший пункту 244.1 викласти у такiй редакцiї:

     "244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi здiйснення торгiвлi на митнiй територiї України паливом власного виробництва";

     доповнити пунктом 244.2 такого змiсту:

     "244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разi ввезення палива на митну територiю України:

Вид палива Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару згiдно з УКТ ЗЕД Ставка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше 68
Бензин сумiшевий 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом не менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi 56
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
Бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 г/л або менше, iз вмiстом менш як 5 мас. % бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi  
Зрiджений нафтовий газ 2711 11 00 00 газ природний скраплений (зрiджений) 92
2711 12 11 00 пропан скраплений (зрiджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн скрапленi (зрiдженi)
2711 19 00 00 iншi гази нафтовi скрапленi (зрiдженi)
Дизельне бiопаливо 3824 90 98 00 бiодизель 58
Дизельне пальне з вмiстом сiрки   важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:  
  2710 19 49 00 бiльш як 0,2 мас. % 68
  2710 19 41 30
2710 19 45 00
бiльш як 0,035 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % 52
  2710 19 41 20 бiльш як 0,005 мас. %, але не бiльш як 0,035 мас. % 47
  2710 19 41 10 не бiльш як 0,005 мас. % 30
    паливо рiдке (мазут)  
  2710 19 61 00 не бiльш як 1 мас. % 30
  2710 19 63 00 бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % 47
  2710 19 65 00 бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % 52
  2710 19 69 00 бiльш як 2,8 мас. % 68
Бензин авiацiйний 2710 11 31 00 бензини авiацiйнi 47
Гас 2710 19 21 00 гас, що використовується як паливо для реактивних двигунiв 58
2710 19 25 00 гас, що використовується як паливо для iнших видiв двигунiв, крiм реактивних двигунiв  

";

     104) у статтi 249:

     пункт 249.1 викласти у такiй редакцiї:

     "249.1. Суми податку обчислюються за податковий (звiтний) квартал платниками податку (крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу), податковими агентами (якi визначенi пiдпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу). Податковi агенти, якi визначенi пiдпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларацiї для митного оформлення";

     пункт 249.4 викласти у такiй редакцiї:

     "249.4. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами, якi визначенi пiдпунктом 241.2.1 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, самостiйно щокварталу виходячи з кiлькостi фактично реалiзованого, а для податкових агентiв, якi визначенi пiдпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, - виходячи iз кiлькостi фактично ввезеного на митну територiю України палива та ставок податку за формулою:

п
Пвп = S (Мi x Нпi),
i=1

     де Мi - кiлькiсть фактично реалiзованого (фактично ввезеного на митну територiю України) палива i-того виду, в тоннах (т);

     Нпi - ставки податку в поточному роцi за тонну i-того виду палива, у гривнях з копiйками";

     105) пункт 250.2 статтi 250 викласти у такiй редакцiї:

     "250.2. Платники податку, крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти складають податковi декларацiї за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем податкового (звiтного) кварталу, до органiв державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, за винятком податкових агентiв, визначених пiдпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статтi 241 цього Кодексу, якi сплачують податок до або в день подання митної декларацiї:

     250.2.1. за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти, розмiщення протягом звiтного кварталу вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах - за мiсцем розмiщення стацiонарних джерел, спецiально вiдведених для цього мiсць чи об'єктiв;

     250.2.2. за паливо, реалiзоване податковими агентами, - за мiсцем перебування такого податкового агента на податковому облiку в органах державної податкової служби;

     250.2.3. за утворення радiоактивних вiдходiв та тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв понад установлений особливими умовами лiцензiї строк - за мiсцем перебування платника на податковому облiку в органах державної податкової служби";

     106) статтю 258 доповнити пунктом 258.4 такого змiсту:

     "258.4. за додатковi обсяги нафти, природного газу (в тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату, видобутi внаслiдок виконання iнвестицiйних проектiв (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на дiлянках надр (родовищах, покладах), що характеризуються погiршеними гiрничо-геологiчними умовами (важковидобувнi) або виснаженiстю в процесi розробки в попереднiх перiодах (далi - дiлянки надр), на окремих дiючих свердловинах пiсля капiтального ремонту, свердловинах, що вiдновлюються з числа лiквiдованих, нових свердловинах чи групах свердловин, що розташованi на таких дiлянках надр (далi - об'єкти дiлянок надр), оподатковуються за ставкою нуль гривень за одиницю обсягу додаткового видобутку вiдповiдної вуглеводневої сировини.

     258.4.1. Перелiк об'єктiв дiлянок надр, на яких реалiзуються iнвестицiйнi проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     258.4.2. Порядок вiдбору та затвердження iнвестицiйних проектiв (програм), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, та контролю за їх виконанням визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економiки i торгiвлi.

