Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Єдиний митний тариф

Декретами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93,
вiд 23 квiтня 1993 року N 36-93

Iз змiнами i доповненями, внесеними
Законами України

вiд 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
вiд 3 квiтня 1997 року N 170/97-ВР,
вiд 22 грудня 1998 року N 334-XIV,
вiд 15 сiчня 1999 року N 403-XIV,
вiд 18 березня 1999 року N 515-XIV,
вiд 3 червня 1999 року N 720-XIV,
вiд 3 червня 1999 року N 722-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 971-XIV,
вiд 15 липня 1999 року N 973-XIV,
вiд 18 листопада 1999 року N 1242-XIV,
вiд 3 грудня 1999 року N 1278-XIV,
вiд 22 лютого 2000 року N 1480-III,
вiд 16 березня 2000 року N 1562-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1606-III,
вiд 23 березня 2000 року N 1608-III,
вiд 11 травня 2000 року N 1715-III,
вiд 1 червня 2000 року N 1749-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 21 вересня 2000 року N 1991-III,
вiд 21 грудня 2000 року N 2199-III,
вiд 11 сiчня 2001 року N 2211-III,
вiд 22 березня 2001 року N 2323-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2355-III,
вiд 17 травня 2001 року N 2410-III,
вiд 12 липня 2001 року N 2660-III,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2744-III,
вiд 4 жовтня 2001 року N 2751-III,
вiд 13 грудня 2001 року N 2888-III,
вiд 7 березня 2001 року N 3111-III,
вiд 7 березня 2001 року N 3118-III,
вiд 4 липня 2002 року N 40-IV,
(змiни до цього Закону, передбаченi Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV,
зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII
Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV),
вiд 4 липня 2002 року N 43-IV
вiд 24 грудня 2002 року N 347-IV,
вiд 16 сiчня 2003 року N 440-IV,
вiд 6 березня 2003 року N 601-IV,
вiд 15 травня 2003 року N 745-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV,
вiд 4 березня 2004 року N 1595-IV,
вiд 18 березня 2004 року N 1637-IV,
вiд 15 червня 2004 року N 1766-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2775-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 12 сiчня 2006 року N 3333-IV,
вiд 17 сiчня 2006 року N 3351-IV,
вiд 22 грудня 2005 року N 3269-IV,
вiд 16 березня 2007 року N 760-V
(змiни, внесенi Законом України вiд 16 березня 2007 року N 760-V,
дiють протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України
вiд 16 березня 2007 року N 760-V),
вiд 19 квiтня 2007 року N 962-V,
вiд 15 квiтня 2008 року N 273-VI,
вiд 18 вересня 2008 року N 521-VI,
вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI,
(змiни, внесенi пунктом 1 роздiлу I Закону України
вiд 18 грудня 2008 року N 694-VI, визнано такими,
що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними)
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 14 липня 2009 року N 18-рп/2009),
вiд 19 травня 2009 року N 1342-VI,
вiд 21 травня 2009 року N 1391-VI,
вiд 4 червня 2009 року N 1451-VI,
вiд 5 червня 2009 року N 1474-VI,
вiд 25 червня 2009 року N 1563-VI,
вiд 20 сiчня 2010 року N 1814-VI,
вiд 29 червня 2010 року N 2372-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 29 червня 2010 року N 2372-VI,
дiють до 1 вересня 2012 року),
вiд 23 вересня 2010 року N 2562-VI,
вiд 17 грудня 2010 року N 2797-VI,
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 5 квiтня 2011 року N 3180-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3675-VI
(змiни, внесенi пунктом 1 роздiлу I Закону України
вiд 8 липня 2011 року N 3675-VI, вводяться в дiю одночасно з набранням чинностi нормативно-правовим актом Кабiнету Мiнiстрiв України щодо визначення
обсягiв та порядку ввезення товарiв, що пiдпадають
пiд пiльговий режим оподаткування)

(Згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1993 року N 36-93 установлено, що надання пiльг щодо обкладання митом товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України, звiльнення вiд обов'язкового продажу валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов (розпоряджень) Кабiнету Мiнiстрiв України)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Мета Закону

     Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України при ввезеннi на митну територiю України та вивезеннi за межi цiєї територiї товарiв та iнших предметiв встановлюється з метою обкладення митом зазначених товарiв та iнших предметiв.

(дiю статтi 1 зупинено в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93р. N 4-93)

     Стаття 2. Чиннiсть Закону

     Сферою дiї цього Закону є єдина митна територiя України.

     Митне обкладення на територiї спецiальних митних зон регулюється цим Законом, iншими законами України та мiжнародними договорами, якi встановлюють спецiальний правовий режим цих зон у кожному окремому випадку.

     Єдиний митний тариф України, змiни та доповнення до нього мають бути офiцiйно опублiкованi у загальнодоступних засобах масової iнформацiї не пiзнiш як за 45 днiв до дати введення їх у дiю. В разi якщо зазначенi документи не будуть офiцiйно опублiкованi, вони чинностi не набирають. Якщо зазначенi документи будуть опублiкованi невчасно, датою набрання чинностi буде вважатися 46-й день з моменту офiцiйної публiкацiї. Офiцiйною публiкацiєю вважається публiкацiя в перiодичному офiцiйному виданнi Верховної Ради України або Кабiнету Мiнiстрiв України. Датою офiцiйної публiкацiї вважається дата фактичного виходу у свiт вiдповiдного номера цього видання.

(дiю частини третьої статтi 2 зупинено згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Стаття 3. Єдиний митний тариф України

     Єдиний митний тариф України - це систематизований звiд ставок мита, яким обкладаються товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за межi цiєї територiї.

     Єдиний митний тариф України визначається згiдно з цим Законом та мiжнародними договорами України.

     Єдиний митний тариф України встановлює на єдинiй митнiй територiї України обкладення митом предметiв, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться з цiєї територiї.

     Єдиний митний тариф України базується на мiжнародно визнаних нормах i розвивається у напрямi максимальної вiдповiдностi до загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi принципiв i правил митної справи.

     Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi незалежно вiд форм власностi, органiзацiї господарської дiяльностi та територiального розташування, за винятком випадкiв, передбачених законами України та її мiжнародними договорами.

     Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(дiю статтi 3 зупинено в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Стаття 4. Обкладення митом товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються через митний кордон України

     Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України i вивозяться за межi цiєї територiї, пiдлягають обкладенню митом, якщо iнше не передбачено цим Законом.

(дiю статтi 4 зупинено в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Стаття 5. Митно-тарифна рада України

     З метою розроблення пропозицiй з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i держави в цiлому при Кабiнетi Мiнiстрiв України дiє Митно-тарифна рада.

     На Митно-тарифну раду покладаються:

     розроблення пропозицiй щодо основних напрямiв митно-тарифної полiтики України, включаючи пропозицiї про встановлення, скасування або змiну митних ставок, надання тарифних пiльг i преференцiй, а також про змiни в номенклатурi Єдиного митного тарифу України;

     пiдготовка та розгляд проектiв законодавчих актiв України i мiжнародних договорiв України щодо митно-тарифного регулювання;

     розроблення заходiв, спрямованих на захист українського ринку при ввезеннi на митну територiю України i вивезеннi за межi цiєї територiї товарiв.

     Функцiї робочого апарату Митно-тарифної ради здiйснює Державна митна служба України.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2000р. N 1480-III)

     Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл II
МИТО ТА ЙОГО ВИДИ

     Стаття 6. Мито

     Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та iншi предмети, якi перемiщуються через митний кордон України.

     Стаття 7. Види i ставки мита

     В Українi застосовуються такi види мита:

     адвалерне, що нараховується у вiдсотках до митної вартостi товарiв та iнших предметiв, якi обкладаються митом;

     специфiчне, що нараховується у встановленому грошовому розмiрi на одиницю товарiв та iнших предметiв, якi обкладаються митом;

     комбiноване, що поєднує обидва цi види митного обкладення.

     Встановлення пiльг та змiна ставок мита, в тому числi на предмети особистого користування, здiйснюються Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(дiю частини другої статтi 7 зупинено згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Забороняється застосовувати iншi види мит, крiм тих, що встановленi цим Законом.

     Стаття 8. Ввiзне мито

     Ввiзне мито нараховується на товари та iншi предмети при їх ввезеннi на митну територiю України.