     258.4.3. Центральний орган виконавчої влади з питань економiки i торгiвлi здiйснює щорiчний монiторинг виконання iнвестицiйних проектiв (програм). У разi встановлення цим органом невиконання зобов'язань, визначених iнвестицiйними проектами (програмами), iнвестицiйний проект (програма) зупиняється таким органом. При цьому рентна плата нараховується на загальних пiдставах у порядку, визначеному цим Кодексом, починаючи з 1 числа звiтного перiоду, у якому внаслiдок щорiчного монiторингу виявлено таке невиконання.

     258.4.4. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi на дiлянках надр, визначаються як рiзниця фактичних обсягiв видобутку вуглеводневої сировини за звiтний податковий перiод та середньомiсячного фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини на таких об'єктах протягом останнiх дванадцяти мiсяцiв, що передували затвердженню iнвестицiйних проектiв (програм).

     258.4.5. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi на окремих дiючих свердловинах пiсля капiтального ремонту, що розташованi на дiлянках надр, базовим обсягом видобутку є середньомiсячний фактичний обсяг видобутку протягом останнiх дванадцяти мiсяцiв, що передували початку капiтального ремонту.

     258.4.6. Додатковi обсяги вуглеводневої сировини, видобутi з нових свердловин та вiдновлених з числа лiквiдованих, що розташованi на дiлянках надр, станом на дату набрання чинностi цим Законом, визначаються протягом 10 (десяти) рокiв з моменту введення свердловини в експлуатацiю в обсязi фактичного видобутку.

     258.4.7. Норми цього пункту поширюються на пiдприємства, частка держави у статутному капiталi яких 25 вiдсоткiв та бiльше, господарськi товариства, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств.

     Норми цього пункту поширюються на учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 25 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 25 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, контрольним пакетом акцiй яких володiє держава, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств, складає 25 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть";

     107) у пiдпунктi 263.13.5 пункту 263.13 статтi 263 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр";

     108) пiдпункт 266.5.1 пункту 266.5 статтi 266 викласти у такiй редакцiї:

     "266.5.1. Сума збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначенi для квартального звiтного (податкового) перiоду";

     109) пiдпункт "в" пiдпункту 267.3.2 пункту 267.3 статтi 267 викласти у такiй редакцiї:

     "в) на територiї iнших населених пунктiв - вiд 0,02 до 0,1 розмiру мiнiмальної заробiтної плати";

     110) у статтi 268:

     у пiдпунктi 268.2.2 пункту 268.2:

     пiдпункт "д" викласти у такiй редакцiї:

     "д) особи, якi прибули за путiвками (курсiвками) на лiкування, оздоровлення, реабiлiтацiю до лiкувально-профiлактичних, фiзкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладiв, що мають лiцензiю на медичну практику та акредитацiю Мiнiстерства охорони здоров'я України";

     доповнити пiдпунктами "е" i "є" такого змiсту:

     "е) дiти вiком до 18 рокiв;

     є) дитячi лiкувально-профiлактичнi, фiзкультурно-оздоровчi та санаторно-курортнi заклади";

     пiдпункт 268.7.1 пункту 268.7 викласти у такiй редакцiї:

     "268.7.1. Сума туристичного збору, обчислена вiдповiдно до податкової декларацiї за звiтний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначенi для квартального звiтного (податкового) перiоду";

     111) у статтi 276:

     у пунктi 276.1 слова "якi використовуються без отримання прибутку гаражно-будiвельними" замiнити словами "якi використовуються без отримання прибутку, гаражно-будiвельними";

     пункт 276.4 викласти у такiй редакцiї:

     "276.4. Податок за земельнi дiлянки (у межах населених пунктiв), що вiдносяться до земель залiзничного транспорту (крiм земельних дiлянок, на яких знаходяться окремо розташованi культурно-побутовi будiвлi та iншi споруди i якi оподатковуються на загальних пiдставах), наданi гiрничодобувним пiдприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, наданi для виробництва рибної продукцiї, та земельнi дiлянки, на яких розташованi аеродроми, справляється у розмiрi 25 вiдсоткiв податку, обчисленого вiдповiдно до статей 274 i 275 цього Кодексу";

     112) у статтi 278:

     у пунктi 278.1 слова "(крiм земель залiзничного транспорту в межах смуг вiдведення)" замiнити словами "(крiм земель залiзничного транспорту за винятком земельних дiлянок залiзничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташованi культурно-побутовi будiвлi та iншi споруди)";

     пункт 278.2 викласти у такiй редакцiї:

     "278.2. Ставка податку за земельнi дiлянки, що вiдносяться до земель залiзничного транспорту (крiм земельних дiлянок, на яких знаходяться окремо розташованi культурно-побутовi будiвлi та iншi споруди i якi оподатковуються на загальних пiдставах), наданi вiйськовим формуванням, утвореним вiдповiдно до законiв України, якi не утримуються за рахунок державного або мiсцевих бюджетiв, пiдроздiлам Збройних Сил України, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, а також за земельнi дiлянки, на яких розташованi аеродроми, встановлюється у розмiрi 0,02 вiдсотка вiд нормативної грошової оцiнки одиницi площi рiллi по Автономнiй Республiцi Крим або по областi";