     Ввiзне мито є диференцiйованим:

     до товарiв та iнших предметiв, що походять з держав, якi входять разом з Україною до митних союзiв або утворюють з нею спецiальнi митнi зони, i в разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму згiдно з мiжнародними договорами за участю України, застосовуються преференцiйнi ставки ввiзного мита, передбаченi Єдиним митним тарифом України;

(абзац другий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.97 р. N 170/97-ВР)

     до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн або економiчних союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння, котрий означає, що iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi цих країн або союзiв мають пiльги щодо мит, за винятком випадкiв, коли зазначенi мита та пiльги щодо них встановлюються в рамках спецiального преференцiйного митного режиму, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, передбаченi Єдиним митним тарифом України;

     до товарiв, що походять з України, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, визначенi Митним тарифом України;

(частину другу статтi 8 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.04.2008р. N 273-VI, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

     до решти товарiв та iнших предметiв застосовуються повнi (загальнi) ставки ввiзного мита, передбаченi Єдиним митним тарифом України.

     Стаття 9. Вивiзне мито

     Вивiзне мито нараховується на товари та iншi предмети при їх вивезеннi за межi митної територiї України.

     Вивiзне мито нараховується за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України.

(дiю частини другої статтi 9 зупинено в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Стаття 10. Сезонне мито

     На окремi товари та iншi предмети може встановлюватися сезонне ввiзне i вивiзне мито на строк не бiльше чотирьох мiсяцiв з моменту їх встановлення.

     Стаття 11. Особливi види мита

     З метою захисту економiчних iнтересiв України, українських виробникiв та у випадках, передбачених законами України, у разi ввезення на митну територiю України i вивезення за межi цiєї територiї товарiв незалежно вiд iнших видiв мита можуть застосовуватися особливi види мита:

     спецiальне мито;

     антидемпiнгове мито;

     компенсацiйне мито.

(стаття 11 в редакцiї Закону України вiд 22.12.98 р. N 334-XIV)

     Стаття 12. Спецiальне мито

     Спецiальне мито застосовується:

     як засiб захисту українських виробникiв;

     як засiб захисту нацiонального товаровиробника у разi коли товари ввозяться на митну територiю України у обсягах та (або) за таких умов, що заподiюють значну шкоду або створюють загрозу заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     як запобiжний засiб щодо учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi порушують нацiональнi iнтереси у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     як заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та (або) недружнi дiї iнших держав, митних союзiв та економiчних угруповань, якi обмежують здiйснення законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та (або) ущемляють iнтереси України.

(стаття 12 в редакцiї Закону України вiд 22.12.98 р. N 334-XIV)

     Стаття 13. Антидемпiнгове мито

     Антидемпiнгове мито застосовується:

     вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" у разi ввезення на митну територiю України товарiв, якi є об'єктом демпiнгу, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику;

     у разi вивезення за межi митної територiї України товарiв за цiною, iстотно нижчою за цiни iнших експортерiв подiбних або безпосередньо конкуруючих товарiв на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподiює шкоду.

(стаття 13 в редакцiї Закону України вiд 22.12.98 р. N 334-XIV)

     Стаття 14. Компенсацiйне мито

     Компенсацiйне мито застосовується:

     вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" у разi ввезення на митну територiю України товарiв, якi є об'єктом субсидованого iмпорту, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику;

     у разi вивезення за межi митної територiї України товарiв, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидiя, якщо таке вивезення заподiює шкоду.

(стаття 14 в редакцiї Закону України вiд 22.12.98 р. N 334-XIV)

     Стаття 15. Процедура застосування особливих видiв мита

     Особливi види мита справляються на пiдставi рiшень про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, прийнятих вiдповiдно до Законiв України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту", "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну".

     У разi, якщо iмпорт товару є об'єктом антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, преференцiї не встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх установив.

(стаття 15 в редакцiї Закону України вiд 22.12.98 р. N 334-XIV)

     Стаття 16. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

     Стаття 17. Нарахування та сплата мита

     Мито нараховується митним органом України вiдповiдно до положень цього Закону i ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларацiї, i сплачується як у валютi України, так i в iноземнiй валютi, яку купує Нацiональний банк України.

(дiю частини першої статтi 17 зупинено в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в iноземнiй валютi згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Мито вноситься до державного бюджету України.

     При визначеннi митної вартостi i сплатi мита iноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Нацiонального банку України, який застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях i дiє на день подання митної декларацiї.

(дiю частини третьої статтi 17 зупинено в частинi перерахунку iноземної валюти за курсом Нацiонального банку України, який застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiчних операцiях згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93)

     Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарiв та iнших предметiв, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях, - пiдприємствам зв'язку. Порядок надання вiдстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою України.