     113) статтю 281 доповнити пунктом 281.3 такого змiсту:

     "281.3. Вiд сплати податку звiльняються на перiод дiї фiксованого сiльськогосподарського податку власники земельних дiлянок, земельних часток (паїв) та землекористувачi за умови передачi земельних дiлянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фiксованого сiльськогосподарського податку";

     114) пiдпункт 282.1.10 пункту 282.1 статтi 282 викласти у такiй редакцiї:

     "282.1.10. платник фiксованого сiльськогосподарського податку за земельнi дiлянки, якi використовуються для ведення сiльськогосподарського товаровиробництва";

     115) абзац другий пункту 284.3 статтi 284 викласти у такiй редакцiї:

     "Ця норма не поширюється на бюджетнi установи у разi надання ними будiвель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) iншим бюджетним установам, дошкiльним, загальноосвiтнiм навчальним закладам незалежно вiд форм власностi i джерел фiнансування";

     116) у статтi 286:

     в абзацi другому пункту 286.1 слова "Вiдповiднi органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "Вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади з питань земельних ресурсiв та державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно щомiсяця, але не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, а також";

     у пунктi 286.2 слова "i до 1 лютого поточного року" замiнити словами "i не пiзнiше 20 лютого поточного року";

     у пунктi 286.3 слова "податкової декларацiї до 1 лютого поточного року" замiнити словами "податкової декларацiї не пiзнiше 20 лютого поточного року";

     абзац другий пункту 286.7 пiсля слiв "Такий порядок" доповнити словом "також";

     117) пiдпункт 288.5.2 пункту 288.5 статтi 288 пiсля пiдпункту "а" доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "б) для земельних дiлянок, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi та наданi для будiвництва та/або експлуатацiї аеродромiв - чотирикратний розмiр земельного податку, що встановлюється цим роздiлом".

     У зв'язку з цим пiдпункт "б" вважати пiдпунктом "в";

     118) у пунктi 301.6 статтi 301:

     пiдпункт 301.6.1 пiсля слова "рослин" доповнити словами "(за винятком зрiзаних квiтiв, вирощених на угiддях, якi належать сiльськогосподарському товаровиробнику на правi власностi або наданi йому в користування, та продуктiв їх переробки)", а пiсля слiв "хутряних виробiв i хутра" доповнити словами "(крiм хутрової сировини)";

     у пiдпунктi 301.6.2 слова "та/або реалiзацiї" виключити;

     пiдпункт 301.6.3 викласти у такiй редакцiї:

     "301.6.3. суб'єкт господарювання, який станом на 1 сiчня базового (звiтного) року має податковий борг, за винятком безнадiйного податкового боргу, який виник внаслiдок дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)";

     119) у пунктi 306.1 статтi 306 слова та цифри "за станом на 1 сiчня i до 1 лютого поточного року" замiнити словами та цифрами "станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року";

     120) абзац другий пiдпункту 308.4 статтi 308 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях";

     121) у статтi 313:

     у пунктi 313.4 слова та цифри "за виключенням вартостi електричної енергiї, виробленої квалiфiкованими когенерацiйними установками i малими гiдроелектростанцiями потужнiстю до 20 МВт" замiнити словами та цифрами "яка є об'єктом оподаткування згiдно iз статтею 311 цього Кодексу";

     в абзацi першому пункту 313.5 слова та цифри "потужнiстю до 20 МВт" виключити;

     122) у пунктi 1 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення":

     в абзацi четвертому цифри "2012" замiнити цифрами "2013";

     в абзацi дев'ятому цифри та слова "1 сiчня 2012 року" замiнити цифрами та словами "1 липня 2012 року";

     123) у роздiлi XX "Перехiднi положення":

     а) у пiдроздiлi 1:

     у пунктi 4:

     в абзацi першому слова та цифри "До 1 сiчня 2012 року" виключити, слова "Закону України "Про проведення експерименту у житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" виплачуються" замiнити словами "закону, що регулює питання створення та функцiонування фондiв банкiвського управлiння, виплачуються в перiод дiї цього Закону";

     в абзацi другому слова "визначений Законом України "Про проведення експерименту у житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" замiнити словами "дiї закону, що регулює питання створення та функцiонування фондiв банкiвського управлiння", а слова "передбачених законом" замiнити словами "встановлених цим Кодексом";

     абзац сьомий виключити;

     доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6. Оподаткування доходiв платника податку, нарахованих за наслiдками податкових перiодiв до 1 сiчня 2011 року, здiйснюється за ставками та згiдно з нормами, що дiяли до 1 сiчня 2011 року, незалежно вiд дати їх фактичної виплати (надання)";

     б) у пiдроздiлi 2:

     абзац перший пункту 7 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "7. Тимчасово, до 1 сiчня 2015 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть:

     операцiї з ввезення товарiв, визначених пунктом "о" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", для використання у власнiй виробничiй дiяльностi;

     операцiї з постачання товарiв, визначених пунктом "о" частини першої статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", переробникам, видавництвам i пiдприємствам полiграфiї на територiї України".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

     в абзацi першому пункту 8 слова "середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу" замiнити словами "середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв";

     абзац шостий пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "Податкова накладна, в якiй сума податку на додану вартiсть не перевищує 10 тисяч гривень, не пiдлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних. Податкова накладна, виписана при здiйсненнi операцiй з постачання пiдакцизних товарiв та товарiв, ввезених на митну територiю України, з 1 сiчня 2012 року пiдлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних не залежно вiд розмiру податку на додану вартiсть в однiй податковiй накладнiй";

     пункт 15 викласти у такiй редакцiї:

     "15. Тимчасово до 1 сiчня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання на митнiй територiї України зернових культур товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД та технiчних культур товарних позицiй 1205 i 1206 згiдно з УКТ ЗЕД, крiм першого постачання таких зернових та технiчних культур сiльськогосподарськими пiдприємствами - виробниками та пiдприємствами, якi безпосередньо придбали такi зерновi та технiчнi культури у сiльськогосподарських пiдприємств - виробникiв.

     Операцiї з вивезення в митному режимi експорту зернових та технiчних культур, зазначених в абзацi першому цього пункту, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть.

     Норми цього пункту не застосовуються до операцiй з постачання зернових культур товарної позицiї 1006 та товарної пiдкатегорiї 1008 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД i такi операцiї оподатковуються податком на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом";

     пункт 18 виключити;

     пункт 19, внесений до пiдроздiлу 2 Законом України вiд 12 травня 2011 року N 3320-VI, вважати пунктом 20;

     доповнити пунктами 21 - 23 такого змiсту:

     "21. Для осiб, якi перейшли на загальну систему оподаткування iз спрощеної системи оподаткування i зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, операцiї з постачання товарiв/послуг, якi були оплаченi у виглядi авансiв (передоплати) у перiод перебування таких платникiв податку на додану вартiсть на спрощенiй системi оподаткування i оподаткованi єдиним податком, не оподатковуються податком на додану вартiсть.

     22. Тимчасово з 1 липня до 1 жовтня 2011 року операцiї з постачання природного газу за кодом згiдно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (без урахування вартостi послуг з його транспортування, розподiлу i постачання), ввезеного на митну територiю України Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (крiм операцiй з постачання такого газу для населення, установ та органiзацiй, що фiнансуються з державного бюджету i мiсцевих бюджетiв, пiдприємств теплоенергетики для виробництва теплової енергiї для населення, та iнших споживачiв, що не є платниками цього податку) оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартiсть.

     23. Тимчасово до 1 сiчня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання, у тому числi операцiї з iмпорту вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв та деревини товарних позицiй 4401, 4403, 4404 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм брикетiв та гранул товарної пiдкатегорiї УКТ ЗЕД 4401 30 90 00).

     Операцiї з вивезення в митному режимi експорту товарiв, зазначених у цьому пунктi, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть";

     в) пiдроздiл 3 викласти у такiй редакцiї:

"Пiдроздiл 3. Особливостi оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з ввезення на митну територiю України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, платниками податку - пiдприємствами суднобудiвної промисловостi

     1. Вiтчизнянi пiдприємства суднобудiвної промисловостi (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) при ввезеннi у митному режимi iмпорту на митну територiю України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, для використання у господарськiй дiяльностi, за умови оформлення митної декларацiї, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть, визначену у такiй митнiй декларацiї. Перелiк устаткування, обладнання та комплектуючих, що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами суднобудiвної промисловостi та не виробляються в Українi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Для забезпечення виконання норм цього пiдроздiлу податковий вексель не пiдлягає пiдтвердженню банком шляхом авалю.

     Податковий вексель є податковим звiтним документом i пiдлягає облiку та зберiганню за правилами i в строки, що встановленi для первинних бухгалтерських документiв.

     Векселедержателем є орган державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї векселедавця як платника податку.

     3. Податковий вексель видається на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть, нарахованого за митною декларацiєю.

     Сума податкового зобов'язання з податку на додану вартiсть за однiєю митною декларацiєю не може бути частково оплачена векселем, а частково - коштами. Вексель видається на повну суму податкового зобов'язання окремо за кожною митною декларацiєю.

     Датою видачi векселя є дата подання митної декларацiї для митного оформлення.