(частина четверта статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.02.2000 р. N 1480-III)

     Стаття 18. Визначення походження товарiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених у спецiальних економiчних зонах, розташованих на територiї України, при ввезеннi на митну територiю України

     Товарами, повнiстю виробленими у спецiальнiй (вiльнiй) економiчнiй зонi (далi - СЕЗ), вважаються:

     1) кориснi копалини, видобутi на її територiї;

     2) рослинна продукцiя, вирощена та зiбрана на її територiї;

     3) живi тварини, що народилися i вирощенi на її територiї;

     4) продукцiя, одержана вiд тварин, вирощених на її територiї;

     5) продукцiя мисливського та рибальського промислiв, видобута на її територiї;

     6) вторинна сировина та вiдходи, якi є результатом виробничих та iнших операцiй, здiйснених на її територiї;

     7) товари, виробленi на її територiї виключно з продукцiї, зазначеної у пунктах 1 - 6 частини першої цiєї статтi.

     Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо:

     декларованi товари класифiкуються в тарифнiй позицiї iншiй, нiж матерiали чи вироби, що походять з третiх країн i були використанi для їх виготовлення;

     у вартостi декларованих товарiв частка доданої вартостi становить не менш як 50 вiдсоткiв.

     Не визнаються такими, що вiдповiдають критерiю достатньої переробки:

     1) операцiї, пов'язанi iз забезпеченням збереження товарiв пiд час зберiгання чи транспортування;

     2) операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     3) простi складальнi операцiї - операцiї, якi здiйснюються шляхом складання виробiв за допомогою простого крiпильного матерiалу (гвинтiв, гайок, болтiв тощо) чи клепання або монтажу готових вузлiв за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробiв шляхом зварювання), та iншi операцiї (регулювання, контроль, заправка робочою рiдиною тощо), необхiднi у процесi складання i не пов'язанi з переробкою (обробкою) товарiв, незалежно вiд кiлькостi та складностi зазначених операцiй;

     4) змiшування товарiв (компонентiв) без надання одержанiй продукцiї характеристик, що iстотно вiдрiзняють її вiд вихiдних складових;

     5) комбiнацiя двох чи бiльшої кiлькостi зазначених вище операцiй;

     6) забiй тварин.

     Критерiєм достатньої переробки наземних (дорожнiх) транспортних засобiв, що класифiкуються згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за товарними позицiями 8702, 8703, 8704, є обов'язкове виконання таких виробничих та технологiчних операцiй:

     виготовлення кузова (кабiни) транспортного засобу, коли з окремих елементiв, деталей або вузлiв методами нероз'ємного з'єднання виготовляється кузов (кабiна), призначений для подальшого фарбування i складання. При цьому у процесi виготовлення кузова (кабiни) складається в єдине цiле не менш як шiсть основних елементiв кузова (кабiни), серед яких повиннi бути дах, боковина лiва, боковина права, пiдлога;

     фарбування кузова (кабiни);

     спорядження кузова (кабiни);

     складання транспортного засобу.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 24.12.2002 р. N 347-IV, у редакцiї Закону України вiд 22.12.2005 р. N 3269-IV)

Роздiл III
ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД СПЛАТИ МИТА, ТАРИФНI ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Стаття 19. Звiльнення вiд сплати мита

     Вiд сплати мита звiльняються:

     а) транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, в пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) даних транспортних засобiв;

     б) предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел, а також продукцiя їх промислу, що ввозиться на митну територiю України;

     в) валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали;

(пункт "в" статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 07.07.2005р. N 2775-IV)

     г) товари та iншi предмети, що пiдлягають оберненню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України;

     д) товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали;

     е) предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного i особистого користування або вивозяться за кордон органiзацiями та особами, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України i законiв України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметiв;

     є) товари, що походять з митної територiї України (за винятком товарiв за кодами згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 1701, 1702, 1703, 1704, 1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55 00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90; товарiв, що виробленi на територiях, де запроваджено митний режим спецiальної митної зони; товарiв, вироблених в митному режимi переробки на митнiй територiї України з давальницької сировини iноземного замовника) i ввозяться назад на цю територiю в митному режимi реiмпорту, а також товари iноземного походження, якi вивозяться назад за межi митної територiї України в незмiнному станi;

(пункт "є" частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2008р. N 273-VI)

     ж) товари та iншi предмети, що знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово, у тому числi з метою ремонту вивозились за її межi;

(пункт "ж" частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     з) товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України i походять з цiєї територiї, якi були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України та тимчасово ввозились на цю територiю;

     и) пункт "и" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "и" згiдно iз Законом України вiд 10.07.96 р. N 303/96-ВР, у зв'язку з цим пункт "и" вважати пунктом "i", пункт "и" статтi 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     i) Пункт i) статтi 19 втратив чиннiсть.

(пункт "i" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.93 р. N 36-93, Законом України вiд 10.07.96р. N 303/96-ВР)
(пункт "i" статтi 19 втратив чиннiсть згiдно iз Законом України вiд 03.06.99р. N 720-XIV)

     ї) до 1 сiчня 2007 року при ввезеннi на митну територiю України матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання (далi - товарiв), що використовуються для будiвництва морських та рiчкових суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або виробляються, але не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв морських та рiчкових суден, визначеним умовами контрактiв. Перелiки та обсяги цих товарiв (крiм пiдакцизних) затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами до 1 березня 2005 року;

(статтю 19 доповнено пунктом "ї" згiдно iз Законом України вiд 18.11.99р. N 1242-XIV, пункт "ї" статтi 19 у редакцiї Законiв України вiд 15.06.2004 р. N 1766-IV, вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     й) документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(статтю 19 доповнено пунктом "й" згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000 р. N 1562-III, пункт "й" статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.03.2004 р. N 1637-IV)

     к) товари, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв;

(статтю 19 доповнено пунктом "к" згiдно iз Законом України вiд 01.06.2000 р. N 1749-III, пункт "к" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2001 р. N 2744-III, у редакцiї Закону України вiд 07.03.2002 р. N 3118-III)

     л) товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї, а також продукцiя, видобута у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, що ввозяться на митну територiю України при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, а також товари та iншi матерiальнi цiнностi (крiм майна та матерiальних цiнностей, вартiсть яких була вiдшкодована iнвестору компенсацiйною продукцiєю i якi перейшли у власнiсть держави) та видобута продукцiя, що вивозяться iнвестором з України вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" та угоди про розподiл продукцiї.

(статтю 19 доповнено пунктом "л" згiдно iз Законом України вiд 08.06.2000р. N 1807-III, пункт "л" статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 23.09.2010р. N 2562-VI)

     м) пункт "м" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "м" згiдно iз Законом України вiд 21.09.2000 р. N 1991-III, пункт "м" статтi 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     н) пункт "н" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "н" згiдно iз Законом України вiд 11.01.2001 р. N 2211-III, пункт "н" статтi 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     о) до 1 сiчня 2015 року товари, якi не виробляються в Українi, крiм товарiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:

Код товару
згiдно з УКТ ЗЕД
Опис товару
3211 00 00 Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00
Пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi)
3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00 Фарба друкарська, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00 Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3702 43 00 00 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3907 50 00 00 Смоли алкiднi
4008 21 90 00 Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00 Целюлоза деревинна сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00 Несортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
4707 90 90 00 Вiдсортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
5901 10 00 00 Тiльки текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 10 00 Машини фальцювальнi
8440 10 20 00 Машини аркушепiдбиральнi
8440 10 30 00 Машини швейнi, проволокошвейнi та скобозшивачi
8440 10 40 00 Машини для безниткового з'єднання
8440 10 90 00 Iншi
8441 10 10 00 Верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi
8441 10 20 00 Iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi
8441 10 30 00 Машини гiльйотиннi паперорiзальнi
8441 10 40 00 Машини триножовi рiзальнi
8441 10 80 00 Iншi
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00
(абзац перший пункту "о" частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 18.09.2008р. N 521-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 17.12.2010р. N 2797-VI, вiд 05.04.2011р. N 3180-VI)

     У разi порушення вимог щодо цiльовою використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законом порядку;

(статтю 19 доповнено пунктом "о" згiдно iз Законом України вiд 17.05.2001р. N 2410-III, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.10.2001р. N 2751-III, вiд 16.01.2003р. N 440-IV, вiд 15.05.2003р. N 745-IV, у редакцiї Закону України вiд 20.11.2003р. N 1300-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.01.2006р. N 3351-IV)

     р) пункт "р" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 12.07.2001р. N 2660-III, пункт "р" статтi 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

     р) до 1 сiчня 2016 року товари, якi ввозяться у митному режимi iмпорту (реiмпорту) суб'єктами лiтакобудування, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi", за такими кодами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД):

     2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.