     4. Податковий вексель складається у трьох примiрниках iз зазначенням суми податку в нацiональнiй валютi виключно на вексельному бланку, що купується у банку, з урахуванням таких особливостей:

     перший примiрник податкового векселя - оригiнал вексельного бланка, придбаного платником в установi банку;

     другий i третiй примiрники податкового векселя - ксерокопiї оригiналу вексельного бланка (неоформленого першого примiрника), якi мають однаковий iз першим примiрником номер вексельного бланка;

     усi необхiднi записи в кожному примiрнику податкового векселя виконуються окремо, ксерокопiюванню не пiдлягають, повиннi бути тотожними (крiм порядкового номера примiрника).

     У митному органi, який здiйснює митне оформлення ввезених на митну територiю України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, залишається другий примiрник векселя. Перший примiрник векселя надсилається (передається) цим митним органом не пiзнiше нiж на третiй день вiд дати надання векселя органу державної податкової служби, в якому особа зареєстрована як платник податку на додану вартiсть.

     Третiй примiрник векселя залишається у платника податку, який його видав.

     5. Строк погашення векселя настає на дату виникнення податкових зобов'язань по постачанню збудованого судна, для будiвництва якого були ввезенi устаткування, обладнання та комплектуючi, iз застосуванням вексельної форми розрахункiв з податку на додану вартiсть.

     Погашення податкового векселя здiйснюється виключно шляхом перерахування коштiв до Державного бюджету України.

     Не дозволяється часткове погашення податкового векселя.

     Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися iншим особам, податковий вексель не пiдлягає iндосаменту; проценти або iншi види плати за користування податковим векселем не нараховуються.

     6. У разi нецiльового використання зазначених у пунктi 1 цього пiдроздiлу устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Українi, платник податку зобов'язаний погасити податковий вексель у податковому перiодi, на який припадає їх нецiльове використання, а також сплатити пеню вiдповiдно до цього Кодексу.

     У разi несвоєчасного погашення податкового векселя до платника податку, який видав податковий вексель, застосовуються штрафнi санкцiї у розмiрi 1 вiдсотка суми податку на додану вартiсть, зазначеної у податковому векселi, за кожен день порушення строку, включаючи день погашення, але не бiльш як 50 вiдсоткiв суми векселя.

     7. За умови дотримання вимог щодо формування сум податку на додану вартiсть, якi можуть бути вiднесенi до податкового кредиту, платник податку має право вiднести до податкового кредиту звiтного (податкового) перiоду суму податку на додану вартiсть за погашеними у такому звiтному (податковому) перiодi податковими векселями.

     8. До податкової декларацiї з податку на додану вартiсть платник податку на додану вартiсть додає перелiк та копiї податкових векселiв, виданих протягом звiтного (податкового) перiоду, за який подається декларацiя.

     9. Облiк податкових векселiв здiйснюється митними органами та органами державної податкової служби.

     Облiк податкових векселiв митними органами ведеться в порядку, встановленому центральним митним органом.

     Облiк податкових векселiв органами державної податкової служби за мiсцезнаходженням платника податку, яким видано податковий вексель, ведеться у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

     Контроль за погашенням податкових векселiв здiйснюють органи державної податкової служби на пiдставi даних, отриманих вiд митних органiв, податкових декларацiй та платiжних документiв, що пiдтверджують сплату сум податку за погашеними векселями";

     г) у пiдроздiлi 4:

     у пунктi 1:

     в абзацi другому слова та цифри "з 1 сiчня 2012 року" i "перiодiв 2012 року" замiнити вiдповiдно словами та цифрами "з 1 сiчня 2013 року" i "перiодiв 2013 року";

     доповнити абзацами третiм - п'ятим такого змiсту:

     "У разi повернення авансiв (iнших платежiв), отриманих до набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу та врахованих у складi валових доходiв, на суму такого повернення вiдбувається коригування доходу звiтного податкового перiоду, в якому такi аванси (iншi платежi) були повернутi у порядку, передбаченому цим Кодексом.

     Для авансiв, отриманих в iноземнiй валютi, таке коригування вiдбувається за офiцiйним валютним курсом гривнi до iноземної валюти, що дiяв на дату здiйснення такого повернення.

     У разi повернення авансiв (iнших платежiв), виданих до набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу та врахованих у складi валових витрат, на суму такого повернення вiдбувається коригування витрат звiтного податкового перiоду, в якому такi аванси (iншi платежi) були повернутi у порядку, передбаченому цим Кодексом.

     У разi вiдвантаження товарiв (виконання робiт, надання послуг) пiсля набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу в рахунок авансiв, отриманих до такої дати, витрати, що формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, та здiйсненi пiсля дати набрання чинностi цим Кодексом, за умови, що вони не були включенi до складу валових витрат, визнаються витратами на дату вiдвантаження таких товарiв (виконання робiт, надання послуг)";

     пункт 13 викласти у такiй редакцiї:

     "13. Тимчасово до 1 сiчня 2014 року датою збiльшення доходiв пiдприємств житлово-комунального господарства вiд надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштiв вiд споживача на банкiвський рахунок або в касу платника податку, крiм випадкiв, якщо таке надходження вiдбувається у рахунок погашення заборгованостi за житлово-комунальнi послуги, наданi до дати набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу.