     Обсяг та порядок ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення цiльового використання таких товарiв або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимi iмпорту (реiмпорту) до суб'єктiв лiтакобудування застосовуються норми пункту 123.2 статтi 123 Податкового кодексу України;

(абзац четвертий пункту "р" частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "р" згiдно iз Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 20.01.2010р. N 1814-VI, застосовуються з 1 березня 2010 року

     с) архiвнi документи, придбанi з метою їх внесення до Нацiонального архiвного фонду.

(статтю 19 доповнено пунктом "с" згiдно iз Законом України вiд 13.01.2001р. N 2888-III)

     т) пункт "т" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "т" згiдно iз Законом України вiд 7.03.2001 р. N 3111-III, пункт "т" статтi 19 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     у) матерiали, устаткування та комплектуючi вироби (крiм пiдакцизних), що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами для переробки, комплектування на митнiй територiї України з подальшим вивезенням за межi України для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у Туркменiстанi вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменiстану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменiстанi", пiдписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такi товари не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам замовникiв, визначених у контрактах (договорах). Перелiк та обсяг таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв (договорiв), укладених цими пiдприємствами з метою будiвництва iнвестицiйних об'єктiв у Туркменiстанi.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито i пеню у порядку i розмiрах, установлених цим Законом;

(статтю 19 доповнено пунктом "у" згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002 р. N 43-IV)

     у1) пункт "у1" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "у" згiдно iз Законом України вiд 04.07.2002 р. N 40-IV, пункт "у1" статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003 р. N 1300-IV)
(дiю пункту "у1" статтi 19 зупинено на 2003 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV, пункт "у1" статтi 19 виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 роздiлу VII Закону України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     ф) пункт "ф" статтi 19 виключено

(статтю 19 доповнено пунктом "ф" згiдно iз Законом України вiд 06.03.2003 р. N 601-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003 р. N 1300-IV)

     х) у перiод з 1 сiчня 2004 року по 31 грудня 2008 року матерiали, комплектуючi вироби та обладнання (далi - товари) за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 i 9027 10 10 90, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України;

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом;

(статтю 19 доповнено пунктом "х" згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1595-IV)

     ц) фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 19 доповнено пунктом "ц" згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004р. N 1637-IV)

     ч) устаткування, яке працює на вiдновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаюче обладнання i матерiали, засоби вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiали для виробництва альтернативних видiв палива або для виробництва енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї (далi - товари) за умов, якщо цi товари застосовуються платником податкiв для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.

     Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв УКТ ЗЕД встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податкiв зобов'язаний сплатити ввiзне мито та пеню у порядку i розмiрах, визначених законом;

(статтю 19 доповнено пунктом "ч" згiдно iз Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, пункт "ч" статтi 19 дiє протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.12.2010р. N 2797-VI)

     ш) технiка, устаткування, майно i матерiали, що ввозяться на митну територiю України та вивозяться за межi цiєї територiї, призначенi для власного використання розвiдувальними органами України.

(статтю 19 доповнено пунктом "ш" згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3200-IV)

     щ) матерiали, устаткування та комплектуючi (далi - товари), що використовуються для виробництва:

     устаткування, яке працює на вiдновлюваних джерелах енергiї;

     матерiалiв, сировини, устаткування та комплектуючих, якi будуть використовуватися у виробництвi альтернативних видiв палива або виробництвi енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї;

     енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв;

     засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв;

     матерiалiв, сировини та устаткування, якi будуть використовуватися у нанотехнологiчних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологiй.

     Зазначенi у цьому пунктi товари звiльняються вiд оподаткування за умов, якщо цi товари застосовуються платником податкiв для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.

     Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв УКТ ЗЕД встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито та пеню у порядку i розмiрах, визначених законом.

(статтю 19 доповнено пунктом "щ" згiдно iз Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, пункт "щ" статтi 19 дiє протягом трьох рокiв з дня набрання чинностi Законом України вiд 16.03.2007р. N 760-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI, у редакцiї Закону України вiд 17.12.2010р. N 2797-VI)

     щ1) до 1 вересня 2012 року товари (крiм пiдакцизних), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй, з метою їх використання для будiвництва i оснащення (придбання обладнання та iнвентарю) спортивних споруд, що є об'єктами чемпiонату.

     Перелiк та обсяги таких товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання таких товарiв (послуг) платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законом порядку;

(статтю 19 доповнено пунктом "щ" згiдно iз Законом України вiд 19.04.2007р. N 962-V, пункт "щ" частини першої статтi 19 замiнено пунктом "щ1" згiдно iз Законом України вiд 05.06.2009р. N 1474-VI)

     щ2) предмети (крiм тих, що пiдпадають пiд визначення пiдакцизних товарiв), якi до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпiонату (крiм збiрної України) вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi".

     Обсяги та порядок ввезення таких предметiв встановлюються у спосiб, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк таких предметiв за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом.

     У разi порушення цiльового використання таких предметiв або їх вiдчуження на митнiй територiї України за будь-яку компенсацiю застосовуються норми пункту 123.2 статтi 123 Податкового кодексу України.

(абзац четвертий пункту "щ2" частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "щ2" згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2372-VI, змiни, внесенi Законом України вiд 29.06.2010р. N 2372-VI, дiють до 1 вересня 2012 року)

     щ3) до 1 вересня 2012 року товари (крiм пiдакцизних), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних органiзацiй цивiльної авiацiї, що ввозяться на митну територiю України пiд митним режимом iмпорту з метою їх використання для будiвництва та оснащення аеропортiв, якi є об'єктами фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу, за такими кодами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД): 7326 90 98 90, 8405 10 00 00, 8414 40 90 00, 8428 33 00 00, 8428 90 95 00, 8429 19 00 00, 8429 20 00 00, 8429 51 99 00, 8430 20 00 00, 8504 40 90 00, 8530 80 00 00, 8704 22 91 00, 8704 23 91 00, 8705 30 00 90, 8705 90 90 90, 8709 19 90 00, 8716 80 00 00, 9015 80 11 00, 9024 80 99 00, 9405 40 10 00, 9405 99 00 90.

     Обсяги та порядок ввезення таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв або їх вiдчуження на митнiй територiї України застосовуються норми статтi 123 Податкового кодексу України;

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "щ3" згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3675-VI)

     ю) тимчасово, до 1 сiчня 2011 року, обладнання та комплектуючi вироби до нього товарних груп 84, 85, 90 УКТ ЗЕД, якi не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України промисловими пiдприємствами, а також основнi фонди, матерiали, обладнання, устаткування та комплектуючi вироби, крiм пiдакцизних товарiв, якi ввозяться промисловими пiдприємствами з метою створення нових виробництв iз впровадженням енергозберiгаючих технологiй, у тому числi ввезення таких товарiв як внескiв до статутних фондiв цих пiдприємств.

     Порядок ввезення, перелiк таких пiдприємств та товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито та пеню у порядку i розмiрах, визначених законом;

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "ю" згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 694-VI)
(змiни, внесенi пунктом 1 роздiлу I Закону України вiд 18.12.2008р. N 694-VI, визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними) згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 14.07.2009р. N 18-рп/2009)

     я) до 1 сiчня 2015 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi на митну територiю України товарiв, якi, у межах ратифiкованих Верховною Радою України мiжнародних договорiв (угод) України з питань космiчної дiяльностi щодо створення космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв та наземних сегментiв космiчних систем), iмпортуються резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi в Україну та класифiкуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД):

     2818 10, 2830 20 00 00, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931 00 95 90, 2933 90 20, 3207 20, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602 00 00 00, 3603 00, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 3814 00, 3901, 3903 00, 3906, 3907, 3908 90 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017 00 11 00, 4823 40 00 00, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5407, 5607 5903, 5906, 5911 90 90 00, 6815 10, 6902, 7002, 7007 11 90 00, 7019, 7202 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 - 7226, 7228 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 7413 00, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483 30 90 00, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306 90 10 00.

     Порядок i обсяги ввезення зазначених товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "я" згiдно iз Законом України вiд 19.05.2009р. N 1342-VI)

     я) у перiод з 1 сiчня 2010 року до 1 сiчня 2019 року технiка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкцiї iснуючих i будiвництва нових пiдприємств з виробництва бiопалив i для виготовлення та реконструкцiї технiчних i транспортних засобiв з метою споживання бiопалив, якi класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються та не мають аналогiв в Українi. Порядок ввезення зазначених технiки, обладнання та устаткування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом;

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "я" згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     я1) технiчнi та транспортнi засоби, у тому числi самохiднi сiльськогосподарськi машини, що працюють на бiопаливi та класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативнi види палива", якщо такi товари не виробляються в Українi.