     При цьому пiдприємства житлово-комунального господарства у складi собiвартостi реалiзацiї житлово-комунальних послуг визнають витрати на придбання товарiв, робiт, послуг у сумi фактично сплачених за них коштiв, крiм випадкiв якщо така сплата вiдбувається в рахунок погашення заборгованостi за такi роботи, послуги, придбанi до дати набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу.

     Балансова вартiсть товарiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї, та цiнних паперiв), сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, малоцiнних предметiв (далi - запасiв), придбаних до дати набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу, а сплачених пiсля цiєї дати, визнаються в складi витрат у сумi фактичної сплачених за них коштiв.

     Цей пункт не поширюється на платникiв податку - лiцензiатiв з постачання електричної та/або теплової енергiї";

     пiдпункт "а" пункту 17 викласти у такiй редакцiї:

     "а) прибуток суб'єкта господарської дiяльностi, отриманий вiд надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорiй "п'ять зiрок", "чотири зiрки" i "три зiрки", у тому числi новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капiтальний ремонт чи реставрацiя iснуючих будiвель i споруд (за умови, що дохiд вiд реалiзацiї послуг з розмiщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 75 вiдсоткiв сукупного доходу такого суб'єкта господарської дiяльностi за вiдповiдний податковий (звiтний) перiод, у якому застосовується пiльга)";

     в абзацi третьому пункту 20 цифри "152.13" замiнити цифрами "152.11";

     пункт 22, внесений до пiдроздiлу 4 Законом України вiд 12 травня 2011 року N 3320-VI, вважати пунктом 23;

     доповнити пунктами 24 - 26 такого змiсту:

     "24. До складу витрат платника податку включаються суми коштiв, внесенi платниками податку на рахунки учасникiв фондiв банкiвського управлiння або за договорами пенсiйних вкладiв, вiдкритих вiдповiдно до закону, що регулює питання створення та функцiонування фондiв банкiвського управлiння, у розмiрi, що не перевищує 10 вiдсоткiв доходу такого платника податку за звiтний перiод.

     25. Витрати на сплату процентiв, якi вiдповiдали вимогам пiдпункту 5.5.1 пункту 5.5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", але не вiднесенi до складу витрат виробництва (обiгу) згiдно з положеннями пiдпункту 5.5.2 цього пункту до дати набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу, пiдлягають перенесенню на результати майбутнiх податкових перiодiв iз урахуванням обмежень, передбачених статтею 141 цього Кодексу.

     Сума перевищення авансового внеску з податку на прибуток пiдприємств, попередньо сплаченого платником до дати набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу у зв'язку iз нарахуванням дивiдендiв згiдно з пiдпунктом 7.8.2 пункту 7.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", над сумою податкових зобов'язань з цього податку такого платника, що утворилася станом на дату набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу, враховується в майбутнiх податкових перiодах вiдповiдно до пункту 153.3 статтi 153 цього Кодексу.

     26. Балансова вартiсть товарiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї, та цiнних паперiв), сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, малоцiнних предметiв (далi - запасiв) на складах, у незавершеному виробництвi та залишках готової продукцiї станом на кiнець звiтного податкового перiоду, що передував датi набрання чинностi роздiлом III цього Кодексу, визнається витратами в порядку, передбаченому роздiлом III цього Кодексу";

     ґ) у пiдроздiлi 5:

     у назвi слово "збору" замiнити словом "податку";

     в абзацi першому пункту 3 слово "липня" замiнити словом "серпня";

     д) пункт 4 пiдроздiлу 6 викласти у такiй редакцiї:

     "4. До 1 сiчня 2016 року вiд сплати земельного податку звiльняються суб'єкти суднобудiвної промисловостi (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005)";

     е) пункт 1 пiдроздiлу 8 доповнити пiдпунктом 6 такого змiсту:

     "6) у разi повернення авансiв (iнших платежiв), отриманих в перiод перебування платника податкiв на спрощенiй системi оподаткування, з яких був сплачений єдиний податок, на суму такого повернення вiдбувається коригування суми виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у вiдповiдностi з коригуванням суми єдиного податку в порядку, передбаченому цим Кодексом";

     є) у пiдроздiлi 10:

     у пунктi 6 слова "у другому i третьому" замiнити словами "у другому - четвертому";

     доповнити пунктами 11 i 12 такого змiсту:

     "11. Штрафнi (фiнансовi) санкцiї (штрафи) за наслiдками перевiрок, якi здiйснюються контролюючими органами, застосовуються у розмiрах, передбачених законом, чинним на день прийняття рiшень щодо застосування таких штрафних (фiнансових) санкцiй (з урахуванням норм пункту 7 цього пiдроздiлу).

     12. Норми статтi 69 цього Кодексу не застосовуються до зберiгачiв цiнних паперiв в перiод вiдкриття рахункiв в цiнних паперах при проведеннi дематерiалiзацiї цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства. Зобов'язання, передбаченi в статтi 69, мають бути виконанi зберiгачем по закiнченню визначеного законодавством перiоду дематерiалiзацiї цiнних паперiв при зверненнi фiзичної особи, зазначеної у цiй статтi, щодо вiдкриття для неї таких рахункiв та при вiдкриттi нових рахункiв".

     2. В абзацi першому частини першої статтi 1633 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "пунктах 5 - 8 частини першої статтi 11 Закону України "Про державну податкову службу в Українi" замiнити словами "у пiдпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статтi 20 Податкового кодексу України".

     3. У Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2011 р., N 23, ст. 160):

     1) частину другу статтi 12 викласти у такiй редакцiї:

     "Реєстратор розрахункових операцiй, що створює контрольну стрiчку в електроннiй формi, повинен забезпечувати згiдно з технологiєю, розробленою Нацiональним банком України та погодженою Державною податковою службою України, контроль вiдсутностi спотворення або знищення даних про проведенi розрахунковi операцiї, копiй розрахункових документiв, якi на нiй мiстяться, можливiсть iдентифiкацiї зазначеного реєстратора на такiй стрiчцi";

     2) частину п'яту статтi 13 викласти у такiй редакцiї:

     "Вимоги щодо створення контрольної стрiчки в електроннiй формi в реєстраторах розрахункових операцiй та модемiв для передачi даних встановлюються Державною податковою службою України згiдно з технологiєю, розробленою Нацiональним банком України та погодженою Державною податковою службою України".

     4. У Законi України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 23, ст. 160):

     1) у пунктi 25 роздiлу I:

     абзаци третiй i четвертий пiдпункту 4 замiнити чотирма абзацами такого змiсту:

     "7) подавати до органiв державної податкової служби звiтнiсть, пов'язану iз застосуванням реєстратора розрахункових операцiй та розрахункових книжок, не пiзнiше 15 числа наступного за звiтним мiсяця у разi, якщо цим пунктом не передбачено подання iнформацiї по дротових або бездротових каналах зв'язку.

     Суб'єкти господарювання, якi використовують реєстратори розрахункових операцiй, що створюють контрольну стрiчку в електроннiй формi, або електроннi контрольно-касовi реєстратори, що створюють контрольну стрiчку в друкованому виглядi, повиннi подавати до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку електроннi копiї розрахункових документiв i фiскальних звiтних чекiв, якi мiстяться на контрольнiй стрiчцi в пам'ятi реєстраторiв розрахункових операцiй або в пам'ятi модемiв, якi до них приєднаннi.

     Суб'єкти господарювання, якi використовують реєстратори розрахункових операцiй, що створюють контрольну стрiчку в друкованому виглядi, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторiв, повиннi подавати до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку iнформацiю про обсяг розрахункових операцiй, виконаних в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi, або про обсяг операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти, яка мiститься в їх фiскальнiй пам'ятi.

     Порядок передачi iнформацiї до органiв державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється Державною податковою службою України на базi технологiї, розробленої Нацiональним банком України та погодженої Державною податковою службою України";

     2) роздiл II викласти у такiй редакцiї:

     "II. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Податковим кодексом України, крiм абзацiв другого - шостого пiдпункту 4 пункту 25 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року, та абзацiв тринадцятого - п'ятнадцятого пiдпункту 9 пункту 25 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi зi липня 2012 року".

     5. Частину п'ятнадцяту статтi 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376) доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Фiнансовi санкцiї (штраф, пеня) та адмiнiстративнi стягнення, а також примусовi стягнення органами виконавчої служби за несплату внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування, не застосовуються.

     Нарахованi органами Пенсiйного фонду України суми фiнансових санкцiй, зазначених в абзацi другому цiєї частини, та не сплаченi фiзичними особами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi обрали особливий спосiб оподаткування, пiдлягають списанню".

     6. Преамбулу Закону України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Цей Закон визначає порядок створення та функцiонування фондiв банкiвського управлiння".

     7. Статтю 4 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Особи, зазначенi у пунктi 4 частини першої цiєї статтi, якi обрали спрощену систему оподаткування, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Такi особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровiльної участi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування".

     8. У статтi 3 Закону України "Про збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 191) слова "один вiдсоток" замiнити словами "пiвтора вiдсотка".

     9. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 з наступними змiнами):

     1) абзац другий пункту 1 статтi 8 пiсля слiв "за наявнiстю" доповнити словами "документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону, за наявнiстю";

     2) у пунктi 4 статтi 10 слова "за наявнiстю лiцензiй" замiнити словами "за наявнiстю документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до закону, за наявнiстю лiцензiй".