     Порядок ввезення зазначених технiчних та транспортних засобiв, у тому числi самохiдних сiльськогосподарських машин, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi зобов'язаний сплатити ввiзне мито в порядку i розмiрах, визначених законом.

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом "я1" згiдно iз Законом України вiд 21.05.2009р. N 1391-VI)

     Для проектiв технологiчних та наукових паркiв, зареєстрованих у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, справляння ввiзного мита здiйснюється з урахуванням положень, встановлених законами України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" та "Про науковi парки".

(статтю 19 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.07.1999 р. N 991-XIV, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 12.01.2006 р. N 3333-IV, частина друга статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 25.06.2009р. N 1563-VI)

     Стаття 20. Зниження рiвня митного обкладення

     Допускається зниження ставок мита при ввезеннi на митну територiю України та вивезеннi за межi цiєї територiї товарiв та iнших предметiв:

     а) пункт "а" статтi 20 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.06.2009р. N 1451-VI)

     б) пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних для використання як вироби або матерiали;

     в) в iнших випадках, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт "в" статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.93 р. N 36-93)

     Стаття 21. Обкладення митом при перетинi кордону спецiальних митних зон

     Допускається безмитне ввезення та вивезення або пiльгове обкладення митом товарiв, якi:

     ввозяться у спецiальнi митнi зони на територiї України для кiнцевого споживання в цих зонах;

     вивозяться iз спецiальних митних зон для споживання за межами митної територiї України та походять з цих зон;

     вивозяться iз спецiальних митних зон на митну територiю України та походять з цих зон.

     Розмiр пiльг, передбачених цiєю статтею, i порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згiдно з законами України про спецiальнi митнi зони шляхом прийняття окремого закону для кожної з таких зон.

     Частину третю статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.01.99 р. N 403-XIV, частину третю статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину четверту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 18.03.99 р. N 515-XIV, частину четверту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину п'яту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 722-XIV, частину п'яту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину шосту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.07.99 р. N 971-XIV, частину шосту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину сьому статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.07.99 р. N 973-XIV, частину сьому статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину восьму статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 03.12.99 р. N 1278-XIV, частину восьму статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину дев'яту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1606-III, частину дев'яту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину десяту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною деcятою згiдно iз Законом України вiд 23.03.2000 р. N 1608-III, частину десяту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину одинадцяту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 11.05.2000 р. N 1715-III, частину одинадцяту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину дванадцяту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 21.12.2000 р. N 2199-III, частину дванадцяту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину тринадцяту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 22.03.2001 р. N 2323-III, частину тринадцяту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Частину чотирнадцяту статтi 21 виключено

(статтю 21 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001 р. N 2355-III, частину чотирнадцяту статтi 21 виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Стаття 22. Тарифнi преференцiї

     Допускається встановлення преференцiй щодо ставок Єдиного митного тарифу України у виглядi звiльнення вiд обкладення митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференцiйне ввезення щодо товарiв та iнших предметiв, якi:

     походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вiльної торгiвлi;

     Абзац третiй статтi 22 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 03.04.97 р. N 170/97-ВР)

     обертаються в прикордоннiй торгiвлi.

     Стаття 23. Умовно-безмитне ввезення i вивезення

     Товари та iншi предмети, що тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi, а також товари та iншi предмети, що тимчасово вивозяться за межi митної територiї України та призначенi до зворотного ввезення на цю територiю у встановленi строки у незмiнному станi, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.

     Стаття 24. Повернення мита

     Мито, сплачене за товари, ввезенi на митну територiю України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повнiстю або частково повернуто власнику товарiв при їх вивезеннi за межi митної територiї України та пред'явленнi свiдоцтв про використання цих товарiв для цiлей, зазначених у цiй статтi.

     Стаття 25. Повернення над мiру стягненого та стягнення недобраного мита

     Сума над мiру стягнутого мита пiдлягає поверненню власниковi товарiв та iнших предметiв на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення.

     Мито, не сплачене у строки, на якi було надано вiдстрочку та розстрочку сплати, а так само не сплачене в результатi iнших дiй, що спричинили його недобiр, стягується за розпорядженням митних органiв України у безспiрному порядку.

     Своєчасно не сплачене мито стягується за весь час заборгованостi бюджету з нарахуванням пенi в розмiрi 0,2 вiдсотка суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

Роздiл IV
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 26. Мiжнароднi договори України

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi та iнших актах законодавства України про митний тариф, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ
5 лютого 1992 року
N 2097-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.