     10. Статтю 22 "Прикiнцевi положення" Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) пiсля пункту 1 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, до введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва, мораторiй на здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi не зареєстрованi платниками податку на додану вартiсть, дiяльнiсть яких не вiднесена до високого ступеня ризику вiдповiдно до цього Закону (далi - фiзичнi особи - пiдприємцi), та юридичних осiб, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, що передбачає включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку, дiяльнiсть яких не вiднесена до високого ступеня ризику вiдповiдно до цього Закону (далi - юридичнi особи).

     До введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб:

     органи державного нагляду (контролю), їх посадовi особи проводять позаплановi заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санiтарного законодавства;

     органи захисту прав споживачiв проводять позаплановi перевiрки за скаргами споживачiв.

     До введення в дiю положень щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв та юридичних осiб, дiяльнiсть яких вiднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсiйного фонду України проводять плановi та позаплановi перевiрки".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм окремих змiн, внесених до Податкового кодексу України пунктом 1 роздiлу I цього Закону, а саме:

     абзацу двадцять четвертого пiдпункту 1 та пiдпунктiв 101 - 105, якi набирають чинностi з 1 жовтня 2011 року;

     абзацу двадцять восьмого (щодо виключення пiдпункту 14.1.236 пункту 14.1 статтi 14), абзацiв четвертого - п'ятого пiдпункту 11 (щодо змiн до пункту 52.3 статтi 52 у частинi запровадження електронної форми податкової консультацiї), пiдпункту 12 (щодо запровадження електронної форми податкової консультацiї), пiдпункту 26 (щодо змiн до пункту 85.2 статтi 85 у частинi порядку надання iнформацiї в електроннiй формi), абзацiв п'ятого i шостого пiдпункту 61 (щодо доповнення пiдпунктом 165.1.50 пункту 165.1 статтi 165), абзацу сьомого пiдпункту 63 (щодо змiн до абзацу п'ятого пункту 167.2 статтi 167), абзацiв одинадцятого - тринадцятого пiдпункту 66 (щодо змiн до пiдпункту 170.2.9 пункту 170.2 статтi 170), абзацiв другого i третього пiдпункту 67 (щодо доповнення пункту 172.1 статтi 172), пiдпункту 96 (щодо змiн до пiдпункту 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215), пiдпункту 98 (щодо доповнення статтi 229 пунктами 229.4 i 229.5), абзацiв третього i четвертого пiдпункту 111 (щодо змiн до пункту 276.4 статтi 276 у частинi справляння земельного податку за земельнi дiлянки залiзничного транспорту та аеродромiв), пiдпункту 112 (щодо змiн до пунктiв 278.1 i 278.2 статтi 278 у частинi справляння земельного податку за земельнi дiлянки залiзничного транспорту та аеродромiв), пiдпункту 115 (щодо змiн до пункту 284.3 статтi 284), абзацу другого пiдпункту 116 (щодо змiн до пункту 286.1 статтi 286 у частинi надання iнформацiї, необхiдної для обчислення земельного податку, вiдповiдними державними органами), пiдпункту 117 (щодо доповнення пiдпункту 288.5.2 пункту 288.5 статтi 288 пiдпунктом "б"), якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року;

     пункту 8 роздiлу I цього Закону щодо змiн до статтi 3 Закону України "Про збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства", який набирає чинностi з 1 серпня 2011 року.

     2. Норми пiдпунктiв 40 - 53, 55 - 59 (щодо змiн до роздiлу III Податкового кодексу України), абзацiв восьмого i дев'ятого пiдпункту 84 (щодо доповнення статтi 197 пунктом 197.9) пункту 1 роздiлу I цього Закону застосовуються з першого числа звiтного (податкового) мiсяця, у якому набирає чинностi цей Закон.

     Норми пiдпункту 54 (щодо змiн до статтi 153 Податкового кодексу України), пiдпункту "г" пiдпункту 123 (щодо змiн до пiдроздiлу 4 роздiлу XX Податкового кодексу України) пункту 1 роздiлу I цього Закону застосовуються при визначеннi податкових зобов'язань з податку на прибуток, починаючи з дня набрання чинностi роздiлом III Податкового кодексу України.

     3. Штрафнi санкцiї (фiнансовi санкцiї, штрафи), пеня, адмiнiстративнi стягнення у виглядi штрафу (далi - санкцiї) за неправильне визначення у податковiй декларацiї з податку на доходи фiзичних осiб, що подавалася на виконання пiдпункту "д" пункту 176.2 статтi 176 Податкового кодексу України, загальної суми доходiв, що були нарахованi (виплаченi, наданi) на користь платникiв податку, загальної суми податку на доходи фiзичних осiб, утриманої з цих доходiв, обсягiв перерахованого податку до бюджету, а також за несвоєчасне подання такої податкової декларацiї не застосовуються.

     Примусове стягнення зазначених санкцiй органами виконавчої служби не застосовується.

     Нарахованi органами державної податкової служби суми санкцiй, зазначених в абзацi першому цього пункту, та не сплаченi до бюджету платниками податку на доходи фiзичних осiб пiдлягають списанню.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 липня 2011 року
N 3609-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.